Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia 1.1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia będą obowiązywały z uwzględnieniem specyfiki działalności Ubezpieczającego jako instytucji kultury Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy począwszy od dnia 01 marca 2016r. Okres ubezpieczenia zostanie dzieli się na dwa 12-miesięczne okresy rozliczeniowe: Od r. do r. Od r. do r 1.3. Składka płatna będzie w dwóch równych ratach, dla poszczególnego okresu rozliczeniowego: I rata: płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego; II rata: płatna do ostatniego dnia szóstego miesiąca okresu rozliczeniowego Określone w umowie limity (np.: przewidziane w poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego Na każdy okres rozliczeniowy zostanie wystawiona polisa ubezpieczeniowa uwzględniająca aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie aneksów do polisy wystawionej przez Ubezpieczyciela, zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika oraz dopuszczalnymi zmianami umowy określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ubezpieczający poda przewidywane sumy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy, co najmniej na 30 dni przed zakończeniem aktualnie trwającego okresu rozliczeniowego. Przewidywane sumy ubezpieczenia zostaną zaktualizowane przez Ubezpieczającego w ciągu 60 dni od początku okresu rozliczeniowego wg stanu na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego, a składka zostanie rozliczona odpowiednio (pro rata). Ubezpieczyciel obejmuje środki trwałe wg stanu na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego, od początku trwania tego okresu, niezależnie od momentu dokonania aktualizacji, o której mowa powyżej. 2. Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum/pool koasekuracyjny) 2.1. Lider konsorcjum zwany dalej Koasekuratorem Prowadzącym reprezentuje interesy Ubezpieczycieli zwanych Koasekuratorami wobec Ubezpieczającego w przedmiocie zawarcia i obsługi Umowy, w tym likwidacji szkód Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Prowadzącego w całości lub w części w stosunku do Ubezpieczającego, jest równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi Prowadzącemu ze skutkiem wobec pozostałych Koasekuratorów Dla celów Umowy, gdziekolwiek w polisie lub powołanych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia użyty jest zwrot Ubezpieczyciel lub przywołana firma Koasekuratora Prowadzącego, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego będą realizowane wobec Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów Wszelkie aneksy do Umowy i polisy rozliczeniowe będą wystawiane przez Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów Koasekuratorzy, zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ponoszą odpowiedzialność solidarną. 1

2 3. Warunki dotyczące realizacji obowiązków z Umowy 3.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub elektroniczną na ustalone przez strony adresy i numery faksów. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem pracy jednostki lub spowoduje utrudnienia w jej funkcjonowaniu; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do usunięcia szkody, w tym: naprawy, wymiany lub odbudowy przedmiotu ubezpieczenia we własnym zakresie. Świadczenie ubezpieczyciela z Umowy ma charakter pieniężny Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie obowiązków zawartych w Umowie, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego do usunięcia zagrożeń ubezpieczonego mienia lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: Ubezpieczający zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia Umowy jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia Jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia wykonawcy odbiegać będą od warunków ubezpieczenia określonych w niniejszym załączniku lub będą z nimi sprzeczne, za wiążące uznane zostaną warunki ubezpieczenia określone w niniejszym załączniku. 4. Poufność 4.1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu Umowy Za informacje poufne Ubezpieczającego rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące Ubezpieczającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte/otrzymane przez Ubezpieczyciela, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu niezależnie od formy ich przekazania przez Ubezpieczającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji) Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych: których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę uprawnioną lub za jej zezwoleniem. 2

3 4.5. Ubezpieczyciel nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Ubezpieczającego, z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Ubezpieczającego Ubezpieczyciel nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych Ubezpieczającego, innych aniżeli udostępnione przez Ubezpieczającego, w celu realizacji przedmiotu Umowy Ubezpieczyciel może ujawnić informacje poufne Ubezpieczającego osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczającego, wyrażonej na piśmie Ubezpieczyciel, po wykonaniu przedmiotu Umowy, z dniem odbioru końcowego, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Ubezpieczającemu, w tym sporządzonych kopii informacji poufnych Ubezpieczającego Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu także po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od Ubezpieczyciela zachowania najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub pośrednią, szkodę poniesioną przez Ubezpieczającego w związku z naruszeniem przez Ubezpieczyciela postanowień niniejszego paragrafu. II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk będą objęte: 1.1. Zadeklarowane środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) za wyjątkiem samochodów ubezpieczanych w zakresie AC; 1.2. Bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte, o ile są ujęte w łącznej sumie ubezpieczenia: sieci elektroenergetyczne; ogrodzenia i bramy; sprzęt elektroniczny; obiekty małej architektury w tym pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne, elementy infrastruktury, instalacje służące do podniesienia bezpieczeństwa; namioty i hale namiotowe drogi, place. 2. Zakres ubezpieczenia i postanowienia szczególne 2.1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych wyraźnie nie wyłączonych w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów niniejszych postanowień Z zastrzeżeniem punktu 2.1. zakres ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej: ryzyka podstawowe: ogień, wybuch (eksplozja, implozja), upadek statku powietrznego, bezpośrednie uderzenie pioruna; ryzyka dodatkowe: huragan, powódź, lawina, deszcz, śnieg, lód, grad, zalania (w tym w wyniku topnienia śniegu lub lodu), trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, dym, sadza, przypalenie i osmolenie bez widocznego ognia, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego lub użytkowanego przez Ubezpieczającego), huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, masztów i budowli, katastrofa budowlana samoistna, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, dewastacja, przepięcia Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego. Za szkodę rozumie się także zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych Umową, jeżeli w wyniku skażenia lub 3

4 zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko katastrofy budowlanej samoistnej, za które uważa się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) z przyczyn innych niż objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk wymienionych w Umowie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach: nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach niniejszego rozszerzenia ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna w wysokości PLN. Katastrofa budowlana wynikająca z innych niewyłączonych zdarzeń objęta jest ochroną ubezpieczeniowa do pełnej wartości mienia bez względu na ustalony powyżej limit Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego ryzyka. Ubezpieczeniem objęte są budynki/budowle/lokale oraz znajdujące się w nich mienie oraz mienie poza budynkami (z wyłączeniem wartości pieniężnych). Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.). Limit odpowiedzialności PLN na jedno i PLN wszystkie zdarzenia Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, oraz na skutek innych przepięć i przetężeń lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, w tym także szkody powstałe w urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi PLN wyłącznie w odniesieniu do pośredniego działania wyładowań atmosferycznych oraz innych przepięć i przetężeń nie spowodowanych działalnością wyładowań atmosferycznych. 3. Ochrona ubezpieczeniowa będzie również obejmowała: 3.1. Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonymi w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia Szkody powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót budowlanych lub montażowych (zgodnie z Klauzulą ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych). Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody zarówno w mieniu na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót tzw. mienie otaczające (zgodnie z klauzulą szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych) Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Dla prac na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości PLN Z zastrzeżeniem klauzuli miejsca ubezpieczenia szkody w ubezpieczonym w ramach niniejszej umowy mieniu ruchomym, w zakresie ryzyka kradzieży ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/ gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków oraz przedmioty zamocowane na zewnątrz budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi są zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Do postanowień niniejszego punktu ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 500 PLN Szkody w szybach i innych przedmiotach szklanych lub pełniących analogiczne funkcje spowodowanych stłuczeniem, rozbiciem. Dla przedmiotowego ryzyka ustala się limit 4

5 odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie dotyczy wykładzin podłogowych, szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, szyb w pojazdach a także przedmiotów w stanie uszkodzonym oraz przedmiotów przed ich zamontowaniem lub zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, a także szkód o charakterze estetycznym (zadrapanie, poplamienie, matowienie, zmiana barwy). Limit odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w przypadku, w którym uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia następuje wskutek innych zdarzeń, niż stłuczenie rozbicie. 4. Suma i system ubezpieczenia: 4.1. dla środków trwałych wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego, w przypadkach wskazanych wartość odtworzeniowa, na sumy stałe; 4.2. dla niskocennych środków trwałych wartość odtworzeniowa, na pierwsze ryzyko; 4.3. dla mienia osób trzecich (min. sprzęt muzyczny, nagłośniający) wartość odtworzeniowa, na pierwsze ryzyko; 4.4. dla środków obrotowych wartość zakupu lub wytworzenia, na pierwsze ryzyko; 4.5. dla wartości pieniężnych wartość nominalna, na pierwsze ryzyko; 4.6. dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia wartość odtworzeniowa, na pierwsze ryzyko; 4.7. dla nakładów adaptacyjnych, w tym w obcy środek trwały wartość odtworzeniowa, na pierwsze ryzyko; 4.8. dla sprzętu elektronicznego wartość odtworzeniowa, na pierwsze ryzyko. Na potrzeby realizacji Umowy wykaz sprzętu nie jest wymagany. 5. Przedmiot, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności 5.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny PLN limit na jedno i wszystkie zdarzenia Niskocenne środki trwałe PLN limit na jedno i wszystkie zdarzenia 5.3. Nakłady adaptacyjne PLN limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia Środki obrotowe PLN - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia Mienie osób trzecich PLN limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia Wartości pieniężne PLN limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia Szkody w przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi PLN limit na jedno i wszystkie zdarzenia Aktualne znane Ubezpieczającemu sumy ubezpieczenia odzwierciedla tabela: Przedmiot ubezpieczenia Suma Rodzaj wartości Budynki i budowle Maszyny, urządzenia i wyposażenie ŁĄCZNIE PLN Odtworzeniowa PLN Księgowa brutto lub odtworzeniowa PLN Ostateczne sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie i zostaną podane przed zawarciem Umowy 6. Miejsce ubezpieczenia Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w szczególności: Kraków, ul. Wygrana Kraków, ul. Zabłocie magazyn Kraków, ul. Powiśle 11 CORT Powiśle Kraków, ul. Józefa 7 5

6 Kraków, Rynek Główny 1 - Sukiennice Kraków, ul. Św. Jana 2 Kraków, ul. Szpitalna 25 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 2 - Pawilon Wyspiańskiego Balice, ul. Medweckiego 1 - Port Lotniczy Mierzeja Wiślana 6 magazyn 28 lipca c, Kraków budynek biurowy 7. Franszyza i udziały własne Dla ubezpieczenia szyb i ryzyka dewastacji franszyza redukcyjna 100 PLN W pozostałych przypadkach (za wyjątkiem franszyz wyszczególnionych w ramach poszczególnych rozszerzeń i klauzul) franszyza redukcyjna 500 PLN Wykonawca, w ramach dodatkowego kryterium oceny ofert może zaoferować obniżenie franszyzy podstawowej do 100 zł. 8. Wypłata odszkodowań Odszkodowania będą wypłacane: 8.1. dla szkód w środkach trwałych w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu, a także odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych, powiększonych o koszty transportu i montażu, koszty nadzoru i dokumentację jednakże nie więcej niż suma ubezpieczenia W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia/rozbicia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów z wyłączeniem reklam, pod warunkiem, że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia zgodnie ze wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia Odbudowa mienia może nastąpić w innym miejscu niż pierwotna lokalizacja mienia lub w innej technologii, jeżeli nowe mienie spełniać będzie zbliżone funkcje użytkowe, z tym że nowa lokalizacja nie może znajdować się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią Dla szkód w wartościach pieniężnych według wartości nominalnej Dla szkód w środkach niskocennych, środkach obrotowych według nowych cen zakupu lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty transportu i montażu Nakładów adaptacyjnych według wartości faktycznie poniesionych kosztów remontów i robót adaptacyjnych powiększonych o koszty transportu i montażu Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju Przy ubezpieczeniu wg wartości księgowej brutto, zarówno w przypadku szkód częściowych jak i całkowitych, odszkodowanie jest wypłacane do wysokości wartości księgowej brutto bez względu na wartość odtworzeniową bądź rzeczywistą danego środka trwałego Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego za powstałe w nim szkody stanowi wartość księgowa brutto danego środka trwałego lub jego wartość odtworzeniowa Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT (jeżeli Zamawiający nie ma prawa do jego odliczenia) Suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu (konsumpcji) o wysokość wypłaconych odszkodowań. Przedmiotowego postanowienia nie stosuje się do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz do określonych w umowie limitów odpowiedzialności. 9. Postanowienia dotyczące ryzyka kradzieży z włamaniem lub rabunku 9.1. Przedmiot, system i suma ubezpieczenia: 6

7 Przedmiot ubezpieczenia Limit odpowiedzialności Środki trwałe, urządzenia i wyposażenie (w tym sprzęt elektroniczny) Mienie osób trzecich Wartości pieniężne w kasie Wartości pieniężne od rabunku Wartości pieniężne w transporcie Koszty naprawy zabezpieczeń limit PLN limit PLN limit PLN limit PLN limit na 1 transport: PLN limit na wszystkie transporty: PLN Limit PLN (limit na każde zdarzenie) 9.2. Zakres ubezpieczenia: Kradzież z włamaniem; Rabunek; Wandalizm (dewastacja); Rabunek wartości pieniężnych w transporcie Franszyza Franszyza redukcyjna: 200 PLN 10. Składka Określona każdorazowo w polisie, o której mowa w punkcie 1.5, ustalona w oparciu o obowiązującą stawkę. 11. Postanowienia dodatkowe Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela: Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, wyłączenie to będzie miało zastosowanie jedynie do środków obrotowych przechowywanych lub składowanych w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć Określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody Zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych i ogrodzeniach nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy Zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy Zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek wad projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania, błędów w produkcji i wad ukrytych będą miały zastosowanie, tylko i wyłącznie do mienia bezpośrednio dotkniętego szkodą i stosuje się je wyłącznie w przypadku, w którym nie nastąpiło inne wyraźnie nie wyłączone zdarzenie. Z ochrony ubezpieczeniowej nie są wyłączone szkody w innym ubezpieczonym mieniu, powstałe w wyniku zdarzenia będącego następstwem zdarzeń wskazanych. 12. Klauzule dodatkowe: do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie następujące klauzule dodatkowe Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia 7

8 12.2. Klauzula automatycznego pokrycia, zmniejszenia wartości i deklaracji mienia do ubezpieczenia Klauzula reprezentantów Klauzula stanów wyjątkowych Klauzula szkód wodociągowych Klauzula ratalna Klauzula prolongaty Klauzula terminu wykonania zobowiązań Klauzula rozliczenia składek Klauzula warunków i taryf Klauzula ustalenia okoliczności szkody Klauzula roszczeń regresowych Klauzula wartości księgowej brutto Klauzula wartości odtworzeniowej Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji Klauzula szkód w urządzeniach zabezpieczających Klauzula miejsca ubezpieczenia Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych Klauzula szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlanomontażowych Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula kosztów dodatkowych Klauzula rzeczoznawców Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencją Klauzula odtworzenia dokumentacji III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia jest wybrany stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu i użytkowaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jak również koszty odtworzenia danych i licencjonowanego oprogramowania oraz zwiększone koszty działalności. 2. Zakres ubezpieczenia i postanowienia szczególne: 2.1. Zakres ubezpieczenia: all risks wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych Sprzęt elektroniczny określony w umowie jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez: działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, zdarzenia losowe, np. działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), działanie wody tj. zalanie wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, 8

9 zdarzenia techniczne lub technologiczne np. zbyt wysokie/niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, przepięcie, zwarcie itp kradzież z włamaniem i rabunek, huragan, kradzież zwykła: kradzież rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje niedoborów ujawnionych w trakcie inwentaryzacji. Limit odpowiedzialności ,00 PLN na I ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. W przypadku ryzyka kradzieży zwykłej ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić kradzież na Policję, inne nie wyłączone z OWU Wykonawcy Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie również: szkody powstałe w od daty dostawy sprzętu do czasu całkowitego wyłączenia z użytkowania, w tym także w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania, szkody w sprzęcie przenośnym powstałe na terenie całego świata, szkody w sprzęcie przenośnym spowodowane jego upadkiem Dodatkowo Ubezpieczyciel pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową, a związane z: zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich powstania lub zwiększenia, uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, jak również kosztami utylizacji mienia uszkodzonego, 3. Sumy ubezpieczenia. Przedmiot ubezpieczenia Suma w PLN Rodzaj wartości 1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenosny ,37 Sumy stałe 2. Koszty odtworzenia danych i oprogramowania licencjonowanego ryzyko 3. Zwiększone koszty działalności ryzyko 4. Franszyzy i udziały własne na każde zdarzenie: 4.1. Sprzęt stacjonarny: franszyza redukcyjna 500 PLN 4.2. Sprzęt przenośny: franszyza redukcyjna 500 PLN. Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, upadku franszyza redukcyjna wynosi 10% ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN Koszty odtworzenia danych i oprogramowania: franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN 4.4. Zwiększone koszty działalności: franszyza redukcyjna dla kosztów proporcjonalnych 3 dni; franszyza redukcyjna dla kosztów nieproporcjonalnych 10% ustalonego odszkodowania. 5. System wypłaty odszkodowań: 5.1. Sprzęt elektroniczny: w przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do użytku powiększone o koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw, koszty transportu uszkodzonego przedmiotu do naprawy oraz cło i inne tego typu opłaty; 9

10 w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się koszty nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach powiększone o koszty demontażu, montażu, transportu oraz cło inne tego typu opłaty Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT. Odszkodowanie płatne wraz z podatkiem VAT (jeżeli Zamawiający nie ma prawa do jego odliczenia). 6. Klauzule dodatkowe: do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego mają zastosowanie następujące klauzule dodatkowe: 6.1. klauzula pierwszej aktualizacji 6.2. klauzula wartości księgowej brutto 6.3. klauzula wartości odtworzeniowej 6.4. klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 6.5. klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 6.6. klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 6.7. klauzula reprezentantów 6.8. klauzula rozliczenia składek 6.9. klauzula warunków i taryf klauzula ratalna klauzula terminu wykonania zobowiązania klauzula miejsca ubezpieczenia klauzula ustalenia okoliczności szkody klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego klauzula kosztów dodatkowych klauzula rzeczoznawców klauzula odtworzenia dokumentacji IV. KLAUZULE SZCZEGÓLNE 1. KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA strony uzgodniły, że: Jeżeli Ubezpieczający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczający zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela na mocy niniejszej klauzuli ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 15% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem, likwidacją środków trwałych lub ich przekazaniem. Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona. 2. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte lub przekazane mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia, a także przekazane na skutek realizacji wieloletnich umów dzierżawy, leasingu lub innego podobnego stosunku prawnego. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. 10

11 3. Dokument/dokumenty ubezpieczenia zostaną wystawione w oparciu o sumy ubezpieczenia zadeklarowane przez Ubezpieczającego w materiałach konkursowych/siwz, jednakże z ochroną ubezpieczeniową udzielaną według stanu mienia na dzień faktycznego rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 4. W terminie do 60 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego przekaże Ubezpieczycielowi sumy ubezpieczenia według stanu na ostatni dzień ochrony. 5. Na podstawie różnicy wartości o których mowa w ust. 3 i 4 ubezpieczyciel dokona rozliczenia wzrostu wartości/spadku mienia w okresie ubezpieczenia w czasie od deklaracji sumy ubezpieczenia do zakończenia okresu ubezpieczenia. 6. Wartość aktualizacji zostanie ustalona jako iloczyn ½ stawki i różnicy wartości. 7. Roczny limit dla deklaracji i automatycznego pokrycia wynosi: 15% łącznej sumy ubezpieczenia. W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na odrębnie ustalonych warunkach, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela. 8. Jednostkowe zgłoszenie do ubezpieczenia mienia, potwierdzone odrębnym dokumentem wystawionym przez Ubezpieczyciela nie powoduje zmniejszenia limitu o którym mowa powyżej. 9. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości środka, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości środków trwałych. 10. Klauzula EIB 49 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania. 11. Postanowień niniejszej klauzuli dotyczącej obowiązku rozliczania wysokości składki nie stosuje się jeżeli wzrost wartości mienia nie przekroczył zł. 3. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyty sprzęt elektroniczny lub wzrost wartości sprzętu objętego ochroną wskutek modernizacji, inwestycji itp (dalej: wzrost wartości sprzętu elektronicznego). Warunkiem udzielenia ochrony dla nowonabytego sprzętu elektronicznego jest zgłoszenie tego faktu w terminie 60 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego, w którym został on wprowadzony na księgi rachunkowe. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej, bez względu na termin zgłoszenia. W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela. 2. W przypadku, gdy łączna wartość sprzętu elektronicznego w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego. Roczny limit automatycznego pokrycia wynosi 15% łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Zasady rozliczania: ½ stawki rocznej Płatność składki: 14 dni od otrzymania dokumentu rozliczajacego Klauzula EIB 49 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania. 4. KLAUZULA REPREZENTANTÓW Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Dyrektora. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 11

12 5. KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu, gdy zdarzenia te są następstwem aktów terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych. Przez akt terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Przez strajk rozumie się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne przerwanie pracy przez grupę pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w danym miejscu ubezpieczenia lub co najmniej przez 20 osób, któremu towarzyszą akty agresji wobec ludzi i (lub) mienia. Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób, któremu towarzyszyły akty agresji wobec ludzi i/lub mienia. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej. Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi zł. 6. KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH 1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych. 2. Szkody wodociągowe polegające na zalaniu przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych obejmują w szczególności szkody powstałe wskutek: 1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych, 2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, 3) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar, 4) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów, 5) zalania przez osoby trzecie, 6) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także elementów tych lub podobnych przedmiotów. 3. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje dodatkowo szkody w samych przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym spowodowanych przez zamarznięcia lub pęknięcia. Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii oraz przywrócenia mienia do stanu poprzedniego. Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 7. KLAUZULA RATALNA W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. 8. KLAUZULA PROLONGATY 12

13 1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności. 2. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie przewidzianej w przepisach prawa. 3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że brak opłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 może skutkować wyłącznie ustaniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 4. W przypadku większej liczby podmiotów ubezpieczonych na podstawie jednej umowy ubezpieczenia, brak opłaty składki przez jeden z podmiotów nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności w stosunku do pozostałych. 9. KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych. 10. KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 11. KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia. Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie pierwszego ryzyka oraz przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. 12. KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY Ubezpieczyciel jest zobowiązany po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym - prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze. 13. KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający, jednostek organizacyjnych powiązanych z tą samą jednostką samorządu terytorialnego, jak również do pracowników Ubezpieczającego i powyższych 14. KLAUZULA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ BRUTTO strony uzgodniły, że: Jeżeli Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości księgowej brutto (wartość księgowa początkowa), Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień 13

14 umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie za uszkodzone będzie wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia, nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodnego z zapisami w księgach rachunkowych zadeklarowania wartości księgowej brutto przez Ubezpieczającego. 15. KLAUZULA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Jeżeli Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości odtworzeniowej, Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia. Zasady proporcji nie stosuje się, gdy wartość odtworzeniowa przedmiotu szkody nie jest wyższa niż 130% jego sumy ubezpieczenia lub gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody. 16. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 17. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 18. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPRZEPIĘCIOWYCH Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwprzepięciowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że w momencie zaistnienia szkody są sprawne i uruchomione. 19. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie wyłączone z eksploatacji na okres powyżej 30 dni, z wyjątkiem przeznaczonego do rozbiórki lub likwidacji. Franszyza redukcyjna PLN dla ryzyk żywiołowych 20. KLAUZULA SZKÓD W URZĄDZENIACH ZABEZPIECZAJĄCYCH strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody powstałe w następstwie kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanie lub usiłowanie) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp. Ochrona ubezpieczenia obejmuje również koszty wymiany kluczy lub koszty nabycia urządzeń takich jak różnego rodzaju szafy czy też sejfy w związku z utratą kluczy. Odszkodowanie wypłacane jest do wysokości limitu PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. 21. KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie. 22. KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych m.in. z budową bądź 14

15 montażem oraz przebudową, remontem lub wznoszeniem, w nowym mieniu objętym zakresem i przedmiotem tych prac (inwestycji), a nie istniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili rozpoczęcia tych prac. Przez drobne prace budowlano-montażowe rozumie się prace, w których wartość z uwzględnieniem materiałów i robocizny nie przekracza ustalonej kwoty, która stanowi jednocześnie limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w odniesieniu do poszczególnych prac. Odszkodowanie wypłacone jest wg kosztów przywrócenia stanu, w jakim znajdowało się mienie bezpośrednio przed szkodą, a sposób wypłaty odszkodowania zostanie ustalony z Ubezpieczającym. Niniejsze rozszerzenie zakresu dotyczy prac wykonywanych przez Ubezpieczającego jak i podmioty zewnętrzne (Ubezpieczeni w ramach niniejszego rozszerzenia). W stosunku do ubezpieczonych w ramach niniejszego rozszerzenia zniesiony zostaje regres ubezpieczeniowy. Wartość prac/limit odpowiedzialności: PLN 23. KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. 24. KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, odbudowie zniszczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji, bądź też o wykorzystaniu naprawionego, zakupionego lub odbudowanego mienia w innych celach niż dotychczas, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). 25. KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH 1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej: 1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia, 2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat w granicach sumy ubezpieczenia, 3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości, w granicach sumy ubezpieczenia, 4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem - dodatkowy limit w wysokości nie przekraczającej 30 % szkody 5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy - dodatkowy limit w wysokości nie przekraczającej 30% szkody 15

16 6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia - dodatkowy limit w wysokości nie przekraczającej 30 % szkody, 7) koszty utraty mediów (np. woda, para, gaz) związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy, - dodatkowy limit w wysokości zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia. 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych. 3. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia PLN. 4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela. 26. KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW W ramach dodatkowego limitu Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami, zaś brak sprzeciwu Ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych uważa się za wyrażenie zgody. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN. 27. KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, medycznej, finansowej bądź archiwalnej (w tym także koszty odtworzenia nośników na których dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi zł. 28. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJĄ Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w mieniu znajdującym się poza ewidencją księgową Ubezpieczonego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje niezależnie od wartości jednostkowej poszczególnych składników mienia. 16

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej)

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA EIB 01 B /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/

KLAUZULA EIB 01 B /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ KLAUZULE OBLIGATORYJNE CZĘŚĆ 01 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk KLAUZULA EIB 01 B /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT ` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r. 37-100 ŁAŃCUT EK. 042.3.11.2012 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.17 225 22 02,fax 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia 1. Wykonawca na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej dotyczące przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12. Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Lublin, dnia 09 lipca 2012 r. EDZ.242-70/12 Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY część 01

PROJEKT UMOWY część 01 Załącznik nr 3 do SIWZ wzory umów PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Bełchatowie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Miastem Bełchatów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo, PR.271.3.2014.UBŚ ZAPYTANIE OFERTOWE Kęty, 02.12 2014 r. Gmina Kęty zgodnie z art. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 13 Załącznik nr 1 do SIWZ 305/21/11/2013/ Siemianowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW 1.1. W skład zamówienia wchodzą następujące umowy ubezpieczenia: 1.1.1. Umowa Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 1.1.2. Umowa Ubezpieczenia sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 do SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia Istotne Postanowienia Umowy.

ZAŁĄCZNIK 1 do SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia Istotne Postanowienia Umowy. ZAŁĄCZNIK 1 do SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia Istotne Postanowienia Umowy. I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DO UMÓW UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z

Bardziej szczegółowo