SWIADECTWO UZNANIA OGIERA. Komisja Kwalifi kac!:)jna na podstawie art. 4 ustaw!} z dnia 13 marca 193 ł. Ogier d~wód tożsamo ści: Seria... Nr.--.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SWIADECTWO UZNANIA OGIERA. Komisja Kwalifi kac!:)jna na podstawie art. 4 ustaw!} z dnia 13 marca 193 ł. Ogier d~wód tożsamo ści: Seria... Nr.--."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw:..-.:.N...:.;r:...:.:5.=2.-- 8_4_ P-o-Z-.-2_7_9 KOMSJA KW ALFKACY JNA prz!:) Zanądzie Wojewódzkim Związku Samopomoc!:) Chłopskiej... _-_. _-_ _----_ _ _.--. _- ---._--- Załącznik Nr 1 do rozporząd ze nia Mi nistra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 czerwca 1947 r. (poz. 279). Nr SWADECTWO UZNANA OGERA..- Komisja Kwalifi kac!:)jna na podstawie art. 4 ustaw!} z dnia 13 marca 193 ł r. o nadzorze nad hodowlą koni (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 23 poz. 154) zaświadcza że niżej 'w!:)mieniony ogier zgodnie z 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 czerwca 19<17 r. (Dz. U. R. P. Nr 52 poz. 279) został uznany za odpowiedniego do hodowli na czas od do 31 grudnia r. i zaliczony do kategorii... Ogier dwód tożsamo ści: Seria Nr.--. / " urodzony.....r. u : (imię i nazwisko hodowcy ora.z miej-cowo ść maść i odmiany : : :.:..._ _ rasa : typ.._ po ogierze _.... _ _ (nazwa rasa). z klaczy _... (nazrua r asa) wymiary: wzrost. cm obwód klatki piersiowej.... cm nadpęcie cm. Właściciel.. ;.... miejsce stałego -- zamieszkały postoju ogiera l gmina Właściciel powiat.. _._ lub posiadacz wymienionego ogiera stosownie do art. 3 ust. 1 powołanej wyżej ustawy ma prawo pokrywania tym ogierem klaczy na obszarze _ _._ _ _-_._..._-..._ _------_.._... _--- -_..._---..._---_..._ _-. (Pieczęć) Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

2 Dziennik Ustaw Nr PoZ ' 279 '. Komisja Rwalifikacyjna przy ' Zarządzie WOjewódzki!ll Związku Samopomocy Chłopskiej w.. :... ziadcza :. że ogier...:..._.... został ponownie uzhany ' na okres... :... :.... /.' Prze/wodniczący Komisji RualifikacyjoeJ /... o ' '

3 Dziennik Ustaw.;:.. W:...:.:r-=.5= :...:... 8:..:4:..6:.. -:--..;... P-.-oz ' KOMSJA KW ALFKACY JNA przy Z.arządzie W ojemódzkim Zmiązku Samopomocg Chłopskiej Zaląnl)L Nr 2 do roznorządzenia Mini.stra Rolnictwa i Rdorm Rolnych :E dnia la cier.ujca 194i r. (poz. 279). Nr.. SWADECTWO UZNANA OGERA. _ Komisja {malifikacyjna ną podstamie art. 4 ustawy z dnia 13 marca 19341"'. o nadzorze nad hodomlą koni (Dz. U. R.. P.z 1946 r. Nr 23 poz. 154) zaświadc:z;a że niżej m!jmieniong ogier zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i RefQrm Rolnch z dnia czenljca r. (Dz. U. R. P. Nt. 52 poz. 279) został uznany dla obszaru gminy zaodpomiedniego do hodowli na czas od... :... :.:... do 31 grudnia r. Ogier domód tożsamości: seria... :... :... Nr... urodzony r. u :.... (imię i nazwsko hodowcy oraz miej sco wość). m8ść i odmiany... :.:... : : : _._ _. _ _._-..._ _ _. _ _._..:... _ _ r<sa..... tgp...::-: po' ogierze...;..._...:..... l. (ns7.wa r asa) '.. z klaczy......:... _... i;; ;w : r i'...:...: :...- wg-m-iarg : wzrost...:... cm. obwód klatki pi ersioroej... 'cm nadpęcie... cm. Właściciel..... zamieszkałg... L... : ! miejsce stałego postoju ogiera... ;;... :... "..... gmina :... pomiat... :..... Właściciel lub posiadacz mymienionego ogiera stosownie do art. 3 ust. 1 i 3 powołanej d> myżej ustamy ma pramo pokrywania ty'm ogierem klaczy tglko na obszarze gminy f.- " (Pieczęć) PrzewodnicząC:H Komisji malifikacijjnej

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Komisja' Kwalifikacyjna przy Zarządzie ' Woj ewódzkim Zw.iązku Samopomocy Chłopskiej w... zaświdcza że ogier...'..._ został ponownie uznany dla obszaru gminy _.. _..._-_.. _._-.. _... _...-._ _-.-._-._._ -_...-._--_..._... _..._... na okres...?. (Pieczęć) Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej.. < "

5 ". Odcinell:.1. ; O dcinek 2 Zc:lączn ik Nr 3 do rozp o r zą dzen ia Ministra Roln.:ctwa i Reform Ro lnych z dma 18 czerwca HJ47 r. (!Joz. 2(9). RmESTR POKRYTYCH KLACZY. SWADECTWO POKRYCA Ogier ! _ _ _... _--_._--_ _.--_...._ _... _-... _---. (n azwa). POkrV f kl acz (nazwa) uro d zoną w :... r. maść i }(lmia nu klacztj : Ogier '... kategorii... rasy (nazu: a). po ogierze.... _ _ _.... -' ---_ _ _. ---_.. -_ _. -_ ' - ' -... _... _. (n azwa rasa) z klaczy : (n a wa) ra Sol) posi'adaj ą cy ś wiad e ctwo uznania Nr. wydane przez Ko-. ' misję Kwali f i k licyj ną przy Zar zą dzie W oj ewódzkim Z w iązku Samo-. pomocy Chłop s ki e j w :.... Z 1.' rasa. (ty p) kiaczy p okrył klacz... Ufl.ldzoną W r ma ść odmian!:j k czu(. ).... ordec klaczy (nazwa rasa) matka klaczy (nazwa rasa) _o n _:_;._ 1 r::iu L.:.. DatD skoków. $JJJ42L;;O -"""_ l rasa (typ) klncy _.. oj ciec klaczy...: _ :...( '. (nazwa rasa) matka /' klaczy (nazlua. rasa) Datg SkO]i ÓW. _p_o=ra=z: ==:=:=1.=_r! '2---..: ". _!-li- w d:liu 5.-" '' _ -_3.=-"" Wł aś cici e l klacz!:) mi ej scowość...:...:..:..._... gmina powiat Wł a ścici e l klaczy mi ejscowość... ;..... _ gmina... powiat.. _...._..._ dnia.... _ r. 'podpis właściciel ogiera Podpis właściciela ogiera

6 DOWOD URODZENA ZRE PĘ CA ) Klacz (nazwa) urodziła dnia r. w gmina ogi erka b " -.. l' 1 _/-- -- nazwa zre J ęcia masc oc many i acz 1ę '.. ' powiat ' V łaścirie l kla'-7y 1.[; chwili jej ożr t:b i enia się--:'... _.... (5' i:1 i:1 {fj Pl Z.. V N (! ;e.cź'ć) dnia _ _- Zmiany mnś ci ] g. r. Podpis przedstawicieia i nśl/; tucji ll powaz lonej do prowadzenia )'siąp; strdn!jch odmian.._--_. ----_.... _._- co "'". :.o "' /'. _.._._--._----_. Zl1linllD wł aśc ici e li.' Podpis odb ie.r a j ąc ego św i adect w o pokrycia dnia ' ' r. U UJ. g a : ') p otwierdzenie urodzenia źrebięcia winno buć dokonane nie nó7.j1 i 1 niż 1'J clao:ll rokn od (lrd q llfo(b:erllł ź1"ehj ę cia '"C o N tv '<.J c.o ". '/

POLSKA KSIĘGA STADNA KONIKÓW POLSKICH

POLSKA KSIĘGA STADNA KONIKÓW POLSKICH POLSKA KSIĘGA STADNA KONIKÓW POLSKICH Program hodowli zachowawczej koników polskich Opracował zespół w składzie: 1. Tadeusz Jezierski Przewodniczący 2. Zbigniew Jaworski 3. Marian Kaproń 4. Stanisław Łukomski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 735 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 735 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 735 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJA przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 1. Pełna nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy 1...... 2. Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 224 13249 Poz. 1347 1347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 113 6925 Poz. 661 661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

polski koƒ zimnokrwisty

polski koƒ zimnokrwisty Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty Warszawa 2006 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni 00-673 Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) 629 95 31, (022) 628 98 38 faks: (022) 628

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 grudnia 1991 r.

z dnia 17 grudnia 1991 r. ziennik Ustaw Nr. 122-1735 - Poz. 540 i 541 3) terminy i wysokość refundowanych przez rejonowy urząd pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, 4) obowiązek informowania rejonowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Dziennik Ustaw Nr 16 1246 Poz. 87 87 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu Na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poz. 20. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Poz. 20. z dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 20 1) z dnia 20 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, 2) - - 1) 2) - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. 581. 582. Ustawa Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości

t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. 581. 582. Ustawa Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. Treść: 581. Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. zmien i ająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 254 17586 Poz. 1704 1704 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9738 Poz. 996 996 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony Na

Bardziej szczegółowo

33 Stars~ administrator, VIII - XII - średnie 2

33 Stars~ administrator, VIII - XII - średnie 2 Dziennik Ustaw Nr 45-2545- Poz. 449 i 450 1 2 3 4 5 6 30 Starszy: wyższe 1 księgowy, inspektor IX - XII średnie 4 Samodzielny: referent, - wyższe 2 instruktor, kasjer średnie 4 31 Księgowy, inspektor*)

Bardziej szczegółowo

4. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

4. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 150-3291 - Poz. 736 w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody. Okoliczności te odnotowuje się w dokumentacji medycznej, w szczególności uzasadnia się okoliczność ustąpienia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1387 UCHWAŁA NR 6/XXXIV/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1387 UCHWAŁA NR 6/XXXIV/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1387 UCHWAŁA NR 6/XXXIV/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w Umowa kupna / sprzedaży samochodu W dniu roku w, pomiędzy: data... zamieszkałym w imię nazwisko przy ulicy legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez.. wskazać organ wydający posiadającym nr PESEL

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 grudnia 1994 r.

z dnia 14 grudnia 1994 r. Dziennik Ustaw Nr 25-973- Poz. 128 USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r.

Bardziej szczegółowo