PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR"

Transkrypt

1 PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR Witold PAWŁOWSKI, Daniel MOSION Współczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD) są wyposażone w moduły programowe służące do opracowywania projektu na różnych etapach jego zaawansowania [2]. Wśród nich można wyróżnić m.in.: moduły do modelowania bryłowego pojedynczych części konstrukcyjnych, moduły służące do składania części w zespoły, moduły analityczne, których zadaniem jest przeprowadzenie obliczeń sprawdzających, dotyczących np. stanu naprężeń i odkształceń, kinematyki mechanizmu podczas pracy, dynamiki strukturalnej, zagadnień przepływu ciepła, optymalizacji itp. [1, 4]. Za pomocą systemów CAD istnieje możliwość przeprowadzenia analiz związanych ze sposobem montażu projektowanego urządzenia. Jedną z najbardziej istotnych z punktu widzenia montażu funkcjonalności oprogramowania CAD jest możliwość przeprowadzenia analizy kolizji współpracujących części zarówno na etapie złożenia elementów konstrukcyjnych w zespół, jak i w czasie symulacji ruchu mechanizmu. Te informacje mogą zostać wykorzystane w celu modyfikacji konstrukcji (kształtu części oraz charakteru współpracy elementów w zespole). Efektem takiej analizy jest weryfikacja charakteru działania urządzenia i jego zgodności z założeniami przyjętymi na początku procesu projektowania przez konstruktora [3]. Nie mniej istotnym zagadnieniem w procesie opracowywania projektu jest właściwe i czytelne przygotowanie procesu montażu elementów składowych urządzenia. W tym celu systemy CAD zostały wyposażone w specjalne moduły programowe, których zadaniem jest umożliwienie przeprowadzenia analizy procesu montażu i wizualizacja poszczególnych etapów składania mechanizmu w działający zespół. Specjalny moduł systemu CAD umożliwia utworzenie widoku rozstrzelonego elementów zespołu (rys. 1), określenie torów montażu, analizę możliwości montażu, wizualizację (symulację) procesu składania części oraz generowanie widoków montażowych do zastosowania w płaskiej dokumentacji technicznej projektu. Takie możliwości ma moduł Prezentacja systemu Autodesk Inventor 2012 [5]. Moduł Prezentacja systemu Autodesk Inventor Pracę z modułem Prezentacja systemu Autodesk Inventor należy rozpocząć po przygotowaniu projektu na etapie złożenia elementów składowych w mechanizm i przeprowadzeniu analizy działania urządzenia. Pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest uruchomienie niezależnego modułu Prezentacja. Odbywa się to przez wybranie szablonu o nazwie Standard.ipn znajdującego się w oknie szablonów otwieranym w systemie podczas wywołania polecenia Nowy. W ten sposób zostaje automatycznie uruchomiony moduł Prezentacja zawierający zestaw specjalnych narzędzi służących do przeprowadzenia użytkownika przez etap przygotowania procesu montażu w środowisku Autodesk Inventor. Aby zdefiniować plik złożenia, który ma zostać opracowany pod kątem procesu montażu, należy zastosować narzędzie Utwórz widok, znajdujące się we wstęgowym pasku narzędzi głównych modułu. Wybór tego narzędzia uaktywnia okno Wybierz zespół, w którym użytkownik definiuje ścieżkę dostępu do wcześniej przygotowanego wirtualnego zespołu mechanizmu. W oknie wyboru zespołu określana jest również metoda jego rozstrzelenia. Możliwe jest zastosowanie rozstrzelenia automatycznego oraz ręcznego. W przypadku wyboru opcji rozstrzelenia automatycznego użytkownik ma możliwość określenia odległości pomiędzy poszczególnymi elementami zespołu w widoku rozstrzelonym. Decyduje również o wi- Rys. 1. Widok montażowy zespołu elektrowrzeciona 25

2 4/2012 Technologia i Automatyzacja Montażu doczności torów montażu (rys. 2). Po sprecyzowaniu parametrów rozstrzelenia automatycznego i ich akceptacji w systemie Inventor jest automatycznie tworzony widok rozstrzelony. Utworzenie widoku rozstrzelonego z wykorzystaniem opcji rozstrzelenia automatycznego jest mało skomplikowane, szybkie, nie wymaga również znajomości zaawansowanych narzędzi całego systemu, a jedynie jego podstaw. Mimo zalet ta metoda często nie pozwala na uzyskanie w pełni zamierzonego efektu. Niemniej jednak jest to narzędzie przydatne do szybkiego tworzenia widoków zespołów prostych, składających się z niewielu elementów. Warto również zaznaczyć, że utworzony w sposób automatyczny widok w dalszym ciągu można modyfikować, wykorzystując do tego celu metodę rozstrzelenia ręcznego. Metoda rozstrzelenia ręcznego jest nieco bardziej wymagająca i czasochłonna. Wstawienie modelu zespołu przebiega podobnie jak w przypadku rozstrzelenia automatycznego, z tą jednak różnicą, że w oknie Wybierz zespół wybrać należy opcję rozstrzelenia ręcznego. Po zaimportowaniu modelu mechanizmu do systemu otrzymujemy tym razem widok w postaci w pełni zmontowanego zespołu. W odróżnieniu od rozstrzelenia automatycznego użytkownik decyduje nie tylko o odległości między poszczególnymi elementami, ale również o kierunku ich przemieszczenia, a co za tym idzie o kształcie toru montażowego. Tworzenie widoku rozstrzelonego rozpocząć należy od wyboru narzędzia Rozsuń komponenty. Kolejnym zadaniem użytkownika jest określenie kierunku przemieszczenia komponentów, które mają zostać rozsunięte, początku toru montażu oraz wartości rozsunięcia. Kierunek wyznacza się przez umieszczenie układu współrzędnych na jednej ze ścianek lub krawędzi detalu. Ustawiony w ten sposób układ współrzędnych jest przez cały czas widoczny, co znacznie ułatwia definiowanie kolejnych odcinków toru ruchu. Następnie wskazać należy komponenty, które mają zostać odsunięte od zespołu macierzystego oraz punkt wyznaczający początek toru montażu danego elementu lub grupy elementów. Wyboru komponentów można dokonać zarówno w oknie graficznym, jak i za pomocą przeglądarki elementów. Przemieszczany przez użytkownika kursor myszki w obrębie widoku zespołu sprawia, że program sam wyszukuje i podpowiada punkty charakterystyczne, w których początek toru mógłby zostać ulokowany. W oknie dialogowym Rozsunięcie komponentów istnieje możliwość wybrania opcji dotyczącej wyświetlania toru montażu. Pozostaje już tylko scharakteryzować rodzaj ruchu (prostoliniowy lub obrotowy), określić wartość przemieszczenia (odległość lub kąt) oraz wybrać jedną z osi zdefiniowanego wcześniej układu współrzędnych, względem której ma nastąpić przemieszczenie. Aby ułatwić definiowanie przemieszczeń komponentu, oś układu, względem której ma nastąpić ruch, jest graficznie wyróżniana w stosunku do pozostałych. Oprócz prostoliniowych torów przemieszczeń i obrotu wokół osi istnieje możliwość konstruowania łamanych torów montażu. Tworzy się je jako zbiór prostoliniowych torów wzdłuż poszczególnych osi układu. Kolejne składowe przemieszczeń określa się w oknie dialogowym Rozsunięcie elementów przez wybranie osi, wzdłuż której ma nastąpić rozsunięcie, wpisanie wartości tego odsunięcia oraz zaakceptowanie wprowadzonych danych przyciskiem Zastosuj. Okno dialogowe cały czas pozostaje otwarte, co pozwala na płynne definiowanie kolejnych odcinków składowych toru montażowego w opisany powyżej sposób. Bardzo istotną zaletą omawianego modułu prezentacyjnego systemu Autodesk Inventor Professional jest możliwość animacji rozstrzelonych zespołów umożliwiająca pokazywanie kolejności i ścieżki montażu elementów w zespole. Sekwencje animacji rozstrzelenia elementów można ustawiać w odpowiedniej kolejności, odtwarzać w systemie Inventor, ale także rejestrować w postaci filmów. Filmy stworzone na podstawie takiej animacji mogą być odtwarzane za pomocą prostych, powszechnie znanych i dostępnych programów multimedialnych. Tworzenie takiej symulacji jest możliwe dzięki narzędziu Animacja umieszczonemu w głównym pasku narzędzi. Po uaktywnieniu tego narzędzia system otwiera okno dialogowe o takim samym tytule. W oknie widoczne są dwie podstawowe sekcje Parametry oraz Ruch. W pierwszej z nich użytkownik decyduje, z jakimi parametrami animacja ma być realizowana. Dostępne są dwa takie parametry Interwał oraz Powtórzenia. Wartość parametru Interwał określa liczbę kroków, z których będzie składał się ruch danego elementu. Ma to bezpośredni wpływ na płynność ruchu. Natomiast opcja Powtórzenia pozwala zdefiniować liczbę powtórzeń ruchów w animacji. W sekcji Ruch znajdują się natomiast ikony przycisków pozwalające na odtwarzanie animacji ruchu oraz jej nagrywanie. W oknie Animacja dostępne są również dodatkowe opcje. Po ich rozwinięciu pojawia się sekcja Sekwencja Rys. 2. Widok montażowy zespołu filtra elektrowrzeciona (tory montażowe) 26

3 animacji. W tej sekcji wyświetlane są informacje dotyczące kolejności, wartości przemieszczeń poszczególnych części zespołów. Kolejność ruchów widoczna jest w kolumnie Sekwencja. Aby tę kolejność zmienić, wystarczy zaznaczyć na liście sekwencję odpowiedzialną za dany ruch i zastosować narzędzie Przesuń w górę lub Przesuń w dół. W przypadku animacji bardzo ważnym zadaniem jest nie tylko ustalenie kolejności ruchów odwzorowujących proces montażu, ale również uwzględnienie możliwości wykonania kilku ruchów jednocześnie lub też ruchów złożonych, np. przesunięcie prostoliniowe z jednoczesnym obrotem. Taki ruch może zostać wykorzystany do symulacji np. wkręcania śruby w otwór gwintowany. Do tego celu może posłużyć dodatkowa opcja Grupuj. Wykorzystanie tej opcji zapewnia możliwość jednoczesnej realizacji dwóch (lub więcej) odrębnych dotychczas ruchów. Podobnie, jak w przypadku opcji Przesuń w górę lub Przesuń w dół, wystarczy zaznaczyć w oknie dialogowym interesujące nas sekwencje i uaktywnić Grupuj. Jednoczesny ruch elementów zespołu podczas animacji można także zapewnić przez wybranie kilku komponentów przy wykorzystaniu narzędzia Rozsuń komponenty. Wówczas również można otrzymać efekt przemieszczenia kilku części zespołu w jednym czasie. W przypadku jednak, gdy taka sekwencja ruchów nie odpowiada rzeczywistej kolejności montażu, można wykorzystać polecenie przeciwne do polecenia grupowania i rozbić ten jednoczesny ruch kilku elementów na kolejne sekwencje ruchów pojedynczych części. Zastosowanie widoku montażowego w przygotowaniu płaskiej dokumentacji technicznej W systemie Autodesk Inventor istnieje możliwość stworzenia płaskiej dokumentacji technicznej montażu na podstawie przygotowanego widoku rozstrzelonego. Dzięki temu konstruktor może łatwo i bardzo szybko przygotować np. dokumentację montażową zespołu mechanicznego. Aby stworzyć taką dokumentację, wystarczy w oknie szablonów Nowy plik otwieranych w systemie podczas wywołania polecenia Nowy wskazać szablon Standard.idw lub Standard.dwg. Zostaje uruchomiony moduł odpowiedzialny za tworzenie technicznej dokumentacji płaskiej. Szeroki wybór narzędzi dostępnych w tym module pozwala na tworzenie różnego rodzaju widoków oraz ich szczegółowy opis. Te same narzędzia standardowo wykorzystywane są również do opisu tradycyjnych widoków złożeń mechanizmów oraz pojedynczych części składowych zespołów. Pierwszym krokiem w przypadku opracowywania dokumentacji płaskiej jest stworzenie widoku bazowego. Do tego celu należy wykorzystać narzędzie Rzut bazowy, dostępne na wstęgowym pasku narzędzi. System wyświetla okno dialogowe, w którym należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku z rozszerzeniem *.ipn, a także zdefiniować podstawowe parametry tworzonego rzutu. Następnie należy określić: orientację, skalę widoku, styl wyświetlania (rys. 3) (krawędziowy, cieniowany, z widocznymi liniami ukrytymi, bez linii ukrytych), a także widoczność torów montażu, gwintu, krawędzi przenikania oraz krawędzi stycznych. Po ustaleniu tych właściwości widoku użytkownik umieszcza rzut na dostępnym arkuszu. System automatycznie przechodzi do polecenia Rzut. Daje to możliwość szybkiego utworzenia prostokątnego lub izometrycznego widoku na podstawie wcześniej utworzonego widoku rzutu głównego. Moduł dokumentacji płaskiej wyposażony jest w wiele narzędzi dających możliwość dalszej modyfikacji tworzonych widoków, a każdy utworzony rzut może być dowolnie zmieniany. Do podstawowych narzędzi dostępnych w systemie (zakładka Wstaw widoki) zaliczyć można narzędzia do tworzenia przekrojów, widoków pomocniczych, wyrwania, widoku szczegółowego (rys. 4), przerwania czy widoku nakładkowego. Inne, również bardzo przydatne w kontekście tworzenia dokumentacji montażowej, narzędzia dostępne są w zakładce Opisz. Większość z tych narzędzi, np. wymiar, uwagi czy znaki chropowatości, wykorzystywane są przede wszystkim do opisu rysunków wykonawczych detali. Z punktu widzenia tworzenia widoków montażowych (rozstrzelonych) najważniejsze są narzędzia wykorzystywane bezpośrednio do opisu widoków złożeniowych. Do podstawowych z nich zaliczyć można numerowanie pozycji. Automatyczne numerowanie pozwala na jednoczesne numerowanie wybranych lub wszystkich elementów wchodzących w skład zespołu przedstawianego na opisywanym widoku. Użycie tej metody znacznie skraca czas opisu widoku. Innym narzędziem pozwalającym na znaczną oszczędność czasu oraz znaczne uproszczenie pracy jest automatyczne tworzenie listy części. Listy części wyświetlają informacje zachowane podczas edycji komponentów bryłowych zespołu (rys. 5). Rys. 3. Widok krawędziowy zespołu filtra 27

4 4/2012 Technologia i Automatyzacja Montażu Rys. 4. Widok szczegółu w widoku montażowym elektrowrzeciona łożyskowanego aerostatycznie Analiza kolizji w systemie Inventor Bardzo przydatnym narzędziem dostępnym w systemie Inventor jest analiza kolizji między elementami wchodzącymi w skład analizowanego zespołu. Na podstawie funkcji Analiza kolizji istnieje możliwość sprawdzenia kolizji pomiędzy komponentami w podzespołach, w określonej grupie komponentów lub pomiędzy grupami komponentów. Wykrycie kolizji pomiędzy elementami badanego modelu sygnalizowane jest przez system stosownym komunikatem. Oprócz komunikatu system generuje również informację o zachodzącej kolizji w oknie graficznym. Jeżeli wykryto kolizję, w oknie graficznym umieszczana jest informacja opisująca obszar kolizji (rys. 6). W ten sposób użytkownik otrzymuje jasną informację, które elementy i w którym miejscu należy zmodyfikować. Dzięki zastosowaniu narzędzia do analizowania kolizji konstruktorzy już na wczesnym etapie projektowania mogą uniknąć poważnych błędów konstrukcyjnych. Aparat analizy kolizji dostępny jest w zakładce Sprawdź w panelu Kolizja. Uaktywnianie tej pozycji otwiera okno dialogowe, które umożliwia wskazanie zestawów elementów przeznaczonych do analizy pod kątem występowania między nimi kolizji. Użytkownik wybiera elementy, które mają zostać poddane badaniu, a po zaakceptowaniu wyboru system automatycznie dokonuje analizy i jest podawana informacja o występującej kolizji lub jej braku. Innym narzędziem, które jest do dyspozycji użytkownika w systemie Inventor, jest zestaw kontaktowy. Dzięki tej funkcji konstruktorzy mają możliwość symulacji pracy mechanizmu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wykrycie kontaktu pomiędzy elementami zespołu będącego w ruchu powoduje unieruchomienie wybranych komponentów będących w kolizji. W ten sposób użytkownik może sprawdzić charakter działania mechanizmu podczas ruchu. Aby wykorzystanie tego narzędzia było możliwe, trzeba wybrać komponenty, które mają wchodzić w skład zestawu kontaktowego. W tym celu należy je zaznaczyć (w oknie graficznym lub przeglądarce) i dokonać kwalifikacji jako Zestaw kontaktowy. Aby możliwe było korzystanie z analizy kontaktów między elementami zespołu, należy tę funkcjonalność celowo uaktywnić. Jej domyślne wyłączenie spowodowane jest optymalizacją wydajności działania systemu Inventor. Rys. 5. Dokumentacja montażowa łożyska aerostatycznego 28

5 Rys. 6. Analiza kolizji w systemie Inventor Podsumowanie Wykorzystanie do celów projektowych oraz do tworzenia dokumentacji montażowej modułu Prezentacja systemu Autodesk Inventor niesie ze sobą wiele udogodnień. W chwili obecnej na rynku niewiele jest programów, które w swoich zaawansowanych strukturach zawierają narzędzia przeznaczone właśnie do celów tworzenia dokumentacji montażowych. Wśród zalet, jakie przypisać można systemom wyposażonym w takie narzędzia, jest przede wszystkim znaczne skrócenie czasu tworzenia takich dokumentacji. Ponadto, do ich zalet zaliczyć można także możliwości łatwego tworzenia symulacji montażu oraz zapisywania plików w popularnych formatach odtwarzanych przez ogólnie dostępne programy, czytelność, przejrzystość i jasność dokumentacji montażowej. Cechy te pozwalają w znaczny sposób uprościć pracę montażystów przez skrócenie czasu poświęcanego na zrozumienie zasady działania mechanizmu oraz ustalenie kolejności montażu poszczególnych elementów. Narzędzia służące do analizy kolizji oraz wykrywania kontaktu między elementami dają możliwość analizy pracy projektowanego urządzenia. Już na początkowym etapie projektowania można wyeliminować pojawiające się błędy konstrukcyjne lub niepożądane zachowania występujące podczas pracy projektowanego mechanizmu. Taki rodzaj analizy ma również wymiar ekonomiczny. Dzięki tej funkcji można wyeliminować koszty, jakie byłyby związane z wprowadzeniem do produkcji konstrukcji zawierających błędy. Korzyści wynikające ze stosowania komputerowego systemu wspomagania procesu, umożliwiającego przeprowadzenie szeregu analiz, mogą być również związane ze zmniejszeniem nakładów finansowych przeznaczonych na tworzenie różnego rodzaju prototypów przez ich całkowite lub częściowe wyeliminowanie. Wszystkie ww. zalety świadczą o coraz większej przydatności narzędzi stanowiących integralną część systemów CAD, służących do rozwiązywania wszelkiego rodzaju zadań związanych zarówno z samym procesem projektowania, jak i z tworzeniem dokumentacji technicznej, niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu produkcyjnego. LITERATURA 1. Mosion D., Pawłowski W.: Optymalizacja konstrukcji zespołu łożysk aerostatycznych elektrowrzeciona szlifierskiego. Hydraulika i Pneumatyka, nr 6/2011, s Pawłowski W.: Możliwości zastosowania komputerowego wspomagania na kolejnych etapach procesu projektowania. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 1(35)/2002, s Pawłowski W.: Komputerowe wspomaganie procesu zrobotyzowanego montażu wirtualna fabryka. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 2(36)/ 2002, s Pawłowski W.: Zastosowanie programu CAD do modelowania i analizy układów mechanicznych. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 2/2003, s luty Dr hab. inż. Witold Pawłowski jest pracownikiem Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Mgr inż. Daniel Mosion jest doktorantem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. 29

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów zrobotyzowanych

Projektowanie systemów zrobotyzowanych ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium Projektowanie systemów zrobotyzowanych Instrukcja 2 Temat: Rozpoczęcie pracy z programem RobotStudio Opracował: mgr inż. Arkadiusz Pietrowiak mgr inż. Marcin

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów zrobotyzowanych

Projektowanie systemów zrobotyzowanych ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium Projektowanie systemów zrobotyzowanych Instrukcja 4 Temat: Programowanie trajektorii ruchu Opracował: mgr inż. Arkadiusz Pietrowiak mgr inż. Marcin Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Podstawy 3D Studio MAX

Podstawy 3D Studio MAX Podstawy 3D Studio MAX 7 grudnia 2001 roku 1 Charakterystyka programu 3D Studio MAX jest zintegrowanym środowiskiem modelowania i animacji obiektów trójwymiarowych. Doświadczonemu użytkownikowi pozwala

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych, przeznaczonych do produkcji wyprasek polimerowych,

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor Bazowy

Autodesk Inventor Bazowy Autodesk Inventor Bazowy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/15/7154/3888 Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 353,00 zł Cena netto za godzinę 61,11 zł Cena brutto za godzinę 75,17 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Rozdział 4. Projekt Koparka 1 Szkic adaptacyjny Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Poza użyciem części 3D Inventor umożliwia pracę w modelu trójwymiarowym z płaskimi szkicami, które

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA. Andrzej WILK, Michał MICHNA

TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA. Andrzej WILK, Michał MICHNA TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA Andrzej WILK, Michał MICHNA Plan Techniki CAD Metody projektowania Program Autodesk Inventor Struktura plików Wybrane techniki modelowania Złożenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks...

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks... Co nowego w Advance Steel 2015 Co nowego w Autodesk Advance Steel 2015 Spis treści ZMIANA MARKI... 5 INNE... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA... 5 ZESTAWIENIA... 5 RYSUNKI...

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D 62 62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D Możliwość redagowania zespolonych z modelami 3D rzutów klasycznej dokumentacji 2D pojawiła się w wersji 2012 programu AutoCAD. Dopiero jednak w wersji

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Inventor nr 27

Biuletyn techniczny Inventor nr 27 Biuletyn techniczny Inventor nr 27 Stosowanie kreatorów mechanicznych podczas projektowania w środowisku Autodesk Inventor 2012. Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2012, APLIKOM Sp. z o.o. Aplikom Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rysunek techniczny silnika skokowego

Temat: Rysunek techniczny silnika skokowego Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Temat: Rysunek techniczny silnika skokowego Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III Komputerowe wspomaganie projektowania część III Studia Podyplomowe Wydział Inżynierii Produkcji SGGW Warszawa, styczeń 2011 Część III Tworzenie dokumentacji projektowej 2D Plan: w systemach CAD 1. Wydajność

Bardziej szczegółowo

Temat: Definiowanie zadań, sekwencji i kamer w prezentacji programu Autodesk Inventor

Temat: Definiowanie zadań, sekwencji i kamer w prezentacji programu Autodesk Inventor Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Temat: Definiowanie zadań, sekwencji i kamer w prezentacji programu

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE

Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania w programie ArCADiA- INSTALACJE GRZEWCZE ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE to kolejny moduł rozszerzający zestaw programów branżowych systemu ArCADiA BIM przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PRZY POMOCY OPROGRAMOWANIA SOLIDWORKS WORKGROUP PDM PRACOWNIA KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA TECHNOLOGII POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI, OBRABIAREK i OBRÓBKI SKRAWANIEM INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE

MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE Piotr Penkała 1 MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwości budowania wirtualnych złożeń na przykładzie silnika Wankla. Jest to zespół, który

Bardziej szczegółowo

Animacja w prezentacji

Animacja w prezentacji Animacja w prezentacji 109 8.4 Animacja w prezentacji Przyszedł czas na kolejny, czwarty już rozdział jakim są animacje w prezentacji multimedialnej. Nauczymy się dodawać różne animacje do elementów slajdu,

Bardziej szczegółowo

ExpertBooks.pl. Ćwiczenie 6 Modelowanie części w przekroju zespołu. Śruba dociskowa. 42 Rozdział 1. Pierwszy projekt w Autodesk Inventor 2012

ExpertBooks.pl. Ćwiczenie 6 Modelowanie części w przekroju zespołu. Śruba dociskowa. 42 Rozdział 1. Pierwszy projekt w Autodesk Inventor 2012 42 Rozdział 1. Pierwszy projekt w Autodesk Inventor 2012 Ćwiczenie 6 Modelowanie części w przekroju zespołu. Śruba dociskowa W tym ćwiczeniu utworzymy śrubę dociskową. Zastosujemy tutaj technikę pracy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne W programie MS PowerPoint 2010 znajdziemy coś takiego jak efekty specjalne. Służą one po to by prezentacja nie stała się monotonna i zachęcała widzów do uwagi poprzez zastosowane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Dr inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawelko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl Modelowanie Modelowanie w grafice 3D proces tworzenia i modyfikacji obiektów

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł STAL 1

BeStCAD - Moduł STAL 1 BeStCAD - Moduł STAL 1 Rysowanie śrub w widoku z góry Rysuje śruby w widoku z góry. Ikona: Polecenie: SRG Menu: Stal Śruby z góry Polecenie to w zasadzie nie różni się niczym od omówionego wyżej polecenia

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz Animacje edukacyjne Po wybraniu ze wstążki Rozpocznij pozycji Animacje Pokaz, rys. 1, uzyskujemy dostęp do bardzo rozbudowanej Pomocy Autodesk Inventor. Rys. 2 przedstawia spis treści pierwszego poziomu

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia Lista produktów szkoleniowych Struktura dokumentu została przygotowana z uwzględnieniem następujących elementów: - Podział narzędziowy (według środowiska pracy), - Tytuł handlowy produktu - Definicja produktu

Bardziej szczegółowo

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie  w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Kratka Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie www.rfd.pl w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Menu programu wywołujemy poleceniem. Command: kkm

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010.

Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Techniki CAD w pracy inŝyniera Aplikacja programu Autodesk Inventor 2010. Studium stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek: Elektrotechnika Opracował: dr inŝ. Andrzej Wilk Autodesk Inventor jest programem

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak założyć dziennik oddziału i wprowadzić do niego podstawowe dane? Aby w systemie UONET+ możliwe było dokumentowanie lekcji, wychowawcy oddziałów muszą w module Dziennik założyć

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice Streszczenie: W artykule opisano funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink.

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Celem ćwiczenia jest symulacja działania (w środowisku Matlab/Simulink) sterownika dla dwuosiowego robota

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Wstęp Obecnie praktycznie każdy z projektów budowlanych, jak i instalacyjnych, jest tworzony z wykorzystaniem rysunków wspomaganych komputerowo.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji, PowerPoint

Tworzenie prezentacji, PowerPoint Tworzenie prezentacji, PowerPoint PowerPoint jest programem służącym do tworzenia multimedialnych prezentacji. Prezentacja multimedialna to forma przedstawienia treści (konkretnego zagadnienia), wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wzornictwo Szansą na Sukces Przedmiot: Harmonogram szkolenia część 2 zamówienia Semestr: zimowy 2013 Semestr: letni 2014 Załącznik nr 9 SIWZ UAP Wydział Architektury i

Bardziej szczegółowo

Modelowanie powierzchniowe cz. 2

Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Tworzenie modelu przez obrót wokół osi SIEMENS NX Revolve Opis okna dialogowego Section wybór profilu do obrotu Axis określenie osi obrotu Limits typ i parametry geometryczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych 1 Używane w trakcie ćwiczeń moduły programu Autodesk Inventor 2008 Tworzenie złożenia Tworzenie dokumentacji płaskiej Tworzenie części Obserwacja modelu/manipulacja

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno

Bardziej szczegółowo

54. Układy współrzędnych

54. Układy współrzędnych 54 54. Układy współrzędnych Współrzędne punktów i dostępne układy współrzędnych na płaszczyźnie (2D) omówiono w rozdziale 8. Współrzędne 2D. W tym rozdziale podane zostaną informacje dodatkowe konieczne

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Projektowanie 3D Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej SIEMENS NX Sweep Along Guide

Projektowanie 3D Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej SIEMENS NX Sweep Along Guide Projektowanie 3D Narzędzie do tworzenia modeli bryłowych lub powierzchniowych o stałym przekroju opartych na krzywoliniowym profilu otwartym. Okno dialogowe zawiera następujące funkcje: Section wybór profilu

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Ventpack moduł oprogramowania FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions), służy do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy.

FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy. FDS 6 - Nowe funkcje i możliwości. Modelowanie instalacji HVAC część 1: podstawy. Wstęp 4 listopada 2013r. miała miejsce długo wyczekiwana premiera najnowszej, szóstej już wersji popularnego symulatora

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości

Tworzenie bloku na przykładzie znaku chropowatości Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2013 Kolor czerwony elementy pomocnicze, których nie rysujemy (narysowane dla przedstawienia wymiarów itp.). Kolor zielony elementy pomocnicze. Tworzenie bloku

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo