Luty 2015 ISSN X egzemplarz bezp atny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny"

Transkrypt

1 Luty 2015 ISSN X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y Po arnej o bezpieczeƒstwie w powiecie 25-lecie samorzàdnoêci fot. rzeka Rypienica zimà

2 2 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Stałych Rady Powiatu w Rypinie W poprzednim numerze informowaliêmy Paƒstwa o pierwszej sesji V kadencji Rady Powiatu w Rypinie. W ostatnim czasie radni obradowali podczas trzech sesji. Realizujàc zadania w asne Rada Powiatu zajmowa a si m.in. tematem pomocy spo ecznej, edukacji, gospodarowania nieruchomoêciami, przebiegiem remontów i aktualnym stanem dróg oraz s u by zdrowia. Podczas II sesji Rady Powiatu V kadencji, odbytej w dniu 17 grudnia 2014 r., Êlubowanie na radnego z o y Pan Rafa Jaworski, który w zwiàzku z wygaêni ciem mandatu radnego Pana Paw a Grzybowskiego (objà stanowisko burmistrza Miasta Rypin) wstàpi na jego miejsce. Pan Rafa Jaworski, kandydat z tej samej listy, w wyborach uzyska kolejno najwi kszà liczb g osów. Od tego momentu Rada Powiatu liczy 17 radnych. W g osowaniach jawnych radni zdecydowali, e pracowaç b dà w pi ciu sta ych komisjach Rady, ustalili ich sk ady osobowe i wybrali przewodniczàcych. Podczas obrad podj to tak e decyzj dot. wysokoêci wynagrodzenia Starosty Rypiƒskiego. Radni wybrali reprezentantów Powiatu Rypiƒskiego w Zwiàzku Powiatów Województwa Kujawsko Pomorskiego, którymi zostali Pan Zbigniew Zgórzyƒski Starosta Rypiƒski i Pan Tomasz Sugalski Geodeta Powiatowy. W trakcie sesji zosta przedstawiony nowo powo any Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Piotr Litke. III sesja Rady Powiatu odby a si w dniu 30 grudnia 2014 r., a jednymi z najwa niejszych punktów by y: podj cie uchwa y dotyczàcej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypiƒskiego na lata oraz uchwalenie Programu wspó pracy Powiatu Rypiƒskiego z organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alnoêci po ytku publicznego i o wolontariacie na rok Radni zdecydowali tak e o powo aniu Komisji Statutowej, która jest komisjà doraênà. Do zadaƒ Komisji Statutowej nale y opiniowanie zmian Statutu Powiatu Rypiƒskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz regulaminów jednostek organizacyjnych Powiatu Rypiƒskiego. Kolejne obrady Rady Powiatu odby y si 4 lutego 2015 r. Podczas nich radni wybrali delegata Powiatu Rypiƒskiego do Zgromadzenia Ogólnego Zwiàzku Powiatów Polskich, którym zosta Pan Zbigniew Zgórzyƒski Starosta Rypiƒski oraz delegatów na cz onków Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku w osobach Pana Krzysztofa Ceg owskiego i Pana Piotra Czarneckiego. Nast pnie radni zatwierdzili plany pracy komisji sta ych Rady Powiatu i uchwalili plan pracy Rady. W trakcie sesji przyj li do realizacji program rozwoju pieczy zast pczej dla Powiatu Rypiƒskiego i zdecydowali o przekazaniu Êrodków na zakup oznakowanego samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. Radni omówili te bie àce, najistotniejsze sprawy powiatu. Do najwa niejszych tematów, którymi zajmowa si Zarzàd Powiatu nale à m.in.: funkcjonowanie szkó ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rypiƒski, analiza dzia alnoêci SP ZOZ w Rypinie, zapoznanie si z aktualnym stanem dróg, ustalenie planu dzia ania dla Zarzàdu Dróg Powiatowych na ca y rok, opracowanie regulaminu Powiatowego Urz du Pracy dotyczàcego sta y, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz wszystkich innych dzia aƒ skierowanych do osób bezrobotnych, realizacja projektów oêwiatowych. Radni pracowali w poszczególnych komisjach, które obradowa y zgodnie z przyj tymi planami pracy. Pe ne teksty uchwa Zarzàdu Powiatu, Rady Powiatu, sk ady komisji oraz protoko y z sesji Rady Powiatu znajdujà si na stronie internetowej:

3 Karnawa owy bal przebieraƒców odby si 20 stycznia br w Nadro u. Dzieci, m odzie, doroêli, opiekunowie i zaproszeni goêcie - blisko 350 osób - bawi o si w sali gimnastycznej ustrojonej przez tegorocznych maturzystów z Zespo u Szkó nr 4. Wszyscy zebrani zostali serdecznie powitani przez Ew Witkowskà i Katarzynà Bilickà z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które organizuje to wspania e spotkanie. Wsród goêci obecni byli m.in. pose na sejm RP Zbigniew Sosnowski, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Pawe Zgórzyƒski, starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski, burmistrz miasta Rypin Pawe Grzybowski, wójt gminy Rypin Janusz Tyburski, wójt gminy Brzuze Jan Koprowski, radna powiatu Monika Kalinowska, kierownicy oêrodków pomocy spo ecznej, ksiàdz infu at Marek Smogorzewski, ksiàdz pra at Tadeusz Zaborny proboszcz parafii Êw. Trójcy, proboszcz parafii Êw. Anny w a em ksiàdz Grzegorz Mazurkiewicz, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu oraz wiele zaprzyjaênionych osób. Starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski podzi kowa wszystkim za udzia w jubileuszowym balu i zach ci do wspólnej zabawy. S owa wdzi cznoêci za trud organizacji skierowa do wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. G os zabra tak e ksiàdz infu at, który wyrazi radoêç z udzia u w spotkaniu i yczy wielu pozytywnych wra eƒ. Zwróci uwag na koniecznoêç pami tania o drugim cz owieku i pochwali ide dzia aƒ na rzecz osób niepe nosprawnych. GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO XV Bal RadoÊci To ju pi tnasty raz uczestnicy integracyjnego Balu RadoÊci spotkali si, by wspólnie sp dziç czas i bawiç si w dobrych humorach. 3 Uczestnicy Balu RadoÊci bawili si wspaniale Mi ym akcentem by o ufundowanie przez przedstawicieli Fundacji Ziemia Dobrzyƒska sprz tu do hipoterapii osób niepe nosprawnych prowadzonej przez PCPR w Rypinie. W sk ad zestawu o wartoêci ok z wesz y m.in. pas dla konia, czaprak, zestaw do piel gnacji i kask. Kierownik PCPR w Rypinie Ewa Witkowska z o y a podzi kowania wszystkim darczyƒcom, wolontariuszom i osobom zaanga owanym w organizacj tego mi ego spotkania. W szczególnoêci podzi kowa a organizacjom pozarzàdowym od lat wspierajàcym dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych. Nast pnie pose Zbigniew Sosnowski, starosta Zbigniew Zgórzyƒski oraz dyrektor Zespo u Szkó nr 4 Jerzy Misiak wystrzelili w powietrze kolorowe konfetti, zapraszajàc tym samym do taƒca. WÊród przebieraƒców plàsajàcych po sali ujrzeç mo na by o m.in. diab a, ksi niczki, motylki i anio ki. Dzi ki zaanga owaniu, yczliwoêci i hojnoêci sponsorów nie zabrak o goràcych posi ków i s odkich przekàsek. Wspania a atmosfera, pozytywne nastroje, oprawa muzyczna zapewniona przez Rypiƒski Dom Kultury, konkursy oraz wyst py przygotowane przez uczniów nadroskiej szko y, uczestników Warsztatu Terapii Zaj ciowej Nadzieja, podopiecz-nych Ârodowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie oraz mieszkaƒców Domu Pomocy Spo ecznej Kombatant w Ugoszczu sprawi y, e ten jubileuszowy bal na d ugo zostanie w pami ci. Na scenie wystàpili m.in. podopieczni Ârodowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie

4 4 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Sponsorzy XV Balu RadoÊci: Starosta Rypiƒski i Rada Powiatu, Pan Zbigniew Sosnowski Pose na Sejm, Pan Pawe Zgórzyƒski Radny Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego, Radni Rady Miasta Rypin wraz z Panem Burmistrzem, Radni Gminy Wàpielsk wraz z Panem Wójtem, Wójt Gminy Rypin wraz z Gminnym OÊrodkiem Pomocy Spo ecznej w Rypinie, Wójt Gminy Skrwilno wraz z Gminnym OÊrodkiem Pomocy Spo ecznej w Skrwilnie, Wójt Gminy Brzuze, Zarzàd Firmy Rejs Sp. z o. o. Rypin, Paƒstwo Katarzyna i Piotr Pilarscy Firma Handlowa Rypin, Rypiƒski Dom Kultury, Pan Rafa Kalinowski - Euromarket w Szczutowie, Pani Anita Fede ChreÊcionko - Piekarnia Pati w Rypinie, Pani Alicja Skibiƒska Zak ad Produkcyjno Handlowy w Sosnowie, Paƒstwo Danuta i Piotr WiÊniewscy Firma Handlowa Krecik w Rypinie, Paƒstwo Katarzyna i Wojciech Gumowscy Hadepol Spó ka z o.o. w Rypinie, Pan Piotr Malinowski Cukiernia w Rypinie, Pani Katarzyna Lewandowska - Przedsi biorstwo Wielobran owe ZENIT w Rypinie, Panowie Jacek i Marian uchowscy - - P. P. H. uchowscy w Rypinie, Paƒstwo Ma gorzata i Witold GoÊliccy Klub Rozrywki TINA w Rypinie, Pan Maciej MyÊliƒski Kwiaciarnia Ró a w Rypinie, Pan Mariusz Trojakowski Spó dzielnia Mleczarska ROTR Rypin, oraz Darczyƒcy anonimowi. GoÊcie ze wzruszeniem podziwiali wyst py Wyst p bo onarodzeniowy w Oborach 18 stycznia, w Sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej w Oborach, odby si wyst p bo onarodzeniowy uczestników WTZ Nadzieja z Rypinie. Pomys odawcami tego spotkania byli Paƒstwo Ewa i Ryszard Kruziƒscy, których córka Izabela ucz szcza na zaj cia do WTZ i jednoczeênie by a jednà z recytatorek. Niepe nosprawnoêç jest obarczona najwi kszà liczbà mitów i stereotypów nie majàcymi nic wspólnego z rzeczywistymi cechami indywidualnych osób. Mówi si, e upoêledzeni sà g upi, niczego nie sà w stanie si nauczyç, niczego nie rozumiejà, e niepe nosprawnoêç intelektualna prowadzi do przest pczoêci, biedy, patologii, e mo na si tym zaraziç. Nic bardziej mylnego gdy to w aênie zaprezentowany przez niepe nosprawnych monta s owno-muzyczny wywo a wêród wiernych zgromadzonych w koêciele jak i zaproszonych goêci wiele wzruszeƒ i ez. Recytowane wiersze zmusi y do rozmyêlaƒ, refleksji nad tym co mamy, kim jesteêmy, jacy jesteêmy. Kilka prostych s ów, a jednak sama kwintesencja tego, czego my zdrowi ludzie w codziennej bieganinie nie dostrzegamy. Na uroczystà Msz Âw. jak równie na wyst p WTZ zaproszono wielu zacnych goêci: wêród nich by pose na sejm RP Zbigniew Sosnowski, radny sejmiku wojewódzkiego Pawe Zgórzyƒski, starosta golubsko-dobrzyƒski Andrzej Okruciƒski, starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski, burmistrz miasta Rypin Pawe Grzybowski, wójtowie, so tysi oraz duchowieƒstwo. Magdalena Lewandowska Kieruj Wyst p dostarczy mnóstwa wra eƒ

5 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 5 Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Rypina Rypiƒski orszak wyruszy w po udnie 6 stycznia. W tym dniu KoÊció Katolicki obchodzi uroczystoêç Objawienia Paƒskiego, znanà jako Âwi to Trzech Króli. Mieszkaƒcy Rypina i okolicznych miejscowoêci wzi li w nim liczny udzia. Z placu przy ul. Nowy Rynek ruszy barwny orszak Trzech Króli, który przybli y histori sprzed 2000 lat: m drcy ze Wschodu (zgodnie ze Êredniowiecznà tradycjà noszàcy imiona Kacper, Melchior i Baltazar) przybyli do Betlejem, by pok oniç si Dzieciàtku Jezus i Âwi tej Rodzinie oraz z o yç drogocenne dary z oto, kadzid o i mirr. Pochód poprowadzili trzej królowie ubrani w stroje nawiàzujàce do wydarzeƒ opisywanych w Ewangelii. Monarchom towarzyszy y setki osób: dzieci, rodzice, nauczyciele, samorzàdowcy, cz onkowie organizacji, s u b porzàdkowych oraz mieszkaƒcy miasta i powiatu. Uczestnicy przemarszu otrzymali korony i Êpiewniki. W kolorowym t umie obecni byli m.in. rycerze, anio y, diab y i pastuszkowie. Powiewa y sztandary. By y te kolorowe gwiazdy betlejemskie. Po drodze pielgrzymi zobaczyli sceny jase kowe. G oêno i radoênie Êpiewano kol dy. Wszyscy spot- W orszaku uczestniczy o ponad 5 tysi cy osób kali si przed scenà, na której w stajence znaleêli Âwi tà Rodzin. Tam oddali pok on Nowonarodzonemu Dzieci ciu. Nast pnie w koêciele parafialnym Êw. Stanis awa Kostki Ksiàdz Infu at Marek Smogorzewski odprawi uroczystà Msz Âwi tà w Âwi to Objawienia Paƒskiego. Orszak wspaniale prezentowa si na ulicach miasta. Zorganizowany by ju po raz trzeci dzi ki staraniom Akcji Katolickiej dzia ajàcej przy parafii Êw. Stanis awa Kostki, proboszczów obu rypiskich parafii, starosty, burmistrza i wielu wolontariuszy. Wydarzenie cieszy o si jeszcze wi kszym powodzeniem ni w latach ubieg ych. Rypin jest jednym z 330 polskich miast w których pod znakiem Fundacji Trzech Króli organizowany jest orszak. Barwny korowód spotkaç mo na tak e w wielu miejscowoêciach poza granicami Polski. D.W. Uroczysta Msza Âw.

6 6 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Ju po raz trzeci Orszak Trzech Króli przeszed ulicami naszego miasta w Âwi to Objawienia Paƒskiego 6 stycznia aby podà yç za królami do stajenki i pok oniç si Nowonarodzonemu Jezusowi. Ta uroczystoêç wpisuje si widaç na sta e w kalendarz naszych uroczystoêci koêcielnych i miejsko-powiatowych. W tym roku w orszaku wzi o udzia ponad 5 tysi cy osób. Wszystkich z àczy o wspólnotowe, radosne prze ycie historii sprzed 2000 lat. Aby to wszystko mog o zaistnieç, abyêmy wspólnie mogli prze yç to Êwi to w sposób niezwyk y musimy te wspólnie pracowaç, wspieraç si i chcieç byç razem. Ka de masowe przedsi wzi cie niesie za sobà koszty, ale te poêwi cenie swojego czasu i si. W tym miejscu Akcja Katolicka Parafii Êw. Stanis awa Kostki pragnie wyraziç swojà wdzi cznoêç za przyj cie patronatu i udzielenie wszelkiego wsparcia Dziekanowi Dekanatu Rypiƒskiego Proboszczowi Parafii Êw. Stanis awa Kostki w Rypinie Ksi dzu Infu atowi Markowi Smogorzewskiemu, StaroÊcie Rypiƒskiemu Zbigniewowi Zgórzyƒskiemu i Burmistrzowi Miasta Rypin Paw owi Grzybowskiemu. Wszystkim instytucjom, sponsorom indywidualnym, ofiarodawcom, osobom wspierajàcym nas podczas zbiórki w koêciele serdecznie dzi kujemy. Pragniemy te wyraziç podzi kowanie za wielkie zaanga owanie i ró norakà pomoc podczas organizacji jak i samego udzia u w Orszaku, uatrakcyjnienia go strojami, Êpiewem kol d i pod ka dym innym wzgl dem mówi Wies awa Winiarska prezes Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej g ównego organizatora Orszaku Trzech Króli. Jak e si nie cieszyç, e to przywrócone w 2011 r, jedno z najstarszych Êwiàt chrzeêcijaƒskich, tak pi knie wpisuje si w nasze ycie. Idziemy razem, idziemy radoêni, eby z o yç ho d Dzieciàtku. Jedni z g bokà wiarà, która jest darem, inni przez szacunek dla pi knej polskiej tradycji i kultury, jeszcze inni mo e po to, by w tym klimacie odnaleêç cos wa nego, za czym si t skni, nie zawsze sobie to uêwiadamiajàc. Wszyscy potrzebujemy pokoju, radoêci, wspólnoty i mi oêci, a Orszak Trzech Króli pozwala nam doêwiadczyç tych wartoêci. Jestem wdzi czny Bogu, e sà w naszych parafiach, mieêcie i powiecie ludzie Êwieccy ofiarni, bezinteresowni i zaanga owani, którzy tworzàc Akcj Katolickà i wspó pracujàc z nià sprawiajà, e Nowonarodzony Jezus ma poêród nas tak pi knà UroczystoÊç Objawienia Paƒskiego. Jak e si nie cieszyç i nie dzi kowaç wszystkim za organizacj, udzia i Êwiadectwo. PodnieÊ r k Bo e Dzieci, b ogos aw Ojczyzn mi à - naszà ma à ojczyzn Ziemi Rypiƒskà z nieukrywanà radoêcià mówi Ksiàdz Infu at Marek Smogorzewski. Ciesz si, e Orszak Trzech Króli wpisa si na sta e w tradycj naszego miasta i e ju po raz trzeci spotkaliêmy si na placu przy ul. Nowy Rynek, by wspólnie prze ywaç Dzieƒ Objawienia Paƒskiego. Wszystkim mieszkaƒcom sk adam serdeczne podzi kowania za tak liczny udzia, za wspólny Êpiew, yczliwoêç i za g bokie prze ywanie tego wyjàtkowego dnia. To dzi ki Paƒstwa obecnoêci mog a odbyç si ta pi kna uroczystoêç. Serdeczne wyrazy wdzi cznoêci sk adam równie wszystkim osobom zaanga owanym w przygotowanie Orszaku powiedzia burmistrz Rypina Pawe Grzybowski. Orszak Trzech Króli to bardzo ciekawa inicjatywa. Warto uczestniczyç w tym wydarzeniu i wspólnie Êpiewaç kol dy. Przebieg tego dnia pokazuje, e Orszak Trzech Króli to wydarzenie rodzinne, pe ne serdecznoêci i mnóstwa wra eƒ. Dzi ki wysi kom wielu osób uda o si stworzyç nowà tradycj. Liczny przemarsz mieszkaƒców miasta i powiatu napawa radoêcià, dlatego dzi kuj wszystkim osobom, które przyczyni y si do zorganizowania orszaku doda starosta Zbigniew Zgórzyƒski. Korowód poprowadzili Trzech Królowie Pok on Nowonarodzonemu Dzieciàtku oddali m.in. Ksiàdz Infu at, Burmistrz Miasta Rypin i Starosta Rypiƒski

7 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 7 Spotkanie samorzàdowców z prezydentem RP W Êrod 11 lutego we w oc awskim Centrum Kultury Browar B odby o si spotkanie z prezydentem RP Bronis awem Komorowskim, w którym wzi y udzia reprezentacje samorzàdów z po udniowo-wschodniej cz Êci województwa kujawsko-pomorskiego. WÊród kilkuset osób obecnych na sali byli samorzàdowcy z terenu naszego powiatu przedstawiciele Powiatu Rypiƒskiego i gmin. Do W oc awka przybyli tak e m.in. pos owie, senatorowie, marsza ek województwa, wojewoda kujawsko-pomorski, radni sejmiku województwa oraz prezydenci sàsiadujàcych miast. Okazjà do spotkania z g owà paƒstwa jest obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia samorzàdu terytorialnego. UroczystoÊç rozpocz a si od przemówienia prezydenta W oc awka Marka Wojtkowskiego, który powita goêcia honorowego obchodów oraz wszystkich bioràcych udzia w spotkaniu. - Czujemy si zaszczyceni z powodu wizyty prezydenta RP, który jest zarazem patronem samorzàdu terytorialnego w Polsce. Idee SolidarnoÊci po o y y podwaliny pod rozwiàzania ustrojowe, które przetrwa y do dziê. Pomys budowania samorzàdnoêci na bazie obywatelskoêci i wolnoêci jest nadal aktualny. JesteÊmy zobowiàzani, aby samorzàd terytorialny w tym duchu tworzyç. Samorzàd przetrwa 25 lat w bardzo dobrej kondycji. Posiada on bardzo wysokà ocen spo ecznà. Reforma samorzàdowa w Polsce si powiod a - mówi Marek Wojtkowski. Tu po nim wystàpi a Urszula Paliƒska, pierwszy prezydent W oc awka po 1989 roku, która wyg osi a przemówienie na temat poczàtków samorzàdnoêci we W oc awku i ca ym regionie. Prezydent RP Bronis aw Komorowski Prezydent Komorowski w swoim wystàpieniu podkreêla znaczenie reformy samorzàdowej sprzed 25 lat. - Co jest najwspanialszego w ramach polskiej wolnoêci? To jest samorzàdnoêç. Ona si nam naprawd uda a. W tym roku b dziemy cieszyli si z 25-lecia Polski samorzàdnej. Warto wracaç pami cià do lat poczàtku odbudowy polskiej samorzàdnoêci. Pierwsza ustawa z marca 1990 r. która przywraca a samorzàdnoêç Polsce, jest warta wspominania jako poczàtek k adzenia mocnych fundamentów pod gmach zwany paƒstwem Polskim, w którym dzisiaj mieszkamy i z którego mo emy si cieszyç - mówi prezydent RP. Zauwa y jednak, e nadal istnieje wiele problemów do rozwiàzania i barier do pokonania. Po przemówieniach goêcie obejrzeli wyst py artystyczne chóru Canto oraz zespo u taƒca klasycznego Classic. Prezydent Bronis aw Komorowski zamieni kilka s ów z reprezentantami poszczególnych samorzàdów. By a tak e okazja do zrobienia pamiàtkowych zdj ç. Dominika Wi c awska (fot. Urzàd Miasta W oc awek) Prezydent W oc awka Marek Wojtkowski Urszula Paliƒska opowiedzia a o poczàtkach samorzàdnoêci we W oc awku

8 8 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Zale y nam na rozwoju powiatu Piotr Czarnecki to wiceprzewodniczàcy Rady Powiatu w Rypinie, cz onek sta ych komisji Rady Powiatu: Komisji Rolnictwa, Ârodowiska i Rozwoju Wsi oraz Komisji Pracy, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeƒstwa Publicznego. Przewodniczàcy Komisji Statutowej oraz cz onek Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku. Zamieszka y w Ruszkowie (gm. Wàpielsk). Czy wybór Pana na radnego by zaskoczeniem? Jak uda o si Panu uzyskaç tak dobry wynik? Wynik uzyskany przez mojà kandydatur, jak na debiut, jest ca kiem niez y, aczkolwiek nie przypadkowy. Dobry wynik to efekt kilku miesi cy wyt onej pracy. Moja kampania by a prowadzona w sposób, który pozwala poddaç mojà osob ocenie wyborców. OczywiÊcie za dobrym wynikiem wyborczym stojà ludzie, którzy z nie mniejszym zapa em ni ja sam promowali mojà osob oraz co w moim przekonaniu najwa niejsze wyborcy, którzy pomimo wielu kontrkandydatów zdecydowali o tym, by to w aênie mnie daç szans. Za to serdecznie dzi kuj. Wiem, e bycie radnym to du a odpowiedzialnoêç. Otrzymanie mandatu wià e si z podj ciem ci kiej pracy i staraƒ, by nie zawieêç zaufania spo eczeƒstwa. Praca radnego wymaga aktywnoêci i zaanga owania, czasami trudno pogodziç jà z innymi obowiàzkami. Zachodzi koniecznoêç poêwi cenia wolnego czasu. Cieszy mnie jednak, e z obserwatora ycia spo ecznego sta em si jego aktywnym uczestnikiem. Pierwsze sesje V kadencji Rady Powiatu w Rypinie za nami. Jak czuje si Pan w roli wiceprzewodniczàcego? Funkcj wiceprzewodniczàcego traktuj jako pewnego rodzaju presti i zaufanie, jakim zosta em obdarzony przez radnych podczas g osowania w trakcie pierwszej sesji Rady Powiatu, jednak to komisje sà dla mnie miejscem i narz dziem, w którym upatruj prawdziwej szansy do realizacji moich za o eƒ jako radnego powiatu. Postaram si, bym jak najlepiej pe ni t rol na rzecz spo eczeƒstwa. Mam nadziej, e nie zawiod zaufania mieszkaƒców gminy Wàpielsk i ca ego powiatu, a koƒczàc kadencj b dziemy mogli z satysfakcjà powiedzieç, e uda o nam si zrobiç naprawd du o. Które sprawy mieszkaƒców powiatu rypiƒskiego b dà dla Pana priorytetowe? Jakie dzia ania nale y podjàç w pierwszej kolejnoêci? To moja pierwsza kadencja w Radzie Powiatu. Z wieloma sprawami spotykam si po raz pierwszy. Jestem na etapie diagnozowania problemów, których jak si okazuje nie jest ma o. Obecnie jesteêmy po pierwszych posiedzeniach poszczególnych komisji i powoli uêwiadamiam sobie z jakim ogromem zagadnieƒ przyjdzie si Radzie Powiatu zmierzyç. Mieszkaƒcy powiatu b dà informowani o konkretnych dzia aniach i ich kierunkach. Póki co analiza najistotniejszych zagadnieƒ jest w toku. Najwa niejsze jest rozwiàzywanie realnych problemów mieszkaƒców i dbanie o to, eby dobrze realizowaç obowiàzki za które wzi liêmy odpowiedzialnoêç. Chc, aby wyremontowane zosta y drogi. Bardzo powa nie traktuj te spraw szpitala, poziomu leczenia i opieki nad pacjentami. Nie mniej uwagi zwracam na aktualne problemy rolnictwa. B d dà y do realizacji moich planów. W drugie Êrody miesiàca Wiceprzewodniczàcy Rady Powiatu w Rypinie Piotr Czarnecki w godz pe ni dy ur w Urz dzie Gminy Wàpielsk, w pozosta e Êrody (w tych samych godzinach) w Starostwie Powiatowym w Rypinie. Serdecznie zapraszam wszystkich do przedstawiania swoich pomys ów, problemów czy propozycji rozwiàzaƒ. Jestem otwarty na rozmowy, obiecuj swoje zaanga owanie w sprawy spo eczeƒstwa i wspieranie nawet tych trudnych do zrealizowania. Jak Pana zdaniem uk ada si wspó praca w Radzie Powiatu? Moim zdaniem wspó praca uk ada si bardzo dobrze. Wszystkim radnym zale y na tym, by powiat rozwija si w miar swoich mo liwoêci, a zamieszkujàce na tym terenie osoby widzia y i czu y, e ich potrzeby sà spe niane. Jest wiele planów, jednak ich realizacja zwiàzana jest przede wszystkim z mo liwoêciami finansowymi samorzàdu. Zarówno w poszczególnych komisjach jak i na forum ca ej rady dyskutujemy merytorycznie i podejmujemy takie decyzje, które jak najlepiej przys u à si rozwojowi naszego powiatu. Zale y nam by zrobiç coê dobrego, chocia mamy ÊwiadomoÊç, e naszà rolà jest tak e rozwiàzywanie spraw trudnych, mniej optymistycznych. B dzie to wymaga o podejmowania kompromisów i gotowoêci na wspó prac, jednak jestem przekonany, e przez ca à kadencj najwa niejsze b dzie dobro samorzàdu. Dzi kuj za rozmow Dominika Wi c awska

9 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 9 Spotkanie dotyczàce opracowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypiƒskiego 26 stycznia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie, przedstawiciele siedmiu samorzàdów: Powiatu Rypiƒskiego, Miasta Rypin, Gminy Brzuze, Gminy Rogowo, Gminy Rypin, Gminy Skrwilno oraz Gminy Wàpielsk, wzi li udzia w spotkaniu, podczas którego zaj li si tematem Strategii Obszaru Rozwoju Spo eczno-gospodarczego Powiatu Rypiƒskiego. Opracowanie niniejszego dokumentu to kolejny krok potwierdzajàcy wspó prac na rzecz zrównowa onego rozwoju Obszaru Spo eczno-gospodarczego Powiatu Rypiƒskiego. Dzi ki porozumieniu i zacieênieniu wspó pracy wszystkich wymienionych jednostek b dà one mog y zaanga owaç si we wspólne ubieganie si o Êrodki strukturalne UE i efektywnie wykorzystaç fundusze w ramach realizacji polityki terytorialnej naszego województwa. Przedstawiciele samorzàdów: Pan Zbigniew Zgórzyƒski - starosta rypiƒski, Pan Marek Tyburski - wicestarosta, Pan Pawe Grzybowski - burmistrz miasta Rypin, wójtowie gmin: Pani Barbara Nowakowska wójt gminy Rogowo, Pan Dariusz Górski wójt gminy Wàpielsk, Pan Dariusz Kolczyƒski wójt gminy Skrwilno, Pan Jan Koprowski wójt gminy Brzuze, Pan Janusz Tyburski wójt gminy Rypin oraz ich wspó pracownicy przygotujà dokument i sporzàdzà list wspólnych projektów, które zostanà przekazane do oceny Urz du Marsza kowskiego. Na projekty wypracowane w powiecie przewidziane jest ok. 35 mln z, dost pnych w formie konkursów zamkni tych. Podczas spotkania Maria Wykrzykowska-Murawska ekspert ds. opracowania strategii przedstawi a prezentacj dotyczàcà najwa niejszych zagadnieƒ zwiàzanych z przygotowaniem dokumentu. Bioràcy udzia w spotkaniu przedstawiciele samorzàdów mieli mo liwoêç zadawania pytaƒ i wyjaêniania wàtpliwoêci. Podj te ustalenia pozwolà na realizacj kolejnych etapów opracowania strategii. D.W. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pierwszy w piàtej kadencji Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego odby si 16 stycznia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu. W zjeêdzie udzia wzi o 15 starostów, wêród których obecny by starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski. W czasie obrad starostowie wybrali spoêród siebie nowego przewodniczàcego i jego zast pców oraz delegata do Zarzàdu Zwiàzku Powiatów Polskich. W konwencie wzià udzia starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski - drugi z lewej (fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu) Decyzjà starostów Konwentowi Powiatów naszego województwa przewodniczyç b dzie starosta Êwiecki Franciszek Koszowski. Zosta on równie delegatem Konwentu do Zarzàdu ZPP. Na jego zast pców wybrano starost wàbrzeskiego Krzysztofa Maçkiewicza oraz starost toruƒskiego Miros awa Graczyka. Bioràcy udzia w spotkaniu omówili najwa niejsze z tematów dotyczàcych województwa kujawskopomorskiego, mówili m.in. o budowie i àczeniu Êcie ek rowerowych, funkcjonowaniu Lokalnych Grup Dzia ania, problemie subwencji oêwiatowej na uczniów z orzeczonà niepe nosprawnoêcià oraz o zasadach realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Spo ecznoêç RLKS. Starostowie zapoznali si tak e z informacjami dot. projektu Rozbudowa i modernizacja ewidencji gruntów i budynków, który jest prowadzony przez Zwiàzek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. D.W.

10 10 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Stra acy KP PSP w Rypinie podsumowali ubiegły rok 16 stycznia 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Paƒstwowej Stra y Po arnej w Rypinie odby a si narada s u bowa podsumowujàca ubieg y rok. W odprawie udzia wzi li przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski, pracownicy Urz dów Gmin prowadzàcy sprawy z zakresu ochrony przeciwpo arowej oraz prezesi, naczelnicy i kierowcy jednostek OSP, którzy bezpoêrednio realizujà zadania ratowniczo gaênicze. Obecni byli tak e przedstawiciele Oddzia ów Gminnych i Powiatowego OSP. W trakcie spotkania omówiono najwa niejsze z tematów dotyczàcych m.in. zakupów w ramach dotacji bud etowej dla zapewnienia gotowoêci bojowej jednostek OSP i realizacji projektu pn. Ludziom na ratunek zakup sprz tu specjalistycznego dla jednostek. Omówiono równie wyniki inspekcji operacyjno technicznej w OSP w 2014 r. Poza tym przedstawiono wyniki analizy wyszkolenia, wyniki przeglàdu technicznego sprz tu i wyposa enia oraz przedstawiono plan dezynfekcji sprz tu u ywanego podczas dzia aƒ ratowniczych po kontakcie z materia em potencjalnie infekcyjnym. D.W. Walne zebranie sprawozdawcze ochotników z OSP w Długiem Trwa okres przeprowadzania corocznych walnych zebraƒ cz onków Ochotniczych Stra y Po arnych na terenie powiatu rypiƒskiego. Jedno z takich zebraƒ zwo ane zosta o przez Zarzàd Ochotniczej Stra y Po arnej w D ugiem w gm. Wàpielsk. 24 stycznia br. w stra ackiej remizie spotkali si druhowie OSP w D ugiem i zaproszeni goêcie: wiceprezes Zarzàdu Oddzia u Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, pose na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Pawe Zgórzyƒski, wójt gminy Wàpielsk Dariusz Górski, komendant powiatowy Paƒstwowej Stra y Po arnej w Rypinie st. bryg. Mariusz Sztuczka oraz prezes Zarzàdu Oddzia u Powiatowego ZOSP RP w Rypinie Jan Pankowski. Starost rypiƒskiego reprezentowa Krzysztof Wysocki - pracownik Wydzia u Edukacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rypinie. Zebranie sprawozdawcze otworzy prezes Leszek Gurzkowski, a w dalszej cz Êci poprowadzi je przewodniczàcy zebrania Piotr Fuda a, który pe ni funkcj naczelnika jednostki. W trakcie spotkania zosta y przedstawione sprawozdanie finansowe oraz z dzia alnoêci OSP w D ugiem uwzgl dniajàce szczegó owe dane dotyczàce dzia alnoêci jednostki w 2014 roku, informacje o stanie wyszkolenia ochotników, zrealizowanych zakupach i przeprowadzonych pracach remontowych. Nie zabrak o planów na bie àcy rok: omówiono koniecznoêç zakupu nowego sprz tu, ustalono plan dzia ania na najbli sze miesiàce oraz zakres kolejnych remontów remizy. Zaproszeni goêcie dzi kowali druhom za ich trud, poêwi cenie, zaanga owanie oraz bezinteresownà s u b drugiemu cz owiekowi. Korzystajàc z okazji przekazali te yczenia: zdrowia, pomyêlnoêci oraz samych szcz Êliwych powrotów. Dominika Wi c awska

11 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 11 Poprzedni rok minàł spokojnie Rozmowa z Komendantem Paƒstwowej Stra y Po arnej w Rypinie st. bryg. mgr in. Mariuszem Sztuczka - Jak ocenia Pan miniony rok? Czy powiat rypiƒski podlegajàcy jednostce jest bezpiecznym rejonem? - Rok 2014 minà bardzo spokojnie. OdnotowaliÊmy spadek iloêci zdarzeƒ na terenie powiatu rypiƒskiego o 10% w stosunku do roku Bardzo istotnym jest, e w minionym roku nie mieliêmy wypadków wêród stra aków bioràcych udzia w dzia aniach ratowniczych. Nie odnotowaliêmy równie powa nych awarii sprz tu i pojazdów po arniczych. Powiat rypiƒski ze wzgl du na po o enie geograficzne oraz infrastruktur jest powiatem bezpiecznym. Jedynym zak adem o du ym ryzyku wystàpienia powa nej awarii przemys owej jest Firma Gaspol SA. Jednak zabezpieczenia zainstalowane w firmie, cykliczne çwiczenia odbywajàce si na terenie zak adu pozwalajà czuç si bezpiecznie. Zagro eniem, na które nie mamy wp ywu, sà dzia ania si natury: silne wiatry, gwa towne ulewy i wy adowania atmosferyczne. Likwidacja zdarzeƒ spowodowanych tymi czynnikami wymaga a zaanga owania ca ej komendy i jednostek OSP z powiatu rypiƒskiego. - Czy liczba zdarzeƒ, w których niezb dna by a interwencja stra aków zmieni a si w stosunku do wczeêniejszych lat? - Statystyka wyjazdów do zdarzeƒ w stosunku do poprzednich lat utrzymuje si na podobnym poziomie. W roku 2013 odnotowaliêmy 473 zdarzenia, w których brali udzia stra acy z naszej komendy z czego 114 to po ary, 344 miejscowe zagro enia i 15 alarmów fa szywych. W roku 2014 zdarzeƒ by o 444 czyli o 29 mniej, z czego 122 to po ary, 306 miejscowe zagro enia a 16 to alarmy fa szywe. - Jakie zdarzenia by y najbardziej niebezpieczne? - Niebezpiecznymi dla stra aków i poszkodowanych sà wszystkie zdarzenia, w których bierzemy udzia. Chodzi przecie o ratowanie mienia i ycia ludzkiego a o powodzeniu akcji decyduje czas i skutecznoêç dzia ania. Podczas po arów wchodzàc do wn trz budynków stra acy dzia ajà w ekstremalnych warunkach: pracujà w aparatach powietrznych, przy ograniczonej widocznoêci, w wysokiej temperaturze. W tym momencie nie ma miejsca na rozwa ania o poziomie niebezpieczeƒstwa bowiem jest ono wpisane w ryzyko naszej s u by. - Z roku na rok poprawia si stan wyposa enia stra nicy. Jakim sprz tem dysponujà stra acy, a które potrzeby pozostajà niezrealizowane? - Stan wyposa enia Komendy Powiatowej Paƒstwowej Stra y Po arnej w Rypinie jak i jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych w àczonych do Krajowego Systemu Ratowniczo GaÊniczego poprawia si ka dego roku. Obecnie dysponujemy podstawowym sprz tem do dzia aƒ gaêniczych jak i ratowniczych z zakresu: techniki, chemii, dzia aƒ na wodzie i lodzie oraz ratownictwa wysokoêciowego. Potrzeby sà jednak nadal du e, na najbli sze lata przewiduj zakup samochodu ci kiego gaêniczego oraz mikrobusa i samochodu operacyjnego. Równie pilnej wymiany wymagajà samochody w OSP Skrwilno, D ugie, Wàpielsk i Radziki Du e, które majà powy ej 30 lat. - Jak uk ada si wspó praca z jednostkami OSP? - Na terenie powiatu funkcjonuje 8 jednostek OSP w àczonych do KSRG oraz 33 jednostki pozasystemowe. Szczególne znaczenie dla bezpieczeƒstwa powiatu majà jednostki w àczone do KSRG i z cz onkami tych jednostek i w adzami spotykamy si najcz Êciej. Spotykamy si na szko-leniach, çwiczeniach i akcjach ratowniczo gaêniczych. Wspó praca dotyczy Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y Po arnej w Rypinie st. bryg. mgr in. Mariusz Sztuczka dzia alnoêci operacyjnej, uzgodnienia zakupów sprz tu, pojazdów a tak e dzia alnoêci kulturowo oêwiatowej, którà prowadzà jednostki OSP. Pomimo w asnych potrzeb danych jednostek udaje nam si dojêç do porozumienia. Stra aków ochotników darzymy szczególnym uznaniem za ich bezinteresownà pomoc i zaanga owanie w niesieniu pomocy poszkodowanym. Wspólnie z Zarzàdem Powiatowym ZOSP RP organizujemy zawody sportowe dla jednostek OSP na szczeblu gminnym i powiatowym. - A jak ocenia Pan wspó prac komendy z samorzàdem powiatowym? - Wspó praca z samorzàdem powiatowym uk ada si bardzo dobrze. Samorzàd w ramach swoich mo liwoêci wspiera finansowo dzia alnoêç Komendy Powiatowej PSP w Rypinie. Ka dego roku przeznaczane sà Êrodki finansowe na zakup sorbentów do usuwania ropopochodnych plam z dróg powiatowych oraz Êrodek pianotwórczy do dzia aƒ gaêniczych. Samorzàd równie wspiera finansowo zakupy samochodów gaêniczych i ratowniczych. Na bie àco wspó pracujemy z Wydzia em Zarzàdzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego przekazujàc informacje o zagro eniach jak równie o powa nych zdarzeniach. Dzi kuj za rozmow Dominika Wi c awska

12 12 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Spotkanie wigilijno-noworoczne Mi a i yczliwa atmosfera towarzyszy a wigilijno-noworocznemu spotkaniu, zorganizowanemu po raz kolejny przez Starostwo Powiatowe w Rypinie, Urzàd Miasta Rypin i rypiƒski oddzia Izby Handlowo-Przemys owej w Toruniu. W corocznych spotkaniach udzia biorà m.in. samorzàdowcy, przedsi biorcy, duchowieƒstwo, przedstawiciele instytucji oraz cz onkowie organizacji. W tym roku uroczystoêç odby a si 19 grudnia. Chocia aura tego dnia nie by a typowo zimowa, to atmosfera, która zapanowa a w Sali Kryszta owej Restauracji Modrzewiowa w Starorypinie, pachnàce choinki i dêwi ki kol d sprawi y, e ka dy z obecnych móg poczu klimat nadchodzàcych Âwiàt Bo ego Narodzenia. WÊród zaproszonych goêci obecni byli m.in. ksiàdz infu at Marek Smogorzewski, ksiàdz pra at Tadeusz Zaborny, pose Krzysztof Ardanowski, przewodniczàcy sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober, radny sejmiku województwa Pawe Zgórzyƒski, przewodniczàcy rady powiatu oraz rady miasta, radni powiatu i radni miejscy, wójt gminy Rypin Janusz Tyburski, kombatanci, przedsi biorcy, dyrektorzy i kierownicy instytucji paƒstwowych, jednostek miejskich i powiatowych, rolnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarzàdowych. Gospodarze spotkania wigilijnego uczniowie Szko y Muzycznej i uczestnicy spotkania zaêpiewali razem kilka polskich, tradycyjnych kol d. Gospodarze wieczoru: Zbigniew Zgórzyƒski starosta rypiƒski, Pawe Grzybowski burmistrz miasta Rypin oraz Zbigniew WiÊniewski prezes rypiƒskiego oddzia u Izby Handlowo-Przemys owej serdecznie podzi kowali za licznà obecnoêç w tym dniu i wspólnie sp dzony czas, a nast pnie z o yli goêciom i wszystkim mieszkaƒcom powiatu najlepsze yczenia Êwiàteczno-noworoczne. G os zabrali równie : przewodniczàcy sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober, pose Krzysztof Ardanowski i radny sejmiku Pawe Zgórzyƒski, który odczyta yczenia przes ane przez pos a Zbigniewa Sosnowskiego. Wspólna modlitwa, kràg splecionych d oni i serdeczne yczenia przekazywane sobie w trakcie amania si op atkiem zostanà w pami ci wszystkich bioràcych udzia w tej wyjàtkowej wigilii. D.W. Koncert przygotowali uczniowie Szko y Muzycznej Spotkanie umilone zosta o koncertem bo onarodzeniowym w wykonaniu m odych artystów ze Szko y Muzycznej dzia ajàcej przy Zespole Szkó nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie. Koncert poprowadzili Pani Iwona Jakubowska i Pan Konrad Mazurowski. Zdolni pianiêci, saksofonistki, flecistki oraz skrzypaczki zaprezentowali kilka Êwiàtecznych utworów. PublicznoÊç by a zachwycona. Wiele wra eƒ dostarczy tak e wyst p uczestników Warsztatu Terapii Zaj ciowej Nadzieja w Rypinie, którzy w podzi kowaniu za przygotowanie programu byli d ugo oklaskiwani przez wzruszonych goêci. Cz Êç artystyczna zakoƒczy a si wspólnym kol dowaniem: Wyst p uczestników Warsztatu Terapii Zaj ciowej Nadzieja w Rypinie

13 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 13 Bal Samorzàdowca Blisko 90 par bawi o si podczas Balu Samorzàdowca, który odby si 10 stycznia w Restauracji Modrzewiowa w Starorypinie. Dochód z tegorocznej imprezy w wysokoêci 6200 z zostanie przekazany na cele charytatywne. Do wspólnej zabawy i zaanga owania w szczytnym spo ecznie celu zaprosili Starosta Rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski oraz Przewodniczàcy Rady Powiatu w Rypinie Krzysztof Ceg owski. WÊród goêci obecni byli m.in. samorzàdowcy, przedsi biorcy i rolnicy. Wszystkich uczestników karnawa owego balu powita starosta Zbigniew Zgórzyƒski, który podzi kowa za obecnoêç i yczy wspania ych wra eƒ. Zach ci tak e do udzia u w loterii fantowej i aukcjach przedmiotów przekazanych przez lokalne firmy oraz sponsorów: Spó dzielni Mleczarskà ROTR w Rypinie, Narolco, EMIX, firm uchowscy sp. z o.o, Bank BG, Starostwo Powiatowe w Rypinie. Tradycyjnie odby a Âwiàteczne spotkanie z Parà Prezydenckà Dzieci z rodzin zast pczych i placówek opiekuƒczych z ca ej Polski uczestniczy y w Êwiàtecznym spotkaniu z Parà Prezydenckà, zorganizowanym w Pa acu Prezydenckim w Warszawie 19 grudnia 2014 roku. WÊród nich znalaz o si dziesi cioro dzieci z rodzin zast pczych z powiatu rypiƒskiego. Udzia tej grupy dzieci w Êwiàtecznym spotkaniu z Parà Prezydenckà: Annà i Bronis awem Komorowskimi by mo liwy dzi ki zaanga owaniu senatora Micha a Wojtczaka oraz Marka B aszkiewicza - radnego powiatu w poprzedniej kadencji. Warsztaty Êwiàteczne rozpocz y si w Pa acu Prezydenckim o godzinie Ka de dziecko otrzyma o czekoladowà bombk, dwa upieczone ciastka piernikowe oraz torcik piernikowy do ustrojenia: kolorowà czekoladà, wiórkami czekoladowymi, cukiereczkami i Êwiàtecznymi motywami. Nad ca oêcià warsztatów czuwali cukiernicy z firmy Wedel, którzy opiekowali si i pomagali najm odszym w wykonaniu Êwiàtecznych s odkich niespodzianek. Para Prezydencka bardzo aktywnie uczestniczy a w spotkaniu. Pani Anna Komorowska opowiada a o tradycjach zwiàzanych z obchodami Âwiat Bo ego Narodzenia w ich rodzinie. Mo na by o równie Ch tnych do taƒca nie brakowa o si licytacja tortu przekazanego przez Paƒstwa Balbin i Jerzego Koƒczalskich, którà tym razem wygrali Paƒstwo Ma gorzata i Grzegorz Kuêmiƒscy. Do taƒca zagra zespó Astor z Sierpca. D.W. zauwa yç otwartoêç Pary Prezydenckiej na kontakty z dzieçmi podchodzili do stolików przy których dzieci robi y Êwiàteczne czekoladowe smako yki, prowadzili rozmowy, pytali m.in. o to jak Êwi ta wyglàdajà w ich domach. W spotkaniu z Parà Prezydenckà uczestniczyli równie tacy goêcie jak: Natasza Urbaƒska, Tomasz Majewski, Wojciech Modest Amaro oraz Romuald Lipko. UroczystoÊç poprowadzi Krzysztof Ziemiec. Dzieci mia y mo liwoêç rozmowy z tymi znanymi osobami oraz zrobienia sobie z nimi pamiàtkowych zdj ç. Spotkanie zakoƒczy o si wspólnym zdj ciem z Parà Prezydenckà pod najpi kniejszà choinkà w Pa acu i pocz stunkiem przygotowanym dla uczestników Êwiàtecznej uroczystoêci. Joanna Drozdowska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie informuje, i od 9 lutego do 20 marca br. przyjmuje zg oszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w zaj ciach hipoterapii w 2015 roku. Hipoterapia przewidziana jest dla niepe nosprawnych dzieci do 16 roku ycia zamieszkujàcych na terenie Powiatu Rypiƒskiego. Informacje oraz wymagane druki dost pne sà w PCPR w Rypinie. Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Marcin Bartnicki ul. Warszawska 38a, Rypin tel

14 14 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO XXIII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ycia W którym roku zosta za o- ony Polski Czerwony Krzy? Czym jest hiperwitaminoza? Jak zachowaç si w przypadku oparzeƒ skóry? - z takimi pytaniami musieli zmierzyç si uczniowie gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych, którzy wzi li udzia w rejonowym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia, zorganizowanym 16 grudnia 2014 r. przez Oddzia Rejonowy PCK w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie. Wszyscy uczniowie oraz ich opiekunowie zostali powitani przez Jana Zabornego prezesa oddzia u PCK w Rypinie, który podzi kowa za udzia w konkursie. Starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski równie wyrazi swà wdzi cznoêç m odzie y za zg bianie wiedzy na temat od ywiania, aktywnoêci fizycznej oraz zachowaƒ prozdrowotnych, a nauczycielom za przekazywanie m odemu pokoleniu informacji dotyczàcych zdrowego stylu ycia. JedenaÊcioro uczniów przystàpi o do rozwiàzywania testu wiedzy, sk adajàcego si z 30 pytaƒ. Po sprawdzeniu odpowiedzi przez komisj okaza o si, e dwie uczennice zdoby y jednakowà liczb punktów. O wyniku musia a zdecydowaç dogrywka. Ostatecznie zwyci zcà w kategorii szkó ponadgimnazjalnych zosta a Ewelina Szymborska z Zespo u Laureaci i organizatorzy olimpiady Szkó nr 3 w Rypinie, przygotowana przez Panià Kamill uchowskà. W kategorii gimnazjów najlepszy wynik uzyska a Martyna WiÊniewska z Zespo u Szkó Miejskich w Rypinie, podopieczna Pani Beaty Went. Spotkanie zakoƒczy o si przekazaniem laureatom dyplomów, a wszystkim uczestnikom olimpiady, nauczycielom i organizatorom - pamiàtkowych upominków ufundowanych przez Powiat Rypiƒski. Ewelina i Martyna b dà reprezentowaç Powiat Rypiƒski w etapie okr gowym olimpiady, który odb dzie si w marcu w Bydgoszczy. Trzymamy kciuki i yczymy powodzenia! D.W. Wizyta uczniów w Starostwie Powiatowym 11 lutego starosta Zbigniew Zgórzyƒski przyjà niecodziennych goêci. Do Starostwa Powiatowego przyby a grupa uczniów Zespo u Szkó nr 3 im. Bogdana Che mickiego w Rypinie. G ównym za o eniem wycieczki by o przybli enie uczniom dzia alnoêci urz du. Uczniowie zwiedzili sal posiedzeƒ, w której odbywajà si sesje Rady Powiatu. Spotkali si w niej z kierownikiem Wydzia u Spraw Obywatelskich i Zdrowia Andrzejem Rywockim, który opowiedzia czym jest samorzàd, jaka jest jego struktura, poinformowa o zadaniach poszczególnych wydzia ów urz du i jednostek organizacyjnych Powiatu Rypiƒskiego. Nast pnie m odzie odwiedzi a poszczególne wydzia y Starostwa Powiatowego. Pracownicy opowiadali na temat wykonywanej przez siebie pracy. Starosta Zbigniew Zgórzyƒski podzi kowa za pierwsze tego typu spotkanie i odpowiada na zadawane pytania dotyczàce funkcjonowania naszego powiatu. Na zakoƒczenie wizyty wykonano pamiàtkowe zdj cie. D.W.

15 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 15 Sukcesy uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego Miesi cznik Perspektywy i gazeta Rzeczpospolita ju po raz pi tnasty opublikowa y Ranking Szkó Ponadgimnazjalnych. WÊród najlepszych ogólniaków w województwie na pozycji 26. uplasowa si Zespó Szkó nr 1 im. ks. Czes awa Lissowskiego w Rypinie. Przy ocenie ogólniaków Kapitu a Rankingu bierze pod uwag wyniki matury z przedmiotów obowiàzkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych i sukcesy szko y w olimpiadach. Nauka to pokarm dla rozumu jak zwyk mawiaç Lew To stoj. Taka maksyma przyêwieca a naszym wszystkim gimnazjalistom, którzy postanowili zawalczyç o tytu laureata w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Mo emy pochwaliç si ogromnymi sukcesami w tej materii. Do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z J zyka Angielskiego zakwalifikowali si Micha Rudol z klasy 2 Pa oraz Kamil Stawicki z klasy 2 Pb, opiekunem uczniów jest pani mgr Wioletta Wysocka. Uczniowie uzyskali tym samym tytu finalisty. Do etapu rejonowego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z Historii zakwalifikowali si : Oliwia Rochnowska z klasy 2 Pb, Micha Michalski z klasy 2 Pa oraz Rafa Paliƒski z klasy 3 Pa, natomiast do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z Historii przeszed Rafa Paliƒski z klasy 3 Pa uzyskujàc jednoczeênie tytu finalisty. Opiekunem jest pani mgr Joanna Marta Lewandowska. Do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z J zyka Rosyjskiego i jednoczeênie uzyskujàc tytu finalisty zakwalifikowa y si uczennice z klasy 3 Pb: Monika Tomkowska i Klaudia Jankowska, gimnazjalistki przygotowa a pani mgr Ewa Bia ob ocka. Klaudia Jankowska i Monika Tomkowska Uczniowie Liceum Ogólnokszta càcego równie mogà pochwaliç si du ymi osiàgni ciami. Do etapu rejonowego Olimpiady z J zyka Rosyjskiego przesz a Katarzyna Lipiƒska z klasy II D, uczennica przygotowana zosta a przez panià mgr Ew Bia ob ockà. Do fina u 30 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zakwalifikowali si Patryk Weso owski z klasy III D oraz Jakub Tatkowski z klasy IID, opiekunem licealistów jest pani mgr Ma gorzata Puchalska. Wawrzyniec Turowski zajà I miejsce w literackim konkursie Uzale nienia a przysz oêç narodu oraz Wp yw Êrodowiska na zdrowie organizowanych przez PCK w Rypinie. Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu. Mo na stwierdziç, e adna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wp ywa na podêwiadomoêç tak, jak muzyka. Wiedzà o tym uczniowie Zespo u Szkó nr 1, którzy rozwijajà si w tym w aênie kierunku i cz sto biorà Rafa Paliƒski, Patryk Weso owski, Katarzyna Lipiƒska i Wawrzyniec Turowski udzia w ró nych konkursach muzycznych. 14 stycznia 2015 odby si w Radziejowie Rejonowy Przeglàd Piosenki Szkó ponadgimnazjalnych King Of The Stage. Uczniowie Liceum Ogólnokszta càcego ju 3 raz stan li na podium zajmujàc drugie miejsce w kategorii zespo ów. Podczas konkursu uczniowie konkurowali z zespo ami, instrumentalistami oraz wokalistami z Torunia, Aleksandrowa oraz Radziejowa. Naszà szko reprezentowali nastàpujàcy uczniowie: Maciej uchowski gitara,micha Cichocki gitara basowa, Grzegorz Zaborowski perkusja, Dawid Chojnacki wokal. W kategorii solistów LO reprezentowa a Natalia Zdrojewska. Opiekunem m odych muzyków by pan mgr Sylwester Ziomek. W grudniu uczniowie Gimnazjum Powiatowego poczuli ducha i magi Âwiàt. Wraz z wychowawcami wybrali si do teatru im. Jerzego Szaniawskiego w P ocku na OpowieÊç wigilijnà Karola Dickensa. Ogromne wra enie zrobi na nich g ówny bohater Ebenezer Scrooge i jego metamorfoza. Uczniowie Zespo u Szkó nr 1 im. ks. Czes awa Lissowskiego dbajà równie o swojà sprawnoêç fizycznà. 23 stycznia w Zespole Szkó na 4 w Nadro u odby si drugi z trzech Powiatowych Turniejów Pi ki Siatkowej dziewczàt szkó ponadgimnazjalnych. Do turnieju zg osi y si wszystkie szko y powiatowe. Sk ad dru yny ZS nr 1 Rypin: Emilia Nadolna, Patrycja Jakubowska, Luiza B aszczak, Karolina Olszewska, Sylwia Piotrowska, Aleksandra Gorczyca, Lena Morawska, Aleksandra Paw owska, Weronika Waleszczyk, Julia JaguÊ, Katarzyna Witkowska, Natalia Rosiƒska. Opiekun zespo u: mgr Monika Lipka Szalkowska. Dziewcz ta wygra y jeden mecz, ale wszystko przed nimi, poniewa rozgrywki nadal si toczà. 15 grudnia 2014 roku w Rypiƒskim Centrum Sportu odby si Powiatowy Turniej w Koszykówk dziewczàt szkó gimnazjalnych. W turnieju wystartowa y trzy zespo y dziewczàt: Gimnazjum Powiatowe, ZSM Gimnazjum Rypin i Gimnazjum Ostrowite. Turniej zorganizowa Klub Koszykarski. Gimnazjum Powiatowe reprezentowa y: Joanna Pilarska, Natalia Prysz o, Iga Pawlak, Zuzanna Cieciurska, Julia Gardecka, Natalia Sawicka, Oliwia ZaleÊkiewicz, Zuzanna Jasiƒska, Oliwia Kucharska. Opiekun mgr Dorota Kaliszewska. Gimnazjum Powiatowe awansowa o do zawodów rejonowych. Najlepszà zawodniczkà turnieju zosta a Joanna Pilarska z Gimnazjum w Powiatowego. W ca ym turnieju zdoby a 34 pkt. Opracowa a: Wioletta Romanowska

16 16 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO W Wielkiej Orkiestrze grali tak e uczniowie Ekonomika W 23. Finale Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy czynnie uczestniczy Ekonomik - 29 wolontariuszy od rana do wieczora (w dwóch grupach czasowych), na ulicach Rypina zbiera o pienià ki na tegoroczny cel akcji Jerzego Owsiaka. W szkole odby a si dodatkowo licytacja gad etów podarowanych przez Orkiestr, która kwotà 278 z zwi kszy a szkolny wynik akcji. W sumie szko a zebra a z. Dzi ki zaanga owaniu m odzie y oraz hojnoêci mieszkaƒców miasta Zespó Szkó nr 2 zebra tak imponujàcà kwot, pobijajàc znaczàco zesz oroczny rekord. Mundurowi z trofeum Wolontariusze z ZS nr 2 ObronnoÊç ZS nr 2 w Rypinie z miesiàca na miesiàc, z roku na rok ma si coraz lepiej. Mundurowi znowu pokazali na co ich staç, zdobywajàc najwy sze trofeum. 3 grudnia 2014 r. w wojewódzkich zawodach sportowo-obronnych, zorganizowanych przez Centrum Szkolenia i Artylerii w Toruniu wywalczyli najwy sze podium. Sukces to tym wi kszy, e pokonali 12 dru yn 6-osobowych, w 12 konkurencjach! Nasi uczniowie musieli np. rzuciç granatem r cznym F-1 do celu, na czas na adowaç magazynek, opatrzyç rannego ze z amanà nogà i wynieêç go z pola walki, marszobiegiem pokonaç dystans 500 m w umundurowaniu czy pracowaç z mapà w terenie. Zwyci skà dru yn stworzyli uczniowie klas mundurowych (Dawid Pusz, Adrian Grabowski, Przemys aw Jachowski, Patryk Zaborowski, Lars Kaliszewski, Przemys aw Narewski), a do walki o zwyci stwo przygotowa a jà Jolanta Gawrych. Gratulujemy! Przyroda w fotografii to temat wojewódzkiego konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy. Konkurs adresowany by do uczniów szkó ponadgimnazjalnych naszego województwa i polega na wykonaniu kilku niebanalnych fotografii utrwalajàcych obrazy natury. Uczestnik konkursu musia pomys owo i intrygujàco zatytu owaç swoje fotografie. Zespó Szkó nr 2 w Rypinie mia tak e swoich reprezentantów - Monik ebrowskà z klasy IVA oraz Mateusza W odarskiego z IIIF. W konkursie przyznano 3 nagrody g ówne oraz wyró nienia. Jedno z nich przypad o uczniowi naszej szko y. 12 grudnia 2014 r. Mateusz W odarski wzià udzia w uroczystym rozdaniu nagród. Za zdobyte wyró nienie uczeƒ otrzyma dyplom oraz nagrody rzeczowe. Opiekunem uczniów by a El bieta Ko acz. Gratulujemy Mateuszowi umiej tnoêci dostrzegania (i utrwalania) tego, co w naturze najciekawsze i najpi kniejsze. Spotkanie z pracodawcami 12 grudnia 2014 roku w ZS nr 2 w Rypinie odby o si spotkanie nauczycieli przedmiotów zawodowych z przedstawicielami pracodawców rypiƒskich firm. Swojà obecnoêcià zaszczycili: Zbigniew WiÊniewski- Prezes Izby Przemys owo-handlowej Oddzia w Rypinie, Andrzej Laskowski - Dyrektor Oddzia u Banku BG oraz broker ubezpieczeniowy - Daria Sieklicka. Podczas konferencji omawiano zasady wspó pracy szko y i zak adów pracy pod kàtem dostosowania programów nauczania i praktyk zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Mowa by a tak e o oczekiwaniach pracodawców wobec absolwentów technikum ekonomicznego. Pozostaje mieç nadziej, e podj te decyzje zaowocujà jeszcze lepszà wspó pracà mi dzy szko à a pracodawcami rypiƒskich firm. Spotkanie z pracodawcami Wyró niony Mateusz W odarski (po prawej) Opracowa a: E.C.

17 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 17 Złota Szkoła ze Złotà Tarczà Zespó Szkó nr 3 im. Bogdana Che mickiego w Rypinie to brzmi dumnie. Zw aszcza, e szko a znowu, kolejny raz, znalaz a si w gronie najlepszych placówek w Polsce. Widaç nas w ogólnopolskim rankingu. Młodzi, zdolni, z indeksami Patryk WiÊniewski, ukasz Biernaciak i Marcin Derkowski trzy wa ne w szkole nazwiska. Trzej koledzy z tej samej klasy. Sà m odzi, zdolni, si gajà po najwy sze laury w swojej bran y. Od lewej Patryk WiÊniewski, Marcin Derkowski i ukasz Biernaciak. Panowie sà dumà szko y Panowie znajà si dobrze, lubià i dogadujà, we trójk odnoszà sukcesy, ale tak naprawd ka dy z nich pracuje i uczy si sam, na w asny rachunek. I na swój sukces. Szko a jest dumna z ca ej trójki i z ka dego z osobna. Panowie sà tegorocznymi maturzystami. O egzaminy potwierdzajàce kwalifikacje zawodowe martwiç si nie muszà, bo indeksy na wy sze uczelnie, dzi ki spektakularnym wynikom w Olimpiadzie Wiedzy o ywnoêci, majà ju w kieszeni. Patryk WiÊniewski mo e si poszczyciç najwy szà Na sukces pracuje w Che mickim wiele osób zarzàdzajàcy szko à dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie. Miesi cznik Perspektywy wraz z Rzeczpospolità opublikowa niedawno Ogólnopolski Ranking Szkó Ponadgimnazjalnych. Che micki jest jedynà szko à z powiatu rypiƒskiego, która zaj a w tym zastawieniu znaczàcà, wysokà pozycj. Niewiele jest takich szkó w ca ym województwie. Jest kilka powodów do dumy. Oto one: szko a zaj a 61. miejsce w Polsce w Rankingu Szkó Olimpijskich (takich, które majà w szeregach swoich uczniów laureatów olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim). Warto tu dodaç, e 60 szkó przed Che mickim to licea ogólnokszta càce, a ZS3 jest pierwszym w tym rankingu technikum, zajmuje 1. miejsce w Polsce wêród takich w aênie szkó. W Rankingu Techników 2015 w Polsce zajmujemy wysokie 49. miejsce. W tym samym rankingu w skali województwa kujawsko-pomorskiego zajmujemy 4. miejsce. JesteÊmy zdecydowanym i niekwestionowanym liderem w Rankingu Egzaminów Zawodowych (technik agrobiznesu) plasujemy si jako szko a na 1. miejscu w Polsce. W tym samym rankingu (technik technologii ywnoêci) zajmuje Che micki 2. miejsce w Polsce. Wszystkie te wysokie noty i trofea sprawi y, e Che micki zosta wyró niony Z otà Tarczà. 3 lutego w sali konferencyjnej Urz du Wojewódzkiego w Bydgoszczy odby a si uroczystoêç wr czenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej oraz wojewódzkiego podsumowania Ogólnopolskiego Rankingu Szkó Ponadgimnazjalnych 2015 miesi cznika edukacyjnego Perspektywy. Dyrektor ZS nr 3 w Rypinie Joanna Krukowska, kierownik szkolenia praktycznego Andrzej Jankowski i starosta Zbigniew Zgórzyƒski z radoêcià odebrali gratulacje od Anny ukaszewskiej kurator oêwiaty. Wr czenie wyró nienia dla Zespo u Szkó nr 3 Êrednià ocen w szkole. Zajà 5. miejsce w XL Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, dzi ki czemu zdoby indeks na Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie, gdzie zamierza kontynuowaç nauk. Patryk znalaz si tak e wêród 60-ciu najlepszych i najzdolniejszych uczniów w województwie kujawsko-pomorskim i jest laureatem stypendium Zdolni na Start. ukasz Biernaciak to laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o ywnoêci, dzi ki temu jest tak e posiadaczem indeksu na wiele uczelni i zamierza kontynuowaç nauk, studiujàc. ukasz to tak e jeden z najzdolniejszych uczniów w województwie kujawsko-pomorskim, czego dowodem jest stypendium Zdolni na Start. Marcin Derkowski po stypendium nie si gnà, ale wykaza si ogromnà wiedzà i umiej tnoêciami, prezentujàc swoje mo liwoêci w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o ywnoêci. Wywalczy tak e tytu laureata i dysponuje indeksem na kilka wy szych uczelni. Pierwsze koty za płoty Pierwszy miesiàc nowego roku w Che mickim by bardzo pracowity. Spora grupa uczniów zdawa a po raz pierwszy w nowej formule egzaminy potwierdzajàce kwalifikacje w zawodzie. Do szko y przyjechali egzaminatorzy z innych szkó i przyglàdali si umiej tnoêciom podopiecznych Che mickiego. Potem surowo ich oceniali. Jednà z grup uczniów, która musia a przejêç przez egzaminacyjne sito byli adepci sztuki gastronomicznej. Posz o im bardzo dobrze. Egzaminy przeprowadzono w nowej pracowni gastronomicznej w szkole. Kolejne egzaminy potwierdzajàce kwalifikacje w zawodzie ju w ferie zimowe. Tegoroczni uczniowie czwartych klas Pracownia gastronomiczna b dà zdawaç egzaminy zawodowe wg starej formu y (sprzed reformy szkolnictwa zawodowego). Odb dà si one po staremu w czerwcu. Opracowa a: Agnieszka Czajkowska

18 18 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Technicy pojazdów samochodowych ZS Nr 4 w Nadro u na zaj ciach praktycznych Uczniowie klasy III Technikum Pojazdów Samochodowych w ZS Nr 4 Nadro u odbyli tygodniowà praktyk w zakresie obróbki skrawaniem. Zaj cia kszta cenia praktycznego odby y si w zaprzyjaênionym ze szko à Z.U.P i H. Pana Benedykta Pilarskiego. Dzi ki yczliwoêci w aêciciela zak adu uczniowie zapoznali si z budowà i wykorzystaniem takich maszyn jak: tokarki, frezarki, strugarki, szlifierki, wiertarki, przecinarki automatyczne BTC-50 oraz przyrzàdami takimi jak podzielnice i manipulatory. Uczniowie zdobyli umiej tnoêci w zakresie ostrzenia wybranych narz dzi obróbkowych i wykonywania prac z obróbki skrawaniem przydatnych w naprawach samochodowych. Szczególnie ciekawe dla m odzie y okaza y si zaj cia z wykorzystaniem najnowoczeêniejszego centrum obróbki skrawaniem. Zak ad pana Benedykta Pilarskiego jest jednym z dwóch zak adów w województwie kujawsko-pomorskim posiadajàcym tak nowoczeênie sterowanà maszyn. Jej twórczoêç poetycka O sobie pisze: Choleryczka, której lepiej nie dra niç. Zaborcza, przekorna, despotyczna wobec siebie i innych. Gdy postawi sobie jakiê cel, zrobi wszystko aby go osiàgnàç. Nie jestem zbyt wylewna, czekam a inni zrobià pierwszy krok Marta Krzak jest uczennicà III klasy technikum budowlanego w Zespole Szkó Nr 4 im. Ziemi Dobrzyƒskiej w Nadro u. Uzyskuje wysokie wyniki nauczania, w tak trudnym i nietypowym jak dla dziewczyny kierunku, jakim jest budownictwo. Ch tnie anga uje si w przedsi wzi cia podejmowane przez szko i poza nià. Uczestniczy w zaj cia chóru szkolnego i koncertach, które sta y si tradycjà ZS Nr 4 w Nadro u. Marta ma tak e zdolnoêci recytatorskie, których potwierdzeniem sà wysokie wyniki uzyskiwane w ró norodnych konkursach. Pola doêwiadczalne pola edukacji dla uczniów ZS Nr 4 w Nadro u Podpisanie umowy 30 stycznia br. w Zespole Szkó nr 4 im. Ziemi Dobrzyƒskiej w Nadro u zosta a podpisana umowa dzier awy dzia ek o powierzchni ha pomi dzy Prezesem Firmy Narolco Henrykiem Fosiƒskim a Dyrektorem Jerzym Misiakiem. Dzier awione grunty rolne zostanà przeznaczone na poletka doêwiadczalne i pokazy do celów dydak- Przewidywane sà jeszcze zaj cia praktyczne z zakresu spawalnictwa. Odbywajà si one przy sterowanym komputerowo centrum wypalania elementów wielkogabarytowych. Praktyki b dà realizowane równie w tym samym zak adzie. Uczniowie podczas praktyki Jej ostatni sukces poetycki z grudnia 2014 roku to I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim organizowanym przez PCK w Rypinie pt. : Uzale nienia a przysz oêç narodu. Marta ma od stycznia 2013 roku Marta Krzak swojà stron w gazetce szkolnej CZWÓRKA, stron internetowà gdzie na bie àco zamieszczane sà kolejne systematycznie powstajàce nowoêci poetyckie. Marta to skromna, pouk adana osoba. Daje wiele z siebie, nie oczekujàc pochwa y. tycznych dla m odzie y szkolnej, studentów oraz rolników w ramach cyklicznych spotkaƒ i pokazów organizowanych przy wspó pracy z powiatem rypiƒskim. Firma Narolco wyrazi a zgod na wspó prac w zakresie organizacji i przygotowania poletek doêwiadczalnych ze szko ami, uczelniami, Kujawsko Pomorskim OÊrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz innymi podmiotami wprowadzajàcymi nowoczesne technologie w rolnictwie. Strony podpisujàce umow dzier awy zobowiàza y si równie do organizacji cyklicznych pokazów, sympozjów pod has em Dni Pola. Dzi ki wspó pracy Zespo u Szkó nr 4 im. Ziemi Dobrzyƒskiej w Nadro u z firmà Narolno oraz producentami maszyn i narz dzi rolniczych, a tak e Êrodków do produkcji rolniczej m odzie i rolnicy b dà mogli zapoznaç si z najnowoczeêniejszymi technologiami w rolnictwie. Opracowa a: Marta Bednarczuk

19 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 19 Mikołajki w Zespole Szkół nr 5 W dniu 5 grudnia w Zespole Szkó nr 5 im ks. Jana Twardowskiego odby y si Miko ajki na sportowo. Uczniowie podzieleni na dwie dru yny rywalizowali w wyêcigach rz dów. Konkurencje by y dostosowane do wieku oraz sprawnoêci fizycznej. Uczniowie z m odszych klas wzi li udzia w konkursie plastycznym o tematyce Êwiàtecznej pt. Mój wymarzony prezent, za który otrzymali pamiàtkowe dyplomy. Bardzo ciekawym i widowiskowym punktem imprezy by pokaz jazdy i akrobacji na deskorolce przez ucznia Wadima Strausa z klasy VI oraz wizyta Miko aja z prezentami. Miko aj odwiedzi równie oddzia y przedszkolne przy ul. Dworcowej. Wszystkie dzieci otrzyma y s odkie paczki. Wizyta Miko aja sprawi a du o radoêci I Turniej Halowej Piłki No nej W Êrod 14 stycznia 2015 r. na hali sportowej Rypiƒskiego Centrum Sportu zosta rozegrany I Turniej Halowej Pi ki No nej o Puchar Dyrektora ZS nr 5 w Rypinie. W turnieju wzi li udzia podopieczni Warsztatów Terapii Zaj ciowej w Rypinie, Ârodowiskowego Domu Samopomocy i uczniowie ZS nr 5. Celem tego turnieju by a nie tylko popularyzacja pi ki no nej i upowszechnianie sportu wêród osób niepe nosprawnych, ale tak e podnoszenie ogólnej sprawnoêci fizycznej oraz konfrontacja umiej tnoêci sportowych. Zawodnicy grali systemem ka dy z ka dym pami tajàc o zasadach fair- play. Klasyfikacja koƒcowa Turnieju: I miejsce - Ârodowiskowy Dom Samopomocy II miejsce ZS nr 5 III miejsce - Warsztaty Terapii Zaj ciowej Misterium Bo onarodzeniowe 17 grudnia 2014 r. dla wszystkich uczniów, rodziców i zaproszonych goêci odby o si Misterium Bo onarodzeniowe, które wprowadzi o wszystkich w chwil refleksji o Âwi tach Bo ego Narodzenia. Drugà cz Êç spotkania stanowi koncert kol d i pastora ek. Uczniowie ucz szczajàcy do Szko y Muzycznej przygotowani przez swoich nauczycieli zaprezentowali bogactwo utworów zwiàzanych z tematykà Êwiàtecznà. Dyrektor szko y Jaros aw Tomkowski w imieniu grona pedagogicznego z o y wszystkim yczenia Êwiàteczne. Po koncercie odby a si wigilia dla nauczycieli, pracowników szko y i zaproszonych goêci. Koncert kol d i pastora ek zachwyci publicznoêç Uczniowie odwiedzili pacjentów hospicjum Tradycyjnie przed Êwi tami Bo ego Narodzenia uczniowie z Zespo u Szkó Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie odwiedzili rypiƒskie hospicjum, przynoszàc pacjentom w asnor cznie upieczone i pi knie opakowane pierniczki oraz kartki z yczeniami Êwiàtecznymi. Dzieciom towarzyszy y panie: wicedyrektor Iwona Andrzejczuk, pracownice rypiƒskiego GOPS-u i opiekun szkolnego ko a PCK Pani Joanna Maciejewska. Przedsi wzi cie by o mo liwe dzi ki wsparciu finansowemu GOPS-u. Wizyta w hospicjum nades ane

20 Rypienica jest lewobocznym dop ywem Drw cy o d ugoêci 35.8 km. Swój poczàtek bierze we wsi St powo, zaê niektórzy autorzy podajà, e w okolicach wsi Skudzawy. Zbiera wody z zabagnionych terenów równiny sandrowej w okolicy wsi St powo i Wólka. Du y ciek doprowadza wody ze wsi Skudzawy i Szucie, a w okolicy Modlina àczy si z g ównym nurtem rzeki. Rypienica p ynie przez spi trzone stawy w Kamionce, gdzie znajduje si ma a elektrownia wodna. Dalej, ko o Zakrocza zasila 3 stawy rybne. Po oko o 10 km wkracza w terem wysoczyzny morenowej charakteryzujàcej si urzeêbionà powierzchnià z licznymi zag bieniami torfowo-bagiennymi i pagórkami. Rzeka wykorzystuje g boko wci tà w wysoczyzn rynn subglacjalnà, tworzàc malownicze meandry na odcinku od Dylewa do Rypina. Dno doliny o szerokoêci od 250 do 750 m, wys ane jest torfami, których g bokoêç cz sto przekracza 4 m.w dolnym biegu wkracza w obszar pradoliny Drw cy i rozdwaja si wp ywajàc dwoma nurtami do Drw cy. Ten oko o 3 km teren jest podmok y, bagienny, poroêni ty g ównie trzcinà pospolità. Dawniej w górnym biegu rzeki znajdowa y 3 m yny wodne: w Modlinie, Kamionce i Dylewie. Powierzchnia zlewni wynosi km 2 (Rys.1). W górnym biegu, na równinie sandrowej dominujà grunty rolne. àki i pastwiska zajmujà du à cz Êç rynny Rypienicy, która urozmaicona jest tak e skupiskami drzew i krzewów z dominacjà olchy. Rypienica w górnym biegu jest zasilana szeregiem ma ych dop ywów pochodzàcych g ównie z wód podziemnych. Struga Dylewska (3) wyp ywa z okolic Sad owa i Godziszew. Struga Starorypiƒska (5) odwadnia Starorypin, Stawiska, Linne i odprowadza nadmiar wód z Jeziora Sad owskiego. Po lewej stronie wyst pujà 3 najwi ksze cieki zasilajàce Rypienic. Struga Pràtnia (4) odwadnia tereny wsi D biany, Zakrocz, Dylewo i Pr czki. Drugi ciek wodny odwadnia Sikory, Kowalki i Borzymin. Struga Dunaj (7) odprowadza wody z terenu Wàpielska, Kie pin, D ugiego, Warpalic. Struga Dunaj jednoczeênie odprowadza nadmiar wód z jezior: Czarownica, àczonek, Tràbin i D ugie, a tak e z Kie piƒskiego i Warpalickiego. W Êrodkowym biegu nad rzekà po o one jest miasto Rypin, które posiada mechaniczno-biologicznà oczyszczalni Êcieków komunalnych. Oczyszczone w ten sposób Êcieki komunalne w iloêci 2075 m 3 na dob odprowadzane sà do rzeki. Spó dzielnia Mleczarska ROTR odprowadza równie do rzeki oczyszczone przez przyzak adowà oczyszczalni wody poprodukcyjne w iloêci 1043 m 3 /d. Dzi ki temu, e oko o 86% mieszkaƒców miasta korzysta z sieci kanalizacyjnej, a na terenach wiejskich dzia ajà oczyszczalnie przydomowe, nast puje cz Êciowa poprawa jakoêci wód w rzece i coraz wi cej gatunków ryb znajduje sprzyjajàce warunki do ycia. Przy wysokim stanie wody na wiosn mo na sp ynàç kajakami bez baga u od Rypina do Drw cy (odcinek ok. 24 km). Ârodkowy i dolny odcinek rzeki wraz z dolinà po o ony jest w obszarze chronionego krajobrazu Doliny Drw cy. dr in. Marek Tyburski GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Redaktor: Dominika Wi c awska, Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rypinie Przygotowanie do wydania: Starostwo Powiatowe w Rypinie Rypin, ul. Warszawska 38, tel Opracowanie graficzne: Aleksandra Âwiniarska Realizacja: Drukarnia PetitGraf Brodnica, ul. Jod owa 6, tel./fax

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie i jego Aptekarze

Podkarpacie i jego Aptekarze Thesaurus A p o t h e c a Nr 3 i ri Podkarpacie i jego Aptekarze Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska w Rzeszowie Rzeszów, paêdziernik 2011 r. Komitet Redakcyjny Serii Wydawniczej: Przewodniczàcy dr n.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo