DOZ GŁÓWNE WNIOSKI Z DYSKUSJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOZ GŁÓWNE WNIOSKI Z DYSKUSJI"

Transkrypt

1 Tytuł: Teleinfo Data: Autor: Dorota Zielińska Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wiedzą to obszar dosyć luźno powiązany z informatyką. Jest sztuką socjologiczną, zadaniem realizowanym przy znacznym współudziale pionu HR. Z pewnością nie polega wyłącznie na wykorzystaniu systemów informatycznych z elementami sztucznej inteligencji. Entuzjastom tych systemów (zwanych eksperckimi) nie po drodze z praktykami zarządzania wiedzą w organizacjach biznesowych. Z drugiej strony, nie sposób mówić o zarządzaniu wiedzą w oderwaniu od narzędzi informatycznych. Systemy Knowledge Management (KM) służą strukturalizowaniu wiedzy znajdującej się w przedsiębiorstwach pod różnymi postaciami (dokumenty, e, materiały szkoleniowe, procedury, wiedza współpracowników) i jej systematyzowaniu poprzez stosowanie kategorii tematycznych czy taksonomii, dających możliwość szybkiego docierania do właściwych informacji w sposób intuicyjny. Praktyczni Amerykanie wprowadzili pojęcie tzw. Virtual Content Management, czyli możliwość zarządzania z poziomu wspólnej, nadrzędnej bazy danych informacjami pochodzącymi z różnych miejsc przy jednoczesnym umożliwieniu każdemu użytkownikowi stworzenia własnej taksonomii, czyli sposobu organizacji źródeł informacji. Tylko w ten sposób można zagwarantować pracownikom maksymalnie szybki dostęp do najpotrzebniejszych im informacji, i to niezależnie od ich źródła. Dotyczy to nie tylko HD, ale zbiorów maili sprzed trzech lat, nagrań rozmów z klientami odbywanymi za pośrednictwem call center, dostępu do konkurencyjnych stron portalowych. Taki system może być doskonalony na podstawie monitorowania korzystania przez pracowników z poszczególnych źródeł wiedzy. Do jakiej aplikacji sięgają pracownicy, jak się w niej poruszają? Większość globalnych korporacji ma takie rozwiązania. Tematyka KM obejmuje również zjawisko uczenia się. Wszak wiedza bez przyswojenia jest bezwartościowa. Przygotowanie specjalisty, który będzie zajmował się sprzedażą mocno zaawansowanego technologicznie produktu, zajmuje niemal dwa lata. Zarządzanie wiedzą w tym aspekcie oznacza wykorzystywanie do tego celu zestawu narzędzi takich jak portale, książki czy szkolenia multimedialne, ale nie może obyć się bez specjalnej kategorii pracowników, stanowiących ruchome banki informacji. Tacy ludzie są potrzebni, gdyż szybkość dostępu do wiedzy zgromadzonej w ich umysłach jest nieporównywalnie większa. Wiedza jest kapitałem i czynnikiem zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstw, więc tematyka zarządzania wiedzą zyskuje na popularności. Jest kolejnym, wyrafinowanym narzędziem służącym budowaniu przewagi konkurencyjnej. W dobie personalizacji produktów i usług pozwala zdobyć lepszą pozycję na rynku, skuteczniej docierać do klientów. Dlatego każda firma musi czerpać z wiedzy własnych pracowników. DOZ GŁÓWNE WNIOSKI Z DYSKUSJI - zarządzanie wiedzą nie odbywa się przez system informatyczny, ale organizacyjny - wymaga budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej powstawaniu postaw otwartych na dzielenie się wiedzą i współpracę; - teoretycznie niezmiernie trudno jednoznacznie stwierdzić, które rozwiązanie informatyczne jest systemem KMS, czyli Knowledge Management System; - w praktyce podejście procesowe i gospodarka oparta na współpracy nie mogą obejść się bez systemów wspierających zarządzanie wiedzą. - Co rozumiemy pod pojęciem wiedzy? Jarosław Ubysz: - W zależności od dyscypliny naukowej funkcjonują różne definicje wiedzy, i w tej materii trudno nam będzie dojść do porozumienia. Nawet jeśli przyjmiemy na potrzeby naszej dyskusji dość powszechne pojmowanie wiedzy jako połączenia informacji, doświadczenia, kontekstu i interpretacji, to wciąż pozostanie pewna nieokreśloność wprowadzana przez pojęcie "zarządzanie". Proponuję skupić się raczej na ustaleniu, co pojęcie zarządzania wiedzą oznacza w kontekście systemów informatycznych. Moim zdaniem jest powszechnie nadużywane w odniesieniu do portali korporacyjnych czy systemów CRM. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska: - Definiowanie tych pojęć wzbudza zawsze wiele kontrowersji. Ubolewam nad tym, że tak wiele osób wciąż miesza dane (które są niczym innym, jak reprezentacją informacji w systemach informatycznych) z wiedzą. Użyteczne i praktycznie uzasadnione bywa uznanie za wiedzę odpowiedzi na pytania zaczynające się od: w jaki sposób, po co, dlaczego, z jakiego powodu. Odpowiedzi na proste pytania typu: co, gdzie, kiedy - to raczej informacje. Teoretycznie takie postawienie sprawy jest dużym uproszczeniem, bo wiedzą bywa też odpowiedź na pytanie: gdzie albo o której godzinie. Z drugiej strony, brak

2 jasnego rozgraniczenia między wiedzą a informacją jest niesłychanie niebezpieczny. Zwłaszcza w momencie, kiedy w tę dziedzinę wkracza technologia informatyczna, umożliwiając szybkie i uporządkowane korzystanie z informacji, ale jednocześnie potęgując nieporozumienia. Tomasz Janiszewski: - Pojęcie wiedzy w przedsiębiorstwie utożsamia się na ogół z informacjami przetworzonymi w wyniku procesów myślowych opartych na przyjętej dla danej dziedziny metodyce badawczej. Wiedza to również doświadczenia zgromadzone przez organizację w trakcie jej wieloletniego działania, wypracowane samodzielnie lub pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Jest wynikiem procesów myślowych, dlatego systemy informatyczne mogą jedynie służyć do gromadzenia informacji i jej przetwarzania, do gromadzenia wiedzy zewnętrznej, wewnętrznej oraz jej dystrybucji. W praktyce życia codziennego pracownicy często utożsamiają doświadczenie i informację z wiedzą. Stąd powiedzenie: "posiadam informację - posiadam wiedzę". Jarosław Pencak: - Za wiedzę uznałbym umiejętność wykorzystywania, interpretowania danych i informacji w sposób umożliwiający osiągnięcie założonych celów. Agnieszka Wojciechowska: -Zarządzanie wiedzą ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której aktualne, odpowiednio dobrane informacje docierają do właściwych osób. Dopiero człowiek przekształca je w wiedzę. Piotr Bartmański: - Myślę, że przeprowadzenie jednoznacznej granicy między wiedzą i informacją nie jest możliwe. Osobiście pojmuję wiedzę jako ciągły proces łączenia, przekształcania informacji. Stale zbieramy potrzebne w jakimś celu informacje i dane, które wpływają na nasz sposób postrzegania świata lub danego zagadnienia, budując i poszerzając swoją wiedzę. Każda nowo zdobyta informacja wpływa na już posiadaną wiedzę i wzbogaca ją. Sławomir Strzykowski: - Podjąłbym się jednak próby jej zdefiniowania. W kontekście pedagogicznym wiedza jest wynikiem procesu uczenia się. W organizacyjnym oznacza nabywanie przez jednostkę umiejętności pozwalających osiągać cele, zarówno osobiste, jak i organizacyjne. Zarządzanie wiedzą natomiast jest procesem, który dotyczy nie zbierania informacji, lecz przetwarzania wiedzy i powinien być prowadzony przez specjalistów knowledge officers w celu odkrycia nieznanej treści. Grażyna Szlapin: - Nie mogę się zgodzić, że miałyby się tym zajmować wyłącznie osoby zajmujące wyspecjalizowane stanowiska. Moje pojmowanie zarządzania wiedzą w sposób nierozerwalny wiąże się z istnieniem kultury dzielenia się wiedzą w organizacji. Technologia ma tu drugorzędną rolę. Zarządzanie wiedzą wymaga wprowadzenia odpowiedniego modelu zachowań w organizacji, prowadzącego do tego, aby pracownicy mieli ochotę dzielić się swoją wiedzą i przyjmować wiedzę od innych. Wojciech Mazurkiewicz: - Informacje i wiedza są ze sobą integralnie powiązane. Trudno sobie wyobrazić wiedzę bez informacji, zaś sama informacja może być całkowicie bezużyteczna. Informacja jest to dowolny czynnik, który wpływa na funkcjonowanie ludzi lub systemów. Intuicyjne pojmowanie wiedzy w kontekście konkretnych działań w obszarze zawodowym w każdej branży wygląda inaczej. Zbliżając się do procesów i procedur związanych z dostępem do zbiorów informacji: bibliotek, publikacji, portali internetowych okazuje się, że zarządzać tym procesem można tylko do pewnego stopnia. Po pierwsze, ze względu na rozproszenie źródeł informacji, po drugie - na istnienie wiedzy niejawnej, która nie daje się skategoryzować, opisać, ująć w zbiór danych. Jest domeną umiejętności, których nie da się przedstawić w formie pisanej, a można ich jedynie nauczyć. - Jaką rolę odgrywa KM w firmach i instytucjach? Małgorzata Kalinowska-Iszkowska: - Z jednej strony, informatyka umożliwiła szybsze docieranie do informacji, jej katalogowanie, nadawanie unikatowych fiszek. Z drugiej - podjęcie tematyki zarządzania wiedzą okazało się koniecznością biznesową. Wymagała tego kolejna faza rozwoju biznesu, kiedy wyczerpały się możliwości tkwiące w redukcji kosztów i optymalizacji procesów. Okazało się, że w firmach tkwi ogromny potencjał tzw. wartości intelektualnych, niewykorzystany, według analityków Gartner Group, nawet w 90 proc. Jednocześnie nagminnie występowało zjawisko "podkupywania" pracowników, którzy przenosili zasoby wiedzy do konkurencji. W małych firmach rozmawia się o sprawach zawodowych przy śniadaniu. Bolączką dużych korporacji jest brak drożnych kanałów komunikacyjnych. Zespoły pracują nad tym samym, nie wiedząc o sobie nawzajem. Brak też rzetelnej wiedzy na temat faktycznych umiejętności pracowników, których wiedza wykracza być może poza zajmowane stanowisko. Są oczywiście systemy, słusznie lub nie, nazywane KMS. Jednak warunkiem ich użyteczności jest powiązanie z HRM i uruchomienie mechanizmów motywujących pracowników do dzielenia się wiedzą. Piotr Bartmański: - Korzystanie ze zgromadzonych zasobów wiedzy pozwala firmom i pracownikom lepiej dopasowywać się do zmiennego otoczenia, szybciej i sprawniej odpowiadać na wyzwania stawiane im ze strony klientów czy konkurencji. W związku z tym zarządzanie wiedzą w organizacjach staje się w coraz większym stopniu koniecznością. Oznacza nie tylko ciągłe gromadzenie informacji niezbędnych do jej funkcjonowania, ale i pozwolenie każdemu członkowi organizacji na publikowanie informacji, czyli dzielenie się wiedzą, co znacząco wpływa na całokształt wiedzy dostępnej pracownikom. Aby uniknąć chaosu informacyjnego, istotne jest odpowiednie weryfikowanie i adresowanie publikowanych informacji - rolę tę mogą pełnić wspomniani wcześniej eksperci lub system informatyczny zdolny do analizowania treści. KM to także możliwość reagowania zwrotnego - ocena informacji. Opinie o niej pozwalają autorowi na wzbogacenie jego wiedzy. Jarosław Ubysz: - Myślę, że zainteresowanie tematyką KM wiąże się z przechodzeniem organizacji z wzorca strukturalnego do zarządzania procesowego. Okazało się, że procedury zaszyte w strukturach firm trzeba zreorganizować w taki sposób, aby wydobyć istotne elementy nie dostrzegane podczas codziennej pracy. Podejście procesowe wymaga, aby ludzie zaczęli działać w sposób inny od tego, do którego przyzwyczaili się od lat. Właściwie dopiero przejście organizacji na zarządzanie procesowe prowadzi do konieczności podjęcia tematu zarządzania wiedzą. Okazuje się, że bez zarządzania wiedzą procesy nie działają. Z kolei firma, która nie podejmuje wysiłku przy przejściu na zarządzanie procesowe, nie musi też zarządzać wiedzą w sensie operacyjnym.

3 Sławomir Strzykowski: - We współczesnej gospodarce firmy nie tylko ze sobą konkurują, ale muszą też ze sobą ściśle współpracować. Pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz jest bardzo potrzebne. Klasycznym przykładem w przypadku więziennictwa jest współpraca z policją, sądami, prokuratorami, strażą graniczną. Od wielu lat te organizacje wymieniają się informacjami. Jednak dopiero teraz za pomocą ekspertów zaczynamy budować model wspólnego korzystania z informacji. Grażyna Szlapin: - W korporacji Oracle od dziesięciu lat podejmowane są działania mające na celu zaangażowanie wszystkich pracowników w budowę uczącej się organizacji. Wprawdzie proces ten jest koordynowany przez zarząd, ale jego powodzenie zależy od zmiany zachowań składających się na kulturę "bycia częścią organizacji". Pełne wykorzystanie potencjału wiedzy wymaga przeobrażenia firmy, odejścia od koncepcji nakazowo-zakazowej. Jeśli przyznajemy, że najważniejszym zasobem w firmie jest wiedza znajdująca się w umysłach pracowników, i z tego powodu staramy się zatrzymać najbardziej wartościowych, to powinniśmy ufać, że wiedzą, co jest im potrzebne do dalszego rozwoju, do wzbogacania kapitału, który stanowią. Klaudia A. Ławcewicz: - Efektywne mechanizmy zarządzania wiedzą otwierają przed firmami wiele nowych możliwości. Pozwalają na indywidualizację profilu klienta, personalizację ścieżek kariery, optymalizację procesu przepływu informacji, a także wspierają procesy decyzyjne. Nic więc dziwnego, że coraz częściej powstawanie systemów KM w korporacji wynika z celowej, zaplanowanej polityki zarządu. Zdarza się jednak, że system taki powstaje jako wartość dodana, wynikająca z serii decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych. Należy wszakże podkreślać, że nie do przecenienia jest przekonanie użytkowników tych systemów o celowości aktywnego wykorzystania dostępnych narzędzi. Jarosław Pencak: - Zarządzanie wiedzą obejmuje procesy związane z jej nabywaniem, utrzymywaniem na odpowiednim poziomie i dystrybucją oraz współpracę pomiędzy pracownikami. Dlatego niezbędne są osoby decydujące, jaka wiedza jest dystrybuowana, do kogo trafia i kiedy. Pozostali biorą udział w procesie w bardziej bierny sposób. Warto podkreślić, że KM wykracza poza sferę związaną z informatyką - procedury wewnętrzne, najlepsze praktyki to też wiedza podlegająca dystrybucji, choć wcale nie jest gromadzona w systemach IT. Najważniejsze jest przekonanie ludzi do aktywnego uczestnictwa w tym procesie. Agnieszka Wojciechowska: - Efektywność procesu zarządzania wiedzą wymaga zaangażowania ludzi. Potencjał tkwi w odpowiednio dobranej grupie osób, które chcą ze sobą współpracować. Należy im to ułatwić, tworząc warunki sprzyjające wymianie myśli, dyskusjom - po prostu współpracy. A informatyka ułatwiła jedynie komunikowanie się, współpracę na odległość, dostęp i wymianę informacji. - Jakie systemy informatyczne możemy nazwać systemami do zarządzania wiedzą KMS? Piotr Bartmański: - Na rynku jest wiele rozwiązań informatycznych wspierających procesy zarządzania wiedzą. Należy do nich również oferowany przez SAP System Zarządzania Wiedzą, który pozwala na zbieranie i wymianę informacji, oferując dostęp do nich z jednego centralnego punktu - poprzez portal, a także ułatwia zarządzanie okresem ich ważności. Użytkownicy korzystający z systemu KM w łatwy sposób mogą publikować nowe informacje, dzielić się wiedzą, która bezpośrednio lub pośrednio - po weryfikacji przez ekspertów - może być odbierana przez innych użytkowników systemu KM lub być do nich adresowana poprzez narzędzia subskrypcji. Z kolei szybkie automatyczne katalogowanie informacji do kategorii tematycznych oraz ich wyszukiwanie oparte na systemie semiekspertowym pozwala zaoszczędzić czas i skutecznie dotrzeć do wymaganych w danym momencie informacji. Klaudia A. Ławcewicz: - Zdefiniowanie warunków pozwalających nazwać system informatyczny systemem wspierającym zarządzanie wiedzą jest praktycznie niemożliwe. Można jednak podjąć próbę definicji systemu KM przez wyliczenie jego części składowych, określić jako zbiór wszystkich narzędzi służących zarządzaniu danymi i informacja w korporacji (m.in. CRM, CMS, F-K) wraz z powiązaniami pomiędzy nimi umożliwiającymi wymianę danych. Należy również podkreślić, że choć metodyka zarządzania wiedzą w korporacji jest dziedziną dużo starszą od informatyki, to swój rozwój zawdzięcza postępowi technologicznemu. Tomasz Janiszewski: - W większości przedsiębiorstw pojęcie wiedzy jest utożsamiane z informacją. W związku z tym wszystkie systemy informatyczne wspomagające zarządzanie poszczególnymi dziedzinami przedsiębiorstwa, które gromadzą i przetwarzają informację w bazach danych są uznawane za systemy wspierające zarządzanie wiedzą. Na przykład w grupie Orbis posiadamy system CRM, w którym zawarte są dane o naszych klientach. Potocznie przyjmuje się, że jest to system zarządzania wiedzą o kliencie, co nie jest prawdą, gdyż wiedzę o kontrahencie dają informacje te, dopiero przetworzone w wyniku procesu badawczego. W przedsiębiorstwie Orbis systemem KM jest system biblioteczny, w którym są gromadzone opracowania dotyczące rozwiązań technologicznych, analizy ruchu turystycznego, prognozy dotyczące branży hotelarskiej bądź dziedzin pokrewnych, a także opracowania związane z dorobkiem związanym z wieloletnią działalnością firmy (doświadczenie). Drugim systemem, który jest obecnie wdrażany w przedsiębiorstwie jest system e-learningowy, służący do dystrybuowania wiedzy. Jarosław Pencak: - Odnoszę wrażenie, że mówi Pan o systemach przetwarzających informację. Wiedza powstaje dopiero momencie interpretacji tych informacji w celu podjęcia decyzji biznesowej. Wojciech Mazurkiewicz: - Bazując na moim doświadczeniu muszę przyznać, że od strony funkcjonalnej nie potrafię odróżnić zintegrowanego systemu zarządzania informacją i procesami od systemu KM. Przyjrzyjmy się firmie informatycznej posiadającej bazę wiedzy dotyczącą produktów i wsparcia serwisowego. Na portalu jest udostępniona pełna dokumentacja techniczna wraz z przykładami wdrożeń, są grupy dyskusyjne, gdzie ludzie wymieniają różne informacje na przykład o sposobach naprawy urządzeń czy software'u. Jest to system KM w konkretnym, praktycznym przypadku. Jednakże zauważmy, że składa się on z procedury wprowadzania informacji, z systemu gromadzenia plików (najczęściej dokumentów) oraz z systemów udostępniania: portal plus narzędzia do wyszukiwania i

4 komunikowania się z innymi pracownikami. W sumie powstaje środowisko pracy, które umożliwia efektywne podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie problemów. Jarosław Ubysz: - Najcenniejsza wartość wnoszona do organizacji przez zastosowanie systemów KM kryje się w umożliwieniu użytkownikom tworzenia własnych taksonomii. Sposób uporządkowania informacji, sposób wymiany z innymi systemami, jej pozyskiwania są bardzo ważne. Moim zdaniem nie człowiek ma poszukać wiedzy, lecz system ma się z innym systemem skomunikować, aby wygenerować wartościowe wnioski. BI, zarządzanie i udostępnianie informacji, portale, systemy do gromadzenia, archiwizacji dokumentów, pracy grupowej i wymiany informacji, czyli umożliwiające współpracę, dzielenie się informacją istnieją od dawna i nikt ich nie nazywa KMS. Zarządzanie wiedzą wymaga aparatu związanego z ontologią i językami definiującymi problem. Bez tych dziedzin o zarządzaniu wiedzą w ogóle mowy być nie może. Baza HTML wspierająca call center jest bazą wiedzy. Generalnie nie ma nic złego w tym, że tak się ją nazywa, pod warunkiem, że nie zapomni się, że można w tym obszarze osiągnąć znacznie więcej niż hipertekstowe linki. Sławomir Strzykowski: - W moim rozumieniu o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy możemy mówić wyłącznie w odniesieniu do systemów informatycznych cechujących się sztuczną inteligencją. W odróżnieniu od systemów CRM, SCM czy hurtowni danych - są to systemy eksperckie, oparte na sieciach neuronowych, wykorzystujących algorytmy ewolucyjne, inteligentni agenci, które potrafią dokonać celowej interpretacji informacji. Wojciech Mazurkiewicz: - Systemy eksperckie stanowią przełożenie na język algorytmu najlepszej praktyki funkcjonalnej żywego człowieka. Nadbudowa teoretyczna dotycząca systemów zarządzania wiedzą ma na celu wspomaganie, a w niektórych miejscach zastąpienie człowieka w funkcjach analityczno-poznawczych. - Jak zarządza się wiedzą w firmach zachodnich? Co można poradzić przedsiębiorstwom, które chciałyby wdrożyć system zarządzania wiedzą? Grażyna Szlapin: - Zarządzanie wiedzą, podobnie jak balance score card, CRM, podejście procesowe - to koncepcje wymyślone przez teoretyków zarządzania. Określają one działania mające doprowadzić do osiągania celów strategicznych. Informatyka pomaga jedynie wykonywać je lepiej, sprawniej, dokładniej, szybciej. Sukces osiąga się, gdy informatycy przestają zwracać uwagę wyłącznie na algorytmy, lecz czują się w obowiązku posiadania pewnej wiedzy biznesowej. Z drugiej zaś strony, zarządzający coraz lepiej rozumieją możliwości, sposób działania technologii. W pewnym sensie duże korporacje robią to permanentnie, ale u nas ten skok dokonał się w związku z przekształceniem Oracle'a z dostawcy baz danych w dostawcę rozwiązań biznesowych. Aby stać się numerem jeden w e-biznesie, sami poddaliśmy się rygorowi działania zgodnie z jego regułami. Dlatego skonstruowano strategię zarządzania wiedzą, którą objęto zarówno pracowników, jak i sieć partnerów (300 firm w skali Polski). Jej realizacja wymagała postawienia na innowacyjność i kreatywność pracowników. Wojciech Mazurkiewicz: - Opisany przypadek jest przejawem działania na poziomie taktyczno-operacyjnym większości amerykańskich firm. Podobnie wygląda to w firmie Filenet. Centra wiedzy, centra robocze, grupy edukacyjne - to niesłychanie ciekawe "narzędzia". Tym bardziej że reprezentowana przeze mnie branża przeżywa średnio raz na dwa lata całkowitą rewolucję. Dostarczamy dziś raczej zintegrowane systemy służące zarządzaniu informacją i procesami, a nie systemy zarządzania dokumentami. Jarosław Pencak: - Aby informatyka mogła pomóc, najpierw należy ustalić, jaką wiedzę chcemy przekazywać i komu. Organizacja musi wiedzieć, do czego chce ten system wykorzystywać. Należy określić strukturę organizacyjną, opisać umiejętności konieczne na danych stanowiskach pracy. Dopiero wówczas można się pokusić o dobór odpowiedniego narzędzia. Dlatego jednym z podstawowych zadań w ramach projektu dotyczącego wdrożenia systemu zarządzania wiedzą jest opisywanie stanowisk kompetencjami. Ustalenie kto, jakiej wiedzy potrzebuje jest niezbędne, aby efektywnie adresować wiedzę do pracowników. Niezbędne jest również opracowanie systemu motywującego pracowników do aktywnego udziału w procesie budowania organizacji opartej na wiedzy. Zarząd musi wymyślić sposoby i zasady sformalizowania, sklasyfikowania wiedzy pochodzącej z umysłów pracowników - system służy do jej przechowywania, dystrybucji i aktualizowania. Agnieszka Wojciechowska: - Oczywiście, że impuls musi przyjść z góry, musi wynikać ze strategii rozwoju firmy. System KM ma rozwiązać konkretny problem i dopiero w tym kontekście należy poszukać rozwiązania IT. Często bywa on sformułowany w na pozór trywialny sposób: poprawienie efektywności pracy i obniżenie kosztów. Piotr Bartmański: - Stosowanie zarządzania wiedzą zależy w pewnym stopniu od menedżerów, ale kluczowym czynnikiem jest zmiana podejścia do wiedzy w polskich przedsiębiorstwach. W chwili obecnej wiedzę traktuje się jak pewną formę władzy - "wiem coś, czego nie wiedzą inni, więc jeżeli się podzielę tą wiedzą, utracę swoją pozycję" - to chyba najbardziej pospolity schemat myślenia o wiedzy w polskich przedsiębiorstwach. Problem wydaje się tkwić w popularyzowaniu idei dzielenia się wiedzą i właściwym komunikowaniu zmian w organizacji związanych z tworzeniem "organizacji uczącej się". Aby taki proces mógł zostać przeprowadzony, konieczne jest powołanie zespołu osób, który będzie w stanie skutecznie przekonywać pracowników do dzielenia się wiedzą i wskaże im płynące z tego wymierne korzyści. Jarosław Ubysz: - Celem stosowania systemów KM, istotniejszym od uczenia ludzi oraz organizacji, jest tanie i terminowe dostarczanie informacji pozwalających pracownikom na każdym szczeblu podejmować optymalne decyzje. Najtaniej, najszybciej w kontekście danej organizacji. Takie sformułowanie celu systemów KM pomija kwestię uczenia się. Skorzystanie z istniejących zasobów wiedzy odbywa się dopiero wtedy, gdy ktoś ma powód, by tak uczynić. W biznesie takim powodem jest konieczność podejmowania decyzji. UCZESTNICY PIOTR BARTMAŃSKI

5 KONSULTANT, SAP POLSKA TOMASZ JANISZEWSKI PEŁNOMOCNIK PREZESA ZARZĄDU DS. RESTRUKTURYZACJI, ORBIS MAŁGORZATA KALINOWSKA-ISZKOWSKA EKSPERT KOMISJI EUROPEJKIEJ, PREZES STOWARZYSZENIA PRAKTYKÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ KLAUDIA A. ŁAWCEWICZ PROJEKTANT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, MINISTERSTWO GOSPODARKI, CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WOJCIECH MAZURKIEWICZ DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH, FILENET JAROSŁAW PENCAK DYREKTOR DS. ROZWOJU OPROGRAMOWANIA, BETACOM SŁAWOMIR STRZYKOWSKI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ GRAŻYNA SZLAPIN DYREKTOR DS. EDUKACJI, ORACLE POLSKA JAROSŁAW UBYSZ DYREKTOR, ALTKOM AKADEMIA AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA DYREKTOR DS. OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ, INFOVIDE Dyskusję prowadziła: Dorota Zielińska

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy Zarządzanie wiedzą z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Google: baza wiedzy 1,180,000 znalezionych systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o.

Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o. Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o. aleksandra.barczyk@velvetcare.pl piotr.majcherkiewicz@elevatosoftware.com

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Struktura prezentacji Czym jest wiedza? Zarządzanie wiedzą wybrane definicje Dlaczego warto zarządzać wiedzą? Zarządzanie wiedzą w

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji podtytuł

Tytuł prezentacji podtytuł Projekty IT, które działają Tytuł prezentacji podtytuł Tomasz Karwatka www.divante.pl O czym będzie? Jak wykorzystać narzędzia Web 2.0 w budowaniu bazy wiedzy? Źródło porażek wdrożeń informatycznych systemów

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Korzyści z integracji danych klienta Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Definicje CDI ( Customer Data Integration) koncepcja integracji

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel

Zalew danych skąd się biorą dane? są generowane przez banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, dane eksperymentalne, Web, tekst, e_handel według przewidywań internetowego magazynu ZDNET News z 8 lutego 2001 roku eksploracja danych (ang. data mining ) będzie jednym z najbardziej rewolucyjnych osiągnięć następnej dekady. Rzeczywiście MIT Technology

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Spis treści Wstęp... 7 1. Istota i rodzaje outsourcingu informatycznego... 11 1.1. Istota outsourcingu... 11 1.2. Etapy outsourcingu informatycznego... 14 1.3. Przesłanki stosowania outsourcingu... 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną.

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być prowadzona przez placówki służby zdrowia w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji CASE STUDY: Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji Autor: Jacek Wach Redakcja: Dominik Noworól Spis treści Geneza / 03 Idea / 04 Wizja / 05 Rozwiązanie /

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników.

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/29/5911/9896 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja FusionSystem

Prezentacja FusionSystem Prezentacja FusionSystem sierpień 2014 1 O systemie System zarządzania marketingiem FusionSystem powstał jako odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie firm na usługi reklamy w Internecie. Połączenie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Obszary konsultacji w ramach proponowanej debaty społecznej

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Single Sign On Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Oferta. opracowania mierzalnego i efektywnego procesu sprzedaży. dla xxxxxxxxxx. Niniejsza oferta została przygotowana przez:

Oferta. opracowania mierzalnego i efektywnego procesu sprzedaży. dla xxxxxxxxxx. Niniejsza oferta została przygotowana przez: Oferta opracowania mierzalnego i efektywnego procesu sprzedaży dla xxxxxxxxxx Niniejsza oferta została przygotowana przez: Right Solutions ul. Pileckiego 130/86 02-781 Warszawa www.rightsolutions.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

eseminaria WIRTUALNE SPOTKANIA REALNI KLIENCI Prawdopodobnie najskuteczniejszy sposób zdobywania kontaktów biznesowych

eseminaria WIRTUALNE SPOTKANIA REALNI KLIENCI Prawdopodobnie najskuteczniejszy sposób zdobywania kontaktów biznesowych eseminaria WIRTUALNE SPOTKANIA REALNI KLIENCI Prawdopodobnie najskuteczniejszy sposób zdobywania kontaktów biznesowych CZYM JEST eseminarium? eseminarium jest to internetowa prezentacja, pokazująca Twoim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl

Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl Pomiar kompetencji powinien służyd WYŁĄCZNIE do adresowania działao rozwojowych. Ocena kompetencji NIE POWINNA zakooczyd

Bardziej szczegółowo

IV Opis przedmiotu zamówienia:

IV Opis przedmiotu zamówienia: IV Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na zakup eksperckiej usługi informatycznej w ramach której Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp, przez okres jednego roku (tj. 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo