Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)"

Transkrypt

1 Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Informacje ogólne o Banku Schemat struktury organizacyjnej Banku Podstawa sporządzania Polityki informacyjnej 6 2. Informacje o zasadach zarządzania ryzykiem w Banku Ryzyko kredytowe Zarządzanie ryzykiem kredytowym Zarządzanie ryzykiem koncentracji zaangażowań Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie Zarządzanie ryzykiem rezydualnym Ryzyko rynkowe Ryzyko płynności Cele strategiczne zarządzania ryzykiem płynności w Banku Planowane działania umożliwiające realizację celów strategicznych Organizacja procesu zarządzania ryzykiem płynności w Banku Ryzyko stopy procentowej Cele strategiczne w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej Planowane działania umożliwiające realizację celów strategicznych Organizacja procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Ryzyko operacyjne Organizacja procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku Ryzyko braku zgodności Instrumenty kapitałowe Fundusze własne Informacje podstawowe Wartość księgowa funduszy Adekwatność kapitałowa Opis metody stosowanej do oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego Pozostałe wymogi kapitałowe 43 1

3 1. Wprowadzenie 1.1. Informacje ogólne o Banku Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony przez Zgromadzenie Założycieli na mocy uchwały z dnia 26 czerwca 1950 r. zarejestrowanej w Sądzie Okręgowym Wydział II Handlowy w Warszawie w dniu 11 listopada 1950 r. Ówczesna nazwa Banku to "Gminna Kasa Spółdzielcza w Modlinie z odpowiedzialnością i udziałami". W roku 1954 siedziba Gminnej Kasy Spółdzielczej została przeniesiona do Nowego Dworu Mazowieckiego. W dniu 6 września 1956 roku nastąpiła zmiana nazwy z Gminnej Kasy Spółdzielczej na Kasę Spółdzielczą w Nowym Dworze Mazowieckim. Obecna nazwa Bank Spółdzielczy została przyjęta w dniu 29 kwietnia 1973 roku. W dniu 1 kwietnia 1999 roku w wyniku procesu łączeniowego do Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim przyłączyły się Bank Spółdzielczy w Zakroczymiu oraz Bank Spółdzielczy w Leoncinie. W wyniku powyższych zmian organizacyjnych w ujęciu historycznym teren działania Banku obejmował miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz gminy Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym. Zgodnie z obecnie obowiązującym statutem terenem działania Banku jest województwo mazowieckie. Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. W latach Bank rozwijał swoją działalność poprzez tworzenie nowych jednostek bankowych, przejmowanie do obsługi znaczących klientów instytucjonalnych oraz poszerzanie gamy oferowanych produktów i usług bankowych. W 2008 roku Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadził działalność operacyjną poprzez 10 placówek i 8 bankomatów. Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela. Tabela nr 1. WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJA % skonsolidowany aktywów ogółem % skonsolidowany depozytów ogółem % skonsolidowany kredytów ogółem Centrala I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim II Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim Oddział w Pomiechówku Oddział w Zakroczymiu Nowy Dwór Mazowiecki ul. Słowackiego 8 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Słowackiego 8 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Wojska Polskiego 37 Pomiechówek ul. Kupiecka 10 Zakroczym ul. Koźmińskiego

4 Oddział w Leoncinie Leoncin ul. Partyzantów I Oddział w Warszawa Warszawie ul. Skalbmierska Bankowy Punkt Nowy Dwór Mazowiecki Obsługi ul. Zakroczymska 30 Łącznie z I Oddziałem w Nowym Dworze Mazowieckim Bankowy Punkt Nowy Dwór Mazowiecki Obsługi ul. Legionów 7 Łącznie z I Oddziałem w Nowym Dworze Mazowieckim Bankowy Punkt Czosnów Obsługi ul. Warszawska 42 Łącznie z II Oddziałem w Nowym Dworze Mazowieckim Bankowy Punkt Pomiechówek Obsługi ul. Szkolna 2 Łącznie z Oddziałem w Pomiechówku Działalność operacyjna w 2008 r. prowadzona była również za pośrednictwem Banku internetowego. Podstawowe dane finansowe obrazujące rozwój Banku w latach przedstawiają się następująco (dane w tys. zł): Tabela nr 2. Wyszczególnienie suma bilansowa obligo kredytowe depozyty klientów fundusz zasobowy fundusz udziałowy Przychody Banku wynik z działalności bankowej zysk netto Współczynnik wypłacalności 11,75 5,26 12,52 Współczynnik kredytów nieregularnych 8,25 5,80 4,41 ROE 15,68 0,61 23,00% ROA 0,96 0,03 0,98% Przedstawione wielkości pokazują, iż większość wartości z bilansu oraz rachunku zysków i strat charakteryzuje wysoka dynamika. Oznacza to, że Bank znajdował się w okresie systematycznego wzrostu. 3

5 Na koniec 2008 roku Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim na 350 banków zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zajmuje: a) 39 pozycję pod względem sumy bilansowej, b) 38 pozycję pod względem zgromadzonych depozytów, c) 70 pozycję pod względem wartości portfela kredytowego, W grupie rówieśniczej 57 banków, których suma bilansowa kształtuje się na poziomie od 100 do 200 mln zł Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim zajmuje: a) 9 pozycję pod względem sumy bilansowej, b) 9 pozycję pod względem zgromadzonych depozytów, c) 38 pozycję pod względem wartości portfela kredytowego. Do roku 2006 na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego działały oprócz BS oddziały banków PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Pocztowy oraz SKOK Wołomin. W latach swoją działalność rozpoczęło 10 kolejnych banków tj. Dominet Bank SA, Eurobank SA, Bank Millenium SA, Polbank EFG SA, GE Money Bank SA, Mazowiecki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łomiankach, BPH S.A, Kredyt Bank S.A.,Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz LUKAS Bank. Pomimo narastającej konkurencji Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim poszerza swoją działalność i pozyskuje nowych klientów na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz w pobliskich gminach: Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym, oraz Czosnów. Według Banku największa konkurencja występuje na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W 2008 roku Bank prowadził rachunki bankowe (bieżące oraz oszczędnościowe) dla klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i instytucji, rolników oraz działalność kredytową dla każdej z wymienionych grup klientów. Oprócz tego Bank prowadził obsługę dewizową w zakresie prowadzenia rachunków bieżących oraz dokonywania poleceń zapłaty w obrocie dewizowym, a także skupu i sprzedaży walut. Bank nie udzielał kredytów w walutach wymienialnych. Bank korzysta z systemu informatycznego EuroBankNet opracowanego i wdrożonego przez firmę SoftNet Sp. z o.o. z Krakowa. Funkcjonuje także system do sprawozdawczości i analiz ryzyka pod nazwą EuroBanknet - C. Wyżej wymieniony system jest w pełni dostosowany do profilu prowadzonej działalności. System informatyczny Banku od 2000 roku działa w systemie on-line. Bank posiada pełna gamę produktów z grupy bankowości elektronicznej. W ich skład wchodzi: 1) system ebanknet system bankowości internetowej dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, 4

6 2) system HomeNet system z grupy tzw. office banking dla dużych podmiotów i instytucji, 3) system SmS BankNet system powiadamiania w drodze wiadomości sms o stanach i operacjach odbywających się na rachunkach klientów Schemat struktury organizacyjnej Banku Prezes Zarządu Komitet Zarządzania Ryzykiem Komitet Zarządzania Kryzysowego Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Komitet kredytowy 1. Zespół kontroli wewnętrznej i audytu Wiceprezes Zarządu ds. finansowych 1. Zespół produktów bankowych i marketingu 2. Zespół analityków kredytowych 3. Samodzielne stanowisko windykacji 4. Dyrektorzy Oddziałów 2. Zespół kadrowoorganizacyjny 3. Zespół bezpieczeństwa, informatyki i logistyki 4. Samodzielne stanowisko skarbnika 5. Zespół obsługi Banku 1. Główny księgowy 2. Zespół rachunkowości i gospodarki własnej 3. Zespół sprawozdawczości i analiz ekonomicznych 4. Zespól zarządzania ryzykami i analiz 1. I O/NDM (O) 3. O/ Pomiechówek (2) 5. O/ Leoncin (4) 2. II O/NDM (1) 4. O/ Zakroczym (3) 6. I O/ Warszawa (6) Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim składa się z dwóch osób pozostających z Bankiem w stosunku pracy oraz z dwóch członków społecznych oddelegowanych z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu Banku. Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco: 1. Piotr Ciuchta Wiceprezes ds. finansowych, p.o Prezesa Zarządu Banku 2. Weronika Zawadzka Wiceprezes ds. handlowych, 5

7 3. Ewa Stypik - Skiba Członek Zarządu ds. finansowych, 4. Leopold Bogdański Członek Zarządu ds. handlowych Podstawa sporządzenia Polityki informacyjnej Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Uchwały Nr 6/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu. 2. Informacje o zasadach zarządzania ryzykiem w Banku W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, w którym uczestniczą organy Banku, wyznaczone komitety i komórki organizacyjne (zespoły) oraz pracownicy. W procesie zarządzania ryzykiem, strategiczne cele określa Rada Nadzorcza, która ocenia skuteczność działań Zarządu Banku, mających na celu zapewnienie efektywności procesu zarządzania ryzykiem. Struktura zarządzania ryzykiem w Bank Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Na proces zarządzania ryzykiem bankowym składają się następujące czynności: identyfikacja ryzyka polegająca na określeniu źródeł ryzyka, zarówno aktualnych, jak 6

8 i potencjalnych, które wynikają z bieżącej i planowanej działalności Banku, pomiar ryzyka, zarządzanie ryzykiem polegające na podejmowaniu decyzji dotyczących akceptowanego poziomu ryzyka, planowaniu działań, wydawaniu rekomendacji i zaleceń, tworzeniu procedur i narzędzi wspomagających, monitorowanie polegające na stałym nadzorowaniu poziomu ryzyka w oparciu o przyjęte metody pomiaru ryzyka, raportowanie obejmujące cykliczne informowanie Kierownictwa o skali narażenia na ryzyko i podjętych działaniach. Schemat zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim IDENTYFIKACJA POMIAR ZARZĄDZANIE RYZYKIEM RAPORTOW ANIE ZARZĄDZANIE MONITOROWANIE 2.1. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością wystąpienia strat finansowych spowodowanych nie wywiązywaniem się kontrahenta Banku ze zobowiązań wynikających z warunków umowy. Z uwagi na możliwość poniesienia przez Bank relatywnie dużych strat, ryzyko kredytowe istotnie wpływa na działalność Banku. Celem strategicznym zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku, jest zwiększenie bezpieczeństwa działalności kredytowej, poprzez zapewnienie właściwej jakości oceny ryzyka kredytowego i efektywności podejmowania decyzji kredytowych, jak również skutecznego procesu monitorowania zaangażowania kredytowego wobec pojedynczego klienta oraz całego portfela kredytowego Banku. W celu zapewnienia odpowiedniej do profilu ryzyka Banku jakości aktywów kredytowych, Bank zarządza: ryzykiem kredytowym, ryzykiem koncentracji zaangażowań, 7

9 ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, ryzykiem rezydualnym Zarządzanie ryzykiem kredytowym Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem kredytowym Banku, a w szczególności: ustanawia zasady polityki kredytowej Banku; zatwierdza Regulamin powoływania i działania Komitetu Kredytowego ; rozpatruje sprawozdania oraz raporty kontroli dotyczących portfela kredytowego celem oceny poziomu jego ryzyka i działalności kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację polityki kredytowej, a także oceny przestrzegania przepisów i regulacji ostrożnościowych, jak również wewnętrznych regulaminów i procedur. Zarząd Banku kieruje bieżącą jego działalnością i jest odpowiedzialny za odpowiednie ukształtowanie i zarządzanie działalnością kredytową, poprzez: realizację wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów strategicznych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku; prowadzenie działalności Banku zgodnie z zasadami określonymi w Polityce kredytowej; ustanowienie szczegółowych pełnomocnictw i limitów kredytowych dla pracowników uczestniczących w procesie kredytowym; zatwierdzanie wysokości wewnętrznych limitów koncentracji; uchwalenie wewnętrznych regulacji i procedur dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku; podejmowanie decyzji kredytowych zastrzeżonych do jego kompetencji. Oprócz Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym główną rolę pełnią: 1) Prezes Zarządu, nadzorujący obszar ryzyka kredytowego, któremu podlega m.in. Zespół kontroli wewnętrznej i audytu; 2) Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, nadzorujący działalność kredytową, któremu podlegają m.in.: Oddziały Banku; 3) Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych, któremu podlegają m.in.: Zespół zarządzania ryzykami i analiz, Zespół rachunkowości i gospodarki własnej oraz Zespół sprawozdawczości i analiz ekonomicznych; 4) Komitet Zarządzania Ryzykami, jako organ opiniodawczo-decyzyjny w zakresie kształtowania polityki zarządzania aktywami i pasywami w Banku, który opiniuje m.in.: a) projekty wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, 8

10 b) metody pomiaru i oceny oraz ustalania norm ostrożnościowych dla portfelowego ryzyka kredytowego, w zakresie: limitów branżowych, ryzyka związanego z koncentracją należności kredytowych, ryzyka związanego z produktami generującymi ryzyko kredytowe, ryzyka związanego ze stosowanymi zabezpieczeniami kredytów i pożyczek, tworzenia, rozwiązania i wykorzystania rezerwy na ryzyko ogólne, c) wysokość limitów wewnętrznych Banku z tytułu ryzyka kredytowego; 5) Komitet Kredytowy Banku, do kompetencji którego należy wydawanie opinii poprzedzających podjecie decyzji kredytowej lub decyzji dotyczącej należności trudnej przez Zarząd Banku lub upoważnione osoby, w sprawie: a) zawarcia w imieniu Banku transakcji kredytowej, b) przystąpienia lub organizowania przez Bank konsorcjum bankowego, c) zawarcia transakcji kredytowej z podmiotami lub osobami, o których mowa art. 79 ustawy Prawo bankowe, d) zawarcia innych transakcji obciążonych ryzykiem kredytowym, a wynikających z działalności Banku, w stosunku do których odrębne regulacje wprowadzają wymóg uzyskania opinii komitetu kredytowego, e) klasyfikacji ekspozycji kredytowych do poszczególnych kategorii ryzyka kredytowego na podstawie kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej, f) zmiany warunków transakcji kredytowych, w tym zawieszenia naliczania odsetek, zmiany terminu spłaty kapitału lub odsetek poza ostateczny termin spłaty, zmiany lub zwolnienia zabezpieczenia, umorzenie kapitału, odsetek oraz innych należności związanych z kredytem, g) ustalenia strategii wobec klienta, h) dokonywania odpisów aktywów z ewidencji bilansowej lub pozabilansowej oraz umorzenie należności, i) opiniowanie innych spraw związanych z działalnością kredytową Banku, w tym spraw dotyczących polityki kredytowej Banku; 6) Zespół analityków kredytowych odpowiedzialny za realizację zadań w obszarze ryzyka kredytowego, wyznaczonych w Regulaminie Organizacyjnym oraz zleconych przez władze Banku. Zespół analityków kredytowych w szczególności: a) odpowiada za poprawność oceny wniosków o udzielenie kredytów, pożyczek, gwarancji i innych transakcji obarczonych ryzykiem kredytowym, i weryfikacji analiz zdolności kredytowej oraz oceny zabezpieczeń i propozycji klasyfikacji, 9

11 b) współuczestniczy w wydawaniu opinii dotyczących transakcji kredytowych obciążonych ryzykiem kredytowym; c) współuczestniczy w tworzeniu regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego; d) dokonuje analiz portfela kredytowego w terminach zgodnych z Instrukcją sporządzania informacji zarządczej ; 7) Dyrektorzy Oddziałów odpowiedzialni są za identyfikację ryzyka kredytobiorców ocenianych i monitorowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Banku, podejmowanie decyzji kredytowych zgodnych z otrzymanym pełnomocnictwem; 8) Zespół zarządzania ryzykami i analiz: a) dokonuje pomiaru i monitorowania ryzyk ponoszonych przez Bank, w tym ryzyka kredytowego, oraz b) przeprowadza analizy poprawności wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych ryzyk, w tym prawidłowości wyliczenia kapitału regulacyjnego i kapitału wewnętrznego; 9) Zespół kontroli wewnętrznej i audytu: a) uczestniczy w opiniowaniu procedur regulujących proces zarządzania ryzykiem kredytowym, b) bada i ocenia adekwatność i skuteczność kontroli wewnętrznej w Banku w zakresie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym, c) przeprowadza kontrolę procesu identyfikacji ryzyk Banku oraz oceny istotności ryzyka, d) analizuje metodyki i procesy zarządzania ryzykami Banku oraz ich zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Banku, e) przeprowadza ocenę poprawności wyliczenia kapitału regulacyjnego oraz jakości procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, a także ocenę przeglądu i efektywności tych procesów w zakresie ryzyka kredytowego, f) formułuje rekomendacje zmierzające do likwidacji nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzanych analiz, kontroli i przeglądów. 10

12 Struktura zarządzania ryzykiem kredytowym Rada Nadzorcza Komitet Kredytowy Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Zarząd: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. finansowo księgowych Komitet Zarządzania Ryzykami Zespół Produktów bankowych i marketingu Oddziały Zespół kontroli wewnętrznej i audytu Zespół zarządzania ryzykami i analiz Samodzielne stanowisko windykacji Zespół analityków kredytowych Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku obejmuje następujące etapy: identyfikację czynników ryzyka kredytowego; ocenę oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka kredytowego (limity); monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka; wdrażanie technik redukcji ryzyka; zarządzanie ryzykiem rezydualnym; wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego; 11

13 kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym. Ryzyko kredytowe rozpatrywane jest w dwóch aspektach: ryzyka pojedynczej transakcji; ryzyka łącznego portfela kredytowego. Ryzyko pojedynczej transakcji zależy od wysokości możliwej straty (równej maksymalnej wartości ekspozycji kredytowej) i prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Ryzyko łączne portfela kredytowego zależne jest od wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia i współzależności między poszczególnymi kredytami lub kredytobiorcami. Im mniejsza jest ta wzajemna zależność tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące niespłacenie jednego kredytu będą również wpływały na niespłacenie innych, zwiększając w ten sposób łączne ryzyko kredytowe. Metodą zabezpieczenia się przed nadmiernym ryzykiem w działalności kredytowej jest prowadzone zarządzanie ryzykiem, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu, jak i łącznego zaangażowania kredytowego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego przeprowadzane jest za pomocą: 1) dywersyfikacji oraz monitorowania i raportowania ryzyka kredytowego z tytułu koncentracji, związanego ze zbyt dużym zaangażowaniem Banku, przede wszystkim: a) wobec pojedynczych podmiotów oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, b) w ten sam sektor gospodarczy, c) wobec tego samego produktu, d) w ten sam rodzaj zabezpieczenia, 2) monitorowania i raportowania jakości portfela (badanie szkodowości kredytów w poszczególnych segmentach klientów, branżach, regionach itp.); 3) monitorowania i raportowania adekwatności dokonywanych odpisów i wielkości tworzonych rezerw na należności zagrożone w porównaniu do ich poziomu i wielkości wyniku finansowego; 4) analizy migracji ekspozycji pomiędzy poszczególnymi kategoriami ryzyka; 5) monitorowania ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka; 6) monitorowania kredytów udzielanych osobom wewnętrznym ; 7) przedsięwzięć organizacyjno-kadrowych, polegających w szczególności na: a) organizacji bezpiecznych systemów podejmowania decyzji kredytowych, b) prawidłowym przepływie informacji, c) odpowiednim doborze i szkoleniu kadr, d) nadzorze nad działalnością kredytową. 12

14 Zarządzanie ryzykiem kredytowym pojedynczej transakcji/kredytobiorcy Bank prowadzi poprzez: stosowanie metodyki oceny zdolności kredytowej, dostosowanej do profilu ryzyka kredytobiorcy, bieżący monitoring kredytowy wszystkich ekspozycji, przegląd ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych, windykację i nadzór nad kredytami zagrożonymi, kontrolę procesu kredytowego w odniesieniu do transakcji zawartych z danym kredytobiorcą. Jako ekspozycję przeterminowaną, Bank uznaje każdą należność z tytułu kapitału lub odsetek nie spłaconą w terminie. Ekspozycjami zagrożonymi są należności poniżej standardu, wątpliwe i stracone zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia r. (Dz.U. Nr 218, poz z późniejszymi zmianami). Bank przeprowadza klasyfikację należności i dokonuje podziału wszystkich należności i zobowiązań pozabilansowych na kategorie ryzyka: 1) należności normalne; 2) należności pod obserwacją; 3) należności zagrożone, w tym: poniżej standardu, wątpliwe i stracone, stosując dwa podstawowe, niezależne od siebie kryteria: 1) kryterium terminowości terminowość spłaty kapitału lub odsetek; 2) kryterium ekonomiczne badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela). Przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia r. (Dz.U. Nr 218, poz z późniejszymi zmianami). Bank tworzy rezerwy celowe oraz rezerwę na ryzyko ogólne. Rezerwy celowe tworzone są na ryzyko związane z działalnością Banku w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do: kategorii "normalne" w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i kredytów detalicznych, kategorii "pod obserwacją", grupy "zagrożone" w tym do kategorii "poniżej standardu", "wątpliwe" lub stracone. Wysokość tworzonych rezerw związana jest bezpośrednio z kategorią ryzyka, do której została zaklasyfikowana ekspozycja oraz z jakością przyjętych zabezpieczeń prawnych ekspozycji. Na pokrycie ryzyka związanego z działalnością kredytową, Bank dokonuje odpisów na rezerwy celowe, tworzone w ścisłej korelacji z rozpoznanym ryzykiem tj. na pokrycie straty związanej z określonymi 13

15 należnościami lub ich grupami w oparciu o ocenę możliwości jej wystąpienia. Tabela nr 3. Stan i zmiany rezerw celowych (w zł). Kategorie naleŝności Stan na r. Zwiększenia rezerw Wykorzystanie rezerw Rozwiązanie rezerw Stan na r. Wymagany poziom rezerw NaleŜności normalne - sektor niefinansowy , ,53 0, , ,75 0,00 NaleŜności pod obserwacją , ,25 0, , , ,17 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , ,25 0, , , ,17 - sektor budŝetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaleŜności poniŝej standardu , ,93 0, , , ,69 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , ,93 0, , , ,69 - sektor budŝetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaleŜności wątpliwe , ,97 0, , , ,75 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , ,97 0, , , ,75 - sektor budŝetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaleŜności stracone , , , , , ,33 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , , , , , ,33 - sektor budŝetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa na ryzyko ogólne tworzona jest zgodnie z art. 130 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póź. zm.). Rezerwa tworzona jest w ciężar kosztów, na pokrycie niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej. Tworzenie i rozwiązywanie rezerwy dokonywane jest na podstawie oceny ryzyka, uwzględniającej w szczególności wielkość należności oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych. Tabela nr 4. Rezerwy na przyszłe zobowiązania według rodzaju zobowiązań (w zł). Wyszczególnienie Stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r. Zobowiązania pozabilansowe ,00 0, , ,00 Na ryzyko ogólne 0,00 0,00 0,00 0,00 Na koszty urlopów pracowniczych 0,00 0,00 0,00 0,00 Na koszty odpraw emerytalnych , ,00 0, ,00 Na koszty nagród jubileuszowych , , , ,00 Razem , , , ,00 14

16 Tabela nr 5. Należności Banku od sektora finansowego (w zł). Kategoria naleŝności r r. zł % zł % NaleŜności od sektora finansowego brutto , % , % NaleŜności normalne , % , % NaleŜności pod obserwacją NaleŜności poniŝej standardu NaleŜności wątpliwe NaleŜności stracone Rezerwy celowe na naleŝności 100 % 100 % w sytuacji pod obserwacją w sytuacji poniŝej standardu w sytuacji wątpliwej w sytuacji straconej NaleŜności od sektora finansowego netto (bez odsetek) ,83 X ,27 X Tabela nr 6. Należności Banku od sektora niefinansowego (w zł). Kategoria naleŝności r r. zł % zł % NaleŜności od sektora niefinansowego brutto , % , % NaleŜności normalne ,65 93 % ,94 92 % NaleŜności pod obserwacją ,88 2 % ,85 2% NaleŜności poniŝej standardu ,00 1 % ,94 2 % NaleŜności wątpliwe ,11 1 % ,00 1 % NaleŜności stracone ,01 3 % ,20 3 % Rezerwy celowe na naleŝności , % , % w sytuacji normalnej ,04 6 % ,75 6 % w sytuacji pod obserwacją ,32 1 % ,29 1 % w sytuacji poniŝej standardu ,69 3 % ,66 12 % w sytuacji wątpliwej ,77 17 % ,30 8 % w sytuacji straconej ,77 73 % ,59 73 % Prowizje , ,86 w sytuacji normalnej ,98 w sytuacji pod obserwacją 0,00 w sytuacji poniŝej standardu 1 651,54 w sytuacji wątpliwej ,61 w sytuacji straconej ,38 NaleŜności od sektora niefinansowego netto (bez odsetek) ,55 X ,48 X 15

17 Tabela nr 7. Należności Banku od sektora budżetowego (w zł). Kategoria naleŝności r r. zł % zł % NaleŜności od sektora budŝetowego brutto , % , % NaleŜności normalne , % , % NaleŜności pod obserwacją 0,00 0 % 0,00 0 % NaleŜności poniŝej standardu 0,00 0 % 0,00 0 % NaleŜności wątpliwe 0,00 0 % 0,00 0 % NaleŜności stracone 0,00 0 % 0,00 0 % Rezerwy celowe na naleŝności 0, % 0, % w sytuacji pod obserwacją 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji poniŝej standardu 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji wątpliwej 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji straconej 0,00 0 % 0,00 0 % Prowizje 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji pod obserwacją 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji poniŝej standardu 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji wątpliwej 0,00 0 % 0,00 0 % w sytuacji straconej 0,00 0 % 0,00 0 % NaleŜności od sektora budŝetowego netto (bez odsetek) ,49 X ,36 X Zarządzanie ryzykiem koncentracji zaangażowań. Bank zarządza ryzykiem koncentracji zaangażowań zarówno na poziomie jednostkowym, jak i całego portfela aktywów. Bank identyfikuje oraz monitoruje ryzyko kredytowe z tytułu koncentracji związane ze zbyt dużym zaangażowaniem Banku: wobec pojedynczych podmiotów oraz powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie; w ten sam sektor gospodarczy; wobec tego samego produktu; w ten sam rodzaj zabezpieczenia; W przypadku wykorzystania limitu na poziomie ustalonym przez Bank, podejmowane są działania w celu ograniczenia poziomu koncentracji zaangażowań. Bank uznaje, że ryzyko wynikające z koncentracji zaangażowań w procesie obliczania kapitału regulacyjnego potencjalnie nie jest w pełni zidentyfikowane i w konsekwencji może nie w pełni być pokryte wymogiem kapitałowym ustalonym w Filarze I. Zasady klasyfikacji ryzyk koncentracji zaangażowań pod względem istotności, Bank ustala w oparciu o 16

18 procedurę szacowania i oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego. Na dzień 31 grudnia 2008r. w Banku nie wystąpiła konieczność utworzenia wymogu kapitałowego z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań. Tabela nr 8. Struktura zaangażowania kredytowego według segmentów branżowych na dzień r. (w zł) BRANŻA Udział branż w portfelu kredytowym Należności ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 20,68% ,03 Rybołówstwo 0,00% 0,00 Górnictwo 0,00% 0,00 Przetwórstwo przemysłowe 11,76% ,05 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 0,00% 0,00 Budownictwo 4,22% ,56 Handel hurtowy i detaliczny 15,90% ,68 Hotele i restauracje 0,07% ,31 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 3,97% ,55 Pośrednictwo finansowe 0,13% ,92 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 6,10% ,83 1,08% ,00 Edukacja 0,00% 0,00 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 0,24% ,92 Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0,36% ,30 0,00% 0,00 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0,00% 0,00 Inne 0,00% 0,00 RAZEM ,15 Tabela nr 9. Struktura zaangażowania kredytowego Banku wobec 10 największych podmiotów na dzień r. Podmiot Udział % w portfelu kredytowym Podmiot A 3,62% Podmiot B 3,15% Podmiot C 2,68% Podmiot D 2,29% 17

19 Podmiot E 2,17% Podmiot F 1,87% Podmiot G 1,77% Podmiot H 1,55% Podmiot I 1,51% Podmiot J 1,47% Razem zaangażowanie bilansowe 22,08% i pozabilansowe podmiotów Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie Bank dokonuje jego pomiaru i oceny, analizując: 1) poziom zaangażowania Banku w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie, 2) jakość portfela kredytowego w grupie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, 3) wartość ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w sytuacji zagrożonej, 4) wartość indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 5) wartość indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w sytuacji zagrożonej, 6) wskaźnik jakości indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 7) stopień wykorzystania limitu koncentracji łącznego zaangażowania zabezpieczonego hipotekami na nieruchomościach mieszkalnych i komercyjnych, 8) wahania cen na rynku nieruchomości, prognozy kształtowania się rynkowych cen nieruchomości oraz ich wpływ na ryzyko kredytowe, 9) poziom wskaźnika LtV. Bank monitoruje zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz weryfikuje wartość rynkową nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych. Weryfikacja i monitoring prowadzone są na podstawie dokumentów przedkładanych przez kredytobiorcę oraz informacji i danych gromadzonych bezpośrednio przez pracowników Banku, z wykorzystaniem m.in. bazy danych o nieruchomościach, zawartej w Systemie Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON). Bank identyfikuje ryzyko kredytowe, na jakie jest narażony na skutek zaangażowania w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie, dokonuje jego pomiaru oraz określa poziom tego ryzyka. Poziom akceptowanego przez Bank ryzyka kredytowego w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie wyznaczony w danym momencie, dostarcza informacji o sytuacji finansowej Banku oraz o jego wrażliwości na zmiany rynkowe. 18

20 W Banku obowiązuje scentralizowany model zarządzania ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. W systemie zarządzania ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie uczestniczą: 1) Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w Banku, w tym systemem zarządzania ryzykiem ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, ocenia jego adekwatność i skuteczność, dokonuje okresowej oceny realizacji strategii zarządzania ryzykami w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem oraz do polityki kredytowej. W tym celu Zarząd Banku okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat poziomu ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwa jego występowania, jego skutków i metod zarządzania tym ryzykiem; 2) Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykami, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz wprowadzanie, jeśli to konieczne, niezbędnych korekt w celu usprawnienia tego systemu. Zarząd Banku dokonuje oceny poprawności funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie nie rzadziej niż raz w roku; 3) Komitet Zarządzania Ryzykami opiniuje projekty strategii i polityk dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, procedury pomiaru, raportowania i limitowania ryzyka i limitów koncentracji; 4) Zespół zarządzania ryzykami i analiz monitoruje i analizuje strukturę bilansu Banku w aspekcie ryzyk finansowych ponoszonych przez Bank, a w szczególności ryzyka: płynności, stopy procentowej, dokonuje pomiaru i kontroluje przestrzeganie norm ostrożnościowych przyjętych w Banku w zakresie tych ryzyk, opracowuje zasady zarządzania ryzykiem finansowym Banku, zarządza i monitoruje portfel ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, gromadzi informacje o poziomie ryzyka kredytowego ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, tworzy bazy danych oraz sporządza analizy tego ryzyka prezentowane członkom Komitetu Zarządzania Ryzykami oraz Zarządowi Banku; 5) Zespół kontroli wewnętrznej i autytu kontroluje sprawność działania systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonuje regularnych przeglądów prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku; 6) Zespół produktów bankowych i marketingu opracowuje i modyfikuje regulacje produktowe oraz dostosowuje plany sprzedażowe kredytów zabezpieczonych hipotecznie do poziomu ryzyka portfela tych ekspozycji; 19

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2010r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2010r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2009 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2010r. 0

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 22 kwietnia 2011 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 22 kwietnia 2011 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim Nowy Dwór Mazowiecki, 22 kwietnia 2011 r. 0 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2 1.1 Informacje ogólne o Banku 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2011 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Jaworznie

Bank Spółdzielczy w Jaworznie Bank Spółdzielczy w Jaworznie Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Jaworznie podlegająca ujawnieniom na dzień 31.12.2013 roku Jaworzno, dnia 26 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH

INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH UJAWNIENIU STAN NA 31.12.2013r. Sędziszów, lipiec 2014r. I. Informacje ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Sędziszowie jest

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2011 roku Załącznik nr 14 do protokołu Zarządu Banku nr 12/212 z dnia 13.6.212 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.211 roku

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 14 kwietnia 2014 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 14 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2013 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 14 kwietnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suchedniowie według stanu na dzień 31.12.2009 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suchedniowie według stanu na dzień 31.12.2009 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suchedniowie według stanu na dzień 31.12.2009 roku Suchedniów, lipiec 2010 r. 1 Informacje ogólne. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Piaseczno, 2011 rok 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Informacja o Banku... 3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Nidzicy

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Nidzicy , Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Nidzicy RAPORT ROCZNY 2014 www.bsnidzica.pl według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Nidzicy, zwany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Izbicy podlegająca ujawnieniom według stanu na dzień 31.12.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Izbicy podlegająca ujawnieniom według stanu na dzień 31.12. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Izbicy podlegająca ujawnieniom według stanu na dzień 31.12.2012 Izbica, 2013 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 1. INFORMACJE OGÓLNE O BANKU

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W K O S T R Z Y N I E Kostrzyn, 12 stycznia 2015 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie realizując postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Jaworznie

Bank Spółdzielczy w Jaworznie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworznie Nr 39/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku Bank Spółdzielczy w Jaworznie Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej oraz informacje podlegające

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim na dzień 31 grudnia 2011 roku

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim na dzień 31 grudnia 2011 roku Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim na dzień 31 grudnia 2011 roku Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień Uchwały nr 385/2008 (z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Załącznik do Uchwały Nr 3/16/2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 22 czerwca 2012r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu grudzień 2015 Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 45.4/2015 z dnia 14.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 52/2015 z dnia 17.12.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Białopolu według stanu na dzień 31.12.2014 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Białopolu według stanu na dzień 31.12.2014 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Białopolu według stanu na dzień 31.12.214 roku Białopole, 22 maja 215 r. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Banku.3 2. Cele

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgorzewie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgorzewie Załącznik do: Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie Nr /BS/12 z dnia 14.06.2012 r. Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie nr 15/BS/2012 z dnia 21.05.2012 r. Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU STRONA 1 WPROWADZENIE Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w

Bardziej szczegółowo

Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E

Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W K O S T R Z Y N I E Kostrzyn, 16 stycznia 2014 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie realizując

Bardziej szczegółowo

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU WPROWADZENIE Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Poznańskim

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pilźnie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pilźnie BANK SPÓŁDZIELCZY W PILŹNIE Załącznik do Uchwały Nr 17/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 12.04.2016 r Załącznik do Uchwały Nr 16/2016 Rady Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 12.04.2016

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku I Informacje ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Suszu z siedzibą w Suszu, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU WPROWADZENIE Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Poznańskim

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Szczekocinach podlegająca ujawnieniu (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Szczekocinach podlegająca ujawnieniu (III filar) B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W S Z C Z E K O C I N A C H Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Szczekocinach podlegająca ujawnieniu (III filar) Stan na dzień 31. 12. 2008

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2010 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2010 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.21 roku I. Informacje ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Starachowicach z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Świerklańcu na dzień 31.12.

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Świerklańcu na dzień 31.12. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr./2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świerklańcu z dnia 02 czerwca 2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIERKLAŃCU Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE Załącznik nr 1 Do Polityki informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału LBS w Strzałkowie INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 18 marca 2015r. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Gostyninie według stanu na dzień 31.12.2014 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Gostyninie według stanu na dzień 31.12.2014 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Gostyninie według stanu na dzień 31.12.2014 roku 1 Spis treści I. Wstęp 4 II. Informacje ogólne 4 III. Cele i strategie w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej podlegająca ujawnieniom (filar III) na dzień 31.12.2013 roku Łosice, maj 2014 r. I. Informacje ogólne Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Krasnystaw, 2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbrom według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbrom według stanu na dzień roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbrom według stanu na dzień 31.12.2014 roku I. Informacje ogólne. 1. Bank Spółdzielczy w Wolbromiu z siedzibą w Wolbromiu,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Jaworze

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Jaworze Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 86/B./2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze z dnia 17.09.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jaworze z dnia 26.09.2014

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Skoczowie 1. Ryzyko kredytowe.

Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Skoczowie 1. Ryzyko kredytowe. Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Skoczowie 1. Ryzyko kredytowe. 1.1 Strategia i cele zarządzania ryzykiem kredytowym Z

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu

BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu Załącznik do Uchwały Nr 141/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu z dnia 17.12.2013r. i Uchwały Rady Nadzorczej Nr 26/2013 z dnia 30.12.2013r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 lipca 2009 r.

Warszawa, 15 lipca 2009 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku BPS S.A. podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31.12.2008 roku Warszawa, 15 lipca 2009 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane art. 111 a ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Informacje wymagane art. 111 a ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Informacje wymagane art. 111 a ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Opis systemu zarządzania ryzykiem: Bank w ramach prowadzonej działalności tworzy strukturę organizacyjną oraz organizuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo