NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735"

Transkrypt

1 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński NASZE JUTRO Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W zimowej szacie

2 2 Nasze Jutro Dochody Na rok 2010 przewiduje się uzyskać dochody budżetu Gminy w kwocie zł. Składają się na nie przyznane subwencje w kwocie zł, w tym część oświatowa zł i cześć wyrównawcza zł, z czego kwota podstawowa to zł, a kwota uzupełniająca zł. Nie przyznano Gminie części równoważącej, ponieważ wypłacane dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowią 28% odpowiedniej kwoty przypadającej średnio na mieszkańca kraju. Ministerstwo zaś równoważy dochody tym jednostkom, w których powyższe wydatki stanowią więcej niż 90% średniej krajowej. Ponadto planuje się otrzymać II ratę środków z PFRON-u rekompensującą udzielone ulgi ustawowe w podatkach będących dochodami gminy, a udzielone zakładom pracy chronionej i utracone w 2009 roku w wysokości I raty, czyli kwotę zł. Ze źródeł zewnętrznych przyznano również dotacje na prowadzenie zadań zleconych finansowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie zł, z czego zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, złotych na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego od wypłacanych zasiłków, złotych na prowadzenie zadań administracji rządowej (USC, obrona cywilna, meldunki itd.), zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Następną pozycję z tego zakresu stanowi dotacja Krajowego Biura Wyborczego w wysokości zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Ponadto Wojewoda Wielkopolski deklaruje dofinansowanie zadań własnych w kwocie zł, z czego zł przeznacza się na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej, zł na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze z zakresu pomocy socjalnej, zł na zasiłki stałe oraz zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla grupy podopiecznych. Ponadto z Gminy Święciechowa, zgodnie z zawartym porozumieniem, winny wpłynąć środki w wysokości zł w związku z uczęszczaniem do oddziału zerowego pięciu dzieci z Krzycka Z RADY GMINY Budżet Gminy Włoszakowice na 2010 rok Małego, leżącego na terenie tej Gminy, do Krzycka Wielkiego, leżącego na terenie naszej Gminy. Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przydzielane według wskaźnika 36,94%, zgodnie z otrzymaną prognozą winny wynieść zł, natomiast od osób prawnych (według szacunku w oparciu o lata ubiegłe) zł. Wpływy uzyskane z podatku rolnego zamykają się kwotą zł, z podatku leśnego zł, z podatku od nieruchomości zł, z podatku od środków transportowych zł, z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zł, od spadków i darowizn zł, z opłaty skarbowej zł, z opłaty miejscowej zł, z opłaty targowej zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych zł, z odsetek od podatków niezapłaconych w terminie zł, z opłat za wysyłane upomnienia złotych. Wpływów z podatku od posiadania psa nie planuje się. Środki uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to zł. Z tytułu najmu i dzierżawy gminnych gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych zł, ze sprzedaży gminnych mieszkań, działek oraz rat płaconych z tego tytułu zł, z opłaty rat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zł, z opłat za przekształcenie w prawo własności zł, z opłaty planistycznej zł, z odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania wpłat majątkowych zł. Z opłat wnoszonych przez rodziców za przedszkole szacuje się uzyskać zł, w tym zł za dożywianie dzieci w oddziałach 9-godzinnych w Krzycku i we Włoszakowicach oraz za herbatę, 404 zł z odsetek na rachunku bankowym przedszkola oraz zł tytułem odpłatności za uczęszczanie do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Tytułem opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni winno wpłynąć zł, tytułem opłaty produktowej zł, tytułem odpłatności za inne usługi świadczone w urzędzie zł, z odsetek na rachunkach bankowych zł, z darowizn zł, z odsetek na rachunkach bankowych szkół 3000 zł, z odsetek Ośrodka Pomocy Społecznej- 500 zł, ze ściągniętych przez OPS należności alimentacyjnych zł, z odsetek na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy 200 zł, z usług świadczonych przez SDS zł, z odsetek Zarządu Dróg Gminnych 400 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego zł, z innych usług świadczonych przez ekipę ZDG zł. Z tytułu prowadzenia działalności związanej z turystyką i wypoczynkiem planuje się uzyskać złotych, a z tytułu użytkowania obszarów łowieckich zł. Tytułem partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, realizowanych w latach ubiegłych, winno wpłynąć zł. Od roku przyszłego nie planuje się należności w formie prowizji z tytułu pobierania opłat od wykonywanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ponieważ zgodnie z najnowszymi przepisami wydawanie dowodów osobistych, które stanowiło najszerszy wymiar spraw z tego zakresu, zostało od roku 2010 zwolnione z opłat. Powyższe dane przyjęto na podstawie zawiadomień Ministra Finansów w sprawie wysokości subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz własne, a także w oparciu o szacunkowe wyliczenia na podstawie obowiązujących uchwał oraz danych z lat ubiegłych. Nadal żadna jednostka organizacyjna nie prowadzi rachunku dochodów własnych. Jako przychód planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości złotych. Wydatki Rozchody występujące w roku 2010 to spłaty ostatnich rat pożyczki pobranej w roku 2006 z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie zł. Dodatkowo informuje się, że Gmina wystąpiła o umorzenie przedmiotowej kwoty. Z uzyskanych dochodów oraz przychodów do wydatkowania z budżetu Gminy w roku 2010 przeznacza się kwotę zł. Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki

3 Z RADY GMINY Nasze Jutro 3 planuje się wydatkować się ona następujące zadania: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zł przeznacza się na prace melioracyjne na terenie Gminy, zł na podziały nieruchomości i wydzielanie gruntów, zł na organizację jarmarku rolniczego i wystawy koni w Bukówcu Górnym, zł na dofinansowanie postępu biologicznego zwierząt, zł na wykonanie tablic z nazwami ulic, zł na odławianie wałęsających się psów i walkę ze wścieklizną, zł na usuwanie i niwelowanie nielegalnych wysypisk śmieci, zł na składki odprowadzane do izb rolniczych, stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego ( złotych), zł na budowę sieci wodociągowej w Boszkowie na Ośrodku Żeglarskim oraz zł na prace początkowe związane z planowaną budową stacji wodociągowej w Dominicach. Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi zł. W dziale 600 Transport i łączność na prace związane z drogami gminnymi oraz inne związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy przeznacza się zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, na odpis na ZFŚS zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, czyli szkolenia i koszty podróży służbowych zł, na zakup paliw, narzędzi, środków chemicznych, środków czystości, części do remontu sprzętu, kamienia oraz materiałów do napraw dróg zł, na zakupy inwestycyjne (wiata przystankowa) zł, na bieżące utrzymanie dróg (wymiana i naprawy oznakowania, remonty cząstkowe, koszenie poboczy, równanie nawierzchni gruntowych, naprawy chodników, parkingów), kruszenie kamienia, przeglądy itp. przeznacza się zł, na przeprowadzenie remontów sprzętu, dróg, chodników, renowację nawierzchni dróg zł, na wykonanie projektów, kosztorysów inwestorskich, usług geodezyjnych zł, na budowę i przebudowę nawierzchni dróg, ulic (Włoszakowice - ul. Kurpińskiego, ul. Chopina, ul. Szymanowskiego, Bukówiec Górny ul. Wańskiego, Boszkowo ul. Pocztowa, Grotniki - zaplecze ul. Łąkowej, droga Boszkowo - Starkowo, droga w Boguszynie), chodników (Włoszakowice - ul. Wolsztyńska, Bukówiec Górny ul. Powstańców Wlkp., Dłużyna, Jezierzyce Kościelne ), przebudowę przepustu na ul. M. Górnego w Krzycku Wielkim oraz wykup gruntów zł, na inne opłaty (ubezpieczenia) złotych, koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem biura zł. W dziale 630 Turystyka wydatki dotyczą działalności w ośrodkach wypoczynkowych, obecnie prowadzonej w pomniejszonym zakresie (dzierżawa Ośrodka Żeglarskiego, wyprzedaż segmentów schroniska w Dominicach). Niezbędne wydatki potrzebne do prowadzenia powyższej działalności szacuje się na zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zajmujących się obsługą na ośrodkach w okresie letnim wraz z pochodnymi przeznacza się zł, na zakup środków czystości, kwiatów, drzewek, paliwa, narzędzi, worków na śmieci oraz materiałów niezbędnych do bieżących napraw zł, na prace remontowe (znaki, pomost, łodzie, budynki) zł, na opłacenie zużycia energii elektrycznej i wody zł, na pozostałe usługi (wywóz śmieci, ścieków, naprawy, usunięcie awarii i budowa instalacji elektrycznej na SSM) zł, na ubezpieczenie jachtu zł, na wybudowanie ogrodzenia wraz z kołowrotkiem na plaży przy ulicy Dworcowej zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatkować zł, w tym na podziały nieruchomości, regulowanie i wznowienia granic dróg i działek, opisy map, wyceny nieruchomości, koszty komunalizacji oraz drobne remonty obiektów zł, na wykupy gruntu rolnego zł, na opłaty sądowe oraz inne odszkodowania zł, na zakup materiałów do napraw i remontów zł, za zużycie energii elektrycznej zł, na remonty obiektów zł, na naprawę dachów na budynkach gminnych (siedziba Bractwa Kurkowego i TG Sokół) zł, na budowę mieszkań socjalnych zł, na utrzymanie miejsc pamięci narodowej zł. Dział 750 Administracja publiczna zawiera kilka rozdziałów na łączną kwotę zł. Wydatki związane z prowadzeniem prac administracyjnych dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą zł, z czego zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS zł, koszty podróży służbowych zł, pozostałe wydatki osobowe zł, na koszty uroczystości dla jubilatów (kwiaty, upominki, fotografie, poczęstunek), dla nowożeńców (kwiaty), na zakup druków, biuletynów, książek przeznacza się zł. Wydatki Rady Gminy to kwota zł, z czego na diety i podróże służbowe radnych z tytułu udziału w sesjach, w komisjach, w innych pracach przypada zł, diety przewodniczącego RG to zł, na wyjazdy (szkolenia, rewizyty) przeznacza się zł, na koszty zorganizowania sesji, komisji, innych spotkań i przyjęcie gości zagranicznych zł, na inne wydatki (przewozy, oprawa dokumentów, przejazdy itp.) zł. Na wynagrodzenia sołtysów (comiesięczne diety) przeznacza się zł, na wydatki związane z opłacaniem składek WO- W roku bieżącym planuje się m.in. wykonać budowę nawierzchni dalszej części ul. Chopina we Włoszakowicach. Łącznie na prace związane z drogami gminnymi oraz inne związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy zamierza się przeznaczyć zł. Na zdj. asfaltowanie pierwszej części ul. Chopina w 2009 r.

4 4 Nasze Jutro KISS zł, na obsługę sołectw złotych, na działania reklamujące i promujące Gminę (wydanie folderu, zakup gadżetów) zł. Kwota złotych to środki przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie Urzędu Gminy, przy czym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, podróże służbowe i ryczałty zł, inne wydatki osobowe zł, woda i energia zł, składki ubezpieczeniowe zł, składki fun. Pracy zł, odpis na ZFŚS zł, koszty łączności zł, zakup opału zł, zakup materiałów biurowych, papieru zł, zakup, naprawy i serwis komputerów i akcesoriów zł, koszty sekretariatu (znaczki, książki, kwiaty, druki, upominki, tłumaczenia i inne) zł, prenumerata, środki czystości, ksero i inne zł, usługi pocztowe zł, plan zagospodarowania przestrzennego zł, inne usługi, w tym szkolenia zł, prace remontowe zł, różne opłaty i składki zł, odbiór ścieków, odpadów, naprawy i inne zł, zakup materiałów do remontów i napraw zł. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkuje się otrzymane środki na prowadzenie oraz uaktualnianie rejestru wyborców w kwocie zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zawiera zadania z zakresu obrony cywilnej (szkolenia kurierów, ćwiczenia, prowadzenie magazynu i konserwacja sprzętu OC) w wysokości zł, z zakresu pomocy policji (zakup paliwa, konserwacja sprzętu itp.) w wysokości złotych, rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego złotych oraz z zakresu prowadzenia ochotniczych straży pożarnych zł (przy czym na zakup paliwa, materiałów do remontów i napraw, sprzętu pożarniczego i umundurowania oraz innych niezbędnych materiałów i produktów przeznacza się zł, na naprawy samochodów i motopomp, przeglądy techniczne samochodów, syren, masztów, i zorganizowanie zawodów pożarniczych zł, na ubezpieczenia pojazdów i ludzi zł, na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych Z RADY GMINY zł, na opłaty telefoniczne, zakup wody i energii zł, na wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi zł, na zakup usług zdrowotnych i tłumaczenia zł, na remonty obiektów takich jak remiza Włoszakowice, salka i garaż Jezierzyce Kościelne, remiza Krzycko Wielkie, wieża Bukówiec Górny zł, na wymianę bramy wjazdowej i okien w remizie w Krzycku Wielkim zł). Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi zł. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się wydatki związane z poborem podatków i wynoszą one zł. Dotyczą one opłat za szkolenia i ubezpieczenie gotówki w kwocie zł, opłat za przesyłki i doręczenia oraz koszty egzekucyjne w wysokości zł, opłat za zakup książek i biuletynu w wysokości zł, oraz wynagrodzeń prowizyjnych od zebranych podatków i opłat w wysokości zł i kosztów przejazdów w wysokości zł. W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się wydatkować zł na odsetki od pożyczek i kredytów pobranych w latach ubiegłych oraz planowanych do pobrania w roku bieżącym. W dziale 758 Różne rozliczenia znajduje się rezerwa ogólna budżetu w kwocie zł. Dział 801 Oświata i wychowanie pochłania około 36 % wydatków całego budżetu i zamyka się kwotą zł, z czego zł dotyczy szkół podstawowych, gdzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada zł, na wypłatę ryczałtów i delegacji zł, odpis na ZFŚS zł, pozostałe wydatki osobowe zł, a reszta tj zł to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem (zakupy, naprawy, opłaty, pomoce naukowe, telefony, internet, energia i woda itd.). W gimnazjach wydatkuje się zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada zł, na wypłatę ryczałtu i delegacji zł, na odpis na ZFŚS zł, na pozostałe wydatki osobowe zł, a reszta tj zł to koszty wyposażenia i utrzymania substancji majątkowej oraz prowadzenie bieżącej działalności. Liceum pochłania kwotę zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to zł, na odpis na ZFŚS przypada zł, na wypłatę ryczałtu i delegacji zł, na pozostałe wydatki osobowe zł, a reszta, tj zł to wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy, usługi i opłaty. Na wydatki związane ze szkołą zawodową planuje się kwotę zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to zł, odpis na ZFŚS zł, wydatki osobowe zł, pozostałe wydatki (zakupy materiałów i usług) zł. Poza tym w szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych prowadzone są oddziały przedszkolne, w których wydatki wynoszą zł, z czego na wynagrodzenia z pochodnymi przeznacza się zł, odpis na ZFŚS zł, inne wydatki osobowe wraz z kosztami delegacji zł, pozostałe wydatki w kwocie zł to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem. Wydatki na oddziały przedszkolne we Włoszakowicach, w Krzycku Wielkim i Bukówcu Górnym działające od września 2009 roku jako jedna placówka kształtują się w wysokości zł, z czego wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą zł, odpis na ZFŚS zł, inne wydatki osobowe wraz z delegacjami zł, pozostałe, a więc zł, to wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup opału, energii, wody, usług telefonicznych, internetowych, sprzętu, wyposażenia, abonamentu, prenumeraty, pomocy-zabawek, ubezpieczenia oraz napraw i remontów. Ponadto, na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Przemęt, przeznacza się środki w wysokości zł. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów i zatrudnienie dwóch konwojentów w niepełnym wymiarze) wydatkuje się zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota zł, odpis na ZFŚS zł, koszt autobusów dowożących dzieci do Jezierzyc Kościelnych, Krzycka Wielkiego, Włoszakowic i Dłużyny wynosi zł, a koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do Leszna, Kościana i Olbrachcic zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i przedszkoli przeznacza się zł, tj. 1% od funduszu ich wynagrodzeń. Z zakresu zadań inwestycyjnych na termomodernizację szkoły w Krzyc-

5 Z RADY GMINY Nasze Jutro 5 ku Wielkim i we Włoszakowicach przeznacza się zł. W planach szkół nie uwzględnia się wydatków na remonty ani inwestycje, będą one wykonywane według najpilniejszych potrzeb, po uzyskaniu dodatkowych środków w ciągu roku i po akceptacji Wójta odnośnie planowanego do wykonania zadania. W budżecie nie uwzględnia się już także środków dla pracodawców nauczających młodocianych zawodu. Rekompensaty te wypłacane są obecnie z samodzielnie funkcjonującego funduszu, również po uzyskaniu środków zewnętrznych od Wojewody. Dział 851 Ochrona zdrowia to wydatek rzędu złotych z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową oraz zwalczanie narkomani poprzez organizowanie terapii dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych, prowadzenie zajęć wyrównawczych, zajęć w zespołach śpiewaczych, innych zajęć pedagogiczno- wychowawczych, organizowanie terapii poprzez imprezy okolicznościowe, wyjazdy na basen, zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego, prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży z zakresu alkoholizmu i narkomanii. W kwocie tej uwzględniono także wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prace komisji, zorganizowanie jej posiedzeń, szkoleń oraz uzyskanie dla osób z problemami opinii biegłych. W wyszczególnionych zadaniach wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę zł. Ponadto planuje się dofinansować zakup sprzętu laparoskopowego w kwocie zł poprzez oddział chirurgiczny WSZ w Lesznie. Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje bardzo zróżnicowane formy działalności, na które ogólnie wydatkuje się zł. Wszystkie te działania łączy jednak jeden cel - pomoc drugiemu człowiekowi. Na pomoc sąsiedzką (wynagrodzenia) przeznacza się zł, na pozostałe usługi opiekuńcze zł, na wypłatę zasiłków stałych zł, zasiłków pozostałych (okresowe, celowe i w naturze, schronienie, posiłki, ubranie, sprawienie pogrzebu, opłata za podopiecznych w DPS) zł, w tym ze środków Wojewody zł, a ze środków własnych zł, na opłacenie składek z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych (pochodne od wynagrodzeń) zł, w tym z zakresu zadań zleconych zł, a z zakresu zadań własnych złotych, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami zł, a na obsługę tego zadania wraz z pochodnymi od zasiłków zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych zł, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej zł, na prowadzenie Gminnego Centrum Szkoleniowego zł, na utrzymanie i prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, odpis na ZFŚS zł, na pozostałe wydatki osobowe wraz z delegacjami zł, wydatki rzeczowe (zakup druków, materiałów biurowych, opału, toneru, konserwacja ksero, wyposażenia, wysyłki pocztowe, telefony, energia, woda, sprzątanie i inne) zł, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przeznacza się zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne zł, odpis na ZFŚS zł, pozostałe wydatki osobowe wraz z delegacjami zł, a wydatki rzeczowe (zakupy towarów i usług oraz opłaty niezbędne do funkcjonowania placówki ) zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza znajdują się wydatki dotyczące prowadzenia świetlicy szkolnej we Włoszakowicach w kwocie zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się zł, na odpis ZFŚS zł, pozostałe wydatki to zł. Ponadto zł przeznacza się na stypendia szkolne i inne formy pomocy za osiągnięcia w nauce lub sporcie. Ogółem wydatki z tego zakresu wynoszą zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatkować zł, z czego na prace pielęgnacyjne w parku, na innych terenach zielonych, nowe nasadzenia na terenie gminy oraz na prace inwestycyjne w parku we Włoszakowicach, przed salą w Krzycku Wielkim i Zespołem Szkół w Jezierzycach Kościelnych zł, na utrzymanie, konserwację, rozbudowę i pobór energii oświetlenia ulicznego zł, w tym zł na przeprowadzoną w latach ubiegłych modernizację, na utrzymanie czystości i porządku oraz na wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych w miejscowościach letniskowych zł, na udział w budowie wysypiska odpadów dla rejonu leszczyńskiego przez MZO w Lesznie zł, na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zł, w tym na wstępne prace związane z rozbudową oczyszczalni zł, na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie SSM w Dominicach zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatki rzędu złotych. Składają się na nie dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie zł i dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport zawiera przede wszystkim wydatki na masowe imprezy sportowe (Bieg Sokoła zł, zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi zł, gminne turnieje piłkarskie zł, inne imprezy rekreacyjne - Hubertus, złazy, turnieje, regaty zł), na wsparcie działalności gniazd sokolich i związku hodowców gołębi, sekcji piłkarskich, żeglarskich, TG Sokół we Włoszakowicach, klubu Dąb w Bo- Na rok 2010 planuje się rozpoczęcie budowy sali środowiskowo-sportowej we Włoszakowicach. Na zdj. wizualizacja wyglądu obiektu

6 8 Nasze Jutro 6 Nasze Jutro Z RADY GMINY guszynie i innych zł, utrzymanie obiektów sportowych zł, opłacenie ubezpieczenia imprez, ich uczestników, składek członkowskich, opłat startowych i wpisowych zł, organizowanie uroczystości rocznicowych zł, opłacenie sędziów i opiekunów boisk zł, opłata za zużytą energię elektryczną na obiektach sportowych zł, zakup usług zdrowotnych (badania) zł, nakłady na boisko w Boguszynie zł, na boisko we Włoszakowicach zł, na boisko w Bukówcu Górnym zł, na boisko w Dłużynie zł, na boisko w Zbarzewie zł, na boisko w Jezierzycach Kościelnych zł, na budowę sali środowiskowo-sportowej we Włoszakowicach zł, na zakup kosiarki dla Boguszyna zł. Łączne wydatki na zadania z zakresu sportu to kwota zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to zł. W budżecie nie przewiduje się innych wydatków, chociaż te przedstawione nie obejmują wszystkich zadań obowiązkowych należących do gmin. Z przedstawionych założeń wynika jednak, że w naszej Gminie nie występują wszystkie zadania obligatoryjne, a w związku z tym nie ma potrzeby ich finansowania. Podsumowanie Uogólniając, wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, pokrywane z otrzymanych dotacji (Krajowe Biuro Wyborcze i Wojewoda Wielkopolski) wynoszą zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Święciechowa) wynoszą zł. Pozostałe wydatki w kwocie zł dotyczą finansowania zadań własnych i są wydatkowane zgodnie z wyżej przedstawionym przeznaczeniem. Z kwoty tej na zadania majątkowe przeznacza się zł, z tego na wydatki inwestycyjne zł, na objęcie udziałów w MZO zł, na zakupy inwestycyjne zł. Na rok 2010 planuje się realizację niektórych spośród zadań ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych (sala środowiskowo-sportowa we Włoszakowicach i przebudowa drogi w Bukówcu Górnym) pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych. Na dotacje dla instytucji kultury przeznacza się zł. Na dofinansowanie przedszkoli w Starkowie i Buczu prowadzonych przez Gminę Przemęt, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy, na podstawie podpisanych porozumień między gminami przeznacza się zł. Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu planuje się odprowadzić składkę w wysokości zł. Na spłatę odsetek od pobranych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów rezerwuje się zł, a na wykonanie zadań z zakresu programu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii zł. Ponadto zachowuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy przeznacza się kwotę zł. Dotychczas żadna z jednostek organizacyjnych Gminy nie podlegała obowiązkowi odprowadzania składek na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Według rozeznania i dokonania odpowiednich przeliczeń sytuacja taka utrzyma sie nadal i w związku z tym nie planuje się w roku 2010 wydatków na ten cel. Środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł będą przeznaczone na :wydrukowanie harmonogramu wywozu odpadów, zakup nagród i materiałów do prowadzonej edukacji ekologicznej, zakup materiałów i wyposażenia do Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowanie byłego składowiska w Krzycku, finansowanie przejazdów dzieci i młodzieży do GCEE i obiektów komunalnych, odbiór odpadów zebranych selektywnie ze szkół i przedszkoli, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, finansowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy, dofinansowywanie przedsięwzięć ekologicznych realizowanych przez mieszkańców Gminy, organizowanie konkursów i działań mobilizujących do podejmowania działań proekologicznych oraz akcji promujących ochronę środowiska. Stanisław Waligóra Wójt Gminy Włoszakowice I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w Dłużynie, oznaczonej numerem działki 139/1, o powierzchni 0,0330 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 7243, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki 458/3, o powierzchni 0,0957 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 24729, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 28 grudnia 2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w Boszkowie - Letnisku, oznaczonej numerem działki 984, o powierzchni 0,0200 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 25586, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 28 grudnia 2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Włoszakowice, położonych w Jezierzycach Kościelnych, oznaczonych numerami działek 328, o powierzchni 0,3800 ha, objętej księgą wieczystą KW nr i 327, o powierzchni 0,8100 ha, objętej księgą

7 wieczystą KW nr przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. I N F O R M A C J A Urząd Gminy Włoszakowice przypomina, że zgodnie z 7 ust. 3, ust. 4, ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U z 2003 r. nr 192 poz ze zmianami), właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2010 r. informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia. Powyższą informację przedkłada się dla wyrobów zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone według załącznika nr 3. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi Gminy Włoszakowice. Pozostałe podmioty przedkładają informację Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały Nr XXVI/187/09 z dnia 30 września 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna i zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego. Teren objęty przedmiotowym planem obejmuje obszar o powierzchni 0,67 ha, położony w Boszkowie- Letnisko pomiędzy ul. Turystyczną, a Jeziorem Dominickim, z wyłączeniem przybrzeżnego pasa terenu o szerokości ok. 100 m. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29, Włoszakowice w terminie do dnia 26 lutego 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy Wójt Gminy Włoszakowice mgr Stanisław Waligóra OGŁOSZENIA Nasze Jutro 9 OGŁOSZENIA Nasze Jutro 7 INWESTYCJE GMINNE Zadania wykonane przez Zarząd Dróg Gminnych w miesiącach listopad - grudzień 1.Budowa chodnika z kostki brukowej w ZS w Dłużynie, wykonawca wyłoniony w przetargu firma Pana Tomasza Mikołajczaka z Bukówca Górnego (na zdj. poniżej). 2.Budowa chodnika i zagospodarowanie zieleni przy sali w Jezierzycach Kościelnych wykonanie pracownicy ZDG. 3.Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na V etap przebudowy na odcinku 120,00 mb ulicy Ludwika Marcinka w Bukówcu Górnym. Wpłynęło 9 ofert, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma WEMAD z Leszna. 4.Rozpoczęto budowę wiat garażowych dla sprzętu ZDG na zapleczu Urzędu Gminy. 5.Ogłoszono przetarg na równanie dróg gruntowych na terenie gminy Włoszakowice w 2010 r. Otwarcie ofert nastąpi 5 lutego 2010 roku. 6.Cały czas trwają prace przy zimowym odśnieżaniu dróg i chodników (na zdj. powyżej). Jerzy Michalski Kierownik ZDG Włoszakowice MIGAWKA Z GMINY Także mieszkańcy musieli chwycić za łopaty

8 8 Nasze Jutro GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. I N F O R M U J E Jeszcze raz o prawidłowej gospodarce odpadami. Cz. II Czyste folie i worki po nawozach. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach 1 raz w oku (kwiecień) organizuje bezpłatną zbiórkę czystych folii wielkogabarytowych i worków po nawozach. Jeśli posiadacie Państwo podobne odpady, to prosimy o ich wystawienie przed posesję w dniu wywozu (termin zbiórki znajdziecie Państwo w harmonogramie wywozu odpadów) Odpady zielone. Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy Włoszakowice nie prowadzimy zorganizowanej zbiórki odpadów zielonych (biodegradowalnych) z powodu braku odpowiedniej instalacji do ich przerobu. Ze swojej strony zachęcamy jednak Państwa do selektywnego gromadzenia tej grupy odpadów i kompostowania ich w swoich nieruchomościach, a następnie wykorzystywania gotowego już kompostu jako nawozu. Nie jest wykluczone, że w momencie uruchomienia kompostowni w Koszanowie (Gmina Śmigiel), która powstaje w ramach przedsięwzięcia Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim, wdrożymy system selektywnego odbioru odpadów biodegradowalnych. Odpady nie podlegające segregacji. Odpady resztkowe (nie podlegające segregacji) jesteście Państwo zobowiązani gromadzić w płatnych workach koloru czarnego, które są do nabycia w punktach handlowych na terenie Gminy Włoszakowice, w siedzibie Firmy Wywozowej Pana Dominika Zająca oraz w siedzibie naszej Spółki. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie specjalne kubły plastikowe z ramką mocującą do czarnego worka (o pojemności 120 litrów), które mogą Państwu ułatwić gromadzenie odpadów resztkowych i zabezpieczenie ich przed rozsypywaniem i rozdrapywaniem przez zwierzęta. Na koniec chcielibyśmy Państwu przypomnieć kilka obowiązków i dobrych rad dla właścicieli nieruchomości, jakie wiążą się z gospodarką nieczystościami zarówno stałymi (odpadami), jak i ciekłymi (ściekami): 1.Segregując odpady zmniejszamy ilości odpadów trafiających na składowiska odpadów, 2.Segregując odpady oszczędzamy surowce, które są potrzebne do produkcji opakowań i zmniejszamy zużycie energii potrzebnej na ich wytworzenie, 3.Segregując odpady płacimy mniej za ich wywóz na składowiska (im więcej wysegreguję, tym mniej muszę zakupić czarnych worków), 4.Każdy właściciel jest zobowiązany do posiadania kuponów kontrolnych z czarnych worków, 5.Surowo zabronione jest wywożenie odpadów do nielegalnych składowisk, lasów, pól itp. (dotyczy to także odpadów pochodzących z gospodarstw ogrodniczych), 6.Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do podpisania umowy z Firmą Wywozową na wywóz odpadów komunalnych, 7.Każdy właściciel nieruchomości posiadający przydomowe szambo jest zobowiązany do posiadania rachunków za wywóz ścieków, 8.Surowo zabronione jest spalanie odpadów w domowych instalacjach centralnego ogrzewania (dotyczy to również instalacji wykorzystywanych w gospodarstwach ogrodniczych), 9.Surowo zabronione jest wy- wożenie ścieków na pole czy do lasu, przepompowywanie ścieków z szamb do studzienek kanalizacyjnych oraz odprowadzanie ścieków bezpośrednio z wozów asenizacyjnych do studzienek kanalizacyjnych, 10.Surowo zabronione jest odprowadzanie wód deszczowych do studzienek kanalizacji sanitarnej, 11.Odpady zebrane selektywnie należy wystawiać przed posesję w dniu wywozu do godziny Wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące gospodarki ściekowej i odpadami komunalnymi w Państwa domach udzielą pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. osobiście (przypominamy: biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach ) oraz pod numerami telefonów: , , , , fax: , Rafał Jagodzik Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu dostawczego marki: Volkswagen Transporter Furgon 1,9 D, rok produkcji 1995, moc znamionowa 44 kw Przetarg odbędzie się 1 lutego 2010 roku o godzinie w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. przy ulicy Karola Kurpińskiego 29 (przyziemie pałacu). Cena wywoławcza pojazdu 8 500,00 złotych brutto. Wysokość postąpienia 100,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej w terminie do 1 lutego 2010 roku w kasie UG na konto Spółki do godziny Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od podpisania umowy kupna-sprzedaży w ciągu siedmiu dni. Pojazd można oglądać na Oczyszczalni Ścieków w Grotnikach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z operatorem oczyszczalni ścieków pod numerem telefonu Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 29 Tel ,

9 Nasze Jutro 9 Informacja dla rodzin oraz wspólnot mieszkaniowych, które planują zakup kolektorów słonecznych Podczas targów POLEKO 2009 w Poznaniu Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka, poinformował opinię publiczną, że od września 2010 r. należy spodziewać się nowego i taniego kredytu na zakup i montaż kompletnych zestawów kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Kredyty z 30-procentową dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie adresowane będą do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, na której zamierzają zamontować zakupione kolektory słoneczne, oraz wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tego kredytu będzie mogła sięgać nawet 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kredyty oferowane będą przez wybrane sieci banków, które zaoferują prostą i tanią pomoc finansową w oparciu o umowy wynegocjowane przez Narodowy Fundusz we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. NFOŚiGW przewiduje podpisanie umów z bankami do końca czerwca 2010 r. Wiadomo już, że środki z kredytu bankowego z dotacją NFOŚiGW wypłacane będą bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy kolektorów słonecznych, na podstawie wystawionych faktur wystawionych na zakup i montaż tych urządzeń. Wnioski o dotację będą składane wraz z wnioskiem o kredyt w bankach, które podpiszą umowę o współpracę z NFOŚiGW. Dotacja na spłatę części kapitału kredytu bankowego wypłacana będzie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Rafał Jagodzik Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Na emeryturę odszedł Edwin Woźniak, prezes GZK sp. z o.o. Sukces w działalności instytucji jest zawsze dziełem zespołowym Z dniem 31 grudnia po 55 latach pracy zawodowej odszedł na emeryturę prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach Edwin Woźniak. Edwin Woźniak pożegnany został serdecznie przez władze gminy Włoszakowice, współpracowników z GZK sp. z o.o. oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy na uroczystości w dniu 29 grudnia w salce masońskiej UG Nakaz pracy zmusił Edwina Woźniaka przed 55 laty do opuszczenia rodzinnych stron (Podkarpacie) i przyjazdu do Leszna. Swoją długoletnią karierę zawodową rozpoczął w 1954 r. w ówczesnej Fabryce Cukierków Rywal (później Goplana, Nestle) w Lesznie na stanowisku energetyka. W 1957 r. podjął pracę w Leszczyńskich Okuciach Budowlanych czyli słynnym Metalplaście. W międzyczasie, w latach 70., studiował zaocznie kierunek elektryczny na Politechnice Poznańskiej. W ciągu 30 lat pracy w tym zakładzie osiągnął stanowisko głównego energetyka. Wtedy też zbudowano obecną siedzibę zakładu przy ul. Fabrycznej. Przenosiny odbyły się bez dnia postoju i bez zmniejszenia produkcji, co niewątpliwie było ogromnym sukcesem. Był to jednak sukces całego zespołu, a nie jednej osoby - podkreśla pan Woźniak. W 1982 r. został członkiem Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich w Poznaniu. Na przełomie 1987 i 1988 r. pojawiło się w jego życiu kolejne wyzwanie zawodowe. Powstała wtedy w Lesznie spółka wodno-ściekowa Boszkowo, która miała rozwiązać problem wody pitnej wykorzystywanej przez zakładowe ośrodki wypoczynkowe. Edwinowi Woźniakowi zaproponowano, by swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym wsparł działania spółki. Był to trudny okres w życiu spółki ze względu na wielkie przemiany polityczno - gospodarcze w kraju. W 1996 r. spółka rozpoczęła budowę oczyszczalni ścieków. Szybko jednak ciężar budowy przekazała gminie Włoszakowice, sama pozostając tylko współinwestorem. Większość zakładów, które były członkami spółki, nie przetrwały zmian gospodarczych, dlatego też jedynie gminie mogło się udać zrealizować te plany - wyjaśnia E. Woźniak. Pracował on nadal w spółce, a od 1996 r. w Urzędzie Gminy na stanowisku inspektora do spraw budowy oczyszczalni ścieków. Następnie został dyrektorem Gminnego Zakładu Komunalnego. Gdy pod koniec 2003 r. GZK przekształcił się w spółkę, został prezesem zarządu. Do największych sukcesów GZK według E. Woźniaka należy zaliczyć przede wszystkim budowę sieci kanalizacji sanitarnej w części gminy. GZK udało się pozyskać na ten cel aż 60% środków z funduszy zewnętrznych. Dużym sukcesem było zwłaszcza uzyskanie w latach mln euro z unijnego programu przedakcesyjnego PHARE. Inwestycję prowadził GZK, sprawując funkcję inżyniera kontraktu. Samodzielnie, poprawnie i w terminie rozliczyliśmy całą budowę bez jakiegokolwiek wcześniejszego szkolenia w zakresie absorpcji środków unijnych- mówi E. Woźniak. Pomimo odejścia na emeryturę Edwin Woźniak nadal zamierza działać w Komisji Kwalifikacyjnej przy Stowarzyszeniu Oszczędnego Użytkowania Energii w Poznaniu oraz wykorzystywać posiadane uprawnienia do projektowania. Cieszę się jednak, że wreszcie będę mógł poświęcić więcej czasu mojej pasji, którą są podróże mówi E. Woźniak. Nowym prezesem Zarządu GZK we Włoszakowicach Rada Nadzorcza mianowała w dniu 5 stycznia 2010 roku Rafała Jagodzika, dotychczasowego członka Zarządu. Magdalena Urbaniak Kanalizacja sanitarna w Gminie Włoszakowice wybudowana za prezesury E. Woźniaka: długość linii magistralnej - 41,8 km, długość przykanalików - 18 km, 28 przepompowni, skanalizowanie ok. 60% pow. gminy, koszt inwestycji - 15,6 mln zł

10 10 Nasze Jutro WYWIADY Co słychać w szkole? Procentuje dobry kontakt z rodzicami i znajomość środowiska Rodziców. Kwoty te przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych i na prezenty dla dzieci w ramach imprez okolicznościowych. Mamy comiesięczne spotkania z rodzicami, w trakcie których rodzice mogą indywidualnie rozmawiać z nauczycielami o postępach w nauce swojego dziecka. Prowadzimy również proces pedagogizacji rodziców poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń, prowadzonych dla nich przez zaproszonych gości. Rozmowa z Mariuszem Zakrzewskim, dyrektorem Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych Jakie inwestycje i remonty były ostatnio przeprowadzone w szkole? Jakie są zaplanowane na kolejne lata? W bieżącym roku szkolnym ukończona została inwestycja związana z modernizacją budynku szkolnego. Ocieplono, położono tynk szlachetny i pomalowano budynek szkolny. Pierwsza część inwestycji przeprowadzona została w roku W przyszłości planujemy wymienić nawierzchnię z płytek przed szkołą. Chcielibyśmy też zrobić nowe ogrodzenie i wyremontować salkę gimnastyczną. Które z osiągnięć uczniów zasługują na szczególne wyróżnienie i są dumą szkoły? Nasi uczniowie biorą udział w różnorakich konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez różne instytucje. Do najważniejszych osiągnięć należą: uwieńczony sukcesem w postaci zdobycia tytułu laureata na szczeblu wojewódzkim udział Darii Kubiak w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. Uczniowie z naszej szkoły od lat regularnie uczestniczą też w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i odnoszą bardzo dobre wyniki. W tym roku drużyna chłopców ze szkoły podstawowej zajęła II miejsce, a drużyna gimnazjalistów V miejsce na etapie finału wojewódzkiego. Cieszy nas także, że nasza szkoła w rankingu egzaminów gimnazjalnych zajęła II miejsce wśród wszystkich szkół powiatu leszczyńskiego, uzyskując: w części humanistycznej - 35,73 pkt na 50 pkt możliwych, w części matematyczno-przyrodniczej - 37,93 pkt, a z języka angielskiego -30,20 pkt. W każdej szkole bardzo ważna jest współpraca z rodzicami. W tak niedużej szkole jak Wasza jest ona pewnie szczególnie widoczna. Rzeczywiście, nie mamy powodów do narzekań. Rodzice na różne sposoby wspomagają działanie szkoły. Organizują na przykład zabawy, z których dochód zasila Radę Zapewne jednak pojawiają się różne problemy wychowawcze?... Tak jak w każdej placówce. Wydaje mi się jednak, że potrafimy sobie z nimi sami poradzić. Zawsze wspólnie z rodzicami podejmujemy działania w celu zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości. Jako ciekawostkę powiem, że w naszej szkole nie notujemy tak powszechnego gdzie indziej zjawiska wagarowania. Myślę, że w ten właśnie sposób procentuje ten dobry kontakt z rodzicami i znajomość środowiska. rozmawiała Stefania Karwatka Najważniejszą inwestycją w szkole w ostatnich dwóch latach było gruntowna modernizacja polegająca na ociepleniu, położeniu tynku szlachetnego i pomalowaniu całego budynku W skład Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych wchodzi oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum. Łącznie uczęszcza 151 dzieci z Jezierzyc Kościelnych, Zbarzewa i z Gołanic. Dzieci dowożone są autobusem szkolnym. W szkole pracuje łącznie 19 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi. Jest 10 sal lekcyjnych, 1 pracownia komputerowa, biblioteka z dwoma zestawami internetowego centrum informacji multimedialnej. Działa sklepik szkolny prowadzony przez samorząd uczniowski. Zajęcia dodatkowe dla uczniów organizowane są w różnej formie, w ramach tzw. godzin karcianych nauczycieli.

11 Zmiany we władzach Spółdzielni PHU Wiatrak we Włoszakowicach Z dniem 30 listopada Rada Nadzorcza odwołała z funkcji prezesa Zarządu Spółdzielni PHU Wiatrak Jerzego Walkowskiego, który wcześniej złożył rezygnację. W tym samym dniu rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył Tadeusz Krystians. Od 1 grudnia prezesem Spółdzielni został Paweł Miś, a przewodniczącą Rady Nadzorczej Mirosława Malepszak. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków, a jej kadencja trwa 4 lata. Walne zebranie odbywa się co roku, po sporządzeniu bilansu rocznego, natomiast raz na 4 lata zebranie przedstawicieli (udziałowców Spółdzielni) wybiera Radę Nadzorczą. Obecna kadencja zakończy się w 2010 roku, a więc zmiany nastąpiły w trakcie jej trwania. Obecnie Radę Nadzorczą tworzą: Mirosława Malepszak przewodnicząca, Andrzej Kaminiarz z-ca przewodniczącej, Tadeusz Krystians sekretarz, Irena Mądrzak członek, Urszula Kenkel członek. Zarząd Spółdzielni pozostaje 1- osobowy. S.K. Duże nadzieje wiążemy z rozwojem piekarni Mówi Paweł Miś, nowy prezes Spółdzielni PHU Wiatrak Rada Nadzorcza Spółdzielni zwróciła się do mnie z propozycją objęcia przeze mnie funkcji prezesa Spółdzielni. Zgodziłem się. Znam Spółdzielnię i jej działalność, ponieważ prawie cały czas miałem z nią kontakt. Nie jestem więc człowiekiem z zewnątrz. Działalność Spółdzielni na dzień dzisiejszy nie jest aż tak szeroka jak kiedyś. Prowadzimy stację paliw, ciastkarnię i piekarnię. Nie mamy natomiast już sklepów. Zatrudniamy 32 pracowników i 6 uczniów. Współpracujemy z osobami świadczącymi usługi transportowe i jest to współpraca stała. Sami nie zatrudniamy kierowców. Duże nadzieje wiążemy zwłaszcza z rozwojem piekarni. W ostatnich miesiącach poszerzyliśmy asortyment piekarni o produkcję ciast deserowych. W tej chwili nie prowadzimy sprzedaży detalicznej naszych wyrobów, w związku z tym informacje o rodzaju i asortymencie naszych towarów nie docierają w pełni do konsumentów. Chciałbym to zmienić. W planach mamy utworzenie sklepu firmowego we Włoszakowicach w którym moglibyśmy zaoferować do sprzedaży nasze wyroby piekarnicze i ciastkarskie. wysłuchała Stefania Karwatka Paweł Miś. Jest mieszkańcem Włoszakowic. Ma średnie wykształcenie ogólnokształcące. Od 25 lat udziałowiec Spółdzielni. Przez 4 kadencje był członkiem Rady Nadzorczej. W latach 80. pracował w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska jako kierownik transportu. Przez następne lata był szefem firmy produkującej narzędzia malarskie w Grotnikach. Do czasu wyboru na prezesa pracował w firmie Werner Kenkel w Krzycku Wielkim. Nasze Jutro 11 Nasze Jutro 11 Przede wszystkim nowoczesna stacja paliw Mówi Jerzy Walkowski, były prezes Spółdzielni PHU Wiatrak we Włoszakowicach W listopadzie 1999 r. w wyniku konkursu objąłem funkcję prezesa Zarządu Spółdzielni i pełniłem ją do końca listopada 2009 r. a więc przez 10 lat. Różnica zdań między Zarządem, a częścią Rady przyczyniła się do tego, że 16 listopada złożyłem pismo z prośbą o rozwiązanie ze mną umowy o pracę. Termin zwolnienia mnie z funkcji prezesa pozostawiłem w gestii Rady Nadzorczej. Z dniem 30 listopada zostałem odwołany ze stanowiska prezesa Spółdzielni. Rezygnując z funkcji prezesa dalej pozostaję jednak dalej członkiem Spółdzielni. Za największe i najważniejsze dokonanie w okresie sprawowania przez mnie funkcji prezesa Zarządu uważam budowę stacji paliw z częścią biurową. Rozpoczęto ją w 2004 r., a zakończono w roku Następnym ważnym dokonaniem było wyremontowanie i przebudowanie zgodnie z wymogami Sanepidu budynku piekarni. Podkreślić też trzeba w tym okresie wprowadzenie do produkcji wyrobów garmażeryjnych i modernizację całego działu cukierniczego. We wzmiankowanym okresie zagospodarowaliśmy także zbędne dla Spółdzielni tereny i magazyny poprzez ich sprzedaż nowym podmiotom gospodarczym. Obecnie Spółdzielnia posiada stabilną sytuację finansową, która przy dobrym zarządzaniu zagwarantuje jej dalszy rozwój. Spółdzielnia skupia 34 członków. Naszym wspólnym sukcesem jest przede wszystkim fakt, że poradziliśmy sobie w trudnych warunkach gospodarki rynkowej, jakie zapanowały w latach 90. Zwiększone zostały nawet udziały członkowskie ze 100 zł do 6 tysięcy. wysłuchała Stefania Karwatka Podziękowanie za współpracę Szanowni Państwo! Przez wiele lat wraz z wami tworzyłem część przedsiębiorstwa, jakim jest Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Wiatrak Włoszakowice z siedzibą we Włoszakowicach. Przez ten czas zdążyłem dobrze zapoznać się z całą załogą firmy i jej współwłaścicielami, tj. członkami tej Spółdzielni. Bywały różne chwile: jedne były radosne, inne mniej przyjemne. Wraz z Wami starałem się być częścią zespołu, który w trudach dążył do zrealizowania wytyczonych celów. Wieloletnia praca w tej Spółdzielni (początek od r., z kilkuletnią przerwą aż do chwili obecnej) była dla mnie lekcją życia. Dziś, gdy kończę pracę w tej firmie, pragnę wszystkim złożyć gorące podziękowania. Dziękuję za współpracę wszystkim byłym i obecnym pracownikom (szczególnie pracującym w czasie ostatnich 10 lat), wszystkim członkom Spółdzielni oraz emerytom i rencistom. Dziękuję również wszystkim klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym korzystającym z naszych usług, towarów i produktów. Dziękuję także za miłą współpracę z administracją samorządową na czele z Panem Wójtem Stanisławem Waligórą. Mam nadzieję, że nasze relacje nadal pozostaną na dobrym poziomie. Za to wszystko jeszcze raz dziękuję i życzę pomyślności w 2010 roku. Jerzy Walkowski

12 14 Nasze Jutro HISTORIA 12 Nasze Jutro Jest dzieckiem wojny. Urodził się mianowicie w roku 1939 w Bydgoszczy. Już w 1945 zamieszkał w Lesznie, gdzie spędził dzieciństwo i uczęszczał do szkół. W 1948 roku zapisał się do istniejącego wtedy jeszcze Klubu Ligii Morskiej. Tam poznał swojego kolegę i późniejszego przyjaciela Leona Borkowskiego, który był jego pierwszym nauczycielem jachtingu i prekursorem żeglarstwa w Boszkowie, a dziś patronuje zza grobu memoriałowym regatom o Błękitną Wstęgę Jeziora Dominickiego. W Lidze Morskiej Adam Wenda kolegował z żeglarzami, którym dziś przysługuje zaszczytny tytuł nestorów żeglarstwa w Leszczyńskiem: Florianem Jasiem, Ryszardem Szpręgielem, Witoldem Wendzonką i Mieczysławem Wojciechowskim. Pierwszy kurs na stopień żeglarza zdążyłem zrobić jeszcze w Lidze wspomina pan Adam. W 1953 zlikwidowano bowiem Ligę Morską jako organizację z tradycjami przedwojennymi, kiedy to nosiła dumną nazwę Ligii Morskiej i Kolonialnej. W jej miejsce komunistyczne władze utworzyły Ligę Przyjaciół Żołnierza. W klubie zaczął obowiązywać reżim wojskowy, który nie w smak był wielu miłośnikom białego sportu, jak nazywa się czasami żeglarstwo. Po pewnym czasie LPŻ przekształcił się w LOK, czyli Ligę Obrony Kraju. W LOK-u byliśmy tylko sekcją żeglarską, którą się coraz mniej interesowano i coraz mniej dotowano. Spowodowane to pewnie było tym, że procent ludzi wolnych duchem wśród nas, żeglarzy, zawsze był wysoki. W 1959 roku Zbigniew Sternal i Stanisław Sikorski stworzyli przy leszczyńskim oddziale PTTK nowy klub żeglarski pod nazwą Jacht-Klub Czapla. W 1962 roku Adam Wenda z grupą żeglarzy pod przewodnictwem instruktora Leona Borkowskiego opuścił struktury LOK-u i przeszedł do klubu Czapla. Leszczyńscy żeglarze postarali się o teren na północnej stronie Jeziora Dominickiego. W ten sposób powstała Bosman z Boszkowa Ogorzała od słońca twarz. Posiwiała broda. Jasne, proste spojrzenie. Na głowie czapka bejsbolówka. Już sam ten widok wywołuje skojarzenia z postacią jakiegoś wilka morskiego. Adam Wenda, bosman przystani jachtowej Marina w porcie Ośrodka Żeglarskiego gminy Włoszakowice w Boszkowie, jest dobrze znany wielu pokoleniom żeglarzy Ziemi Leszczyńskiej. ogólnopolska baza szkolenia żeglarskiego, która w najlepszym okresie swego istnienia szkoliła rocznie około 240 młodych żeglarzy. Organizowano rejsy po Mazurach i rejsy morskie, a po Jeziorze Dominickim ogólnopolskie regaty o Srebrną Czaplę. Fenomenem było, że uczestnicy regat żeglowali na sprzęcie dostarczonym w całości przez klub. Brak sprzętu pływającego to był w tamtym czasie wielki problem tłumaczy Adam Wenda. Podstawą było znalezienie instytucji patronackiej. Ja sam na przykład utworzyłem klub żeglarski w moim zakładzie pracy, którym były Zakłady Zbożowo- Młynarskie w Lesznie. Przez 10 lat regularnie startowaliśmy w różnych regatach i z czasem pozyskaliśmy dwa jachty klasy Omega. Z sentymentem wspominam też, jak w latach 70. prowadziłem pierwszy w Polsce kurs dla niepełnosprawnych-głuchoniemych. Po dwóch tygodniach mozolnej pracy wspólnie z kolegą Tadeuszem Partykiem pomogłem zdobyć patent żeglarza 11 kursantom. W roku 1991 pan Adam zakupił wspólnie z partnerką Dorotą Kubiak jacht klasy Orion. Od tego czasu wszystkie urlopy spędzają na wodzie, pływając tak rekreacyjnie, jak i sportowo. Największym zaszczytem jest dla nich zdobycie II miejsca w regatach papieskich na Jeziorze Pątnowskim w Koninie w 1999 roku, które odbywały się z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Licheniu. Udział w tych regatach był równocześnie pierwszym etapem dużego rejsu nad Zalew Szczeciński. Jego trasa wiodła przez Pątnów, jeziora Ślesińskie i Gopło oraz rzeki Noteć, Wartę i Odrę. Jednak naszym rejsem życia był rejs po Wiśle w 1997 roku zaznacza Wenda. Ale na ten temat to musielibyśmy się umówić na oddzielną rozmowę. Ponownie pan Adam: Od czasu przejścia na emeryturę naszą bazą wypadową było zawsze Jezioro Dominickie. Początkowo cumowaliśmy na przystani LOK-u. Nie byliśmy tam jednak gościnnie przyjmowani, więc w porozumieniu z kierownictwem upadającego PTTK przenieśliśmy się na zrujnowaną przystań PTTK przy ulicy Turystycznej. Wspólnie z Dorotą Kubiak, Zbigniewem Sternalem i Florkiem Jasiem zaczęliśmy porządkować teren przystani i cumować nasze jachty: Dodam i Krzysztof II. Zwróciliśmy się do gminy Włoszakowice z prośbą o zezwolenie na użytkowanie terenu przywodnego dla klubu seniorów-wodniaków Ziemi Leszczyńskiej. Wójt Gminy Stanisław Waligóra wyraził chęć odbudowania bazy żeglarskiej na tym ośrodku. Jednak wybudowanie bazy szkoleniowej, czyli stołówki, bazy noclegowej, sali wykładowej oraz zakup sprzętu żeglarskiego przerosło możliwości finansowe gminy, więc wójt zdecydował, że tańszą inwestycją będzie inwestycja w port żeglarski Marina. Zaproponował mi jako doświadczonemu żeglarzowi, abym miał pieczę nad rozwojem tego ośrodka. Od tego czasu Marinę zaczęła wspierać finansowo gmina Włoszakowice. Naprawione zostały pomosty, umocniono brzeg, zbudowano chodniki spacerowe z ławkami, zamontowane zostało oświetlenie pomostów- z pasją opowiada pan Adam. Przystań jachtowa Marina cieszy się dużym zainteresowaniem. Żeglarze są zauroczeni terenem i rozwojem portu. Przyjeżdżają z Poznania, Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy, Leszna

13 i Wschowy. Od kwietnia do października cumuje tutaj ok. 30 jachtów. Aby przedłużyć sezon cumowania, zamontowano dźwig do slipowania i wyslipowania jachtów i zbudowano ciąg sanitarno-socjalny. Obecnie Marina to jedyny dostępny dla wszystkich żeglarzy port nad Jeziorem Dominickim. Marina organizuje rejsy po jeziorze, biwaki i spotkania okolicznościowe, wypożycza kajaki. Klub żeglarski działający przy Marinie organizuje także w sezonie letnim regaty żeglarskie i rejsy po różnych innych akwenach. Od paru lat zespoły śpiewacze i seniorzy z gminy Włoszakowice regularnie urządzają w Marinie słynne lipcówki oraz uroczystość powitania i pożegnania lata. W oczach żeglarzy i turystów odwiedzających nasz port mamy opinię najlepiej zorganizowanej przystani cieszy się Adam Wenda, któremu dobro żeglarstwa w Boszkowie szczególnie leży na sercu. Stefania Karwatka Adam Wenda w czasie rejsu morskiego po Morzu Bałtyckim na jachcie żaglowym s/y Wagabunda w 1965 roku. Od lewej: Kazimierz Kolendowicz, Józef Werno (sternik), Stanisław Sikorski (kapitan), Adam Wenda (sternik) Słowniczek regaty wyścigi żeglarskie cumowanie garażowanie łódki przy pomoście slipowanie - wodowanie łódki wyslipowanie wyciąganie łódki z wody Ośrodek Żeglarski Gminy Włoszakowice MARINA Boszkowo ul. Turystyczna Włoszakowice Tel. kom Cennik sprzętu pływającego w Marinie: opłata za 1 godzinę: Kajak i Kanadyjka 8 PLN; Wielki trener (łódź do 20 os.) 90 PLN opłata za 1 dzień: Kajak i Kanadyjka 60 PLN HISTORIA Nasze Jutro 15 Nasze Jutro 13 Poświęcenie rzeźby sanitariusza w Sądzi 5 grudnia pod rzeźbą Sanitariusza w Sądzi, wzorowanej na postaci Czesława Kowalskiego ( ), odbyła się uroczystość poświęcenia rzeźby i odsłonięcia tabliczki poświęconej Czesławowi Kowalskiemu. Czesław Kowalski w latach przedwojennych i powojennych był znanym w okolicy felczerem i społecznikiem. Szkolił drużyny sanitarne PCK we Włoszakowicach i Bukówcu Górnym. Był żołnierzem Wojska Polskiego i wraz z drużyną włoszakowicką brał udział w Bitwie nad Bzurą. Po wojnie, gdy brakowało lekarzy i ludzi znających się na medycynie, niósł bezinteresowną pomoc wielu potrzebującym, nie tylko z terenu dzisiejszej gminy Włoszakowice. Uroczystość rozpoczął zespół śpiewaczy Echo z Sądzi pod kierunkiem Stanisława Michalaka. (Warto wiedzieć, że Czesław Kowalski przed laty założył w Sądzi pierwszy zespół śpiewaczy o takiej nazwie). Wśród przybyłych gości byli: wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, radni gminni Krystyna John, Zenon Mejza i Zygmunt Nędza, sołtys Sądzi Zdzisław Poloch i Krzycka Wielkiego Marzena Ratajczak, przedstawiciele Rad Sołeckich z obu wsi, przedstawiciele Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzycku Wielkim z kierownikiem Ośrodka lek. Andrzejem Biskupskim, lekarz Maria Zielnica, ks. proboszcz parafii Krzycko Małe Stefan Stachowiak, rodzina Czesława Kowalskiego córki, synowie i krewni, dyrektor Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim Józef Sajbura, poczet sztandarowy Szkoły z Krzycka Wielkiego, rzeźbiarz Jerzy Sowijak, który wykonał rzeźbę na zlecenie Zarządu Dróg Gminnych działającego w imieniu gminy Włoszakowice, członkowie zespołów śpiewaczych Echo z Sądzi i Śpiewaj z nami z Krzycka Wielkiego oraz mieszkańcy wsi. Biografię Czesława Kowalskiego przedstawiła uczennica ZS w Krzycku Anita Lipowa. Ks. Stefan Stachowiak rzeźbę poświęcił. Odsłonięcia tabliczki dokonała delegacja w składzie: Henryk Kowalski syn Czesława, Zenon Poloch - sołtys Sądzi i Andrzej Biskupski kierownik NZOZ w Krzycku Wielkim. W czasie uroczystości w plenerze śpiewał także zespół Śpiewaj z nami z Krzycka Wielkiego pod kierunkiem Szymona Gądy. Po części oficjalnej w sali wiejskiej w Sądzi odbyło się spotkanie przy kawie, podczas którego wspomnienia o Czesławie Kowalskim snuli ludzie, którzy go znali (na zdj.). S.K.

14 16 Nasze Jutro ZDROWIE I URODA 14 Nasze Jutro HISTORIA Obchody 91. rocznicy Powstania Wielkopolskiego Jak co roku 6 stycznia Bukówczanie obchodzili rocznicę przyłączenia się Bukówca do Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą proboszcz Marek Kantecki odprawiał w intencji parafian, szczególnie tych, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim. We mszy uczestniczyło sześć pocztów sztandarowych: Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, Zespołu Szkół im. ks. T. Kurpisza, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolniczego i Związku Hodowców Koni. Po mszy świętej, przy blasku pochodni, liczne delegacje złożyły kwiaty pod tablicami poległych i na grobie poległych powstańców. Kwiaty składali: Sołtys i Rada Sołecka, Wójt Gminy Włoszakowice, Ochotnicza Straż Pożarna, uczniowie bukówieckiej Szkoły, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Hodowców Koni, Kółko Rolnicze i bukówieckie Sokoły. W dalszej części, na sali widowiskowej Domu Kultury, obejrzeliśmy piękny program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy III Gimnazjum i Chóru Szkolnego. Piękny śpiew i recytacje wzruszyły niejednego widza. Zarówno uczniów jak chór przygotowała p. Anna Grochowczak. Część artystyczną zakończył pokaz programu telewizyjnego Spadkobiercy Powstania Wielkopolskiego, którego nagrania Telewizja Polska dokonała w Bukówcu ubiegłego roku, a który był emitowany w programie I TVP w dniu rocznicy wybuchu Powstania 27 grudnia. Uroczystości zakończyło wręczenie nagród w zawodach przeprowadzanych corocznie w dniu 6 stycznia. P. Dariusz Wandolski, który od 12 lat organizuje w bukówieckiej Szkole Bieg Powstańczy, wręczył nagrody jego tegorocznym zwycięzcom: Kacprowi Dudzikowi, Tomaszowi Głuszakowi i Dawidowi Marcinkowi. Druhna Dorota Świętek i druh Jerzy Kulas wręczyli nagrody w Turnieju Strzelania z Wiatrówki o Puchar Naczelnika i Naczelniczki SOKOŁA. W klategorii kobiet zwyciężczynie to kolejno: Donata Grzesiecka, Mirosława Paul i Dominika Danielewska, zaś w kategorii mężczyzn: Paweł Marcinek, Janusz Kordylas, Szymon Malepszak. Nagrody ufundowało Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ. Organizatorzy, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i Zespół Szkół im. ks. Teodora Kurpisza, dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji uroczystości, wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, jak również tym, którzy w dniu rocznicy pamiętali, by wywiesić na swym domu flagę narodową. Organizatorów cieszy duża ilość młodych ludzi uczestniczących w uroczystościach. Napawa to nadzieją, że słowa bukówieckiej poetki, Marianny Maćkowiak ni- gdy nie będą słowami pustymi: Zwycięstwo nasze, ucichły działa, Cieszą się nasi i Polska cała, Powstańcy Wielkopolscy!- Śpijcie spokojnie w Bukówieckiej ziemi, Niech Wam wieczna radość świeci, Dziś już my czuwamy, a po nas- nasze dzieci! Zofia Dragan * * * 11 stycznia miały miejsce uroczystości związane z obchodami 91. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na terenie gminy Włoszakowice. Udział w nich wzięli przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo, poczty sztandarowe, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych, delegacje szkół, przedszkoli oraz Urzędu Gminy Włoszakowice. Wójta gminy Włoszakowice reprezentowała Maria Rolka skarbnik gminy Włoszakowice. W uroczystościach uczestniczyła także Irena Przezbór przewodnicząca Rady Gminy. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele p.w. Trójcy Świętej we Włoszakowicach celebrowana przez ks. proboszcza Andrzeja Szulca. Poczty sztandarowe wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna z Włoszakowic, Polskie Stronnictwo Ludowe, Kółko Rolnicze, Włoszakowickie Bractwo Kurkowe, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. We mszy świętej licznie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z dyrektorem Ireneuszem Rogackim, delegacja Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP z przewodniczącą Lucyną Wójcik, delegacja z Przedszkola we Włoszakowicach z dyrektor Renatą Mejzą oraz sekcja werblistów z Andrzejem Żołędziejewskim. Po mszy świętej nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny (na zdjęciu) i złożone zostały wiązanki kwiatów na grobach powstańców wielkopolskich. Dla podkreślenia doniosłości uroczystości członkowie Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego oddali salwę honorową. Następnie uczestnicy obchodów udali się pod pomnik Powstańców Wlkp. do Zbarzewa, gdzie w dalszych uroczystościach uczestniczył ks. proboszcz parafii Zbarzewo - Hieronim Hała, poczet OSP ze Zbarzewa, młodzież z Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych z dyrektorem Mariuszem Zakrzewskim oraz mieszkańcy Zbarzewa. Na zakończenie obchodów odbyło się spotkanie w Sali wiejskiej w Zbarzewie, gdzie wystąpił zespół śpiewaczy Śpiewaj z nami pod kierunkiem Antoniego Kaczmarka. W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję za przygotowanie poczęstunku. Robert Kasperczak

15 20 lat minęło. Kalendarium najważniejszych wydarzeń gminnych Styczeń * 29 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Rady Gminy, na którym zaakceptowano umowę zawartą z Administracją Lasów Państwowych w sprawie przekazania samorządowi gminy parku wraz z zabudowaniami we Włoszakowicach Luty * 24 lutego zmarł nagle podczas sesji Rady Gminy Leon Hałupka, wieloletni radny Gminnej Rady Narodowej i RG Włoszakowice, członek Zarządu Gminy, mieszkaniec Grotnik Kwiecień * 29 kwietnia na posiedzeniu Zarządu Gminy podpisano umowę ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie na budowę hydroforni i stacji uzdatniania wody w Ujazdowie * Zarząd podtrzymał swoją decyzję dotyczącą przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa pałacu w Zbarzewie Maj * po remoncie oddano do użytku parter w pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach. Rada Gminy podjęła się remontu pałacu w celu przeznaczenia go nie tylko na centrum administracyjne gminy, ale także na cele kulturalne * 2 maja w Bukówcu Górnym Towarzystwo Gimnastyczne Sokół przy pomocy sołtysa i Urzędu Gminy zorga- OGŁOSZENIA Nasze Jutro 15 nizowało II Konkurs Powożenia Zaprzęgów Konnych * 3 maja na boisku w parku odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny i uroczysty koncert w sali trójkątnej w pałacu. Ks. proboszcz Andrzej Błaszak dokonał poświęcenia odrestaurowanych pomieszczeń pałacu Czerwiec * 27 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie boiska sportowego w parku we Włoszakowicach * w Boszkowieletnisku w sezonie letnim bezpłatnie codziennie są zbierane śmieci, wystawiane na drogę z prywatnych posesji Wrzesień * 1 września oddano do użytku tzw. małą szkołę. Udostępniono dziewięć pomieszczeń dla klas I III oraz salę gimnastyczną, pokój nauczycielski, szatnie i kuchnię oraz estetyczne sanitariaty i kabiny z natryskami * 28 września na kolejnej sesji Rady Gminy wpłynął wniosek o przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy gruntów położonych nad jeziorami w miejscowościach Dominice i Krzycko Wielkie na działki letniskowe. Listopad * 11 listopada w kawiarni Przy pałacu odbyło się spotkanie organizacyjne Bractwa Kurkowego * 14 listopada w sali widowiskowej w Bukówcu Górnym odbyła się promocja książki Stanisława Malepszaka pt. Bukówiec Górny na tle dziejów krainy przemęckiej * 26 listopada otwarto w Krzycku Wielkim nowy Ośrodek Zdrowia Grudzień * oficjalnie odwołano z funkcji sekretarza Gminy Irenę Michalską, która przeszła na emeryturę oprac. Stefania Karwatka Gmina Włoszakowice - dane za rok 2009 przygotowała kierownik USC Dorota Mierzyńska-Patrzała

16 16 Nasze Jutro KULTURA Międzynarodowy sukces Cantileny Żeński Chór Cantilena pod dyrekcją Marioli Jagodzik, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury we Włoszakowicach, zdobył III nagrodę w kategorii chórów do lat 21 na IV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Adwentowej i Bożonarodzeniowej, odbywającym się w Bratysławie na Słowacji w dniach 3-6 grudnia. Na festiwalu tym wystąpiły 22 chóry z całego świata: z Singapuru, Południowej Afryki, Rosji, Niemiec, Czech, Słowenii, Litwy, Irlandii, Słowacji i Polski. Polskę reprezentowały tylko dwa chóry: właśnie Cantilena i Warszawski Chór Chłopięcy. Przesłuchania konkursowe odbywały się w Pałacu Prymasowskim w centrum Starego Miasta przed międzynarodowym jury. W repertuarze konkursowym Cantileny znalazły się: Vere languores nostros Lottiego, Jesu dulcis memoria Gieburowskiego, Mater Dei Przybylskiego oraz Kołysanka polska Laprusa i Mozaika pieśni kolędowych w opracowaniu współpracującego z Cantileną poznańskiego kompozytora Antoniego Grefa. Ponadto poza przesłuchaniami Cantilena zaśpiewała też podczas specjalnego koncertu w miejscowym kościele Jezuitów i na bratysławskim rynku. Festiwalowi towarzyszył, zgodnie z Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim dobroczyńcom, dzięki którym możliwy był wyjazd do Bratysławy Chóru Cantilena W imieniu własnym i wszystkich chórzystek Mariola Jagodzik (dyrygent Chóru) i Stanisław Waligóra (prezes Chóru) rozpowszechnioną wśród naszych południowych sąsiadów tradycją, wielki adwentowy jarmark świąteczny, który przyciągnął tłumy turystów. Już sam udział w tym międzynarodowym festiwalu był dla Cantileny wielkim wyróżnieniem, a zdobyty w gronie nierzadko półprofesjonalnych, akademickich chórów brązowy medal - ogromnym sukcesem. Wyjazd Cantileny do Bratysławy możliwy był dzięki wsparciu finansowemu licznych darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych oraz Gminy Włoszakowice. Magdalena Urbaniak Więcej zdjęć na stronie organizatora: photo/list/129 Cantilena w czasie przesłuchań konkursowych w Pałacu Prymasowskim w Bratysławie Koncert kolędowo -noworoczny W niedzielę 17 stycznia w Sali Trójkątnej pałacu we Włoszakowicach odbył się otwarty koncert kolędowo-noworoczny, dedykowany szczególnie dobroczyńcom, dzięki którym Chór Cantilena mógł wyjechać na początku grudnia 2009 r. na IV Międzynarodowy Festiwal Pieśni Adwentowej i Bożonarodzeniowej do Bratysławy. Cantilena zdobyła tam III miejsce w kategorii chórów do lat 21. W niedzielnym koncercie oprócz Chóru Cantilena pod dyrekcją Marioli Jagodzik wystąpił Chór Męski im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Lecha Erberta oraz śpiewający soliści: Dominika Drzewiecka i Pawełek Kaczmarek. Akompaniowali na fortepianie Mariola Jagodzik i Marek Wodawski. Cantilena śpiewała m.in. Mozaikę kolędową w opracowaniu Antoniego Grefa, z którą wystąpiła w Bratysławie, a także pieśń Trzy dzwony z repertuaru Edith Piaf. Chór Męski przygotował m.in. premierowe wykonanie Chóru Myśliwych z opery Henryk VI na łowach z muzyką Karola Kurpińskiego oraz pieśni góralskiej Szumi jawor. Z aplauzem publiczności spotkało się także wspólne granie na fortepian na cztery ręce przez Mariolę Jagodzik i Marka Wodawskiego walca Nad pięknym modrym Dunajem Straussa. Śpiewająca asystentka pani Marioli w Cantilenie, Katarzyna Kaczmarek, ujawniła z kolei niemały talent recytatorski, wspaniale recytując pastorałkę Pasterze szli Ernesta Brylla. Koncert prowadzili: Paweł Borowiec, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, oraz stażystka w GOK Włoszakowice Magdalena Urbaniak. Stefania Karwatka

17 Z życia ŚDS Mikołajki Nasze Jutro 17 pięknie przystrojonych i obficie zastawionych stołów. Tam podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. A na stołach czekała na nas ryba po grecku i meksykańsku, makiełki, kapusta z grzybami, ryba smażona, barszcz oraz klopsiki rybne. Wszystko było tak pyszne, ze palce lizać. A na deser przepyszne ciasta upieczone przez nasze mamy oraz ciastka i pierniki upieczone przez nas samych. Po sytej wieczerzy przyszedł czas na gwiazdora, który i w tym roku nas nie zawiódł przynosząc piękne prezenty, za które ślicznie dziękujemy Fundacji Jesteśmy, wiec pomagamy. p. Janina Sz., p. Mariusz S. O gwarze Bukówca w świecie nauki Dnia 10 grudnia obchodziliśmy w ŚDS-ie mikołajki. Rada Domu zaplanowała na ten dzień wizytę Mikołaja, który rozdał wszystkim upominki w postaci worka świątecznego wraz z płytą ze zdjęciami z życia ŚDS. Jednak to nie był koniec atrakcji. Każdy z nas przygotował upominek, który później wręczał osobiście wylosowanej osobie. Drugą mikołajkową niespodzianką był wyjazd do kina do Poznania na animowany film pt. Renifer Niko ratuje święta, który wprowadził nas w świąteczną atmosferę. Po wizycie w kinie udaliśmy się do muzeum Arkadego Fiedlera znajdującego się w Puszczykowie. Tam mogliśmy zobaczyć, różne ekspozycje przywiezione z podróży oraz wykonane na wzór tego co Fiedler widział, zdjęcia, plakaty, instrumenty i owady. Po muzeum oprowadzili nas synowie p. Arkadego Fiedlera. Rada Domu zakupiła również książkę Andrzeja Mika Santa Marią do Indii, którą wykorzystamy do biblioterapii. Dziękujemy za mile spędzony dzień i wiele atrakcji podczas tego wyjazdu. Roman S. Uroczysta Wigilia Dnia 23 grudnia w ŚDS-ie obchodziliśmy przepiękną, uroczystą Wigilię, na której nie zabrakło zaproszonych gości. Był p. Ryszard Łopusiewicz, p. Izabela Kenkel wraz z córką, p. Anna Nowak, ks. Andrzej Szulc i reprezentant Rady Rodzin p. Stefan Dederek. Wszystko zaczęło się od wystawienia przez naszych aktorów przedstawienia wigilijnego i wspólnego śpiewu kolędy Jest taki dzień. Później p. Kierownik przywitała gości i złożyła wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Następnie wszyscy udaliśmy się do Gwara to język rodzinny, język żywy (...). Ktokolwiek nie badał starannie gwar swego języka, zna go tylko do połowy (prof. Witold Doroszewski za Charlesem Nordierem) Właśnie takie motto miała niezwykła uroczystość 30 listopada 2009 roku na Uniwersytecie Warszawskim, a mianowicie promocja portalu Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. Haliny Karaś. Jest to bardzo obszerny przewodnik multimedialny po gwarach polskich przygotowany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z naukowcami z ośrodków naukowych w całej Polsce. Przewodnik objęło swym patronatem Towarzystwo Kultury Języka i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co to ma wspólnego z Bukówcem? To, że gwara południowej Wielkopolski przedstawiona jest na tym portalu właśnie poprzez gwarę Bukówca. Materiały na stronę opracował prof. Jerzy Sierociuk z Zakładu Dialektologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który z naszą wsią związany jest od lat, tak przez Konkurs Gwarowy, jak też poprzez prowadzone w naszej wsi badania dialektologiczne i przygotowywany słownik gwary bukówieckiej. Promocja miała niezwykle uroczystą oprawę, zgromadziła znanych językoznawców z całej Polski, a także osoby zaproszone z miejscowości znajdujących się na portalu (stąd moja tam obecność). W programie między innymi były: prezentacja przewodnika multimedialnego po gwarach polskich dokonana przez prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Halinę Karaś oraz wykład prof. dr hab. Józefa Kąsia z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie pt. Regionalizm dziś szanse i zagrożenia. Szczególnie ciekawe były prezentacje tekstów z książki Dumacka góralska, dokonane przez autora książki prof. dr hab. Stanisława Hodorowicza, rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Profesor, w stroju podhalańskim, przedstawił swoje teksty pisane piękną gwarą z Podhala, prezentacji towarzyszyły zaś muzyczne impresje wygrywane na gęślach. Uroczystość zakończył występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca ZAWADY z Zawad w gminie Baranowo. Wszystkich zainteresowanych gwarą tak Bukówca, jak i innymi gwarami polskimi odsyłam więc na stronę.: www. gwarypolskie.uw.edu.pl Zofia Dragan

18 18 Nasze Jutro REKLAMY Zastępczy obrót oszczędnościowo-czekowy Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach informuje, iż z dniem 31 grudnia 2009 roku w Spółdzielczej Grupie Bankowej zakończył się zastępczy obrót czekowy. Oznacza to, że wypłaty na podstawie czeku będą realizowane tylko w siedzibie BS Włoszakowice oraz w Punkcie Kasowym w Krzycku Wielkim. Nie będzie można pobierać pieniędzy na Poczcie Polskiej oraz w innych bankach spółdzielczych. Z dniem 31 stycznia 2010 roku w Spółdzielczej Grupie Bankowej zakończy się także zastępczy obrót oszczędnościowy. Oznacza to, iż książeczkami oszczędnościowymi z wkładami płatnymi na każde żądanie prowadzonymi w BS Włoszakowice będzie można pobierać pieniądze tylko w siedzibie Banku oraz w Punkcie Kasowym w Krzycku Wielkim. Wypłaty gotówki poza siedzibą BS Włoszakowice będą możliwe tylko za pomocą karty bankomatowej. W przypadku pytań prosimy o kontakt w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego 29a; tel.: lub Lokata zimowa - 4 % * Termin: r. * Czas trwania: 3 miesiące * Oprocentowanie stałe * Minimalny wkład ,00 * Kapitalizacja odsetek po upływie terminu * Dla osób posiadających w Banku rachunek ror z dostępem do konta internetowego możliwość zakładania lokaty przez Internet Oprocentowanie podane jest w stosunku rocznym. BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Depozyty Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Wysokość gwarancji BFG: jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych euro gwarantowana jest w całości, w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych. Jakie depozyty nie podlegają ochronie? Skarbu Państwa; instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI; podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe; podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat; kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku) Zasady obliczania kwoty gwarantowanej: wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) traktowane są jako jeden depozyt, podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach. W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane? Niezależnie od waluty, w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu NBP z dnia upadłości. Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów. Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku? Po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej. Następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki są wypłacane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. LOKATA SGB LOKATA Z NAGRODAMI 11 stycznia 2010 roku w BS Włoszakowice rusza kolejna edycja Lokaty SGB pod nazwą Lokata z nagrodami. Aby wziąć udział w promocji wystarczy założyć lokatę na okres 6 miesięcy na kwotę minimum 500 zł w terminie od 11 stycznia do 7 kwietnia br. Oprocentowanie lokaty będzie stałe i wyniesie 5,00% w stosunku rocznym. Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki BMW 316i, a ponadto BS Włoszakowice gwarantuje notebook oraz ekspres ciśnieniowy. Po szczegółowe informacje zapraszamy Państwa do siedziby BS we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego 29A oraz do naszego Punktu Kasowego w Krzycku Wielkim przy ul. Krzyckiego 37. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W LOTERII!!

19 Chór Męski im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach zaprasza na Wieczorek taneczny 13 lutego 2010 r. godz sala GOK we Włoszakowicach Gra zespół PLAY. Cena biletu 120 zł od pary Zapisy przyjmuje: Bogusław Olejnik tel ; tel. kom OSP Jezierzyce Kościelne zaprasza chętnych na zabawę karnawałową 13 lutego 2010 r. od godz Wstęp 100 zł Zapisy przyjmują: Jan Przydrożny, Jacek Ciesielski, Ryszard Smoczyński V KABARETOWE OSTATKI 14 lutego w Bukówcu Górnym Zapraszamy na godz do Wiejskiego Domu Kultury Wystąpią kabarety: MASZTALSCY z Katowic, Kapela WIARUSY ze Śmigla, DZIURA z Bukówca oczywiście Nasze Jutro 19 Z okazji 80. urodzin Kochanej Mamie, Teściowej, Babci i Prababci Teresie Koniecznej z Dłużyny najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, mało smutku, dużo radości i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata składają Córka Cecylia z Mężem, Wnuki i Prawnuki Kochanym Rodzicom Melanii i Wiktorowi Lucerkom z Grotnik z okazji 60 - lecia pożycia małżeńskiego życzymy długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości otoczenia i najbliższych. Wszelkiej pomyślności i wielu łask Bożych życzą Syn Zdzisław z Żoną Aurelią, Wnuk Arkadiusz z Żoną Iwoną oraz Prawnuczka Joanna P o d z i ę k o w a n i e Bardzo serdecznie dziękujemy za pamięć i złożone życzenia z okazji 50. rocznicy naszego ślubu Maria i Adam Michalscy Kochanym Rodzicom i Dziadkom Donacie i Leszkowi Grzelkom z okazji 35. rocznicy ślubu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, miłości i błogosławieństwa Bożego składają Córki z Mężami oraz Wnuki: Roksana, Aleks, Oliwier

20 Gwiazdka 2009 w przedszkolach gminy Włoszakowice

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo