Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI. Nr. 3. T R E S G :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI. Nr. 3. T R E S G :"

Transkrypt

1 Białystok, dnia 15 marca 1947 r. BIAŁOSTOCKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI Nr. 3. T R E S G : DZIAŁ URZĘDO WY: Str. Poz. 18 Powołanie W ojewody Białostockiego Stefana Dybowskiego w skład Rządu Rzeczypospolitej powierzenie jego dotychczasowych obowiązków Wicewojewodzie mgr. W acław owi Białkowskiemu Pismo okólne Ministerstwa Ziem Odzyskanych z dnia 6 lutego 1947 r. w sprawie opieki nad inw alidam i w ojennym i i ich rodzinami O kólnik Nr. 11 Ministerstwa Ziem Odzyskanych z dnia 11 lutego 1947 r. w sprawie powołania Delegata Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów przy Dowództwie Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej Okólnik Nr, 12 Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1947 r. w sprawie uruchomienia okręgowych i obwodowych urzędów inwalidzkich Zarządzenie W ojew ody Białostockiego z dnia 14 lutego 1947 r. w sprawie powołania W ojewódzkiej Kom isji Osadnictwa Rolnego w województwie białostockim Pismo okólne W ojewody Białostockiego z dnia 7 lutego 1947 r. w sprawie ruchomości poniemieckich i opuszczonych O kólnik Nr. 2 W ojewody Białostockiego z dnia 6 lutego 1947 r. w sprawie preparatów biologicznych Zarządzenie Nr. 14 P rze w o d n icząc^^ W ojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Białymstoku 12 marca 1947 r W ykaz miast na obszarze Ziem Odzyskanych DZIAŁ N1EURZĘDOWY: Obwieszczenie o postępowaniu spadkowym Obwieszczenie o ponownej regulacji hipoteki. Ogłoszenie o zmianie nazwiska..... Ogłoszenie o zamierzonym nabyciu dzienników urzędowych Ogłoszenie w sprawie ustanowienia opłat za leczenie i utrzy powiatowych: Sw. Ducha i Zakaźnym w Łom ży Ogłoszenie o zaginięciu pieczęci.... Ogłoszenie o zrabowaniu pieczęci Zgłoszenia o zagubieniu dokum entów manie chorych w szpitalach

2 DZIAŁ URZĘDOWY 18. Powołanie W ojew ody Białostockiego Stefana Dybowskiego w skład R ządu Rzeczypospolitej i poruczenie jego dotychczasowych obowiązków W ic ewojewodzie Mgr. W acławowi Białkow skiem u. W dniu fi lutego br. dotychczasowy W o jewoda Białostocki Stefan Dybowski został p o w o ł a n y w skład Rządu Rzeczypospolitej na stanowisko Ministra Kultury i Sztuki. W zw iązku z tym Minister A dm inistracji Publicznej przesłał następujące pismo: Rlinister Adm inistracji Publicznej L. dz. Pers. 122'Bia 1-47 Warszawa, dn. 10 lutego 1947 r. Do Ob. Mgra. W acław a Białkowskiego W icew ojewody w B iałym stoku,,pow ierzam Obywatelowi aż do d alszych zarządzeń pełnienie obowiązków Woje w \y Białostockiego". Minister ( ) E. Osćbka-Morawski 19. PISMO OKÓLNE Ministerstwa Ziem Od zyskanych z dnia 16 lutego 1947 r. w sprawie opieki nad inw alidam i w ojennym i i ich rodzinami. O trzym ują wszyscy Ob. Ob. W ojew o dowie na obszarze Ziem Odzyskanych. Sprawa opieki nad inw alidam i wojennymi i pozostałymi po nich rodzinami nie jest należycie docenioną przez niektóre organa władz administracji publicznej, co daje powód do najróżnorodniejszych zażaleń ze strony ofiar wojny. W związku z powyższym Ministerstwo Ziem Odzyskanych prosi Ob. Wojewodę o' wydanie podległym władzom terenowym zarządzeń, zm ierzających do ścisłego przestrzegania postanowień art. od 58 do 63 ustawy z dnia 17. III r. o zaopatrzeniu in w alidzkim (Dz. U. R. P. Nr 2245, poz. 131) w przedmiocie pierwszeństwa oraz przym u sowego zatrudnienia inwalidów. Należy rów nież zwrócić uwagę na konieczność powoływania do kolegialnych organów z udziałem czynnika społecznego rów nież przedstawicieli Zw iązku Inwalidów Wojennych. W ten sposób um ożliw i się Inwalidom wojennym przedstawianie i realizowanie swych postulatów oraz uniknie powodu do słusznych często zarzutów,' że sprawy dla nich żywotne, załatw iane są bez ich udziału. Ob. Wojewoda zechce również pouczyć podległe Mu w ładze terenowe, że winny onp bardziej w nikliw ie zainteresować się potrzebami życia codziennego inw alidów wojennych i ich rodzin pamiętając, że wolność i wielkość P olski przywracał żołnierz polski w w alkach z najeźdźcą. Dyrektor Departamentu ( ) E. Q u i r i n i 20. OKÓLNIK Nr 11. M inisterstwa Ziem Odzyskanych z dnia 12 lutego 1947 r. w sprawie powołania Delegata Komitetu Eko nomicznego R ady M inistrów przy Dow ództwie Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. (otrzym ują wszyscy Ob. Ob. W ojew o d owie na obszarze Ziem Odzyskany ch) Uchw ałą Rady Ministrów ", dnia, 12 grudnia 1940 roku został powołany Delegat Kom itetu Ekonomicznego Rady Ministrów przy Dowództwie Północnej Grupy W ojsk Armii Radzieckiej. Na stanowisko Delegata powołany został ob. pik. Tokarski z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. Kingi Nr G (tei. Nr 277). Zadaniem Delegata jest załatwianie spraw, w ynikających z pobytu W ojsk R a dzieckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: i użytkowania przez A rm ię Radziecką przedsiębiorstw przemysłowych; 1) użytkow ania przez Armię Radziecką m a jątków ziemskich, gospodarstw rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, leśnych i rolnych; c) dostaw dla Armii Radzieckiej energii elektrycznej, wody, gazu oraz wszelkich innych świadczeń dokonywanych dla Arm ii Radzieckiej; d) wykonania um ów i k ontraktów zawartych z A rm ią Radziecką; e) transportu, łączności, żeglugi śródlądowej i morskiej dla celów A rm ii Radzieckiej; f) zakwaterowania poszczególnych oddziałów i członków Arm ii Radzieckiej; g) innych spraw na podstawie szczegółowych zleceń władz polskich.

3 \\ celu należytego usprawnienia biegu spraw, związanych z zakresem działania Delegata, zechce Obywatel Wojewoda, wydać stosowne zarządzenie wszystkim podległym władzom, urzędom i organom samorządu terytorialnego, ażeby w sprawach tych odnosiły się do Obywatela Wojewody, który z kolei p rzedstawi je bezpośrednio Delegatowi K om itetu Ekonomicznego Rady M inistrów. Do Ministerstwa Ziem Odzyskanych zechce Obywatel W ojew oda przedkładać jedynie sprawy w yjątkow ej wagi oraz w y m a gające centralnej interwencji. W yjątek od powyższej zasady stanowi sprawa likw idacji należności gm in za świadczenia zakładów użyteczności, publicznej w roku 1946, co do której Ministerstwo Ziem Odzyskanych podjęło się interwencji centralnie. W zw iązku z ustanowieniem urzędu Delegata Komitetu Ekonomicznego przy Dowództwie Północnej Grupy W ojsk A rm ii R a dzieck iej zechce Obywatel W ojewoda p rzypomnieć podległym władzom, urzędom i organom samorządu terytorialnego o ich obowiązkach w przypadku opuszczania przez oddziały Armii Radzieckiej różnych obiektów, które to- obowiązki wyszczególnione są.w art. 10 Dekretu z dnia 8 m arca 1946 roku o m ajątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. R. P. N r 13, poz. 87). W przypadkach tych lub w razie powzięcia wiadomości n zamiarze opuszczenia użytkowanych objektów przez oddziały Arm ii Radzieckiej -władze te, poza zw ykłym obowiązkiem zabezpieczenia, w inny przesłać natychm iastowy meldunek do Obywatela. W ojewody w celu stosownego zawiadomienia Delegata Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 21. O KÓLN IK Nr 12. Minister w iz ( ) W ł. Czajkowski Podsekretarz Stanu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1947 r. w sprawie uruchom ienia okręgowych i obwodowych urzędów inwalidzkich. Do Obywateli W ojewod ów i Prezydenta m. st. W arszawy W najbliższym czasie ukaże się w Dzienniku Ustaw R.P. uchwalony przez Radę Ministr ów w dn. 19. X II r. i zatwierdzony przez Prezydium K.R.N. w dn r. dekret o organach adm inistracji zaopatrzenia inwalidzkiego i rozporządzenie w y konawcze do tego dekretu. Ie akty ustawodawcze powołują do ży- <la Główny Urząd Inw alidzki i podległe m u kręgowe i Obwodowe Urzędy Inw alidzkie niezespolone z w ładzami adm inistracji ogólnej, jako władze 1 i II instancji do załatwiania całokształtu spraw inwalidzkich oraz ustalają ich siedzibę i zakres właściwości terytorialnej. W związk u z powyższym zarządzam, co następuje: 1) Z chw ilą ukazania się w Dzienniku Ustaw R.P. w spom nianych wyżej aktów u sta wodawczych, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, dotychczasowe oddziały spraw inw alidzkich w wydziałach opieki społecznej urzędów wojewódzkich, z wyjątkiem Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego oraz W ydziału Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego m. st. W arszawy rozpoczną urzędowanie, jako okręgowe urzędy inw alidzkie a referaty spraw inw alidzkich starostw, w k tó rych siedzibie przewidziane są obwodowe urzędy inwalidzkie jako obwodowe urzędy inwalidzkie. Oddział Spraw Inw alidzkich Urzędu Wojewódzkiego W arszawskiego ulega likwidacji, akta jego przejmie właściwy Okręgowy Urząd Inw alidzki powstały w Warszawie z Oddziału Spraw In w a lid z kich Z arządu Miejskiego m. st. W a r szawy. Ulegają również niezwłocznie likwidacji referaty spraw inw alidzkich tych starostw, w których siedzibie nie są przewidziane obwodowe urzędy inwalidzkie, a akta ich przejm ują właściwe obwodowe urzędy inwalidzkie, powstałe z referatów spraw inw alidzkich innych starostw względnie now oorganizow ane. 2) W przypadkach, w których urzędy in w alidzkie (okręgowe i obwodowe) nie będą posiadały jeszcze wykończonych w łasnych lokali, proszę Obywateli W ojew o dów (Prezydenta m. st. W arszawy) o zezwolenie im na tymczasowe korzystanie z dotychczasowych pomieszczeń i u rządzeń oddziałów i referatów spraw' inwa lidzkich- 3) Kierownictwo urzędów inw alidzkich obejm ą kierownicy dotychczasowych oddziałów i referatów spraw' inw alidzkich przekształconych na urzędy inwalidzkie na razie w charakterze pełniących obowiązki dyrektorów okręgowych względnie naczelników obwodowych urzędów in walidzkich. Cały pozostały personel oddziałów i referatów spraw inwalidzkich zarówno przekształconych na urzędy inwalidzkie jak i likw idow anych pozostaje w dyspozycji właściwych dyrektorów okręgowych urzędów inwalidzkich, aby dać im możność obsadzenia urzędów inwalidzkich personelem już obeznanym ze sprawami inw alidzkim i, i)' Do czasu przejęcia przez urzędy inwalidzkie tej części agend inw alidzkich,

4 która należy na podstawie dotychczasowych przepisów do władz skarbowych, a co nastąpi na podstawie specjalnego zarządzenia przewidzianego powołanym na wstępie dekretem kompetencje urzędów inwalidzkich są takie same, jak dotychczasowych oddziałów i referatów spraw inw alidzkich. Sprawy inw alidzkie wspomniane urzędy załatw iają w trybie i na zasadach dotychczasowych. Jedynie skład in w a lidzkich komisyj lekarskich ulega zmianie zgodnie z przepisami rozporządzenia w yk onawczego. Podsekretarz Stanu ( ) Dr E dm un d Giebartowski 22 ZARZĄDZEN IE W o j ewody Białostockiego, z dnia 14 lutego 1947 r. w sprawie pow ołania W ojew ódzkiej K om i sji Osadnictwa Rolnego w województwie białostockim. Na podstawie 3 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministrów Ziem Odzyskanych, A d m inistracji Publicznej oraz Rol nictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1947 r., w y danego w porozum ieniu z M inistrem S karbu okaz Żeglugi i H andlu Zagranicznego, sv sprawie komisji osadnictw a rolnego na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska i zarządzenia Ministra Ziem Odzyskanych, wydanego w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej, z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie pow ołania Komisji Osadnictwa Rolnego oraz zgodnie z dekretem z dnia 6 września 194(5 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego W olnego M iasta G dańska (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 279 z 1946 r.) pow ołuję W ojew ódzką Komisję Osadnictwa Rolnego w składzie następującym: Przewodniczący Wojewoda Białostocki. Zastępca przewodniczącego Naczelnik W ydz. Społ.-Polit. Urzędu W ojew. M a tejko Czesław, Członkowie: 1. Przedstawiciel Wojew. Rady Narodowej Zachowicz Franciszek (na okres 1 roku kalendarzowego), 2. Przedstawiciel W ojew. Zarządu Z w iązku Samopomocy Chłopskiej Ogrzebacz Zdzisław (na okres 1 roku kalendarzowego), 3. Kierownik Działu Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojew. inż. Dumański Konstanty, 4. Referent D ziału Osadnictwa Wojew- Oddziału PU R Sielicki W iktor. Zastępcy członków: 1- Przedstawiciel Wojew'. Rady Narodowej Olejuicki Józef (na okres 1 roku kalendarzowego), 2. Przedstawiciel Zarządu W ojew. Z w iązku Samopomocy Chłopskiej Ladde K azimierz (ma okres 1 roku kalendarzowego), 3 Naczelnik W ydziału Urządzeń Rolnych Działu Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojew. - Bobowski Jerzy, 4. Podreferendarz D ziału Osadnictwa W ojew. Oddziału PU R Korewo Jan. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lutego 1947 r. p.o. Wojewoda Mgr. W acjaw Białkow ski Wicewojewoda 23 PISM O OKÓLNE W o jewody B iałostockiego z dnia 7 lutego 1947 r. w sprawie ruchomości poniemieckich i opuszczonych. Do Ob. Ob. N aczeln ików W ydziałów, Starostów Powiatowych i Prezydenta m. Białegostoku J j Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 77035, na podstawie pisma Ministerstwa Administracji Publicznej z dn ia 29 stycznia 1947 r. L. dz. I.00g.9281'46 w sprawie likw idacji ruchomości poniemieckich i opuszczonych oraz z uwagi na konieczność, dokumentarnego ustaleni;-: własności ruchomości tak przez urzędy państwowe i samorządowe, jak też przez pracowników zatrudnionych w tych urzędach zarządzam, cc następuje: 1) W szystkie podległe m i władze, urzędy, zakłady i instytucje państwowe i samorządowe sporządzą wykaz ruchom ości (m eble, maszyny, urządzenia biurowe, obrazy, dywany i t. p ) stanowiących bądź mienie poniemieckie, bądź opuszczone i to bez względu na to, czy ruchomości te były zinwentaryzowane, czy też nie. Powyższy wykaz należy w 2-ch egzemplarzach przęsła^ do Okręgowego'Urzędu Likwidacyjnego w B iałym stoku, który zwróci jeden egzemplarz urzędowi po zaopatrzeniu go w klauzulę o bezpłatnym nabyciu r u chomości. Po otrzymaniu zwrotnego egzemplarza wykazu, wszystkie ruchomości w n im fig u rujące powinny być zapisane do księgi inwentarzowej, a na w ykazie, winna być odnotowana pozycja w pisu do tej księgi (kartoteki). W rubryce skąd otrzymano należy odnotować,,wpisano,na podstawie wykazu Urzędu Likwidacyjnego w... z dnia Sam wykaz stanowić będzie dokument (załącznik) do księgi inwentarzowej. 2) Ruchomości, nie wchodzące i nie m a jące wejść w skład u rządzeń biurowych.

5 należy ująć w osobny wykaz i przekazać do dyspozycji Okręgowego Urzędu Likw idacy j nego, a na podstaw ie potwierdzenia odbioru toanż Urzędu skreślić z ksiąg inwentarzowych, o ile do tych ksiąg były już wniesione. 3) Ponadto należy zawiadomić wszystkich posiadaczy, którzy otrzymali ruchomości od urzędu, że są. oni obowiązani na zasadach ogólnych wystąpić do właściwego Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego z wnioskiem o nabycie ruchomości na własność, względnie z.deklarować zwrot posiadanych rzeczy. Wykona:nie powyższego zarządzenia winno nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca 1947 r. wz. W O JEW O DA ( ) Mgr, W. Białkowski W icewojewoda 24 OKÓLN IK N r 2. W ojewodyb iałostockiego z dnia 6 lutego 1947 r. w sprawie preparatów biologicznych Do Ob. Ob. Starostów Powiatowych i Prezyden ta m. Białegostoku. Zgodnie z reskryptem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 grudnia 1946 r. Nr W et.?-,i II- I'73, celem zaopatrzenia służby weterynaryjnej w Pańswie w niezbędny ilość niektórych biopreparatów koniecznych do zwalczania zaraźliw ych chorób zwierzęcych, zostały oddane do całkowitej dyspozycji Departamentowi Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i R.R. następujące surowice: różycowa, przeciwpomorowa świń, wąglikowa (końska i bydlęca), przeciw cholerze drobiu, szczepionki: przeciw w ąglikowi i przeciw pomor owi k ur oraz kultury: różycowa i malleina. Na podstawie zapotrzebowania Urzędu Wojewódzkiego Departament Weterynarii będzie przydzielał wymienione preparaty biologiczne. Organem m agazynującym i rozprowadzającym w terenie została wyznaczona Składnica "W eterynaryjna" Spółdzielnia Lek.-V» et. z o. u. w Warszawie wraz z jej wojewódzkimi oddziałami. W myśl tego reskryptu: 1) Powołuję stałą komisję wojewódzką, której zadaniem będzie rozdział przydżieonej przez Ministerstwo surowicy różycowej Pomiędzy powiaty wg. ich rzeczywistych poizeb. W skład komisji wojewódzkiej w ejdą: aczelnik W ydziału W eterynarii, jako przewodniczący, delegat W ojew ódzkiej Rady N a rodowej i delegat W ojewódzkiego Związku samopomocy Chłopskiej. 2) Zarządzam, ażeby Obywatele S taroowie powołali stałe powiatowe komisje w v adzie: powiatowego lekarza weterynarii jako przewodniczącego, delegata Powiatowej Rady Narodowej i delegata Z w iązk u Sam o pomocy Chłopskiej, dla rozdziału surowicy różycowej pomiędzy poszczególnych lekarzy weterynarii (absolwentów weterynaryjnych, studentów I I I i IV roku W ydziału Medycyny Weterynaryjnej, szkolonych felczerów weterynaryjnych tylko do szczepień różycowych w miejscowościach niezapowietrzonych pomorem św iń wyłącznie do akcji m a sowych szczepień przeciwróżycowych). W bec częstych zachorowań świń na różycę zarządzam, ażeby Obywatele Starostowie po porozumieniu się z Powiatowymi Z w iązkam i sam opom ocy Chłopskiej w term inie do 1-go kwietnia 1947 r. podali w ja kich miejscowościach i ile św iń w okresie wiosennym należy poddaj dobrowolnem u ochronnem u szczepieniu. W razie groźnego niebezpieczeństwa szerzenia się różycy świń, po myśli przepisów S 380 rozporządzenia M inistra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9. I r. (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 167) wyrażam zgodę, ażeby Obywatele Starostowie zarządzili szczepienia wszystkich świń chorych i podejrzanych a nawet zagrożonych w miejscowościach sąsiednich. Personel upraw niony do szczepień przeciwróżycowych w inien prowadzić ścisłą ewidencją rozchodu surowicy różycowej wraz z imiennymi w ykazam i posiadaczy zwierząt i ilością zaszczepionych u nich świń, odnotowując w' rejestrze: pochodzenie, serię i n u m er kontroli surowicy. Cena jednego litra surowicy różycowej i przeciw pomorowi świń wynosi zt. bez kosztów handlow ych. Opłaty zai szczepienia przeciw różycy pojedynczych sztuk, zależnie od wagi zwierzęcia, Ministerstwo ustaliło na zł., włączając w to koszta m ateriału szczepieniowego i środków dezynfekcyjnych. wz. W O JEW O DA ( ) A. Borowski Wicewojewoda 25. ZARZĄDZENIE Nr 14 Przewodniczącego W oj ewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w B iałym stoku z dnia 12 marca 1947 r. Na za&adzie 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30. I r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P Nr. 16, poz. 62) zarządzam ogłoszenie: a) piątego wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państw a z m o cy art. 2 ustawy i b) szóstego w ykazu przedsiębiorstw, przejm ow anych na własność Państw a z m o

6 cy art. 3 u staw y z dnia 3. I r. (Dz, U. R. P. N r 3, poz. 17). Pow yższe przedsiębiorstw a przechodzą i podlegają przejęciu na w łasność P a ń stw a w całości w raz z n ieru ch o m y m i ru ch o m y m m ajątk iem i w szelkim i praw am i. N iedokładności w o k reślen iu nazw y lub przedm iotu przedsiębiorstw, w ym ienionych w w y kazach, nie m a ją znaczenia, jeżeli z c a łości ogłoszenia; w ynika, o jakie przedsiębiorstw o chodzi. Zw iązki sam orządow e, m iędzykom unalne, spółdzielnie albo zw iązki spółdzielni m o gą zgłosić do W ojew ódzkiej Kom isji do spraw upaństw ow ienia przedsiębiorstw w B iałym stoku sw oje praw a do przędsiębiorstw objętych w ykazam i, a w łaściciele przedsiębiorstw m ogą ponadto zgłosić zarzuty, że przedsiębiorstw o nie przechodzi, albo nie podlega przejęciu, na w łasność P ań stw a. W im ieniu zw iązków sam orządu te ry torialnego i zw iązków m iędzykom unalnych oraz w szelkich innych in sty tu cji, które w zw iązku z w ojną rozpoczętą w dniu 1 w rześ nia 1939 r. zostały rozw iązane lub u traciły faktyczną możnośjć działania, m ogą zgłaszać ich praw a w ojew ódzkie ra d y narodow e lub urzędy w ojew ódzkie. P raw a lub zarzuty w inny być zgłoszone u W ojew ódzkiej Kom isji do spraw u p a ń s t wowienia przedsiębiorstw w B iałym stoku w 30-dniow ym term inie od d aty -o g ło szen ia w y kazu i poparte w m iarę potrzeby dow odam i. U praw nienia przysługujące na p o d stawie w ym ienionego rozporządzenia R ady Ministrów z d n ia r. właścicielowi przedsiębiorstw a, p rzy słu g u ją w razie jego nieobecności krew nym w linii prostej (zstępnym i w stępnym, rów nież dzieciom nieślubnym), ro d zeń stw u, m ałżonkow i tudzież osobom, sp raw u jący m zarząd p rzedsiębiorstw a nieobecnego w łaściciela. Przew odniczący W ojew ódzkiej Komisji do spraw _upaństw ow ienia przedsiębiorstw w B iałym stoku Mgr. W ackiw B iałkow ski /alącznik do zarządzenia Nr. 14 Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia przedsięborstw w Białymstoku z dnia 12 marca 1947 r. W Y K A Z N r. 5 przedsiębiorstw u, p rz e c h o d z ą c y c h n a w ła sn o ść P a ń stw a z m ocy art. 2 u staw y z d n ia 3. I r. (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 17)

7 L P. Nazwa i przedmiot przeds ębiorstw a Miejsee jego położenia Właściciele 17 Młyn wodny Kowale, gm. \łieruni»zki, pow. Olecko 18 Młyn wodny Skrzypki, pow. Ełk 19 Młyn wodny Czyżewo-Chrapki, pow. Wys.-Mazow. 20 Tartak w. k o «ale. gm. Mieruniszki. pow. O lecko 21 Gorzelnia w. W iązowo, gin. Sokółka, pow. Olecko 22 Stolarnia mechauiczua Białystok, ul. Staszyca 1 23 Garbarnia Olecko 24 Zakłady Przemysłu Drzew nego Gołdap 25 T arlak parowy Adamowo, pow. Gołdap 26 Cegielnia Nr, 2 Pisanica. pow. Ełk 27 Cegielnia Garlówka. gm. Jucha, pow. Kik Przew odniczący (Mgr. Wacław Białkowski) Załącznik do zarządzenia Nr. 14 Przewodniczącego W ojewódzkiej k o misji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Białymstoku z dnia 12 marca 1947 r. WYKAZ Nr. 6 przedsi ębiorstw, przejm oinanych na w łasno ść Państwa z mocy art. 3 ustawy z dnia r. (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 17). L.p. Nazwa i przedmiot przedsiębiorstwa Miejsce jego położenia Właściciele 1 Młyn motorowy Gródek, pow. Białystok Mojżesz, Giersz i Ab ram bracia Wagman 2 M łyn motorowy Milejczyce, pow. Bielsk-Podlaski S. Dzierżko 3 Młyn motorowy m. Sokółka, ul. Nowa 4 Warsztaty samochodowe Białystok, ul. Mazowiecka 42 5 Polowanie i czesanie wełny (wykończalnia) os. Gródek, pow. Białystok 6 Tartak os. Gródek, pow. Białystok. 7 Młyn motorowy Sejny, pow. Suwałki 8 Tkalnia mechaniczna Białystok, ul. Czysta Nr. 5 b. Abraham Pitkowski 9 Fabryka włókiennicza Białystok, ul. Jurowiecka 12 Galpern i Krikun 10 Garbarnia Suwałki, ul, Utrata-Długa Nr Terpen ty niarnia Tama"* Terpentyniarnia Borysowszczyzna" gm. Rajgród, pow. Szczuczyn Borysowszczyzna, gm. Mielnik, pow. Bielsk-Podlaski 13 Fabryka gwoździ drewn., kopyt szewckich, kafli i glazury Siemiatycze, pow. Bielsk-Podlaski BeJkies i S-ka 14 Terpentyniarnia os. Nurzec, pow. Bielsk-Podlaski Chaim Goldfeder 15 Kafłarnia os. Milejczyce pow. Bielsk-Podlaski Szyja Lewinzon i S-ka 16 D om Handlowy i Biuro Transportowe..Izaak Sztejn i Syn. Białystok, ul. Poleska Izaak Sztejn i Syn Przew odniczący (Mgr. Wacław Białkowski)

8 W Y K A Z M S A S T n a o b s z a r z e Z i e m O d z y s k a n y c h

9

10

11

12

13

14 D Z I A Ł N I E U R Z Ę D O W Y O B W IE SZC ZEN IE o p ostępowaniu spadkowym Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Grajewie w ojew ództw a białostockiego obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadkowe po zm arłym W ładysławie Dębowskim. właścicielu nieruchomości m iejskiej w Grajewie przy ul. 11 Listopada pod Nr m iejskim 7, obejmującej plac 3125 metr. kw. z budynkam i, pochodzącej z nabyciai i w y dzielenia z głów nych dóbr Grajewo Lit. M. Termin zamknięcia, postępowania spadkowego wyznaczono na dzień 15 lipca 1947 r. W powyższym terminie osoby zainteresow ane winny zgłosić swe prawa w tymże dziale hipotecznym pod skutkam i prekhizji. Grajewo 21 lutego 1947 r. OgL: 1-sze O B W IE SZC ZE N IE o ponownej regulacji hipoteki. Oddział Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Grajewie województwa! białostockiego na miasto i powiat szczuczyński obwieszcza, że nieruchomość położona w m. Grajewie przy ulicy 11 Listopada, pod N r m iejskim 7, obejm ująca placu 3125 mtr. kw. z budynkami, należąca do W ładysław a Dębowskiego z tytułu kupna i wydzielenia z głównych dóbr Grajewo lit. M. wywołana została, wobec zniszczenia w czasie wojny księgi hipotecznej Grajewo Litera L. Place Budow lane", do ponownej regulacji hipotecznej i że termui regulacji wyznaczono na dzień 15 lipcą 1947 roku. W terminie powyższym wszyscy interesowani w inni się zgłosić do O ddziału H i potecznego Sądu Grodzkiego w Grajewie pod skutkam i prekluzji. Grajewo, dn. 21 lutego 1947 roku. Ogł. 1-sze OGŁOSZENIA o zm ianie nazw iska Urzącl W ojewódzki Białostocki podaje do wiadomości, że na mocy orzeczenia. W o jewody Białostockiego z dnia 30. I r. Nr OC G'24-7 nazwisko obywatela polskiego Henryka Goldmana, syna Salomona i Marii z óawryłowiczów. ur. dnia 23 marcai 1910 r. w Sosnowcu, województwa śląsko-dąbrowskiego, zamieszkałego w Białymstoku przy ul. Częstochowskiej Nr 5, zostało zmienione na JAJROSZ. Nowe nazw isko zastępuje dotychczasowe. ----x ---- Urząd W ojewódzki Białostocki podaje do wiadomości, że na mocy orzeczenia W o jewody Białostockiego z dnia 17 lutego 1947 roku Nr OC nazwisko Piotra H aw ryluk a, syna Dionizego i Wominiki z Semeniuków, urodzonego w Krzemieńcu na W ołyniu, zam. w Augustowie, zostało zmienione na G ŁOW ACKI. Nowe nazwisko zastępuje dotychczasowe. Powyższa zm iana rozciąga się :na żonę Piotra Haw ryluka, Irenę-.\Iarię z Milczarków i córkę Konstancję, urodzoną 30. V II r. w Krzem ieńcu. ---x--- Urząd W ojewódzki Białostocki podaje do wiadomości, że na mocy orzeczenia W o j ewody Białostockiego z dnia 28 lutego 1947 r.,nr OC nazwisko obywatela polskiego Mieczysława Szpiro, syna Sam uela i Teresy z Rozenbergów, urodzonego dnia 23 czerwca 1923 roku w W arszawie, zam ieszkałego w Białymstoku, przy ul. Smolnej Nr 19, zostało zmienione na: SAW ICKI. Nowe nazwisko zastępuje dotychcaasowe- Powyższa zmiana nazwiska rozciąga się na żonę petenta Alinę-D anutę z Paczkowskich Szpiro. OGŁOSZENIE o zamierzonym nabyciu dzienników urzędowych Urząd W ojewódzki Białostocki zakupi roczniki Dziennika Ustaw z lat Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, skorowidze Hausnera oraz roczniki Białostockiego Dziennika W ojewódzkiego z lat przedwojennych. Zgłoszenia ustne lub pisemne przyjm uje oddział a d m i nistracyjno-prawny- Urzędu Wojewódzkiego, pokój Nr 63, Nr tel OGŁOSZENIE W yd ziału P owiatowego w Łom ży w sprawie ustanowienia opłat za leczenie i utrzym anie chorych w szpitalach powiatowych: Św. D ucha i Zakaźnym w Łomży. Łomżyńska Powiatowa Rada Narodowa na wniosek W ydziału Powiatowego w Ł o m ży w dniu 14 lutego 1947 r. uchw aliła opłaty za leczenie i utrzym anie chorych w szpitalach wyżej w skazanych z dniem 1 stycznia 1947 r. podwyższyć do 200 zł za dobę. Powyższa staw ka obowiązuje bez w zględu na to czy chory opłaca należność sam czy też Ubezpieczalnia Społeczna lub inne urzędy i instytucje. OGŁOSZENIE c zaginięciu pieczęci W dniu 19 sierpnia 1946 r. zagubiono w kancelarii Zarządu Gminnego w Klukowie powiatu wysoko - mazowieckiego pieczęć

15 okrągłą z godłem Państw a i napisem:,,z a rząd gminy Klukowo pow. Wysoko-Mazowieckiegio. Podając powyższe do wiadomości Zarząd gm inny w Klukow ie zaznacza, że dokum enty ostemplowane w ym ienioną pieczęcią, po dniu 19 sierpnia 1946 r., uważane będą za nielegalne. OGŁOSZENIE o zrabowaniu pieczęci Z posterunku MO Szypliszki powiatu suwalskiego zrabowano pieczęć nagłówkową o treści: Posterunek M O. w Szypliszkach. D ata... N r... Podając powyższe do wiadomości Powiatowa Komenda M.O. w Suw ałkach zaznacza, że: 1) dokumenty ostemplowane zrabowaną pieczęcią po dniu 26 stycznia 1947 r. będą uważane za nielegalne. 2) rfazwa wymienionego wyżej posterunku brzmi obecnie: Posterunek M. O. w Zaboryszkach". Zagubienia dokum entów zgłosili: 1) Bajda Stanisław, zam. we wsi Uchowie gm iny Juchnowiec powiatu białostockiego zaświadczenia rejestracyjnego, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w B iałym stoku. 2) Bakunowicz Nadzieja, zam. w B iałymstoku przy ul. Stołecznej Nr 43 m. 2 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku. 3) Bezubik E dm und, zam. w Białym stoku przy ul. Warszawskiej Nr 117 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w B iałym stoku; karty rejestracyjnej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Białymstoku; zaświadczenia z miejsca pracy, wyd. przez Szpital G arnizonowy w Białym stoku. 4) Bielawski Adam, zam. w Uchowie gminy Juchnowiec pow iatu (białostockiego dowodu osobistego, wyd. przez Zarząd Gminny w m. Juchnowcu w 1945 r.; karty rejestracyjnej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w B iałym stoku 1945 r. 5) Błaszyk Zenon, zam. w Gołdapie województwa białostockiego przy Placu Z w y cięstwa Nr 3 legitymacji służbowej Nr 395 serii E koloru zielonego, wyd- przez W o jewódzką Komendę M O w Bałym stoku. 6) Borczon Henryk, zam. we wsi Gniazdowie gm iny Lubotyń powiatu łom żyńskiego tymczasowego zaświadczenia tożsamości, wyd. przez Zarząd Gminny w Lubotyniu; karty rejestracyjnej, w'yd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Łom ży w dniu 13. X II r. 7) Brener. W eronika, zam. w B iały m stoku przy ulicy Kupieckiej Nr 30 dowodu osobistego, wyd przez władze niemieckie w miejscowości Schnejdem ild k. Olsztyna w 1943 r. 8) Chociej Józef. zam. w^e wsi Sokolanach gm iny Sokółka powiatu sokolskiego województwa białostockiego dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne w m. Sokółce. 9) Duda Leon, zam. w Białymstoku przy ul. G runw aldzkiej Nr 3 m. 3 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku; m etryki urodzenia, w yd. przez Parafię Prawosławną w B iałymstoku. 10) Gaca Józef,.zam. w Białym stoku przy ul. Serwitutowej N r 12 dowodu osobistego przedwojennego, wyd. przez Zarząd Miejski m. M ichałow a pow iatu białostockiego; książeczki wojskowej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Białymstoku. 11) Gibulski Kazimierz, zam. w B ia ły m stoku przy ul. Łąkowej Nr 3 książeczki wojskowej, wyd. przez Dowództwo 4-go P u ł ku 2-giej Dywizji Piechoty w Kielcach. 12) Gierman W ładysław, zam. w B iałymstoku przy ul. Antoniukowskiej Nr 36 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku; książeczki wojskowej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Białymstoku. 13) Golonko Mikołaj, zam. w B ia ły m stoku przy ul. Szosa Południow a N r 61) m. 1 karty rejestracyjnej, wyd. przez Rejonową Komendę U zupełnień w m. Krośnie w o jewództwa poznańskiego. 14) Hendzel Konstanty, zam. w B iały m stoku przy ul. Surażskiej N r 6 m. 4 karły rzemieślniczej Nr 82 num er dziennika X 669 z dnia 12. VI r. w yd. przez Z a rząd Miejski m. Białegostoku. 15) Isakiewicz W ładysław, zam. w Białymstoku przy ul. Łącznikowej Nr 5 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w B iałym stoku; zaświadczenia odroczenia służby wojskowej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Białym stoku. 16) Iw aniuk Izaak, zam. we w;si Gradocznym gm iny Narew pow iatu bielsko - podlaskiego zaświadczenia rejestracyjnego, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Bielsku-Podlaskim w październiku 1944 roku. 17) Januszkiewicz W acław, zam. w B iałym stoku przy ul. Surażskiej Nr 55 arkusza ewidencyjnego, wyd. przez Pełnomocnika Okręgowego PK W N w Grodnie. 18) Jung Stanisław, zam. w Białyanstoku przy ul. Topolowej Nr 14 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku; legitymacji służbowej, wyd. przez Powiatową Centralę Hand Iową Oddział w Białymstoku. 19) Kaczyński W ładysław, zam- w cegielni.,kozłowszczyzna gminy Bacieczki powiatu białostockiego dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niem ieckie w m. Starosielcach powiatu białostoc

16 bistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku. 28) Kulesza Józef, zam. we wrsi Jabłońi- Dąbrowie gm iny Piekuty powiatu wysokomazowieckiego dowodu osobistego, wyd przez b. wiedze okupacyjne niemieckie w Piekutach. 29) Kurm as Antoni, zam. w Suw ałkach województwa białostockiego przy ul. Emilii Plater Nr 1 legitymacji służbowej Nr 1212 serii E koloru zielonego, wyd. przez W ojew ódzką Komendę M.O. w Białym stoku. 30) Laszkowski Aleksander, zam. w m. Suwałkach województwa białostockiego przy Powiatowej Komendzie M O. legitym acji służbowej Nr 1266 serii E koloru zielonego, wyd. przez W ojew ódzką Komendę MO w Białym stoku. 31) Lenczewski Antoni, zam w B iały m stoku przy ul. Mazowieckiej Nr 27 dow o du osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w Turośli Kościelnej gm iny Juchnow iec powiatu białostockiego. 32) Łapińska Ludw ika, zam. w B iały m stoku przy ul. W arszaw skiej Nr 109 do kiego; książeczki wojskowej i zaświadczenia w odu osobistego, wyd. przez b. władze okunową rej estracyjnego, wydanych przez Rejopacyjne niemieckie w B iałym stoku. Komendę Uzupełnień w Białym stoku. 33) Łoś Sabina, zam. w Białymstoku 20) Kalinowski Nikita, zam. we wsi Hukowiczach gm iny i pow iatu bielsko-podlaskiego przy ul. Babińskiej Nr 5 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne nie - zezwolenia na broń palną krótką mieckie w Białymstoku. Nr G 19097, zezwolenia na broń palną d łu gą oraz legitymacji członkowskiej Nr 2454, 34) Łukow ski Antoni, zam. w B iały m stoku przy ul. Niecałej N r 8 dowodu osobistego, wydanych przez Powiatowy Komitet PPR wyd. przez b. władze okupacyjne w Bielsku-Pódlaskim; książeczk i wojskowej, niemieckie w Białym stoku. wyd. przez władze radzieckie w 1939 roku 35) Łuksza Leon, zam. we w si Nowosadach, -miny Michałowo powiatu białostoc w Bielsku-Podląskim; zaświadczenia zwol nienia z lagru w Chochenburgu. kiego zaświadczenia bezterminowego, 21) Konecka Antonina, zam. w B iałym wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień stoku przy ul. Horodniańskiej Nr 12 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u w Białym stoku. 301 Magnes Halina, zam. w Białym stoku przy ul. Brrna Nr 96 dowodu osobi pacyjne niemieckie w Białym stoku. 22) Koneszko Józef, zam. w m. Sejnach stego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku. powiatu suwalskiego karty rejestracyjnej wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnić i 37) Majewski Stanisław, zam. w m. Grajewio województwa białostockiego przy ul. w Suwałkach; -dowodu osobistego wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie. D-ia Nowickiego Nr 1 dowodu osobistego. wyd. przez b. władze okupacyjne nie 23) Koniaków Lidia, zam. w B iałym stoku przy ul. Sosnowej Nr 104 m. 5 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupa wyd. przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w mieckie w Grajewie; legitymacji służbowej cyjne niemieckie w Białymstoku. Olsztynie; dokum entu, stwierdzającego rozbrojenie.niemców w roku ) Konopko Hipolit, zam. we wsi Cieciorkach gm iny Długobórz powiatu ło m ży ń 38) Markiewicz Józef, zam. we wsi Kościuka c h gm iny Barszczewo powiatu biało skiego karty rejestracyjnej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Łomży. stockiego karty rejestracyjnej, yvyd. prze z 25) Koszelewski Aleksander, zam. we Rejonową Komendę Uzupełnień w B ia ły m wsi Grabówce gm iny Dojlidy pow iatu b iałostockiego dowodu osobistego, wyd. W arszawę" i za W ał Pomorski", wydanych stoku; zaświadczeń o odznaczeniach:,,za przez władze radzieckie w D ojlidach w 1940; przez l-szy Samodzielny Baon Sanitarny 20) Kowalska W ładysław a, zam. w B ia1-szej Dywizji Piechoty; zaświadczeń o odznaczeniach: łym stoku przy ul. W idok N r 9 legitym a cji służbowej, wyd. przez Dyrekcję Okręgową,,za Odrę i,,za B erlin", wyda nych przez 2-gi Pułk 1-szej Dywizji Piechoty. PKP w Olsztynie. 27) Krasowska Elwira, zam. w B ia ły m stoku przy ul. Brackiej N r 2 dowodu oso 39) Michałowski Antoni, zam.. w Ełku województwa białostockiego przy ul. W o j ska Polskiego N r 50 dowodu osobistego, wyd. przez władze radzieckie w Nowogródku; karty rzemieślniczej, wyd. przez Zarząd M iejski m. Białegostoku. 40) Mips Maria, zam.. w Białymstoku przy ul. Obwodowej N r 4 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w B iałym stoku. 41) Moszczański Gabriel, zam. w B iałym stoku przy ul. Pięknej N r 15 tym czasowego zaświadczenia tożsamośći wyd'. przez Komendę MO w Białym stoku w 1944 r. 42) Muszyc Barbara, am. w Białym stok u przy ul. Sosnowej N r 44 dowodu osobistego, wyd, przez b. władze, okupacyjna niemieckie w m- Kam ieńcu - Litew skim pow iatu brzeskiego; dowodu osobistego przedwojennego, wyd. przez Zarząd Miejski m- K a m ieńca Litewskiego pow iatu brzeskiego- 43) Nie wińska Bronisława, zam. w B iałym -ku przy ul. Myszyniec kie j Nr 10 dow-.ulu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie we wsi i gminie W y szki pow iatu bielsko-podlaskiego województwa białostockiego.

17 43) Niew ińska Bronisława, zam. w B ia du osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjnie niemieckie w Białym stoku. łym stoku przy ul. Myszynieckiej Nr 10 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze 54) Popławska Bronisława, zam. w B iałym stoku przy ul. W róbla Nr 7 m. 1 do- okupacyjne niemieckie we wsi i gminie W yszki powiatu bielsko-podlaskiego w ojew ództw a białostockiego. pacyjne niemieckie w B iałym stoku na naz w odu osobistego, wyd. przez b. władze o k u 44) Nowicka Barbara, zam. w B iały m wisko Sosnowskiej Bronisławy. stoku przy ul. Alejowej Nr 3 dowodu 55) Popławski Karol, zam. w B iały m osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Biatym stoku. stoku przy ul. Sienkiewicza Nr 09 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym stoku. 45) Oksiutowicz Helena, zam. w B ia ły m stoku przy ul. Piłsudskiego N r 58 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupa Mężeninie gm iny R utki powiatu łom żyń 50) Rakowski Bolesław, zam. we wsi cyjne niemieckie w m. Łapach pow. wysoskiego karty rejestracyjnej, wyd. przez ko-mazowieckiego; odpisu patentu, na prowadzenie handlu włókienniczego, wyd. przez 57) Rogiński Heronim, zam. w Łomży Rejonową Komendę Uzupełnień w Łomży. Państwowa Centralę Handlową Oddział w przy ul. Nowej Nr 7 wojskowej karty rejestracyjnej, wyd. w dniu 17. X II r. Białym stoku. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w 40) Orzechowski Józef, zam. w B iałym Ostrowi - Mazowieckiej. s to k u przy ul. W iktorii Nr 18 - karty rejestracyjnej, w yd. przez Rejonow ą Komen 58) Roszko W incenty, zam. w B ia ły m stoku pyzy u l., Malinowskiego Nr 9 m. 5 dę Uzupełnień w B iałym stoku; karty rejestracyjnej, wyd. przez Wojewódzki Oddział dowodu osobistego, wyd. przez b. władze P U R w Białym stoku. 47) Pawelski Feliks, zam. w Zambrowie powiatu łomżyńskiego przy ul. Kościuszki Nr 4 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w W arszawie; patentu, wyd. przez Urząd Skarbowy w Łomży; książeczki wojskowej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w W arszawie; karty spialenia, wyd. p r z e z B iuro Odszkodowań w Warszawie; karty rzemieślniczej, wyd. przez Zarząd Miejski m. stoł. Warszawy. 48) Pelikan Zbigniew, zam. w B iały m stoku przy ul. W arszaw skiej Nr 05 karty ewidencyjnej m otocyklu m arki,,puch" 200 Nr rejestracyjny 10809, Nr silnika wyd. przez Okręgowy Urząd Samochodowy w Białym stoku. 49) Pietrusiewicz Izydor, zam. w B ia łym stoku przy ul. Bema Nr 14 3 tymczasowego zaświadczenia tożsamości, wyd. przez Zarząd Miejski m. Białegostoku. 50) Piotrowska Kazim iera, zam. wr B iałymstoku przy ul. Ciepłej Nr. 30 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w' B iałym stoku. 51) Podsiadło Stanisław, zam. w m. Starosielcach powiatu białostockiego przy ul. Polnej Nr 11 karty powołania, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w B ia ły m stoku w 1945 r. 52) Pogorzelska Mieczysława, zam. w Białymstoku przy ul. Pułkowej Nr 10 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w B iałym stoku: legitym acji członkowskiej, wyd. przez,.bratnią Pomoc przy Szkole Głównej H andlowej w Łodzi; legitymacji studenckiej, w'yd. przez Kierownictwo Szkoły Głównej H andlowej wr Łodzi. 53) P o łun in Maria, zam. w B iałym stoku przy ul. W asilków skiej Nr 11 dowo okupacyjne niemieckie w Białym stoku. 59) Rozwadowski Konstanty, zam. w Białymstoku przy ul. Tarnowskiej Nr 23 książeczki wojskowej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w B iały m stoku; dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w Białym stoku. 00) Sawicki Eugeniusz, zam. we wsi Dorotynce gm iny Narew powiatu bielsko-podlaskiego legitymacji nauczycielskiej, wyd. przez Inspektora Szkolny w Bielsku-Rodlaskim województwa białostockiego; dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w m. Narwi powiatu bielsko-podlaskiego; karty rejestracyjnej Nr 228, w y d. przez Rejonow ą Komendę U zupełnień w Bielsku-Podlaskim.. 01) Selmaj Piotr, zam. w Białyrmstoku przy ul. Smolnej N r 20'1 tymczasowego zaświadczenia tożsamości, wyd. przez Zarząd Miejski m. Białegostoku. 02) Sielski Stanisław, zam. w B iały m stoku przy Powiatowej Komendzje MO zaświadczenia rejestracyjnego, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Radom iu. 03) Sobocin Ryszard, zam. w' Białymstoku przy ul. Krzywej Nr 8 prawa jazdy samochodem, wyd. przez Okręgowy Urząd Samochodowy w Białymstoku. 04) Stasiew icz Sergiusz, zam. w' B ia ły m stoku przy ul. Mazowieckiej Nr 31 m. 3 dowodu osobistego, wyd. przez władze radzieckie w m. Sokółce województwa białostockiego w' 1940 roku. 05) Staw ikow ska Alojza, zam. w; B iałymstoku przy ul. Warszawskiej Nr 58 m. 3 dowodu osobistego, wyd. przez b. włattze okupacyjne niemieckie w m. Łapach pow iatu wysoko-mazowieckiego. 06) Stocka»-W ójt Maria, zam. w B iały m stoku przy ul. Kraszewskiego Nr 29 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w B iałym stoku.

18 07) Szawiec Gabryela, zam. w B ia ły m 73) W aluszkiewicz Janina, zam. w B iałym stoku przy ul. Konduktorskiej Nr 5 - stoku przy ul. Suchej Nr 5,m. 12 karty ewakuacyjnej, wyd. przez Państwowy Urząd dowodu osobistego, wyd. przez b. władze Repatriacyjny w Now ogródku; zaświadczenia o przesiedleniu, wyd. przez Zarząd M iej 74) Zaorski Stanisław, zam. we wsi okupacyjne niemieckie w Białymstoku. ski m. Białegostoku. Grabniku-Chomątowie gm iny Śniadowo powiatu łomżyńskiego karty rejestracyjnej, G8) Szelążek Józef, zam. w B iałym stoku przy ul. Bema Nr 24 m. 2 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne w Łomży; dowodu osobistego, wyd. przez wyd. przez Rejonową Komendę uzupełnień niemieckie w Białym stoku. b. władze okupacyjne niemieckie w Ś n iadowie. 09) Szyngiel Michał, zam. w B iałym stoku przy ul. Suchej N r 23 m. 7 zaświadczenia rejestracyjnego, wyd. przez Rejonow ą Komendę Uzupełnień w B iałym stoku. 70) Szyszko Leon, zam. we wsi Rutce- Tartaku gm iny Kiadaryszki pow iatu suw alskiego karty rejestracyjnej Nr 479, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Suw ałkach. 71) Szczep Tadeusz, zam. w B iałym stoku przy ul. Białostoczańskiej N r 22 zaświadczenia o zw olnieniu od obowiązkowej służby wojskowej Nr 512 z dnia 20. X r., wyd. przez Rejonową Komendę U zu pełnień w B iałym stoku. 72) Urbanowski Jan, zam. we wsi Podgórzu gm iny Kupiski powiatu łom żyńskiego wojskowej karty rejestracyjnej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Łomży. 75) Zaw adzki W ładysław, zam. w B iałym stoku przy Siennym Rynku Nr 7 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne njemieckie w Białym stoku. 76) Zinów ko Maria, zam. w B iałym stoku przy ul. Szosa Południowa Nr 40 dowodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w Białym stoku. 77) Żełobowski Jan, zam. w E łk u wojew ództwa białostockiego przy u l. 28 Maja Nr 2 arkusza ewakuacyjnego oraz zaświadczenia na prawo ewakuacji do Polski, wydanych przez Pełnom ocnika Okręgowego P K W N w Baranowiczach; dowodu osobistego, wyd. przez Zarząd Gminny w Widriach. metryki urodzenia, wyd. przez Urząd Parafialny w W idnach. 78) Żywiecki Antoni, zam. w Białym stoku przy ul. Mickiewicza Nr 33 m. 3 do wodu osobistego, wyd. przez b. władze o k u pacyjne niemieckie w Białym stoku.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe I. Uzupełnienie. Ustawy walutowe [A ] zestawił Dr. Włodzimierz Dąbrowski >>l. ' * " : ;. * Dodatek Nr. 7

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/119 Dz.U. 1966 Nr 24 poz. 151 USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. 1) I) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dział I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział.

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się ODCZYT O P9DHTKU PRZEMYSŁOWYM. Referent: Starszy radca skarbowy W. W O JTA S, na który zaprasza wszystkich kupców i przemysłowców Wydział. RAFA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183, 1195. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180 USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 grudnia 1994 r.

z dnia 14 grudnia 1994 r. Dziennik Ustaw Nr 25-973- Poz. 128 USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej

Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej Dariusz Złotkowski Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Próby odzyskania majątku Ostrowy przez hr. Natalię von Brassow po I wojnie światowej T rudno dziś jednoznacznie i precyzyjnie stwierdzić co

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 3 I. Rys historyczny powstania publicznych służb zatrudnienia 4 II. Historia służb zatrudnienia w regionie 7 III. Służby zatrudnienia w okresie PRL (1945-1989) 13 IV. Publiczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo