WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 tel , , fax Grupa przedmiotów ogólnych Zakres zagadnień do powtórzenia na egzamin dyplomowy dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających) Podstawy zarządzania 1. Pojęcia podstawowe: organizacja, zarządzanie, kierowanie. 2. Funkcje zarządzania. 3. Systemowe ujęcie organizacji. 4. Planowanie w organizacji. 5. Procesy podejmowania decyzji w organizacjach. 6. Funkcje organizowania. 7. Struktury organizacyjne. 8. Przewodzenie i władza w organizacji. 9. Kontrolowanie w organizacji. 10. Kultura organizacyjna. Podstawy Marketingu 1. Elementy rynkowego otoczenia przedsiębiorstwa. 2. Proces segmentacji rynku jego przebieg i cele. 3. Plan marketingowy jego funkcje. 4. Podstawowe źródła informacji marketingowych. 5. Marketing-mix, promotion-mix, 4P. 6. Produkt jako przedmiot działań marketingowych, koncepcja cyklu Ŝycia produktu na rynku. 7. Podstawowe strategie cenowe. 8. Typy kanałów i systemów dystrybucji. 9. Główne grupy instrumentów promotion-mix. 10. Globalny wizerunek firmy na rynku elementy składowe. Zarządzanie Strategiczne 1. Szkoły (koncepcje) w myśleniu strategicznym: planistyczna, pozycyjna, ewolucyjna i zasobów. 2. Strategia i proces zarządzania strategicznego etapy, funkcje procesu. 3. Struktura makrootoczenia przedsiębiorstwa, analiza PEST. 4. Struktura pola konkurencyjnego (mikrootoczenia) przedsiębiorstwa, model pięciu sił M. E. Portera. 5. Strategiczne zasoby organizacji istota, rodzaje, metody oceny. 6. Pozycjonowanie strategiczne: analiza SWOT, metoda SPACE. 7. Metody portfelowe w analizie strategicznej. 8. Podstawowe klasyfikacje strategii. 9. Alianse strategiczne: typy i korzyści z aliansów. 10. Kapitał intelektualny i jego składowe. Zarządzanie produkcją i usługami 1. System technicznego przygotowania produkcji TPP. 2. System produkcyjny i jego związki z otoczeniem. 3. Proces produkcyjny i jego rodzaje. 4. Zasady racjonalnej organizacji procesów produkcyjnych. 5. Cykl produkcyjny i sposoby jego skracania. 6. Zapasy produkcji w toku - koszty i przyczyny tworzenia. 7. Charakterystyka produkcji rytmicznej i nierytmicznej. 8. Etapy projektowania konwencjonalnych systemów produkcyjnych. 9. Charakterystyka systemu ESP. 10. Charakterystyka systemu CIM. 1

2 Grupa przedmiotów ekonomiczno-finansowych Makroekonomia 1. Bezrobocie jako zjawisko społeczno-ekonomiczne. 2. Metody pomiaru bezrobocia oraz aktualna wielkość stopy bezrobocia w Polsce i woj. lubelskim. 3. Rodzaje bezrobocia. 4. Pojęcie inflacji oraz rodzaje inflacji. 5. Istota cyklu koniunkturalnego. 6. BudŜet państwa i jego funkcje w gospodarce. 7. Wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy. 8. Pieniądz i jego funkcje. 9. Istota i definicja Produktu Krajowego Brutto (PKB). 10. Istota i definicja Produktu Narodowego Brutto (PNB). Mikroekonomia 1. Rynek i podstawowe prawa nim rządzące. 2. Pozacenowe determinanty popytu i podaŝy. 3. Elastyczność cenowa i dochodowa popytu. 4. Narzędzia analizy ekonomicznej. 5. Optimum konsumenta. 6. Podstawowe kategorie kosztów, utargów i zysków w przedsiębiorstwie z mikroekonomicznego punktu widzenia. 7. Optymalna produkcja i decyzje produkcyjne w przedsiębiorstwie. 8. Korzyści i niekorzyści skali w działalności przedsiębiorstwa. 9. Czynniki wpływające na popyt na pracę, podaŝ pracy oraz wysokość płac w przedsiębiorstwie. 10. Wpływ przedsiębiorstwa na cenę na róŝnych rynkach. Finanse 1. Wartość przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. 2. Metody wyceny wartości przedsiębiorstw. 3. Zarządzanie majątkiem obrotowym. 4. Koszt kapitału i czynniki go kształtujące. 5. Pojęcie, rodzaje i przesłanki fuzji i przejęć. 6. Metody oceny efektywności fuzji i przejęć. 7. Teoria dywidend. 8. Ocena zagroŝenia przedsiębiorstw upadłością. 9. Koszty agencji i koszty bankructwa. 10. Dekapitalizacja. 2

3 Grupa przedmiotów specjalistycznych Specjalność: Przedsiębiorczość i marketing Przedsiębiorczość 1. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, rodzaje przedsiębiorców, działalność gospodarcza, wolny zawód istota i definicje. 2. Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej w gospodarce rynkowej. 3. Ogólne obowiązki przedsiębiorcy (w tym: aspekty formalno-prawne). 4. Zasady i etapy rejestracji podmiotów gospodarczych. 5. Charakterystyka działalności gospodarczej osoby fizycznej jako formy organizacyjno prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. 6. Charakterystyka i kryteria wyboru formy opodatkowania dochodu przez przedsiębiorcę indywidualnego. 7. Dokumentowanie operacji gospodarczych rodzaje dowodów, zasady i warunki stosowania. 8. Zatrudnianie pracowników w firmie podstawowe rodzaje umów, ich cechy charakterystyczne, wady i zalety, dokumentacja pracownicza, wynagrodzenia pracownicze elementy i procedura obliczania. 9. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Reklama i Public Relations 1. Charakterystyka reklamy na tle innych instrumentów komunikacji marketingowej. 2. Istota tzw. brief-u reklamowego charakterystyka twórcy, odbiorcy, celu przygotowania oraz informacji w nim zawartych. 3. Etapy projektowania kampanii reklamowej (tzw. schemat 6M). 4. Media i formy reklamy above the line (ATL) i below the line (BTL). Koncepcja through the line (TTL). 5. Ocena skuteczności reklamy istota i przyczyny przeprowadzania. 6. Charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców działań PR firm, organizacji lub instytucji (na podstawie schematu rynku). 7. Istota wizerunku oraz systemu identyfikacji organizacji (corporate identity), w tym wskazanie róŝnic, przykładów, elementów składowych oraz znaczenia dla PR. 8. Działania (techniki) charakterystyczne dla PR zewnętrznego oraz PR wewnętrznego. 9. Pojęcie media relations. Rola mediów w działalności public relations. 10. Pojęcie kryzysu oraz procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zasady zachowania w sytuacji kryzysowej. Zarządzanie jakością 1. Koncepcja Total Quality Management istota, znaczenie. 2. System zarządzania jakością istota, rola norm w tworzeniu SZJ. 3. Koszty zarządzania jakością istota, podział. 4. Obligatoryjne procedury wymagane normą ISO Klasyczne narzędzia poprawy jakości. 6. System oceny zgodności akredytacja, certyfikacja. 7. Struktura dokumentacji systemu zarządzania jakością kardynalnych zasad TQM w normie ISO Audity systemów zarządzania pierwszej, drugiej i trzeciej strony. 3

4 Specjalność: Komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem Systemy sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1. Podstawowe cechy aplikacji komputerowych klasyfikowanych jako systemy sztucznej inteligencji. 2. Klasy problemów moŝliwych do rozwiązania metodami sztucznej inteligencji. 3. Klasyfikacja metod sztucznej inteligencji. 4. Model cybernetyczny neuronu. 5. Sieci neuronowe jako narzędzie do rozpoznawania stanu procesu lub do klasyfikacji obiektów. 6. Zastosowanie sieci neuronowych do predykcji przyszłych stanów wybranych obiektów. 7. Algorytmy genetyczne jako metoda optymalizacji procesów przemysłowych i ekonomicznych. 8. Aplikacje komputerowe wspomagające wykorzystanie algorytmów genetycznych w pracy organizatora. 9. Metody logiki rozmytej w zastosowaniu do sterowania procesami wytwarzania. 10. Systemy ekspertowe i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie. Komputerowa integracja przedsiębiorstwa 1. Techniki CAx w przedsiębiorstwach konkurujących na globalnym rynku. 2. Realizacja koncepcji efektywnej produkcji z zastosowaniem komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM. 3. Systemy planowania i sterowania produkcją (PPC). 4. Rola systemów CAD w modelowaniu geometrycznym produktu i projektowaniu. 5. Systemy wspomagania projektowania technologii produkcji (CAD/CAP). 6. Planowanie technologiczno organizacyjne z zastosowaniem wspomagania komputerowego. 7. Rola baz danych w zarządzaniu produkcją i systemy ich organizacji. 8. Wymiana danych między modułami funkcjonalnymi w systemach CAx. 9. Zarządzanie danymi produktu (PDM) funkcje i zastosowanie. 10. Problemy wdraŝania technik CAx w przedsiębiorstwach. Komputerowo zintegrowane zarządzanie relacjami z klientem (CRM) 1. Podstawowe załoŝenia filozofii CRM. 2. Definicja lojalności klienta i działania mogące zwiększyć jego lojalność. 3. Segmentacja klientów zgodna z filozofią CRM. 4. Orientacja na klienta na trzech etapach jego obsługi. 5. Metody badania zadowolenia klienta. 6. Podstawowe moduły systemów CRM. 7. Podstawowe funkcjonalności informatycznych systemów CRM. 8. Systemy Call/Contact Center. 4

5 Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Projektowanie systemów informatycznych z elementami baz danych 1. Etapy budowy systemów informatycznych i zadania do realizacji na ww. etapach. 2. Cykl Ŝycia systemu informatycznego. Modele cyklu Ŝycia. 3. Struktura projektu systemu informatycznego (SI) elementy projektu SI. 4. Implementacyjne modele baz danych (rodzaje baz danych). 5. Relacyjne bazy danych budowa i wykorzystanie. 6. Projektowanie relacyjnych baz danych diagramy ERD. 7. Integralność danych metody realizacji. 8. Język SQL i jego zastosowanie. 9. Operacje projekcji, selekcji i połączenia w relacyjnych bazach danych jako podstawowe mechanizmy przetwarzań danych w SIZ. Programowanie komputerów, Systemy operacyjne z elementami budowy komputerów 1. Współczesne środowiska programistyczne moŝliwości i techniki programowania. 2. Podstawowe struktury danych i podstawowe algorytmy przetwarzań danych. 3. Instrukcje warunkowe i iteracyjne zastosowania. 4. Idea programowania obiektowego. Pojęcie klasy i obiektu. 5. Podstawowe właściwości programowania obiektowego: hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm. 6. Idea programowania wizualnego. Obsługa błędów w aplikacjach graficznych. 7. Pojęcie systemu operacyjnego komputerów (SO). Zadania i funkcje SO. 8. Budowa systemu operacyjnego. Elementy składowe. 9. Pojęcie systemu operacyjnego jedno i wielozadaniowego. Realizacja wielozadaniowości. 10. System operacyjny komputerów z tekstowym i graficznym interfejsem uŝytkownika. Przykłady. Technologie e-biznesu 1. Podstawowe usługi w sieci Internet. 2. Bezpieczeństwo transakcji internetowych. 3. Języki programowania w budowie serwisów WWW. 4. Dostępność serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych (accessibility). 5. Ochrona elementów na stronach internetowych zagadnienia prawne. 6. Podział serwisów internetowych. 7. Odbiorcy zawartości serwisów internetowych. 8. Bezpieczeństwo serwera i serwisów internetowych. 5

6 Specjalność: Zarządzanie finansami Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 1. Kategorie wartości przedsiębiorstw. 2. Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa. 3. Strategie maksymalizacji wartości przedsiębiorstw. 4. Pomiar efektywności tworzenia wartości dla akcjonariuszy. 5. Rola kapitału intelektualnego w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstw. 6. Wartość dla klienta a wartość przedsiębiorstw. 7. Metody majątkowe wyceny wartości przedsiębiorstw. 8. Metody dochodowe wyceny wartości przedsiębiorstw. 9. Metody mieszane wyceny wartości przedsiębiorstw. 10. Metody porównawcze wyceny wartości przedsiębiorstw. Rachunkowość podatkowa 1. Uregulowania prawne dotyczące rachunkowości podatkowej. 2. Pojęcia i znaczenie ksiąg podatkowych. 3. Pojęcia i kategorie prawa podatkowego. 4. Nadrzędne zasady rachunkowości w aspekcie prawa podatkowego. 5. Przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 6. Koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 7. Ustalanie wyniku według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 8. RóŜnice kursowe według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 9. Odroczony podatek dochodowy od osób prawnych. 10. Aktywa trwałe według prawa bilansowego i prawa podatkowego. Controlling finansowy 1. Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem. 2. Controlling strategiczny i operacyjny. 3. Podział przedsiębiorstwa na ośrodki odpowiedzialności. 4. Kryteria wyodrębniania i oceny ośrodków odpowiedzialności. 5. Pojęcie i struktura budŝetu oraz procedury budŝetowania. 6. Ceny transakcyjne. 7. Istota i metody budŝetowania finansowego. 8. Rachunek kosztów działań. Rachunek kosztów docelowych. 9. Strategiczna karta wyników. 10. Controlling i system motywacyjny w przedsiębiorstwie. 6

7 Specjalność: Zarządzanie rozwojem regionalnym Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1. Podstawowe pojęcia: gospodarka światowa, międzynarodowy podział pracy, globalizacja, integracja. 2. Klasyczna teoria handlu: model A. Smith a i D.Ricardo. 3. Teoria obfitości zasobów Hekschera-Ohlina. 4. Współczesne modele przewag komparatywnych: współczynnik RCA Balassy. 5. Współczesne modele przewag komparatywnych: współczynnik przewagi komparatywnej oparty na idei cen względnych. 6. Optimum w handlu międzynarodowym V. Pareto. 7. Współczynniki cenowych i dochodowych terms of trade oraz ich interpretacja. 8. Kurs walutowy i jego znaczenie z punktu widzenia procesów zachodzących w gospodarce i handlu światowym: wymienialność walut, główne teorie kursu walutowego, mechanizm ekonomiczny dewaluacji i rewaluacji. 9. Sfera regulacyjna w handlu: taryfowe środki polityki handlowej i skutki ich stosowania dla rynków wewnętrznych. 10. Sfera regulacyjna w handlu: pozataryfowe środki polityki handlowej i skutki ich stosowania dla rynków wewnętrznych. Zarządzanie zamówieniami publicznymi 1. Cele rozstrzygania przetargów w trybie zamówień publicznych. 2. Rodzaje projektów realizowanych w trybie zamówień publicznych. 3. Zasady realizacji zamówień z wolnej ręki. 4. Zalety i wady realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem trybu zamówień publicznych. 5. Uczestnicy procesu zamówień publicznych. 6. Istota zarządzania zamówieniami publicznymi. 7. Organizacja procedury przetargowej. 8. Tryb zamówień publicznych w zadaniach realizowanych z funduszy UE. 9. Definicja i istota przetargu ograniczonego, zamówienia z wolnej ręki, przetargu nieograniczony. Controlling finansowy 1. Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem. 2. Controlling strategiczny i operacyjny. 3. Podział przedsiębiorstwa na ośrodki odpowiedzialności. 4. Kryteria wyodrębniania i oceny ośrodków odpowiedzialności. 5. Pojęcie i struktura budŝetu oraz procedury budŝetowania. 6. Ceny transakcyjne. 7. Istota i metody budŝetowania finansowego. 8. Rachunek kosztów działań. Rachunek kosztów docelowych. 9. Strategiczna karta wyników. 10. Controlling i system motywacyjny w przedsiębiorstwie. 7

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo