DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres r r. Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących rozdziałów i załączników: Rozdział 1. Wprowadzenie do sprawozdania. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu: - bieżące, - majątkowe. Rozdział 4. Przychody i rozchody. Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Rozdział 6. Informacja dodatkowa: - z zakresu zadań zleconych Gminie. Załącznik nr 1. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej. Załącznik nr 2. Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej. Załącznik nr 3. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Załącznik nr 4. Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Załącznik nr 5. Zmiany w planie na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. Załącznik nr 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku w Gminie Lgota Wielka.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Rozdział 1 Wprowadzenie do sprawozdania Plan budżetu Gminy na rok 2012, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XVI/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, wynosił: DOCHODY ,65 zł, WYDATKI ,91 zł, PRZYCHODY - 0,00 zł, ROZCHODY ,74 zł. W trakcie wykonywania, w okresie sprawozdawczym, budżet był nowelizowany kolejnymi uchwałami Rady Gminy: - Nr XVII/105/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., - Nr XVIII/113/2012 z dnia 30 marca 2012 r., - Nr XX/127/2012 z dnia 30 maja 2012 r., - Nr XXI/133/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., - Nr XXII/140/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r., - Nr XXIII/143/2012 z dnia 28 września 2012 r., - Nr XXIV/148/2012 z dnia 16 października 2012 r., - Nr XXV/150/2012 z dnia 28 listopada 2012 r., - Nr XXVII/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz następującymi zarządzeniami w ramach zapisu w art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia w 10 uchwały Rady Gminy Nr XVI/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Wójt Gminy dokonał zmiany w planie dochodów i wydatków n/w zarządzeniami: - Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r., - Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., - Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., - Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 16 marca 2012 r., - Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 23 marca 2012 r., - Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., - Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., - Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 7 maja 2012 r., - Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 16 maja 2012 r., - Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 31 maja 2012 r., - Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r., - Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r., - Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., - Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 12 lipca 2012 r., - Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., - Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 4 września 2012 r., - Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 11 września 2012 r.,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Zarządzenie nr 46/2012 z dnia 1 października 2012 r., - Zarządzenie nr 54/2012 z dnia 30 października 2012 r., - Zarządzenie nr 58/2012 z dnia 5 listopada 2012 r., - Zarządzenie nr 59/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., - Zarządzenie nr 62/2012 z dnia 29 listopada 2012 r., - Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 65/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 67/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 68/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 71/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 72/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy na dzień r. wynosił: DOCHODY ,45 zł, WYDATKI ,44 zł, PRZYCHODY ,27 zł, ROZCHODY ,28 zł. Rozdział 2 Dochody budżetu Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2012 zostały zaplanowane na poziomie ,45 zł. Na dzień r. zrealizowane dochody wynoszą ,51 zł, co stanowi 98,93% planu budżetu ogółem. Z analizy wykonania dochodów budżetowych wynika, że: a) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosił ,15 zł. Kwota otrzymanych dotacji ,63 zł stanowiąca 99,63% planu, w tym: - rozdział Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność ,15 zł - dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, - rozdział Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie ,80 zł - otrzymana dotacja przeznaczona została na zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wydatki związane z obsługa bądź nadzorem tych działań, - rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 751,00 zł, - rozdział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona Cywilna ,00 zł, - rozdział Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - 81,00 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia ,00 zł - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie, - rozdział Pomoc społeczna - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) ,18 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) ,00 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej ,50 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Pozostała działalność ,00 zł przeznaczona na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz b) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień r. wynosił ,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji ,61 zł, tj. 99,29% planu. Wykaz otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej: - rozdział Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) ,74 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) ,81 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) paragraf dotacja gminy na realizację projektów systemowych w ramach POKL ,93 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Zasiłki stałe ,18 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej ,00 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Pozostała działalność ,00 zł - dotacja przeznaczona na dożywianie dzieci w szkole oraz paczki żywnościowe, - rozdział Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów ,95 zł, c) pozostałe dochody bieżące, na plan ,86 zł, zrealizowano ,68 zł, co stanowi 96,86% planu, d) dochody majątkowe, na plan ,44 zł, zrealizowano ,59 zł, co stanowi 99,59% planu. Dochody majątkowe dotyczą wpłat z tytułu: ,00 zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Krzywanice etap III, Wola Blakowa etap III, Woźniki etap III, Długie. Działanie zostało objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (wydatek roku 2011), ,00 zł - środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej jednostce samorządu terytorialnego przez Gminę Kleszczów z przeznaczeniem na zakup wykaszarki do ciągnika, ,42 zł - dotacja z państwowych funduszy celowych z Urzędu Marszałkowskiego na drogę dojazdową Lgota Wielka w kierunku Długiego, ,00 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości, tj. działki nr 171/9 w Lgocie Wielkiej, ,00 zł - środki otrzymane na projekt pt. Rozbudowa budynku remizy OSP z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi Woźniki cz. II współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (EFR- ROW) w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi (wydatek roku 2012), ,92 zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę budynku remizy OSP Woźniki z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Kultury lokalnej wsi Woźniki (wydatek roku 2011), ,25 zł - środki na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (EFRPO), ,00 zł - środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej jednostce samorządu terytorialnego przez Gminę Sulmierzyce z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Budowa sali sportowej z zapleczem w Brudzicach, e) dochody z tytułu subwencji na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, tj. 100,00%, z czego: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, - uzupełnienie subwencji dla jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł. Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych przez Gminę w roku 2012 przedstawia się następująco: L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Należności pozostałe do zapłaty Ogółem Zaległości Nadpłaty 1. Wpływy z tytułu dostarczania wody , , , , ,74 2. Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych , , , ,50 0,00 3. Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych , , , ,21 123,31 4. Wpływy z usług gospodarki ściekowej , , , ,58 69,99 Podsumowanie , , , , ,04 Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Ogółem dochody podatkowe, z tego: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania , , , , , ,57 X X X X ,00 X X X X podatek rolny , ,00 0, ,50 0,00 podatek od nieruchomości , , , ,00 0,00 podatek leśny 9 456,10 0,00 0,00 0,00 0,00 podatek od środków transportowych podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0, ,00 0,00 X 0,00 0,00 0, ,97 X 0,00 0, ,00 wpływy z opłaty skarbowej ,00 X 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 X 0,00 0,00 0,00 Zaległości w podatkach lokalnych pobieranych przez Gminę na dzień roku wynoszą ,41 zł. Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje: Lp. Nazwa r r. % 1. Podatek od nieruchomości , ,11 206,79 2. Podatek rolny , ,60 127,54 3. Podatek od środków transportowych , ,00 142,08 4. Podatek leśny 956, ,70 134,14 Razem: , ,41 160,20 W celu ściągnięcia należności z tytułu podatków i opłat w roku budżetowym 2012 wysłano 428 upomnień na łączną kwotę ,80 zł. Ulgi podatkowe zastosowane w podatku rolnym w 2012 roku wynoszą:

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz ) z tytułu zakupu gruntów 5 545,33 zł; 2) inwestycyjna ,97 zł. W roku sprawozdawczym, tj wpłynęło do Urzędu Gminy od osób fizycznych: 1) 10 podań o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych; 2) 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości; 3) 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku rolnego; 4) 2 podania o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych; 5) 14 podań o umorzenie podatku rolnego; 6) 9 podań o umorzenie podatku od nieruchomości; Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie r r. wynoszą ,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu należności podatkowych Wójt Gminy umorzył kwotę 2 763,50 zł i wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku na łączną kwotę ,00 zł. Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Rozdział 3 Wydatki budżetu Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Lgota Wielka w okresie sprawozdawczym wynosił ,44 zł, z czego wydatkowano ,29 zł, co stanowi 95,68% planu, z tego: - plan wydatków majątkowych wynosił ,95 zł, wykonanie ,19 zł, co stanowi 96,10% planu, - plan wydatków bieżących wynosił ,49 zł, wykonanie ,10 zł, co stanowi 95,58% planu. Wydatki majątkowe stanowią 19,94% ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki bieżące to 80,06% ogółu wydatków. Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane środki ,80 zł, z tego: - wydatki majątkowe ,65 zł, - wydatki bieżące ,15 zł. Kwota wydatkowana ,07 zł, co stanowi 92,59% planu, z tego: - wydatki majątkowe ,51 zł (Rozdział 01010), - wydatki bieżące ,56 zł. Wykonanie wydatków w dziale 010 w rozbiciu na rozdziały przedstawia się następująco: Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Planowane wydatki ,65 zł, wykonanie ,51 zł, tj. 86,55% (wydatki majątkowe). Rozdział Izby rolnicze. Planowane wydatki 8 570,00 zł, wykonanie 7 517,25 zł, tj. 87,72%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami. Rozdział Pozostała działalność. Planowane wydatki ,15 zł, wykonanie ,31 zł, tj. 99,46%.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano ,15 zł. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano w 100%. W roku 2012 wpłynęło do urzędu gminy 413 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5 448,9086 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 3 103,7552 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła ,8954 l. W 4300 (zadania własne) wydatkowano kwotę 56,16 zł - dotyczącą umowy na odbiór padłych bezpańskich zwierząt. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WO- DĘ Planowane środki ,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana ,82 zł, co stanowi 91,81%. Wykonane wydatki w dziale 400 stanowią wyłącznie wydatki bieżące i obejmują: Rozdział Dostarczanie wody. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 91,81%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,82 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe ,43 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,25 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia 9 666,00 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 342,57 zł, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP) 342,57 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,43 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii przyłącza, zakup kabla na potrzeby hydroforni w Krępie, zakup podchlorynu i wodomierzy na potrzeby wodociągów, zakup szlifierki na potrzeby hydroforni, zakup drutu do plomb wodomierzy, zakup hydrantów naziemnych, zakup materiałów do naprawy przyłącza wodociągowego w miejscowości Krępa ,23 zł, - wydatki na energię elektryczną ,72 zł, - zakup usług pozostałych dotyczących nadzoru technologicznego oraz serwisu i praw autorskich programów firmy Info - System. Ponadto pozycja również dotyczy likwidacji dwóch studni głębinowych w miejscowości Krzywanice, badania urządzeń technicznych zamontowanych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Krępa, naprawy kabla uszkodzonego przy wykonywaniu przyłącza wodociągowego w Krępie oraz wykonanie usługi koparko-ładowarką na potrzeby wodociągów ,10 zł, - zakup usług telefonii komórkowej 1 440,00 zł, - zakup usług telefonii stacjonarnej 537,94 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, badanie wód popłucznych na potrzeby wodociągów 9 427,16 zł, - podróże służbowe 8 736,01 zł, - różne opłaty i składki, tj. opłata za emisję zanieczyszczeń, składki na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego ,57 zł,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz podatek od nieruchomości 52,00 zł, - naliczony podatek od towarów i usług 4 432,40 zł, - odpis na ZFŚS 5 411,30 zł, - szkolenia pracowników 937,00 zł, - zakup usług zdrowotnych 110,00 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane środki ,80 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,00 zł, - wydatki bieżące ,80 zł. Kwota wydatkowana ,96 zł, co stanowi 83,83% planu, w tym: - wydatki majątkowe ,52 zł, - wydatki bieżące ,44 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco: Rozdział Drogi publiczne powiatowe. Planowane wydatki ,80 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 78,66%, w tym: - wydatki majątkowe ,94 zł, - wydatki bieżące ,80 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,07 zł: - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 291,07 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,73 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa) 4 374,73 zł, - różne opłaty i składki, tj. za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3947 E w miejscowości Woźniki ,00 zł. Rozdział i Drogi publiczne gminne i drogi gminne dojazdowe do pól. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,48 zł, tj. 86,08%, w tym: - wydatki majątkowe ,20 zł, - wydatki bieżące ,28 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 zł: - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,79 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia ,02 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,47 zł: - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup paliwa, zakup materiałów przeznaczonych do: przyczepy, rozsiewacza, spychokoparki Białoruś, ciągnika, zakup piasku i cementu na potrzeby przepustów drogowych, zakup części do kosiarki i wykaszarki, zakup tablic z nazwami ulic w miejscowościach Brudzice, Lgota Wielka, Wiewiórów oraz zakup soli drogowej i piasku na drogi ,25 zł, - zakup usług remontowych m.in. dotyczących naprawy siłownika do przyczepy, remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg gminnych oraz naprawy sprzętu drogowego 7 085,40 zł, - zakup usług pozostałych dotyczących wywozu niesegregowanych odpadów zbieranych przy drogach oraz naprawy sprzętu drogowego 8 666,82 zł.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Rozdział Pozostała działalność. Przejazdy mieszkańców autobusami MPK - zakup usług. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 89,55%,w tym: - wydatki majątkowe ,38 zł, - wydatki bieżące ,36 zł, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące dla Urzędu Miasta w Radomsku ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych ,36 zł (zobowiązania z 2011 r.). DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane środki ,00 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,00 zł, - wydatki bieżące ,00 zł. Kwota wydatkowana ,15 zł, co stanowi 87,66% planu, w tym: - wydatki majątkowe ,08 zł, - wydatki bieżące ,07 zł. Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane łączne wydatki ,00 zł, wykonanie ,65 zł, tj. 78,66%, w tym: - wydatki majątkowe ,40 zł, - wydatki bieżące ,25 zł, w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,25 zł: - zakup usług pozostałych, m.in. dot.: opłaty sądowej za ogłoszenie zasiedzenia świetlicy w Wiewiórowie, wznowienie punktów granicznych w miejscowości Długie, wykonania wyceny nieruchomości w Brudzicach, wznowienia granicy drogi obok oczyszczalni ścieków, wykonanie mapy wraz z podziałem nieruchomości na poszerzenie drogi w miejscowości Woźniki (dotyczy budowy drogi Lgota Wielka w kierunku - Długiego), odszukania punktów granicznych w obrębie miejscowości Krępa, Wola Blakowa, wykonanie wypisu i wyrysu na działki gminne ,25 zł, - kary i odszkodowania dla osób fizycznych wypłacone w związku z zajęciem działek celem poszerzenia drogi dojazdowej Lgota Wielka w kierunku Długiego o numerze ewidencyjnym ,00 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 zł. Rozdział Pozostała działalność. Planowane łączne wydatki ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 89,90%, w tym: - wydatki majątkowe ,68 zł, - wydatki bieżące ,82 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,47 zł: - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 520,47 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia 4 850,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,35 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału do mieszkań komunalnych, zakup ogrzewacza do wody do mieszkania w Woźnikach, zakup bojlera, zakup części hydraulicznych do mieszkań w Krzywanicach, zakup kabiny prysznicowej, drzwi i bojlera do mieszkania komunalnego w Lgocie Wielkiej, zakup części hydraulicznych i urządzeń sanitarnych do mieszkania w Domu Nauczyciela ,78 zł, - podatek od nieruchomości - 180,00 zł,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz energia elektryczna ,15 zł, - zakup usług pozostałych (m.in. wywóz odpadów stałych z mieszkań komunalnych, przegląd przewodów wentylacyjnych i dymowych w mieszkaniach w Krzywanicach, Woźnikach i Woli Blakowej, przegląd kotłów olejowych, usługi kominiarskie w mieszkaniu komunalnym w Woli Blakowej) ,64 zł, - podatek od towarów i usług ,37 zł, - różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych 449,41 zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane środki (wydatki bieżące) ,00 zł. Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,26 zł, co stanowi 91,05%, w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,26 zł: - zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) ,20 zł (Rozdział 71004), - zakup usług pozostałych opracowanie i przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy 4 011,06 zł (Rozdział 71013). DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane środki ,75 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana ,44 zł, co stanowi 94,70%. Wykonane wydatki w dziale 750 stanowią wyłącznie wydatki bieżące i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: Rozdział Urząd Wojewódzki. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,80 zł, tj. 100,00%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 950,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,80 zł: - zakup materiałów i wyposażenia związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej - 150,00 zł, - zakup usług pozostałych d/t regeneracji i oprawy ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego ,80 zł, - podróże służbowe związane z transportem nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku - 889,00 zł, - odpis na ZFŚS 931,00 zł. Rozdział Rada Gminy. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,61 zł, tj. 97,73%, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł: - diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,61 zł: - artykuły spożywcze (kawa, herbata, napoje na Sesje Rady Gminy) ,71 zł, - usługi pozostałe (zakup publikacji oraz wznowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy) 56,90 zł. Rozdział Urząd Gminy. Planowane wydatki ,52 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 94,08%, w tym:

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz ) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,94 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,71 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia ,00 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 zł: - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP ,09 zł; 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,79 zł: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,52 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, druków na potrzeby urzędu, prenumeraty publikacji, artykułów chemicznych, dysków twardych do serwera, zakup oleju opałowego, zakup termosów, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup programu komputerowego LEX) ,91 zł, - zakup energii elektrycznej ,28 zł, - zakup usług zdrowotnych 275,00 zł, - zakup usług pozostałych, m.in. dot.: wywozu nieczystości, opłaty za prowadzenie strony internetowej BIP, przesyłek listowych, monitoringu budynku urzędu gminy, upowszechniania informacji na łamach tygodnika Komu Czemu, obsługi prawnej, opłaty abonamentowej RTV, napraw kserokopiarki wykorzystywanej w urzędzie gminy, napraw samochodu służbowego FORD, opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowo - oszczędnościowego przez EsBank oraz przedłużenia licencji programu LEGISLATOR ,05 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet 1 426,16 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 442,80 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej ,65 zł, - podróże służbowe pracowników ,23 zł, - różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego ,19 zł, - odpis na ZFŚS ,00 zł, - szkolenia pracowników ,00 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Planowane wydatki 4 950,00 zł, wykonanie 3 299,58 zł, tj. 66,66%. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących publikacji artykułów promujących gminę w tygodnikach lokalnych oraz kosztów uczestnictwa w V Spartakiadzie Samorządowej. Rozdział Pozostała działalność. Planowane wydatki ,23 zł, wykonanie ,63 zł, tj. 95,55%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,69 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,69 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia 8 087,88 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat niepodatkowych) ,60 zł;

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,08 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP 1 130,08 zł; 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,86 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m. in.: materiałów na potrzeby pracowników fizycznych, tj. paliwo, części do pił spalinowych, materiałów potrzebnych do pracy kosy spalinowej, materiałów do malowania estrady ,88 zł, - zakup usług zdrowotnych 380,00 zł, - zakup usług pozostałych dotyczących naprawy kosiarki i piły spalinowej na potrzeby pracowników fizycznych - 247,00 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 885,60 zł, - podróże służbowe 1 813,93 zł, - różne opłaty i składki 3 053,23 zł, - odpisy na ZFŚS 9 123,37 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) ,86 zł, - szkolenia pracowników - 599,99 zł, - wpłaty gmin i powiatów na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego ,00 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane środki - 751,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 751,00 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00% planu. Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie wydatków bieżących zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych i papierniczych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Planowane środki ,94 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,72 zł, - wydatki bieżące ,22 zł. Kwota wydatkowana ,78 zł, co stanowi 98,23% planu, w tym: - wydatki majątkowe ,84 zł, - wydatki bieżące ,94 zł. Wykonanie wydatków w dziale 754 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rozdział Komendy powiatowe. Planowane środki ,00 zł, wykonanie ,47 zł, tj. 96,71% (wykonanie planu dotyczy wydatków majątkowych). Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne. Planowane wydatki ,94 zł (łączne wydatki), wykonanie ,31 zł, tj. 98,26%, w tym: - wydatki majątkowe ,37 zł, - wydatki bieżące ,94 zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,82 zł: - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia ,00 zł,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 550,82 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,07 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części do samochodów strażackich, zakup materiałów dla OSP Woźniki, zakup mundurów dla OSP Krępa, OSP Krzywanice, OSP Wola Blakowa, OSP Brudzice) ,77 zł, - zakup energii elektrycznej ,62 zł, - zakup usług remontowych dotyczących naprawy samochodów strażackich OSP Woźniki i OSP Lgota Wielka oraz syreny strażackiej OSP Woźniki 897,90 zł, - zakup usług pozostałych m.in. okresowe badanie techniczne samochodów strażackich 5 516,50 zł, - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW ,28 zł; 3) dotacje na zadanie bieżące ,05 zł: - dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lgota Wielka (OSP Wola Blakowa ,05 zł, OSP Brudzice ,00 zł, OSP Krzywanice ,00 zł) ,05 zł. Rozdział Obrona cywilna. Planowane wydatki 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,00%. Planowane środki związane z wykonywaniem statutowych zadań w zakresie wydatków bieżących zostały przeznaczone na zakup materiałów na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej (plandeka i szpadel). DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Planowane środki ,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,14 zł, co stanowi 99,05% planu. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,14 zł, tj. 99,05%. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane środki ,97 zł(wydatki bieżące). Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,00 zł, co stanowi 22,46% planu. Rozdział Różne rozliczenia finansowe. Planowane wydatki ,97 zł, wykonanie 8 308,00 zł, tj. 69,27%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały przeznaczone na zwrot osobom fizycznym nienależnie pobranych należności z tytułu opłaty adiacenckiej. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w wysokości ,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym. Rezerwa ogólna wykorzystana w wysokości ,00 zł, została przeznaczona na: - zwiększenie wydatków związanych z opieką nad zwierzętami ,00 zł, - zwiększenie wydatków na zakup węgla do świetlicy - 960,00 zł, - zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości (dotyczy korekty deklaracji) - 52,00 zł, - zwiększenie wydatków dotyczących zajęcia pasa drogowego - 130,00 zł, - zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania psów w schronisku ,00 zł, - naliczone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem d/t projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni ,03 zł, - zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składki OC, AC, NNW samochodu pożarniczego FORD ERA 8JJ ,00 zł, - zwiększenie wydatków związanych z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz zwiększenie wydatków dotyczących wykorzystania energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic ,00 zł, - zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania psów w schronisku - 500,00 zł, - opłacenie składek OC, AC, NNW samochodu strażackiego OSP Lgota Wielka ,00 zł, - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla palacza w świetlicy w Brudzicach - 800,00 zł, - zwiększenie wydatków związanych z zakupem opału na potrzeby świetlicy w Woźnikach i Brudzicach ,00 zł, - szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 350,00 zł, - wydatki związane z wykonaniem okresowych badań instalacji elektrycznej w budynkach świetlic wiejskich ,00 zł, - odsetki od części dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem związanego z projektem Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni - 12,00 zł, - zwiększenie wydatków na zakupy materiałów w świetlicy wiejskiej - 500,00 zł, - zwrot nienależenie pobranych należności związanych z opłatą adiacenką dla osób fizycznych ,00 zł, - zwiększenie wydatków na energię elektryczną wykorzystywaną przez oczyszczalnię ścieków ,00 zł, - zwiększenie wydatków z tyt. umów zlecenia na potrzeby oczyszczalni ścieków - 700,00 zł, - zwiększenie wydatków na energię elektryczną dla świetlic ,00 zł, - zwiększenie wydatków na umowy zlecenia na potrzeby świetlic - 600,00 zł, - zwiększenie wydatków z tytułu umów zlecenia w rozdziale dostarczanie wody ,00 zł, - zwrot nienależenie pobranych należności związanych z opłatą adiacenką dla osób fizycznych ,97 zł, - zwiększenie wydatków z tytułu umów zlecenia związanych z gospodarką mieszkaniową ,00 zł, - zwiększenie wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie - 135,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane środki ,83 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,80 zł, - wydatki bieżące ,03 zł. Kwota wydatkowana ,59 zł, co stanowi 97,37%, w tym: - wydatki majątkowe ,74 zł, - wydatki bieżące ,85 zł, w tym: Rozdział Szkoły podstawowe. Planowane wydatki ,52 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 96,83%, w tym: - wydatki majątkowe ,87 zł, - wydatki bieżące ,13 zł, w tym: 1. Łączne wydatki poniesione przez szkoły: - Publiczną Szkołę Podstawową w Woli Blakowej,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Publiczną Szkołę Podstawową w Brudzicach, - Publiczną Szkołę Podstawową w Lgocie Wielkiej. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,51 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30 zł, - pochodne od wynagrodzeń ,99 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,23 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, środków chemicznych, druków, artykułów malarskich, programu antywirusowego, drzwi, artykułów do kotłowni, słupków i ogrodzenia oraz bębna do kserokopiarki) ,11 zł, - zakup energii elektrycznej oraz wody i ścieków ,95 zł, - zakup usług remontowych (m.in. wymiana okien i wykładziny) ,00 zł, - zakup usług zdrowotnych - 680,00 zł, - zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wywóz nieczystości, abonament RTV, montaż instalacji odgromowej, usługi kominiarskie, naprawa kserokopiarki, badania środowiska pracy, instrukcja przeciwpożarowa, przegląd kotła, abonament za monitoring, modernizacja pracowni komputerowej) ,22 zł, - zakup usług dostępu do sieci internetowej ,64 zł, - zakup usług telekomunikacji ,81 zł, - podróże służbowe - 649,41 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego) ,45 zł, - szkolenia pracowników ,98 zł, - odpis na ZFŚS ,66 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,54 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,54 zł. 2. Wydatki Urzędu Gminy ,85 zł, w tym: Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 256,88 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 217,04 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 39,84 zł; 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,97 zł, w tym: - zakup usług pozostałych (instalacja monitoringu w ZSG w Lgocie Wielkiej) ,97 zł; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ,00 zł, w tym:

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu nr WND-POKL /12 Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lgota Wielka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, który obejmował prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo ,00 zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowane wydatki ,58 zł, wykonanie ,11 zł, tj. 99,83%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich pochodne ,31 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,98 zł; 2) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,37 zł: - odpis na ZFŚS ,36 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup druków) - 35,01 zł, - szkolenia pracowników - 100,00 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,43 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,43 zł. Rozdział Przedszkola. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,24 zł, tj. 98,97%. 1. Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej ,10 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,29 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,14 zł; 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,22 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków chemicznych, zakup druków) - 901,97 zł, - zakup energii, w tym wody i ścieków - 128,82 zł, - zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł, - zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, sporządzenie instrukcji p.poż.) ,30 zł, - opłata za usługi telekomunikacyjne - 461,05 zł, - podróże służbowe - 347,94 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - 250,00 zł, - szkolenia pracowników - 150,00 zł, - odpis na ZFŚS ,14 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 zł:

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,59 zł. 2. Wydatki Urzędu Gminy ,14 zł. Dotacje na zadania bieżące - związane z utrzymaniem dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym. Rozdział Przedszkola specjalne. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 93,52%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotyczących utrzymania i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Radomsku, gdzie uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lgota Wielka. Rozdział Gimnazja. Planowane wydatki ,10 zł, wykonanie ,60 zł, tj. 99,84%. Wydatki bieżące Gimnazjum w Lgocie Wielkiej ,60 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,92 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,39 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,88 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 340,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów chemicznych, ławek, biurka, słupków ogrodzeniowych, artykułów malarskich) ,50 zł, - zakup energii ,73 zł, - zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej) ,10 zł, - zakup usług zdrowotnych - 350,00 zł, - zakup usług pozostałych (abonament RTV, monitoring, usługi kominiarskie, montaż ogrodzenia, wykonanie schodów, układanie krawężników i płyt, przegląd gaśnic i hydrantów, nadzór budowlany, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej) ,60 zł, - zakup usług dostępu do sieci internetowej - 350,88 zł, - zakup usług telekomunikacji ,42 zł, - podróże służbowe - 290,62 zł, - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 557,73 zł, - szkolenia pracowników - 700,00 zł, - odpis na ZFŚS ,57 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,53 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,53 zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,25 zł, tj. 91,08%. Dowóz uczniów do szkół ,25 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,78 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 zł,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,85 zł, - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło ,18 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 198,46 zł: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP - 198,46 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,01 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa, oleju, części zamiennych do autobusu szkolnego ,11 zł, - zakup usług remontowych (naprawa układu pneumatycznego przy autobusie szkolnym) - 521,00 zł, - zakup usług pozostałych m.in. zakup usług przewozu dla młodzieży dojeżdżającej do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej, wymiana oleju w autobusie szkolnym, zapłaty za badania okresowe oraz wymianę dowodu rejestracyjnego autobusu szkolnego ,72 zł, - różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego 9 337,00 zł, - odpis na ZFŚS 2 370,18 zł, - szkolenia pracowników - 100,00 zł. Rozdział Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie 3 092,00 zł, tj. 14,84%. Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i są przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. Wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - doskonalenie zawodowe nauczycieli ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność. Planowane wydatki ,63 zł, wykonanie ,39 zł, tj. 97,80%: - wydatki majątkowe ,87 zł, - wydatki bieżące ,52 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,29 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,67 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 471,90 zł: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz środków przeznaczonych na pomoc dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej - 471,90 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,33 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków i publikacji na potrzeby administracji oświaty) ,86 zł, - zakup usług zdrowotnych 105,00 zł, - zakup usług pozostałych (m.in. opłata za serwis i prawa autorskie firmy Info-System, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych) ,41 zł, - podróże służbowe - 699,18 zł,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz odpis na ZFŚS 3 281,79 zł, - szkolenia pracowników - 875,00 zł, - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,09 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Planowane środki ,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana ,97 zł, co stanowi 88,03%. W dziale 851 całość wykonanych wydatków należy do grupy wydatków bieżących. Rozdział Zwalczanie narkomanii. Planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,97 zł, tj. 90,24%. Głównymi celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych. Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Lgota Wielka, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Programem objęci są także przedsiębiorcy i sprzedawcy napojów alkoholowych. Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wynagrodzenie dla członków komisji w wysokości 100 zł, za udział w posiedzeniu komisji, które odbywają się poza godzinami pracy członków komisji. Wydatki bieżące przeciwdziałanie alkoholizmowi ,97 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,56 zł: - składki na ubezpieczenia społeczne - 450,56 zł, - wynagrodzenia bezosobowe, m.in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby zapewniającej oprawę muzyczną na IV Forum Trzeźwościowym w PSP w Lgocie Wielkiej ,00 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 787,15 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. koszty delegacji poniesionych przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu uczestnictwa w sprawie sądowej jako strona, udziału w imprezie promującej zdrowy tryb życia oraz udziału w szkoleniu pt. Motywowanie do leczenia członka GKRPA - 787,15 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,26 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m.in prenumeraty publikacji specjalistycznej, zakup kwiatów i artykułów spożywczych na Forum Trzeźwościowe oraz zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Długie ,26 zł (w tym ,20 zł przeznaczono na remont świetlicy w miejscowości Długie, obejmujący, m.in. zakup materiałów do remontu dachu i ocieplenia budynku, zakup profili i blatów do wykonania stolików), - zakup usług pozostałych, tj. odpłatność za przedstawienie profilaktyczne w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Lgocie Wielkiej, prenumeraty publikacji Problemy Społeczne ujęte w GPRiRPA ,70 zł (w tym 3 308,70 zł przeznaczono na wykonanie stołów i półek oraz wykonanie obróbki blacharskiej do świetlicy w Długim), - koszty postępowania sądowego z tytułu usunięcia braków formalnych pism procesowych wniesionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu ,30 zł,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Rozdział Pozostała działalność. Decyzje wydawane w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Planowane środki 81,00 zł, wykonanie 81,00, tj. 100,00%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w całości zostały poniesione na zakup materiałów piśmienniczych i druków (GOPS). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane środki ,57 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,16 zł, co stanowi 98,84%. Wykonane wydatki w analizowanym dziale należą wyłącznie do grupy wydatków bieżących i wynoszą w poszczególnych rozdziałach: Rozdział Domy Pomocy Społecznej. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,56 zł, tj. 99,95%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujących opłaty za pobyt sześciu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Rozdział Ośrodki wsparcia. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,24 zł, tj. 99,15%. Wydatkowane środki bieżące zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ,23 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,13 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 zł, - wynagrodzenia bezosobowe pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (umowa zlecenia na prowadzenie kącika krawieckiego, dowóz i odwóz uczestników ŚDS, dokonanie pomiaru skuteczności zerowania w instalacji elektrycznej oraz umowa zlecenia z psychologiem) ,49 zł; 2) wydatki związane z realizacją celów statutowych ,27 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia m.in. wykorzystanych do terapii: kulinarnej, plastycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz artykuły dekoracyjne. Pozycja ta dotyczy również zakupu: oleju opałowego, paliwa do autobusu dowożącego uczestników ŚDS, materiałów biurowych, środków czystości ,94 zł, - zakup usług zdrowotnych badania psychologiczne kierowcy - 120,00 zł, - zakup usług remontowych i pozostałych - m.in. naprawa autobusu, konsultacje psychiatryczne, monitoring budynku, nadzór BHP, wywóz odpadów stałych ,13 zł, - zakup energii elektrycznej 7 987,19 zł, - podróże służbowe delegacje pracowników 2 658,32 zł, - podatek od nieruchomości 6 210,00 zł, - szkolenia pracowników 960,00 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet 780,03 zł, - zakup usług telefonicznych 1 999,28 zł, - odpis na ZFŚS 6 563,58 zł, - różne opłaty i składki - w tym m.in. ubezpieczenia budynków i sprzętu 640,80 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 672,16 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 672,16 zł.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.03.2014 r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2013 ROK 1 ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok

SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo