Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług"

Transkrypt

1 Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, marzec

2 Wprowadzenie Badanie Wizerunku Krajowego Systemu Usług realizowane jest przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W Strategii promocji Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw założono następujący cel strategiczny kampanii promującej Krajowy System Usług: wzrost rozpoznawalności marki Krajowego Systemu Usług. Potwierdzeniem osiągnięcia wyznaczonego celu w ramach działao obejmujących kampanię promocyjną KSU będzie rozpoznawalnośd nazwy systemu oraz rodzaju i zakresu usług świadczonych przez system: 1. wśród przedsiębiorców niekorzystających z usług KSU na poziomie minimum 20%; 2. wśród przedsiębiorców korzystających z usług KSU na poziomie min. 80%. Celem badania realizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC jest bieżąca ewaluacja prowadzonych działao promocyjnych Krajowego Systemu Usług oraz weryfikacja osiągnięcia wskaźnika dla prowadzonych działao promocyjnych. Metodologia W drugim z trzech podprojektów dotyczących Wizerunku Krajowego Systemu Usług wykorzystano następujące metody badawcze. 2

3 Zastosowane metody badawcze: Indywidualne Wywiady Pogłębione (8) przeprowadzone zostały z konsultantami świadczącymi usługi systemowe w ramach KSU (Punkt Konsultacyjny KSU, Krajowa Sied Innowacji KSU, Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeniowy), osobą planującą rozpoczęcie działalności gospodarczej (2), przedstawicielem mediów (2). Zogniskowane Wywiady Grupowe (2) zostały przeprowadzone z przedsiębiorcami z sektora MSP w Warszawie i Białymstoku. Wywiady osobiste wspomagane komputerowo (CAPI) przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie aktywnych 1100 małych i średnich przedsiębiorstw, które nigdy nie korzystały z usług Krajowego Systemu Usług. Zastosowano losowo-warstwowy schemat doboru próby, tak by struktura próby odpowiadała strukturze populacji przedsiębiorstw. Wywiady internetowe (CAWI) na próbie 375 konsultantów Krajowego Systemu Usług świadczących usługi systemowe (tj. usługi informacyjne, doradcze proinnowacyjne, finansowe w zakresie udzielania pożyczek; finansowe w zakresie udzielania poręczeo). Badanie to zrealizowano w oparciu o platformę internetową SI KSU i jest ono drugim z czterech planowanych pomiarów w ramach badania wizerunku Krajowego Systemu Usług Wnioski Zapotrzebowanie MSP na usługi świadczone przez organizacje wsparcia biznesu Ponad połowa przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU ocenia ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa jako dobrą. 62,4% przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU, odpowiedziało w badaniu ilościowym CAPI, że słyszało o usługach wspierających rozwój firm finansowanych lub dofinansowanych ze środków publicznych. Istotnie częściej o takich usługach słyszeli przedsiębiorcy działający w usługowym sektorze gospodarki. 1 Wyniki z badania przeprowadzonego metodą CAWI na próbie konsultantów KSU zostały przedstawione w osobnym raporcie. 3

4 W porównaniu z I falą badania istotnie częściej respondenci wskazywali, że sieci wspierające przedsiębiorczośd są bardzo potrzebne (w I fali 19,3%, w II fali 23,9%). Istotnie zmalał odsetek przedsiębiorców wskazujących, że sieci wspierające przedsiębiorczośd są potrzebne, ale jest o nich za mało informacji (I fala 45,5%, II fala -39,7%), co może sugerowad, że przedsiębiorcom jest obecnie łatwiej znaleźd informacje na temat takich sieci. Wyniki II fali badania dotyczące znajomości spontanicznej 2 organizacji i instytucji, które oferują pomoc dla przedsiębiorców wskazują, że 33,7% respondentów nie potrafiło spontanicznie wskazad żadnych instytucji tego typu. W porównaniu z wynikami I fali, gdzie odsetek osób, które nie potrafiły wskazad żadnej instytucji oferującej pomoc dla przedsiębiorców wynosił 38,5% może to oznaczad, że coraz więcej przedsiębiorców jest świadomych istnienia takich organizacji i spontanicznie potrafi je wymienid. Urząd Pracy (39,5%) i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (26,7%), podobnie jak w I fali badania, tak i w II fali były najczęściej spontanicznie wymieniane przez respondentów Znajomośd oraz ocena wizerunku PARP Wśród respondentów, którzy wymienili Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucję świadczącą pomoc dla przedsiębiorców, 64,3% wskazało, że PARP kojarzy jedynie ze słyszenia. 37% respondentów wskazało, że zna nazwę PARP, a 8,3% odpowiedziało, że wie jak wygląda logo PARP. Wyniki obu fal badania wskazują, że przedsiębiorcy 3 wiedzą, że taka organizacja, jak PARP istnieje, ale nie są świadomi co może im zaoferowad. Najczęściej wskazywanymi działaniami, z jakimi kojarzy się PARP są dotacje dla przedsiębiorców (35,1%) większośd organizacji wspierających przedsiębiorczośd kojarzonych jest jako podmioty, które pomogą uzyskad dotacje na rozwój działalności. 2 Znajomośd spontaniczna to wskaźnik pokazujący odsetek populacji, która bez pomocy (spontanicznie) potrafi wymienid instytucje świadczące pomoc dla przedsiębiorców. Znajomośd wspomagana to wskaźnik populacji, która deklarowała znajomośd instytucji świadczących pomoc dla przedsiębiorców, po odczytaniu ich nazw przez ankietera. Znajomośd całkowita (total) to suma wskaźników znajomości spontanicznej i znajomości wspomaganej. 3 Trzeba pamiętad, że przeprowadzone badanie obejmowało grupę firm z sektora MSP z dodatkowym założeniem, że przedsiębiorcy ci nigdy nie korzystali z usług Krajowego Systemu Usług. Powyższa uwaga ma wpływ na interpretację uzyskanych rezultatów, które odnoszą się każdorazowo do tych jedynie przedsiębiorców, którzy nie posiadają bezpośredniego doświadczenia wynikającego ze skorzystania z usług KSU. 4

5 Wizerunek PARP w oczach przedsiębiorców nie zmienił się. W II fali badania CAPI blisko 69% respondentów oceniło wizerunek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pozytywnie (suma ocen bardzo pozytywny oraz raczej pozytywny ) Rozpoznawalnośd marki KSU Znajomośd całkowita (total) KSU wśród przedsiębiorców z grona MSP w drugiej fali pomiaru wyniosła 15,1% (jest to suma znajomości spontanicznej, która osiągnęła poziom 4,5% oraz wspomaganej, która wyniosła 10,6%). Różnice w poziomie wskazao pomiędzy I i II falą badania nie są istotne statystycznie, zatem należy stwierdzid, iż nie nastąpił wzrost znajomości KSU w stosunku do I fali pomiaru, zarówno na poziomie znajomości spontanicznej, jak i całkowitej. Podobnie, jak w poprzedniej fali pomiaru, wyższy niż przeciętnie poziom znajomości całkowitej KSU odnotowano wśród przedsiębiorców działających w branży przemysłowej (18,0%) oraz w sektorze usług (17,4%), co może sugerowad, że przedsiębiorcy działający w tych sektorach częściej niż przedstawiciele innych poszukują informacji o możliwościach wsparcia. Respondenci, którzy deklarowali, że znają Krajowy System Usług, jako miejsce pozyskania informacji na jego temat najczęściej wskazywali dwa źródła: prasę (37,3%) oraz Internet (32,5%). Stosunkowo często informacje na temat pomocy świadczonej przez Krajowy System Usług przekazywane są w sposób nieformalny poprzez znajomych. Tą metodę pozyskiwania informacji wskazywał co czwarty badany przedsiębiorca. Warto zauważyd, iż informacje przekazywane przez znajomych poświęcone kwestii funkcjonowania KSU najczęściej mają charakter pozytywny (61,9%) lub w ogóle nie niosą żadnego ładunku emocjonalnego są neutralne (33,3%). Również konsultanci podczas wywiadów indywidualnych, zwracali uwagę, że często zgłaszają się do ich ośrodków osoby, które dowiedziały się o KSU od znajomego. Aby wzmocnid to źródło informacji o KSU warto inwestowad w jakośd obsługi w sieci KSU konsultanci muszą byd kompetentni, pomocni, mili oraz wyróżniad się indywidualnym podejściem do klienta. Należy walczyd z negatywnym postrzeganiem publicznych instytucji jako zbiurokratyzowanych i traktujących klientów przedmiotowo. Wyniki badania ilościowego CAPI na grupie przedsiębiorców wskazują, że liczba przedsiębiorców posiadających jakiekolwiek skojarzenia na temat KSU nie rośnie - pierwszej i 5

6 drugiej fali pomiaru ponad połowa badanych nie przypisała spontanicznie KSU żadnego określenia. Wśród słów, z jakimi kojarzy się Krajowy System Usług, najczęściej (zarówno w ramach pierwszego, jak i drugiego pomiaru) pojawiało się wsparcie (21,5%), informacja (18,8%) oraz rozwój (14%). Są to pozytywne określenia, obrazujące działalnośd Krajowego Systemu Usług, które powinny byd uwypuklane w kampanii promującej KSU. Osoby, które zadeklarowały, że znają Krajowy System Usług istotnie częściej niż przeciętny przedsiębiorca kojarzyły go ze wsparciem (45,2%) oraz informacją (32,5%). Rezultaty te pokazują, że wśród osób, które deklarują znajomośd KSU, wyraźnie kojarzony jest on z głównym obszarem działalności systemu, czyli wsparciem. Nadal, znaczna częśd przedsiębiorców biorących udział w badaniu CAPI (38% w drugiej fali pomiaru, w porównaniu do 39,6% - w pierwszej), nie potrafiła spontanicznie wymienid, z jakich usług można skorzystad w ramach KSU. W przypadku konkretnych rodzajów usług odnotowano istotny statystycznie wzrost znajomości. Do usług tych należą usługi finansowe pożyczkowe (wzrost do poziomu 25,5% wskazao w drugiej fali, w porównaniu do 20,3% wskazao - w pierwszej) oraz doradcze proinnowacyjne (wzrost do poziomu 23,3% wskazao w drugiej fali, w porównaniu do 19,6% wskazao - w pierwszej). Podobnie, jak w pierwszej fali pomiaru, również w obecnej najczęściej respondenci deklarowali, iż usługi w ramach KSU kierowane są do firm (49,8% wskazao w drugiej fali i 47,7% - w pierwszej). Nadal ponad 1/3 przedsiębiorców MSP nie wie do kogo kierowane są usługi oferowane przez Krajowy System Usług, co może sugerowad, że sama nazwa systemu nie jest przez przedsiębiorców jednoznacznie kojarzona ze wsparciem oraz pomocą dla tej grupy. Znajomośd poszczególnych sieci wchodzących w skład KSU lub w ramach KSU współpracujących nadal jest niewysoka. Stosunkowo najczęściej respondenci deklarowali, że słyszeli o Funduszach Pożyczkowych współpracujących w ramach KSU (10,1%). Pozostałe rodzaje ośrodków każdorazowo wskazywane były przez 8% badanych. Podobnie, jak w poprzedniej fali, znajomośd poszczególnych sieci istotnie częściej deklarowali przedsiębiorcy działający w usługach - istotnie częściej znali Punkty Konsultacyjne KSU (10%), Krajową Sied 6

7 Innowacji KSU (10,4%), Fundusze Poręczeniowe (10,4%) oraz Fundusze Pożyczkowe współpracujące w ramach KSU (12,4%) Zalety i wady Krajowego Systemu Usług Za największą zaletę Krajowego Systemu Usług, podobnie, jak w poprzedniej fali, badani przedsiębiorcy uznali pomoc przedsiębiorcom oraz osobom planującym założenie działalności gospodarczej (52,2%). Postrzeganie KSU przez pryzmat roli, jaką jest pomoc aktualnym i przyszłym przedsiębiorcom częstsze jest w gronie osób, które znają KSU. Wśród osób spontanicznie deklarujących znajomośd KSU 69,4% z nich zadeklarowało, iż organizacja ta pomaga przedsiębiorcom i osobom planującym założenie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy w badaniu ilościowym CAPI najczęściej wskazywali, że wadą KSU jest niewystarczająca ilośd ogólnodostępnych informacji na jego temat (69%). Zbyt mała ilośd ogólnodostępnych informacji powoduje, że potencjalni klienci systemu nie wiedzą o jego istnieniu, ani, tym bardziej, o oferowanym przez niego wsparciu. W kolejnej fali badania, ponownie, prawie 1/4 respondentów za wadę uznała nazwę Krajowy System Usług, która to nazwa nie wyjaśnia, jakie działania oferuje KSU, czyli jakiego rodzaju wsparcie można w ramach tego systemu uzyskad. Rzadziej respondenci uważają, że wadą KSU są zbyt skomplikowane procedury. Ale mimo, iż jest to stosunkowo najrzadziej wskazywana wada, trudno ją pominąd wskazuje ją 15,8% badanych przedsiębiorców i jest to wynik istotnie wyższy od otrzymanego w poprzedniej fali. Z opinii przedsiębiorców można wywnioskowad, że skomplikowane procedury oraz biurokratyzacja są wadą większości sieci i organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Podobnie, jak w poprzedniej, pierwszej fali badania, najczęściej wymienianym powodem nie skorzystania z oferty KSU był brak wiedzy o obecności takiego systemu na polskim rynku (61,5%), drugim pod względem częstości wskazao powodem (44,4%) była przyczyna związana z brakiem potrzeby wsparcia i co się z tym wiąże brakiem potrzeby skorzystania z 7

8 oferty KSU. Niewielkie wskazania, jakie otrzymały odpowiedzi brak zaufania do tego typu inicjatyw (0,6%) czy nie spełnienie wymagao stawianych przez KSU (0%) oznacza, że nie można ich traktowad jako bezpośrednie przyczyny nie skorzystania z oferty KSU. Nieco ponad połowa respondentów zadeklarowała, iż do skorzystania z oferty Krajowego Systemu Usług skłoniłoby ich szeroka oferta darmowych usług (51,9%). Zachętą byłyby również dalsze uproszenia biurokratyczne (45,5%), który to postulat wynika prawdopodobnie z niechęci ze strony przedsiębiorców do poświęcania zbyt dużej ilości czasu i środków osobowych np. na przygotowanie wymaganych dokumentów. Przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w dyskusjach grupowych zwrócili uwagę jak ważne byłoby dla nich poznanie osób, które już skorzystały z oferty KSU i odniosły sukces. Takie spotkanie nie tylko podnosiłoby wiarygodnośd systemu KSU, a także pokazywałoby, że oferta KSU jest dopasowana do potrzeb przedsiębiorców i rozumie ich problemy. Case studies wydaje się byd skutecznym narzędziem dotarcia do przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych ofertą KSU Znajomośd i ocena kampanii promującej KSU Hasło Wspieramy przedsiębiorczych zostało uznane przez uczestników dyskusji grupowych za zbyt ogólne oraz obecnie nadużywane zarówno prywatne firmy, jak i instytucje publiczne promują się jako oferujące wsparcie dla przedsiębiorców. Hasło promujące KSU powinno przede wszystkim kłaśd nacisk na benefity, jakie przedsiębiorcy mogą osiągnąd korzystając z usług KSU. Podobne spostrzeżenia na temat hasła Wspieramy przedsiębiorczych deklarowali przedstawiciele mediów, z którymi prowadzone były wywiady indywidualne. Hasło w ich opinii jest zbyt ogólne, nie informuje czym jest KSU, jak może pomóc przedsiębiorcy czy osobie planującej założenie działalności gospodarczej. Celem hasła powinno byd zwrócenie uwagi grupy docelowej na KSU i zainteresowanie ofertą systemu, tymczasem wydaje się, że ze względu na zbyt częste użycie podobnych sloganów, hasło Wspieramy przedsiębiorczych nie spełnia stawianych mu wymagao. 8

9 Podobnie jak miało to miejsce w przypadku pierwszego pomiaru, na podstawie danych uzyskanych w drugiej fali badania można zauważyd tendencje do częstszego uznawania hasła Wspieramy przedsiębiorczośd za ciekawe i wyróżniające się wśród osób, które już wcześniej spotkały się z Krajowym Systemem Usług. O braku zmian zachodzących pomiędzy dwoma pomiarami możemy mówid w kwestii zetknięcia się przedsiębiorców z działaniami promującymi KSU. Odsetek osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy spotkały się z promowaniem sieci utrzymuje się na poziomie 3,5%.Tak samo jak w przypadku wyników pierwszej fali badania za najskuteczniejszy kanał docierania do potencjalnych beneficjentów KSU należy uznad Internet (artykuły i reklama bannerowa) oraz prasę (artykuły oraz reklamy). Inne kanały dotarcia okazały się skuteczne jedynie w jednostkowych przypadkach. Respondenci, którzy spotkali się z działaniami promującymi KSU w większości oceniali je, jako dobre (19 wskazao). 11 osób oceniło, że działania promujące KSU nie są ani dobre, ani złe. Jedynie jedna osoba oceniła kampanię promującą jako złą. Ocena działao nie zmieniła się w znaczący sposób pomiędzy pierwszą, a drugą falą badania Dopasowanie kanałów komunikacji do grupy docelowej Prasa wydaje się byd skutecznym kanałem dotarcia do potencjalnych klientów KSU. Istotne, zatem staje się dokładne określenie tytułów prasowych, których wykorzystanie w kampanii byłoby najefektywniejsze dla kampanii promującej KSU wśród przedsiębiorców. Podobnie jak w pierwszej fali badania uzyskane odpowiedzi wskazują, iż najczęściej czytanymi tytułami prasowymi (a więc potencjalnie najlepszymi w zakresie informowania o KSU) wśród interesującej nas grupy odbiorców jest Dziennik Gazeta Prawna oraz Gazeta Podatkowa. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców z branży usługowej, którzy ponadto istotnie częściej niż inni sięgają po prasę biznesową. Można, zatem uznad, że potencjał prasy, jako medium dotarcia do beneficjentów z branży usługowej jest większy, niż w przypadku przedsiębiorców działających lub planujących rozpoczęcie działalności innego typu. Drugim z dotychczas najskuteczniejszych kanałów docierania z informacjami o KSU jest Internet. Pozyskane dane wskazują jednak, iż w małym stopniu te funkcje spełnia sama strona internetowa KSU. Zaledwie 4,5% respondentów słyszało i korzystało z niej, co i tak 9

10 stanowi większy odsetek niż w pierwszej fali badania. Pomiędzy dwoma pomiarami nie zmienił się natomiast odsetek osób, które nie słyszały w ogóle o stronie KSU (wynosi on 82,4%). Uczestnicy dyskusji grupowych zostali również poproszeni o ocenę strony internetowej KSU. Dla przedsiębiorców ważna jest przede wszystkim szybka i wiarygodna informacja dlatego zainteresowani byli tym czy forum na stronie działa sprawnie, ile osób aktywnie się na forum wypowiada, jak szybko pojawiają się informacje zwrotne. Przedstawicieli mediów, z którymi prowadzono wywiady indywidualne, poproszono o ocenę strony internetowej KSU z perspektywy praktyki dziennikarskiej. Z pozytywnym komentarzem spotkała się zakładka dla mediów w opinii dziennikarzy bardzo często na stronach instytucji publicznych brakuje właśnie informacji dla prasy oraz kontaktu do osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami. Zamieszczone na stronie KSU case studies oraz informacje prasowe to narzędzia przydatne w codziennej pracy dziennikarza, dlatego powinno byd ich jak najwięcej oraz powinny byd na bieżąco aktualizowane. Podobnie jak w przypadku prasy w badaniu zidentyfikowane zostały konkretne strony i portale tematyczne za pośrednictwem, których można skutecznie informowad przedsiębiorców o ofercie KSU. Również w tej fali badania respondenci najczęściej wskazywali na korzystanie z takich portali jak Gazetaprawna.pl (18%), Infor.pl (13,5%), biznes.onet.pl (13,6%). Należy przy tym zauważyd podobną tendencję, co w przypadku prasyistotnie częściej z portali branżowych korzystają przedsiębiorcy działający w branży usługowej. Do nich, zatem za pośrednictwem tego medium najłatwiej jest dotrzed z informacją o KSU. Z przedsiębiorcami, uczestnikami dyskusji grupowych, rozmawiano także o wykorzystaniu w kampanii promującej KSU billboardów oraz SMS-ów z krótką informacją na temat KSU. SMS z treściami reklamowymi/promocyjnymi są zazwyczaj ignorowane i automatycznie kasowane. Warto zwrócid uwagę, że SMS jako nośnik reklamowy nie jest traktowany jako wiarygodne i poważne źródło informacji. Z powyższych względów nie rekomenduje się prowadzenia kampanii promującej KSU przy wykorzystaniu SMS. 10

11 Propozycja wykorzystania billboardu jako nośnika reklamowego do promocji KSU została oceniona pozytywnie. Informacja przedstawiona na billboardzie dociera do szerokiego grona osób. W porównaniu z przekazem SMS, billboard nie narusza prywatności odbiorcy. 2. Rekomendacje Poniżej omówione zostaną rekomendacje, opracowane na postawie analizy wyników uzyskanych z dwóch fal badao nad wizerunkiem Krajowego Systemu Usług. Większośd rekomendacji proponowanych po zakooczeniu pierwszego podprojektu badawczego pozostaje w mocy również na obecnym etapie. Okazuje się bowiem, że zarazem znajomośd jak i wysycenie wizerunku Krajowego Systemu Usług nie zmieniły się zasadniczo na przestrzeni czasu pomiędzy dwoma zrealizowanymi falami pomiaru. Niektóre z podjętych działao promocyjnych znajdują się już na takim etapie, że nie byłoby zasadne poddawad je istotnym zmianom, niektóre działania są zaś trwale zdefiniowane w zapisach aktualnej umowy między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a wykonawcą strategii promocji KSU Partners of Promotion. 1. Zarówno w pierwszej jak i w kolejnej fali badania jedynie kilkudziesięciu przedsiębiorców deklarowało, że zauważyło kampanię KSU. Należałoby zatem w miarę możliwości zadbad o większą wyrazistośd przekazu. Podtrzymując poprzednią rekomendację można zasugerowad uzupełnienie materiałów promocyjnych konsekwentnym, zgodnym z identyfikacją wizualną, wyróżniającym elementem. Warto byłoby weryfikowad nowe elementy promocyjne pod kątem ich zdolności do wyróżniania się z tła przy jednoczesnej realizacji celów strategiczno - komunikacyjnych. 2. Niezmiennie, większośd badanych przedsiębiorców nigdy nie słyszała o Krajowym Systemie Usług. Tak więc w pełni należy podtrzymad rekomendację budowania wizerunku KSU poprzez propagowanie wiedzy na temat działania systemu oraz jego oferty wraz z informacją o tym, kto i pod jakimi warunkami może stad się odbiorcą usług KSU. Należy nadal kłaśd nacisk na praktyczne informacje, by znosid wrażenie skomplikowanych, sformalizowanych procedur koniecznych do skorzystania z KSU. Z uwagi na niemożnośd pełnej niwelacji części procedur (są konieczne z uwagi na dysponowanie środkami publicznymi) warto w komunikacji podkreślad starania, jakie 11

12 są podejmowane by ewentualne uciążliwości ograniczad oraz zaznaczad gotowośd ze strony konsultantów KSU do pomocy przedsiębiorcom w kwestiach formalnych. 3. Utrzymującym się powodem, dla którego przedsiębiorcy nie skorzystali z oferty Krajowego Systemu Usług jest deklarowany brak takiej potrzeby. Należy podtrzymad rekomendację, ażeby w kampanii promocyjnej konkretnie wskazywad obszary, gdzie KSU skutecznie wspiera przedsiębiorców przyczyniając się do poprawy sytuacji ich firm (w tym dalszego wzrostu). Trzeba informowad, że usługi KSU są w założeniu przystosowane do adaptowania na rzecz specyfiki każdej firmy a konsultanci gotowi do rozpoznania potrzeb i oczekiwao klienta. 4. Wyniki kolejnej fali badania pokazują, że przedsiębiorcy dostrzegają liczne bariery, które musieliby pokonad by otrzymad wsparcie ze strony KSU. Wciąż żywa jest wizja wyśrubowanych wymagao, sterty dokumentów do wypełnienia oraz braku zrozumiałych instrukcji. Należy więc podkreślad czytelnośd w korzystaniu z usług KSU, obecnośd jasnych reguł, do których objaśnienia gotowi są konsultanci. Należy niwelowad silne skojarzenia z biurokracją a koniecznośd dochowania pewnych formalizmów uzasadniad faktem dysponowania środkami publicznymi. 5. Kolejna fala badania wskazuje na utrzymującą się niejasnośd co do związku pomiędzy KSU a sieciami, które tworzą system. Z uwagi na potencjalnie niekorzystny skutek dla wizerunku, jaki mogą mied wszelkie niejasności (tworząc wrażenie chaosu) należy kontynuowad konsekwentne działania budowania marki parasolowej. Należy przedstawid czytelną strukturę zależności i funkcji. Działania promocyjne winny byd wytyczane centralnie, tak aby zachowywały spójnośd we wszystkich regionach. W kampanii informacyjnej można wykorzystywad elementy graficzne ilustrujące czytelnie wzajemne powiązania pomiędzy elementami sieci i wskazujące na obszary ich kompetencji. Można również rozważyd stworzenie cyklu artykułów tłumaczących tę potencjalną zawiłośd. Umieszczane na materiałach logotypy powinny jasno komunikowad zależnośd pomiędzy poszczególnymi instytucjami. 6. Wizja prowadzenia części kampanii promocyjno informacyjnej KSU z wykorzystaniem kanału SMS nie spotkała się z przychylnym przyjęciem indagowanych na ten temat przedsiębiorców. Informacje przesyłane SMS-em są postrzegane jako bezpośrednia 12

13 promocja sprzedaży. Można wysnud wniosek, że natura usług świadczonych przez KSU nie licuje z tym medium. Na tym tle bardziej obiecująco wypada projekt kampanii z wykorzystaniem billboardów. Trzeba pamiętad, że w tym ostatnim przypadku oprócz bezpośredniej funkcji informacyjnej, kampania przyczyni się do zbudowania tzw. wiedzy wspólnej na temat KSU (tzn. przedsiębiorcy widząc billboardy będą świadomi, że również inni ludzie się z nimi zetknęli i tym samym wytworzy się poczucie powszechnej znajomości marki znam ją nie tylko ja, ale zapewnie również inni przedsiębiorcy ). Z wymienionych powodów godnym rekomendacji jest wybór kampanii billboardowej a nie wykorzystującej technologię SMS. 7. Niezmiennie aktualna pozostaje rekomendacja silnego wykorzystywania Internetu jako medium, zarówno jako nośnika dla kampanii reklamowej, jak i informacyjnej KSU (artykuły o KSU na biznesowych portalach internetowych). W przypadku mailingu kluczowe znaczenie ma jego skutecznośd (w tej chwili jedynie nieliczni przedsiębiorcy zadeklarowali, że zetknęli się z informacjami o KSU dzięki mailingowi). Należy więc dbad o precyzję (np. stosowad techniki unikania firewalli) i aktualnośd przy tworzeniu listy wysyłkowej, zaś sam kształt maili musi byd wyróżniający się i atrakcyjny dla adresata. 8. Podtrzymad należy również całośd wcześniejszych rekomendacji dotyczących alokowania komunikatów na odpowiednich portalach internetowych (z uwzględnieniem kontekstowości) i pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach. Rozliczanie kampanii powinno odbywad się na podstawie zaangażowania użytkowników, tj. ze względu na liczbę kliknięd w banner, a nie ze względu na liczbę odsłon. Dobrą miarą faktycznego oddziaływania kampanii internetowej są wskaźniki dostarczane przez specjalnie dedykowane badania do pomiaru efektywności reklamy on-line. 9. Z drugiej fali badania wynika, że odsetek przedsiębiorców uczestniczących w targach branżowych, którzy zetknęli się z materiałami promocyjno informacyjnymi KSU jest wyższy niż w pierwszej fali aczkolwiek wciąż niski. Można więc przypuszczad, że obecnośd na niektórych imprezach może okazad się owocna, ale nie musi to znaleźd odbicia w prowadzonym badaniu. Dlatego też pozostaje traktowad działania promocyjne na targach jako niemierzalne w szeroko zakrojonym badaniu (wymagałoby to specjalnych, dedykowanych pomiarów na populacjach odwiedzających targi). Pamiętając 13

14 jednak o zastrzeżeniach zgłaszanych przez respondentów, co od targów jako miejsca promocji KSU (wielośd materiałów informacyjnych, natłok informacji) podtrzymuje się rekomendację ograniczenia działao promocyjnych na targach branżowych. 10. W świetle zebranych wyników należy uznad, że kampania informacyjno promocyjna KSU powinna jak najbliżej odnosid się do realiów regionalnych. Należy zatem podtrzymad rekomendację, na temat lokalnego charakteru materiałów informacyjno promocyjnych (adresy, mapka, kontakty, nazwiska konsultantów). Jednocześnie trzeba pamiętad o wymienianym wcześniej postulacie spójności wszystkich materiałów, co jest konieczne przy budowaniu marki parasolowej. 11. Na dalszych etapach kampanii promocyjno informacyjnej należy konsekwentnie budowad znajomośd systemu głównie poprzez utrwalanie w pamięci grupy docelowej skróconej nazwy KSU oraz eksponowanie logo. Posługiwanie się zamiennie pełną nazwą i nazwą skróconą może okazad się mylące. W przypadku posługiwania się pełną nazwą nie powinno zabraknąd jednoczesnego przywoływania nazwy skróconej. 12. Warto podtrzymywad styl testimonialowy w działaniach komunikacyjnych (tzw. case studies). Można rozważyd dołączenie do niego opisów przypadków z perspektywy konsultanta (a nie jedynie przedsiębiorcy). Może to stworzyd wrażenie bliskości, zaangażowania, zrozumienia specyfiki biznesu ze strony pracowników KSU. Zarazem stworzy to szansę na tworzenie kampanii regionalnych poszczególni konsultanci będą przedstawicielami lokalnych Punktów Konsultacyjnych KSU oraz może przyczynid się do uruchomienia nieformalnych kanałów komunikacyjnych (words-of-mouth). 14

Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług

Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, wrzesieo2012 1 Wprowadzenie Badanie Wizerunku Krajowego Systemu Usług

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług

Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług Raport z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, marzec 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Wnioski... 5 2. Rekomendacje... 11 3.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu z badania

Streszczenie raportu z badania Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, listopad 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BADANIU

INFORMACJE O BADANIU INFORMACJE O BADANIU Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej PARP Świat potrzebuje Twoich pomysłów Warszawa, Lipiec 2012 1. Informacje o badaniu Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług 2013 Informacja na temat Krajowego Systemu Usług Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Czym jest Krajowy System Usług? Misja: Rozwój przedsiębiorstw Ponad 270 ośrodków

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, październik 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów wrzesień 2012 Metodologia Metodologia badania CELE BADANIA 1. Ocena zadowolenia klientów z Firmy Zewnętrzny Dział Personalny 2. Ocena współpracy z Firmą Zewnętrzny Dział Personalny

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Liderzy branż - dołącz do czołówki branży budowlanej: Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D- miejsce liderów! Co to są Wirtualne Targi BUDMAT 3D?

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r.

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. 2013 Bożena Lublińska - Kasprzak Prezes PARP Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. Warszawa, 14 marca 2013 r. Obszary działalności PARP Działalność proeksportowa Sieci współpracy PARP Realizacja

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania Streszczenie Raportu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej wykonanego w

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Banki spółdzielcze w oczach Polaków Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Informacje o badaniu telefonicznym Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych Specjaliści PR o pomiarze efektów prowadzonych przez nich działań Czy ocena skuteczności działań public relations jest potrzebna? Jakie metody oceny są stosowane i dlaczego? Jakie podgrupy związane z branżą

Bardziej szczegółowo

Efektywność prasy branżowej

Efektywność prasy branżowej Efektywność prasy branżowej Raport z badania TNS Polska Efektywność Raport powstał mediów na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. w ul. gospodarstwach Metalowa 5, 60-118 rolnych Poznań

Bardziej szczegółowo

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004 Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej Lipiec Sierpień 2004 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie...8 Zauważalność kampanii i zapamiętanie przekazu reklamowego...12 Zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa. Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC

25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa. Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC 25 listopada 2010 r. Hotel InterContinental Warszawa Media społecznościowe jako narzędzie PR Projekt badawczy Millward Brown SMG/KRC Projekt badawczy Realizacja Specjaliści PR PRowcy w agencjach PRowcy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 1. Cel realizacji i przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania klientów i usługodawców pilotaŝowej usługi Krajowego Systemu Usług

Bardziej szczegółowo

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE?

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE OMNIBUS to cykliczne badanie ilościowe realizowane co dwa tygodnie na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie ok. 1000

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r.

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r. Wpływ statusu OPP na działalność organizacji r. Metodologia Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2010 roku przez firmę PBS DGA, na reprezentatywnej próbie 400 podmiotów, które posiadały status Organizacji

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1%

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Wstęp Kampania Sopocianie sopocianom 1% jest realizowana nieprzerwalnie od 2009 r. w ramach zadania publicznego Sopockie Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa,

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa, 2010 Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków Michał Polański Warszawa, 02.12.2010 Warszawa, 02.12.2010 Tematyka prezentacji 1. Przedsiębiorczość młodych Polaków na tle społeczeństwa; 2. Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego igpa Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim Problem Brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

Medialny wymiar organizacji charytatywnych

Medialny wymiar organizacji charytatywnych Medialny wymiar organizacji charytatywnych PMR zbadał rozpoznawalność kilkunastu czołowych fundacji i stowarzyszeń w Polsce. Najlepiej kojarzone są te prowadzone przez osoby znane z mass mediów, lub których

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

At Adres Marketing Oferta

At Adres Marketing Oferta Oferta...to co dla innych jest szczytem możliwości......dla nas to rutyna... O Firmie At Adres Marketing to firma oferująca swoim klientom, kompleksowe usługi związane z promocją, reklamą oraz budową wizerunku

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Jak zaprojektować i zrealizować działania promocyjne bez dużego budżetu i wielkich agencji? Ewa Opolska Przewaga różnicująca Podstawowe prawo marketingu

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 2015 1.1. Polski przedsiębiorca cyfrowy czy analogowy? Jak podaje Konfederacja Lewiatan, aż 26% mikro i 9% firm małych przyznaje, że nie korzysta

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

PLANERGIA CO TO JEST?

PLANERGIA CO TO JEST? PLANERGIA CO TO JEST? www.planergia.pl Czym jest Planergia? Planergia to ogólnopolski portal poświęcony tematyce budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada obecnie szereg portali tematycznych i kanałów społecznościowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce POMOC SPOŁECZNA, USŁUGI SOCJALNE Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 27 D. POMOC SPOŁECZNA,

Bardziej szczegółowo

Co MŚP myślą, wiedzą i robią w internecie? Prezentacja wynikow badania.

Co MŚP myślą, wiedzą i robią w internecie? Prezentacja wynikow badania. Co MŚP myślą, wiedzą i robią w internecie? Prezentacja wynikow badania. Realizacja: Próba: wrzesień 2010 ogólnopolska, reprezentatywna dla firm o zatrudnieniu od 1 do 250 z wykluczeniem samozatrudnionych,

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług -

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług - Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług - - - PK KSU odgrywają unikatową w skali kraju rolę w kreowaniu i wspomaganiu przedsiębiorczości, wpisując się w rządowe i ogólnoeuropejskie tendencje ułatwień

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badania Perspektywa rynku reklamy Warszawa, Sierpień 2009

prezentacja wyników badania Perspektywa rynku reklamy Warszawa, Sierpień 2009 prezentacja wyników badania Perspektywa rynku reklamy Warszawa, Sierpień 2009 agenda 1. ogólne informacja na temat badania 2. charakterystyka respondentów 3. wyniki 4. najważniejsze wydarzenia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Cele badania i metodologia

Cele badania i metodologia Ocena skuteczności i odbioru kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności i poszczególnych programów operacyjnych część 2 Pomiar: czerwiec i lipiec 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW Prezentacja opracowana

Bardziej szczegółowo

skuteczny instrument wsparcia innowacyjnego rozwoju MŚP

skuteczny instrument wsparcia innowacyjnego rozwoju MŚP skuteczny instrument wsparcia innowacyjnego rozwoju MŚP Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo