CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE"

Transkrypt

1 CENTROWNIKI I POZYCJONERY SPAWALNICZE OSPRZT POMOCNICZY

2 2

3 3 SPIS TRECI Klamry trójpunktowe WT i SC... 4 Pozycjonery MPC... 5 Pozycjonery HP / HD... 6 Pozycjonery typu cikiego... 7 Centrowniki IHP Centrowniki MIC Centrowniki IMC Centrowniki IMF Centrowniki DMC Osprzt do kontroli gazu formujcego PGE Typ PGE Typ PGE Typ Dyski dla PGE typ 120, 180 i Rozmiary dysków PGE typ 120, 180 i PGE Typ EZ-Purge Tamy gazowe Samoprzylepne podkładki spawalnicze Mierniki tlenu resztkowego Termometry Znacznik FMT do kolanek Poziomnica FL Ostrzałki do elektrod wolframowych Znacznik WT HEAD do rur (tzw. głowica CH) Stojaki do rur Rolki do stojaków Miernik przesadzenia cianek Prowadnice SG do cicia rur Rozpieracze do kołnierzy... 32

4 4 Klamry trójpunktowe WT i SC Klamra WT Klamry SC Dziki specjalnej konstrukcji i precyzyjnemu wykonaniu, w klamrach WT i SC wzajemne odległoci midzy punktami mocowania s zawsze identyczne. Zapewnia to równomierne rozłoenie siły mocujcej na obwodzie pozycjonowanych rur i fittingów. Klamry WT wykonane s ze stopu aluminium, a modele SC SA stalowe kadmowane. Motylkowe ruby regulacyjne obu modeli posiadaj, na swych kocach, wcinite nierdzewne kulki. Dziki temu, klamry mog by uywane do rur z kadego materiału bez niebezpieczestwa uszkodze powierzchni i wprowadzenia zanieczyszcze mogcych by ogniskami póniejszej korozji. Korpus klamry wykonany jest ze specjalnego stopu aluminium, co gwarantuje nisk mas i umoliwia uzyskanie sił mocowania wystarczajcych dla pozycjonowania i ustalania rur w zakresie mm z maksymalna grubocicianki do 15mm. Klamry mog by uywane przy spawaniu rur ze wszystkich rodzajów materiałów jak stal wglowa, nierdzewna, duplex, superduplex, stopy wysokotemperaturowe typu inconel, tytan itd. Nr katalogowy Zakres (cale) Zakres (mm) Masa (kg) WT , WT WT Nr katalogowy Zakres (cale) Zakres (mm) Masa (kg) SC ,5 SC ,1 SC ,3 SC ,9 SC ,8 Nakładki nierdzewne do klamer SC do pozycjonowania rur ze stali wysokostopowych i nierdzewnych: SC13SS SC1014SS - - -

5 5 Pozycjonery MPC (łacuch jedno- lub dwurzdowy mocowany zaciskiem rubowym) Jednorzdowe pozycjonery typu 2500S i dwurzdowe typu 2500D umoliwiaj precyzyjne pozycjonowanie złczy rura-rura, rura-kolanko, rura-trójnik oraz rurakołnierz. Niska masa umoliwia łatw prac zarówno w hali fabrycznej jak i w terenie. Pozycjonery te dysponuj sił mocujc na poziomie 2500kg, co umoliwia ustalanie elementów o gruboci cinki do 12mm. Pozycjoner łacuchowy moe by dostosowywany w łatwy sposób do rónych rednic pozycjonowanych elementów. Wystarczy tylko zdj lub załoy docisk rubowy. Dociski we wszystkich typach 2500 s wykonane ze stali nierdzewnej, co umoliwia prac na wszystkich rodzajach materiałów. Wszystkie pozycjonery łacuchowe mog by uywane do rur o rednicy od 5 cal Istnieje moliwo dostarczenia pozycjonerów na specyficzne długoci. TYP 2500 S rury ze stali nierdzewnych rury ze stali wglowych Zakres (cale) Nr katalogowy Ilo docisków Masa (kg) Nr katalogowy Ilo docisków Masa (kg) SS ,3 2500SM , SS ,3 2500SM , SS ,3 2500SM , SS ,1 2500SM , SS ,7 2500SM , SS ,8 2500SM , SS ,2 2500SM , SS ,1 2500SM , SS ,8 2500SM , SS ,5 2500SM ,8 TYP 2500 D rury ze stali nierdzewnych rury ze stali wglowych Zakres (cale) Nr katalogowy Ilo docisków Masa (kg) Nr katalogowy Ilo docisków Masa (kg) DS ,0 2500DM , DS ,6 2500DM , DS ,2 2500DM , DS ,4 2500DM , DS ,4 2500DM , DS ,5 2500DM , DS ,7 2500DM , DS ,1 2500DM , DS ,2 2500DM , DS ,0 2500DM ,2

6 6 Pozycjonery HP / HD (mocowanie siłownikiem hydraulicznym/zaciskiem rubowym) Pozycjonery hydrauliczne typu HP umoliwiaj precyzyjne ustalanie elementów złczy rura-rura, rura-kolanko, ruratrójnik, oraz rura-kołnierz. Niska masa oraz wyjtkowo łatwa obsługa umoliwia przygo-towanie złcza do spawania w czasie krótszym ni 10 minut. Pozycjonery typu HP jako jedyne na wiecie umoliwiaj ustalanie rur w zakresie rednic od 168mm do 1524mm z gruboci cianki do 25mm. Mocowanie łacucha na rurze realizowane jest za pomoc siłownika hydraulicznego z pomp rczn. Wraz ze zmiana rednicy rury zmienia si jedynie długo łacucha oraz ilo docisków rubowych. Pozostałe elementy klient kupuje tylko raz! Aby sprosta rosncym wymaganiom producentów rur, budowniczych elektrowni jdrowych, platform wydobywczych, instalacji chemicznych i spoywczych, wszystkie elementy majce styczno z pozycjonowan rur wykonane s ze stali nierdzewnej co zabezpiecza przed wprowadzeniem zanieczyszcze w materiał rodzimy rury. Dociski rubowe s regulowane i mog by w prosty sposób demontowane, co umoliwia wykorzystanie naszych pozycjonerów nawet na rurach o mniejszych rednicach. Wszystkie pozycjonery HP mog by wyposaone w specjalny przedłuacz łacucha tzw. extra chain. Nr kat Zakres (cale) Ilo docisków Masa bez pompy (kg) Extra chain HP " 5 33 HP16 HP " 6 38 HP20 HP " 7 43 HP24 HP " 9 53 HP32 HP " HP36 HP " HP42 HP " HP48 HP " HP52 HP " HP56 HP " HP60 Odmiania HD. Seria HD jest odmian pozycjonera HP, ale wyposaonego w zacisk rubowy zamiast siłownika hydraulicznego. Klamra ta umoliwia pozycjonowanie rur o znacznych grubociach cianek, nawet do 20mm. Zakresy robocze identyczne jak dla modelu HP.

7 7 Pozycjonery typu cikiego (Modele S i D w odmianach 200 i 300) Łacuchy cikie wystpuj w dwóch typach. Typ S jednorzdowy, oraz typ D dwurzdowy. Oferowane s dwie odmiany w ramach obu typów. Odmiana 200 jest wyposaona w łacuch typu cikiego, a odmiana 300 w łacuch typu extra-ciekiego. W modelach typu D wystpuje te rónica w dystansie midzy dwoma łacuchami. Typ D200 ma rozstaw łacuchów 110mm, a w D300 rozstaw wynosi 160mm. Pozycjonery te mona kupowa jako gotowe modele na kady z wyspecyfikowanych w tabelach zakresów, oraz mona te kupowa je w elementach. Czsto spotykan form zamówienia jest zakup jednego wybranego modelu wraz z elementami dodatkowymi umoliwiajcymi rozszerzenie jego zakresu. Poniej załczony jest opis jak kalkulowa ilo elementów dodatkowych dla danej rednicy. Sposób samodzielnego wyznaczania długoci łacucha w pozycjonerach serii S i D: W cenniku podane s typy klamer. Przy kadym podana jest ilo docisków. Klamra zbudowana jest tak, e midzy dociskami s zawsze odcinki trzyogniwowe łacuchów. Łacuch na obu kocach zakoczony jest segmentem dwuogniwowym do którego mocowany jest zacisk.!"!#"$ "% & "%'"'!( )*#+, "%'-!(.'/! "% '0$ )(+' 2% 3#'.1 # 2%4"".1 5"#% +.1 1!-#$ "%1 6 7*8,"%'"'!(1 ) 9!!(!"'-!#"-'5''0*1,

8 8 ODMIANA 200 S i D!!"#! "$#!% &!!"# "$# % '!!"# "$# % '!!"#' "$#'% (!!"#' "$#'% (!!"! "$!% )!!"! "$!% )!!" * "$ *% ##!!" * "$ *% ##!!" " "$ "% #+!!" " "$ "% #+!!"+ "$+ % #*!!"+ "$+ % #*!!"+' "$+'% #'!!"+' "$+'% #'!!"*! "$*!% #"!!"*! "$*!% #"!!"** "$**% #)!!"** "$**% #)!!"*" "$*"% #!!"*" "$*"% #!!"& "$& % +!!"& "$& % +!!"&' "$&'% &!!"&' "$&'% &!!"'! "$'!% '!!"'! "$'!% '

9 9 ODMIANA 300 S i D +!!# #' # $#'% & +!!#! # $!% ' +!!# * # $ *% ( +!!# " # $ "% ) +!!# + # $+ % #! +!!# +' # $+'% ## +!!# *! # $*!% # +!!# ** # $**% #+ +!!# *" # $*"% #& +!!# & # $& % #' +!!# &' # $&'% #( +!!# '! # $'!% #" +!!# #' # $#'% & +!!#! # $!% ' +!!# * # $ *% ( +!!# " # $ "% ) +!!# + # $+ % #! +!!# +' # $+'% ## +!!# *! # $*!% # +!!# ** # $**% #+ +!!# *" # $*"% #& +!!# & # $& % #' +!!# &' # $&'% #( +!!# '! # $'!% #"

10 10 Schemat konstrukcyjny centrowników S i D w odmianach 200 i 300. Sekcje 2- i 3- ogniwowe Odmiana S200 Odmiana D200 Odmiana S300 Odmiana D300

11 11 Centrowniki IHP A) wersja MINI B) wersja standard (10-60 ) C) wersja AOB Specjalna wersja AOB dedykowana w zasadzie do rurocigów przesyłowych. Sterowanie bezprzewodowe wszystkimi funkcjami sterownika. Zasilanie akumulatorowe o długim czasie aktywnoci. Wewntrzne centrowniki hydrauliczne umoliwiaj pozycjonowanie złczy rura-rura, rura-kolanko, ruratrójnik oraz rura-kołnierz. Urzdzenia typu IHP jako jedyne na wiecie umoliwiaj ustalanie rur w zakresie pokrywajcym cztery kolejne wielkoci z typoszeregu. Siła rozprajca siga 10 ton (700 bar), co jest około 40 razy wicej ni mona uzyska centrownikami rozpranymi pneumatycznie. Za pomoc IHP mona centrowa rury z gruboci cianki do 18 mm. Mocowanie w rurze realizowane jest za pomoc szczk rozprnych sterowanych rczn lub elektryczn pomp hydrauliczn. Centrowniki IHP s najlepszym wyborem przy budowie rurocigów i to zarówno podczas prefabrykacji na hali jak i przy pracach w terenie. Mała masa powoduje, e konieczno operowania przy pomocy podnonika lub dwigu ograniczona jest do minimum. Dziki specjalnej konstrukcji centrownika IHP moliwe jest przeprowadzenie pełnego cyklu spawania bez koniecznoci wykonywania spoin szczepnych i wycigania IHP z rury. Jest to szczególnie wana cecha przy spawaniu automatycznym. Klamra IHP moe by wyposaona w piercienie uszczelniajce i system podawania gazu formujcego, co powoduje, e jest ona idealnym rozwizaniem przy spawaniu rur metod TIG, a w szczególnoci orbitalnie.

12 12 Centrowniki IHP cd. MINI IHP wyposaony w piercie miedziany W naszej ofercie posiadamy te system piercieni miedzianych dopasowanych dla danej rednicy rury. Piercienie te mog by wyposaone w system podawania gazu formujcego. Piercie moe pełni równie rol podkładki formujcej gra. *) rednice wewntrzne Nr katalogowy Zakres* (cale) Ilo szczk Masa (kg) MINI IHP x 3 25 IHP x 4 78 IHP x 6 98 IHP 1824 IHP 1824 AOB x IHP 2226 AOB x IHP 2630 AOB x IHP 3236 AOB x IHP 3842 AOB x IHP 4448 AOB x IHP 5054 AOB x IHP 5660 AOB x Wszystkie modele do 1824 s oferowane w wersji standardowej z pompa rczn lub elektryczna. Model 1824 wystpuje zarówno w wersji standardowej i w zdalnie sterowanej wersji samojezdnej AOB (All On Board wszystko na pokładzie). Odmiana AOB posiada bezprzewodowe (radiowe) sterowanie wszystkimi funkcjami z przejazdem midzy złczami włcznie. Zasilanie wersji AOB jest akumulatorowe o długim czasie aktywnoci. Poczynajc od modelu 2226 centrowniki IHP wystpuj wyłcznie w wersji AOB.

13 13 Centrowniki MIC Centrowniki serii MIC (Mini) s przeznaczone do wzajemnego centrowania rur i/lub fitingów w zakresie rednic wewntrznych od 15mm do 64mm. Mog by uywane do pozycjonowania kołnierzy, piercieni, krótkich odcinków rur, fitingów, itp. Nr kat. Zakres* Masa mm cale kg MIC ,5-0,7 0,35 MIC ,6-0,8 0,4 MIC ,8-0,9 0,5 MIC ,9-1,2 0,5 MIC ,2-1,5 0,5 MIC ,4-2,0 1,3 MIC ,0-2,5 1,3 *) rednice wewntrzne

14 14 Centrowniki IMC Centrowniki IMC przeznaczone s do pozycjonowania kołnierzy do prostych odcinków rur. Zakres rednic wynosi od 2,25 (56 mm) do 21 (940 mm). IMC s równie dostpne w wykonaniu do pracy na stalach nierdzewnych. Nr kat. Zakres* Masa mm cale kg IMC ,2-5,0 1,35 IMC ,0-8,0 4 IMC , IMC , IMC *) rednice wewntrzne Odmiany specjalne: Odmiana 3b Odmiana 3c

15 15 Centrowniki IMF Centrowniki IMF przeznaczone s do pozycjonowania kołnierzy do kolanek z krótk prostk. IMF s równie dostpne w wykonaniu do pracy na stalach nierdzewnych. Kołnierz lub podobny element jest nasadzany na górny element rozporowy i tam mocowany. Dotyczy to równie kołnierzy gładkich. Nr kat. Zakres* Masa mm cale kg IMF IMF85* IMF120* IMF180* *) rednice wewntrzne

16 16 Centrowniki DMC Centrowniki DMC przeznaczone s do pozycjonowania rur, w tym rur o rónych rednicach. Mog by stosowane przy spawaniu rcznym i orbitalnym. S stosowane zarówno dla rur ze stali wglowych jak i nierdzewnych. Niezalenie od rednic rur, DMC ustawi je zawsze na tej samej osi (współosiowo) Nr kat. Zakres Masa mm cale kg DMC ,3-2,7 2,2 DMC ,5-5,0 5,7 DMC ,

17 17 Osprzt do kontroli gazu formujcego Przy spawaniu stali stopowych niedopuszczalne s przebarwienia mogce wystpi w strefie wpływów cieplnych spoiny, co sprowadza si do koniecznoci precyzyjnej kontroli zawartoci tlenu wewntrz rury, gdy to włanie poziom zawartoci tlenu jest bezporednio odpowiedzialny za wielko przebarwie. Przebarwie mona unikn stosujc podczas spawania specjalny osprzt. Aby unikn problemów z uzyskaniem odpowiedniej jakoci spoin czsto wymagane jest ograniczenie zawartoci tlenu do tak niskiego poziomu jak 10 ppm (0,001%). Tak ostre reimy wystpuj np. w przemyle farmaceutycznym. W innych gałziach przemysłu takich jak wydobywczy, przetwórstwo spoywcze, przemysł browarniczy, petrochemiczny i chemiczny, akceptowalna zawarto tlenu w gazie formujcym zawiera si na ogół pomidzy 20, a 50 ppm (0,002 0,005%). W skład osprztu PGE wchodz rónego rodzaju dyski uszczelniajce oraz sprzt pomiarowy. Stosowanie osprztu PGE umoliwia równie kontrol cinienia gazu wewntrz rury. Wiele firm, jako najtasz alternatyw, uywa gas-stoperów wykonanych z mikrogumy. Jednak sposób ten nigdy nie gwarantuje uzyskania w sposób pewny bardzo niskich zawartoci tlenu, wtedy gdy jest to wymagane. Spawacz ma te trudno z ocen, czy w obszarze spawania ju jest wystarczajco niski poziom tlenu i czy cinienie gazu formujcego jest właciwe. Uywajc osprztu PGE eliminujemy niedokładnoci i skracamy czas operacji przez unikanie wad i napraw. Przedstawiany w naszych materiałach sprzt PGE został zaprojektowany i przetestowany pod ktem utrzymania maksymalnej zawartoci tlenu na poziomie 25 ppm (0,0025 %). Testy prowadzone były w Duskim Instytucie Spawalnictwa. Na yczenie moemy udostpni Pastwu pełne protokoły przeprowadzonych w DIS testów. Jak uywa sprztu PGE firmy WELD-TECH? 1. Wprowadzi PGE do koca rury. 2. We gazowe i transportow link stalow przecign przez rur lub fitting, który mamy zamiar dospawa. 3. Rura lub fitting jest teraz pozycjonowana za pomoc klamer lub pozycjonerów (WT, MPC lub HP). W przypadku spawania orbitalnego z uyciem centrowników wewntrznych, mog one mie od razu zabudowany sprzt PGE. 4. Przez pociganie linki transportowej ustali połoenie dysków PGE wzgldem złcza. 5. Poda gaz formujcy i na podstawie odczytów z mierników PGE odczeka do momentu gdy ustabilizuje si jego cinienie i zawarto tlenu w rurze na wymaganym poziomie. 6. Zespawa rury. 7. Przed przesuniciem dysków PGE do nastpnej spoiny naley poczeka a wykonane złcze przestygnie nieco w atmosferze gazu osłonowego. Zbyt szybkie usunicie dysków moe spowodowa powstanie przebarwie.

18 18 PGE Typ 120 Konfiguracja pojedyncza - standardowa Typ 120 składa si z korpusu 120-XX oraz zespołu dysków elastycznych (uszczelniajcych) usztywnianych dyskami metalowymi (wspierajcymi). Elementami uszczelniajcymi s elastyczne dyski umoliwiajce uszczelnienie komory w dowolnej konfiguracji rura-rura, rura-kolanko lub rura-kołnierz. Dyski elastyczne s odporne na temperatur do 320 C. Przy kompletowaniu konfiguracji podwójnej stosowane s wyłcznie dyski uszczelniajce gruboci 2mm. Konfiguracja podwójna - opcja Korpus 120-XX PGE Typ 180 Typ 180 jest modelem podobnym do 120, ale jego korpus jest elastyczny (spirala stalowa). Korpus oznaczany jest jako 180-XX. Elementami uszczelniajcymi s elastyczne dyski umoliwiajce uszczelnienie komory w dowolnej konfiguracji rura-rura, rura-kolanko lub rura-kołnierz. Dyski elastyczne s odporne na temperatur do 320 C. Analogicznie do typu 120 standardem jest konfiguracja pojedyncza. Na zdjciu pokazana jest opcjonalna konfiguracja podwójna. Konfiguracja podwójna jest zalecana dla typu 180, gdy zapobiega przewracaniu si podczas przecigania i pozycjonowania W konfiguracji podwójnej stosowane s wyłcznie dyski uszczelniajce gruboci 2mm. PGE Typ 200 Typ 200 jest modelem przeznaczonym do zdecydowanie mniejszych rednic ni typ 120 i 180 i umoliwia tylko jednostronne blokowanie przepływu gazu. Elementami uszczelniajcymi tak jak w poprzednich modelach s silikonowe dyski elastyczne. Na zdjciu pokazana jest opcjonalna konfiguracja podwójna. Korpus oznaczany jest jako 200-XX.

19 19 Dyski dla PGE typ 120, 180 i 200 Dyski uszczelniajce gruboci 3mm dla typu 120 i 180 Dyski uszczelniajce gruboci 2 mm dla PGE typ 120,180 i 200 (dla modelu 200 tylko do rozmiaru SED005257) Dyski wspierajce dla typu120,180 i 200 (dla modelu 200 tylko do rozmiaru SUD004160)

20 Rozmiary dysków PGE typ 120, 180 i 200 :,;"!+"!(0!-%<-(!'=" #!="#(-"+#-'=("%(-(%>##-#!- 0!!"+#-'='(!"-!'=+'0!5-!!!-#'!!'0!% ::,?!!+"!-

21 PGE Typ 210 Cylindry PGE typu 210 zostały zaprojektowane jako nastpca doskonale znanego modelu 150. Powstały z myl o zmniejszeniu iloci gazu koniecznej do wpompowania przy znacznych rednicach. Dziki takiej konstrukcji zmniejszono te czas potrzebny do wypełnienia komory gazem formujcym. Dla uzyskania zawartoci tlenu poniej 25 ppm (0,0025 %) czas ten wynosi od 5 do 15 minut, w zalenoci od rednicy rury. Jest to moliwe dziki temu, e przy stosowaniu cylindrów typu 150 komora, któr wypełniamy gazem, ma jedynie 3 cm wysokoci. Dla ułatwienie operowania cylindrami serii 150 s one wyposaone w zespół rolek transportowych. Zakres* Korpus rednica min. rednica max Dyski uszczelniajce Nr katalogowy mm cale mm cale Nr katalogowy *) rednice wewntrzne. Jeeli z tabeli wynika e na jakrednic brakuje modelu 210 prosimy o kontakt.

22 22 EZ-Purge System EZ-Purge moe by stosowany dla uzyskiwania poduszki gazu formujcego w rurach o rednicy wewntrznej od 20mm - 215mm. Specyficzna konstrukcja wielolistkowej kuli zapewnia dokładne uszczelnienie rury niezalenie od ułoenia korpusu. EZ-Purge jest łatwy i szybki w uyciu. Korpus wykonywany jest w technologii mieszkowej (elastyczny) w dwóch wielkociach. Mały korpus stosowany jest dla rur w zakresie rednic wewntrznych 20-51mm. Standardowe długoci korpusów wynosz odpowiednio 140mm i 180mm, ale na specjalne zamówienie moemy dostarczy korpusy wydłuone do 250mm. Specjalna konstrukcja korpusu gwarantuje, e gaz przepływa najpierw przez korpus i dopiero potem jest uwalniany do komory. Cecha ta jest szczególnie wana w przypadku spawania rur złoonych ze szczelin. Wan cech systemu EZ-Purg jest znaczna odporno na prac w wysokiej temperaturze. Korpus wytrzymuje temperatury do 450 C, a listki silikonowe do 320 C.

23 23 Systemy EZ Purge oferowane s jako kompletne zestawy, oraz oddzielnie korpusy i kule wielolistkowe. Typy korpusów Nr katalogowy Długo korpusu łcznika (mm) Korpusy przeznaczone dla zakresu rednic wew. (mm) Długoci standardowe: EZ-XX EZ-YY Długoci zwikszone: EZ-XXL EZ-YYL Komplety (korpus + dwie kule) Nr katalogowy rednica Zakres (mm) (mm) EZ026 Ø EZ032 Ø EZ043 Ø EZ054 Ø EZ064 Ø EZ078 Ø Komplety (korpus + dwie kule) Nr katalogowy rednica Zakres (mm) (mm) EZ091 Ø EZ106 Ø EZ116 Ø EZ142 Ø EZ175 Ø EZ225 Ø Kula wejciowa (przednia) Nr katalogowy rednica Zakres (mm) (mm) EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø Kula wyjciowa (tylna) Nr katalogowy rednica Zakres (mm) (mm) EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø EZ Ø

24 24 Tamy gazowe Wodnorozpuszczalne tamy gazowe WT-Dams i EZ-Dams s stosowane gdy nie ma moliwoci zastosowania osprztu PGE (rurocig w obiegu zamknitym). Tamy mog by stosowane przy spawaniu rur, złczek T oraz kolanek. Po zespawaniu całoci układ naley przepłuka wod, która rozpuci tam. Tamy wystpuj w wersji samoprzylepnej EZ-Dams,, oraz w postaci stoków WT-Dams podklejanych specjaln tam rozpuszczaln WT-Tape Oferujemy te papier wodnorozpuszczalny w arkuszach i rolkach (Purge Paper). Samoprzylepne podkładki spawalnicze Samoprzylepne podkładki spawalnicze stosowane s do formowania grani głównie przy spawaniu MIG/MAG ze szczególnym uwzgldnieniem spawania zmechanizowanego i zautomatyzowanego. Tam mona stosowa we wszystkich pozycjach spawania i na kadym spawanym materiale. Tamy wykonane s z odpornego na wysok temperatur, plecionego włókna szklanego na samoprzylepnym noniku aluminiowym. Oferowane w dwóch szerokociach: 50mm i 100mm. Na rolce znajduje si 12 metrów tamy. Stal wglowa Stal nierdzewna

25 25 Mierniki tlenu resztkowego Model GM1 jest małym (130x68x27mm), prostym w obsłudze, zasilanym bateryjnie, rcznym miernikiem, umoliwiajcym szybki pomiar zawartoci tlenu z dokładnoci do 100 ppm (0,01%). Miernik OM1 charakteryzuje si bardzo krótkim czasem reakcji i wysok dokładnoci. Urzdzenie jest lekkie (6,1kg), pakowane w wytrzymał wygodn walizk, w której mieci si cały osprzt urzdzenia (ładowarka i kable podłczeniowe). Urzdzenie posiada zasilanie bateryjne. Nie wymaga zwłoki od momentu włczenia do gotowoci do pomiaru. Pomiar wraz z numerem złcza moe by zapisany i zgrany do pliku Excel na komputerze klasy PC, za pomoc portu USB. Zakres pomiaru: od 1ppm Praca na baterii: do 30 godzin Dokładno pomiaru: ± 1ppm lub 1% zakresu Magazynowanie danych: Zapis kodowy i zabezpieczony Wywietlacz: cyfrowy System alarmowy: wysoka i niska zawarto tlenu Sensor pomiarowy: elektro-chemiczny

26 26 Termometry Termometr termoparowy TM926. Zakres mierzonych temperatur z termopar P1 (model TM926-01): od -50 C do +450 C z termopar P2 (model TM926-02): od -50 C do C Przełcznik skali Celszjusz / Fehrenheit na panelu czołowym Kontrola mikroprocesorowa Wbudowany system auto-wyłczenia (oszczdno baterii) Sygnalizacja niskiego poziomu baterii Zasilanie 9V bateri typu 006P Pirometr TM949 (termometr bezdotykowy na podczerwnie). Zakres mierzonych temperatur: od -20 C do +650 C Pozycjonowanie na detalu za pomoc plamki laserowej. Przełcznik skali Celszjusz / Fehrenheit na panelu czołowym Wbudowany system auto-wyłczenia (oszczdno baterii) Sygnalizacja niskiego poziomu baterii Zasilanie 9V bateri typu 006P

27 27 Znacznik FMT do kolanek FMT jest unikalnym znacznikiem do rur i kolanek. Znacznik ten umoliwia w bardzo krótkim czasie oznaczy dowolny kt cicia na rurze lub kolanku. Mona dziki temu wyznacza dowoln sekcj kolan gitych, kolan segmentowych lub dzieli na sekcje łuki hamburskie. Nr kat. Zakres (mm) Zakres (cale) Masa (kg) FMT ,2-3,5 2 FMT ,9-8,6 8 FMT , Poziomnica FL Poziomnica FL umoliwia ustalanie wzajemnego połoenia kołnierzy, bez koniecznoci bezporedniego pasowania obu stron połczenia kołnierzowego. Moe by stosowana do kołnierzy z otworami na rub od 16 do 32. Podstawki magnetyczne umoliwiaj pomiar ułoenia ktowego rur. Standardowy model ma długo 300mm.

28 28 Ostrzałki do elektrod wolframowych TG40 to podrczna szlifierka do ostrzenia elektrod wolframowych do spawania w technologii TIG (WIG) i/lub plazm. TGW 125 ECO Aluminiowy korpus głowicy z oknem inspekcyjnym Dwustronna tarcza diamentowa Ø40mm. Zasilanie 230 VAC / 50Hz Prdko obrotowa obr/min Moc napdu: 850 W Kolety do elektrod 1.6, 2.4 i 3.2 mm na wyposaeniu. Inne rednice kolet na zapytanie. Kt ostrzenia regulowany płynnie. Płyta mimorodowa do zmiany miejsca przyłoenia elektrody do tarczy szlifierskiej. Moliwo szlifowania elektrod o minimalnej długoci 15mm. Opcjonalny uchwyt umoliwia pstrzenie elektrod o długoci 8mm Posiada system odfiltrowania pyłu szlifierskiego z wymiennym filtrem. Waga: 2,8 kg to stołowa szlifierka do ostrzenia, planowania elektrod wolframowych do spawania w technologii TIG (WIG) i/lub plazm. Szlifowanie odbywa si na mokro. Aluminiowy korpus głowicy z oknem inspekcyjnym Dwustronna tarcza diamentowa Ø125mm. Zasilanie 230 VAC / 50Hz Prdko obrotowa obr/min Prdko szlifowania: 44 m/s Moc napdu: 380 W Kolety do elektrod 1.6, 2.4 i 3.2 mm na wyposaeniu. Inne rednice kolet na zapytanie. Kt ostrzenia regulowany płynnie (kt wierzchołka: ) Minimalna długo ostrzonej elektrody : 15mm (opcja 7mm) Wymiary: 330x265x250 mm Waga: 12 kg

29 29 TGW 125 ECO/C to model identyczny jak przedstawiony wczeniej TGW 125 ECO, ale z dodatkow funkcja cicia elektrod na długo. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy spawaniu automatycznym, zrobotyzowanym lub orbitalnym. Zakres długoci cicia 7-175mm. W górnej czci korpusu znajduje si gniazdo z przymiarem do ustawiania długoci cicia (1). Od tyłu korpusu znajduje sie gniazdo w które wkładamy elektrod do cicia (2). Cicie wykonuje si obracajc elektrod. MAX 90T to stołowa szlifierka do ostrzenia, planowania elektrod wolframowych do spawania w technologii TIG (WIG) i/lub plazm. Szlifowanie odbywa si na sucho. Aluminiowy korpus głowicy z oknem inspekcyjnym Dwustronna tarcza diamentowa Ø90mm. Zasilanie 230 VAC / 50Hz Prdko obrotowa obr/min Prdko szlifowania: 44 m/s Moc napdu: 190 W Kolety do elektrod 1.6, 2.4 i 3.2 mm na wyposaeniu. Inne rednice kolet na zapytanie. Maszyna moe ostrzy elektrody do rednicy 8mm (kolety opcjonalne) Kt ostrzenia regulowany płynnie. Posiada system odfiltrowania pyłu szlifierskiego Waga: 12,4kg UWAGA: Od stycznia 2013 model MAX90T jest te dostpny w odmianie MAX 90T/C z funkcj cicia elektrod na dan długo.

30 30 Znacznik WT HEAD do rur (tzw. głowica CH) Głowica CH (WT HEAD) umoliwia łatwe okrelenie wierzchołka rury, oraz dowolnego punktu połoonego na okrelonym kcie, liczonym od ustalonego najwyszego punktu. Głowica posiada podziałk ktow zlokalizowan wokół obrotowego bbenka z poziomic. Po ustawieniu danego kta, pryzmow podstaw ustawia si na rurze tak aby zgra poziomic. W tym połoeniu, lekko uderzajc młotkiem w punktak lub przesuwajc głowic tak aby powstała rysa, oznaczamy o odejcia. Stojaki do rur W naszej ofercie znajdziecie Pastwo stojaki do rur. Wystpuj one w dwóch wersjach, składanej i stałej. Standardowo stojak posiada lee pryzmowe dla rur do rednicy maksymalnej 610mm. Na standardowe lee pryzmowe mona zamocowa opcjonalne podparcia rolkowe. Waga H min. H max. Model Nr kat. kg cm cm składany WT-Fold stały WT-Fix 11,

31 31 Rolki do stojaków Model Nr kat. Nono red. rur Waga kg mm kg Kulki ze stali nierdzewnej SSB ,8 Rolki stalowe SR ,3 Rolki polietylenowe PR ,1 Miernik przesadzenia cianek Miernik WT Gauge umoliwia szybki i precyzyjny pomiar wielkoci przesadzenia wewntrznych cianek rur złoonych do spawania. Prowadnice SG do cicia rur Prowadnice SG słu do mocowania rur i prowadzenia piłki przy ciciu rur. Stosowanie prowadnic SG gwarantuje uzyskanie płaszczyzny cicia prostopadłej do osi rury. Prowadnice wystpuj w trzech odmianach wielkociowych i pokrywaj zakres: SG1: φ 4-25mm SG2: φ 25-50mm SG3: φ mm

32 32 Rozpieracze do kołnierzy Rozpieracze rczne i hydrauliczne umoliwiaj rozsunicie złcza kołnierzowego na instalacji. Zwykle stosowane s parami, po przeciwległych stronach kołnierzy, co pozwala uzyska równomierne i łagodne rozsuwanie bez niebezpieczestwa uszkodzenia kołnierza. Rozpieracz bazuje na otworach pod ruby. Taki sposób pracy umoliwia rozsunicie bez ryzyka uszkodzenia powierzchni przylgniowych pod uszczelk. Rozpieracze wystpuj w dwóch odmianach jeeli chodzi o sposób rozpierania. Rozpieracz mechaniczny przeznaczony jest do relatywnie małych kołnierzy, a rozpieranie realizowane jest za pomocruby i klucza szecioktnego. W modelach hydraulicznych ruch roboczy realizuje siłownik. Modele hydrauliczne przeznaczone s do całego zakresu kołnierzy. Model Sposób rozpierania Zakres kołnierzy Typoszereg kołnierzy (PSI) Zakres rozpierania D100 Mechaniczne do 300 D103 Hydrauliczne do 300 do 32mm D101 Hydrauliczne D102 Hydrauliczne D104-KIT Zespół rcznej pompy hydraulicznej z osprztem #!*$,-.

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 02-892 Warszawa ul. Bażancia 43, tel.: (22) 894-55-00, fax: (22) 644-65-52, tel. kom: 0-601 384-666 www.zalco.pl e-mail: zalco@zalco.

SPIS TREŚCI. 02-892 Warszawa ul. Bażancia 43, tel.: (22) 894-55-00, fax: (22) 644-65-52, tel. kom: 0-601 384-666 www.zalco.pl e-mail: zalco@zalco. 3 SPIS TREŚCI Klamry trójpunktowe WT i SC... 4 Pozycjonery MPC... 5 Pozycjonery HP / HD... 6 Pozycjonery typu ciężkiego... 7 Centrowniki IHP... 11 Centrowniki wewnętrzne COMBI... 13 Centrowniki MIC...

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.....

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..... Sprawa Nr: NA-P/33/2010 Załcznik nr 4 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.... CHŁODZIARKO-ZAMRAARKA 1. Pojemno

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych.

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych. IV. We ssawne i przesyowe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wycigu dymów spawalniczych. W ssawny i przesyowy do wentylacji/klimatyzacji powietrza Szybkozcze Clip Grip Prostka symetryczna Redukcja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..

Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. Sprawa Nr: NA-P/34/2010 Załcznik nr 3b do SIWZ Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. APARAT DO ELEKTROFEREZY HORYZONTALNEJ

Bardziej szczegółowo

16 ZACISKI I AKCESORIA

16 ZACISKI I AKCESORIA 16 ZACISKI I AKCESORIA 558 siegmund 16 Zaciski 560 Strona Professional Zacisk śrubowy 562 Zacisk śrubowy Professional45 /90 564 Szybkościsk Professional 566 Zacisk śrubowy z prętem okrągłym 568 Zacisk

Bardziej szczegółowo

KATALOG WANY DO DNIA 31.12.2011r.

KATALOG WANY DO DNIA 31.12.2011r. "Termo-Klima MK Marek Kurtyka" ul. Tartaczna 12 40-749 Katowice Murcki tel. (32) 3532120 fax (32) 2025387 Adres e-mail: biuro@termo-klima.pl www.termo-klima.pl KATALOG WANY DO DNIA 31.12.2011r. KANAŁY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH BUMAR Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE Fabryka Maszyn Budowlanych BUMAR Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 73-200 CHOSZCZNO ODLEWY ALUMINIOWE 1.PIASKOWE DO 100 KG 2.KOKILOWE DO 30 KG 3.CISNIENIOWE DO 3 KG 1. Zapewniamy atesty i sprawdzenie odlewów

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ).

- 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). - 1 - Regulacja gstoci sadzenia w rzdzie. ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). Odległo midzy sadzonkami w rzdzie uzaleniona jest od iloci chwytaków tarczy sadzcej, stosowanego przełoenia przekładni

Bardziej szczegółowo

Do dozowania małych iloci materiału

Do dozowania małych iloci materiału Do dozowania małych iloci materiału JAKO I BEZPIECZESTWO System automatycznego utrzymywania stałego składu produktu eliminuje straty półfabrykatów majce miejsce w tego typu urzdzeniach ze sterowaniem rcznym.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

E-CATALOG CIĘCIE ORBITALNE MADE IN FRANCE

E-CATALOG CIĘCIE ORBITALNE MADE IN FRANCE E-CATALOG CIĘCIE ORBITALNE Ø5 - Ø78 CIĘCIE ORBITALNE CC81 Odległość szczęk od tarczy 2 mm. Zmniejsza drgania i odkształcenia rur cienkościennych i o małej średnicy. Skrzynka transportowa Akcesoria Napędy

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWARKI WARSZTATOWE. Zgrzewarka 3450

ZGRZEWARKI WARSZTATOWE. Zgrzewarka 3450 ZGRZEWARKI WARSZTATOWE Zgrzewarka 3450 Zgrzewarka uniwersalna 3450 TECNA o mocy 10 kva zgrzewarka wyposażona w kleszcze z zaciskiem pneumatycznym przystosowane do chłodzenia ramion. Do ustawienia parametrów

Bardziej szczegółowo

ZASUWA NOŻOWA PN10 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

ZASUWA NOŻOWA PN10 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM CHARAKTERYSTYKA Zasuwy nożowe S-GATE wyposażone w siłownik pneumatyczny przeznaczone są do automatyzacji przepływu w sieciach przesyłowych i zbiornikach. Obszary zastosowania zasuw to uzdatnianie wody,

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE RURKOWE TYP G Elementy grzejne rurkowe typ rurkowe s w urzdzeniach do podgrzewania powietrza, wody, oleju, form i bloków metalowych rednica elementu: ø 8,5 mm napicie zasilania: 230 V, 400 V lub inne na

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

DUŻA MOC MAŁA OBUDOWA SZYBKIE ZAJARZENIE

DUŻA MOC MAŁA OBUDOWA SZYBKIE ZAJARZENIE DUŻA MOC MAŁA OBUDOWA SZYBKIE ZAJARZENIE Materiał informacyjny: Pakiet FitWeld 300 zawiera informacje o produkcie obejmujące: Drukowany szybki przewodnik i broszurę z instrukcja bezpieczeństwa. Płyta CD

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA RUR System

Bardziej szczegółowo

Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE

Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE 42 Lasery do glazury i wyznaczania pionu/poziomu DW060K Laser do układania glazury DW099P Laser 3-wiązkowy do pionu, poziomu oraz kąta prostego DW082K Laser do pionu

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X charakterystyka... Każda pojedyncza część pompy QS4X została zaprojektowana ze szczególną starannością. Zawory zwrotne,

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE Sejfy, szafy kl.s1, S2 i szafy na bro malowane s tylko w kolorze Ral 7035. Inne kolory - za dopłat

SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE Sejfy, szafy kl.s1, S2 i szafy na bro malowane s tylko w kolorze Ral 7035. Inne kolory - za dopłat SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE Sejfy, szafy kl.s1, S2 i szafy na bro malowane s tylko w kolorze Ral 7035. Inne kolory - za dopłat Szafy aktowe Sam Szafy aktowe zapewniaj dodatkowe zabezpieczenie dokumentów,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Minarc Evo 150 Mali mocarze spawalnictwa Najwyższa jakość spawania Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod Maksymalna sprawność energetyczna dzięki technologii PFC

Bardziej szczegółowo

Obrotniki i. pozycjonery przeznaczone do spawania ręcznego i zautomatyzowanego.

Obrotniki i. pozycjonery przeznaczone do spawania ręcznego i zautomatyzowanego. Obrotniki i pozycjonery przeznaczone do spawania ręcznego i zautomatyzowanego. Obrotniki i pozycjonery: pomagają utrzymać pomagają spawać Pozycjonery SAF zapewniają : Komfortowe użycie, Prawidłową postawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna: Średnica felgi 12 30 Max. szerokość felgi 13

Specyfikacja techniczna: Średnica felgi 12 30 Max. szerokość felgi 13 MONTY 8600 Monty 8600 to wysokiej jakości montażownica do kół samochodów osobowych i dostawczych. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak automatyczne narzędzie montażowe, dwa dyski odbijające do odparzania

Bardziej szczegółowo

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 AMME 2003 12th Badania technologii laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Katedra Spawalnictwa, Politechnika

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny Parametry znamionowe maszyny T35100SL Wysoko podnoszenia na oponach i stabilizatorach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks.

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI JEDNO I DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA

SIŁOWNIKI JEDNO I DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA SIŁOWNIKI JEDNO I DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA do mm ZGODNE Z NORMAMI ISO 643 CETOP ISOCLAIR SERIA 438 TYP : CIS P225 PL R2a SIŁOWNIKI ISOCLAIR do mm ZASADA DZIAŁANIA SIŁOWNIK NIE PRZYSTOSOWANY DO MONTAŻU MAGNETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ Załcznik 1 a do siwz Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw o wartoci zamówienia mniejszej od kwoty okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: Dostawa i monta maszyn

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

profesjonalne narz dzia brukarskie TYTAN X

profesjonalne narz dzia brukarskie TYTAN X METEX profesjonalne narzdzia brukarskie TYTAN UNO TYTAN UNO B TYTAN DUO TYTAN TRE TYTAN QUATTRO TYTAN MAX TYTAN C Q TYTAN S C pyta elastomerowa wózek transportowy ostrza wymienne odbojniki TYTAN S C TYTAN

Bardziej szczegółowo

CZ I. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. 5 1 2 3 4 5 6

CZ I. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. 5 1 2 3 4 5 6 Załcznik 1.1 do SIWZ AZP/32/ZP/AGZ/D/2010 Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny CZ I L.p. Specyfikacja asortymentu J.m. Ilo Warto 1. Blat odkładczy - strefa przyj, stół wykonany ze stali kwasoodpornej

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi.

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi. Siłowniki dwutłokowe serii QX > Siłowniki dwutłokowe serii QX Podwójnego działania, magnetyczne, z prowadzeniem Ø0x2, 6x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm Duża siła Precyzyjny ruch Zintegrowane prowadzenie QXB: łożyska

Bardziej szczegółowo

Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27

Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27 Separator membranowy Separator membranowy z przyłączem kołnierzowym z membraną spłukiwaną Model 990.27 Karta katalogowa WIKA DS 99.27 Więcej informacji dotyczących aprobat na stronie 3 Zastosowanie Przemysł

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY

CZUJNIKI TEMPERATURY CZUJNIKI TEMPERATURY Firma FRISKO oferuje czujniki temperatury z następującymi elementami pomiarowymi: -210,, 0,,. Wykonania z innymi elementami pomiarowymi na zapytanie. Do regulatorów produkcji FRISKO

Bardziej szczegółowo

*CENA PROMOCYJNA: 1.727,00 EUR BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA. Możliwości zastosowania BEF 201. usuwanie różnych warstw nawie. obsłudze.

*CENA PROMOCYJNA: 1.727,00 EUR BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA. Możliwości zastosowania BEF 201. usuwanie różnych warstw nawie. obsłudze. BEF 203 FREZARKA KRAWĘDZOWA Frezowanie betonu, jastrychu, r usuwanie różnych warstw nawie Frezowanie betonu i jastrychu n Zintegrowany frez krawędziowy na wszystkich rodzajach nawierz frezami pozwala uzyskać

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

Wiertnice diamentowe Wurth do wiercenia w betonie zbrojonym i niezbrojonym, kamieniu oraz murze. WIERTNICE DIAMENTOWE - ZESTAWY ZE STATYWAMI

Wiertnice diamentowe Wurth do wiercenia w betonie zbrojonym i niezbrojonym, kamieniu oraz murze. WIERTNICE DIAMENTOWE - ZESTAWY ZE STATYWAMI WIERTNICE DIAMENTOWE - ZESTAWY ZE STATYWAMI Wiertnice diamentowe Wurth do wiercenia w betonie zbrojonym i niezbrojonym, kamieniu oraz murze. DS 164 COMPACT Wiertnica do Ø 164 mm statyw L - 60 cm DS 164

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Złącza. kablowe i panelowe do czujników temperatury. Zastosowanie. Właściwości techniczne. Opcje. Czujniki rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000 i inne

Złącza. kablowe i panelowe do czujników temperatury. Zastosowanie. Właściwości techniczne. Opcje. Czujniki rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000 i inne Złącza kablowe i panelowe do czujników temperatury Karta katalogowa, Edycja 0/A Czujniki rezystancyjne: Pt00, Pt500, Pt000 i inne Czujniki termoelektryczne: J, K, N, E, R/S, T, B Właściwości techniczne

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt.

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt. SZLIFOWANIE WNĘTRZ ELEKTRONARZĘDZIA SZLIFIERKA FLEXA DWS2300L Moc wejściowa: 710 W Stopniowa regulacja obrotów Napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1000-1700obr./min Średn.

Bardziej szczegółowo

Termometr gazowy ze stali CrNi Model 73

Termometr gazowy ze stali CrNi Model 73 Mechaniczny Pomiar Temperatury Termometr gazowy ze stali CrNi Model 73 Karta katalogowa WIKA TM 73.01 Zastosowanie Odpowiednie do mediów agresywnych stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym

Bardziej szczegółowo

VI. W e do gazów spalinowych silników benzynowych i diesla.

VI. W e do gazów spalinowych silników benzynowych i diesla. VI. We do gazów spalinowych silników benzynowych i diesla. W do gazów spalinowych o temperaturze do +200 o C Obejma limakowa Clip Grip Szybkozcze Clip Grip Prostka symetryczna CARFLEX 200 Materia cianka

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

B-06.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

B-06.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 06.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE 49 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych

Bardziej szczegółowo

II. W e ssawne dla przemys u drzewnego

II. W e ssawne dla przemys u drzewnego II. We ssawne dla przemysu drzewnego W przesyowy trudnopalny wg DIN 4102 B1 Szybkozcze Master Grip Prostka symetryczna FLAMEX B-F-se Materia cianka wa: 100% poliuretan poliestrowy z domieszk rodka opóniajcego

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII

SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII SYMBOLE GRAFICZNE NONIKÓW ENERGII Noniki energii ródło cinienia Symbol graficzny nonika energii Przewód roboczy Przewód sterujcy Przewód odpowietrzajcy Połczenia przewodów(stałe) Skrzyowanie przewodów

Bardziej szczegółowo

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ 5000 Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE Rodzina spawarek inwerterowych 100 khz do spawania metodami MIG/MAG, TIG

Bardziej szczegółowo

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili efficiency in laser cutting Bystar L Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili 2 Bystar L wielki, precyzyjny i autonomiczny Pod względem długości obszaru roboczego, urządzenia

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Mechaniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Karta katalogowa WIKA TM 81.01 inne aprobaty patrz strona 8 8 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

28 ZACISKI I AKCESORIA

28 ZACISKI I AKCESORIA 28 ZACISKI I AKCESORIA 312 siegmund 28 Zaciski 314 Strona Professional Zacisk śrubowy 316 Zacisk śrubowy ProfessionalXL 318 Zacisk śrubowy Professional45 /90 320 Professional Szybkościsk 322 Pręt pionowy

Bardziej szczegółowo

Gilotyna. Inne cechy. Elektryczny zderzak zapewnia du ¹ efektywnoœæ i powtarzalnoœæ. * Opcja dla modeli IW-45, IW45K, IW50A, IW60H

Gilotyna. Inne cechy. Elektryczny zderzak zapewnia du ¹ efektywnoœæ i powtarzalnoœæ. * Opcja dla modeli IW-45, IW45K, IW50A, IW60H Ciêcie k¹towników - Pojedyncze ciêcie bez straty materia³u przy minimalnym odkszta³ceniu - Proste i szybkie ciêcie ukoœne 45 - Ostrze z 4 krawêdziami tn¹cymi Gilotyna - Doskona³a do przycinania p³askowników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY RĘCZNIE STEROWANY TYPU HC-D4

ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY RĘCZNIE STEROWANY TYPU HC-D4 ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY RĘCZNIE STEROWANY TYPU HC-D4 max 80 l/min max 350 bar 1. PRZEZNACZENIE Ręcznie sterowane rozdzielacze hydrauliczne serii HC-D4 o konstrukcji sekcyjnej z precyzyjnymi suwakami sterującymi

Bardziej szczegółowo

Termometr gazowy ze stali CrNi Model 73

Termometr gazowy ze stali CrNi Model 73 Mechaniczny pomiar temperatury Termometr gazowy ze stali CrNi Model 73 Karta katalogowa WIKA TM 73.01 Zastosowanie Odpowiednie do mediów agresywnych stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym

Bardziej szczegółowo

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych 2000/3000/4000 Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych MasterTig MLS opcje MTL MTX MTM MTZ stanowi dla wielu użytkowników standard dzięki precyzji i wysokiej wydajności oraz lekkiej, przenośnej

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

TABELA DOBORU. Jednostka prowadząca H z łożyskami ślizgowymi mm mm opis kod opis kod kod dwustronnego działania Ø 32 do 100 mm. pręty wzmacniające

TABELA DOBORU. Jednostka prowadząca H z łożyskami ślizgowymi mm mm opis kod opis kod kod dwustronnego działania Ø 32 do 100 mm. pręty wzmacniające SIŁOWNIKI Z PROFILOWNYM CYLINRM I PRĘTMI WZMCNIJĄCYMI typ PS WUSTRONNGO ZIŁNI 32 do 100 kompatybilne z normami ISO-FNOR-IN przystosowane do magnetycznych detektorów położenia JNOSTKI PROWZĄC typu H z łożyskami

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54

Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym Pt100 Wykonanie ze stali CrNi, model 54 Karta katalogowa WIKA TV 15.01 Zastosowanie Twin-Temp Budowa maszyn,

Bardziej szczegółowo

X. W e dopuszczone do kontaktu z ywno ci

X. W e dopuszczone do kontaktu z ywno ci X. We dopuszczone do kontaktu z ywnoci W ssawny i przesyowy dopuszczony do kontaktu z ywnoci - zgodne z normami FDA bardzo lekki Obejma limakowa Master Grip Szybkozcze Master Grip Króciec metalowy z konierzem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania

Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania Asortyment dostaw Siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania Siłowniki hydrauliczne Siłowniki wkręcane Elementy do zabudowy Siłowniki uniwersalne Siłowniki z prowadzeniem Przykłady zastosowań Przyrząd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

ODKURZANIE ODKURZANIE

ODKURZANIE ODKURZANIE 77 78 Model Strona Pojemność zbiornika Pojemność zanieczyszczeń Pobór mocy DSS 25 A 112 25 l 20 l max. 1,400 W DSS 50 A 112 50 l 45 l max. 1,400 W DSS 35 M ip 113 35 l 25 l max. 1,600 W SS 1400 114 25

Bardziej szczegółowo

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy. ESP-150. Zmechanizowany, wielogazowy system plazmowy. Ekonomiczny i wysokowydajny. ESP-150. Różnorodne kombinacje gazów dla ekonomicznego, wysokowydajnego cięcia. System ESP-150 jest łatwy w obsłudze i

Bardziej szczegółowo

SL 200-300. bramy przesuwne

SL 200-300. bramy przesuwne 0 bramy przesuwne cancelli scorrevoli SL 00-00 Dane techniczne SL SL użytkowanie częstotliwość użytkowania zasilanie napędu pobór mocy stopień ochrony prędkość max moment obrotowy nominalny moment obrotowy

Bardziej szczegółowo

10x. 12x 1203/D8P 1203/D10N 1203/D12. Zestaw 8 wkrętaków g. Zestaw 10 wkrętaków kg. Zestaw 12 wkrętaków.

10x. 12x 1203/D8P 1203/D10N 1203/D12. Zestaw 8 wkrętaków g. Zestaw 10 wkrętaków kg. Zestaw 12 wkrętaków. 1203/D8P Zestaw 8 wkrętaków 1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm 012030018 650 g 1203/D10N Zestaw 10 wkrętaków 1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm 8x 1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm 1201N 4x30

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach KS Maków

Informacje o usługach KS Maków Informacje o usługach KS Maków ul. Przasnyska 77 06-200 Maków Mazowiecki Piotr Jurys Kierownik Projektu Mobile: +48 660 42 93 74 Tel. +48 029 717 08 30 www. ksconstruction.com.pl p.jurys@autohit.com.pl

Bardziej szczegółowo

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000 2013 2 E58 G18 14 900 21 000 G58 / G88 T18 23 000 / 26 000 35 000 3 E58 G18 G58 G88 T18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Ilość czujników CCD 4 8 8 8 6 Ilość głowic 2 głowice pomiarowe przednie oraz 2 tylne elektroniczne

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech. Twój partner w potrzebie 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.pl Sprzęgła CD SERIA A1C Sprzęgła CD SERIA A1C Precyzyjne, niezawodne

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K Jednostki prowadzące serii GDH-K i GDM-K zapewniają siłownikom pneumatycznym dokładność prowadzenia, przejęcie zewnętrznych obciążeń promieniowych oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PÓŁAUTOMATYCZNE i AUTOMATYCZNE

PÓŁAUTOMATYCZNE i AUTOMATYCZNE PÓŁAUTOMATYCZNE i AUTOMATYCZNE Jesteśmy przedstawicielem włoskiej firmy GGMachine, która od kilkunastu lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji owijarek poziomych, spiralnych zarówno w wersji półautomatycznej

Bardziej szczegółowo