INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW UNIJNYCH I RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO GARWOLIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW UNIJNYCH I RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO GARWOLIN"

Transkrypt

1 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW UNIJNYCH I RZĄDOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO GARWOLIN

2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 1. Programy i wnioski, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku i do dziś są realizowane 2. Programy i wnioski, które zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone w roku Wnioski na programy, które zostały złożone w 2015 roku i nie są jeszcze rozstrzygnięte 4. Nowa perspektywa

3 1. PROGRAMY I PROJEKTY, KTÓRE ZOSTAŁY ROZPOCZĘTE W UBIEGŁYM ROKU I SĄ OBECNIE REALIZOWANE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość Rozbudowa Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń internatu na lokale socjalne w Garwolinie Projekt EA i BW Projekt Comenius

4 WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE MOJA PRZYSZŁOŚĆ Kwota dotacji zł Zajęcia dodatkowe prowadzo ne są w roku 2014/2015 dla łącznej liczby uczniów 117 w:gimnazjum dwujęzyczne nr 1, ZS nr 2, ZS nr 5. (20goszin/grupę miesięcznie dla 5 grup) Podczas trwania projektu przeprowadzone zostanie godzin lekcyjnych zajęć dodatkowych o różnej tematyce tj.: - język obcy, - Zajęcia matematyczno przyrodnicze, - Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym

5 WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE MOJA PRZYSZŁOŚĆ W roku 2014 na kwotę zł zostały zakupione materiały, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dla szkół, które pozostają na ich wyposażeniu oraz zorganizowano wycieczki edukacyjnę dla uczniów na kwotę zł W roku 2015 na kwotę zł zakupiono materiały edukacyjne dla szkół oraz przeznaczono na zorganizowanie całodziennych zajęć otwartych wycieczki edukacyjne kwotę zł Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych.

6 ROZBUDOWA MIEJSKO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GARWOLINIE K wota pozyskana zł C e l e m g ł ó w n y m j e s t p o p r aw a s t a n d a r du ś w i a d cz o n yc h u s ł u g k u l t u r a l n o - o ś w i a t o w yc h o r a z d z i a ł a n i a w y k r a c z a j ą ce p o z a t r a d yc yj n e f u n k c j e B i b l i o t e k i. P o w i e r z c h n i a o b i e k t u w y n i e s i e o k m 2. N o w y m i p o m i e s zc ze n i a m i k t ó r e z y s k a b i b l i o t e k a b ę d ą : m e d i a t e k a, t o a l e t a d l a o s ó b n i e p e ł n o s p r aw n yc h, d o d a t k o w e p o m i e s z c z e n i a d l a p r a c o w n i k ó w, o d d z i e l n e w e j ś c i e d l a c z y t e l n i k ó w, n o w a k l a t k a s c h o d o w a. W r a m a c h z a d a n i a z o s t a ł w y k o n a n y k o m p l e t n y r e m o n t p o m i e s zc zeń i s t n i e j ą c yc h i w y m i e n i o n e p o k r yc i e d a c h o w e, d o p o s aż o n o b i b l i o t e k ę w m e b l e o r a z s p r z ę t k o m p u t e r o w y. P l a n u j e m y i ż w z r o ś n i e l i c z b a u ż y t k o w n i k ó w o 2 %, p o p r z e z w z b o g a cen i e n a s z e j o f e r t y k u l t u r a l n o - o ś w i a t o w e j. C e l e m p r o g r a m u B i b l i o t e k a + j e s t p r z e k s z t a ł c e n i e b i b l i o t e k g m i n n yc h i w i e j s k i c h w c e n t r a ż y c i a s p o ł e c z n e g o i k u l t u r a l n e g o w s p o ł e c z n o ś ci a c h l o k a l n yc h.

7 PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ INTERNATU NA LOKALE SOCJALNE W GARWOLINIE (PRZY UL. STACYJNEJ) Kwota pozyskana zł Adaptacja budynku byłego internatu przekazanego nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie Powstaną 23 mieszkania socjalne o powierzchni ok. 35 m2 Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany, powstanie plac zabaw Wybudowana zostanie oddzielna droga dojazdowa do budynku Zaawansowanie robót gwarantuję terminowe zakończenie prac Avon Operations Polska sp. z o.o w roku 2015 przekaże na realizację tego zadania zł

8 PROJEKT EA I BW 1. Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) L.p. Nazwa Ilość Wartość 1 Serwer klasy B Przełącznik KVM niezależny Szafa serwerowa 24 U Stacja robocza Skaner z podajnikiem dokumentów Router Switch Serwerowy system operacyjny Licencje dostępowe do syst. operacyjnego Oprogramowanie antywirusowe Wyposarzenie dodatkowe dla gmin

9 2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA ) Dotacja na te programy stanowi wkład własny Miasta Garwolin w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadania i 85% kosztów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

10 W latach w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Gar wolinie jest realizowany projekt Comenius pod tytułem Human Rights Education - Prawa Człowieka. Projekt jest finansowany z funduszy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 2 0 tys. euro i polega na współpracy gimnazjum nr 2 z dwoma szkołami zagranicznymi z Hiszpanii i Turcji. W trakcie tr wania projektu uczniowie wykonują różnorodne zadania związane z poznawaniem praw człowieka na podstawie Uniwer salnej Deklaracji Praw Człowieka i propagowaniem ich w naszym środowisku. Odbywają się również spotkania projektowe w szkołach par tner skich, w któr ych biorą udział uczniowie i nauczyciele. Grupa projektowa w naszej szkole składa się z siedemnastu uczniów i sześciu nauczycieli. PROJEKT COMENIUS

11 2. PROJEKTY I WNIOSKI, KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻONE I POZYTYWNIE ROZPATRZONE W ROKU 2015 Projekt powszechnej nauki pływania Umiem pływać dla uczniów szkół podstawowych Wniosek o dofinansowanie remontu mostu w ciągu ulic Al. Legionów w Garwolinie na pasie jazdy w kierunku Lublin Warszawa Animator Moje Boisko Orlik 2015

12 PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kwota dotacji w 2015r. to zł Projekt prowadzony będzie przez cały 2015 rok, a przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 5). Udział w projekcie bierze łącznie 699 uczniów podzielonych na 49 grup. Przeprowadzone zostanie około 1000 godzin zajęć nauki pływania. Zajęcia maja zarówno charakter rekreacyjny jak i korekcyjny, zakładane efekty edukacyjno-wychowawcze są następujące: zdobycie umiejętności pływania, oraz bezpiecznego zachowania się w wodzie

13 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REMONTU MOSTU W CIĄGU ULIC AL. LEGIONÓW W GARWOLINIE NA PASIE JAZDY W KIERUNKU LUBLIN WARSZAWA Koszt remontu po rozstrzygnięciu przetargu to ok zł w tym 50% dotacji Zakres remontu przewiduje wymianę zniszczonego wyposażenia obiektu (nawierzchnie, bariery, balustrady, krawężniki, wpusty, kapy chodnikowe, gzymsy, izolacja, skorodowany beton zespalający itd.), wykonanie nowych elementów wyposażenia obiektu oraz naprawę i zabezpieczenie wszystkich powierzchni betonowych obiektu. Zostanie przywrócona nośność mostu do 40 ton, która obecnie wynosi 12 ton. Przeprowadzenie remontu odcinka drogi w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i zmechanizowanych uczestników ruchu.

14 ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2015 W roku 2015 Miasto pozyska na ten projekt zł Boisko Orlik zostało wybudowane w 2009 roku przy ZS Nr2 ul. Al. Legionów jako jedno z pierwszych boisk w powiecie garwolińskim - Kwota dotacji wyniosła wówczas zł Od 2010 roku zatrudniany jest Animator boiska Orlik którego wynagro dzenie roczne jest dofinansowane ze środkó w zewnętrznych Animator organizuje i prowadzi zajęci a spo rtowo-rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe, pokazy i konkur sy spo rtowe, turnieje, mecze oraz podejmuje inne działania o charakterz e sportowo-rekreacyjny m.

15 3. WNIOSKI NA PROJEKTY, KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻONE W 2015 ROKU I NIE SĄ JESZCZE ROZSTRZYGNIĘTE Wniosek o udzielenie dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Sławińskiej do Źródlanej Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Studzińskiego Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Jagodzińskiej Wniosek o dofinansowanie budowy serwisu internetowego Usuwanie z terenu Miasta Garwolin wyrobów zawierających azbest Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody oraz parków, aleji i terenów zielonych. Tworzenie nowych zwartych terenów zielonych Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w istniejących parkach. Park spacerowo-wypoczynkowy w Garwolinie przy ul. II Armii Wojska Polskiego

16 1. B U D OWA I M O D E R N I Z A C J A D R Ó G D OJ A Z D OW Y C H D O G R U N TÓW R O L N YC H P O Ł OŻO N Y C H W R E J O N I E U L. S Ł AW I Ń S K I E J D O Ź R Ó D L A N E J 2. B U D OWA I M O D E R N I Z A C J A D R Ó G D O J A Z D O W Y C H D O G R U N TÓW R O L N YC H P O Ł OŻO N Y C H W R E J O N I E U L. S T U D Z I Ń S K I EG O 3. B U D OWA I M O D E R N I Z A C J A D R Ó G D O J A Z D O W Y C H D O G R U N TÓW R O L N YC H P O Ł OŻO N Y C H W R E J O N I E U L. J A G O D Z I Ń S K I E J Miasto Garwolin złożyło 3 wnioski na budowę i modernizację w/w dróg, ponadto w porozumieniu z Gminą Garwolin został złożony również wniosek na krótki odcinek ul. Sławińskiej, który nie jest własnością Miasta. Przyczynami podjęcia przedsięwzięcia jest: utrudniony dojazd sprzętu rolniczego do gruntów rolnych ze względu na podmokły i gliniasty teren, tworzenie się głębokich kolein uniemożliwiających przejazd. Kwoty dotacji o jakie wystąpiliśmy to: 1. Ul. Sławińskiej do Źródlanej zł 2. Ul. Studzińskiego zł 3. Ul. Jagodzińskiej zł

17 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BUDOWY SERWISU INTERNETOWEGO Kwota dotacji to zł i dodatkowo zł wkładu własnego. W przypadku Miasta Garwolin konieczna jest budowa nowej strony internetowej dostosowanej do wszystkich odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych i starszych. Dzięki dostępnemu i modernizowanemu serwisowi internetowemu mieszkańcy będą łatwiej mogli załatwić konieczne urzędowe sprawy, unowocześni to usługi publiczne. Planujemy zachować spójny wygląd strony, zwiększyć użyteczność serwisu, poprawić pozycjonowanie strony i dostosowanie do urządzeń mobilnych, co będzie docenione przez odbiorców niepełnosprawnych, gdyż taki serwis jest wygodniejszy w użyciu.

18 USUWANIE Z TERENU MIASTA GARWOLIN WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Kwota wnioskowanej dotacji to ponad zł Wnioskiem objęte jest 41 ton azbestu z 21 gospodarstw, z których zostanie on usunięty.

19 PIELĘGNACJA I KONSERWACJA POMNIKÓW PRZYRODY ORAZ PARKÓW, ALEJ I TERENÓW ZIELONYCH. TWORZENIE NOWYCH ZWARTYCH TERENÓW ZIELONYCH Kwota wnioskowanej dotacji to ponad zł Wnioskiem objęto: 1. Prace pielęgnacyjno konserwacyjne 8 pomników przyrody: 2. Zakup sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych Utworzenie terenów zieleni wzdłuż rzeki Wilgi na terenie dawnego starorzecza. Na terenie tym planujemy utworzyć tereny rekreacyjne, złożone z: placów zabaw dla dzieci, placyku z wiatą i miejscem na ognisko, siłowni zewnętrznej street workout. W przyszłości ma powstać tam ścieżka ekologiczna, dlatego planowane na tym terenie nasadzenia, opierają się na gatunkach rodzimych drzew i krzewów, wpisujących się w otaczający krajobraz.

20 UZUPEŁNIENIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW W ISTNIEJĄCYCH PARKACH. PARK SPACEROWO - WYPOCZYNKOWY W GARWOLINIE PRZY UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO Kwota wnioskowanej dotacji to ok zł Dofinansowanie dotyczyć będzie zakupu sadzonek drzew i krzewów zgodnie z projektem. Zaprojektowano ogrody tematyczne: z dużą różnorodnością gatunków drzew, krzewów, które zwiększą walory przyrodnicze parku. Powstaną enklawy zieleni, które poza funkcją dekoracyjną zapewniać będą odizolowanie parku od ulic izolację akustyczną. Park ma powierzchnię m2, planujemy dosadzić 345 sztuk sadzonek drzew i krzewów.

21 4. NOWA PERSPEKTYWA Komisja Europejska w dniu 12 lutego 2015 r. przyjęła programy operacyjne na lata dla dziewięciu polskich województw, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Głównym celem RPO WM jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Na chwilę obecną nie ma jeszcze harmonogramu naboru wniosków oraz terminów rozpoczęcia konkursów, dlatego brak też jest uszczegółowienia dotyczącego regulaminu naboru, zasad dofinansowania w poszczególnych osiach priorytetowych.

22 RPO WM Osie Priorytetowe RPO WM Oś Priorytetowa I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Oś Priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Oś Priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku Oś Priorytetowa VI: Jakość życia Oś Priorytetowa VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego Oś Priorytetowa VIII: Rozwój rynku pracy Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Obszary wsparcia Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych Ulepszone warunki do rozwoju MŚP Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP Zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Lepsza jakość powietrza Efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym powodziom i minimalizowanie ich skutków. Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej masie odpadów na Mazowszu Zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu planowane Wzmocniona ochrona bioróżnorodności w regionie Zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie Ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej Zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozie osób oraz poprawa jakości świadczonych usług w regionalnym transporcie kolejowym Wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa Zwiększenie dostępu do usług społecznych ( ), zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie działań Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Oś Priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu Wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i/lub podwyższanie kompetencji Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego, zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ BARTŁOMIEJ PACZEK INSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/676/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015 r. Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo