CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE"

Transkrypt

1 CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE OSPRZT POMOCNICZY

2 2

3 3 SPIS TRECI Klamry trójpunktowe WT i SC... 4 Pozycjonery MPC... 5 Pozycjonery HP / HD... 6 Pozycjonery typu cikiego... 7 Centrowniki IHP Centrowniki MIC Centrowniki IMC Centrowniki IMF Centrowniki DMC Osprzt do kontroli gazu formujcego PGE Typ PGE Typ PGE Typ Dyski dla PGE typ 120, 180 i Rozmiary dysków PGE typ 120, 180 i PGE Typ EZ-Purge Tamy gazowe Samoprzylepne podkładki spawalnicze Mierniki tlenu resztkowego Termometry Znacznik FMT do kolanek Poziomnica FL Ostrzałki do elektrod wolframowych Znacznik WT HEAD do rur (tzw. głowica CH) Stojaki do rur Rolki do stojaków Miernik przesadzenia cianek Prowadnice SG do cicia rur Rozpieracze do kołnierzy... 32

4 4 Klamry trójpunktowe WT i SC Klamra WT Klamry SC Dziki specjalnej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu, w klamrach WT i SC wzajemne odległoci midzy punktami mocowania s zawsze identyczne. Zapewnia to równomierne rozłoenie siły mocujcej na obwodzie pozycjonowanych rur i fittingów. Klamry WT wykonane s ze stopu aluminium, a modele SC SA stalowe kadmowane. Motylkowe ruby regulacyjne obu modeli posiadaj, na swych kocach, wcinite nierdzewne kulki. Dziki temu, klamry mog by uywane do rur z kadego materiału bez niebezpieczestwa uszkodze powierzchni i wprowadzenia zanieczyszcze mogcych by ogniskami póniejszej korozji. Korpus klamry wykonany jest ze specjalnego stopu aluminium, co gwarantuje nisk mas i umoliwia uzyskanie sił mocowania wystarczajcych dla pozycjonowania i ustalania rur w zakresie mm z maksymalna grubocicianki do 15mm. Klamry mog by uywane przy spawaniu rur ze wszystkich rodzajów materiałów jak stal wglowa, nierdzewna, duplex, superduplex, stopy wysokotemperaturowe typu inconel, tytan itd. Nr katalogowy Zakres (cale) Zakres (mm) Masa (kg) WT , WT WT Nr katalogowy Zakres (cale) Zakres (mm) Masa (kg) SC ,5 SC ,1 SC ,3 SC ,9 SC ,8 Nakładki nierdzewne do klamer SC do pozycjonowania rur ze stali wysokostopowych i nierdzewnych: SC13SS SC1014SS - - -

5 5 Pozycjonery MPC (łacuch jedno- lub dwurzdowy mocowany zaciskiem rubowym) Jednorzdowe pozycjonery typu 2500S i dwurzdowe typu 2500D umoliwiaj precyzyjne pozycjonowanie złczy rura-rura, rura-kolanko, rura-trójnik oraz rurakołnierz. Niska masa umoliwia łatw prac zarówno w hali fabrycznej jak i w terenie. Pozycjonery te dysponuj sił mocujc na poziomie 2500kg, co umoliwia ustalanie elementów o gruboci cinki do 12mm. Pozycjoner łacuchowy moe by dostosowywany w łatwy sposób do rónych rednic pozycjonowanych elementów. Wystarczy tylko zdj lub załoy docisk rubowy. Dociski we wszystkich typach 2500 s wykonane ze stali nierdzewnej, co umoliwia prac na wszystkich rodzajach materiałów. Wszystkie pozycjonery łacuchowe mog by uywane do rur o rednicy od 5 cal Istnieje moliwo dostarczenia pozycjonerów na specyficzne długoci. TYP 2500 S rury ze stali nierdzewnych rury ze stali wglowych Zakres (cale) Nr katalogowy Ilo docisków Masa (kg) Nr katalogowy Ilo docisków Masa (kg) SS ,3 2500SM , SS ,3 2500SM , SS ,3 2500SM , SS ,1 2500SM , SS ,7 2500SM , SS ,8 2500SM , SS ,2 2500SM , SS ,1 2500SM , SS ,8 2500SM , SS ,5 2500SM ,8 TYP 2500 D rury ze stali nierdzewnych rury ze stali wglowych Zakres (cale) Nr katalogowy Ilo docisków Masa (kg) Nr katalogowy Ilo docisków Masa (kg) DS ,0 2500DM , DS ,6 2500DM , DS ,2 2500DM , DS ,4 2500DM , DS ,4 2500DM , DS ,5 2500DM , DS ,7 2500DM , DS ,1 2500DM , DS ,2 2500DM , DS ,0 2500DM ,2

6 6 Pozycjonery HP / HD (mocowanie siłownikiem hydraulicznym/zaciskiem rubowym) Pozycjonery hydrauliczne typu HP umoliwiaj precyzyjne ustalanie elementów złczy rura-rura, rura-kolanko, ruratrójnik, oraz rura-kołnierz. Niska masa oraz wyjtkowo łatwa obsługa umoliwia przygo-towanie złcza do spawania w czasie krótszym ni 10 minut. Pozycjonery typu HP jako jedyne na wiecie umoliwiaj ustalanie rur w zakresie rednic od 168mm do 1524mm z gruboci cianki do 25mm. Mocowanie łacucha na rurze realizowane jest za pomoc siłownika hydraulicznego z pomp rczn. Wraz ze zmiana rednicy rury zmienia si jedynie długo łacucha oraz ilo docisków rubowych. Pozostałe elementy klient kupuje tylko raz! Aby sprosta rosncym wymaganiom producentów rur, budowniczych elektrowni jdrowych, platform wydobywczych, instalacji chemicznych i spoywczych, wszystkie elementy majce styczno z pozycjonowan rur wykonane s ze stali nierdzewnej co zabezpiecza przed wprowadzeniem zanieczyszcze w materiał rodzimy rury. Dociski rubowe s regulowane i mog by w prosty sposób demontowane, co umoliwia wykorzystanie naszych pozycjonerów nawet na rurach o mniejszych rednicach. Wszystkie pozycjonery HP mog by wyposaone w specjalny przedłuacz łacucha tzw. extra chain. Nr kat Zakres (cale) Ilo docisków Masa bez pompy (kg) Extra chain HP " 5 33 HP16 HP " 6 38 HP20 HP " 7 43 HP24 HP " 9 53 HP32 HP " HP36 HP " HP42 HP " HP48 HP " HP52 HP " HP56 HP " HP60 Odmiania HD. Seria HD jest odmian pozycjonera HP, ale wyposaonego w zacisk rubowy zamiast siłownika hydraulicznego. Klamra ta umoliwia pozycjonowanie rur o znacznych grubociach cianek, nawet do 20mm. Zakresy robocze identyczne jak dla modelu HP.

7 7 Pozycjonery typu cikiego (Modele S i D w odmianach 200 i 300) Łacuchy cikie wystpuj w dwóch typach. Typ S jednorzdowy, oraz typ D dwurzdowy. Oferowane s dwie odmiany w ramach obu typów. Odmiana 200 jest wyposaona w łacuch typu cikiego, a odmiana 300 w łacuch typu extra-ciekiego. W modelach typu D wystpuje te rónica w dystansie midzy dwoma łacuchami. Typ D200 ma rozstaw łacuchów 110mm, a w D300 rozstaw wynosi 160mm. Pozycjonery te mona kupowa jako gotowe modele na kady z wyspecyfikowanych w tabelach zakresów, oraz mona te kupowa je w elementach. Czsto spotykan form zamówienia jest zakup jednego wybranego modelu wraz z elementami dodatkowymi umoliwiajcymi rozszerzenie jego zakresu. Poniej załczony jest opis jak kalkulowa ilo elementów dodatkowych dla danej rednicy. Sposób samodzielnego wyznaczania długoci łacucha w pozycjonerach serii S i D: W cenniku podane s typy klamer. Przy kadym podana jest ilo docisków. Klamra zbudowana jest tak, e midzy dociskami s zawsze odcinki trzyogniwowe łacuchów. Łacuch na obu kocach zakoczony jest segmentem dwuogniwowym do którego mocowany jest zacisk.!"!#"$ "% & "%'"'!( )*#+, "%'-!(.'/! "% '0$ )(+' 2% 3#'.1 # 2%4"".1 5"#% +.1 1!-#$ "%1 6 7*8,"%'"'!(1 ) 9!!(!"'-!#"-'5''0*1,

8 8 ODMIANA 200 S i D!!"#! "$#!% &!!"# "$# % '!!"# "$# % '!!"#' "$#'% (!!"#' "$#'% (!!"! "$!% )!!"! "$!% )!!" * "$ *% ##!!" * "$ *% ##!!" " "$ "% #+!!" " "$ "% #+!!"+ "$+ % #*!!"+ "$+ % #*!!"+' "$+'% #'!!"+' "$+'% #'!!"*! "$*!% #"!!"*! "$*!% #"!!"** "$**% #)!!"** "$**% #)!!"*" "$*"% #!!"*" "$*"% #!!"& "$& % +!!"& "$& % +!!"&' "$&'% &!!"&' "$&'% &!!"'! "$'!% '!!"'! "$'!% '

9 9 ODMIANA 300 S i D +!!# #' # $#'% & +!!#! # $!% ' +!!# * # $ *% ( +!!# " # $ "% ) +!!# + # $+ % #! +!!# +' # $+'% ## +!!# *! # $*!% # +!!# ** # $**% #+ +!!# *" # $*"% #& +!!# & # $& % #' +!!# &' # $&'% #( +!!# '! # $'!% #" +!!# #' # $#'% & +!!#! # $!% ' +!!# * # $ *% ( +!!# " # $ "% ) +!!# + # $+ % #! +!!# +' # $+'% ## +!!# *! # $*!% # +!!# ** # $**% #+ +!!# *" # $*"% #& +!!# & # $& % #' +!!# &' # $&'% #( +!!# '! # $'!% #"

10 10 Schemat konstrukcyjny centrowników S i D w odmianach 200 i 300. Sekcje 2- i 3- ogniwowe Odmiana S200 Odmiana D200 Odmiana S300 Odmiana D300

11 11 Centrowniki IHP A) wersja MINI B) wersja standard (10-60 ) C) wersja AOB Specjalna wersja AOB dedykowana w zasadzie do rurocigów przesyłowych. Sterowanie bezprzewodowe wszystkimi funkcjami sterownika. Zasilanie akumulatorowe o długim czasie aktywnoci. Wewntrzne centrowniki hydrauliczne umoliwiaj pozycjonowanie złczy rura-rura, rura-kolanko, ruratrójnik oraz rura-kołnierz. Urzdzenia typu IHP jako jedyne na wiecie umoliwiaj ustalanie rur w zakresie pokrywajcym cztery kolejne wielkoci z typoszeregu. Siła rozprajca siga 10 ton (700 bar), co jest około 40 razy wicej ni mona uzyska centrownikami rozpranymi pneumatycznie. Za pomoc IHP mona centrowa rury z gruboci cianki do 18 mm. Mocowanie w rurze realizowane jest za pomoc szczk rozprnych sterowanych rczn lub elektryczn pomp hydrauliczn. Centrowniki IHP s najlepszym wyborem przy budowie rurocigów i to zarówno podczas prefabrykacji na hali jak i przy pracach w terenie. Mała masa powoduje, e konieczno operowania przy pomocy podnonika lub dwigu ograniczona jest do minimum. Dziki specjalnej konstrukcji centrownika IHP moliwe jest przeprowadzenie pełnego cyklu spawania bez koniecznoci wykonywania spoin szczepnych i wycigania IHP z rury. Jest to szczególnie wana cecha przy spawaniu automatycznym. Klamra IHP moe by wyposaona w piercienie uszczelniajce i system podawania gazu formujcego, co powoduje, e jest ona idealnym rozwizaniem przy spawaniu rur metod TIG, a w szczególnoci orbitalnie.

12 12 Centrowniki IHP cd. MINI IHP wyposaony w piercie miedziany W naszej ofercie posiadamy te system piercieni miedzianych dopasowanych dla danej rednicy rury. Piercienie te mog by wyposaone w system podawania gazu formujcego. Piercie moe pełni równie rol podkładki formujcej gra. *) rednice wewntrzne Nr katalogowy Zakres* (cale) Ilo szczk Masa (kg) MINI IHP x 3 25 IHP x 4 78 IHP x 6 98 IHP 1824 IHP 1824 AOB x IHP 2226 AOB x IHP 2630 AOB x IHP 3236 AOB x IHP 3842 AOB x IHP 4448 AOB x IHP 5054 AOB x IHP 5660 AOB x Wszystkie modele do 1824 s oferowane w wersji standardowej z pompa rczn lub elektryczna. Model 1824 wystpuje zarówno w wersji standardowej i w zdalnie sterowanej wersji samojezdnej AOB (All On Board wszystko na pokładzie). Odmiana AOB posiada bezprzewodowe (radiowe) sterowanie wszystkimi funkcjami z przejazdem midzy złczami włcznie. Zasilanie wersji AOB jest akumulatorowe o długim czasie aktywnoci. Poczynajc od modelu 2226 centrowniki IHP wystpuj wyłcznie w wersji AOB.

13 13 Centrowniki MIC Centrowniki serii MIC (Mini) s przeznaczone do wzajemnego centrowania rur i/lub fitingów w zakresie rednic wewntrznych od 15mm do 64mm. Mog by uywane do pozycjonowania kołnierzy, piercieni, krótkich odcinków rur, fitingów, itp. Nr kat. Zakres* Masa mm cale kg MIC ,5-0,7 0,35 MIC ,6-0,8 0,4 MIC ,8-0,9 0,5 MIC ,9-1,2 0,5 MIC ,2-1,5 0,5 MIC ,4-2,0 1,3 MIC ,0-2,5 1,3 *) rednice wewntrzne

14 14 Centrowniki IMC Centrowniki IMC przeznaczone s do pozycjonowania kołnierzy do prostych odcinków rur. Zakres rednic wynosi od 2,25 (56 mm) do 21 (940 mm). IMC s równie dostpne w wykonaniu do pracy na stalach nierdzewnych. Nr kat. Zakres* Masa mm cale kg IMC ,2-5,0 1,35 IMC ,0-8,0 4 IMC , IMC , IMC *) rednice wewntrzne Odmiany specjalne: Odmiana 3b Odmiana 3c

15 15 Centrowniki IMF Centrowniki IMF przeznaczone s do pozycjonowania kołnierzy do kolanek z krótk prostk. IMF s równie dostpne w wykonaniu do pracy na stalach nierdzewnych. Kołnierz lub podobny element jest nasadzany na górny element rozporowy i tam mocowany. Dotyczy to równie kołnierzy gładkich. Nr kat. Zakres* Masa mm cale kg IMF IMF85* IMF120* IMF180* *) rednice wewntrzne

16 16 Centrowniki DMC Centrowniki DMC przeznaczone s do pozycjonowania rur, w tym rur o rónych rednicach. Mog by stosowane przy spawaniu rcznym i orbitalnym. S stosowane zarówno dla rur ze stali wglowych jak i nierdzewnych. Niezalenie od rednic rur, DMC ustawi je zawsze na tej samej osi (współosiowo) Nr kat. Zakres Masa mm cale kg DMC ,3-2,7 2,2 DMC ,5-5,0 5,7 DMC ,

17 17 Osprzt do kontroli gazu formujcego Przy spawaniu stali stopowych niedopuszczalne s przebarwienia mogce wystpi w strefie wpływów cieplnych spoiny, co sprowadza si do koniecznoci precyzyjnej kontroli zawartoci tlenu wewntrz rury, gdy to włanie poziom zawartoci tlenu jest bezporednio odpowiedzialny za wielko przebarwie. Przebarwie mona unikn stosujc podczas spawania specjalny osprzt. Aby unikn problemów z uzyskaniem odpowiedniej jakoci spoin czsto wymagane jest ograniczenie zawartoci tlenu do tak niskiego poziomu jak 10 ppm (0,001%). Tak ostre reimy wystpuj np. w przemyle farmaceutycznym. W innych gałziach przemysłu takich jak wydobywczy, przetwórstwo spoywcze, przemysł browarniczy, petrochemiczny i chemiczny, akceptowalna zawarto tlenu w gazie formujcym zawiera si na ogół pomidzy 20, a 50 ppm (0,002 0,005%). W skład osprztu PGE wchodz rónego rodzaju dyski uszczelniajce oraz sprzt pomiarowy. Stosowanie osprztu PGE umoliwia równie kontrol cinienia gazu wewntrz rury. Wiele firm, jako najtasz alternatyw, uywa gas-stoperów wykonanych z mikrogumy. Jednak sposób ten nigdy nie gwarantuje uzyskania w sposób pewny bardzo niskich zawartoci tlenu, wtedy gdy jest to wymagane. Spawacz ma te trudno z ocen, czy w obszarze spawania ju jest wystarczajco niski poziom tlenu i czy cinienie gazu formujcego jest właciwe. Uywajc osprztu PGE eliminujemy niedokładnoci i skracamy czas operacji przez unikanie wad i napraw. Przedstawiany w naszych materiałach sprzt PGE został zaprojektowany i przetestowany pod ktem utrzymania maksymalnej zawartoci tlenu na poziomie 25 ppm (0,0025 %). Testy prowadzone były w Duskim Instytucie Spawalnictwa. Na yczenie moemy udostpni Pastwu pełne protokoły przeprowadzonych w DIS testów. Jak uywa sprztu PGE firmy WELD-TECH? 1. Wprowadzi PGE do koca rury. 2. We gazowe i transportow link stalow przecign przez rur lub fitting, który mamy zamiar dospawa. 3. Rura lub fitting jest teraz pozycjonowana za pomoc klamer lub pozycjonerów (WT, MPC lub HP). W przypadku spawania orbitalnego z uyciem centrowników wewntrznych, mog one mie od razu zabudowany sprzt PGE. 4. Przez pociganie linki transportowej ustali połoenie dysków PGE wzgldem złcza. 5. Poda gaz formujcy i na podstawie odczytów z mierników PGE odczeka do momentu gdy ustabilizuje si jego cinienie i zawarto tlenu w rurze na wymaganym poziomie. 6. Zespawa rury. 7. Przed przesuniciem dysków PGE do nastpnej spoiny naley poczeka a wykonane złcze przestygnie nieco w atmosferze gazu osłonowego. Zbyt szybkie usunicie dysków moe spowodowa powstanie przebarwie.

18 18 PGE Typ 120 Konfiguracja pojedyncza - standardowa Typ 120 składa si z korpusu 120-XX oraz zespołu dysków elastycznych (uszczelniajcych) usztywnianych dyskami metalowymi (wspierajcymi). Elementami uszczelniajcymi s elastyczne dyski umoliwiajce uszczelnienie komory w dowolnej konfiguracji rura-rura, rura-kolanko lub rura-kołnierz. Dyski elastyczne s odporne na temperatur do 320 C. Przy kompletowaniu konfiguracji podwójnej stosowane s wyłcznie dyski uszczelniajce gruboci 2mm. Konfiguracja podwójna - opcja Korpus 120-XX PGE Typ 180 Typ 180 jest modelem podobnym do 120, ale jego korpus jest elastyczny (spirala stalowa). Korpus oznaczany jest jako 180-XX. Elementami uszczelniajcymi s elastyczne dyski umoliwiajce uszczelnienie komory w dowolnej konfiguracji rura-rura, rura-kolanko lub rura-kołnierz. Dyski elastyczne s odporne na temperatur do 320 C. Analogicznie do typu 120 standardem jest konfiguracja pojedyncza. Na zdjciu pokazana jest opcjonalna konfiguracja podwójna. Konfiguracja podwójna jest zalecana dla typu 180, gdy zapobiega przewracaniu si podczas przecigania i pozycjonowania W konfiguracji podwójnej stosowane s wyłcznie dyski uszczelniajce gruboci 2mm. PGE Typ 200 Typ 200 jest modelem przeznaczonym do zdecydowanie mniejszych rednic ni typ 120 i 180 i umoliwia tylko jednostronne blokowanie przepływu gazu. Elementami uszczelniajcymi tak jak w poprzednich modelach s silikonowe dyski elastyczne. Na zdjciu pokazana jest opcjonalna konfiguracja podwójna. Korpus oznaczany jest jako 200-XX.

19 19 Dyski dla PGE typ 120, 180 i 200 Dyski uszczelniajce gruboci 3mm dla typu 120 i 180 Dyski uszczelniajce gruboci 2 mm dla PGE typ 120,180 i 200 (dla modelu 200 tylko do rozmiaru SED005257) Dyski wspierajce dla typu120,180 i 200 (dla modelu 200 tylko do rozmiaru SUD004160)

20 Rozmiary dysków PGE typ 120, 180 i 200 :,;"!+"!(0!-%<-(!'=" #!="#(-"+#-'=("%(-(%>##-#!- 0!!"+#-'='(!"-!'=+'0!5-!!!-#'!!'0!% ::,?!!+"!-

21 PGE Typ 210 Cylindry PGE typu 210 zostały zaprojektowane jako nastpca doskonale znanego modelu 150. Powstały z myl o zmniejszeniu iloci gazu koniecznej do wpompowania przy znacznych rednicach. Dziki takiej konstrukcji zmniejszono te czas potrzebny do wypełnienia komory gazem formujcym. Dla uzyskania zawartoci tlenu poniej 25 ppm (0,0025 %) czas ten wynosi od 5 do 15 minut, w zalenoci od rednicy rury. Jest to moliwe dziki temu, e przy stosowaniu cylindrów typu 150 komora, któr wypełniamy gazem, ma jedynie 3 cm wysokoci. Dla ułatwienie operowania cylindrami serii 150 s one wyposaone w zespół rolek transportowych. Zakres* Korpus rednica min. rednica max Dyski uszczelniajce Nr katalogowy mm cale mm cale Nr katalogowy *) rednice wewntrzne. Jeeli z tabeli wynika e na jakrednic brakuje modelu 210 prosimy o kontakt.

22 22 EZ-Purge System EZ-Purge moe by stosowany dla uzyskiwania poduszki gazu formujcego w rurach o rednicy wewntrznej od 20mm - 215mm. Specyficzna konstrukcja wielolistkowej kuli zapewnia dokładne uszczelnienie rury niezalenie od ułoenia korpusu. EZ-Purge jest łatwy i szybki w uyciu. Korpus wykonywany jest w technologii mieszkowej (elastyczny) w dwóch wielkociach. Mały korpus stosowany jest dla rur w zakresie rednic wewntrznych 20-51mm. Standardowe długoci korpusów wynosz odpowiednio 140mm i 180mm, ale na specjalne zamówienie moemy dostarczy korpusy wydłuone do 250mm. Specjalna konstrukcja korpusu gwarantuje, e gaz przepływa najpierw przez korpus i dopiero potem jest uwalniany do komory. Cecha ta jest szczególnie wana w przypadku spawania rur złoonych ze szczelin. Wan cech systemu EZ-Purg jest znaczna odporno na prac w wysokiej temperaturze. Korpus wytrzymuje temperatury do 450 C, a listki silikonowe do 320 C.

23 23 Systemy EZ Purge oferowane s jako kompletne zestawy, oraz oddzielnie korpusy i kule wielolistkowe. Typy korpusów Nr katalogowy Długo korpusu łcznika (mm) Korpusy przeznaczone dla zakresu rednic wew. (mm) Długoci standardowe: EZ-XX EZ-YY Długoci zwikszone: EZ-XXL EZ-YYL Komplety (korpus + dwie kule) Nr katalogowy rednica Zakres (mm) (mm) EZ026 Ø EZ032 Ø EZ043 Ø EZ054 Ø EZ064 Ø EZ078 Ø Komplety (korpus + dwie kule) Nr katalogowy rednica Zakres (mm) (mm) EZ091 Ø EZ106 Ø EZ116 Ø EZ142 Ø EZ175 Ø EZ225 Ø Kula wejciowa (przednia) Nr katalogowy rednica Zakres (mm) (mm) EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø Kula wyjciowa (tylna) Nr katalogowy rednica Zakres (mm) (mm) EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø

24 24 Tamy gazowe Wodnorozpuszczalne tamy gazowe WT-Dams i EZ-Dams s stosowane gdy nie ma moliwoci zastosowania osprztu PGE (rurocig w obiegu zamknitym). Tamy mog by stosowane przy spawaniu rur, złczek T oraz kolanek. Po zespawaniu całoci układ naley przepłuka wod, która rozpuci tam. Tamy wystpuj w wersji samoprzylepnej EZ-Dams,, oraz w postaci stoków WT-Dams podklejanych specjaln tam rozpuszczaln WT-Tape Oferujemy te papier wodnorozpuszczalny w arkuszach i rolkach (Purge Paper). Samoprzylepne podkładki spawalnicze Samoprzylepne podkładki spawalnicze stosowane s do formowania grani głównie przy spawaniu MIG/MAG ze szczególnym uwzgldnieniem spawania zmechanizowanego i zautomatyzowanego. Tam mona stosowa we wszystkich pozycjach spawania i na kadym spawanym materiale. Tamy wykonane s z odpornego na wysok temperatur, plecionego włókna szklanego na samoprzylepnym noniku aluminiowym. Oferowane w dwóch szerokociach: 50mm i 100mm. Na rolce znajduje si 12 metrów tamy. Stal wglowa Stal nierdzewna

25 25 Mierniki tlenu resztkowego Model GM1 jest małym (130x68x27mm), prostym w obsłudze, zasilanym bateryjnie, rcznym miernikiem, umoliwiajcym szybki pomiar zawartoci tlenu z dokładnoci do 100 ppm (0,01%). Miernik OM1 charakteryzuje si bardzo krótkim czasem reakcji i wysok dokładnoci. Urzdzenie jest lekkie (6,1kg), pakowane w wytrzymał wygodn walizk, w której mieci si cały osprzt urzdzenia (ładowarka i kable podłczeniowe). Urzdzenie posiada zasilanie bateryjne. Nie wymaga zwłoki od momentu włczenia do gotowoci do pomiaru. Pomiar wraz z numerem złcza moe by zapisany i zgrany do pliku Excel na komputerze klasy PC, za pomoc portu USB. Zakres pomiaru: od 1ppm Praca na baterii: do 30 godzin Dokładno pomiaru: ± 1ppm lub 1% zakresu Magazynowanie danych: Zapis kodowy i zabezpieczony Wywietlacz: cyfrowy System alarmowy: wysoka i niska zawarto tlenu Sensor pomiarowy: elektro-chemiczny

26 26 Termometry Termometr termoparowy TM926. Zakres mierzonych temperatur z termopar P1 (model TM926-01): od -50 C do +450 C z termopar P2 (model TM926-02): od -50 C do C Przełcznik skali Celszjusz / Fehrenheit na panelu czołowym Kontrola mikroprocesorowa Wbudowany system auto-wyłczenia (oszczdno baterii) Sygnalizacja niskiego poziomu baterii Zasilanie 9V bateri typu 006P Pirometr TM949 (termometr bezdotykowy na podczerwnie). Zakres mierzonych temperatur: od -20 C do +650 C Pozycjonowanie na detalu za pomoc plamki laserowej. Przełcznik skali Celszjusz / Fehrenheit na panelu czołowym Wbudowany system auto-wyłczenia (oszczdno baterii) Sygnalizacja niskiego poziomu baterii Zasilanie 9V bateri typu 006P

27 27 Znacznik FMT do kolanek FMT jest unikalnym znacznikiem do rur i kolanek. Znacznik ten umoliwia w bardzo krótkim czasie oznaczy dowolny kt cicia na rurze lub kolanku. Mona dziki temu wyznacza dowoln sekcj kolan gitych, kolan segmentowych lub dzieli na sekcje łuki hamburskie. Nr kat. Zakres (mm) Zakres (cale) Masa (kg) FMT ,2-3,5 2 FMT ,9-8,6 8 FMT , Poziomnica FL Poziomnica FL umoliwia ustalanie wzajemnego połoenia kołnierzy, bez koniecznoci bezporedniego pasowania obu stron połczenia kołnierzowego. Moe by stosowana do kołnierzy z otworami na rub od 16 do 32. Podstawki magnetyczne umoliwiaj pomiar ułoenia ktowego rur. Standardowy model ma długo 300mm.

28 28 Ostrzałki do elektrod wolframowych TG40 to podrczna szlifierka do ostrzenia elektrod wolframowych do spawania w technologii TIG (WIG) i/lub plazm. TGW 125 ECO Aluminiowy korpus głowicy z oknem inspekcyjnym Dwustronna tarcza diamentowa Ø40mm. Zasilanie 230 VAC / 50Hz Prdko obrotowa obr/min Moc napdu: 850 W Kolety do elektrod 1.6, 2.4 i 3.2 mm na wyposaeniu. Inne rednice kolet na zapytanie. Kt ostrzenia regulowany płynnie. Płyta mimorodowa do zmiany miejsca przyłoenia elektrody do tarczy szlifierskiej. Moliwo szlifowania elektrod o minimalnej długoci 15mm. Opcjonalny uchwyt umoliwia pstrzenie elektrod o długoci 8mm Posiada system odfiltrowania pyłu szlifierskiego z wymiennym filtrem. Waga: 2,8 kg to stołowa szlifierka do ostrzenia, planowania elektrod wolframowych do spawania w technologii TIG (WIG) i/lub plazm. Szlifowanie odbywa si na mokro. Aluminiowy korpus głowicy z oknem inspekcyjnym Dwustronna tarcza diamentowa Ø125mm. Zasilanie 230 VAC / 50Hz Prdko obrotowa obr/min Prdko szlifowania: 44 m/s Moc napdu: 380 W Kolety do elektrod 1.6, 2.4 i 3.2 mm na wyposaeniu. Inne rednice kolet na zapytanie. Kt ostrzenia regulowany płynnie (kt wierzchołka: ) Minimalna długo ostrzonej elektrody : 15mm (opcja 7mm) Wymiary: 330x265x250 mm Waga: 12 kg

29 29 TGW 125 ECO/C to model identyczny jak przedstawiony wczeniej TGW 125 ECO, ale z dodatkow funkcja cicia elektrod na długo. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy spawaniu automatycznym, zrobotyzowanym lub orbitalnym. Zakres długoci cicia 7-175mm. W górnej czci korpusu znajduje si gniazdo z przymiarem do ustawiania długoci cicia (1). Od tyłu korpusu znajduje sie gniazdo w które wkładamy elektrod do cicia (2). Cicie wykonuje si obracajc elektrod. MAX 90T to stołowa szlifierka do ostrzenia, planowania elektrod wolframowych do spawania w technologii TIG (WIG) i/lub plazm. Szlifowanie odbywa si na sucho. Aluminiowy korpus głowicy z oknem inspekcyjnym Dwustronna tarcza diamentowa Ø90mm. Zasilanie 230 VAC / 50Hz Prdko obrotowa obr/min Prdko szlifowania: 44 m/s Moc napdu: 190 W Kolety do elektrod 1.6, 2.4 i 3.2 mm na wyposaeniu. Inne rednice kolet na zapytanie. Maszyna moe ostrzy elektrody do rednicy 8mm (kolety opcjonalne) Kt ostrzenia regulowany płynnie. Posiada system odfiltrowania pyłu szlifierskiego Waga: 12,4kg UWAGA: Od stycznia 2013 model MAX90T jest te dostpny w odmianie MAX 90T/C z funkcj cicia elektrod na dan długo.

30 30 Znacznik WT HEAD do rur (tzw. głowica CH) Głowica CH (WT HEAD) umoliwia łatwe okrelenie wierzchołka rury, oraz dowolnego punktu połoonego na okrelonym kcie, liczonym od ustalonego najwyszego punktu. Głowica posiada podziałk ktow zlokalizowan wokół obrotowego bbenka z poziomic. Po ustawieniu danego kta, pryzmow podstaw ustawia si na rurze tak aby zgra poziomic. W tym połoeniu, lekko uderzajc młotkiem w punktak lub przesuwajc głowic tak aby powstała rysa, oznaczamy o odejcia. Stojaki do rur W naszej ofercie znajdziecie Pastwo stojaki do rur. Wystpuj one w dwóch wersjach, składanej i stałej. Standardowo stojak posiada lee pryzmowe dla rur do rednicy maksymalnej 610mm. Na standardowe lee pryzmowe mona zamocowa opcjonalne podparcia rolkowe. Waga H min. H max. Model Nr kat. kg cm cm składany WT-Fold stały WT-Fix 11,

31 31 Rolki do stojaków Model Nr kat. Nono red. rur Waga kg mm kg Kulki ze stali nierdzewnej SSB ,8 Rolki stalowe SR ,3 Rolki polietylenowe PR ,1 Miernik przesadzenia cianek Miernik WT Gauge umoliwia szybki i precyzyjny pomiar wielkoci przesadzenia wewntrznych cianek rur złoonych do spawania. Prowadnice SG do cicia rur Prowadnice SG słu do mocowania rur i prowadzenia piłki przy ciciu rur. Stosowanie prowadnic SG gwarantuje uzyskanie płaszczyzny cicia prostopadłej do osi rury. Prowadnice wystpuj w trzech odmianach wielkociowych i pokrywaj zakres: SG1: φ 4-25mm SG2: φ 25-50mm SG3: φ mm

32 32 Rozpieracze do kołnierzy Rozpieracze rczne i hydrauliczne umoliwiaj rozsunicie złcza kołnierzowego na instalacji. Zwykle stosowane s parami, po przeciwległych stronach kołnierzy, co pozwala uzyska równomierne i łagodne rozsuwanie bez niebezpieczestwa uszkodzenia kołnierza. Rozpieracz bazuje na otworach pod ruby. Taki sposób pracy umoliwia rozsunicie bez ryzyka uszkodzenia powierzchni przylgniowych pod uszczelk. Rozpieracze wystpuj w dwóch odmianach jeeli chodzi o sposób rozpierania. Rozpieracz mechaniczny przeznaczony jest do relatywnie małych kołnierzy, a rozpieranie realizowane jest za pomocruby i klucza szecioktnego. W modelach hydraulicznych ruch roboczy realizuje siłownik. Modele hydrauliczne przeznaczone s do całego zakresu kołnierzy. Model Sposób rozpierania Zakres kołnierzy Typoszereg kołnierzy (PSI) Zakres rozpierania D100 Mechaniczne do 300 D103 Hydrauliczne do 300 do 32mm D101 Hydrauliczne D102 Hydrauliczne D104-KIT Zespół rcznej pompy hydraulicznej z osprztem #!*$,-.

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti Mierniki laboratoryjne Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti ph, ISFET Przewodno ORP/Redox St enie jonów Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku Wprowadzenie Wygodna praca

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1.1. Klasyfikacja i charakterystyka materiałów inynierskich Materiałami nazywamy wszystkie stałe substancje o właciwociach umoliwiajcych ich stosowanie przez człowieka

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze.

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze. usługi - spawanie laserowe form Dzięki wieloletniej współpracy z producentem najlepiej sprzedających się w ostatnich latach spawarek laserowych, dysponujemy najnowocześniejszymi, mobilnymi i wydajnymi

Bardziej szczegółowo

Akcesoria Katalog produktów

Akcesoria Katalog produktów Akcesoria Katalog produktów WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNY OBIEG ARTYKUŁÓW WYSTERYLIZOWANYCH Aby zapewnić najlepsze procedury w zakresie zwalczania zakażeń, wysoką efektywność oraz ergonomię stanowiska

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ URZĄDZENIA DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW I BADANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY FAST GMBH INTER GLOBAL Sp. z o.o. Ul. Bielska 914, 43-378 Rybarzowice koło BIELSKA-BIAŁEJ Tel: 033

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A ISSN 1644-2555 INDEKS 334928 2009 WYDANIE SPECJALNE bezpłatny dodatek do kwartalnika WARSTWY DACHY i ŚCIANY 2/2009 N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A n i e z b ę d n i k d e k a r z a & c

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

KROJOWNIA. Nóż pionowy EASTMAN BLUE STREAK MODEL 629. Nóż pionowy EASTMAN BRUTE MODEL 627. Nóż pionowy KM MODEL KS-EU

KROJOWNIA. Nóż pionowy EASTMAN BLUE STREAK MODEL 629. Nóż pionowy EASTMAN BRUTE MODEL 627. Nóż pionowy KM MODEL KS-EU Noże krojcze Noże pionowe Nóż pionowy EASTMAN BLUE STREAK MODEL 629 Niezwykle uniwersalny: dedykowany do krojenia różnego rodzaju tkanin, jest idealnym rozwiązaniem w przypadku wykorzystywania jednej maszyny

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. NC 8400 stalowa. wieża chłodnicza

Specyfikacje. NC 8400 stalowa. wieża chłodnicza Specyfikacje NC 8400 stalowa wieża chłodnicza NC Stalowa wieża chłodnicza Spis treści 2 / Podstawa / Dostępne opcje Podstawa 4 Wydajność termiczna 5 Gwarancja wydajności 5 Konstrukcja 5 obciążenia 6 Urządzenia

Bardziej szczegółowo