OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ"

Transkrypt

1 OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ GRZEGORZ DROZDOWSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. MONIKA STOLARSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest ocena u yteczno ci wybranych systemów wspomagania decyzji z wykorzystaniem narz dzi analizy wielokryterialnej. W artykule przedstawiono model oceny u yteczno ci i klasyfikacji systemów e-crm przy wykorzystaniu ELECTRE Tri. Słowa kluczowe: e-crm, Electre Tri, narz dzia i metody analizy wielokryterialnej 1. Wprowadzenie Rynek systemów informatycznych oferuje wiele rozwi za dla firm zorientowanych na klienta. Brak jasnych priorytetów działania firm i skorelowania ich z potrzebami prowadzi do problemu wyboru rozwi zania. Dodatkowo niskie nakłady jakie przedsi biorstwa przeznaczaj na oprogramowanie wspomagaj ce zarz dzanie i brak wystarczaj cego przekonania wła cicieli firm co do celowo ci wdra ania takich rozwi za przyczynia si do ponoszenia zb dnych kosztów przed i powdro eniowych, a w najgorszym wypadku równie ponownego zakupu systemu. W grupie systemów wspomagania decyzji elektroniczne systemy zarz dzania relacjami z klientami zajmuj istotne miejsce. Optymalizuj i usprawniaj procesy sprzeda y oraz szeroko poj tej obsługi klienta, jednak proces wdro enia oprogramowania tej klasy jest zło ony. Przedsi biorstwo, decyduj ce si na inwestycj w postaci wdro enia oprogramowania musi zna cele swojej działalno ci, oczekiwania, a tak e mie wiadomo mo liwych trudno ci podczas samego procesu wdra ania i odpowiednio si na nie przygotowa. Indywidualne preferencje, ró ne potrzeby firm wymagaj przedwdro eniowej identyfikacji cech u ytkowych systemów. Problem doboru najlepszego, dostosowanego do specyfiki działalno ci oraz preferencji systemu tej klasy jest zło ony i wymaga okre lenia przez decydenta, jakie u yteczno ci powinien oferowa wybrany system. Podj cie trafnej decyzji wymaga zastosowania jednego z grupy narz dzi analizy wielokryterialnej. 2. Ewolucja systemów e-crm Na rozwój systemów zarz dzania relacjami z klientami znacz co wpłyn ły dwa trendy w dyscyplinach naukowych: marketing i informatyka gospodarcza z jednej strony rozwój marketingu transakcyjnego w kierunku relacyjnego, a z drugiej zmiana zarz dzania informacjami w zarz dzanie wiedz o klientach. [1] Pierwszy kierunek zmian dotyczył najcz ciej wykorzystywanych funkcji systemów CRM w sektorze MSP [2], drugi wynika wprost ze zmiany sposobu funkcjonowania przedsi biorstw na obecnym rynku.

2 38 Grzegorz Drozdowski, Monika Stolarska ocena u yteczno ci wybranych rozwi za e-crm z wykorzystaniem narz dzi analizy wielokryterialnej Hasłem przewodnim działalno ci wielu przedsi biorstw jest obecnie działalno zorientowana na klienta i wykorzystanie oprogramowania jej wspomagaj cego. Podstawowym zadaniem wyró niaj c systemy CRM jest mo liwo ewidencjonowania wszelkich informacji na temat klientów i czynno ci wykonywanych w zwi zku z operacjami z nimi przeprowadzanymi. Gromadzenie cało ci informacji o sposobie obsługi klienta ma na celu wspomo enie pracy osób odpowiedzialnych w firmie za kontakt z klientami, podnoszenie jako ci obsługi, indywidualizowanie oferty z zale no ci od potrzeb klienta. System wspieraj cy takie działania musi dostarcza wszelkie informacje potrzebne w danej chwili do wła ciwej obsługi klienta [3]. Ewolucja koncepcji zarz dzania relacjami z klientami spowodowała rozwój systemów CRM w kierunku: KCRM (ang. Key Customer Relationship Management zarz dzanie relacjami z kluczowymi klientami i koncentracj na najlepszych, przynosz cych zysk klientach) [4]; KCRM (ang. Knowledge-enabled Customer Relationship Management zarz dzanie relacjami z klientami na bazie wiedzy) zarz dzanie wiedz o klientach i partnerach biznesowych [5, 6]; CMR (ang. Customer Managed Relationship relacje zarz dzane przez klienta) zaanga owanie klienta w kształtowanie relacji z firm poprzez dost p do informacji i kontroli zamówie [7]; ECRM lub ERM (ang. Enterprise Relationship Management) CRM do przegl du klientów [8]; e-crm (ang. Electronic Customer Relationship Management) [9]; PRM (ang. Partner Relationship Management zarz dzanie relacjami z partnerami) [10]; ccrm (ang. Collaborative CRM współpracuj cy CRM) współpraca klienta z firm [11]; SRM (ang. Supplier Relationship Management zarz dzanie relacjami z dostawcami) ocena i wybór najlepszych dostawców [12]; mcrm (ang. Mobile CRM przeno ny CRM) wykorzystanie technologii bezprzewodowych w przekazywaniu informacji klientom lub partnerom [13]. Obecnie ró nicowanie przedsi biorstw ograniczone do technicznych wła ciwo ci produktów lub usług nie wystarcza. Istotne s jedynie preferencje klientów, a wi c strategia zró nicowania musi odnosi si do warto ci docelowych klientów [31]. Firmy musz starannie wybiera cechy swoich produktów strategicznych, musz dba o stałe dostarczanie korzy ci dla klienta. Mened erowie musz stale zadawa sobie pytanie, jak produkty oferowane przez ich firm odpowiadaj potrzebom klientów w porównaniu do produktów oferowanych przez konkurentów, jakie b d korzy ci dla klienta, jakie koszty produkcji, jaka jest gotowo klienta do zapłaty za produkty w stosunku do produktów konkurentów [33]. Decyzje o zakupach uzale nione s bowiem od dochodów, indywidualnych preferencji, na które z kolei wpływaj : do wiadczenie, tło kulturowe, interakcje społeczne i inne czynniki [24]. Klienci maj okre lone preferencje w zakresie wła ciwo- ci ka dego produktu i ich ocena mo e opiera si na subiektywnych i obiektywnych czynnikach. Czynniki subiektywne to takie, które s całkowicie kwesti indywidualnych upodoba ka dego klienta, natomiast obiektywne to te, na które klienci niemal powszechnie si zgadzaj [14]. Ka dy pracownik firmy jest odpowiedzialny za satysfakcj klienta z dokonanego zakupu [27, 28, 29], dlatego gromadzenie danych i monitorowanie działa w obszarze zarz dzania dotyczy dwóch kategorii: rynku ogólnego i produktu. Istotne jest ustalanie na bie co wszelkich zmian na poziomie rzeczywistej działalno ci przedsi biorstwa w zakresie wprowadzania produktu/usługi do sprzeda y i procesu jego planowania oraz monitoring asortymentu produktów do harmonogramowania produkcji i zamówie zgłaszanych klienta. Wa ne jest, aby szybko okre li zmiany w preferencjach klientów i dostosowa do nich proces produkcji. W wielu firmach produkcyjnych, szczególnie tych realizuj cych ła cuch dostaw za po rednictwem internetu, indywidualne dane o kliencie s rejestrowane i monitorowane za pomoc oprogramowania e-crm [30]. Poniewa dane pochodz z wniosków, opinii, sugestii przekazywanych przez klientów indywidualnych,

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, w wi kszym stopniu odzwierciedlaj ich rzeczywiste potrzeby. Ponadto, mog one zagwarantowa lepsze spojrzenie na rzeczywiste, bie ce potrzeby klientów ni analiza danych historycznych czy prognozowanie tendencji. Pozyskiwanie informacji na tym poziomie szczegółowo ci mo e pomóc firmom na wczesne rozpoznanie popytu na towary i usługi i zmieniaj ce si trendy [32], co stanowi podstaw do projektowania nowych produktów i usług, a w konsekwencji prowadzi do rozwoju wiedzy i działalno ci oraz poprawy efektywno ci ła cucha dostaw. Gromadzenie na bie co informacji na temat preferencji klientów mo e w por ostrzec o zmianach w ich preferencjach i by baz wiedzy dla in ynierów opracowuj cych plany zakupu surowców i produkcji [15]. Istotne jest zastosowanie narz dzi odpowiednich do oceny systemów e-crm, umo liwiaj cych w dalszym etapie dobór najlepszego oprogramowania do potrzeb przedsi biorstwa. 3. Narz dzia oceny wielokryterialnej we wspomaganiu decyzji W ocenie systemów i procesie podejmowania decyzji konieczne jest uwzgl dnienie jednocze- nie wielu punktów widzenia [16], okre lenie preferencji decydenta i przyporz dkowania im kryteriów. Ka de z kryteriów jest wykorzystywane do oceny ka dej potencjalnej akcji rozpatrywanej w procesie decyzyjnym według charakterystycznej dla niego skali jako ciowej b d ilo ciowej. Jednak e w wi kszo ci przypadków nie istniej jasne i akceptowalne arytmetyczne zale no ci pozwalaj ce na wyra enie warto ci ka dego z wielu ró norodnych kryteriów, a tym bardziej wyra anie ich wszystkich przy pomocy jednej wspólnej jednostki. Metody wielokryterialnego wspomagania podejmowania decyzji (MCDA ang. Multiple Criteria Decision Analysis) w naturalny sposób odwzorowuj sposób podejmowania decyzji przez ludzi. Oparte o sprecyzowane (cho cz sto niekoniecznie sformalizowane) modele umo liwiaj osobom zaanga owanym w proces decyzyjny uzyska odpowiedzi i wyja nienia odno nie podj tych decyzji oraz rekomendacj zachowa decydenta [17]. Jak wskazuj A.Guitouni, J.Figueira, R.Roy wielokryterialna analiza decyzyjna składa si z 4 kroków [25, 17, 26]: okre lenia struktury problemu decyzyjnego; artykulacji i modelowania preferencji decydenta; agregacji ocen alternatyw decyzyjnych; opracowania rekomendacji. Wyznaczenie oceny skutków ka dego z wariantów decyzyjnych przy wyborze systemu lub te porównanie wariantów wydaje si by najwi kszym problemem wspomagania decyzji. Zwłaszcza w problemach, do których rozwi zania uwzgl dni nale y jednocze nie wiele kryteriów. Dobra decyzja podj ta jest na podstawie rzetelnej oceny i wymaga zbadania wielu wariantów pod k tem czynników charakteryzuj cych ich dopuszczalno. Czynniki te słu równie stopniowaniu jako ci poszczególnych wariantów w sytuacji, kiedy wszystkie mo liwo ci s dopuszczalne, a problemem jest wybranie subiektywnie najlepszego z nich. Zaznaczy nale y jednak, e subiektywizm odnosi si tu do wa no ci poszczególnych kryteriów, poniewa dla decydenta jedne z czynników (w tym wypadku u yteczno ci systemów) s wa niejsze od innych. Decydenci mog przypisywa ró nym kryteriom wyboru systemu ró ne wagi, co oznacza, e w adnym wypadku decyzja wielokryterialna nie jest całkowicie obiektywna. Dobór wag kryteriów i akceptacja rozwi zania subiektywnie lepszego od innych zwi zane s ci le z wiedz i oczekiwaniami decydenta. Jego preferencje stanowi istotny składnik wi kszo ci metod wielokryterialnych. Jak wskazuje T. Trzaskalik [20] wielokryterialn sytuacj decyzyjn charakteryzuj nast puj ce aspekty: wyodr bniona jest sko czona liczba mierzalnych lub stopniowalnych celów opisuj cych obiekt decyzji, cele s urzeczywistniane przez wspólny zbiór decyzji dopuszczalnych, podstaw podj cia decyzji stanowi zespół kryteriów sformułowanych w stosunku do celów,

4 40 Grzegorz Drozdowski, Monika Stolarska ocena u yteczno ci wybranych rozwi za e-crm z wykorzystaniem narz dzi analizy wielokryterialnej w zbiorze celów wyst puje zjawisko konkurencyjno ci powoduj ce, ze wi kszy stopie realizacji jednego z celów oznacza zmniejszenie stopnia realizacji innych celów [22]. Obecnie dost pna jest du a grupa metod i narz dzi analizy wielokryterialnej, co powoduje konieczno ich przegl du pod k tem przydatno ci do oceny systemów informatycznych. Dost pne s metody elementarne, pojedynczych zsyntetyzowanych kryteriów, przewy szania, mieszane. Dobór wielokryterialnej metody wspomagania podejmowania decyzji do oceny u yteczno ci systemu e-crm dla przedsi biorstwa jest problemem zło onym. Z rodzin Electre (fr. ELimination Et Choix Traduisant la REalite), Promethee (ang. Preference Ranking Organization METHod for Enrichment Evaluations) oraz Bipolar oparte s nast puj ce metody o relacje przewy szania [21,25,18]: Electre I, Electre Is, Electre II, Electre III, Electre IV, Electre Tri, Promethee I i II, Bipolar. Electre I uwzgl dnia najmniejsze ró nice w warto ciach kryteriów, co powodowa mo e w konsekwencji generowanie rankingu, w którym jeden z wariantów uznany zostanie za zdecydowanie lepszy ni drugi mimo niewielkiej mi dzy nimi ró nicy. Electre Is wskazuje ró nice pomi dzy porównywalno ci i nieporównywalno ci kryteriów [wielko ci dyskretne], wprowadza próg oboj tno ci. Electre II oparta jest o deklaracj okre lonej ilo ci niewyczuwalnych intuicyjnie progów, wykorzystuje relacje przewy szania. Electre III wskazuje przewag wariantu lepszego nad gorszym w miar zmniejszania si przewagi wariantu gorszego nad lepszym (przewy szanie wyra ane jest za pomoc indeksu wiarygodno ci). W metodzie Electre Tri konieczne jest podanie profili wariantów opisuj cych granice klas, do których sortowane b d warianty decyzyjne, w Bipolar wzorców wariantów dobrych i złych. Electre IV zlicza ilo ci wzajemnie przewa aj cych si kryteriów, u ytkownik nie ma jednak mo liwo ci definiowania wag kryteriów. Rozszerzeniem Electre IV jest MELCHIOR. Promethee I bazuje na podobnych zasadach jak Electre, odrzuca mo liwo wyst pienia nieporównywalno ci badanych produktów, wprowadza metod okre lania cz ciowego rankingu alternatyw. Problem nieporównywalno ci mo e by wyeliminowany w metodach Electre Is i Electre III dzi ki ustawieniu wysokich progów veta, przy czym nadmieni nale y, e progi te okre la sam decydent, podobnie jak równowa no ci i preferencje. Metoda UTA (Utility Theory Additive) ze zbioru referencyjnego tworzonego przez decydenta generuje jego preferencje. Metoda MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) wymaga wykonania dekompozycji zbioru kryteriów oraz funkcji u yteczno ci wzgl dem kryteriów. Metody te wymagaj wiedzy eksperckiej. Metoda MAVT (Multi-Attribute Value Theory) agreguje warto ci z otrzymanych cz stkowych funkcji kryterialnych w celu otrzymania warto ci funkcji globalnej (w postaci addytywnej lub multiplikatywnej). TOPSIS (Techique for Order by Similarity to Ideal Solution) wskazuje alternatyw najbli sz do rozwi zania idealnego i najbardziej odległ do przeciwnego idealnemu. W ród metod wielokryterialnych dost pne s równie metody rankingowe, takie jak: AHP (Analytic Hierarchy Process) [19], SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) czy Promethee II. Wszystkie eliminuj wyst powanie sytuacji nieporównywalno ci. Promethee II i SMART oferuj rozmycie przedziałów preferencji, uwzgl dniaj wagi kryteriów, nie wymagaj podawania przez u ytkownika wielu parametrów oraz nie dopuszczaj sytuacji nieporównywalno- ci. Promethee w porównaniu z metod SMART wydaje si bardziej zaawansowana pod wzgl dem metodologii problemu decyzyjnego, generuje ranking obiektów na podstawie porówna wariantów parami. Spo ród przedstawionych dost pnych rozwi za zasadnym wydaje si konstrukcja modelu oceny w oparciu o metody Electre Tri, gdy pozwoli ona na sortowanie alternatyw do wyznaczo-

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, nych a priori kategorii systemów, a zatem porównanie obiektu z profilem decydenta, okre lenie do której klasy preferencji nale y system oraz umo liwia wybór najlepszego systemu. 4. Model oceny systemów e-crm z wykorzystaniem Electre Tri Organizacja eksperymentu badawczego oparta została o definicj profili, okre lenie wag kryteriów, warto ci progów preferencji p, nierozró nialno ci q dla oceny u yteczno ci 13 wybranych systemów e-crm: S 1 SELECT, S 2 SENTE ecrm Mobile, S 3 CRM Vision, S 4 Chrome CRM, S 5 TRONIX i-crm, S 6 Intelbiz, S 7 Siebel ecrm, S 8 CRMadar, S 9 Greentre ecrm, S 10 Advent InfoSoft Pvt. Ltd., S 11 ACT! By Sage, S 12 Caspian ECRM, S 13 DACON ASP Software Solution. W pierwszym etapie okre lono posta kryteriów do oceny systemów ecrm. Decydent nadał ró ne wagi (od 1do 10; gdzie 1 najmniej wa na, 10 najwa niejsza) 11 ró nym kryteriom w zale no ci od preferencji: K 1 dost p offline do bazy klientów 3, K 2 intuicyjny interfejs 7, K 3 przejrzysto zawartych informacji 7, K 4 bezpiecze stwo danych 5, K 5 mo liwo wyboru j zyka przy uruchamianiu systemu 2, K 6 szybko działania 4, K 7 łatwo przeprowadzenia migracji danych z dotychczas stosowanych baz lub arkuszy kalkulacyjnych 6, K 8 codzienne raportowanie wyników handlowych, przygotowywanie i wy wietlanie statystyk finansowych 10, K 9 automatyczne kopie bezpiecze stwa chroni ce przed awariami sprz tu i fizyczn utrat danych 5, K 10 platforma systemowa 5, K 11 integracja z innymi rozwi zaniami 7. Nast pstwem strukturalizacji problemu jest Tabela 1, która w intuicyjny i prosty sposób została uzupełniona notami ekspertów. Przyj to skal ocen od 1 do 90 punktów w zale no ci od stopnia w jakim funkcje danego systemu spełniały oczekiwania niezale nych decydentów. Kryterium /u yteczno SELECT SENTE ecrm Mobile Tabela 1. Ekspercka ocena punktowa systemów e-crm. CRM Chrome Vision CRM Nazwa producenta / Nazwa systemu TRONIX i-crm InteleBIZ ecrm Siebel ecrm CRMadar Greentre ecrm Advent ACT! By Caspian InfoSoft Sage ECRM Pvt. Ltd. DACON ASP Software Solution 1 K K K K K K K K K K K ródło: Opracowanie własne. Tak zdefiniowany zbiór ocen cz stkowych stanowił podstaw do dalszych bada i zastosowania metodyki Electre Tri w zakresie oceny u yteczno ci systemów.

6 42 Grzegorz Drozdowski, Monika Stolarska ocena u yteczno ci wybranych rozwi za e-crm z wykorzystaniem narz dzi analizy wielokryterialnej W ostatnim etapie proponowanej procedury odbyła si analiza rozró nialno ci preferencji wyznaczonego rankingu rozwi za. Okre lono 3 klasy u yteczno ci systemów: wysok, redni i nisk, 2 profile wyznaczaj ce granice pomi dzy klasami (P 1 granica mi dzy klas nisk a redni, P 2 granica mi dzy klas redni a wysok ), warto ci progu preferencji (minimalna ró nica pomi dzy ocenami dwóch systemów po przekroczeniu której nie istniej ju adne w tpliwo ci e jeden z nich jest lepszy pod wzgl dem danego kryterium wynosi 10), nierozró nialno ci (maksymalna ró nica pomi dzy ocenami dwóch systemów, przy której nie mo na jeszcze stwierdzi, e jeden z systemów jest lepszy pod wzgl dem danego kryterium, w zwi zku z tym systemy te b d traktowane jako równowa ne wynosi 2), nie uwzgl dniono progu veto (minimalnej ró nicy pomi dzy dwoma systemami dla danego kryterium po przekroczeniu której wykluczone jest uznanie ocenionego ni ej wariantu za ogólnie lepszy od tego ocenionego pod wzgl dem danego kryterium wy ej nawet je li zostanie on uznany za zdecydowanie lepszy od drugiego pod wzgl dem wszystkich innych kryteriów). Powstały ranking klas pozwolił na optymistyczny i pesymistyczny przydział wariantów do klas. Wyniki przedstawia Tabela 2. Nazwa kategorii wysoka rednia niska Tabela 2. Klasyfikacja systemów według kategorii i alternatyw Kategorie Pesymistyczny przydział wariantów do klas S 4 S 5 S 9 S 10 S 11 Optymistyczny przydział wariantów do klas S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 2 S 3 S 1 Alternatywy System Pesymistyczny przydział Optymistyczny przydział wariantów do klas wariantów do klas S 4 wysoka wysoka S 5 wysoka wysoka S 6 rednia wysoka S 7 rednia rednia S 8 rednia wysoka S 9 wysoka wysoka S 10 wysoka wysoka S 11 wysoka wysoka S 12 rednia rednia S 13 rednia wysoka S 2 niska wysoka S 3 rednia wysoka S 1 rednia wysoka ródło: Opracowanie własne. Przeprowadzono testy zgodno ci i niezgodno ci pomi dzy profilami. Okre lono warianty i profile (preferencji > albo <, nierozró nialno ci I, nieporównywalno ci R ). Porównane zostały wszystkie warianty z wszystkimi profilami, nast pnie otrzymano szereg hipotez, które mówi czy dany wariant przewy sza okre lone progi. Wyniki testów przedstawiono w Tabeli 3.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, ródło: Opracowanie własne. Tabela 3.Warianty i profile wraz z przyporz dkowaniem do klas P2 P1 S 4 > > S 5 > > S 6 > R S 7 > < S 8 > R S 9 > > S 10 > > S 11 > > S 12 > < S 13 > R S 2 R R S 3 > R S 1 > R Testy wskazuj jednoznacznie, e dla zadanych klas nieporównywalny jest system S 2, a na granicy profilu P 1 nieporównywalne s systemy S 6, S 8, S 13, S 3, S 1. Profil P 1 jest preferowany nad wariant S 7 oraz S 12, w pozostałych przypadkach profile s przewy szane przez warianty. W Tabeli 4 przedstawiono wyniki i rozkład systemu w graniach klas ustalonych przez decydenta i według zadanych przez niego 11 kryteriów. Tabela 4. Wizualizacja przydziału systemów do klas S1 SELECT S2 - SENTE ecrm Mobile S3 - CRM Vision S4 - Chrome CRM S5 - TRONIX i-crm S6 IntelBIZ S7 - Siebel Ecrm S8 CRMadar S9 - Greentre ecrm S10 - Advent InfoSoft Pvt. Ltd S11 -ACT! By Sage S12 - Caspian ECRM

8 44 Grzegorz Drozdowski, Monika Stolarska ocena u yteczno ci wybranych rozwi za e-crm z wykorzystaniem narz dzi analizy wielokryterialnej S13 DACON ASP Software Solution ródło: Opracowanie własne. W wyniku przeprowadzonych bada funkcje systemu S 1 zakwalifikowane zostały pomi dzy redni a wysok klas u yteczno ci, z jednym kryterium (K 3 ) jako nisko u yteczne. System S 2 w zale no ci od kryterium decydenta klasyfikuje si w obu profilach (P 1 i P 2 ), a pod wzgl dem kryterium K 3 jest oceniony nisko, wysokie noty za otrzymały kryteria K 2, K 4, K 5, K 7, K 8, K 9, K 10, K 11.. System S 3, podobnie jak S 1 zakwalifikował si pomi dzy redni a wysok klas u yteczno ci dla decydenta, jedynie kryteria K 2 i K 3 s nisko u yteczne, a K 6, K 7, K 10 wysoko. Systemy S 4 i S 5 otrzymały wysokie noty eksperckie i s w klasie systemów o wysoko u ytecznych funkcjach. Zaznaczy nale y jednak, e dla S 4 kryterium K 5 a dla S 5 kryterium K 4 otrzymało najni sz ocen, co warunkuje klasyfikacje tych kryteriów do nisko u ytecznych. W przypadku S 4 kryteria K 1 i K 3, a dla S 5 kryterium K 5 zaklasyfikowane zostały pomi dzy klasami. Systemy S 6, S 8 i S 13 zakwalifikowano pomi dzy redni a wysok klas u yteczno ci, gdzie dla S 6 jedynie kryteria K 1, K 5, K 10 s rednio u yteczne, dla S 8 : K 1, K 2 i K 5 nisko u yteczne i K 3 i K 7 wysoko, natomiast dla S 13 wysoko ocenione zostały kryteria K 3, K9, K 10. System S 7 to system zakwalifikowany w klasie redniej, mimo e kryteria K1 i K2 s nisko u yteczne a K 4, K 5, K 6, K 9 wysoko. Najlepiej w klasyfikacji wypadły systemy S 9, S 10 i S 11. Zostały wysoko ocenione przez decydenta. Dla S 9 pomi dzy klas redni a wysok ocenione zostały kryteria K 1, K 3, K 6, K 11, dla systemu S 10 kryteria K 4, K 10, a dla S 11 kryteria K 4, K 5, K 9. System S 12 został przypisany do klasy systemów o redniej u yteczno ci dla decydenta, z jednym kryterium K 2 nisko ocenionym i kryteriami K 3, K 5, K 7 ocenionymi wysoko. 5. Uwagi ko cowe Dobór najlepszego oprogramowania do specyfiki działalno ci firmy jest istotnym problemem rozwoju informatyzacji. Ocena u yteczno ci systemów e-crm przy wykorzystaniu narz dzi analizy wielokryterialnej daje czyteln informacj dla decydenta, do której klasy u yteczno ci przez niego wyznaczonej zakwalifikowany został ka dy z systemów. Na podstawie indywidualnych preferencji decydenta okre lono, do której klasy u yteczno ci nale y dane kryterium, a w których

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, punktach klasyfikacja ta jest niejasna. Electre Tri pozwoliła na okre lenie zagregowanej pozycji systemu do jednej z trzech kategorii okre laj cych u yteczno jego funkcji. Nadmieni nale y, i stabilno oceny wyst piła wówczas, gdy wyst pił zarówno wariant pesymistyczny jak i optymistyczny dla zadanego kryterium. Opracowany model oceny u yteczno ci systemów ecrm pozwolił na wybór najlepszego dla decydenta rozwi zania. Funkcje systemów S 4 Chrome CRM, S 5 TRONIX i-crm, S 9 Greentre ecrm, S 10 Advent InfoSoft Pvt. Ltd., S 11 ACT! By Sage zaklasyfikowane zostały wysoko u yteczne, co potwierdzaj równie testy zgodno ci. Przeprowadzone badania nad ocen systemów klasy e-crm zdaj si potwierdza trafno doboru aparatu badawczego. Przedstawiony w artykule problem oceny u yteczno ci systemów e-crm znajduje dobre odzwierciedlenie w u ytej metodzie badawczej, a przedstawiony układ eksperymentu badawczego gwarantuje decydentowi znalezienie systemu mo liwie najbardziej zbie nego z okre lonymi przez niego oczekiwaniami i sortowanie alternatyw do wyznaczonych a priori kategorii. W dalszych konkluzjach badawczych nale y nadmieni, e przyj ta konstrukcja modelu umo liwiła wyeliminowanie rozwi za nie spełniaj cych oczekiwa decydenta okre lonych jako systemy o niskiej u yteczno ci. [1] Adamowicz M.: Wiedza i jej wpływ na tworzenie warto ci i zarz dzanie organizacj. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu. Prace Naukowe nr 35. [2] Appelfeller W., Buchholz W.: Supplier Relationship Management. Strategie, Organisation und IT des modernen Beschaffungsmanagements. Seite: 294. GABLER, Wiesbaden, [3] Beliczy ski J.: Koncepcja zarz dzania relacjami z klientami. Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków, [4] Brans J.P., Vincke P.: A preference-ranking organisation method: The PROMETHEE method, Management Science 31, [5] Buchnowska D.: CRM strategia i technologia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego. Gda sk, [6] Dyche J.: CRM Relacje z klientami. Gliwice, Wydawnictwo Helion, [7] Figueira J., Greco S., Ehrgott M.: Multiple criteria decision analysis: State of the art surveys. Spronger, [8] Fjermestad J., Romano N.C.: Electronic Customer Relationship Management. Advances in Management Information Systems Vladimir Zwass Series Editor, New York, [9] Guitouni A., Martel J.M.: Tentative quideline to help choosing an appropriate MCDA method, European Journal of Operational Research 109, [10] Jansen L.H.: Increasing customer loyalty with Key Account Management in the automotive sector from the view of a subcontractor. Seminar paper. Seite: 1 6. GRIN Verlag, [11] Kmieciak R.: Systemy CRM a funkcjonowanie małych i rednich przedsi biorstw w dotychczasowych badaniach empirycznych.www.ptzp.org.pl [dost p: ] [12] Kodikara P.N.: Multi-Objective Optima Operation of Urban Water Supply Systems. Health Engineering and Science Victoria University, Melbourne, 2008.

10 46 Grzegorz Drozdowski, Monika Stolarska ocena u yteczno ci wybranych rozwi za e-crm z wykorzystaniem narz dzi analizy wielokryterialnej [13] Mazur D.: Nowe kierunki rozwoju systemów informatycznych dla małych i rednich przedsi biorstw. Zeszyty naukowe Politechniki l skiej, [14] Österle H., Fleisch E., Alt R.: Business Networking. Shaping Collaboration Between Enterprises. Schulze J., Thiesse F., Bach V., Österle. Buchkapitel: 7 Seite: Springer, [15] Peppers D., Rogers M.: Managing Customer relationships. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, [16] Pieronek J., Were y ski M.: Internetowy system CRM dla małych i rednich przedsi biorstw. [17] Radosi ski E.: Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa Wrocław, [18] Ratajski R.: Klient jako najwy sza warto firmy usługowej. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarz dzania. Politechnika Koszali ska. [19] Reponen T.: Information Technology-Enabled Global Customer Service. Idea Group Publishing, United Kingdom and United States of America, [20] Rogoda B.: Wykorzystanie zasad zarz dzania wiedz w podsystemie podejmowania decyzji cenowych. Zeszyty Naukowe nr 671 Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków, [21] Roy B.: MCDA paradigms and challenges, [w:] Multiple criteria decision analysis. State of the art surveys. Figueira J., Greco S., Ehrgott M. Springer, [22] Roy B.: The outranking approach and the foundations of Electre methods. Theory and decisions 31, [23] Saaty T.L.: The analytic hierarchy process, Pittsburgh: RWS Publications, [24] Schultze A.:Channel Excellence. Architect, Manage and Accelerate Partner & Alliance Networks [25] Schulze J.: CRM erfolgreich einführen. Springer Verlag. Berlin Heidelberg, New York, [26] Spulber D.F.: Management Strategy. Pages: Business & Economics, [27] Stachowiak K.: Wielokryterialna analiza decyzyjna w badaniach przestrzennoekonomicznych.. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Pozna, [28] Stefanowicz B.: Informacyjne systemy zarz dzania. [dost p: ]. [29] Strojny S.: Przesłanki standaryzacji interpersonalnej obsługi klienta. Log Forum. 4/2008. [30] Trzaskalik T.: Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, [31] Vollmann T.E., Berry W.L., Whybark D.C., Jacobs F.R.: The Definitive Guide For Professionals. Manufacturing Planning & Control Systems for Chain Management. Fifth Edition. 2: McGraw-Hill, [32] Weidenmier M.L.: Enterprise relationship management, operating condition dynamics, and the relevance of non-financial information for management decisions. University of Texas at Austin, [33] Wróbel G.: Zaanga owanie pracownika w wietle koncepcji zarz dzania przez jako TQM. Małe i rednie Przedsi biorstwa w Obliczu Integracji Europejskiej. Tom II, red. Lewandowski H., Malik K., Miszewski M. Wydawnictwo Triada. Bytom, 2000.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, APPLYING MULTICRITERIA ANALYSIS TOOLS TO GRADE USABILITY OF SELECTED E-CRM SOLUTIONS Summary The purpose of this paper is to grade usefulness of selected decision aiding information systems with applying multicriteria decision analysis methods. The paper presents a model for classification e-crm systems using the ELECTRE TRI method. Keywords: e-crm, Electre Tri, multicriteria decision analysis methods Grzegorz Drozdowski Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Teatralna 25, Gorzów Wielkopolski Monika Stolarska Zakład Systemów Informatycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. ołnierska 49, Szczecin

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie i organizację pracy Komisji Oceny

Bardziej szczegółowo

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Realizacja: OTAWA GROUP na zlecenie Stowarzyszenia RYTM ŚLĄSKA Katowice, czerwiec 2013 Zleceniodawca badania Stowarzyszenie RYTM ŚLĄSKA,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

METODA PROMETHEE II W WIELOKRYTERIALNEJ OCENIE PRODUKTÓW

METODA PROMETHEE II W WIELOKRYTERIALNEJ OCENIE PRODUKTÓW METODA PROMETHEE II W WIELOKRYTERIALNEJ OCENIE PRODUKTÓW MATEUSZ PIWOWARSKI PAWEŁ ZIEMBA Politechnika Szczeci ska Streszczenie Artykuł porusza problematyk zwi zan ze wspomaganiem oceny produktów w internetowych

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WRA LIWO CI ROZWI ZA DECYZYJNYCH W PROBLEMATYCE DOBORU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIA

ANALIZA WRA LIWO CI ROZWI ZA DECYZYJNYCH W PROBLEMATYCE DOBORU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIA ANALIZA WRA LIWO CI ROZWI ZA DECYZYJNYCH W PROBLEMATYCE DOBORU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIA MAŁGORZATA SZCZEPANIAK MATEUSZ PIWOWARSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

HTA (Health Technology Assessment)

HTA (Health Technology Assessment) Krzysztof Łanda 1 z 5 HTA (Health Technology Assessment) Ocena leków stosowanych w okre lonych wskazaniach podlega tym samym generalnym regu om, co inne technologie terapeutyczne, jednak specyfika interwencji

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Bardo, dnia 18 czerwca 2014 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 14.12.2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR/2015 w ramach projektu pn. Opracowanie projektu zautomatyzowanego stanowiska obróbkowego do wytwarzania wielkogabarytowych elementów

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE Łódź, dnia 19.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE W związku z realizacją projektu Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o., współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo