WSPRiTS/ZP/107/2007 Warszawa dn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPRiTS/ZP/107/2007 Warszawa dn. 19.06.2007 r."

Transkrypt

1 Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA WSPRiTS/ZP/107/2007 Warszawa dn r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED z dnia r. 2007/S na opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego i budowę infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS udziela wyjaśnień na poniższe pytania: PYTANIE: I. Określenie przedmiotu zamówienia i warunków technicznych....wykonanie prac objętych niniejszymi warunkami technicznymi podlega zgłoszeniu pracy geodezyjnej i kartograficznej w wojewódzkim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgodnie z obowiązującym prawem, jako aktualizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. Topograficznej Bazy Danych oraz VmapLevel2. Specyfika prac związanych z wykonaniem aktualizacji danych Vmap Level2 jak i Topograficznej Bazy Danych jest dużo szersza niż zakres prac wskazany w załączniku nr 2 do SIWZ i jest oddzielnym tematem realizowanym na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Projekt obejmuje ponadto szereg innych aspektów niż tylko prace aktualizacyjne (integracja danych dwóch baz referencyjnych VMAPL2 i TBD do modelu pojęciowego mapy nawigacyjnej, utworzenie systemu monitoringu i nawigacji pojazdów kolumny transportu medycznego, itp.) Czy wykonanie części prac objętych warunkami technicznymi (Załącznik nr 2 do SIWZ) możemy sformułować jako integrację danych referencyjnych baz VMAPL2 i TBD do struktury mapy nawigacyjnej, wraz z utworzeniem systemu monitoringu i nawigacji pojazdów kolumny transportu medycznego dla obszaru województwa mazowieckiego? ODPOWIEDŹ: Nie, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji wybranych danych TBD i Vmap L2 w zakresie odpowiadającym p. V.1 i V.2 zgodnie z wymaganiami aktualności zdefiniowanymi w p. VII. PYTANIE: Dotyczy V. Zakres danych mapy nawigacyjnej. W opracowywanej bazie danych należy zgromadzić wszelkie informacje zdefiniowane w punkcie IV.1. Minimalny z punktu widzenia odbiorcy zbiór danych przedstawiony został poniżej i nie wyklucza konieczności umieszczenia w bazie większej ilości informacji, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji zadań zdefiniowanych w punkcie IV.1 Reżim czasowy określony w założeniach projektu, jest bardzo krótki w stosunku do zakresu prac jaki musi zostać wykonany. Czy w związku z ewentualną możliwością rozszerzenia zakresu informacyjnego modelu pojęciowego mapy nawigacyjnej Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu wykonania prac związanych z utworzeniem bazy danych mapy nawigacyjnej? ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje wydłużenie okresu wykonania prac związanych z utworzeniem bazy danych mapy nawigacyjnej. Zamawiający nie zakłada zwiększenia zakresu informacyjnego modelu pojęciowego mapy nawigacyjnej. PYTANIE: W punkcie V.1.3 Warunków technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) zapisano: Baza punktów adresowych, przez którą rozumie się punktową reprezentację punktu adresowego z informacją o numerze porządkowym, nazwie ulicy, miejscowości i kodzie pocztowym. Na obszarze aglomeracji warszawskiej baza kompletna natomiast na pozostałym obszarze tylko dla wybranych obiektów (szpitale, szpitalne odziały ratunkowe oraz pozostałe obiekty opieki zdrowotnej). oraz w punkcie X. Materiały źródłowe 1/7

2 Materiały dostępne w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym: 1) Baza Danych Topograficznych (TBD), dostępna tylko dla obszaru aglomeracji warszawskiej dokumentacja techniczna dostępna na życzenie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie dostępności arkuszy TBD na obszar aglomeracji warszawskiej. Według informacji dostępnych na stronie CODGiK (http:// /przegladowka/?typ=1992_tbd_10 ), poniższe arkusze mapy w standardzie TBD nie są dostępne w Państwowym Zasobie Geodezyjnym: 1 N D-a-1 2 N D-a-2 3 N D-a-3 4 N D-a-4 5 N D-b-1 6 N D-b-2 7 N D-c-1 8 N D-c-3 9 N C-a-1 10 N C-a-2 11 N C-b-1 12 N C-b-2 13 N D-a-1 14 N D-a-2 15 N D-a-3 16 N D-a-4 17 N D-c-1 18 N D-c-2 19 N D-c-4 20 N B-a-1 21 N B-a-3 22 N B-a-2 23 N B-a-4 Podobnie w przypadku arkuszy w skali 1:50000 w standardzie VMAPL2 (pierwszej edycji por. ). 1 M AB 2 M AB 3 M CD 4 M AB 5 M CD 6 M AB 7 M CD 8 M AB 9 M CD 10 M AB 11 M CD 12 M AB 13 M AB 14 M CD 15 M AB 16 M CD 17 M AB 18 M CD 19 N CD 20 N CD 21 N AB 22 N CD 2/7

3 23 N AB 24 N CD 25 N AB 26 N CD 27 N AB 28 N CD 29 N AB 30 N CD 31 N AB 32 N CD 33 N AB 34 N CD 35 N AB 36 N CD 37 N AB 38 N AB 39 N CD 40 N AB 41 N CD 42 N AB 43 N CD 44 N AB 45 N CD Czy Zamawiający dostarczy dane TBD i VMapL2 również z sekcji, które nie figurują na stronie CODGiK, jako dane przyjęte do zasobu? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż ww. godła TBD są dostępne w zasobie.ww. godła VMap L2 (oprócz N CD w formacie SHP) są dostępne w zasobie. W formacie ESRI MDB są dostępne wszystkie godła VMap L2. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie dostępności dla Wykonawcy wymienionych powyżej arkuszy map w standardzie TBD oraz VMAPL2 (w załączniku indeks przestrzenny wymienionych arkuszy). Wymieniona część arkuszy opracowana została na wniosek Wojskowe Służby Geodezyjnej. Czy ewentualne opóźnienia związane z dostępnością wymienionych materiałów będą uwzględnione przy ustalaniu terminu wykonania prac związanych z utworzeniem mapy nawigacyjnej? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że arkusze są dostępne w zasobie, jak wymieniono w odpowiedzi na poprzednie pytanie. PYTANIE: W punkcie V.1.8 Warunków technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) zapisano: 8) Zabudowa. W przypadku aglomeracji warszawskiej - obrysy budynków wraz z informacją o funkcji ogólnej, szczegółowej oraz nazwie (zgodnie z Wytycznymi technicznymi Baza Danych Topograficznych (TBD) ), natomiast na pozostałym obszarze granice terenów zabudowy zwartej i gęstej wraz z informacją o rodzaju przeważającej zabudowy oraz obrysy budynków lub punktowe lokalizacje budynków wraz z informacją o funkcji budynku (zgodnie z zasadami tworzenia mapy topograficznej w skali 1:50000). Prosimy o sprecyzowanie tego zapisu. Czy przez sformułowanie obrysy budynków lub punktowe lokalizacje budynków Zamawiający rozumie: a) na terenie obszarów gęstej (zwartej) zabudowy budynki powierzchniowe o charakterze orientacyjnym (atrybut LMC=1). Związane jest to z charakterem reprezentacji budynków na mapie w standardzie VMAPL2 (częściowo pierwszej, oraz całkowicie - drugiej edycji) b) na pozostałych obszarach kwartałów zabudowy wszystkie budynki o charakterze punktowym i powierzchniowym zgodnie z informacjami zawartymi w bazie danych VMAPL2 (informacja o funkcji budynku - atrybuty BFC/PRO) c) Czy przez mapę topograficzną w skali 1:50000 rozumie się wojskowa mapę topograficzną serii M755 lub jej cywilną odmianę? 3/7

4 ODPOWIEDŹ: Przez sformułowanie oraz obrysy budynków lub punktowe lokalizacje budynków wraz z informacją o funkcji budynku (zgodnie z zasadami tworzenia mapy topograficznej w skali 1:50000). Zamawiający rozumie: a) na terenie obszarów gęstej (zwartej) zabudowy budynki powierzchniowe o charakterze orientacyjnym (atrybut LMC=1). Związane jest to z charakterem reprezentacji budynków na mapie w standardzie VMAPL2, b) na pozostałych obszarach kwartałów zabudowy wszystkie budynki o charakterze punktowym i powierzchniowym zgodnie z informacjami zawartymi w bazie danych VMAPL2 (informacja o funkcji budynku - atrybuty BFC/PRO). Przez mapę topograficzną w skali 1: rozumiemy: 1. Mapę topograficzną wydaną przez Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz mapy topograficzne wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodetę Kraju. PYTANIE: W punkcie VI.2 Warunków technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) zapisano: Po pozyskaniu danych z TBD i Vmap L2 należy dokonać niezbędnych aktualizacji treści w świetle wymagań stawianych mapie nawigacyjnej - punkt VII. Proces aktualizacji powinien być tak zorganizowany, aby możliwe było po jego zakończeniu przekazanie Zleceniodawcy pełnej informacji o wprowadzonych zmianach (wraz z nową geometrią) w celu aktualizacji baz źródłowych TBD i VMap L2. Powyższe dane powinny zostać przekazane w formacie SHP Prosimy o sprecyzowanie. Czy przez proces aktualizacji danych Zamawiający rozumie geometryczną i atrybutową modyfikację danych źródłowych przetworzonych do struktury mapy nawigacyjnej? Podstawą modyfikacji geometrycznych i atrybutowych będą materiały źródłowe zwłaszcza ortofotomapa województwa mazowieckiego. Czy Zamawiający uznaje, że dane mogą być przekazane w formacie GML? ODPOWIEDŹ: Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o wprowadzonych zmianach w postaci plików różnicowych zapisanych odpowiednio w strukturze TBD i VMap L2. Zamawiający dopuszcza przekazanie danych w formacie GML. PYTANIE: Czy dostarczona baza VMapL2 będzie pierwszej czy drugiej edycji? ODPOWIEDŹ: Zamawiający dostarczy VmapL2 pierwszej edycji. PYTANIE: Czy zamawiający uznaje za wystarczający następujący zakres informacyjny obiektów pozyskiwanych na obszarze całego województwa, zgodnie z zapisami punktu V.1: 1) Reprezentacja sieci drogowej z informacją o kategoriach zarządzania, klasach technicznych dróg, numery dróg, rodzaj nawierzchni, szerokość jezdni, nazwy ulic (zgodnie z zakresem informacyjnym danych źródłowych). 2) Podział administracyjny i sieć osadnicza zaimportowana bezpośrednio z baz przekazanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że w zakresie obowiązków wykonawcy nie będzie uspójnienia geometrii warstw administracyjnych z treścią topograficzną. 3) Baza punktów adresowych pozyskana bezpośrednio z TBD + szpitale, szpitalne oddziały ratunkowe oraz pozostałe obiekty opieki zdrowotnej na obszarze województwa. 4) Lokalizacja obiektów mostowych pozyskana bezpośrednio z TBD lub VMapL2 5) Sieć kolejowa pozyskana bezpośrednio z TBD lub VMapL2 6) Przystanki kolejowe z TBD i VMapL2 uzupełnione o nazwy własne. 7) Reprezentacja sieci hydrograficznej (obiekty liniowe i powierzchniowe) wraz z informacją o nazwie obiektu. Warstwy pozyskane bezpośrednio z baz TBD lub VMapL2 8) Zabudowa: a. z bazy TBD: obrysy budynków wraz z funkcją ogólna, szczegółową i nazwą b. z bazy VMapL2: granice terenów zabudowy zwartej i gęstej bez informacji o rodzaju przeważającej zabudowy (rodzaj zabudowy (w rozumieniu TBD) nie jest uwzględniony przez strukturę VMapL2). Punktowe lub powierzchniowe lokalizacje budynków, wraz z informacją funkcji budynku 9) Tereny leśne i zadrzewione. Warstwy pozyskane bezpośrednio z baz TBD lub VMapL2 4/7

5 10) Lokalizacja Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (charakterystyka oddziałów ratunkowych, współrzędne wejścia), Zespołów Ratownictwa Medycznego informacje pozyskane w terenie lub z ortoobrazów. Zakresy treści z punktu V.2 i V.3 zgodnie z Warunkami Technicznymi (uzupełnione o lokalizacje obiektów specyficznych dla mapy nawigacyjnej). ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje za wystarczający zakres informacyjny obiektów podany wyżej pozyskiwanych na obszarze całego województwa, z jednym wyjątkiem - sieć osadniczą Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych prowadzonego przez CODGiK. PYTANIE: Czy w przypadku, kiedy właściwa lokalizacja Oddziałów Ratunkowych, Zespołów Ratownictwa Medycznego znajduje się w kolizji z obiektami pozyskanymi z TBD lub VMapL2 to Zamawiający dopuszcza lokalną modyfikację geometrii obiektów w celu oddania właściwych relacji przestrzennych? ODPOWIEDŹ: W przypadku, kiedy właściwa lokalizacja Oddziałów Ratunkowych, Zespołów Ratownictwa Medycznego znajduje się w kolizji z obiektami pozyskanymi z TBD lub VMapL2, Zamawiający dopuszcza lokalną modyfikację geometrii obiektów w celu oddania właściwych relacji przestrzennych. PYTANIE: Czy w przypadku stwierdzenia braków istotnych atrybutów z punktu widzenia funkcjonalności mapy nawigacyjnej spowodowanych konwersją z formatu VPF do Geobazy ESRI, zamawiający może udostępnić dane w formacie VPF? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż nie może udostępnić tych danych. PYTANIE: Czy zamawiający dostarczy aktualne dane numeryczne, dotyczące przebiegu dróg krajowych, gminnych i powiatowych, wraz z ich numeracją na obszar województwa? ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępni Wykonawcy przebiegi dróg krajowych i wojewódzkich (szczegółowość około 1:100000) wraz z ich numeracją oraz robocze materiały dotyczące dróg powiatowych. W przypadku dróg gminnych dopuszcza się ich pozyskanie (na podstawie TBD) tylko dla terenu aglomeracji warszawskiej. Na pozostałym obszarze województwa atrybuty numer drogi i kategoria zarządzanie dla dróg gminnych może pozostać niewypełniony. PYTANIE: Dotyczy Warunków Technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ): Proszę o określenie, które dane z podpunktów punktów V.1, V.2 i V.3 należy pozyskać bezpośrednio z baz TBD i VMapL2. ODPOWIEDŹ: Podpunkt V.1.3 wszystkie. Podpunkt V.1.4 wszystkie. Podpunkt V wszystkie a w przypadku braku informacji o numerze i nazwie linii kolejowej należy ją uzupełnić. Podpunkt V wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.1.7 wszystkie. Podpunkt V.1.8 wszystkie. Podpunkt V.1.9 wszystkie. Podpunkt V.2.2 geometria. Podpunkt V.2.4 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.2.5 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.2.6 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.2.7 wszystkie. Podpunkt V.2.8 wszystkie. Podpunkt V.3.2 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.3.3 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.3.4 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.3.5 wszystkie. 5/7

6 PYTANIE: Zamawiający w odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ określa, iż właściwą ilością "podstacji pogotowia" czyli "baz terenowych" jest 16, a w Załączniku 2A w części Radiomodemy z osprzętem wymienione jest 17 instalacji radiotelefonów z osprzętem - czy oznacza to, iż radiotelefony będą instalowane nie tylko w "podstacjach terenowych"? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż dla baz terenowych zaplanowane jest 16 kompletów urządzeń, natomiast 17 instalacja przewidziana jest dla CPR przy ul. Poznańskiej 22. PYTANIE: W Załączniku 2A część Wyposażenie pojazdów ratownictwa medycznego Zamawiający określa, iż "Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje dostarczony sprzęt do pracy z systemem". Proszę wyspecyfikować listę typów, rodzajów oraz marek samochodów, w których instalowane będą urządzenia GPS, terminale statusów oraz drukarki termiczne. ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż w eksploatacji znajdują się samochody typu Mercedes Sprinter, Peugeot, Fiat Ducato. Urządzenia systemu nawigacji z terminalami statusów i drukarkami muszą być przystosowane o instalacji we wszystkich typach ww. pojazdów. PYTANIE: W Załączniku 2A część Instalacja Łączy pomiędzy CPR, a podstacjami i miejscami wyczekiwania, Zamawiający określa, że konfiguracja łącza obejmuje Dzierżawę łącza do każdej ze stacji czy Zamawiający bierze na siebie opłatę za utrzymanie łącza? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż bierze na siebie opłatę za utrzymanie łącza. Wobec powyższej odpowiedzi traci aktualność odpowiedź na pytanie udzielona w piśmie z dnia r. WSPRiTS/ZP/102/2007 ( Zamawiający wyjaśnia, iż w cenie oferty Wykonawca ma uwzględnić koszty dzierżawy wszystkich wymaganych łączy przez okres 36 miesięcy ). PYTANIE: W Załączniku 2A Testowanie operacyjne systemu Zamawiający wymaga sprawdzenia "Komunikacji pomiędzy Centrum Powiadamiana Ratunkowego i bazami terenowymi przy pomocy zestawionych łączy DSL, wraz z testami prędkości działania oprogramowania". Proszę doprecyzować jakie oprogramowanie zamawiający miał na myśli, skoro przedmiotem zamówienia nie jest dostarczenie oprogramowania dyspozytorskiego na stacje terenowe. ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o oprogramowanie DYSPOZYTOR firmy WASKO S.A. PYTANIE: W Załączniku 2A część Radiomodemy z osprzętem Zamawiający wyspecyfikował "Koncentryczny przewód antenowy" - proszę podać średnią długość kabla antenowego, np. 20 m na lokalizację na wykonanie instalacji antenowych stacjonarnych? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że można przyjąć średnią długość przewodu antenowego na 35 m.. PYTANIE: Czy w zakres przetargu wchodzi również wykonanie instalacji elektrycznych w celu podłączenia zasilaczy radiotelefonów bazowych? ODPOWIEDŹ: Tak, jeżeli zajdzie taka potrzeba montaż listwy zasilającej, zapewniającej niezbędną liczbę gniazd sieciowych PYTANIE: Czy Zamawiający zakłada zabezpieczenie instalacji antenowych, w postaci odgromników gazowych? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż przy antenach zwartych do masy nie stosuje się odgromników gazowych, jedynie antena znajduje się na uziemionym maszcie. PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania decyzji administracyjnych związanych z montażem anten stacjonarnych na obiektach (uzyskanie decyzji środowiskowej oraz zgłoszenia w Wydz.Budownictwa montażu anteny)? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że dodatkowa antena zastąpi dotychczasową, nie ma więc konieczności uzyskiwania dodatkowych pozwoleń w tej sprawie. 6/7

7 PYTANIE: Czy po stronie Wykonawcy należą uzgodnienia z Administratorami obiektów miejsca montażu anten oraz prowadzenia okablowania antenowego? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż administratorzy budynku wyrazili zgodę na posadowienie masztu i anteny, a prowadzenie okablowania będzie w miejscu dotychczasowego kabla antenowego. PYTANIE: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące wymaganej jakości transmisji danych pomiędzy CPR a bazami terenowymi pogotowia wymienia warunek, iż czas usunięcia usterki związanej z brakiem transmisji wynosi 6 godzin. Na rynku istnieje szereg usług spełniających wymagania techniczne, w wymaganym czasie naprawy, jednakże ich miesięczny koszt utrzymania oscyluje w granicach zł netto dla 15 lokalizacji (na przykład rozwiązanie oparte na usłudze IP VPN ). Istnieje możliwość zastosowania równoważnego rozwiązania spełniającego techniczne wymagania SIWZ, którego miesięczny koszt utrzymania oscyluje w granicach zł netto jednakże czas naprawy wynosi do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Czy mając na uwadze roczne koszty związane z utrzymaniem takiej usługi Zamawiający dopuszcza zastosowanie tego typu rozwiązania? ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia warunek czasu usunięcia usterki związanej z brakiem transmisji z 6 na 12 godzin. 7/7

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek 12 38-200 Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Numer sprawy: Zp 272.3.2014 Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Dotyczy: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego,

Bardziej szczegółowo