ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRANDOCINIE PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE. na rok szkolny 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRANDOCINIE PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE. na rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE na rok szkolny 2013/2014

2 KSZTAŁCENIE: Cele i zadania Termin Odpowiedzialny Uwagi o realizacji Unowocześnianie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości kształcenia. 1. Dobór metod, form i środków dydaktycznych, które uwzględniają poziom danej klasy i potrzeby uczniów. 2. Opracowanie programów nauczania dla klasy V SP, zgodnie z nową podstawą programową 3. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych. 4. Praca nauczyciela ukierunkowana na operatywność wiedzy uczniów w celu przygotowania wychowanków do przekraczania kolejnych progów edukacyjnych 5. Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania źródeł informacji 6. Powszechne stosowanie metod aktywizujących. 7. Wykorzystanie pracowni komputerowej na różnych zajęciach. 8. Uaktywnienie działalności zespołów nauczycielskich. 9. Pisanie dat przy ocenach z przedmiotów o tygodniowym wymiarze 1-2 godzin Przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela 1. Dopracowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, szczegółowych kryteriów oceniania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców. 2. Stałe bogacenie bazy dydaktycznej w pomoce zakupione i samodzielnie wykonane. Rozbudzanie ambicji w zdobywaniu wiedzy. 1. Organizacja szkolnego etapu konkursów przedmiotowych - Mistrz Ortografii (kl. II III, IV VI) 2. Organizacja szkolnych i udział w pozaszkolnych konkursach. 3. Konkurs literacki międzyszkolny Pomoc uczniom w wyrównywaniu braków w celu wyeliminowania ocen, maj kwiecień przewodniczący zespołów Nauczyciele poszczególnych przedmiotów 2

3 niedostatecznych śródrocznych i końcowych. 1. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, szczególnie w wypadku orzeczeń poradni psychologiczno pedagogicznej. 2. Indywidualna pomoc uczniom mającym problem w nauce (IPET) 3. Zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej. 4. Zorganizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Aktualizacja wiedzy metodycznej i merytorycznej nauczycieli. 1. Obowiązkowy udział w konferencjach szkoleniowych. 2. Podnoszenie kwalifikacji na kursach i warsztatach organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (studia podyplomowe i inne) Kształtowanie zainteresowań uczniów. 1. Zachęcenie uczniów do udziału w szkolnych, środowiskowych i regionalnych imprezach. 2. Opracowanie wraz z uczniami harmonogramu wycieczek szkolnych. 3. Wykorzystanie programów komputerowych na lekcjach. 4. Zorganizowanie kół zainteresowań. 5. Redagowanie gazetek szkolnych. Obiektywizm w ocenie ucznia 1. Rytmiczność i różnorodność form oceny. Systematyczne przeprowadzanie sprawdzianów i kartkówek. 2. Przestrzeganie zasad jawności oceny. 3. Obowiązkowa korespondencja z rodzicami dzieci mających trudności w nauce. 4. Przedstawienie rodzicom kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów a zwłaszcza ocen niedostatecznych i celujących. 5.Kryteria na poszczególne oceny w każdej klasie. 6. Udostępnienie poszczególnym klasom części statutu, dotyczącego uczniów. nauczyciele przedmiotów wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog nauczyciele przedmiotów wg planu wychowawcy A. Dudek, J. Gołda, T. Gołda, opiekun samorządu M. Kmita 3

4 WYCHOWANIE Cele i zadania Termin Odpowiedzialny Uwagi o realizacji Planowanie pracy przy współudziale uczniów. 1. Realne i rzeczowe planowanie pracy a.) wychowawczej b.) samorządu szkolnego c.) kółek zainteresowań d.) świetlicy szkolnej e.) biblioteki 2. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania między nauczycielem a uczniem przez: - właściwy dobór tematów wychowawczych - kontakty indywidualne. 3.Wycieczki, ogniska integracyjne. Rozwój osobowości ucznia. 1. Krzewienie tolerancji, życzliwości wzajemnego szacunku. 2. Kontynuowanie zwyczajów i obrzędów szkolnych (ślubowanie, andrzejki, jasełka, święto szkoły itd.) 3. Udział uczniów w imprezach szkolnych. 4. Poszanowanie praw dziecka. Przeciwdziałanie patologiom. 1. Lekcje poświęcone patologiom, przemocy, sektom i przeciwdziałaniu narkomanii.. 2. Przeciwdziałanie agresji. 3. Lekcje uczące zachowań asertywnych. Uczestnictwo w grupie. 1. Wprowadzenie tematyki lekcji wychowawczych związanych z: - kształtowanie właściwej postawy wobec drugiego człowieka - umiejętność współpracy z innymi - podejmowanie wspólnych działań i odpowiedzialność za siebie i innych. 2. Wspólne ogniska, imprezy 3. Przygotowanie akademii i uroczystości dla całej szkoły wg kalendarza imprez wychowawcy, opiekunowie org. i kół zainteresowań, nauczyciele wg kalendarza imprez 4

5 Rozwiązywanie problemów 1. Prowadzenie ćwiczeń z zakresu negocjacji i kontaktów interpersonalnych. 2. Umiejętność rozwiązywania konfliktów. 3. Kształtowanie umiejętności akceptowania różnicy zainteresowań i poglądów. Uczestnictwo w życiu szkolnym, regionalnym i obywatelskim. 1. Właściwa organizacja pracy samorządu szkolnego. 2. Nadanie właściwej rangi uroczystościom szkolnym. 3. Poznanie własnych praw i obowiązków. 4. Dbałość o estetykę i wystrój sal lekcyjnych. 5. Udział dzieci w uroczystościach środowiskowych: - Święto Niepodległości, - Rocznica Konstytucji 3-go Maja, Czynne uczestnictwo w kulturze. 1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych, teatralnych, muzycznych i plastycznych przez wyjazdy do kin, teatrów, muzeów i na wystawy 2. Własne działania kulturalne uczniów - wystawy, przeglądy. 3. Wyrabianie poczucia estetyki. 5. Estetyka stroju w szkole wg planu oraz kalend. imprez wg planu oraz kalendarza imprez Dbanie o zdrowie i własne środowisko. 1. Udział w akcji Sprzątanie Świata. 2. Kształtowanie postaw proekologicznych. 3. Lekcje wychowawcze na temat zdrowego stylu życia ( szczególnie zdrowego żywienia 4. Motywowanie do przestrzegania zasad higieny osobistej. Tworzenie warunków do rozwoju samorządności. 1. Wybór samorządu klasowego lekcją demokracji. 2. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za swoje miejsce pracy, nauki, zabawy. 3. Samorząd szkolny odpowiedzialny za estetykę i wystrój korytarza. 4. Organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych a.) akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej b.) andrzejki wg planu nauczyciele, opieka samorządu wg kalendarza imprez 5

6 c.) Dzień Patrona organizacja Święta Szkoły. d.) Dzień Sportu ostatni tydzień r. szk. Współpraca rodziców ze szkołą 1. Wspólne imprezy i uroczystości (ślubowanie, choinka, Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka) 2. Pedagogizacja rodziców 3. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 4. Promocja szkoły w środowisku. Prezentacja dorobku artystycznego Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i inne uroczystości szkolne. 5. Festyn 2 x w miesiącu pierwsza niedziela czerwca J. Gołda wychowawcy, pedagog OPIEKA Cele i zadania Termin Odpowiedzialny Uwagi o realizacji Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach losowych i materialnych. 1. Szklanka gorącego napoju dla najbardziej potrzebujących. 2. Uzyskanie środków na podręczniki, odzież, ubezpieczenie. 3. Ułatwienie kontaktu z poradnią psychologiczno pedagogiczną. 4. Organizowanie obiadów dla uczniów najbardziej potrzebujących. Wyrównywanie braków rozwojowych i pedagogicznych uczniów. 1. Wczesne wykrywanie i kierowanie do poradni PP uczniów z trudnościami w nauce. (IPET) 2. Kontynuowanie nauczania zindywidualizowanego biorąc pod uwagę zdolności i możliwości dziecka. październik-marzec / czerwiec od września D. Kolasa pedagog szk. wych. klas pedagog szkolny Zapewnianie dzieciom jak najlepszych warunków w szkole. 1. Zapewnianie szczególnej opieki dzieciom z dysfunkcjami i dzieciom niepełnosprawnym. 6

7 2. Stała opieka nad dziećmi nauczania indywidualnego. 3. Zapewnienie miejsca, gdzie uczniowie będą mogli zostawić podręczniki i inne pomoce szkolne. (kl. I-III) Troska o bezpieczne warunki pracy, nauki i wypoczynku. 1. Eliminowanie wszelkich zagrożeń życia i zdrowia. 2. Obowiązkowy wpis usterek do zeszytu prac zleconych konserwatora. 3. Natychmiastowa naprawa lub zabezpieczenie usterki zagrażającej życiu i zdrowiu. 4. Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich, zamykanie klas na czas przerwy, 5. Sprowadzanie uczniów do szatni. 6. Kary za opuszczenie budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw konserwator ZAMIERZENIA GOSPODARCZE Cele i zadania Termin Odpowiedzialny Uwagi o realizacji 1. Wykonanie chodników z kostki brukowej 2. Wymiana komputerów na pracowni oraz w centrum multimedialnym. 3. Uzupełnienie brakującego ogrodzenia. 4. Wymiana siatki ogrodzeniowej od strony domu nauczyciela. 5. Poprawa estetyki obejścia szkolnego. 6. Założenie Wi -Fi Dyrektor szkoły 7

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Udział w zawodach sportowych.

Udział w zawodach sportowych. KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA 2013 2018 Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011

PLAN PRACY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011 wrzesień 2010 Niniejszy plan został opracowany w oparciu o: priorytety MEN i KO wnioski z nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY AKADEMICKIEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ŁOMŻY

PROGRAM WYCHOWAWCZY AKADEMICKIEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ŁOMŻY PROGRAM WYCHOWAWCZY AKADEMICKIEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W ŁOMŻY Rok szkolny 2013/14 1 Program Wychowawczy naszej szkoły opiera się na założeniach misji szkoły. W swoich działaniach wychowawczych i dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo