Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)"

Transkrypt

1 Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Informacje ogólne o Banku Schemat struktury organizacyjnej Banku Podstawa sporządzania Polityki informacyjnej 6 2. Informacje o zasadach zarządzania ryzykiem w Banku Ryzyko kredytowe Zarządzanie ryzykiem kredytowym Zarządzanie ryzykiem koncentracji zaangażowań Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie Zarządzanie ryzykiem rezydualnym Ryzyko rynkowe Ryzyko płynności Cele strategiczne zarządzania ryzykiem płynności w Banku Planowane działania umożliwiające realizację celów strategicznych Organizacja procesu zarządzania ryzykiem płynności w Banku Ryzyko stopy procentowej Cele strategiczne w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej Planowane działania umożliwiające realizację celów strategicznych Organizacja procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Ryzyko operacyjne Organizacja procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku Ryzyko braku zgodności Instrumenty kapitałowe Fundusze własne Informacje podstawowe Wartość księgowa funduszy Adekwatność kapitałowa Opis metody stosowanej do oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego Pozostałe wymogi kapitałowe 43 1

3 1. Wprowadzenie 1.1. Informacje ogólne o Banku Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony przez Zgromadzenie Założycieli na mocy uchwały z dnia 26 czerwca 1950 r. zarejestrowanej w Sądzie Okręgowym Wydział II Handlowy w Warszawie w dniu 11 listopada 1950 r. Ówczesna nazwa Banku to "Gminna Kasa Spółdzielcza w Modlinie z odpowiedzialnością i udziałami". W roku 1954 siedziba Gminnej Kasy Spółdzielczej została przeniesiona do Nowego Dworu Mazowieckiego. W dniu 6 września 1956 roku nastąpiła zmiana nazwy z Gminnej Kasy Spółdzielczej na Kasę Spółdzielczą w Nowym Dworze Mazowieckim. Obecna nazwa Bank Spółdzielczy została przyjęta w dniu 29 kwietnia 1973 roku. W dniu 1 kwietnia 1999 roku w wyniku procesu łączeniowego do Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim przyłączyły się Bank Spółdzielczy w Zakroczymiu oraz Bank Spółdzielczy w Leoncinie. W wyniku powyższych zmian organizacyjnych w ujęciu historycznym teren działania Banku obejmował miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz gminy Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym. Zgodnie z obecnie obowiązującym statutem terenem działania Banku jest województwo mazowieckie. Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. W latach Bank rozwijał swoją działalność poprzez tworzenie nowych jednostek bankowych, przejmowanie do obsługi znaczących klientów instytucjonalnych oraz poszerzanie gamy oferowanych produktów i usług bankowych. W 2008 roku Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadził działalność operacyjną poprzez 10 placówek i 8 bankomatów. Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela. Tabela nr 1. WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJA % skonsolidowany aktywów ogółem % skonsolidowany depozytów ogółem % skonsolidowany kredytów ogółem Centrala I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim II Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku Oddział w Zakroczymiu Nowy Dwór Mazowiecki ul. Słowackiego 8 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Słowackiego 8 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Wojska Polskiego 37 Pomiechówek ul. Kupiecka 10 Zakroczym ul. Koźmińskiego

4 Oddział w Leoncinie Leoncin ul. Partyzantów I Oddział w Warszawa Warszawie ul. Skalbmierska Bankowy Punkt Nowy Dwór Mazowiecki Obsługi ul. Zakroczymska 30 Łącznie z I Oddziałem w Nowym Dworze Mazowieckim Bankowy Punkt Nowy Dwór Mazowiecki Obsługi ul. Legionów 7 Łącznie z I Oddziałem w Nowym Dworze Mazowieckim Bankowy Punkt Czosnów Obsługi ul. Warszawska 42 Łącznie z II Oddziałem w Nowym Dworze Mazowieckim Bankowy Punkt Pomiechówek Obsługi ul. Szkolna 2 Łącznie z Oddziałem w Pomiechówku Działalność operacyjna w 2008 r. prowadzona była również za pośrednictwem Banku internetowego. Podstawowe dane finansowe obrazujące rozwój Banku w latach przedstawiają się następująco (dane w tys. zł): Tabela nr 2. Wyszczególnienie suma bilansowa obligo kredytowe depozyty klientów fundusz zasobowy fundusz udziałowy Przychody Banku wynik z działalności bankowej zysk netto Współczynnik wypłacalności 11,75 5,26 12,52 Współczynnik kredytów nieregularnych 8,25 5,80 4,41 ROE 15,68 0,61 23,00% ROA 0,96 0,03 0,98% Przedstawione wielkości pokazują, iż większość wartości z bilansu oraz rachunku zysków i strat charakteryzuje wysoka dynamika. Oznacza to, że Bank znajdował się w okresie systematycznego wzrostu. 3

5 Na koniec 2008 roku Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim na 350 banków zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zajmuje: a) 39 pozycję pod względem sumy bilansowej, b) 38 pozycję pod względem zgromadzonych depozytów, c) 70 pozycję pod względem wartości portfela kredytowego, W grupie rówieśniczej 57 banków, których suma bilansowa kształtuje się na poziomie od 100 do 200 mln zł Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim zajmuje: a) 9 pozycję pod względem sumy bilansowej, b) 9 pozycję pod względem zgromadzonych depozytów, c) 38 pozycję pod względem wartości portfela kredytowego. Do roku 2006 na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego działały oprócz BS oddziały banków PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Pocztowy oraz SKOK Wołomin. W latach swoją działalność rozpoczęło 10 kolejnych banków tj. Dominet Bank SA, Eurobank SA, Bank Millenium SA, Polbank EFG SA, GE Money Bank SA, Mazowiecki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łomiankach, BPH S.A, Kredyt Bank S.A.,Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz LUKAS Bank. Pomimo narastającej konkurencji Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim poszerza swoją działalność i pozyskuje nowych klientów na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz w pobliskich gminach: Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym, oraz Czosnów. Według Banku największa konkurencja występuje na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W 2008 roku Bank prowadził rachunki bankowe (bieżące oraz oszczędnościowe) dla klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i instytucji, rolników oraz działalność kredytową dla każdej z wymienionych grup klientów. Oprócz tego Bank prowadził obsługę dewizową w zakresie prowadzenia rachunków bieżących oraz dokonywania poleceń zapłaty w obrocie dewizowym, a także skupu i sprzedaży walut. Bank nie udzielał kredytów w walutach wymienialnych. Bank korzysta z systemu informatycznego EuroBankNet opracowanego i wdrożonego przez firmę SoftNet Sp. z o.o. z Krakowa. Funkcjonuje także system do sprawozdawczości i analiz ryzyka pod nazwą EuroBanknet - C. Wyżej wymieniony system jest w pełni dostosowany do profilu prowadzonej działalności. System informatyczny Banku od 2000 roku działa w systemie on-line. Bank posiada pełna gamę produktów z grupy bankowości elektronicznej. W ich skład wchodzi: 1) system ebanknet system bankowości internetowej dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, 4

6 2) system HomeNet system z grupy tzw. office banking dla dużych podmiotów i instytucji, 3) system SmS BankNet system powiadamiania w drodze wiadomości sms o stanach i operacjach odbywających się na rachunkach klientów Schemat struktury organizacyjnej Banku Prezes Zarządu Komitet Zarządzania Ryzykiem Komitet Zarządzania Kryzysowego Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Komitet kredytowy 1. Zespół kontroli wewnętrznej i audytu Wiceprezes Zarządu ds. finansowych 1. Zespół produktów bankowych i marketingu 2. Zespół analityków kredytowych 3. Samodzielne stanowisko windykacji 4. Dyrektorzy Oddziałów 2. Zespół kadrowoorganizacyjny 3. Zespół bezpieczeństwa, informatyki i logistyki 4. Samodzielne stanowisko skarbnika 5. Zespół obsługi Banku 1. Główny księgowy 2. Zespół rachunkowości i gospodarki własnej 3. Zespół sprawozdawczości i analiz ekonomicznych 4. Zespól zarządzania ryzykami i analiz 1. I O/NDM (O) 3. O/ Pomiechówek (2) 5. O/ Leoncin (4) 2. II O/NDM (1) 4. O/ Zakroczym (3) 6. I O/ Warszawa (6) Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim składa się z dwóch osób pozostających z Bankiem w stosunku pracy oraz z dwóch członków społecznych oddelegowanych z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu Banku. Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco: 1. Piotr Ciuchta Wiceprezes ds. finansowych, p.o Prezesa Zarządu Banku 2. Weronika Zawadzka Wiceprezes ds. handlowych, 5

7 3. Ewa Stypik - Skiba Członek Zarządu ds. finansowych, 4. Leopold Bogdański Członek Zarządu ds. handlowych Podstawa sporządzenia Polityki informacyjnej Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Uchwały Nr 6/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu. 2. Informacje o zasadach zarządzania ryzykiem w Banku W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, w którym uczestniczą organy Banku, wyznaczone komitety i komórki organizacyjne (zespoły) oraz pracownicy. W procesie zarządzania ryzykiem, strategiczne cele określa Rada Nadzorcza, która ocenia skuteczność działań Zarządu Banku, mających na celu zapewnienie efektywności procesu zarządzania ryzykiem. Struktura zarządzania ryzykiem w Bank Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Na proces zarządzania ryzykiem bankowym składają się następujące czynności: identyfikacja ryzyka polegająca na określeniu źródeł ryzyka, zarówno aktualnych, jak 6

8 i potencjalnych, które wynikają z bieżącej i planowanej działalności Banku, pomiar ryzyka, zarządzanie ryzykiem polegające na podejmowaniu decyzji dotyczących akceptowanego poziomu ryzyka, planowaniu działań, wydawaniu rekomendacji i zaleceń, tworzeniu procedur i narzędzi wspomagających, monitorowanie polegające na stałym nadzorowaniu poziomu ryzyka w oparciu o przyjęte metody pomiaru ryzyka, raportowanie obejmujące cykliczne informowanie Kierownictwa o skali narażenia na ryzyko i podjętych działaniach. Schemat zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim IDENTYFIKACJA POMIAR ZARZĄDZANIE RYZYKIEM RAPORTOW ANIE ZARZĄDZANIE MONITOROWANIE 2.1. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością wystąpienia strat finansowych spowodowanych nie wywiązywaniem się kontrahenta Banku ze zobowiązań wynikających z warunków umowy. Z uwagi na możliwość poniesienia przez Bank relatywnie dużych strat, ryzyko kredytowe istotnie wpływa na działalność Banku. Celem strategicznym zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku, jest zwiększenie bezpieczeństwa działalności kredytowej, poprzez zapewnienie właściwej jakości oceny ryzyka kredytowego i efektywności podejmowania decyzji kredytowych, jak również skutecznego procesu monitorowania zaangażowania kredytowego wobec pojedynczego klienta oraz całego portfela kredytowego Banku. W celu zapewnienia odpowiedniej do profilu ryzyka Banku jakości aktywów kredytowych, Bank zarządza: ryzykiem kredytowym, ryzykiem koncentracji zaangażowań, 7

9 ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, ryzykiem rezydualnym Zarządzanie ryzykiem kredytowym Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem kredytowym Banku, a w szczególności: ustanawia zasady polityki kredytowej Banku; zatwierdza Regulamin powoływania i działania Komitetu Kredytowego ; rozpatruje sprawozdania oraz raporty kontroli dotyczących portfela kredytowego celem oceny poziomu jego ryzyka i działalności kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację polityki kredytowej, a także oceny przestrzegania przepisów i regulacji ostrożnościowych, jak również wewnętrznych regulaminów i procedur. Zarząd Banku kieruje bieżącą jego działalnością i jest odpowiedzialny za odpowiednie ukształtowanie i zarządzanie działalnością kredytową, poprzez: realizację wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów strategicznych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku; prowadzenie działalności Banku zgodnie z zasadami określonymi w Polityce kredytowej; ustanowienie szczegółowych pełnomocnictw i limitów kredytowych dla pracowników uczestniczących w procesie kredytowym; zatwierdzanie wysokości wewnętrznych limitów koncentracji; uchwalenie wewnętrznych regulacji i procedur dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku; podejmowanie decyzji kredytowych zastrzeżonych do jego kompetencji. Oprócz Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym główną rolę pełnią: 1) Prezes Zarządu, nadzorujący obszar ryzyka kredytowego, któremu podlega m.in. Zespół kontroli wewnętrznej i audytu; 2) Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, nadzorujący działalność kredytową, któremu podlegają m.in.: Oddziały Banku; 3) Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych, któremu podlegają m.in.: Zespół zarządzania ryzykami i analiz, Zespół rachunkowości i gospodarki własnej oraz Zespół sprawozdawczości i analiz ekonomicznych; 4) Komitet Zarządzania Ryzykami, jako organ opiniodawczo-decyzyjny w zakresie kształtowania polityki zarządzania aktywami i pasywami w Banku, który opiniuje m.in.: a) projekty wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, 8

10 b) metody pomiaru i oceny oraz ustalania norm ostrożnościowych dla portfelowego ryzyka kredytowego, w zakresie: limitów branżowych, ryzyka związanego z koncentracją należności kredytowych, ryzyka związanego z produktami generującymi ryzyko kredytowe, ryzyka związanego ze stosowanymi zabezpieczeniami kredytów i pożyczek, tworzenia, rozwiązania i wykorzystania rezerwy na ryzyko ogólne, c) wysokość limitów wewnętrznych Banku z tytułu ryzyka kredytowego; 5) Komitet Kredytowy Banku, do kompetencji którego należy wydawanie opinii poprzedzających podjecie decyzji kredytowej lub decyzji dotyczącej należności trudnej przez Zarząd Banku lub upoważnione osoby, w sprawie: a) zawarcia w imieniu Banku transakcji kredytowej, b) przystąpienia lub organizowania przez Bank konsorcjum bankowego, c) zawarcia transakcji kredytowej z podmiotami lub osobami, o których mowa art. 79 ustawy Prawo bankowe, d) zawarcia innych transakcji obciążonych ryzykiem kredytowym, a wynikających z działalności Banku, w stosunku do których odrębne regulacje wprowadzają wymóg uzyskania opinii komitetu kredytowego, e) klasyfikacji ekspozycji kredytowych do poszczególnych kategorii ryzyka kredytowego na podstawie kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej, f) zmiany warunków transakcji kredytowych, w tym zawieszenia naliczania odsetek, zmiany terminu spłaty kapitału lub odsetek poza ostateczny termin spłaty, zmiany lub zwolnienia zabezpieczenia, umorzenie kapitału, odsetek oraz innych należności związanych z kredytem, g) ustalenia strategii wobec klienta, h) dokonywania odpisów aktywów z ewidencji bilansowej lub pozabilansowej oraz umorzenie należności, i) opiniowanie innych spraw związanych z działalnością kredytową Banku, w tym spraw dotyczących polityki kredytowej Banku; 6) Zespół analityków kredytowych odpowiedzialny za realizację zadań w obszarze ryzyka kredytowego, wyznaczonych w Regulaminie Organizacyjnym oraz zleconych przez władze Banku. Zespół analityków kredytowych w szczególności: a) odpowiada za poprawność oceny wniosków o udzielenie kredytów, pożyczek, gwarancji i innych transakcji obarczonych ryzykiem kredytowym, i weryfikacji analiz zdolności kredytowej oraz oceny zabezpieczeń i propozycji klasyfikacji, 9

11 b) współuczestniczy w wydawaniu opinii dotyczących transakcji kredytowych obciążonych ryzykiem kredytowym; c) współuczestniczy w tworzeniu regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego; d) dokonuje analiz portfela kredytowego w terminach zgodnych z Instrukcją sporządzania informacji zarządczej ; 7) Dyrektorzy Oddziałów odpowiedzialni są za identyfikację ryzyka kredytobiorców ocenianych i monitorowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Banku, podejmowanie decyzji kredytowych zgodnych z otrzymanym pełnomocnictwem; 8) Zespół zarządzania ryzykami i analiz: a) dokonuje pomiaru i monitorowania ryzyk ponoszonych przez Bank, w tym ryzyka kredytowego, oraz b) przeprowadza analizy poprawności wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych ryzyk, w tym prawidłowości wyliczenia kapitału regulacyjnego i kapitału wewnętrznego; 9) Zespół kontroli wewnętrznej i audytu: a) uczestniczy w opiniowaniu procedur regulujących proces zarządzania ryzykiem kredytowym, b) bada i ocenia adekwatność i skuteczność kontroli wewnętrznej w Banku w zakresie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym, c) przeprowadza kontrolę procesu identyfikacji ryzyk Banku oraz oceny istotności ryzyka, d) analizuje metodyki i procesy zarządzania ryzykami Banku oraz ich zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Banku, e) przeprowadza ocenę poprawności wyliczenia kapitału regulacyjnego oraz jakości procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, a także ocenę przeglądu i efektywności tych procesów w zakresie ryzyka kredytowego, f) formułuje rekomendacje zmierzające do likwidacji nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzanych analiz, kontroli i przeglądów. 10

12 Struktura zarządzania ryzykiem kredytowym Rada Nadzorcza Komitet Kredytowy Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Zarząd: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. finansowo księgowych Komitet Zarządzania Ryzykami Zespół Produktów bankowych i marketingu Oddziały Zespół kontroli wewnętrznej i audytu Zespół zarządzania ryzykami i analiz Samodzielne stanowisko windykacji Zespół analityków kredytowych Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku obejmuje następujące etapy: identyfikację czynników ryzyka kredytowego; ocenę oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka kredytowego (limity); monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka; wdrażanie technik redukcji ryzyka; zarządzanie ryzykiem rezydualnym; wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego; 11

13 kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym. Ryzyko kredytowe rozpatrywane jest w dwóch aspektach: ryzyka pojedynczej transakcji; ryzyka łącznego portfela kredytowego. Ryzyko pojedynczej transakcji zależy od wysokości możliwej straty (równej maksymalnej wartości ekspozycji kredytowej) i prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Ryzyko łączne portfela kredytowego zależne jest od wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia i współzależności między poszczególnymi kredytami lub kredytobiorcami. Im mniejsza jest ta wzajemna zależność tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące niespłacenie jednego kredytu będą również wpływały na niespłacenie innych, zwiększając w ten sposób łączne ryzyko kredytowe. Metodą zabezpieczenia się przed nadmiernym ryzykiem w działalności kredytowej jest prowadzone zarządzanie ryzykiem, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu, jak i łącznego zaangażowania kredytowego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego przeprowadzane jest za pomocą: 1) dywersyfikacji oraz monitorowania i raportowania ryzyka kredytowego z tytułu koncentracji, związanego ze zbyt dużym zaangażowaniem Banku, przede wszystkim: a) wobec pojedynczych podmiotów oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, b) w ten sam sektor gospodarczy, c) wobec tego samego produktu, d) w ten sam rodzaj zabezpieczenia, 2) monitorowania i raportowania jakości portfela (badanie szkodowości kredytów w poszczególnych segmentach klientów, branżach, regionach itp.); 3) monitorowania i raportowania adekwatności dokonywanych odpisów i wielkości tworzonych rezerw na należności zagrożone w porównaniu do ich poziomu i wielkości wyniku finansowego; 4) analizy migracji ekspozycji pomiędzy poszczególnymi kategoriami ryzyka; 5) monitorowania ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka; 6) monitorowania kredytów udzielanych osobom wewnętrznym ; 7) przedsięwzięć organizacyjno-kadrowych, polegających w szczególności na: a) organizacji bezpiecznych systemów podejmowania decyzji kredytowych, b) prawidłowym przepływie informacji, c) odpowiednim doborze i szkoleniu kadr, d) nadzorze nad działalnością kredytową. 12

14 Zarządzanie ryzykiem kredytowym pojedynczej transakcji/kredytobiorcy Bank prowadzi poprzez: stosowanie metodyki oceny zdolności kredytowej, dostosowanej do profilu ryzyka kredytobiorcy, bieżący monitoring kredytowy wszystkich ekspozycji, przegląd ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych, windykację i nadzór nad kredytami zagrożonymi, kontrolę procesu kredytowego w odniesieniu do transakcji zawartych z danym kredytobiorcą. Jako ekspozycję przeterminowaną, Bank uznaje każdą należność z tytułu kapitału lub odsetek nie spłaconą w terminie. Ekspozycjami zagrożonymi są należności poniżej standardu, wątpliwe i stracone zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia r. (Dz.U. Nr 218, poz z późniejszymi zmianami). Bank przeprowadza klasyfikację należności i dokonuje podziału wszystkich należności i zobowiązań pozabilansowych na kategorie ryzyka: 1) należności normalne; 2) należności pod obserwacją; 3) należności zagrożone, w tym: poniżej standardu, wątpliwe i stracone, stosując dwa podstawowe, niezależne od siebie kryteria: 1) kryterium terminowości terminowość spłaty kapitału lub odsetek; 2) kryterium ekonomiczne badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela). Przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia r. (Dz.U. Nr 218, poz z późniejszymi zmianami). Bank tworzy rezerwy celowe oraz rezerwę na ryzyko ogólne. Rezerwy celowe tworzone są na ryzyko związane z działalnością Banku w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do: kategorii "normalne" w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i kredytów detalicznych, kategorii "pod obserwacją", grupy "zagrożone" w tym do kategorii "poniżej standardu", "wątpliwe" lub stracone. Wysokość tworzonych rezerw związana jest bezpośrednio z kategorią ryzyka, do której została zaklasyfikowana ekspozycja oraz z jakością przyjętych zabezpieczeń prawnych ekspozycji. Na pokrycie ryzyka związanego z działalnością kredytową, Bank dokonuje odpisów na rezerwy celowe, tworzone w ścisłej korelacji z rozpoznanym ryzykiem tj. na pokrycie straty związanej z określonymi 13

15 należnościami lub ich grupami w oparciu o ocenę możliwości jej wystąpienia. Tabela nr 3. Stan i zmiany rezerw celowych (w zł). Kategorie naleŝności Stan na r. Zwiększenia rezerw Wykorzystanie rezerw Rozwiązanie rezerw Stan na r. Wymagany poziom rezerw NaleŜności normalne - sektor niefinansowy , ,53 0, , ,75 0,00 NaleŜności pod obserwacją , ,25 0, , , ,17 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , ,25 0, , , ,17 - sektor budŝetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaleŜności poniŝej standardu , ,93 0, , , ,69 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , ,93 0, , , ,69 - sektor budŝetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaleŜności wątpliwe , ,97 0, , , ,75 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , ,97 0, , , ,75 - sektor budŝetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaleŜności stracone , , , , , ,33 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , , , , , ,33 - sektor budŝetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa na ryzyko ogólne tworzona jest zgodnie z art. 130 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póź. zm.). Rezerwa tworzona jest w ciężar kosztów, na pokrycie niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej. Tworzenie i rozwiązywanie rezerwy dokonywane jest na podstawie oceny ryzyka, uwzględniającej w szczególności wielkość należności oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych. Tabela nr 4. Rezerwy na przyszłe zobowiązania według rodzaju zobowiązań (w zł). Wyszczególnienie Stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r. Zobowiązania pozabilansowe ,00 0, , ,00 Na ryzyko ogólne 0,00 0,00 0,00 0,00 Na koszty urlopów pracowniczych 0,00 0,00 0,00 0,00 Na koszty odpraw emerytalnych , ,00 0, ,00 Na koszty nagród jubileuszowych , , , ,00 Razem , , , ,00 14

16 Tabela nr 5. Należności Banku od sektora finansowego (w zł). Kategoria naleŝności r r. zł % zł % NaleŜności od sektora finansowego brutto , % , % NaleŜności normalne , % , % NaleŜności pod obserwacją NaleŜności poniŝej standardu NaleŜności wątpliwe NaleŜności stracone Rezerwy celowe na naleŝności 100 % 100 % w sytuacji pod obserwacją w sytuacji poniŝej standardu w sytuacji wątpliwej w sytuacji straconej NaleŜności od sektora finansowego netto (bez odsetek) ,83 X ,27 X Tabela nr 6. Należności Banku od sektora niefinansowego (w zł). Kategoria naleŝności r r. zł % zł % NaleŜności od sektora niefinansowego brutto , % , % NaleŜności normalne ,65 93 % ,94 92 % NaleŜności pod obserwacją ,88 2 % ,85 2% NaleŜności poniŝej standardu ,00 1 % ,94 2 % NaleŜności wątpliwe ,11 1 % ,00 1 % NaleŜności stracone ,01 3 % ,20 3 % Rezerwy celowe na naleŝności , % , % w sytuacji normalnej ,04 6 % ,75 6 % w sytuacji pod obserwacją ,32 1 % ,29 1 % w sytuacji poniŝej standardu ,69 3 % ,66 12 % w sytuacji wątpliwej ,77 17 % ,30 8 % w sytuacji straconej ,77 73 % ,59 73 % Prowizje , ,86 w sytuacji normalnej ,98 w sytuacji pod obserwacją 0,00 w sytuacji poniŝej standardu 1 651,54 w sytuacji wątpliwej ,61 w sytuacji straconej ,38 NaleŜności od sektora niefinansowego netto (bez odsetek) ,55 X ,48 X 15

17 Tabela nr 7. Należności Banku od sektora budżetowego (w zł). Kategoria naleŝności r r. zł % zł % NaleŜności od sektora budŝetowego brutto , % , % NaleŜności normalne , % , % NaleŜności pod obserwacją 0,00 0 % 0,00 0 % NaleŜności poniŝej standardu 0,00 0 % 0,00 0 % NaleŜności wątpliwe 0,00 0 % 0,00 0 % NaleŜności stracone 0,00 0 % 0,00 0 % Rezerwy celowe na naleŝności 0, % 0, % w sytuacji pod obserwacją 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji poniŝej standardu 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji wątpliwej 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji straconej 0,00 0 % 0,00 0 % Prowizje 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji pod obserwacją 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji poniŝej standardu 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji wątpliwej 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji straconej 0,00 0 % 0,00 0 % NaleŜności od sektora budŝetowego netto (bez odsetek) ,49 X ,36 X Zarządzanie ryzykiem koncentracji zaangażowań. Bank zarządza ryzykiem koncentracji zaangażowań zarówno na poziomie jednostkowym, jak i całego portfela aktywów. Bank identyfikuje oraz monitoruje ryzyko kredytowe z tytułu koncentracji związane ze zbyt dużym zaangażowaniem Banku: wobec pojedynczych podmiotów oraz powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie; w ten sam sektor gospodarczy; wobec tego samego produktu; w ten sam rodzaj zabezpieczenia; W przypadku wykorzystania limitu na poziomie ustalonym przez Bank, podejmowane są działania w celu ograniczenia poziomu koncentracji zaangażowań. Bank uznaje, że ryzyko wynikające z koncentracji zaangażowań w procesie obliczania kapitału regulacyjnego potencjalnie nie jest w pełni zidentyfikowane i w konsekwencji może nie w pełni być pokryte wymogiem kapitałowym ustalonym w Filarze I. Zasady klasyfikacji ryzyk koncentracji zaangażowań pod względem istotności, Bank ustala w oparciu o 16

18 procedurę szacowania i oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego. Na dzień 31 grudnia 2008r. w Banku nie wystąpiła konieczność utworzenia wymogu kapitałowego z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań. Tabela nr 8. Struktura zaangażowania kredytowego według segmentów branżowych na dzień r. (w zł) BRANŻA Udział branż w portfelu kredytowym Należności ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 20,68% ,03 Rybołówstwo 0,00% 0,00 Górnictwo 0,00% 0,00 Przetwórstwo przemysłowe 11,76% ,05 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 0,00% 0,00 Budownictwo 4,22% ,56 Handel hurtowy i detaliczny 15,90% ,68 Hotele i restauracje 0,07% ,31 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 3,97% ,55 Pośrednictwo finansowe 0,13% ,92 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 6,10% ,83 1,08% ,00 Edukacja 0,00% 0,00 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 0,24% ,92 Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0,36% ,30 0,00% 0,00 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0,00% 0,00 Inne 0,00% 0,00 RAZEM ,15 Tabela nr 9. Struktura zaangażowania kredytowego Banku wobec 10 największych podmiotów na dzień r. Podmiot Udział % w portfelu kredytowym Podmiot A 3,62% Podmiot B 3,15% Podmiot C 2,68% Podmiot D 2,29% 17

19 Podmiot E 2,17% Podmiot F 1,87% Podmiot G 1,77% Podmiot H 1,55% Podmiot I 1,51% Podmiot J 1,47% Razem zaangażowanie bilansowe 22,08% i pozabilansowe podmiotów Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie Bank dokonuje jego pomiaru i oceny, analizując: 1) poziom zaangażowania Banku w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie, 2) jakość portfela kredytowego w grupie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, 3) wartość ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w sytuacji zagrożonej, 4) wartość indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 5) wartość indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w sytuacji zagrożonej, 6) wskaźnik jakości indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 7) stopień wykorzystania limitu koncentracji łącznego zaangażowania zabezpieczonego hipotekami na nieruchomościach mieszkalnych i komercyjnych, 8) wahania cen na rynku nieruchomości, prognozy kształtowania się rynkowych cen nieruchomości oraz ich wpływ na ryzyko kredytowe, 9) poziom wskaźnika LtV. Bank monitoruje zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz weryfikuje wartość rynkową nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych. Weryfikacja i monitoring prowadzone są na podstawie dokumentów przedkładanych przez kredytobiorcę oraz informacji i danych gromadzonych bezpośrednio przez pracowników Banku, z wykorzystaniem m.in. bazy danych o nieruchomościach, zawartej w Systemie Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON). Bank identyfikuje ryzyko kredytowe, na jakie jest narażony na skutek zaangażowania w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie, dokonuje jego pomiaru oraz określa poziom tego ryzyka. Poziom akceptowanego przez Bank ryzyka kredytowego w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie wyznaczony w danym momencie, dostarcza informacji o sytuacji finansowej Banku oraz o jego wrażliwości na zmiany rynkowe. 18

20 W Banku obowiązuje scentralizowany model zarządzania ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. W systemie zarządzania ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie uczestniczą: 1) Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w Banku, w tym systemem zarządzania ryzykiem ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, ocenia jego adekwatność i skuteczność, dokonuje okresowej oceny realizacji strategii zarządzania ryzykami w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem oraz do polityki kredytowej. W tym celu Zarząd Banku okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat poziomu ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwa jego występowania, jego skutków i metod zarządzania tym ryzykiem; 2) Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykami, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz wprowadzanie, jeśli to konieczne, niezbędnych korekt w celu usprawnienia tego systemu. Zarząd Banku dokonuje oceny poprawności funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie nie rzadziej niż raz w roku; 3) Komitet Zarządzania Ryzykami opiniuje projekty strategii i polityk dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, procedury pomiaru, raportowania i limitowania ryzyka i limitów koncentracji; 4) Zespół zarządzania ryzykami i analiz monitoruje i analizuje strukturę bilansu Banku w aspekcie ryzyk finansowych ponoszonych przez Bank, a w szczególności ryzyka: płynności, stopy procentowej, dokonuje pomiaru i kontroluje przestrzeganie norm ostrożnościowych przyjętych w Banku w zakresie tych ryzyk, opracowuje zasady zarządzania ryzykiem finansowym Banku, zarządza i monitoruje portfel ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, gromadzi informacje o poziomie ryzyka kredytowego ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, tworzy bazy danych oraz sporządza analizy tego ryzyka prezentowane członkom Komitetu Zarządzania Ryzykami oraz Zarządowi Banku; 5) Zespół kontroli wewnętrznej i autytu kontroluje sprawność działania systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonuje regularnych przeglądów prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku; 6) Zespół produktów bankowych i marketingu opracowuje i modyfikuje regulacje produktowe oraz dostosowuje plany sprzedażowe kredytów zabezpieczonych hipotecznie do poziomu ryzyka portfela tych ekspozycji; 19

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49

PGE Dom Maklerski S.A. ul. Mysia 2 00-496 Warszawa tel : 22 340 13 60 Fax: 22 622 27 49 Ujawnienie informacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo