UCHWAŁA NR XII/130/2003 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 grudnia 2003r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XII/130/2003 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 grudnia 2003r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/130/2003 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach Na podstawie art. 4 ust.1, pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art.35 a ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się do realizacji Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Janusz Chmielewski

2 Załącznik do Uchwały Nr XII/130/2003 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 grudnia 2003 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LATACH Aleksandrów Kujawski

3 WPROWADZENIE: W kaŝdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków czy teŝ nieprawidłowych warunków Ŝycia nie mają pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej. Osoby te określa się najczęściej terminem ludzie niepełnosprawni rozumiejąc niepełnosprawność jako czasowe lub trwałe obniŝenie sprawności psychofizycznych funkcji organizmu. Najnowsza i będącą w powszechnym uŝyciu definicja osoby niepełnosprawnej jest w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemoŝliwia wypełnianie ról społecznych a w szczególności ogranicza zdolność do wykonywania pracy zawodowej. Zgodnie z polskim ustawodawstwem osoby niepełnosprawne mają prawo do: 1. dóbr i usług umoŝliwiających pełne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym, (Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej), 2. dostępu do lecznictwa i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji leczniczej, a takŝe świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, 3. powszechnej rehabilitacji mającej na celu adaptacje społeczną, (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), 4. nauki w szkołach wspólnie ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak równieŝ do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej (ustawa o systemie oświaty), 5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umoŝliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych, (rozporządzenie MEN w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych), 6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i moŝliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, (Kodeks Pracy, ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych),

4 7. ubezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak równieŝ uwzględnienie tych kosztów w systemie podatkowym, (m.in. ustawa o pomocy społecznej, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), 8. Ŝycia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych (m.in. prawo budowlane), 9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych (m.in. prawo o stowarzyszeniach), 10. do pełnego uczestnictwa w Ŝyciu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb (m.in. ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). PROBLEMY NURTUJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH POWIATU ALEKSANDROWSKIGO W powiecie aleksandrowskim potrzeby osób niepełnosprawnych w poszczególnych gminach przedstawiają się następująco: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski. 1. Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej: - utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego, - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, - likwidacja barier architektonicznych dla instytucji i osób fizycznych, - zakup sprzętu rehabilitacyjnego, - organizacja turnusów rehabilitacyjnych, - utworzenie pracowni ceramicznej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej, - organizacja cyklicznej imprezy rekreacyjno artystycznej pt. Tacy Sami. 2. Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej: - tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, - organizacja specjalistycznych szkoleń. 3. Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przestrzegania ich praw:

5 - uruchomienie lokalnej, tematycznej strony internetowej poświęconej prawom osób niepełnosprawnych, moŝliwościom załatwiania spraw w lokalnych instytucjach, urzędach itp., - włączenie organizacji pozarządowych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, - opracowanie bazy danych dotyczącej osób niepełnosprawnych na terenie miasta. Gmina Miejska Ciechocinek. 1. Rehabilitacja społeczna: b) wspieranie rodzin, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne - poradnictwo medyczne, rehabilitacja, edukacja, - tworzenie grup wsparcia, c) aktywizowanie młodzieŝy i dorosłych niepełnosprawnych: - utworzenie środowiskowego domu samopomocy, - utworzenie warsztatu terapii zajęciowej. d) konieczność wspierania niepełnosprawnych w likwidacji barier architektonicznych: - w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, - w instytucjach uŝyteczności publicznej oraz sklepach. e) konieczność wspierania w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego: - zakup sprzętu rehabilitacyjnego w celu wypoŝyczania go bądź przekazywania go w uŝyczenie osobom niepełnosprawnym. f) pomoc usługowa dla niepełnosprawnych i specjalistyczna pomoc usługowa dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego: - zaspokajanie podstawowych potrzeb Ŝyciowych, w ich miejscu zamieszkania, g) utworzenie dziennego domu pobytu a w dalszych planach perspektywistycznych domu pomocy społecznej, h) promowanie idei wspierania niepełnosprawnych i kreowania inicjatyw społecznych, i) wspieranie osób niepełnosprawnych w załatwianiu skomplikowanych spraw urzędowych. 2. Rehabilitacja zawodowa: a) utworzenie zakładu aktywizacji zawodowej, b) pomoc w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych bądź rozpoczęcia działalności gospodarczej, c) utworzenie prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych, d) stworzenie systemu wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych pragnących zdobyć nowe kwalifikacje, uzupełnić wykształcenie.

6 3. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych: a) informacje o prawach i przywilejach przysługujących niepełnosprawnym, b) rozwój instytucji pełnomocnika do spraw osób Gmina Miejska Nieszawa. 1. konieczność likwidacji barier architektonicznych, 2. zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 3. utworzenie zakładów aktywizacji osób niepełnosprawnych, 4. aktywizacja dorosłych i młodzieŝy niepełnosprawnej, 5. wspieranie Ŝyciowej i zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych poprzez sukcesywne wdraŝanie programów celowych, 6. pomoc w formie preferowanych kredytów dla osób niepełnosprawnych co pozwoli zwiększyć szansę na zrealizowanie pomysłów pozwalających osobom niepełnosprawnym na funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy, 7. wyrównywanie szans społeczno zawodowych osób niepełnosprawnych zamieszkujących małe miasteczka i wsie oraz pomoc w podejmowaniu i kontynuowaniu własnej działalności, 8. pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu trudności komunikacyjnych, 9. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania umoŝliwiającego komunikowanie się osobom niewidzącym i słabosłyszącym, 10. pomoc osobom niepełnosprawnym ze środowiska wiejskiego w sprawach administracyjnych i formalno prawnych. Gmina Aleksandrów Kujawski. 1. Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej: integracja ze społeczeństwem i pełne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym, dąŝenie do osiągnięcia samowystarczalności oraz poczucia bezpieczeństwa i poŝyteczności społecznej, likwidacja barier architektonicznych. 2. Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej: poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe, pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy. 3. Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie postrzegania ich praw: poszanowanie praw człowieka i jego indywidualnych róŝnic, zwalczanie dyskryminacji z powodu niepełnosprawności, podejmowanie działań promujących zrozumienie niepełnosprawności,

7 edukowanie środowisk osób niepełnosprawnych o ich prawach i przywilejach /równoprawny dostęp do szkolnictwa, zatrudnienia, dóbr oraz usług/. Gmina Bądkowo. 1. Potrzeby społeczne: - zwiększenie opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacji, - zwiększenie liczby instytucji kulturalnych, naukowych i sportowych, - zwiększenie udziału niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym i publicznym, - likwidacja barier utrudniających Ŝycie, - lepsze dostosowanie systemu kształcenia, - utworzenie specjalistycznego systemu pracy, - konieczność rozwoju rehabilitacji. 2. Potrzeby zawodowe: - zwiększenie oferty pracy dla niepełnosprawnych poprzez współpracę z pracodawcami i zachęcanie ich do zatrudnienia takich osób, - aktywizacja niepełnosprawnych do szukania zatrudnienia, - dostępność do szkoleń i przeszkoleń, - dostosowanie stanowisk pracy do zatrudnienia na nich osób niepełnosprawnych i tworzenie nowych miejsc pracy, - szkolenie kadr dla potrzeb rehabilitacji zawodowej. 3. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych: - nie dyskryminowanie osób niepełnosprawnych /dot. to rynku pracy, edukacji itp./, - likwidacja barier architektonicznych, - zwiększenie uprawnień osób niepełnosprawnych /np. przejazdy/, - przystosowanie środowisk pracy, nauki dla potrzeb osób Gmina Koneck. - udział w szkoleniach i kursach osób niepełnosprawnych dotyczących aktywności zawodowej na rynku pracy 30 osób, - zatrudnienie w zakładach pracy chronionej 30 osób, - otrzymanie informatora na temat podstawowych uprawnień i ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym 200 osób, - udział w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym 200 osób, - udział w terapii psychologicznej w celu łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością 10 osób. Gmina RaciąŜek.

8 - pomoc w zakupie sprzętu ortopedycznego, - zniesienie barier architektonicznych, - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez pracę w zakładach chronionych, szkolenia przywarsztatowe, zajęcia terapeutyczne. Gmina Waganiec. 1. Rehabilitacja społeczna: - stworzenie moŝliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, - pomoc w likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, - organizacja imprez kulturalnych oraz sportowych, w których mogłyby wziąć udział osoby niepełnosprawne, - rozwój wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, - zwiększenie dostępu do placówek kulturalnych. 2. Rehabilitacja zawodowa: - organizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyŝszenia kwalifikacji, - tworzenie miejsc pracy chronionej, - szkolenie pracodawców w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z kaŝdym stopniem niepełnosprawności. 4. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych: - utworzenie punktu konsultacyjnego. Gmina Zakrzewo. - zwiększenie poradnictwa z zakresu obowiązującego prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych, - zwiększenie dostępu do informacji w szkołach podstawowych, - organizowanie specjalistycznego poradnictwa ośrodek zdrowia, - utworzenie ośrodka wsparcia o zasięgu lokalnym, - organizowanie imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych z udziałem osób/dzieci niepełnosprawnych, - tworzenie stanowisk pracy dla osób NIEZBĘDNE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM W oparciu o powyŝszy materiał oraz doświadczeniu pracy na rzecz osób niepełnosprawnych moŝna określić z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne, jakie są ich potrzeby i co naleŝałoby zrobić, aby poprawić ich sytuację, a mianowicie:

9 1. Likwidować bariery społeczne, architektoniczne, które niepotrzebnie ograniczają osobom niepełnosprawnym dostęp do społecznych i gospodarczych moŝliwości. 2. Promocja stosowania zasady niedyskryminacji oraz integracji osób 3. Poświęcenie szczególnej uwagi uświadomieniu praw dzieci i młodych ludzi niepełnosprawnych do równości w edukacji tak aby zachęcać i wspierać ich pełną integracją w społeczeństwie. 4. Promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej. 5. Podnoszenie świadomości o prawie osób niepełnosprawnych do ochrony przed dyskryminacją oraz do pełnego i rodzinnego korzystania z ich prawa. 6. Utworzenie partnerstwa pomiędzy zainteresowanymi stronami na poziomie lokalnym pracującymi na rzecz osób 7. Stworzenie wszechstronnej bazy danych o osobach niepełnosprawnych z powiatu aleksandrowskiego. 8. Wzmacnianie organizacji społecznych osób 9. Zabezpieczenie usług rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych, a szczególnie dzieciom we wczesnej fazie niepełnosprawności. Aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać w pełni z przysługujących wszystkim mieszkańcom powiatu praw i wypełniać swoje obowiązki, naleŝy z jednej strony przeciwdziałać ich dyskryminacji, a z drugiej stworzyć mechanizmy wyrównywania szans i warunków do korzystania z przysługujących im praw. CEL SZCZEGÓŁOWY DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Integracja poprzez wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, których celem jest pełne uczestnictwo w Ŝyciu najbardziej zbliŝonym do normalnego. Realizacja powyŝszego celu stanie się moŝliwa dzięki współpracy wszystkich samorządów całego powiatu oraz: - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, - Powiatowego Urzędu Pracy, - Sanatoriów, - ośrodków pomocy społecznej, - warsztatom terapii zajęciowej, - domów pomocy społecznej, - SP Zakładów Opieki Zdrowotnej, - Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Kujawskim, - Centrum NiezaleŜnego śycia w Ciechocinku,

10 - Stowarzyszenie Niepełnosprawnych BĄDŹMY RAZEM, - Kościołów - i innych organizacji społecznych i instytucji. Na system pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom składają się skoordynowane działania prowadzone przez : słuŝbę zdrowia, oświatę, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe. Ta koordynacja w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych doprowadzi do osiągnięcia następujących CELÓW: 1. Aktywne łamanie barier. 2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności. 3. Poprawienie jakości Ŝycia osób 4. Zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności. 5. Systematyczne monitorowanie potrzeb osób 6. Efektywne wykorzystywanie dostępnych funduszy. 7. Tworzenie warunków do rozwoju współpracy między organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi. 8. Tworzenie rynku pracy dla osób 9. Budowanie systemu zintegrowanej edukacji dostępnej dla osoby niepełnosprawnej. PoniŜej w układzie tabelarycznym przedstawione są działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz sposoby osiągnięcia tego celu przez poszczególne samorządy.

11 CEL Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski 1.Stworzenie dzieciom w wieku przedszkolnym moŝliwości edukacji. 2.Likwidacja bariery transportowej dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim. 3. Integracja osób 4.Rozwój zainteresowań uczestników WTZ w Aleksandrowie Kujawskim. 5.Rehabilitacja zawodowa osób 6.Dostępność informacji z zakresu niepełnosprawności. PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.Utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego. 2.Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób 3.Coroczna organizacja imprezy integracyjnej o zasięgu powiatowym TACY SAMI. 4.Utworzenie pracowni ceramicznej w WTZ w Aleksandrowie Kujawskim. 5.Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. 6.Utworzenie lokalnej strony internetowej poświęconej prawom osób

12 7.Udokumentowanie zjawiska niepełnosprawności w gminie. Gmina Miejska Ciechocinek 1.Aktywizacja młodzieŝy i dorosłych 2.Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 3.Zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym. 4.Pomoc usługowa osobom niepełnosprawnym i specjalistyczna, prawna, usługowa dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. 5.Uspołecznienie osób 6.Promowanie idei wspierania osób niepełnosprawnych i kreowanie inicjatyw pozarządowych. 7.Rehabilitacja zawodowa. 8.Udokumentowanie zjawiska niepełnosprawności w gminie. 7.Utworzenie bazy danych dotyczącej osób niepełnosprawnych na terenie miasta. 1.Propagowanie idei uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim. 2.Współpraca z PCPR w likwidacji barier architektonicznych osób niepełnosprawnych i ich miejscu zamieszkania przy wykorzystaniu środków PFRON. 3.Utworzenie Centrum WypoŜyczania Sprzętu Rehabilitacyjnego bądź przekazywania w uŝyczenie osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji materialnej. 4.Stworzenie systemu pomocy usługowej wspartego przez wolontariuszy. 5.Utworzenie dziennego domu pomocy jako odrębnej jednostki bądź połączonej organizacyjnie z istniejącą świetlicą socjoterapeutyczną. 6.Konkursy na realizację zadań z zakresu wspierania 7.-Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej -Rozwój poradnictwa zawodowego przy Powiatowym Urzędzie Pracy -Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON 8.Rozwój działalności Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w kierunku diagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych ich realizacji.

13 Gmina Miejska Nieszawa 1.Likwidacja barier w komunikowaniu się. 2.Ułatwienie funkcjonowania w środowisku dostęp do instytucji. 3.Rehabilitacja zawodowa. Gmina Aleksandrów Kujawski 1.Uspołecznienie osób 2.Ułatwienie funkcjonowania w środowisku dostęp do instytucji. 3.Rehabilitacja zawodowa. Gmina Bądkowo 1.Rozwój rehabilitacji leczniczej. 2.Dostosowanie systemu kształcenia. 3.Ułatwienie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym w środowisku. 1.Pomoc osobom niewidzącym i słabo widzącym przy w zakupie sprzętu elektronicznego o oprogramowania przy wykorzystaniu środków PFRON. 2.-Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach na terenie gminy Nieszawa. -Wspieranie osób niepełnosprawnych ze środowisk wiejskich w załatwianiu spraw administracyjnych i prawnych. 3.-Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. -Pomoc w formie preferencyjnych kredytów dla osób niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą. -Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. 1.Pomoc w integracji i pełne uczestnictwo w Ŝyciu społecznym. 2.Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach na terenie gminy. 3.-Pomoc w znalezieniu odpowiednich miejsc pracy dla osób -Rozwój poradnictwa zawodowego przy Powiatowym Urzędzie Pracy. 1.Zwiększenie opieki zdrowotnej w tym rehabilitacji. 2.Tworzenie i utrzymanie juŝ istniejących klas integracyjnych. 3.Likwidacja barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się, utrudniających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym w środowisku.

14 4.Rehabilitacja zawodowa. Gmina Koneck 1.Ułatwienie funkcjonowania w środowisku, rozwój psychofizyczny. 2.Integracja osób 3.Działania na rzecz edukacji, profilaktyki, informacji. 4.Rehabilitacja zawodowa. Gmina RaciąŜek 1.Ułatwienie funkcjonowania w środowisku. 2.Rehabilitacja zawodowa. Gmina Waganiec 1.Uspołecznienie osób 2.Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku. 3.Integracja osób 4.-Aktywizacja osób niepełnosprawnych do poszukiwania pracy. -Rozwój poradnictwa zawodowego przy Powiatowym Urzędzie Pracy. -Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 1.Zapewnienie przy współpracy z PCPR terapii psychologicznej w celu łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością. 2.Udział w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym. 3.Zapewnienie dystrybucji informatora dla osób 4.-Zatrudnienie w Zakładach Pracy Chronionej. -Rozwój poradnictwa zawodowego przy Powiatowym Urzędzie Pracy. 1.-Pomoc w zakupie sprzętu ortopedycznego. -Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przy wykorzystaniu środków PFRON. 2.UmoŜliwienie pracy w warunkach chronionych. 1.Stworzenie moŝliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej. 2.Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych i instytucjach na terenie gminy przy wykorzystaniu środków PFRON. 3.Organizacja imprez kulturalnych i

15 4.Rehabilitacja zawodowa. 5.Działanie na rzecz edukacji, profilaktyki, informacji. Gmina Zakrzewo 1.Dostępność informacji w zakresie niepełnosprawności. 2.Stworzenie poczucia przynaleŝności, bezpieczeństwa. 3.Integracja. 4.Rehabilitacja zawodowa. Powiat Aleksandrowski 1.Działanie na rzecz edukacji, profilaktyki i informacji. sportowych. 4.-Tworzenie miejsc pracy dla osób -Rozwój poradnictwa zawodowego przy Powiatowym Urzędzie Pracy. -Szkolenie pracodawców w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z kaŝdym stopniem niepełnosprawności. 5.Utworzenie Punktu Konsultacyjnego. 1.-Zwiększenie poradnictwa prawnego osobom niepełnosprawnym. -zwiększenie dostępu do informacji w szkołach podstawowych. -Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa na bazie ośrodka zdrowia. 2.Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych o zasięgu lokalnym. 3.Organizacja imprez okolicznościowych i spotkań integracyjnych. 4.Tworzenie stanowisk pracy dla osób 1.-We współpracy z samorządami, organizacjami społecznymi utworzenie wydawnictwa i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych oraz innych osób pracujących na rzecz osób -Utworzenie poradnictwa specjalistycznego przy PCPR celem zapewnienia kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym. -Na terenie placówek słuŝby zdrowia, oświaty uruchomienie emisji programów edukacyjnych.

16 2.Wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. 3.Wyrównywanie szans w zakresie spędzania czasu wolnego. 4.Integracja osób 5.Rehabilitacja dzieci i młodzieŝy. -Zorganizowanie konferencji Osoba niepełnosprawna w społeczeństwie lokalnym dla kadr pracujących z osobami niepełnosprawnymi, pracodawców, organów samorządowych i rodziców. 2.Działanie statutowe Stowarzyszenia Niepełnosprawnych BĄDŹMY RAZEM. 3.Utworzenie Klubu Sportowego dla osób 4.Coroczna organizacja imprezy integracyjnej o zasięgu ponadpowiatowym. 5.Utworzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu wraz ze środkiem transportu, który zapewniałby dowóz dzieci kaŝdego dnia do ośrodka. PowyŜsza tabela przedstawia zadania do wykonania przez gminy i Starostwo Powiatowe na rzecz osób UZASADNIENIE Niepełnosprawność jest cechą wyjątkowo demokratyczną dotyka wszystkie grupy społeczne i wywiera wpływ na wszystkie aspekty ludzkiej egzystencji. Sprawy osób niepełnosprawnych w róŝnym stopniu i zakresie zachodzą w obszar zainteresowań mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych struktur działających w obszarze zdrowia, edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej, kultury, sportu i turystyki, transportu itp. Wynika stąd potrzeba udziału wielu partnerów nie tylko w przygotowaniu ale przede wszystkim w realizacji programu. Program oddziaływań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Aleksandrowskim ma charakter otwarty i podlega ewaluacji w miarę pojawiających się potrzeb. S T A R O S T A /-/ Zbigniew śbikowski

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 01 lipca 2004r. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2007 Legnica, marzec 2003r. 2 Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku

Uchwała Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku Uchwała Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 003r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA 003 00. Wstęp i uzasadnienie. Pomoc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/294/05 RADY P O W I A T U. W S T A R A C H O W I C A C H z dnia 28 kwietnia 2005. roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/294/05 RADY P O W I A T U. W S T A R A C H O W I C A C H z dnia 28 kwietnia 2005. roku UCHWAŁA Nr XXXVII/294/05 RADY P O W I A T U W S T A R A C H O W I C A C H z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie : zatwierdzenia programu pn. Powiat dla Niepełnosprawnych". Na podstawie art. 4 ust 1, pkt.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do uchwały Nr XII / 109 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO CHEŁMNO 2004 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do uchwały nr / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 03.03.2004 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO CHEŁMNO 2004 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM NA LATA 2004-2007 I. Zagadnienia ogólne.

ZAŁĄCZNIK PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM NA LATA 2004-2007 I. Zagadnienia ogólne. UCHWAŁA Nr X/41/03 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdwińskim na lata 2004-2007. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.)

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) ADRESACI PROGRAMU Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ. I. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat niepełnosprawności i możliwych form pomocy.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ. I. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat niepełnosprawności i możliwych form pomocy. Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE KOLNEŃSKIM NA LATA 2004-2008 wszedł w życie na mocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wstęp System opieki nad osobą niepełnosprawną umoŝliwić powinien rozpoznanie przyczyn, zdiagnozowanie wszystkich potrzeb a następnie przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA LATA POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA LATA POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO POWIATOWY PROGRAM POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NA LATA 2011-2020 POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO Kętrzyn 2011r. Strona 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Miejsce realizacji programu III. Uczestnicy programu IV. Cel główny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r.

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r. POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007 RADZIEJÓW 2002 r. 1 WSTĘP Wdrożona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma ustrojowa państwa przyniosła szereg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie właściwego postrzegania powszechnego problemu niepełnosprawności. Źródło finansowania

Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie właściwego postrzegania powszechnego problemu niepełnosprawności. Źródło finansowania Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.30.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27.01.2017 r. Harmonogram realizacji zadań na rok 2017 w ramach Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM NA LATA 2007-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM NA LATA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr VI/III/47/07 Rady Powiatu w Sławnie z dnia. 27.02.2007 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM NA LATA 2007-2015 Sławno 2007 r. 2 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006 Wstęp. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/238/2006 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 marca 2006 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. w sprawie Programu działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych Uniwersytet Szansą dla Wszystkich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2007 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE GŁUBCZYCKIM NA LATA 2007 2010

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE GŁUBCZYCKIM NA LATA 2007 2010 Załącznik do Uchwały Nr VII/46/2007 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 lutego 2007r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE GŁUBCZYCKIM NA LATA 2007 2010 Głubczyce, luty

Bardziej szczegółowo

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 Załącznik do Uchwały Nr X/81/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24.09.2003 roku Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 opracowany przez: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006 Z a ł ą c z n i k d o u c h w a ł y R a d y P o w i a t u w P i l e N r X X / 1 4 4 / 0 4 z d n i a 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 4 r POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2004-2006

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 grudnia 2014 r.

z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 517/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013

Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013 Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej w Zamościu z dnia... Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013 Zamość luty 2011 r. 1 Wprowadzenie Podstawowym

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały Nr / /201 r. Rady Powiatu w Opocznie z dnia.. 201 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób dla Powiatu Opoczyńskiego na lata Spis treści I. Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb...

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII /147/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 listopada 2011 roku

Uchwała Nr XIII /147/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 listopada 2011 roku Uchwała Nr XIII /147/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 listopada 2011 roku W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Strategicznego Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Sopocie na lata 2005-2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. Projekt przygotowany w dniu 03.08.2015r przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. w sprawie wprowadzenia zmian w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2004 roku w Gminie Miejskiej Kraków

Harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2004 roku w Gminie Miejskiej Kraków ANEKS NR 1. Harmonogram działań na rzecz w 2004 roku w Gminie Miejskiej PRIORYTET 1. Sporządzenie diagnozy w zakresie niepełnosprawności w odniesieniu do społeczności lokalnej Gminy Miejskiej ZADANIA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań. na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program Działań. na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2017 Rawa Mazowiecka grudzień 2011r. Spis treści str. 1. Wstęp. 3 2. ZałoŜenia programu.. 4 3. Osoby niepełnosprawne w powiecie rawskim

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r.

Uchwała Nr XL/216/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2006r. Uchwała Nr XL/216/2006 z dnia 28 marca 2006r. określająca zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1055/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 16 grudnia 2013 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLVII/1055/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 16 grudnia 2013 r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XLVII/1055/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

projekt nr 1 Uchwała Nr.. Rady GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach

projekt nr 1 Uchwała Nr.. Rady GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach projekt nr 1 Uchwała Nr.. Rady GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia.. 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 18

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie śnińskim

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie śnińskim Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu śnińskiego z dnia Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie śnińskim śnin 2005r. Podstawa prawna opracowania: Art. 35a ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r.

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r. Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2007 Na podstawie art. 112 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/506/2014 RADY GMINY LUZINO. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/506/2014 RADY GMINY LUZINO. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/506/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do UCHWAŁY NR XXIII/209/04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 marca 2004 r. MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zielona Góra, marzec 2004 r. To, co robimy w imię niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały Nr XLII/233/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 lutego 2014 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 POWIAT SŁUBICKI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE.....

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXVIII/32/09 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 18 czerwca 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 REALIZATOR PROGRAMU: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 z dnia 28 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr 313/XXII/08 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych OPOCZNO 2001 OPRACOWAŁA mgr Wiesława Kurowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie Część I I. Diagnoza 1. Zadania na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 16 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XI/79/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 16 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XI/79/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK W roku 2014 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2022

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2022 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Nr XXXVIII/216/2014 z dnia 24032014 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014 2022 WSTĘP: W każdym społeczeństwie istnieje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... Uchwała Nr... z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. Na podstawie art. 35a ust. 3 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 i Działu

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności.

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności. Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo