SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Temat: "Dowóz i odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia SIWZ zawiera : 1.Instrukcję dla Wykonawców, 2.Oferta, 3. Wzór umowy 4. Oświadczenie art.22 ust.1 5. Oświadczenie art.24 ust 1 6. Oświadczenie osoby fizyczne art.24 ust.1pkt.2 7. Wykaz wykonanych dostaw Zatwierdzam : Kazimierza Wielka dnia r 1

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. Nazwa oraz adres zamawiającego Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Ul Partyzantów Kazimierza Wielka Tel Strona . II Tryb udzielenia zamówienia 1/ Postępowanie prowadzone będzie w trybie : przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy. 2/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2013r. poz.231). 3/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.1692). III. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest "Dowóz i odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie osób ( w tym jednej na wózku inwalidzkim) uczestniczących w zajęciach terapeutycznych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej. Trasa przewozu uczestników zamyka się granicami powiatu, przewidywany dzienny przejazd maksymalnie 180 kilometrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany trasy zgodnie z rotacją uczestników. Trasa I Kazimierza Wielka, Topola, Skalbmierz, Przybenice, Gunów, Bełzów, Słonowice, Donosy, Odonów, Kazimierza Wielka Trasa II Kazimierza Wielka, Wojsławice, Morawianki, Bejsce, Podolany, Kazimierza Wielka. IV. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Kody CPV , V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 2

3 VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Warunek 7.1 Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy na dzień składania ofert spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ) zwaną dalej PZP, dotyczące: Warunek 7.2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna warunek ten za spełniony jeżeli Wykonawca w doręczonej Zamawiającemu ofercie przedłoży koncesje, zezwolenia lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Warunek 7.3. Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. dotyczących przewozu osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek ten oceniany będzie na podstawie danych przedstawionych w załączniku nr 4 do SIWZ "Druk wykazu wykonanych usług Doświadczenie wykonawcy Warunek 7.4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Aby spełnić te warunki Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia w ofercie Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów: a) oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia(według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 p.3, załącznik nr 5 do SIWZ) b)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 2 do SIWZ, c)w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy PZP zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. d)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia załącznik nr 6 do SIWZ Warunek 7.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; Aby spełnić ten warunek Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ofercie Zamawiającemu: a) oświadczenie zgodnie z zał. nr 2 p.4do SIWZ b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Warunek 7.6. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania w trybie art.24 ust.1-2 PZP. a) Aby spełnić ten warunek Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w ofercie 3

4 Zamawiającemu oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 24 ust.1-2 PZP według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2. VIII. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. IX. Opis sposobu oceny spełnienia warunków. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Ofertę stanowi: 9.1. Oświadczenie woli a) oferta cenowa zgodnie z załączonym drukiem formularza oferty zał nr 1 do SIWZ b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty- pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 9.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy a) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 ustawy zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ b) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego na terenie Polski c) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i autokarów zał nr 5 i 6 do SIWZ d) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zał. nr 4 do SIWZ e) oświadczenie w jaki sposób Wykonawca zabezpieczy przewóz osoby na wózku inwalidzkim 9.3 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. a) podpisane oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2. X. Opis sposobu przygotowywania oferty Oferta powinna być sporządzona według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz wymagań niniejszej SIWZ. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty( w tym oświadczenia, załączniki itp.) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 4

5 Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osoby posiadające pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz musi być zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych, wielowariantowych, ani częściowych Postanowienia dotyczące oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: a) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art.23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację b) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w art.22 ust.1 ustawy podlegają sumowaniu c) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie Złożona Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie wymagane załączniki i dokumenty wymienione w pkt IX niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu przetargowym, chyba że Wykonawca w tym postępowaniu występuje osobiście. b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym powyżej wykazem (wg pkt IX) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami niniejszej specyfikacji Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach i używanie korektora, poprawki zaś należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami Ofertę należy umieścić w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach, a następnie całość włożyć do jednej zewnętrznej koperty. Koperty powinny być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 5

6 XI Miejsce i termin składania ofert 11.1Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana na adres: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Ul Partyzantów Kazimierza Wielka i będzie posiadać oznaczenia : Oferta na przetarg nieograniczony pn.: "Dowóz i odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia Nie otwierać przed godz. 12:00 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. Oferty, które złożone zostały po terminie określonym poniżej zostaną zwrócone bez otwierania Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 1) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ul Partyzantów 29, Kazimierza Wielka nie później niż do dnia r godz. 12 : Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie wykonawca. Wykonawca także pokryje koszty obejrzenia terenu na którym prowadzone będą usługi Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania wyklucza się. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. XII. Wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu godz. 12:00 do siedziby Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy, adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed terminem składania ofert W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona, art.87, ust.2. 6

7 12.6. Zamawiający odrzuci ofertę, art.89, ust.1, jeżeli; a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem Art.87 ust. 2 pkt. 3, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w Art.87ust. 2 pkt3. h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 12.7 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XIII. Kryteria oceny oferty Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmuje do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli : - oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, - z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją, - złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, - oferta złożona została w określonym przez zamawiającego terminie, - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami.: - cena - 100% znaczenia W cenie wyrażonej w zł/ 1 km brutto winny być zawarte wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu usługi. Cena najniższa otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie mniej, oceniane wg poniższego wzoru matematycznego: Ilość pkt. badanej oferty = (najniższa cena ofertowa / badana cena ofertowa) x Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż określony art.94 Pzp. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art.11 ust.8 w terminie nie krótszym niż 5 dni ( zawiadomienie wysłane za pomocą faxu) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty lub przed upływem tego terminu jeśli została złożona tylko jedna oferta, lub 10 dni jeśli zawiadomienie zostało wysłane za pośrednictwem poczty. 7

8 XIV Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się formę wynagrodzenia za 1 km brutto za okres od stycznia 2015 do grudnia 2015 r w wysokości ustalonej złożoną ofertą wraz z podatkiem VAT. Wynagrodzenie to będzie niezmienne w czasie obowiązywania umowy Podatek VAT zostanie naliczony w fakturach wystawionych przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu przewozów uczestników. Zmiana taka nie może jednak wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ Rozliczenie za wykonane przewozy odbywało się będzie fakturami wystawionymi przez Przewoźnika za okresy miesięczne. Faktura wystawiona przez Przewoźnika powinna posiadać akceptację kierownika co do ilości zrealizowanych kursów w miesiącu rozliczeniowym. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie do 30 dni od otrzymania faktury. W wypadku zwłoki w zapłacie faktury zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki Kierownik PŚDS ma obowiązek: a/ zapewnienia opieki i nadzoru nad uczestnikami w czasie dowozów i odwozów na wyznaczonych trasach oraz w czasie wsiadania i wysiadania na przystankach, b/ma prawo odmówić wyjazdu uczestników na trasę dowozu lub odwozu bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych w wypadku podstawienia przez Przewoźnika samochodu nie zapewniającego wymogów bezpieczeństwa przewozu Kierownik PSDS ma prawo odwołać dowóz uczestników w danym dniu pod warunkiem, że odwołanie nastąpiło w wyniku: a/ zmiany rozkładu zajęć b/wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć, Przewoźnik powinien użyć do przewozu samochodów osobowych spełniających w szczególności następujące warunki: a/ sprawnych technicznie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym./dzu 2012 poz z póżn. zmianami/ b/ samochód musi być dostosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim c/posiadać ubezpieczone miejsca dla pasażerów, d/powinien być oznaczony, że przewozi osoby niepełnosprawne, e/spełniać wymogi sanitarne f/ ogrzewany w okresie jesienno-zimowym g/ samochód przystosowany do przewozu minimum 15 osób w tym jednej na wózku inwalidzkim Przewoźnik nie może przewozić więcej uczestników i towarzyszących im opiekunów niż liczba miejsc w samochodzie objętych ubezpieczeniem OC Dowodem zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z użyciem przez Przewoźnika samochodów do przewozu uczestników są polisy Wymagany termin rozpoczęcia dowozu ustala się na 5 stycznia 2015r a wymagalny termin zakończenia dowozów ustala się na dzień 31 grudnia 2015r W związku z realizacją przedmiotu umowy Przewoźnik: a/ ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przewożonym uczestnikom i ich opiekunom w zakresie określonym w : zawartej umowie ubezpieczenia OC na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 8

9 Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /Dz.U poz. 392 z późniejszymi zmianami) Kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 15 listopada 1984r-Prawo przewozowe (Dz.U.z 2012, poz.1173 z późniejszymi zmianami) XV. Środki ochrony prawnej: Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi przetargu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ 1. Formularz ofertowy 2. druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. wzór umowy 4. druk wykazu wykonanych usług Doświadczenie wykonawcy 5. druk wykazu narzędzi (autobusów) dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia 6. druk wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 7. druk oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 9

10 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Data. Do... (nazwa i adres zamawiającego) Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów)..... (adres) My niżej podpisani oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na usługę "Dowóz i odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia których zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę cena brutto za 1 km: PLN słownie:. Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia. Ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert, tj. od dnia ) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym projektem umowy, które w pełni akceptujemy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w projekcie warunkach oraz miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 3) Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez... (niepotrzebne skreślić). (nazwa lidera) 10

11 Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 4) Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 ust 1i 2 Pzp i spełniamy wszystkie warunki określone przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz wynikające z art. 44 Pzp. 5) Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów konsorcjum) i nasi podwykonawcy nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych dla robót lub projektu. 6) Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 22 Pzp i przedstawiamy dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 7) Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (należy podać numery stron i niepotrzebne skreślić ) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8) Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.) 9) Oświadczamy, że przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie r do roku 10) Nazwisko i imię:.. Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:.. Miejscowość i data: Pieczęć przedsiębiorcy 11

12 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków Nazwa oferenta:... Adres oferenta:... Zgodnie z art. 22, ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczamy, że: 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie 3) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) jesteśmy w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej Podpis osób upoważnionych... 12

13 Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2014 Zawarta w dniu.2014 roku w Kazimierzy Wielkiej pomiędzy Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Panią Dorotę Celej Kierownika PŚDS w Kazimierzy Wielkiej a.zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez.. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Usługi w zakresie dowozu i odwozu uczestników PŚDS z miejscowości na terenie gmin: 1. Kazimierza Wielka 2. Bejsce 3. Skalbmierz 4. Czarnocin 1 2 Strony zawierają umowę od dnia r. do r. 3 Wykonawca będzie świadczył usługi sprzętem własnym. W/w usługi świadczone wg ceny brutto za 1 km zł W/w cena zawiera koszty paliwa oraz wszelkie inne opłaty. 4 Wykonywanie usługi odbywać się będzie wg dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany trasy w czasie trwania umowy Wykonawca będzie świadczył usługi sprzętem sprawnym technicznie oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania w/w. usługi. Samochód służący do dowozu uczestników musi spełniać wymogi stawiane środkom transportu przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych. 13

14 2. Gdyby stan techniczny pojazdu budził wątpliwości Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd zastępczy w stanie technicznym niebudzącym zastrzeżeń. 6 Za wykonaną usługę wykonawca obciążał będzie Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej comiesięczną fakturą na koniec każdego miesiąca ( najpóźniej do 05 następnego miesiąca) wraz z dziennym rozliczeniem przejechanych kilometrów ( płatna w terminie do 30 dni ). 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy. Zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje wykonawca a jeden egzemplarz zamawiający. zamawiający: wykonawca: 14

15 Załącznik Nr 4 DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Wykaz usług o podobnym charakterze wykonanych przez ostatnich 5 lat Przedmiot zamówienia Całkowita wartośćzamó wienia, za które wykonawca odpowiadał Data rozpoczęcia Data zakończenia Podmiot dla którego realizowane było zamówienie Prosimy dołączyć referencje od właściwych zamawiających. Podpis.. (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawca) Data:. 15

16 Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi (autobusów) dostępnych w celu realizacji zamówienia Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy. Lp. Marka/typ/model autobusu Numer rejestracyjny Rok produkcji Ilość miejsc Dysponowanie własne... (miejscowość i data) (podpis osoby uprawnione do składania oświadczenia w imieniu wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy. Lp. Imięi nazwisko Zakres wykonywania czynności Posiadane kwalifikacje (rodzaj i nr prawa jazdy) Doświadczenie (w miesiącach) Dysponowanie osobą własne/inne... (miejscowość i data) (podpis osoby uprawnione do składania oświadczenia w imieniu wykonawcy) 17

18 Załącznik nr 7 O Ś W I A D C Z E N I E O braku podstaw do wykluczenia Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.). Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podpis osób upoważnionych... 18

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro Udzielenie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN ZAMAWJĄJACY: Gmina Trzebiechów

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo