DOZ GŁÓWNE WNIOSKI Z DYSKUSJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOZ GŁÓWNE WNIOSKI Z DYSKUSJI"

Transkrypt

1 Tytuł: Teleinfo Data: Autor: Dorota Zielińska Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wiedzą to obszar dosyć luźno powiązany z informatyką. Jest sztuką socjologiczną, zadaniem realizowanym przy znacznym współudziale pionu HR. Z pewnością nie polega wyłącznie na wykorzystaniu systemów informatycznych z elementami sztucznej inteligencji. Entuzjastom tych systemów (zwanych eksperckimi) nie po drodze z praktykami zarządzania wiedzą w organizacjach biznesowych. Z drugiej strony, nie sposób mówić o zarządzaniu wiedzą w oderwaniu od narzędzi informatycznych. Systemy Knowledge Management (KM) służą strukturalizowaniu wiedzy znajdującej się w przedsiębiorstwach pod różnymi postaciami (dokumenty, e, materiały szkoleniowe, procedury, wiedza współpracowników) i jej systematyzowaniu poprzez stosowanie kategorii tematycznych czy taksonomii, dających możliwość szybkiego docierania do właściwych informacji w sposób intuicyjny. Praktyczni Amerykanie wprowadzili pojęcie tzw. Virtual Content Management, czyli możliwość zarządzania z poziomu wspólnej, nadrzędnej bazy danych informacjami pochodzącymi z różnych miejsc przy jednoczesnym umożliwieniu każdemu użytkownikowi stworzenia własnej taksonomii, czyli sposobu organizacji źródeł informacji. Tylko w ten sposób można zagwarantować pracownikom maksymalnie szybki dostęp do najpotrzebniejszych im informacji, i to niezależnie od ich źródła. Dotyczy to nie tylko HD, ale zbiorów maili sprzed trzech lat, nagrań rozmów z klientami odbywanymi za pośrednictwem call center, dostępu do konkurencyjnych stron portalowych. Taki system może być doskonalony na podstawie monitorowania korzystania przez pracowników z poszczególnych źródeł wiedzy. Do jakiej aplikacji sięgają pracownicy, jak się w niej poruszają? Większość globalnych korporacji ma takie rozwiązania. Tematyka KM obejmuje również zjawisko uczenia się. Wszak wiedza bez przyswojenia jest bezwartościowa. Przygotowanie specjalisty, który będzie zajmował się sprzedażą mocno zaawansowanego technologicznie produktu, zajmuje niemal dwa lata. Zarządzanie wiedzą w tym aspekcie oznacza wykorzystywanie do tego celu zestawu narzędzi takich jak portale, książki czy szkolenia multimedialne, ale nie może obyć się bez specjalnej kategorii pracowników, stanowiących ruchome banki informacji. Tacy ludzie są potrzebni, gdyż szybkość dostępu do wiedzy zgromadzonej w ich umysłach jest nieporównywalnie większa. Wiedza jest kapitałem i czynnikiem zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstw, więc tematyka zarządzania wiedzą zyskuje na popularności. Jest kolejnym, wyrafinowanym narzędziem służącym budowaniu przewagi konkurencyjnej. W dobie personalizacji produktów i usług pozwala zdobyć lepszą pozycję na rynku, skuteczniej docierać do klientów. Dlatego każda firma musi czerpać z wiedzy własnych pracowników. DOZ GŁÓWNE WNIOSKI Z DYSKUSJI - zarządzanie wiedzą nie odbywa się przez system informatyczny, ale organizacyjny - wymaga budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej powstawaniu postaw otwartych na dzielenie się wiedzą i współpracę; - teoretycznie niezmiernie trudno jednoznacznie stwierdzić, które rozwiązanie informatyczne jest systemem KMS, czyli Knowledge Management System; - w praktyce podejście procesowe i gospodarka oparta na współpracy nie mogą obejść się bez systemów wspierających zarządzanie wiedzą. - Co rozumiemy pod pojęciem wiedzy? Jarosław Ubysz: - W zależności od dyscypliny naukowej funkcjonują różne definicje wiedzy, i w tej materii trudno nam będzie dojść do porozumienia. Nawet jeśli przyjmiemy na potrzeby naszej dyskusji dość powszechne pojmowanie wiedzy jako połączenia informacji, doświadczenia, kontekstu i interpretacji, to wciąż pozostanie pewna nieokreśloność wprowadzana przez pojęcie "zarządzanie". Proponuję skupić się raczej na ustaleniu, co pojęcie zarządzania wiedzą oznacza w kontekście systemów informatycznych. Moim zdaniem jest powszechnie nadużywane w odniesieniu do portali korporacyjnych czy systemów CRM. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska: - Definiowanie tych pojęć wzbudza zawsze wiele kontrowersji. Ubolewam nad tym, że tak wiele osób wciąż miesza dane (które są niczym innym, jak reprezentacją informacji w systemach informatycznych) z wiedzą. Użyteczne i praktycznie uzasadnione bywa uznanie za wiedzę odpowiedzi na pytania zaczynające się od: w jaki sposób, po co, dlaczego, z jakiego powodu. Odpowiedzi na proste pytania typu: co, gdzie, kiedy - to raczej informacje. Teoretycznie takie postawienie sprawy jest dużym uproszczeniem, bo wiedzą bywa też odpowiedź na pytanie: gdzie albo o której godzinie. Z drugiej strony, brak

2 jasnego rozgraniczenia między wiedzą a informacją jest niesłychanie niebezpieczny. Zwłaszcza w momencie, kiedy w tę dziedzinę wkracza technologia informatyczna, umożliwiając szybkie i uporządkowane korzystanie z informacji, ale jednocześnie potęgując nieporozumienia. Tomasz Janiszewski: - Pojęcie wiedzy w przedsiębiorstwie utożsamia się na ogół z informacjami przetworzonymi w wyniku procesów myślowych opartych na przyjętej dla danej dziedziny metodyce badawczej. Wiedza to również doświadczenia zgromadzone przez organizację w trakcie jej wieloletniego działania, wypracowane samodzielnie lub pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Jest wynikiem procesów myślowych, dlatego systemy informatyczne mogą jedynie służyć do gromadzenia informacji i jej przetwarzania, do gromadzenia wiedzy zewnętrznej, wewnętrznej oraz jej dystrybucji. W praktyce życia codziennego pracownicy często utożsamiają doświadczenie i informację z wiedzą. Stąd powiedzenie: "posiadam informację - posiadam wiedzę". Jarosław Pencak: - Za wiedzę uznałbym umiejętność wykorzystywania, interpretowania danych i informacji w sposób umożliwiający osiągnięcie założonych celów. Agnieszka Wojciechowska: -Zarządzanie wiedzą ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której aktualne, odpowiednio dobrane informacje docierają do właściwych osób. Dopiero człowiek przekształca je w wiedzę. Piotr Bartmański: - Myślę, że przeprowadzenie jednoznacznej granicy między wiedzą i informacją nie jest możliwe. Osobiście pojmuję wiedzę jako ciągły proces łączenia, przekształcania informacji. Stale zbieramy potrzebne w jakimś celu informacje i dane, które wpływają na nasz sposób postrzegania świata lub danego zagadnienia, budując i poszerzając swoją wiedzę. Każda nowo zdobyta informacja wpływa na już posiadaną wiedzę i wzbogaca ją. Sławomir Strzykowski: - Podjąłbym się jednak próby jej zdefiniowania. W kontekście pedagogicznym wiedza jest wynikiem procesu uczenia się. W organizacyjnym oznacza nabywanie przez jednostkę umiejętności pozwalających osiągać cele, zarówno osobiste, jak i organizacyjne. Zarządzanie wiedzą natomiast jest procesem, który dotyczy nie zbierania informacji, lecz przetwarzania wiedzy i powinien być prowadzony przez specjalistów knowledge officers w celu odkrycia nieznanej treści. Grażyna Szlapin: - Nie mogę się zgodzić, że miałyby się tym zajmować wyłącznie osoby zajmujące wyspecjalizowane stanowiska. Moje pojmowanie zarządzania wiedzą w sposób nierozerwalny wiąże się z istnieniem kultury dzielenia się wiedzą w organizacji. Technologia ma tu drugorzędną rolę. Zarządzanie wiedzą wymaga wprowadzenia odpowiedniego modelu zachowań w organizacji, prowadzącego do tego, aby pracownicy mieli ochotę dzielić się swoją wiedzą i przyjmować wiedzę od innych. Wojciech Mazurkiewicz: - Informacje i wiedza są ze sobą integralnie powiązane. Trudno sobie wyobrazić wiedzę bez informacji, zaś sama informacja może być całkowicie bezużyteczna. Informacja jest to dowolny czynnik, który wpływa na funkcjonowanie ludzi lub systemów. Intuicyjne pojmowanie wiedzy w kontekście konkretnych działań w obszarze zawodowym w każdej branży wygląda inaczej. Zbliżając się do procesów i procedur związanych z dostępem do zbiorów informacji: bibliotek, publikacji, portali internetowych okazuje się, że zarządzać tym procesem można tylko do pewnego stopnia. Po pierwsze, ze względu na rozproszenie źródeł informacji, po drugie - na istnienie wiedzy niejawnej, która nie daje się skategoryzować, opisać, ująć w zbiór danych. Jest domeną umiejętności, których nie da się przedstawić w formie pisanej, a można ich jedynie nauczyć. - Jaką rolę odgrywa KM w firmach i instytucjach? Małgorzata Kalinowska-Iszkowska: - Z jednej strony, informatyka umożliwiła szybsze docieranie do informacji, jej katalogowanie, nadawanie unikatowych fiszek. Z drugiej - podjęcie tematyki zarządzania wiedzą okazało się koniecznością biznesową. Wymagała tego kolejna faza rozwoju biznesu, kiedy wyczerpały się możliwości tkwiące w redukcji kosztów i optymalizacji procesów. Okazało się, że w firmach tkwi ogromny potencjał tzw. wartości intelektualnych, niewykorzystany, według analityków Gartner Group, nawet w 90 proc. Jednocześnie nagminnie występowało zjawisko "podkupywania" pracowników, którzy przenosili zasoby wiedzy do konkurencji. W małych firmach rozmawia się o sprawach zawodowych przy śniadaniu. Bolączką dużych korporacji jest brak drożnych kanałów komunikacyjnych. Zespoły pracują nad tym samym, nie wiedząc o sobie nawzajem. Brak też rzetelnej wiedzy na temat faktycznych umiejętności pracowników, których wiedza wykracza być może poza zajmowane stanowisko. Są oczywiście systemy, słusznie lub nie, nazywane KMS. Jednak warunkiem ich użyteczności jest powiązanie z HRM i uruchomienie mechanizmów motywujących pracowników do dzielenia się wiedzą. Piotr Bartmański: - Korzystanie ze zgromadzonych zasobów wiedzy pozwala firmom i pracownikom lepiej dopasowywać się do zmiennego otoczenia, szybciej i sprawniej odpowiadać na wyzwania stawiane im ze strony klientów czy konkurencji. W związku z tym zarządzanie wiedzą w organizacjach staje się w coraz większym stopniu koniecznością. Oznacza nie tylko ciągłe gromadzenie informacji niezbędnych do jej funkcjonowania, ale i pozwolenie każdemu członkowi organizacji na publikowanie informacji, czyli dzielenie się wiedzą, co znacząco wpływa na całokształt wiedzy dostępnej pracownikom. Aby uniknąć chaosu informacyjnego, istotne jest odpowiednie weryfikowanie i adresowanie publikowanych informacji - rolę tę mogą pełnić wspomniani wcześniej eksperci lub system informatyczny zdolny do analizowania treści. KM to także możliwość reagowania zwrotnego - ocena informacji. Opinie o niej pozwalają autorowi na wzbogacenie jego wiedzy. Jarosław Ubysz: - Myślę, że zainteresowanie tematyką KM wiąże się z przechodzeniem organizacji z wzorca strukturalnego do zarządzania procesowego. Okazało się, że procedury zaszyte w strukturach firm trzeba zreorganizować w taki sposób, aby wydobyć istotne elementy nie dostrzegane podczas codziennej pracy. Podejście procesowe wymaga, aby ludzie zaczęli działać w sposób inny od tego, do którego przyzwyczaili się od lat. Właściwie dopiero przejście organizacji na zarządzanie procesowe prowadzi do konieczności podjęcia tematu zarządzania wiedzą. Okazuje się, że bez zarządzania wiedzą procesy nie działają. Z kolei firma, która nie podejmuje wysiłku przy przejściu na zarządzanie procesowe, nie musi też zarządzać wiedzą w sensie operacyjnym.

3 Sławomir Strzykowski: - We współczesnej gospodarce firmy nie tylko ze sobą konkurują, ale muszą też ze sobą ściśle współpracować. Pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz jest bardzo potrzebne. Klasycznym przykładem w przypadku więziennictwa jest współpraca z policją, sądami, prokuratorami, strażą graniczną. Od wielu lat te organizacje wymieniają się informacjami. Jednak dopiero teraz za pomocą ekspertów zaczynamy budować model wspólnego korzystania z informacji. Grażyna Szlapin: - W korporacji Oracle od dziesięciu lat podejmowane są działania mające na celu zaangażowanie wszystkich pracowników w budowę uczącej się organizacji. Wprawdzie proces ten jest koordynowany przez zarząd, ale jego powodzenie zależy od zmiany zachowań składających się na kulturę "bycia częścią organizacji". Pełne wykorzystanie potencjału wiedzy wymaga przeobrażenia firmy, odejścia od koncepcji nakazowo-zakazowej. Jeśli przyznajemy, że najważniejszym zasobem w firmie jest wiedza znajdująca się w umysłach pracowników, i z tego powodu staramy się zatrzymać najbardziej wartościowych, to powinniśmy ufać, że wiedzą, co jest im potrzebne do dalszego rozwoju, do wzbogacania kapitału, który stanowią. Klaudia A. Ławcewicz: - Efektywne mechanizmy zarządzania wiedzą otwierają przed firmami wiele nowych możliwości. Pozwalają na indywidualizację profilu klienta, personalizację ścieżek kariery, optymalizację procesu przepływu informacji, a także wspierają procesy decyzyjne. Nic więc dziwnego, że coraz częściej powstawanie systemów KM w korporacji wynika z celowej, zaplanowanej polityki zarządu. Zdarza się jednak, że system taki powstaje jako wartość dodana, wynikająca z serii decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych. Należy wszakże podkreślać, że nie do przecenienia jest przekonanie użytkowników tych systemów o celowości aktywnego wykorzystania dostępnych narzędzi. Jarosław Pencak: - Zarządzanie wiedzą obejmuje procesy związane z jej nabywaniem, utrzymywaniem na odpowiednim poziomie i dystrybucją oraz współpracę pomiędzy pracownikami. Dlatego niezbędne są osoby decydujące, jaka wiedza jest dystrybuowana, do kogo trafia i kiedy. Pozostali biorą udział w procesie w bardziej bierny sposób. Warto podkreślić, że KM wykracza poza sferę związaną z informatyką - procedury wewnętrzne, najlepsze praktyki to też wiedza podlegająca dystrybucji, choć wcale nie jest gromadzona w systemach IT. Najważniejsze jest przekonanie ludzi do aktywnego uczestnictwa w tym procesie. Agnieszka Wojciechowska: - Efektywność procesu zarządzania wiedzą wymaga zaangażowania ludzi. Potencjał tkwi w odpowiednio dobranej grupie osób, które chcą ze sobą współpracować. Należy im to ułatwić, tworząc warunki sprzyjające wymianie myśli, dyskusjom - po prostu współpracy. A informatyka ułatwiła jedynie komunikowanie się, współpracę na odległość, dostęp i wymianę informacji. - Jakie systemy informatyczne możemy nazwać systemami do zarządzania wiedzą KMS? Piotr Bartmański: - Na rynku jest wiele rozwiązań informatycznych wspierających procesy zarządzania wiedzą. Należy do nich również oferowany przez SAP System Zarządzania Wiedzą, który pozwala na zbieranie i wymianę informacji, oferując dostęp do nich z jednego centralnego punktu - poprzez portal, a także ułatwia zarządzanie okresem ich ważności. Użytkownicy korzystający z systemu KM w łatwy sposób mogą publikować nowe informacje, dzielić się wiedzą, która bezpośrednio lub pośrednio - po weryfikacji przez ekspertów - może być odbierana przez innych użytkowników systemu KM lub być do nich adresowana poprzez narzędzia subskrypcji. Z kolei szybkie automatyczne katalogowanie informacji do kategorii tematycznych oraz ich wyszukiwanie oparte na systemie semiekspertowym pozwala zaoszczędzić czas i skutecznie dotrzeć do wymaganych w danym momencie informacji. Klaudia A. Ławcewicz: - Zdefiniowanie warunków pozwalających nazwać system informatyczny systemem wspierającym zarządzanie wiedzą jest praktycznie niemożliwe. Można jednak podjąć próbę definicji systemu KM przez wyliczenie jego części składowych, określić jako zbiór wszystkich narzędzi służących zarządzaniu danymi i informacja w korporacji (m.in. CRM, CMS, F-K) wraz z powiązaniami pomiędzy nimi umożliwiającymi wymianę danych. Należy również podkreślić, że choć metodyka zarządzania wiedzą w korporacji jest dziedziną dużo starszą od informatyki, to swój rozwój zawdzięcza postępowi technologicznemu. Tomasz Janiszewski: - W większości przedsiębiorstw pojęcie wiedzy jest utożsamiane z informacją. W związku z tym wszystkie systemy informatyczne wspomagające zarządzanie poszczególnymi dziedzinami przedsiębiorstwa, które gromadzą i przetwarzają informację w bazach danych są uznawane za systemy wspierające zarządzanie wiedzą. Na przykład w grupie Orbis posiadamy system CRM, w którym zawarte są dane o naszych klientach. Potocznie przyjmuje się, że jest to system zarządzania wiedzą o kliencie, co nie jest prawdą, gdyż wiedzę o kontrahencie dają informacje te, dopiero przetworzone w wyniku procesu badawczego. W przedsiębiorstwie Orbis systemem KM jest system biblioteczny, w którym są gromadzone opracowania dotyczące rozwiązań technologicznych, analizy ruchu turystycznego, prognozy dotyczące branży hotelarskiej bądź dziedzin pokrewnych, a także opracowania związane z dorobkiem związanym z wieloletnią działalnością firmy (doświadczenie). Drugim systemem, który jest obecnie wdrażany w przedsiębiorstwie jest system e-learningowy, służący do dystrybuowania wiedzy. Jarosław Pencak: - Odnoszę wrażenie, że mówi Pan o systemach przetwarzających informację. Wiedza powstaje dopiero momencie interpretacji tych informacji w celu podjęcia decyzji biznesowej. Wojciech Mazurkiewicz: - Bazując na moim doświadczeniu muszę przyznać, że od strony funkcjonalnej nie potrafię odróżnić zintegrowanego systemu zarządzania informacją i procesami od systemu KM. Przyjrzyjmy się firmie informatycznej posiadającej bazę wiedzy dotyczącą produktów i wsparcia serwisowego. Na portalu jest udostępniona pełna dokumentacja techniczna wraz z przykładami wdrożeń, są grupy dyskusyjne, gdzie ludzie wymieniają różne informacje na przykład o sposobach naprawy urządzeń czy software'u. Jest to system KM w konkretnym, praktycznym przypadku. Jednakże zauważmy, że składa się on z procedury wprowadzania informacji, z systemu gromadzenia plików (najczęściej dokumentów) oraz z systemów udostępniania: portal plus narzędzia do wyszukiwania i

4 komunikowania się z innymi pracownikami. W sumie powstaje środowisko pracy, które umożliwia efektywne podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie problemów. Jarosław Ubysz: - Najcenniejsza wartość wnoszona do organizacji przez zastosowanie systemów KM kryje się w umożliwieniu użytkownikom tworzenia własnych taksonomii. Sposób uporządkowania informacji, sposób wymiany z innymi systemami, jej pozyskiwania są bardzo ważne. Moim zdaniem nie człowiek ma poszukać wiedzy, lecz system ma się z innym systemem skomunikować, aby wygenerować wartościowe wnioski. BI, zarządzanie i udostępnianie informacji, portale, systemy do gromadzenia, archiwizacji dokumentów, pracy grupowej i wymiany informacji, czyli umożliwiające współpracę, dzielenie się informacją istnieją od dawna i nikt ich nie nazywa KMS. Zarządzanie wiedzą wymaga aparatu związanego z ontologią i językami definiującymi problem. Bez tych dziedzin o zarządzaniu wiedzą w ogóle mowy być nie może. Baza HTML wspierająca call center jest bazą wiedzy. Generalnie nie ma nic złego w tym, że tak się ją nazywa, pod warunkiem, że nie zapomni się, że można w tym obszarze osiągnąć znacznie więcej niż hipertekstowe linki. Sławomir Strzykowski: - W moim rozumieniu o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy możemy mówić wyłącznie w odniesieniu do systemów informatycznych cechujących się sztuczną inteligencją. W odróżnieniu od systemów CRM, SCM czy hurtowni danych - są to systemy eksperckie, oparte na sieciach neuronowych, wykorzystujących algorytmy ewolucyjne, inteligentni agenci, które potrafią dokonać celowej interpretacji informacji. Wojciech Mazurkiewicz: - Systemy eksperckie stanowią przełożenie na język algorytmu najlepszej praktyki funkcjonalnej żywego człowieka. Nadbudowa teoretyczna dotycząca systemów zarządzania wiedzą ma na celu wspomaganie, a w niektórych miejscach zastąpienie człowieka w funkcjach analityczno-poznawczych. - Jak zarządza się wiedzą w firmach zachodnich? Co można poradzić przedsiębiorstwom, które chciałyby wdrożyć system zarządzania wiedzą? Grażyna Szlapin: - Zarządzanie wiedzą, podobnie jak balance score card, CRM, podejście procesowe - to koncepcje wymyślone przez teoretyków zarządzania. Określają one działania mające doprowadzić do osiągania celów strategicznych. Informatyka pomaga jedynie wykonywać je lepiej, sprawniej, dokładniej, szybciej. Sukces osiąga się, gdy informatycy przestają zwracać uwagę wyłącznie na algorytmy, lecz czują się w obowiązku posiadania pewnej wiedzy biznesowej. Z drugiej zaś strony, zarządzający coraz lepiej rozumieją możliwości, sposób działania technologii. W pewnym sensie duże korporacje robią to permanentnie, ale u nas ten skok dokonał się w związku z przekształceniem Oracle'a z dostawcy baz danych w dostawcę rozwiązań biznesowych. Aby stać się numerem jeden w e-biznesie, sami poddaliśmy się rygorowi działania zgodnie z jego regułami. Dlatego skonstruowano strategię zarządzania wiedzą, którą objęto zarówno pracowników, jak i sieć partnerów (300 firm w skali Polski). Jej realizacja wymagała postawienia na innowacyjność i kreatywność pracowników. Wojciech Mazurkiewicz: - Opisany przypadek jest przejawem działania na poziomie taktyczno-operacyjnym większości amerykańskich firm. Podobnie wygląda to w firmie Filenet. Centra wiedzy, centra robocze, grupy edukacyjne - to niesłychanie ciekawe "narzędzia". Tym bardziej że reprezentowana przeze mnie branża przeżywa średnio raz na dwa lata całkowitą rewolucję. Dostarczamy dziś raczej zintegrowane systemy służące zarządzaniu informacją i procesami, a nie systemy zarządzania dokumentami. Jarosław Pencak: - Aby informatyka mogła pomóc, najpierw należy ustalić, jaką wiedzę chcemy przekazywać i komu. Organizacja musi wiedzieć, do czego chce ten system wykorzystywać. Należy określić strukturę organizacyjną, opisać umiejętności konieczne na danych stanowiskach pracy. Dopiero wówczas można się pokusić o dobór odpowiedniego narzędzia. Dlatego jednym z podstawowych zadań w ramach projektu dotyczącego wdrożenia systemu zarządzania wiedzą jest opisywanie stanowisk kompetencjami. Ustalenie kto, jakiej wiedzy potrzebuje jest niezbędne, aby efektywnie adresować wiedzę do pracowników. Niezbędne jest również opracowanie systemu motywującego pracowników do aktywnego udziału w procesie budowania organizacji opartej na wiedzy. Zarząd musi wymyślić sposoby i zasady sformalizowania, sklasyfikowania wiedzy pochodzącej z umysłów pracowników - system służy do jej przechowywania, dystrybucji i aktualizowania. Agnieszka Wojciechowska: - Oczywiście, że impuls musi przyjść z góry, musi wynikać ze strategii rozwoju firmy. System KM ma rozwiązać konkretny problem i dopiero w tym kontekście należy poszukać rozwiązania IT. Często bywa on sformułowany w na pozór trywialny sposób: poprawienie efektywności pracy i obniżenie kosztów. Piotr Bartmański: - Stosowanie zarządzania wiedzą zależy w pewnym stopniu od menedżerów, ale kluczowym czynnikiem jest zmiana podejścia do wiedzy w polskich przedsiębiorstwach. W chwili obecnej wiedzę traktuje się jak pewną formę władzy - "wiem coś, czego nie wiedzą inni, więc jeżeli się podzielę tą wiedzą, utracę swoją pozycję" - to chyba najbardziej pospolity schemat myślenia o wiedzy w polskich przedsiębiorstwach. Problem wydaje się tkwić w popularyzowaniu idei dzielenia się wiedzą i właściwym komunikowaniu zmian w organizacji związanych z tworzeniem "organizacji uczącej się". Aby taki proces mógł zostać przeprowadzony, konieczne jest powołanie zespołu osób, który będzie w stanie skutecznie przekonywać pracowników do dzielenia się wiedzą i wskaże im płynące z tego wymierne korzyści. Jarosław Ubysz: - Celem stosowania systemów KM, istotniejszym od uczenia ludzi oraz organizacji, jest tanie i terminowe dostarczanie informacji pozwalających pracownikom na każdym szczeblu podejmować optymalne decyzje. Najtaniej, najszybciej w kontekście danej organizacji. Takie sformułowanie celu systemów KM pomija kwestię uczenia się. Skorzystanie z istniejących zasobów wiedzy odbywa się dopiero wtedy, gdy ktoś ma powód, by tak uczynić. W biznesie takim powodem jest konieczność podejmowania decyzji. UCZESTNICY PIOTR BARTMAŃSKI

5 KONSULTANT, SAP POLSKA TOMASZ JANISZEWSKI PEŁNOMOCNIK PREZESA ZARZĄDU DS. RESTRUKTURYZACJI, ORBIS MAŁGORZATA KALINOWSKA-ISZKOWSKA EKSPERT KOMISJI EUROPEJKIEJ, PREZES STOWARZYSZENIA PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ KLAUDIA A. ŁAWCEWICZ PROJEKTANT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, MINISTERSTWO GOSPODARKI, CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WOJCIECH MAZURKIEWICZ DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH, FILENET JAROSŁAW PENCAK DYREKTOR DS. ROZWOJU OPROGRAMOWANIA, BETACOM SŁAWOMIR STRZYKOWSKI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ GRAŻYNA SZLAPIN DYREKTOR DS. EDUKACJI, ORACLE POLSKA JAROSŁAW UBYSZ DYREKTOR, ALTKOM AKADEMIA AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA DYREKTOR DS. OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ, INFOVIDE Dyskusję prowadziła: Dorota Zielińska

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE

PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE 1 dr Jan Dąbrowski dr Izabela Koładkiewicz mgr Marcin W. Staniewski Centrum Studiów Zarządzania WSPiZ im. L. Koźmińskiego PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany Optymalizacja IT Idee na czas zmiany 1 Spis treści Optymalizacja projekt nie tylko kryzysowy Robert Jesionek Optymalizacja w IT Witold Kilijański Jaka powinna być architektura IT? Marek Wiśniewski Czy

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo