DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres r r. Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących rozdziałów i załączników: Rozdział 1. Wprowadzenie do sprawozdania. Rozdział 2. Dochody budżetu. Rozdział 3. Wydatki budżetu: - bieżące, - majątkowe. Rozdział 4. Przychody i rozchody. Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Rozdział 6. Informacja dodatkowa: - z zakresu zadań zleconych Gminie. Załącznik nr 1. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej. Załącznik nr 2. Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej. Załącznik nr 3. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Załącznik nr 4. Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Załącznik nr 5. Zmiany w planie na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. Załącznik nr 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku w Gminie Lgota Wielka.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Rozdział 1 Wprowadzenie do sprawozdania Plan budżetu Gminy na rok 2012, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XVI/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, wynosił: DOCHODY ,65 zł, WYDATKI ,91 zł, PRZYCHODY - 0,00 zł, ROZCHODY ,74 zł. W trakcie wykonywania, w okresie sprawozdawczym, budżet był nowelizowany kolejnymi uchwałami Rady Gminy: - Nr XVII/105/2012 z dnia 14 lutego 2012 r., - Nr XVIII/113/2012 z dnia 30 marca 2012 r., - Nr XX/127/2012 z dnia 30 maja 2012 r., - Nr XXI/133/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., - Nr XXII/140/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r., - Nr XXIII/143/2012 z dnia 28 września 2012 r., - Nr XXIV/148/2012 z dnia 16 października 2012 r., - Nr XXV/150/2012 z dnia 28 listopada 2012 r., - Nr XXVII/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz następującymi zarządzeniami w ramach zapisu w art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia w 10 uchwały Rady Gminy Nr XVI/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Wójt Gminy dokonał zmiany w planie dochodów i wydatków n/w zarządzeniami: - Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r., - Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., - Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., - Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 16 marca 2012 r., - Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 23 marca 2012 r., - Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., - Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., - Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 7 maja 2012 r., - Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 16 maja 2012 r., - Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 31 maja 2012 r., - Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r., - Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r., - Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., - Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 12 lipca 2012 r., - Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 27 lipca 2012 r., - Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 4 września 2012 r., - Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 11 września 2012 r.,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Zarządzenie nr 46/2012 z dnia 1 października 2012 r., - Zarządzenie nr 54/2012 z dnia 30 października 2012 r., - Zarządzenie nr 58/2012 z dnia 5 listopada 2012 r., - Zarządzenie nr 59/2012 z dnia 15 listopada 2012 r., - Zarządzenie nr 62/2012 z dnia 29 listopada 2012 r., - Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 65/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 67/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 68/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 71/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., - Zarządzenie nr 72/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy na dzień r. wynosił: DOCHODY ,45 zł, WYDATKI ,44 zł, PRZYCHODY ,27 zł, ROZCHODY ,28 zł. Rozdział 2 Dochody budżetu Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2012 zostały zaplanowane na poziomie ,45 zł. Na dzień r. zrealizowane dochody wynoszą ,51 zł, co stanowi 98,93% planu budżetu ogółem. Z analizy wykonania dochodów budżetowych wynika, że: a) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosił ,15 zł. Kwota otrzymanych dotacji ,63 zł stanowiąca 99,63% planu, w tym: - rozdział Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność ,15 zł - dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, - rozdział Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie ,80 zł - otrzymana dotacja przeznaczona została na zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wydatki związane z obsługa bądź nadzorem tych działań, - rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 751,00 zł, - rozdział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona Cywilna ,00 zł, - rozdział Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - 81,00 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia ,00 zł - dotacja przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie, - rozdział Pomoc społeczna - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki (...) ,18 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) ,00 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej ,50 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Pozostała działalność ,00 zł przeznaczona na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz b) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień r. wynosił ,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji ,61 zł, tj. 99,29% planu. Wykaz otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej: - rozdział Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) ,74 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) ,81 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) paragraf dotacja gminy na realizację projektów systemowych w ramach POKL ,93 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Zasiłki stałe ,18 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej ,00 zł, - rozdział Pomoc społeczna - Pozostała działalność ,00 zł - dotacja przeznaczona na dożywianie dzieci w szkole oraz paczki żywnościowe, - rozdział Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów ,95 zł, c) pozostałe dochody bieżące, na plan ,86 zł, zrealizowano ,68 zł, co stanowi 96,86% planu, d) dochody majątkowe, na plan ,44 zł, zrealizowano ,59 zł, co stanowi 99,59% planu. Dochody majątkowe dotyczą wpłat z tytułu: ,00 zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Krzywanice etap III, Wola Blakowa etap III, Woźniki etap III, Długie. Działanie zostało objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (wydatek roku 2011), ,00 zł - środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej jednostce samorządu terytorialnego przez Gminę Kleszczów z przeznaczeniem na zakup wykaszarki do ciągnika, ,42 zł - dotacja z państwowych funduszy celowych z Urzędu Marszałkowskiego na drogę dojazdową Lgota Wielka w kierunku Długiego, ,00 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości, tj. działki nr 171/9 w Lgocie Wielkiej, ,00 zł - środki otrzymane na projekt pt. Rozbudowa budynku remizy OSP z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi Woźniki cz. II współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (EFR- ROW) w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi (wydatek roku 2012), ,92 zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę budynku remizy OSP Woźniki z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Kultury lokalnej wsi Woźniki (wydatek roku 2011), ,25 zł - środki na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (EFRPO), ,00 zł - środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej jednostce samorządu terytorialnego przez Gminę Sulmierzyce z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Budowa sali sportowej z zapleczem w Brudzicach, e) dochody z tytułu subwencji na plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, tj. 100,00%, z czego: - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, - uzupełnienie subwencji dla jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł. Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych przez Gminę w roku 2012 przedstawia się następująco: L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Należności pozostałe do zapłaty Ogółem Zaległości Nadpłaty 1. Wpływy z tytułu dostarczania wody , , , , ,74 2. Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych , , , ,50 0,00 3. Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych , , , ,21 123,31 4. Wpływy z usług gospodarki ściekowej , , , ,58 69,99 Podsumowanie , , , , ,04 Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Ogółem dochody podatkowe, z tego: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Wykonanie Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania , , , , , ,57 X X X X ,00 X X X X podatek rolny , ,00 0, ,50 0,00 podatek od nieruchomości , , , ,00 0,00 podatek leśny 9 456,10 0,00 0,00 0,00 0,00 podatek od środków transportowych podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0, ,00 0,00 X 0,00 0,00 0, ,97 X 0,00 0, ,00 wpływy z opłaty skarbowej ,00 X 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 X 0,00 0,00 0,00 Zaległości w podatkach lokalnych pobieranych przez Gminę na dzień roku wynoszą ,41 zł. Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje: Lp. Nazwa r r. % 1. Podatek od nieruchomości , ,11 206,79 2. Podatek rolny , ,60 127,54 3. Podatek od środków transportowych , ,00 142,08 4. Podatek leśny 956, ,70 134,14 Razem: , ,41 160,20 W celu ściągnięcia należności z tytułu podatków i opłat w roku budżetowym 2012 wysłano 428 upomnień na łączną kwotę ,80 zł. Ulgi podatkowe zastosowane w podatku rolnym w 2012 roku wynoszą:

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz ) z tytułu zakupu gruntów 5 545,33 zł; 2) inwestycyjna ,97 zł. W roku sprawozdawczym, tj wpłynęło do Urzędu Gminy od osób fizycznych: 1) 10 podań o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych; 2) 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości; 3) 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku rolnego; 4) 2 podania o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych; 5) 14 podań o umorzenie podatku rolnego; 6) 9 podań o umorzenie podatku od nieruchomości; Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie r r. wynoszą ,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu należności podatkowych Wójt Gminy umorzył kwotę 2 763,50 zł i wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku na łączną kwotę ,00 zł. Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu. Rozdział 3 Wydatki budżetu Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Lgota Wielka w okresie sprawozdawczym wynosił ,44 zł, z czego wydatkowano ,29 zł, co stanowi 95,68% planu, z tego: - plan wydatków majątkowych wynosił ,95 zł, wykonanie ,19 zł, co stanowi 96,10% planu, - plan wydatków bieżących wynosił ,49 zł, wykonanie ,10 zł, co stanowi 95,58% planu. Wydatki majątkowe stanowią 19,94% ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki bieżące to 80,06% ogółu wydatków. Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane środki ,80 zł, z tego: - wydatki majątkowe ,65 zł, - wydatki bieżące ,15 zł. Kwota wydatkowana ,07 zł, co stanowi 92,59% planu, z tego: - wydatki majątkowe ,51 zł (Rozdział 01010), - wydatki bieżące ,56 zł. Wykonanie wydatków w dziale 010 w rozbiciu na rozdziały przedstawia się następująco: Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Planowane wydatki ,65 zł, wykonanie ,51 zł, tj. 86,55% (wydatki majątkowe). Rozdział Izby rolnicze. Planowane wydatki 8 570,00 zł, wykonanie 7 517,25 zł, tj. 87,72%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami. Rozdział Pozostała działalność. Planowane wydatki ,15 zł, wykonanie ,31 zł, tj. 99,46%.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano ,15 zł. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano w 100%. W roku 2012 wpłynęło do urzędu gminy 413 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5 448,9086 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 3 103,7552 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła ,8954 l. W 4300 (zadania własne) wydatkowano kwotę 56,16 zł - dotyczącą umowy na odbiór padłych bezpańskich zwierząt. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WO- DĘ Planowane środki ,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana ,82 zł, co stanowi 91,81%. Wykonane wydatki w dziale 400 stanowią wyłącznie wydatki bieżące i obejmują: Rozdział Dostarczanie wody. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 91,81%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,82 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe ,43 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,25 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia 9 666,00 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 342,57 zł, w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP) 342,57 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,43 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii przyłącza, zakup kabla na potrzeby hydroforni w Krępie, zakup podchlorynu i wodomierzy na potrzeby wodociągów, zakup szlifierki na potrzeby hydroforni, zakup drutu do plomb wodomierzy, zakup hydrantów naziemnych, zakup materiałów do naprawy przyłącza wodociągowego w miejscowości Krępa ,23 zł, - wydatki na energię elektryczną ,72 zł, - zakup usług pozostałych dotyczących nadzoru technologicznego oraz serwisu i praw autorskich programów firmy Info - System. Ponadto pozycja również dotyczy likwidacji dwóch studni głębinowych w miejscowości Krzywanice, badania urządzeń technicznych zamontowanych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Krępa, naprawy kabla uszkodzonego przy wykonywaniu przyłącza wodociągowego w Krępie oraz wykonanie usługi koparko-ładowarką na potrzeby wodociągów ,10 zł, - zakup usług telefonii komórkowej 1 440,00 zł, - zakup usług telefonii stacjonarnej 537,94 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, badanie wód popłucznych na potrzeby wodociągów 9 427,16 zł, - podróże służbowe 8 736,01 zł, - różne opłaty i składki, tj. opłata za emisję zanieczyszczeń, składki na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego ,57 zł,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz podatek od nieruchomości 52,00 zł, - naliczony podatek od towarów i usług 4 432,40 zł, - odpis na ZFŚS 5 411,30 zł, - szkolenia pracowników 937,00 zł, - zakup usług zdrowotnych 110,00 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane środki ,80 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,00 zł, - wydatki bieżące ,80 zł. Kwota wydatkowana ,96 zł, co stanowi 83,83% planu, w tym: - wydatki majątkowe ,52 zł, - wydatki bieżące ,44 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco: Rozdział Drogi publiczne powiatowe. Planowane wydatki ,80 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 78,66%, w tym: - wydatki majątkowe ,94 zł, - wydatki bieżące ,80 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,07 zł: - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 291,07 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,73 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa) 4 374,73 zł, - różne opłaty i składki, tj. za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3947 E w miejscowości Woźniki ,00 zł. Rozdział i Drogi publiczne gminne i drogi gminne dojazdowe do pól. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,48 zł, tj. 86,08%, w tym: - wydatki majątkowe ,20 zł, - wydatki bieżące ,28 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 zł: - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,79 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia ,02 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,47 zł: - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup paliwa, zakup materiałów przeznaczonych do: przyczepy, rozsiewacza, spychokoparki Białoruś, ciągnika, zakup piasku i cementu na potrzeby przepustów drogowych, zakup części do kosiarki i wykaszarki, zakup tablic z nazwami ulic w miejscowościach Brudzice, Lgota Wielka, Wiewiórów oraz zakup soli drogowej i piasku na drogi ,25 zł, - zakup usług remontowych m.in. dotyczących naprawy siłownika do przyczepy, remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg gminnych oraz naprawy sprzętu drogowego 7 085,40 zł, - zakup usług pozostałych dotyczących wywozu niesegregowanych odpadów zbieranych przy drogach oraz naprawy sprzętu drogowego 8 666,82 zł.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Rozdział Pozostała działalność. Przejazdy mieszkańców autobusami MPK - zakup usług. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 89,55%,w tym: - wydatki majątkowe ,38 zł, - wydatki bieżące ,36 zł, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące dla Urzędu Miasta w Radomsku ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych ,36 zł (zobowiązania z 2011 r.). DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane środki ,00 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,00 zł, - wydatki bieżące ,00 zł. Kwota wydatkowana ,15 zł, co stanowi 87,66% planu, w tym: - wydatki majątkowe ,08 zł, - wydatki bieżące ,07 zł. Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane łączne wydatki ,00 zł, wykonanie ,65 zł, tj. 78,66%, w tym: - wydatki majątkowe ,40 zł, - wydatki bieżące ,25 zł, w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,25 zł: - zakup usług pozostałych, m.in. dot.: opłaty sądowej za ogłoszenie zasiedzenia świetlicy w Wiewiórowie, wznowienie punktów granicznych w miejscowości Długie, wykonania wyceny nieruchomości w Brudzicach, wznowienia granicy drogi obok oczyszczalni ścieków, wykonanie mapy wraz z podziałem nieruchomości na poszerzenie drogi w miejscowości Woźniki (dotyczy budowy drogi Lgota Wielka w kierunku - Długiego), odszukania punktów granicznych w obrębie miejscowości Krępa, Wola Blakowa, wykonanie wypisu i wyrysu na działki gminne ,25 zł, - kary i odszkodowania dla osób fizycznych wypłacone w związku z zajęciem działek celem poszerzenia drogi dojazdowej Lgota Wielka w kierunku Długiego o numerze ewidencyjnym ,00 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 zł. Rozdział Pozostała działalność. Planowane łączne wydatki ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 89,90%, w tym: - wydatki majątkowe ,68 zł, - wydatki bieżące ,82 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,47 zł: - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 520,47 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia 4 850,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,35 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału do mieszkań komunalnych, zakup ogrzewacza do wody do mieszkania w Woźnikach, zakup bojlera, zakup części hydraulicznych do mieszkań w Krzywanicach, zakup kabiny prysznicowej, drzwi i bojlera do mieszkania komunalnego w Lgocie Wielkiej, zakup części hydraulicznych i urządzeń sanitarnych do mieszkania w Domu Nauczyciela ,78 zł, - podatek od nieruchomości - 180,00 zł,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz energia elektryczna ,15 zł, - zakup usług pozostałych (m.in. wywóz odpadów stałych z mieszkań komunalnych, przegląd przewodów wentylacyjnych i dymowych w mieszkaniach w Krzywanicach, Woźnikach i Woli Blakowej, przegląd kotłów olejowych, usługi kominiarskie w mieszkaniu komunalnym w Woli Blakowej) ,64 zł, - podatek od towarów i usług ,37 zł, - różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych 449,41 zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane środki (wydatki bieżące) ,00 zł. Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,26 zł, co stanowi 91,05%, w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,26 zł: - zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) ,20 zł (Rozdział 71004), - zakup usług pozostałych opracowanie i przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy 4 011,06 zł (Rozdział 71013). DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane środki ,75 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana ,44 zł, co stanowi 94,70%. Wykonane wydatki w dziale 750 stanowią wyłącznie wydatki bieżące i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: Rozdział Urząd Wojewódzki. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,80 zł, tj. 100,00%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 950,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,80 zł: - zakup materiałów i wyposażenia związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej - 150,00 zł, - zakup usług pozostałych d/t regeneracji i oprawy ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego ,80 zł, - podróże służbowe związane z transportem nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku - 889,00 zł, - odpis na ZFŚS 931,00 zł. Rozdział Rada Gminy. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,61 zł, tj. 97,73%, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł: - diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,61 zł: - artykuły spożywcze (kawa, herbata, napoje na Sesje Rady Gminy) ,71 zł, - usługi pozostałe (zakup publikacji oraz wznowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy) 56,90 zł. Rozdział Urząd Gminy. Planowane wydatki ,52 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 94,08%, w tym:

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz ) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,94 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,71 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia ,00 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 zł: - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP ,09 zł; 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,79 zł: - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,52 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, druków na potrzeby urzędu, prenumeraty publikacji, artykułów chemicznych, dysków twardych do serwera, zakup oleju opałowego, zakup termosów, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup programu komputerowego LEX) ,91 zł, - zakup energii elektrycznej ,28 zł, - zakup usług zdrowotnych 275,00 zł, - zakup usług pozostałych, m.in. dot.: wywozu nieczystości, opłaty za prowadzenie strony internetowej BIP, przesyłek listowych, monitoringu budynku urzędu gminy, upowszechniania informacji na łamach tygodnika Komu Czemu, obsługi prawnej, opłaty abonamentowej RTV, napraw kserokopiarki wykorzystywanej w urzędzie gminy, napraw samochodu służbowego FORD, opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowo - oszczędnościowego przez EsBank oraz przedłużenia licencji programu LEGISLATOR ,05 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet 1 426,16 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 442,80 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej ,65 zł, - podróże służbowe pracowników ,23 zł, - różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego ,19 zł, - odpis na ZFŚS ,00 zł, - szkolenia pracowników ,00 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Planowane wydatki 4 950,00 zł, wykonanie 3 299,58 zł, tj. 66,66%. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących publikacji artykułów promujących gminę w tygodnikach lokalnych oraz kosztów uczestnictwa w V Spartakiadzie Samorządowej. Rozdział Pozostała działalność. Planowane wydatki ,23 zł, wykonanie ,63 zł, tj. 95,55%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,69 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,82 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,69 zł, - wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia 8 087,88 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat niepodatkowych) ,60 zł;

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,08 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP 1 130,08 zł; 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,86 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m. in.: materiałów na potrzeby pracowników fizycznych, tj. paliwo, części do pił spalinowych, materiałów potrzebnych do pracy kosy spalinowej, materiałów do malowania estrady ,88 zł, - zakup usług zdrowotnych 380,00 zł, - zakup usług pozostałych dotyczących naprawy kosiarki i piły spalinowej na potrzeby pracowników fizycznych - 247,00 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 885,60 zł, - podróże służbowe 1 813,93 zł, - różne opłaty i składki 3 053,23 zł, - odpisy na ZFŚS 9 123,37 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) ,86 zł, - szkolenia pracowników - 599,99 zł, - wpłaty gmin i powiatów na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego ,00 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane środki - 751,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana - 751,00 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00% planu. Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie wydatków bieżących zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych i papierniczych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Planowane środki ,94 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,72 zł, - wydatki bieżące ,22 zł. Kwota wydatkowana ,78 zł, co stanowi 98,23% planu, w tym: - wydatki majątkowe ,84 zł, - wydatki bieżące ,94 zł. Wykonanie wydatków w dziale 754 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rozdział Komendy powiatowe. Planowane środki ,00 zł, wykonanie ,47 zł, tj. 96,71% (wykonanie planu dotyczy wydatków majątkowych). Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne. Planowane wydatki ,94 zł (łączne wydatki), wykonanie ,31 zł, tj. 98,26%, w tym: - wydatki majątkowe ,37 zł, - wydatki bieżące ,94 zł: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,82 zł: - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia ,00 zł,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 550,82 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,07 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części do samochodów strażackich, zakup materiałów dla OSP Woźniki, zakup mundurów dla OSP Krępa, OSP Krzywanice, OSP Wola Blakowa, OSP Brudzice) ,77 zł, - zakup energii elektrycznej ,62 zł, - zakup usług remontowych dotyczących naprawy samochodów strażackich OSP Woźniki i OSP Lgota Wielka oraz syreny strażackiej OSP Woźniki 897,90 zł, - zakup usług pozostałych m.in. okresowe badanie techniczne samochodów strażackich 5 516,50 zł, - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW ,28 zł; 3) dotacje na zadanie bieżące ,05 zł: - dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lgota Wielka (OSP Wola Blakowa ,05 zł, OSP Brudzice ,00 zł, OSP Krzywanice ,00 zł) ,05 zł. Rozdział Obrona cywilna. Planowane wydatki 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,00%. Planowane środki związane z wykonywaniem statutowych zadań w zakresie wydatków bieżących zostały przeznaczone na zakup materiałów na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej (plandeka i szpadel). DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Planowane środki ,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,14 zł, co stanowi 99,05% planu. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,14 zł, tj. 99,05%. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane środki ,97 zł(wydatki bieżące). Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,00 zł, co stanowi 22,46% planu. Rozdział Różne rozliczenia finansowe. Planowane wydatki ,97 zł, wykonanie 8 308,00 zł, tj. 69,27%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały przeznaczone na zwrot osobom fizycznym nienależnie pobranych należności z tytułu opłaty adiacenckiej. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań statutowych w wysokości ,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym. Rezerwa ogólna wykorzystana w wysokości ,00 zł, została przeznaczona na: - zwiększenie wydatków związanych z opieką nad zwierzętami ,00 zł, - zwiększenie wydatków na zakup węgla do świetlicy - 960,00 zł, - zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości (dotyczy korekty deklaracji) - 52,00 zł, - zwiększenie wydatków dotyczących zajęcia pasa drogowego - 130,00 zł, - zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania psów w schronisku ,00 zł, - naliczone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem d/t projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni ,03 zł, - zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składki OC, AC, NNW samochodu pożarniczego FORD ERA 8JJ ,00 zł, - zwiększenie wydatków związanych z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz zwiększenie wydatków dotyczących wykorzystania energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic ,00 zł, - zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania psów w schronisku - 500,00 zł, - opłacenie składek OC, AC, NNW samochodu strażackiego OSP Lgota Wielka ,00 zł, - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla palacza w świetlicy w Brudzicach - 800,00 zł, - zwiększenie wydatków związanych z zakupem opału na potrzeby świetlicy w Woźnikach i Brudzicach ,00 zł, - szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 350,00 zł, - wydatki związane z wykonaniem okresowych badań instalacji elektrycznej w budynkach świetlic wiejskich ,00 zł, - odsetki od części dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem związanego z projektem Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni - 12,00 zł, - zwiększenie wydatków na zakupy materiałów w świetlicy wiejskiej - 500,00 zł, - zwrot nienależenie pobranych należności związanych z opłatą adiacenką dla osób fizycznych ,00 zł, - zwiększenie wydatków na energię elektryczną wykorzystywaną przez oczyszczalnię ścieków ,00 zł, - zwiększenie wydatków z tyt. umów zlecenia na potrzeby oczyszczalni ścieków - 700,00 zł, - zwiększenie wydatków na energię elektryczną dla świetlic ,00 zł, - zwiększenie wydatków na umowy zlecenia na potrzeby świetlic - 600,00 zł, - zwiększenie wydatków z tytułu umów zlecenia w rozdziale dostarczanie wody ,00 zł, - zwrot nienależenie pobranych należności związanych z opłatą adiacenką dla osób fizycznych ,97 zł, - zwiększenie wydatków z tytułu umów zlecenia związanych z gospodarką mieszkaniową ,00 zł, - zwiększenie wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie - 135,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane środki ,83 zł, w tym: - wydatki majątkowe ,80 zł, - wydatki bieżące ,03 zł. Kwota wydatkowana ,59 zł, co stanowi 97,37%, w tym: - wydatki majątkowe ,74 zł, - wydatki bieżące ,85 zł, w tym: Rozdział Szkoły podstawowe. Planowane wydatki ,52 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 96,83%, w tym: - wydatki majątkowe ,87 zł, - wydatki bieżące ,13 zł, w tym: 1. Łączne wydatki poniesione przez szkoły: - Publiczną Szkołę Podstawową w Woli Blakowej,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Publiczną Szkołę Podstawową w Brudzicach, - Publiczną Szkołę Podstawową w Lgocie Wielkiej. Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,51 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30 zł, - pochodne od wynagrodzeń ,99 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,23 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, środków chemicznych, druków, artykułów malarskich, programu antywirusowego, drzwi, artykułów do kotłowni, słupków i ogrodzenia oraz bębna do kserokopiarki) ,11 zł, - zakup energii elektrycznej oraz wody i ścieków ,95 zł, - zakup usług remontowych (m.in. wymiana okien i wykładziny) ,00 zł, - zakup usług zdrowotnych - 680,00 zł, - zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wywóz nieczystości, abonament RTV, montaż instalacji odgromowej, usługi kominiarskie, naprawa kserokopiarki, badania środowiska pracy, instrukcja przeciwpożarowa, przegląd kotła, abonament za monitoring, modernizacja pracowni komputerowej) ,22 zł, - zakup usług dostępu do sieci internetowej ,64 zł, - zakup usług telekomunikacji ,81 zł, - podróże służbowe - 649,41 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego) ,45 zł, - szkolenia pracowników ,98 zł, - odpis na ZFŚS ,66 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,54 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,54 zł. 2. Wydatki Urzędu Gminy ,85 zł, w tym: Wydatki bieżące: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 256,88 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników - 217,04 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 39,84 zł; 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,97 zł, w tym: - zakup usług pozostałych (instalacja monitoringu w ZSG w Lgocie Wielkiej) ,97 zł; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ,00 zł, w tym:

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu nr WND-POKL /12 Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lgota Wielka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, który obejmował prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo ,00 zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowane wydatki ,58 zł, wykonanie ,11 zł, tj. 99,83%, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich pochodne ,31 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,98 zł; 2) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań ,37 zł: - odpis na ZFŚS ,36 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup druków) - 35,01 zł, - szkolenia pracowników - 100,00 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,43 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,43 zł. Rozdział Przedszkola. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,24 zł, tj. 98,97%. 1. Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej ,10 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,29 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,14 zł; 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,22 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków chemicznych, zakup druków) - 901,97 zł, - zakup energii, w tym wody i ścieków - 128,82 zł, - zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł, - zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, sporządzenie instrukcji p.poż.) ,30 zł, - opłata za usługi telekomunikacyjne - 461,05 zł, - podróże służbowe - 347,94 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - 250,00 zł, - szkolenia pracowników - 150,00 zł, - odpis na ZFŚS ,14 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 zł:

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,59 zł. 2. Wydatki Urzędu Gminy ,14 zł. Dotacje na zadania bieżące - związane z utrzymaniem dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicznym. Rozdział Przedszkola specjalne. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 93,52%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotyczących utrzymania i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Radomsku, gdzie uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lgota Wielka. Rozdział Gimnazja. Planowane wydatki ,10 zł, wykonanie ,60 zł, tj. 99,84%. Wydatki bieżące Gimnazjum w Lgocie Wielkiej ,60 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,92 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,39 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,88 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 340,00 zł; 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów chemicznych, ławek, biurka, słupków ogrodzeniowych, artykułów malarskich) ,50 zł, - zakup energii ,73 zł, - zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej) ,10 zł, - zakup usług zdrowotnych - 350,00 zł, - zakup usług pozostałych (abonament RTV, monitoring, usługi kominiarskie, montaż ogrodzenia, wykonanie schodów, układanie krawężników i płyt, przegląd gaśnic i hydrantów, nadzór budowlany, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej) ,60 zł, - zakup usług dostępu do sieci internetowej - 350,88 zł, - zakup usług telekomunikacji ,42 zł, - podróże służbowe - 290,62 zł, - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 557,73 zł, - szkolenia pracowników - 700,00 zł, - odpis na ZFŚS ,57 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,53 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli ,53 zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,25 zł, tj. 91,08%. Dowóz uczniów do szkół ,25 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,78 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 zł,

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,85 zł, - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło ,18 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 198,46 zł: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP - 198,46 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,01 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa, oleju, części zamiennych do autobusu szkolnego ,11 zł, - zakup usług remontowych (naprawa układu pneumatycznego przy autobusie szkolnym) - 521,00 zł, - zakup usług pozostałych m.in. zakup usług przewozu dla młodzieży dojeżdżającej do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej, wymiana oleju w autobusie szkolnym, zapłaty za badania okresowe oraz wymianę dowodu rejestracyjnego autobusu szkolnego ,72 zł, - różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego 9 337,00 zł, - odpis na ZFŚS 2 370,18 zł, - szkolenia pracowników - 100,00 zł. Rozdział Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie 3 092,00 zł, tj. 14,84%. Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i są przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego. Wydatki bieżące: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - doskonalenie zawodowe nauczycieli ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność. Planowane wydatki ,63 zł, wykonanie ,39 zł, tj. 97,80%: - wydatki majątkowe ,87 zł, - wydatki bieżące ,52 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,29 zł: - wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,67 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 471,90 zł: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz środków przeznaczonych na pomoc dla nauczyciela korzystającego z opieki zdrowotnej - 471,90 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,33 zł: - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków i publikacji na potrzeby administracji oświaty) ,86 zł, - zakup usług zdrowotnych 105,00 zł, - zakup usług pozostałych (m.in. opłata za serwis i prawa autorskie firmy Info-System, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych) ,41 zł, - podróże służbowe - 699,18 zł,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz odpis na ZFŚS 3 281,79 zł, - szkolenia pracowników - 875,00 zł, - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,09 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Planowane środki ,00 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana ,97 zł, co stanowi 88,03%. W dziale 851 całość wykonanych wydatków należy do grupy wydatków bieżących. Rozdział Zwalczanie narkomanii. Planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,97 zł, tj. 90,24%. Głównymi celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych. Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Lgota Wielka, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Programem objęci są także przedsiębiorcy i sprzedawcy napojów alkoholowych. Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wynagrodzenie dla członków komisji w wysokości 100 zł, za udział w posiedzeniu komisji, które odbywają się poza godzinami pracy członków komisji. Wydatki bieżące przeciwdziałanie alkoholizmowi ,97 zł, w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,56 zł: - składki na ubezpieczenia społeczne - 450,56 zł, - wynagrodzenia bezosobowe, m.in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby zapewniającej oprawę muzyczną na IV Forum Trzeźwościowym w PSP w Lgocie Wielkiej ,00 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 787,15 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. koszty delegacji poniesionych przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu uczestnictwa w sprawie sądowej jako strona, udziału w imprezie promującej zdrowy tryb życia oraz udziału w szkoleniu pt. Motywowanie do leczenia członka GKRPA - 787,15 zł; 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,26 zł: - zakup materiałów i wyposażenia m.in prenumeraty publikacji specjalistycznej, zakup kwiatów i artykułów spożywczych na Forum Trzeźwościowe oraz zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Długie ,26 zł (w tym ,20 zł przeznaczono na remont świetlicy w miejscowości Długie, obejmujący, m.in. zakup materiałów do remontu dachu i ocieplenia budynku, zakup profili i blatów do wykonania stolików), - zakup usług pozostałych, tj. odpłatność za przedstawienie profilaktyczne w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Lgocie Wielkiej, prenumeraty publikacji Problemy Społeczne ujęte w GPRiRPA ,70 zł (w tym 3 308,70 zł przeznaczono na wykonanie stołów i półek oraz wykonanie obróbki blacharskiej do świetlicy w Długim), - koszty postępowania sądowego z tytułu usunięcia braków formalnych pism procesowych wniesionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu ,30 zł,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Rozdział Pozostała działalność. Decyzje wydawane w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Planowane środki 81,00 zł, wykonanie 81,00, tj. 100,00%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w całości zostały poniesione na zakup materiałów piśmienniczych i druków (GOPS). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane środki ,57 zł (wydatki bieżące). Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) ,16 zł, co stanowi 98,84%. Wykonane wydatki w analizowanym dziale należą wyłącznie do grupy wydatków bieżących i wynoszą w poszczególnych rozdziałach: Rozdział Domy Pomocy Społecznej. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,56 zł, tj. 99,95%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujących opłaty za pobyt sześciu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Rozdział Ośrodki wsparcia. Planowane wydatki ,00 zł, wykonanie ,24 zł, tj. 99,15%. Wydatkowane środki bieżące zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ,23 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ,13 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 zł, - wynagrodzenia bezosobowe pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (umowa zlecenia na prowadzenie kącika krawieckiego, dowóz i odwóz uczestników ŚDS, dokonanie pomiaru skuteczności zerowania w instalacji elektrycznej oraz umowa zlecenia z psychologiem) ,49 zł; 2) wydatki związane z realizacją celów statutowych ,27 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia m.in. wykorzystanych do terapii: kulinarnej, plastycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego oraz artykuły dekoracyjne. Pozycja ta dotyczy również zakupu: oleju opałowego, paliwa do autobusu dowożącego uczestników ŚDS, materiałów biurowych, środków czystości ,94 zł, - zakup usług zdrowotnych badania psychologiczne kierowcy - 120,00 zł, - zakup usług remontowych i pozostałych - m.in. naprawa autobusu, konsultacje psychiatryczne, monitoring budynku, nadzór BHP, wywóz odpadów stałych ,13 zł, - zakup energii elektrycznej 7 987,19 zł, - podróże służbowe delegacje pracowników 2 658,32 zł, - podatek od nieruchomości 6 210,00 zł, - szkolenia pracowników 960,00 zł, - zakup usług dostępu do sieci internet 780,03 zł, - zakup usług telefonicznych 1 999,28 zł, - odpis na ZFŚS 6 563,58 zł, - różne opłaty i składki - w tym m.in. ubezpieczenia budynków i sprzętu 640,80 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 672,16 zł: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 672,16 zł.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo