POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, Lubaczów. Tel./fax.:(016) / `````````````````````````````````````````````````

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````"

Transkrypt

1 POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, Lubaczów Tel./fax.:(016) / ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Budowa kotłowni gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie przy ul. Konery 2 wraz z przyłączem c.o., c.w.u. i cyrkulacji II etap. ZNAK SPRAWY: ABR /08 Lubaczów,

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz z późn. zm.) zwaną w dalszej części SIWZ ustawą i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi. I. Zamawiający: POWIAT LUBACZOWSKI ul. Jasna Lubaczów nr tel. (0...16) nr fax (0...16) zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. II. Opis przedmiotu zamówienia. III. 1. Budowa kotłowni gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie przy ul. Konery 2 wraz z przyłączem c.o., c.w.u. i cyrkulacji II etap w zakresie: wykonanie układu mieszania wody kotłowej i rozdziału ciepła, wykonanie układu przygotowania c.w.u, wykonanie układu sterowania. (CPV , , ) 2. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do r. 2

3 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy, posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania zadania na kwotę nie niższą niż PLN. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów potwierdzających prawo do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne metodą spełnia/ nie spełnia. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Każda z ofert musi zawierać następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ /wg wzoru/; 2. Kosztorys ofertowy - zał. nr 2 do SIWZ /wg wzoru/; 3. Zbiorcze zestawienie materiałów z przyjętymi do kosztorysowania cenami - zał. nr 3 do SIWZ /wg wzoru/; 4. Zbiorcze zestawienie sprzętu z przyjętymi do kosztorysowania cenami zał. nr 4 do SIWZ /wg wzoru/; 5. Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z zakresem zamówienia (na załączonym druku, zał. nr 5 do SIWZ); 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku Nr 6 do SIWZ; Ponadto w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, Wykonawca dołączyć musi następujące dokumenty: 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 8. Wykaz osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branżach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, wraz z zaświadczeniami o przynależności do terytorialnie właściwej Izby - minimum po jednej osobie; 9. Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatniego roku; 10. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca; 11. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat porównywalnych z zakresem zamówienia robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 3

4 12. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 13. Wykaz podwykonawców wraz z podaniem części zamówienia, którą wykonawca planuje powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie o wykonaniu zamówienia w całości we własnym zakresie zał. nr 7 do SIWZ/wg wzoru/; 14. Zaakceptowany projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ. VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Oświadczenia wysyłane drogą elektroniczną należy adresować na adres Zamawiającego i przesyłać na 4. Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień do treści SIWZ niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, chyba że wniosek wpłynie na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. VII. Osoby upoważnione do kontaktów: Janusz Wojciechowski Starostwo Powiatowe w Lubaczowie pok. nr 24 tel.: , , fax: VIII. Wymagania dotyczące wadium Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości PLN. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Nr Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4

5 IX. Termin związania ofertą Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert. X. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Przygotowanie oferty: a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, b) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, c) wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. d) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub innym właściwym umocowaniem prawnym,, które należy dołączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia, e) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, f) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane, g) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, h) wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli Wykonawcy podpisujących ofertę, i) strony oferty powinny być ponumerowane, wymagane dokumenty powinny być ułożone w kolejności określonej w SIWZ. Ofertę należy oprawić w sposób uniemożliwiający dekompletację. 2. Oferta wspólna: W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: a) oferta winna być podpisana przez pełnomocnika reprezentującego podmioty składające ofertę wspólną, b) pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, c) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, d) w skład oferty wspólnej obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w rozdziale V pkt 7-12 pełnomocnika znaleźć muszą się wyżej wymienione dokumenty wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznaczonej w sposób następujący: 5

6 <NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES > <POWIAT LUBACZOWSKI ul. Jasna 1, Lubaczów> oferta w < PRZETARGU NIEOGRANICZONYM >na < Budowę kotłowni gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie II etap > <nie otwierać przed: r. godz. 11:00> XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1) Oferty można składać w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie w pok. nr 9 w terminie do dnia do godziny 10:00. 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona. 3) Oferty zostaną otwarte w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie w pok. nr 15 w dniu o godz. 11:00. 4) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. XII. Wycofanie oferty lub jej zmiany 1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE. 4) Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 5) Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 1) Cena oferty musi być podana w PLN. 2) Cena ofertowa będzie dla Wykonawcy wiążąca. XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 6

7 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek w treści oferty lub zażądać uzupełnień, zgodnie z przepisami ustawy oraz aktów wykonawczych. 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena 1-100% Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad: W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Ocena oferty za kryterium CENA - C - oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. - wartość punktowa badanej oferty C C = cena najniższa spośród badanych ofert x 100 cena badanej oferty Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów. 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 4) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do założenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. XV. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym i uzgodnić kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. Istotne postanowienia umowy 1 w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2006 r. Nr 164 poz z późn. zm.) 7

8 1. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta na podstawie jej projektu stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Umowa zawarta będzie w PLN na kwotę brutto. 2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Wszelkich wyjaśnień dotyczących zapisów wzoru umowy wykonawca może uzyskać w sposób zgodny z art. 38 ustawy. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w toku przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza się składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej Nie dotyczy XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień Nie dotyczy XXII. Opis sposobu składania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych Obowiązującą walutą przy realizacji zamówienia będzie PLN. XXV. Aukcja elektroniczna Nie dotyczy Z A T W I E R D Z A M: Starosta Lubaczowski 8

9 Załączniki do SIWZ: 1. Formularz oferty; 2. Wzór kosztorysu ofertowego; 3. Wzór zbiorczego zestawienia materiałów; 4. Wzór zbiorczego zestawienia sprzętu; 5. Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej; 6. Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 7. Wzór wykazu podwykonawców wraz z podaniem części zamówienia przeznaczonej dla podwykonawców lub oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia we własnym zakresie; 8. Projekt umowy; 9. Przedmiar robót. dok. projektowa 9

10 Zał. nr 1 do SIWZ - wzór dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa kotłowni gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie przy ul. Konery 2 wraz z przyłączem c.o., c.w.u. i cyrkulacji II etap oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Netto PLN (słownie: PLN) Brutto...PLN (słownie: PLN) w tym : VAT w kwocie PLN (słownie: PLN), 2. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do r. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 4. Oferta zawierająca wymagane przez zamawiającego dokumenty, oświadczenia złożona została na ponumerowanych stronach. (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

11 Zał. nr 2 do SIWZ - wzór... ( Pieczęć Wykonawcy) KOSZTORYS OFERTOWY (Zachować kolejność pozycji wg załączonego przedmiaru robót) L.p. Poz. KNR Opis robót Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa netto Wartość elementu netto (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

12 Zał. nr 3 do SIWZ - wzór... ( Pieczęć firmy) Zbiorcze zestawienie materiał ów z przyję tymi do kosztorysowania cenami Lp. Nazwa materiału Jm. cena netto Ilość wartość netto Podsumowanie obiektu:... (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )

13 Zał. nr 4 do SIWZ - wzór... ( Pieczęć firmy) Zbiorcze zestawienie sprzę tu z przyję tymi do kosztorysowania cenami Lp. Nazwa sprzętu Jm. Cena netto Ilość Wartość netto Podsumowanie obiektu: podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

14 zał. nr 5 do SIWZ - wzór Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z zakresem zamówienia pn.: Budowa kotłowni gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie przy ul. Konery 2 wraz z przyłączem c.o., c.w.u. i cyrkulacji II etap. Nazwa Wykonawcy Data pobytu Potwierdzenie pobytu

15 zał. nr 6 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E Zgodnie z wymogami art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz z późn. zm.) O ś w i a d c z a m, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

16 Zał. nr 7 do SIWZ - wzór (pieczęć wykonawcy) Wykaz podwykonawców którym wykonawca planuje powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia* Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia, jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy z opisem zakresu i podaniem szacunkowej wartości... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) OŚWIADCZENIE* Oświadczam, że całość zamówienia pod nazwą: Budowa kotłowni gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie przy ul. Konery 2 wraz z przyłączem c.o., c.w.u. i cyrkulacji II etap zrealizujemy we własnym zakresie. * - niepotrzebne skreślić... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

17 Zał. nr 8 do SIWZ projekt umowy Umowa Nr P/ /2008 zawarta w dniu. w Lubaczowie pomiędzy: Powiatem Lubaczowskim zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józefa Michalika Starostę Krzysztofa Szpyta Wicestarostę NIP Regon Nr rachunku bankowego a zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: NIP Regon Nr rachunku bankowego o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Budowa kotłowni gazowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie przy ul. Konery 2 wraz z przyłączem c.o., c.w.u. i cyrkulacji II etap zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. 2. TERMINY 1. Termin przekazania terenu budowy - 2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy - 4. Strony zobowiązują się do przestrzegania powyższych terminów. 5. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma. 3. WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości (brutto) słownie:.. 2. Podatek VAT, zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 3. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół bezusterkowego odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru. 5. Płatności dokonywane będą w ciągu 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.

18 4. SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 1 Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 1.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do: a. wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art Kodeksu cywilnego, b. informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy, na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań. 1.2 Kierownikiem budowy (robót) z ramienia Wykonawcy będzie: 1.3 Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 1.4 Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) 2 Obowiązki Zamawiającego. 2.1 Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy. 2.2 Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 2.3 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, lecz nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy. 3 Obowiązki Wykonawcy. 3.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: a. obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, b. złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym, c. zasadami sztuki budowlanej. 3.2 Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów zgodnie z prawem budowlanym. 3.3 Wykonawca zobowiązuje się do informowania: a. pisemnie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego), b. zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 3.4 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. 3.5 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: a. urządzenia terenu budowy, wykonania niezbędnych przyłączy dla potrzeb terenu budowy, na czas wykonania kontraktu oraz ponoszenia kosztów ich użycia, b. poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, c. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, d. wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, e. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, f. zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, g. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, h. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi

19 najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 3.6 Za wykonany przedmiot umowy przed Zamawiającym odpowiada jedynie Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby warunki narzucone przez niniejszą umowę znalazły zastosowanie również do partnerów jak i podwykonawców. 4. Zapewnienie bezpieczeństwa. 4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 4.2 Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność wobec stron trzecich w tym odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez nie w związku z realizacją robót. 5. ODBIORY I PROCEDURA 1 Protokół odbioru końcowego. 1.1 Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy (montażu) przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: a. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli dotyczy), b. protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, c. dziennik budowy, d. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, e. rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem. 1.2 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 1.3 Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 1.4 Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 6. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 1 Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego. 1.1 Wykonawca zobowiązuje się do: a. stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy; b. przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy. 2 Podwykonawstwo. 2.1 Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej. 2.2 Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 2.3 Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

20 2.4 Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 2.5 Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami (chyba, że wynikają one z odrębnych przepisów), ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót. 7. GWARANCJA JAKOŚCI 1 Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna. 2 Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane urządzenia równej gwarancji udzielonej przez producenta licząc od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna. 3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. 4 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach i wadach. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 9. KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 1 Kary umowne. 1.1 Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: a. zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jak 75% wartości robót wg kosztorysu ofertowego, b. za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad, c. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w 2 ust. 1 umowy. 1.3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: a. zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 2 Roszczenia odszkodowawcze. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE UL. NOWOGRODZKA 43, 00-691 W ARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo