z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~..."

Transkrypt

1 r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata Problemów Spolecznych Gminy Lipnik na Na podstawie art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz z pózno zmianami), oraz art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej ( Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593 z pózniejszymi zmianami) Rada Gminy w qpniku uchwala co nasteplue: PrZyjmuje sie do realizacji Strategie RozwiazY\'iania Problemów Spolecznych Gminy Lipnik na lara stanowiaca zalacznik do niniejszej uch\valy. Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójto\vi Gminy Lipnik oraz Kierowniko\'ii Osrodka Pomocy Spolecznej \v Lipniku. 1.Uchwala podlega ogloszeniu poprzez wy\vieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Lipniku oraz podlega ogloszeniu \v Dzienniku Urzedowym Vlojewództwa Swietokrzyskiego Uchwala wchodzi \'1zycie z dniem podjecia. PRZEWODNICi...r.' RADY ~MINY St~~~a

2 Zalacznik nr l Do uchwaly Nr VIIlG.<l(~rxJ1- Rady Gminy w Lipniku Z dnia 111tYl2.oj,l 001- v, "Gminna Strategia Rozwiazywania Problemów Spolecznych" na lata Rozdzial I Wstep Realizacja zadan postawionych przed pomoca spoleczna zarówno na poziomie spolecznosci lokalnej jak i na poziomie rodziny i jednostki, a takze koniecznosc wypracowywania niekonwencjonalnych form pomocy wymaga systemowego diagnozowania problemów spolecznych w skali gminy. Diagnoza problemów spolecznych na terenie gminy zostala sporzadzona w oparciu o dane bedace w dyspozycji OPS -uzyskane w toku biezacej jego dzialalnosci,dane uzyskane z Powiatowego Urzedu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Spolecznej, szkól z terenu gmmy. W oparciu o diagnoze zostala opracowana strategia rozwiazywania problemów spolecznych na najblizsze lata , która jest rozwinieciem dzialan oraz zalozen w sferze pomocy spolecznej. Strategia przyjmuje kierunek przejscia od modelu nastawionego na wsparcie materialne do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zglaszajacych sie z prosba o pomoc w rozwiazywaniu problemów. Zmiany w funkcjonowaniu tych osób i rodzin stanowia szanse na to,ze nastepne pokolenie nie stanie sie podopiecznymi pomocy spolecznej. Naiczesciei pomocy w rozwiazvwaniu problemów potrzebuia osoby i rodziny w których wvstepuia: - dlugotrwale bezrobocie - bezradnosc w sprawach opiekunczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - uzaleznienie od alkoholu - przemoc fizyczna i psychiczna -trudnosci wychowawcze z dziecmi - sieroctwo - bezradnosc wobec osób niepelnosprawnych Wspierane przez specjalistów rodziny, przy równoczesnej pomocy materialnej maja szanse na podejmowanie prób rozwiazywania problemów o wlasnych silach.

3 Rozdzial II Charakterystyka Gminy Lipnik Gmina Lipnik liczy 5983 mieszkanców i zajmuje powierzchnie 82 km 2 Struktura wiekowa ludnosci ksztaltuje sie nastepujaco: -w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym Ikobiety/ w wieku produkcyjnym Imezczyzni/ w wieku poprodukcyjnym Ikobietyl w wieku poprodukcyjnym Imezczyzni Gmina Lipnik geograficznie polozona jest na Wyzynie Malopolskiej, w sklad której wchodzi Wyzyna Kielecka podzielona na 6 mezoregionów.jeden z nich nazywa sie Wyzyna Sandomierska, która jest przedluzeniem Gór Swietokrzyskich,cechuje ja pokrywa lessowa. Lessy, które zajmuja cala powierzchnie gminy wyznaczaja charakter krajobrazowo -gospodarczy Lipnika i pozostalych wiosek tworzacych te jednostke administracyjna w powiecie opatowskim. Lagodne wzgórza przechodza miejscami w plaszczyzny pól bardzo urodzajnych, szczególnie tam gdzie zgromadzil sie czarnoziem. Zyzna ziemia w polaczeniu z lagodnym klimatem sprzyja sadownictwu. Klimat Urozmaicona rzezba terenu powoduje powstawanie inwersji termicznych w zaglebieniach terenowych w temperaturze miedzy np. wysoczyzna, a dnem doliny. Na dnie wawozów i dolin zalega zimne i wilgotne powietrze. Gleby Gleby gminy Lipnik to jest najwieksze bogactwo. Wystepuja tu najlepsze i to na sporym obszarze. Na okolo 45 % w stosunku do innych gleb. Jednak w calej strukturze glebowej calej gminy Lipnik dominuja gleby pylowe wytworzone z lessu. W dolinie Opatówki szczególnie w strefie wylewów tej rzeki osadzily sie równiez urodzajne, ale trudniejsze do uprawy mady. Lasy Lasów w gminie Lipnik nie jest duzo stanowia razem z gruntami lesnymi 319 ha. Co stanowi 3.92 % powierzchni gminy. Urodzajna ziemia, wczesne osadnictwo, duze zaludnienie, to czynniki malej lesistosci tego terenu. Wody Glówna rzeka przeplywajaca przez Lipnik to Opatówka.Na terenie gminy polozonych jest kilka zródel i wysieków dobrej, ale twardej wody Gmina posiada ospodarstw rolnych.w tym O pow. 1.5 ha uzytków rolnych O pow ha uzytków rolnych O pow ha uzytków rolnych - 73 O pow. 15ha i wiecej uzytków rolnych 36 Uzytki rolne stanowia 92,94 % powierzchni gminy.

4 Na terenie gminy znajduja sie takie instytucje i firmy jak: - Niepubliczne Zaklady Opieki Zdrowotnej - Banki spóldzielcze - poczta - stacje benzynowe - bar - sklepy spozywcze - piekarnia - weterynaria - biblioteka z filiami - dom kultury - zespól szkól skladajacy sie z gimnazjum,szkoly podstawowej i dwóch filii -ochotnicze straze pozarne -gminnypunktrozwiazywaniaproblemówalkoholowych- Koscioly Katolickie - Urzad Gminy - Osrodek Pomocy Spolecznej - Zaklad Gospodarki Komunalnej - Zaklady Przetwórstwa Owoców Rozdzialnl Diagnoza Problemów Spolecznych. Codziennemu zyciu mieszkancom gminy towarzysza liczne problemy, które swoim zasiegiem obejmuja coraz liczniejsze grupy ludzi i coraz mlodsze pokolenia. Zmuszaja one czesc spolecznosci gminy do szukania róznych form pomocy, w tym korzystania z pomocy spolecznej. Liczbaosób korzystajacychz pomocyops w latach przedstawiasie nastepujaco: 1/. rok rok /.rok Naiczestszymi przyczynami kwalifikuiacymi do pomocy spolecznei sa: -ubóstwo - bezrobocie - bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - sieroctwo - dlugotrwala choroba - niepelnosprawnosc - trudnosci w przystosowaniu sie do zycia po opuszczeniu zakladu karnego - alkoholizm

5 PrzYczyny ubie2ania sil o pomoc spoleczna. na terenie 2miny Lipnik w 2006 roku. Liczba rodzin Liczba osób w Powodytrudnej sytuacji zyciowej Ogólem w tym: Na wsi rodzinie Ubóstwo Sieroctwo Bezdomnosc Potrzeba ochrony macierzynstwa Bezrobocie Niepelnosprawnosc dlugotrwala choroba Bezradnosc w sprawach opiek.- wych. i prowadz. gosp. dom. w tym: - rodziny niepelne rodziny wielodzietne Alkoholizm Narkomania Trudnosci w przystosowaniu po o uczczeniu zakladu karnego 1. Ubóstwo Ubóstwo okresla sie jako stan, w którym jednostce lub grupie spolecznej brakuje srodków na zaspokojenie podstawowych potrzeb uznawanych w danej spolecznosci za niezbedne. Pod pojeciem "podstawowe potrzeby" kryje sie wyzywienie, ubranie, mieszkanie, zachowanie zdrowia, a takze uzyskanie wyksztalcenia i poznanie obyczajów kulturowych. Ubóstwo wystepuje przy niskich dochodach rodziny. Swiadczy o tym fakt ponad 5 % wzrostu osób ubiegajacych sie o pomoc na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb bytowych. Bardzo wysoka stopa bezrobocia, a jednoczesnie brak srodków finansowych w instytucjach powolanych do swiadczenia pomocy dla osób niewydolnych ekonomicznie - prowadzi do rozszerzenia sie STREFY UBÓSTWA, zwiekszania patologii i niepozadanych zjawisk spolecznych. Porzucenie postawy przystosowania i akceptacji dla swojego polozenia, próba zmiany warunków zycia to zasadniczy czynnik i warunek zmiany sytuacji spolecznej i oderwania sie od "zakletego kregu" ubóstwa i bezrobocia. Trudno jednoznacznie ustalic kryterium ubóstwa. Jedna z metod jest stosowanie minimum egzystencji czyli koniecznosc uwzglednienia tych potrzeb, których zaspokojenie nie moze byc odlozone na pózniej, a spozycie nizsze od koniecznej wielkosci prowadzi do biologicznego wyniszczenia. Celem stosowania minimum egzystencji jako linii ubóstwa powinna byc informacja o osobach i rodzinach znajdujacych sie ponizej tej granicy oraz koniecznej i pilnej dla nich pomocy. Pozostawienie osób samym sobie prowadzi do chronicznego ubóstwa oraz zwiekszania sie zjawiska "dziedziczenia ubóstwa".

6 Cel strategiczny: Przeciwdzialanie powstawaniu zjawiska ubóstwa. Zadania: l. Udzielanie niezbednej do wlasciwej egzystencji pomocy finansowej i rzeczowej. 2. Prowadzenie szeroko pojetej pracy socjalnej przez pracowników pomocy spolecznej. 3. Pozyskiwanie i przekazywanie potrzebujacym odziezy, srodków czystosci, artykulów gospodarstwa domowego poprzez inicjowanie akcji "Pomagajmy sobie wzajemnie". 4. Popieranie wszelkich inicjatyw i akcji spolecznych podejmowanych w celu przezwyciezania wlasnych leków i bezradnosci i otwieranie sie na pomaganie mnym. 5. Pomoc w rozwijaniu sie wolontariatu jako formy pomocy na rzecz potrzebujacym. 6. Inicjowanie samoorganizowania sie i powstawania grup samopomocowych przez osoby i rodziny dotkniete ubóstwem. 7. Pozyskiwanie profesjonalnie przygotowanych animatorów wspomagajacych rozwój ruchów i inicjatyw spolecznych. 8. Umozliwianie wiekszej dostepnosci do fachowej i rzetelnej pomocy: medycznej, prawnej, doradczej.

7 2. Bezrobocie Zjawiskiem bezrobocia jest dotykany coraz szerszy krag osób. Informacja dotyczaca bezrobocia w gminie Lipnik w latach E-o ;:J O Z Wyzsze Policealne i Z srednie zawodowe U Srednie < E-< ogólnoksztalcace N Zasadnicze OC!. zawodowe >- Gimnazjalne i , ponizej Bezrobotni ogólem ::I: Prace U N>-- interwencvine Z Roboty publiczne O ZE-< 00 Podjecie N dzialalnosci 2 30 O uo < gospodarczej N Szkolenia O 60 O >- Staz >- U Przygotowanie O 14 2 OZ zawodowe OC!. os Nie potwierdzenie gotowosci do pracy Inne Osoby samotne Z..J - '\ovychowujace >- 'O U U0< dziecko do 7 roku O < ;:J zycia OC!.N E-o OU >-- Osoby N OC! OC!. niepelnosprawl1e W najtrudniejszej sytuacji materialnej sa osoby i rodziny zagrozone dlugotrwalym pozostawaniem bez pracy - wieloletni swiadczeniobiorcy pomocy spolecznej. Ze spostrzezen pracowników Osrodka Pomocy Spolecznej wynika, ze bezposrednim i najbardziej widocznym skutkiem bezrobocia jest obnizenie standardu materialnego rodzin, co wymusza w rodzinach korzystanie z pomocy spolecznej.

8 Dane liczbowe dotyczace bezrobocia w gminie Lipnik w latach Rok 2004 I n ID IV V VI vn vn IX X XI xn Bezrobotni ogólem Kobiety Z prawem do zasilku W wieku lat Bez pracy powyzej m-ey Rok 2005 I n ID IV V VI vn vn IX X XI xn Bezrobotni 653., Ogólem Kobiety Z prawem I do zasilku W wieku lat Bez pracy povvyzej 12 m-c Rok 2006 I n ID IV V VI vn vn IX X XI xn Bezrobotni ogólem Kobiety Z prawem do zasilku W wieku lat Bez pracy povvyzej m-cy Mniej widoczne lecz nie mniej zagrazajace spójnosci rodziny sa skutki psychologiczne bezrobocia. Bezrobocie powoduje zmiane sytuacji spolecznej i emocjonalnej calej rodziny, zarówno doroslych jak i dzieci. Czestym zjawiskiem jest izolacja spoleczna -ograniczone zostaja kontakty interpersonalne wszystkich czlonków rodziny bezrobotnego zarówno ze znajomymi jak i z dalsza rodzina. Bezrobocie wplywa na uklad stosunków wewnatrzrodzinnych. Bezrobocie mezczyzn ma znacznie bardziej negatywne skutki dla rodziny niz bezrobocie kobiet. Poprzez bezrobocie mezczyzna doswiadcza obnizenia swojej pozycji, utraty

9 autorytetu, które powoduja sieganie po alkohol, co wsród bezrobotnych staje sie zjawiskiem masowym. Z pomocy spolecznej z powodu bezrobocia w roku 2005 korzystalo 93 rodzin o liczbie osób w tych rodzinach400. W roku 2006 korzystalo rodzin 100 o liczbie osób w tych rodzinach 404. W grupie bezrobotnych swiadczeniobiorców znajduja sie osoby samotne, rodziny wielodzietne, niepelne, osoby uzaleznione od alkoholu i ich rodziny. Wzrost liczby bezrobotnych klientów pomocy spolecznej wskazuje, ze scisle laczenie bezrobocia z ubóstwem jest w pelni uzasadnione. Bezrobocie, czy wykluczenie z rynku pracy jest obecnie najwazniejszym czynnikiem generujacym ubóstwo. Ograniczenie ubóstwa mozliwe bedzie przede wszystkim poprzez zmniejszenie bezrobocia. Dlatego tez ograniczenie i przeciwdzialanie bezrobociu powinno byc troska nie tylko wladz samorzadowych, organizacji pozarzadowych ale calej spolecznosci lokalnej. Tylko polaczenie wszystkich sil i wykorzystanie wszystkich mozliwosci moze przyniesc zadany efekt. Cel strategiczny wobec bezrobotnych Cel I " Aktywizacja zawodowa oraz lagodzenie skutków bezrobocia wsród ludzi mlodych - dlugotrwale bezrobotnych. Zadania: 1. Wspieranie realizowanych przez PUP programów przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych poprzez: - rozwijanie poradnictwa zawodowego - sprzyjanie ujawnianiu uzdolnien i zainteresowan - zdobywanie kwalifikacji zawodowych - ocenianie zdolnosci do pracy umozliwiajacej wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia z perspektywy przyszlego zatrudnienia - umozliwianie zdobywania doswiadczen zawodowych poprzez system praktyk i stazy pracy - inicjowanie/wspieranie programów/ zwiekszajacy udzial bezrobotnych osób w aktywnych formach podnoszenia kwalifikacji,zwlaszcza wsród osób mlodych oraz dlugotrwale bezrobotnych. - podejmowanie dzialan zmierzajacych do minimalizacji bezrobocia m in. poprzez podejmowanie wlasnej dzialalnosci gospodarczej. Rozwiniecie i uscislenie wspólpracy z PUP w zakresie: - pracy socjalnej na rzecz bezrobotnych ubiegajacych sie o pomoc - mozliwosci podejmowania prac na rzecz gminy i spolecznosci przez osoby ubiegajace sie o pomoc finansowa z Osrodka Pomocy Spolecznej /umowy zlecenia, dzielo/, - wspólpraca przy kierowaniu do pracy-ustalanie priorytetów -"komu najpilniej" - aktualizowanie danych o zapotrzebowaniu na wykonanie prac tzw."dorywczych" motywowanie i umozliwianie wykonywania prac proponowanych przez tut. OPS na rzecz gminy dla osób potrzebujacych takiej formy pomocy.

10 Cel II Minimalizowanie bezrobocia poprzez organizowanie robót publicznych. Zadania: 1. Umozliwienie /zapewnienie osobom bezrobotnym mozliwosci powrotu na rynek pracy. 2. Pozyskiwanie srodków finansowych w celu realizacji zalozonych planów. 3. Opracowanie szczególowych planów wykonywania prac publicznych wspólnie z Urzedem Gminy. 4. Stworzenie mozliwosci zarobkowania poprzez organizowanie prac publicznych robót spolecznie uzytecznych, umów absolwenckich, zatrudnianie mlodziezy w ramach stazu pracy. Realizatorzy: Urzad Gminy, Powiatowy Urzad Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Instytucje i Zaklady Pracy, Sektor Prywatny w tym wlasciciele gospodarstw rolnych oraz Osrodek Pomocy Spolecznej jako koordynator dzialan. 3. Ludzie starzy, samotni i niepelnosprawni -wyrównywanie szans zyciowych l. Starosc jest stanem faktycznym dla czesci naszego spoleczenstwa. Jest tez wspólna przyszloscia dla pozostalych osób, bo cyt. "w zyciu kazdego czlowieka przychodzi taki dzien, gdy rece sie zaczynaja trzasc, pamiec zawodzi, intelekt slabnie". Starosc jest nie unikpionym etapem zycia czlowieka, do którego trzeba sie przygotowac. Bedzie mialo to wplyw w przyszlosci na akceptacje starosci, jako normalnego stanu zycia czlowieka. Przy zwiekszonym tempie zycia, ludzie maja coraz mniej czasu dla osób starszych. Nie maja czasu zajmowac sie ludzmi uznanymi powszechnie za "bezuzytecznych". Niechetnie przypominaja sobie o ich istnieniu, a kontakt z nimi traktuja czesto jak obowiazek,a nie przyjemnosc. Dlatego tak czesto ludzi starszych oddaje sie do domów starców, umieszcza w szpitalach hospicjach,jak w przechowalni" - wtedy gdy oni najbardziej potrzebuja pomocy i opieki. Jest to okrutne i z pewnoscia zalezy od poziomu kultury spoleczenstwa, które nie potrafi zapewnic spokojnej i godnej starosci osobom w starszym wieku. Duze znaczenie w dzialalnosci na rzecz tych wlasnie ludzi maja pracownicy pomocy spolecznej. To oni docieraja do osób samotnych, schorowanych, opuszczonych zamknietych w swoich domach, czesto nadaremnie oczekujacych na pomoc rodziny, czy osób bliskich. Pracownicy socjalni niekiedy sajedynymi osobami, które przekraczaja próg wlasnie tej grupy ludzi. Przynosza oni tym osobom odrobine radosci i checi do dalszego zycia. To na nich czekaja podopieczni, wygladaja ich, zyja ich problemami, a przede wszystkim bardzo ich potrzebuja. Niekiedy tylko pracownicy sa lacznikami pomiedzy osobami starszymi, a ich zyciem. Dlatego tez opracowujac strategie polityki spolecznej nie mozna zapomniec o tej kategorii osób, które z pewnoscia zamieszkuj a na terenie naszej gminy. Polityka spoleczna wobec starszych ludzi to zespól celowych dzialan wladz publicznych i innych podmiotów spolecznych, sluzacych tworzeniu, poprawie i/lub utrzymaniu statusu spolecznego bezpieczenstwa i jakosci zycia osób starszych oraz mozliwosci ich udzialu w kulturze i zyciu spolecznym, zwiekszajacych szanse prowadzenia przez najstarsze pokolenie aktywnego i niezaleznego zycia. To oparta na wartosciach legislacyjno-instytucjonalna odpowiedz na przemiany w strukturze spoleczno-demograficznej spoleczenstwa i bedace ich pochodna zmiany w systemach spolecznych, przejawiajaca sie w dzialaniach sluzacych: ksztahowaniu ogólnych warunków rozwoju i zycia najstarszego pokolenia,

11 zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych, zapewnieniu starosci pozycji równoprawnej z innymi fazami zycia, ksztahowaniu stosunków miedzy pokoleniami, ksztahowaniu pozytywnego obrazu starosci w swiadomosci spolecznej. Cel strategiczny: Umozliwienie / zapewnienie ludziom starszym wyboru sposobu oraz prowadzenia niezaleznego zycia w ich dotychczasowym srodowisku spolecznym, tak dlugo jak tego tylko chca poprzez zapewnienie im dziennej opieki. Zadania: l. Budowanie / wzmacnianie zaplecza spolecznego i uslugowego dla gospodarstwa domowego ludzi starszych. 2. Rozbudowanie wiekszej sieci uslug socjalnych z rózna forma odplatnosci (pranie, sprzatanie, dowozenie posilków). 3. Uruchomienie róznych form uslug wspierajacych ludzi starszych, samotnych, niepelnosprawnych potrzebujacych pomocy w swoim mieszkaniu. 4. Staly monitoring gospodarstw domowych ludzi starszych w celu rozeznania na biezaco ich potrzeb i oczekiwan. 5. Realizacja zadan ustawowych sluzacych ochronie polozenia materialnego osób starszych. 6. Wspólpraca w tworzeniu warunków sprzyjajacych zmianie spolecznych wyobrazen i stereotypów starzenia sie i osób starszych. 4. Niepelnosprawnosc Opracowujac program strategii polityki spolecznej nalezaloby równiez pamietac o osobach niepelnosprawnych, które niejednokrotnie zyja w izolacji od spoleczenstwa borykajac sie z trudnosciami zycia codziennego. Staly przyrost liczby osób niepelnosprawnych wymaga przejscia od polityki przystosowania samych niepelnosprawnych do ich stanu funkcjonalnego i utrzymania statusu osoby niepelnosprawnej do strategii opartej na wzmocnieniu jej zasobów wlasnych oraz potencjalu spolecznosci sluzacych utrzymaniu optymalnego poziomu funkcjonowania niepelnosprawnych w miejscu zamieszkania, a nastepnie w innych zbiorowosciach i instytucjach. Gwarancja efektywnosci srodowiskowych programów na rzecz osób niepelnosprawnych jest w pierwszej kolejnosci bezpieczne i funkcjonalne mieszkanie, a nastepnie gotowe do udzielenia wsparcia zaplecze spoleczne. Dla stabilnosci polozenia spolecznego i codziennego funkcjonowania niepelnosprawnych jest takze rozbudowa róznych form swiadczen, uslug i opieki w srodowisku zamieszkania, jak równiez systemów pomocy umozliwiajacych rodzinom kontynuowanie opieki nad zaleznymi od niej osobami niepelnosprawnymi. Wyniki badan wskazuja, iz niepelnosprawni, zwlaszcza rodziny z niepelnosprawnym potomstwem, to najszybciej przyrastajaca kategoria klientów pomocy spolecznej. Koniecznym staje sie zatem tworzenie lokalnych mechanizmów i instytucji chroniacych stabilnosc warunków materialnych i gwarancji utrzymania standardu zycia ludzi z ograniczona sprawnoscia na poziomie uznanym za godny jednostki ludzkiej. Tym co sluzy zapobieganiu bezradnosci, wykluczeniu i izolacji spolecznej osób niepelnosprawnych prowadzac do samorealizacji oraz twórczego i spelnionego zycia jest aktywizacja zawodowa i spoleczna oraz swiadomosc przynaleznosci i pelnej spolecznej akceptacji.

12 Konieczne jest takze zmiana postaw pracodawców wobec zatrudniania ludzi z ograniczona sprawnoscia (pracodawcy i potencjalni pracodawcy zbyt czesto koncentruja swoja uwage na deficytach, nie zas na posiadanych przez niepelnosprawnych zdolnosciach i umiejetnosciach). Dlatego tez wladze samorzadowe realizujac program polityki spolecznej nie powinni zapominac o tej kategorii rodzin i osób. Cel strategiczny: Wyrównanie szans zyciowych osób niepelnosprawnych pod haslem "Byc razem i zyc razem" Zadania: l. Wypracowanie w ramach polityki mieszkaniowej programów sprzyjajacych utrzymaniu osób niepelnosprawnych, tak dlugo jak to mozliwe w ich srodowisku spolecznym oraz przystosowaniu i integracji spolecznej w zróznicowanych formach mieszkalnictwa dla osób niepelnosprawnych. 2. Likwidowanie barier architektonicznych w trakcie prac remontowe-modernizacyjnych obiektów i przystosowanie domów / mieszkan do potrzeb niepelnosprawnych, zwlaszcza umozliwienie osobom niepelnosprawnym samodzielne opuszczanie lokalu/budynku. 3. Zwiekszenie mozliwosci dostepu do korzystania ze swiadczen zdrowotnych, rehabilitacji i zaopatrzenia w niezbedny sprzet ortopedyczny. Realizatorzy: Urzad Gminy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Osrodek Pomocy Spolecznej, Sluzba zdrowia. 5. Bezdomnosc Jednym z powodów marginalizacji i poczucia wykluczenia spolecznego jest bezdomnosc. Ziawisko to powoduie powstawanie takich skutków iak: - uzaleznienia - apatia i zniechecenie - brak mozliwosci wlasciwego funkcjonowania poczucie krzywdy, nizszosci i izolacji - osamotnienie - konflikty w rodzinie i z prawem - utrudnianie w podjeciu i utrzymaniu pracy - biernosc - brak wiary w pozytywne zmiany - brak postaw pro spolecznych W wielu spolecznosciach w Polsce bezdomnosc stanowi ogromny problem wymagajacy natychmiastowych rozwiazan prawno-instytucjonalnych systemu zabezpieczenia spolecznego. Na terenie gminy Lipnik bezdomnosc jeszcze nie wystepuje, ale moze niestety pojawic sie i stac sie zagrozeniem. Zagrozeniem, które bez szybkiej spolecznej reakcji i wlasciwej polityki spolecznej moze doprowadzic do dysfunkcji coraz wiekszej liczby osób, rodzin czy grup spolecznych. Celem opracowania programu strategii minimalizowania zjawiska bezdomnosci bedzie zapobieganie degradacji ekonomicznej i spolecznej osób i rodzin zagrozonych bezdomnoscia. Polegalo to bedzie na uruchamianiu mechanizmów domowych "wsród samych zainteresowanych" oraz wdrazanie w zycie róznych form pomocy instytucjonalnej.

13 Adresatem strategii beda jednostki iiodziny, które z róznych przyczyn miedzy innymi takich jak: dlugotrwale bezrobocie, eksmisje, konflikty rodzinne-pokoleniowe, brak mieszkan socjalnych, uzaleznienia, choroby, niedostosowanie spoleczne, przemoc, nagle zdarzenie losowe - moga znalezc sie w sytuacji ewidentnej niemoznosci zabezpieczenia sobie wlasnymi silami "dachu nad glowa". Sytuacje tych rodzin powoduja to, iz koniecznym jest stosowanie systemowych rozwiazan w kierunku udzielania im stosownej pomocy. Adresatem strategii beda osoby i rodziny,które poprzez bezradnosc, niedojrzalosc zyciowa lub powstanie niezaleznych od nich sytuacji przewaznie ze soba powiazanych z kilku przyczyn i uwarunkowan znalezli sie w sytuacji,gdzie przy wykorzystaniu wszystkich swoich mozliwosci nie moga znalezc sobie schronienia. Tak wiec opracowana strategia wychodzenia z bezdomnosci nie jest adresowana do osób i rodzin posiadajacych wlasne niewykorzystane mozliwosci osób, które dokonaly swiadomego wyboru spolecznego, pasozytnictwa i ucieczki od zobowiazan, szukania dla siebie najkorzystniejszego wariantu przetrwania. Cel strategiczny: Przeciwdzialanie rozwijaniu sie zjawiska bezdomnosci na terenie gminy Lipnik. Zadania: 1. Pozyskiwanie pomieszczen zastepczych dla rodzin i osób zagrozonych bezdomnoscia. 2. Stosowanie wczesnej interwencji dla osób zagrozonych bezdomnoscia poprzez: - prowadzenie szeroko pojetej pracy socjalnej - uruchamianie'i udostepnianie poradnictwa w celu odzyskania zdolnosci do mozliwosci oplacania czynszu i unikniecia eksmisji - udzielanie róznych form wsparcia finansowego pozwalajacych na utrzymanie posiadanego lokalu / pomoc pieniezna, dodatki mieszkaniowe/. 3. Wykorzystanie istniejacych zasobów lokalowych z przeznaczeniem na utworzenie miejsca noclegowego dla osób przejsciowo bezdomnych i ofiar przemocy w rodzinie. Realizatorzy: Urzad Gminy, Zaklad Gospodarki Komunalnej, Zaklady Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Osrodek Pomocy Spolecznej. 6. Kompleksowa Opieka nad Rodzina Rodzina to podstawowa grupa spoleczna, a jej rola w rozwoju i prawidlowym funkcjonowaniu calego srodowiska, spoleczenstwa jest ogromna. To wlasnie w rodzinie dokonuje sie podstawowy proces wychowania dzieci i wprowadzania ich w krag kontaktów spolecznych, tu uzyskuje sie wyobrazenie o stosunkach miedzyludzkich, o hierarchii spolecznej,tu zdobywa sie wiedze i umiejetnosci, które decyduja o wartosciach pokolenia i ksztaltuja spoleczenstwo. Rodzina jako duchowe zjednoczenie szczuplego grona osób skupionych we wspólnym ognisku domowym powinna wzajemnie sobie sluzyc pomoca i opieka. Aby rodzina mogla spelniac swoja role musi miec warunki i mozliwosci wlasciwego funkcjonowania. Aby mogla wlasciwie funkcjonowac musi miec mozliwosc zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb - potrzeby bezpieczenstwa. Bezpieczenstwo to wolnosc od zagrozen lub mozliwosc podejmowania dzialan pozwalajacych na "uwalnianie sie od tych zagrozen".

14 Jezeli l"odziniei iei czlonkom towarzyszy: a. zagrozenie podstaw materialnej egzystencji spowodowane brakiem srodków utrzymania, a zycie sprowadza sie do zwyczajnej walki o byt, b. strach przed utrata pracy i zblizajace sie widmo ubóstwa, c. strach przed utrata mieszkania i swiadomosc zblizajacej sie bezdomnosci, d. zagrozenie zdrowia fizycznego i psychicznego spowodowane coraz wiekszym ograniczeniem mozliwosci korzystania z "dobrodziejstw sluzby zdrowia" e. zagrozenie rozwoju psychofizycznego / ograniczona mozliwosc ksztalcenia! korzystania z rehabilitacji i wypoczynku oraz osiagniec oswiaty, kultury i nauki. f zagrozenia wystepujace wewnatrz i zewnatrz rodziny, wszystkiego rodzaju uzaleznienia, przestepstwa, zabójstwa, g. apatia, zniechecenie, utrata poczucia wlasnej wartosci, brak perspektyw i wiary na "lepsze jutro" to taka rodzina nie jest w stanie pelnic swoich funkcji: -prokreacyjnej - zapewniajacej ciaglosc biologiczna - ekonomicznej - uslugowo-opiekunczej - socjalizujacej / przekazywanie wartosci, wzorców kulturowych, norm moralnych i obyczajowych -psychologicznej / wymiana emocjonalna, bezpieczenstwo i zdrowie psychofizyczne, uznanie, zrozumienie, akceptacja - korzystac ze swoich konstytucyjnych praw, a tym samym wywiazywac sie ze swoich obowiazków Szansa gatunkowego przezycia i jednostkowego rozwoju jest otoczenie rodziny kompleksowa opieka przez instytucje i stowarzyszenia. Za to odpowiedzialne i wspólodpowiedzialne sa grupy i osoby dzialajace z dobrej woli. Brak lub ograniczenie mozliwosci spowodowane róznymi czynnikami prowadza do powstania kryzysu rodziny, dalej do degradacji, izolacji i marginalizacji. Dlatego tez nalezy dolozyc wszelkich staran aby zapobiegac kryzysom rodziny i przeciwdzialac zjawiskom patologii. Jedna z instytucji zobowiazana do swiadczenia pomocy jest Osrodek Pomocy Spolecznej. Osrodek Pomocy Spolecznej w Lipniku obejmuje swoja opieka glównie rodziny niezaradne w sprawach opiekunczo-wychowawczych/rodziny niepelne i wielodzietne/, rodziny znajdujace sie w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia. W 2006 roku z powodu róznych form pomocy / finansowej,rzeczowej, poradnictwa specjalistycznego, czy tez pracy socjalnej skorzystalo lacznie 435 rodzin. Pomoc spoleczna powinna skupiac sie przede wszystkim na dzialaniach, które daja szanse w miare mozliwosci szybkiemu usamodzielnieniu sie osób i rodzin znajdujacych sie w trudnej sytuacji materialnej. W ciagu ostatnich lat obserwujemy w Polsce narastajacy problem ubozenia ludnosci, równiez na naszym terenie gminy Lipnik. Ubóstwo rodzin wielodzietnych i niepelnych stanowi powazny problem spoleczny, w szczególnosci dotyczy on dzieci. Glównie pomoc powinna dotyczyc dzieci w wieku szkolnym, zagrozonym niedostosowaniem spolecznym, a czesto niedozywionym.

15 Dozywianie dzieci -to jedna z najczesciej stosowanych form pomocy dla najubozszych rodzin - konkretna, a zarazem najefektywniejsza. Taka forma pomocy jest wskazana ze wzgledu na niekorzystne cechy rodzin dotknietych ubóstwem / niski poziom wyksztalcenia, zagrozenie patologia /, dla których istotne bedzie udzielanie pomocy w formie rzeczowej, a ograniczanie w formie swiadczen pienieznych. Bezposrednia pomoc dzieciom ma duze znaczenie, poniewaz niezaleznie od przyczyn ubóstwa w rodzinie to wlasnie dzieci sa niezawinionymi ofiarami trudnej sytuacji. Rodziny wielodzietne i niepelne mozna zaliczyc do kategorii charakteryzujacej sie przewaznie niskim wyksztalceniem, slabymi kwalifikacjami zawodowymi oraz niska mobilnoscia przestrzenna i zawodowajej czlonków. Trudna sytuacja rodzin wynikajaca z wymienionych problemów powoduje, ze niezbedne jest stale wyrównywanie szans tej pokrzywdzonej grupy osób w dostepie do podstawowych potrzeb, szczególnie zywieniowych. Wazne jest zatem, aby dzialania minimalizujace to negatywne zjawisko pochodzily z róznych zródel. Wazne tez, aby wiele podmiotów, którym zalezy na poprawie sytuacji dzieci wspólpracowalo ze soba na zasadzie partnerstwa, zarówno na poziomie administracji centralnej, jak i na szczeblu wojewódzkim i gminnym. Realizujac program dozywiania dzieci zgodnie z art.!? ust. 1 pkt. 14 ustawy o pomocy spolecznejosrodekpomocy Spolecznejw Lipnikuw roku2006objalformadozywiania 158 dzieci. Te forme pomocy realizuje sie w dwóch Zespolach Szkól tj. w Lipniku i we Wlostowie w Szkole Podstawowej w Kleczanowie (gorace posilki) oraz jednej szkole podstawowej na terenie gminy we wsi Usarzów (bulki slodkie, goraca herbata). Z takiej formy pomocy korzystaja równiez dzieci zamieszkujace na terenie naszej gminy, a uczeszczajace do Zespolu Szkól wopatowie, Mydlowie,Sandomierzu. Cel strategiczny: Ograniczenie zjawiska niedozywienia dzieci i mlodziezy z rodzin o niskich dochodach lub znajdujacych sie w trudnej sytuacji zyciowej. Zadania: 1. Pomaganie / wspieranie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych i niepelnych oraz znajdujacych sie w trudnej sytuacji materialnej. 2. Umozliwienie utworzenia w szkolach wiejskich stolówek wydajacych gorace posilki dla dzieci, co wiaze sie z duzymi nakladami inwestycyjnymi. 3. Zwiekszenie zakresu udzielania pomocy rzeczowej w formie paczek zywnosciowych i talonów na zywnosc. 4. Propagowanie wsród pracodawców zywnosciowej formy pomocy dla rodzin pracowników znajdujacych sie trudnej sytuacji materialnej. 5. Pozyskiwanie sponsorów w celu realizacji w/w zadan. Pomoc rodzinom wielodzietnym i niepelnym Cel strategiczny: Poprawa jakosci zycia, zabezpieczenie bezpieczenstwa socjalnego rodzin wielodzietnych i niepelnych. Przeciwdzialanie stanom grozacym degradacja spoleczni bezradnoscia zyciowa i wykluczeniem spolecznym.

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata 2014-2020 Trzebiel 2014 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Metodyka... 4 2. RAMY PRAWNE I ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI... 5 2.1. Unijne dokumenty strategiczne... 6 2.2. Krajowe dokumenty strategiczne...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY I MIASTA JANIKOWO NA LATA 2013 2020 JANIKOWO 2013 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo