Regulamin konkursu Kino pod Gwiazdami Banku BGŻ BNP Paribas. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Kino pod Gwiazdami Banku BGŻ BNP Paribas. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Kino pod Gwiazdami Banku BGŻ BNP Paribas 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Master Brand Group Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 115/lok 2 2. Celem konkursu jest promocja Banku BGŻ BNP Paribas S.A.. 3. Czas trwania Konkursu dla każdej lokalizacji wyszczególnionej w Załączniku Nr 1 do Regulaminu obejmuje okres 10 dni kalendarzowych poprzedzających dzień realizacji eventu Kino pod Gwiazdami Banku BGŻ BNP Paribas. Terminy akcji określone zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. Konkurs prowadzony będzie w 53 oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na terenie całego kraju. Lista wszystkich oddziałów stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U poz. 612 z późn. zm.). 2 Uczestnicy konkursu 1. Uczestnikiem Konkursu, dalej Uczestnik, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca numer PESEL, która wypełniła Formularz Konkursowy (dalej Formularz ) oraz w czasie trwania Konkursu spełniła wszystkie zasady niniejszego regulaminu. Wzór Formularza stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 2. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden wypełniony Formularz w Konkursie. Złożenie większej ilości Formularzy eliminuje Uczestnika z konkursu. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich. 3 Nagrody 1. Finałową nagrodą w konkursie jest: a. Nagroda rzeczowa - samochód marki KIA RIO o wartości PLN, b. Nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, która zostanie w całości przeznaczona na poczet należnego podatku dochodowego.. 2. Uczestnikom przysługuje nagroda gwarantowana za uzupełnienie Formularza w postaci biletu na jeden seans filmowy do kina pod gwiazdami wraz z kuponem na popcorn - nagroda o łącznej wartości 10 PLN. 3. Od Finałowej nagrody w Konkursie nagrody zostanie pobrany i przekazany na konto właściwego Urzędu Skarbowego, podatek od nagród zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 roku poz. 361 z późn..).. 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce. 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 6. W przypadku dwóch lub więcej poprawnych odpowiedzi Organizator zorganizuje dogrywkę w postaci dodatkowego zdjęcia na którym również znajdować się będą klatki filmowe. Czynność powtarzana będzie do wyłonienia jednego zwycięzcy. 4 Zasady Konkursu 1. Uczestnicy mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie Formularza a. uzupełniając prawidłowo wszystkie pola w Formularzu otrzymują wtedy nagrodę gwarantowaną, b. podając informację ile klatek filmowych jest w zaprezentowanym przez hostessę zaplombowanym opakowaniu (na stanowisku dostępna będzie skrzynka z zapieczętowanymi zdjęciami, na których widnieje ściśle określona ilość klatek filmowych, uczestnik musi podać ich precyzyjną ilość z możliwością pomyłki maksymalnie do 3 klatek) 2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która poda prawidłowy wynik z możliwością pomyłki maksymalnie do 3 klatek oraz prawidłowo uzupełni pola wypełnienia Formularza.

2 5 Rozstrzygnięcie konkursu 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni roboczych od zakończenia całego wydarzenia Kino pod gwiazdami Banku BGŻ BNP Paribas tj. do dnia Organem dokonującym rozstrzygnięcia Konkursu jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą każdorazowo 2 przedstawiciele oddziału Banku BGŻ BNP Paribas i Organizatora. 3. Zwycięzcą Konkursu zostanie jeden Uczestnik, który poda prawidłowy wynik w konkursie z pytaniem: Ile łącznie klatek filmowych znajduje się na zdjęciu?, oraz prawidłowo uzupełni pola Formularza; 4. Dla Każdego z oddziałów zostały przygotowane takie same trwale zamknięte, zalakowane paczki w których znajduje się zdjęcie klatek filmowych. Dla prawidłowości konkursu w centrali Organizatora znajduje sie utajniona, zamknięta lista zawierająca wszystkie trafne odpowiedzi. 5. Prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe zatwierdzi Komisja Konkursowa, która w pierwszej kolejności będzie sprawdzała spełnienie kryteriów udziału w Konkursie określonych w 2. W przypadku niespełnienia kryteriów określonych w 2 oraz innych postanowień regulaminu przez Uczestnika, ulega on wykluczeniu z udziału w Konkursie. Wykluczenie stwierdza Komisja w protokole końcowym. 6. Komisja konkursowa, w ciągu 3 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy i sporządzenia protokołu końcowego powiadomi Zwycięzcę o tym fakcie telefonicznie. Trzykrotne nieodebranie telefonu skutkować będzie wyłonieniem kolejnego spełniającego warunki laureata. Komisja konkursowa przekaże do centrali Organizatora w terminie 3 dni od wręczenia nagrody dane Laureata konieczne do odprowadzenia należnego podatku. 7. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, których formularze wypełnione będą nieczytelnie lub nie zawierać będą wypełnienia wszystkich wymaganych na formularzu pól w tym daty i godziny wypełnienia formularza, odpowiedzi na pytanie czy podpisu. 8. Prawo do nagrody nie przysługuje Uczestnikom, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie lecz w momencie wyłaniania Zwycięzców odwołali zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 6 Odbiór nagród 1. Nagroda zostanie wręczona przez Organizatora we wskazanym dla danej lokalizacji najbliższym salonie przedstawiciela marki KIA. 2. Odmowa odbioru nagrody przez Zwycięzcę traktowana jest jako zrzeczenie się prawa do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz kolejnego na liście potencjalnego laureata. 3. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy, Zwycięzca traci prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz kolejnego na liście potencjalnego laureata 4. Nagroda objęte są gwarancją ich producenta. 7 Dane Osobowe 1. Administratorem danych osobowych podanych w na formularzu konkursowym jest Organizator oraz po udzieleniu odpowiedniej zgody przez Uczestnika na Formularzu, Bank BGŻ BNP Paribas S. A. z siedzibą w Warszawie ( ) przy ul. Kasprzaka 10/ Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014r., poz z późn. zm.) w celach uczestnictwa w konkursie i rozstrzygnięcia konkursu. 3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozstrzygnięcia Konkursu. 8 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników na adres: Organizatora, z dopiskiem Konkurs Kino pod Gwiazdami Banku BGŻ BNP Paribas. 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację. 4. Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Postanowienia Końcowe 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. biorących udział w akcji, oraz w siedzibie Organizatora akcji. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: Zał Lista terminów akcji DATA DZIEŃ TYG. 1 lipiec 2015 śr. 2 lipiec 2015 cz. 3 lipiec 2015 pt. 4 lipiec 2015 sob. 5 lipiec 2015 niedz. 6 lipiec 2015 pn. 7 lipiec 2015 wt. 8 lipiec 2015 śr. 9 lipiec 2015 cz. 10 lipiec 2015 pt. 11 lipiec 2015 sob. 12 lipiec 2015 niedz. 13 lipiec 2015 pn. 14 lipiec 2015 wt. 16 lipiec 2015 cz. 17 lipiec 2015 pt. 18 lipiec 2015 sob. 19 lipiec 2015 niedz. 20 lipiec 2015 pn. 21 lipiec 2015 wt. 22 lipiec 2015 śr. 23 lipiec 2015 cz.

4 24 lipiec 2015 pt. 25 lipiec 2015 sob. 26 lipiec 2015 niedz. 27 lipiec 2015 pn. 28 lipiec 2015 wt. 30 lipiec 2015 cz. 31 lipiec 2015 pt. 1 sierpień 2015 sob. 2 sierpień 2015 niedz. 3 sierpień 2015 pn. 4 sierpień 2015 wt. 5 sierpień 2015 śr. 6 sierpień 2015 cz. 7 sierpień 2015 pt. 8 sierpień 2015 sob. 9 sierpień 2015 niedz. 10 sierpień 2015 pn. 11 sierpień 2015 wt. 12 sierpień 2015 śr. 13 sierpień 2015 cz. 15 sierpień 2015 sob. 16 sierpień 2015 niedz. 17 sierpień 2015 pn. 18 sierpień 2015 wt. 19 sierpień 2015 śr. 20 sierpień 2015 cz. 21 sierpień 2015 pt. 22 sierpień 2015 sob. 23 sierpień 2015 niedz. 24 sierpień 2015 pn. 25 sierpień 2015 wt. 26 sierpień 2015 śr. 27 sierpień 2015 cz. 28 sierpień 2015 pt. 29 sierpień 2015 sob. 30 sierpień 2015 niedz.

5 Zał Lista miejscowości, w których zostanie przeprowadzona akcja Miejscowości Międzyzdroje Goleniów Police Szczecinek Chodzież Sępólno Krajeńskie Lębork Starogard Gdański Kwidzyn Braniewo Lubawa Brodnica Lipno Płońsk Nowy Dwór Mazowiecki Pruszków Piaseczno Góra Kalwaria Przysucha Ostrowiec Świętokrzyski Jędrzejów Radomsko Łęczyca Łowicz Legionowo Ząbki Olecko Pisz Zambrów Białystok Biała Podlaska

6 Włodawa Lubartów Puławy Sandomierz Tomaszów Lubelski Lubaczów Przeworsk Sanok Nowy Sącz Wadowice Knurów Cieszyn Żywiec Strzelce opolskie Dzierżoniów kamienna góra jawor Lubań Nowa Sól Bolesławiec Świebodzin Wolsztyn Leszno Krotoszyn Środa Wlkp. Swarzędz Zał Formularz konkursowy

7

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo