EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A Pisz tel./fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl"

Transkrypt

1 EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A Pisz tel./fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "REMONT BUDYNKÓW PRZE- ZNACZONYCH NA CELE POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPO- MOCY W BIAŁEJ PISKIEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn. zm.). Z A T W I E R D Z A M Prezes Zarządu ES Betel ks. Marcin Pysz Pisz dnia 1 grudzień 2014r

2 2 Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego. 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: - Biuletyn Zamówień Publicznych - strona Zamawiającego - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont budynków przeznaczonych na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej. w miejscowości Biała Piska, na działkach o nr geodezyjnym 196/1 i 154/1 położonej w obrębie geodezyjnym Biała Piska gm. Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. a)oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: kody CPV Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty remontowe i renowacyjne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty w zakresie instalacji elektrycznych b) Zakres robót budowlanych do realizacji: Remont budynków przeznaczonych na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej obejmuje: - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie robót budowlanych wewnątrz obiektu parter, - wymiana instalacji sanitarnej wewnętrznej wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania - wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku 2. Szczegółowy zakres robót objętych zadaniem Remont budynków przeznaczonych na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej zawiera dokumentacja techniczno-projektowa stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ. 3. Wymagania i warunki wykonania: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją technicznoprojektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarem robót. 2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 5.Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. Urządzenia i materiały zaproponowane przez Wykonawcę muszą gwarantować równoważność w stosunku do tych, jakie przewiduje dokumentacja. Wykonawca musi zachować w stosunku do urządzeń i materiałów równoważnych podstawowe wymogi dotyczące zaprojektowanej technologii i parametrów, nie gorsze niż zawarte w dokumentacji technicznej. 6.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia zgodnie z technologią robót, określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 7.Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zawierająca wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania, obejmująca zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej SIWZ, dokumentacji techniczno-projektowej, przedmiarach robót, STWiORB, a także wynikający z analizy własnej po dokonaniu wizji lokalnej w miejscu

3 wykonania robót. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego za realizację ww. zadania stanowić będzie maksymalną wartość zobowiązania. 8.Wykonawca w trakcie wykonania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 9.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Minimalna wymagana suma gwarancyjna ,00 zł na jedno i wszystkie zadania, w okresie ubezpieczenia. 9.2.Zakres ubezpieczenia polisy OC powinien być rozszerzony przynajmniej o następujące klauzule: a. Szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą, polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie, b. Szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem, c. Szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa, d. Szkody powstałe po wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, e. Szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności, f. Szkody wyrządzone pracownikom osób objętych ubezpieczeniem (OC pracodawcy). 10.Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). 11.Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia. 12.Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania końcowego protokołu odbioru robót, na warunkach określonych w umowie. 3 Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia należy zrealizować do dnia roku. Rozdział 4. Informacja o podwykonawcach Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac (Załącznik nr 1 do SIWZ). Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu ofertowym będzie uznawany, jako stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Rozdział 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. w spółce cywilnej lub konsorcjum) 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, b) zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, c) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Rozdział 6. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich (PLN). Rozdział 7. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Załącznik nr 2 do SIWZ.

4 b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie, budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości brutto robót co najmniej ,00 zł dla każdej z robót. Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie wykazu robót dołączonego do oferty Załącznik nr 4 do SIWZ. c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Załącznik nr 2 do SIWZ. d) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz Wykonawca wykaże, że na dzień składania ofert ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę wynosi nie mniej niż 15 osób. Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Załącznik nr 6 do SIWZ. e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 200 tysięcy złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki te Wykonawca spełnił. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie z niego wykluczony, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. Warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Rozdział 8.Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć: 1.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.3.Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.4.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 1.5.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w Rozdziale 8 pkt 1 tj.: ppkt składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

5 5 a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ppkt 1.3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.6.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione w terminie zgodnie z pkt Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy a) informację o przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. b)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamówienia, do oferty (złożonej na druku stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ) należy dołączyć: 2.1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust 1 pzp według wzoru na zał. nr 2 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa każdy z wykonawców. 2.2.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. załącznik nr Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnej za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. a)w kwalifikacjach zawodowych należy podać informację o posiadanych uprawnieniach budowlanych, b)wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ WYKAZ OSÓB., c)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie. 2.4.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień a) treść oświadczenia znajduje się na Załączniku nr 5 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

6 2.5.Oświadczenie dotyczące wielkości zatrudnienia wg rozdz. 7 pkt 1.d. a) treść oświadczenia znajduje się na Załączniku nr 6 do SIWZ. 2.6.Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wg rozdz. 7 pkt.1e 2.7.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wraz z podaniem zakresu ich udziału w realizacji zadania (dot. przypadków, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach, zdolnościach finansowych innych podmiotów, stosownie do treści art.26 ust.2b), (oryginał) 6 Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r, Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia roku do godziny Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Numer konta: Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu Nr z dopiskiem na blankiecie przelewu Przetarg na REMONT BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BIAŁEJ PISKIEJ. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Oryginał stosownego dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy. 7. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. Rozdział 10. Termin związania ofertą 1. Ustala się że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Rozdział 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: - pisemnej na adres: Ewangelickie Stowarzyszenie Betel pl. Daszyńskiego 12A, Pisz, - faksem (nr ),

7 2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: ks. Marcin Pysz - tel. (87) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8ºº 15ºº (oprócz dni wolnych od pracy). Ewangelickie Stowarzyszenie Betel pl. Daszyńskiego 12A Pisz 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął później lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego. Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert 7 1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco: Ewangelickie Stowarzyszenie Betel pl. Daszyńskiego 12A Pisz OFERTA NA: REMONT BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE POWIATOWEGO ŚRODOWI- SKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BIAŁEJ PISKIEJ z adnotacją Nie otwierać przed r. godz oraz ADRESEM na jaki należy zwrócić ofertę w przypadku złożenia jej po terminie. 2. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać: a)wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ; OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY w miejscu WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Podpisy. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 1) Wykonawcę albo osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsiębiorców albo zgodnie z pełnomocnictwem, 2) pełnomocnika w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Forma dokumentów i oświadczeń. 1) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, dołączone do oferty, są składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 3) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski. 4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) Jeżeli oferta zawiera informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być one oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).

8 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec nazwy firmy oraz jej adresu oraz informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 2) Zastrzeżenie informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 5. Informacje pozostałe: 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w SIWZ. 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 4) Treść oświadczeń załączników do oferty musi być zgodna z treścią odpowiednich załączników do SIWZ. 5) Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe. 6. Zaleca się, aby: a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty). 7. Zmiana /wycofanie oferty: Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Zwrot oferty bez otwierania Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie. Rozdział 13. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz informacje o trybie otwarcia ofert 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel, pl. Daszyńskiego 12A, Pisz, w Sekretariacie. 2.Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. UWAGA za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 8 Rozdział 14. Opis sposobu obliczania ceny 1.W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać całkowitą cenę ryczałtową za wykonanie zadania. 2.Cena w rozumieniu ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050) musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT oraz słownie. 3.Cena podana w ofercie będzie zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 4.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 5.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy rozbieżności między przedmiarem robót a dokumentacją techniczno projektową lub szczegółową specyfikacją techniczną, należy wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego, aby prawidłowo przyjąć i wycenić przedmiot zamówienia.

9 9 Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: Cena brutto za realizację zamówienia 90% Okres gwarancji za wykonany przedmiot zamówienia 10 % 2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 3.Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów: g. Dla kryterium ceny brutto za realizację zamówienia (C): Wykonawca który zaoferował najniższa cenę brutto za realizację zamówienia otrzymuje 90 pkt, pozostali Wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną według wzoru: C=Cn/Cob x 90 pkt gdzie: C oznacza wartość punktową badanej oferty w kryterium cena, Cn oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Cob oznacza cenę brutto oferty badanej h. Dla kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (G): Wykonawca, który zaoferował najdłuższy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia otrzymuje 10 pkt, pozostali Wykonawcy otzrymuja liczbę punktów obliczoną według wzoru: G = Gob/Gn x 10 pkt gdzie: G oznacza wartość punktową badanej oferty w kryterium okres gwarancji, Gn oznacza najdłuższy okres gwarancji zaoferowany w ocenianych ofertach Gob oznacza okres gwarancji oferty badanej Uwaga: 1) Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesiecy. 2) Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, jaki może zaoferować Wykonawca, nie może być dłuższy niż 60 miesiecy. i. Każdej ocenianej ofercie zostanie przyznana punktacja łączna, skalkulowana według wzoru: CLp = C + G gdzie: CLp oznacza całkowitą liczbę punktów ocenianej oferty C oznacza punkty przyznane w kryterium cena brutto za realizację zamówienia

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu budynku B Domu Pomocy Społecznej Borówek do przepisów ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo