WSPRiTS/ZP/107/2007 Warszawa dn r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPRiTS/ZP/107/2007 Warszawa dn. 19.06.2007 r."

Transkrypt

1 Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA WSPRiTS/ZP/107/2007 Warszawa dn r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED z dnia r. 2007/S na opracowanie mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego i budowę infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS udziela wyjaśnień na poniższe pytania: PYTANIE: I. Określenie przedmiotu zamówienia i warunków technicznych....wykonanie prac objętych niniejszymi warunkami technicznymi podlega zgłoszeniu pracy geodezyjnej i kartograficznej w wojewódzkim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zgodnie z obowiązującym prawem, jako aktualizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. Topograficznej Bazy Danych oraz VmapLevel2. Specyfika prac związanych z wykonaniem aktualizacji danych Vmap Level2 jak i Topograficznej Bazy Danych jest dużo szersza niż zakres prac wskazany w załączniku nr 2 do SIWZ i jest oddzielnym tematem realizowanym na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Projekt obejmuje ponadto szereg innych aspektów niż tylko prace aktualizacyjne (integracja danych dwóch baz referencyjnych VMAPL2 i TBD do modelu pojęciowego mapy nawigacyjnej, utworzenie systemu monitoringu i nawigacji pojazdów kolumny transportu medycznego, itp.) Czy wykonanie części prac objętych warunkami technicznymi (Załącznik nr 2 do SIWZ) możemy sformułować jako integrację danych referencyjnych baz VMAPL2 i TBD do struktury mapy nawigacyjnej, wraz z utworzeniem systemu monitoringu i nawigacji pojazdów kolumny transportu medycznego dla obszaru województwa mazowieckiego? ODPOWIEDŹ: Nie, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji wybranych danych TBD i Vmap L2 w zakresie odpowiadającym p. V.1 i V.2 zgodnie z wymaganiami aktualności zdefiniowanymi w p. VII. PYTANIE: Dotyczy V. Zakres danych mapy nawigacyjnej. W opracowywanej bazie danych należy zgromadzić wszelkie informacje zdefiniowane w punkcie IV.1. Minimalny z punktu widzenia odbiorcy zbiór danych przedstawiony został poniżej i nie wyklucza konieczności umieszczenia w bazie większej ilości informacji, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji zadań zdefiniowanych w punkcie IV.1 Reżim czasowy określony w założeniach projektu, jest bardzo krótki w stosunku do zakresu prac jaki musi zostać wykonany. Czy w związku z ewentualną możliwością rozszerzenia zakresu informacyjnego modelu pojęciowego mapy nawigacyjnej Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu wykonania prac związanych z utworzeniem bazy danych mapy nawigacyjnej? ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje wydłużenie okresu wykonania prac związanych z utworzeniem bazy danych mapy nawigacyjnej. Zamawiający nie zakłada zwiększenia zakresu informacyjnego modelu pojęciowego mapy nawigacyjnej. PYTANIE: W punkcie V.1.3 Warunków technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) zapisano: Baza punktów adresowych, przez którą rozumie się punktową reprezentację punktu adresowego z informacją o numerze porządkowym, nazwie ulicy, miejscowości i kodzie pocztowym. Na obszarze aglomeracji warszawskiej baza kompletna natomiast na pozostałym obszarze tylko dla wybranych obiektów (szpitale, szpitalne odziały ratunkowe oraz pozostałe obiekty opieki zdrowotnej). oraz w punkcie X. Materiały źródłowe 1/7

2 Materiały dostępne w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym: 1) Baza Danych Topograficznych (TBD), dostępna tylko dla obszaru aglomeracji warszawskiej dokumentacja techniczna dostępna na życzenie Wykonawcy Prosimy o potwierdzenie dostępności arkuszy TBD na obszar aglomeracji warszawskiej. Według informacji dostępnych na stronie CODGiK (http:// /przegladowka/?typ=1992_tbd_10 ), poniższe arkusze mapy w standardzie TBD nie są dostępne w Państwowym Zasobie Geodezyjnym: 1 N D-a-1 2 N D-a-2 3 N D-a-3 4 N D-a-4 5 N D-b-1 6 N D-b-2 7 N D-c-1 8 N D-c-3 9 N C-a-1 10 N C-a-2 11 N C-b-1 12 N C-b-2 13 N D-a-1 14 N D-a-2 15 N D-a-3 16 N D-a-4 17 N D-c-1 18 N D-c-2 19 N D-c-4 20 N B-a-1 21 N B-a-3 22 N B-a-2 23 N B-a-4 Podobnie w przypadku arkuszy w skali 1:50000 w standardzie VMAPL2 (pierwszej edycji por. ). 1 M AB 2 M AB 3 M CD 4 M AB 5 M CD 6 M AB 7 M CD 8 M AB 9 M CD 10 M AB 11 M CD 12 M AB 13 M AB 14 M CD 15 M AB 16 M CD 17 M AB 18 M CD 19 N CD 20 N CD 21 N AB 22 N CD 2/7

3 23 N AB 24 N CD 25 N AB 26 N CD 27 N AB 28 N CD 29 N AB 30 N CD 31 N AB 32 N CD 33 N AB 34 N CD 35 N AB 36 N CD 37 N AB 38 N AB 39 N CD 40 N AB 41 N CD 42 N AB 43 N CD 44 N AB 45 N CD Czy Zamawiający dostarczy dane TBD i VMapL2 również z sekcji, które nie figurują na stronie CODGiK, jako dane przyjęte do zasobu? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż ww. godła TBD są dostępne w zasobie.ww. godła VMap L2 (oprócz N CD w formacie SHP) są dostępne w zasobie. W formacie ESRI MDB są dostępne wszystkie godła VMap L2. PYTANIE: Prosimy o potwierdzenie dostępności dla Wykonawcy wymienionych powyżej arkuszy map w standardzie TBD oraz VMAPL2 (w załączniku indeks przestrzenny wymienionych arkuszy). Wymieniona część arkuszy opracowana została na wniosek Wojskowe Służby Geodezyjnej. Czy ewentualne opóźnienia związane z dostępnością wymienionych materiałów będą uwzględnione przy ustalaniu terminu wykonania prac związanych z utworzeniem mapy nawigacyjnej? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że arkusze są dostępne w zasobie, jak wymieniono w odpowiedzi na poprzednie pytanie. PYTANIE: W punkcie V.1.8 Warunków technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) zapisano: 8) Zabudowa. W przypadku aglomeracji warszawskiej - obrysy budynków wraz z informacją o funkcji ogólnej, szczegółowej oraz nazwie (zgodnie z Wytycznymi technicznymi Baza Danych Topograficznych (TBD) ), natomiast na pozostałym obszarze granice terenów zabudowy zwartej i gęstej wraz z informacją o rodzaju przeważającej zabudowy oraz obrysy budynków lub punktowe lokalizacje budynków wraz z informacją o funkcji budynku (zgodnie z zasadami tworzenia mapy topograficznej w skali 1:50000). Prosimy o sprecyzowanie tego zapisu. Czy przez sformułowanie obrysy budynków lub punktowe lokalizacje budynków Zamawiający rozumie: a) na terenie obszarów gęstej (zwartej) zabudowy budynki powierzchniowe o charakterze orientacyjnym (atrybut LMC=1). Związane jest to z charakterem reprezentacji budynków na mapie w standardzie VMAPL2 (częściowo pierwszej, oraz całkowicie - drugiej edycji) b) na pozostałych obszarach kwartałów zabudowy wszystkie budynki o charakterze punktowym i powierzchniowym zgodnie z informacjami zawartymi w bazie danych VMAPL2 (informacja o funkcji budynku - atrybuty BFC/PRO) c) Czy przez mapę topograficzną w skali 1:50000 rozumie się wojskowa mapę topograficzną serii M755 lub jej cywilną odmianę? 3/7

4 ODPOWIEDŹ: Przez sformułowanie oraz obrysy budynków lub punktowe lokalizacje budynków wraz z informacją o funkcji budynku (zgodnie z zasadami tworzenia mapy topograficznej w skali 1:50000). Zamawiający rozumie: a) na terenie obszarów gęstej (zwartej) zabudowy budynki powierzchniowe o charakterze orientacyjnym (atrybut LMC=1). Związane jest to z charakterem reprezentacji budynków na mapie w standardzie VMAPL2, b) na pozostałych obszarach kwartałów zabudowy wszystkie budynki o charakterze punktowym i powierzchniowym zgodnie z informacjami zawartymi w bazie danych VMAPL2 (informacja o funkcji budynku - atrybuty BFC/PRO). Przez mapę topograficzną w skali 1: rozumiemy: 1. Mapę topograficzną wydaną przez Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz mapy topograficzne wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodetę Kraju. PYTANIE: W punkcie VI.2 Warunków technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) zapisano: Po pozyskaniu danych z TBD i Vmap L2 należy dokonać niezbędnych aktualizacji treści w świetle wymagań stawianych mapie nawigacyjnej - punkt VII. Proces aktualizacji powinien być tak zorganizowany, aby możliwe było po jego zakończeniu przekazanie Zleceniodawcy pełnej informacji o wprowadzonych zmianach (wraz z nową geometrią) w celu aktualizacji baz źródłowych TBD i VMap L2. Powyższe dane powinny zostać przekazane w formacie SHP Prosimy o sprecyzowanie. Czy przez proces aktualizacji danych Zamawiający rozumie geometryczną i atrybutową modyfikację danych źródłowych przetworzonych do struktury mapy nawigacyjnej? Podstawą modyfikacji geometrycznych i atrybutowych będą materiały źródłowe zwłaszcza ortofotomapa województwa mazowieckiego. Czy Zamawiający uznaje, że dane mogą być przekazane w formacie GML? ODPOWIEDŹ: Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o wprowadzonych zmianach w postaci plików różnicowych zapisanych odpowiednio w strukturze TBD i VMap L2. Zamawiający dopuszcza przekazanie danych w formacie GML. PYTANIE: Czy dostarczona baza VMapL2 będzie pierwszej czy drugiej edycji? ODPOWIEDŹ: Zamawiający dostarczy VmapL2 pierwszej edycji. PYTANIE: Czy zamawiający uznaje za wystarczający następujący zakres informacyjny obiektów pozyskiwanych na obszarze całego województwa, zgodnie z zapisami punktu V.1: 1) Reprezentacja sieci drogowej z informacją o kategoriach zarządzania, klasach technicznych dróg, numery dróg, rodzaj nawierzchni, szerokość jezdni, nazwy ulic (zgodnie z zakresem informacyjnym danych źródłowych). 2) Podział administracyjny i sieć osadnicza zaimportowana bezpośrednio z baz przekazanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że w zakresie obowiązków wykonawcy nie będzie uspójnienia geometrii warstw administracyjnych z treścią topograficzną. 3) Baza punktów adresowych pozyskana bezpośrednio z TBD + szpitale, szpitalne oddziały ratunkowe oraz pozostałe obiekty opieki zdrowotnej na obszarze województwa. 4) Lokalizacja obiektów mostowych pozyskana bezpośrednio z TBD lub VMapL2 5) Sieć kolejowa pozyskana bezpośrednio z TBD lub VMapL2 6) Przystanki kolejowe z TBD i VMapL2 uzupełnione o nazwy własne. 7) Reprezentacja sieci hydrograficznej (obiekty liniowe i powierzchniowe) wraz z informacją o nazwie obiektu. Warstwy pozyskane bezpośrednio z baz TBD lub VMapL2 8) Zabudowa: a. z bazy TBD: obrysy budynków wraz z funkcją ogólna, szczegółową i nazwą b. z bazy VMapL2: granice terenów zabudowy zwartej i gęstej bez informacji o rodzaju przeważającej zabudowy (rodzaj zabudowy (w rozumieniu TBD) nie jest uwzględniony przez strukturę VMapL2). Punktowe lub powierzchniowe lokalizacje budynków, wraz z informacją funkcji budynku 9) Tereny leśne i zadrzewione. Warstwy pozyskane bezpośrednio z baz TBD lub VMapL2 4/7

5 10) Lokalizacja Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (charakterystyka oddziałów ratunkowych, współrzędne wejścia), Zespołów Ratownictwa Medycznego informacje pozyskane w terenie lub z ortoobrazów. Zakresy treści z punktu V.2 i V.3 zgodnie z Warunkami Technicznymi (uzupełnione o lokalizacje obiektów specyficznych dla mapy nawigacyjnej). ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje za wystarczający zakres informacyjny obiektów podany wyżej pozyskiwanych na obszarze całego województwa, z jednym wyjątkiem - sieć osadniczą Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych prowadzonego przez CODGiK. PYTANIE: Czy w przypadku, kiedy właściwa lokalizacja Oddziałów Ratunkowych, Zespołów Ratownictwa Medycznego znajduje się w kolizji z obiektami pozyskanymi z TBD lub VMapL2 to Zamawiający dopuszcza lokalną modyfikację geometrii obiektów w celu oddania właściwych relacji przestrzennych? ODPOWIEDŹ: W przypadku, kiedy właściwa lokalizacja Oddziałów Ratunkowych, Zespołów Ratownictwa Medycznego znajduje się w kolizji z obiektami pozyskanymi z TBD lub VMapL2, Zamawiający dopuszcza lokalną modyfikację geometrii obiektów w celu oddania właściwych relacji przestrzennych. PYTANIE: Czy w przypadku stwierdzenia braków istotnych atrybutów z punktu widzenia funkcjonalności mapy nawigacyjnej spowodowanych konwersją z formatu VPF do Geobazy ESRI, zamawiający może udostępnić dane w formacie VPF? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż nie może udostępnić tych danych. PYTANIE: Czy zamawiający dostarczy aktualne dane numeryczne, dotyczące przebiegu dróg krajowych, gminnych i powiatowych, wraz z ich numeracją na obszar województwa? ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępni Wykonawcy przebiegi dróg krajowych i wojewódzkich (szczegółowość około 1:100000) wraz z ich numeracją oraz robocze materiały dotyczące dróg powiatowych. W przypadku dróg gminnych dopuszcza się ich pozyskanie (na podstawie TBD) tylko dla terenu aglomeracji warszawskiej. Na pozostałym obszarze województwa atrybuty numer drogi i kategoria zarządzanie dla dróg gminnych może pozostać niewypełniony. PYTANIE: Dotyczy Warunków Technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ): Proszę o określenie, które dane z podpunktów punktów V.1, V.2 i V.3 należy pozyskać bezpośrednio z baz TBD i VMapL2. ODPOWIEDŹ: Podpunkt V.1.3 wszystkie. Podpunkt V.1.4 wszystkie. Podpunkt V wszystkie a w przypadku braku informacji o numerze i nazwie linii kolejowej należy ją uzupełnić. Podpunkt V wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.1.7 wszystkie. Podpunkt V.1.8 wszystkie. Podpunkt V.1.9 wszystkie. Podpunkt V.2.2 geometria. Podpunkt V.2.4 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.2.5 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.2.6 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.2.7 wszystkie. Podpunkt V.2.8 wszystkie. Podpunkt V.3.2 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.3.3 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.3.4 wszystkie a w przypadku braku informacji o nazwie należy ją uzupełnić. Podpunkt V.3.5 wszystkie. 5/7

6 PYTANIE: Zamawiający w odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ określa, iż właściwą ilością "podstacji pogotowia" czyli "baz terenowych" jest 16, a w Załączniku 2A w części Radiomodemy z osprzętem wymienione jest 17 instalacji radiotelefonów z osprzętem - czy oznacza to, iż radiotelefony będą instalowane nie tylko w "podstacjach terenowych"? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż dla baz terenowych zaplanowane jest 16 kompletów urządzeń, natomiast 17 instalacja przewidziana jest dla CPR przy ul. Poznańskiej 22. PYTANIE: W Załączniku 2A część Wyposażenie pojazdów ratownictwa medycznego Zamawiający określa, iż "Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje dostarczony sprzęt do pracy z systemem". Proszę wyspecyfikować listę typów, rodzajów oraz marek samochodów, w których instalowane będą urządzenia GPS, terminale statusów oraz drukarki termiczne. ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż w eksploatacji znajdują się samochody typu Mercedes Sprinter, Peugeot, Fiat Ducato. Urządzenia systemu nawigacji z terminalami statusów i drukarkami muszą być przystosowane o instalacji we wszystkich typach ww. pojazdów. PYTANIE: W Załączniku 2A część Instalacja Łączy pomiędzy CPR, a podstacjami i miejscami wyczekiwania, Zamawiający określa, że konfiguracja łącza obejmuje Dzierżawę łącza do każdej ze stacji czy Zamawiający bierze na siebie opłatę za utrzymanie łącza? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż bierze na siebie opłatę za utrzymanie łącza. Wobec powyższej odpowiedzi traci aktualność odpowiedź na pytanie udzielona w piśmie z dnia r. WSPRiTS/ZP/102/2007 ( Zamawiający wyjaśnia, iż w cenie oferty Wykonawca ma uwzględnić koszty dzierżawy wszystkich wymaganych łączy przez okres 36 miesięcy ). PYTANIE: W Załączniku 2A Testowanie operacyjne systemu Zamawiający wymaga sprawdzenia "Komunikacji pomiędzy Centrum Powiadamiana Ratunkowego i bazami terenowymi przy pomocy zestawionych łączy DSL, wraz z testami prędkości działania oprogramowania". Proszę doprecyzować jakie oprogramowanie zamawiający miał na myśli, skoro przedmiotem zamówienia nie jest dostarczenie oprogramowania dyspozytorskiego na stacje terenowe. ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o oprogramowanie DYSPOZYTOR firmy WASKO S.A. PYTANIE: W Załączniku 2A część Radiomodemy z osprzętem Zamawiający wyspecyfikował "Koncentryczny przewód antenowy" - proszę podać średnią długość kabla antenowego, np. 20 m na lokalizację na wykonanie instalacji antenowych stacjonarnych? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że można przyjąć średnią długość przewodu antenowego na 35 m.. PYTANIE: Czy w zakres przetargu wchodzi również wykonanie instalacji elektrycznych w celu podłączenia zasilaczy radiotelefonów bazowych? ODPOWIEDŹ: Tak, jeżeli zajdzie taka potrzeba montaż listwy zasilającej, zapewniającej niezbędną liczbę gniazd sieciowych PYTANIE: Czy Zamawiający zakłada zabezpieczenie instalacji antenowych, w postaci odgromników gazowych? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż przy antenach zwartych do masy nie stosuje się odgromników gazowych, jedynie antena znajduje się na uziemionym maszcie. PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania decyzji administracyjnych związanych z montażem anten stacjonarnych na obiektach (uzyskanie decyzji środowiskowej oraz zgłoszenia w Wydz.Budownictwa montażu anteny)? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że dodatkowa antena zastąpi dotychczasową, nie ma więc konieczności uzyskiwania dodatkowych pozwoleń w tej sprawie. 6/7

7 PYTANIE: Czy po stronie Wykonawcy należą uzgodnienia z Administratorami obiektów miejsca montażu anten oraz prowadzenia okablowania antenowego? ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż administratorzy budynku wyrazili zgodę na posadowienie masztu i anteny, a prowadzenie okablowania będzie w miejscu dotychczasowego kabla antenowego. PYTANIE: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące wymaganej jakości transmisji danych pomiędzy CPR a bazami terenowymi pogotowia wymienia warunek, iż czas usunięcia usterki związanej z brakiem transmisji wynosi 6 godzin. Na rynku istnieje szereg usług spełniających wymagania techniczne, w wymaganym czasie naprawy, jednakże ich miesięczny koszt utrzymania oscyluje w granicach zł netto dla 15 lokalizacji (na przykład rozwiązanie oparte na usłudze IP VPN ). Istnieje możliwość zastosowania równoważnego rozwiązania spełniającego techniczne wymagania SIWZ, którego miesięczny koszt utrzymania oscyluje w granicach zł netto jednakże czas naprawy wynosi do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Czy mając na uwadze roczne koszty związane z utrzymaniem takiej usługi Zamawiający dopuszcza zastosowanie tego typu rozwiązania? ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia warunek czasu usunięcia usterki związanej z brakiem transmisji z 6 na 12 godzin. 7/7

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r.

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r. Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/89/2007 Warszawa dn. 01.06.2007 r.

WSPRiTS/ZP/89/2007 Warszawa dn. 01.06.2007 r. Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE opracowania mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego

WARUNKI TECHNICZNE opracowania mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego WARUNKI TECHNICZNE opracowania mapy nawigacyjnej województwa mazowieckiego I. Określenie przedmiotu zamówienia i warunków technicznych. Załącznik nr 2 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zbioru

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Zawiadomienie o wniesieniu protestu Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Geodezji i Kartografii. Kraków, 22 czerwca 2010 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Geodezji i Kartografii. Kraków, 22 czerwca 2010 r. WYKORZYSTANE USŁUG SIECIOWYCH DO AKTUALIZACJI BAZ DANYCH BUDYNKÓW I PUNKTÓW ADRESOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Aktualnie w zasobie WODGiK w Krakowie Będące w zasobie WODGiK w Krakowie w I kwartale 2011

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Warszawa, 13 luty 2013 r. PRG rys historyczny Warszawa, 13 luty 2013 r. Art. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT Konferencja Harmonizacja baz danych georeferencyjnych 1 Zegrze Południowe, 8-9 grudzień 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE JOANNA BAC-BRONOWICZ VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE VI.1 Udział w projektach naukowo-badawczych: 1. Projekt KBN Nr 907379101 Kartograficzna rejestracja stanów i procesów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS"

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS" Artur Kapuściński Barbara Szczepańska Andrzej Kwiecień Plan prezentacji Charakterystyka danych BDOT10k i ich jakość System KSZBDOT Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar BGWM w Warszawie Wojciech

Bardziej szczegółowo

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29

WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 WODGiK Katowice, ul. Graniczna 29 www.wodgik.katowice.pl Służba Geodezyjna i Kartograficzna Główny Geodeta Kraju GUGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Wojewoda

Bardziej szczegółowo

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH BGWM.PL BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Al. Jerozolimskie 28, 00-024 WARSZAWA tel.: (0-22) 827-70-46, faks: (0-22) 828-84-59 http://www.bgwm.pl Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz System Zarządzania BDOT w województwie śląskim

Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz System Zarządzania BDOT w województwie śląskim Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz System Zarządzania BDOT w województwie śląskim Piotr Pachół WODGiK Katowice Służba geodezyjna i kartograficzna w obliczu nadchodzących zmian Wisła - Malinka, 7-9

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu 1. Wymagania dotyczące Próbki W celu wykazania, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPÓLNE INICJATYWY SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS. Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o.

Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS. Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o. Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o. Co należy rozumieć przez standard danych GIS? Standard udokumentowane porozumienie potencjalnych użytkowników eliminujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r.

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1080 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1080 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1080 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE KONWERSJI NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ

WARUNKI TECHNICZNE KONWERSJI NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr /CRU/2015/GK z dnia.2015r. WARUNKI TECHNICZNE KONWERSJI NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ mająca na celu założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu o której

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Ewa Szafran kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1a SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEGO. 1. Obiekty z grupy Punkty graniczne

Załącznik numer 1a SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE OPRACOWANIA NUMERYCZNEGO. 1. Obiekty z grupy Punkty graniczne Załącznik numer 1a do wytycznych technicznych wykonania pracy geodezyjno-kartograficznej związanej z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W W ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I I TRANSPORTU SANITARNEGO W W KIELCACH Marta Solnica DYREKTOR Ryszard

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Nr WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do umowy Nr WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy Nr WARUNKI TECHNICZNE Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200. Raciechowice: Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach Projektu OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice Numer ogłoszenia: 395688-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 sierpnia 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia

Warszawa, 11 sierpnia 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 11 sierpnia 2011 r. LWA/4101-04-03/2011 P/11/107 Pan Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR, Gorzkowice w jednostce ewidencyjnej 101003_2 Gorzkowice w powiecie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE Polska w przebudowie i w budowie Πάντα ῥεῖ - wszystko płynie Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. Wszystko płynie, nic nie stoi

Bardziej szczegółowo

Grodków, dn. 20 listopada 2013r. ZP.271.21.2013

Grodków, dn. 20 listopada 2013r. ZP.271.21.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

MAPY I OPRACOWANIA NUMERYCZNE DO CELÓW KONCEPCYJNYCH I PLANISTYCZNYCH

MAPY I OPRACOWANIA NUMERYCZNE DO CELÓW KONCEPCYJNYCH I PLANISTYCZNYCH XIX Sesja N-T pod hasłem POLSKIE DROGI od pomysłu do pozwolenia na budowę SGP, GIG, SPKD, GDDKIA Oddział w Warszawie Jerzy Zieliński Referat Nr 10 MAPY I OPRACOWANIA NUMERYCZNE DO CELÓW KONCEPCYJNYCH I

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

II. Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne:

II. Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne: Zał. nr 19 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE utworzenia standardowych opracowań kartograficznych na podstawie zbioru danych zawartych w bazach danych geodezyjnych i kartograficznych obrębów: Borki, Jeże, Wolisko

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału Układ Skala Jednostka

Nazwa materiału Układ Skala Jednostka UWAGA! Poniższe cenniki zawierają jedynie stawki orientacyjne! Do ich określenia zastosowano: współczynnik Cl = 1.0 dla materiałów zamawianych dla potrzeb własnych oraz sposób udostępnienia danych - inny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ZARZĄDZENIE NR II/1/2012 Z DNIA 06.02.2012 R. w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 8-9 grudzień 2008r. Warszawa/Zegrze Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Plan

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I Zał. Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I Tytuł zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Myśliborzyce gmina Myślibórz 1. Charakterystyka obiektu Myśliborzyce

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo