Luty 2015 ISSN X egzemplarz bezp atny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny"

Transkrypt

1 Luty 2015 ISSN X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y Po arnej o bezpieczeƒstwie w powiecie 25-lecie samorzàdnoêci fot. rzeka Rypienica zimà

2 2 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Stałych Rady Powiatu w Rypinie W poprzednim numerze informowaliêmy Paƒstwa o pierwszej sesji V kadencji Rady Powiatu w Rypinie. W ostatnim czasie radni obradowali podczas trzech sesji. Realizujàc zadania w asne Rada Powiatu zajmowa a si m.in. tematem pomocy spo ecznej, edukacji, gospodarowania nieruchomoêciami, przebiegiem remontów i aktualnym stanem dróg oraz s u by zdrowia. Podczas II sesji Rady Powiatu V kadencji, odbytej w dniu 17 grudnia 2014 r., Êlubowanie na radnego z o y Pan Rafa Jaworski, który w zwiàzku z wygaêni ciem mandatu radnego Pana Paw a Grzybowskiego (objà stanowisko burmistrza Miasta Rypin) wstàpi na jego miejsce. Pan Rafa Jaworski, kandydat z tej samej listy, w wyborach uzyska kolejno najwi kszà liczb g osów. Od tego momentu Rada Powiatu liczy 17 radnych. W g osowaniach jawnych radni zdecydowali, e pracowaç b dà w pi ciu sta ych komisjach Rady, ustalili ich sk ady osobowe i wybrali przewodniczàcych. Podczas obrad podj to tak e decyzj dot. wysokoêci wynagrodzenia Starosty Rypiƒskiego. Radni wybrali reprezentantów Powiatu Rypiƒskiego w Zwiàzku Powiatów Województwa Kujawsko Pomorskiego, którymi zostali Pan Zbigniew Zgórzyƒski Starosta Rypiƒski i Pan Tomasz Sugalski Geodeta Powiatowy. W trakcie sesji zosta przedstawiony nowo powo any Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Piotr Litke. III sesja Rady Powiatu odby a si w dniu 30 grudnia 2014 r., a jednymi z najwa niejszych punktów by y: podj cie uchwa y dotyczàcej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypiƒskiego na lata oraz uchwalenie Programu wspó pracy Powiatu Rypiƒskiego z organizacjami pozarzàdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alnoêci po ytku publicznego i o wolontariacie na rok Radni zdecydowali tak e o powo aniu Komisji Statutowej, która jest komisjà doraênà. Do zadaƒ Komisji Statutowej nale y opiniowanie zmian Statutu Powiatu Rypiƒskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz regulaminów jednostek organizacyjnych Powiatu Rypiƒskiego. Kolejne obrady Rady Powiatu odby y si 4 lutego 2015 r. Podczas nich radni wybrali delegata Powiatu Rypiƒskiego do Zgromadzenia Ogólnego Zwiàzku Powiatów Polskich, którym zosta Pan Zbigniew Zgórzyƒski Starosta Rypiƒski oraz delegatów na cz onków Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku w osobach Pana Krzysztofa Ceg owskiego i Pana Piotra Czarneckiego. Nast pnie radni zatwierdzili plany pracy komisji sta ych Rady Powiatu i uchwalili plan pracy Rady. W trakcie sesji przyj li do realizacji program rozwoju pieczy zast pczej dla Powiatu Rypiƒskiego i zdecydowali o przekazaniu Êrodków na zakup oznakowanego samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. Radni omówili te bie àce, najistotniejsze sprawy powiatu. Do najwa niejszych tematów, którymi zajmowa si Zarzàd Powiatu nale à m.in.: funkcjonowanie szkó ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rypiƒski, analiza dzia alnoêci SP ZOZ w Rypinie, zapoznanie si z aktualnym stanem dróg, ustalenie planu dzia ania dla Zarzàdu Dróg Powiatowych na ca y rok, opracowanie regulaminu Powiatowego Urz du Pracy dotyczàcego sta y, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz wszystkich innych dzia aƒ skierowanych do osób bezrobotnych, realizacja projektów oêwiatowych. Radni pracowali w poszczególnych komisjach, które obradowa y zgodnie z przyj tymi planami pracy. Pe ne teksty uchwa Zarzàdu Powiatu, Rady Powiatu, sk ady komisji oraz protoko y z sesji Rady Powiatu znajdujà si na stronie internetowej:

3 Karnawa owy bal przebieraƒców odby si 20 stycznia br w Nadro u. Dzieci, m odzie, doroêli, opiekunowie i zaproszeni goêcie - blisko 350 osób - bawi o si w sali gimnastycznej ustrojonej przez tegorocznych maturzystów z Zespo u Szkó nr 4. Wszyscy zebrani zostali serdecznie powitani przez Ew Witkowskà i Katarzynà Bilickà z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które organizuje to wspania e spotkanie. Wsród goêci obecni byli m.in. pose na sejm RP Zbigniew Sosnowski, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Pawe Zgórzyƒski, starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski, burmistrz miasta Rypin Pawe Grzybowski, wójt gminy Rypin Janusz Tyburski, wójt gminy Brzuze Jan Koprowski, radna powiatu Monika Kalinowska, kierownicy oêrodków pomocy spo ecznej, ksiàdz infu at Marek Smogorzewski, ksiàdz pra at Tadeusz Zaborny proboszcz parafii Êw. Trójcy, proboszcz parafii Êw. Anny w a em ksiàdz Grzegorz Mazurkiewicz, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu oraz wiele zaprzyjaênionych osób. Starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski podzi kowa wszystkim za udzia w jubileuszowym balu i zach ci do wspólnej zabawy. S owa wdzi cznoêci za trud organizacji skierowa do wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. G os zabra tak e ksiàdz infu at, który wyrazi radoêç z udzia u w spotkaniu i yczy wielu pozytywnych wra eƒ. Zwróci uwag na koniecznoêç pami tania o drugim cz owieku i pochwali ide dzia aƒ na rzecz osób niepe nosprawnych. GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO XV Bal RadoÊci To ju pi tnasty raz uczestnicy integracyjnego Balu RadoÊci spotkali si, by wspólnie sp dziç czas i bawiç si w dobrych humorach. 3 Uczestnicy Balu RadoÊci bawili si wspaniale Mi ym akcentem by o ufundowanie przez przedstawicieli Fundacji Ziemia Dobrzyƒska sprz tu do hipoterapii osób niepe nosprawnych prowadzonej przez PCPR w Rypinie. W sk ad zestawu o wartoêci ok z wesz y m.in. pas dla konia, czaprak, zestaw do piel gnacji i kask. Kierownik PCPR w Rypinie Ewa Witkowska z o y a podzi kowania wszystkim darczyƒcom, wolontariuszom i osobom zaanga owanym w organizacj tego mi ego spotkania. W szczególnoêci podzi kowa a organizacjom pozarzàdowym od lat wspierajàcym dzia ania na rzecz osób niepe nosprawnych. Nast pnie pose Zbigniew Sosnowski, starosta Zbigniew Zgórzyƒski oraz dyrektor Zespo u Szkó nr 4 Jerzy Misiak wystrzelili w powietrze kolorowe konfetti, zapraszajàc tym samym do taƒca. WÊród przebieraƒców plàsajàcych po sali ujrzeç mo na by o m.in. diab a, ksi niczki, motylki i anio ki. Dzi ki zaanga owaniu, yczliwoêci i hojnoêci sponsorów nie zabrak o goràcych posi ków i s odkich przekàsek. Wspania a atmosfera, pozytywne nastroje, oprawa muzyczna zapewniona przez Rypiƒski Dom Kultury, konkursy oraz wyst py przygotowane przez uczniów nadroskiej szko y, uczestników Warsztatu Terapii Zaj ciowej Nadzieja, podopiecz-nych Ârodowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie oraz mieszkaƒców Domu Pomocy Spo ecznej Kombatant w Ugoszczu sprawi y, e ten jubileuszowy bal na d ugo zostanie w pami ci. Na scenie wystàpili m.in. podopieczni Ârodowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie

4 4 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Sponsorzy XV Balu RadoÊci: Starosta Rypiƒski i Rada Powiatu, Pan Zbigniew Sosnowski Pose na Sejm, Pan Pawe Zgórzyƒski Radny Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego, Radni Rady Miasta Rypin wraz z Panem Burmistrzem, Radni Gminy Wàpielsk wraz z Panem Wójtem, Wójt Gminy Rypin wraz z Gminnym OÊrodkiem Pomocy Spo ecznej w Rypinie, Wójt Gminy Skrwilno wraz z Gminnym OÊrodkiem Pomocy Spo ecznej w Skrwilnie, Wójt Gminy Brzuze, Zarzàd Firmy Rejs Sp. z o. o. Rypin, Paƒstwo Katarzyna i Piotr Pilarscy Firma Handlowa Rypin, Rypiƒski Dom Kultury, Pan Rafa Kalinowski - Euromarket w Szczutowie, Pani Anita Fede ChreÊcionko - Piekarnia Pati w Rypinie, Pani Alicja Skibiƒska Zak ad Produkcyjno Handlowy w Sosnowie, Paƒstwo Danuta i Piotr WiÊniewscy Firma Handlowa Krecik w Rypinie, Paƒstwo Katarzyna i Wojciech Gumowscy Hadepol Spó ka z o.o. w Rypinie, Pan Piotr Malinowski Cukiernia w Rypinie, Pani Katarzyna Lewandowska - Przedsi biorstwo Wielobran owe ZENIT w Rypinie, Panowie Jacek i Marian uchowscy - - P. P. H. uchowscy w Rypinie, Paƒstwo Ma gorzata i Witold GoÊliccy Klub Rozrywki TINA w Rypinie, Pan Maciej MyÊliƒski Kwiaciarnia Ró a w Rypinie, Pan Mariusz Trojakowski Spó dzielnia Mleczarska ROTR Rypin, oraz Darczyƒcy anonimowi. GoÊcie ze wzruszeniem podziwiali wyst py Wyst p bo onarodzeniowy w Oborach 18 stycznia, w Sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej w Oborach, odby si wyst p bo onarodzeniowy uczestników WTZ Nadzieja z Rypinie. Pomys odawcami tego spotkania byli Paƒstwo Ewa i Ryszard Kruziƒscy, których córka Izabela ucz szcza na zaj cia do WTZ i jednoczeênie by a jednà z recytatorek. Niepe nosprawnoêç jest obarczona najwi kszà liczbà mitów i stereotypów nie majàcymi nic wspólnego z rzeczywistymi cechami indywidualnych osób. Mówi si, e upoêledzeni sà g upi, niczego nie sà w stanie si nauczyç, niczego nie rozumiejà, e niepe nosprawnoêç intelektualna prowadzi do przest pczoêci, biedy, patologii, e mo na si tym zaraziç. Nic bardziej mylnego gdy to w aênie zaprezentowany przez niepe nosprawnych monta s owno-muzyczny wywo a wêród wiernych zgromadzonych w koêciele jak i zaproszonych goêci wiele wzruszeƒ i ez. Recytowane wiersze zmusi y do rozmyêlaƒ, refleksji nad tym co mamy, kim jesteêmy, jacy jesteêmy. Kilka prostych s ów, a jednak sama kwintesencja tego, czego my zdrowi ludzie w codziennej bieganinie nie dostrzegamy. Na uroczystà Msz Âw. jak równie na wyst p WTZ zaproszono wielu zacnych goêci: wêród nich by pose na sejm RP Zbigniew Sosnowski, radny sejmiku wojewódzkiego Pawe Zgórzyƒski, starosta golubsko-dobrzyƒski Andrzej Okruciƒski, starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski, burmistrz miasta Rypin Pawe Grzybowski, wójtowie, so tysi oraz duchowieƒstwo. Magdalena Lewandowska Kieruj Wyst p dostarczy mnóstwa wra eƒ

5 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 5 Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Rypina Rypiƒski orszak wyruszy w po udnie 6 stycznia. W tym dniu KoÊció Katolicki obchodzi uroczystoêç Objawienia Paƒskiego, znanà jako Âwi to Trzech Króli. Mieszkaƒcy Rypina i okolicznych miejscowoêci wzi li w nim liczny udzia. Z placu przy ul. Nowy Rynek ruszy barwny orszak Trzech Króli, który przybli y histori sprzed 2000 lat: m drcy ze Wschodu (zgodnie ze Êredniowiecznà tradycjà noszàcy imiona Kacper, Melchior i Baltazar) przybyli do Betlejem, by pok oniç si Dzieciàtku Jezus i Âwi tej Rodzinie oraz z o yç drogocenne dary z oto, kadzid o i mirr. Pochód poprowadzili trzej królowie ubrani w stroje nawiàzujàce do wydarzeƒ opisywanych w Ewangelii. Monarchom towarzyszy y setki osób: dzieci, rodzice, nauczyciele, samorzàdowcy, cz onkowie organizacji, s u b porzàdkowych oraz mieszkaƒcy miasta i powiatu. Uczestnicy przemarszu otrzymali korony i Êpiewniki. W kolorowym t umie obecni byli m.in. rycerze, anio y, diab y i pastuszkowie. Powiewa y sztandary. By y te kolorowe gwiazdy betlejemskie. Po drodze pielgrzymi zobaczyli sceny jase kowe. G oêno i radoênie Êpiewano kol dy. Wszyscy spot- W orszaku uczestniczy o ponad 5 tysi cy osób kali si przed scenà, na której w stajence znaleêli Âwi tà Rodzin. Tam oddali pok on Nowonarodzonemu Dzieci ciu. Nast pnie w koêciele parafialnym Êw. Stanis awa Kostki Ksiàdz Infu at Marek Smogorzewski odprawi uroczystà Msz Âwi tà w Âwi to Objawienia Paƒskiego. Orszak wspaniale prezentowa si na ulicach miasta. Zorganizowany by ju po raz trzeci dzi ki staraniom Akcji Katolickiej dzia ajàcej przy parafii Êw. Stanis awa Kostki, proboszczów obu rypiskich parafii, starosty, burmistrza i wielu wolontariuszy. Wydarzenie cieszy o si jeszcze wi kszym powodzeniem ni w latach ubieg ych. Rypin jest jednym z 330 polskich miast w których pod znakiem Fundacji Trzech Króli organizowany jest orszak. Barwny korowód spotkaç mo na tak e w wielu miejscowoêciach poza granicami Polski. D.W. Uroczysta Msza Âw.

6 6 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Ju po raz trzeci Orszak Trzech Króli przeszed ulicami naszego miasta w Âwi to Objawienia Paƒskiego 6 stycznia aby podà yç za królami do stajenki i pok oniç si Nowonarodzonemu Jezusowi. Ta uroczystoêç wpisuje si widaç na sta e w kalendarz naszych uroczystoêci koêcielnych i miejsko-powiatowych. W tym roku w orszaku wzi o udzia ponad 5 tysi cy osób. Wszystkich z àczy o wspólnotowe, radosne prze ycie historii sprzed 2000 lat. Aby to wszystko mog o zaistnieç, abyêmy wspólnie mogli prze yç to Êwi to w sposób niezwyk y musimy te wspólnie pracowaç, wspieraç si i chcieç byç razem. Ka de masowe przedsi wzi cie niesie za sobà koszty, ale te poêwi cenie swojego czasu i si. W tym miejscu Akcja Katolicka Parafii Êw. Stanis awa Kostki pragnie wyraziç swojà wdzi cznoêç za przyj cie patronatu i udzielenie wszelkiego wsparcia Dziekanowi Dekanatu Rypiƒskiego Proboszczowi Parafii Êw. Stanis awa Kostki w Rypinie Ksi dzu Infu atowi Markowi Smogorzewskiemu, StaroÊcie Rypiƒskiemu Zbigniewowi Zgórzyƒskiemu i Burmistrzowi Miasta Rypin Paw owi Grzybowskiemu. Wszystkim instytucjom, sponsorom indywidualnym, ofiarodawcom, osobom wspierajàcym nas podczas zbiórki w koêciele serdecznie dzi kujemy. Pragniemy te wyraziç podzi kowanie za wielkie zaanga owanie i ró norakà pomoc podczas organizacji jak i samego udzia u w Orszaku, uatrakcyjnienia go strojami, Êpiewem kol d i pod ka dym innym wzgl dem mówi Wies awa Winiarska prezes Parafialnego Oddzia u Akcji Katolickiej g ównego organizatora Orszaku Trzech Króli. Jak e si nie cieszyç, e to przywrócone w 2011 r, jedno z najstarszych Êwiàt chrzeêcijaƒskich, tak pi knie wpisuje si w nasze ycie. Idziemy razem, idziemy radoêni, eby z o yç ho d Dzieciàtku. Jedni z g bokà wiarà, która jest darem, inni przez szacunek dla pi knej polskiej tradycji i kultury, jeszcze inni mo e po to, by w tym klimacie odnaleêç cos wa nego, za czym si t skni, nie zawsze sobie to uêwiadamiajàc. Wszyscy potrzebujemy pokoju, radoêci, wspólnoty i mi oêci, a Orszak Trzech Króli pozwala nam doêwiadczyç tych wartoêci. Jestem wdzi czny Bogu, e sà w naszych parafiach, mieêcie i powiecie ludzie Êwieccy ofiarni, bezinteresowni i zaanga owani, którzy tworzàc Akcj Katolickà i wspó pracujàc z nià sprawiajà, e Nowonarodzony Jezus ma poêród nas tak pi knà UroczystoÊç Objawienia Paƒskiego. Jak e si nie cieszyç i nie dzi kowaç wszystkim za organizacj, udzia i Êwiadectwo. PodnieÊ r k Bo e Dzieci, b ogos aw Ojczyzn mi à - naszà ma à ojczyzn Ziemi Rypiƒskà z nieukrywanà radoêcià mówi Ksiàdz Infu at Marek Smogorzewski. Ciesz si, e Orszak Trzech Króli wpisa si na sta e w tradycj naszego miasta i e ju po raz trzeci spotkaliêmy si na placu przy ul. Nowy Rynek, by wspólnie prze ywaç Dzieƒ Objawienia Paƒskiego. Wszystkim mieszkaƒcom sk adam serdeczne podzi kowania za tak liczny udzia, za wspólny Êpiew, yczliwoêç i za g bokie prze ywanie tego wyjàtkowego dnia. To dzi ki Paƒstwa obecnoêci mog a odbyç si ta pi kna uroczystoêç. Serdeczne wyrazy wdzi cznoêci sk adam równie wszystkim osobom zaanga owanym w przygotowanie Orszaku powiedzia burmistrz Rypina Pawe Grzybowski. Orszak Trzech Króli to bardzo ciekawa inicjatywa. Warto uczestniczyç w tym wydarzeniu i wspólnie Êpiewaç kol dy. Przebieg tego dnia pokazuje, e Orszak Trzech Króli to wydarzenie rodzinne, pe ne serdecznoêci i mnóstwa wra eƒ. Dzi ki wysi kom wielu osób uda o si stworzyç nowà tradycj. Liczny przemarsz mieszkaƒców miasta i powiatu napawa radoêcià, dlatego dzi kuj wszystkim osobom, które przyczyni y si do zorganizowania orszaku doda starosta Zbigniew Zgórzyƒski. Korowód poprowadzili Trzech Królowie Pok on Nowonarodzonemu Dzieciàtku oddali m.in. Ksiàdz Infu at, Burmistrz Miasta Rypin i Starosta Rypiƒski

7 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 7 Spotkanie samorzàdowców z prezydentem RP W Êrod 11 lutego we w oc awskim Centrum Kultury Browar B odby o si spotkanie z prezydentem RP Bronis awem Komorowskim, w którym wzi y udzia reprezentacje samorzàdów z po udniowo-wschodniej cz Êci województwa kujawsko-pomorskiego. WÊród kilkuset osób obecnych na sali byli samorzàdowcy z terenu naszego powiatu przedstawiciele Powiatu Rypiƒskiego i gmin. Do W oc awka przybyli tak e m.in. pos owie, senatorowie, marsza ek województwa, wojewoda kujawsko-pomorski, radni sejmiku województwa oraz prezydenci sàsiadujàcych miast. Okazjà do spotkania z g owà paƒstwa jest obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia samorzàdu terytorialnego. UroczystoÊç rozpocz a si od przemówienia prezydenta W oc awka Marka Wojtkowskiego, który powita goêcia honorowego obchodów oraz wszystkich bioràcych udzia w spotkaniu. - Czujemy si zaszczyceni z powodu wizyty prezydenta RP, który jest zarazem patronem samorzàdu terytorialnego w Polsce. Idee SolidarnoÊci po o y y podwaliny pod rozwiàzania ustrojowe, które przetrwa y do dziê. Pomys budowania samorzàdnoêci na bazie obywatelskoêci i wolnoêci jest nadal aktualny. JesteÊmy zobowiàzani, aby samorzàd terytorialny w tym duchu tworzyç. Samorzàd przetrwa 25 lat w bardzo dobrej kondycji. Posiada on bardzo wysokà ocen spo ecznà. Reforma samorzàdowa w Polsce si powiod a - mówi Marek Wojtkowski. Tu po nim wystàpi a Urszula Paliƒska, pierwszy prezydent W oc awka po 1989 roku, która wyg osi a przemówienie na temat poczàtków samorzàdnoêci we W oc awku i ca ym regionie. Prezydent RP Bronis aw Komorowski Prezydent Komorowski w swoim wystàpieniu podkreêla znaczenie reformy samorzàdowej sprzed 25 lat. - Co jest najwspanialszego w ramach polskiej wolnoêci? To jest samorzàdnoêç. Ona si nam naprawd uda a. W tym roku b dziemy cieszyli si z 25-lecia Polski samorzàdnej. Warto wracaç pami cià do lat poczàtku odbudowy polskiej samorzàdnoêci. Pierwsza ustawa z marca 1990 r. która przywraca a samorzàdnoêç Polsce, jest warta wspominania jako poczàtek k adzenia mocnych fundamentów pod gmach zwany paƒstwem Polskim, w którym dzisiaj mieszkamy i z którego mo emy si cieszyç - mówi prezydent RP. Zauwa y jednak, e nadal istnieje wiele problemów do rozwiàzania i barier do pokonania. Po przemówieniach goêcie obejrzeli wyst py artystyczne chóru Canto oraz zespo u taƒca klasycznego Classic. Prezydent Bronis aw Komorowski zamieni kilka s ów z reprezentantami poszczególnych samorzàdów. By a tak e okazja do zrobienia pamiàtkowych zdj ç. Dominika Wi c awska (fot. Urzàd Miasta W oc awek) Prezydent W oc awka Marek Wojtkowski Urszula Paliƒska opowiedzia a o poczàtkach samorzàdnoêci we W oc awku

8 8 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Zale y nam na rozwoju powiatu Piotr Czarnecki to wiceprzewodniczàcy Rady Powiatu w Rypinie, cz onek sta ych komisji Rady Powiatu: Komisji Rolnictwa, Ârodowiska i Rozwoju Wsi oraz Komisji Pracy, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeƒstwa Publicznego. Przewodniczàcy Komisji Statutowej oraz cz onek Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku. Zamieszka y w Ruszkowie (gm. Wàpielsk). Czy wybór Pana na radnego by zaskoczeniem? Jak uda o si Panu uzyskaç tak dobry wynik? Wynik uzyskany przez mojà kandydatur, jak na debiut, jest ca kiem niez y, aczkolwiek nie przypadkowy. Dobry wynik to efekt kilku miesi cy wyt onej pracy. Moja kampania by a prowadzona w sposób, który pozwala poddaç mojà osob ocenie wyborców. OczywiÊcie za dobrym wynikiem wyborczym stojà ludzie, którzy z nie mniejszym zapa em ni ja sam promowali mojà osob oraz co w moim przekonaniu najwa niejsze wyborcy, którzy pomimo wielu kontrkandydatów zdecydowali o tym, by to w aênie mnie daç szans. Za to serdecznie dzi kuj. Wiem, e bycie radnym to du a odpowiedzialnoêç. Otrzymanie mandatu wià e si z podj ciem ci kiej pracy i staraƒ, by nie zawieêç zaufania spo eczeƒstwa. Praca radnego wymaga aktywnoêci i zaanga owania, czasami trudno pogodziç jà z innymi obowiàzkami. Zachodzi koniecznoêç poêwi cenia wolnego czasu. Cieszy mnie jednak, e z obserwatora ycia spo ecznego sta em si jego aktywnym uczestnikiem. Pierwsze sesje V kadencji Rady Powiatu w Rypinie za nami. Jak czuje si Pan w roli wiceprzewodniczàcego? Funkcj wiceprzewodniczàcego traktuj jako pewnego rodzaju presti i zaufanie, jakim zosta em obdarzony przez radnych podczas g osowania w trakcie pierwszej sesji Rady Powiatu, jednak to komisje sà dla mnie miejscem i narz dziem, w którym upatruj prawdziwej szansy do realizacji moich za o eƒ jako radnego powiatu. Postaram si, bym jak najlepiej pe ni t rol na rzecz spo eczeƒstwa. Mam nadziej, e nie zawiod zaufania mieszkaƒców gminy Wàpielsk i ca ego powiatu, a koƒczàc kadencj b dziemy mogli z satysfakcjà powiedzieç, e uda o nam si zrobiç naprawd du o. Które sprawy mieszkaƒców powiatu rypiƒskiego b dà dla Pana priorytetowe? Jakie dzia ania nale y podjàç w pierwszej kolejnoêci? To moja pierwsza kadencja w Radzie Powiatu. Z wieloma sprawami spotykam si po raz pierwszy. Jestem na etapie diagnozowania problemów, których jak si okazuje nie jest ma o. Obecnie jesteêmy po pierwszych posiedzeniach poszczególnych komisji i powoli uêwiadamiam sobie z jakim ogromem zagadnieƒ przyjdzie si Radzie Powiatu zmierzyç. Mieszkaƒcy powiatu b dà informowani o konkretnych dzia aniach i ich kierunkach. Póki co analiza najistotniejszych zagadnieƒ jest w toku. Najwa niejsze jest rozwiàzywanie realnych problemów mieszkaƒców i dbanie o to, eby dobrze realizowaç obowiàzki za które wzi liêmy odpowiedzialnoêç. Chc, aby wyremontowane zosta y drogi. Bardzo powa nie traktuj te spraw szpitala, poziomu leczenia i opieki nad pacjentami. Nie mniej uwagi zwracam na aktualne problemy rolnictwa. B d dà y do realizacji moich planów. W drugie Êrody miesiàca Wiceprzewodniczàcy Rady Powiatu w Rypinie Piotr Czarnecki w godz pe ni dy ur w Urz dzie Gminy Wàpielsk, w pozosta e Êrody (w tych samych godzinach) w Starostwie Powiatowym w Rypinie. Serdecznie zapraszam wszystkich do przedstawiania swoich pomys ów, problemów czy propozycji rozwiàzaƒ. Jestem otwarty na rozmowy, obiecuj swoje zaanga owanie w sprawy spo eczeƒstwa i wspieranie nawet tych trudnych do zrealizowania. Jak Pana zdaniem uk ada si wspó praca w Radzie Powiatu? Moim zdaniem wspó praca uk ada si bardzo dobrze. Wszystkim radnym zale y na tym, by powiat rozwija si w miar swoich mo liwoêci, a zamieszkujàce na tym terenie osoby widzia y i czu y, e ich potrzeby sà spe niane. Jest wiele planów, jednak ich realizacja zwiàzana jest przede wszystkim z mo liwoêciami finansowymi samorzàdu. Zarówno w poszczególnych komisjach jak i na forum ca ej rady dyskutujemy merytorycznie i podejmujemy takie decyzje, które jak najlepiej przys u à si rozwojowi naszego powiatu. Zale y nam by zrobiç coê dobrego, chocia mamy ÊwiadomoÊç, e naszà rolà jest tak e rozwiàzywanie spraw trudnych, mniej optymistycznych. B dzie to wymaga o podejmowania kompromisów i gotowoêci na wspó prac, jednak jestem przekonany, e przez ca à kadencj najwa niejsze b dzie dobro samorzàdu. Dzi kuj za rozmow Dominika Wi c awska

9 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 9 Spotkanie dotyczàce opracowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypiƒskiego 26 stycznia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie, przedstawiciele siedmiu samorzàdów: Powiatu Rypiƒskiego, Miasta Rypin, Gminy Brzuze, Gminy Rogowo, Gminy Rypin, Gminy Skrwilno oraz Gminy Wàpielsk, wzi li udzia w spotkaniu, podczas którego zaj li si tematem Strategii Obszaru Rozwoju Spo eczno-gospodarczego Powiatu Rypiƒskiego. Opracowanie niniejszego dokumentu to kolejny krok potwierdzajàcy wspó prac na rzecz zrównowa onego rozwoju Obszaru Spo eczno-gospodarczego Powiatu Rypiƒskiego. Dzi ki porozumieniu i zacieênieniu wspó pracy wszystkich wymienionych jednostek b dà one mog y zaanga owaç si we wspólne ubieganie si o Êrodki strukturalne UE i efektywnie wykorzystaç fundusze w ramach realizacji polityki terytorialnej naszego województwa. Przedstawiciele samorzàdów: Pan Zbigniew Zgórzyƒski - starosta rypiƒski, Pan Marek Tyburski - wicestarosta, Pan Pawe Grzybowski - burmistrz miasta Rypin, wójtowie gmin: Pani Barbara Nowakowska wójt gminy Rogowo, Pan Dariusz Górski wójt gminy Wàpielsk, Pan Dariusz Kolczyƒski wójt gminy Skrwilno, Pan Jan Koprowski wójt gminy Brzuze, Pan Janusz Tyburski wójt gminy Rypin oraz ich wspó pracownicy przygotujà dokument i sporzàdzà list wspólnych projektów, które zostanà przekazane do oceny Urz du Marsza kowskiego. Na projekty wypracowane w powiecie przewidziane jest ok. 35 mln z, dost pnych w formie konkursów zamkni tych. Podczas spotkania Maria Wykrzykowska-Murawska ekspert ds. opracowania strategii przedstawi a prezentacj dotyczàcà najwa niejszych zagadnieƒ zwiàzanych z przygotowaniem dokumentu. Bioràcy udzia w spotkaniu przedstawiciele samorzàdów mieli mo liwoêç zadawania pytaƒ i wyjaêniania wàtpliwoêci. Podj te ustalenia pozwolà na realizacj kolejnych etapów opracowania strategii. D.W. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pierwszy w piàtej kadencji Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego odby si 16 stycznia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu. W zjeêdzie udzia wzi o 15 starostów, wêród których obecny by starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski. W czasie obrad starostowie wybrali spoêród siebie nowego przewodniczàcego i jego zast pców oraz delegata do Zarzàdu Zwiàzku Powiatów Polskich. W konwencie wzià udzia starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski - drugi z lewej (fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu) Decyzjà starostów Konwentowi Powiatów naszego województwa przewodniczyç b dzie starosta Êwiecki Franciszek Koszowski. Zosta on równie delegatem Konwentu do Zarzàdu ZPP. Na jego zast pców wybrano starost wàbrzeskiego Krzysztofa Maçkiewicza oraz starost toruƒskiego Miros awa Graczyka. Bioràcy udzia w spotkaniu omówili najwa niejsze z tematów dotyczàcych województwa kujawskopomorskiego, mówili m.in. o budowie i àczeniu Êcie ek rowerowych, funkcjonowaniu Lokalnych Grup Dzia ania, problemie subwencji oêwiatowej na uczniów z orzeczonà niepe nosprawnoêcià oraz o zasadach realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Spo ecznoêç RLKS. Starostowie zapoznali si tak e z informacjami dot. projektu Rozbudowa i modernizacja ewidencji gruntów i budynków, który jest prowadzony przez Zwiàzek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. D.W.

10 10 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Stra acy KP PSP w Rypinie podsumowali ubiegły rok 16 stycznia 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Paƒstwowej Stra y Po arnej w Rypinie odby a si narada s u bowa podsumowujàca ubieg y rok. W odprawie udzia wzi li przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski, pracownicy Urz dów Gmin prowadzàcy sprawy z zakresu ochrony przeciwpo arowej oraz prezesi, naczelnicy i kierowcy jednostek OSP, którzy bezpoêrednio realizujà zadania ratowniczo gaênicze. Obecni byli tak e przedstawiciele Oddzia ów Gminnych i Powiatowego OSP. W trakcie spotkania omówiono najwa niejsze z tematów dotyczàcych m.in. zakupów w ramach dotacji bud etowej dla zapewnienia gotowoêci bojowej jednostek OSP i realizacji projektu pn. Ludziom na ratunek zakup sprz tu specjalistycznego dla jednostek. Omówiono równie wyniki inspekcji operacyjno technicznej w OSP w 2014 r. Poza tym przedstawiono wyniki analizy wyszkolenia, wyniki przeglàdu technicznego sprz tu i wyposa enia oraz przedstawiono plan dezynfekcji sprz tu u ywanego podczas dzia aƒ ratowniczych po kontakcie z materia em potencjalnie infekcyjnym. D.W. Walne zebranie sprawozdawcze ochotników z OSP w Długiem Trwa okres przeprowadzania corocznych walnych zebraƒ cz onków Ochotniczych Stra y Po arnych na terenie powiatu rypiƒskiego. Jedno z takich zebraƒ zwo ane zosta o przez Zarzàd Ochotniczej Stra y Po arnej w D ugiem w gm. Wàpielsk. 24 stycznia br. w stra ackiej remizie spotkali si druhowie OSP w D ugiem i zaproszeni goêcie: wiceprezes Zarzàdu Oddzia u Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, pose na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Pawe Zgórzyƒski, wójt gminy Wàpielsk Dariusz Górski, komendant powiatowy Paƒstwowej Stra y Po arnej w Rypinie st. bryg. Mariusz Sztuczka oraz prezes Zarzàdu Oddzia u Powiatowego ZOSP RP w Rypinie Jan Pankowski. Starost rypiƒskiego reprezentowa Krzysztof Wysocki - pracownik Wydzia u Edukacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rypinie. Zebranie sprawozdawcze otworzy prezes Leszek Gurzkowski, a w dalszej cz Êci poprowadzi je przewodniczàcy zebrania Piotr Fuda a, który pe ni funkcj naczelnika jednostki. W trakcie spotkania zosta y przedstawione sprawozdanie finansowe oraz z dzia alnoêci OSP w D ugiem uwzgl dniajàce szczegó owe dane dotyczàce dzia alnoêci jednostki w 2014 roku, informacje o stanie wyszkolenia ochotników, zrealizowanych zakupach i przeprowadzonych pracach remontowych. Nie zabrak o planów na bie àcy rok: omówiono koniecznoêç zakupu nowego sprz tu, ustalono plan dzia ania na najbli sze miesiàce oraz zakres kolejnych remontów remizy. Zaproszeni goêcie dzi kowali druhom za ich trud, poêwi cenie, zaanga owanie oraz bezinteresownà s u b drugiemu cz owiekowi. Korzystajàc z okazji przekazali te yczenia: zdrowia, pomyêlnoêci oraz samych szcz Êliwych powrotów. Dominika Wi c awska

11 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 11 Poprzedni rok minàł spokojnie Rozmowa z Komendantem Paƒstwowej Stra y Po arnej w Rypinie st. bryg. mgr in. Mariuszem Sztuczka - Jak ocenia Pan miniony rok? Czy powiat rypiƒski podlegajàcy jednostce jest bezpiecznym rejonem? - Rok 2014 minà bardzo spokojnie. OdnotowaliÊmy spadek iloêci zdarzeƒ na terenie powiatu rypiƒskiego o 10% w stosunku do roku Bardzo istotnym jest, e w minionym roku nie mieliêmy wypadków wêród stra aków bioràcych udzia w dzia aniach ratowniczych. Nie odnotowaliêmy równie powa nych awarii sprz tu i pojazdów po arniczych. Powiat rypiƒski ze wzgl du na po o enie geograficzne oraz infrastruktur jest powiatem bezpiecznym. Jedynym zak adem o du ym ryzyku wystàpienia powa nej awarii przemys owej jest Firma Gaspol SA. Jednak zabezpieczenia zainstalowane w firmie, cykliczne çwiczenia odbywajàce si na terenie zak adu pozwalajà czuç si bezpiecznie. Zagro eniem, na które nie mamy wp ywu, sà dzia ania si natury: silne wiatry, gwa towne ulewy i wy adowania atmosferyczne. Likwidacja zdarzeƒ spowodowanych tymi czynnikami wymaga a zaanga owania ca ej komendy i jednostek OSP z powiatu rypiƒskiego. - Czy liczba zdarzeƒ, w których niezb dna by a interwencja stra aków zmieni a si w stosunku do wczeêniejszych lat? - Statystyka wyjazdów do zdarzeƒ w stosunku do poprzednich lat utrzymuje si na podobnym poziomie. W roku 2013 odnotowaliêmy 473 zdarzenia, w których brali udzia stra acy z naszej komendy z czego 114 to po ary, 344 miejscowe zagro enia i 15 alarmów fa szywych. W roku 2014 zdarzeƒ by o 444 czyli o 29 mniej, z czego 122 to po ary, 306 miejscowe zagro enia a 16 to alarmy fa szywe. - Jakie zdarzenia by y najbardziej niebezpieczne? - Niebezpiecznymi dla stra aków i poszkodowanych sà wszystkie zdarzenia, w których bierzemy udzia. Chodzi przecie o ratowanie mienia i ycia ludzkiego a o powodzeniu akcji decyduje czas i skutecznoêç dzia ania. Podczas po arów wchodzàc do wn trz budynków stra acy dzia ajà w ekstremalnych warunkach: pracujà w aparatach powietrznych, przy ograniczonej widocznoêci, w wysokiej temperaturze. W tym momencie nie ma miejsca na rozwa ania o poziomie niebezpieczeƒstwa bowiem jest ono wpisane w ryzyko naszej s u by. - Z roku na rok poprawia si stan wyposa enia stra nicy. Jakim sprz tem dysponujà stra acy, a które potrzeby pozostajà niezrealizowane? - Stan wyposa enia Komendy Powiatowej Paƒstwowej Stra y Po arnej w Rypinie jak i jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych w àczonych do Krajowego Systemu Ratowniczo GaÊniczego poprawia si ka dego roku. Obecnie dysponujemy podstawowym sprz tem do dzia aƒ gaêniczych jak i ratowniczych z zakresu: techniki, chemii, dzia aƒ na wodzie i lodzie oraz ratownictwa wysokoêciowego. Potrzeby sà jednak nadal du e, na najbli sze lata przewiduj zakup samochodu ci kiego gaêniczego oraz mikrobusa i samochodu operacyjnego. Równie pilnej wymiany wymagajà samochody w OSP Skrwilno, D ugie, Wàpielsk i Radziki Du e, które majà powy ej 30 lat. - Jak uk ada si wspó praca z jednostkami OSP? - Na terenie powiatu funkcjonuje 8 jednostek OSP w àczonych do KSRG oraz 33 jednostki pozasystemowe. Szczególne znaczenie dla bezpieczeƒstwa powiatu majà jednostki w àczone do KSRG i z cz onkami tych jednostek i w adzami spotykamy si najcz Êciej. Spotykamy si na szko-leniach, çwiczeniach i akcjach ratowniczo gaêniczych. Wspó praca dotyczy Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y Po arnej w Rypinie st. bryg. mgr in. Mariusz Sztuczka dzia alnoêci operacyjnej, uzgodnienia zakupów sprz tu, pojazdów a tak e dzia alnoêci kulturowo oêwiatowej, którà prowadzà jednostki OSP. Pomimo w asnych potrzeb danych jednostek udaje nam si dojêç do porozumienia. Stra aków ochotników darzymy szczególnym uznaniem za ich bezinteresownà pomoc i zaanga owanie w niesieniu pomocy poszkodowanym. Wspólnie z Zarzàdem Powiatowym ZOSP RP organizujemy zawody sportowe dla jednostek OSP na szczeblu gminnym i powiatowym. - A jak ocenia Pan wspó prac komendy z samorzàdem powiatowym? - Wspó praca z samorzàdem powiatowym uk ada si bardzo dobrze. Samorzàd w ramach swoich mo liwoêci wspiera finansowo dzia alnoêç Komendy Powiatowej PSP w Rypinie. Ka dego roku przeznaczane sà Êrodki finansowe na zakup sorbentów do usuwania ropopochodnych plam z dróg powiatowych oraz Êrodek pianotwórczy do dzia aƒ gaêniczych. Samorzàd równie wspiera finansowo zakupy samochodów gaêniczych i ratowniczych. Na bie àco wspó pracujemy z Wydzia em Zarzàdzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego przekazujàc informacje o zagro eniach jak równie o powa nych zdarzeniach. Dzi kuj za rozmow Dominika Wi c awska

12 12 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Spotkanie wigilijno-noworoczne Mi a i yczliwa atmosfera towarzyszy a wigilijno-noworocznemu spotkaniu, zorganizowanemu po raz kolejny przez Starostwo Powiatowe w Rypinie, Urzàd Miasta Rypin i rypiƒski oddzia Izby Handlowo-Przemys owej w Toruniu. W corocznych spotkaniach udzia biorà m.in. samorzàdowcy, przedsi biorcy, duchowieƒstwo, przedstawiciele instytucji oraz cz onkowie organizacji. W tym roku uroczystoêç odby a si 19 grudnia. Chocia aura tego dnia nie by a typowo zimowa, to atmosfera, która zapanowa a w Sali Kryszta owej Restauracji Modrzewiowa w Starorypinie, pachnàce choinki i dêwi ki kol d sprawi y, e ka dy z obecnych móg poczu klimat nadchodzàcych Âwiàt Bo ego Narodzenia. WÊród zaproszonych goêci obecni byli m.in. ksiàdz infu at Marek Smogorzewski, ksiàdz pra at Tadeusz Zaborny, pose Krzysztof Ardanowski, przewodniczàcy sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober, radny sejmiku województwa Pawe Zgórzyƒski, przewodniczàcy rady powiatu oraz rady miasta, radni powiatu i radni miejscy, wójt gminy Rypin Janusz Tyburski, kombatanci, przedsi biorcy, dyrektorzy i kierownicy instytucji paƒstwowych, jednostek miejskich i powiatowych, rolnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarzàdowych. Gospodarze spotkania wigilijnego uczniowie Szko y Muzycznej i uczestnicy spotkania zaêpiewali razem kilka polskich, tradycyjnych kol d. Gospodarze wieczoru: Zbigniew Zgórzyƒski starosta rypiƒski, Pawe Grzybowski burmistrz miasta Rypin oraz Zbigniew WiÊniewski prezes rypiƒskiego oddzia u Izby Handlowo-Przemys owej serdecznie podzi kowali za licznà obecnoêç w tym dniu i wspólnie sp dzony czas, a nast pnie z o yli goêciom i wszystkim mieszkaƒcom powiatu najlepsze yczenia Êwiàteczno-noworoczne. G os zabrali równie : przewodniczàcy sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober, pose Krzysztof Ardanowski i radny sejmiku Pawe Zgórzyƒski, który odczyta yczenia przes ane przez pos a Zbigniewa Sosnowskiego. Wspólna modlitwa, kràg splecionych d oni i serdeczne yczenia przekazywane sobie w trakcie amania si op atkiem zostanà w pami ci wszystkich bioràcych udzia w tej wyjàtkowej wigilii. D.W. Koncert przygotowali uczniowie Szko y Muzycznej Spotkanie umilone zosta o koncertem bo onarodzeniowym w wykonaniu m odych artystów ze Szko y Muzycznej dzia ajàcej przy Zespole Szkó nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie. Koncert poprowadzili Pani Iwona Jakubowska i Pan Konrad Mazurowski. Zdolni pianiêci, saksofonistki, flecistki oraz skrzypaczki zaprezentowali kilka Êwiàtecznych utworów. PublicznoÊç by a zachwycona. Wiele wra eƒ dostarczy tak e wyst p uczestników Warsztatu Terapii Zaj ciowej Nadzieja w Rypinie, którzy w podzi kowaniu za przygotowanie programu byli d ugo oklaskiwani przez wzruszonych goêci. Cz Êç artystyczna zakoƒczy a si wspólnym kol dowaniem: Wyst p uczestników Warsztatu Terapii Zaj ciowej Nadzieja w Rypinie

13 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 13 Bal Samorzàdowca Blisko 90 par bawi o si podczas Balu Samorzàdowca, który odby si 10 stycznia w Restauracji Modrzewiowa w Starorypinie. Dochód z tegorocznej imprezy w wysokoêci 6200 z zostanie przekazany na cele charytatywne. Do wspólnej zabawy i zaanga owania w szczytnym spo ecznie celu zaprosili Starosta Rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski oraz Przewodniczàcy Rady Powiatu w Rypinie Krzysztof Ceg owski. WÊród goêci obecni byli m.in. samorzàdowcy, przedsi biorcy i rolnicy. Wszystkich uczestników karnawa owego balu powita starosta Zbigniew Zgórzyƒski, który podzi kowa za obecnoêç i yczy wspania ych wra eƒ. Zach ci tak e do udzia u w loterii fantowej i aukcjach przedmiotów przekazanych przez lokalne firmy oraz sponsorów: Spó dzielni Mleczarskà ROTR w Rypinie, Narolco, EMIX, firm uchowscy sp. z o.o, Bank BG, Starostwo Powiatowe w Rypinie. Tradycyjnie odby a Âwiàteczne spotkanie z Parà Prezydenckà Dzieci z rodzin zast pczych i placówek opiekuƒczych z ca ej Polski uczestniczy y w Êwiàtecznym spotkaniu z Parà Prezydenckà, zorganizowanym w Pa acu Prezydenckim w Warszawie 19 grudnia 2014 roku. WÊród nich znalaz o si dziesi cioro dzieci z rodzin zast pczych z powiatu rypiƒskiego. Udzia tej grupy dzieci w Êwiàtecznym spotkaniu z Parà Prezydenckà: Annà i Bronis awem Komorowskimi by mo liwy dzi ki zaanga owaniu senatora Micha a Wojtczaka oraz Marka B aszkiewicza - radnego powiatu w poprzedniej kadencji. Warsztaty Êwiàteczne rozpocz y si w Pa acu Prezydenckim o godzinie Ka de dziecko otrzyma o czekoladowà bombk, dwa upieczone ciastka piernikowe oraz torcik piernikowy do ustrojenia: kolorowà czekoladà, wiórkami czekoladowymi, cukiereczkami i Êwiàtecznymi motywami. Nad ca oêcià warsztatów czuwali cukiernicy z firmy Wedel, którzy opiekowali si i pomagali najm odszym w wykonaniu Êwiàtecznych s odkich niespodzianek. Para Prezydencka bardzo aktywnie uczestniczy a w spotkaniu. Pani Anna Komorowska opowiada a o tradycjach zwiàzanych z obchodami Âwiat Bo ego Narodzenia w ich rodzinie. Mo na by o równie Ch tnych do taƒca nie brakowa o si licytacja tortu przekazanego przez Paƒstwa Balbin i Jerzego Koƒczalskich, którà tym razem wygrali Paƒstwo Ma gorzata i Grzegorz Kuêmiƒscy. Do taƒca zagra zespó Astor z Sierpca. D.W. zauwa yç otwartoêç Pary Prezydenckiej na kontakty z dzieçmi podchodzili do stolików przy których dzieci robi y Êwiàteczne czekoladowe smako yki, prowadzili rozmowy, pytali m.in. o to jak Êwi ta wyglàdajà w ich domach. W spotkaniu z Parà Prezydenckà uczestniczyli równie tacy goêcie jak: Natasza Urbaƒska, Tomasz Majewski, Wojciech Modest Amaro oraz Romuald Lipko. UroczystoÊç poprowadzi Krzysztof Ziemiec. Dzieci mia y mo liwoêç rozmowy z tymi znanymi osobami oraz zrobienia sobie z nimi pamiàtkowych zdj ç. Spotkanie zakoƒczy o si wspólnym zdj ciem z Parà Prezydenckà pod najpi kniejszà choinkà w Pa acu i pocz stunkiem przygotowanym dla uczestników Êwiàtecznej uroczystoêci. Joanna Drozdowska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie informuje, i od 9 lutego do 20 marca br. przyjmuje zg oszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w zaj ciach hipoterapii w 2015 roku. Hipoterapia przewidziana jest dla niepe nosprawnych dzieci do 16 roku ycia zamieszkujàcych na terenie Powiatu Rypiƒskiego. Informacje oraz wymagane druki dost pne sà w PCPR w Rypinie. Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Marcin Bartnicki ul. Warszawska 38a, Rypin tel

14 14 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO XXIII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ycia W którym roku zosta za o- ony Polski Czerwony Krzy? Czym jest hiperwitaminoza? Jak zachowaç si w przypadku oparzeƒ skóry? - z takimi pytaniami musieli zmierzyç si uczniowie gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych, którzy wzi li udzia w rejonowym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia, zorganizowanym 16 grudnia 2014 r. przez Oddzia Rejonowy PCK w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie. Wszyscy uczniowie oraz ich opiekunowie zostali powitani przez Jana Zabornego prezesa oddzia u PCK w Rypinie, który podzi kowa za udzia w konkursie. Starosta rypiƒski Zbigniew Zgórzyƒski równie wyrazi swà wdzi cznoêç m odzie y za zg bianie wiedzy na temat od ywiania, aktywnoêci fizycznej oraz zachowaƒ prozdrowotnych, a nauczycielom za przekazywanie m odemu pokoleniu informacji dotyczàcych zdrowego stylu ycia. JedenaÊcioro uczniów przystàpi o do rozwiàzywania testu wiedzy, sk adajàcego si z 30 pytaƒ. Po sprawdzeniu odpowiedzi przez komisj okaza o si, e dwie uczennice zdoby y jednakowà liczb punktów. O wyniku musia a zdecydowaç dogrywka. Ostatecznie zwyci zcà w kategorii szkó ponadgimnazjalnych zosta a Ewelina Szymborska z Zespo u Laureaci i organizatorzy olimpiady Szkó nr 3 w Rypinie, przygotowana przez Panià Kamill uchowskà. W kategorii gimnazjów najlepszy wynik uzyska a Martyna WiÊniewska z Zespo u Szkó Miejskich w Rypinie, podopieczna Pani Beaty Went. Spotkanie zakoƒczy o si przekazaniem laureatom dyplomów, a wszystkim uczestnikom olimpiady, nauczycielom i organizatorom - pamiàtkowych upominków ufundowanych przez Powiat Rypiƒski. Ewelina i Martyna b dà reprezentowaç Powiat Rypiƒski w etapie okr gowym olimpiady, który odb dzie si w marcu w Bydgoszczy. Trzymamy kciuki i yczymy powodzenia! D.W. Wizyta uczniów w Starostwie Powiatowym 11 lutego starosta Zbigniew Zgórzyƒski przyjà niecodziennych goêci. Do Starostwa Powiatowego przyby a grupa uczniów Zespo u Szkó nr 3 im. Bogdana Che mickiego w Rypinie. G ównym za o eniem wycieczki by o przybli enie uczniom dzia alnoêci urz du. Uczniowie zwiedzili sal posiedzeƒ, w której odbywajà si sesje Rady Powiatu. Spotkali si w niej z kierownikiem Wydzia u Spraw Obywatelskich i Zdrowia Andrzejem Rywockim, który opowiedzia czym jest samorzàd, jaka jest jego struktura, poinformowa o zadaniach poszczególnych wydzia ów urz du i jednostek organizacyjnych Powiatu Rypiƒskiego. Nast pnie m odzie odwiedzi a poszczególne wydzia y Starostwa Powiatowego. Pracownicy opowiadali na temat wykonywanej przez siebie pracy. Starosta Zbigniew Zgórzyƒski podzi kowa za pierwsze tego typu spotkanie i odpowiada na zadawane pytania dotyczàce funkcjonowania naszego powiatu. Na zakoƒczenie wizyty wykonano pamiàtkowe zdj cie. D.W.

15 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 15 Sukcesy uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego Miesi cznik Perspektywy i gazeta Rzeczpospolita ju po raz pi tnasty opublikowa y Ranking Szkó Ponadgimnazjalnych. WÊród najlepszych ogólniaków w województwie na pozycji 26. uplasowa si Zespó Szkó nr 1 im. ks. Czes awa Lissowskiego w Rypinie. Przy ocenie ogólniaków Kapitu a Rankingu bierze pod uwag wyniki matury z przedmiotów obowiàzkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych i sukcesy szko y w olimpiadach. Nauka to pokarm dla rozumu jak zwyk mawiaç Lew To stoj. Taka maksyma przyêwieca a naszym wszystkim gimnazjalistom, którzy postanowili zawalczyç o tytu laureata w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Mo emy pochwaliç si ogromnymi sukcesami w tej materii. Do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z J zyka Angielskiego zakwalifikowali si Micha Rudol z klasy 2 Pa oraz Kamil Stawicki z klasy 2 Pb, opiekunem uczniów jest pani mgr Wioletta Wysocka. Uczniowie uzyskali tym samym tytu finalisty. Do etapu rejonowego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z Historii zakwalifikowali si : Oliwia Rochnowska z klasy 2 Pb, Micha Michalski z klasy 2 Pa oraz Rafa Paliƒski z klasy 3 Pa, natomiast do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z Historii przeszed Rafa Paliƒski z klasy 3 Pa uzyskujàc jednoczeênie tytu finalisty. Opiekunem jest pani mgr Joanna Marta Lewandowska. Do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z J zyka Rosyjskiego i jednoczeênie uzyskujàc tytu finalisty zakwalifikowa y si uczennice z klasy 3 Pb: Monika Tomkowska i Klaudia Jankowska, gimnazjalistki przygotowa a pani mgr Ewa Bia ob ocka. Klaudia Jankowska i Monika Tomkowska Uczniowie Liceum Ogólnokszta càcego równie mogà pochwaliç si du ymi osiàgni ciami. Do etapu rejonowego Olimpiady z J zyka Rosyjskiego przesz a Katarzyna Lipiƒska z klasy II D, uczennica przygotowana zosta a przez panià mgr Ew Bia ob ockà. Do fina u 30 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zakwalifikowali si Patryk Weso owski z klasy III D oraz Jakub Tatkowski z klasy IID, opiekunem licealistów jest pani mgr Ma gorzata Puchalska. Wawrzyniec Turowski zajà I miejsce w literackim konkursie Uzale nienia a przysz oêç narodu oraz Wp yw Êrodowiska na zdrowie organizowanych przez PCK w Rypinie. Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu. Mo na stwierdziç, e adna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wp ywa na podêwiadomoêç tak, jak muzyka. Wiedzà o tym uczniowie Zespo u Szkó nr 1, którzy rozwijajà si w tym w aênie kierunku i cz sto biorà Rafa Paliƒski, Patryk Weso owski, Katarzyna Lipiƒska i Wawrzyniec Turowski udzia w ró nych konkursach muzycznych. 14 stycznia 2015 odby si w Radziejowie Rejonowy Przeglàd Piosenki Szkó ponadgimnazjalnych King Of The Stage. Uczniowie Liceum Ogólnokszta càcego ju 3 raz stan li na podium zajmujàc drugie miejsce w kategorii zespo ów. Podczas konkursu uczniowie konkurowali z zespo ami, instrumentalistami oraz wokalistami z Torunia, Aleksandrowa oraz Radziejowa. Naszà szko reprezentowali nastàpujàcy uczniowie: Maciej uchowski gitara,micha Cichocki gitara basowa, Grzegorz Zaborowski perkusja, Dawid Chojnacki wokal. W kategorii solistów LO reprezentowa a Natalia Zdrojewska. Opiekunem m odych muzyków by pan mgr Sylwester Ziomek. W grudniu uczniowie Gimnazjum Powiatowego poczuli ducha i magi Âwiàt. Wraz z wychowawcami wybrali si do teatru im. Jerzego Szaniawskiego w P ocku na OpowieÊç wigilijnà Karola Dickensa. Ogromne wra enie zrobi na nich g ówny bohater Ebenezer Scrooge i jego metamorfoza. Uczniowie Zespo u Szkó nr 1 im. ks. Czes awa Lissowskiego dbajà równie o swojà sprawnoêç fizycznà. 23 stycznia w Zespole Szkó na 4 w Nadro u odby si drugi z trzech Powiatowych Turniejów Pi ki Siatkowej dziewczàt szkó ponadgimnazjalnych. Do turnieju zg osi y si wszystkie szko y powiatowe. Sk ad dru yny ZS nr 1 Rypin: Emilia Nadolna, Patrycja Jakubowska, Luiza B aszczak, Karolina Olszewska, Sylwia Piotrowska, Aleksandra Gorczyca, Lena Morawska, Aleksandra Paw owska, Weronika Waleszczyk, Julia JaguÊ, Katarzyna Witkowska, Natalia Rosiƒska. Opiekun zespo u: mgr Monika Lipka Szalkowska. Dziewcz ta wygra y jeden mecz, ale wszystko przed nimi, poniewa rozgrywki nadal si toczà. 15 grudnia 2014 roku w Rypiƒskim Centrum Sportu odby si Powiatowy Turniej w Koszykówk dziewczàt szkó gimnazjalnych. W turnieju wystartowa y trzy zespo y dziewczàt: Gimnazjum Powiatowe, ZSM Gimnazjum Rypin i Gimnazjum Ostrowite. Turniej zorganizowa Klub Koszykarski. Gimnazjum Powiatowe reprezentowa y: Joanna Pilarska, Natalia Prysz o, Iga Pawlak, Zuzanna Cieciurska, Julia Gardecka, Natalia Sawicka, Oliwia ZaleÊkiewicz, Zuzanna Jasiƒska, Oliwia Kucharska. Opiekun mgr Dorota Kaliszewska. Gimnazjum Powiatowe awansowa o do zawodów rejonowych. Najlepszà zawodniczkà turnieju zosta a Joanna Pilarska z Gimnazjum w Powiatowego. W ca ym turnieju zdoby a 34 pkt. Opracowa a: Wioletta Romanowska

16 16 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO W Wielkiej Orkiestrze grali tak e uczniowie Ekonomika W 23. Finale Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy czynnie uczestniczy Ekonomik - 29 wolontariuszy od rana do wieczora (w dwóch grupach czasowych), na ulicach Rypina zbiera o pienià ki na tegoroczny cel akcji Jerzego Owsiaka. W szkole odby a si dodatkowo licytacja gad etów podarowanych przez Orkiestr, która kwotà 278 z zwi kszy a szkolny wynik akcji. W sumie szko a zebra a z. Dzi ki zaanga owaniu m odzie y oraz hojnoêci mieszkaƒców miasta Zespó Szkó nr 2 zebra tak imponujàcà kwot, pobijajàc znaczàco zesz oroczny rekord. Mundurowi z trofeum Wolontariusze z ZS nr 2 ObronnoÊç ZS nr 2 w Rypinie z miesiàca na miesiàc, z roku na rok ma si coraz lepiej. Mundurowi znowu pokazali na co ich staç, zdobywajàc najwy sze trofeum. 3 grudnia 2014 r. w wojewódzkich zawodach sportowo-obronnych, zorganizowanych przez Centrum Szkolenia i Artylerii w Toruniu wywalczyli najwy sze podium. Sukces to tym wi kszy, e pokonali 12 dru yn 6-osobowych, w 12 konkurencjach! Nasi uczniowie musieli np. rzuciç granatem r cznym F-1 do celu, na czas na adowaç magazynek, opatrzyç rannego ze z amanà nogà i wynieêç go z pola walki, marszobiegiem pokonaç dystans 500 m w umundurowaniu czy pracowaç z mapà w terenie. Zwyci skà dru yn stworzyli uczniowie klas mundurowych (Dawid Pusz, Adrian Grabowski, Przemys aw Jachowski, Patryk Zaborowski, Lars Kaliszewski, Przemys aw Narewski), a do walki o zwyci stwo przygotowa a jà Jolanta Gawrych. Gratulujemy! Przyroda w fotografii to temat wojewódzkiego konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy. Konkurs adresowany by do uczniów szkó ponadgimnazjalnych naszego województwa i polega na wykonaniu kilku niebanalnych fotografii utrwalajàcych obrazy natury. Uczestnik konkursu musia pomys owo i intrygujàco zatytu owaç swoje fotografie. Zespó Szkó nr 2 w Rypinie mia tak e swoich reprezentantów - Monik ebrowskà z klasy IVA oraz Mateusza W odarskiego z IIIF. W konkursie przyznano 3 nagrody g ówne oraz wyró nienia. Jedno z nich przypad o uczniowi naszej szko y. 12 grudnia 2014 r. Mateusz W odarski wzià udzia w uroczystym rozdaniu nagród. Za zdobyte wyró nienie uczeƒ otrzyma dyplom oraz nagrody rzeczowe. Opiekunem uczniów by a El bieta Ko acz. Gratulujemy Mateuszowi umiej tnoêci dostrzegania (i utrwalania) tego, co w naturze najciekawsze i najpi kniejsze. Spotkanie z pracodawcami 12 grudnia 2014 roku w ZS nr 2 w Rypinie odby o si spotkanie nauczycieli przedmiotów zawodowych z przedstawicielami pracodawców rypiƒskich firm. Swojà obecnoêcià zaszczycili: Zbigniew WiÊniewski- Prezes Izby Przemys owo-handlowej Oddzia w Rypinie, Andrzej Laskowski - Dyrektor Oddzia u Banku BG oraz broker ubezpieczeniowy - Daria Sieklicka. Podczas konferencji omawiano zasady wspó pracy szko y i zak adów pracy pod kàtem dostosowania programów nauczania i praktyk zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Mowa by a tak e o oczekiwaniach pracodawców wobec absolwentów technikum ekonomicznego. Pozostaje mieç nadziej, e podj te decyzje zaowocujà jeszcze lepszà wspó pracà mi dzy szko à a pracodawcami rypiƒskich firm. Spotkanie z pracodawcami Wyró niony Mateusz W odarski (po prawej) Opracowa a: E.C.

17 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 17 Złota Szkoła ze Złotà Tarczà Zespó Szkó nr 3 im. Bogdana Che mickiego w Rypinie to brzmi dumnie. Zw aszcza, e szko a znowu, kolejny raz, znalaz a si w gronie najlepszych placówek w Polsce. Widaç nas w ogólnopolskim rankingu. Młodzi, zdolni, z indeksami Patryk WiÊniewski, ukasz Biernaciak i Marcin Derkowski trzy wa ne w szkole nazwiska. Trzej koledzy z tej samej klasy. Sà m odzi, zdolni, si gajà po najwy sze laury w swojej bran y. Od lewej Patryk WiÊniewski, Marcin Derkowski i ukasz Biernaciak. Panowie sà dumà szko y Panowie znajà si dobrze, lubià i dogadujà, we trójk odnoszà sukcesy, ale tak naprawd ka dy z nich pracuje i uczy si sam, na w asny rachunek. I na swój sukces. Szko a jest dumna z ca ej trójki i z ka dego z osobna. Panowie sà tegorocznymi maturzystami. O egzaminy potwierdzajàce kwalifikacje zawodowe martwiç si nie muszà, bo indeksy na wy sze uczelnie, dzi ki spektakularnym wynikom w Olimpiadzie Wiedzy o ywnoêci, majà ju w kieszeni. Patryk WiÊniewski mo e si poszczyciç najwy szà Na sukces pracuje w Che mickim wiele osób zarzàdzajàcy szko à dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie. Miesi cznik Perspektywy wraz z Rzeczpospolità opublikowa niedawno Ogólnopolski Ranking Szkó Ponadgimnazjalnych. Che micki jest jedynà szko à z powiatu rypiƒskiego, która zaj a w tym zastawieniu znaczàcà, wysokà pozycj. Niewiele jest takich szkó w ca ym województwie. Jest kilka powodów do dumy. Oto one: szko a zaj a 61. miejsce w Polsce w Rankingu Szkó Olimpijskich (takich, które majà w szeregach swoich uczniów laureatów olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim). Warto tu dodaç, e 60 szkó przed Che mickim to licea ogólnokszta càce, a ZS3 jest pierwszym w tym rankingu technikum, zajmuje 1. miejsce w Polsce wêród takich w aênie szkó. W Rankingu Techników 2015 w Polsce zajmujemy wysokie 49. miejsce. W tym samym rankingu w skali województwa kujawsko-pomorskiego zajmujemy 4. miejsce. JesteÊmy zdecydowanym i niekwestionowanym liderem w Rankingu Egzaminów Zawodowych (technik agrobiznesu) plasujemy si jako szko a na 1. miejscu w Polsce. W tym samym rankingu (technik technologii ywnoêci) zajmuje Che micki 2. miejsce w Polsce. Wszystkie te wysokie noty i trofea sprawi y, e Che micki zosta wyró niony Z otà Tarczà. 3 lutego w sali konferencyjnej Urz du Wojewódzkiego w Bydgoszczy odby a si uroczystoêç wr czenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej oraz wojewódzkiego podsumowania Ogólnopolskiego Rankingu Szkó Ponadgimnazjalnych 2015 miesi cznika edukacyjnego Perspektywy. Dyrektor ZS nr 3 w Rypinie Joanna Krukowska, kierownik szkolenia praktycznego Andrzej Jankowski i starosta Zbigniew Zgórzyƒski z radoêcià odebrali gratulacje od Anny ukaszewskiej kurator oêwiaty. Wr czenie wyró nienia dla Zespo u Szkó nr 3 Êrednià ocen w szkole. Zajà 5. miejsce w XL Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, dzi ki czemu zdoby indeks na Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie, gdzie zamierza kontynuowaç nauk. Patryk znalaz si tak e wêród 60-ciu najlepszych i najzdolniejszych uczniów w województwie kujawsko-pomorskim i jest laureatem stypendium Zdolni na Start. ukasz Biernaciak to laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o ywnoêci, dzi ki temu jest tak e posiadaczem indeksu na wiele uczelni i zamierza kontynuowaç nauk, studiujàc. ukasz to tak e jeden z najzdolniejszych uczniów w województwie kujawsko-pomorskim, czego dowodem jest stypendium Zdolni na Start. Marcin Derkowski po stypendium nie si gnà, ale wykaza si ogromnà wiedzà i umiej tnoêciami, prezentujàc swoje mo liwoêci w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o ywnoêci. Wywalczy tak e tytu laureata i dysponuje indeksem na kilka wy szych uczelni. Pierwsze koty za płoty Pierwszy miesiàc nowego roku w Che mickim by bardzo pracowity. Spora grupa uczniów zdawa a po raz pierwszy w nowej formule egzaminy potwierdzajàce kwalifikacje w zawodzie. Do szko y przyjechali egzaminatorzy z innych szkó i przyglàdali si umiej tnoêciom podopiecznych Che mickiego. Potem surowo ich oceniali. Jednà z grup uczniów, która musia a przejêç przez egzaminacyjne sito byli adepci sztuki gastronomicznej. Posz o im bardzo dobrze. Egzaminy przeprowadzono w nowej pracowni gastronomicznej w szkole. Kolejne egzaminy potwierdzajàce kwalifikacje w zawodzie ju w ferie zimowe. Tegoroczni uczniowie czwartych klas Pracownia gastronomiczna b dà zdawaç egzaminy zawodowe wg starej formu y (sprzed reformy szkolnictwa zawodowego). Odb dà si one po staremu w czerwcu. Opracowa a: Agnieszka Czajkowska

18 18 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Technicy pojazdów samochodowych ZS Nr 4 w Nadro u na zaj ciach praktycznych Uczniowie klasy III Technikum Pojazdów Samochodowych w ZS Nr 4 Nadro u odbyli tygodniowà praktyk w zakresie obróbki skrawaniem. Zaj cia kszta cenia praktycznego odby y si w zaprzyjaênionym ze szko à Z.U.P i H. Pana Benedykta Pilarskiego. Dzi ki yczliwoêci w aêciciela zak adu uczniowie zapoznali si z budowà i wykorzystaniem takich maszyn jak: tokarki, frezarki, strugarki, szlifierki, wiertarki, przecinarki automatyczne BTC-50 oraz przyrzàdami takimi jak podzielnice i manipulatory. Uczniowie zdobyli umiej tnoêci w zakresie ostrzenia wybranych narz dzi obróbkowych i wykonywania prac z obróbki skrawaniem przydatnych w naprawach samochodowych. Szczególnie ciekawe dla m odzie y okaza y si zaj cia z wykorzystaniem najnowoczeêniejszego centrum obróbki skrawaniem. Zak ad pana Benedykta Pilarskiego jest jednym z dwóch zak adów w województwie kujawsko-pomorskim posiadajàcym tak nowoczeênie sterowanà maszyn. Jej twórczoêç poetycka O sobie pisze: Choleryczka, której lepiej nie dra niç. Zaborcza, przekorna, despotyczna wobec siebie i innych. Gdy postawi sobie jakiê cel, zrobi wszystko aby go osiàgnàç. Nie jestem zbyt wylewna, czekam a inni zrobià pierwszy krok Marta Krzak jest uczennicà III klasy technikum budowlanego w Zespole Szkó Nr 4 im. Ziemi Dobrzyƒskiej w Nadro u. Uzyskuje wysokie wyniki nauczania, w tak trudnym i nietypowym jak dla dziewczyny kierunku, jakim jest budownictwo. Ch tnie anga uje si w przedsi wzi cia podejmowane przez szko i poza nià. Uczestniczy w zaj cia chóru szkolnego i koncertach, które sta y si tradycjà ZS Nr 4 w Nadro u. Marta ma tak e zdolnoêci recytatorskie, których potwierdzeniem sà wysokie wyniki uzyskiwane w ró norodnych konkursach. Pola doêwiadczalne pola edukacji dla uczniów ZS Nr 4 w Nadro u Podpisanie umowy 30 stycznia br. w Zespole Szkó nr 4 im. Ziemi Dobrzyƒskiej w Nadro u zosta a podpisana umowa dzier awy dzia ek o powierzchni ha pomi dzy Prezesem Firmy Narolco Henrykiem Fosiƒskim a Dyrektorem Jerzym Misiakiem. Dzier awione grunty rolne zostanà przeznaczone na poletka doêwiadczalne i pokazy do celów dydak- Przewidywane sà jeszcze zaj cia praktyczne z zakresu spawalnictwa. Odbywajà si one przy sterowanym komputerowo centrum wypalania elementów wielkogabarytowych. Praktyki b dà realizowane równie w tym samym zak adzie. Uczniowie podczas praktyki Jej ostatni sukces poetycki z grudnia 2014 roku to I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim organizowanym przez PCK w Rypinie pt. : Uzale nienia a przysz oêç narodu. Marta ma od stycznia 2013 roku Marta Krzak swojà stron w gazetce szkolnej CZWÓRKA, stron internetowà gdzie na bie àco zamieszczane sà kolejne systematycznie powstajàce nowoêci poetyckie. Marta to skromna, pouk adana osoba. Daje wiele z siebie, nie oczekujàc pochwa y. tycznych dla m odzie y szkolnej, studentów oraz rolników w ramach cyklicznych spotkaƒ i pokazów organizowanych przy wspó pracy z powiatem rypiƒskim. Firma Narolco wyrazi a zgod na wspó prac w zakresie organizacji i przygotowania poletek doêwiadczalnych ze szko ami, uczelniami, Kujawsko Pomorskim OÊrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz innymi podmiotami wprowadzajàcymi nowoczesne technologie w rolnictwie. Strony podpisujàce umow dzier awy zobowiàza y si równie do organizacji cyklicznych pokazów, sympozjów pod has em Dni Pola. Dzi ki wspó pracy Zespo u Szkó nr 4 im. Ziemi Dobrzyƒskiej w Nadro u z firmà Narolno oraz producentami maszyn i narz dzi rolniczych, a tak e Êrodków do produkcji rolniczej m odzie i rolnicy b dà mogli zapoznaç si z najnowoczeêniejszymi technologiami w rolnictwie. Opracowa a: Marta Bednarczuk

19 GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO 19 Mikołajki w Zespole Szkół nr 5 W dniu 5 grudnia w Zespole Szkó nr 5 im ks. Jana Twardowskiego odby y si Miko ajki na sportowo. Uczniowie podzieleni na dwie dru yny rywalizowali w wyêcigach rz dów. Konkurencje by y dostosowane do wieku oraz sprawnoêci fizycznej. Uczniowie z m odszych klas wzi li udzia w konkursie plastycznym o tematyce Êwiàtecznej pt. Mój wymarzony prezent, za który otrzymali pamiàtkowe dyplomy. Bardzo ciekawym i widowiskowym punktem imprezy by pokaz jazdy i akrobacji na deskorolce przez ucznia Wadima Strausa z klasy VI oraz wizyta Miko aja z prezentami. Miko aj odwiedzi równie oddzia y przedszkolne przy ul. Dworcowej. Wszystkie dzieci otrzyma y s odkie paczki. Wizyta Miko aja sprawi a du o radoêci I Turniej Halowej Piłki No nej W Êrod 14 stycznia 2015 r. na hali sportowej Rypiƒskiego Centrum Sportu zosta rozegrany I Turniej Halowej Pi ki No nej o Puchar Dyrektora ZS nr 5 w Rypinie. W turnieju wzi li udzia podopieczni Warsztatów Terapii Zaj ciowej w Rypinie, Ârodowiskowego Domu Samopomocy i uczniowie ZS nr 5. Celem tego turnieju by a nie tylko popularyzacja pi ki no nej i upowszechnianie sportu wêród osób niepe nosprawnych, ale tak e podnoszenie ogólnej sprawnoêci fizycznej oraz konfrontacja umiej tnoêci sportowych. Zawodnicy grali systemem ka dy z ka dym pami tajàc o zasadach fair- play. Klasyfikacja koƒcowa Turnieju: I miejsce - Ârodowiskowy Dom Samopomocy II miejsce ZS nr 5 III miejsce - Warsztaty Terapii Zaj ciowej Misterium Bo onarodzeniowe 17 grudnia 2014 r. dla wszystkich uczniów, rodziców i zaproszonych goêci odby o si Misterium Bo onarodzeniowe, które wprowadzi o wszystkich w chwil refleksji o Âwi tach Bo ego Narodzenia. Drugà cz Êç spotkania stanowi koncert kol d i pastora ek. Uczniowie ucz szczajàcy do Szko y Muzycznej przygotowani przez swoich nauczycieli zaprezentowali bogactwo utworów zwiàzanych z tematykà Êwiàtecznà. Dyrektor szko y Jaros aw Tomkowski w imieniu grona pedagogicznego z o y wszystkim yczenia Êwiàteczne. Po koncercie odby a si wigilia dla nauczycieli, pracowników szko y i zaproszonych goêci. Koncert kol d i pastora ek zachwyci publicznoêç Uczniowie odwiedzili pacjentów hospicjum Tradycyjnie przed Êwi tami Bo ego Narodzenia uczniowie z Zespo u Szkó Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie odwiedzili rypiƒskie hospicjum, przynoszàc pacjentom w asnor cznie upieczone i pi knie opakowane pierniczki oraz kartki z yczeniami Êwiàtecznymi. Dzieciom towarzyszy y panie: wicedyrektor Iwona Andrzejczuk, pracownice rypiƒskiego GOPS-u i opiekun szkolnego ko a PCK Pani Joanna Maciejewska. Przedsi wzi cie by o mo liwe dzi ki wsparciu finansowemu GOPS-u. Wizyta w hospicjum nades ane

20 Rypienica jest lewobocznym dop ywem Drw cy o d ugoêci 35.8 km. Swój poczàtek bierze we wsi St powo, zaê niektórzy autorzy podajà, e w okolicach wsi Skudzawy. Zbiera wody z zabagnionych terenów równiny sandrowej w okolicy wsi St powo i Wólka. Du y ciek doprowadza wody ze wsi Skudzawy i Szucie, a w okolicy Modlina àczy si z g ównym nurtem rzeki. Rypienica p ynie przez spi trzone stawy w Kamionce, gdzie znajduje si ma a elektrownia wodna. Dalej, ko o Zakrocza zasila 3 stawy rybne. Po oko o 10 km wkracza w terem wysoczyzny morenowej charakteryzujàcej si urzeêbionà powierzchnià z licznymi zag bieniami torfowo-bagiennymi i pagórkami. Rzeka wykorzystuje g boko wci tà w wysoczyzn rynn subglacjalnà, tworzàc malownicze meandry na odcinku od Dylewa do Rypina. Dno doliny o szerokoêci od 250 do 750 m, wys ane jest torfami, których g bokoêç cz sto przekracza 4 m.w dolnym biegu wkracza w obszar pradoliny Drw cy i rozdwaja si wp ywajàc dwoma nurtami do Drw cy. Ten oko o 3 km teren jest podmok y, bagienny, poroêni ty g ównie trzcinà pospolità. Dawniej w górnym biegu rzeki znajdowa y 3 m yny wodne: w Modlinie, Kamionce i Dylewie. Powierzchnia zlewni wynosi km 2 (Rys.1). W górnym biegu, na równinie sandrowej dominujà grunty rolne. àki i pastwiska zajmujà du à cz Êç rynny Rypienicy, która urozmaicona jest tak e skupiskami drzew i krzewów z dominacjà olchy. Rypienica w górnym biegu jest zasilana szeregiem ma ych dop ywów pochodzàcych g ównie z wód podziemnych. Struga Dylewska (3) wyp ywa z okolic Sad owa i Godziszew. Struga Starorypiƒska (5) odwadnia Starorypin, Stawiska, Linne i odprowadza nadmiar wód z Jeziora Sad owskiego. Po lewej stronie wyst pujà 3 najwi ksze cieki zasilajàce Rypienic. Struga Pràtnia (4) odwadnia tereny wsi D biany, Zakrocz, Dylewo i Pr czki. Drugi ciek wodny odwadnia Sikory, Kowalki i Borzymin. Struga Dunaj (7) odprowadza wody z terenu Wàpielska, Kie pin, D ugiego, Warpalic. Struga Dunaj jednoczeênie odprowadza nadmiar wód z jezior: Czarownica, àczonek, Tràbin i D ugie, a tak e z Kie piƒskiego i Warpalickiego. W Êrodkowym biegu nad rzekà po o one jest miasto Rypin, które posiada mechaniczno-biologicznà oczyszczalni Êcieków komunalnych. Oczyszczone w ten sposób Êcieki komunalne w iloêci 2075 m 3 na dob odprowadzane sà do rzeki. Spó dzielnia Mleczarska ROTR odprowadza równie do rzeki oczyszczone przez przyzak adowà oczyszczalni wody poprodukcyjne w iloêci 1043 m 3 /d. Dzi ki temu, e oko o 86% mieszkaƒców miasta korzysta z sieci kanalizacyjnej, a na terenach wiejskich dzia ajà oczyszczalnie przydomowe, nast puje cz Êciowa poprawa jakoêci wód w rzece i coraz wi cej gatunków ryb znajduje sprzyjajàce warunki do ycia. Przy wysokim stanie wody na wiosn mo na sp ynàç kajakami bez baga u od Rypina do Drw cy (odcinek ok. 24 km). Ârodkowy i dolny odcinek rzeki wraz z dolinà po o ony jest w obszarze chronionego krajobrazu Doliny Drw cy. dr in. Marek Tyburski GAZETA POWIATU RYPI SKIEGO Redaktor: Dominika Wi c awska, Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rypinie Przygotowanie do wydania: Starostwo Powiatowe w Rypinie Rypin, ul. Warszawska 38, tel Opracowanie graficzne: Aleksandra Âwiniarska Realizacja: Drukarnia PetitGraf Brodnica, ul. Jod owa 6, tel./fax

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2013 W dniu 09.01.2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 2908 UCHWAŁA NR XV/126/2016 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT SZKOLNY

MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT SZKOLNY MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT SZKOLNY Inspiracją do napisania programu i założenia w mojej szkole wolontariatu były słowa Krzysztofa Zanussiego: Jeśli chcesz zrobić coś dobrze, nie odkładaj tego na jutro, zrób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 2/2014 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Kwiecień 2014 Spis Treści: 1. Uchwała Nr 16/2014 Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20 luty 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH

PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH BR.1711.5.2015 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH WRZESIEŃ 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r.

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r. III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej We Are the Music Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku Frysztak, 18 maja 2016 r. Frysztak, 8.04.2016 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele języka angielskiego,

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodnicząca: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo