s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Gmina Jqdrzej6w." stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w." stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly'"

Transkrypt

1 UCHWAI-A N r XXY ll 257 I 12 RadY Miejskiej w JPdrzejwie z dnia 29.ll.20l2r. w sprawie: przyjgcia,prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg nalata2ol2-201s.gmina JPdrzej6w." Na pdstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art' 18 ust'2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca lg90 r. samrzqdzie gminnym ( Dz. U r. Nr 142, pz.l597 z p62n.zm.)art.2ust'4pktlustawyzdnjatgsierpnia1994r.chrnie zdrwiapsychiczneg (Dz.tJ. z 201lr.Nr 237,pz'1375 zpln' zm) raz $4 ust.1 pkt 3 RzprzqdzeniaRady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2010 r' w sprawie Nardweg Prgramu chrny zdtwia Psychiczneg (Dz.u. z2l1 r. Nr 24 pz. 128) Rada Miejska w Jqdrzejwie uchwala, c nastqpuje: s1. przyjmuj e siq,,prgram chrny Zdrwia Psychiczneg na lata Gmina Jqdrzej6w." stanwi4cy zalqcznik d niniejszej uchwaly' $2. Wyknanie uchwaty pwietza siq Burmistrzwi Miasta Jqdrzejwa' $3. Uchwala wchdzi w Zycie z dniem pdjecia. Przewdniczacy Rady

2 Uzasadnienie d Uchwaty Nr XXVI/ Rady Miejskiej w Jpdrzejwie z dnia r. w sprawie prryjpcia,,prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg na lata Gmina Jpdrzej6w". Zgdnie z art.7 :ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 matca 1990 r. samrzqdzie gminnym (Dz.rJ r. Nr 142, pz zp62n' zm. ) d zada6 wlasnych gminy nalezy zaspkajanie zbirwych ptrzeb wsp6lnty w zakresie chrny zdrwia raz zgdnie z $ 4 ust. 1 pkt 3 Rzprzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Nardweg Prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg ( Dz. U r. Nr 24, pz. 128 ) pdmitem realizujqcym Prgram sq samrzqdy gmin. W zwi4zku zpv'ry2szym pdjgcie uchwaly jest uzasadnine. "Prgram Ochrny Zdrwia Psychiczneg nalata r.gmina Jgdrzej 6w. " j est kmpatybilny z nastepuj qcymi dkumentami : 1. Strategia rzwlryywania prblem6w splecznych gminy Jgdrzej6w. 2. Prgram Przeciwdzialania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie dla Miasta i Gminy Jpdrzej6w. 3.Gminny prgram prfi laktyki i rzwi4zywania prblem6w alkhlwych i przec iwdzialan ia narkmanii.

3 Zatqcznik d Uchwty Nr XXVI/257/72 z dnia 29 listpd 2072 rku. Prgram Ochrny Zdrwia Psychiczneg na lata 2OL2-20L5. Gmina Jqdrzej6w.

4 Prirytety prmcji zdrwia psychiczneg dia gminy Jqdrzej6w 1. Upwszechnianie wiedzy na temat zdrwia psychiczneg i prmwanie zdrweg stylu iycia sprzyjajqceg zdrwiu. 2. Zwiqkszenie dstqpnsci d 162nych frm pmcy Srdwiskwej iparcia spleczneg dla s6b z zaburzeniami psychicznymi i ich rdzin. 3. Krdynwanie dzialari r6inych instytucji dziafajqcych w bszarze pmcy sbm z zaburzeniami psychicznymi i Srdwiskm zagrinym zaburzeniami. 4. Ksztaftwanie wlasciwych pstaw splecznych wbec s6b z zaburzeniami, przeciwdziafanie dyskryminacji i stygmatyzacji tych s6b.

5 Plan,,Prgrarnu Ochrny Zdrwia Psychiczneg na lata 2OL Gmina Jqdrzei6w." l.wprwadzenie - pdstawy prawne, infrmacje Nardwym Prgramie Ochrny Zdrwia Psychiczneg. 2.Pdstawwe pjqcia, dane statystyczne dtyczqce prblematyki zdrwia psychiczneg. 3.Zasby gminy w sferze pmcy i prfilaktyki zaburzefi psychicznych. 3.1 charakterystyka dziafaf Gminnej Kmisji Rzwiqzywania Prblem6w AlkhlwYch 3.2 charakterystyka dzialafi Zakladu Pdstawwej Opieki Zdrwtnei w zakresie prfilaktyki zaburzef psychicznych 3.3 charakterystyka dzialari OSrdka Pmcy Splecznej w bszarze pmcy sbm z zaburzeniami psychicznymi iich rdzinm -Srdwiskwy Dm Sampmcy, specialistyczne uslugi pieku fi cze 4. TalLenia,,Prgra m u Ochr ny Zd r wi a Psychiczneg na I ata 2Ot2-2Ot5.Gmi na J qd rz ej6w." Sf rm ulwa nie cel6w, wskaza nie realizatr6w.

6 Ad.l Wprwadzenie - pdstawy prawne, infrmacje Nardwym Prgramie Ochrny Zdrwia Psychiczneg. Zdrwie psych:czne jest fundamentalnym dbrem sbistym czlwieka, a chrna praw s6b z zaburzeniami psychicznymi nale2y d bwiqzk6w pafistwa.( cyt. za ustawq chrnie zdrwia psychiczneg). Ustawa z dnia " 9 sierpnia 1994r. chrnie zdrwia psychiczneg (tekst jednlity Dz.U.z201 1r. Nr231,pz p62n. zm.)wart. l wskazujerganyadministracji rzqdwej i samrzqdwej jakc instytucje zapewniajqce chrnq zdrwia psychiczneg. Vy' dzialaniach 1a Eecz chrny zdrwia psychiczneg mgq uczestniczy6 takze stwarzyszenia i inne rganizacje spieczne, fundacje, samzqdy zawdwe, kscily i inne zwiqzkr wyznaniwe raz sby fizyczne i prawne. Og6lnym trendem w plityc eurpejskiej dt. zdrwia psychiczneg jest pracwanie w ka2dym kraju czlnkwskim Unii Eurpejskiej planu dzialania, bejmujqceg prfilaktykq i prmcjg zdrwia psychicznegraz uwzglgdniajqceg ptrzeby daneg paistwa w tym zakresie. W dpwiedzi na t pwstal w naszym kraju Nardwy Prgram Ochrny Zdrwia Psychiczneg 28 grudnia 2010r. Rada Ministr6w ptzyje+a Rzprzqdzenie w sprawie Nardweg Prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg (Dz.U. z dn. 3 luteg 2011r. Nr 24 pz. 128) na lata Prgram ten kre6la strategig dzialafi majqcych na celu graniczenie wystgpwania zagrhef dla zdrwia psychiczneg, pprawg jak6ci zycia s6b z zabuzeniami psychicznymi i ich bliskich raz zapewnienia dstepn6ci Swiadczei pieki zdrwtnej. Celami gi6wnymi Prgramu sq: 1) prmcja zdrwia psychiczneg i zapbiegania zaburzenim psychicznym, 2) zapewnienia csbm z zabuzeniami psychicznymi wielstrnnej i pwszechnie dstqpnej piek zdrwtnelraz innych frm piekipmcy niezbgdnych d zycia w Srdwisku rdzinnym i spclecznym, 3) rzw6j badafi naukwych i systemu infrmacji z zakresu zdrwia psychiczneg. Pdmitami pwlanymi w Rzprzqdzeniu d realizacji Prgramu sq w klejn6ci: ministrwie wla5ciwi ze wzglgcu na cele Prgramu, Nardwy Fundusz Zdrwia raz samrzqdy wjew6dztw, pwiat6w i gmin.

7 Celm gi6wnym Prgramu dpwiadajq cele szczeglwe, a wszystkie zalzenia Prgramu znajd ujq sie w,,harmngramie Realizacji Nardweg Prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczreg" stanwiqceg zalqcznik Nr 1 d wyzej wymienineg Rzpzqdzer ia. Zadania nal2ne na samrzqdy gmin i pwiat6w bejmujq w szczeg6lnsci: l.prmcjq zcrwia psychiczneg i zapbieganie zaburzenim psychicznym, wtym: a) upwszechnienie wiecizy na temat zdrwia psychiczneg, ksztaftwanie zachwai i styl6w 2ycia krzystnych dla zdrwia psychiczneg, rzwijanie umiejgtnsci radzenia scbie w sytuacjach zagra2ajqcych zdrwiu psychiczn emu, b) zapbieganie zaburzen m psychicznyrn, c) zwigkszenie integracji sclecznej s6b z zaburzeniami psychicznymi, d) rganizwanie systemu pradnictwa i pmcy w stanach kryzysu psychiczneg. 2. Zapewnienie sbm z zabuzeniami psychicznymi wielstrnnej i pwszechn e dstgpnej pieki zdrwtne; raz innych frm pieki pmcy niezbqdnych d 2ycia w Srcdwisku rczinnym i splecznym, w tym: a) upwszechnienie Srdwiskweg mdelu psychiatrycznej pieki zdrwtnej, b) upwszechnienie zr6zn cwanych frm pmcy i parcia spleczneg, c) aktywizacja zawdwa cs6b z zaburzeniami psychicznymi, d) skrdynwanie r62nycr frm pieki pmcy. Jednym z zadae, szczeg6lwych dla gmin wyrnieninych w Harmngramie Realizacji Narcweg Prgramu Ochr"ny Zcrwia Psychiczneg jest ustalenie,,prirytet6w prmcji zdrwia psychiczneg" i pracwanie,,lkalneg prgramu chrny zdrwia psychicznegc". Dla realizaq', w/w zadai w gminie Jqdrzej6w Zarzqdzeniem Nr 163/2012 Brrmistrza Miasta Jgdrzejwa z dn r. zstal pwlany zesp6l krdynujqcy realizacjq Nardweg Prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg d a Gminy Jqdrzejw na lata 2C r.

8 Ad.2 Pdstawwe pjgcia, dane statystyczne dtyczqce prblematyki zdrwia psychiczneg.,,zdrwie jest pelnym dbrstanem fizycznym, psychicznym i splecznym, a nie tylk brakiem chrby lub niedmagania." Termin,,zdrwie psychiczne' dnsi sig d rlbreg sampczucia psychiczneg i emcjnalneg. Merriam-Webster definiuje zdrwie psychiczne jak stan dbreg sampczucia psychiczneg emcjnalneg; czlwiek jest w stanie u2ywa6 jeg zdln6ci pznawczych i emcji, funkc,nwa6 w spleczefistwie raz sprstad wymgm 2ycia cdzienneg Wedfug Swiatwej Organizac,i Zdrwia nie ma jednej,,,ficjalnej" definicji zdrwia psychiczneg, pniewa2 r62n ce kulturwe, subiektywne dczucia raz rywalizujqce ze sbq prfesjnalne terie wplywajq na i, ;ak termin ten jest rzumiany. Jedynym aspektem z kt6rym zgadza sig wigksz6i ekspert6w jest t, 2e zdrwie psychiczne izabuzenie psychiczne nie sq d siebie pzeciwstawne. Innymi siwy, brak rzpznanej chrby psychicznej nie mus znaczae zdrwia psychiczneg. Jednym ze spsb6w na kreslenie stanu zdrwia psychiczneg jest sprawdzenie jak pmyslnie sba funkcjnuje na c dziefi. JeSli jest zdlna d dzialania, ptrafi znie56 stres 2yc a cdzienneg, utzyma6 pprawne stsunki miqdzyludzkie i by6 niezale2;na, raz jest w stanie dzyskac siry p trudnych sytuacjach Zyciwych, znacza t, Ze jest t sba zdrwa psychicznie. Wedlug Marii Jahdy jednstka zdrwa psychicznie, t: jednstkaktywnie pzystswujqca sig d tczenia, usilujqca spelniad wymagania tczenia bez utraty indywidualnsci, jednstka charakeryzujqca sig sp6jnq raz zintegrwanq sbw6ciq, jednstka pstzegajqca siebie i Swiat adekwatnie d sytuacji i wtasnych m2l w5ci. Wedlug Kazimierza Dqbrwskieg zdrwie psychiczne t zdln$6 d rzwju w kierunru wszechstrnneg :zumienia, prze2ywania, dkrywania i twrzenia craz wy2szej hierarchii rzeczywistcsci r wart5ci, az d knkretneg idealu indywidualneg i spleczneg. Zaburzenia psychiczne - t pjqcie sze:kie,,bejmujqce wszystkie zakl6cenia czynn5ci psycl'icznych uwazane zgdnie z v'tiedzq medycznq za nieprawidlwe".

9 Pjgcie zaburzenia wiq2e siq z pjgciami zdrwia psychiczneg, nrmaln6ci zachwania raz jeg patlgii. Statystyki dtyczqce rzmia ru prb I em 5w psyc h icznych( pracwa n na pdstawie publikacji,,prirytety prmcji zdrwia psychiczneg w chrnie zdrwia" Ministerstw Tcrwia, Warszawa 201 '1 ). Wedlug raprtu Swiatwej Organizacji Zdrwia WHO) z 2001r. zaburzenia psychiczne i zabuzenia zachcwania sq pwszechnymi chrbami, dsiggajqcymi pnad 25Y ludzi w pewnych kresach ich 2ycia. Majq charakter uniwersalny, pniewaz dtyczq ludzi ze wszystkich kraj6w ispleczefistw, s6b w ka2dym wieku - zar6wn kbiet, jak i mq2czyzn, s6b r62nym statusie materialnym, mieszkajqcych ra terenach z;rbanizwanych raz wiejskich. Swiatwa Organizacja Zdrwia szacuje, 2e 450 milin6w ludzi na 6wiecie cierpi na r62neg rdzaju zabuzenia psychiczne izaburzenia zachwania. Szacuje siq, 2e stanwiq ne 12/ glbalnegc bciq2enia chrbami. Stan zdrwia psychiczneg iudzi jest znacznie grszy ni2 pzypuszczan. Chrby takie jak depres,a, schizfrenia czy zaburzenia wynikajqce z nadu2ywanialkhlu t epidemia glbalna - sugerwal Shekhar Saxena z WHO. Dstgpne dane epidemilgiczne wskazujq takze na lawinw rsnqcy ppyt na Swiadczenia z zakresu zdrwia psychiczneg w Plsce. W ciqgu statnieg dziesiqcilecia liczba lecznych ambulatryjnie zwiqkszyla siq plwg, a lecznych stacjnarnie jec.na izeciq. O pgarszajqcym sig stanie zdrwia psychiczneg - zulaszcza w cstatnich latach, Swiadczy najwy2szy w histrii wsplczynnik samb6jstw, w,vyn'ku kt6rych wiqcej Plak6w ginie ni2 na skutek wypadk6w drgwych. W Plsce w 2001 rku zare;estrwan pacjent6w z zaburzeniami psychicznymi bjqtych pieka czynnq, tzy lata p62niej byl ich ju2 pnad ). NajczqSciej wysiepujqce rzpznania w6rd pacjent6w lecznych g6lem w Plsce w 2005 rku t: zaburzenia nerwicwe 234/, zaburzeni afekffwne 18/, zabwzenia rganiczne 14/, zaburzenia spwdwane u2ywaniem alkhlu 12%, schizfrenia 10/.

10 Dane statvstvczne dtvczace liczbv s6b leczacvch sie z pwdu zaburzeri psvchicznvch w wiew6dztwie Swietkrzvskim w ( na dstawie Biuletvnu Infrmacvines Ochrnv Zdrwia WCZP Kielce 2010,2011) Leczeni w pradniach zdrwia psychiczneg w wjew5dztwie Swigtkrzyskim wedlug rzpznania zasadniczeg w 2C10 rk wyszczeg6lnienie.\c?.y 5ez\yzglidne I J l0r. 70 d g6lu lecznych 2010r. Leczeni z zaburzenian l i psychicznymi i ,0 l.orguiczte zaburzenia psychtyczne i n epsyrhtyctne (F00-F09) 10 q 2.Schizfrenia (F20) ) ,0 3.Inne zaburzenia psyjhtyczne i urjeni )we/ )ez afektywnych i schizf enii/ (F2l-F29) s59 2,3 4.Epizdy afektywne rf30 i F32) ,8 s.depresi nawracajqce i zaburzenia dwul iegunwe (F-l I i F33) : 939 7,7 6.Inne zaburzenia nasrju / afektywne/ if ]4- F-i9) s44 2,2 7 -Zab]urzeria nervtic ve zwiezane ze stre'em i smatfrmiczne (F4(t-F48) 8. Zesply behawiral ne zwiqzane z zab: rzeni'jjn.i dzywiania(f50) 9. Inne zesply beha\\ iraln.- zwiezurc /,, abureniami fizjlgicznymi i czyrnikami fizycznyni F5 l-l:59) 10. Zaburzenia sb\vsci i zachwania. rslvch (F60-F69) ', , ,6 r)4 0, ,8 w tym patlgiczny hrlzard,-7 0,2 11. Upiledzenie umy slwe (F70-F?9) 805 4,8 12. Pzst e zab\trzej ria rzwju psychic, neg (F80J'1t3, F88.F89) 204 0,s lj. Caliciwe zabur: enia rzwjwe (l'h1) 278 0,7 14. Zaburzenia?ach\vania i emcj i rzpc;z),n ace siq w dzieciistwie i w wieku mldziericzym (F)0-F98) ;50 2,0 15. Nieke6lne zaburzenia psychiczne (. 99) ;06 1 q

11 Struktura lecznych g6lem w pradniach zdrwia psychiczneg w 2010r. w wjew6dztrvie Swigtkrzyskim w prcentach 6n,2 ll Orgtticzne zzbvrzenia psychtyczne i niepsychtyczne (F00-F09) 2ll Schizfrenia (F20) 3/ Inne zaburzenia psychtycate i urjeniue /bez rfekry*nvch i schizfrenii/ (F21-F29) 4/ Epizdy i F32) 5/ Depresje nawracajece i zaburzenia d wubiegunwe (F3l i F33) 6/ Irme zaburzenia nastrju /afekty\a.ne, (F34-F39) TlZabwzeniane*vicwe zwiqzane ze stresem i smatl"rm icme (F40-F48) 8/ Zesply behawiralne zvi4zare z zacurzeniami diywian ia (F50) 9/ Inne zesply beharviralne zwi4zane z zabvzpniarni fzj lgicznymi i czynnikarni fizycmymi (F5l -F59) l0/ Zaburzenia sbcwici zachwan a drslych (F60-F69) I l/ Upiledzenie umyslwe (F70-F79) la Pzastale zabutzenia rzwju psycl iczncg (F80-F33, F88,F89) I 3/ Cal5ciwe zaburzenia rzwjwe r F84) 14l Zabvzenia zachwania i emcji rzpcrynajqce siq w dziecirlstwie i w wieku mldziericzym (F90-F98) I 5/ NielaeSlne zab,rzenia psychiczn.:( F9 9)

12 Leczeni w pradniach zdrwia psychiczneg w wjew6dztwie Swigtkrzyskim wedlug rzpznania zasadniczeg w 2011 rku Wyszczeg6lnienie l-eczpni z zabtrzeniami psychiczn,'mi - glem Liczby 7 d g6lu bezwzglgdne lecznych 2011r. 20llr s 100,0 l.organiczne zabtrrzenia psychryczne i niepsychtyczne (F00-F09) L,5 2.Schizfrenia (F20) t3,7 3.[nne zaburzenia psychtycme 768 2,0 i urjeniwe /bez efekqrvnych i schizfrenii/ (F2 l-f29) 4.Epizdy afektyu,ne (F30 i F32) ) J l+ Q < S.Depresje nawracajace i zaburzen La dwubiegunwe (F31 i F33) 6.Inne zaburzenia nastrju /afektyr rne/ G34-F39) T.Zaburzenia nem,icwe zwiqzane ze stresem i smalfrmiczne (F4t--F48) S.Zesply behawiralne zwiqzane z zabtnzeniarni dzywiania (F50) 9.Inne zesply behawiralne zwiq;.ane z zaburzeniami frzj lgicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) l0.zaburzenia scbw6ci i zach wania drslych (F60-F69) , , ,5 il2 0,3 85i 2,2 w tym patlgiczry hazard tt7 0,3 ll.upsledzenie L mysiwe (F70J 79) I 956 5,0 12.Pzstale zabu :zenia rzwj u 142. psychiczreg (F80-F83, F88,F89 ),4 l3.cal6ciwe zaburzenia rzwjcwe (F84) 316 0,8 l{.zaburzenia zachwania i emc_ i rzpczynajqce siq zwykle w dziecifstwie i w wieku mldziericzym (F90-F9l;) l5.niekreslne zaburzenia psych czne (Fe9) 926 2, ,4 10

13 Struktura lecznych g6lem w pradniach zdrwia psychiczneg w wjew6dztwie Swigtkrryskim w 20llr. w prcentach tlt,z^tzt,tll'8 ll Organiczne zabwzenia psychtyczne i niepsychtyczne (F00-F09) 2/ 3/ Inne zaburzenia psychtyczne i urjeniwe /bez afekrywnych i schizfrenii/ (F2l-F29) 4/ Epizdy afektywne (F30 i F32) 5/ Depresje nawracaj qce i zaburzenia dwubiegunwe (F3l i F33) 6/ Inne zaburzenia nastrju /afekqrrner (F34-F39) 7l Zaburzpnianerwicwe zwiqzane ze stresem i smat frm iczne (F40-F48) 8/ Zesply behawimlne z;sti4zzne z zabtrzeniami diwian 9/ Inne zesply beharviralne zwiqzane z zzbwzeniarni fizj lgicznymi i czynnikami fizycmymi (F5l -F59) 10/ Zaburzenia sbcwici zachwan a dlslych (F60-F69) I l/ Up5ledzenie umyslwe (F70-F79) l2l Pznstale abwzenia rzwju psyc) icrneg (F80-F33, F88,F89) l3l Cal5ciwe zaburzenia rzwjwe ;F84) l4l Zabr'nznin zachwania i emcji rzpczynajqce siq zwykle w dzieciistwie i w wieku mldziedczym (F90-F98) l5/ Niekre6lne zab;rzenia psychiczn e(f99) 11

14 Ad. 3 Zasby gminy w sferze pmcy i prfilaktyki zabuzef psychicznych. 3. I C harakterystyka dzialalnsci Gm in nej Kmisji Raliqzywan ia Prblem6w Alkhlwych. Gl6wnym celem dzialaln6ci GKRPA jest prwadzenie dzia a,fi an'tiqzanych z prfilaktykq i rzwiqzywaniem prblem6w wynikajqcych z ustawy wychwaniu w tze2w6ci i przeciwdzialaniu alkhlizmwi raz dzialafi dtyczqcych narkmanii. ZmiezEqc d siqgnigcia gl6wneg celu Gminna Kmisja reaf izuje nastgpujqce zadania: l.pdejmwanie dzialai zwiqrszajqcych dstgpns6 d pmcy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla s6b uza e2ninych d alkhlu, w tym m.in. finanswanie Punktu Infmacyjn - Knsultacyjneg ds. uzaleiniefi, 2.Pdejmwanie czynn6ci zmierzajqcych d zeczenia zastswaniu wbec sby uzale2ninej d alkh u bwiqzku pddawania sig leczeniu w zakladzie lecznictwa dwy kweg. 3.Udzielanie rdzinm, w kt6rych wystgpujq prblemy alkhlwe pmcy psychsplecznej i prawnej, a w szczeg6ln6ci chrny pzed przemcq w rdzinie (prwadzenie klub6w abstynenckich, finanswanie zajg6 piekuficzwychwawczych dla dzieci z grup ryzyka, finanswanie terapii dla fiar pzemcy w rdzinie raz szkleir dla zesplu interdyscyplinarneg w ramach,,prgramu Przeciwdzialania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie dla Miasta i Gminy Jgdrzej6w". 4. Prwadzen ie prfi laktycznej dziala I n6ci charakteze infrmacyj nym i edukacyjnym w zakresie prblem6w alkhlwych i pzeciwdzialania narkmanii, w szczeg6ln6c w6r6d dziec i mtdzie2y 5. Wspmaganie dzialaln6ci instytucji, stwazyszefi i s6b fizycznych, slu2qcej rzwiqzywaniu prblem6w alkhlwych. 6. Prwadzenie prfilaktycznej dziatalnsci infrmacyjnej i edukacji w zakresie pzeciwdzialania narkmanii. 13

15 Charakterystyka Punktu Infrmacyjn-Knsultacyjneg d spraw uzale2niefi w Jqdzejwre Oferta Punktu jest interdyscyp linarna. Pracujacy w Punkcie Infrmacyjn - Knsultacyjnym specjalisci psychterapii uzaiezniefi zgdnie z rekmendacjami Pafistwwej Agencji Rzwiqz5narania Prbiemw Alkhlwych diagnzujq prblemy s6b zgtaszajqcych siq d Punktu. Przyglqdajqsig zjawiskm patlgicznym, szerk zakre5lajqc plan pracy dla calej rdziny. Pracwnicy nawiqzujq kntakt z pacjentem, mtywujq d pdjgcia dzialai w kierunku zmiany sytuacji 2yciwej, wspierajq prces zmiany, pdejmujq interwencje kryzyswe. Z4mulA siq: sbami pijqcymi szkdliwie, uzale2ninymi, wspluzale2ninymi, dzie6mi w rdzinie alkhlwej, drslymi dzieimi alkhlik6w, przemcq dmwq, prblemem pijqcych nastlatk6w. Pracwnicy Pun<tu Infrmacyjn -Knsultacyjneg prwadzq dzialaln5d infrmacyjnq na temat miejsc d kt6rych m2e siq zglsi6 sba ptzebujqca pmcy ze swimi prblemami, niezale2nie czy dtyczq ne uzaleznienia d alkhlu, czy innych zaburzen psychicznych. Pdstawwe zadania punktu knsultacyjneg:. mtywwan e zar6wn s6b uzalezninych, jak i s6b wspluzale2ninych d pdjgcia psychterapii w plac6wkach leczenia uzale2nienia, kierwanie d leczenia spejalistyczneg,. mtywwan e s6b piiqcych ryzykwnie i szkdliwie, ale nieuzale2ninych, d zmiany szkdliweg wzru pic,a,. udzielanie wsparcia sbm p zakhcznym leczeniu dwykwym (np. pprzez rzmwy pdtzymujqce, l ruchmienie przy Punkcie Infrmacyjn - Knsultacyjnym grupy wsparcia dla s6b p zakficznym leczeniu w plac6wce dwykwej),. tzpznanie zjawiska przemcy dmwej, udzielenie stswneg wsparcia i infrmacji m2liw5ciach uzyskania pmcy i pwstrzymania pzemcy,. inicjwanie interwencji w przypadku diagnzy przemcy dmwej,. grmadzenie akualnych irfrmacji na temat dstqpnych miejsc pmcy i kmpetenc i pszczeg6lrych sluzb i instytucji z terenu gminy. L4

16 Punkt Infrmacyjn - Knsultacyjny jest wleczny w systemwq pmc dla rdziny. Jest dstqpny cla klient6 w gdzinach pptudniwych iwieczrnych, a warunki lkafwe gwarantujq sbm zglaszajqcym sig dyskrecjq i kmfrt psychiczny. 3.2 Dzialania z zakresu chrny zdrwia psychiczneg w pracy Zakladu Pdstawwej Opieki Zdrwtnej w Jgdrzejwie. LEKARZ Zaklad Pdstawwej Opieki Zdrwtnej w Jgdrzejwie realizuje swje zadania zgdnie z bzmieniem umwy z Nardwy'm Funduszem Zdrwia iw ramach pzyznawanych Srdk6w finarswych. Lekarz Pdstawwej Opieki Zdrwtnej uczestniczy w d agnzwaniu i terapii wszystkich schzen pacjent6w w ramach ptzyznawanych kmpetencji i 3rdk6w, a \,viec takze chr6b psychicznych i innych prblemw natury psychlgicznej. W ramach wsp6tpracy pdstawwej piek zdr"wtnej z Gminnq Kmisjq Rzwiqzywania Prblem6w A khlwych funkcjnuje Punkt Infrmacyjn - Knsultacyjny d spraw uzalezniefi - m6winy w punkcie 3.1 PIELEGNIARKA SRODOWISKOWO - RODZI NNA Pielggniarka Srdwiskw-rdzinna pracuje z rdzinq w miejscu zamieszkania. Pielggniarki Srdwiskwe sq pierwszym i najbardziej dstgpnym gniwem w systemie sluzcy zdrwia. T d nich trafiajq sby z rzmaitymi prblemami psychicznymi. Bardz czest d ich wiedzy i umiejqtn6ci zwiqzanych z rzpznaniem wczesnych symptm6w zabuzefi psychicznych zale2y drga pacjenta d specjalisty psychiatry Pielqgniarka Srdwiskwa w wielu miejscach, gdzie jest utrudniny dstgp c lekarza pierwszeg kntaktu np. ze wzglqdu na miejsce zamieszkania, sama zbiera infrmacje niezbqdne d rzpznania prblem6w zdrwtnych pajenta. Bardzc wa2nym z punktu widzenia prmcji zdrwia i prfilaktyki zaburzeh zdrwie psychiczneg jest umiejqtn56 zebrania isttnych infrmacji stanie zdrwia, udzieienia wsparcia i prady pacjentwi zagrznemu rzwjem prblem6w zdrwia psychicznegraz prezentujqcemu pierwsze symptmy takich zabuzei. P elqgniarka Srdwiskwa jest wyczulna na takiez symptmy, pniewa2 m2liwe jest wsp6twystqpwanie zaburzei

17 psychicznych w pzebiegu chr6b smatycznych, chr6b przewleklych, chr6b nwtwrwych czy w pzypadku nadu2ywanialkhlu lub substancji psychaktywnych. UmiejgtnSci pielqgniarki sprzyjajqce nawiqzaniu dbreg kntaktu z pacjentami t uwazne sluchanie i kazywani empatii raz zaangazwania w sprawy pacjenta. Elementem pracy pielggniarki jest tez mtywwanie pacjent6w d aktywnsci na rzecz wlasneg zdrwia raz graniczania zachwai, kt6re dla zdrwia sq niekrzystne. 3.3 Charakterystyka dzialaln5ci OSrdka Pmry Splecznej Miasta i Gminy w Jqdrzejwie na rzecz s6b z zaburzeniami psychicznymi. OSrdek Pmcy Splecznej :ealrzuje dwa zadania na rzecz pmcy sbm z zabuzeniami psychicznymi. Jest t 5rdek wsparcia dzialalqcy na zasadzie plac6wki dzienneg pbytu - Srdwisklvy Dm Sampmcy raz frma uslu gwa - specjalistyczne uslug i pieku i cze. Obydwie te frniy pmcy sq rdzajami pmcy Srdwiskwej. W my6l zal2eh Swiatwej Organizacji Zdrwia, w rzwiqzywaniu prblem6w zdrwia psychiczneg du2q rlq pwinna dgrywad pieka Srdwiskwa. Najg6lniej ujmujqc pieka Srdwiskwa znacza pmc chrym blisk ich naturalneg miejsca zamieszkania. Srdwiskwy Dm Sampmcy w Jgdrzejwie dziala w parciu : - Ustawg zdnia 12 marca20c4r. pmcy splecznej (tekst jednlity Dz.U. z20ogr. Nr 175 p zp62n.zm.), -Rzpzqdzenie Ministra Pracy i Plityki Sptecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Srdwiskwych dm6w sampmcy (Dz.U. z 2010 Nr 238, pz. 1586), - Ustawq chrnie zdrwia psychiczneg z dnia 19 sierpnia 1994 r. (tekst jednlity Dz.U. z 2009r. Nr 175 pz z p62n.zm.), Srdwiskwy Dm Samprrcy w Jqdrzejwie pzeznaczny jest dla s6b psychicznie chrych (typ A), dziala d 1997r., aktualnie dyspnuje 20 miejscami. Plac6wka ta wspiera sby z prblemami zdrwia psychiczneg, uczy ich radzi6 sbie z chrbq, jej nawrtami i zastrzeniami. W wielu przypadkach, zwlaszcza je5li chdzi sby samtne Srdwiskwy Dm jest alternatywq dla stacjnarneg dmu pmcy sctecznej. Pyt i fachwa pmc pzwala tym sbm 16

18 ptzez]rvyciqzae prblemy zwiqzane z przystswaniem sig d zycia w 6rdwisku lkalnym. Dm Swiadczy uslugi dstswane d szczeg6lnych ptrzeb s6b z zabuzeniami psychicznymi. Zapewnia frmy pmcy takie jak: psychedukacjg, pradnictw psychlgiczne scjalne, treningi umiejetn6ci splecznych i interpersnalnych, treningi umiejgtnsci praktycznych. Pza tym uczestnicy majq m2liw6e pdtrzymywania i rzwijania zaintereswafi pdczas terapii zajgciwej. kazuje sig, 2e w r62nym wieru m2na w sbie dkryc talent - spsr6 dmwnik6w wydrqbnila sig grupa teatralra iwkalna. Dzia{ania te aktywizujq uczestnik6w, pzwalajq im przezwyciq2ad stres, pdnszq samceng a pzez t stanwiq swistq rehabilitacjq splecznq. Kadrq Srdwisr<weg Dmu Sampmcy stanwiq specjali6ci pzygtwani merytrycznie dc pracy z scami z zaburzeniami psychicznymi, w tym terapeuc', pedagg, psychclg, lekarz psychiatra. Pracwnicy pracujq w parciu Plany wspierajqce pracwywane i:rdywidualnie dla ka2deg z dmwnik6w ' Znalqc specyfikq chr6b psychicznyc:1 pracwnicy dstswujq dziatania d aktualnych ptzeb i m2liwsci psychfizycznych dmwnik6w. w r62nych kresach,,swjeg chrwania" dmwnicy ptrzebujq innej pmcy - d takich umiejgtn6ci i zachwari, jak: dbalsc higienq i gspdarwanie pienigdzmi p nawiqzywanie kntakt6w z ludzmi. Dla s6b w lepszej kndycji zdrwtnej pdejmwane sq pr6by aktywizwania vr wielu sferaclr, w tym takze aktywizacja zawdwa. Specjalistyczne uslugi piekuricze realizwane sq w parciu : - ustawg zdnia 12marca20C4r. pmcy splecznej (tekst jednlity Dz.u.z29r. Nr 175 p zp62n.zm.) Rzprzqdzenie Ministra Plityki Splecznej z dnia 22 wrze6nia 2005r. w sprar,vie spec alistycznych uslug piekuf czych (Dz. L r. Nr 189 pz zm. Dz.tJ.z2006r. Nr 134p2.943) raz Ustawq chrnie zdrwia psychicznee z dnia 19 sierpnia 1994 r. (tekst jednlity Dz'U' z2oo9r. Nr 175 pz p62n.2m.) Usfugi specjalistyczne pdbnie jak Srdwiskwy Dm stanwia element parcia spleczneg dla s6b, kt6re z pwdu zabvuefi psychicznych majq trucnsci w 2yciu cdziennym. Uslugi te realizwane sq w miejscu zamieszkania sby, w jej naturalnym Srdwisku. Terenem dzialan a jest miast i gmina Jgdrzej6w. Katalg uslug kre$la wy2ej wymienine Rzprzqczenie a pmc dstswana jest ka2drazw indywidualnych ctrzeb i m2 iwi;ci sby kzystajqcej z tej frmy pmcy' L7

19 Ptzeby s6b bywajq r62nrdne - w pzypadkach najtrudniejszych bejmujq pmc i mtywwanie d najprstszych czynn6ci sambsfugwych i higienicznych ale tak2e nadz:wanie leczenia specjalistyczneg i psychedukacjq pprzez pmc w wydatkwaniu pienigdzy i zalatwianiu spraw uzgdwych d budwania relacji sby chrej z innymi fud2mi. Osby chre czqst sptykajq siq z niezrzumieniem i drzuceniem. Ptrzebne jest w6wczas wsparcie i budwanie pmstu pmigdzy sbq a Swiatem. Bywa, ze pracwnik O6rdka t jedyna sba, z kt6rq chry utrzymuje kntakt. Specjalistyczne uslugi piekuicze realizwane sq przez pracwnik6w psiadajqcych dpwiednie, zgdnie z przepisami przygtwanie zawdwe. Sq t: pielggniarki, terapeuta, psychlg i lekaz psychiatra. Prblemy ze zdrwiem psych cznym dtykajq nie tylk samych chrych ale rzutuje na zycie calej rdziny. Wynikajq z teg r62nrdne klpty dla ich bliskich i piekun6w. Dlateg te2 pracwnicy w ramach usiug wspierajq cale rdziny. Niejednkrtnie, zydaszcza w pzypadkach pierwszeg zachrwania isttne jest ch:by i pzezwlcie2anie lgk6w z niq zwiqzanych. Craz "swjenie" wigcej mieszkahc6w naszej gminy a,uraca siq d OSrdka takq frmq pmcy - sq t sami chrzy lub sby z ich najbli2szeg tczenia. 18

20 1. Rea I izatrern ram u Och rny Zdr wia Psych iczneg na lala "Prg 2015.Gmina Jgdrzej6w" jest Gmina Jgdrzej6w ppzez:. O3rdek Pmcy Splecznej Miasta i Gminy w Jqdzejwie. Szk{y, kt6rych rganem prwadzqcym jest gmina. Zaklad Pdstawwej Opieki Zd rwtnej w Jgdrzejwie. Gminna Kmisja Rzw qzywania Prbiem6w Alkhlwych w Jgdrzejwie Pwiatwy U rzqd Pracy w Jgdrzejwie jak partner. 2.Termin realizacji: zadania bgdq realizwane na bie2qc w kresie realizacji Prgramu. Wska2nikami mnitrujqc! mi bgdzie liczba s6b bjgtych pszczeg6lnymi dzialaniami, iczba przeprcwadznych mprez, knkurs6w, sptkafi, artykul6w,itp. 3.Srdki finarswe na rea izacjq,,prgr^amu Ochrny Zdrwia Psychiczneg na lata Q15. Gmina Jgdrzej6w". Zadania kre6lne w ninie szym Prgramie bqdq realizwane w ramach dzialalnsci i bud2et6w pdmit6w bgcqcych realizatrami. Dpuszcza sig pzyskiwanie Srdk6w przez realizalrsw Prgramu z innych 2r6del. 4.Pstanwienia kicwe' Dzialania ujgte w niniejszym Prgramie mgq by6 mdyfikwane lub rzszerzane w klejnych latach, szczeg6lnie w przypadku wystqpienia nwych kliczn5ci lub zadah wynikajqcych ze znian przepis6w prawnych raz ptrzeb spieczn6ci lkalnej. 5.Sprawzdawcz5d: Na pdstawie infrmacji d pszczeglnych realizatr6w twrzna bgdzie crczna infrmacja zbircza d kfica I kwartalu za rk pprzedni, zawierajqca pdsumwanie dzialafi zrealizwanych w ramach Prgramu. t9

21 i +gea3[!;ia EfgE: afi3fff BF*5;E aa;* F 13 E * *E3 ;;'= :g e; a = 6 + z-9 Q lll EI$IgEEE P F (') lslelflsief "EO q - H E l*f te. t,r R: l. (D 9..D E' a- t- 9. 0) 5.l rj 14 ts 6*? =. i5 "6' s!n-.d.=. ) q =.! e - 0., 3 c O (, O l N C 1 r ' - 3 g.t; E I +A R P ; = : = H +i X = d- '_{ = i; v ; {{ E-* 3- E : O ' J = : I s a u? e 9ai f A * q: g F + i f I g ile E i E n + filr*isfiqlsr+i ; r-3e-:"';;q=aei s Fr:E B.ajs4Egj fr 9=Eg {9F-*EE+: E 5; =.,="8, EiEd' : e { : 3- =: '< x ; 1 e ; d ;+ l N i. i - gh 6 =. 5 9 ' $.) ) f 6' N OJ a-,) l. ) OJ =: _ l d R N,< -. - E 5 5 N CL =., T' tn fl :t 5 gq :t 0) OJ "1t ) N N I N ts 9l 6) t. 5 ) {D CL a. F

22 Ed! :+ F J ;..- 6s.dE N. O J N : f ; '!! p"p ==. E 6 : ; = + N 3Es R : i X a - < ? 9 X s- f', +ge$fg FeE te;:e*e5 AE gil+g Ea;i=E fr$e 5glai3 E, :+ + =gi EaEa gg ie;$i -F,) 3 OJ :. 3' 3 OJ s. = - d -!. +! qee B. *e$di * 3I "'T q*:s! ge d::' ' s Eg i xg 6:_. 6 J O' cl_ O) -. v'; = :i = g 3-< B P "H a: * Fs-E u.rd O. vt ' * : - ( D sp3{ E $ ' e- = i <! N ' l/t * 9s 1* I e'8"*h: c :. fi $ - =-3R :? -'; Fi =; u: :a l. -' Y!a N sll f e E -' ::5'3 xi:s3 =-.< - r ; q! i.< J O p.9 : ^F! H E< t ^ -!.F (Dtt ; > s! 6' i{,) =l' j d 5 a- c ) e x- Q_ f-

23 +* t E:!EE i= 3. R 3s, * a * t 3 = c l\j *Ei!*= :. J4 -'r g ^: *6 q g E:E 9'I Fiiis i '< ur I'H H_g:; =5Eq. E 6'< < F; =e ;3 ='8 5 p r ::< J f-: - - q ) = " I F. i + I3g t (D =-J r "'' ;i' * : E ] f *.q = r'- E O.E: E: l.d xzs]l r 3 +9 E: H I9'* *=.e^. 53*1; = d e& ' 9g a +rsee:- e { 6 s= SI&SeE 't"^=;;g+ ;$=*E E i *-* r' =, R O J (, = ' S = E +;:8 = e.e.< Se ie 6 6 R r g < i P ;. =.N Oi.i- ^ +aq --Fsl as 3. * F. =.^) *s q ai a.-! r N X:1 i y f. r - i- x'= c

24 E $$ a i: gh E 3{ = r;.9 * 1.,,. X F.J ii:a<.(d d! f q.l -. : f $se: E'H- 6 E x-; f c * x ^- J.;. =i a) f -<= -9 i' +FF +a eetag qae-*: FE 3 c j.< j-n.< O) ;3?*F F-:. (D re 5.D (DI F': E E - - <? : { x x :.'< : s g P N (, = - X ( D - N = = : R Aeg X X r< X E N T xs3 = ^- -- F q 3 < < s= ; < ' d -.< : - l _ x iie 6 3: il 5 ll -.i g 9E. I+'!.J l ( r :! e 5i qd. J ; *. = - ;. gigeef ii T3--TIig) { E- 6'-'.-: = f + g i - H S 5=E-t ; g i0 *F F r r. ) ai 5 ai =H l! Y N i X f Nj X! O. :a sd : ; n!." < 6 i ' C t J O J. i 6 : 3 EIEgEE Fg d;s aaih $je SS.8" =.8 + :: =: i l D 5 - *3' *9 -p rh' =ih q e * s == sdt!. 6)-< =. = < E

25 E! F d N ili.6 -ii - F g s -.4 J ='tl ^ 6 = = O J N f ( D?. ^ - 5 : R < <=; '..'. = E 1t' <38;E :+f _ ^- ) r 6'd R r. ) ( ^ 9 5 e. :R3l^) * E 1 r :+=qg 6 +='5 < En : ia.g ;'9 t' ct 0J #sl. O (, r u I f 0 J - g: F' = 5:a H ; 3 v * fr N.. ' = 6 9; X F'; E = ; 9 5 r. 6'? - > - N i" J ;i' 6-3 =. 3': R -'= - Iiaui agiit$ Ea5 +iefsg* ieagibealaagei E: i=e,;[g ;**s';

zmniejszyla siq takze liczba os6b, otrzymujqcych zasilki celowe i pomoc w naturze: z 279 w roku ZOOS ao tgt w roku 200728. V.

zmniejszyla siq takze liczba os6b, otrzymujqcych zasilki celowe i pomoc w naturze: z 279 w roku ZOOS ao tgt w roku 200728. V. zmniejszyla siq takze liczba s6b, trzymujqcych zasilki celwe i pmc w naturze: z 279 w rku ZOOS a tgt w rku 200728. V.2 Uzale2nienia Wedlug danych Gminnej Kmisji Rzwiqzywania Prblem6w Alkhlwych, na terenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp Załącznik d Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Rzdział I Wstęp Gminny Prgram Prfilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA MIASTA I GMINY PRUSICE NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA MIASTA I GMINY PRUSICE NA LATA 2011-2015 RADA MIASTA igmiy P_.'S r Załącznik d chwały r I/23/11 Rady Miasta i Gminy Prsice z dnia 9.02.2011 GMIY PRGRAM PRZCIWDZIAŁAIA PRZMCY W RDZII RAZ CHRY FIAR PRZMCY W RDZII DLA MIASTA I GMIY PRSIC A LATA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 grudnia 2009r.

z dnia 28 grudnia 2009r. Uchwała Nr XXXII/164/2009 Rady Gminy Bjszwy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych na rk 2010. Na pdstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Przemc w rdzinie t zamierzne i wykrzystujące przewagę siły działanie skierwane przeciw człnkwi rdziny naruszające prawa i dbra sbiste, pwdujące cierpienie i szkdy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA Witam!!! Pracuję jak pedagg szklny. Mim zadaniem jest pznanie indywidualnych ptrzeb uczniów, analizwanie przyczyn niepwdzeń szklnych raz rganizwanie i prwadzenie różnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

s{. i Dwu{ To-mdsz Derra w sprawie przyjqcia Strategii Rozwi4zlrwania Problem6w Spolecznych Powiatu Ko6cierskiego na lata 2016-2021, s2. s3.

s{. i Dwu{ To-mdsz Derra w sprawie przyjqcia Strategii Rozwi4zlrwania Problem6w Spolecznych Powiatu Ko6cierskiego na lata 2016-2021, s2. s3. Uchwala r XX/1 2016 Rady Pwiatu K6cierskieg z dnia 2O stycznia 2016 r. w sprawie przyjqcia Strategii Rzwi4zlrwania Prblem6w Splecznych Pwiatu K6cierskieg na lata 2016-2021, a pdstawie art. 19 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nweg Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Miasta Nweg Sącza na rk 2014. Na pdstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

y,{ Uchwala Nr XLII/l9lll3 Rady Gminy Koriskowola z dnia 30 grudnia 2013r.

y,{ Uchwala Nr XLII/l9lll3 Rady Gminy Koriskowola z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwala Nr XLII/l9lll3 Rady Gminy Kriskwla z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiqzywania Pr ble m 6w Alkhlwych ra z P rzeciwdzialania Na rk m a n ii w gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrdek Pmcy Spłecznej w Wicku zstał pwłany na mcy uchwały Gminnej Rady Nardwej w Wicku nr XII/29/90 z dnia 27 luteg 1990 r. zgdnie z ustawą pmcy spłecznej raz statutem Ośrdka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc Kmu przysługuje pmc Pmcy spłecznej udziela się w szczególnści z pwdu (art. 7 ustawy pmcy spłecznej): ubóstwa, sierctwa, bezdmnści, bezrbcia, niepełnsprawnści, długtrwałej lub ciężkiej chrby, przemcy w

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

BURMISTR.Z GMINY i MIASTA Crerwionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 503/11

BURMISTR.Z GMINY i MIASTA Crerwionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 503/11 BURMISTR.Z GMIY i MIASTA Crerwinka-Leszzyny Zarzqdzenie r 503/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrinka-Leszzyny z dnia 30 grudnia 20'11 w sprawte ustalenia zasad prawywania bilansu sknslidwaneg Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ REGU LAMIN ORGANIZACYJ NY ZATWIERDZAM UZGODNIONO DYREKTOR

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ REGU LAMIN ORGANIZACYJ NY ZATWIERDZAM UZGODNIONO DYREKTOR MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZEJ REGU LAMI ORGAIZACYJ Y DYREKTOR ZATWIERDZAM UZGODIOO SPIS TRESCI Rzdzial I Rzdzial II Rzdzial III Rzdzial IV Rzdzial V Pdrzdzial f Pdrzdzial II Pdrzdzial III Pdrzdzial

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

13 'fr -nr. mo2liwo56 skorzystania z kilkunastu pol4czeri autobusowych z Gnieznem, kilka z Wrze6ni4 i 2 z P oznaniem.

13 'fr -nr. mo2liwo56 skorzystania z kilkunastu pol4czeri autobusowych z Gnieznem, kilka z Wrze6ni4 i 2 z P oznaniem. m2liw56 skrzystania z kilkunastu pl4czeri autbuswych z Gnieznem, kilka z Wrze6ni4 i 2 z P znaniem. Obszar gminy liczy 112 km', c daje jej si6dme pd wzglgdem wielk6ci miejsce w pwiecie gniezniefiskim i

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2015

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2015 Analiza ptrzeb szkleniwych zgłsznych przez jednstki pmcy spłecznej w wjewództwie pdlaskim na rk 2015 Reginalny Ośrdek Plityki Spłecznej w Białymstku Obserwatrium Integracji Spłecznej Analiza ptrzeb szkleniwych

Bardziej szczegółowo

Jak budowad dobre relacje z osobami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rodzicami w podeszłym wieku

Jak budowad dobre relacje z osobami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rodzicami w podeszłym wieku Umiejętnść budwania dbrych relacji z innymi ludźmi zapewnia nam gdne życie bez nadużyć, zaniedbania i przemcy. Jak budwad dbre relacje z sbami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rdzicami

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism Czaspisma z zakresu edukacji przyrdniczej i eklgicznej dstępne w czytelni czaspism BIOLOGIA W SZKOLE Dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrdy i bilgii na wszystkich pzimach nauczania i w różnych typach szkół.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2014

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2014 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012-2014 Jelenia Góra, 2012 SPIS TREŚCI strna WSTĘP....3 1. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej za. 2015 rok. Wroclaw, luty 2O16 r.

Sprawozdanie z pracy Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej za. 2015 rok. Wroclaw, luty 2O16 r. Sprawzdanie z pracy Miejskieg O6rdka Pmcy Splecznej za 2015 rk Wrclaw, luty 2O16 r. Spis tresci Tytul Zadania z zakresu pmcy splecznej TasiNki i pmc w naturze Swiadczenia na rzecz s6b niepelnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/273/06

UCHWAŁA Nr XLII/273/06 UCHWAŁA Nr XLII/273/06 Uchwała NR XLII/273/06 Rady Gminy w Kbylance z dnia 27 kwietnia 2006 rku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rzwiązywania Prblemów Spłecznych na lata 20062010 Na pdstawie art.110

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

KAPITAI. LUDZKI CZtO,r/fK - l{allepsza IIIWESTYCJAI

KAPITAI. LUDZKI CZtO,r/fK - l{allepsza IIIWESTYCJAI CZtO,r/fK - l{allepsza IIIWESTYCJAI UT{IA EUROPE'SKA (dh zam6uief wartsci szacunkwej nie przekraczajqcej r6wnwartsci kwty 30.000 eur) r. ZAMAWTAJACY: znak sprawy: AP FS146_2015 Wa rszawski U n iwe rsytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. ZaNo2enia projektu

PROJEKT. ZaNo2enia projektu Za2enia prjektu PREKT ustawy zmianie ustawy chrnie zdrwia zwierz4trazzwalczaniu chrb zaka2nych zwierzqt raz zmianie niektrych innych ustaw Celem uchwalenia prjektwanej ustawy jest zapewnienie eektywnci

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se:

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se: UCHWAtr A Nr XXXVIII/347I13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 28 czerwc^ 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu,, J4DRZEJ6W PRO" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanistaw Faber Sl^ski Kurator Oswiaty

Szanowny Pan Stanistaw Faber Sl^ski Kurator Oswiaty liiiiiil Data.2016-01-28 RPU/2196/2016 P URZAD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPIERANIA INNOWACYJNOSCI Warszawa, 25 stycznia 2016 r. Szanwny Pan Stanistaw Faber Sl^ski Kuratr

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA w Brójcach im. Janusza Korczaka na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA w Brójcach im. Janusza Korczaka na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA w Brójcach im. Janusza Krczaka na lata 2011-2016 1.ZARYS OGÓLNY KONCEPCJI. Przedszkle pwinn być przyjazną dla wszystkich placówką, w której będą uwzględnine indywidualne ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

s2 Wmy6l $2 pkt.4regulaminu okt6rym mowaw$ 1 niniejszej uchwalypowola6 Druhng Barbarg Lewenti na Koordynatora Akcji w roku 2008.

s2 Wmy6l $2 pkt.4regulaminu okt6rym mowaw$ 1 niniejszej uchwalypowola6 Druhng Barbarg Lewenti na Koordynatora Akcji w roku 2008. Uchwala r 20 412008 Prezydium Zarzqdu Gl6wneg Zwiqzku Ochtniczych Stra2y P2arnych Rzeczypsplitej Plskiej z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie: regulaminu,,akcji 1 prcent dla Zwiqzku Ochtniczych Stra2y P2arnych

Bardziej szczegółowo

konserwacji system6w Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim przy ul. Piast6w 10 L oraz Sqdu

konserwacji system6w Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzanskim przy ul. Piast6w 10 L oraz Sqdu Krsn Odrzariskie: UsJugi chrniarskie, mnitringu raz knserwacji systemw S~du Rejnweg w Krsnie Odrzariskim przy ul. Piastw 10 L raz S~du Rejnweg w Krsnie Odrzariskim WydziaJy Zamiejscwe z siedzib~ w Gubinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmj.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmj.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cmj.rg.pl/ Kraków: zawarcie umów na wyknanie usług dtyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach,

Bardziej szczegółowo

Zwracam si^ do Panstwa z prosb^ o udzial w konsultacjach projektu. Programu Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 w celu wypracowywania ostatecznej wersji

Zwracam si^ do Panstwa z prosb^ o udzial w konsultacjach projektu. Programu Senior-WIGOR na lata 2015-2020 w celu wypracowywania ostatecznej wersji RPW/2940/2015 P Data:2015-01-14 Warszawa, ^ stycznia 2015 r. MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ DAS-III.078.1.3.2015.MBa Pan Cezary Gabryj^czyk Pan Andrzej Halicki Wsplprzewdnicz^cy Kmisji Wsplnej Rz^du

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY OLSZTYN NA LATA 2006-2013

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY OLSZTYN NA LATA 2006-2013 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY OLSZTYN NA LATA 2006-2013 SPIS TREŚCI WSTĘP CZĘŚĆ I DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE GMINY OLSZTYN. Rzdział I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo