Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia r. L. dz. CEZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13"

Transkrypt

1 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia r. L. dz. CEZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji. Zamawiający,, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuje Wykonawcy informacje, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, że w dniach r. wpłynęły zapytania do ww. postępowania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej. Pytanie 1. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Jaka ma być żywotność elementów wewnętrznych systemu (tj. grzałki, włókna grzejne, termopary, np.) poddawanych działaniu tlenu w pełnym zakresie temperatur (przy ciśnieniu cząstkowym aktywnego tlenu O 2 do Torr) w okresie gwarancji i jak i po gwarancji, 1 miesiąc, 3 miesiące czy minimum 12 miesięcy. Odporność elementów na działanie tlenu jest pojęciem, które przez potencjalnych Wykonawców może być interpretowanie swobodnie. Pragniemy zwrócić uwagę że koszt wytworzenia elementów odpornych na działanie tlenu przez okres 12 miesięcy jest zdecydowanie wyższy niż elementu wytrzymującego 1 miesiąc. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie i wprowadzenie pojęcia minimalnego okresu, w trakcie którego wewnętrzne elementy systemu nie mogą ulec zniszczeniu, jesteśmy w stanie zaoferować każdy z możliwych wariantów. Zamawiający oczekuje, że żywotność elementów wewnętrznych systemu poddawanych działaniu tlenu w pełnym zakresie temperatur w powyższym urządzeniu wyniesie co najmniej 12 miesięcy, czyli tyle ile gwarancja na powyższe urządzenie. Pytanie 2. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Jakiej minimalnej ilości portów do pomp, w okolicach próbki, umożliwiających bezpośredniego podłączenie z komorą pomp odpompowujących oczekuje Zamawiający? Na rynku są dostępne różne rozwiązania. Przy czym w przypadku urządzeń, które mają zapewniać 1

2 najwyższą czystość w trakcie wzrostu nie stosuje się rozwiązań zawierających mniej niż 3 pompy połączone bezpośrednio z komorą. Na rynku są dostępne urządzenia kompromisowe zawierające dwa jedno lub dwa bezpośrednie połączenia oraz opcjonalnie 3 połączenie. Odpowiedź na pytanie pozwoli nam dobrać urządzenie adekwatnie do klasy urządzenia ściśle związanej z stabilnością procesu a w konsekwencji o odpowiedniej konstrukcji / minimalnej ilości pomp odpompowujących /. Zamawiający sprecyzował dla powyższego urządzenia wymagane parametry pracy urządzenia. O sposobie osiągnięcia tych parametrów decyduje Producent urządzenia. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Pytanie 3. Czy z uwagi na wymaganą wysoką jednorodność strumienia molekuł a jednocześnie konieczność ograniczenia konsumpcji materiału znajdującego się w komórce krakingowej oczekują Państwo dostawy rozwiązania posiadającego system dysz lub innego systemu równoważnego do systemu dysz, który będzie w stanie ograniczyć konsumpcje materiału przez nakierowanie molekuł tylko i wyłącznie na próbkę? Stabilność systemu oraz powtarzalność procesów wymaga zastosowania systemu dysz lub innego równoważnego. W przypadku jeśli stabilność nie jest kryterium kluczowym będziemy gotowi zaproponować systemu mniej stabilne ale przy tym tańsze, w których owszem uzyskanie jednorazowe wyniku oczekiwanego będzie możliwe ale nie będziemy mogli zagwarantować jej powtarzalności i niskiej konsumpcji materiałów. Odpowiedź pomoże nam dobrać odpowiednie rozwiązanie do Państwa oczekiwań. Zamawiający określił poziom jednorodności strumienia molekuł dla powyższego urządzenia. O sposobie osiągnięcia tego parametru decyduje Producent urządzenia. Pytanie 4. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt oraz Części I SIWZ pkt opis 11/ALD Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu z komorą zapewniającą przepływ prysznicowy wraz ze zmianą wymogów zawartych w Części I SIWZ pkt opis 11/ALD podpunkt H pkt 3 na: Uzyskanie wysokiej jednorodności pokrycia podłoża w procesie testowym z Al 2 O 3 i HfO 2 dopuszczalna niejednorodność pokrycia nie gorsza niż 2,5 3,5 % (badana metodą elipsometryczną) na płytce podłożowej 200 mm z warstwą 100 nm przy użyciu wszystkich linii prekursorowych." Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisanie w SIWZ. Pytanie 5. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Zgodnie z opisem SIWZ Zamawiający wymaga aby konstrukcja urządzenia umożliwiała niekłopotliwą wymianę komór wzrostu. Prosimy o doprecyzowanie : Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie powyższy zapis jako możliwość zaoferowania wyłącznie rozwiązania posiadającego metalowe uszczelnienia w komorze procesowej? 2

3 Według naszej wiedzy stosowanie uszczelnień innych niż metalowe sprawia, że wymiana komór staje się bardzo kłopotliwa, czasochłonna jak również kosztotwórcza, ze względu na występujące rozszczelnienia. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na wyżej zadane pytanie Zamawiający nie może wskazać dla powyższego urządzenia konkretnego wyłącznego rozwiązania dla realizacji wymagań zapisanych w SIWZ. Pytanie 6. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt ; ; wraz z ich podpunktami Zamawiający w tych punktach wymaga określonych rozdzielczości w trybie szybkiego pisania i w trybie wysokiej rozdzielczości pisania. Prosimy o potwierdzenie, że przejście pomiędzy w/w trybami pracy ma być realizowane całkowicie automatycznie bez potrzeby fizycznych działań, przełączeń pokręteł, obiektywów i czasu oczekiwania na ustabilizowanie systemu. Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisanie w SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że nie zdefiniował powyższej funkcjonalności. Pytanie 7. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Zamawiający wymaga możliwości zainstalowania podłoża/próbki o średnicy 200mm. Prosimy o potwierdzenie, że elektronolitograf musi wykonywać trawienie na całej powierzchni próbki o średnicy 200mm. Chcemy dobrać odpowiedni system do Państwa potrzeb, mamy możliwość dostarczenia systemu, który umożliwia zamontowanie próbek o średnicy 200mm, ale ze względu na to, że był projektowany do mniejszych próbek system nie będzie umożliwiał pracy na 100% powierzchni próbki. Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisane w SIWZ. Pytanie 8. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga aby system umożliwiał prace w polu 1 mm x 1 mm przy wszystkich napięciach przyspieszających z najmniejszym możliwym rozmiarem plamki jaki jest wymagany przez Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisanie w SIWZ. Pytanie 9. urządzeń wymienionych w Części II SIWZ pkt oraz oraz Czy Zamawiający dopuści system, który posiada oddzielony komputer i kontroler od dla reaktora, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i ergonomii systemu? Prosimy o uznanie proponowanego rozwiązania za równoważne do oczekiwanego zgodnie z intencją ustawy o ZP. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie oferty. 3

4 Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisanie w SIWZ. Pytanie 10. Prosimy Zamawiającego o informację czy wyposażenie zawarte w dokumencie Przedmiar robót - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii - Politechnika Warszawska BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - wyposażenie, stanowi przedmiot dostawy? W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa wyposażenia opisanego w dokumentacji projektowej. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie dokonać wyceny na podstawie dokumentacji projektowej, uwzględniając wymagania wynikające z tej dokumentacji. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 oraz 12 z dnia r. nie należy uwzględniać w wycenie lampek biurkowych. Pytanie 11. Prosimy Zamawiającego o informację czy wyposażenie zawarte w dokumencie Przedmiar robót - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechnika Warszawska BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - wyposażenie, stanowi przedmiot dostawy? W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa wyposażenia opisanego w dokumentacji projektowej. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie dokonać wyceny na podstawie dokumentacji projektowej, uwzględniając wymagania wynikające z tej dokumentacji. Pytanie 12. Dotyczy urządzenia nr 7 - Spektrometru fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim wraz ze spektrometrem Augera (XPS +AES) - załącznik do SIWZ nr 3g punkt : Prosimy o wyrażenie zgody na zestaw zapewniający zakres energii ev. Stosowanie energii powyżej 3000 ev oznacza, że w danym zestawie optyka elektrostatyczna nie jest na najwyższym możliwym bezszumowym poziomie i podwyższaniem energii niektórzy producenci próbują poprawić stosunek sygnału do szumu (S/N). W związku z tym, że w proponowanym przez nas zestawie nie ma takich problemów prosimy o dopuszczenie go do procedury przetargowej. O jakości naszego zestawu świadczy jego wysoka czułość, np.: rozdzielczość 0,48 ev przy czułości cps dla maksimum Ag 3d 5/2, oraz.: rozdzielczość 1,0 ev przy czułości cps dla próbki PET. Poza powyższym energie badanych próbek w technice XPS znajdują się w zakresie od 0 ev do 2500 ev, czyli proponowany przez nas zakres z naddatkiem zapewni wykonanie zadań badawczych. Proponowany przez nas zestaw jest też wyposażony w dwa analizatory jeden do spektroskopii drugi do mapowania co skraca czas mapowania z wielu godzin do minut. Zaproponowany zakres energii spełnia wymagani określone w SIWZ. Pytanie 13. Dotyczy urządzenia nr 7 - Spektrometru fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim wraz ze spektrometrem Augera (XPS +AES) SOPZ punkt K (opcja ISS): 4

5 Prosimy o zaakceptowania następującej charakterystyki: Energetyczna rozdzielczość (FWHM) dla próbki złota 12 ev przy 1 kev i czułości cps. Różnica czułości wynika z faktu, że różne firmy podają parametry czułości dla różnych warunków rozdzielczości. Oczywistym jest, że dla gorszej rozdzielczości liczba zliczeń się zwiększa. Zamawiający akceptuje zaproponowaną charakterystykę i dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. Pytanie 14. Dotyczy urządzenia nr 7 - Spektrometru fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim wraz ze spektrometrem Augera (XPS +AES) - niespójność punktów A3 SOPZ i z załącznika do SIWZ nr 3g: Prosimy o stwierdzenie nadrzędności punktu nad punktem A3, czyli zaakceptowanie również źródła promieniowania rentgenowskiego o stałym promieniu i możliwości analizy małych powierzchni (rozdzielczość 3 µm) za pomocą optyki elektronowej tak jak to jest opisane w punkcie w tabeli z opisem wymaganych parametrów. Proponowany zestaw będzie odznaczał się rozdzielczością 0,48 ev przy czułości cps., czyli znacznie lepszymi parametrami niż podane przez Państwa 0.5 ev i cps dla maksimum Ag 3d 5/2. Proponowany przez nas zestaw jest też wyposażony w dwa analizatory jeden do spektroskopii drugi do mapowania co skraca czas mapowania z wielu godzin do minut. Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. Ostatnie zdanie punktu A3 ( Urządzenie musi zapewnić obrazowanie techniką XPS z całkowitą rozdzielczością lateralną nie gorszą niż 3.0 μm. ) podkreśla, że dobór źródła promieniowania X musi umożliwiać osiągnięcie żądanych parametrów całego urządzenia; w szczególności tak jak opisano w załączniku do SIWZ nr 3g p (jedną z dwóch wymienionych technik). Pytanie 15. Dotyczy urządzenia nr 4 Implantator jonów - załącznik do SIWZ nr 3d punkt , : Prosimy o zaakceptowanie systemu spełniającego następujące parametry: Prąd wiązki jonów dla jonów O 0,5mA, dla jonów N 1mA Prąd wiązki jonów dla jonów metali przejściowych i ziem rzadkich 0,1-0,2 ma Zaproponowane parametry spełniają wymagania określone w SIWZ. Pytanie 16. Dotyczy urządzenia nr 4 Implantator jonów - załącznik do SIWZ nr 3d punkt , : Prosimy o zaakceptowanie systemu spełniającego następujące parametry: Jednorodność implantacji (dawki) po powierzchni próbki (tarczy) <2% na całej powierzchni 200mm x 200mm lub o maksymalnej średnicy do 200mm. Powtarzalność dawki <2% pomiędzy procesami Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść punktu załącznika 3d SIWZ brzmi następująco: Jednorodność implantacji (dawki) po powierzchni próbki (tarczy) < 1,0 % na całej powierzchni dla średnicy próbki 200mm. 5

6 Pytanie 17. Wentylacja Budynek BT - Gdzie należy stosować izolację ppoż na kanałach wentylacyjnych, na rysunkach nie jest to oznaczone. Brak możliwości weryfikacji ilości izolacji ppoż. Ilości należy przyjąć zgodnie z zestawieniem materiałów zawartych w opisie technicznym w projekcie wykonawczym. Rysunki zostaną przedstawione przez projektantów w trakcie realizacji robót (nadzór autorski). Pytanie 18. Budynek BT - Jak przyjmować przekroje nieoznaczonych na rysunkach kanałów? Przez analogię z kanałami o podobnym obciążeniu? Z kryterium zachowania przekroju czynnego? Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjmować przekroje przez analogię do sąsiednich opisanych kanałów. Pytanie 19. Budynek BT - Zgodnie z opisem należy przyjąć izolację wszystkich kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wewnątrz budynku (nawiew/wywiew) - prosimy o potwierdzenie. Czy dotyczy to także kanałów wyciągowych np. z WC? Tak zgodnie z opisem. Kanały wyciągowe z WC należy izolować na odcinku 0,5m od stropu do wyrzutni. Pytanie 20. Budynek BT - Jak traktować kolizje kanałów wentylacyjnych z konstrukcją budynku? Czy zostało to już rozwiązane, czy dopiero będzie to analizowane? (np. czerpnie tłumiące są zlokalizowane na elementach konstrukcji ściany zewnętrznej) Ewentualne kolizje zostaną rozwiązane w trakcie realizacji robót (nadzór autorski). Pytanie 21. Budynek BA - Proszę o przesłanie danych do doboru klimatyzatorów precyzyjnych w serwerowni i pomieszczeniu UPS. Czy doboru należy dokonać tylko na podstawie: Założeń dotyczących instalacji klimatyzacji serwerowni i pomieszczenia UPS z opisu? Dane do odbioru klimatyzatorów zawarte są w opisie technicznym projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pytanie 22. Budynek BT - Centrala wentylacyjna CNW1.1 zgodnie ze schematem: V naw = m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 79,4 kw, natomiast w zastawieniu: V naw = m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 119,7 kw. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie projektowanego rozwiązania. Prawidłowe dane projektowe zostały zawarte na stronie 63 erraty do projektu wykonawczego instalacji 6

7 wentylacji i klimatyzacji. Pytanie 23. Budynek BT - Czy zostały uwzględnione konieczne dla prawidłowego działania klap ppoż odcinki proste (tam gdzie jest to konieczne) Tak. Pytanie 24. Budynek BT - Proszę o podanie typu nawiewników i wywiewników stosowanych w pomieszczeniach technologii krzemowych i materiałów półprzewodnikowych (B1.2, B2.2) oraz korytarzy wokół tych pomieszczeń (3.14, 4.14). System wentylacyjny NWF. Ze względu na zasady i procedury regulujące prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 29 ust. 3 ustawy, konkretne typy nie zostaną podane. Wszystkie parametry zostały określone w dokumentacji projektowej. Pytanie 25. Instalacja wentylacji W związku z niezamieszczeniem w projekcie kart doborowych central wentylacyjnych i jednoczesnym podjęciem próby wykonania prawidłowych doborów urządzeń przez nowych oferentów prosimy o przedstawienie poniższych cech charakterystycznych dla każdego z urządzeń : wydatek powietrza nawiew /wywiew (m3/h) spręż dyspozycyjny centrali (nawiew wywiew) skład centrali procesy do zrealizowania (odzysk ciepła/chłodu, filtracja, ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie, jonizacja) parametry powietrza zewnętrznego udział recyrkulacji parametry powietrza za poszczególnymi elementami centrali /na wyjściu z centrali parametry czynników zasilających (freon- typ, temperatury skraplania, parowania), temperatury wody lodowej, wody grzewczej, udział glikolu, zakładane spadki ciśnienia na wymiennikach po stronie medium. dopuszczalne/oczekiwane gabaryty centrali, ciężary, konfiguracje, lokalizacja (wewnętrzne/zewnętrzne.) parametry zasilania napięcie oczekiwane poziomy hałasu oczekiwany poziom odzysku ciepła zabudowa dodatkowych urządzeń w centrali, pomp obiegowych. zakres dostawy automatyki, elementy składowe i funkcje do zrealizowania. wyposażenie centrali w czerpnie /wyrzutnie króćce elastyczne. wymagane parametry obudowy centrali ( sztywność, izolacyjność) 7

8 zabezpieczenie antykorozyjne, wymagania przeciwwybuchowe, wymagania higieniczne. temperatura pracy centrali dopuszczalny poziom SFP wymagane materiały wymienników, wentylatorów, dodatkowe sekcje dostępowe w centrali strony obsługowe, podłączenia wyższe zapylenie, wilgotność lub zaolejenie. Niezbędne do wyceny parametry zostały zawarte w opisie technicznym do projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pytanie 26. Budynek BT - Gdzie należy stosować izolację ppoż na kanałach wentylacyjnych, na rysunkach nie jest to oznaczone. Brak możliwości weryfikacji ilości izolacji ppoż. Patrz odpowiedź na pytanie nr 17 dot. Wentylacji Pytanie 27. Budynek BT - Jak przyjmować przekroje nieoznaczonych na rysunkach kanałów? Przez analogię z kanałami o podobnym obciążeniu? Z kryterium zachowania przekroju czynnego? Patrz odpowiedź na pytanie nr 18 dot. Wentylacji Pytanie 28. Budynek BT - Zgodnie z opisem należy przyjąć izolację wszystkich kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wewnątrz budynku (nawiew/wywiew) - prosimy o potwierdzenie. Czy dotyczy to także kanałów wyciągowych np. z WC? Patrz odpowiedź na pytanie nr 19 dot. Wentylacji Pytanie 29. Budynek BT - Jak traktować kolizje kanałów wentylacyjnych z konstrukcją budynku? Czy zostało to już rozwiązane, czy dopiero będzie to analizowane? (np. czerpnie tłumiące są zlokalizowane na elementach konstrukcji ściany zewnętrznej) Patrz odpowiedź na pytanie nr 20 dot. Wentylacji Pytanie 30. Budynek BA - Proszę o przesłanie danych do doboru klimatyzatorów precyzyjnych w serwerowni i pomieszczeniu UPS. Czy doboru należy dokonać tylko na podstawie: Założeń dotyczących instalacji klimatyzacji serwerowni i pomieszczenia UPS z opisu? Patrz odpowiedź na pytanie nr 21 dot. Wentylacji 8

9 Pytanie 31. Budynek BT - Centrala wentylacyjna CNW1.1 zgodnie ze schematem: V naw = m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 79,4 kw, natomiast w zastawieniu: V naw = m3/h, moc nagrzewnicy wodnej 119,7 kw. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie projektowanego rozwiązania. Patrz odpowiedź na pytanie nr 22 dot. Wentylacji Pytanie 32. Budynek BT - Czy zostały uwzględnione konieczne dla prawidłowego działania klap ppoż odcinki proste (tam gdzie jest to konieczne) Patrz odpowiedź na pytanie nr 23 dot. Wentylacji Pytanie 33. Budynek BT - Proszę o podanie typu nawiewników i wywiewników stosowanych w pomieszczeniach technologii krzemowych i materiałów półprzewodnikowych (B1.2, B2.2) oraz korytarzy wokół tych pomieszczeń (3.14, 4.14). System wentylacyjny NWF. Patrz odpowiedź na pytanie nr 24 dot. Wentylacji Pytanie 34. Instalacja sprężonego powietrza Czy jest konieczne stosowanie reduktorów na punktach poboru ze stali nierdzewnej czy też jest możliwa opcja zastosowania reduktorów mosiężnych? Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ i potwierdza konieczność stosowania reduktorów ze stali nierdzewnej. Pytanie 35. Czy jest konieczny montaż końcówek tri-clamp i czy mają one mieć jedynie zastosowanie do podłączania węży? Zamawiający podtrzymuje rozwiązania opisane w dokumentacji projektowej. Pytanie 36. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Prosimy o potwierdzenie, że system musi umożliwiać osadzanie warstw półprzewodnikowych na podłożach wykonanych np. z Al2O3, GaN, Si o średnicy do 4 cali (odpowiednio 100mm). Zamawiający potwierdza, że system musi umożliwiać osadzanie warstw półprzewodnikowych na podłożach wykonanych np. z Al2O3, GaN, Si o średnicy do 4 cali (odpowiednio 100mm) na całej ich powierzchni, ewentualnie pomniejszonej o powierzchnię zajętą przez uchwyt podłoża. 9

10 Pytanie 37. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Czy Zamawiający wymaga dostarczenie systemu z rozdzielonymi płaszczami komory i obszaru cel dyfuzyjnych, które poprzez swoją konstrukcję umożliwiają niezależne chłodzenie komory ciekłym azotem co jest standardem oraz cel dyfuzyjnych cieczą chłodzącą lub alternatywnie ciekłym azotem? Na rynku są dostępne różnej klasy rozwiązania. Aby uniknąć wątpliwości prosimy o odpowiedź na zadane pytanie. Odpowiedź pozytywna będzie oznaczała dostarczenie urządzeń ekonomicznych umożliwiających ograniczenie konsumpcji LN2 do ok 35% w stosunku do systemów chłodzonych tylko i wyłącznie LN2. A nam pozwoli na dostawę urządzenia posiadającego dwa niezależne płaszcze chłodzące zgodnego z Państwa oczekiwaniami. Zamawiający nie rozumie pytania. Pytanie 38. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; ; ; Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuści do postepowania rozwiązanie w postaci celi efuzyjnej składającej się z dwóch części skręconych ze sobą? Chcemy mieć pewność, że Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie i nie będzie wnosił zastrzeżeń podczas odbioru i eksploatacji, gdy element w postaci celi efuzyjnej, ulegnie rozszczelnieniu w części skręcanej. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że każde zbędne łączenie w urządzeniach z ultrawysoką próżnią stanowi potencjalne źródło nacieku gazu utrudniając lub wręcz uniemożliwiając osiągnięcie wymaganej próżni. Wskazane w powyższym pytaniu rozszczelnienie komórek efuzyjnych może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania całego systemu i potencjalnie wysoki koszt gwarancyjny dla Wykonawcy, szczególnie ze względu na ich liczbę w urządzeniu. Pytanie 39. wymienionych w Części I SIWZ pkt 5.4. opis od 01 15; Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga wraz z dostarczeniem systemów przeprowadzenia testów akceptacyjnych potwierdzających zgodność z SIWZ, szkoleń oraz dostarczenia procesów wyspecyfikowanych w SIWZ / technologii/, przy użyciu podłóż, próbek testowych i innych materiałów niezbędnych do realizacji w/w czynności przez Wykonawcę? W przypadku odpowiedzi twierdzącej Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć prekursory, metale, gazy ultra czyste, ciekły azot, podłoża, ale też technologie wykonania wymagające nierzadko wielotygodniowych eksperymentów w laboratoriach producenta aparatury czy inny sprzęt niezbędny do wykonania dostawy. Konieczność wypełnienia w/w oczekiwania będzie implikowała konieczność wkalkulowania w cenę systemów znaczących kwot z tego tytułu. Wstępne nasze kalkulacje potwierdzone przez większość dostawców wskazują, iż produkty czy usługi niezbędne do testów akceptacyjnych stanowią nierzadko kwoty na poziomie kilkunastu procent do nawet kilkudziesięciu procent wartości oferowanego sprzętu. Dlatego też prosimy o usunięcie wymogu przeprowadzenia w/w czynności na koszt dostawcy ze względu na bardzo duże koszty w konsekwencji skutkujące znacznym podniesieniem ceny oferty lub maksymalne ograniczenie obowiązków spoczywających na Wykonawcy w związku z procesem odbioru dostarczanych urządzeń. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Ilość testów niezbędnych do osiągnięcia wymaganych parametrów zależy od: braku błędów przy produkcji urządzenia, od wiarygodności parametrów przedstawianych w opisach urządzeń 10

11 i gwarantowanych przez jego producenta oraz od kompetencji specjalistów uruchamiających je na miejscu. Są to wszystko czynniki całkowicie poza sferą oddziaływania Zamawiającego, dlatego nie może on ponosić za nie odpowiedzialności, czyli także ponosić jego kosztów. W przypadku dostarczenia urządzeń wysokiej jakości od renomowanego producenta ryzyko wysokich kosztów testów akceptacyjnych będzie minimalne. Producenci urządzeń na podstawie swojego doświadczenia są w stanie oszacować ilość koniecznych testów, a zatem i koszt wykonania zapisanych testów, biorąc pod uwagę, że warunki środowiskowe i jakość gazów są określone w projekcie, a za ich jakość odpowiada Wykonawca. Zapewnienie gazów technologicznych do testów akceptacyjnych leży po stronie Wykonawcy. Ich koszt nie powinien przekroczyć 2 procent wartości urządzeń przy uwzględnieniu korzystania z gazów technologicznych, które są zaprojektowane jako instalacje centralne i które Wykonawca musi i tak zainstalować zgodnie z projektem wykonawczym. Zamawiający zwraca uwagę, że większość gazów technologicznych wykorzystywana jest przez kilka urządzeń, a nie tylko jedno, a zatem ich koszty w praktyce dzielą się pomiędzy nie, a płytki podłożowe, szczególnie o średnicy 4 i mniejsze są bardzo tanie. Pytanie 40. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komory z bocznym przepływem gazu, gdzie próbka znajduję się w pozycji horyzontalnej? Prosimy o odpowiedź, która pomoże nam dobrać właściwe do Państwa potrzeb urządzenie. Wg informacji, które pozyskaliśmy system z bocznym przepływem gazu oraz próbką w pozycji horyzontalnej zapewnia najlepszą jednorodność temperatury, otrzymanych próbek a przy tym oszczędność użytych prekursorów, a także znacznie przyśpiesza cykl procesu. Jednocześnie jako jedyne może spełnić wymagania Zamawiającego co do jednorodności nanoszonych powłok. Z drugiej strony są rozwiązania, które wg deklaracji producentów są owszem nieco mniej wydajne, zapewniające mniejszą jednorodność i większe koszty eksploatacji /min. też testów akceptacyjnych/ ale mogą okazać się nieco tańsze. Państwa odpowiedź pomoże nam na wybrać właściwe rozwiązanie do naszej oferty. Zamawiający sprecyzował dla powyższego urządzenia wymagane parametry pracy urządzenia. O sposobie osiągnięcia tych parametrów decyduje Producent urządzenia. Pytanie 41. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Czy zapisy SIWZ należy rozumieć tak, iż Zamawiający wraz z jedną linią do plazmy tlenowej i wraz z generatorem wymaga również systemu plazmy CCP? Odpowiedź jest istotna z uwagi na dobór właściwego rozwiązania dla Państwa potrzeb. Zamawiający sprecyzował dla powyższego urządzenia wymagane parametry pracy urządzenia. Dostarczone kompletne rozwiązanie musi zapewniać realizowanie procesów wymaganych dla powyższego urządzenia. O sposobie osiągnięcia tych parametrów decyduje Producent urządzenia. Pytanie 42. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu spełniającego następujące parametry: stabilność pozycjonowania wiązki elektronowej : <30nm/ godz. wobec wymaganych: 11

12 stabilność pozycjonowania wiązki elektronowej: 10nm/godz. Producenci systemów specyfikują parametry stabilności pozycjonowania wiązki elektronowej na poziomie <10nm/godz. Zważywszy na fakt silnej zależności tego parametru od warunków zewnętrznych takich jak wibracje i pole magnetyczne żaden z producentów nie może zagwarantować osiągnięcia tego parametru szczególnie w nowopowstającym laboratorium. Taka deklaracja jest możliwa po wcześniejszym przeprowadzeniu pomiarów wibracji i natężenia pola elektromagnetycznego. W przypadku Państwa projektu przeprowadzenie pomiarów w obecnej chwili jest niemożliwe, zważywszy na bliskie sąsiedztwo z portem lotniczym i usytuowanie budynku na ścieżce zejścia samolotów w skrajnych wypadkach systemy niwelujące drgania i pola magnetyczne rekomendowane przez producentów mogą nie poradzić sobie ze ekstremalnie zmiennymi warunkami. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Pytanie 43. wymienionych w Części II SIWZ pkt ; Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie systemu spełniającego następujące parametry: <12nm przy 100µm x 100µm rozmiarze pola <20nm przy 125µm x 125µm rozmiarze pola <25nm przy 250µm x 250µm rozmiarze pola <20nm przy 500µm x 500µm rozmiarze pola <25nm przy 750 µm x 750 µm rozmiarze pola <40nm przy 1mm x 1mm rozmiarze pola wobec wymaganych: przy napięciu przyspieszającym 100 kv: 10 nm (tryb wysokiej rozdzielczości pisania), przy napięciu przyspieszającym 50 kv: 20 nm (tryb wysokiej rozdzielczości pisania), przy napięciu przyspieszającym 25 kv lub 20kV: 20 nm (tryb wysokiej rozdzielczości pisania), przy napięciu przyspieszającym 100 kv: 20 nm (tryb wysokiej szybkości pisania), przy napięciu przyspieszającym 50 kv: 30 nm (tryb wysokiej szybkości pisania), przy napięciu przyspieszającym 25 kv lub 20kV: 40 nm (tryb wysokiej szybkości pisania). Prosimy o uznanie powyższego zapisu za równoważny. Chcemy zaproponować rozwiązanie lepsze od wymaganego, jednak z uwagi na opis stosowany przez większość firm inaczej definiujący kluczowe charakterystyki urządzenia nie ma możliwości aby odnieść wprost jedne zapisy do drugich. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Pytanie 44. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wody czystej w ramach warunku zapisanego w Rozdziale III pkt d) SIWZ dotyczące Zespołu Kierownika robót sanitarnych w myślniku odnośnie doświadczenie w nadzorze nad wykonaniem lub w wykonywaniu nie mniej niż 4 (czterech) instalacji wody czystej, posiadający wiedzę na temat układów podających wodę dejonizowaną stosowaną w przemyśle elektronicznym (oporność 17 MΏ).? 12

13 Przez wodę czystą należy rozumieć wodę dejonizowaną. Mariusz Wielec /-/ Prezes Zarządu Romuald Beck /-/ Wiceprezes ds. Naukowych 13

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej"

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - Zakurzonej SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" "INFLANCKA" SP ZOZ Warszawa, 02.lc.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r. WYROK z dnia 23 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo