Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług"

Transkrypt

1 Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, marzec

2 Wprowadzenie Badanie Wizerunku Krajowego Systemu Usług realizowane jest przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W Strategii promocji Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw założono następujący cel strategiczny kampanii promującej Krajowy System Usług: wzrost rozpoznawalności marki Krajowego Systemu Usług. Potwierdzeniem osiągnięcia wyznaczonego celu w ramach działao obejmujących kampanię promocyjną KSU będzie rozpoznawalnośd nazwy systemu oraz rodzaju i zakresu usług świadczonych przez system: 1. wśród przedsiębiorców niekorzystających z usług KSU na poziomie minimum 20%; 2. wśród przedsiębiorców korzystających z usług KSU na poziomie min. 80%. Celem badania realizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC jest bieżąca ewaluacja prowadzonych działao promocyjnych Krajowego Systemu Usług oraz weryfikacja osiągnięcia wskaźnika dla prowadzonych działao promocyjnych. Metodologia W drugim z trzech podprojektów dotyczących Wizerunku Krajowego Systemu Usług wykorzystano następujące metody badawcze. 2

3 Zastosowane metody badawcze: Indywidualne Wywiady Pogłębione (8) przeprowadzone zostały z konsultantami świadczącymi usługi systemowe w ramach KSU (Punkt Konsultacyjny KSU, Krajowa Sied Innowacji KSU, Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Poręczeniowy), osobą planującą rozpoczęcie działalności gospodarczej (2), przedstawicielem mediów (2). Zogniskowane Wywiady Grupowe (2) zostały przeprowadzone z przedsiębiorcami z sektora MSP w Warszawie i Białymstoku. Wywiady osobiste wspomagane komputerowo (CAPI) przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie aktywnych 1100 małych i średnich przedsiębiorstw, które nigdy nie korzystały z usług Krajowego Systemu Usług. Zastosowano losowo-warstwowy schemat doboru próby, tak by struktura próby odpowiadała strukturze populacji przedsiębiorstw. Wywiady internetowe (CAWI) na próbie 375 konsultantów Krajowego Systemu Usług świadczących usługi systemowe (tj. usługi informacyjne, doradcze proinnowacyjne, finansowe w zakresie udzielania pożyczek; finansowe w zakresie udzielania poręczeo). Badanie to zrealizowano w oparciu o platformę internetową SI KSU i jest ono drugim z czterech planowanych pomiarów w ramach badania wizerunku Krajowego Systemu Usług Wnioski Zapotrzebowanie MSP na usługi świadczone przez organizacje wsparcia biznesu Ponad połowa przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU ocenia ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa jako dobrą. 62,4% przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU, odpowiedziało w badaniu ilościowym CAPI, że słyszało o usługach wspierających rozwój firm finansowanych lub dofinansowanych ze środków publicznych. Istotnie częściej o takich usługach słyszeli przedsiębiorcy działający w usługowym sektorze gospodarki. 1 Wyniki z badania przeprowadzonego metodą CAWI na próbie konsultantów KSU zostały przedstawione w osobnym raporcie. 3

4 W porównaniu z I falą badania istotnie częściej respondenci wskazywali, że sieci wspierające przedsiębiorczośd są bardzo potrzebne (w I fali 19,3%, w II fali 23,9%). Istotnie zmalał odsetek przedsiębiorców wskazujących, że sieci wspierające przedsiębiorczośd są potrzebne, ale jest o nich za mało informacji (I fala 45,5%, II fala -39,7%), co może sugerowad, że przedsiębiorcom jest obecnie łatwiej znaleźd informacje na temat takich sieci. Wyniki II fali badania dotyczące znajomości spontanicznej 2 organizacji i instytucji, które oferują pomoc dla przedsiębiorców wskazują, że 33,7% respondentów nie potrafiło spontanicznie wskazad żadnych instytucji tego typu. W porównaniu z wynikami I fali, gdzie odsetek osób, które nie potrafiły wskazad żadnej instytucji oferującej pomoc dla przedsiębiorców wynosił 38,5% może to oznaczad, że coraz więcej przedsiębiorców jest świadomych istnienia takich organizacji i spontanicznie potrafi je wymienid. Urząd Pracy (39,5%) i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (26,7%), podobnie jak w I fali badania, tak i w II fali były najczęściej spontanicznie wymieniane przez respondentów Znajomośd oraz ocena wizerunku PARP Wśród respondentów, którzy wymienili Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucję świadczącą pomoc dla przedsiębiorców, 64,3% wskazało, że PARP kojarzy jedynie ze słyszenia. 37% respondentów wskazało, że zna nazwę PARP, a 8,3% odpowiedziało, że wie jak wygląda logo PARP. Wyniki obu fal badania wskazują, że przedsiębiorcy 3 wiedzą, że taka organizacja, jak PARP istnieje, ale nie są świadomi co może im zaoferowad. Najczęściej wskazywanymi działaniami, z jakimi kojarzy się PARP są dotacje dla przedsiębiorców (35,1%) większośd organizacji wspierających przedsiębiorczośd kojarzonych jest jako podmioty, które pomogą uzyskad dotacje na rozwój działalności. 2 Znajomośd spontaniczna to wskaźnik pokazujący odsetek populacji, która bez pomocy (spontanicznie) potrafi wymienid instytucje świadczące pomoc dla przedsiębiorców. Znajomośd wspomagana to wskaźnik populacji, która deklarowała znajomośd instytucji świadczących pomoc dla przedsiębiorców, po odczytaniu ich nazw przez ankietera. Znajomośd całkowita (total) to suma wskaźników znajomości spontanicznej i znajomości wspomaganej. 3 Trzeba pamiętad, że przeprowadzone badanie obejmowało grupę firm z sektora MSP z dodatkowym założeniem, że przedsiębiorcy ci nigdy nie korzystali z usług Krajowego Systemu Usług. Powyższa uwaga ma wpływ na interpretację uzyskanych rezultatów, które odnoszą się każdorazowo do tych jedynie przedsiębiorców, którzy nie posiadają bezpośredniego doświadczenia wynikającego ze skorzystania z usług KSU. 4

5 Wizerunek PARP w oczach przedsiębiorców nie zmienił się. W II fali badania CAPI blisko 69% respondentów oceniło wizerunek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pozytywnie (suma ocen bardzo pozytywny oraz raczej pozytywny ) Rozpoznawalnośd marki KSU Znajomośd całkowita (total) KSU wśród przedsiębiorców z grona MSP w drugiej fali pomiaru wyniosła 15,1% (jest to suma znajomości spontanicznej, która osiągnęła poziom 4,5% oraz wspomaganej, która wyniosła 10,6%). Różnice w poziomie wskazao pomiędzy I i II falą badania nie są istotne statystycznie, zatem należy stwierdzid, iż nie nastąpił wzrost znajomości KSU w stosunku do I fali pomiaru, zarówno na poziomie znajomości spontanicznej, jak i całkowitej. Podobnie, jak w poprzedniej fali pomiaru, wyższy niż przeciętnie poziom znajomości całkowitej KSU odnotowano wśród przedsiębiorców działających w branży przemysłowej (18,0%) oraz w sektorze usług (17,4%), co może sugerowad, że przedsiębiorcy działający w tych sektorach częściej niż przedstawiciele innych poszukują informacji o możliwościach wsparcia. Respondenci, którzy deklarowali, że znają Krajowy System Usług, jako miejsce pozyskania informacji na jego temat najczęściej wskazywali dwa źródła: prasę (37,3%) oraz Internet (32,5%). Stosunkowo często informacje na temat pomocy świadczonej przez Krajowy System Usług przekazywane są w sposób nieformalny poprzez znajomych. Tą metodę pozyskiwania informacji wskazywał co czwarty badany przedsiębiorca. Warto zauważyd, iż informacje przekazywane przez znajomych poświęcone kwestii funkcjonowania KSU najczęściej mają charakter pozytywny (61,9%) lub w ogóle nie niosą żadnego ładunku emocjonalnego są neutralne (33,3%). Również konsultanci podczas wywiadów indywidualnych, zwracali uwagę, że często zgłaszają się do ich ośrodków osoby, które dowiedziały się o KSU od znajomego. Aby wzmocnid to źródło informacji o KSU warto inwestowad w jakośd obsługi w sieci KSU konsultanci muszą byd kompetentni, pomocni, mili oraz wyróżniad się indywidualnym podejściem do klienta. Należy walczyd z negatywnym postrzeganiem publicznych instytucji jako zbiurokratyzowanych i traktujących klientów przedmiotowo. Wyniki badania ilościowego CAPI na grupie przedsiębiorców wskazują, że liczba przedsiębiorców posiadających jakiekolwiek skojarzenia na temat KSU nie rośnie - pierwszej i 5

6 drugiej fali pomiaru ponad połowa badanych nie przypisała spontanicznie KSU żadnego określenia. Wśród słów, z jakimi kojarzy się Krajowy System Usług, najczęściej (zarówno w ramach pierwszego, jak i drugiego pomiaru) pojawiało się wsparcie (21,5%), informacja (18,8%) oraz rozwój (14%). Są to pozytywne określenia, obrazujące działalnośd Krajowego Systemu Usług, które powinny byd uwypuklane w kampanii promującej KSU. Osoby, które zadeklarowały, że znają Krajowy System Usług istotnie częściej niż przeciętny przedsiębiorca kojarzyły go ze wsparciem (45,2%) oraz informacją (32,5%). Rezultaty te pokazują, że wśród osób, które deklarują znajomośd KSU, wyraźnie kojarzony jest on z głównym obszarem działalności systemu, czyli wsparciem. Nadal, znaczna częśd przedsiębiorców biorących udział w badaniu CAPI (38% w drugiej fali pomiaru, w porównaniu do 39,6% - w pierwszej), nie potrafiła spontanicznie wymienid, z jakich usług można skorzystad w ramach KSU. W przypadku konkretnych rodzajów usług odnotowano istotny statystycznie wzrost znajomości. Do usług tych należą usługi finansowe pożyczkowe (wzrost do poziomu 25,5% wskazao w drugiej fali, w porównaniu do 20,3% wskazao - w pierwszej) oraz doradcze proinnowacyjne (wzrost do poziomu 23,3% wskazao w drugiej fali, w porównaniu do 19,6% wskazao - w pierwszej). Podobnie, jak w pierwszej fali pomiaru, również w obecnej najczęściej respondenci deklarowali, iż usługi w ramach KSU kierowane są do firm (49,8% wskazao w drugiej fali i 47,7% - w pierwszej). Nadal ponad 1/3 przedsiębiorców MSP nie wie do kogo kierowane są usługi oferowane przez Krajowy System Usług, co może sugerowad, że sama nazwa systemu nie jest przez przedsiębiorców jednoznacznie kojarzona ze wsparciem oraz pomocą dla tej grupy. Znajomośd poszczególnych sieci wchodzących w skład KSU lub w ramach KSU współpracujących nadal jest niewysoka. Stosunkowo najczęściej respondenci deklarowali, że słyszeli o Funduszach Pożyczkowych współpracujących w ramach KSU (10,1%). Pozostałe rodzaje ośrodków każdorazowo wskazywane były przez 8% badanych. Podobnie, jak w poprzedniej fali, znajomośd poszczególnych sieci istotnie częściej deklarowali przedsiębiorcy działający w usługach - istotnie częściej znali Punkty Konsultacyjne KSU (10%), Krajową Sied 6

7 Innowacji KSU (10,4%), Fundusze Poręczeniowe (10,4%) oraz Fundusze Pożyczkowe współpracujące w ramach KSU (12,4%) Zalety i wady Krajowego Systemu Usług Za największą zaletę Krajowego Systemu Usług, podobnie, jak w poprzedniej fali, badani przedsiębiorcy uznali pomoc przedsiębiorcom oraz osobom planującym założenie działalności gospodarczej (52,2%). Postrzeganie KSU przez pryzmat roli, jaką jest pomoc aktualnym i przyszłym przedsiębiorcom częstsze jest w gronie osób, które znają KSU. Wśród osób spontanicznie deklarujących znajomośd KSU 69,4% z nich zadeklarowało, iż organizacja ta pomaga przedsiębiorcom i osobom planującym założenie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy w badaniu ilościowym CAPI najczęściej wskazywali, że wadą KSU jest niewystarczająca ilośd ogólnodostępnych informacji na jego temat (69%). Zbyt mała ilośd ogólnodostępnych informacji powoduje, że potencjalni klienci systemu nie wiedzą o jego istnieniu, ani, tym bardziej, o oferowanym przez niego wsparciu. W kolejnej fali badania, ponownie, prawie 1/4 respondentów za wadę uznała nazwę Krajowy System Usług, która to nazwa nie wyjaśnia, jakie działania oferuje KSU, czyli jakiego rodzaju wsparcie można w ramach tego systemu uzyskad. Rzadziej respondenci uważają, że wadą KSU są zbyt skomplikowane procedury. Ale mimo, iż jest to stosunkowo najrzadziej wskazywana wada, trudno ją pominąd wskazuje ją 15,8% badanych przedsiębiorców i jest to wynik istotnie wyższy od otrzymanego w poprzedniej fali. Z opinii przedsiębiorców można wywnioskowad, że skomplikowane procedury oraz biurokratyzacja są wadą większości sieci i organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Podobnie, jak w poprzedniej, pierwszej fali badania, najczęściej wymienianym powodem nie skorzystania z oferty KSU był brak wiedzy o obecności takiego systemu na polskim rynku (61,5%), drugim pod względem częstości wskazao powodem (44,4%) była przyczyna związana z brakiem potrzeby wsparcia i co się z tym wiąże brakiem potrzeby skorzystania z 7

8 oferty KSU. Niewielkie wskazania, jakie otrzymały odpowiedzi brak zaufania do tego typu inicjatyw (0,6%) czy nie spełnienie wymagao stawianych przez KSU (0%) oznacza, że nie można ich traktowad jako bezpośrednie przyczyny nie skorzystania z oferty KSU. Nieco ponad połowa respondentów zadeklarowała, iż do skorzystania z oferty Krajowego Systemu Usług skłoniłoby ich szeroka oferta darmowych usług (51,9%). Zachętą byłyby również dalsze uproszenia biurokratyczne (45,5%), który to postulat wynika prawdopodobnie z niechęci ze strony przedsiębiorców do poświęcania zbyt dużej ilości czasu i środków osobowych np. na przygotowanie wymaganych dokumentów. Przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w dyskusjach grupowych zwrócili uwagę jak ważne byłoby dla nich poznanie osób, które już skorzystały z oferty KSU i odniosły sukces. Takie spotkanie nie tylko podnosiłoby wiarygodnośd systemu KSU, a także pokazywałoby, że oferta KSU jest dopasowana do potrzeb przedsiębiorców i rozumie ich problemy. Case studies wydaje się byd skutecznym narzędziem dotarcia do przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych ofertą KSU Znajomośd i ocena kampanii promującej KSU Hasło Wspieramy przedsiębiorczych zostało uznane przez uczestników dyskusji grupowych za zbyt ogólne oraz obecnie nadużywane zarówno prywatne firmy, jak i instytucje publiczne promują się jako oferujące wsparcie dla przedsiębiorców. Hasło promujące KSU powinno przede wszystkim kłaśd nacisk na benefity, jakie przedsiębiorcy mogą osiągnąd korzystając z usług KSU. Podobne spostrzeżenia na temat hasła Wspieramy przedsiębiorczych deklarowali przedstawiciele mediów, z którymi prowadzone były wywiady indywidualne. Hasło w ich opinii jest zbyt ogólne, nie informuje czym jest KSU, jak może pomóc przedsiębiorcy czy osobie planującej założenie działalności gospodarczej. Celem hasła powinno byd zwrócenie uwagi grupy docelowej na KSU i zainteresowanie ofertą systemu, tymczasem wydaje się, że ze względu na zbyt częste użycie podobnych sloganów, hasło Wspieramy przedsiębiorczych nie spełnia stawianych mu wymagao. 8

9 Podobnie jak miało to miejsce w przypadku pierwszego pomiaru, na podstawie danych uzyskanych w drugiej fali badania można zauważyd tendencje do częstszego uznawania hasła Wspieramy przedsiębiorczośd za ciekawe i wyróżniające się wśród osób, które już wcześniej spotkały się z Krajowym Systemem Usług. O braku zmian zachodzących pomiędzy dwoma pomiarami możemy mówid w kwestii zetknięcia się przedsiębiorców z działaniami promującymi KSU. Odsetek osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy spotkały się z promowaniem sieci utrzymuje się na poziomie 3,5%.Tak samo jak w przypadku wyników pierwszej fali badania za najskuteczniejszy kanał docierania do potencjalnych beneficjentów KSU należy uznad Internet (artykuły i reklama bannerowa) oraz prasę (artykuły oraz reklamy). Inne kanały dotarcia okazały się skuteczne jedynie w jednostkowych przypadkach. Respondenci, którzy spotkali się z działaniami promującymi KSU w większości oceniali je, jako dobre (19 wskazao). 11 osób oceniło, że działania promujące KSU nie są ani dobre, ani złe. Jedynie jedna osoba oceniła kampanię promującą jako złą. Ocena działao nie zmieniła się w znaczący sposób pomiędzy pierwszą, a drugą falą badania Dopasowanie kanałów komunikacji do grupy docelowej Prasa wydaje się byd skutecznym kanałem dotarcia do potencjalnych klientów KSU. Istotne, zatem staje się dokładne określenie tytułów prasowych, których wykorzystanie w kampanii byłoby najefektywniejsze dla kampanii promującej KSU wśród przedsiębiorców. Podobnie jak w pierwszej fali badania uzyskane odpowiedzi wskazują, iż najczęściej czytanymi tytułami prasowymi (a więc potencjalnie najlepszymi w zakresie informowania o KSU) wśród interesującej nas grupy odbiorców jest Dziennik Gazeta Prawna oraz Gazeta Podatkowa. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców z branży usługowej, którzy ponadto istotnie częściej niż inni sięgają po prasę biznesową. Można, zatem uznad, że potencjał prasy, jako medium dotarcia do beneficjentów z branży usługowej jest większy, niż w przypadku przedsiębiorców działających lub planujących rozpoczęcie działalności innego typu. Drugim z dotychczas najskuteczniejszych kanałów docierania z informacjami o KSU jest Internet. Pozyskane dane wskazują jednak, iż w małym stopniu te funkcje spełnia sama strona internetowa KSU. Zaledwie 4,5% respondentów słyszało i korzystało z niej, co i tak 9

10 stanowi większy odsetek niż w pierwszej fali badania. Pomiędzy dwoma pomiarami nie zmienił się natomiast odsetek osób, które nie słyszały w ogóle o stronie KSU (wynosi on 82,4%). Uczestnicy dyskusji grupowych zostali również poproszeni o ocenę strony internetowej KSU. Dla przedsiębiorców ważna jest przede wszystkim szybka i wiarygodna informacja dlatego zainteresowani byli tym czy forum na stronie działa sprawnie, ile osób aktywnie się na forum wypowiada, jak szybko pojawiają się informacje zwrotne. Przedstawicieli mediów, z którymi prowadzono wywiady indywidualne, poproszono o ocenę strony internetowej KSU z perspektywy praktyki dziennikarskiej. Z pozytywnym komentarzem spotkała się zakładka dla mediów w opinii dziennikarzy bardzo często na stronach instytucji publicznych brakuje właśnie informacji dla prasy oraz kontaktu do osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami. Zamieszczone na stronie KSU case studies oraz informacje prasowe to narzędzia przydatne w codziennej pracy dziennikarza, dlatego powinno byd ich jak najwięcej oraz powinny byd na bieżąco aktualizowane. Podobnie jak w przypadku prasy w badaniu zidentyfikowane zostały konkretne strony i portale tematyczne za pośrednictwem, których można skutecznie informowad przedsiębiorców o ofercie KSU. Również w tej fali badania respondenci najczęściej wskazywali na korzystanie z takich portali jak Gazetaprawna.pl (18%), Infor.pl (13,5%), biznes.onet.pl (13,6%). Należy przy tym zauważyd podobną tendencję, co w przypadku prasyistotnie częściej z portali branżowych korzystają przedsiębiorcy działający w branży usługowej. Do nich, zatem za pośrednictwem tego medium najłatwiej jest dotrzed z informacją o KSU. Z przedsiębiorcami, uczestnikami dyskusji grupowych, rozmawiano także o wykorzystaniu w kampanii promującej KSU billboardów oraz SMS-ów z krótką informacją na temat KSU. SMS z treściami reklamowymi/promocyjnymi są zazwyczaj ignorowane i automatycznie kasowane. Warto zwrócid uwagę, że SMS jako nośnik reklamowy nie jest traktowany jako wiarygodne i poważne źródło informacji. Z powyższych względów nie rekomenduje się prowadzenia kampanii promującej KSU przy wykorzystaniu SMS. 10

11 Propozycja wykorzystania billboardu jako nośnika reklamowego do promocji KSU została oceniona pozytywnie. Informacja przedstawiona na billboardzie dociera do szerokiego grona osób. W porównaniu z przekazem SMS, billboard nie narusza prywatności odbiorcy. 2. Rekomendacje Poniżej omówione zostaną rekomendacje, opracowane na postawie analizy wyników uzyskanych z dwóch fal badao nad wizerunkiem Krajowego Systemu Usług. Większośd rekomendacji proponowanych po zakooczeniu pierwszego podprojektu badawczego pozostaje w mocy również na obecnym etapie. Okazuje się bowiem, że zarazem znajomośd jak i wysycenie wizerunku Krajowego Systemu Usług nie zmieniły się zasadniczo na przestrzeni czasu pomiędzy dwoma zrealizowanymi falami pomiaru. Niektóre z podjętych działao promocyjnych znajdują się już na takim etapie, że nie byłoby zasadne poddawad je istotnym zmianom, niektóre działania są zaś trwale zdefiniowane w zapisach aktualnej umowy między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a wykonawcą strategii promocji KSU Partners of Promotion. 1. Zarówno w pierwszej jak i w kolejnej fali badania jedynie kilkudziesięciu przedsiębiorców deklarowało, że zauważyło kampanię KSU. Należałoby zatem w miarę możliwości zadbad o większą wyrazistośd przekazu. Podtrzymując poprzednią rekomendację można zasugerowad uzupełnienie materiałów promocyjnych konsekwentnym, zgodnym z identyfikacją wizualną, wyróżniającym elementem. Warto byłoby weryfikowad nowe elementy promocyjne pod kątem ich zdolności do wyróżniania się z tła przy jednoczesnej realizacji celów strategiczno - komunikacyjnych. 2. Niezmiennie, większośd badanych przedsiębiorców nigdy nie słyszała o Krajowym Systemie Usług. Tak więc w pełni należy podtrzymad rekomendację budowania wizerunku KSU poprzez propagowanie wiedzy na temat działania systemu oraz jego oferty wraz z informacją o tym, kto i pod jakimi warunkami może stad się odbiorcą usług KSU. Należy nadal kłaśd nacisk na praktyczne informacje, by znosid wrażenie skomplikowanych, sformalizowanych procedur koniecznych do skorzystania z KSU. Z uwagi na niemożnośd pełnej niwelacji części procedur (są konieczne z uwagi na dysponowanie środkami publicznymi) warto w komunikacji podkreślad starania, jakie 11

12 są podejmowane by ewentualne uciążliwości ograniczad oraz zaznaczad gotowośd ze strony konsultantów KSU do pomocy przedsiębiorcom w kwestiach formalnych. 3. Utrzymującym się powodem, dla którego przedsiębiorcy nie skorzystali z oferty Krajowego Systemu Usług jest deklarowany brak takiej potrzeby. Należy podtrzymad rekomendację, ażeby w kampanii promocyjnej konkretnie wskazywad obszary, gdzie KSU skutecznie wspiera przedsiębiorców przyczyniając się do poprawy sytuacji ich firm (w tym dalszego wzrostu). Trzeba informowad, że usługi KSU są w założeniu przystosowane do adaptowania na rzecz specyfiki każdej firmy a konsultanci gotowi do rozpoznania potrzeb i oczekiwao klienta. 4. Wyniki kolejnej fali badania pokazują, że przedsiębiorcy dostrzegają liczne bariery, które musieliby pokonad by otrzymad wsparcie ze strony KSU. Wciąż żywa jest wizja wyśrubowanych wymagao, sterty dokumentów do wypełnienia oraz braku zrozumiałych instrukcji. Należy więc podkreślad czytelnośd w korzystaniu z usług KSU, obecnośd jasnych reguł, do których objaśnienia gotowi są konsultanci. Należy niwelowad silne skojarzenia z biurokracją a koniecznośd dochowania pewnych formalizmów uzasadniad faktem dysponowania środkami publicznymi. 5. Kolejna fala badania wskazuje na utrzymującą się niejasnośd co do związku pomiędzy KSU a sieciami, które tworzą system. Z uwagi na potencjalnie niekorzystny skutek dla wizerunku, jaki mogą mied wszelkie niejasności (tworząc wrażenie chaosu) należy kontynuowad konsekwentne działania budowania marki parasolowej. Należy przedstawid czytelną strukturę zależności i funkcji. Działania promocyjne winny byd wytyczane centralnie, tak aby zachowywały spójnośd we wszystkich regionach. W kampanii informacyjnej można wykorzystywad elementy graficzne ilustrujące czytelnie wzajemne powiązania pomiędzy elementami sieci i wskazujące na obszary ich kompetencji. Można również rozważyd stworzenie cyklu artykułów tłumaczących tę potencjalną zawiłośd. Umieszczane na materiałach logotypy powinny jasno komunikowad zależnośd pomiędzy poszczególnymi instytucjami. 6. Wizja prowadzenia części kampanii promocyjno informacyjnej KSU z wykorzystaniem kanału SMS nie spotkała się z przychylnym przyjęciem indagowanych na ten temat przedsiębiorców. Informacje przesyłane SMS-em są postrzegane jako bezpośrednia 12

13 promocja sprzedaży. Można wysnud wniosek, że natura usług świadczonych przez KSU nie licuje z tym medium. Na tym tle bardziej obiecująco wypada projekt kampanii z wykorzystaniem billboardów. Trzeba pamiętad, że w tym ostatnim przypadku oprócz bezpośredniej funkcji informacyjnej, kampania przyczyni się do zbudowania tzw. wiedzy wspólnej na temat KSU (tzn. przedsiębiorcy widząc billboardy będą świadomi, że również inni ludzie się z nimi zetknęli i tym samym wytworzy się poczucie powszechnej znajomości marki znam ją nie tylko ja, ale zapewnie również inni przedsiębiorcy ). Z wymienionych powodów godnym rekomendacji jest wybór kampanii billboardowej a nie wykorzystującej technologię SMS. 7. Niezmiennie aktualna pozostaje rekomendacja silnego wykorzystywania Internetu jako medium, zarówno jako nośnika dla kampanii reklamowej, jak i informacyjnej KSU (artykuły o KSU na biznesowych portalach internetowych). W przypadku mailingu kluczowe znaczenie ma jego skutecznośd (w tej chwili jedynie nieliczni przedsiębiorcy zadeklarowali, że zetknęli się z informacjami o KSU dzięki mailingowi). Należy więc dbad o precyzję (np. stosowad techniki unikania firewalli) i aktualnośd przy tworzeniu listy wysyłkowej, zaś sam kształt maili musi byd wyróżniający się i atrakcyjny dla adresata. 8. Podtrzymad należy również całośd wcześniejszych rekomendacji dotyczących alokowania komunikatów na odpowiednich portalach internetowych (z uwzględnieniem kontekstowości) i pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach. Rozliczanie kampanii powinno odbywad się na podstawie zaangażowania użytkowników, tj. ze względu na liczbę kliknięd w banner, a nie ze względu na liczbę odsłon. Dobrą miarą faktycznego oddziaływania kampanii internetowej są wskaźniki dostarczane przez specjalnie dedykowane badania do pomiaru efektywności reklamy on-line. 9. Z drugiej fali badania wynika, że odsetek przedsiębiorców uczestniczących w targach branżowych, którzy zetknęli się z materiałami promocyjno informacyjnymi KSU jest wyższy niż w pierwszej fali aczkolwiek wciąż niski. Można więc przypuszczad, że obecnośd na niektórych imprezach może okazad się owocna, ale nie musi to znaleźd odbicia w prowadzonym badaniu. Dlatego też pozostaje traktowad działania promocyjne na targach jako niemierzalne w szeroko zakrojonym badaniu (wymagałoby to specjalnych, dedykowanych pomiarów na populacjach odwiedzających targi). Pamiętając 13

14 jednak o zastrzeżeniach zgłaszanych przez respondentów, co od targów jako miejsca promocji KSU (wielośd materiałów informacyjnych, natłok informacji) podtrzymuje się rekomendację ograniczenia działao promocyjnych na targach branżowych. 10. W świetle zebranych wyników należy uznad, że kampania informacyjno promocyjna KSU powinna jak najbliżej odnosid się do realiów regionalnych. Należy zatem podtrzymad rekomendację, na temat lokalnego charakteru materiałów informacyjno promocyjnych (adresy, mapka, kontakty, nazwiska konsultantów). Jednocześnie trzeba pamiętad o wymienianym wcześniej postulacie spójności wszystkich materiałów, co jest konieczne przy budowaniu marki parasolowej. 11. Na dalszych etapach kampanii promocyjno informacyjnej należy konsekwentnie budowad znajomośd systemu głównie poprzez utrwalanie w pamięci grupy docelowej skróconej nazwy KSU oraz eksponowanie logo. Posługiwanie się zamiennie pełną nazwą i nazwą skróconą może okazad się mylące. W przypadku posługiwania się pełną nazwą nie powinno zabraknąd jednoczesnego przywoływania nazwy skróconej. 12. Warto podtrzymywad styl testimonialowy w działaniach komunikacyjnych (tzw. case studies). Można rozważyd dołączenie do niego opisów przypadków z perspektywy konsultanta (a nie jedynie przedsiębiorcy). Może to stworzyd wrażenie bliskości, zaangażowania, zrozumienia specyfiki biznesu ze strony pracowników KSU. Zarazem stworzy to szansę na tworzenie kampanii regionalnych poszczególni konsultanci będą przedstawicielami lokalnych Punktów Konsultacyjnych KSU oraz może przyczynid się do uruchomienia nieformalnych kanałów komunikacyjnych (words-of-mouth). 14

Streszczenie raportu z badania

Streszczenie raportu z badania Streszczenie raportu z badania Wizerunek Krajowego Systemu Usług na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, listopad 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 Wojciech Zalewski grudzień 2009 r. 2 Wykonanie opracowania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o.

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. 1 Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Autorzy opracowania Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. Zespół badawczy: Prof. dr hab. Rafal Drozdowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy Łódź 2009 Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy raport z badań Łódź 2009 Projekt

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego

Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 Spis treści Spis treści... 2 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 1.1.2. Szanse i zagrożenia... 3 1.1.3. Mocne i słabe strony... 6 1.1.4. Możliwe warianty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Realizowane dla: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych RAPORT Z BADANIA DESK-RESEARCH Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny: Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie Nazwa projektodawcy: Polska Konfederacja Pracodawców

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna 2012, nr 4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 1 Aneta Lipińska 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo