Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki"

Transkrypt

1

2 Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Troszyn Centrala BS Oddział Banku Goworowo Bank Spó dzielczy w Goworowie Centrala Banku: Goworowo, ul. KoÊcielna 1 tel./ fax (29) Oddzia w Troszynie: Troszyn, ul. Szkolna 3 tel. (29)

3 Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Bank Spó dzielczy w Goworowie obchodzi w tym roku swój wspania y jubileusz. Przekazujemy Paƒstwu pierwszà publikacj monograficznà, która ukazuje 100-letni okres dzia alnoêci naszego Banku. Poprzez dzia alnoêç oszcz dnoêciowo - kredytowà Bank jest bardzo popularny na swoim terenie dzia ania. Dzi ki dobrym wynikom finansowym, kompetencji i yczliwej obs udze klienta cieszy si wysokim zaufaniem spo ecznym. Nasz jubileusz jest doskona à okazjà, by przedstawiç dorobek i prac wielu ludzi zwiàzanych z Bankiem. Zokazji wydania tej Monografii, w imieniu Zarzàdu Banku i w asnym, sk adam serdeczne podzi kowania wszystkim tym, którzy w ca ej 100-letniej historii naszego Banku troszczyli si o niego, poêwi cali si jego dzia alnoêci i nadal dbajà o jego rozwój. Wyrazy szacunku nale à si tak e ludziom, którzy bezpoêrednio nie byli i nie sà zwiàzani z Bankiem, ale przyczynili si do jego rozwoju, a mianowicie Klientom oraz ludziom yczliwym idei spó dzielczoêci bankowej. Dzi kuj wszystkim osobom zwiàzanych z Bankiem za ich wk ad pracy i zaanga owanie. Pracownikom Banku Spó dzielczego w Goworowie sk adam yczenia wszelkiej pomyêlnoêci oraz aby Nasz bank rozwija si pomyêlnie przez nast pne 100 lat. Prezes Zarzàdu BS w Goworowie Lucyna Lewicka 3

4 KoÊció p.w. Podwy szenia Krzy a Âw. w Goworowie Cmentarz w Goworowie Goworowo - fragment Rynku O GMINIE GOWOROWO Goworowo le y w pó nocno-wschodniej cz Êci województwa mazowieckiego nad rzekà Orz. Oddalone jest od stolicy województwa i kraju 93 km. Przez teren gminy przebiega elektryczna linia kolejowa Warszawa-Ostro ka-bia ystok oraz droga krajowa Ciechanów- Ostrów Mazowiecka-Bia ystok. Gmina Goworowo zajmuje tereny, które od wieków by y zamieszkiwane. Pierwsi mieszkaƒcy wybierali dogodne tereny po o one nad rzekami (Narwià i Orzem), przez które przebiega y szlaki handlowe. W zwiàzku z utworzeniem w roku 1076 biskupstwa w P ocku, pojawi y si w dolinie Orza pierwsze wsie. Nazwa Goworowo pochodzi od imienia Goworek lub Gowor, które by o popularne wrodzie Rawiczów. Do tej pory nie wiadomo, czy za o yciel wsi mia tak w aênie na imi, czy zapo yczy nazw od innego Goworowa le àcego w starej cz Êci Mazowsza pod Zakroczymiem. Goworowo zyska o na znaczeniu, gdy oko- o roku 1315 sta o si siedzibà parafii pod wezwaniem Krzy a Âwi tego (poczàtkowo Znalezienia, obecnie Podwy szenia ). Z tym wydarzeniem zwiàzana jest legenda, która g osi, i pewnego dnia Jaçwingowie najechali na Mazowsze i wzi li do niewoli wiele m czyzn i kobiet. WÊród pojmanych znalaz a si dziewczyna. Podczas eskortowania jeƒców w miejscu, gdzie dziê stoi koêció w Goworowie, dziewczyna zdj a z szyi krzy- yk i upuêci a go na ziemi. W ten sposób zostawi a znak dla polskich wojsk, które sz y z odsieczà. Pomoc wkrótce nadesz a. Jeƒcy zostali odbici, dziewczyna zaê - na znak cudownego ocalenia z ràk pogan - postanowi a wybudowaç niewielkà kapliczk. W tym miejscu zbudowano drewniany koêció, zaê pod koniec XIX wieku wystawiono murowanà Êwiàtyni, która stoi do dziê. Od momentu wyboru Goworowa na siedzib parafii sta o si ono centrum kulturowym i gospodarczym okolicy. Goworowo charakteryzuje typowo miejski uk ad przestrzenny z symetrycznym rynkiem. Na prze omie 4

5 XIX i XX wieku krà y w tych okolicach wierszyk: Powiadam Paƒstwu i daj s owo, nie masz miasteczka nad Goworowo. Niestety, nie zachowa y si adne dowody na posiadanie przez Goworowo praw miejskich. Przypuszczalnie taki przywilej lokacyjny móg zostaç nadany gromadnie dla miejscowoêci po- o onych w dobrach biskupa p ockiego przez ksi cia Siemowita I w roku Do koƒca wieku XVIII rzeka Orz dzieli a obszar dzisiejszej gminy Goworowo na dwie cz Êci. Na pó noc le- a y tereny administracyjnie nale àce do ziemi om- yƒskiej, na po udnie ziemi nurskiej. Cz Êç wsi, mi dzy innymi Goworowo, by a prywatnà w asnoêcià proboszczów katedry p ockiej, wchodzàcej w sk ad ksi stwa sieluƒskiego. Wi kszoêç stanowi y zaêcianki szlacheckie bàdê wsie prywatne, nale àce do zamo nych rodzin szlacheckich. Po trzecim rozbiorze Polski, w roku 1795 tereny te zosta y wch oni te przez zabór pruski. W latach nale a y do ksi stwa Warszawskiego. Od roku 1815 do odzyskania niepodleg oêci znajdowa y si w zaborze rosyjskim, w guberni om- yƒskiej. Goworowa nie omin y tragiczne wydarzenia, do których trzeba zaliczyç dwie wojny Êwiatowe. W czasie I wojny Êwiatowej wi kszoêç wsi wraz z Goworowem zosta a ca kowicie zniszczona. Na prze omie lipca i sierpnia 1915 roku mia a tu miejsce dwutygodniowa bitwa mi dzy Niemcami i Rosjanami, po której pozosta- o na terenie gminy 26 cmentarzy wojennych. W czasie II wojny Êwiatowej, w dniu 9 wrzeênia oddzia SS spacyfikowa Goworowo. Podpalono zabudowania, zabijajàc przy tym oko o 65 ydów i 35 Polaków. Po wojnie nadszed czas na odbudow i trudny okres Polski Ludowej. W latach gmina Goworowo nale a a do województwa ostro ckiego. Urzàd Gminy w Goworowie Pa ac w Szczawinie 5

6 Topola bia a w miejscowoêci Góry Obecnie wchodzi w sk ad powiatu ostro ckiego w województwie mazowieckim i zajmuje powierzchni 219 km 2, zamieszkiwanà przez 8,8 tys. mieszkaƒców. W sk ad gminy wchodzi 45 so ectw. G ównym êród em ich utrzymania jest rolnictwo u ytki rolne zajmujà powierzchni 2/3 obszaru gminy. Po o enie gminy mi dzy dwiema malowniczymi rzekami - Narwià i Orzem - oraz pi knymi zdrowymi lasami sprzyja rozwojowi turystyki. W nadnarwiaƒskich okolicach Kruszewa wiele jest uroczych, nie odkrytych zakàtków. Na terenie Gminy warto zobaczyç: - zespó pa acowo-parkowy w Szczawinie z pocz. XIX w. autorstwa architekta Adama Idzikowskiego, otoczony parkiem zaprojektowanym przez wybitnego architekta zieleni Waleriana Kronenberga, - zespó pa acowo-parkowy w Brzeênie z XVIII w. zaprojektowany przez Leandra Marconiego, otoczony parkiem krajobrazowym, - neogotycki koêció Podwy szenia Krzy a Âwi tego w Goworowie z 1881 r., - drewniany koêció p.w. NMP w Kuninie z prze omu XIX/XX wieku, - cmentarz parafialny w Goworowie; kaplica cmentarna z koƒca XIX w. rodziny Górskich oraz pomnik nagrobny rodziny Glinków z 1868 roku, - drewniany m yn wodny w miejscowoêci Kó ko, usytuowany przy pi knym stopniu wodnym na rzece Orz, - topola bia a w miejscowoêci Góry, o obwodzie 7,55 m i wysokoêci ponad 30 m, b dàca najgrubszym drzewem w woj. mazowieckim. Pa ac w Brzeênie 6

7 O GMINIE troszyn Gmina Troszyn po o ona jest w powiecie ostro ckim, w województwie mazowieckim i obejmuje obszar 156,31 km 2. Jest to gmina wiejska sk adajàca si z 41 miejscowoêci. Pierwsze informacje dotyczàce Troszyna pochodzà z 1406 i 1413 roku. Biskup p ocki w 1413 r. erygowa parafi w Rzekuniu i przy àczy do niej m.in. Troszyno. Z 1419 roku pochodzi pierwszy zapis o w aêcicielu ziemi troszyƒskiej, którym by s dzia om yƒski - Jan z Troszyna. W 1443 r. zosta ufundowany przez niego koêció parafialny pw. Êw. Bart omieja Aposto a w Troszynie. Z ziemi troszyƒskiej wywodzi si Hieronim Kleczkowski, który zas u y si w wielu bitwach jako dowódca Lisowczyków (lekkiej jazdy konnej stworzonej przez Aleksandra Lisowskiego). XVI wiek to okres rozkwitu miejscowoêci proboszczami parafii zostaje dwóch ksi y wywodzàcych si z okolicznej szlachty: Jakub Chrostowski i Bart omiej Troszyƒski. MiejscowoÊç, nale àca do rodu Troszyƒskich, zostaje zniszczona w czasie potopu szwedzkiego. W 1705 r. wzniesiono tu drewniany koêció fundacji w aêciciela Troszyna, chorà ego wyszogrodzkiego, Piotra Stumirowskiego. W czasie powstania listopadowego miejscowoêç znalaz a si kilkakrotnie na trasie przemarszów wojsk polskich i rosyjskich, w maju 1831 r. kwaterowa tu gen. Jan Skrzynecki przed bitwà pod Ostro kà. W czasie powstania styczniowego w okolicy dzia a y oddzia y powstaƒcze, m.in. Zygmunta Padlewskiego. W 1884 r. wzniesiono tu nowy, drewniany koêció konsekrowany w 1887 r. przez biskupa Kossowskiego. Okres I wojny Êwiatowej to kolejne zniszczenia w 1915 r. w rejonie Troszyna i Rab d toczy y si walki rosyjsko-niemieckie. W czasie II wojny Êwiatowej koêció zosta spalony przez wycofujàcych si Niemców. Po wojnie msze Êwi te w Troszynie odbywa- y si w domu parafialnym, a nowy koêció projektu Barbary Brukalskiej zbudowany zosta w latach B dàc w okolicach Troszyna warto zobaczyç w miejscowoêci Kleczkowo zespó sakralny z XVI wieku, który wyró nia si charakterystycznà architekturà i posiada bogatà histori. Na tutejszym cmentarzu parafialnym interesujàcym obiektem jest nagrobek Józefa aniewskiego oraz kaplica z II po. XIX w. B dàc w Kleczkowie, warto te zwróciç uwag na zabytkowy koêció parafialny. Z kolei w miejscowoêci Rostki na uwag zas uguje cmentarzysko z okresu wp ywów rzymskich. KoÊció p.w. Êw. Bart omieja Aposto a w Troszynie Urzàd Gminy w Troszynie 7

8 HISTORIA I ZASADY SPÓ DZIELCZOÂCI Formy zespo owego dzia ania, oparte na wzajemnej pomocy, majà d ugà histori. W Êredniowiecznych miastach dzia a y cechy i gildie, stowarzyszenia rzemieêlników i kupców, które zwalcza y nieuczciwà konkurencj, organizowa y zaopatrzenie w surowce, rozstrzyga y spory a tak e udziela y kredytu i wsparcia finansowego swoim cz onkom. W XVI w., na wzór zachodnioeuropejskich organizacji dobroczynnych, zacz y rozwijaç si w miastach polskich tzw. banki pobo ne, stawiajàce sobie za cel ochron najubo szych mieszkaƒców przed lichwà, oparte o kapita czerpany z darowizn. Kredytu udziela y zazwyczaj pod zastaw na bardzo niski procent lub nawet bez pobierania procentu. Pierwszà tego rodzaju instytucjà by a Fundacja Ostro cka Taniego Kredytu, za o ona w 1577 r. przez ks. Wawrzyƒca Bia obrzeskiego. W 1585 r. bank pobo ny w Krakowie za o y ks. Piotr Skarga. Podobne banki powstawa y póêniej w Warszawie, owiczu, Wilnie, ZamoÊciu i wielu innych miastach, funkcjonujàc a do XIX wieku. W XVII wieku powstawa y pierwsze kasy po yczkowe oraz wspólne wiejskie spichrze. Ze wspólnie zgromadzonych zapasów kasy udziela y kredytów na budow domów, pomoc w wypadku nieurodzaju, nauk rzemios a, dzia alnoêç handlowà itp. W tym czasie tak e robotnicy, w celu przeciwstawienia si wyzyskowi tworzyli tzw. kasy brackie, które wyp aca y ze sk adek zapomogi potrzebujàcym cz onkom stowarzyszenia. Na wsi powstawa y wiejskie kasy po yczkowe, tworzone ze Êrodków dworu, darowizn, obowiàzkowych sk adek ch opów oraz udzia ów oddawanych przez w oêcian na procent. Po yczki z regu y zabezpieczenie mia y w plonach, inwentarzu, czasem wymagano por ki innych w oêcian. Na poczàtku XIX wieku nastàpi dalszy rozwój dzia alnoêci spo eczno-gospodarczej o cechach spó dzielczych, a pierwszym organizatorem nowych form zespo owego gospodarowania by ksiàdz Stanis aw Staszic, zwany ojcem polskiej spó dzielczoêci. Za o y on w 1816 r. Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, 8

9 Mieczys aw yskowski ks. Augustyn Szamarzewski Stanis aw Staszic Franciszek Stefczyk ks. Piotr Wawrzyniak 9

10 które - oprócz wspó dzia ania cz onków w zakresie ratowania si w nieszcz Êciach - rozwija o szerokà dzia alnoêç oêwiatowà, a tak e wprowadzi o ró ne formy opieki spo ecznej. Jednak e pierwszà organizacjà w pe ni spó dzielczà, utworzonà w 1861 r. w stolicy Wielkopolski, by o Towarzystwo Po yczkowe dla Przemys owców Miasta Poznania. Powsta o z inicjatywy Mieczys awa yskowskiego, Hipolita Cegielskiego, kilku lekarzy, s dziów i innych osób. Spó dzielnia zorganizowana by a wed ug zasad Hermana Schulzego z Delitzsch - jednego z pionierów i organizatorów (obok Fryderyka Wilhelma Raiffeisena) spó dzielczoêci niemieckiej. Cz onkowie spó ki rekrutowali si z ró nych warstw spo ecznych - przemys owców, kupców, rzemieêlników, inteligencji. Kredyty udzielane by y wy àcznie na cele produkcyjne mimo, e nie wszyscy cz onkowie prowadzili dzia alnoêç gospodarczà. Cz onkostwo w spó ce wynika o bowiem nie tylko z przyczyn ekonomicznych, lecz równie patriotycznych. W czwartym roku dzia alnoêci Towarzystwo liczy o ju 330 cz onków. W rok po za- o eniu poznaƒskiej spó dzielni utworzone zosta y podobne spó ki kredytowe w Brodnicy i Golubiu. W latach w Wielkopolsce i na Pomorzu powsta o 48 nowych spó ek. Zasady Spó dzielczoêci Ten kto przez swoje życie poprawi i udoskonali los współczesnych lub całych pokoleń następnych - ten dopełnia całkowicie swojego tu istnienia i przeznaczenia Stanis aw Staszic Podstawowà ideà, lansowanà przez K. Marcinkowskiego, A. Cieszkowskiego, K. Libelta i A. Szamarzewskiego, by niekapitalistyczny stosunek do zysków spó dzielni. Wynika a z tego naczelna zasada uspo ecznienia zysku w niepodzielnym funduszu zasobowym oraz w postaci dywidendy p aconej od wysokoêci udzia u. 10

11 Druga zasada polega a na udzielaniu kredytów tylko cz onkom spó dzielni. Mia a zabezpieczyç interesy cz onków i ograniczaç transakcje spekulacyjne obliczone na zysk. Wa ne znaczenie mia a zasada trzecia, w myêl której spó dzielnia kredytów by a dobrowolnym zrzeszeniem jednostek stosunkowo s abych pod wzgl dem zdolnoêci kredytowych. Oznacza o to w praktyce, e spó dzielnia kredytowa mog a przyjàç na swego cz onka ka dego obywatela bez wzgl du na jego przynale noêç zawodowà i spo ecznà oraz umo liwia a mu dogodne wnoszenie udzia ów. W ten sposób spó dzielnie kredytowe stawa y si dost pne nawet dla najbiedniejszych. Wreszcie zasada ta oznacza a, e ka dy mia mo liwoêç wstàpiç i wystàpiç ze spó dzielni w dogodnym dla siebie terminie. Te trzy podstawowe zasady uzupe nia y jeszcze zasady samopomocy, solidarnoêci i demokratycznego samorzàdu, które przej to od Êwiatowego ruchu spó dzielczego. Zasada samopomocy oznacza a, e spó dzielnia tworzy sama w asne podstawy finansowe (w asne fundusze) bez pomocy paƒstwa lub innych êróde publicznych bàdê prywatnych. Te w asne fundusze spó dzielni tworzono z wpisowego, niepodzielnej cz Êci nadwy ki wp at cz onków na fundusz udzia owy, z wk adów oszcz dnoêciowych i z lokat na rachunkach bie àcych. Dozwolone by o tak e korzystanie (w okreêlonych przypadkach) z kredytu refinansowego. Istotnà zasadà, pobudzajàcà cz onków do interesowania si losami spó dzielni i rozwojem jej gospodarki, stanowi a zasada solidarnoêci. Polega a ona na nieograniczonej odpowiedzialnoêci majàtkiem prywatnym cz onków na rzecz powi kszenia niepodzielnego funduszu zasobowego, a z kolei wielkoêç tego Wed ug ustaleƒ Komisji Historycznej, przyj tych w 1985 roku stosowana jest nast pujàca periodyzacja dziejów polskiej spó dzielczoêci bankowej: 1. Okres zaborów ( ) 2. Polska Spó dzielczoêç Bankowa w Odrodzonej Polsce ( ) 3. Okres II wojny Êwiatowej ( ) 4. Spó dzielczoêç bankowa w okresie gospodarki centralnie zarzàdzanej ( ): odbudowa polskiej spó dzielczoêci, okres Gminnych Kas Spó dzielczych, Spó dzielnie Oszcz dno- Êciowo-Po yczkowe, Banki Spó dzielcze i Bank Gospodarki ywnoêciowej. 5. Okres transformacji polskiej spó dzielczoêci bankowej do gospodarki rynkowej od 1990 r. funduszu stanowi a r kojmi zaufania do spó dzielni ze strony osób powierzajàcych jej swoje oszcz dnoêci oraz ze strony banków kredytujàcych spó dzielni. Wreszcie zasada samorzàdnoêci demokratycznej wyra a a si w istnieniu ka dej spó dzielni takich organów, jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarzàd. Zasada ta przyznawa a decydujàcà rol walnemu zgromadzeniu, dajàc ka demu cz onkowi jeden g os. Udzia w rozstrzyganiu o losach spó dzielni mia wi c ka dy cz onek, niezale nie od wysokoêci udzia u, pochodzenia i zawodu. 11

12 Fragment Ksi gi Parafialnej potwierdzajàcy za o enie Kasy Po yczkowej w Goworowie w 1912 r. Dzieje BANKU w goworowie Poczàtki dzia alnoêci Banku Spó dzielczego w Goworowie datujà si od dnia 23 czerwca 1912 r., kiedy miejscowa i okoliczna grupa dzia aczy gospodarczych postanowi a z tym dniem za o yç Kas Po yczkowà. WÊród pierwszych za o ycieli, pracowników, cz onków Zarzàdów i Rad Nadzorczych goworowskiej Kasy pojawiajà si nazwiska: prezes Zarzàdu - Antoni Budny, przewodniczàcy Rady - Antoni Glinka, kasjer - N. Zambrzycki, w aêciciel majàtku Zambrzyce, jego zast pcà - dr Koz owski, buchalter - Kalinowski. Oprocentowanie kredytów ustalono na 4% przy po yczce na rok, 4,5% przy po- yczce na 2 lata, 5% dla po yczki trzyletniej. Nast pna wzmianka dotyczy roku 1919, która potwierdza, e w Goworowie nadal dzia a Kasa Oszcz dnoêci i Po yczek. Prezesem Zarzàdu Kasy by Stanis aw Budny - dzier awca majàtku Pokrzywnica, skarbnikiem Grzegorz Kucharczyk - gospodarz z R bisz, absolwent szko y w Pszczelinie. Warto nadmieniç, e w tym czasie istnia a tak e w Goworowie Spó dzielnia Spo ywców 12

13 "Nadzieja", w której S. Budny by w Radzie Nadzorczej a G. Kucharczyk pe ni funkcj kierownika i prezesa Zarzàdu. Spó dzielni t za o ono jeszcze przed I wojnà Êwiatowà, kierowali nià poczàtkowo ksi a wikariusze miejscowej parafii, na czele z ks. B aszczakiem. W czasie wojny cz Êç majàtku zosta a rozgrabiona, Spó dzielnia podupad a, a w roku 1933 ca kowicie upad a. Innym dokumentem poêwiadczajàcym istnienie Kasy Stefczyka w Goworowie sà akta personalne kierownika Gminnej Kasy Spó dzielczej w latach Romualda Ratyƒskiego. Czytamy w nich, e w latach by on skarbnikiem Kasy Stefczyka a w latach przewodniczàcym Rady Kasy Stefczyka. Dane o dzia alnoêci Kasy w Goworowie przed II wojnà Êwiatowa sà bardzo skromne. Nieznany jest z tego okresu akt powstania Kasy Stefczyka, jej statut, iloêç cz onków, wielkoêç udzielonych po yczek i zgromadzonych oszcz dnoêci. Wi kszoêç informacji z tego okresu pochodzi z kroniki parafialnej parafii Goworowo. Podaje ona, e w 1933 roku w Goworowie znajdowa si Dom Katolicki, b dàcy siedzibà Zwiàzku Katolickiego, za o onego przez Antoniego Brykczyƒskiego, oraz instytucje religijne i spo eczne, takie jak: zakon, Bractwo Ró aƒcowe, Towarzystwo DobroczynnoÊci "Caritas" prowadzone przez Ann Glink - dziedziczk majàtku Szczawin, Stra Po arna, w której dzia a wspomniany wy ej dzia acz goworowskiej Kasy Romuald Ratyƒski, Spó dzielnia Mleczarska oraz spó dzielnia oszcz dnoêciowo - po yczkowa, zwana ju wtedy Kasà Stefczyka, o której wiadomo, e wspiera a najbiedniejszych, 13 G os Mazowiecki z 1935 r.

14 Statut GKS zw aszcza rolników oraz e jej dzia aczem w omawianym okresie (1933 rok) by W adys aw Sobotka z Goworowa. Brak dokumentacji zniszczonej w czasie wojen (dwukrotnie, w latach 1915 i 1939 Goworowo zosta o w 90% spalone) nie pozwala precyzyjnie ustaliç historii BS w Goworowie do roku Nowy rozdzia w historii zarówno spó dzielczoêci bankowej w Polsce, jak i na terenie Goworowa otwiera rok By to ju czas g bokiej i daleko idàcej ingerencji Paƒstwa w dzia alnoêç spó dzielczà. Dekretem o reformie bankowej z 25 paêdziernika 1948 roku i zarzàdzeniem Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 roku ujednolicony zosta system spó dzielczy w Polsce. Wzorcowy, jednakowy dla wszystkich banków spó dzielczych statut, wprowadza wspólnà nazw : Gminna Kasa Spó dzielcza oraz okreêla, e organami GKS sà walne zgromadzenie, zarzàd i komisja rewizyjna. Sieç GKS mia a odpowiadaç liczbie istniejàcych gmin. Nowy statut pozbawia banki cz Êci uprawnieƒ, jak np. gromadzenie oszcz dnoêci na w asny rachunek i sprowadza je do roli "okienek kasowych" Narodowego Banku Polskiego i Powszechnej Kasy Oszcz dnoêci. Podporzàdkowywa banki centrali rewizyjnej i finansowej, jakà sta si poczàtkowo (od 15 kwietnia 1949 r.) Bank Rolny, a od sierpnia 1953 r. - NBP. Przez dwa lata, tj Bank Rolny wywiera bardzo du y wp yw na funkcjonowanie Gminnych Kas Spó dzielczych. OkreÊla plany kredytowe z podzia em na gminy, miesiàce oraz rodzaje kontraktowe. Przez pewien okres wszystkie Gminne Kasy Spó dzielcze mia y jednakowe godziny pracy. Dzia alnoêci GKS podporzàdkowana zosta a te Zwiàzkowi Samopomocy Ch opskiej, której przedstawiciele wchodzili w sk ad Komitetu Kredytowego. Znacznie ogranicza te rol samorzàdu bankowego. Rady Nadzorcze zastàpiono Komisjami Rewizyjnymi z mocno ograniczonymi uprawnieniami, o wszystkich - nawet najdrobniejszych sprawach - decydowa dyrektor oddzia u powiatowego NBP. W toku realizacji reformy spó dzielczoêci wystàpi y te pewne zjawiska pozytywne, takie jak przej cie pe nej obs ugi kasowej Gminnych Spó dzielni "SCh", koncentracja obs ugi kredytowej w GKS, co w konsekwencji prowadzi o do eliminacji kredytów pozabankowych, w àczenie GKS w struktur aparatu 14

15 bankowego oraz obj cie ich dzia alnoêci kredytowej planowaniem, uproszczenie formalnoêci zwiàzanych z przyznawaniem po yczek, obni enie oprocentowania po yczek dla ma o- i Êredniorolnych gospodarstw czy dostosowanie terminów sp at do cyklu produkcyjnego. Nie rekompensowa y one jednak ujemnych skutków wynikajàcych ze sprawowania funkcji centrali przez banki paƒstwowe - Bank Rolny i NBP. Ograniczenia narzucone bankom spó dzielczym powodowa y zanikanie inicjatywy spo ecznej i biurokratyzowanie GKS, prowadzàce do przekszta cenia ich w pododdzia y banków paƒstwowych, w aparat rozdzielnictwa kredytów, poszufladkowanych, obstawionych warunkami, finansowanych w ca oêci obcymi Êrodkami. Cz onkowie, pozbawieni wp ywu na dzia alnoêç swojej spó dzielni oboj tnieli i przestawali czuç si jej wspó gospodarzami. Zanika a dzia alnoêç wychowawcza i zanika o zaufanie do instytucji, która stawa a si obca dla cz onków, bowiem praktycznie niemal nic ich ze swojà spó dzielnià nie wiàza o. Tak te i by o poczàtkowo wêród spó dzielców w Goworowie, gdzie grupa ambitnych dzia aczy - wêród których znaleêli si m.in. wspominany ju Romuald Ratyƒski oraz - póêniejszy, wieloletni i zas u ony dzia acz Kasy - ksi gowy Stanis aw ojek - 15 listopada 1950 r. powo a a Gminnà Kas Spó dzielczà, która zosta a zarejestrowana w Sàdzie Powiatowym Warszawa - Praga pod nr RS W postanowieniu Sàdu wpisano m.in.: Celem dzia alnoêci Kasy jest pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, ma orolnych i Êredniorolnych ch opów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi oraz obrona ich przed lichwà i wyzyskiem kapitalistycznym na wsi. Wed ug statutu, organami zarzàdzajàcymi Gminnymi Kasami Spó dzielczymi by y Walne Zgromadzenie, Zarzàd oraz Komisja Rewizyjna. W momencie za o enia Kasa zrzesza a 44 cz onków. Czteroosobowy zespó pracowników GKS w Goworowie stanowili: Romuald Ratyƒski - kierownik GKS, Stanis aw ojek - ksi gowy (przepracowa w tym banku 40 lat), Jadwiga ZyÊk - pomoc biurowa, Czes awa Lipska - woêna. Podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia wy oniono nast pujàce organy samorzàdowe: Zarzàd i Komisj Rewizyjnà. Do Zarzàdu Spó dzielni weszli: Adam Kaczyƒski - przewodniczàcy, Stanis aw Wójcik - zast pca przewodniczàcego. W Komisji Rewizyjnej zasiedli: Wac aw Witecki, Antoni Grabowski, Jan Szczepaƒski, Kazimierz Âwiderski, W adys aw Hermanowicz. Udzia cz onkowski ustalono na kwot 30 z. Zakres dzia alnoêci Spó dzielni ogranicza si poczàtkowo do gromadzenia oszcz dno- Êci oraz udzielania kredytów krótkoterminowych. 15

16 Protokó Walnego Zgromadzenia GKS w Goworowie z 1952 r. Poczàtki powojennej dzia alnoêci w Gminnej Kasie Spó dzielczej w Goworowie by y trudne. Jej dzia alnoêç za 1950 rok zamkn a si stratà w kwocie z, podobnie rok nast pny zakoƒczy si stratà w wysokoêci z. Straty te wynika y z kilku przyczyn, m.in. za prawie 4,5 tys. z musiano zakupiç umeblowanie niezb dne do przechowywania dokumentów, cz Êciowo straty wynika y z b dów w prowadzeniu Kasy (np. przez pewien czas nie pobierano oprocentowania od udzielanych rolnikom po yczek), po cz Êci te by y wynikiem ba aganu zwiàzanego z "reformà systemu pieni nego" z dnia 28 paêdziernika 1950 roku a polegajàcà na wymianie starych banknotów na nowe oraz zamianà relacji: 3 nowe z ote za 100 z otych starych za wyjàtkiem posiadaczy gotówki oraz wk adów oszcz dnoêciowych przekraczajàcych sum 100 tys. z, gdzie obowiàzywa stosunek 1 nowy z oty za 100 starych z otych. Ponadto podczas dorocznych Walnych Zgromadzeƒ cz onkowie Spó dzielni zg aszali zastrze enia co do sposobu i celowoêci przyznawanych po yczek, wysokiej niesp acalnoêci kredytów, b dach w zarzàdzaniu gospodarkà GKS, ma ej liczby cz onków itp. Mia o to odzwierciedlenie w doêç cz stych zmianach w Zarzàdzie Kasy. Ju w maju 1952 r. wybrano nowy Zarzàd w sk adzie: Stanis aw Dylewski z Goworowa - przewodniczàcy oraz Adam Sajnoga z Goworówka i Wac aw Duda z Goworowa, zastàpieni rok póêniej przez Mari Dudowà i Stanis awa Wójcika. Na zast pców cz onków Zarzàdu wybrano Jana Rybaka z Wólki Brzeziƒskiej i W adys awa Hermanowicza z Goworowa. 16

17 W 1954 roku Zarzàd tworzyli: Jan Duma a - przewodniczàcy, Stanis aw Wi- Êniewski i Józef Szmit - cz onkowie Zarzàdu. Rok póêniej na czele Zarzàdu stanà Stanis aw WiÊniewski, natomiast cz onkami zostali Antoni Bartkowski i Józef Dylewski. Sytuacja personalna nieco ustabilizowa a si w 1956 roku, kiedy to przewodnictwo Zarzàdu Kasy powierzono Janowi Grodzkiemu z Kunina, który funkcj t piastowa do koƒca dekady. W omawianym okresie Spó dzielnia nie by a du a, liczy a od 210 cz onków w 1953 roku do 308 w roku Zainteresowanie dzia alnoêcià GKS tak e nie by o wielkie, frekwencja na Walnych Zgromadzeniach Cz onków, które zazwyczaj odbywa y si w drugim terminie, wynosi a: - w1952 r osób, w 1953 r osób, w 1954 r osoby, w 1955 r osób. Poczàwszy od roku 1952 Kasa uzyskiwa a nadwy k bilansowà w wysokoêci: - w 1952 roku z, w 1953 roku z, w 1954 roku z. Wyjàtek stanowi rok 1955, w którym chocia wypracowano zysk ( z ), to w ogólnym rozrachunku odnotowano strat ( z ) b dàcà wynikiem spisania zaleg ych po yczek na wàtpliwe. Decyzjà WZ Kasa zg osi a wniosek do NBP o pokrycie straty ze Wspólnego Funduszu Wyrównawczego. Ju w drugiej po owie 1954 roku, w wyniku uchwa y II Zjazdu PZPR, zarysowa y si pewne zmiany w polityce rolnej, jednak dopiero VIII Plenum KC PZPR w paêdzierniku 1956 roku dokona o krytycznej analizy sytuacji politycznej i gospodarczej. W roku 1956, zarzàdzeniem Ministra Finansów z 13 kwietnia 1956 r. przyj to wzorcowy statut i zmieniono nazwy spó dzielni na "Kasa Spó dzielcza". Z agodzono polityk Paƒstwa wobec spó dzielni, przyznano im prawo do prowadzenia dzia alnoêci oszcz dnoêciowej na w asny rachunek, co stworzy o podstawy do prowadzenia samodzielnej dzia alnoêci kredytowej. Przywrócono tradycyjne organy samorzàdu, poszerzajàc jego uprawnienia i przyznajàc kasom m.in. prawo wyboru Rady, Komisji i Zarzàdu. Statut wzorcowy pozwala te rozszerzyç cz onkostwo na ca à ludnoêç wiejskà oraz ustali, e nadrz dnym organem samorzàdowym kas jest Naczelna Rada Spó dzielcza. W Goworowie nowy statut oraz nazw Kasa Spó dzielcza w Goworowie przyj to na Walnym Zgromadzeniu Cz onków 1 lipca 1956 roku. W wyniku wyborów do Rady KS wybrano osoby: W adys aw Minota, W adys aw Krupka, Henryk Majek, Henryk Sobotka, Stanis aw WiÊniewski, Edward Jarka, Stanis aw Mateusiak, Antoni Majkowski, Jan Spodniewski i Tadeusz Dzierzgowski. Do Zarzàdu Kasy zostali wybrani: Jan Grodzki, Statut Kasy Spó dzielczej 17

18 Antoni Bartkowski i Józef Dylewski. Od 1957 roku stanowisko kierownika Kasy objà Stefan Dzierzgowski i pe ni je a do 1975 roku. Zmiany spo eczno - polityczne i gospodarcze wywo a y o ywionà dyskusj wêród cz onków spó dzielni. Dyskutowano o istotnych dla niej sprawach; stawiano wnioski o zwi kszenie limitów udzielanych kredytów, o wyp at nale noêci za mleko przez Kas zaê nie przez poczt oraz o zwolnienie Kasy z wymogu opiniowania wniosków o kredyty przez Zwiàzek Samopomocy Ch opskiej. Propagowano cz onkostwo i gromadzenie oszcz dnoêci w Kasie. W wyniku powszechnej dyskusji w styczniu 1957 roku ukaza y si wytyczne KC PZPR i NK ZSL w sprawie polityki rolnej, które zosta y przyj te jako program d ugofalowy na lata Wspomniany wy ej Statut z 1956 roku zapowiada tak e powo anie - przy Naczelnej Radzie Spó dzielczej - Komisji ds. Kas Spó dzielczych jako reprezentacji spó dzielczoêci kredytowej. Komisja taka powsta a jeszcze we wrzeêniu 1956 r. i opracowa a projekt realizacji dekretu o reformie bankowej, którà Sejm uchwali 29 maja 1957 roku. Szeroka dyskusja cz onków spó dzielczoêci bankowej znalaz a swoje odbicie na I Krajowym Zjeêdzie Delegatów Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych, który odby si w dniach sierpnia 1957 roku. Zjazd powo a do ycia Zwiàzek Spó dzielni Oszcz dno- Êciowo Po yczkowych, który rozpoczà dzia alnoêç od 1 stycznia 1958 roku. Centralà finansowà pozosta Narodowy Bank Polski, a od 1959 r. by nià Bank Rolny. Istotne znaczenie mia o równie zarzàdzenie Ministra Finansów z 1957 roku, w którym ustalono, e kredytów d ugoterminowych b dzie udziela Bank Rolny, natomiast SOP-y b dà udziela y równie kredytów inwestycyjnych (poczàtkowo tylko Êrednioterminowych) oraz b dà (od 1960 r.) kredytowa y sprzeda ratalnà artyku ów konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Od tej pory datuje si dynamiczny rozwój bankowoêci spó dzielczej. Z roku na rok wzrasta y rozmiary udzielanych kredytów a tak e oszcz dnoêci. Zwi kszy y si równie zyski osiàgane z dzia alnoêci. O dynamice rozwoju Kasy Spó dzielczej w Goworowie Êwiadczà osiàgane zyski: za 1956 rok w wysokoêci z, za 1958 r z, a ju za rok Nadwy k bilansowà po odj ciu podatku dochodowego dzielono na fundusz zasobowy, fundusz wyrównawczy, oprocentowanie udzia ów, nagrody i wycieczki dla pracowników, fundusz rozwoju spó dzielni i spó dzielni uczniowskich, nagrody dla Szkolnych Kas Oszcz dnoêci, budow Szkó Tysiàclecia oraz szko y w Goworowie, zwiàzki i organizacje spo eczne i m odzie owe, okolicznoêciowe imprezy, obchody, jubileusze, fundusz zapomogowy dla pracowników itp. Znacznie wzros o zainteresowanie Kasà, która ju na koniec 1960 roku liczy a 1100 cz onków. Cz onkowie Kasy podkreêlali jak wielkà rol 18

19 spe nia obecnie pomoc kredytowa dla rolników przy aktywizacji ich gospodarstw. W 1961 r. po utworzeniu CZ SOP Bank przyjà nazw : "Kasa Spó dzielcza. Spó dzielnia Oszcz dnoêciowo-po yczkowa w Goworowie". By to okres dalszego rozwoju Spó dzielni, która w tym czasie zasi giem swojego dzia ania obejmowa a gromady: Goworowo, Kunin, abin i Pasieki w powiecie ostro ckim, województwie warszawskim. Na czele Zarzàdu Kasy stanà Stanis aw Choromaƒski, natomiast Radzie Nadzorczej przewodniczy W adys aw Minota z abina. Obydwaj swe funkcje piastowali a do po owy lat 70-tych. WysokoÊç udzia u wynosi a 100 z, wpisowego 10 z, górna granica wysokoêci udzielanych po yczek - 10 tys. z. Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów 1 delegat reprezentowa 20 cz onków. W po owie lat 60-tych, w zwiàzku z rozwojem i poszerzaniem zakresu dzia alnoêci Spó dzielni, ostro zarysowa y si potrzeby lokalowe. Siedziba Kasy znajdowa a si nadal w mieszkaniu prywatnym w wynaj tym lokalu, sk adajàcym si z dwóch pomieszczeƒ o powierzchni 65 m 2, co jakiê czas dochodzi o do podniesienia czynszu za wynajem. Sytuacja taka zrodzi a pomys na budow biura Kasy, co spotka o si z entuzjazmem jej cz onków. 3 kwietnia 1966 roku Walne Zgromadzenie przedstawicieli uchwali o, e cz onkowie KS dobrowolnie opodatkujà si w wysokoêci 50 z oraz zadeklarujà jeden dzieƒ pracy przy budowie budynku, w czynie spo- ecznym zwiozà kamieƒ i wir itp. Poczàwszy od 1966 roku z podzia u nadwy ki bilansowej zacz to wyodr bniaç okreêlone kwoty na fundusz budowy siedziby Banku. JednoczeÊnie rozpocz to przeprowadzanie negocjacji w sprawie nabycia budynku mieszkalnego, w którym mieêci si lokal Spó dzielni przy ulicy KoÊcielnej 1. Do wspólnego porozumienia i sfinansowania transakcji dosz o 22 lutego 1972 roku, kiedy to ca y budynek sta si w asnoêcià Banku. Od tego momentu Banku kilkukrotnie przeprowadza remonty i modernizacje obiektu, z których ostatnia zosta a zakoƒczona w lipcu 2012 roku. 19 Protokó WZ z 1960 r.

20 6 maja 1973 roku, w wyniku dokonania zmian w statucie goworowska spó dzielnia przyj a obowiàzujàcà do dziê nazw : Bank Spó dzielczy w Goworowie. W po owie lat 70-tych nast pujà zmiany zarówno w systemie administracyjnym (zlikwidowano powiaty, utworzono nowe województwa), jak i spó dzielczoêci bankowej w Polsce. 1 lipca 1975 r. rozpoczà dzia alnoêç Bank Gospodarki ywnoêciowej, powo any na mocy ustawy o prawie bankowym z po àczenia Banku Rolnego i Centralnego Zwiàzku Spó dzielni Oszcz dno- Êciowo-Po yczkowych, przejmujàc wobec banków spó dzielczych funkcj centrali organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej. Sfera dzia ania BS-ów zosta a poszerzona o dotychczasowe obowiàzki Banku Rolnego. W wyniku tego banki spó dzielcze przej y ca oêç kredytowania indywidualnego rolnictwa, kredytowania budownictwa mieszkaniowego, inwentarskiego, maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, obs ug finansowà bud etu gmin i innych jednostek bud etowych, finansowanie obrotu gruntami Paƒstwowego Funduszu Ziemi, ewidencj produkcji sprzedanej dla potrzeb systemu emerytalnego. Nowy statut, narzucony bankom spó dzielczym, przyznawa im znaczne uprawnienia, ale narzuca te daleko idàcà ingerencj BG w ich dzia alnoêç, m.in. narzucenie stóp procentowych od kredytów i depozytów, limitowanie kredytów, sztywne zasady podzia u nadwy ki (na podstawie uchwa y ZP, ale zgodnie z wytycznymi BG ), sztywne taryfikatory zatrudnienia i p ac, obowiàzkowe wnoszenie udzia ów na rzecz BG (2 mln z ). W zakresie zarzàdzania poszerzono znacznie kompetencje jednoosobowego kierownictwa, sprowadzajàc rol samorzàdu do funkcji doradczych. W zakresie struktury organizacyjnej, pod central BG - zlokalizowanà przy ul. Âwi tokrzyskiej w Warszawie - podlega o, zgodnie z nowym podzia em administracyjnym, 49 oddzia ów wojewódzkich. BezpoÊrednià jednostkà zwierzchnià dla BS w Goworowie sta si oddzia wojewódzki BG w Ostro ce. 20

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie i jego Aptekarze

Podkarpacie i jego Aptekarze Thesaurus A p o t h e c a Nr 3 i ri Podkarpacie i jego Aptekarze Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie Rzeszów, paêdziernik 2011 r. Komitet Redakcyjny Serii Wydawniczej: Przewodniczàcy dr n.

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN KARTY 1) Komunikat nr 1 Komisji Krajowej NSZZ SolidarnoÊç z 13 grudnia 1981 r. og oszony w zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego. Zbiory prywatne. 1 KARTY

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå RYNEK HURTOW Y Nr 37 grudzieƒ 2010 r. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku yczy Zarzàd Praskiej Gie dy Spo ywczej W numerze: Relacja z VI Dni Produktów

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo