SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Temat: "Dowóz i odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia SIWZ zawiera : 1.Instrukcję dla Wykonawców, 2.Oferta, 3. Wzór umowy 4. Oświadczenie art.22 ust.1 5. Oświadczenie art.24 ust 1 6. Oświadczenie osoby fizyczne art.24 ust.1pkt.2 7. Wykaz wykonanych dostaw Zatwierdzam : Kazimierza Wielka dnia r 1

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. Nazwa oraz adres zamawiającego Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Ul Partyzantów Kazimierza Wielka Tel Strona . II Tryb udzielenia zamówienia 1/ Postępowanie prowadzone będzie w trybie : przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy. 2/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2013r. poz.231). 3/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.1692). III. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest "Dowóz i odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie osób ( w tym jednej na wózku inwalidzkim) uczestniczących w zajęciach terapeutycznych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej. Trasa przewozu uczestników zamyka się granicami powiatu, przewidywany dzienny przejazd maksymalnie 180 kilometrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany trasy zgodnie z rotacją uczestników. Trasa I Kazimierza Wielka, Topola, Skalbmierz, Przybenice, Gunów, Bełzów, Słonowice, Donosy, Odonów, Kazimierza Wielka Trasa II Kazimierza Wielka, Wojsławice, Morawianki, Bejsce, Podolany, Kazimierza Wielka. IV. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Kody CPV , V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 2

3 VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Warunek 7.1 Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy na dzień składania ofert spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ) zwaną dalej PZP, dotyczące: Warunek 7.2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna warunek ten za spełniony jeżeli Wykonawca w doręczonej Zamawiającemu ofercie przedłoży koncesje, zezwolenia lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Warunek 7.3. Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. dotyczących przewozu osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek ten oceniany będzie na podstawie danych przedstawionych w załączniku nr 4 do SIWZ "Druk wykazu wykonanych usług Doświadczenie wykonawcy Warunek 7.4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Aby spełnić te warunki Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia w ofercie Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów: a) oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia(według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 p.3, załącznik nr 5 do SIWZ) b)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 2 do SIWZ, c)w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. d)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia załącznik nr 6 do SIWZ Warunek 7.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; Aby spełnić ten warunek Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ofercie Zamawiającemu: a) oświadczenie zgodnie z zał. nr 2 p.4do SIWZ b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek 7.6. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania w trybie art.24 ust.1-2 PZP. a) Aby spełnić ten warunek Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ofercie 3

4 Zamawiającemu oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 24 ust.1-2 PZP według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2. VIII. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. IX. Opis sposobu oceny spełnienia warunków. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Ofertę stanowi: 9.1. Oświadczenie woli a) oferta cenowa zgodnie z załączonym drukiem formularza oferty zał nr 1 do SIWZ b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty- pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 9.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy a) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 ustawy zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ b) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego na terenie Polski c) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i autokarów zał nr 5 i 6 do SIWZ d) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zał. nr 4 do SIWZ e) oświadczenie w jaki sposób Wykonawca zabezpieczy przewóz osoby na wózku inwalidzkim 9.3 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. a) podpisane oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2. X. Opis sposobu przygotowywania oferty Oferta powinna być sporządzona według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz wymagań niniejszej SIWZ. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty( w tym oświadczenia, załączniki itp.) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 4

5 Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osoby posiadające pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz musi być zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych, wielowariantowych, ani częściowych Postanowienia dotyczące oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: a) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art.23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację b) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w art.22 ust.1 ustawy podlegają sumowaniu c) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie Złożona Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane załączniki i dokumenty wymienione w pkt IX niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu przetargowym, chyba że Wykonawca w tym postępowaniu występuje osobiście. b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym powyżej wykazem (wg pkt IX) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami niniejszej specyfikacji Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach i używanie korektora, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami Ofertę należy umieścić w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach, a następnie całość włożyć do jednej zewnętrznej koperty. Koperty powinny być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 5

6 XI Miejsce i termin składania ofert 11.1Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana na adres: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Ul Partyzantów Kazimierza Wielka i będzie posiadać oznaczenia : Oferta na przetarg nieograniczony pn.: "Dowóz i odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia Nie otwierać przed godz. 12:00 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Oferty, które złożone zostały po terminie określonym poniżej zostaną zwrócone bez otwierania Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 1) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ul Partyzantów 29, Kazimierza Wielka nie później niż do dnia r godz. 12 : Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie wykonawca. Wykonawca także pokryje koszty obejrzenia terenu na którym prowadzone będą usługi Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania wyklucza się. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. XII. Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu godz. 12:00 do siedziby Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy, adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed terminem składania ofert W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona, art.87, ust.2. 6

7 12.6. Zamawiający odrzuci ofertę, art.89, ust.1, jeżeli; a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem Art.87 ust. 2 pkt. 3, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w Art.87ust. 2 pkt3. h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 12.7 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XIII. Kryteria oceny oferty Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmuje do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli : - oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, - z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją, - złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, - oferta złożona została w określonym przez zamawiającego terminie, - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami.: - cena - 100% znaczenia W cenie wyrażonej w zł/ 1 km brutto winny być zawarte wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu usługi. Cena najniższa otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie mniej, oceniane wg poniższego wzoru matematycznego: Ilość pkt. badanej oferty = (najniższa cena ofertowa / badana cena ofertowa) x Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż określony art.94 Pzp. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art.11 ust.8 w terminie nie krótszym niż 5 dni ( zawiadomienie wysłane za pomocą faxu) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty lub przed upływem tego terminu jeśli została złożona tylko jedna oferta, lub 10 dni jeśli zawiadomienie zostało wysłane za pośrednictwem poczty. 7

8 XIV Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się formę wynagrodzenia za 1 km brutto za okres od stycznia 2015 do grudnia 2015 r w wysokości ustalonej złożoną ofertą wraz z podatkiem VAT. Wynagrodzenie to będzie niezmienne w czasie obowiązywania umowy Podatek VAT zostanie naliczony w fakturach wystawionych przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu przewozów uczestników. Zmiana taka nie może jednak wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ Rozliczenie za wykonane przewozy odbywało się będzie fakturami wystawionymi przez Przewoźnika za okresy miesięczne. Faktura wystawiona przez Przewoźnika powinna posiadać akceptację kierownika co do ilości zrealizowanych kursów w miesiącu rozliczeniowym. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie do 30 dni od otrzymania faktury. W wypadku zwłoki w zapłacie faktury zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki Kierownik PŚDS ma obowiązek: a/ zapewnienia opieki i nadzoru nad uczestnikami w czasie dowozów i odwozów na wyznaczonych trasach oraz w czasie wsiadania i wysiadania na przystankach, b/ma prawo odmówić wyjazdu uczestników na trasę dowozu lub odwozu bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych w wypadku podstawienia przez Przewoźnika samochodu nie zapewniającego wymogów bezpieczeństwa przewozu Kierownik PSDS ma prawo odwołać dowóz uczestników w danym dniu pod warunkiem, że odwołanie nastąpiło w wyniku: a/ zmiany rozkładu zajęć b/wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć, Przewoźnik powinien użyć do przewozu samochodów osobowych spełniających w szczególności następujące warunki: a/ sprawnych technicznie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym./dzu 2012 poz z póżn. zmianami/ b/ samochód musi być dostosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim c/posiadać ubezpieczone miejsca dla pasażerów, d/powinien być oznaczony, że przewozi osoby niepełnosprawne, e/spełniać wymogi sanitarne f/ ogrzewany w okresie jesienno-zimowym g/ samochód przystosowany do przewozu minimum 15 osób w tym jednej na wózku inwalidzkim Przewoźnik nie może przewozić więcej uczestników i towarzyszących im opiekunów niż liczba miejsc w samochodzie objętych ubezpieczeniem OC Dowodem zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z użyciem przez Przewoźnika samochodów do przewozu uczestników są polisy Wymagany termin rozpoczęcia dowozu ustala się na 5 stycznia 2015r a wymagalny termin zakończenia dowozów ustala się na dzień 31 grudnia 2015r W związku z realizacją przedmiotu umowy Przewoźnik: a/ ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przewożonym uczestnikom i ich opiekunom w zakresie określonym w : zawartej umowie ubezpieczenia OC na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 8

9 Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /Dz.U poz. 392 z późniejszymi zmianami) Kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 15 listopada 1984r-Prawo przewozowe (Dz.U.z 2012, poz.1173 z późniejszymi zmianami) XV. Środki ochrony prawnej: Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi przetargu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ 1. Formularz ofertowy 2. druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. wzór umowy 4. druk wykazu wykonanych usług Doświadczenie wykonawcy 5. druk wykazu narzędzi (autobusów) dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia 6. druk wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 7. druk oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 9

10 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Data. Do... (nazwa i adres zamawiającego) Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów)..... (adres) My niżej podpisani oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na usługę "Dowóz i odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia których zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę cena brutto za 1 km: PLN słownie:. Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia. Ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert, tj. od dnia ) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym projektem umowy, które w pełni akceptujemy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w projekcie warunkach oraz miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 3) Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez... (niepotrzebne skreślić). (nazwa lidera) 10

11 Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 4) Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 ust 1i 2 Pzp i spełniamy wszystkie warunki określone przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz wynikające z art. 44 Pzp. 5) Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów konsorcjum) i nasi podwykonawcy nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych dla robót lub projektu. 6) Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 22 Pzp i przedstawiamy dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 7) Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (należy podać numery stron i niepotrzebne skreślić ) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8) Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.) 9) Oświadczamy, że przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie r do roku 10) Nazwisko i imię:.. Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:.. Miejscowość i data: Pieczęć przedsiębiorcy 11

12 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków Nazwa oferenta:... Adres oferenta:... Zgodnie z art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczamy, że: 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie 3) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) jesteśmy w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej Podpis osób upoważnionych... 12

13 Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2014 Zawarta w dniu.2014 roku w Kazimierzy Wielkiej pomiędzy Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Panią Dorotę Celej Kierownika PŚDS w Kazimierzy Wielkiej a.zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez.. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Usługi w zakresie dowozu i odwozu uczestników PŚDS z miejscowości na terenie gmin: 1. Kazimierza Wielka 2. Bejsce 3. Skalbmierz 4. Czarnocin 1 2 Strony zawierają umowę od dnia r. do r. 3 Wykonawca będzie świadczył usługi sprzętem własnym. W/w usługi świadczone wg ceny brutto za 1 km zł W/w cena zawiera koszty paliwa oraz wszelkie inne opłaty. 4 Wykonywanie usługi odbywać się będzie wg dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany trasy w czasie trwania umowy Wykonawca będzie świadczył usługi sprzętem sprawnym technicznie oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania w/w. usługi. Samochód służący do dowozu uczestników musi spełniać wymogi stawiane środkom transportu przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych. 13

14 2. Gdyby stan techniczny pojazdu budził wątpliwości Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd zastępczy w stanie technicznym niebudzącym zastrzeżeń. 6 Za wykonaną usługę wykonawca obciążał będzie Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej comiesięczną fakturą na koniec każdego miesiąca ( najpóźniej do 05 następnego miesiąca) wraz z dziennym rozliczeniem przejechanych kilometrów ( płatna w terminie do 30 dni ). 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy. Zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje wykonawca a jeden egzemplarz zamawiający. zamawiający: wykonawca: 14

15 Załącznik Nr 4 DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Wykaz usług o podobnym charakterze wykonanych przez ostatnich 5 lat Przedmiot zamówienia Całkowita wartośćzamó wienia, za które wykonawca odpowiadał Data rozpoczęcia Data zakończenia Podmiot dla którego realizowane było zamówienie Prosimy dołączyć referencje od właściwych zamawiających. Podpis.. (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawca) Data:. 15

16 Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi (autobusów) dostępnych w celu realizacji zamówienia Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy. Lp. Marka/typ/model autobusu Numer rejestracyjny Rok produkcji Ilość miejsc Dysponowanie własne... (miejscowość i data) (podpis osoby uprawnione do składania oświadczenia w imieniu wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy. Lp. Imięi nazwisko Zakres wykonywania czynności Posiadane kwalifikacje (rodzaj i nr prawa jazdy) Doświadczenie (w miesiącach) Dysponowanie osobą własne/inne... (miejscowość i data) (podpis osoby uprawnione do składania oświadczenia w imieniu wykonawcy) 17

18 Załącznik nr 7 O Ś W I A D C Z E N I E O braku podstaw do wykluczenia Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.). Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podpis osób upoważnionych... 18

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: Transport osobowy uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA POTRZEBY WIZYTY STUDYJNEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA POTRZEBY WIZYTY STUDYJNEJ ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA POTRZEBY WIZYTY STUDYJNEJ z okazji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Żabia Wola: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 4 a do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 000 EURO ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty Baranów Sandomierski, dnia 18.08.2015 r. Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 według

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Zawodowych ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14.10.2011r. Zapytanie ofertowe nr 17/ZO/10/2011 dotyczy wyjazdu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zakładanie i utrzymanie rabat na terenie Gminy Łaziska Górne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zakładanie i utrzymanie rabat na terenie Gminy Łaziska Górne Gmina Łaziska Górne pl. Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne Znak sprawy: ZP.271.5.2013 Łaziska Górne, dnia 18.02.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakładanie i utrzymanie rabat na terenie

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

1 Łomnica (szkoła) Niemcy Goerlitz (centrum) 2 Niemcy Goerlitz (centrum)

1 Łomnica (szkoła) Niemcy Goerlitz (centrum) 2 Niemcy Goerlitz (centrum) KG 271/ZO/P1/10/2012 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293331-2010:text:pl:html PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego 2010/S 192-293331 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

Poznań: TRANSPORT OSÓB. 95.2014 Numer ogłoszenia: 221257-2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: TRANSPORT OSÓB. 95.2014 Numer ogłoszenia: 221257-2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Poznań: TRANSPORT OSÓB. 95.2014 Numer ogłoszenia: 221257-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury. Adres: ul. Płocka 13, Warszawa

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury. Adres: ul. Płocka 13, Warszawa Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu. Strona1 Czeladź: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i opieka w czasie przewozu Numer ogłoszenia: 431168-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Tryb postępowania: Rodzaj zamówienia: Gminny Zespół Oświaty Przetarg nieograniczony Usługi Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 60112000-6 - Usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Chrzanów wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych oraz w trakcie odwozu do miejsc zamieszkania w roku szkolnym 2011/2012 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Nr ogłoszenia: 205586 Data zamieszczenia: 18.06.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

PCFE.042.20.4.41.1.2015 Nowy Sącz, 02.09.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

PCFE.042.20.4.41.1.2015 Nowy Sącz, 02.09.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE PCFE.042.20.4.41.1.2015 Nowy Sącz, 02.09.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16 Wrocław, dnia 02.01.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-05 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr sprawy RGN.271.7.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA AUTOBUSU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zamawiający: Gmina Łaszczów ul. Chopina 14 22-650 Łaszczów Tel. /084/ 6611505 Fax. /084/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo