Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki"

Transkrypt

1

2 Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Troszyn Centrala BS Oddział Banku Goworowo Bank Spó dzielczy w Goworowie Centrala Banku: Goworowo, ul. KoÊcielna 1 tel./ fax (29) Oddzia w Troszynie: Troszyn, ul. Szkolna 3 tel. (29)

3 Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Bank Spó dzielczy w Goworowie obchodzi w tym roku swój wspania y jubileusz. Przekazujemy Paƒstwu pierwszà publikacj monograficznà, która ukazuje 100-letni okres dzia alnoêci naszego Banku. Poprzez dzia alnoêç oszcz dnoêciowo - kredytowà Bank jest bardzo popularny na swoim terenie dzia ania. Dzi ki dobrym wynikom finansowym, kompetencji i yczliwej obs udze klienta cieszy si wysokim zaufaniem spo ecznym. Nasz jubileusz jest doskona à okazjà, by przedstawiç dorobek i prac wielu ludzi zwiàzanych z Bankiem. Zokazji wydania tej Monografii, w imieniu Zarzàdu Banku i w asnym, sk adam serdeczne podzi kowania wszystkim tym, którzy w ca ej 100-letniej historii naszego Banku troszczyli si o niego, poêwi cali si jego dzia alnoêci i nadal dbajà o jego rozwój. Wyrazy szacunku nale à si tak e ludziom, którzy bezpoêrednio nie byli i nie sà zwiàzani z Bankiem, ale przyczynili si do jego rozwoju, a mianowicie Klientom oraz ludziom yczliwym idei spó dzielczoêci bankowej. Dzi kuj wszystkim osobom zwiàzanych z Bankiem za ich wk ad pracy i zaanga owanie. Pracownikom Banku Spó dzielczego w Goworowie sk adam yczenia wszelkiej pomyêlnoêci oraz aby Nasz bank rozwija si pomyêlnie przez nast pne 100 lat. Prezes Zarzàdu BS w Goworowie Lucyna Lewicka 3

4 KoÊció p.w. Podwy szenia Krzy a Âw. w Goworowie Cmentarz w Goworowie Goworowo - fragment Rynku O GMINIE GOWOROWO Goworowo le y w pó nocno-wschodniej cz Êci województwa mazowieckiego nad rzekà Orz. Oddalone jest od stolicy województwa i kraju 93 km. Przez teren gminy przebiega elektryczna linia kolejowa Warszawa-Ostro ka-bia ystok oraz droga krajowa Ciechanów- Ostrów Mazowiecka-Bia ystok. Gmina Goworowo zajmuje tereny, które od wieków by y zamieszkiwane. Pierwsi mieszkaƒcy wybierali dogodne tereny po o one nad rzekami (Narwià i Orzem), przez które przebiega y szlaki handlowe. W zwiàzku z utworzeniem w roku 1076 biskupstwa w P ocku, pojawi y si w dolinie Orza pierwsze wsie. Nazwa Goworowo pochodzi od imienia Goworek lub Gowor, które by o popularne wrodzie Rawiczów. Do tej pory nie wiadomo, czy za o yciel wsi mia tak w aênie na imi, czy zapo yczy nazw od innego Goworowa le àcego w starej cz Êci Mazowsza pod Zakroczymiem. Goworowo zyska o na znaczeniu, gdy oko- o roku 1315 sta o si siedzibà parafii pod wezwaniem Krzy a Âwi tego (poczàtkowo Znalezienia, obecnie Podwy szenia ). Z tym wydarzeniem zwiàzana jest legenda, która g osi, i pewnego dnia Jaçwingowie najechali na Mazowsze i wzi li do niewoli wiele m czyzn i kobiet. WÊród pojmanych znalaz a si dziewczyna. Podczas eskortowania jeƒców w miejscu, gdzie dziê stoi koêció w Goworowie, dziewczyna zdj a z szyi krzy- yk i upuêci a go na ziemi. W ten sposób zostawi a znak dla polskich wojsk, które sz y z odsieczà. Pomoc wkrótce nadesz a. Jeƒcy zostali odbici, dziewczyna zaê - na znak cudownego ocalenia z ràk pogan - postanowi a wybudowaç niewielkà kapliczk. W tym miejscu zbudowano drewniany koêció, zaê pod koniec XIX wieku wystawiono murowanà Êwiàtyni, która stoi do dziê. Od momentu wyboru Goworowa na siedzib parafii sta o si ono centrum kulturowym i gospodarczym okolicy. Goworowo charakteryzuje typowo miejski uk ad przestrzenny z symetrycznym rynkiem. Na prze omie 4

5 XIX i XX wieku krà y w tych okolicach wierszyk: Powiadam Paƒstwu i daj s owo, nie masz miasteczka nad Goworowo. Niestety, nie zachowa y si adne dowody na posiadanie przez Goworowo praw miejskich. Przypuszczalnie taki przywilej lokacyjny móg zostaç nadany gromadnie dla miejscowoêci po- o onych w dobrach biskupa p ockiego przez ksi cia Siemowita I w roku Do koƒca wieku XVIII rzeka Orz dzieli a obszar dzisiejszej gminy Goworowo na dwie cz Êci. Na pó noc le- a y tereny administracyjnie nale àce do ziemi om- yƒskiej, na po udnie ziemi nurskiej. Cz Êç wsi, mi dzy innymi Goworowo, by a prywatnà w asnoêcià proboszczów katedry p ockiej, wchodzàcej w sk ad ksi stwa sieluƒskiego. Wi kszoêç stanowi y zaêcianki szlacheckie bàdê wsie prywatne, nale àce do zamo nych rodzin szlacheckich. Po trzecim rozbiorze Polski, w roku 1795 tereny te zosta y wch oni te przez zabór pruski. W latach nale a y do ksi stwa Warszawskiego. Od roku 1815 do odzyskania niepodleg oêci znajdowa y si w zaborze rosyjskim, w guberni om- yƒskiej. Goworowa nie omin y tragiczne wydarzenia, do których trzeba zaliczyç dwie wojny Êwiatowe. W czasie I wojny Êwiatowej wi kszoêç wsi wraz z Goworowem zosta a ca kowicie zniszczona. Na prze omie lipca i sierpnia 1915 roku mia a tu miejsce dwutygodniowa bitwa mi dzy Niemcami i Rosjanami, po której pozosta- o na terenie gminy 26 cmentarzy wojennych. W czasie II wojny Êwiatowej, w dniu 9 wrzeênia oddzia SS spacyfikowa Goworowo. Podpalono zabudowania, zabijajàc przy tym oko o 65 ydów i 35 Polaków. Po wojnie nadszed czas na odbudow i trudny okres Polski Ludowej. W latach gmina Goworowo nale a a do województwa ostro ckiego. Urzàd Gminy w Goworowie Pa ac w Szczawinie 5

6 Topola bia a w miejscowoêci Góry Obecnie wchodzi w sk ad powiatu ostro ckiego w województwie mazowieckim i zajmuje powierzchni 219 km 2, zamieszkiwanà przez 8,8 tys. mieszkaƒców. W sk ad gminy wchodzi 45 so ectw. G ównym êród em ich utrzymania jest rolnictwo u ytki rolne zajmujà powierzchni 2/3 obszaru gminy. Po o enie gminy mi dzy dwiema malowniczymi rzekami - Narwià i Orzem - oraz pi knymi zdrowymi lasami sprzyja rozwojowi turystyki. W nadnarwiaƒskich okolicach Kruszewa wiele jest uroczych, nie odkrytych zakàtków. Na terenie Gminy warto zobaczyç: - zespó pa acowo-parkowy w Szczawinie z pocz. XIX w. autorstwa architekta Adama Idzikowskiego, otoczony parkiem zaprojektowanym przez wybitnego architekta zieleni Waleriana Kronenberga, - zespó pa acowo-parkowy w Brzeênie z XVIII w. zaprojektowany przez Leandra Marconiego, otoczony parkiem krajobrazowym, - neogotycki koêció Podwy szenia Krzy a Âwi tego w Goworowie z 1881 r., - drewniany koêció p.w. NMP w Kuninie z prze omu XIX/XX wieku, - cmentarz parafialny w Goworowie; kaplica cmentarna z koƒca XIX w. rodziny Górskich oraz pomnik nagrobny rodziny Glinków z 1868 roku, - drewniany m yn wodny w miejscowoêci Kó ko, usytuowany przy pi knym stopniu wodnym na rzece Orz, - topola bia a w miejscowoêci Góry, o obwodzie 7,55 m i wysokoêci ponad 30 m, b dàca najgrubszym drzewem w woj. mazowieckim. Pa ac w Brzeênie 6

7 O GMINIE troszyn Gmina Troszyn po o ona jest w powiecie ostro ckim, w województwie mazowieckim i obejmuje obszar 156,31 km 2. Jest to gmina wiejska sk adajàca si z 41 miejscowoêci. Pierwsze informacje dotyczàce Troszyna pochodzà z 1406 i 1413 roku. Biskup p ocki w 1413 r. erygowa parafi w Rzekuniu i przy àczy do niej m.in. Troszyno. Z 1419 roku pochodzi pierwszy zapis o w aêcicielu ziemi troszyƒskiej, którym by s dzia om yƒski - Jan z Troszyna. W 1443 r. zosta ufundowany przez niego koêció parafialny pw. Êw. Bart omieja Aposto a w Troszynie. Z ziemi troszyƒskiej wywodzi si Hieronim Kleczkowski, który zas u y si w wielu bitwach jako dowódca Lisowczyków (lekkiej jazdy konnej stworzonej przez Aleksandra Lisowskiego). XVI wiek to okres rozkwitu miejscowoêci proboszczami parafii zostaje dwóch ksi y wywodzàcych si z okolicznej szlachty: Jakub Chrostowski i Bart omiej Troszyƒski. MiejscowoÊç, nale àca do rodu Troszyƒskich, zostaje zniszczona w czasie potopu szwedzkiego. W 1705 r. wzniesiono tu drewniany koêció fundacji w aêciciela Troszyna, chorà ego wyszogrodzkiego, Piotra Stumirowskiego. W czasie powstania listopadowego miejscowoêç znalaz a si kilkakrotnie na trasie przemarszów wojsk polskich i rosyjskich, w maju 1831 r. kwaterowa tu gen. Jan Skrzynecki przed bitwà pod Ostro kà. W czasie powstania styczniowego w okolicy dzia a y oddzia y powstaƒcze, m.in. Zygmunta Padlewskiego. W 1884 r. wzniesiono tu nowy, drewniany koêció konsekrowany w 1887 r. przez biskupa Kossowskiego. Okres I wojny Êwiatowej to kolejne zniszczenia w 1915 r. w rejonie Troszyna i Rab d toczy y si walki rosyjsko-niemieckie. W czasie II wojny Êwiatowej koêció zosta spalony przez wycofujàcych si Niemców. Po wojnie msze Êwi te w Troszynie odbywa- y si w domu parafialnym, a nowy koêció projektu Barbary Brukalskiej zbudowany zosta w latach B dàc w okolicach Troszyna warto zobaczyç w miejscowoêci Kleczkowo zespó sakralny z XVI wieku, który wyró nia si charakterystycznà architekturà i posiada bogatà histori. Na tutejszym cmentarzu parafialnym interesujàcym obiektem jest nagrobek Józefa aniewskiego oraz kaplica z II po. XIX w. B dàc w Kleczkowie, warto te zwróciç uwag na zabytkowy koêció parafialny. Z kolei w miejscowoêci Rostki na uwag zas uguje cmentarzysko z okresu wp ywów rzymskich. KoÊció p.w. Êw. Bart omieja Aposto a w Troszynie Urzàd Gminy w Troszynie 7

8 HISTORIA I ZASADY SPÓ DZIELCZOÂCI Formy zespo owego dzia ania, oparte na wzajemnej pomocy, majà d ugà histori. W Êredniowiecznych miastach dzia a y cechy i gildie, stowarzyszenia rzemieêlników i kupców, które zwalcza y nieuczciwà konkurencj, organizowa y zaopatrzenie w surowce, rozstrzyga y spory a tak e udziela y kredytu i wsparcia finansowego swoim cz onkom. W XVI w., na wzór zachodnioeuropejskich organizacji dobroczynnych, zacz y rozwijaç si w miastach polskich tzw. banki pobo ne, stawiajàce sobie za cel ochron najubo szych mieszkaƒców przed lichwà, oparte o kapita czerpany z darowizn. Kredytu udziela y zazwyczaj pod zastaw na bardzo niski procent lub nawet bez pobierania procentu. Pierwszà tego rodzaju instytucjà by a Fundacja Ostro cka Taniego Kredytu, za o ona w 1577 r. przez ks. Wawrzyƒca Bia obrzeskiego. W 1585 r. bank pobo ny w Krakowie za o y ks. Piotr Skarga. Podobne banki powstawa y póêniej w Warszawie, owiczu, Wilnie, ZamoÊciu i wielu innych miastach, funkcjonujàc a do XIX wieku. W XVII wieku powstawa y pierwsze kasy po yczkowe oraz wspólne wiejskie spichrze. Ze wspólnie zgromadzonych zapasów kasy udziela y kredytów na budow domów, pomoc w wypadku nieurodzaju, nauk rzemios a, dzia alnoêç handlowà itp. W tym czasie tak e robotnicy, w celu przeciwstawienia si wyzyskowi tworzyli tzw. kasy brackie, które wyp aca y ze sk adek zapomogi potrzebujàcym cz onkom stowarzyszenia. Na wsi powstawa y wiejskie kasy po yczkowe, tworzone ze Êrodków dworu, darowizn, obowiàzkowych sk adek ch opów oraz udzia ów oddawanych przez w oêcian na procent. Po yczki z regu y zabezpieczenie mia y w plonach, inwentarzu, czasem wymagano por ki innych w oêcian. Na poczàtku XIX wieku nastàpi dalszy rozwój dzia alnoêci spo eczno-gospodarczej o cechach spó dzielczych, a pierwszym organizatorem nowych form zespo owego gospodarowania by ksiàdz Stanis aw Staszic, zwany ojcem polskiej spó dzielczoêci. Za o y on w 1816 r. Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, 8

9 Mieczys aw yskowski ks. Augustyn Szamarzewski Stanis aw Staszic Franciszek Stefczyk ks. Piotr Wawrzyniak 9

10 które - oprócz wspó dzia ania cz onków w zakresie ratowania si w nieszcz Êciach - rozwija o szerokà dzia alnoêç oêwiatowà, a tak e wprowadzi o ró ne formy opieki spo ecznej. Jednak e pierwszà organizacjà w pe ni spó dzielczà, utworzonà w 1861 r. w stolicy Wielkopolski, by o Towarzystwo Po yczkowe dla Przemys owców Miasta Poznania. Powsta o z inicjatywy Mieczys awa yskowskiego, Hipolita Cegielskiego, kilku lekarzy, s dziów i innych osób. Spó dzielnia zorganizowana by a wed ug zasad Hermana Schulzego z Delitzsch - jednego z pionierów i organizatorów (obok Fryderyka Wilhelma Raiffeisena) spó dzielczoêci niemieckiej. Cz onkowie spó ki rekrutowali si z ró nych warstw spo ecznych - przemys owców, kupców, rzemieêlników, inteligencji. Kredyty udzielane by y wy àcznie na cele produkcyjne mimo, e nie wszyscy cz onkowie prowadzili dzia alnoêç gospodarczà. Cz onkostwo w spó ce wynika o bowiem nie tylko z przyczyn ekonomicznych, lecz równie patriotycznych. W czwartym roku dzia alnoêci Towarzystwo liczy o ju 330 cz onków. W rok po za- o eniu poznaƒskiej spó dzielni utworzone zosta y podobne spó ki kredytowe w Brodnicy i Golubiu. W latach w Wielkopolsce i na Pomorzu powsta o 48 nowych spó ek. Zasady Spó dzielczoêci Ten kto przez swoje życie poprawi i udoskonali los współczesnych lub całych pokoleń następnych - ten dopełnia całkowicie swojego tu istnienia i przeznaczenia Stanis aw Staszic Podstawowà ideà, lansowanà przez K. Marcinkowskiego, A. Cieszkowskiego, K. Libelta i A. Szamarzewskiego, by niekapitalistyczny stosunek do zysków spó dzielni. Wynika a z tego naczelna zasada uspo ecznienia zysku w niepodzielnym funduszu zasobowym oraz w postaci dywidendy p aconej od wysokoêci udzia u. 10

11 Druga zasada polega a na udzielaniu kredytów tylko cz onkom spó dzielni. Mia a zabezpieczyç interesy cz onków i ograniczaç transakcje spekulacyjne obliczone na zysk. Wa ne znaczenie mia a zasada trzecia, w myêl której spó dzielnia kredytów by a dobrowolnym zrzeszeniem jednostek stosunkowo s abych pod wzgl dem zdolnoêci kredytowych. Oznacza o to w praktyce, e spó dzielnia kredytowa mog a przyjàç na swego cz onka ka dego obywatela bez wzgl du na jego przynale noêç zawodowà i spo ecznà oraz umo liwia a mu dogodne wnoszenie udzia ów. W ten sposób spó dzielnie kredytowe stawa y si dost pne nawet dla najbiedniejszych. Wreszcie zasada ta oznacza a, e ka dy mia mo liwoêç wstàpiç i wystàpiç ze spó dzielni w dogodnym dla siebie terminie. Te trzy podstawowe zasady uzupe nia y jeszcze zasady samopomocy, solidarnoêci i demokratycznego samorzàdu, które przej to od Êwiatowego ruchu spó dzielczego. Zasada samopomocy oznacza a, e spó dzielnia tworzy sama w asne podstawy finansowe (w asne fundusze) bez pomocy paƒstwa lub innych êróde publicznych bàdê prywatnych. Te w asne fundusze spó dzielni tworzono z wpisowego, niepodzielnej cz Êci nadwy ki wp at cz onków na fundusz udzia owy, z wk adów oszcz dnoêciowych i z lokat na rachunkach bie àcych. Dozwolone by o tak e korzystanie (w okreêlonych przypadkach) z kredytu refinansowego. Istotnà zasadà, pobudzajàcà cz onków do interesowania si losami spó dzielni i rozwojem jej gospodarki, stanowi a zasada solidarnoêci. Polega a ona na nieograniczonej odpowiedzialnoêci majàtkiem prywatnym cz onków na rzecz powi kszenia niepodzielnego funduszu zasobowego, a z kolei wielkoêç tego Wed ug ustaleƒ Komisji Historycznej, przyj tych w 1985 roku stosowana jest nast pujàca periodyzacja dziejów polskiej spó dzielczoêci bankowej: 1. Okres zaborów ( ) 2. Polska Spó dzielczoêç Bankowa w Odrodzonej Polsce ( ) 3. Okres II wojny Êwiatowej ( ) 4. Spó dzielczoêç bankowa w okresie gospodarki centralnie zarzàdzanej ( ): odbudowa polskiej spó dzielczoêci, okres Gminnych Kas Spó dzielczych, Spó dzielnie Oszcz dno- Êciowo-Po yczkowe, Banki Spó dzielcze i Bank Gospodarki ywnoêciowej. 5. Okres transformacji polskiej spó dzielczoêci bankowej do gospodarki rynkowej od 1990 r. funduszu stanowi a r kojmi zaufania do spó dzielni ze strony osób powierzajàcych jej swoje oszcz dnoêci oraz ze strony banków kredytujàcych spó dzielni. Wreszcie zasada samorzàdnoêci demokratycznej wyra a a si w istnieniu ka dej spó dzielni takich organów, jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarzàd. Zasada ta przyznawa a decydujàcà rol walnemu zgromadzeniu, dajàc ka demu cz onkowi jeden g os. Udzia w rozstrzyganiu o losach spó dzielni mia wi c ka dy cz onek, niezale nie od wysokoêci udzia u, pochodzenia i zawodu. 11

12 Fragment Ksi gi Parafialnej potwierdzajàcy za o enie Kasy Po yczkowej w Goworowie w 1912 r. Dzieje BANKU w goworowie Poczàtki dzia alnoêci Banku Spó dzielczego w Goworowie datujà si od dnia 23 czerwca 1912 r., kiedy miejscowa i okoliczna grupa dzia aczy gospodarczych postanowi a z tym dniem za o yç Kas Po yczkowà. WÊród pierwszych za o ycieli, pracowników, cz onków Zarzàdów i Rad Nadzorczych goworowskiej Kasy pojawiajà si nazwiska: prezes Zarzàdu - Antoni Budny, przewodniczàcy Rady - Antoni Glinka, kasjer - N. Zambrzycki, w aêciciel majàtku Zambrzyce, jego zast pcà - dr Koz owski, buchalter - Kalinowski. Oprocentowanie kredytów ustalono na 4% przy po yczce na rok, 4,5% przy po- yczce na 2 lata, 5% dla po yczki trzyletniej. Nast pna wzmianka dotyczy roku 1919, która potwierdza, e w Goworowie nadal dzia a Kasa Oszcz dnoêci i Po yczek. Prezesem Zarzàdu Kasy by Stanis aw Budny - dzier awca majàtku Pokrzywnica, skarbnikiem Grzegorz Kucharczyk - gospodarz z R bisz, absolwent szko y w Pszczelinie. Warto nadmieniç, e w tym czasie istnia a tak e w Goworowie Spó dzielnia Spo ywców 12

13 "Nadzieja", w której S. Budny by w Radzie Nadzorczej a G. Kucharczyk pe ni funkcj kierownika i prezesa Zarzàdu. Spó dzielni t za o ono jeszcze przed I wojnà Êwiatowà, kierowali nià poczàtkowo ksi a wikariusze miejscowej parafii, na czele z ks. B aszczakiem. W czasie wojny cz Êç majàtku zosta a rozgrabiona, Spó dzielnia podupad a, a w roku 1933 ca kowicie upad a. Innym dokumentem poêwiadczajàcym istnienie Kasy Stefczyka w Goworowie sà akta personalne kierownika Gminnej Kasy Spó dzielczej w latach Romualda Ratyƒskiego. Czytamy w nich, e w latach by on skarbnikiem Kasy Stefczyka a w latach przewodniczàcym Rady Kasy Stefczyka. Dane o dzia alnoêci Kasy w Goworowie przed II wojnà Êwiatowa sà bardzo skromne. Nieznany jest z tego okresu akt powstania Kasy Stefczyka, jej statut, iloêç cz onków, wielkoêç udzielonych po yczek i zgromadzonych oszcz dnoêci. Wi kszoêç informacji z tego okresu pochodzi z kroniki parafialnej parafii Goworowo. Podaje ona, e w 1933 roku w Goworowie znajdowa si Dom Katolicki, b dàcy siedzibà Zwiàzku Katolickiego, za o onego przez Antoniego Brykczyƒskiego, oraz instytucje religijne i spo eczne, takie jak: zakon, Bractwo Ró aƒcowe, Towarzystwo DobroczynnoÊci "Caritas" prowadzone przez Ann Glink - dziedziczk majàtku Szczawin, Stra Po arna, w której dzia a wspomniany wy ej dzia acz goworowskiej Kasy Romuald Ratyƒski, Spó dzielnia Mleczarska oraz spó dzielnia oszcz dnoêciowo - po yczkowa, zwana ju wtedy Kasà Stefczyka, o której wiadomo, e wspiera a najbiedniejszych, 13 G os Mazowiecki z 1935 r.

14 Statut GKS zw aszcza rolników oraz e jej dzia aczem w omawianym okresie (1933 rok) by W adys aw Sobotka z Goworowa. Brak dokumentacji zniszczonej w czasie wojen (dwukrotnie, w latach 1915 i 1939 Goworowo zosta o w 90% spalone) nie pozwala precyzyjnie ustaliç historii BS w Goworowie do roku Nowy rozdzia w historii zarówno spó dzielczoêci bankowej w Polsce, jak i na terenie Goworowa otwiera rok By to ju czas g bokiej i daleko idàcej ingerencji Paƒstwa w dzia alnoêç spó dzielczà. Dekretem o reformie bankowej z 25 paêdziernika 1948 roku i zarzàdzeniem Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 roku ujednolicony zosta system spó dzielczy w Polsce. Wzorcowy, jednakowy dla wszystkich banków spó dzielczych statut, wprowadza wspólnà nazw : Gminna Kasa Spó dzielcza oraz okreêla, e organami GKS sà walne zgromadzenie, zarzàd i komisja rewizyjna. Sieç GKS mia a odpowiadaç liczbie istniejàcych gmin. Nowy statut pozbawia banki cz Êci uprawnieƒ, jak np. gromadzenie oszcz dnoêci na w asny rachunek i sprowadza je do roli "okienek kasowych" Narodowego Banku Polskiego i Powszechnej Kasy Oszcz dnoêci. Podporzàdkowywa banki centrali rewizyjnej i finansowej, jakà sta si poczàtkowo (od 15 kwietnia 1949 r.) Bank Rolny, a od sierpnia 1953 r. - NBP. Przez dwa lata, tj Bank Rolny wywiera bardzo du y wp yw na funkcjonowanie Gminnych Kas Spó dzielczych. OkreÊla plany kredytowe z podzia em na gminy, miesiàce oraz rodzaje kontraktowe. Przez pewien okres wszystkie Gminne Kasy Spó dzielcze mia y jednakowe godziny pracy. Dzia alnoêci GKS podporzàdkowana zosta a te Zwiàzkowi Samopomocy Ch opskiej, której przedstawiciele wchodzili w sk ad Komitetu Kredytowego. Znacznie ogranicza te rol samorzàdu bankowego. Rady Nadzorcze zastàpiono Komisjami Rewizyjnymi z mocno ograniczonymi uprawnieniami, o wszystkich - nawet najdrobniejszych sprawach - decydowa dyrektor oddzia u powiatowego NBP. W toku realizacji reformy spó dzielczoêci wystàpi y te pewne zjawiska pozytywne, takie jak przej cie pe nej obs ugi kasowej Gminnych Spó dzielni "SCh", koncentracja obs ugi kredytowej w GKS, co w konsekwencji prowadzi o do eliminacji kredytów pozabankowych, w àczenie GKS w struktur aparatu 14

15 bankowego oraz obj cie ich dzia alnoêci kredytowej planowaniem, uproszczenie formalnoêci zwiàzanych z przyznawaniem po yczek, obni enie oprocentowania po yczek dla ma o- i Êredniorolnych gospodarstw czy dostosowanie terminów sp at do cyklu produkcyjnego. Nie rekompensowa y one jednak ujemnych skutków wynikajàcych ze sprawowania funkcji centrali przez banki paƒstwowe - Bank Rolny i NBP. Ograniczenia narzucone bankom spó dzielczym powodowa y zanikanie inicjatywy spo ecznej i biurokratyzowanie GKS, prowadzàce do przekszta cenia ich w pododdzia y banków paƒstwowych, w aparat rozdzielnictwa kredytów, poszufladkowanych, obstawionych warunkami, finansowanych w ca oêci obcymi Êrodkami. Cz onkowie, pozbawieni wp ywu na dzia alnoêç swojej spó dzielni oboj tnieli i przestawali czuç si jej wspó gospodarzami. Zanika a dzia alnoêç wychowawcza i zanika o zaufanie do instytucji, która stawa a si obca dla cz onków, bowiem praktycznie niemal nic ich ze swojà spó dzielnià nie wiàza o. Tak te i by o poczàtkowo wêród spó dzielców w Goworowie, gdzie grupa ambitnych dzia aczy - wêród których znaleêli si m.in. wspominany ju Romuald Ratyƒski oraz - póêniejszy, wieloletni i zas u ony dzia acz Kasy - ksi gowy Stanis aw ojek - 15 listopada 1950 r. powo a a Gminnà Kas Spó dzielczà, która zosta a zarejestrowana w Sàdzie Powiatowym Warszawa - Praga pod nr RS W postanowieniu Sàdu wpisano m.in.: Celem dzia alnoêci Kasy jest pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, ma orolnych i Êredniorolnych ch opów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi oraz obrona ich przed lichwà i wyzyskiem kapitalistycznym na wsi. Wed ug statutu, organami zarzàdzajàcymi Gminnymi Kasami Spó dzielczymi by y Walne Zgromadzenie, Zarzàd oraz Komisja Rewizyjna. W momencie za o enia Kasa zrzesza a 44 cz onków. Czteroosobowy zespó pracowników GKS w Goworowie stanowili: Romuald Ratyƒski - kierownik GKS, Stanis aw ojek - ksi gowy (przepracowa w tym banku 40 lat), Jadwiga ZyÊk - pomoc biurowa, Czes awa Lipska - woêna. Podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia wy oniono nast pujàce organy samorzàdowe: Zarzàd i Komisj Rewizyjnà. Do Zarzàdu Spó dzielni weszli: Adam Kaczyƒski - przewodniczàcy, Stanis aw Wójcik - zast pca przewodniczàcego. W Komisji Rewizyjnej zasiedli: Wac aw Witecki, Antoni Grabowski, Jan Szczepaƒski, Kazimierz Âwiderski, W adys aw Hermanowicz. Udzia cz onkowski ustalono na kwot 30 z. Zakres dzia alnoêci Spó dzielni ogranicza si poczàtkowo do gromadzenia oszcz dno- Êci oraz udzielania kredytów krótkoterminowych. 15

16 Protokó Walnego Zgromadzenia GKS w Goworowie z 1952 r. Poczàtki powojennej dzia alnoêci w Gminnej Kasie Spó dzielczej w Goworowie by y trudne. Jej dzia alnoêç za 1950 rok zamkn a si stratà w kwocie z, podobnie rok nast pny zakoƒczy si stratà w wysokoêci z. Straty te wynika y z kilku przyczyn, m.in. za prawie 4,5 tys. z musiano zakupiç umeblowanie niezb dne do przechowywania dokumentów, cz Êciowo straty wynika y z b dów w prowadzeniu Kasy (np. przez pewien czas nie pobierano oprocentowania od udzielanych rolnikom po yczek), po cz Êci te by y wynikiem ba aganu zwiàzanego z "reformà systemu pieni nego" z dnia 28 paêdziernika 1950 roku a polegajàcà na wymianie starych banknotów na nowe oraz zamianà relacji: 3 nowe z ote za 100 z otych starych za wyjàtkiem posiadaczy gotówki oraz wk adów oszcz dnoêciowych przekraczajàcych sum 100 tys. z, gdzie obowiàzywa stosunek 1 nowy z oty za 100 starych z otych. Ponadto podczas dorocznych Walnych Zgromadzeƒ cz onkowie Spó dzielni zg aszali zastrze enia co do sposobu i celowoêci przyznawanych po yczek, wysokiej niesp acalnoêci kredytów, b dach w zarzàdzaniu gospodarkà GKS, ma ej liczby cz onków itp. Mia o to odzwierciedlenie w doêç cz stych zmianach w Zarzàdzie Kasy. Ju w maju 1952 r. wybrano nowy Zarzàd w sk adzie: Stanis aw Dylewski z Goworowa - przewodniczàcy oraz Adam Sajnoga z Goworówka i Wac aw Duda z Goworowa, zastàpieni rok póêniej przez Mari Dudowà i Stanis awa Wójcika. Na zast pców cz onków Zarzàdu wybrano Jana Rybaka z Wólki Brzeziƒskiej i W adys awa Hermanowicza z Goworowa. 16

17 W 1954 roku Zarzàd tworzyli: Jan Duma a - przewodniczàcy, Stanis aw Wi- Êniewski i Józef Szmit - cz onkowie Zarzàdu. Rok póêniej na czele Zarzàdu stanà Stanis aw WiÊniewski, natomiast cz onkami zostali Antoni Bartkowski i Józef Dylewski. Sytuacja personalna nieco ustabilizowa a si w 1956 roku, kiedy to przewodnictwo Zarzàdu Kasy powierzono Janowi Grodzkiemu z Kunina, który funkcj t piastowa do koƒca dekady. W omawianym okresie Spó dzielnia nie by a du a, liczy a od 210 cz onków w 1953 roku do 308 w roku Zainteresowanie dzia alnoêcià GKS tak e nie by o wielkie, frekwencja na Walnych Zgromadzeniach Cz onków, które zazwyczaj odbywa y si w drugim terminie, wynosi a: - w1952 r osób, w 1953 r osób, w 1954 r osoby, w 1955 r osób. Poczàwszy od roku 1952 Kasa uzyskiwa a nadwy k bilansowà w wysokoêci: - w 1952 roku z, w 1953 roku z, w 1954 roku z. Wyjàtek stanowi rok 1955, w którym chocia wypracowano zysk ( z ), to w ogólnym rozrachunku odnotowano strat ( z ) b dàcà wynikiem spisania zaleg ych po yczek na wàtpliwe. Decyzjà WZ Kasa zg osi a wniosek do NBP o pokrycie straty ze Wspólnego Funduszu Wyrównawczego. Ju w drugiej po owie 1954 roku, w wyniku uchwa y II Zjazdu PZPR, zarysowa y si pewne zmiany w polityce rolnej, jednak dopiero VIII Plenum KC PZPR w paêdzierniku 1956 roku dokona o krytycznej analizy sytuacji politycznej i gospodarczej. W roku 1956, zarzàdzeniem Ministra Finansów z 13 kwietnia 1956 r. przyj to wzorcowy statut i zmieniono nazwy spó dzielni na "Kasa Spó dzielcza". Z agodzono polityk Paƒstwa wobec spó dzielni, przyznano im prawo do prowadzenia dzia alnoêci oszcz dnoêciowej na w asny rachunek, co stworzy o podstawy do prowadzenia samodzielnej dzia alnoêci kredytowej. Przywrócono tradycyjne organy samorzàdu, poszerzajàc jego uprawnienia i przyznajàc kasom m.in. prawo wyboru Rady, Komisji i Zarzàdu. Statut wzorcowy pozwala te rozszerzyç cz onkostwo na ca à ludnoêç wiejskà oraz ustali, e nadrz dnym organem samorzàdowym kas jest Naczelna Rada Spó dzielcza. W Goworowie nowy statut oraz nazw Kasa Spó dzielcza w Goworowie przyj to na Walnym Zgromadzeniu Cz onków 1 lipca 1956 roku. W wyniku wyborów do Rady KS wybrano osoby: W adys aw Minota, W adys aw Krupka, Henryk Majek, Henryk Sobotka, Stanis aw WiÊniewski, Edward Jarka, Stanis aw Mateusiak, Antoni Majkowski, Jan Spodniewski i Tadeusz Dzierzgowski. Do Zarzàdu Kasy zostali wybrani: Jan Grodzki, Statut Kasy Spó dzielczej 17

18 Antoni Bartkowski i Józef Dylewski. Od 1957 roku stanowisko kierownika Kasy objà Stefan Dzierzgowski i pe ni je a do 1975 roku. Zmiany spo eczno - polityczne i gospodarcze wywo a y o ywionà dyskusj wêród cz onków spó dzielni. Dyskutowano o istotnych dla niej sprawach; stawiano wnioski o zwi kszenie limitów udzielanych kredytów, o wyp at nale noêci za mleko przez Kas zaê nie przez poczt oraz o zwolnienie Kasy z wymogu opiniowania wniosków o kredyty przez Zwiàzek Samopomocy Ch opskiej. Propagowano cz onkostwo i gromadzenie oszcz dnoêci w Kasie. W wyniku powszechnej dyskusji w styczniu 1957 roku ukaza y si wytyczne KC PZPR i NK ZSL w sprawie polityki rolnej, które zosta y przyj te jako program d ugofalowy na lata Wspomniany wy ej Statut z 1956 roku zapowiada tak e powo anie - przy Naczelnej Radzie Spó dzielczej - Komisji ds. Kas Spó dzielczych jako reprezentacji spó dzielczoêci kredytowej. Komisja taka powsta a jeszcze we wrzeêniu 1956 r. i opracowa a projekt realizacji dekretu o reformie bankowej, którà Sejm uchwali 29 maja 1957 roku. Szeroka dyskusja cz onków spó dzielczoêci bankowej znalaz a swoje odbicie na I Krajowym Zjeêdzie Delegatów Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych, który odby si w dniach sierpnia 1957 roku. Zjazd powo a do ycia Zwiàzek Spó dzielni Oszcz dno- Êciowo Po yczkowych, który rozpoczà dzia alnoêç od 1 stycznia 1958 roku. Centralà finansowà pozosta Narodowy Bank Polski, a od 1959 r. by nià Bank Rolny. Istotne znaczenie mia o równie zarzàdzenie Ministra Finansów z 1957 roku, w którym ustalono, e kredytów d ugoterminowych b dzie udziela Bank Rolny, natomiast SOP-y b dà udziela y równie kredytów inwestycyjnych (poczàtkowo tylko Êrednioterminowych) oraz b dà (od 1960 r.) kredytowa y sprzeda ratalnà artyku ów konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Od tej pory datuje si dynamiczny rozwój bankowoêci spó dzielczej. Z roku na rok wzrasta y rozmiary udzielanych kredytów a tak e oszcz dnoêci. Zwi kszy y si równie zyski osiàgane z dzia alnoêci. O dynamice rozwoju Kasy Spó dzielczej w Goworowie Êwiadczà osiàgane zyski: za 1956 rok w wysokoêci z, za 1958 r z, a ju za rok Nadwy k bilansowà po odj ciu podatku dochodowego dzielono na fundusz zasobowy, fundusz wyrównawczy, oprocentowanie udzia ów, nagrody i wycieczki dla pracowników, fundusz rozwoju spó dzielni i spó dzielni uczniowskich, nagrody dla Szkolnych Kas Oszcz dnoêci, budow Szkó Tysiàclecia oraz szko y w Goworowie, zwiàzki i organizacje spo eczne i m odzie owe, okolicznoêciowe imprezy, obchody, jubileusze, fundusz zapomogowy dla pracowników itp. Znacznie wzros o zainteresowanie Kasà, która ju na koniec 1960 roku liczy a 1100 cz onków. Cz onkowie Kasy podkreêlali jak wielkà rol 18

19 spe nia obecnie pomoc kredytowa dla rolników przy aktywizacji ich gospodarstw. W 1961 r. po utworzeniu CZ SOP Bank przyjà nazw : "Kasa Spó dzielcza. Spó dzielnia Oszcz dnoêciowo-po yczkowa w Goworowie". By to okres dalszego rozwoju Spó dzielni, która w tym czasie zasi giem swojego dzia ania obejmowa a gromady: Goworowo, Kunin, abin i Pasieki w powiecie ostro ckim, województwie warszawskim. Na czele Zarzàdu Kasy stanà Stanis aw Choromaƒski, natomiast Radzie Nadzorczej przewodniczy W adys aw Minota z abina. Obydwaj swe funkcje piastowali a do po owy lat 70-tych. WysokoÊç udzia u wynosi a 100 z, wpisowego 10 z, górna granica wysokoêci udzielanych po yczek - 10 tys. z. Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów 1 delegat reprezentowa 20 cz onków. W po owie lat 60-tych, w zwiàzku z rozwojem i poszerzaniem zakresu dzia alnoêci Spó dzielni, ostro zarysowa y si potrzeby lokalowe. Siedziba Kasy znajdowa a si nadal w mieszkaniu prywatnym w wynaj tym lokalu, sk adajàcym si z dwóch pomieszczeƒ o powierzchni 65 m 2, co jakiê czas dochodzi o do podniesienia czynszu za wynajem. Sytuacja taka zrodzi a pomys na budow biura Kasy, co spotka o si z entuzjazmem jej cz onków. 3 kwietnia 1966 roku Walne Zgromadzenie przedstawicieli uchwali o, e cz onkowie KS dobrowolnie opodatkujà si w wysokoêci 50 z oraz zadeklarujà jeden dzieƒ pracy przy budowie budynku, w czynie spo- ecznym zwiozà kamieƒ i wir itp. Poczàwszy od 1966 roku z podzia u nadwy ki bilansowej zacz to wyodr bniaç okreêlone kwoty na fundusz budowy siedziby Banku. JednoczeÊnie rozpocz to przeprowadzanie negocjacji w sprawie nabycia budynku mieszkalnego, w którym mieêci si lokal Spó dzielni przy ulicy KoÊcielnej 1. Do wspólnego porozumienia i sfinansowania transakcji dosz o 22 lutego 1972 roku, kiedy to ca y budynek sta si w asnoêcià Banku. Od tego momentu Banku kilkukrotnie przeprowadza remonty i modernizacje obiektu, z których ostatnia zosta a zakoƒczona w lipcu 2012 roku. 19 Protokó WZ z 1960 r.

20 6 maja 1973 roku, w wyniku dokonania zmian w statucie goworowska spó dzielnia przyj a obowiàzujàcà do dziê nazw : Bank Spó dzielczy w Goworowie. W po owie lat 70-tych nast pujà zmiany zarówno w systemie administracyjnym (zlikwidowano powiaty, utworzono nowe województwa), jak i spó dzielczoêci bankowej w Polsce. 1 lipca 1975 r. rozpoczà dzia alnoêç Bank Gospodarki ywnoêciowej, powo any na mocy ustawy o prawie bankowym z po àczenia Banku Rolnego i Centralnego Zwiàzku Spó dzielni Oszcz dno- Êciowo-Po yczkowych, przejmujàc wobec banków spó dzielczych funkcj centrali organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej. Sfera dzia ania BS-ów zosta a poszerzona o dotychczasowe obowiàzki Banku Rolnego. W wyniku tego banki spó dzielcze przej y ca oêç kredytowania indywidualnego rolnictwa, kredytowania budownictwa mieszkaniowego, inwentarskiego, maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, obs ug finansowà bud etu gmin i innych jednostek bud etowych, finansowanie obrotu gruntami Paƒstwowego Funduszu Ziemi, ewidencj produkcji sprzedanej dla potrzeb systemu emerytalnego. Nowy statut, narzucony bankom spó dzielczym, przyznawa im znaczne uprawnienia, ale narzuca te daleko idàcà ingerencj BG w ich dzia alnoêç, m.in. narzucenie stóp procentowych od kredytów i depozytów, limitowanie kredytów, sztywne zasady podzia u nadwy ki (na podstawie uchwa y ZP, ale zgodnie z wytycznymi BG ), sztywne taryfikatory zatrudnienia i p ac, obowiàzkowe wnoszenie udzia ów na rzecz BG (2 mln z ). W zakresie zarzàdzania poszerzono znacznie kompetencje jednoosobowego kierownictwa, sprowadzajàc rol samorzàdu do funkcji doradczych. W zakresie struktury organizacyjnej, pod central BG - zlokalizowanà przy ul. Âwi tokrzyskiej w Warszawie - podlega o, zgodnie z nowym podzia em administracyjnym, 49 oddzia ów wojewódzkich. BezpoÊrednià jednostkà zwierzchnià dla BS w Goworowie sta si oddzia wojewódzki BG w Ostro ce. 20

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r.

Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Hutniczo Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 21.05.2015r. Uchwała Nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM odbytego w dniu 21.05.2015r. z 25 ust. 9 Statutu HGSM, zatwierdza porządek obrad Zebrania, który przedstawia

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo