s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Gmina Jqdrzej6w." stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w." stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly'"

Transkrypt

1 UCHWAI-A N r XXY ll 257 I 12 RadY Miejskiej w JPdrzejwie z dnia 29.ll.20l2r. w sprawie: przyjgcia,prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg nalata2ol2-201s.gmina JPdrzej6w." Na pdstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art' 18 ust'2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca lg90 r. samrzqdzie gminnym ( Dz. U r. Nr 142, pz.l597 z p62n.zm.)art.2ust'4pktlustawyzdnjatgsierpnia1994r.chrnie zdrwiapsychiczneg (Dz.tJ. z 201lr.Nr 237,pz'1375 zpln' zm) raz $4 ust.1 pkt 3 RzprzqdzeniaRady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2010 r' w sprawie Nardweg Prgramu chrny zdtwia Psychiczneg (Dz.u. z2l1 r. Nr 24 pz. 128) Rada Miejska w Jqdrzejwie uchwala, c nastqpuje: s1. przyjmuj e siq,,prgram chrny Zdrwia Psychiczneg na lata Gmina Jqdrzej6w." stanwi4cy zalqcznik d niniejszej uchwaly' $2. Wyknanie uchwaty pwietza siq Burmistrzwi Miasta Jqdrzejwa' $3. Uchwala wchdzi w Zycie z dniem pdjecia. Przewdniczacy Rady

2 Uzasadnienie d Uchwaty Nr XXVI/ Rady Miejskiej w Jpdrzejwie z dnia r. w sprawie prryjpcia,,prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg na lata Gmina Jpdrzej6w". Zgdnie z art.7 :ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 matca 1990 r. samrzqdzie gminnym (Dz.rJ r. Nr 142, pz zp62n' zm. ) d zada6 wlasnych gminy nalezy zaspkajanie zbirwych ptrzeb wsp6lnty w zakresie chrny zdrwia raz zgdnie z $ 4 ust. 1 pkt 3 Rzprzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Nardweg Prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg ( Dz. U r. Nr 24, pz. 128 ) pdmitem realizujqcym Prgram sq samrzqdy gmin. W zwi4zku zpv'ry2szym pdjgcie uchwaly jest uzasadnine. "Prgram Ochrny Zdrwia Psychiczneg nalata r.gmina Jgdrzej 6w. " j est kmpatybilny z nastepuj qcymi dkumentami : 1. Strategia rzwlryywania prblem6w splecznych gminy Jgdrzej6w. 2. Prgram Przeciwdzialania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie dla Miasta i Gminy Jpdrzej6w. 3.Gminny prgram prfi laktyki i rzwi4zywania prblem6w alkhlwych i przec iwdzialan ia narkmanii.

3 Zatqcznik d Uchwty Nr XXVI/257/72 z dnia 29 listpd 2072 rku. Prgram Ochrny Zdrwia Psychiczneg na lata 2OL2-20L5. Gmina Jqdrzej6w.

4 Prirytety prmcji zdrwia psychiczneg dia gminy Jqdrzej6w 1. Upwszechnianie wiedzy na temat zdrwia psychiczneg i prmwanie zdrweg stylu iycia sprzyjajqceg zdrwiu. 2. Zwiqkszenie dstqpnsci d 162nych frm pmcy Srdwiskwej iparcia spleczneg dla s6b z zaburzeniami psychicznymi i ich rdzin. 3. Krdynwanie dzialari r6inych instytucji dziafajqcych w bszarze pmcy sbm z zaburzeniami psychicznymi i Srdwiskm zagrinym zaburzeniami. 4. Ksztaftwanie wlasciwych pstaw splecznych wbec s6b z zaburzeniami, przeciwdziafanie dyskryminacji i stygmatyzacji tych s6b.

5 Plan,,Prgrarnu Ochrny Zdrwia Psychiczneg na lata 2OL Gmina Jqdrzei6w." l.wprwadzenie - pdstawy prawne, infrmacje Nardwym Prgramie Ochrny Zdrwia Psychiczneg. 2.Pdstawwe pjqcia, dane statystyczne dtyczqce prblematyki zdrwia psychiczneg. 3.Zasby gminy w sferze pmcy i prfilaktyki zaburzefi psychicznych. 3.1 charakterystyka dziafaf Gminnej Kmisji Rzwiqzywania Prblem6w AlkhlwYch 3.2 charakterystyka dzialafi Zakladu Pdstawwej Opieki Zdrwtnei w zakresie prfilaktyki zaburzef psychicznych 3.3 charakterystyka dzialari OSrdka Pmcy Splecznej w bszarze pmcy sbm z zaburzeniami psychicznymi iich rdzinm -Srdwiskwy Dm Sampmcy, specialistyczne uslugi pieku fi cze 4. TalLenia,,Prgra m u Ochr ny Zd r wi a Psychiczneg na I ata 2Ot2-2Ot5.Gmi na J qd rz ej6w." Sf rm ulwa nie cel6w, wskaza nie realizatr6w.

6 Ad.l Wprwadzenie - pdstawy prawne, infrmacje Nardwym Prgramie Ochrny Zdrwia Psychiczneg. Zdrwie psych:czne jest fundamentalnym dbrem sbistym czlwieka, a chrna praw s6b z zaburzeniami psychicznymi nale2y d bwiqzk6w pafistwa.( cyt. za ustawq chrnie zdrwia psychiczneg). Ustawa z dnia " 9 sierpnia 1994r. chrnie zdrwia psychiczneg (tekst jednlity Dz.U.z201 1r. Nr231,pz p62n. zm.)wart. l wskazujerganyadministracji rzqdwej i samrzqdwej jakc instytucje zapewniajqce chrnq zdrwia psychiczneg. Vy' dzialaniach 1a Eecz chrny zdrwia psychiczneg mgq uczestniczy6 takze stwarzyszenia i inne rganizacje spieczne, fundacje, samzqdy zawdwe, kscily i inne zwiqzkr wyznaniwe raz sby fizyczne i prawne. Og6lnym trendem w plityc eurpejskiej dt. zdrwia psychiczneg jest pracwanie w ka2dym kraju czlnkwskim Unii Eurpejskiej planu dzialania, bejmujqceg prfilaktykq i prmcjg zdrwia psychicznegraz uwzglgdniajqceg ptrzeby daneg paistwa w tym zakresie. W dpwiedzi na t pwstal w naszym kraju Nardwy Prgram Ochrny Zdrwia Psychiczneg 28 grudnia 2010r. Rada Ministr6w ptzyje+a Rzprzqdzenie w sprawie Nardweg Prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg (Dz.U. z dn. 3 luteg 2011r. Nr 24 pz. 128) na lata Prgram ten kre6la strategig dzialafi majqcych na celu graniczenie wystgpwania zagrhef dla zdrwia psychiczneg, pprawg jak6ci zycia s6b z zabuzeniami psychicznymi i ich bliskich raz zapewnienia dstepn6ci Swiadczei pieki zdrwtnej. Celami gi6wnymi Prgramu sq: 1) prmcja zdrwia psychiczneg i zapbiegania zaburzenim psychicznym, 2) zapewnienia csbm z zabuzeniami psychicznymi wielstrnnej i pwszechnie dstqpnej piek zdrwtnelraz innych frm piekipmcy niezbgdnych d zycia w Srdwisku rdzinnym i spclecznym, 3) rzw6j badafi naukwych i systemu infrmacji z zakresu zdrwia psychiczneg. Pdmitami pwlanymi w Rzprzqdzeniu d realizacji Prgramu sq w klejn6ci: ministrwie wla5ciwi ze wzglgcu na cele Prgramu, Nardwy Fundusz Zdrwia raz samrzqdy wjew6dztw, pwiat6w i gmin.

7 Celm gi6wnym Prgramu dpwiadajq cele szczeglwe, a wszystkie zalzenia Prgramu znajd ujq sie w,,harmngramie Realizacji Nardweg Prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczreg" stanwiqceg zalqcznik Nr 1 d wyzej wymienineg Rzpzqdzer ia. Zadania nal2ne na samrzqdy gmin i pwiat6w bejmujq w szczeg6lnsci: l.prmcjq zcrwia psychiczneg i zapbieganie zaburzenim psychicznym, wtym: a) upwszechnienie wiecizy na temat zdrwia psychiczneg, ksztaftwanie zachwai i styl6w 2ycia krzystnych dla zdrwia psychiczneg, rzwijanie umiejgtnsci radzenia scbie w sytuacjach zagra2ajqcych zdrwiu psychiczn emu, b) zapbieganie zaburzen m psychicznyrn, c) zwigkszenie integracji sclecznej s6b z zaburzeniami psychicznymi, d) rganizwanie systemu pradnictwa i pmcy w stanach kryzysu psychiczneg. 2. Zapewnienie sbm z zabuzeniami psychicznymi wielstrnnej i pwszechn e dstgpnej pieki zdrwtne; raz innych frm pieki pmcy niezbqdnych d 2ycia w Srcdwisku rczinnym i splecznym, w tym: a) upwszechnienie Srdwiskweg mdelu psychiatrycznej pieki zdrwtnej, b) upwszechnienie zr6zn cwanych frm pmcy i parcia spleczneg, c) aktywizacja zawdwa cs6b z zaburzeniami psychicznymi, d) skrdynwanie r62nycr frm pieki pmcy. Jednym z zadae, szczeg6lwych dla gmin wyrnieninych w Harmngramie Realizacji Narcweg Prgramu Ochr"ny Zcrwia Psychiczneg jest ustalenie,,prirytet6w prmcji zdrwia psychiczneg" i pracwanie,,lkalneg prgramu chrny zdrwia psychicznegc". Dla realizaq', w/w zadai w gminie Jqdrzej6w Zarzqdzeniem Nr 163/2012 Brrmistrza Miasta Jgdrzejwa z dn r. zstal pwlany zesp6l krdynujqcy realizacjq Nardweg Prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg d a Gminy Jqdrzejw na lata 2C r.

8 Ad.2 Pdstawwe pjgcia, dane statystyczne dtyczqce prblematyki zdrwia psychiczneg.,,zdrwie jest pelnym dbrstanem fizycznym, psychicznym i splecznym, a nie tylk brakiem chrby lub niedmagania." Termin,,zdrwie psychiczne' dnsi sig d rlbreg sampczucia psychiczneg i emcjnalneg. Merriam-Webster definiuje zdrwie psychiczne jak stan dbreg sampczucia psychiczneg emcjnalneg; czlwiek jest w stanie u2ywa6 jeg zdln6ci pznawczych i emcji, funkc,nwa6 w spleczefistwie raz sprstad wymgm 2ycia cdzienneg Wedfug Swiatwej Organizac,i Zdrwia nie ma jednej,,,ficjalnej" definicji zdrwia psychiczneg, pniewa2 r62n ce kulturwe, subiektywne dczucia raz rywalizujqce ze sbq prfesjnalne terie wplywajq na i, ;ak termin ten jest rzumiany. Jedynym aspektem z kt6rym zgadza sig wigksz6i ekspert6w jest t, 2e zdrwie psychiczne izabuzenie psychiczne nie sq d siebie pzeciwstawne. Innymi siwy, brak rzpznanej chrby psychicznej nie mus znaczae zdrwia psychiczneg. Jednym ze spsb6w na kreslenie stanu zdrwia psychiczneg jest sprawdzenie jak pmyslnie sba funkcjnuje na c dziefi. JeSli jest zdlna d dzialania, ptrafi znie56 stres 2yc a cdzienneg, utzyma6 pprawne stsunki miqdzyludzkie i by6 niezale2;na, raz jest w stanie dzyskac siry p trudnych sytuacjach Zyciwych, znacza t, Ze jest t sba zdrwa psychicznie. Wedlug Marii Jahdy jednstka zdrwa psychicznie, t: jednstkaktywnie pzystswujqca sig d tczenia, usilujqca spelniad wymagania tczenia bez utraty indywidualnsci, jednstka charakeryzujqca sig sp6jnq raz zintegrwanq sbw6ciq, jednstka pstzegajqca siebie i Swiat adekwatnie d sytuacji i wtasnych m2l w5ci. Wedlug Kazimierza Dqbrwskieg zdrwie psychiczne t zdln$6 d rzwju w kierunru wszechstrnneg :zumienia, prze2ywania, dkrywania i twrzenia craz wy2szej hierarchii rzeczywistcsci r wart5ci, az d knkretneg idealu indywidualneg i spleczneg. Zaburzenia psychiczne - t pjqcie sze:kie,,bejmujqce wszystkie zakl6cenia czynn5ci psycl'icznych uwazane zgdnie z v'tiedzq medycznq za nieprawidlwe".

9 Pjgcie zaburzenia wiq2e siq z pjgciami zdrwia psychiczneg, nrmaln6ci zachwania raz jeg patlgii. Statystyki dtyczqce rzmia ru prb I em 5w psyc h icznych( pracwa n na pdstawie publikacji,,prirytety prmcji zdrwia psychiczneg w chrnie zdrwia" Ministerstw Tcrwia, Warszawa 201 '1 ). Wedlug raprtu Swiatwej Organizacji Zdrwia WHO) z 2001r. zaburzenia psychiczne i zabuzenia zachcwania sq pwszechnymi chrbami, dsiggajqcymi pnad 25Y ludzi w pewnych kresach ich 2ycia. Majq charakter uniwersalny, pniewaz dtyczq ludzi ze wszystkich kraj6w ispleczefistw, s6b w ka2dym wieku - zar6wn kbiet, jak i mq2czyzn, s6b r62nym statusie materialnym, mieszkajqcych ra terenach z;rbanizwanych raz wiejskich. Swiatwa Organizacja Zdrwia szacuje, 2e 450 milin6w ludzi na 6wiecie cierpi na r62neg rdzaju zabuzenia psychiczne izaburzenia zachwania. Szacuje siq, 2e stanwiq ne 12/ glbalnegc bciq2enia chrbami. Stan zdrwia psychiczneg iudzi jest znacznie grszy ni2 pzypuszczan. Chrby takie jak depres,a, schizfrenia czy zaburzenia wynikajqce z nadu2ywanialkhlu t epidemia glbalna - sugerwal Shekhar Saxena z WHO. Dstgpne dane epidemilgiczne wskazujq takze na lawinw rsnqcy ppyt na Swiadczenia z zakresu zdrwia psychiczneg w Plsce. W ciqgu statnieg dziesiqcilecia liczba lecznych ambulatryjnie zwiqkszyla siq plwg, a lecznych stacjnarnie jec.na izeciq. O pgarszajqcym sig stanie zdrwia psychiczneg - zulaszcza w cstatnich latach, Swiadczy najwy2szy w histrii wsplczynnik samb6jstw, w,vyn'ku kt6rych wiqcej Plak6w ginie ni2 na skutek wypadk6w drgwych. W Plsce w 2001 rku zare;estrwan pacjent6w z zaburzeniami psychicznymi bjqtych pieka czynnq, tzy lata p62niej byl ich ju2 pnad ). NajczqSciej wysiepujqce rzpznania w6rd pacjent6w lecznych g6lem w Plsce w 2005 rku t: zaburzenia nerwicwe 234/, zaburzeni afekffwne 18/, zabwzenia rganiczne 14/, zaburzenia spwdwane u2ywaniem alkhlu 12%, schizfrenia 10/.

10 Dane statvstvczne dtvczace liczbv s6b leczacvch sie z pwdu zaburzeri psvchicznvch w wiew6dztwie Swietkrzvskim w ( na dstawie Biuletvnu Infrmacvines Ochrnv Zdrwia WCZP Kielce 2010,2011) Leczeni w pradniach zdrwia psychiczneg w wjew5dztwie Swigtkrzyskim wedlug rzpznania zasadniczeg w 2C10 rk wyszczeg6lnienie.\c?.y 5ez\yzglidne I J l0r. 70 d g6lu lecznych 2010r. Leczeni z zaburzenian l i psychicznymi i ,0 l.orguiczte zaburzenia psychtyczne i n epsyrhtyctne (F00-F09) 10 q 2.Schizfrenia (F20) ) ,0 3.Inne zaburzenia psyjhtyczne i urjeni )we/ )ez afektywnych i schizf enii/ (F2l-F29) s59 2,3 4.Epizdy afektywne rf30 i F32) ,8 s.depresi nawracajqce i zaburzenia dwul iegunwe (F-l I i F33) : 939 7,7 6.Inne zaburzenia nasrju / afektywne/ if ]4- F-i9) s44 2,2 7 -Zab]urzeria nervtic ve zwiezane ze stre'em i smatfrmiczne (F4(t-F48) 8. Zesply behawiral ne zwiqzane z zab: rzeni'jjn.i dzywiania(f50) 9. Inne zesply beha\\ iraln.- zwiezurc /,, abureniami fizjlgicznymi i czyrnikami fizycznyni F5 l-l:59) 10. Zaburzenia sb\vsci i zachwania. rslvch (F60-F69) ', , ,6 r)4 0, ,8 w tym patlgiczny hrlzard,-7 0,2 11. Upiledzenie umy slwe (F70-F?9) 805 4,8 12. Pzst e zab\trzej ria rzwju psychic, neg (F80J'1t3, F88.F89) 204 0,s lj. Caliciwe zabur: enia rzwjwe (l'h1) 278 0,7 14. Zaburzenia?ach\vania i emcj i rzpc;z),n ace siq w dzieciistwie i w wieku mldziericzym (F)0-F98) ;50 2,0 15. Nieke6lne zaburzenia psychiczne (. 99) ;06 1 q

11 Struktura lecznych g6lem w pradniach zdrwia psychiczneg w 2010r. w wjew6dztrvie Swigtkrzyskim w prcentach 6n,2 ll Orgtticzne zzbvrzenia psychtyczne i niepsychtyczne (F00-F09) 2ll Schizfrenia (F20) 3/ Inne zaburzenia psychtycate i urjeniue /bez rfekry*nvch i schizfrenii/ (F21-F29) 4/ Epizdy i F32) 5/ Depresje nawracajece i zaburzenia d wubiegunwe (F3l i F33) 6/ Irme zaburzenia nastrju /afekty\a.ne, (F34-F39) TlZabwzeniane*vicwe zwiqzane ze stresem i smatl"rm icme (F40-F48) 8/ Zesply behawiralne zvi4zare z zacurzeniami diywian ia (F50) 9/ Inne zesply beharviralne zwi4zane z zabvzpniarni fzj lgicznymi i czynnikarni fizycmymi (F5l -F59) l0/ Zaburzenia sbcwici zachwan a drslych (F60-F69) I l/ Upiledzenie umyslwe (F70-F79) la Pzastale zabutzenia rzwju psycl iczncg (F80-F33, F88,F89) I 3/ Cal5ciwe zaburzenia rzwjwe r F84) 14l Zabvzenia zachwania i emcji rzpcrynajqce siq w dziecirlstwie i w wieku mldziericzym (F90-F98) I 5/ NielaeSlne zab,rzenia psychiczn.:( F9 9)

12 Leczeni w pradniach zdrwia psychiczneg w wjew6dztwie Swigtkrzyskim wedlug rzpznania zasadniczeg w 2011 rku Wyszczeg6lnienie l-eczpni z zabtrzeniami psychiczn,'mi - glem Liczby 7 d g6lu bezwzglgdne lecznych 2011r. 20llr s 100,0 l.organiczne zabtrrzenia psychryczne i niepsychtyczne (F00-F09) L,5 2.Schizfrenia (F20) t3,7 3.[nne zaburzenia psychtycme 768 2,0 i urjeniwe /bez efekqrvnych i schizfrenii/ (F2 l-f29) 4.Epizdy afektyu,ne (F30 i F32) ) J l+ Q < S.Depresje nawracajace i zaburzen La dwubiegunwe (F31 i F33) 6.Inne zaburzenia nastrju /afektyr rne/ G34-F39) T.Zaburzenia nem,icwe zwiqzane ze stresem i smalfrmiczne (F4t--F48) S.Zesply behawiralne zwiqzane z zabtnzeniarni dzywiania (F50) 9.Inne zesply behawiralne zwiq;.ane z zaburzeniami frzj lgicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) l0.zaburzenia scbw6ci i zach wania drslych (F60-F69) , , ,5 il2 0,3 85i 2,2 w tym patlgiczry hazard tt7 0,3 ll.upsledzenie L mysiwe (F70J 79) I 956 5,0 12.Pzstale zabu :zenia rzwj u 142. psychiczreg (F80-F83, F88,F89 ),4 l3.cal6ciwe zaburzenia rzwjcwe (F84) 316 0,8 l{.zaburzenia zachwania i emc_ i rzpczynajqce siq zwykle w dziecifstwie i w wieku mldziericzym (F90-F9l;) l5.niekreslne zaburzenia psych czne (Fe9) 926 2, ,4 10

13 Struktura lecznych g6lem w pradniach zdrwia psychiczneg w wjew6dztwie Swigtkrryskim w 20llr. w prcentach tlt,z^tzt,tll'8 ll Organiczne zabwzenia psychtyczne i niepsychtyczne (F00-F09) 2/ 3/ Inne zaburzenia psychtyczne i urjeniwe /bez afekrywnych i schizfrenii/ (F2l-F29) 4/ Epizdy afektywne (F30 i F32) 5/ Depresje nawracaj qce i zaburzenia dwubiegunwe (F3l i F33) 6/ Inne zaburzenia nastrju /afekqrrner (F34-F39) 7l Zaburzpnianerwicwe zwiqzane ze stresem i smat frm iczne (F40-F48) 8/ Zesply behawimlne z;sti4zzne z zabtrzeniami diwian 9/ Inne zesply beharviralne zwiqzane z zzbwzeniarni fizj lgicznymi i czynnikami fizycmymi (F5l -F59) 10/ Zaburzenia sbcwici zachwan a dlslych (F60-F69) I l/ Up5ledzenie umyslwe (F70-F79) l2l Pznstale abwzenia rzwju psyc) icrneg (F80-F33, F88,F89) l3l Cal5ciwe zaburzenia rzwjwe ;F84) l4l Zabr'nznin zachwania i emcji rzpczynajqce siq zwykle w dzieciistwie i w wieku mldziedczym (F90-F98) l5/ Niekre6lne zab;rzenia psychiczn e(f99) 11

14 Ad. 3 Zasby gminy w sferze pmcy i prfilaktyki zabuzef psychicznych. 3. I C harakterystyka dzialalnsci Gm in nej Kmisji Raliqzywan ia Prblem6w Alkhlwych. Gl6wnym celem dzialaln6ci GKRPA jest prwadzenie dzia a,fi an'tiqzanych z prfilaktykq i rzwiqzywaniem prblem6w wynikajqcych z ustawy wychwaniu w tze2w6ci i przeciwdzialaniu alkhlizmwi raz dzialafi dtyczqcych narkmanii. ZmiezEqc d siqgnigcia gl6wneg celu Gminna Kmisja reaf izuje nastgpujqce zadania: l.pdejmwanie dzialai zwiqrszajqcych dstgpns6 d pmcy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla s6b uza e2ninych d alkhlu, w tym m.in. finanswanie Punktu Infmacyjn - Knsultacyjneg ds. uzaleiniefi, 2.Pdejmwanie czynn6ci zmierzajqcych d zeczenia zastswaniu wbec sby uzale2ninej d alkh u bwiqzku pddawania sig leczeniu w zakladzie lecznictwa dwy kweg. 3.Udzielanie rdzinm, w kt6rych wystgpujq prblemy alkhlwe pmcy psychsplecznej i prawnej, a w szczeg6ln6ci chrny pzed przemcq w rdzinie (prwadzenie klub6w abstynenckich, finanswanie zajg6 piekuficzwychwawczych dla dzieci z grup ryzyka, finanswanie terapii dla fiar pzemcy w rdzinie raz szkleir dla zesplu interdyscyplinarneg w ramach,,prgramu Przeciwdzialania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie dla Miasta i Gminy Jgdrzej6w". 4. Prwadzen ie prfi laktycznej dziala I n6ci charakteze infrmacyj nym i edukacyjnym w zakresie prblem6w alkhlwych i pzeciwdzialania narkmanii, w szczeg6ln6c w6r6d dziec i mtdzie2y 5. Wspmaganie dzialaln6ci instytucji, stwazyszefi i s6b fizycznych, slu2qcej rzwiqzywaniu prblem6w alkhlwych. 6. Prwadzenie prfilaktycznej dziatalnsci infrmacyjnej i edukacji w zakresie pzeciwdzialania narkmanii. 13

15 Charakterystyka Punktu Infrmacyjn-Knsultacyjneg d spraw uzale2niefi w Jqdzejwre Oferta Punktu jest interdyscyp linarna. Pracujacy w Punkcie Infrmacyjn - Knsultacyjnym specjalisci psychterapii uzaiezniefi zgdnie z rekmendacjami Pafistwwej Agencji Rzwiqz5narania Prbiemw Alkhlwych diagnzujq prblemy s6b zgtaszajqcych siq d Punktu. Przyglqdajqsig zjawiskm patlgicznym, szerk zakre5lajqc plan pracy dla calej rdziny. Pracwnicy nawiqzujq kntakt z pacjentem, mtywujq d pdjgcia dzialai w kierunku zmiany sytuacji 2yciwej, wspierajq prces zmiany, pdejmujq interwencje kryzyswe. Z4mulA siq: sbami pijqcymi szkdliwie, uzale2ninymi, wspluzale2ninymi, dzie6mi w rdzinie alkhlwej, drslymi dzieimi alkhlik6w, przemcq dmwq, prblemem pijqcych nastlatk6w. Pracwnicy Pun<tu Infrmacyjn -Knsultacyjneg prwadzq dzialaln5d infrmacyjnq na temat miejsc d kt6rych m2e siq zglsi6 sba ptzebujqca pmcy ze swimi prblemami, niezale2nie czy dtyczq ne uzaleznienia d alkhlu, czy innych zaburzen psychicznych. Pdstawwe zadania punktu knsultacyjneg:. mtywwan e zar6wn s6b uzalezninych, jak i s6b wspluzale2ninych d pdjgcia psychterapii w plac6wkach leczenia uzale2nienia, kierwanie d leczenia spejalistyczneg,. mtywwan e s6b piiqcych ryzykwnie i szkdliwie, ale nieuzale2ninych, d zmiany szkdliweg wzru pic,a,. udzielanie wsparcia sbm p zakhcznym leczeniu dwykwym (np. pprzez rzmwy pdtzymujqce, l ruchmienie przy Punkcie Infrmacyjn - Knsultacyjnym grupy wsparcia dla s6b p zakficznym leczeniu w plac6wce dwykwej),. tzpznanie zjawiska przemcy dmwej, udzielenie stswneg wsparcia i infrmacji m2liw5ciach uzyskania pmcy i pwstrzymania pzemcy,. inicjwanie interwencji w przypadku diagnzy przemcy dmwej,. grmadzenie akualnych irfrmacji na temat dstqpnych miejsc pmcy i kmpetenc i pszczeg6lrych sluzb i instytucji z terenu gminy. L4

16 Punkt Infrmacyjn - Knsultacyjny jest wleczny w systemwq pmc dla rdziny. Jest dstqpny cla klient6 w gdzinach pptudniwych iwieczrnych, a warunki lkafwe gwarantujq sbm zglaszajqcym sig dyskrecjq i kmfrt psychiczny. 3.2 Dzialania z zakresu chrny zdrwia psychiczneg w pracy Zakladu Pdstawwej Opieki Zdrwtnej w Jgdrzejwie. LEKARZ Zaklad Pdstawwej Opieki Zdrwtnej w Jgdrzejwie realizuje swje zadania zgdnie z bzmieniem umwy z Nardwy'm Funduszem Zdrwia iw ramach pzyznawanych Srdk6w finarswych. Lekarz Pdstawwej Opieki Zdrwtnej uczestniczy w d agnzwaniu i terapii wszystkich schzen pacjent6w w ramach ptzyznawanych kmpetencji i 3rdk6w, a \,viec takze chr6b psychicznych i innych prblemw natury psychlgicznej. W ramach wsp6tpracy pdstawwej piek zdr"wtnej z Gminnq Kmisjq Rzwiqzywania Prblem6w A khlwych funkcjnuje Punkt Infrmacyjn - Knsultacyjny d spraw uzalezniefi - m6winy w punkcie 3.1 PIELEGNIARKA SRODOWISKOWO - RODZI NNA Pielggniarka Srdwiskw-rdzinna pracuje z rdzinq w miejscu zamieszkania. Pielggniarki Srdwiskwe sq pierwszym i najbardziej dstgpnym gniwem w systemie sluzcy zdrwia. T d nich trafiajq sby z rzmaitymi prblemami psychicznymi. Bardz czest d ich wiedzy i umiejqtn6ci zwiqzanych z rzpznaniem wczesnych symptm6w zabuzefi psychicznych zale2y drga pacjenta d specjalisty psychiatry Pielqgniarka Srdwiskwa w wielu miejscach, gdzie jest utrudniny dstgp c lekarza pierwszeg kntaktu np. ze wzglqdu na miejsce zamieszkania, sama zbiera infrmacje niezbqdne d rzpznania prblem6w zdrwtnych pajenta. Bardzc wa2nym z punktu widzenia prmcji zdrwia i prfilaktyki zaburzeh zdrwie psychiczneg jest umiejqtn56 zebrania isttnych infrmacji stanie zdrwia, udzieienia wsparcia i prady pacjentwi zagrznemu rzwjem prblem6w zdrwia psychicznegraz prezentujqcemu pierwsze symptmy takich zabuzei. P elqgniarka Srdwiskwa jest wyczulna na takiez symptmy, pniewa2 m2liwe jest wsp6twystqpwanie zaburzei

17 psychicznych w pzebiegu chr6b smatycznych, chr6b przewleklych, chr6b nwtwrwych czy w pzypadku nadu2ywanialkhlu lub substancji psychaktywnych. UmiejgtnSci pielqgniarki sprzyjajqce nawiqzaniu dbreg kntaktu z pacjentami t uwazne sluchanie i kazywani empatii raz zaangazwania w sprawy pacjenta. Elementem pracy pielggniarki jest tez mtywwanie pacjent6w d aktywnsci na rzecz wlasneg zdrwia raz graniczania zachwai, kt6re dla zdrwia sq niekrzystne. 3.3 Charakterystyka dzialaln5ci OSrdka Pmry Splecznej Miasta i Gminy w Jqdrzejwie na rzecz s6b z zaburzeniami psychicznymi. OSrdek Pmcy Splecznej :ealrzuje dwa zadania na rzecz pmcy sbm z zabuzeniami psychicznymi. Jest t 5rdek wsparcia dzialalqcy na zasadzie plac6wki dzienneg pbytu - Srdwisklvy Dm Sampmcy raz frma uslu gwa - specjalistyczne uslug i pieku i cze. Obydwie te frniy pmcy sq rdzajami pmcy Srdwiskwej. W my6l zal2eh Swiatwej Organizacji Zdrwia, w rzwiqzywaniu prblem6w zdrwia psychiczneg du2q rlq pwinna dgrywad pieka Srdwiskwa. Najg6lniej ujmujqc pieka Srdwiskwa znacza pmc chrym blisk ich naturalneg miejsca zamieszkania. Srdwiskwy Dm Sampmcy w Jgdrzejwie dziala w parciu : - Ustawg zdnia 12 marca20c4r. pmcy splecznej (tekst jednlity Dz.U. z20ogr. Nr 175 p zp62n.zm.), -Rzpzqdzenie Ministra Pracy i Plityki Sptecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Srdwiskwych dm6w sampmcy (Dz.U. z 2010 Nr 238, pz. 1586), - Ustawq chrnie zdrwia psychiczneg z dnia 19 sierpnia 1994 r. (tekst jednlity Dz.U. z 2009r. Nr 175 pz z p62n.zm.), Srdwiskwy Dm Samprrcy w Jqdrzejwie pzeznaczny jest dla s6b psychicznie chrych (typ A), dziala d 1997r., aktualnie dyspnuje 20 miejscami. Plac6wka ta wspiera sby z prblemami zdrwia psychiczneg, uczy ich radzi6 sbie z chrbq, jej nawrtami i zastrzeniami. W wielu przypadkach, zwlaszcza je5li chdzi sby samtne Srdwiskwy Dm jest alternatywq dla stacjnarneg dmu pmcy sctecznej. Pyt i fachwa pmc pzwala tym sbm 16

18 ptzez]rvyciqzae prblemy zwiqzane z przystswaniem sig d zycia w 6rdwisku lkalnym. Dm Swiadczy uslugi dstswane d szczeg6lnych ptrzeb s6b z zabuzeniami psychicznymi. Zapewnia frmy pmcy takie jak: psychedukacjg, pradnictw psychlgiczne scjalne, treningi umiejetn6ci splecznych i interpersnalnych, treningi umiejgtnsci praktycznych. Pza tym uczestnicy majq m2liw6e pdtrzymywania i rzwijania zaintereswafi pdczas terapii zajgciwej. kazuje sig, 2e w r62nym wieru m2na w sbie dkryc talent - spsr6 dmwnik6w wydrqbnila sig grupa teatralra iwkalna. Dzia{ania te aktywizujq uczestnik6w, pzwalajq im przezwyciq2ad stres, pdnszq samceng a pzez t stanwiq swistq rehabilitacjq splecznq. Kadrq Srdwisr<weg Dmu Sampmcy stanwiq specjali6ci pzygtwani merytrycznie dc pracy z scami z zaburzeniami psychicznymi, w tym terapeuc', pedagg, psychclg, lekarz psychiatra. Pracwnicy pracujq w parciu Plany wspierajqce pracwywane i:rdywidualnie dla ka2deg z dmwnik6w ' Znalqc specyfikq chr6b psychicznyc:1 pracwnicy dstswujq dziatania d aktualnych ptzeb i m2liwsci psychfizycznych dmwnik6w. w r62nych kresach,,swjeg chrwania" dmwnicy ptrzebujq innej pmcy - d takich umiejgtn6ci i zachwari, jak: dbalsc higienq i gspdarwanie pienigdzmi p nawiqzywanie kntakt6w z ludzmi. Dla s6b w lepszej kndycji zdrwtnej pdejmwane sq pr6by aktywizwania vr wielu sferaclr, w tym takze aktywizacja zawdwa. Specjalistyczne uslugi piekuricze realizwane sq w parciu : - ustawg zdnia 12marca20C4r. pmcy splecznej (tekst jednlity Dz.u.z29r. Nr 175 p zp62n.zm.) Rzprzqdzenie Ministra Plityki Splecznej z dnia 22 wrze6nia 2005r. w sprar,vie spec alistycznych uslug piekuf czych (Dz. L r. Nr 189 pz zm. Dz.tJ.z2006r. Nr 134p2.943) raz Ustawq chrnie zdrwia psychicznee z dnia 19 sierpnia 1994 r. (tekst jednlity Dz'U' z2oo9r. Nr 175 pz p62n.2m.) Usfugi specjalistyczne pdbnie jak Srdwiskwy Dm stanwia element parcia spleczneg dla s6b, kt6re z pwdu zabvuefi psychicznych majq trucnsci w 2yciu cdziennym. Uslugi te realizwane sq w miejscu zamieszkania sby, w jej naturalnym Srdwisku. Terenem dzialan a jest miast i gmina Jgdrzej6w. Katalg uslug kre$la wy2ej wymienine Rzprzqczenie a pmc dstswana jest ka2drazw indywidualnych ctrzeb i m2 iwi;ci sby kzystajqcej z tej frmy pmcy' L7

19 Ptzeby s6b bywajq r62nrdne - w pzypadkach najtrudniejszych bejmujq pmc i mtywwanie d najprstszych czynn6ci sambsfugwych i higienicznych ale tak2e nadz:wanie leczenia specjalistyczneg i psychedukacjq pprzez pmc w wydatkwaniu pienigdzy i zalatwianiu spraw uzgdwych d budwania relacji sby chrej z innymi fud2mi. Osby chre czqst sptykajq siq z niezrzumieniem i drzuceniem. Ptrzebne jest w6wczas wsparcie i budwanie pmstu pmigdzy sbq a Swiatem. Bywa, ze pracwnik O6rdka t jedyna sba, z kt6rq chry utrzymuje kntakt. Specjalistyczne uslugi piekuicze realizwane sq przez pracwnik6w psiadajqcych dpwiednie, zgdnie z przepisami przygtwanie zawdwe. Sq t: pielggniarki, terapeuta, psychlg i lekaz psychiatra. Prblemy ze zdrwiem psych cznym dtykajq nie tylk samych chrych ale rzutuje na zycie calej rdziny. Wynikajq z teg r62nrdne klpty dla ich bliskich i piekun6w. Dlateg te2 pracwnicy w ramach usiug wspierajq cale rdziny. Niejednkrtnie, zydaszcza w pzypadkach pierwszeg zachrwania isttne jest ch:by i pzezwlcie2anie lgk6w z niq zwiqzanych. Craz "swjenie" wigcej mieszkahc6w naszej gminy a,uraca siq d OSrdka takq frmq pmcy - sq t sami chrzy lub sby z ich najbli2szeg tczenia. 18

20 1. Rea I izatrern ram u Och rny Zdr wia Psych iczneg na lala "Prg 2015.Gmina Jgdrzej6w" jest Gmina Jgdrzej6w ppzez:. O3rdek Pmcy Splecznej Miasta i Gminy w Jqdzejwie. Szk{y, kt6rych rganem prwadzqcym jest gmina. Zaklad Pdstawwej Opieki Zd rwtnej w Jgdrzejwie. Gminna Kmisja Rzw qzywania Prbiem6w Alkhlwych w Jgdrzejwie Pwiatwy U rzqd Pracy w Jgdrzejwie jak partner. 2.Termin realizacji: zadania bgdq realizwane na bie2qc w kresie realizacji Prgramu. Wska2nikami mnitrujqc! mi bgdzie liczba s6b bjgtych pszczeg6lnymi dzialaniami, iczba przeprcwadznych mprez, knkurs6w, sptkafi, artykul6w,itp. 3.Srdki finarswe na rea izacjq,,prgr^amu Ochrny Zdrwia Psychiczneg na lata Q15. Gmina Jgdrzej6w". Zadania kre6lne w ninie szym Prgramie bqdq realizwane w ramach dzialalnsci i bud2et6w pdmit6w bgcqcych realizatrami. Dpuszcza sig pzyskiwanie Srdk6w przez realizalrsw Prgramu z innych 2r6del. 4.Pstanwienia kicwe' Dzialania ujgte w niniejszym Prgramie mgq by6 mdyfikwane lub rzszerzane w klejnych latach, szczeg6lnie w przypadku wystqpienia nwych kliczn5ci lub zadah wynikajqcych ze znian przepis6w prawnych raz ptrzeb spieczn6ci lkalnej. 5.Sprawzdawcz5d: Na pdstawie infrmacji d pszczeglnych realizatr6w twrzna bgdzie crczna infrmacja zbircza d kfica I kwartalu za rk pprzedni, zawierajqca pdsumwanie dzialafi zrealizwanych w ramach Prgramu. t9

21 i +gea3[!;ia EfgE: afi3fff BF*5;E aa;* F 13 E * *E3 ;;'= :g e; a = 6 + z-9 Q lll EI$IgEEE P F (') lslelflsief "EO q - H E l*f te. t,r R: l. (D 9..D E' a- t- 9. 0) 5.l rj 14 ts 6*? =. i5 "6' s!n-.d.=. ) q =.! e - 0., 3 c O (, O l N C 1 r ' - 3 g.t; E I +A R P ; = : = H +i X = d- '_{ = i; v ; {{ E-* 3- E : O ' J = : I s a u? e 9ai f A * q: g F + i f I g ile E i E n + filr*isfiqlsr+i ; r-3e-:"';;q=aei s Fr:E B.ajs4Egj fr 9=Eg {9F-*EE+: E 5; =.,="8, EiEd' : e { : 3- =: '< x ; 1 e ; d ;+ l N i. i - gh 6 =. 5 9 ' $.) ) f 6' N OJ a-,) l. ) OJ =: _ l d R N,< -. - E 5 5 N CL =., T' tn fl :t 5 gq :t 0) OJ "1t ) N N I N ts 9l 6) t. 5 ) {D CL a. F

22 Ed! :+ F J ;..- 6s.dE N. O J N : f ; '!! p"p ==. E 6 : ; = + N 3Es R : i X a - < ? 9 X s- f', +ge$fg FeE te;:e*e5 AE gil+g Ea;i=E fr$e 5glai3 E, :+ + =gi EaEa gg ie;$i -F,) 3 OJ :. 3' 3 OJ s. = - d -!. +! qee B. *e$di * 3I "'T q*:s! ge d::' ' s Eg i xg 6:_. 6 J O' cl_ O) -. v'; = :i = g 3-< B P "H a: * Fs-E u.rd O. vt ' * : - ( D sp3{ E $ ' e- = i <! N ' l/t * 9s 1* I e'8"*h: c :. fi $ - =-3R :? -'; Fi =; u: :a l. -' Y!a N sll f e E -' ::5'3 xi:s3 =-.< - r ; q! i.< J O p.9 : ^F! H E< t ^ -!.F (Dtt ; > s! 6' i{,) =l' j d 5 a- c ) e x- Q_ f-

23 +* t E:!EE i= 3. R 3s, * a * t 3 = c l\j *Ei!*= :. J4 -'r g ^: *6 q g E:E 9'I Fiiis i '< ur I'H H_g:; =5Eq. E 6'< < F; =e ;3 ='8 5 p r ::< J f-: - - q ) = " I F. i + I3g t (D =-J r "'' ;i' * : E ] f *.q = r'- E O.E: E: l.d xzs]l r 3 +9 E: H I9'* *=.e^. 53*1; = d e& ' 9g a +rsee:- e { 6 s= SI&SeE 't"^=;;g+ ;$=*E E i *-* r' =, R O J (, = ' S = E +;:8 = e.e.< Se ie 6 6 R r g < i P ;. =.N Oi.i- ^ +aq --Fsl as 3. * F. =.^) *s q ai a.-! r N X:1 i y f. r - i- x'= c

24 E $$ a i: gh E 3{ = r;.9 * 1.,,. X F.J ii:a<.(d d! f q.l -. : f $se: E'H- 6 E x-; f c * x ^- J.;. =i a) f -<= -9 i' +FF +a eetag qae-*: FE 3 c j.< j-n.< O) ;3?*F F-:. (D re 5.D (DI F': E E - - <? : { x x :.'< : s g P N (, = - X ( D - N = = : R Aeg X X r< X E N T xs3 = ^- -- F q 3 < < s= ; < ' d -.< : - l _ x iie 6 3: il 5 ll -.i g 9E. I+'!.J l ( r :! e 5i qd. J ; *. = - ;. gigeef ii T3--TIig) { E- 6'-'.-: = f + g i - H S 5=E-t ; g i0 *F F r r. ) ai 5 ai =H l! Y N i X f Nj X! O. :a sd : ; n!." < 6 i ' C t J O J. i 6 : 3 EIEgEE Fg d;s aaih $je SS.8" =.8 + :: =: i l D 5 - *3' *9 -p rh' =ih q e * s == sdt!. 6)-< =. = < E

25 E! F d N ili.6 -ii - F g s -.4 J ='tl ^ 6 = = O J N f ( D?. ^ - 5 : R < <=; '..'. = E 1t' <38;E :+f _ ^- ) r 6'd R r. ) ( ^ 9 5 e. :R3l^) * E 1 r :+=qg 6 +='5 < En : ia.g ;'9 t' ct 0J #sl. O (, r u I f 0 J - g: F' = 5:a H ; 3 v * fr N.. ' = 6 9; X F'; E = ; 9 5 r. 6'? - > - N i" J ;i' 6-3 =. 3': R -'= - Iiaui agiit$ Ea5 +iefsg* ieagibealaagei E: i=e,;[g ;**s';

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

sp.z o.o. w ROKU 2009

sp.z o.o. w ROKU 2009 SPRAWOZDANIE ZARZADU ZDT,IuJLILLNOSCI KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO sp.z.. w ROKU 2009 Krak6w, kwieciefi 2010 r. 1. Dane wstqpne 1.1 Infrmacje g6lne sp6lce Rk 2009 byl dwunastym rkiem dzialalnsci

Bardziej szczegółowo

Co to jest Europejski Dzień Walki z Otyłością?

Co to jest Europejski Dzień Walki z Otyłością? C t jest Eurpejski Dzień Walki z Otyłścią? Najważniejsze infrmacje Eurpejskim Dniu Walki z Otyłścią Inicjatywa Eurpejski Dzień Walki z Otyłścią (ang. Eurpean Obesity Day) t niezależna platfrma skupiająca

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo