Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI. Nr. 3. T R E S G :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI. Nr. 3. T R E S G :"

Transkrypt

1 Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Nr. 3. T R E S G : DZIAŁ URZĘDO WY: Str. Poz. 18 Powołanie W ojewody Białostockiego Stefana Dybowskiego w skład Rządu Rzeczypospolitej powierzenie jego dotychczasowych obowiązków Wicewojewodzie mgr. W acław owi Białkowskiemu Pismo okólne Ministerstwa Ziem Odzyskanych z dnia 6 lutego 1947 r. w sprawie opieki nad inw alidam i w ojennym i i ich rodzinami O kólnik Nr. 11 Ministerstwa Ziem Odzyskanych z dnia 11 lutego 1947 r. w sprawie powołania Delegata Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów przy Dowództwie Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej Okólnik Nr, 12 Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1947 r. w sprawie uruchomienia okręgowych i obwodowych urzędów inwalidzkich Zarządzenie W ojew ody Białostockiego z dnia 14 lutego 1947 r. w sprawie powołania W ojewódzkiej Kom isji Osadnictwa Rolnego w województwie białostockim Pismo okólne W ojewody Białostockiego z dnia 7 lutego 1947 r. w sprawie ruchomości poniemieckich i opuszczonych O kólnik Nr. 2 W ojewody Białostockiego z dnia 6 lutego 1947 r. w sprawie preparatów biologicznych Zarządzenie Nr. 14 P rze w o d n icząc^^ W ojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Białymstoku 12 marca 1947 r W ykaz miast na obszarze Ziem Odzyskanych DZIAŁ N1EURZĘDOWY: Obwieszczenie o postępowaniu spadkowym Obwieszczenie o ponownej regulacji hipoteki. Ogłoszenie o zmianie nazwiska..... Ogłoszenie o zamierzonym nabyciu dzienników urzędowych Ogłoszenie w sprawie ustanowienia opłat za leczenie i utrzy powiatowych: Sw. Ducha i Zakaźnym w Łom ży Ogłoszenie o zaginięciu pieczęci.... Ogłoszenie o zrabowaniu pieczęci Zgłoszenia o zagubieniu dokum entów manie chorych w szpitalach

2 DZIAŁ URZĘDOWY 18. Powołanie W ojew ody Białostockiego Stefana Dybowskiego w skład R ządu Rzeczypospolitej i poruczenie jego dotychczasowych obowiązków W ic ewojewodzie Mgr. W acławowi Białkow skiem u. W dniu fi lutego br. dotychczasowy W o jewoda Białostocki Stefan Dybowski został p o w o ł a n y w skład Rządu Rzeczypospolitej na stanowisko Ministra Kultury i Sztuki. W zw iązku z tym Minister A dm inistracji Publicznej przesłał następujące pismo: Rlinister Adm inistracji Publicznej L. dz. Pers. 122'Bia 1-47 Warszawa, dn. 10 lutego 1947 r. Do Ob. Mgra. W acław a Białkowskiego W icew ojewody w B iałym stoku,,pow ierzam Obywatelowi aż do d alszych zarządzeń pełnienie obowiązków Woje w \y Białostockiego". Minister ( ) E. Osćbka-Morawski 19. PISMO OKÓLNE Ministerstwa Ziem Od zyskanych z dnia 16 lutego 1947 r. w sprawie opieki nad inw alidam i w ojennym i i ich rodzinami. O trzym ują wszyscy Ob. Ob. W ojew o dowie na obszarze Ziem Odzyskanych. Sprawa opieki nad inw alidam i wojennymi i pozostałymi po nich rodzinami nie jest należycie docenioną przez niektóre organa władz administracji publicznej, co daje powód do najróżnorodniejszych zażaleń ze strony ofiar wojny. W związku z powyższym Ministerstwo Ziem Odzyskanych prosi Ob. Wojewodę o' wydanie podległym władzom terenowym zarządzeń, zm ierzających do ścisłego przestrzegania postanowień art. od 58 do 63 ustawy z dnia 17. III r. o zaopatrzeniu in w alidzkim (Dz. U. R. P. Nr 2245, poz. 131) w przedmiocie pierwszeństwa oraz przym u sowego zatrudnienia inwalidów. Należy rów nież zwrócić uwagę na konieczność powoływania do kolegialnych organów z udziałem czynnika społecznego rów nież przedstawicieli Zw iązku Inwalidów Wojennych. W ten sposób um ożliw i się Inwalidom wojennym przedstawianie i realizowanie swych postulatów oraz uniknie powodu do słusznych często zarzutów,' że sprawy dla nich żywotne, załatw iane są bez ich udziału. Ob. Wojewoda zechce również pouczyć podległe Mu w ładze terenowe, że winny onp bardziej w nikliw ie zainteresować się potrzebami życia codziennego inw alidów wojennych i ich rodzin pamiętając, że wolność i wielkość P olski przywracał żołnierz polski w w alkach z najeźdźcą. Dyrektor Departamentu ( ) E. Q u i r i n i 20. OKÓLNIK Nr 11. M inisterstwa Ziem Odzyskanych z dnia 12 lutego 1947 r. w sprawie powołania Delegata Komitetu Eko nomicznego R ady M inistrów przy Dow ództwie Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. (otrzym ują wszyscy Ob. Ob. W ojew o d owie na obszarze Ziem Odzyskany ch) Uchw ałą Rady Ministrów ", dnia, 12 grudnia 1940 roku został powołany Delegat Kom itetu Ekonomicznego Rady Ministrów przy Dowództwie Północnej Grupy W ojsk Armii Radzieckiej. Na stanowisko Delegata powołany został ob. pik. Tokarski z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. Kingi Nr G (tei. Nr 277). Zadaniem Delegata jest załatwianie spraw, w ynikających z pobytu W ojsk R a dzieckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: i użytkowania przez A rm ię Radziecką przedsiębiorstw przemysłowych; 1) użytkow ania przez Armię Radziecką m a jątków ziemskich, gospodarstw rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, leśnych i rolnych; c) dostaw dla Armii Radzieckiej energii elektrycznej, wody, gazu oraz wszelkich innych świadczeń dokonywanych dla Arm ii Radzieckiej; d) wykonania um ów i k ontraktów zawartych z A rm ią Radziecką; e) transportu, łączności, żeglugi śródlądowej i morskiej dla celów A rm ii Radzieckiej; f) zakwaterowania poszczególnych oddziałów i członków Arm ii Radzieckiej; g) innych spraw na podstawie szczegółowych zleceń władz polskich.

3 \\ celu należytego usprawnienia biegu spraw, związanych z zakresem działania Delegata, zechce Obywatel Wojewoda, wydać stosowne zarządzenie wszystkim podległym władzom, urzędom i organom samorządu terytorialnego, ażeby w sprawach tych odnosiły się do Obywatela Wojewody, który z kolei p rzedstawi je bezpośrednio Delegatowi K om itetu Ekonomicznego Rady M inistrów. Do Ministerstwa Ziem Odzyskanych zechce Obywatel W ojew oda przedkładać jedynie sprawy w yjątkow ej wagi oraz w y m a gające centralnej interwencji. W yjątek od powyższej zasady stanowi sprawa likw idacji należności gm in za świadczenia zakładów użyteczności, publicznej w roku 1946, co do której Ministerstwo Ziem Odzyskanych podjęło się interwencji centralnie. W zw iązku z ustanowieniem urzędu Delegata Komitetu Ekonomicznego przy Dowództwie Północnej Grupy W ojsk A rm ii R a dzieck iej zechce Obywatel W ojewoda p rzypomnieć podległym władzom, urzędom i organom samorządu terytorialnego o ich obowiązkach w przypadku opuszczania przez oddziały Armii Radzieckiej różnych obiektów, które to- obowiązki wyszczególnione są.w art. 10 Dekretu z dnia 8 m arca 1946 roku o m ajątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. R. P. N r 13, poz. 87). W przypadkach tych lub w razie powzięcia wiadomości n zamiarze opuszczenia użytkowanych objektów przez oddziały Arm ii Radzieckiej -władze te, poza zw ykłym obowiązkiem zabezpieczenia, w inny przesłać natychm iastowy meldunek do Obywatela. W ojewody w celu stosownego zawiadomienia Delegata Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 21. O KÓLN IK Nr 12. Minister w iz ( ) W ł. Czajkowski Podsekretarz Stanu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1947 r. w sprawie uruchom ienia okręgowych i obwodowych urzędów inwalidzkich. Do Obywateli W ojewod ów i Prezydenta m. st. W arszawy W najbliższym czasie ukaże się w Dzienniku Ustaw R.P. uchwalony przez Radę Ministr ów w dn. 19. X II r. i zatwierdzony przez Prezydium K.R.N. w dn r. dekret o organach adm inistracji zaopatrzenia inwalidzkiego i rozporządzenie w y konawcze do tego dekretu. Ie akty ustawodawcze powołują do ży- <la Główny Urząd Inw alidzki i podległe m u kręgowe i Obwodowe Urzędy Inw alidzkie niezespolone z w ładzami adm inistracji ogólnej, jako władze 1 i II instancji do załatwiania całokształtu spraw inwalidzkich oraz ustalają ich siedzibę i zakres właściwości terytorialnej. W związk u z powyższym zarządzam, co następuje: 1) Z chw ilą ukazania się w Dzienniku Ustaw R.P. w spom nianych wyżej aktów u sta wodawczych, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, dotychczasowe oddziały spraw inw alidzkich w wydziałach opieki społecznej urzędów wojewódzkich, z wyjątkiem Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego oraz W ydziału Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego m. st. W arszawy rozpoczną urzędowanie, jako okręgowe urzędy inw alidzkie a referaty spraw inw alidzkich starostw, w k tó rych siedzibie przewidziane są obwodowe urzędy inwalidzkie jako obwodowe urzędy inwalidzkie. Oddział Spraw Inw alidzkich Urzędu Wojewódzkiego W arszawskiego ulega likwidacji, akta jego przejmie właściwy Okręgowy Urząd Inw alidzki powstały w Warszawie z Oddziału Spraw In w a lid z kich Z arządu Miejskiego m. st. W a r szawy. Ulegają również niezwłocznie likwidacji referaty spraw inw alidzkich tych starostw, w których siedzibie nie są przewidziane obwodowe urzędy inwalidzkie, a akta ich przejm ują właściwe obwodowe urzędy inwalidzkie, powstałe z referatów spraw inw alidzkich innych starostw względnie now oorganizow ane. 2) W przypadkach, w których urzędy in w alidzkie (okręgowe i obwodowe) nie będą posiadały jeszcze wykończonych w łasnych lokali, proszę Obywateli W ojew o dów (Prezydenta m. st. W arszawy) o zezwolenie im na tymczasowe korzystanie z dotychczasowych pomieszczeń i u rządzeń oddziałów i referatów spraw' inwa lidzkich- 3) Kierownictwo urzędów inw alidzkich obejm ą kierownicy dotychczasowych oddziałów i referatów spraw' inw alidzkich przekształconych na urzędy inwalidzkie na razie w charakterze pełniących obowiązki dyrektorów okręgowych względnie naczelników obwodowych urzędów in walidzkich. Cały pozostały personel oddziałów i referatów spraw inwalidzkich zarówno przekształconych na urzędy inwalidzkie jak i likw idow anych pozostaje w dyspozycji właściwych dyrektorów okręgowych urzędów inwalidzkich, aby dać im możność obsadzenia urzędów inwalidzkich personelem już obeznanym ze sprawami inw alidzkim i, i)' Do czasu przejęcia przez urzędy inwalidzkie tej części agend inw alidzkich,

4 która należy na podstawie dotychczasowych przepisów do władz skarbowych, a co nastąpi na podstawie specjalnego zarządzenia przewidzianego powołanym na wstępie dekretem kompetencje urzędów inwalidzkich są takie same, jak dotychczasowych oddziałów i referatów spraw inw alidzkich. Sprawy inw alidzkie wspomniane urzędy załatw iają w trybie i na zasadach dotychczasowych. Jedynie skład in w a lidzkich komisyj lekarskich ulega zmianie zgodnie z przepisami rozporządzenia w yk onawczego. Podsekretarz Stanu ( ) Dr E dm un d Giebartowski 22 ZARZĄDZEN IE W o j ewody Białostockiego, z dnia 14 lutego 1947 r. w sprawie pow ołania W ojew ódzkiej K om i sji Osadnictwa Rolnego w województwie białostockim. Na podstawie 3 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministrów Ziem Odzyskanych, A d m inistracji Publicznej oraz Rol nictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1947 r., w y danego w porozum ieniu z M inistrem S karbu okaz Żeglugi i H andlu Zagranicznego, sv sprawie komisji osadnictw a rolnego na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska i zarządzenia Ministra Ziem Odzyskanych, wydanego w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej, z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie pow ołania Komisji Osadnictwa Rolnego oraz zgodnie z dekretem z dnia 6 września 194(5 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego W olnego M iasta G dańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279 z 1946 r.) pow ołuję W ojew ódzką Komisję Osadnictwa Rolnego w składzie następującym: Przewodniczący Wojewoda Białostocki. Zastępca przewodniczącego Naczelnik W ydz. Społ.-Polit. Urzędu W ojew. M a tejko Czesław, Członkowie: 1. Przedstawiciel Wojew. Rady Narodowej Zachowicz Franciszek (na okres 1 roku kalendarzowego), 2. Przedstawiciel W ojew. Zarządu Z w iązku Samopomocy Chłopskiej Ogrzebacz Zdzisław (na okres 1 roku kalendarzowego), 3. Kierownik Działu Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojew. inż. Dumański Konstanty, 4. Referent D ziału Osadnictwa Wojew- Oddziału PU R Sielicki W iktor. Zastępcy członków: 1- Przedstawiciel Wojew'. Rady Narodowej Olejuicki Józef (na okres 1 roku kalendarzowego), 2. Przedstawiciel Zarządu W ojew. Z w iązku Samopomocy Chłopskiej Ladde K azimierz (ma okres 1 roku kalendarzowego), 3 Naczelnik W ydziału Urządzeń Rolnych Działu Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojew. - Bobowski Jerzy, 4. Podreferendarz D ziału Osadnictwa W ojew. Oddziału PU R Korewo Jan. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lutego 1947 r. p.o. Wojewoda Mgr. W acjaw Białkow ski Wicewojewoda 23 PISM O OKÓLNE W o jewody B iałostockiego z dnia 7 lutego 1947 r. w sprawie ruchomości poniemieckich i opuszczonych. Do Ob. Ob. N aczeln ików W ydziałów, Starostów Powiatowych i Prezydenta m. Białegostoku J j Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 77035, na podstawie pisma Ministerstwa Administracji Publicznej z dn ia 29 stycznia 1947 r. L. dz. I.00g.9281'46 w sprawie likw idacji ruchomości poniemieckich i opuszczonych oraz z uwagi na konieczność, dokumentarnego ustaleni;-: własności ruchomości tak przez urzędy państwowe i samorządowe, jak też przez pracowników zatrudnionych w tych urzędach zarządzam, cc następuje: 1) W szystkie podległe m i władze, urzędy, zakłady i instytucje państwowe i samorządowe sporządzą wykaz ruchom ości (m eble, maszyny, urządzenia biurowe, obrazy, dywany i t. p ) stanowiących bądź mienie poniemieckie, bądź opuszczone i to bez względu na to, czy ruchomości te były zinwentaryzowane, czy też nie. Powyższy wykaz należy w 2-ch egzemplarzach przęsła^ do Okręgowego'Urzędu Likwidacyjnego w B iałym stoku, który zwróci jeden egzemplarz urzędowi po zaopatrzeniu go w klauzulę o bezpłatnym nabyciu r u chomości. Po otrzymaniu zwrotnego egzemplarza wykazu, wszystkie ruchomości w n im fig u rujące powinny być zapisane do księgi inwentarzowej, a na w ykazie, winna być odnotowana pozycja w pisu do tej księgi (kartoteki). W rubryce skąd otrzymano należy odnotować,,wpisano,na podstawie wykazu Urzędu Likwidacyjnego w... z dnia Sam wykaz stanowić będzie dokument (załącznik) do księgi inwentarzowej. 2) Ruchomości, nie wchodzące i nie m a jące wejść w skład u rządzeń biurowych.

5 należy ująć w osobny wykaz i przekazać do dyspozycji Okręgowego Urzędu Likw idacy j nego, a na podstaw ie potwierdzenia odbioru toanż Urzędu skreślić z ksiąg inwentarzowych, o ile do tych ksiąg były już wniesione. 3) Ponadto należy zawiadomić wszystkich posiadaczy, którzy otrzymali ruchomości od urzędu, że są. oni obowiązani na zasadach ogólnych wystąpić do właściwego Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego z wnioskiem o nabycie ruchomości na własność, względnie z.deklarować zwrot posiadanych rzeczy. Wykona:nie powyższego zarządzenia winno nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca 1947 r. wz. W O JEW O DA ( ) Mgr, W. Białkowski W icewojewoda 24 OKÓLN IK N r 2. W ojewodyb iałostockiego z dnia 6 lutego 1947 r. w sprawie preparatów biologicznych Do Ob. Ob. Starostów Powiatowych i Prezyden ta m. Białegostoku. Zgodnie z reskryptem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 grudnia 1946 r. Nr W et.?-,i II- I'73, celem zaopatrzenia służby weterynaryjnej w Pańswie w niezbędny ilość niektórych biopreparatów koniecznych do zwalczania zaraźliw ych chorób zwierzęcych, zostały oddane do całkowitej dyspozycji Departamentowi Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i R.R. następujące surowice: różycowa, przeciwpomorowa świń, wąglikowa (końska i bydlęca), przeciw cholerze drobiu, szczepionki: przeciw w ąglikowi i przeciw pomor owi k ur oraz kultury: różycowa i malleina. Na podstawie zapotrzebowania Urzędu Wojewódzkiego Departament Weterynarii będzie przydzielał wymienione preparaty biologiczne. Organem m agazynującym i rozprowadzającym w terenie została wyznaczona Składnica "W eterynaryjna" Spółdzielnia Lek.-V» et. z o. u. w Warszawie wraz z jej wojewódzkimi oddziałami. W myśl tego reskryptu: 1) Powołuję stałą komisję wojewódzką, której zadaniem będzie rozdział przydżieonej przez Ministerstwo surowicy różycowej Pomiędzy powiaty wg. ich rzeczywistych poizeb. W skład komisji wojewódzkiej w ejdą: aczelnik W ydziału W eterynarii, jako przewodniczący, delegat W ojew ódzkiej Rady N a rodowej i delegat W ojewódzkiego Związku samopomocy Chłopskiej. 2) Zarządzam, ażeby Obywatele S taroowie powołali stałe powiatowe komisje w v adzie: powiatowego lekarza weterynarii jako przewodniczącego, delegata Powiatowej Rady Narodowej i delegata Z w iązk u Sam o pomocy Chłopskiej, dla rozdziału surowicy różycowej pomiędzy poszczególnych lekarzy weterynarii (absolwentów weterynaryjnych, studentów I I I i IV roku W ydziału Medycyny Weterynaryjnej, szkolonych felczerów weterynaryjnych tylko do szczepień różycowych w miejscowościach niezapowietrzonych pomorem św iń wyłącznie do akcji m a sowych szczepień przeciwróżycowych). W bec częstych zachorowań świń na różycę zarządzam, ażeby Obywatele Starostowie po porozumieniu się z Powiatowymi Z w iązkam i sam opom ocy Chłopskiej w term inie do 1-go kwietnia 1947 r. podali w ja kich miejscowościach i ile św iń w okresie wiosennym należy poddaj dobrowolnem u ochronnem u szczepieniu. W razie groźnego niebezpieczeństwa szerzenia się różycy świń, po myśli przepisów S 380 rozporządzenia M inistra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9. I r. (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 167) wyrażam zgodę, ażeby Obywatele Starostowie zarządzili szczepienia wszystkich świń chorych i podejrzanych a nawet zagrożonych w miejscowościach sąsiednich. Personel upraw niony do szczepień przeciwróżycowych w inien prowadzić ścisłą ewidencją rozchodu surowicy różycowej wraz z imiennymi w ykazam i posiadaczy zwierząt i ilością zaszczepionych u nich świń, odnotowując w' rejestrze: pochodzenie, serię i n u m er kontroli surowicy. Cena jednego litra surowicy różycowej i przeciw pomorowi świń wynosi zt. bez kosztów handlow ych. Opłaty zai szczepienia przeciw różycy pojedynczych sztuk, zależnie od wagi zwierzęcia, Ministerstwo ustaliło na zł., włączając w to koszta m ateriału szczepieniowego i środków dezynfekcyjnych. wz. W O JEW O DA ( ) A. Borowski Wicewojewoda 25. ZARZĄDZENIE Nr 14 Przewodniczącego W oj ewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w B iałym stoku z dnia 12 marca 1947 r. Na za&adzie 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30. I r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P Nr. 16, poz. 62) zarządzam ogłoszenie: a) piątego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państw a z m o cy art. 2 ustawy i b) szóstego w ykazu przedsiębiorstw, przejm ow anych na własność Państw a z m o

6 cy art. 3 u staw y z dnia 3. I r. (Dz, U. R. P. N r 3, poz. 17). Pow yższe przedsiębiorstw a przechodzą i podlegają przejęciu na w łasność P a ń stw a w całości w raz z n ieru ch o m y m i ru ch o m y m m ajątk iem i w szelkim i praw am i. N iedokładności w o k reślen iu nazw y lub przedm iotu przedsiębiorstw, w ym ienionych w w y kazach, nie m a ją znaczenia, jeżeli z c a łości ogłoszenia; w ynika, o jakie przedsiębiorstw o chodzi. Zw iązki sam orządow e, m iędzykom unalne, spółdzielnie albo zw iązki spółdzielni m o gą zgłosić do W ojew ódzkiej Kom isji do spraw upaństw ow ienia przedsiębiorstw w B iałym stoku sw oje praw a do przędsiębiorstw objętych w ykazam i, a w łaściciele przedsiębiorstw m ogą ponadto zgłosić zarzuty, że przedsiębiorstw o nie przechodzi, albo nie podlega przejęciu, na w łasność P ań stw a. W im ieniu zw iązków sam orządu te ry torialnego i zw iązków m iędzykom unalnych oraz w szelkich innych in sty tu cji, które w zw iązku z w ojną rozpoczętą w dniu 1 w rześ nia 1939 r. zostały rozw iązane lub u traciły faktyczną możnośjć działania, m ogą zgłaszać ich praw a w ojew ódzkie ra d y narodow e lub urzędy w ojew ódzkie. P raw a lub zarzuty w inny być zgłoszone u W ojew ódzkiej Kom isji do spraw u p a ń s t wowienia przedsiębiorstw w B iałym stoku w 30-dniow ym term inie od d aty -o g ło szen ia w y kazu i poparte w m iarę potrzeby dow odam i. U praw nienia przysługujące na p o d stawie w ym ienionego rozporządzenia R ady Ministrów z d n ia r. właścicielowi przedsiębiorstw a, p rzy słu g u ją w razie jego nieobecności krew nym w linii prostej (zstępnym i w stępnym, rów nież dzieciom nieślubnym), ro d zeń stw u, m ałżonkow i tudzież osobom, sp raw u jący m zarząd p rzedsiębiorstw a nieobecnego w łaściciela. Przew odniczący W ojew ódzkiej Komisji do spraw _upaństw ow ienia przedsiębiorstw w B iałym stoku Mgr. W ackiw B iałkow ski /alącznik do zarządzenia Nr. 14 Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia przedsięborstw w Białymstoku z dnia 12 marca 1947 r. W Y K A Z N r. 5 przedsiębiorstw u, p rz e c h o d z ą c y c h n a w ła sn o ść P a ń stw a z m ocy art. 2 u staw y z d n ia 3. I r. (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 17)

7 L P. Nazwa i przedmiot przeds ębiorstw a Miejsee jego położenia Właściciele 17 Młyn wodny Kowale, gm. \łieruni»zki, pow. Olecko 18 Młyn wodny Skrzypki, pow. Ełk 19 Młyn wodny Czyżewo-Chrapki, pow. Wys.-Mazow. 20 Tartak w. k o «ale. gm. Mieruniszki. pow. O lecko 21 Gorzelnia w. W iązowo, gin. Sokółka, pow. Olecko 22 Stolarnia mechauiczua Białystok, ul. Staszyca 1 23 Garbarnia Olecko 24 Zakłady Przemysłu Drzew nego Gołdap 25 T arlak parowy Adamowo, pow. Gołdap 26 Cegielnia Nr, 2 Pisanica. pow. Ełk 27 Cegielnia Garlówka. gm. Jucha, pow. Kik Przew odniczący (Mgr. Wacław Białkowski) Załącznik do zarządzenia Nr. 14 Przewodniczącego W ojewódzkiej k o misji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Białymstoku z dnia 12 marca 1947 r. WYKAZ Nr. 6 przedsi ębiorstw, przejm oinanych na w łasno ść Państwa z mocy art. 3 ustawy z dnia r. (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 17). L.p. Nazwa i przedmiot przedsiębiorstwa Miejsce jego położenia Właściciele 1 Młyn motorowy Gródek, pow. Białystok Mojżesz, Giersz i Ab ram bracia Wagman 2 M łyn motorowy Milejczyce, pow. Bielsk-Podlaski S. Dzierżko 3 Młyn motorowy m. Sokółka, ul. Nowa 4 Warsztaty samochodowe Białystok, ul. Mazowiecka 42 5 Polowanie i czesanie wełny (wykończalnia) os. Gródek, pow. Białystok 6 Tartak os. Gródek, pow. Białystok. 7 Młyn motorowy Sejny, pow. Suwałki 8 Tkalnia mechaniczna Białystok, ul. Czysta Nr. 5 b. Abraham Pitkowski 9 Fabryka włókiennicza Białystok, ul. Jurowiecka 12 Galpern i Krikun 10 Garbarnia Suwałki, ul, Utrata-Długa Nr Terpen ty niarnia Tama"* Terpentyniarnia Borysowszczyzna" gm. Rajgród, pow. Szczuczyn Borysowszczyzna, gm. Mielnik, pow. Bielsk-Podlaski 13 Fabryka gwoździ drewn., kopyt szewckich, kafli i glazury Siemiatycze, pow. Bielsk-Podlaski BeJkies i S-ka 14 Terpentyniarnia os. Nurzec, pow. Bielsk-Podlaski Chaim Goldfeder 15 Kafłarnia os. Milejczyce pow. Bielsk-Podlaski Szyja Lewinzon i S-ka 16 D om Handlowy i Biuro Transportowe..Izaak Sztejn i Syn. Białystok, ul. Poleska Izaak Sztejn i Syn Przew odniczący (Mgr. Wacław Białkowski)

8 W Y K A Z M S A S T n a o b s z a r z e Z i e m O d z y s k a n y c h

9

10

11

12

13

14 D Z I A Ł N I E U R Z Ę D O W Y O B W IE SZC ZEN IE o p ostępowaniu spadkowym Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Grajewie w ojew ództw a białostockiego obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadkowe po zm arłym W ładysławie Dębowskim. właścicielu nieruchomości m iejskiej w Grajewie przy ul. 11 Listopada pod Nr m iejskim 7, obejmującej plac 3125 metr. kw. z budynkam i, pochodzącej z nabyciai i w y dzielenia z głów nych dóbr Grajewo Lit. M. Termin zamknięcia, postępowania spadkowego wyznaczono na dzień 15 lipca 1947 r. W powyższym terminie osoby zainteresow ane winny zgłosić swe prawa w tymże dziale hipotecznym pod skutkam i prekhizji. Grajewo 21 lutego 1947 r. OgL: 1-sze O B W IE SZC ZE N IE o ponownej regulacji hipoteki. Oddział Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Grajewie województwa! białostockiego na miasto i powiat szczuczyński obwieszcza, że nieruchomość położona w m. Grajewie przy ulicy 11 Listopada, pod N r m iejskim 7, obejm ująca placu 3125 mtr. kw. z budynkami, należąca do W ładysław a Dębowskiego z tytułu kupna i wydzielenia z głównych dóbr Grajewo lit. M. wywołana została, wobec zniszczenia w czasie wojny księgi hipotecznej Grajewo Litera L. Place Budow lane", do ponownej regulacji hipotecznej i że termui regulacji wyznaczono na dzień 15 lipcą 1947 roku. W terminie powyższym wszyscy interesowani w inni się zgłosić do O ddziału H i potecznego Sądu Grodzkiego w Grajewie pod skutkam i prekluzji. Grajewo, dn. 21 lutego 1947 roku. Ogł. 1-sze OGŁOSZENIA o zm ianie nazw iska Urzącl W ojewódzki Białostocki podaje do wiadomości, że na mocy orzeczenia. W o jewody Białostockiego z dnia 30. I r. Nr OC G'24-7 nazwisko obywatela polskiego Henryka Goldmana, syna Salomona i Marii z óawryłowiczów. ur. dnia 23 marcai 1910 r. w Sosnowcu, województwa śląsko-dąbrowskiego, zamieszkałego w Białymstoku przy ul. Częstochowskiej Nr 5, zostało zmienione na JAJROSZ. Nowe nazw isko zastępuje dotychczasowe. ----x ---- Urząd W ojewódzki Białostocki podaje do wiadomości, że na mocy orzeczenia W o jewody Białostockiego z dnia 17 lutego 1947 roku Nr OC nazwisko Piotra H aw ryluk a, syna Dionizego i Wominiki z Semeniuków, urodzonego w Krzemieńcu na W ołyniu, zam. w Augustowie, zostało zmienione na G ŁOW ACKI. Nowe nazwisko zastępuje dotychczasowe. Powyższa zm iana rozciąga się :na żonę Piotra Haw ryluka, Irenę-.\Iarię z Milczarków i córkę Konstancję, urodzoną 30. V II r. w Krzem ieńcu. ---x--- Urząd W ojewódzki Białostocki podaje do wiadomości, że na mocy orzeczenia W o j ewody Białostockiego z dnia 28 lutego 1947 r.,nr OC nazwisko obywatela polskiego Mieczysława Szpiro, syna Sam uela i Teresy z Rozenbergów, urodzonego dnia 23 czerwca 1923 roku w W arszawie, zam ieszkałego w Białymstoku, przy ul. Smolnej Nr 19, zostało zmienione na: SAW ICKI. Nowe nazwisko zastępuje dotychcaasowe- Powyższa zmiana nazwiska rozciąga się na żonę petenta Alinę-D anutę z Paczkowskich Szpiro. OGŁOSZENIE o zamierzonym nabyciu dzienników urzędowych Urząd W ojewódzki Białostocki zakupi roczniki Dziennika Ustaw z lat Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, skorowidze Hausnera oraz roczniki Białostockiego Dziennika W ojewódzkiego z lat przedwojennych. Zgłoszenia ustne lub pisemne przyjm uje oddział a d m i nistracyjno-prawny- Urzędu Wojewódzkiego, pokój Nr 63, Nr tel OGŁOSZENIE W yd ziału P owiatowego w Łom ży w sprawie ustanowienia opłat za leczenie i utrzym anie chorych w szpitalach powiatowych: Św. D ucha i Zakaźnym w Łomży. Łomżyńska Powiatowa Rada Narodowa na wniosek W ydziału Powiatowego w Ł o m ży w dniu 14 lutego 1947 r. uchw aliła opłaty za leczenie i utrzym anie chorych w szpitalach wyżej w skazanych z dniem 1 stycznia 1947 r. podwyższyć do 200 zł za dobę. Powyższa staw ka obowiązuje bez w zględu na to czy chory opłaca należność sam czy też Ubezpieczalnia Społeczna lub inne urzędy i instytucje. OGŁOSZENIE c zaginięciu pieczęci W dniu 19 sierpnia 1946 r. zagubiono w kancelarii Zarządu Gminnego w Klukowie powiatu wysoko - mazowieckiego pieczęć

15 okrągłą z godłem Państw a i napisem:,,z a rząd gminy Klukowo pow. Wysoko-Mazowieckiegio. Podając powyższe do wiadomości Zarząd gm inny w Klukow ie zaznacza, że dokum enty ostemplowane w ym ienioną pieczęcią, po dniu 19 sierpnia 1946 r., uważane będą za nielegalne. OGŁOSZENIE o zrabowaniu pieczęci Z posterunku MO Szypliszki powiatu suwalskiego zrabowano pieczęć nagłówkową o treści: Posterunek M O. w Szypliszkach. D ata... N r... Podając powyższe do wiadomości Powiatowa Komenda M.O. w Suw ałkach zaznacza, że: 1) dokumenty ostemplowane zrabowaną pieczęcią po dniu 26 stycznia 1947 r. będą uważane za nielegalne. 2) rfazwa wymienionego wyżej posterunku brzmi obecnie: Posterunek M. O. w Zaboryszkach". Zagubienia dokum entów zgłosili: 1) Bajda Stanisław, zam. we wsi Uchowie gm iny Juchnowiec powiatu białostockiego zaświadczenia rejestracyjnego, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w B iałym stoku. 2) Bakunowicz Nadzieja, zam. w B iałymstoku przy ul. Stołecznej Nr 43 m. 2 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku. 3) Bezubik E dm und, zam. w Białym stoku przy ul. Warszawskiej Nr 117 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w B iałym stoku; karty rejestracyjnej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Białymstoku; zaświadczenia z miejsca pracy, wyd. przez Szpital G arnizonowy w Białym stoku. 4) Bielawski Adam, zam. w Uchowie gminy Juchnowiec pow iatu (białostockiego dowodu osobistego, wyd. przez Zarząd Gminny w m. Juchnowcu w 1945 r.; karty rejestracyjnej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w B iałym stoku 1945 r. 5) Błaszyk Zenon, zam. w Gołdapie województwa białostockiego przy Placu Z w y cięstwa Nr 3 legitymacji służbowej Nr 395 serii E koloru zielonego, wyd- przez W o jewódzką Komendę M O w Bałym stoku. 6) Borczon Henryk, zam. we wsi Gniazdowie gm iny Lubotyń powiatu łom żyńskiego tymczasowego zaświadczenia tożsamości, wyd. przez Zarząd Gminny w Lubotyniu; karty rejestracyjnej, w'yd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Łom ży w dniu 13. X II r. 7) Brener. W eronika, zam. w B iały m stoku przy ulicy Kupieckiej Nr 30 dowodu osobistego, wyd przez władze niemieckie w miejscowości Schnejdem ild k. Olsztyna w 1943 r. 8) Chociej Józef. zam. w^e wsi Sokolanach gm iny Sokółka powiatu sokolskiego województwa białostockiego dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne w m. Sokółce. 9) Duda Leon, zam. w Białymstoku przy ul. G runw aldzkiej Nr 3 m. 3 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku; m etryki urodzenia, w yd. przez Parafię Prawosławną w B iałymstoku. 10) Gaca Józef,.zam. w Białym stoku przy ul. Serwitutowej N r 12 dowodu osobistego przedwojennego, wyd. przez Zarząd Miejski m. M ichałow a pow iatu białostockiego; książeczki wojskowej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Białymstoku. 11) Gibulski Kazimierz, zam. w B ia ły m stoku przy ul. Łąkowej Nr 3 książeczki wojskowej, wyd. przez Dowództwo 4-go P u ł ku 2-giej Dywizji Piechoty w Kielcach. 12) Gierman W ładysław, zam. w B iałymstoku przy ul. Antoniukowskiej Nr 36 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku; książeczki wojskowej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Białymstoku. 13) Golonko Mikołaj, zam. w B ia ły m stoku przy ul. Szosa Południow a N r 61) m. 1 karty rejestracyjnej, wyd. przez Rejonową Komendę U zupełnień w m. Krośnie w o jewództwa poznańskiego. 14) Hendzel Konstanty, zam. w B iały m stoku przy ul. Surażskiej N r 6 m. 4 karły rzemieślniczej Nr 82 num er dziennika X 669 z dnia 12. VI r. w yd. przez Z a rząd Miejski m. Białegostoku. 15) Isakiewicz W ładysław, zam. w Białymstoku przy ul. Łącznikowej Nr 5 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w B iałym stoku; zaświadczenia odroczenia służby wojskowej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Białym stoku. 16) Iw aniuk Izaak, zam. we w;si Gradocznym gm iny Narew pow iatu bielsko - podlaskiego zaświadczenia rejestracyjnego, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Bielsku-Podlaskim w październiku 1944 roku. 17) Januszkiewicz W acław, zam. w B iałym stoku przy ul. Surażskiej Nr 55 arkusza ewidencyjnego, wyd. przez Pełnomocnika Okręgowego PK W N w Grodnie. 18) Jung Stanisław, zam. w Białyanstoku przy ul. Topolowej Nr 14 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku; legitymacji służbowej, wyd. przez Powiatową Centralę Hand Iową Oddział w Białymstoku. 19) Kaczyński W ładysław, zam- w cegielni.,kozłowszczyzna gminy Bacieczki powiatu białostockiego dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niem ieckie w m. Starosielcach powiatu białostoc

16 bistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku. 28) Kulesza Józef, zam. we wrsi Jabłońi- Dąbrowie gm iny Piekuty powiatu wysokomazowieckiego dowodu osobistego, wyd przez b. wiedze okupacyjne niemieckie w Piekutach. 29) Kurm as Antoni, zam. w Suw ałkach województwa białostockiego przy ul. Emilii Plater Nr 1 legitymacji służbowej Nr 1212 serii E koloru zielonego, wyd. przez W ojew ódzką Komendę M.O. w Białym stoku. 30) Laszkowski Aleksander, zam. w m. Suwałkach województwa białostockiego przy Powiatowej Komendzie M O. legitym acji służbowej Nr 1266 serii E koloru zielonego, wyd. przez W ojew ódzką Komendę MO w Białym stoku. 31) Lenczewski Antoni, zam w B iały m stoku przy ul. Mazowieckiej Nr 27 dow o du osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w Turośli Kościelnej gm iny Juchnow iec powiatu białostockiego. 32) Łapińska Ludw ika, zam. w B iały m stoku przy ul. W arszaw skiej Nr 109 do kiego; książeczki wojskowej i zaświadczenia w odu osobistego, wyd. przez b. władze okunową rej estracyjnego, wydanych przez Rejopacyjne niemieckie w B iałym stoku. Komendę Uzupełnień w Białym stoku. 33) Łoś Sabina, zam. w Białymstoku 20) Kalinowski Nikita, zam. we wsi Hukowiczach gm iny i pow iatu bielsko-podlaskiego przy ul. Babińskiej Nr 5 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne nie - zezwolenia na broń palną krótką mieckie w Białymstoku. Nr G 19097, zezwolenia na broń palną d łu gą oraz legitymacji członkowskiej Nr 2454, 34) Łukow ski Antoni, zam. w B iały m stoku przy ul. Niecałej N r 8 dowodu osobistego, wydanych przez Powiatowy Komitet PPR wyd. przez b. władze okupacyjne w Bielsku-Pódlaskim; książeczk i wojskowej, niemieckie w Białym stoku. wyd. przez władze radzieckie w 1939 roku 35) Łuksza Leon, zam. we w si Nowosadach, -miny Michałowo powiatu białostoc w Bielsku-Podląskim; zaświadczenia zwol nienia z lagru w Chochenburgu. kiego zaświadczenia bezterminowego, 21) Konecka Antonina, zam. w B iałym wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień stoku przy ul. Horodniańskiej Nr 12 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u w Białym stoku. 301 Magnes Halina, zam. w Białym stoku przy ul. Brrna Nr 96 dowodu osobi pacyjne niemieckie w Białym stoku. 22) Koneszko Józef, zam. w m. Sejnach stego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku. powiatu suwalskiego karty rejestracyjnej wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnić i 37) Majewski Stanisław, zam. w m. Grajewio województwa białostockiego przy ul. w Suwałkach; -dowodu osobistego wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie. D-ia Nowickiego Nr 1 dowodu osobistego. wyd. przez b. władze okupacyjne nie 23) Koniaków Lidia, zam. w B iałym stoku przy ul. Sosnowej Nr 104 m. 5 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupa wyd. przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w mieckie w Grajewie; legitymacji służbowej cyjne niemieckie w Białymstoku. Olsztynie; dokum entu, stwierdzającego rozbrojenie.niemców w roku ) Konopko Hipolit, zam. we wsi Cieciorkach gm iny Długobórz powiatu ło m ży ń 38) Markiewicz Józef, zam. we wsi Kościuka c h gm iny Barszczewo powiatu biało skiego karty rejestracyjnej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Łomży. stockiego karty rejestracyjnej, yvyd. prze z 25) Koszelewski Aleksander, zam. we Rejonową Komendę Uzupełnień w B ia ły m wsi Grabówce gm iny Dojlidy pow iatu b iałostockiego dowodu osobistego, wyd. W arszawę" i za W ał Pomorski", wydanych stoku; zaświadczeń o odznaczeniach:,,za przez władze radzieckie w D ojlidach w 1940; przez l-szy Samodzielny Baon Sanitarny 20) Kowalska W ładysław a, zam. w B ia1-szej Dywizji Piechoty; zaświadczeń o odznaczeniach: łym stoku przy ul. W idok N r 9 legitym a cji służbowej, wyd. przez Dyrekcję Okręgową,,za Odrę i,,za B erlin", wyda nych przez 2-gi Pułk 1-szej Dywizji Piechoty. PKP w Olsztynie. 27) Krasowska Elwira, zam. w B ia ły m stoku przy ul. Brackiej N r 2 dowodu oso 39) Michałowski Antoni, zam.. w Ełku województwa białostockiego przy ul. W o j ska Polskiego N r 50 dowodu osobistego, wyd. przez władze radzieckie w Nowogródku; karty rzemieślniczej, wyd. przez Zarząd M iejski m. Białegostoku. 40) Mips Maria, zam.. w Białymstoku przy ul. Obwodowej N r 4 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w B iałym stoku. 41) Moszczański Gabriel, zam. w B iałym stoku przy ul. Pięknej N r 15 tym czasowego zaświadczenia tożsamośći wyd'. przez Komendę MO w Białym stoku w 1944 r. 42) Muszyc Barbara, am. w Białym stok u przy ul. Sosnowej N r 44 dowodu osobistego, wyd, przez b. władze, okupacyjna niemieckie w m- Kam ieńcu - Litew skim pow iatu brzeskiego; dowodu osobistego przedwojennego, wyd. przez Zarząd Miejski m- K a m ieńca Litewskiego pow iatu brzeskiego- 43) Nie wińska Bronisława, zam. w B iałym -ku przy ul. Myszyniec kie j Nr 10 dow-.ulu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie we wsi i gminie W y szki pow iatu bielsko-podlaskiego województwa białostockiego.

17 43) Niew ińska Bronisława, zam. w B ia du osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjnie niemieckie w Białym stoku. łym stoku przy ul. Myszynieckiej Nr 10 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze 54) Popławska Bronisława, zam. w B iałym stoku przy ul. W róbla Nr 7 m. 1 do- okupacyjne niemieckie we wsi i gminie W yszki powiatu bielsko-podlaskiego w ojew ództw a białostockiego. pacyjne niemieckie w B iałym stoku na naz w odu osobistego, wyd. przez b. władze o k u 44) Nowicka Barbara, zam. w B iały m wisko Sosnowskiej Bronisławy. stoku przy ul. Alejowej Nr 3 dowodu 55) Popławski Karol, zam. w B iały m osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Biatym stoku. stoku przy ul. Sienkiewicza Nr 09 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku. 45) Oksiutowicz Helena, zam. w B ia ły m stoku przy ul. Piłsudskiego N r 58 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupa Mężeninie gm iny R utki powiatu łom żyń 50) Rakowski Bolesław, zam. we wsi cyjne niemieckie w m. Łapach pow. wysoskiego karty rejestracyjnej, wyd. przez ko-mazowieckiego; odpisu patentu, na prowadzenie handlu włókienniczego, wyd. przez 57) Rogiński Heronim, zam. w Łomży Rejonową Komendę Uzupełnień w Łomży. Państwowa Centralę Handlową Oddział w przy ul. Nowej Nr 7 wojskowej karty rejestracyjnej, wyd. w dniu 17. X II r. Białym stoku. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w 40) Orzechowski Józef, zam. w B iałym Ostrowi - Mazowieckiej. s to k u przy ul. W iktorii Nr 18 - karty rejestracyjnej, w yd. przez Rejonow ą Komen 58) Roszko W incenty, zam. w B ia ły m stoku pyzy u l., Malinowskiego Nr 9 m. 5 dę Uzupełnień w B iałym stoku; karty rejestracyjnej, wyd. przez Wojewódzki Oddział dowodu osobistego, wyd. przez b. władze P U R w Białym stoku. 47) Pawelski Feliks, zam. w Zambrowie powiatu łomżyńskiego przy ul. Kościuszki Nr 4 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w W arszawie; patentu, wyd. przez Urząd Skarbowy w Łomży; książeczki wojskowej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w W arszawie; karty spialenia, wyd. p r z e z B iuro Odszkodowań w Warszawie; karty rzemieślniczej, wyd. przez Zarząd Miejski m. stoł. Warszawy. 48) Pelikan Zbigniew, zam. w B iały m stoku przy ul. W arszaw skiej Nr 05 karty ewidencyjnej m otocyklu m arki,,puch" 200 Nr rejestracyjny 10809, Nr silnika wyd. przez Okręgowy Urząd Samochodowy w Białym stoku. 49) Pietrusiewicz Izydor, zam. w B ia łym stoku przy ul. Bema Nr 14 3 tymczasowego zaświadczenia tożsamości, wyd. przez Zarząd Miejski m. Białegostoku. 50) Piotrowska Kazim iera, zam. wr B iałymstoku przy ul. Ciepłej Nr. 30 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w' B iałym stoku. 51) Podsiadło Stanisław, zam. w m. Starosielcach powiatu białostockiego przy ul. Polnej Nr 11 karty powołania, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w B ia ły m stoku w 1945 r. 52) Pogorzelska Mieczysława, zam. w Białymstoku przy ul. Pułkowej Nr 10 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w B iałym stoku: legitym acji członkowskiej, wyd. przez,.bratnią Pomoc przy Szkole Głównej H andlowej w Łodzi; legitymacji studenckiej, w'yd. przez Kierownictwo Szkoły Głównej H andlowej wr Łodzi. 53) P o łun in Maria, zam. w B iałym stoku przy ul. W asilków skiej Nr 11 dowo okupacyjne niemieckie w Białym stoku. 59) Rozwadowski Konstanty, zam. w Białymstoku przy ul. Tarnowskiej Nr 23 książeczki wojskowej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w B iały m stoku; dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w Białym stoku. 00) Sawicki Eugeniusz, zam. we wsi Dorotynce gm iny Narew powiatu bielsko-podlaskiego legitymacji nauczycielskiej, wyd. przez Inspektora Szkolny w Bielsku-Rodlaskim województwa białostockiego; dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w m. Narwi powiatu bielsko-podlaskiego; karty rejestracyjnej Nr 228, w y d. przez Rejonow ą Komendę U zupełnień w Bielsku-Podlaskim.. 01) Selmaj Piotr, zam. w Białyrmstoku przy ul. Smolnej N r 20'1 tymczasowego zaświadczenia tożsamości, wyd. przez Zarząd Miejski m. Białegostoku. 02) Sielski Stanisław, zam. w B iały m stoku przy Powiatowej Komendzje MO zaświadczenia rejestracyjnego, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Radom iu. 03) Sobocin Ryszard, zam. w' Białymstoku przy ul. Krzywej Nr 8 prawa jazdy samochodem, wyd. przez Okręgowy Urząd Samochodowy w Białymstoku. 04) Stasiew icz Sergiusz, zam. w' B ia ły m stoku przy ul. Mazowieckiej Nr 31 m. 3 dowodu osobistego, wyd. przez władze radzieckie w m. Sokółce województwa białostockiego w' 1940 roku. 05) Staw ikow ska Alojza, zam. w; B iałymstoku przy ul. Warszawskiej Nr 58 m. 3 dowodu osobistego, wyd. przez b. włattze okupacyjne niemieckie w m. Łapach pow iatu wysoko-mazowieckiego. 06) Stocka»-W ójt Maria, zam. w B iały m stoku przy ul. Kraszewskiego Nr 29 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w B iałym stoku.

18 07) Szawiec Gabryela, zam. w B ia ły m 73) W aluszkiewicz Janina, zam. w B iałym stoku przy ul. Konduktorskiej Nr 5 - stoku przy ul. Suchej Nr 5,m. 12 karty ewakuacyjnej, wyd. przez Państwowy Urząd dowodu osobistego, wyd. przez b. władze Repatriacyjny w Now ogródku; zaświadczenia o przesiedleniu, wyd. przez Zarząd M iej 74) Zaorski Stanisław, zam. we wsi okupacyjne niemieckie w Białymstoku. ski m. Białegostoku. Grabniku-Chomątowie gm iny Śniadowo powiatu łomżyńskiego karty rejestracyjnej, G8) Szelążek Józef, zam. w B iałym stoku przy ul. Bema Nr 24 m. 2 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne w Łomży; dowodu osobistego, wyd. przez wyd. przez Rejonową Komendę uzupełnień niemieckie w Białym stoku. b. władze okupacyjne niemieckie w Ś n iadowie. 09) Szyngiel Michał, zam. w B iałym stoku przy ul. Suchej N r 23 m. 7 zaświadczenia rejestracyjnego, wyd. przez Rejonow ą Komendę Uzupełnień w B iałym stoku. 70) Szyszko Leon, zam. we wsi Rutce- Tartaku gm iny Kiadaryszki pow iatu suw alskiego karty rejestracyjnej Nr 479, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Suw ałkach. 71) Szczep Tadeusz, zam. w B iałym stoku przy ul. Białostoczańskiej N r 22 zaświadczenia o zw olnieniu od obowiązkowej służby wojskowej Nr 512 z dnia 20. X r., wyd. przez Rejonową Komendę U zu pełnień w B iałym stoku. 72) Urbanowski Jan, zam. we wsi Podgórzu gm iny Kupiski powiatu łom żyńskiego wojskowej karty rejestracyjnej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Łomży. 75) Zaw adzki W ładysław, zam. w B iałym stoku przy Siennym Rynku Nr 7 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne njemieckie w Białym stoku. 76) Zinów ko Maria, zam. w B iałym stoku przy ul. Szosa Południowa Nr 40 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w Białym stoku. 77) Żełobowski Jan, zam. w E łk u wojew ództwa białostockiego przy u l. 28 Maja Nr 2 arkusza ewakuacyjnego oraz zaświadczenia na prawo ewakuacji do Polski, wydanych przez Pełnom ocnika Okręgowego P K W N w Baranowiczach; dowodu osobistego, wyd. przez Zarząd Gminny w Widriach. metryki urodzenia, wyd. przez Urząd Parafialny w W idnach. 78) Żywiecki Antoni, zam. w Białym stoku przy ul. Mickiewicza Nr 33 m. 3 do wodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w Białym stoku.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia 31 października 1996r. N r 76 RO ZPO RZĄDZENIA W OJEW ODY SUW ALSKIEGO

Suwałki, dnia 31 października 1996r. N r 76 RO ZPO RZĄDZENIA W OJEW ODY SUW ALSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO Suwałki, dnia 31 października 1996r. N r 76 RO ZPO RZĄDZENIA W OJEW ODY SUW ALSKIEGO 235 - porządkowe Nr 30/96 z dnia 25 października 1996r. uchylające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Badania kandydatów do szkół

Badania kandydatów do szkół Badania kandydatów do szkół Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny w Białymstoku informuje, że w roku 2015 badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zawodowych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO. Suwałki, dnia 30 września 1997r. Nr 48 ROZPORZĄDZENIA W OJEW ODY SUWALSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO. Suwałki, dnia 30 września 1997r. Nr 48 ROZPORZĄDZENIA W OJEW ODY SUWALSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO Suwałki, dnia 30 września 1997r. Nr 48 Treść: poz. Strona: ROZPORZĄDZENIA W OJEW ODY SUWALSKIEGO 315 - nr 136/97 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt 426

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie organizacji punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Kobylnica Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zał. Dane adresowe lokali (z obszaru woj. podlaskiego) w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna wraz z harmonogramem udzielania porad

Zał. Dane adresowe lokali (z obszaru woj. podlaskiego) w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna wraz z harmonogramem udzielania porad Zał. Dane adresowe lokali (z obszaru woj. podlaskiego) w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna wraz z harmonogramem udzielania porad Lp. Powiat połoŝenia lokalu, w którym będzie udzielana nieodpłatna

Bardziej szczegółowo

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Na podstawie art.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz.

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy

USTAWA z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje do 31.12.2001 r. (Dz.U. 2001 r. Nr 126, poz. 1384) USTAWA z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy Art. 1. Zakłady społeczne służby zdrowia udzielają ludności

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS ZARZĄDZENIE NR 37.2014 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej

Załącznik nr 1 do Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej ZARZĄDZENIE NR 6/2016 W ójta Gminy Łukta z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie powołania K om isji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Łukta. Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz.U.98.133.872 1999-01-01 zm. Dz.U.98.162.1126 2000-02-15 zm. Dz.U.00.6.70 2000-02-23 zm. Dz.U.00.12.136

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1999 2003.03.06 sprost. Dz.U.03.38.333 pkt 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2 Dz. U.97.60.369 USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U z dnia 14 czerwca 1997 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.pl Białystok: Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt

USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 1 lipca 1949 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt DZIAŁ I Zakłady lecznicze dla zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1949 r. Nr 41, poz. 297; 1988 r. Nr 41,

Bardziej szczegółowo

Zasób Archiwum Państwowego w Łomży

Zasób Archiwum Państwowego w Łomży Zasób Archiwum Państwowego w Łomży Administracja ogólna i samorządowa Administracja specjalna Instytucje wymiaru sprawiedliwości Akta stanu cywilnego Instytucje wyznaniowe Instytucje finansowe Instytucje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 22, poz. 92. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z dnia 29 października 1998 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z dnia 29 października 1998 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.98.133.872 1999-01-01 zm. Dz.U.1998.162.1126 art. 29 2000-02-15 zm. Dz.U.2000.6.70 art. 7 2000-02-23 zm. Dz.U.2000.12.136 art. 54 2000-03-16 zm.wyn.z Dz.U.2000.17.228 ogólne 2000-04-06 zm. Dz.U.2000.19.239

Bardziej szczegółowo

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI r. IF-AB.7820..205.AK2 Wrocław, dnia 0 września 205 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Pan. M arek Sawicki. M inister Rolnictwa i Rozwoju Wsi W ARSZAW A IV BB

Pan. M arek Sawicki. M inister Rolnictwa i Rozwoju Wsi W ARSZAW A IV BB RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH IV.7005.19.2014. BB Pan M arek Sawicki M inister Rolnictwa i Rozwoju Wsi W ARSZAW A Iy u r v u / K b i ^ v Na tle jednej ze spraw, badanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie". Elżbieta Nesterenko

Biuletyn Informacji Publicznej Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie. Elżbieta Nesterenko Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. A. GRUPA CENTRALNA MIASTO BIAŁYSTOK łącznie 28 szkół

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. A. GRUPA CENTRALNA MIASTO BIAŁYSTOK łącznie 28 szkół SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCZESTNICZĄCE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM Z PODZIAŁEM NA GRUPY, POWIATY I GMINY ł ą c z n i e 101 s z k ół A. GRUPA CENTRALNA MIASTO BIAŁYSTOK łącznie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 1998 r.

USTAWA z dnia 24 lipca 1998 r. Kancelaria Sejmu s. 1/213 USTAWA z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RADY GMINY WICKO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wicko sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku Załącznik do zarządzenia Starosty Niżańskiego Nr 47 z dnia 14 października 2015 r. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku 1 1. Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2015 Starosty Elbląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Elblągu, zwane dalej Biurem, prowadzi

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI EF-AB.7820.33.2014.MN1 Wrocław, dnia 14 stycznia 2015 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na dstawie art. 11 a ust. 1, art. l id ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen

Bardziej szczegółowo

I. Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, tj.:

I. Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, tj.: Informacja o sposobie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. ZPOW-903-6/09 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOBOWY NR 29/2014 SYTUACJI KRYZYSOWEJ - EPIZOOTIE - ASF na dzień: 31.03.2014 r. godz. 16 00

RAPORT DOBOWY NR 29/2014 SYTUACJI KRYZYSOWEJ - EPIZOOTIE - ASF na dzień: 31.03.2014 r. godz. 16 00 RAPORT DOBOWY NR 29/2014 SYTUACJI KRYZYSOWEJ - EPIZOOTIE - ASF na dzień: 31.03.2014 r. godz. 16 00 Instytucja: CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Zdarzenie nr 1: Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K U R Z Ę D O W Y W O J E W Ó D Z T W A S U W A L S K I E G O. S u w a ł k i, d n i a 5 l i p c a r. N r 2 6

D Z I E N N I K U R Z Ę D O W Y W O J E W Ó D Z T W A S U W A L S K I E G O. S u w a ł k i, d n i a 5 l i p c a r. N r 2 6 D Z I E N N I K U R Z Ę D O W Y W O J E W Ó D Z T W A S U W A L S K I E G O S u w a ł k i, d n i a 5 l i p c a 1 9 9 5 r. N r 2 6 Treść: poz. Strona: R O Z P O R Z Ą D Z E N IA W O JE W O D Y SU W A LSK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 735 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 735 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 735 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Grafik dyżurów funkcjonariuszy Policji w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Miejsce pełnienia dyżuru.

Grafik dyżurów funkcjonariuszy Policji w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Miejsce pełnienia dyżuru. Grafik dyżurów funkcjonariuszy ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem Komenda Miejska Białymstoku Dzień 23.02.201 Miejsce 07:30 1:30 KP I Białystok Policji I w/m ul. Waryńskiego 14:00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sztumskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO ZARZĄDZENIE Nr 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego województwa pomorskiego Na podstawie art. 15 pkt 4 i art. 37 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 2 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 4 podlaskie Łomża grodzki Łomża miasto

1 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 2 podlaskie Białystok grodzki Białystok M. 4 podlaskie Łomża grodzki Łomża miasto 1 podlaskie grodzki M. Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w 2 podlaskie grodzki M. Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Policealna Szkoła 3 podlaskie grodzki miasto Medyczna 4 podlaskie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców przy realizacji umowy o dzieło. (data wpływu, nr, podpis przyjmującego)

WZÓR. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców przy realizacji umowy o dzieło. (data wpływu, nr, podpis przyjmującego) Dziennik Ustaw Nr 111-6845- Poz. 1306 Załącznik i do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. (poz. 1306) Załącznik nr 1 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia STATUT Archiwum Państwowego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r.(dz. Urz. z 1951 r.nr 1,poz. 1),

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów. (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów. (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2002 r. Dz.U.02.134.1133 2002.11.07 zm. Dz.U.02.176.1451 1 2004.03.09 zm. Dz.U.04.32.283 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH 1 Na podstawie Zarządzenia Nr 30/96 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 08 lipca 1996r. - Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi Straż Miejska w Gdańsku ul. Elbląska 54/60

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 3878 UCHWAŁA NR 132/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY. z dnia 25 listopada 2015 r.

Białystok, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 3878 UCHWAŁA NR 132/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 3878 UCHWAŁA NR 132/XVIII/15 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania gminnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

LP Województwo Powiat Gmina Nazwa szkoły Miejscowość. Gimnazjum w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych Gimnazjum w Zespole Szkół w Filipowie

LP Województwo Powiat Gmina Nazwa szkoły Miejscowość. Gimnazjum w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych Gimnazjum w Zespole Szkół w Filipowie 1 podlaskie hajnowski Dubicze Cerkiewne 2 podlaskie suwalski Filipów 3 podlaskie białostocki Choroszcz w Dubiczach Cerkiewnych w Filipowie Zespół Szkół w Choroszczy nr 1 w Suwałkach Dubicze Cerkiewne Filipów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI. z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016. Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim. z dnia 29 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 4/2016. Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim. z dnia 29 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 4/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w M ińsku M azowieckim z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zasad zw rotu kosztów podróży ławnikom z miejsca zam ieszkania do siedziby sądu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o umieszczenie w domu pomocy społecznej

Zasady ubiegania się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Zasady ubiegania się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Domy pomocy społecznej działają w oparciu o: 1) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego 222 Dziennik Ustaw. Poz. 96 i 97. Ni 16. 1920 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej mie:dzy st2lcj2lmi polskich kolei państwowych a stacjami połozonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 20 października 2014 r. USTAWA z d n ia...2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r.

Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r. Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego NOW-020-1-2010 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 50 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1674 OGŁOSZENIE NR 2 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1674 OGŁOSZENIE NR 2 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1674 OGŁOSZENIE NR 2 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek go województwa

Bardziej szczegółowo

POWIAT AUGUSTOWSKI. POWIAT BIAŁOSTOCKI i MIASTO BIAŁYSTOK

POWIAT AUGUSTOWSKI. POWIAT BIAŁOSTOCKI i MIASTO BIAŁYSTOK Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy uczniów, studentów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz uczestników studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 354/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 8 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 354/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 8 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 354/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie Zasad postępowania w przypadku samowolnego naruszania posiadania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

STATUT. Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT. Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr XXXIV/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 23.10.2009 r. STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej wchodzi w skład

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia 1. Szkolenie obronne: na granicy terroryzmu szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego 2. Szkolenie obronne: 1.1. Strategie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

Bardziej szczegółowo

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ]

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ] Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110 w dniach 18.12.2012 r. -

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach.

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 56 poz. 322 USTAWA z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Łomży Łomża, Szosa Zambrowska 1/19 tel

Łomży Łomża, Szosa Zambrowska 1/19 tel Poniżej przedstawiamy listę jednostek służby zdrowia w regionie. W województwie podlaskim znajdują się 36 jednostki, których organami założycielskimi są: Województwo Podlaskie, powiaty, gminy, ministerstwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 26 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/153/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIV/153/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA Nr XIV/153/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie

Bardziej szczegółowo