4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełni następujące warunki: a) jest

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełni następujące warunki: a) jest"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Nie czekaj! 1 Organizator i Nazwa Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Nie czekaj! zwanego dalej Konkursem, jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: , prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (z czego wpłacono: ,00 zł), NIP ( Organizator lub Bank ). 2 Przedmiot i cel przeprowadzenia Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych haseł konkursowych ( hasło konkursowe ). 2. Celem Konkursu jest promowanie płatności bezgotówkowych kartami płatniczymi MasterCard Debit PayPass oraz Maestro, oferowanymi przez Organizatora. 3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Konkurs trwa w okresie od dnia 27 kwietnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, a okres ten obejmuje: 1) dokonywanie zgłoszeń w konkursie w okresie od dnia 27 kwietnia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 r., przy uwzględnieniu warunków określonych w 4, 2) wybór haseł konkursowych w okresie od dnia 8 maja 2015 roku do dnia 5 czerwca 2015 roku, 3) wydanie nagród w okresie od dnia 15 maja 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku. 3. Zgłoszeń w konkursie dokonywać można na stronie internetowej Konkursu

2 4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełni następujące warunki: a) jest klientem Banku lub Banku Spółdzielczego, wskazanego w załączniku do Regulaminu (zwanego dalej też Bankiem Spółdzielczym ) i posiada kartę płatniczą MasterCard Debit PayPass lub Maestro (w tym także osoba, która nabyła kartę płatniczą MC Debit PayPass lub Maestro w okresie trwania Konkursu); b) w okresie od dnia 27 kwietnia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku dokona jako konsument transakcji bezgotówkowej tą kartą na kwotę jednostkową co najmniej 30,00 zł i zachowa potwierdzenie dokonania transakcji (wydruk z terminala POS), przy czym Konkursem nie są objęte transakcje dokonywane w bankomatach, a także transakcje, zwrócone lub sporne; c) dokona zgłoszenia konkursowego na stronie internetowej konkursu w okresach, o których mowa w ust Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie zarządu i pracownicy Banków Spółdzielczych, Organizatora oraz członkowie Komisji konkursowej, o której mowa w 5 oraz członkowie rodzin osób wyłączonych, tj. małżonkowie oraz dzieci, przy czym pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 3. Zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w ust. 1 polega na: a) utworzeniu konta konkursowego na stronie internetowej Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego tj. wpisanie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu i adresu zamieszkania i potwierdzeniu rejestracji poprzez link aktywacyjny wysłany na adres mailowy; b) wpisaniu daty, godziny i kwoty transakcji uprawniającej do udziału w Konkursie; c) wpisaniu hasła konkursowego, polegającego na uzupełnieniu frazy "Nie czekaj jak...", przy czym długość uzupełnianego tekstu nie może przekraczać 80 znaków włączając w to spację i znaki interpunkcyjne.

3 4. Każdy Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń z jednego konta konkursowego, w zależności od liczby dokonanych transakcji spełniających warunki udziału w Konkursie. 5. Zgłoszenia w Konkursie mogą być dokonywane w ramach pięciu następujących etapów tygodniowych, trwających od poniedziałku od godziny do niedzieli do godziny 23.59: a) I etap od 27 kwietnia 2015 roku do 3 maja 2015 roku, b) II etap od 4 maja 2015 roku do 10 maja 2015 roku, c) III etap od 11 maja 2015 roku do 17 maja 2015 roku, d) IV etap od 18 maja 2015 roku do 24 maja 2015 roku, e) V etap od 25 maja 2015 roku do 31 maja 2015 roku. W każdym z etapów Uczestnik może dokonywać zgłoszeń konkursowych na podstawie transakcji dokonanych w okresie od 27 kwietnia 2015 roku do 31 maja 2015 roku do godziny W ramach każdego etapu tygodniowego Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę. 7. Przy tworzeniu konta konkursowego Uczestnik zobowiązany jest wyrazić zgodę na: 1) przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu, 2) udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz złożyć następujące oświadczenia: a) że przysługują mu pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do hasła konkursowego, b) że wyraża zgodę na publikację przesłanego hasła na stronie internetowej c) że wyraża zgodę na publikację danych, o których mowa w 7 ust. 3, d) że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz ją akceptuje. 8. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa w ust. 7 okażą się nieprawdziwe lub nieskuteczne, Uczestnik zobowiązany będzie pokryć wszelkie roszczenia wynikające z naruszenia praw osób trzecich, zgłoszone Organizatorowi w związku z rozpowszechnieniem hasła konkursowego. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie haseł, które zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, wulgaryzmy, a także zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego albo międzynarodowego, a także dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich, lub tych, które nie zmierzają do

4 realizacji celu Konkursu lub zawierają treści nawiązujące do podmiotów konkurencyjnych wobec Organizatora, a także treści, które Organizator uzna za obraźliwe. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków niniejszego Regulaminu. 5 Komisja Konkursowa 1. Nadzór nad prawidłowością Konkursu sprawuje Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana przez Organizatora. 2. Komisja działa na podstawie Regulaminu wydanego przez Organizatora. 3. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników z każdego etapu tygodniowego oraz protokół z podaniem wyboru najlepszego hasła w Konkursie. 6 Rozstrzygnięcie Konkursu 1. W każdy piątek następujący po etapie tygodniowym, w dniach 8 maja 2015 roku, 15 maja 2015 roku, 22 maja 2015 roku, 29 maja 2015 roku i 5 czerwca 2015 roku, Komisja dokona wyboru 10 (dziesięciu) najlepszych haseł konkursowych zgłoszonych w danym etapie. W dniu 5 czerwca 2015 roku Komisja dokona wyboru 10 najlepszych haseł konkursowych z ostatniego etapu tygodniowego oraz wyboru 1 (jednego) najlepszego hasła konkursowego i 1 (jednego) hasła rezerwowego, spośród wszystkich haseł wybranych w etapach tygodniowych. 2. Z chwilą dokonania wyboru hasła i wydania nagrody na Organizatora przechodzi własność zwycięskich haseł oraz wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia hasła prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy hasła, w tym techniką drukarską, reprograficznąoraz techniką cyfrową, wprowadzania hasła do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych; b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami hasła prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy hasła; c. w zakresie rozpowszechniania hasła w sposób inny niż określony w lit. b/ - prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także

5 publicznego udostępniania hasła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w prasie, udostępnianie utworu w sieci Internet, jak również techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne); d. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia hasła w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; e. prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań hasła, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w haśle, w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na hasło, a także wykorzystywania opracowań hasła w postaci przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego charakteru hasła; f. prawo do wykorzystania hasła i jego modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego rodzaju dostępnych formach, m.in. w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych. 7 Nagrody, ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie nagród 1. Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody: a) każdy z 10 zwycięzców każdego z pięciu etapów tygodniowych otrzyma nagrodę tygodniową w postaci ipada mini (MF432FD/A), o wartości 1.031,97 zł (słownie: tysiąc trzydzieści jeden złotych 97/100) wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wys. 115,00 zł (słownie: sto piętnaście złotych), która przeznaczona jest na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej i nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika; łączna maksymalna wartość 50 nagród tygodniowych, uwzględniająca podatek, wynosić będzie ,50 zł.

6 b) zwycięzca nagrody głównej, tj. twórca najlepszego hasła konkursowego otrzyma nagrodę w postaci samochodu osobowego Fiat 500X CROSS 1.4 MultiAir 140KM MT w kolorze Czerwony Passione (895), tapicerka łączona ekoskóra czarna - materiał szary (030) o wartości ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wys ,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote), która przeznaczona jest na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród i nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika. 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego rodzaju. 3. Ogłoszenie wyników Konkursu następować będzie najpóźniej w każdą sobotę następującą po dokonaniu wyboru najlepszych haseł reklamowych, poprzez opublikowanie imienia i pierwszej litery nazwiska zwycięzcy oraz zwycięskiego hasła na stronie konkursowej. Organizator zawiadomi każdego ze zwycięzców o wygranej w Konkursie poprzez wysłanie listu na adres podany przy dokonaniu zgłoszenia udziału w Konkursie. 4. W przypadku gdy: Uczestnik Konkursu nie będzie uprawniony do odbioru nagrody ze względu na nie spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, takich jak brak praw majątkowych do hasła konkursowego, brak posiadania potwierdzenia dokonania transakcji lub Uczestnik Konkursu złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody, traci prawo do nagrody i nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia do Organizatora. Nagroda tygodniowa pozostanie własnością Organizatora, a nagroda główna zostanie przyznana zwycięzcy rezerwowemu. 5. Wydanie nagród nastąpi w terminie od 15 maja 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku. Nagrody tygodniowe zostaną przesłane przesyłką poleconą lub pocztą kurierską na adres podany przy rejestracji; a nagroda główna zostanie wydana w Poznaniu w siedzibie głównej Organizatora mieszczącej się przy ul. Szarych Szeregów 23a. Koszt przesłania nagród ponosi Organizator. 8 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 1. Reklamacje mogą być składane w jeden z poniższych sposobów: a) przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie konkursowej, z

7 dopiskiem Reklamacja Konkurs Nie czekaj! lub b) w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem Reklamacja Konkurs Nie czekaj! c) osobiście w siedzibie Organizatora lub w dowolnym oddziale Organizatora. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania Uczestnika, opis przyczyny reklamacji i treść żądania. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, a Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Uczestnika, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi. 4. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 5. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 6. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł. 9 Postanowienia końcowe 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Konkursu. Uczestnik może ponadto kontaktować się z Organizatorem poprzez formularz kontaktowy w serwisie konkursowym. 3. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktowych wskazanych w zgłoszeniu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych tych osób jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich poprawiania i żądanie ich usunięcia, poprzez przesłanie stosownego pisma z żądaniem na adres: SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań.

8 Grupa Banków biorących udział w konkursie "Nie czekaj!" Załącznik do Regulaminu konkursu "Nie czekaj!" Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba Adres 1 Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim Aleksandrów Kujawski ul. Chopina 3, Aleksandrów Kuj. 2 Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym Belsk Duży ul. Nocznickiego 3, Belsk Duży 3 Bank Spółdzielczy w Bełchatowie Bełchatów ul. Piłsudskiego 14, Bełchatów 4 Bank Spółdzielczy w Starej Białej Biała BS ul. Bankowa 1, Biała k/płocka 5 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej Biała BSZW Biała Rządowa 2, Biała 6 Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Białobrzegi ul. Szkolna 6, Białobrzegi 7 Bank Spółdzielczy w Białogardzie Białogard ul. Kochanowskiego 6, Białogard 8 Nadnotecki Bank Spółdzielczy Białośliwie ul. Kościuszki 41, Białośliwie 9 Bank Spółdzielczy w Białymstoku Białystok ul. Zamenhofa 4, Białystok 10 Bank Spółdzielczy w Bieżuniu Bieżuń ul. Zamojskiego 27, Bieżuń 11 Bank Spółdzielczy w Błaszkach Błaszki Pl. Niepodległości 33, Błaszki 12 Bank Spółdzielczy w Bytowie Bytów ul. Wojska Polskiego 33, Bytów 13 Bank Spółdzielczy w Chełmnie Chełmno ul. Dworcowa 5, Chełmno 14 Bank Spółdzielczy w Chodzieży Chodzież ul. Składowa 1, Chodzież 15 Bank Spółdzielczy w Chojnie Chojna ul. Jagiellońska 9, Chojna 16 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie Choszczno ul. Rynek 6, Choszczno 17 Bank Spółdzielczy w Chynowie Chynów Chynów 55A, Chynów 18 Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Ciechanów ul. 3 Maja 3, Ciechanów 19 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Czarnków ul. Kościuszki 5, Czarnków 20 Bank Spółdzielczy w Czersku Czersk ul. Dr. Zielińskiego 4, Czersk 21 Bank Spółdzielczy w Człuchowie Człuchów ul. Zamkowa 23, Człuchów 22 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Darłowo ul. Bogusława X nr 3, Darłowo 23 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy Dobrzyca ul. Nowa 2, Dobrzyca 24 Lubusko Wielkopolski Bank Spółdzielczy z/s w Drezdenku Drezdenko ul. B. Chrobrego 7, Drezdenko 25 Bank Spółdzielczy Duszniki Szamotuły ul. Rynek 7, Szamotuły

9 Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba Adres 26 Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Działoszyn ul. J. Piłsudskiego 21a, Działoszyn 27 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu Dzierzgoń ul. Wojska Polskiego 4, Dzierzgoń 28 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 24, Dzierżoniów 29 Bank Spółdzielczy w Gąbinie Gąbin ul. Dobrzykowska 1, Gąbin 30 Bank Spółdzielczy w Gąsocinie Gąsocin ul. Główna 23, Gąsocin 31 Bank Spółdzielczy w Glinojecku Glinojeck ul. Płocka 14, Glinojeck 32 Bank Spółdzielczy w Głowaczowie Głowaczów ul. Bankowa 1, Głowaczów 33 Bank Spółdzielczy w Głownie Głowno ul. Młynarska 5/13, Głowno 34 Bank Spółdzielczy w Gniewie Gniew Plac Grunwaldzki 26, Gniew 35 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Gniezno ul. Dąbrówki 19, Gniezno 36 Bank Spółdzielczy w Goleniowie Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 56, Goleniów 37 Bank Spółdzielczy w Golubiu - Dobrzyniu Golub-Dobrzyń ul. Rynek 34, Golub-Dobrzyń 38 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 7, Gorzów Wlkp. 39 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu Gostyń ul. 1 Maja 18, Gostyń 40 Bank Spółdzielczy w Górze Góra ul. Bojowników 5, Góra 41 Bank Spółdzielczy w Grabowie Grabów ul. Spółdzielcza 1, Grabów 42 Bank Spółdzielczy w Grębocinie Grębocin ul. Lubicka 2, Grębocin 43 Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Grodzisk Wlkp. ul. F. Chopina 1, Grodzisk Wlkp. 44 Bank Spółdzielczy w Grójcu Grójec ul. Jatkowa 3, Grójec 45 Bank Spółdzielczy w Grudusku Grudusk pl. Grunwaldu 4A, Grudusk 46 Bank Spółdzielczy w Gryficach Gryfice Pl. Zwycięstwa 5, Gryfice 47 Bank Spółdzielczy w Gryfinie Gryfino ul. Niepodległości 24, Gryfino 48 Bank Spółdzielczy w Halinowie Halinów ul. Piłsudskiego 36, Halinów 49 Bank Spółdzielczy w Iłowie Iłów ul. Płocka 4, Iłów 50 Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Inowrocław ul. Solankowa 11, Inowrocław 51 Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie Janikowo ul. Przemysłowa 4, Janikowo 52 Bank Spółdzielczy w Jarocinie Jarocin Al. Niepodległości 5, Jarocin 53 Bank Spółdzielczy w Jastrowiu Jastrowie ul. Kieniewicza 53, Jastrowie 54 Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Jedlińsk ul. Warecka 7, Jedlińsk 55 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie Jutrosin Rynek 18, Jutrosin 56 Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pomorski ul. Wolności 8, Kalisz Pomorski

10 Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba Adres 57 Bank Spółdzielczy w Kcyni Kcynia ul. Nakielska 21, Kcynia 58 Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie Kępno ul. Ks. P. Wawrzyniaka 20, Kępno 59 Bank Spółdzielczy w Kleszczowie Kleszczów ul. Główna 114, Kleszczów 60 Bank Spółdzielczy w Kłodawie Kłodawa ul. Krępa 2, Kłodawa 61 Bank Spółdzielczy w Kobierzycach Kobierzyce ul. Spółdzielcza 5, Kobierzyce 62 Bank Spółdzielczy w Koninie Konin ul. 3 Maja 68, Konin 63 Bank Spółdzielczy w Koronowie Koronowo pl. Zwycięstwa 12, Koronowo 64 Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Kostrzyn Wlkp. ul. Warszawska 4, Kostrzyn Wlkp. 65 Bank Spółdzielczy w Kościanie Kościan ul. Rynek 23, Kościan 66 Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Kościerzyna ul. Świętojańska 1, Kościerzyna 67 Bank Spółdzielczy w Kowalu Kowal ul. Piłsudskiego 42, Kowal 68 Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim Kowalewo Pomorskie ul. 23 Stycznia 14, Kowalewo Pomorskie 69 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Koźminek Pl. Wolności 6, Koźminek 70 Bank Spółdzielczy w Kórniku Kórnik Pl. Niepodległości 31, Kórnik 71 Bank Spółdzielczy w Krokowej Krokowa ul. Żarnowiecka 1, Krokowa 72 Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim Krosno Odrzańskie ul. ZBOWiD 3, Krosno Odrzańskie 73 Bank Spółdzielczy w Krośniewicach Krośniewice ul. Toruńska 5, Krośniewice 74 Bank Spółdzielczy w Krotoszynie Krotoszyn ul. Piastowska 14, Krotoszyn 75 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy Kruszwica ul. Podgórna 2, Kruszwica 76 Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie Kutno ul. Barlickiego 33, Kutno 77 Bank Spółdzielczy w Lesznowoli Lesznowola ul. Słoneczna 223, Lesznowola 78 Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku Lidzbark Nowy Rynek 18, Lidzbark 79 Bank Spółdzielczy w Lipce Lipka ul. Kościuszki 35, Lipka 80 Bank Spółdzielczy w Lipnie Lipno ul. Włocławska 20b, Lipno 81 Bank Spółdzielczy w Lipsku Lipsko ul. Sandomierska 8, Lipsko 82 Bank Spółdzielczy w Lubichowie Lubichowo ul. Starogardzka 9, Lubichowo 83 Bank Spółdzielczy w Lubrańcu Lubraniec ul. Ogrodowa 7, Lubraniec 84 Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej Lubycza Królewska ul. Kolejowa 14, Lubycza Królewska 85 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Lututów ul. Klonowska 2, Lututów 86 Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim Lwówek Śląski ul. Morcinka 16, Lwówek Śląski

11 Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba Adres 87 Bank Spółdzielczy w Łasinie Łasin ul. Odrodzenia Polski 5, Łasin 88 Bank Spółdzielczy w Łebie Łeba ul. 1 Maja 1b, Łeba 89 Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy Łęczyca ul. Konopnickiej 12, Łęczyca 90 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz Stary Rynek 18, Łowicz 91 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi Łódź ul. Moniuszki 6, Łódź 92 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie Malanów ul. Turecka 10, Malanów 93 Bank Spółdzielczy w Malborku Malbork ul. 17 Marca 32, Malbork 94 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz Międzyrzecz ul. Waszkiewicza 24, Międzyrzecz 95 Bank Spółdzielczy w Mławie Mława ul. Sądowa 3, Mława 96 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie Mosina ul. Dworcowa 9, Mosina 97 Bank Spółdzielczy w Mszczonowie Mszczonów ul. Warszawska 5, Mszczonów 98 Bank Spółdzielczy w Nadarzynie Nadarzyn pl. Poniatowskiego 5A, Nadarzyn 99 Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią ul. Sądowa 10, Nakło nad Notecią 100 Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nasielsk ul. Kościuszki 19, Nasielsk 101 Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą Nowe n/wisłą ul. Bydgoska 12, Nowe 102 Żuławski Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego 52, Nowy Dwór Gdański 103 Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie Nowy Staw Rynek Kazimierza Pułaskiego 2, Nowy Staw 104 Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu Nowy Tomyśl ul. Piłsudskiego 2, Nowy Tomyśl 105 Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach Oborniki ul. Powstańców Wlkp.5, Oborniki 106 Bank Spółdzielczy w Oławie Oława ul. Pałacowa 13, Oława 107 Bank Spółdzielczy w Opocznie Opoczno pl. Kościuszki 3, Opoczno 108 Bank Spółdzielczy w Osiu Osie ul. Dworcowa 8, Osie 109 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie ul. B. Chrobrego 5, Ośno Lubuskie 110 Bank Spółdzielczy w Ożarowie Ożarów ul. Długa 14, Ożarów 111 Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK w Pabianicach Pabianice ul. Pułaskiego 8, Pabianice 112 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku Pasłęk ul. Westerplatte 17, Pasłęk 113 Bank Spółdzielczy w Pionkach Pionki pl. Konstytucji 3 Maja 4, Pionki 114 Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Piotrków Kujawski ul. Poznańska 13, Piotrków Kujawski 115 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 141a, Piotrków Trybunalski

12 Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba Adres 116 Bank Spółdzielczy w Pleszewie Pleszew ul. Kraszewskiego 11, Pleszew 117 Bank Spółdzielczy "MAZOWSZE" w Płocku Płock ul. Warmińska 12, Płock 118 Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach Pobiedziska ul. Tysiąclecia 15, Pobiedziska 119 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach Police ul. Piastów 46, Police 120 Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju Połczyn Zdrój ul. Ogrodowa 4, Połczyn Zdrój 121 Bank Spółdzielczy w Poniecu Poniec ul. Kościuszki 12, Poniec 122 Poznański Bank Spółdzielczy Poznań ul. B.Krzywoustego Poznań 123 Bank Spółdzielczy w Prabutach Prabuty ul. Kwidzyńska 3, Prabuty 124 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim Pruszcz ul. Dworcowa 6, Pruszcz 125 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Pruszcz Gdański ul. Wita Stwosza 2a, Pruszcz Gdański 126 Bank Spółdzielczy w Przedborzu Przedbórz ul. Mostowa 31, Przedbórz 127 Bank Spółdzielczy w Przemkowie Przemków ul. Głogowska 12a, Przemków 128 Bank Spółdzielczy w Przysusze Przysucha ul. Grodzka 3, Przysucha 129 Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Pszczółki ul. Pomorska 18 a, Pszczółki 130 Bank Spółdzielczy w Pucku Puck ul. Gen. J. Hallera 3, Puck 131 Bank Spółdzielczy w Pułtusku Pułtusk ul. Kościuszki 1, Pułtusk 132 Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach Pyrzyce ul. 1 Maja 20, Pyrzyce 133 Bank Spółdzielczy w Raciążu Raciąż ul. Mławska 20A, Raciąż 134 ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko ul. Fabianiego 7, Radomsko 135 Bank Spółdzielczy w Radziejowie Radziejów ul. Kościuszki 26, Radziejów 136 Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach Rakoniewice Pl. Powstańców Wlkp. 34, Rakoniewice 137 Bank Spółdzielczy w Raszkowie Raszków ul. Ostrowska 28, Raszków 138 Bank RUMIA Spółdzielczy Rumia ul. Morska 21, Rumia 139 Bank Spółdzielczy w Ruścu Rusiec ul. Wieluńska 42, Rusiec 140 Bank Spółdzielczy w Rzepinie Rzepin ul. Dworcowa 9, Rzepin 141 Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie Rzeszów ul. Krakowska 12b/1a, Rzeszów 142 Bank Spółdzielczy w Sandomierzu Sandomierz ul. Słowackiego 37"b", Sandomierz 143 Bank Spółdzielczy w Santoku Santok ul. Gralewska 6B, Santok 144 Bank Spółdzielczy w Więcborku Sępólno Krajeńskie Plac Wolności 21, Sępólno Kraj. 145 Bank Spółdzielczy w Siedlcu Siedlec ul. Zbąszyńska 25, Siedlec

13 Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba Adres 146 Bank Spółdzielczy w Sieradzu Sieradz ul. Sukiennicza 3, Sieradz 147 Bank Spółdzielczy w Sierakowicach Sierakowice ul. Kartuska 3, Sierakowice 148 Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego Sieraków ul. B. Chrobrego 6, Sieraków 149 Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach Skalmierzyce ul. Bankowa 1, Nowe Skalmierzyce 150 Bank Spółdzielczy w Skaryszewie Skaryszew ul. Żeromskiego 7A, Skaryszew 151 Bank Spółdzielczy w Skępem Skępe ul. Sierpecka 72, Skępe 152 Bank Spółdzielczy w Skórczu Skórcz ul. Główna 40A, Skórcz 153 Bank Spółdzielczy w Sławnie Sławno ul. Kopernika 5, Sławno 154 Bank Spółdzielczy w Słupcy Słupca ul. A. Mickiewicza 2, Słupca 155 Bank Spółdzielczy w Smętowie Granicznym Smętowo Graniczne ul. Kociewska 3, Smętowo Graniczne 156 Bank Spółdzielczy w Sokołach Sokoły ul. Sikorskiego 12, Sokoły 157 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański Rynek 8, Starogard Gdański 158 Bank Spółdzielczy w Stegnie Stegna ul. Lipowa 8, Stegna 159 Bank Spółdzielczy w Strykowie Stryków ul. Warszawska 29, Stryków 160 Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie Strzałkowo ul. Kolejowa 2a, Strzałkowo 161 Bank Spółdzielczy w Strzegowie Strzegowo ul. Wyzwolenia 6, Strzegowo 162 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Strzelin ul.j.kilińskiego 2/4, Strzelin 163 Bank Spółdzielczy w Strzelnie Strzelno ul. Dr. J. Cieślewicza 3, Strzelno 164 Bank Spółdzielczy w Suszu Susz ul. Piastowska 11, Susz 165 Bank Spółdzielczy w Szadku Szadek ul. Sieradzka 14 A, Szadek 166 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie Szczecin ul. Jagiellońska 97, Szczecin 167 Bank Spółdzielczy w Sztumie Sztum ul. Mickiewicza 36, Sztum 168 Bank Spółdzielczy w Szubinie Szubin ul. Kcyńska 30, Szubin 169 Bank Spółdzielczy w Ślesinie Ślesin Pl. Wolności 14, Ślesin 170 Bank Spółdzielczy w Śmiglu Śmigiel Pl. Rozstrzelanych 13, Śmigiel 171 Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka Śrem ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3, Śrem 172 Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej Środa Wlkp. ul. Stary Rynek 7/8, Środa Wlkp. 173 Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Świdwin ul. Niedziałkowskiego 5, Świdwin 174 Bank Spółdzielczy w Świeciu Świecie ul. Wojska Polskiego 127a, Świecie 175 Bank Spółdzielczy w Tczewie Tczew ul. Paderewskiego 1, Tczew 176 Bank Spółdzielczy w Teresinie Teresin ul. Szymanowska 14, Teresin

14 Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba Adres 177 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim Tomaszów Mazowiecki ul. Handlowa 35/37, Tomaszów Mazowiecki 178 Bank Spółdzielczy w Toruniu Toruń ul. Lelewela 33, Toruń 179 Bank Spółdzielczy w Tucholi Tuchola ul. Świecka 15, Tuchola 180 Bank Spółdzielczy w Ustce Ustka ul. Marynarki Polskiej 38, Ustka 181 Bank Spółdzielczy w Warce Warka ul. Warszawska 5, Warka 182 Bank Spółdzielczy w Wartkowicach Wartkowice ul. Targowa 12, Wartkowice 183 Pałucki Bank Spółdzielczy Wągrowiec ul. Kolejowa 19, Wągrowiec 184 Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Wejherowo ul. Pucka 5, Wejherowo 185 Bank Spółdzielczy w Wieleniu Wieleń ul. Kościuszki 20, Wieleń 186 Bank Spółdzielczy w Wierzbinku Wierzbinek Wierzbinek 35, Sadlno 187 Bank Spółdzielczy w Wiskitkach Wiskitki ul. Strażacka 1, Wiskitki 188 Bank Spółdzielczy w Witkowie Witkowo Stary Rynek 14, Witkowo 189 Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy Włocławek ul. Żabia 6, Włocławek 190 Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29a, Włoszakowice 191 Bank Spółdzielczy w Wolinie Wolin ul. Świerczewskiego 10, Wolin 192 Bank Spółdzielczy w Wołczynie Wołczyn ul. Opolska 5, Wołczyn 193 Bank Spółdzielczy we Wronkach Wronki ul. Poznańska 50, Wronki 194 Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Września ul. Warszawska 36, Września 195 Bank Spółdzielczy we Wschowie Wschowa ul. Daszyńskiego 19, Wschowa 196 Bank Spółdzielczy w Zagórowie Zagórów ul. Pyzderska 7, Zagórów 197 Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie Zakrzewo ul. Dworcowa 4, Zakrzewo 198 Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Zduńska Wola ul. H. Dąbrowskiego 31, Zduńska Wola 199 Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie Złotów Al. Piasta 46, Złotów 200 Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Zwoleń al.jana Pawła II 25, Zwoleń 201 Bank Spółdzielczy PAŁUKI w Żninie Żnin ul. 700-lecia 41, Żnin 202 Bank Spółdzielczy w Żurominie Żuromin pl. Wolności 3, Żuromin 203 Bank Spółdzielczy w Żychlinie Żychlin ul. Łukasińskiego 4, Żychlin 204 SGB-Bank S.A. Poznań ul. Szarych Szeregów 23a, Poznań

Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa"

Grupa Banków biorących udział w promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Załącznik do Regulaminu promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. Regulamin konkursu Pokaż emocje z MasterCard (dalej: Regulamin ) Tekst jednolity uwzględniający postanowienia aneksu nr 1 z dnia 8 czerwca 2015 r. [Postanowienia ogólne] 1 1. Organizatorem konkursu Pokaż

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 2 UCZESTNIK PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 2 UCZESTNIK PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI Dajemy 100zł za każde 1000zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Promocja Dajemy 100zł za każde 1000zł realizowana w ramach sprzedaży premiowej zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo