Podstawowe informacje o Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe informacje o Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Podstawowe informacje o Unii Europejskiej Unia Europejska (UE) jest gospodarczo-politycznym związkiem dwudziestu siedmiu demokratycznych krajów europejskich. Na skutek wieloletniego procesu integracji na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej powstała jako największa i zarazem unikatowa w swej strukturze tego typu organizacja na świecie. Korzenie historycznie UE sięgają czasów II wojny światowej. Europejczycy postawili sobie wtedy za cel zapobieganie zbrodniom i zniszczeniom, jakie w tym okresie miały miejsce. W początkowych latach współpraca odbywała się pomiędzy 6 krajami i miała gównie charakter handlowy i gospodarczy. Z czasem zaczęto poszerzać liczbę nowych państw członkowskich oraz budować strukturę organizacyjną UE. Podstawową zasadą, na której opierały się te działania była praworządność. Oznacza to, że podstawą funkcjonowania UE są traktaty przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie Państwa Członkowskie (PCZ). Dokumenty opracowane i podpisane w przeszłości były z czasem zmieniane, aby w pełni odzwierciedlać zmiany zachodzące w społeczności europejskiej. Obecna Unia Europejska nie ma osobowości prawnej. Podstawę do jej funkcjonowania stanowi Traktat z Maastricht (zwany też Traktatem o Unii Europejskiej) oraz Traktat o Wspólnocie Europejskiej. Podjęto także decyzję aby wszystkie istniejące traktaty zastąpić jednym aktem określanym mianem Konstytucji. Została ona przyjęta na szczycie Rady Europejskiej w czerwcu 2004 r., jednak odrzucono ją w referendach przeprowadzonych we Francji i Holandii. Obecnie trwają prace nad nowym traktatem w sprawie reformy instytucjonalnej. UE funkcjonuje na wielu obszarach tj. głownie tam, gdzie wszelkie działania przynoszą korzyści Państwom Członkowskim. Jednym z największych osiągnięć UE było utworzenie jednolitego rynku czyli obszaru bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony wolny przepływ towarów, usług, osób i kapitału. Dokonano tego poprzez 1

2 stopniową eliminację ograniczeń w zakresie handlu i wolnej konkurencji między poszczególnymi PCZ, co ostatecznie miało istotny wpływ na poprawę poziomu życia obywateli. W praktyce oznaczało to tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost inwestycji, spadek inflacji oraz wzrost produktu krajowego brutto. Warto również zwrócić uwagę, że jednolity rynek nie jest pojęciem tożsamym z jednolitym obszarem gospodarczym wybrane sektory gospodarki (np. usługi publiczne) nadal podlegają przepisom prawa krajowego. Obecnie istniejąca struktura instytucjonalna UE może na pozór wydawać się dość skomplikowana. Składają się na nią instytucje międzyrządowe (Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej), instytucje ponadnarodowe (Parlament Europejski i Komisja Europejska), instytucje sądowe i kontrolne (min. Trybunał Sprawiedliwości, Sąd I Instancji, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich), instytucje gospodarcze (min. Europejski Bank Centralny) oraz inne jednostki (min. Europejski Bank Inwestycyjny). Rada Europejska to organ tworzony przez szefów rządów państw członkowskich oraz prezydentów Francji i Finlandii a także przewodniczącego Komisji Europejskiej. W jej obradach uczestniczą również udział ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich, a także jeden z członków Komisji. Do podstawowych kompetencji Rady należy min. określenie ogólnych wytycznych polityki europejskiej, koordynacja polityki zagranicznej państw członkowskich oraz decyzje o przyjęciu nowych członków. Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym UE. W zależności od charakteru rozpatrywanych spraw, składa się bądź z ministrów spraw zagranicznych każdego z państw członkowskich (jest to wtedy tzw. Rada Ogólna), bądź z takiej samej liczby ministrów innego resortu (Rada Branżowa). Przewodniczącym Rady jest minister z kraju sprawującego aktualnie prezydencję, która co pół roku przypada na kolejne państwo członkowskie. 2

3 Parlament Europejski jest jednoizbowy, wybierany co 5 lat przez obywateli UE celem reprezentowania ich interesów. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg. Komisje parlamentarne i władze klubów mieszczą się w Brukseli. Do podstawowych jego zadań należy uchwalanie prawa europejskiego a także zatwierdzanie corocznego budżetu. Posłowie zasiadają w ławach parlamentarnych według przynależności do jednej z 7 ogólnoeuropejskich grup politycznych. Komisja Europejska to rodzaj rządu UE, który odpowiada za bieżącą politykę Unii oraz nadzoruje prace wszystkich jej agencji. Siedzibą Komisji jest Bruksela. Obecnie członkami Komisji jest każdorazowo tylu komisarzy, ile państw liczy Unia (od początku roku 2007, po wejściu Bułgarii i Rumunii liczba ta wynosi 27). Każdy z nich jest odpowiedzialny za określony dział pracy, można więc przyjąć, że są oni odpowiednikami ministrów w zwykłym rządzie. Członkowie Komisji nie reprezentują rządu swojego kraju i nie mogą czuć się związani żadnymi instrukcjami - są politykami, których powołanie rekomenduje Rada Europejska i zatwierdza na 5-letnią kadencję Parlament Europejski. Trybunał Sprawiedliwości jest sądem międzynarodowym, konstytucyjnym i administracyjnym, który zapewnia jednolitą wykładnię stosowania prawa europejskiego we wszystkich państwach UE, a orzeczenia Trybunału mają charakter ostateczny. W jego skład wchodzi 27 sędziów mianowanych przez każde państwo członkowskie oraz 8 rzeczników generalnych (adwokatów) obsadzanych na sześcioletnią kadencję na zasadzie rotacji. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg. Polska w Unii Europejskiej Z dniem 1 maja 2004 r. Polska stała się Państwem Członkowskim. Jesteśmy szóstym co do wielkości i liczby mieszkańców krajem UE. Należy podkreślić liczne korzyści płynące z tego członkowstwa liczba dotacji przekazywanych Polsce jest obecnie najwyższa w 3

4 całej UE, otwarcie kilku unijnych rynków pracy przyczyniło się do spadku bezrobocia. Z programów unijnych finansowane są szkolenia dla polskich bezrobotnych, promowana jest przedsiębiorczość. Młodzi ludzie zdecydowanie łatwiej mogą podejmować studia wyższe w krajach Unii, choćby ze względu na niższe opłaty. Ponadto umocnił się wizerunek Polski wśród inwestorów zagranicznych z roku na rok wzrasta liczba środków ulokowanych w Polsce w postaci inwestycji bezpośrednich. Jedną z ostatnich korzyści członkowska było przystąpienie z dniem 21 grudnia 2007 do strefy Schengen (przejścia lądowe i morskie, od 29 marca 2008 lotniska). Europass Jest projektem powołanym do życia Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2241/2004/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass). Osoby planujące kształcenie i poszukiwanie pracy mogą przedstawiać swoje kompetencje i umiejętności w jasny i zrozumiały w całej Europie. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez możliwość stworzenia osobistego portfolio dokumentów (Europass), które obywatele mogą stosować na zasadzie dobrowolności w celu lepszego dokumentowania i prezentowania swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnictwo w tym programie jest otwarte nie tylko dla PCZ, ale również dla państw przystępujących do UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EFTA/EOG) nie będących członkami UE oraz państw kandydujących do przystąpienia do UE. Ponadto obywatele państw trzecich mieszkający na obszarze UE są także uprawnieni do korzystania z projektu. 4

5 Europass skład się z 5 dokumentów: Curriculum Vitae (CV), Paszport Językowy, Suplement do Dyplomu Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe, Suplement do Dyplomu, Mobilność. Pierwsze 2 można wypełnić samodzielnie, pozostałe wypełniają i wydają uprawnionego tego instytucje. Curriculum Vitae (CV) Stanowi wzór systematycznej, chronologicznej i elastycznej prezentacji kwalifikacji i kompetencji. Można wyróżnić w nim następujące kategorie służące prezentacji: - informacje dotyczące danych osobowych, poziomu znajomości języków obcych, doświadczenia zawodowego, wykształcenia i odbytych szkoleń; - dodatkowe kompetencje posiadane przez daną osobę, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności technicznych, organizacyjnych, artystycznych i społecznych; - dodatkowe informacje, które mogłyby zostać załączone do CV w formie załączników. Formularz jest bardzo szczegółowy jednak to indywidualny obywatel decyduje, które rubryki wypełni. Osoby korzystające z dokumentu w wersji elektronicznej mają możliwość usunięcia dowolnej rubryki, jeśli nie chcą jej wypełniać. W praktyce oznacza to, że osoba, która nie posiada np. szczególnych umiejętności artystycznych i nie chce tego faktu ujawniać, może usunąć z CV te właśnie rubryki, tak aby w wersji papierowej lub online nie pojawiły się puste pola. Dodatkowo wersja elektroniczna CV umożliwia tworzenie linków do pozostałych dokumentów Europass np. Suplement do Dyplomu. Wzór załącznik nr 1, str

6 Paszport językowy To dokument prezentujący stopień znajomości języków obcych zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjętymi na obszarze całej UE. Stanowi część Portfolio Językowego Europass przygotowanego na bazie modelu opracowanego przez Radę Europy oraz umożliwia udokumentowanie umiejętności językowych zdobytych poprzez edukację szkolną, kursy i szkolenia, a także kształcenie nieformalne. Paszport Językowy jest przydatny każdemu, kto chce w ujednoliconej formie zaprezentować w kraju i za granicą posiadane kompetencje językowe. Wzór załącznik nr 2, str. 14 Suplement do Dyplomu Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Dokument ten mogą otrzymać posiadacze dyplomu zawodowego. Jego zadaniem jest uzupełnienie informacji zawartych w oryginalnym dyplomie oraz ułatwienie zrozumienia go pracodawcom i instytucjom zagranicznym. Suplement do Dyplomu Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe wydawany jest przez instytucję, która wystawiła oryginalny dyplom zawodowy, a niektóre kraje, w tym Polska, utworzyły specjalne rejestry wydające ten dokument. W Polsce wydawany jest on bezpłatnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w języku polskim oraz w języku angielskim na życzenie posiadacza dyplomu. Należy podkreślić, że dokument ten nie zastępuje oryginału dyplomu oraz nie uprawnia automatycznie do uznania dyplomu w innych krajach. Suplement ma jednolity wzór we wszystkich państwach członkowskich UE i jest ściśle powiązany z zawodem, co w praktyce oznacza, że wszyscy posiadacze dyplomu w określonym zawodzie otrzymują do niego taki sam Suplement. Wzór załącznik nr 3, str. 15 6

7 Suplement do Dyplomu Suplement do Dyplomu to dokument informujący o osiągnięciach jego posiadacza na poziomie szkolnictwa wyższego. Ma ułatwiać rozumienie kwalifikacji zawodowych, szczególnie poza krajem, w którym zostały zdobyte. Suplement do Dyplomu nie zastępuje oryginału dyplomu jak również nie uprawnia do formalnego uznania go przez władze akademickie w innych krajach. Dokument wystawiany jest przez właściwe władze krajowe zgodnie ze wzorem opracowanym przez wspólna grupę roboczą Komisji Europejskiej, Rady Europy i UNESCO. Wzór ten jest jednak elastyczny, może zostać dostosowany do lokalnych potrzeb i podlegać regularnej aktualizacji. W Polsce dokument wydawany jest bezpłatnie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w języku polskim oraz na życzenie posiadacza dyplomu również w wersji angielskiej. Wniosek o wydanie Suplementu należy złożyć do dyrektora ukończonej szkoły. Wzór - załącznik nr 4, str.16 Mobilność Dokument ten ma na celu potwierdzenie okresów nauki lub szkolenia odbywanych w innych krajach niż ojczysty w ramach tzw. europejskich ścieżek kształcenia. Dzięki temu można przedstawić własne osiągnięcia, zdobyte doświadczenie a szczególnie kompetencje przy wykorzystaniu jednolitego europejskiego formatu. Europejska ścieżka kształcenia to czas, który dana osoba niezależnie od swojego wieku, poziomu wykształcenia i statusu zawodowego, spędza w innym kraju w celach edukacyjnych np. praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie, semestr nauki zaliczony w ramach programu wymiany, praktyki o charakterze wolontariatu w organizacji pozarządowej. Dokument 7

8 wystawiany jest przez organizacje uczestniczące w projekcie mobilności tj. stronę wysyłającą i stronę przyjmującą w języku ustalonym przez te organizacje i zainteresowanego. Aby uzyskać dokument Europass - Mobilność należy skontaktować się z organizacją wysyłającą, która przesyła odpowiedni wniosek do Krajowego Centrum Europass (organ odpowiedzialny za wykonanie Decyzji Parlamentu i Rady dot. Europass na poziomie krajowym). Wzór - załącznik nr 4, str. 17 Zasady uznawania wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej Konieczność wprowadzenie stosownych regulacji prawnych dotyczących zasad uznawania wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych w UE wynika z jednego z podstawowych praw każdego obywatela UE jakim jest swobodny przepływ osób. Opracowano szereg Dyrektyw, których podstawowym założeniem jest zapewnienie równego traktowania obywateli poprzez umożliwienie uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych dających prawo do wykonywania danego zawodu. Dyrektywy ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych podstawowym ich założeniem jest fakt, iż osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu w jednym Państwie Członkowskim jest również wykwalifikowana do wykonywania tego samego zawodu w innym Państwie Członkowskim. W przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie bezpośredniego dostępu do wykonywania danego zawodu w państwie przyjmującym z powodu istotnych różnic w systemie kształcenia i szkolenia w kraju pochodzenia wnioskodawcy, kwalifikacje zawodowe mogą zostać uznane na podstawie testu umiejętności, stażu adaptacyjnego lub odpowiednio długiego doświadczenia zawodowego osoby wnioskującej (tzw. środki kompensujące). Ponadto prawo do wykonywania danego zawodu 8

9 nie może być uzależnione od posiadania obywatelstwa danego państwa (zasada niedyskryminacji) wyjątek od tej reguły stanowią funkcje publiczne powiązane z pewną formą sprawowania władzy np. w policji czy sądownictwie. Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza UE nie są automatycznie objęte przepisani tych dyrektyw. Mogą zostać uznane tylko w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu następujących warunków: - osoba ubiegająca się o ich uznanie jest obywatelem jednego z państw UE; - dyplom został uznany w jednym państw członkowskich i jego posiadacz ma co najmniej 3- letnie doświadczeni zawodowe w tym państwie. Dyrektywy sektorowe uznanie kwalifikacji zawodowych w określonych zawodach (architekt, dentysta, farmaceuta, lekarz, pielęgniarka, położna i weterynarz) następuje na podstawie dyrektyw sektorowych przyjętych dla każdego z tych zawodów z osobna. Przepisy te określają podstawowe wymagania dotyczące kształcenia w danym zawodzie i pozwalają na automatyczne uznanie tych kwalifikacji. W przypadku nowych państw członkowskich, kwalifikacje uzyskane przez przystąpieniem do UE mogą być uznane o ile spełnione są dodatkowe warunki. Powyższe zasady odnoszą się także do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia, Lichtenstein) oraz Szwajcarii. Procedura uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce W Polsce ośrodkiem informacyjnym w zakresie stosowania Dyrektyw oraz uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w UE jest Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynawowej z siedzibą w Warszawie (BUWiWM). W 9

10 pierwszej kolejności Biuro poinformuje zainteresowaną osobę, czy jej kwalifikacje zawodowe wymagają oficjalnego uznania. W odniesieniu do zawodów objętych ogólnym systemem uznawania kwalifikacji, wnioskodawca kierowany jest do odpowiedniej instytucji w Polsce (szczegółowa lista organów znajduje się na stronie internetowej BUWiWM). W przypadku zawodów określonych dyrektywami sektorowymi, ministerstwa nadzorujące każdy z tych zawodów wyznaczyły odpowiednie ośrodki informacyjne (lista instytucji znajduje się na stronie internetowej BUWiWM). Ponad to, BUWiWM może także skierować daną osobę bezpośrednio do odpowiedniego ośrodka informacji w państwie, w którym osoba ta zamierza podjąć prace w zawodzie regulowanym. Dokumenty 1. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy składanych w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U ): 2. Kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość 3. Dokumentacja kształcenia i przebiegu pracy zawodowej, czyli: kserokopie dyplomów, kserokopie świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy, kserokopie świadectw i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w których zawarta jest informacja o okresie zatrudnienia oraz o rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą, kserokopia zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania danego zawodu regulowanego wydanego przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy, kserokopia dokumentu z państwa wnioskodawcy, wydanego przez upoważnioną instytucję, który potwierdza uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania danego zawodu - składa się w przypadku, jeśli tego rodzaju dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na prośbę wnioskującego, 10

11 kserokopia poświadczenia uznania kwalifikacji w innym kraju członkowskim UE (jeśli takie uznanie nastąpiło). 4. Tłumaczenia w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego 5. Oryginały dokumentów (wymienionych powyżej) przedkłada się (wyłącznie do wglądu) 6. Tłumaczenie nazwy zawodu regulowanego dokonane przez tłumacza przysięgłego 7. Dodatkowo, w celu ułatwienia procedury uznania, do dokumentacji należy dołączyć: życiorys (curriculum vitae) kopię dokumentu poświadczającego przebieg kształcenia (np. program studiów, suplement do dyplomu lub wypis przedmiotów i ocen itp.) 8. W przypadku niektórych zawodów należy dodatkowo wypełnić formularz zawierający dane uzupełniające do wniosku. W przypadku działalności regulowanych wniosek i dokumenty składane w procedurze uznania kwalifikacji zawodowych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza składanego w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U ). Procedura Wniosek wraz z kompletem załączników składa się do instytucji będącej organem właściwym do uznania kwalifikacji do wykonywania danego zawodu regulowanego. Decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych powinna zostać wydana w okresie 4 miesięcy od dnia, w którym złożono pełną dokumentację. Opłata skarbowa przy składaniu wniosku wynosi 500 zł. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji istnieje możliwość wniesienia odwołania do sądu. Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielane są przez organy właściwe do wydania decyzji i BUWiWM. 11

12 Dodatkowe informacje W przypadku niedostatecznej znajomości języka obcego do wykonywania pracy w danym zawodzie przez wnioskodawcę, można zlecić mu poprawienie umiejętności w tym zakresie, jednak uznanie kwalifikacji zawodowych nie może być bezpośrednio uzależnione od odpowiedniej znajomości danego języka obcego. Poniższe wzory pobrano: Załączniki nr 1 Wzór Europass-CV Europass Miejsce na zdjęcie. Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: Wskazówki) Curriculum Vitae Dane osobowe Nazwisko (a) / Imię (imiona)nazwisko (a) Imię (imiona). Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Adres(y)Ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj. Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Telefon(y)Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Faks(y)Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) (e)Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) ObywatelstwoUsunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Data urodzeniausunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) PłećUsunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Preferowane miejsce zatrudnienia Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) / charakter pracy Doświadczenie zawodowe Zawód lub zajmowane stanowisko Tel. Kom.:Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) DatyOpisać oddzielnie każde zajmowane stanowisko, począwszy od ostatniego. Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: Wskazówki) 12

13 Podstawowy zakres prac i obowiązków Nazwa i adres pracodawcy Typ działalności lub sektor Wykształcenie i odbyte szkolenia Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji Podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe Nazwa i typ instytucji edukacyjnej / szkoleniowej DatyOpisać oddzielnie każdy ukończony typ / rodzaj kursu / kształcenia, począwszy od ostatniego (patrz: Wskazówki) Poziom w klasyfikacji krajowej lub Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) międzynarodowej Umiejętności i kompetencje Język(i) ojczysty(e)określić język ojczysty (podać inne języki ojczyste, jeśli dotyczy) Inne języki Samoocena umiejętności językowych Rozumienie Mówienie Pisanie Poziom europejski (*) Słuchanie Czytanie Porozumiewanie się Język Język (*) Europejski system opisu kształcenia językowego Samodzielne wypowiadanie się Umiejętności kompetencje Opisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąć nagłówek, społeczne jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Umiejętności i kompetencje Opisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąć nagłówek, organizacyjnejeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Umiejętności i kompetencje Opisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąć nagłówek, technicznejeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Umiejętności i kompetencje w Opisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąć nagłówek, zakresie obsługi komputerajeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Umiejętności i kompetencje Opisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąć nagłówek, artystycznejeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Inne umiejętności i kompetencjeopisać tego rodzaju kompetencje i podać miejsce ich uzyskania. Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Prawo jazdypodać, czy posiada się prawo jazdy; jeśli tak, to jakiej kategorii. Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) Informacje dodatkowepodać inne informacje, które mogą być istotne, np. osoby kontaktowe, referencje, itd. Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) ZałącznikiWymienić wszystkie załączniki. Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcje) 13

14 Załącznik nr 2 NAZWISKO (A), IMIĘ (IMIONA) Data urodzenia (*) Język(i) ojczysty(e) Inne języki Samoocena umiejętności językowych (**) Rozumienie Mówienie Pisanie Słuchanie Czytanie Porozumiewanie się Samodzielne wypowiadanie się Dyplomy, zaświadczenia lub certyfikaty (*) Nazwa dyplomu, zaświadczenia lub certyfikatu Nazwa instytucji wydającej Rok Poziom europejski (***) Doświadczenia językowe (*) Opis Od Do Samoocena umiejętności językowych (**) Rozumienie Mówienie Pisanie Słuchanie Czytanie Porozumiewanie się Samodzielne wypowiadanie się Dyplomy, zaświadczenia lub certyfikaty (*) Nazwa dyplomu, zaświadczenia lub certyfikatu Nazwa instytucji wydającej Rok Poziom europejski (***) Doświadczenia językowe (*) Opis Od Do 14

15 Załącznik nr 3 15

16 Załącznik nr 4 16

17 Załącznik nr 5 17

KRAJOWE CENTRUM EUROPASS

KRAJOWE CENTRUM EUROPASS KRAJOWE CENTRUM EUROPASS Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy 05-12-06 1 CO TO JEST EUROPASS? zestaw 5 dokumentów umożliwiających pełną prezentację oraz dokumentację posiadanych

Bardziej szczegółowo

Papiery do międzynarodowej kariery.

Papiery do międzynarodowej kariery. Papiery do międzynarodowej kariery. Europass Zestaw pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie. Obejmuje portfolio 5 dokumentów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Suwałki 09/04/2010 Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie

Bardziej szczegółowo

Co to jest EUROPASS?

Co to jest EUROPASS? Co to jest EUROPASS? EUROPASS stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku pracy!!! 1 Jeśli ktoś planuje kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ mobilność, rozwój, innowacje. Warsztaty Erasmus+ w praktyce Tarnów, r.

Erasmus+ mobilność, rozwój, innowacje. Warsztaty Erasmus+ w praktyce Tarnów, r. Erasmus+ mobilność, rozwój, innowacje Warsztaty Erasmus+ w praktyce Tarnów, 19.10.2015 r. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtensteinie oraz krajach

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować CV? Rodzaje CV - kiedy je stosować? Departament Rynku Pracy MRPiPS Wybierz odpowiednią dla siebie wersję życiorysu:

Jak przygotować CV? Rodzaje CV - kiedy je stosować? Departament Rynku Pracy MRPiPS Wybierz odpowiednią dla siebie wersję życiorysu: Jak przygotować CV? Departament Rynku Pracy MRPiPS 28.04.2014 Rodzaje CV - kiedy je stosować? Wybierz odpowiednią dla siebie wersję życiorysu: Chronologiczny Informacje o wykształceniu i doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Konferencja Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Warszawa, listopada 2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Konferencja Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Warszawa, listopada 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Konferencja Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Warszawa, 16-17 listopada 2010 Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 2006 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

EUROPASS. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia r. i obowiązuje od r.

EUROPASS. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia r. i obowiązuje od r. EUROPASS Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności w Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności w Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności w Rzeczypospolitej Polskiej I. DANE OSOBOWE Część A 1. Nazwisko aktualnie używane 2. Imię/imiona 3. Nazwisko rodowe 4. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Krajowe Centrum Europass www.europass.org.pl e-mail: europass@frse.org.pl European Centre for

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1)

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1) WNIOSEK o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1) I. Dane wnioskodawcy: Pan Pani 2) Imię (imiona) Nazwisko Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass RóŜne systemy edukacji RóŜne opisy zawodów EUROPA BEZ GRANIC RóŜne znaczenie dyplomów i świadectw Porównywanie kwalifikacji zdobytych w róŝnych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej 1)

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej 1) Dziennik Ustaw 3 Poz. 2006 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. (poz. 2006) Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass EUROPA BEZ GRANIC Różne systemy edukacji Różne opisy zawodów Różne znaczenie dyplomów i świadectw Porównywanie kwalifikacji zdobytych w różnych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Krajowe Centrum Europass www.europass.org.pl e-mail: europass@frse.org.pl European Centre for

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass EUROPA BEZ GRANIC Różne systemy edukacji Różne programy kształcenia Różne nazwy i opisy zawodów oraz uprawnienia Różne wzory świadectw i dyplomów

Bardziej szczegółowo

Wzór. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

Wzór. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego I. DANE OSOBOWE Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2008 r. (poz. ) Wzór Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

Bardziej szczegółowo

w kontekście wyjazdów zagranicznych dla młodych pracowników naukowych i doktorantów

w kontekście wyjazdów zagranicznych dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass w kontekście wyjazdów zagranicznych dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Szkolenie: Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

EUROPASS. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia r. i obowiązuje od r.

EUROPASS. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia r. i obowiązuje od r. EUROPASS Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJII SZWAJCARSKIEJ LUB PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA SUPLEMENTU DO DYPLOMU

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA SUPLEMENTU DO DYPLOMU WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA SUPLEMENTU DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE ZALECENIA OGÓLNE Cel suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Suplement do dyplomu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

IV Kadencja X Posiedzenie KRDL

IV Kadencja X Posiedzenie KRDL IV Kadencja X Posiedzenie KRDL Uchwała Nr 90/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach

Bardziej szczegółowo

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1 I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1.Podstawy prawne działalności zarządcy nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej. 2.Uznawanie kwalifikacji zawodowych. *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty EUROPASS w poradnictwie zawodowym oferowanym przez Akademickie Biura Karier. IV Kongres Akademickich Biur Karier Warszawa, 14.10.2015 r.

Dokumenty EUROPASS w poradnictwie zawodowym oferowanym przez Akademickie Biura Karier. IV Kongres Akademickich Biur Karier Warszawa, 14.10.2015 r. Dokumenty EUROPASS w poradnictwie zawodowym oferowanym przez Akademickie Biura Karier IV Kongres Akademickich Biur Karier Warszawa, 14.10.2015 r. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 732 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 732 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 732 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Weryfikacja złożonych dokumentów. Krok 2: Weryfikacja poziomu kwalifikacji określonego w zaświadczeniu

Krok 1: Weryfikacja złożonych dokumentów. Krok 2: Weryfikacja poziomu kwalifikacji określonego w zaświadczeniu Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych Krok 1: Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass EUROPA BEZ GRANIC Różne systemy edukacji Różne programy kształcenia Różne nazwy i opisy zawodów oraz uprawnienia Różne wzory świadectw i dyplomów

Bardziej szczegółowo

Uznawalność wykształcenia w Polsce i za granicą. (wg stanu prawnego na 31.01.2012r.)

Uznawalność wykształcenia w Polsce i za granicą. (wg stanu prawnego na 31.01.2012r.) Uznawalność wykształcenia w Polsce i za granicą (wg stanu prawnego na 31.01.2012r.) Dla zapewnienia kaŝdemu obywatelowi Unii Europejskiej moŝliwości efektywnego korzystania z zasady swobodnego przepływu

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Regulamin potwierdzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie Na podstawie 1 art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass zachęca do dokonywania przeglądu własnych umiejętności

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi

Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. przez osoby niebędące obywatelami polskimi Zasady podejmowania Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich przez osoby niebędące obywatelami polskimi 1 Podstawy prawne 1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami mogą podejmować

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Poznań 2015 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II. Organy dokonujące potwierdzania efektów uczenia się...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Nazwisko/Nazwiska Imię/imiona Miejsce na zdjęcie (1) (*) (2) (*) (4) Data urodzenia Obywatelstwo Podpis posiadacza dokumentu (5) (6) (7)

Nazwisko/Nazwiska Imię/imiona Miejsce na zdjęcie (1) (*) (2) (*) (4) Data urodzenia Obywatelstwo Podpis posiadacza dokumentu (5) (6) (7) EUROPASS-MOBILNOŚĆ 1. NINIEJSZY DOKUMENT EUROPASS-MOBILNOŚĆ OTRZYMUJE Nazwisko/Nazwiska Imię/imiona Miejsce na zdjęcie (1) (*) (2) (*) (4) (3) Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW (LONDYN) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wyślij drogą Wydrukuj elektron formularz iczną: Zaproszenie do składania podań o zatrudnienie w charakterze agentów kontraktowych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 43 /2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016r. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie zagranicznego dyplomu uczelni wyższej dla celów akademickich

Wniosek o uznanie zagranicznego dyplomu uczelni wyższej dla celów akademickich Wniosek o uznanie zagranicznego dyplomu uczelni wyższej dla celów akademickich Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming Afdeling Dienstverlening EVC [Agencja Zarządzania Jakością Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 33/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała nr 33/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała nr 33/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170f, ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo kilka wskazówek, które pozwolą Państwu zdobyć wstępne rozeznanie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0158/2004 2003/0307(COD) PL 28/10/2004 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę 21 października 2004 r w celu przyjęcia decyzji

Bardziej szczegółowo

EUROPASS stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku pracy!!!

EUROPASS stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku pracy!!! EUROPASS stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku pracy!!! Jeśli ktoś planuje kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest aby potrafił przedstawić

Bardziej szczegółowo

1. Wykaz zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia zgodny z programem i planem studiów na danym kierunku, określa Dziekan.

1. Wykaz zajęć objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia zgodny z programem i planem studiów na danym kierunku, określa Dziekan. 1 Senat Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zatwierdza Regulamin potwierdzania efektów uczenia się, zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów. 2 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Uznawanie kwalifikacji zawodowych Uznawanie kwalifikacji zawodowych 1. Ogólne informacje o systemie uznawania kwalifikacji zawodowych zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Dyrektywa 2005/36/WE Uznawanie kwalifikacji zawodowych Co to jest zawód

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2006-04-28) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1467 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Nr 6 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Społecznej Akademii Nauk z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 1) z dnia 6 kwietnia 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 1) z dnia 6 kwietnia 2006 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 1) z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.2008.90.549 z dnia 2008.05.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 maja 2008 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. pieczęć urzędowa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zgłoszenie?

Jak wypełnić zgłoszenie? Jak wypełnić zgłoszenie? Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w wersji elektronicznej i dostarczony w wersji papierowej do sekretariatu ISD w Warszawie lub Wrocławiu do 31 lipca 2017 roku NIE

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru dyplomu. SUPLEMENT

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje ogólne i podstawa prawna

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje ogólne i podstawa prawna Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej Informacje ogólne i podstawa prawna Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko 2. Imiona rodziców 3. Data urodzenia 4. Obywatelstwo 5. Miejsce zamieszkania Adres do korespondencji 6. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych.

3. Cudzoziemiec dokonuje wyboru formy przyjęcia na studia poprzez pisemną deklarację dołączoną do dokumentów rekrutacyjnych. Zarządzenie nr 43/2016/2017 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 53/WAT/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Organizacji potwierdzania efektów uczenia się w WAT Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o egzaminie zawodowym

Ogólnie o egzaminie zawodowym Ogólnie o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 2185 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r.

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. Uchwała 15/2017 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r.

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. Mobilność w pigułce Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów Na studia (3-12 miesięcy); Na praktykę (2-12 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR 34/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku UCHWAŁA NR 34/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

EUROPASS - MOBILNOŚĆ. Krajowe Centrum Europass

EUROPASS - MOBILNOŚĆ. Krajowe Centrum Europass EUROPASS - MOBILNOŚĆ Krajowe Centrum Europass CELE EUROPASS zapewnienie łatwiejszego rozpoznawania i uznawania umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych krajach oraz na rynku pracy, zdobytych w ramach

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Ogólne wiadomości o egzaminie zawodowym zobacz Procedury egzaminu zobacz Terminy egzaminów zobacz Informacja o dodatkowych materiałach zobacz

Ogólne wiadomości o egzaminie zawodowym zobacz Procedury egzaminu zobacz Terminy egzaminów zobacz Informacja o dodatkowych materiałach zobacz Ogólne wiadomości o egzaminie zawodowym zobacz Procedury egzaminu zobacz Terminy egzaminów zobacz Informacja o dodatkowych materiałach zobacz Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Egzamin

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu:

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ 1 I WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:... Data

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI w POZNANIU REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POZNAŃ 2015 Na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 170e, art. 170f, 170g oraz art. 98 ust. 1 pkt 3a ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2015 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ...

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo