Banki spó dzielcze w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Banki spó dzielcze w Polsce"

Transkrypt

1 Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r.

2 Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej GINB Wspó praca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Inspekcji GINB Biuro Licencji Bankowych GINB Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s.c. Sk ad i druk: Dru kar nia NBP Wy da : Narodowy Bank Polski De par ta ment Ko mu ni ka cji Spo ecz nej War sza wa, ul. Âwi to krzy ska 11/21 Te le fon Fax Co py ri ght Narodowy Bank Polski, 2006

3 Spis treêci Wst p Polska bankowoêç spó dzielcza krótki rys historyczny Powstanie bankowoêci spó dzielczej i jej rozwój do 1945 r BankowoÊç spó dzielcza w latach BankowoÊç spó dzielcza po 1989 roku Ustawa o zmianach w organizacji i dzia alnoêci spó dzielczoêci z dnia 20 stycznia 1990 r Utworzenie banków zrzeszajàcych Zmiana zasad sprawowania nadzoru bankowego i jej konsekwencje Ustawa o restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG Kryzys w bankach spó dzielczych w I po owie lat Za o enia ustawy Realizacja ustawy Konsolidacja sprawozdaƒ finansowych i solidarna odpowiedzialnoêç Za o enia konsolidacji Konsolidacja sprawozdaƒ finansowych Programy pomocy technicznej Phare Program badaƒ audytorskich Model skonsolidowanego zrzeszenia regionalnego Zakoƒczenie prac dotyczàcych konsolidacji Zasady gospodarki finansowej krajowej grupy banków spó dzielczych Zwiàzki rewizyjne Dodatkowa kwota odpowiedzialnoêci Mo liwoêç przekazania funkcji nadzoru do banków zrzeszajàcych Ustawa z grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó dzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajàcych Nowa koncepcja budowy zrzeszeƒ spó dzielczych Organizacja zrzeszeƒ spó dzielczych Odstàpienie od koncepcji konsolidacji sprawozdaƒ finansowych Zwiàzki rewizyjne Uprawnienia w zakresie nadzoru nad dzia alnoêcià banków spó dzielczych Konsolidacja organizacyjna banków zrzeszajàcych Spó dzielcza Grupa Bankowa Bank Polskiej Spó dzielczoêci SA Mazowiecki Bank Regionalny SA Mo liwoêç przekszta cenia BG SA w bank zrzeszajàcy Dzia alnoêç banków spó dzielczych z punktu widzenia nadzoru bankowego Specyfika dzia ania banków spó dzielczych w Êwietle przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó dzielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszajàcych Przedmiot i zakres dzia alnoêci banków spó dzielczych Zakres przedmiotowy dzia alnoêci Zakres podmiotowy Zakres terytorialny

4 Spis treêci Umowa zrzeszenia Dzia alnoêç banków spó dzielczych w Êwietle przepisów Prawa bankowego Dzia alnoêç regulacyjna Nowa Umowa Kapita owa a banki spó dzielcze Licencjonowanie banków spó dzielczych Charakterystyka dzia alnoêci licencyjnej KNB Zezwolenie na utworzenie banku spó dzielczego Zgoda na powo anie prezesa zarzàdu banku spó dzielczego Zezwolenie na dokonanie zmian w statucie banku spó dzielczego Zgoda na rozszerzenie terytorium dzia ania banku spó dzielczego CzynnoÊci inspekcyjne Wp yw odmiennoêci sektora na sposób prowadzenia badaƒ inspekcyjnych i kryteria ocen zjawisk wyst pujàcych w bankach Wp yw odmiennoêci banków spó dzielczych na zakres inspekcji Specyfika czynnoêci kontrolnych w bankach spó dzielczych Charakterystyczne nieprawid owoêci na podstawie obserwacji i wniosków wynikajàcych z prowadzonych badaƒ Uwarunkowania wynikajàce z dzia ania w strukturach zrzeszeniowych Nadzór analityczny Uwarunkowania i zasady sprawowania nadzoru analitycznego Czynniki ryzyka zwiàzane ze specyfikà dzia alnoêci banków spó dzielczych Rola banków zrzeszajàcych w procesie nadzoru analitycznego Zmiany sytuacji banków spó dzielczych od 1994 r Zewn trzna pomoc finansowa dla banków spó dzielczych Kredyt wekslowy Narodowego Banku Polskiego Zwolnienie z obowiàzku odprowadzania rezerwy obowiàzkowej Zaniechanie poboru podatku dochodowego Obligacje restrukturyzacyjne Pomoc Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Rozwój banków spó dzielczych w latach Zmiany sytuacji finansowej Banki spó dzielcze na tle banków komercyjnych udzia banków spó dzielczych w sektorze bankowym Minimum kapita owe banków spó dzielczych oraz ich àczenia Analiza mo liwoêci osiàgni cia przez banki spó dzielcze kolejnych progów kapita owych Niektóre aspekty organizacyjne: udzia owcy, zatrudnienie, technologie bankowe Technologie bankowe Dotychczasowe doêwiadczenia Wyniki ankiety GINB Elementy organizacji wybranych grup banków spó dzielczych w Europie Podstawowe cechy sieci banków spó dzielczych SubsydiarnoÊç Regionalizacja SolidarnoÊç Porozumienia gwarancyjne w grupie Rabobank Mechanizmy solidarnoêciowe we Francji przyk ad Crédit Mutuel Fundusze gwarancyjne niemieckich banków spó dzielczych K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

5 Spis treêci 6.2. Zarzàdzanie p ynnoêcià Francja Holandia Niemcy Nadzór w aêcicielski Nadzór bankowy Podstawowe informacje o wybranych grupach Crédit Agricole Crédit Mutuel Rabobank Niemieckie banki spó dzielcze Analiza postulatów KZBS w zakresie zmian normatywnych Podsumowanie Za àczniki BANKI SPÓ DZIELCZE W POLSCE 5

6 Spis tabel i wykresów Spis tabel i wykresów Tabela 1. Zmiany liczby banków spó dzielczych Tabela 2. Pomoc wekslowa udzielona przez NBP na procesy àczenia i przejmowania banków spó dzielczych w latach Tabela 3. Wyp aty z funduszy ochrony Êrodków gwarantowanych utworzonych przez banki spó dzielcze Tabela 4. Upad oêci banków spó dzielczych oraz wyp aty Êrodków gwarantowanych na rzecz ich deponentów Tabela 5. Obowiàzkowa op ata roczna banków spó dzielczych Tabela 6. Po yczki dla banków spó dzielczych Tabela 7. Udzia po yczek dla banków spó dzielczych w ca oêci po yczek Tabela 8. Po yczki z funduszu restrukturyzacji banków spó dzielczych Tabela 9. Udzia ró nych form pomocy w wyniku finansowym brutto banków spó dzielczych (w %) Tabela 10. Projekcja liczby banków mogàcych nie osiàgnàç wymaganych minimów Tabela 11. Dane o udzia owcach badanych banków Tabela 12. Ró nice pomi dzy grupami banków Tabela 13. Przyk ad rozliczenia straty w wysokoêci 2 mln euro Tabela 14. Przyk ad wyrównania wyniku Tabela 15. Wynik finansowy netto po wyrównaniu (w tys. z ) Wykres 1. Wynik finansowy brutto banków spó dzielczych i jego sk adowe w latach Wykres 2. Struktura wyniku finansowego brutto banków spó dzielczych w latach Wykres 3. Straty z lat ubieg ych Wykres 4. Wspó czynnik wyp acalnoêci Wykres 5. Banki spó dzielcze realizujàce program post powania naprawczego Wykres 6. Udzia nale noêci zagro onych w nale noêciach od sektora niefinansowego Wykres 7. ROA i ROE netto banków spó dzielczych Wykres 8. Aktywa, depozyty i nale noêci od sektora niefinansowego Wykres 9. Wyniki finansowe oraz wskaênik kosztów operacyjnych C/I Wykres 10. Wynik dzia alnoêci bankowej i jego podzia Wykres 11. Udzia banków spó dzielczych w wybranych elementach rachunku wyników sektora bankowego Wykres 12. Wskaênik kosztów operacyjnych (C/I) Wykres 13. Zatrudnienie w bankach spó dzielczych Wykres 14. Placówki banków spó dzielczych ( àcznie z centralami) Wykres 15. Struktura kosztów dzia ania w 2004 r Wykres 16. Podstawowe wielkoêci bilansowe udzia w sektorze bankowym Wykres 17. Liczba banków dzia ajàcych i przy àczonych Wykres 18. Przeci tne fundusze w asne oraz liczba banków przy àczonych Wykres 19. ROA netto w 2004 r. wed ug aktywów Wykres 20. ROE netto w 2004 r. wed ug aktywów Wykres 21. Wskaênik C/I w 2004 r. wed ug aktywów Wykres 22. Wspó czynnik wyp acalnoêci wed ug aktywów ( r.) Wykres 23. Przychody, koszty i wynik odsetkowy w procentach Êrednich aktywów 2004 r Wykres 24. Rozk ad liczby banków wed ug funduszy w asnych ( r.) K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

7 Spis tabel i wykresów Wykres 25. Przeci tne zatrudnienie w bankach spó dzielczych Wykres 26. Przeci tne zatrudnienie i liczba przy àczonych banków wed ug funduszy w asnych ( r.) Zasi g terytorialny zrzeszeƒ regionalnych oraz zrzeszeƒ BUG SA i GBPZ SA Schemat organizacyjny grupy Crédit Agricole Struktura grupy Crédit Mutuel Struktura organizacyjna Rabobank w 2004 r BANKI SPÓ DZIELCZE W POLSCE 7

8

9 Wst p Wst p Z inicjatywy Komisji Nadzoru Bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego zosta przygotowany Raport na temat spó dzielczego sektora bankowego w Polsce. Raport prezentuje ewolucj spó dzielczego sektora bankowego w Polsce oraz podstawowe (zdaniem nadzoru bankowego) regulacje i zjawiska, które zdecydowa y o jego dzisiejszym kszta cie. Intencjà autorów by o te wskazanie na aktualne problemy banków spó dzielczych, zwiàzane np. z koniecznoêcià zwi kszenia funduszy w asnych czy przewidywanym wejêciem w ycie dyrektywy wprowadzajàcej zasady wynikajàce z Nowej Umowy Kapita owej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa banków jest przedmiotem analiz kwartalnych przygotowywanych przez nadzór bankowy. Informacje na temat wyników osiàganych przez banki, w tym tak e spó dzielczy sektor bankowy, sà udost pniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego w postaci opracowania Sytuacja finansowa banków. Synteza. Dlatego te w przygotowanym opracowaniu sytuacja ekonomiczna bankowoêci spó dzielczej omówiona jest jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezb dne dla przedstawienia najwa niejszych zdaniem autorów zjawisk. Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i prawna sektora bankowoêci spó dzielczej w Polsce jest wynikiem d ugiej ewolucji. Na jej przebieg wp ywa y przyjmowane w ró nych okresach rozwiàzania prawne, przy czym w najwi kszym stopniu na kszta t i sytuacj sektora mia y wp yw przemiany, które nastàpi y w ostatnich 15 latach. W tym czasie parlament uchwali dwie ustawy, które jako przepisy szczególne tworzy y organizacyjno-prawne ramy dzia ania banków spó dzielczych. Ka da z tych ustaw ustala a niemal ca kowicie odmienne zasady funkcjonowania sektora. W niniejszym opracowaniu obok obowiàzujàcych zaprezentowano tak e uchylone rozwiàzania i ich wp yw na sposób dzia ania banków spó dzielczych. Dokonane w ten sposób porównanie podstawowych ram organizacyjno-prawnych, wynikajàcych z przepisów wspomnianych aktów prawnych, pozwoli o zilustrowaç g bokoêç zmian w sposobie patrzenia na zasady dzia ania banków spó dzielczych w Polsce. Jest charakterystyczne, e ka da ze wspomnianych ustaw by a kilkakrotnie nowelizowana. Podstawowà przyczynà wielu zmian, jak równie ujawniajàcych si w trakcie prac legislacyjnych ró nic (prezentowanych przez przedstawicieli sektora) w ocenie proponowanych rozwiàzaƒ by brak jednolitej wizji kszta tu sektora, co by o konsekwencjà nie zakoƒczonej do dziê dyskusji na ten temat. Omówienie niektórych rozwiàzaƒ, które przesta y mieç zastosowanie, uznano za celowe tak e z tego powodu, e sà one lub nadal mogà byç przedmiotem rozwa aƒ na temat po àdanych kierunków rozwoju sektora. W wi kszoêci przypadków rozwiàzania te opierajà si na doêwiadczeniach innych systemów spó dzielczych i mogà o ile zostanie to uznane za korzystne na danym etapie rozwoju sektora byç wykorzystane przysz oêci. W szczególnoêci dotyczy to mechanizmów solidarnoêciowych zrzeszeƒ banków spó dzielczych, jakie wprowadzi a uchylona w 2000 r. ustawa o restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG z 24 czerwca 1994 r., a które sà podstawà silnej pozycji spó dzielczych zrzeszeƒ bankowych w wi kszoêci krajów europejskich. DoÊwiadczenia systemów spó dzielczych dzia ajàcych w innych krajach mia y du y wp yw na kszta t bankowoêci spó dzielczej w Polsce. Ró norodne koncepcje organizacji oraz konkretne rozwiàzania zawarte w przepisach kolejnych ustaw regulujàcych dzia alnoêç spó dzielczoêci bankowej w Polsce wzorowano na rozwiàzaniach stosowanych w grupach spó dzielczych krajów tzw. UE15. W zwiàzku z tym w Raporcie omówiono podstawowe zasady dzia ania tych systemów oraz przedstawiono krótkie charakterystyki wa niejszych zrzeszeƒ spó dzielczych dzia ajàcych w Niemczech, Francji i Holandii. BANKI SPÓ DZIELCZE W POLSCE 9

10 Wst p O dzisiejszej sytuacji sektora bankowoêci spó dzielczej w du ym stopniu zadecydowa y udzielona mu pomoc finansowa i jej efektywne wykorzystanie. W Raporcie omówiono ró norodne formy tej pomocy oraz jej skutki finansowe. W Raporcie podj to tak e prób ukazania specyfiki dzia ania banków spó dzielczych oraz jej wp ywu na sposób wykonywania zadaƒ z zakresu nadzoru bankowego. Scharakteryzowany zosta wp yw odmiennoêci sektora (w stosunku do tzw. banków komercyjnych) na dzia alnoêç licencyjnà, regulacyjnà, inspekcyjnà i analitycznà nadzoru bankowego. W Raporcie omówiono równie wyniki badaƒ organizacji banków spó dzielczych przeprowadzone w latach na zlecenie Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych. Mimo e od opublikowania tych wyników up yn o ju blisko 12 lat, wiele wniosków pozostaje zdaniem autorów aktualnych. Potwierdzajà to rezultaty ankiety przeprowadzonej przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego w 2004 r. Powa ne zmiany, które zasz y w sektorze banków spó dzielczych w latach , tj. w okresie obj tym analizà, doprowadzi y zaledwie od odbudowy pozycji rynkowej banków spó dzielczych z poczàtku lat 90. Umocnienie pozycji, a nast pnie zwi kszenie udzia u banków spó dzielczych w polskim rynku bankowym b dàce celem spó dzielczego sektora bankowego wymaga zmian jakoêciowych w organizacji zrzeszeƒ, w tym byç mo e takich, jakie dokona y si w grupach spó dzielczych Europy Zachodniej. Zakres i kierunki niezb dnych zmian sà przedmiotem dyskusji w ramach Kongresu JednoÊci BankowoÊci Spó dzielczej zainicjowanego przez Krajowy Zwiàzek Banków Spó dzielczych oraz Zwiàzek Banków Polskich. Przygotowany Raport tak e jest g osem w tej dyskusji. Poniewa jednak postulowanie szczegó owych zmian w sposobie organizacji zrzeszeƒ banków nie nale y do kompetencji nadzoru bankowego, autorzy opracowania nie wskazywali na konkretne, ich zdaniem w aêciwe, rozwiàzania w tym zakresie. Dotychczasowe doêwiadczenia dowodzà, e banki spó dzielcze niech tnie reagujà na próby narzucenia im jedynie s usznych rozwiàzaƒ. Dzia anie takie cz sto prowadzi do zaniechania ich stosowania. Tak by o np. z konsolidacjà sprawozdaƒ finansowych i solidarnà odpowiedzialnoêcià, które by y zawarte w przepisach ustawy o restrukturyzacji BG i banków spó dzielczych z 1994 r. Dlatego autorzy raportu za o yli, e to banki spó dzielcze i ich udzia owcy powinni dokonaç wyboru odpowiadajàcych im kierunków przekszta ceƒ. W podsumowaniu podj to prób wskazania podstawowych problemów, które zdaniem nadzoru bankowego, z punktu widzenia jego ustawowych celów dzia ania powinny byç przedmiotem dyskusji na temat po àdanych kierunków rozwoju sektora banków spó dzielczych w Polsce. Do Raportu do àczono opracowanie przygotowane w tym celu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, b dàce cennym uzupe nieniem prezentowanych informacji. Przygotowane jako uzupe nienie niniejszego materia u opracowanie Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych, omawiajàce sposób dzia ania bankowych organizacji spó dzielczych w innych krajach, zosta o opublikowane i przekazane bankom spó dzielczym w trakcie Walnego Zgromadzenia KZBS we wrzeêniu 2005 r. Zmiany w systemie przetwarzania i gromadzenia danych o sektorze bankowym, w tym zmiana systemu sprawozdawczego, majàca miejsce w 1996 r., utrudniajà lub wr cz uniemo liwiajà prezentacj wszystkich danych w sposób pozwalajàcy na zachowanie pe nej porównywalnoêci. Dlatego zakres czasowy tabel, wykresów w tekêcie i za àcznikach jest niejednolity. Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Warszawa, grudzieƒ 2005 r. 10 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

11 Polska bankowoêç spó dzielcza krótki rys historyczny 1 Polska bankowoêç spó dzielcza krótki rys historyczny Powstanie bankowoêci spó dzielczej i jej rozwój do 1945 r. Historia polskiej bankowoêci spó dzielczej jest tak d uga jak historia spó dzielczoêci, która powsta a jako ruch spo eczny przeciw wyzyskowi ekonomicznemu i lichwie, jako wsparcie najubo szych warstw spo eczeƒstwa. Pierwsze polskie spó dzielnie oszcz dnoêciowo-po yczkowe powsta y w czasie zaborów. W zwiàzku z tym na przebieg ich rozwoju mia y wp yw: sytuacja polityczna i spo eczno-gospodarcza oraz otoczenie prawne odmienne w poszczególnych zaborach. Jednak pomimo ró norodnoêci form i zasad organizacyjnych àczy je g ówny cel walka z lichwà i dzia anie na rzecz utrzymania polskiego stanu posiadania oraz rozwoju polskiego spo eczeƒstwa, co by o kojarzone z walkà o to samoêç narodowà i niepodleg oêç. Wykszta cona forma spó dzielczoêci kredytowej pojawi a si dopiero w XIX w. Stowarzyszenia spó dzielcze organizowali: Franz Herman Schultze ( ) i Friedrich Wilhelm Raiffeisen ( ). Obu zalicza si do klasyków spó dzielczoêci bankowej. Zak adali oni spó dzielnie kredytowe w Austrii, Niemczech i Prusach. Pierwszy w miastach dla mieszczaƒstwa, g ównie rzemieêlników, drugi na wsi. Podstawowym motywem ich dzia ania, pomimo pewnych ró nic, by o uniezale nienie drobnych wytwórców i rolników od lichwiarskiego kredytu, co odbywa o si poprzez zrzeszanie si przysz ych po yczkobiorców we w asnych spó dzielniach kredytowych, niezale nych finansowo od banków. Tworzone w ten sposób stowarzyszenia nie mia y na celu osiàgania zysków. Sprawia o to, e udzielane kredyty by y nisko oprocentowane, a otrzymane odsetki przeznaczano na op acanie kosztów administracyjnych i tworzenie rezerw finansowych 1. Za najstarsze polskie spó dzielnie bankowe uwa a si Spó dzielczy Bank Ludowy w Âremie (1859 r.), Towarzystwo Po yczkowe dla Przemys owców Miasta Poznania (1861 r.), Towarzystwa Po yczkowe w Brodnicy i Golubiu (1862 r.) oraz za o onà w 1864 r. Spó dzielni Kredytowà w Ârodzie Wielkopolskiej. Bez przerwy, do dzisiaj dzia ajà banki spó dzielcze w Brodnicy, Golubiu i Ârodzie Wielkopolskiej. W nast pnych latach powstawa o coraz wi cej spó dzielni pod nazwà towarzystw oszcz dnoêciowo-po yczkowych bàdê banków ludowych. Z Wielkopolski ruch ten rozprzestrzeni si na tereny Pomorza. W spó kach brali udzia przedstawiciele drobnomieszczaƒstwa, inteligencji, duchowieƒstwa, ziemiaƒstwa i ch opów 2. W zaborze pruskim spó dzielczoêç bankowa mia a zwarty i sprawnie dzia ajàcy system kredytowy, który pomaga w realizacji ekonomicznych i narodowych celów. Po uzyskaniu przez Polsk niepodleg oêci spó dzielczoêç kredytowa Wielkopolski by a motorem rozwoju ogólnopolskiej spó dzielczoêci. W zaborze austriackim rozwój spó dzielczoêci kredytowej nastàpi nieco póêniej ni w Wielkopolsce. Od 1866 r. w adze administracyjne organizowa y we wsiach gminne kasy po yczkowe, które traktowane by y jako organizacje prorzàdowe. Inne powstajàce tutaj instytucje kredytowe to towarzystwa zaliczkowe, opierajàce si na zasadach Schultzego pierwsze powsta y w 1864 r. w Brze anach i w 1869 r. w Krakowie. Funkcjonowa y tu tak e spó ki 1 T. Orzeszko: Banki Spó dzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju. Poznaƒ 1998, Wydawnictwo Wy szej Szko y Bankowej. 2 F. Skalniak: Zarys historii polskiej spó dzielczoêci kredytowej. Kraków 1992, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. BANKI SPÓ DZIELCZE W POLSCE 11

12 Polska bankowoêç spó dzielcza krótki rys historyczny 1 oszcz dnoêci i po yczek, które nawiàzywa y do zasad Raiffeisena. Spó ki te zapewnia y tani kredyt, opierajàc si na niskich kosztach prowadzonej dzia alnoêci oraz stosujàc uproszczony tryb za atwiania formalnoêci. Spó kom oszcz dnoêci i po yczek typu Raiffeisena patronowa Franciszek Stefczyk. Za o y on na prze omie lat pierwszà kas typu Raiffeisena w Czernihowie, której dzia alnoêç opar na nast pujàcych zasadach: nieograniczona odpowiedzialnoêç cz onków ca ym majàtkiem za zobowiàzania kasy, niewielka wartoêç udzia u cz onkowskiego, przeznaczanie ca oêci zysków na fundusz rezerwowy, spo eczna praca zarzàdu z wyjàtkiem kasjera, niskie odsetki za wk ad i za po yczk 3. W zaborze rosyjskim rozwój spó dzielczoêci kredytowej napotyka trudnoêci ze strony w adz zaborczych. Zatwierdzenie ka dego statutu nowo powsta ej spó dzielni kredytowej wymaga o zgody ministra skarbu, majàcego siedzib w Petersburgu. Na terenach zaboru rosyjskiego spó dzielczoêç kredytowa charakteryzowa a si du ym zró nicowaniem organizacyjnym. Ostatecznie wykszta ci y si dwie odmiany spó dzielni kredytowej, tj. towarzystwa po yczkowe (kredytowe), b dàce bezudzia owymi stowarzyszeniami systemu Raiffeisena, oraz towarzystwa udzia owo-po yczkowe, w których kapita zak adowy powsta z udzia ów cz onkowskich 4. W przededniu I wojny Êwiatowej w 1913 r. na ziemiach polskich dzia a o spó dzielni oszcz dnoêciowo-po yczkowych, które zrzesza y 2 131,7 tys. cz onków. Pierwsza wojna Êwiatowa przerwa a dzia alnoêç i dalszy rozwój spó dzielni oszcz dnoêciowo-po yczkowych, powodujàc ogromne straty zarówno finansowe, jak i osobowe. Rozbicie organizacyjne, b dàce skutkiem niezale nego tworzenia banków spó dzielczych w trzech zaborach trwa o a do 1934 r. Dosz o wówczas do utworzenia jednego zwiàzku pod nazwà Zwiàzek Spó dzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP, chocia starania zmierzajàce do ujednolicenia zasad i form dzia ania spó dzielczoêci zapoczàtkowa o uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej ustawy o spó dzielniach w dniu 29 paêdziernika 1920 r. 5 Ustawodawca wprowadzi w tej ustawie jednolity termin spó dzielnia, a zamieszczenie go lub przymiotnika spó dzielczy w nazwie przedsi biorstwa sta o si obowiàzkowe, w celu odró nienia instytucji spó dzielczych od spó ek kapita owych. Zadania i funkcje bankowoêci spó dzielczej w okresie 20-lecia mi dzywojennego nie ogranicza y si jedynie do dzia alnoêci bankowej. Obejmowa y równie liczne przedsi wzi cia na rzecz post pu oêwiatowego i cywilizacyjnego w swoich Êrodowiskach. O du ej skali ich dzia alnoêci Êwiadczy fakt, e w 1937 r. dzia a o polskich spó dzielni bankowych majàcych: tys. cz onków, 450 tys. wk adców, 148 mln z wk adów oszcz dno- Êciowych, 102 mln z funduszy w asnych i 217 mln z udzielonych po yczek 6. Okres II wojny Êwiatowej przyniós niemal ca kowite zniszczenie podstaw materialnych spó dzielczoêci kredytowej. Polskie spó dzielnie oszcz dnoêciowo-po yczkowe na terenach przy àczonych do Rzeszy uleg y ca kowitej likwidacji. Zlikwidowano tak e polskie spó dzielnie kredytowe funkcjonujàce wczeêniej na terenie Niemiec oraz te, które dzia a y na terenach zaj tych we wrzeêniu 1939 r. przez Armi Czerwonà. Na terenie Generalnej Guberni znalaz o si oko o 35% spó dzielni oszcz dnoêciowo-po yczkowych, z których do 1943 r. przetrwa y spó dzielnie, a do poczàtku 1945 r. tylko 952 spó dzielnie. Dzia alnoêç spó dzielni kredytowych koordynowa niemiecki Urzàd Nadzoru Bankowego. Dzia alnoêcià rewizyjno-patronackà nadal zajmowa si Zwiàzek Spó dzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych. 3 Ibidem. 4 T. Orzeszko, op.cit. 5 Tekst jednolity: Dz.U. z 1934 r. nr 55, poz J. Pi tka: Krótki zarys historii polskiej spó dzielczoêci bankowej. Bank Spó dzielczy, wk adka dokumenty i materia y, Warszawa, lipiec K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

13 Polska bankowoêç spó dzielcza krótki rys historyczny 1.2. BankowoÊç spó dzielcza w latach Histori polskiej spó dzielczoêci bankowej po II wojnie Êwiatowej mo na podzieliç na pi ç podstawowych etapów, charakteryzujàcych si odmiennymi rozwiàzaniami organizacyjno-prawnymi, a mianowicie: I etap: odbudowa polskiej spó dzielczoêci bankowej po zniszczeniach wojennych, 1 II etap: dzia alnoêç Gminnych Kas Spó dzielczych, III etap: dzia alnoêç Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych, IV etap: dzia alnoêç Banków Spó dzielczych zrzeszonych w Banku Gospodarki ywnoêciowej, V etap: 1989 r. poczàtek reformy spó dzielczego sektora bankowego, która zapoczàtkowa a przekszta cenia i dostosowanie do warunków gospodarki rynkowej. W pierwszych latach po zakoƒczeniu wojny zasadniczy wysi ek dzia aczy spó dzielczych skierowany by na reaktywowanie dawnych spó dzielni oszcz dnoêciowo-po yczkowych oraz stworzenie nowych organizacji na podstawie przedwojennych zasad i statutów. Spó dzielnie oszcz dno- Êciowo-po yczkowe zrzeszone by y w zorganizowanym w 1944 r. w Lublinie Zwiàzku Rewizyjnym Spó dzielni RP, a ich centralami finansowymi by y kolejno: Centralna Kasa Spó ek Rolniczych i Bank Spó dzielczy Spo em, a nast pnie utworzony w grudniu 1945 r., w wyniku po àczenia obu wymienionych central, Bank Gospodarstwa Spó dzielczego. Na podstawie dekretu z 1948 r. o reformie bankowej Minister Skarbu wyda w 1950 r. zarzàdzenie o przekszta ceniu cz Êci spó dzielni oszcz dnoêciowo-po yczkowych w Gminne Kasy Spó dzielcze, których utworzono Pracownicze Spó dzielnie Oszcz dnoêciowo-po yczkowe zosta y natomiast przekszta cone w kasy zapomogowo-po yczkowe 7, a powszechne Spó dzielnie Oszcz dnoêciowo-po yczkowe (rzemieêlnicze) oraz Bank Gospodarstwa Spó dzielczego uleg y likwidacji. Przekszta cenia te w znacznym stopniu pozbawi y spó dzielczoêç bankowà samodzielnoêci i samorzàdnoêci. Gminne Kasy Spó dzielcze, podporzàdkowane organizacyjnie Bankowi Rolnemu, sta y si jego instytucjami pomocniczymi zw aszcza w zakresie finansowania skupu p odów rolnych. Rok 1956 przyniós zasadnicze zmiany w polityce paƒstwa wobec rolnictwa, co spowodowa o wzrost znaczenia spó dzielczoêci bankowej. W kwietniu 1956 r. Prezydium Rzàdu nada o Gminnym Kasom Spó dzielczym nowy statut, którego celem by o przywrócenie spó dzielczo-samorzàdowego charakteru spó dzielczoêci bankowej. W 1957 r. zosta a powo ana centrala organizacyjno-rewizyjna, tj. Zwiàzek Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych, która od 1964 r. funkcjonowa a jako Centralny Zwiàzek Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych. Nast pnie ustawa z 13 kwietnia 1960 r. Prawo bankowe okreêli a status Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych i zakres ich dzia alnoêci oraz uprawni a je do u ywania nazwy bank z dodatkiem spó dzielczy lub ludowy. Przywrócenie samodzielnoêci i samorzàdnoêci spowodowa o o ywienie organów samorzàdowych i rozwój dzia alnoêci w zakresie gromadzenia Êrodków pieni nych przeznaczanych na dzia alnoêç kredytowà. Upowa nienie Banku Rolnego do przekazania spó dzielniom uprawnieƒ w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych Êrednioterminowych zapoczàtkowa o przekazywanie Spó dzielniom Oszcz dnoêciowo-po yczkowym wszystkich kredytów przeznaczonych dla indywidualnego rolnictwa, drobnego rzemios a i handlu. W dniu 12 czerwca 1975 r. zosta a uchwalona ustawa Prawo bankowe, która wprowadzi a wiele daleko idàcych zmian strukturalnych w polskim systemie bankowym. Ustawa ta, okreêlajàc istniejàce w Polsce rodzaje banków, zakres ich dzia alnoêci oraz organizacj, zapoczàtkowa a 7 Na podstawie ustawy z r. o spó dzielczych kasach oszcz dnoêciowo-kredytowych, regulujàcej zasady ich tworzenia i dzia alnoêci, kasy zapomogowo-po yczkowe dzia ajàce przy zak adach pracy zosta y przekszta cone w SKOK-i. BANKI SPÓ DZIELCZE W POLSCE 13

14 Polska bankowoêç spó dzielcza krótki rys historyczny 1 kolejny etap przemian polskiej spó dzielczoêci bankowej. W tym samym roku, w wyniku ustawowego po àczenia Centralnego Zwiàzku Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych oraz Banku Rolnego powsta paƒstwowo-spó dzielczy Bank Gospodarki ywnoêciowej (Skarb Paƒstwa mia w nim 54% udzia ów, a Spó dzielnie Oszcz dnoêciowo-po yczkowe pozosta e 46% udzia ów). Bank ten spe nia wszystkie funkcje przej tych przez siebie jednostek, stajàc si jednoczeênie centralà finansowà, organizacyjnà i rewizyjnà dla wszystkich zrzeszonych w nim Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych. BG wykonywa jednoczeênie wobec nich wszystkie funkcje przewidziane dla centralnych zwiàzków spó dzielczych w ustawie o spó dzielniach i ich zwiàzkach z 17 lutego 1961 r., a tak e reprezentowa je wobec Narodowego Banku Polskiego, administracji paƒstwowej oraz organizacji krajowych i zagranicznych. Omawiana zmiana ustawowa zobligowa a Spó dzielnie Oszcz dnoêciowo-po yczkowe do u ywania nazwy bank spó dzielczy oraz ÊciÊlej w àczy a je do polskiego systemu bankowego jako najni sze ogniwa systemu, którego trzon stanowi y banki paƒstwowe. Rok 1982 przyniós kolejne istotne zmiany regulacji prawnych. W dniu 26 lutego 1982 r. uchwalona zosta a ustawa Prawo bankowe, a w dniu 16 wrzeênia 1982 r. ustawa Prawo spó dzielcze. Wymienione przepisy prawne uregulowa y podstawowe zasady dzia ania spó dzielczoêci bankowej, tworzàc warunki do zwi kszenia samodzielnoêci dzia ania BankowoÊç spó dzielcza po 1989 roku Zasadnicze zmiany polityczne, spo eczne i gospodarcze zapoczàtkowane w 1989 r. spowodowa y o ywienie procesu przebudowy struktur organizacyjnych bankowoêci spó dzielczej oraz jej otoczenia prawnego i gospodarczego. W zakresie Prawa spó dzielczego istotnà modyfikacj wprowadzi a ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy Prawo spó dzielcze oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której dokonano zmian w uchwalonej w dniu 16 wrzeênia 1982 r. ustawie Prawo spó dzielcze. Jednak na sytuacj banków spó dzielczych mia y wp yw zasadnicze przemiany w systemie bankowym, które zosta y zapoczàtkowane po uchwaleniu 31 stycznia 1989 r. ustawy Prawo bankowe. Ustawa zwi ksza a autonomi poszczególnych banków (w tym tak e spó dzielczych) oraz wprowadzi a ekonomiczne instrumenty sterowania dzia alnoêcià banków przez Narodowy Bank Polski. Wskutek kolejnych zmian obowiàzujàcego prawa, w tym przede wszystkim ustaw Prawo bankowe i Prawo spó dzielcze, banki spó dzielcze sta y si samodzielnymi, samorzàdnymi i samofinansujàcymi si osobami prawnymi majàcymi uprawnienia zbli one do banków o charakterze uniwersalnym. W latach w statutach banków spó dzielczych wprowadzono liczne zmiany, zw aszcza w odniesieniu do przedmiotu i zakresu prowadzonej dzia alnoêci. Zmiany te zosta y wprowadzone decyzjà Banku Gospodarki ywnoêciowej, sprawujàcego w owym czasie funkcje centralnego zwiàzku spó dzielczego 8 oraz wykonujàcego czynnoêci nadzoru nad dzia alnoêcià banków spó dzielczych. Zosta y one dokonane bez zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego, co stanowi o naruszenie art. 83 Prawa bankowego w obowiàzujàcym wówczas brzmieniu 9. Niekontrolowane rozszerzenie przedmiotu dzia ania na wszystkie czynnoêci bankowe, a terenu dzia- alnoêci na obszar ca ego kraju, sta o si jednà z przyczyn za amania si w pierwszej po owie lat 90. sytuacji ekonomiczno-finansowej znacznej liczby banków spó dzielczych (o czym szerzej w rozdziale 2.). 8 Centralne zwiàzki spó dzielcze by y instytucjami o charakterze bran owym, w których obowiàzkowo zrzesza y si spó dzielnie, np. Centralny Zwiàzek Spó dzielni Budownictwa Mieszkaniowego. 9 Na problem ten Narodowy Bank Polski zwraca uwag w korespondencji z Bankiem Gospodarki ywnoêciowej i z bankami spó dzielczymi na poczàtku 1992 r. 14 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

15 Polska bankowoêç spó dzielcza krótki rys historyczny Ustawa o zmianach w organizacji i dzia alnoêci spó dzielczoêci z dnia 20 stycznia 1990 r. Zgodnie z przepisami tej ustawy, Bank Gospodarki ywnoêciowej zosta pozbawiony uprawnieƒ centralnego zwiàzku spó dzielczego oraz centrali organizacyjnej i rewizyjnej wobec banków spó dzielczych. Od tego czasu stosunki pomi dzy Bankiem Gospodarki ywnoêciowej a bankami spó dzielczymi dzia ajàcymi na zasadzie pe nej samodzielnoêci prawnej i ekonomicznej regulowane by y na podstawie umów o wzajemnej wspó pracy. W takiej sytuacji prawnej banków spoêród banków spó dzielczych dzia ajàcych w 1990 r. podpisa o na podstawie przepisów Prawa bankowego o zrzeszaniu si umowy z Bankiem Gospodarki ywnoêciowej. Na mocy tych umów do BG nale a o: 1 reprezentowanie zrzeszonych w nim banków spó dzielczych, gromadzenie dobrowolnych lokat banków, udzielanie kredytu refinansowego, organizowanie i prowadzenie rozliczeƒ z bud etem z tytu u dop at do kredytów preferencyjnych, opracowywanie ramowych instrukcji i regulaminów do swobodnego wykorzystania przez banki, prowadzenie rachunków i rozliczeƒ pieni nych. Na mocy porozumienia z Narodowym Bankiem Polskim z 27 kwietnia 1990 r. BG wykonywa równie czynnoêci nadzoru bankowego w stosunku do zrzeszonych banków spó dzielczych Utworzenie banków zrzeszajàcych Banki spó dzielcze, które nie chcia y d u ej wspó pracowaç z BG, wnios y kapita akcyjny i zrzeszy y si w trzech powo anych przez siebie w latach bankach w formie spó ek akcyjnych, a mianowicie w: Gospodarczym Banku Wielkopolskim SA w Poznaniu (GBW SA) data zgody na utworzenie banku: 8 listopada 1990 r.; data rozpocz cia dzia alnoêci operacyjnej: 11 lutego 1991 r.; Banku Unii Gospodarczej SA w Warszawie (BUG SA) data zgody na utworzenie banku: 20 maja 1991 r.; data rozpocz cia dzia alnoêci operacyjnej: 1 kwietnia 1992 r.; Gospodarczym Banku Po udniowo-zachodnim SA we Wroc awiu (GBPZ SA) data zgody na utworzenie banku: 22 paêdziernika 1991 r.; data rozpocz cia dzia alnoêci operacyjnej: 18 maja 1992 r. Banki te wykonywa y w stosunku do banków zrzeszonych takie same czynnoêci, jak BG, w tym kontrolne. W 1994 r. zrzesza y ju oko o 400 banków spó dzielczych, a Bank Gospodarki ywnoêciowej oko o Poza wymienionymi ju w poprzednim podrozdziale czynnoêciami, banki te przej y na siebie wiele zadaƒ w zakresie organizacji przep ywów pieni nych, rozliczeƒ, informatyzacji, ujednolicenia procedur, szkoleƒ, obs ugi prawnej itd. Utworzono tak e wewn trzne fundusze pomocowe jako rodzaj wzajemnego ubezpieczenia. Przy tworzeniu banków zrzeszajàcych banki spó dzielcze uzyska y pomoc ze Êrodków Funduszu Kapita owego, b dàcego wspólnym przedsi wzi ciem rzàdów Polski i Stanów Zjednoczonych. Pomoc polega a na finansowaniu zakupu ka dej drugiej akcji nowo powsta ych banków zrzeszajàcych Zmiana zasad sprawowania nadzoru bankowego i jej konsekwencje Na mocy przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw skreêlony zosta rozdzia okreêlajàcy zasady funkcjonowania banków BANKI SPÓ DZIELCZE W POLSCE 15

16 Polska bankowoêç spó dzielcza krótki rys historyczny 1 paƒstwowo-spó dzielczych, co spowodowa o pozbawienie Banku Gospodarki ywnoêciowej uprawnieƒ i obowiàzków przys ugujàcych centralnym zwiàzkom spó dzielczym. Zniesione zosta- y podstawy, wykonywania przez BG czynnoêci nadzoru nad bankami spó dzielczymi. Wobec powy szego konieczne sta o si przej cie nadzoru nad bankami spó dzielczymi bezpoêrednio przez Narodowy Bank Polski. Na mocy Zarzàdzenia nr 11/92 Prezesa NBP z 7 sierpnia 1992 r. w sprawie organizacji nadzoru bankowego i trybu jego wykonywania czynnoêci nadzoru nad bankami spó dzielczymi zosta y powierzone z dniem 2 wrzeênia 1992 r. oddzia om okr gowym NBP. W tym czasie Narodowy Bank Polski podjà intensywne dzia ania zmierzajàce do reorganizacji zasad funkcjonowania banków spó dzielczych. Ich celem by o stworzenie struktury skupiajàcej banki spó dzielcze, opierajàcej si na zasadach samopomocy spó dzielczej i uwzgl dniajàcej potrzeb ich wsparcia przez silniejszych, bardziej doêwiadczonych partnerów. Prezes NBP w piêmie z 2 wrzeênia 1992 r., skierowanym do zarzàdów i rad nadzorczych banków spó dzielczych oraz prezesów banków zrzeszajàcych, zobowiàza banki spó dzielcze niespe niajàce ogólnie obowiàzujàcych wymogów stawianych samodzielnym bankom (co do poziomu minimalnego kapita u w asnego, wspó czynników wyp acalnoêci, p ynnoêci i innych parametrów) do zrzeszenia si w dowolnie wybranym banku zrzeszajàcym. Zgodnie z tym wystàpieniem banki zrzeszajàce zosta y zobowiàzane do podj cia wielu dzia- aƒ na rzecz zrzeszonych w nich banków spó dzielczych. W szczególnoêci banki te powinny: byç centralà organizacyjno-finansowà prowadzàcà podstawowe rachunki bie àce banków spó dzielczych, reprezentowaç interesy zrzeszonych banków na zewnàtrz, wype niaç za zrzeszone banki obowiàzki informacyjne wobec NBP, dokonywaç w imieniu banków spó dzielczych rozrachunków mi dzybankowych oraz prowadziç kontrol prawid owoêci, kompleksowoêci i terminowoêci realizacji rozliczeƒ pieni nych mi dzy bankami oraz wewnàtrz sieci zrzeszonych banków spó dzielczych, odpowiadaç za prawid owoêç naliczania i odprowadzania rezerwy obowiàzkowej do NBP, zaciàgaç i sp acaç zobowiàzania wobec NBP z tytu u kredytów refinansowych skonwertowanego, redyskontowego, lombardowego, aukcyjnego) w imieniu banków spó dzielczych, wykonywaç czynnoêci zwiàzane z kontrolà wewn trznà, konsultingiem i audytem. Na mocy umów zawartych z bankami spó dzielczymi banki zrzeszajàce zosta y zobowiàzane do Êwiadczenia pomocy organizacyjnej, prawnej, a nawet finansowej. Stosujàc si do postawionych im wymogów, ka dy bank spó dzielczy podpisa w grudniu 1992 r. umow o zrzeszeniu z jednym z czterech banków: 1) Bankiem Gospodarki ywnoêciowej (1 268 zrzeszonych banków spó dzielczych), 2) Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA w Poznaniu (114 banków spó dzielczych), 3) Bankiem Unii Gospodarczej SA w Warszawie (82 banki spó dzielcze), 4) Gospodarczym Bankiem Po udniowo-zachodnim SA we Wroc awiu (187 banków spó dzielczych). 16 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

17 Ustawa o restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG 2 Ustawa o restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG 2.1. Kryzys w bankach spó dzielczych w I po owie lat 90. W 1994 r. zosta y rozpocz te intensywne prace zmierzajàce do restrukturyzacji sektora; w szczególnoêci 24 czerwca tego roku uchwalono ustaw o restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG. Powodem prac by a pogarszajàca si sytuacja ekonomiczna wielu banków spó dzielczych. Z tego wzgl du autorzy Raportu uznali za celowe przedstawiç t o ekonomiczne tych dzia aƒ. 2 Problemy z dostosowaniem si do nowych warunków gospodarowania od poczàtku lat 90. odbi y si na sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych kredytowanych przez banki spó dzielcze, w tym rolników indywidualnych, rzemieêlników i rozpoczynajàcych wówczas dzia alnoêç przedsi biorców. W tym okresie zapoczàtkowane zosta y, na niespotykanà dotàd skal, opóênienia w sp atach wierzytelnoêci banków. Znaczna cz Êç nale noêci zagro onych (zw aszcza straconych) by a wynikiem kredytów udzielonych przez banki spó dzielcze w latach Przyczyn tego stanu nale y upatrywaç zarówno w czynnikach zewn trznych, jak i wewn trznych le àcych po stronie banków. Z jednej strony pogorszy a si sytuacja wielu finansowanych przez banki podmiotów, co spowodowa o obni enie jakoêci wierzytelnoêci banków spó dzielczych. Z drugiej strony banki spó dzielcze, udzielajàc w tym okresie kredytów, pope ni y wiele b dów, wynikajàcych g ównie z niew aêciwego zarzàdzania ryzykiem bankowym oraz niedostatecznego nadzoru w aêcicielskiego. Banki nie by y przygotowane do wykonywania czynnoêci w rozszerzonym w wyniku zmian statutów zakresie. Mo liwoêç prowadzenia dzia alnoêci na terenie ca ego kraju spowodowa a zaanga owanie si banków w kredytowanie nieznanych im bli ej podmiotów spoza lokalnego Êrodowiska. Wed ug obserwacji GINB by o to przyczynà wi kszoêci upad oêci banków spó dzielczych 10. Wynika o to najcz Êciej z utrudnieƒ w windykacji nale noêci (kredytów oraz udzielonych gwarancji) od podmiotów, których siedziby by y odleg e od siedziby danego banku spó dzielczego, oraz z braku odpowiednio wyspecjalizowanych s u b prawnych. Warto te wspomnieç, e na sytuacj banków, w tym tak e spó dzielczych, poêrednio niekorzystnie wp ywa a polityka fiskalna prowadzona przez paƒstwo do 1991 r. w àcznie. W tym okresie odpisy na rezerwy celowe nie by y chocia cz Êciowo kosztem uzyskania przychodu, a ponadto do podstawy opodatkowania zaliczano przychody nale ne, a nie otrzymane, tj. odsetki od nale noêci nieregularnych. Do g ównych przyczyn kryzysu bankowoêci spó dzielczej w tamtym okresie nale y mi dzy innymi zaliczyç: niedopasowanie sieci banków spó dzielczych do potencja u gospodarczego na terenie ich dzia ania (np. w dawnym województwie che mskim dzia a o 50 banków spó dzielczych), brak fachowego nadzoru w aêcicielskiego, przejêcie od bankowoêci wyspecjalizowanej, ograniczonej do obs ugi rolników indywidualnych i rzemieêlników, do bankowoêci uniwersalnej (banki spó dzielcze nie mia y odpowiedniego doêwiadczenia w obs udze podmiotów gospodarczych dzia ajàcych w warunkach gospodarki rynkowej oraz procedur oceny zdolnoêci kredytowej kredytobiorców) tzw. pu apk inflacyjnà 11, 10 Upad oêç kredytowanej firmy by a do tej pory zjawiskiem nieznanym i najcz Êciej taka mo liwoêç nie by a brana pod uwag. 11 Szybki przyrost oprocentowania kredytów, a w konsekwencji wzrost zad u enia kredytobiorców, bardzo cz sto powodujàcy niemo noêç sp aty kredytu. BANKI SPÓ DZIELCZE W POLSCE 17

18 Ustawa o restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG brak wystarczajàco silnych zrzeszeƒ banków spó dzielczych oraz funkcjonujàcych w nich mechanizmów bezpieczeƒstwa, s abe przygotowanie zawodowe kadry zarzàdzajàcej, zw aszcza w zakresie oceny ryzyka zwiàzanego z udzielanymi kredytami i gwarancjami, niskie fundusze w asne. 2 Kryzys i wskazane powy ej jego przyczyny nie dotyczy y wszystkich banków spó dzielczych. Niemniej jego skala stwarza a ryzyko masowego wycofywania wk adów, a tym samym przeniesienia si negatywnych zjawisk na ca y sektor. W 1994 r. ponad 300 banków spó dzielczych (na dzia ajàcych) spe nia o ustawowe warunki do og oszenia upad oêci lub likwidacji. Wed ug danych GINB, we wrzeêniu 1994 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego powinien zawiesiç dzia alnoêç i zg osiç wniosek o upad oêç 274 banków spó dzielczych. Ponadto, ze wzgl du na rozmiary strat 78 banków spó dzielczych powinno zostaç zlikwidowanych. WartoÊç depozytów osób fizycznych w bankach, wobec których nale a oby zg osiç wniosek o upad oêç, wynosi a wówczas 515,9 mln nowych z otych, a majàtek tych banków pozwala na pokrycie 329,7 mln z zobowiàzaƒ z tego tytu u. W latach og oszono upad oêç 33 banków spó dzielczych, a kolejnych 57, wskutek strat poniesionych w latach wczeêniejszych, upad o w roku Ogó em od poczàtku 1993 r. upad o 131 banków spó dzielczych. O pogarszajàcej si sytuacji Êwiadczà podstawowe dane charakteryzujàce sytuacj sektora wykazywane w 1994 r. Zgodnie z nadsy anà przez banki sprawozdawczoêcià: Przeci tny wspó czynnik wyp acalnoêci wyniós 2,2%. Wspó czynnik poni ej 8% mia y 424 banki, w tym 309 poni ej 0% (por. za àcznik 2). Przeci tne fundusze w asne wynios y na koniec roku 39,4 tys. nowych z, czyli równowartoêç oko o 10 tys. euro, wg kursu z dnia 31 grudnia 2004 r. (4,0790). Udzia nale noêci zagro onych w nale noêciach brutto od sektora niefinansowego wyniós 21,3%, w tym straconych 15,1%. Wskaênik ROA netto wyniós minus 3,4%, ROE netto zaê minus 41,7%. W zwiàzku z wykazanà stratà 561 banków realizowa o wówczas programy post powania naprawczego zaakceptowane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wobec takiej sytuacji koniecznoêç podj cia dzia aƒ zarówno o charakterze doraênym, jak i systemowym nie budzi a wàtpliwoêci. Tabela 1. Zmiany liczby banków spó dzielczych * Lp. Wyszczególnienie Liczba banków na poczàtku okresu Liczba banków na koniec okresu Upad oêç Likwidacja 5 a 36 b àczenia Przej cie banku przez inny bank c Wznowienie dzia alnoêci d Razem ( = 1 2) * Dane w rozbiciu na poszczególne lata zawarte sà w za àczniku 1. a W tym sprzeda bez likwidacji BPS w P ocku. b W tym sprzeda bez likwidacji KBS w Zielonej Górze. c W trybie art. 147, 158 ustawy Prawo bankowe. Banki spó dzielcze przej y 4 spoêród tych banków. d SBL im. Ks. P. Wawrzyniaka w Âremie. 18 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

19 Ustawa o restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG W ramach dzia aƒ doraênych, w zwiàzku z ujawnieniem znacznego zaanga owania banków spó dzielczych w zobowiàzania gwarancyjne, Prezes NBP skierowa w lipcu 1992 r. pisma do prezesów banków oraz do zarzàdów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych banków spó dzielczych. Pisma te zawiera y min. zalecenie odstàpienia od przyjmowania por czeƒ i gwarancji od banków spó dzielczych oraz odstàpienia od udzielania tego typu zobowiàzaƒ bankom i innym podmiotom gospodarczym. Ponadto, majàc na uwadze fakt, e êród em problemów banków spó dzielczych by a niewystarczajàca wysokoêç funduszy w asnych, Prezes Narodowego Banku Polskiego w piêmie z 23 marca 1993 r., zwróci si do banków spó dzielczych, za poêrednictwem banków zrzeszajàcych, o podj cie dzia aƒ zmierzajàcych do podniesienia wysokoêci kapita u poprzez przekazanie na ten cel nadwy ek bilansowych osiàgni tych w 1992 r. Wystàpienie to trafi o na podatny grunt. W okresie od stycznia 1993 r. do ostatecznej daty zakoƒczenia walnych zgromadzeƒ, tj. do czerwca 1993 r., fundusze w asne podstawowych banków spó dzielczych wzros y o 90,9%. Taka reakcja banków spó dzielczych Êwiadczy a o tym, e ich udzia owcy dostrzegajà rol i potrzeb bezpieczniejszego funkcjonowania banków spó dzielczych, oraz dowodzi a ich gotowoêci do czasowej rezygnacji z dywidendy. Wzrost funduszy w asnych netto (odpowiednik obecnych funduszy w asnych regulacyjnych) nie by ju tak dynamiczny (20,1%), na co wp ywa a przede wszystkim wielkoêç brakujàcej kwoty rezerw celowych. 2 Niezale nie od dzia aƒ doraênych konieczne by o przeprowadzenie g bokiej restrukturyzacji sektora banków spó dzielczych. By a ona mo liwa jedynie poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiàzaƒ ustawowych. Podj te z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego prace w tym zakresie doprowadzi y do uchwalenia 24 czerwca 1994 r. ustawy o restrukturyzacji banków spó dzielczych, Banku Gospodarki ywnoêciowej oraz o zmianie niektórych ustaw Za o enia ustawy Celem zak adanym w toku prac nad ustawà o restrukturyzacji by o nie tylko opanowanie kryzysu w sektorze spó dzielczym, ale tak e rozpocz cie procesu restrukturyzacji tego sektora, w celu stworzenia podstaw jego bezpiecznego funkcjonowania w przysz oêci. Przyj te rozwiàzania uwzgl dnia y zaakceptowanà przez banki koncepcj dzia ania w strukturach zrzeszeniowych (pierwsze banki zrzeszajàce powsta y jeszcze przed wejêciem w ycie ustawy, a wspó praca z BG opiera a si tak e na dobrowolnych umowach zrzeszenia) i w znacznym stopniu wspiera y si na doêwiadczeniach systemów spó dzielczych dzia ajàcych w Europie, w tym zw aszcza rozwiàzaniach francuskich, niemieckich i holenderskich. W toku prowadzonych prac jako docelowy przyj to model trójszczeblowej struktury spó dzielczego sektora bankowego, obejmujàcy banki spó dzielcze, banki regionalne oraz bank krajowy. Zamiar budowy trójszczeblowej struktury bankowoêci spó dzielczej, której podstawà by yby zrzeszenia regionalne oraz bank krajowy, wynika zasadniczo z dwóch przes anek natury ekonomicznej, tj: potrzeby budowy bezpiecznej struktury, dzia ajàcej wed ug zasady solidarnej odpowiedzialnoêci uczestników zrzeszenia za jego funkcjo nowanie, która kompensowa aby zagro enia zwiàzane z niskim wyposa eniem kapita owym poszczególnych banków spó dzielczych, uniemo liwiajàcym im w pe ni samodzielne prowadzenie dzia alnoêci, potrzeby racjonalizacji dzia ania struktury, zbudowanej z du ej liczby ma ych, ale samodzielnych podmiotów prawa, oraz BANKI SPÓ DZIELCZE W POLSCE 19

20 Ustawa o restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG przes anki o charakterze politycznym, ekonomicznym i spo ecznym, jakà by a koniecznoêç znalezienia sposobów poprawy sytuacji ekonomicznej BG Ustawa uchwalona w czasie trwajàcego nadal kryzysu w spó dzielczym sektorze bankowym mia a wiele pozytywnych skutków i przyczyni a si do poprawy sytuacji banków spó dzielczych. Nie by a jednak wolna od wad, które spowodowa y, e uzyskanie trwa ej poprawy efektywnoêci dzia ania ca ego sektora bankowoêci spó dzielczej okaza o si niemo liwe. Dotyczy o to przede wszystkim rozwiàzaƒ systemowych, w tym koncepcji powo ania nazbyt licznych banków regionalnych, których utworzenie wiàza o si z koniecznoêcià poniesienia przez banki spó dzielcze znacznych nak adów finansowych. Do zalet ustawy o restrukturyzacji nale y zaliczyç: A. Dostosowanie terenu i zakresu dzia ania banków spó dzielczych do ich mo liwoêci ekonomicznych. B. Wprowadzenie mechanizmów majàcych na celu zwi kszenie profesjonalizmu zarzàdzania bankami spó dzielczymi poprzez okreêlenie wymogów, jakie muszà spe niaç cz onkowie zarzàdów banków spó dzielczych oraz wymogu nawiàzania z bankiem stosunku pracy co najmniej przez prezesa zarzàdu banku spó dzielczego i jego zast pc. C. Wprowadzenie wymogu sk adania oêwiadczeƒ woli za bank dwuosobowo zasada czworga oczu. D. Wprowadzenie ustawowego zakazu prowadzenia interesów konkurencyjnych. E. Umo liwienie funkcjonowania, w ramach zrzeszeƒ regionalnych, bankom niespe niajàcym wymogów kapita owych okreêlonych dla nowo tworzonych banków w ustawie Prawo bankowe. F. Mo liwoêç zwolnienia banków spó dzielczych z obowiàzku utrzymywania i odprowadzania rezerw obowiàzkowych. G. Udost pnienie Êrodków publicznych na restrukturyzacj banków spó dzielczych. Najwa niejsze wady ustawy to: A. Zagro enie wià àce si z àczeniem procesu restrukturyzacji BG i procesu restrukturyzacji banków spó dzielczych. Stan finansowy i organizacyjny BG w 1994 r. powodowa, e bank ten nie móg skutecznie wype niaç funkcji banku zrzeszajàcego banki regionalne, w szczególnoêci nie by w stanie przeprowadziç niezb dnych i kosztownych przedsi wzi ç (np. w dziedzinie informatyki) zmierzajàcych do utworzenia nowoczesnej sieci banków spó dzielczych, nawet gdyby w tych przedsi wzi ciach aktywnie uczestniczy y banki regionalne i banki spó dzielcze. B. Ca kowity brak elastycznoêci ustawy w zakresie liczby banków regionalnych tworzonych przez banki spó dzielcze (na skutek trudnoêci ze zgromadzeniem kapita u za o ycielskiego i powsta ych w ich wyniku opóênieƒ w tworzeniu banków regionalnych konieczne by o zawarcie porozumienia w sprawie wymogów kapita owych przy tworzeniu banków regionalnych) oraz s aboêç struktur. Decyzja ustalajàca siedziby banków regionalnych, majàca pierwotnie na celu o ywienie gospodarcze obszarów s abiej rozwini tych, na których nie mia siedziby aden bank (np. Rzeszów, Koszalin), wp yn a negatywnie na rozwój ekonomiczny samych banków regionalnych. C. Brak mo liwoêci rozgraniczenia dzia alnoêci w asnej BG SA od ustawowej funkcji banku krajowego. D. Brak wystarczajàcych zach t, które mog yby sk oniç akcjonariuszy GBPZ SA i BUG SA do podj cia decyzji o przystàpieniu do banku krajowego. Spowodowa o to ukszta towanie si dwóch struktur banków spó dzielczych o nierównej sytuacji prawnej. Uprawnienia banków zrzeszajàcych 12 Po àczenie restrukturyzacji banków spó dzielczych i BG uzasadniano istnieniem Êcis ych zwiàzków organizacyjnych i finansowych mi dzy bankami spó dzielczymi a BG oraz mo liwoêcià wykorzystania w sanacji banków spó dzielczych cz Êci Êrodków przewidzianych na dokapitalizowanie BG. 20 K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo