Bibliografia prasy lubelskiej ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939)"

Transkrypt

1 Alina Krystyna Gromek Źródło: Studia i materiały lubelskie T. 6 (1972) Bibliografia prasy lubelskiej ( ) Praca niniejsza zawiera alfabetyczne zestawienie lubelskich periodyków w języku polskim i językach obcych mniejszości narodowych i wyznaniowych ukazujących się w latach Jeden lub kilka numerów czasopisma opisywano w następującej kolejności elementów 1 : 1. tytuł z dodatkami i ewentualne zmiany, 2. oznaczenie częstotliwości, gdy nie jest podana w tytule lub dodatku do niego, 3. nazwa instytucji sprawczej, gdy nie jest wymieniona w tytule lub dodatkach do niego, 4. nazwa redaktora, 5. miejsce wydania, 6. liczba koleina rocznika i roku, 7. opis zewnętrzny, 8. inne adnotacje. Hasła opatrzone gwiazdką (*) nie są znane z autopsji, a źródła informacji o nich podano po opisie. Źródła podawano także w przypadkach tych periodyków, które ukazywały się wyjątkowo krótko lub zachowały się w stanie znacznie zdekompletowanym. Opis więc bibliograficzny zawiera tylko te elementy, które udało się ustalić. Podano również wysokość nakładu. Dwie liczby używane niekiedy przy określeniu wysokości nakładu i ilości stron wskazują na granicę dolną i górną konkretnego przypadku. Wzrastające zainteresowanie prasą regionalną, a w tym i lubelską oraz związane z tym prace badawcze pozwolą w przyszłości odtworzyć możliwie pełną historię prasy lubelskiej. Prasowy ruch wydawniczy nie będzie jednak kompletny, jeżeli nie uwzględni się jednodniówek i innych druków ulotnych, stąd pilna konieczność podjęcia intensywnych zorganizowanych badań nad historią prasy naszego regionu. Jednym z dowodów zainteresowania historią prasy lubelskiej była wystawa prasy lubelskiej zorganizowana w 1972 roku w Muzeum Okręgowym w Lublinie - Oddział im. J. Czechowicza. 1 Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych. Warszawa 1963, s. 114.

2 Źródłem informacji o periodykach lubelskich ukazujących się w lalach są czasopisma zachowane w bibliotekach Lublina i terenowych, często zdekompletowane, Centralny Katalog Prasy, niektóre bibliografie specjalistyczne, Urzędowy Wykaz Czasopism i inne. Ponadto udostępniono mi również niektóre materiały gromadzone przez pracowników Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W przypadku posługiwania się w,,bibliografii źródłami, wykazano je za pomocą skrótów po konkretnych opisach. W pracy wykorzystano m. in. następujące źródła: - Stanisław Antoniewski, Zarys bibliografii polskiego czasopiśmiennictwa rolniczego i pokrewnego na ziemiach polskich za okres 200 lat ( ). W-wa Irena Turowska-Bar, Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r Materiały bibliograficzno-katalogowe. W-wa Bibliografia prasy polskiej Oprac. Bolesław Korczak. W-wa Biuletyn Bibliograficzny, (wyd.) Min. Spraw Wewnętrz., Wydz. Prasowy. W-wa, R. 1: : Centralny Katalog Czasopism Wojskowych. T. I/II. W-wa 1967, Maria Chmielińska, Polska bibliografia zielarska za okres od początku XVII wieku do roku W-wa Tejże. Polska bibliografia roślin przemysłowych W-wa Karol Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia. Kraków, 1962, wyd. II. t. III, s Marian Fuks, Z dziejów prasy żydowskiej w Polsce ( ). Biul. Żyd. Inst. Hist. W-wa 1970, nr Wiktor Hahn, Bibliografia prasy lubelskiej. Region Lubelski. Lublin. R. 1: 1926 nr 1. - Żanna Kormanowa, Materiały do bibliografii polskiego ruchu robotniczego ( ). Druki zwarte. T. I. W-wa Tejże, Materiały do bibliografii druków socjalistycznych na ziemiach polskich w latach Wyd. II. W-wa Marian Kowalski, Bibliografia powiatu radzyńskiego i jego regionu. (Wyd.) Tow. Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podl. Międzyrzec Podl Andrzej Paczkowski, Prasa polityczna ruchu ludowego (1918- i 939). W-wa Urzędowy Wykaz Czasopism..., W-wa. R. 1: : 1935.

3 ABC. Pismo codzienne. Informuje wszystkich o wszystkim. Wyd. Mazowiecka Spółka Wydawn. Przedstawicielstwo w Lublinie. Red. Władysław Wójcik. Sekr. red. i red. odp. Jan Stommer. Druk. Udziałowa. Lublin. R. 1: : x31 [od 1931:] 54x37 cm; s. 4. Lubelska mutacja dziennika ABC wydawanego w Warszawie. AKADEMIK. Dwutygodnik Młodzieży Akademickiej. Wyd. i red. Akad. Sekcja Liter.-Wydawn. Uniw. Lubel. Red. odp. Wacław Wiercieński. Druk Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: x31 cm: s. 8. Nr 1 z 12 stycznia - ostatni nr 2 z 26 stycznia. ALBUMOWY KALENDARZ STU DIABŁÓW NA ROK Red. Alfred Pomian- Kobierzycki. Druk. W. Cywińskiego. Warszawa-Lublin. R. 1: s. 24 ilustr. ALMANACH LUBELSKI NA ROK 1815 DLA AMATORÓW LITERATURY OJCZYSTEJ. [Rocz.]. [Red.] Klemens Urmowski. Wyd. i druk. Jana Karola Pruskiego. Lublin. [R. 1:] x10 cm; s BARYKADY. Miesięcznik literacko-społeczny. Wyd. i red. odp. Józef Łobodowski. Druk. Popularna. Lublin. R. 1: x17 cm; s. 48. Nr 1 z 1 października. Nr 2 - skonfiskowany. * BIALER WOCHENBLAT. Organ fun der cijonistiszer organizacje in Biała Podlaska. [TYGODNIK BIALSKI. Organ organizacji syjonistycznej w Białej Podlaskiej]. Wyd. i red. Ch. D. Miodek. Druk. Ekspresowa. Biała Podlaska. R. 1: : 1935; 40x27 cm. Nakład 1000 egz. Żyd. M. Fuks, Z dziejów prasy. s. 89. UWCz 1932 nr 3 s. 15. UWCz 1933 nr 5 s. 37. Głos Społeczny. R. 3: 1935 nr 21 z 30 sierpnia. BIULETYN AKADEMICKIEGO KOŁA MŁODEJ WSI W LUBLINIE. Wyd. Lublin-Uniwer. Lublin. R. 1: x23 cm s. 16. BIULETYN IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W LUBLINIE. [Mies.]. Wyd. Izba Rzem. Red. Zdzisław Telatycki. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: : x24 cm: s Nr * BIULETYN INFORMACYJNY NR... BBWzR [Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem]. [Częstot. nieust.]. Wyd. i red. Sekretariat Woj. BBWzR. Druk. Tow. Wydawn. Przełom. Lublin. R. 1: x23,5 cm. Nr 1-4. Nr 1 z 17 października. UWCz 1931 nr 2 s. 9, 12. * BIULETYN STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Wyd. Zarz. Stow. Techn. w Lublinie. Lublin. R. 1: BIULETYN TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO W LUBLINIE. [Częstot. nieokr.]. Wyd. Tow. Praw. Red. W. S. Druk. A[ndrzeja] Rozdoby. Lublin. [R. 1:] ,5x15 cm; s. 21. Nr. 1 - luty.

4 BIULETYN WYDZIAŁU NARODOWEGO LUBELSKIEGO zob. KOMUNIKAT WYDZIAŁU NARODOWEGO LUBELSKIEGO BIULETYN ZWIĄZKU SENIORÓW ODRODZENIA. [Niereg.]. Wyd. Zw. Seniorów Odrodzenia - Lublin-Uniwer. Druk. Państwowa. Lublin. R. 1: : x15,5 cm; s BUDŻET MIASTA LUBLINA. [Rocz.]. Wyd. Zarząd m. Lublina. Druk. Bolesława Druego. [Od 1922:] Magistratu m. Lublina. Lublin. R. 1: : 1940/ x23,5 cm: s CATALOGUS ECCLESIARUM... ET CLERI... DIOECESIS LUBLINENSIS. Pro Anno Domini Lublini Auctoritate et sumptibus Curiae Dioecesanae Lublinensis. Typis officinae M[aria] Kossakowska. [1927]. Lac. W. Hahn, Bibliogr., 1927 s. 93. * CERKOVNYJ KALENDAR ZA 1881 GOD. Tip. Gubern. Pravlenija. Lublin. 1881; s. XLVII, mapa. Ros. * CHELMER FILKSBLAT. Wochenblat far ekonomisze, literarisze un gezelszaftleche Fragn. [CHEŁMSKA GAZETA LUDOWA. Tygodnik dla spraw ekonomicznych, literackich i społecznych]. Druk. M. J. Bronfelda. Chełm. R. 1: : Żyd. Nr 1 z 14 września ostatni nr 24 z 4 sierpnia UWCz 1931 nr 6 s. 35. * CHELMER SZTYME. [GŁOS CHEŁMSKI]. [Tyg.]. Wyd., red. i druk. I. i Sz. Wajnszteinów. Chełm. R. 1: Nakład 1500 egz. Żyd. M. Fuks, Z dziejów prasy, s. 69. W. Hahn, Bibliogr., 1927 s. 87. * CHELMER WOCHENBLAT. [TYGODNIK CHEŁMSKI]. Red. Fiszer Łazar. Drak. Praca. Chełm. R. 1: : Żyd. Nr 1 z 15 sierpnia ostatni nr 12 z 8 kwietnia UWCz 1931 nr 12 s. 82. Kronika Nadbużańska R. 1: 1933 nr 25 z 25 października s. 4. CHEŁMSKI KURIER zob. CHEŁMSKI KURIER ILUSTROWANY CHEŁMSKI KURIER ILUSTROWANY. [Od nr 14 z 18 kwietnia 1926 zm. tyt.;] CHEŁMSKI KURIER. Bezpartyjne pismo tygodniowe. Wyd. Tadeusz Skoraczewski. [Od nr 1 z 10 stycznia 1926:] Chełmska S-ka Wydawn. [Od nr 9 z 7 marca 1926:] Maria Słowikowska. Red. odp. Karol Wolf. Druk. Ziemiańska, Lublin. [Od nr 12 z 4 kwietnia 1926:] I. i Sz. Wajnszteinów, Chełm. [Od nr 18 z 18 kwietnia 1926:] M. J. Bronfelda. Chełm. R. 1: : x23.5 cm; s Nr 1 z 8 marca - ostatni nr 42 z 24 grudnia Nr 1 z 10 stycznia - ostatni nr 17 z 19 maja. Nakład 500 egz.

5 CHŁOPSKA DOLA. Organ Okręgowy PPS [Frakcji Rewolucyjnej] dla bezrolnych i małorolnych. [Tyg.]. [Nlg.]. Red. M[arian] Malinowski. Lublin. R. 1: x20,5 cm; s. 4. W Lublinie n-ry 1-3. Pismo przeniesione do Warszawy. CHŁOPSKA DOLA (Nowiny Socjalistyczne). Organ PPS poświęcony sprawom ludu pracującego na wsi. Wyd. i red. odp. Marian Malinowski. Druk. L. Blińskiego i W. Maślankiewicza. (Od nr 13 z 30 marca 1919:] Robotnika. Warszawa. R. 1: x26 cm; s. 8. Nr 1 z 5 stycznia - ostatni nr 34 z 24 sierpnia. CHOLMSKAJA CERKOVNAJA ZIZN. [Dwutyg.] Wyd. i red. archimandryta Dionizy. [Od nr 7 z 1 kwietnia 1911:] P. Pietrov. [Od nr 12 z 15 czerwca 1911:] archimandryta Varlam. [Od nr 5 z 1 marca 1914:] archimandryta Serafim. Druk. I. i Sz. Wajnszteinów. [Od nr II z 1 czerwca 1912:] Cholmskogo Sv. Bogordickogo Bratstva. Chełm. [R.] 1: : x17 cm; s Ros. CHOLMSKAJA RUS'. Narodnaja eżenedelnaja illiustrirovannaja gazeta z eżemesjacnym odłożeniem. Red. E. O. Ćervjakovskij. [Od nr 15 z 8 kwietnia 1912:] V. P. Ostrovskij. [Od nr 1 z 1 stycznia 1907:] Protoirej Iosif Zacharczuk. Druk. I. i Sz. Wajnszteinów. [Od nr 32 z 5 sierpnia 1912:] Cholmskogo Sv. Bogorodickogo Bratjstva. Chełm. [R.] 1: : ,5x23,5 cm; s. 12. Ros. CHOLMSKIJ NARODNYJ KALENDARZ. [Rocz.]. Druk. Cholmskogo Sv. Bogorodickogo Bratstva. Chełm. [R.] 1: : ,5x24 cm; s. [różnie]. Ros. CHOLMSKIJ NARODNYJ LISTOK. Bezplatnoje pribavlenije k źurnalu CHOLMSKAJA CERKOVNAJA ZIZN': [Od 1907 wychodzi samodzielnie]. [Dwutyg.]. Red. archimandryta Dionizy. [Od 1907:] Iosif Zacharczuk. [Od 1909:] archim. Dionizy. [Od nr 11 z 1 lipca 1913:] archim. Serafim. Druk. I. i Sz. Wajnszteinów. [Od nr 7-8 z kwietnia 1909:] w Supraślu. [Od 1913:] Cholmskogo Sv. Bogorodickogo Bratstva. Chełm. [R.] 1: : x23,5 cm; s. 16. Ros. CHOLMSKIJA GUBERNSKIJA VEDOMOSTI. [Tyg.]. Red. I. Tilinskij. Druk. Gubernialna. [Od nr 12 z 30 listopada 1913:] D. Szwarca. Chełm. [R.] 1: x34 cm; s. 4. Ros. * CHRZEŚCIJAŃSKI ZWIĄZEK DROBNYCH ROLNIKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Organ ekonomiczno-społeczny drobnego rolnika. Wyd. Chrz. Zw. Drób. Roln. Red. odp. K[azimierz] Zaleski. Drak. Pośpieszna Stanisława Dżała. Lublin. R. 1: S. Antoniewski. Zarys bibliogr., s. 70. W. Hahn. Bibliogr., s. 93. CODZIENNY KURIER LUBELSKI. [Dzienniki. Wyd. i red. Mieczysław Biernacki. [Od nr 132 z 1914:] Tadeusz Dybowski. Druk. J. Pietrzykowskiego. Lublin. [R. 1:] : x29 cm; s CZUJNIA POLSKA. Tygodnik pod hasłem Bóg i Ojczyzna poświęcony sprawom podniesienia i unarodowienia przemysłu, handlu, rzemiosła, rolnictwa....[od nr 16 z 1927:] Organ Centralnego Stowarzyszenia Czujnia Polska. Wyd. i red. Bolesław Dukszta. Druk. M[arii] Kossakowskiej. [Od nr z 24 grudnia 1926:] Udziałowa. [Od nr 16 z 1927:] Głosu Lubelskiego. Lublin. R. 1: : x23.5 cm; s Nr 1 z 12 września - ostatni nr z 24 grudnia.

6 1927. Nr 18 - bez daty dziennej. CZUWAJ. Pismo trzeciej drużyny okręgu B. [Częstot. nieust.]. Red. J. Skowronkówna. Lublin. R. 1: x16 cm. * CZWARTAK. Pismo obozowe poświęcone 4 pułkowi piechoty Legionów Polskich. [Niereg.]. Wyd. J. Ch-ski i Fr[anciszek] B[iedroń]. Red. Bol. P. Lublin. R. 1: x29 cm. CKCW s. 55. * DIABEŁ. Tygodnik humorystyczny. Lublin [?]. Kalendarz Lubelski. R. 52: 1920 s. 7 - notatka o przeniesieniu Diabła - tygodnika humorystycznego o kierunku socjalistycznym z Lublina do Warszawy. DIRECTORIUM DIVINI OFFICII ET MISSARUM AD USUM DIOECESIS LUBLINENSIS EDITUM PRO ANNO DOMINI 1927 AUCTORITATE EXCELLENTISSIMI... DOMINI MARIANI LEONIS FULMAN S. TH. M., Dei miseratione et S. Sedis Apostolicae gratia Episcopi Lublinensis. Lublin. [R. 1:] [?:] 1939 [i dalej]. Łac. W. Hahn, Bibliogr., s. 93. * DO BRONI. Druk. Estetyczna Ireny Śliwickiej. Lublin. R. 1: ,5x21 cm. Zachowały się nry 1-4. Nr 1 z sierpnia - nr 4 z września. CKCW s. 58. DONIESIENIA. Okólnik organizacyjny Katolickiego Związku Polek w Lublinie. [Mies.]. Wyd. i red. Kat. Zw. Polek. Druk. Popularna. Lublin. R. 1: ,5x15,5 cm; s Nr 1 ze stycznia - ostatni nr 6-8 z czerwca-sierpnia. * DOS LUBLINER WORT. Wechentliche cajtung. [SŁOWO LUBELSKIE. Tyg.]. Red. M. Kerszenblat. Druk. I. i Sz. Wajnszteinów. Chełm. R. 1: x35 cm. Żyd. UWCz 1930 nr 7 s. 42. UWCz 1931 nr 2 s. 12. * DOS MEZRYCZER LEBN. Umophengiker religiezer organ. [ŻYCIE MIĘDZYRZECA. Niezawisły organ religijny]. Druk. Radio. Międzyrzec. R. 1: Żyd. Nr 1 z 17 maja - ostatni nr 7 z 13 czerwca. UWCz 1930 nr 1 s. 12. * DOS NEUES WORT. Siedlce Żyd. Gazeta Podlaska". R. 3: 1924 nr 14 z 6 kwietnia s. 1. DOSTRZEGACZ EKONOMICZNY I POLITYCZNY LUBELSKI. [2 x w tyg.]. Wyd. i druk. Jana Karola Pruskiego. Lublin. [R. 1:] x23 cm; s. 585 [łącznie]. Nr i z 1 kwietnia - ostatni nr 47 z 9 września. DZIAŁ SPOŁECZNY. Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej diecezji podlaskiej. [Mies.]. Wyd. Sekr. Jener. Stow. Młodz. Pol. Red. ks. Stanisław Ławicki. Druk. Siedl. Zakł. Graf. Siedlce. R. 1: : x17,5 cm; s

7 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU POLSKIEJ INTELIGENCJI KATOLICKIEJ. [Od 1936/37 zm. tyt.:] SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEJ INTELIGENCJI KATOLICKIEJ. [Rocz.]. Wyd. [Zw. Pol. Intel. Kat.]. Druk. Państwowa. [Od 1936/37:] Narodowa L. Milarskiego. Lublin. [R. 1:] 1934/35 - [2:] 1936/37. 23x15,5 cm; s DZIENNIK EKONOMICZNY ZAMOJSKI. [Mies.]. Wyd. i red. Bazyli Kukolnik i Wojciech Gutkowski. Zamość. R. 1: : x11.5 cm; [1803] i 590 [1804] Nr 1 ze stycznia - ostatni nr 12 z grudnia Nr 13 ze stycznia - ostatni nr 18 z czerwca. DZIENNIK IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W LUBLINIE. Organ urzędowy Izby Rzemieślniczej w Lublinie. [Niereg.]. Wyd. Izba Rzem. Red. Cecylian Ptasiński. Druk. Sztuka. [Od nr 2 z 15 lipca 1930:] Przełom. Lublin. R. 1: : x23 cm; s Nr 1 z 31 marca - ostatni nr 4 z 15 listopada Nr 1-2 z marca - ostatni nr 8 z 31 grudnia. DZIENNIK LUBELSKI. Pismo codzienne poświęcone sprawom społecznym i politycznym. Wyd. Lubel. S-ka Wydawn. Red. Paweł Jankowski. [Od nr 60 z 1917:] Edward Supronowicz. [Od nr 186 z 1917:] Zygmunt Dreszer. Druk. własna. Lublin. R. 1: : ,5x29 cm; s. 4. W X dziennie. * DZIENNIK LUBELSKI. Red. Józef Czechowicz. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: Nr 1 z 1 czerwca - ostatni nr 9 z 9 czerwca. UWCz 1933 nr 1 s. 5. DZIENNIK LUBELSKI. Wyd. i red. Zdzisław Piasecki. Lublin. R. 1: ,5x28 cm. Nr 1 z 19 stycznia - ostatni nr 4 z 22 stycznia. DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ C. i K. JENERALNEGO GUBERNATORSTWA WOJSKOWEGO DLA AUSTRIACKO-WĘGIERSKIEGO OBSZARU OKUPOWANEGO W POLSCE. [Niereg.]. Wyd. Jener. Guber. Wojsk. Lublin. [R. 1:] [2:] x23 cm; s Nr Nr DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ C. i K. ZARZĄDU WOJSKOWEGO W POLSCE. [Niereg.]. Lublin. R. 1: : x23,5 cm. CKCW s. 66. DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ I ROZKAZÓW DOWÓDZTWA WOJSK POLSKICH W LUBLINIE. (D.O.K. II). [Niereg.]. Lublin. R. 1: : x20.5 cm. CKCW s. 66. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W CHEŁMIE. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN CHEŁM]. [Niereg.]. Chełm. R. 1: : x24 cm. CKCW Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W HRUBIESZOWIE. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN HRUBIESZÓW]. [Niereg.]. Hrubieszów. R. 1: : x24 cm.

8 CKCW s. 69. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W JANOWIE. [AMTS-BLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN JANÓW]. [Niereg.]. Janów. R. 1: : x24 cm. CKCW s. 67. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W KRASNYMSTA-WIE. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN KRASNYSTAW], [Niereg.]. Krasnystaw. R. 1: : x24 cm. CKCW s. 69. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W LUBARTOWIE. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN LUBARTÓW]. [Niereg.]. Lubartów. R. 1: : X24 cm. CKCW s. 68. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C, i K. KOMENDY OBWODOWEJ W LUBLINIE. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN LUBLIN], [Niereg.]. Lublin. R. 1: : X24 cm. CKCW s. 68. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W NOWEJ ALEKSANDRII. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN NOWO ALEKSANDRIA]. [Niereg.]. Nowa Aleksandria [Puławy]. R. 1: : x24 cm. CKCW s. 68. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C i K. KOMENDY OBWODOWEJ W TOMASZOWIE. (AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN TOMASZÓW]. [Niereg.]. Tomaszów Lub. R. 1: : x13,5 cm. CKCW s. 69. Wersja polska i niemiecka. * DZIENNIK URZĘDOWY DYREKCJI POCZT I TELEGRAFÓW. Lublin Biul. Bibliogr. R. 1: 1920 nr 1 s. 54. DZIENNIK URZĘDOWY GUBERNI LUBELSKIEJ zob. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. [Od 1818 zm. tyt.:] DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. [Od nr 13 z 13(25) marca 1837 zm. tyt.:] DZIENNIK URZĘDOWY GUBERNI LUBELSKIEJ. [Tyg.]. Druk. Rządowa. Lublin. R. 1: : x20,5 cm; s [rocznie]. [Od 1920 wznowienie:] DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. [Od nr 23 z 1928 zm. tyt.:] LUBELSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI. [Dwutyg. niereg.]. Wyd. Magistrat. Lublin. R. 1: : 1939 [i

9 dalej]. 31,5x24,5 cm; s DZIENNIK URZĘDOWY KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO LUBELSKIEGO. [Mies.].- Wyd. Kred. Lubel. Kurat. Szk. Druk. Państwowa. [Od nr 1(85) z 9 września 1936:] Lubel. Zakł. Graf. Lublin. R. 1: : X15 cm; s. [różnie]. DZIENNIK URZĘDOWY SEJMIKU PUŁAWSKIEGO... zob, DZIENNIK URZĘDOWY' WYDZIAŁU SEJMIKU PUŁAWSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO zob. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WYDZIAŁU SEJMIKU PUŁAWSKIEGO. [Od nr 4 z 15 października 1923 zm. tyt.:] DZIENNIK URZĘDOWY SEJMIKU PUŁAWSKIEGO. [Niereg.]. Wyd. Wydz. Pow. Druk. Przyszłość. [Od nr 4 z 15 października 1923:] Pośpieszna Stanisława Dżała. Lublin. Puławy. R. 1: 1922/1923-3: xl5,5 cm; s Nr 1 z 1 września ostatni nr 3 z 18 kwietnia 1925, DZIENNIK ZARZĄDU MIASTA LUBLINA. [Niereg.]. Wyd. Zarz. Miejski. [Od nr 2-3 z 10 lutego 1923:] Red. L. Radliński. [Od nr 9 z 20 kwietnia 1929:] T. Kochański. [Od nr 3 z 31 marca 1935:] A. Czapski. [Od nr 6 z 10 października 1938:] J. Solski. Druk. Miejska. [Od nr 23 z 25 sierpnia 1923:] Magistratu. [Od nr 15 z 31 grudnia 1935:] Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. [Od nr 1 z 28 lutego 1939:] Popularna A. Michalskiego i J. Rybińskiego. Lublin. R. 1: : x3 3 cm; s. [różnie]. Nr 1 z 16 kwietnia ostatni nr 2(383) z 10 lipca Nakład 200 egz. DZIENNIK ZARZĄDU MIASTA ŁUKOWA. [Niereg.]. Wyd. Wydz. Pow. Druk. Wydz. Pow. Sejmiku Pow. w Łukowie pod zarz. W. Piotrowskiego. Łuków. R. 1: : x15,5 cm; s * DZIENNIK ZARZĄDZEŃ DYREKCJI POCZT I TELEGRAFÓW W LUBLINIE. [Częstot. nieust.]. Wyd. Dyr. Poczt i Telegr. Oddz. Organizacyjny. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: ,5x21 cm. UWCz 1933 nr 4 s. 23. DZIEŃ POLSKI. Niezależny organ demokratyczny. Wychodzi codziennie oprócz poniedziałków. Wyd. i red. nacz. Zygmunt Majewski. Red. odp. Teodor Kaszyński. [Od 1921:] Jan Pignan. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: : x30,5 cm; s. 4. W 1920 zawieszone na 3 dni: 4, 5, 6 października. Wyszły wówczas jednodniówki: 4 października Nasz Dzień, 5 października Wasz Dzień, 6 października Nowy Dzień. Biul. Bibliogr. R. 1: 1920 nr 4 s. 47, 49. DZWON. Dwutygodnik społeczno-literacki. Wyd. Komitet Lewicy Ludowej, pow. Hrubieszów. Red. Jan Bączkowski. Druk. Sejmiku Hrub. Hrubieszów. R. 1: x14 cm; s. 16. Nr 1 z 1 lutego - ostatni nr 8 z 15 czerwca.

10 * DZWON ŚWIĄTECZNY ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. [Dwutyg.]. Wyd. Bolesław Jasiński. Red. Stanisław Gałązka. Druk. Wydz. Pow. Łuków. R. 1: Nr 1-6. Gazeta Łukowska R. 1: 1924 nr 1 s. 2. DŹWIGARY. Miesięcznik poświęcony sprawie polskiej kultury proletariackiej. Wyd. i red. odp. Kazimierz Wójcik. Druk. Popularna. [Od nr 2 z grudnia stycznia 1935:] Narodowa. Lublin. R. 1: : x16 cm; s [łącznie]. Nr 1 z listopada ostatni nr 2 z grudnia stycznia * ECHA PODLASKIE. Organ Zjednoczonego Stronnictwa Demokratycznego [Tyg.]. Siedlce Biul. Bibliogr. R. 1: 1920 nr 1 s. 55. ECHA SZKOLNE. Czasopismo Samopomocy Wychowanków Gimnazjum Humanistycznego w Chełmie. [Dwutyg.]. Wyd. Samopomoc Wychow. Gimn. Human. Red. J. Heller. [Od nr 3 z 22 grudnia 1922:] Krant. [Od nr 1 z czerwca 1925:] A. Goldsztain, Maksymilian Rubin. Druk. I. i Sz. Wajnszteinow. [Od nr 1 z czerwca 1925:] M. J. Bronfelda. Chełm. R. 1: 1921/1922-3: x23 cm; s * ECHO BIŁGORAJSKIE. [Od nr 1 (7) z 1928 zm. tyt.:] GŁOS ZAMOJSZCZYZNY. Miesięcznik oświatowo-społeczny. Druk. Sejmiku Pow. Zamość. R. 1: : UWCz 1932 nr 4 s. 27. Ognisko Zamojskie R. 1: 1931 nr 1 s. 1. ECHO CHEŁMSKIE. [Dziennik]. Wyd. i red. Kazimierz Czernicki. Druk. Zwierciadła. Chełm. R. 1: x37.5 cm; s. 6. Nr 1 z 29 kwietnia - ostatni nr 35 z 3 czerwca. Chełmska mutacja dziennika ECHO wydawanego w Łodzi. * ECHO HRUBIESZOWSKIE. Pismo niezależne. Red. Z. Czajkowski. Druk. Sejmiku Hrub. Hrubieszów. R. 1: : Nr 1 z 24 lutego ostatni nr 7 z 1 października UWCz 1931 nr 7-8 s. 43. Głos Lubelski R. 16: 1929 nr 61 z 3 marca s. 6. ECHO PARAFIALNE. Organ katolicko-społeczny parafii rzymsko-katolickiej św. Pawła w Lublinie. [Od nr 6 z 9 grudnia 1928:] Organ katolicko-społeczny. [Tyg.]. Wyd. Parafia św. Pawła. Red. odp. ks. Stanisław Mysakowski. Druk. Głosu Lubelskiego. Lublin. R. 1: : ,5x24,5 cm; s. 12. ECHO SZKOLNE. Dwutygodnik młodzieży szkolnej. [Od nr 16 z czerwca 1925:] Czasopismo młodzieży szkolnej na Podlasiu. [Od nr 1 z września 1925:] Czasopismo uczniów Gimnazjum i Szkoły Handlowej W. Szwedowskiego w Siedlcach. Wyd. Kółko hist.-liter. [Od nr 1 z września 1925:] Samopomoc uczniów. Red. odp. August Grychowski, Red. nacz. Czesław Tyszkiewicz. Druk. Siedl. Zakl. Graf. [Od nr 4 z 30 listopada 1924:] Sejmiku Pow. [Od nr 10 z 28 lutego 1925:] J. Lichtenpachta. [Od nr 11 z 15 marca 1925:] Artystyczna. Siedlce. R. 1: 1924/1925-2: ,5x15 cm; s

11 ECHO ŚWIETLICY. Miesięcznik poświęcony sprawom wychowania oraz życiu organizacyjnemu nauczycielstwa. Wyd. Zarz. Oddz. Zw. Pol. Naucz. Szkół Powsz. w Lubartowie. Red. nacz. Ferdynand Tracz. Red. odp. Hipolit Czaplicki. Druk. Ziemiańska, Lublin. Lubartów. R. 1: x23 [od nr 2 z 1 lutego 1925:] 24x16 cm; s Ukazały się 2 numery. ECHO WIROWSKIE. Czasopismo Sodalicji Mariańskiej w Wirowie. [Od 1929 zm. tyt.:] ŻYCIE WIROWSKIE. Czasopismo Sodalicji Mariańskiej Uczennic S.S. Niep. Pocz. N.M P. [Mies.]. Wyd. Sodalicja Mariańska w Wirowie. Red. odp. Helena Jakimiakówna. [Od nr 9 z października 1926:] Dyr. Semin. Naucz, w Wirowie. [Od nr 1 ze stycznia 1929:] wyd. i red. odp. Maria Górecka. [Od nr 7-3 z września- października 1929:] Eugenia Szczęśniakówna. [Od nr 5-6 z maja-czerwca 1930:] Janina Borkowska. [Od nr ze stycznia-lutego-marca 1932:] St. Wierzbicka. Druk. Wydz. Pow., Łuków. Wirów, pow. Sokołów Podl. R. 1: : x24 cm; s Nakład egz. ECHO ZIEMI LUBARTOWSKIEJ. Miesięcznik poświęcony sprawom nauczania, wychowania oraz życiu samorządowemu w powiecie. Wyd. Zarz. Oddz. Pow. Zw. Pol. Naucz. Szkół Powsz. Red. nacz. Ferdynand Tracz. Red. odp. Hipolit Czaplicki. Druk. Głosu Lubelskiego, Lublin. Lubartów. R. 1: : x24 cm; s Nakład 1000 egz. Prawdopodobnie jest to kontynuacja ECHA ŚWIETLICY. EXPRESS LUBELSKI. [Od nr 35 z 4 lutego 1931 zm. tyt.:] EXPRESS LUBELSKI I WOŁYŃSKI. Gazeta codzienna. Wyd. za Sp-nię z o.o. Prasa Polska w Lublinie - Ryszard Chmielewski. Dyr. wydawn. Franciszek Głowiński. Red. nacz. Konstanty Bolesta-Modliński. [Od nr 57 z 30 września 1923:] Wacław Gralewski. Druk. Sztuka. Lublin. R. 1: : x37 cm; s Lubelska mutacja dziennika EXPRESS PORANNY wydawanego w Warszawie. EXPRESS LUBELSKI I WOŁYŃSKI zob. EXPRESS LUBELSKI FIJOŁEK. Noworocznik lubelski literaturze i poezji poświęcony. [Rocz.] [Wyd.] Zofia Scisłowska. Druk. Juliana Kaczanowskiego, Warszawa. [R. 1:] [2:] x10 cm; s. 361 [1845]. Opis na podstawie [R. 1:] * FRONT. Żołnierskie pismo codzienne. Wyd. Dowództwo frontu południowo-wschodniego, oddz. II, sekcja polityczno-prasowa. Red. odp. Tadeusz Dębnicki. Druk. Lubel. S-ka Wydawn. Lublin. R. 1: Biul. Bibliogr, R. 1: 1920 nr 3 s. 30. * FRONT PRACY. Miesięcznik poświęcony sprawom robotniczym. Wyd. Tow. Wiedzy Chrześcijańskiej. Red. Edward Krawczyk. Druk. Marii Kossakowskiej. Lublin. R. 1: : x17 cm. UWCz 1933 nr 20 s. 58. GAZETA BIŁGORAJSKA. Organ urzędowy Wydziału Powiatowego Sejmiku Biłgorajskiego. [Mies.]. Wyd. Wydz. Pow. Red. K. Dąborowski. Druk. Zakł. Druk. Tow. Rozwój. Warszawa. Biłgoraj. R. 1: : 1922 [i dalej?]. 31x23,5 cm; s. 20 * GAZETA CHEŁMSKA, Ilustrowany tygodnik polityczny, oświatowy, społeczny i gospodarczy. Organ niezależny stojący na straży dobra ludu i państwa. Druk. Współczesna. Chełm. R. 1: 1929.

12 50x35 cm. Nr 1 z 3 grudnia - ostatni nr 2 z 15 grudnia. UWCz 1930 nr 3 s. 15. UWCz 1930 nr 8 s. 49. * GAZETA GOSPODARZA LUBELSKIEGO, ilustrowany dwutygodnik społeczno-rolniczy. Wyd. i red. Jan Chomicz. Druk. Nowoświecka. Lublin. R. 1: : x23 cm. Nr 1 z grudnia S. Antoniewski, Zarys bibliogr., s. 80. I. Bar, Polskie czasopisma, s. 74. UWCz 1933 nr 12 s. 73. * GAZETA INFORMACYJNA. [Dwutyg.]. Druk. Marii Kossakowskiej. Lublin. R. 1: x23.5 [od nr 2 z września:] 47x31.5 cm. Nr 1 z 16 września - ostatni nr 4 z 10 grudnia. UWCz 1932 nr 11 s. 74. UWCz 1933 nr 6 s. 41. GAZETA LUBELSKJA. Pismo codzienne rolniczo-przemysłowo-handlowe i literackie. [Od nr 264 z 18 grudnia 1905:] Dziennik polityczny, społeczny i ekonomiczny. Wychodzi 3 razy w tygodniu. Wyd. i red. Leon Zalewski. [Od 1886:] red. Wiktor Pstruszeński. [Od nr 22 z 1338:] wyd. Bolesław Drue. red. Zdzisław Piasecki. [Od 1905:] wyd. i red. Bolesław Drue. Druk. M[arii] Kossakowskiej. [Od 1890:] Bolesława Druego. Lublin, R. 1: 1875/76-32: x27 cm [i inny]; s Zawieszona 30 grudnia 1905 na czas trwania stanu wojennego. Wznowiona 1 lipca Wydawca, redakcja i miejsce druku - bez zmian. GAZETA LUDOWA. Wychodzi na każdą niedzielę. [Od nr 2 z 17 listopada 1915:] Tygodnik ilustrowany. Wyd. i red. Władysław Korwin-Drożeński. Druk. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: : x21 cm; s Opis na podstawie R. 1: : GAZETA ŁUKOWSKA. [Mies. niereg.]. Wyd. Stow. Kultur.-Ośw. Ogniwo w Łukowie. Red. Stanisław Raczyński. [Od nr 8 z sierpnia 1925:] Jan Stanisław Majewski. [Od nr 4 z kwietnia 1926:] Józef Bagieński. [Od nr 6 z czerwca 1926:] Józef Kozieł. [Od nr 8 z sierpnia 1926:] Stanisław Raczyński. Druk. Sejmiku Pow. Łuków. R. 1:1924-5: ,5x23,5 cm; s Nr 1 wyszedł jako jednodniówka. GAZETA_PODLASKA. Tygodnik bezpartyjny, polityczno-społeczny i gospodarczy. Wyd. Ignacy Płażewski. [Od nr 8 z 12 listopada 1922:] Sp-nia Wiarus. [Od nr z 3 maja 1923:] Sp-nia b. Wojskowych. [Od nr 19 z 20 maja 1923:] Naucz. Konsorcjum Wydawn. Red. Ignacy Płażewski. [Od nr 11 z 3 grudnia 1922:] Stanisław Wąsowski, Druk. Artystyczna. [Od nr 8 z 12 listopada 1922:] Sp-nia Wiarus. [Od nr 4 z 27 stycznia 1924:] Artystyczna. Siedlce. R. 1: : x23,5 cm; s. 3. Nakład 400 egz. GAZETA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO. Miesięcznik społeczny, gospodarczy i oświatowy dla wszystkich. Wyd. Wydz. Pow. Sejmiku Garwolińskiego. [Od nr 3-4 z marca-kwietnia 1933:] Garwoliński Pow. Zw. Komunalny. Red. Józef Ziółkoś. Druk. Wydz. Pow. Garwolin. R. 1: : x23,5 cm; s GAZETA POWIATU ŁUKOWSKIEGO. [Od nr 1 (30) z 1 stycznia 1931:]. Miesięcznik oświatowo-społeczny. [Od nr 1(40) z 1 stycznia 1932:] Dwutygodnik oświatowo-społeczno-

13 gospodarczy. Wyd. Oddz. Pow. Zw. Pol. Naucz. Szkół Powsz. w Łukowie. Red. nacz. i odp. Franciszek Rusin. [Od nr 5(12) z 1 maja 1929:] Adam Kołodziej. [Od nr 1{19) z 1 stycznia 1930:] Włodzimierz Sory. [Od nr 8(26) z 1 września 1930:] Stanisław Kruczek. [Od nr 11(29) z 1 grudnia 1930:] Józef Pypeć. [Od nr 9(33) z listopada 1931:] Włodzimierz Sory. [Od nr 14(53) z 15 lipca 1932:] Józef Kozieł. Druk. Wydz. Pow. Luków. R. 1: : ,5x17.5 [od nr 1(40) z 1 stycznia 1932:] 47x32 cm; s Nr 1 z 1 czerwca - ostatni nr 7 z 1 grudnia Nr 1(8) z 1 stycznia - ostatni nr 11(13) z 1 grudnia Nr 1(19) z 1 stycznia - ostatni nr 11(29) z 1 grudnia Nr 1(30) z 1 stycznia - ostatni nr 10(39) z grudnia Nr 1(40) z 1 stycznia - ostatni nr 24!H3) z 15 grudnia Nr 1(64) z 1 stycznia - ostatni nr 11(74) z 1 czerwca. Nakład 800 egz. Po przerwie ukazywało się pismo PODLASIE. GAZETA SIEDLECKA. Bóg i Ojczyzna Naród i Postęp. Dwutygodnik spoleczno-politycznoliteracki. [Od 1923 zm. tyt.:] PRZYJACIEL NARODU. Przegląd miesięczny Oddziałów T-wa Rozwój na Podlasiu. [Od nr 20-21(44-45) z 24 maja 1924:] Tygodnik służący idei odzyskania Polski. [Od nr 9(153) z 23 lutego 1926:] Tygodnik podlaski narodowy, polityczny, ekonomicznospołeczny. [Od nr ( ) z 14 marca 1926 zm. tyt.:] GAZETA SIEDLECKA - DAWNIEJ PRZYJACIEL NARODU. [Podtyt. Bez zmian]. [Tyg.]. [Od nr 5-6 z 1-15 maja 1926 zm. tyt.:] NOWA GAZETA SIEDLECKA. Dwutygodnik polityczny. Wyd. W. Skup i E. Orzechowski. Red. Ziemowit Gliński, [Od 1923:] wyd. i red. Mieczysław Szałatkowski. [Od nr 6 z maja 1923:] wyd. Kom. Org. Okr. Dyr. Podl. Rozwój. [Od nr 20-21(44-45) z 24 maja 1924:] wyd. i red. Mieczysław Szałatkowski. [Od nr 10-11( ) z 14 marca 1926:] red. odp. Wawrzyniec Walczak. [Od nr 12(156) z 21 marca 1926:] Czesław Załęski. Druk. Cz. Dębińskiego. [Od 1923:] Wydz. Pow., Łuków. [Od nr 9(153) z 28 lutego 1926:] Siedleckie Zakł. Graf. [Od nr 17-18( ) z 27 czerwca 1926:] Cz. Dębińskiego. Siedlce. R. 1: : [Przerwa]. R. 1: 1923/24-4: x23,5 cm [i inny]; s Nr 1 PRZYJACIELA NARODU z 10 lutego skonfiskowano. Prawdopodobnie PRZYJACIEL NARODU przestał wychodzić na wniosek starosty siedleckiego Koślacza. Nakład egz. GAZETA SIEDLECKA - DAWNIEJ PRZYJACIEL NARODU zob. GAZETA SIEDLECKA * GAZETA URZĘDOWA POWIATU BIŁGORAJSKIEGO. Biłgoraj Biul. Bibliogr. R. 1: 1920 nr 1 s. 57. GAZETA URZĘDOWA POWIATU SIEDLECKIEGO. [Tyg.]. Wyd. Wydz. Pow. Druk. Cz. Dębińskiego. [Od nr 14 z 10 kwietnia 1919:] Państwowa. Warszawa. [Od nr 15 z 5 maja 1919:] Artystyczna '. Siedlce. R. 1: : ,5x21 [od nr 14 z 10 kwietnia 1919:] 26x17.5 cm; s GAZETA URZĘDOWA STAROSTWA ŁUKOWSKIEGO zob ZBIÓR OBOWIĄZUJĄCYCH ROZPORZĄDZEŃ KOMISARZA LUDOWEGO NA POWIAT ŁUKOWSKI * GAZETA URZĘDOWA WYDZIAŁU POWIATOWEGO W HRUBIESZOWIE. Pismo poświęcone sprawom samorządowym. [Dwutyg.] Druk. Sejmiku Hrub. Hrubieszów. R. 1: :

14 1931. Nr 1 z 4 listopada - ostatni nr 4 z 15 maja UWCz 1932 nr 3 s. 19. GAZETA WYDZIAŁU POWIATOWEGO PRZY SEJMIKU POWIATOWYM W ŁUKOWIE. [Od 1921 zm. tyt.:] GAZETA WYDZIAŁU POWIATOWEGO SEJMIKU POWIATOWEGO W ŁUKOWIE. [Niereg.]. Wyd. Wydz. Pow. Druk. Wydz. Pow. pod zarz. W. Piotrowskiego. Łuków. R. 1: : x25,5 [od 1921:] 23x15,5 cm; s GAZETA WYDZIAŁU POWIATOWEGO SEJMIKU POWIATOWEGO W ŁUKOWIE zob. GAZETA WYDZIAŁU POWIATOWEGO PRZY SEJMIKU POWIATOWYM W ŁUKOWIE * GAZETA ZAMOJSKA. Organ miejscowy Polskiego Stronnictwa Ludowego. [Tyg.]. Wyd. Piotr Zubowicz. Red. Maciej Rataj. Zamość. R. 1: : Nr 1 z października ostatni nr 2 z kwietnia A. Paczkowski, Prasa, s , , GAZETA ZARZĄDU M. BIAŁEJ PODLASKIEJ. [Niereg.]. Wyd. Magistrat. Druk. A. Lubelczyka. Biała Podlaska. R. 1: : x15 cm; s. 20. GAZETA ZARZĄDU M. SIEDLCE. [Tyg. niereg.]. [Od nr 13 z 1 października 1922:]. [Dwutyg.] Wyd. Magistrat. Druk. Artystyczna. [Od nr 13 z 1 października 1922:] Sp-nia Wiarus. [Od nr 12 z 15 sierpnia 1924:] Siedl. Zakł. Graf. [Od nr 20 z 1 grudnia 1924:] Artystyczna. Siedlce. R. 1: : x17,5 cm; s Nakład egz. * GAZETKA UCZNIOWSKA. [Mies.]. Lublin Echa Szkolne" R. 3: 1925 nr 1 z czerwca. * GŁOS BRATNI. Organ narodowy pod hasłem: Jedność, Wolność, Miłość. [Niereg.]. [Nlg.]. Red. Jan Frankowski. Lublin ,5x16 cm; s. 2. Nr 1 z 21 marca - ostatni nr 3 z 27 kwietnia. Bibliogr. prasy, oprać. B. Korczak, s. 34. * GŁOS CHŁOPA GALICJI I PODKARPACIA. Dodatek do SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ. Lublin. R. 1: : I. Bar. Polskie czasopisma, s. 80. GŁOS HRUBIESZOWSKI. Dwutygodnik poświęcony rozwojowi kulturalnemu i ekonomicznemu powiatu hrubieszowskiego. Wyd. Michał Wańczyk. Red. Adam Szczerbowski. Druk. Sejmiku Pow. Hrubieszów. R. 1: x20.5 cm; s GŁOS KOLEGIALNY. Miesięcznik dla młodzieży. [Od nr 1-2 z sierpnia-września 1937:]. Organ organizacji uczniowskich Kolegium. Wyd. Zarz. Kolegium OC Bernardynów w Radecznicy. Red. odp. o. Jan Duklan Michnar. Druk. [własna]. Radecznica. pow. Zamość. R. 1: 1938/1937-3: 1938/ ,5x20,5 cm; s * GŁOS LOKATORA. Miesięcznik poświęcony sprawie ochrony lokatorów województwa lubelskiego. Wyd. Centr. Stow. Ochr. Lokat. Woj. Lubel. w Lublinie. Druk. Popularna. Lublin. R. 1: x31,5 cm. Nr I z 1 czerwca - więcej nie wyszło. UWCz 1932 nr 5 s. 38.

15 UWCz 1933 nr 6 s. 40. GŁOS LUBELSKI. Tygodnik. [Od nr 37 z grudnia 1913:] Pismo codzienne. Wyd. Fr. Moskalewski. Red. W. Kryński. [Od nr 209 z 1915:] wyd. i red. Fr. Moskalewski. [Od nr 13 z 1916:] wyd. Fr. Moskalewski, red. Ryszard Wojdaliński. [Od nr 36 z 1916:] red. Stanisław Majewski. [Od nr 191 z 1919:] red. Stanisław Sasorski. [Od nr 124 z 1921:] wyd. i red. Edward Rettinger. [Od nr 245 z 1921:] wyd. E. Rettinger, red. Wilhelm Kulikowski. [Od nr 7 z 1922:] red. Roman Śląski. [Od nr 269 z 1922:] wyd. Stanisław Skoraczewski. [Od nr 139 z 1923:] red. Marian Sławiński. [Od nr 143 z 1923:] wyd. Jan Dominko. [Od nr 262 z 1923:] red. R. Śląski. [Od nr 107 z 1924:] red. Kazimierz Siess. [Od nr 157 z 1928:] wyd. i red. J. Dominko. [Od nr 215 z 1928:] red. Stefan Borowski, wyd. S-pnia z o.o.,.głosu Lubelskiego. [Od nr 307 z 1930:] wyd. Józef Rytwiński. (Od nr 130 z 1931:] za wyd. J. Dominko. [Od nr 356 z 1931:] red. Zofia Gołębiowska. [Od nr 240 z 1932:] red. S. Borowski. [Od 1935:] red. Stefan Busiewicz. [Od nr 289 z 1936:] red. Marian Pasztelan. [Od nr 354 z 1938:] red. Bruno Morzycki. Druk. Głosu Lubelskiego. Lublin. R. 1: : x31,5 cm [i inne]; s W 1920 pismo zawieszone na 3 dni: 21, 22, 23 września. Wyszły wówczas jednodniówki: Życie Lubelskie, Echo Lubelskie, Słowo Lubelskie. * GŁOS LUBELSKI - PODLASIAK. [Tyg.]. Wyd. i red. odp. F. Moskalewski. Red. nacz. Stanisław Sasorski. Druk. Ziemiańska, Lublin. Biała Podlaska. R. 1: 1920 [i dalej?]. Biul. Bibliogr. R. 1: 1920 nr 4 s. 43. * GŁOS LUDU HRUBIESZOWSKIEGO. [Tyg.]. Red. odp. Franciszek Sznajdrowicz. Druk. Sejmiku Hrub. Hrubieszów. R. 1: Nr 1 z 21 września - ostatni nr 8 z 9 listopada. I. Bar, Polskie Czasopisma, s. 82. UWCz 1932 nr 9 s. 60. GŁOS MIĘDZYRZECKI. [Nr 1 z 12 września 1925 jako jednodniówka]. [Od nr 2 z października 1925:] Miesięcznik. [Od nr 1-2 ze stycznia 1927:] Dwutygodnik [Od nr 1 z 2 stycznia 1932:] Tygodnik. [Od nr 1 ze stycznia 1933:] Dwutygodnik [Od nr z 25 kwietnia 1933 zm. tyt.:] GŁOS POWIATU RADZYŃSKIEGO. Dwutygodnik gospodarczo-społeczno-oświatowy. [Od nr 1 z 25 stycznia 1934:] Dwutygodnik samorządowy i społeczno-oświatowy. [Od nr z 25 stycznia 1935:] Dwutygodnik gspodarczo-samorządowo-oświatowy. Wyd. Zarz. Oddz. Pow. Zw. Naucz. Szkół Pow. Red. Zygmunt Ochnio. [Od nr 17 z 15 października 1927:] Włodzimierz Furman. Red. odp. Czesław Górski. Druk. Wydz. Pow., Łuków. [Od nr 6 z czerwca 1926:] Polska pod zarz. W. Pstrowskiego, Biała Podl. Międzyrzec Podlaski. R. 1: : 1939 [format zróżnicowany]; s M. Kowalski, Bibliogr., s. 5. GŁOS MŁODZIEŻY. [Dwutyg.]. Wyd. Komenda Hufca Harcerskiego w Kraśniku. [Od nr 4 z 15 grudnia 1925:] Komenda Męskiego Hufca i Żeńskiej Drużyny Harcerskiej w Kraśniku. Red. Jan Żeiewski. Kraśnik. R. 1: 1925/1926-2: 1926/ x25 cm; s Nr 1 z 1 listopada pisany ręcznie. Pozostałe nry powielane. Ostatni nr 2(6) z 15 stycznia * GŁOS MŁODZIEŻY. Pismo Młodzieży Narodowej Szkół Średnich. [Częstot. nieust.]. Lublin. R. 1: x14 cm. * GŁOS PODLASIA. Red. Zygmunt Michałowski. Siedlce. R. 1: : 1915 [i dalej?]. W 1914 tuż po wybuchu wojny przerwa na 3 m-ce. Wznowienie 24 listopada. Gazeta Podlaska R. 3: 1924 nr 4 z 27 stycznia s. 2-4.

16 Książka, 1914 nr 3-12 s GŁOS PODLASIA. Pismo narodowe, bezpartyjne, poświęcone sprawom społeczno-politycznym, oświatowym, gospodarczym i towarzyskim. [Tyg.]. Wyd. Wiktor i Zygmunt Pokrzywińscy. Red. Henryk Jarocki. [Od nr 5 z 21 września 1924:] Wyd. i red. Henryk Jarocki. Druk. W[iktora] Pokrzywińskiego i Syna. [Od nr 5 z 21 września 1924:] Sejmiku Pow., Łuków. Siedlce. R. 1: : x35,5 cm; s Nr 1 z 24 sierpnia - ostatni nr 17 z 21 grudnia Nr 1 z 13 stycznia - ostatni nr 2 z 27 lutego. * GŁOS PODLASKI. Prawdą i pracą. [Tyg.]. Wyd. i red. ks. Albin Ejme. Siedlce. R. 1: : I. Bar, Polskie czasopisma, s. 83. GŁOS POWIATU RADZYŃSKIEGO zob. GŁOS MIĘDZYRZECKI * GŁOS PRAWOSŁAWIA. Tomaszów Lubelski. R. 1: : 1935 [i dalej?]. Kalendarz Prawosławny GŁOS PROWINCJI. Niezależny tygodnik demokratyczny. Wyd. i red. Bolesław Zawadzki. Druk. Przyszłość. Puławy. R. 1: x22 cm; s Nr 1 z 16 lipca - ostatni nr 8 z 23 listopada. Nakład egz. * GŁOS ROBOTNICZO-CHŁOPSKI. Gazeta poświęcona sprawom ludu pracującego miast i wsi. [Niereg.]. Wyd. i red. Józef Jurczenko. Red. odp. Jan Witos. Hrubieszów. R. 1: Nr 1 z 15 czerwca - ostatni nr 5 z 13 sierpnia. S. Antoniewski. Zarys bibliogr., s. 74. I. Bar. Polskie czasopisma, s. 84. GŁOS ROLNIKA-OBYWATELA. Społem rolnicy. Organizacja drobnego gospodarstwa wiejskiego. [Tyg.]. Wyd. Sp-nia Rolnicza dla Handlu i Przemysłu w Lublinie. [Od nr 1 z 4 marca 1926:] za Zw. Spółdzielczy Rolników Zawod. - Dionizy Stefaniak. Red. K. Zaleski. [Od nr 1 z 4 marca 1926:] Józef Niedziałek. Druk. Udziałowa. [Od nr 1 z 4 marca 1926:] St[anisława] Dżała. Lublin. R. 1: : ,5x 23 cm; s. 16. Nakład egz. GŁOS SPOŁECZNY. Prawem naczelnym dobro państwa. Dwutygodnik stowarzyszeń społecznych powiatu bialskiego. Wyd. i red. Stanisław Dębowski. [Od nr 3 z 1 lutego 1934:] Stanisław Mickiewicz. [Od nr 17 z 1 września 1936:] Tadeusz Karpiński. [Od nr 1 z 5 stycznia 1937:] wyd.: Zarz. Oddz. Pow. ZNP w Białej Podl., red. nacz. Jan Makaruk. [Od nr 22 z 15 listopada 1937:] Stanisław Duński. Druk. Podlaska. [Od nr 10 z 1 maja 1935:] Express. [Od nr 15 z 1 sierpnia 1937:] Pol. Zakł. Graf. [Od nr 2 z 15 stycznia 1938:] Sp-nia Ster. Biała Podlaska. R. 1: : x24.5 cm; s Nr 1 z 15 września ostatni nr 11(147) z 1 czerwca * GŁOS WIĘŹNIA ANTYFASZYSTY. [Rękopiśmienna gazetka komunistów więzionych na Zamku w Lublinie]. Lublin s. 83.

17 * GŁOS WYZWOLENIA POWIATÓW ZAMOJSKIEGO, TOMASZOWSKIEGO i BIŁGORAJSKIEGO. Organ Polskiego Stronnictwa Wyzwolenie '. [Niereg.]. Wyd. Piotr Zubowicz i Zarz. Okr. PSL w Zamościu. Red. Maksymilian Malinowski. Zamość. R. 1: Nr 1 z 25 września - ostatni nr 4 z 1 listopada. A. Paczkowski, Prasa, s Katalog Aukcji Antykw. Kraków 1973 nr 50 poz. 300 (dział czas.). GŁOS ZAMOJSZCZYZNY zob. ECHO BIŁGORAJSKIE GŁOS ZAMOŚCIA. Pismo demokratyczne poświęcone sprawom społecznym i gospodarczym. [Dwutyg.]. Wyd. Zygmunt Nahajski. Red. odp. Henryk Warchałowski. Druk. Szmajsera. Zamość. R. 1: x25 cm; s Nr 1 z 7 września - ostatni nr 7 z 7 grudnia. GŁOS ZIEM WSCHODNICH. Tygodnik polityczny, społeczny, kulturalny i ekonomiczny. Wyd. Tow. Ziem Wsch. R. P. Red. odp. Aleksander Szniako. Druk. J. Paszkowskiego i S-ki. Lublin. R. 1: ,5x24 cm; s. 8. Nakład egz. GŁOS ZIEMI CHEŁMSKIEJ. Czasopismo poświęcone sprawom narodowym. [Dwutyg.]. Red. Wiktor Ambroziewicz. [Od nr 2(17} z 25 stycznia 1919:] Bolesław Srocki. Red. odp. B. Piotrowski. Druk. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. Chełm. R. 1: : x22 cm; s. 16. GŁOS ZIEMI CHEŁMSKIEJ. Tygodnik społeczno-polityczny. Wyd. i red. odp. Aleksander Kazimierz Modrowski. Druk. Głosu Lubelskiego. Lublin. [Od nr 7 z 26 czerwca 1927:] Pol. Zakł. Graf. [Od nr 42 z 22 stycznia 1928:] M. J. Bronfelda. Chełm. R. 1: : x31 cm; s. 8. * GŁOS ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. Wyd. Wydz. Narod. Red. E. Kwiatkowski i Grzymała- Grabowiecki. Łuków. [R. 1:] Gazeta Łukowska R. 1: 1924 nr 1 s. 2. GONIEC LUBELSKI. Dziennik polityczny, społeczny i ekonomiczny. Wyd. i red. odp. Franciszek Głowacki. [Od nr 18 z 18 stycznia 1906:] Stefan Radzikowski. Lublin. R. 1: ,5x38 cm. Wychodził zamiast Gazety Lubelskiej od 30 grudnia 1905 do 18 stycznia GONIEC POLSKI. Dziennik bezpartyjny, polityczny, społeczny, ekonomiczny i literacki. Wyd. i red. Władysław Stodolnicki. Lublin. R. 1: x18,5 cm. Ukazywał się dwa razy dziennie. * GOSPODARZ LUBELSKI. Wyd. i red. J. Chomicz. Lublin. R. 1: S. Antoniewski. Zarys bibliogr., s. 80. I. Bar. Polskie czasopisma, s. 80. * GOSPODARZ PODLASKI. Bezpartyjny, ilustrowany tygodnik ludowy. Druk. Rogożyka. Międzyrzec Podlaski. R. 1: Nr 1 z 22 września - więcej nie wyszło. UWCz 1930 nr 1 s. 11. GOŚĆ. [Od nr 2 z maja 1925 zm. tyt.:] NASZ HUFIEC. Miesięcznik I Chełmskiej Drużyny Harcerskiej. [Od nr 3 z marca 1923:] Miesięcznik chełmskiej młodzieży harcerskiej. [Niereg.]. Red.

18 nacz. J. Grabowiec. [Od nr 2 z grudnia 1922:] K. Żemaitis. [Od nr 3-9 z września 1923:] Zbigniew Skalmierski. [Od nr 10 z października 1923:] Eugeniusz Legaj. [Od nr 4 z października 1924:] Bronisław Głowacki. [Od nr 5-6 sierpnia-września 1925:] Jan Szczawiej, Druk. Pol. Zakł. Graf. [Od nr 2 z maja 1925:] M. J. Bronfelda. [Od nr 9 z grudnia 1925:] Druk. Pol. Zakł. Graf. Chełm. R. 1: (2): x13 [od nr 1-2 ze stycznia-lutego 1924:] 29x21 [od nr 2 z maja 1925:] 23x16,5 cm; s Od nr 1 ze stycznia 1926 dodatek oddzielnie numerowany i paginowany Wilczek. Miesięcznik dla młodszego harcerstwa. * GWIAZDKA. Pisemko poświęcone dla parafii św. Ludwika we Włodawie. Druk. Podlaska Udziałowa. Włodawa. R. 1: : UWCz 1933 nr 3 s. 17. HASŁO Miesięcznik młodzieży Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Siedlcach. [Od nr 2(6) z listopada 1924:] Pismo uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Siedlcach. Wyd. Z. Zaremba. [Od nr 5 z października-listopada 1925:] Samopomoc przy Państw. Sem. Naucz. [Od nr 2(15) z września-października 1926:] Koło Liter.-Artyst. [Od nr 1(27) z listopada-grudnia 1930:] Samopomoc uczniowska. Red. F. Biedrowska. Druk. Artystyczna [Od nr 4 z 25 maja 1924:] W. Pokrzywińskiego. Siedlce. R. 1: : x23 [od nr 2(6) z listopada 1924:] 25,5x17,5 cm; s Nakład egz. HASŁO. Tygodnik poświęcony żołnierzowi polskiemu i jego przyjaciołom. [Od nr 4 z 26 grudnia 1920:] Tygodnik poświęcony sprawom wojskowym i literackim. [Od nr 3 z 2 stycznia 1921:] Tygodnik poświęcony żołnierzowi i jego przyjaciołom. Wyd. Referat Prasowy Wydziału II Sztabu DOG [Dowództwa Okręgu Generalnego] Lublin. Red. Kazimierz Wójcicki. [Od nr 3 z 19 grudnia 1920:] wyd. i red. Zygmunt Cholewa-Cholewiński. Lublin. R. 1: 1920/ x22 cm; s Nr 1 z 29 listopada ostatni nr 8-9 z 11 lutego * HOŁOS PRACI. [Tyg.]. Druk. I. i Sz. Wajnszteinów. Chełm. R. 1: Ukr. Nr 1 z 24 stycznia - ostatni nr 2 z 2 czerwca. UWCz 1930 nr 1 s. 11. ILUSTRACJA GŁOSU LUBELSKIEGO. Dod. tyg. do GŁOSU LUBELSKIEGO [wydawany oddzielnie]. Lublin. [R. 1:] : ,5x24 cm; s. 8. Numerowany od 1925 jako rok II odrębnego wydawnictwa. INFORMATOR HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY. Wyd. Biuro Reklama. Druk. Ziemi Lubelskiej. Lublin x15 cm; s Nakład 3000 egz. * INFORMATOR KUPNA-SPRZEDA2Y. [Dwutyg.]. Wyd. i red. Józef Sadzikowski. Lublin - Warszawa. R. 1: : 1927 [i dalej?]. W. Hahn, Bibliogr., s. 92. INFORMATOR MIAST SIEDLEC, CHEŁMA, LUBARTOWA I LUBLINA. Wyd. 1 druk. Narodowa L. Milarskego. Lublin. 1927/ ,5x13 cm; s 16, 10, 6, 102. INFORMATOR URZĘDNIKA. [Rocz.]. Wyd. i red. Antoni Żbikowski. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. [Od 1930:] Handlowa. Lublin. R. 1: 1926: [i dalej?]. 16,5x10,5 cm; s. [ponad 200 nlb każdy].

19 JEDNOŚĆ LUDOWA. Tygodnik polityczno-społeczny i gospodarczy poświęcony sprawie uzdrowienia i zjednoczenia ruchu ludowego w Polsce. [Od nr 1 z 23 września 1923:] Tygodnik polityczny, społeczny i gospodarczy. Wyd. i red. Stanisław Tazbir [Od nr 1 z 23 września 1923:] Antoni Zalewski. Druk. Ludowa J. Popiela. [Od nr 1 z 23 września 1923:] Sztuka. Lublin. [Od nr 1 z 23 września 1923:] Warszawa-Lublin-Łuck. R. 1: : ,5x24 cm; s Nr lipca - ostatni nr 11 z 29 października. Następnie prawie roczna przerwa i wznowienie Nr września - ostatni nr 15 z 30 grudnia Nr 1-2 z 13 stycznia - ostatni nr z 25 grudnia Nr 1-2 z 10 stycznia - ostatni nr 50 z 26 grudnia Nr 1-2 z 9 stycznia - ostatni nr 30 z 24 lipca. * JEDNOŚĆ WSZECHŚWIATOWA. Miesięcznik kulturalno-społeczno-oświatowy odpowiadający jedności i ocenie wszechświatowej. Red. Antoni Pierścionek. Druk Jana Pietrzykowskiego, Lublin. Harasiuki, p-ta Huta Krzeszowska, pow. Biłgoraj. R. 1: x24,5 cm. Nr 1 z grudnia UWCz 1935 nr 3 s 11. * JEŻ. [Pismo humorystyczne]. Lublin. R. 1: Kal. Lubel. R. 43: 1911 s. 10. * JUTRO POLSKI. Organ PPS. [Tyg.]. Druk. Banku Ludowego. Lublin. R. 1: : Nr 1 z 1 października ostatni nr 28 z 23 października UWCz 1931 nr 3 s. 17. KALENDAR DLA EVREJEV NA 5658 [1897] GOD. Tipogr. M. Snajdermessera. Lublin s. 36. Ros. * KALENDARZ BRACI MISJONARZY ŚW. FRANCISZKA W LUBARTOWIE [Wyd.]. Bracia Misjonarze św. Franciszka w Lubartowie. Lubartów x15 cm. KALENDARZ DRUKARNI I KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA W LUBLINIE. Lublin R. 1: x10,5 cm; s. [nlb.]. KALENDARZ DUSZPASTERSKI PARAFII ŚW. PAWŁA W LUBLINIE. [Red.] ks. Paweł Dziubiński. Lublin. R. 1: ,5x10 cm; s. 80. KALENDARZ EXPRESS. Wyd. Express Lubelski. [Od 1931:] Express Lubelski i Wołyński. Druk. Sztuka. Lublin. R. 1: : x17 cm; s. [różnie]. * KALENDARZ GOSPODARSKI LUBELSKI. Red. Franciszek Kuberski. Druk. Jan Karol Pruski. Lublin. R. 1: : KALENDARZ HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY. Wyd. Biuro Reklama. Druk. Ziemi Lubelskiej. Lublin. R. 1: x14,5 cm; s KALENDARZ-INFORMATOR M. LUBLINA. [Od 1925 zm. tyt.:] KALENDARZ- INFORMATOR M. LUBLINA ORAZ WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO, WOŁYŃSKIEGO I POLESKIEGO. Wyd. Biuro Reklama. [Od 1925:] Franciszek Głowiński. Druk. Ziemi Lubelskiej. [Od 1923:] Sztuka. Lublin. [R. 1:] [7:] 1927/ ,5x15 cm; s. [nlb.].

20 KALENDARZ-INFOEMATOR M. LUBLINA ORAZ WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO, WOŁYŃSKIEGO I POLESKIEGO zob. KALENDARZ-INFORMATOR M. LUBLINA KALENDARZ-INFORMATOR POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LUBLINIE. [Wyd.] Zarz. Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Druk. Lubel. Zakł. Graf. Lublin s KALENDARZ LUBELSKI. [Rocz.]. Wyd. i druk. Władysław Kossakowski. [Od 1883:] Maria Kossakowski. [Od 1919:] wyd. Biuro Reklama. Lublin. R. 1: : x12 cm; s. [różnie]. KALENDARZ LUBLINIANIN. Red. Augustyn Paszkowski. Druk. Ursus. Lublin. R. 1: x14 cm; s. 96. KALENDARZ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LUBLINIE. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. [Od 1928:] Polonia. Lublin. R. 1: : ,5x15 cm; s. 320 [1927], 224 [1928]. KALENDARZ POLSKI. RUSKI I ASTRONOMICZNO-GOSPODARSKI... Wyd. i red. Franciszek Kuberski. Druk. Jana Karola Pruskiego. Lublin. R. 1: : x17 cm; s. 34. KALENDARZ PRAWOSŁAWNY. Wyd. Głosu Prawosławia. [Od 1939:] Prawosławny Instytut Naukowo-Wydawniczy w Grodnie. Red. J. Pawłoszyn. Druk. Popularna. Lublin. Tomaszów Lubelski. [R. 1:] [6:] x16 cm; s. [różnie]. * KALENDARZ PRZEMYSŁU I HANDLU. Wyd. i druk. Drukarnia Ludowa J. Popiela. Lublin. R. 1: : 1927 [i dalej?]. W. Hann. Bibliogr., s. 94. KALENDARZ SERAFICKI. Wyd. i druk. OO. Bernardyni w Radecznicy. Radecznica, pow. Zamość. R. 1: : x15,5 cm; s. [różnie]. KALENDARZYK-INFORMATOR AKADEMICKI. Wyd. Stow. Bratnia Pomoc Stud. Uniw. Lubel. Druk. Przełom. Lublin. R. 1: x11 cm; s. 64. KALENDARZYK SODALICJI MARIAŃSKIEJ PANÓW. Druk. Głosu Lubelskiego. Lublin. R. 1: : x11 cm; KALENDARZYK SODALICJI MARIAŃSKIEJ PAŃ. Wyd. Głosu Lubelskiego. Lublin. R. 1: x11 cm; s. 12. KAMENA Miesięcznik literacki. Wyd. Zenon Waśniewski. Red. Kazimierz Andrzej Jaworski. Druk. Kultura. Chełm. R. 1: 1933/1934-6: 1938/1939 [i dalej], 23x16,5 cm. Nr 1 z września * KATOLICKI MIESIĘCZNIK PODLASKI. Organ Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Siedlcach. Druk. Sp-ni Zarobk. b. Wojsk, przy Federacji PZOO. Siedlce. R. 1: ,5x15 cm. UWCz 1935 nr 9 s. 36. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI. SPIS WYKŁADÓW I WYKAZ INSTYTUCJI UNIWERSYTECKICH. [Rocz.]. Lublin. [R. 1:] 1913/ [20:] 1937/ x14,5 cm.

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIE Lokalizacja Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13 strona www: http://lublin.ap.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Podlaski. Przełom Bugu 2014. Podlaski

Podlaski. Przełom Bugu 2014. Podlaski Podlaski Przełom Bugu 2014 Podlaski Przełom Bugu 2014 1 XIX Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu 2014 Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Dane teleadresowe placówki noclegowej

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Dane teleadresowe placówki noclegowej Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI AKTA HIPOTECZNE, AKTA NOTARIALNE HIPOTEKI 1. Hipoteka w Hrubieszowie 1823-1972; zesp. nr 1053 2. 3409 j.a. 83,00 mb 3. Księgi hipoteczne, zbiory dokumentów, mapy majątków

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin

Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin Stanisław Staszic (1755-1826) na Zamojszczyźnie 255 rocznica urodzin zestawienie bibliograficzne w wyborze Bibliografia podmiotu Staszic Stanisław : Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego / Stanisław Staszic

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

Placówki w województwie

Placówki w województwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: Publiczna placówka oświatowa, świadcząca bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i uczniom. Zakres działań: - doradztwo psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przełom Bugu 2012

Podlaski Przełom Bugu 2012 Podlaski Przełom Bugu 2012 1 XVII Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu 2012 Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel./fax 25 632 27

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Załącznik nr 3 Lp Na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Zbiór obwieszczeń i ulotek dotyczących życia społecznego i politycznego ludności żydowskiej (1903, 1916-1939) Sygnatura 144 Opracowała

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska

Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały przez liczne grupy nieukraińców Radziecki spadek - to spadek niepodległej Ukrainy i niepodległej Polski Ludność polska

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016 1. 21 wiek B 2. Abecadło B 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Apetyt B 7. Auto Świat 8. Auto Motor i Sport B 9. Bialski Przegląd Akademicki 10. Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki 11. Biblioteka w Szkole

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015 1. 21 wiek F 6 2. Abecadło 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Animal Planet 7. Aura 8. Auta (mies. dla dzieci) F 6 9. Auto Świat 10. Auto Motor i Sport 11. ialski Przegląd Akademicki 12. ialskopodlaski

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015)

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2015) Aura miesięcznik poświęcony ochronie środowiska. Biblioteka Centrum Informacji kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT Magdalena Rowioska Beata Kowaleczko Centrum NUKAT BUW Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT problematyka opracowania dokumentów okiem administratora Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z lat: 1920-1928

Historia Grabowca, zdjęcia z lat: 1920-1928 1 Zdjęcie 1 Lata 20-te XX wieku (zdjęcie do przesunięcia do innego okresu). Uczniowie ze szkolnego koła z nauczycielem (zdjęcie z kroniki szkoły). Zdjęcie 2 Lata 20-te XX wieku (po 1922 roku a przed 1936

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego prowadzony na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego prowadzony na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego prowadzony na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. LUBELSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach Partner Powiat Kłobucki Gmina Krzepice Miasto Gliwice Miasto Zabrze Nazwa jednostki organizacyjnej Powiatowy Zarząd Dróg Miejsko Gminny w Krzepicach Zarząd Dróg Miejskich Centrum Ratownictwa Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Załącznik nr 3 Lp. Na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r.

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ. 2012 r. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ 2012 r. Dżygało Marta - Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Warszawy (Relacje) / Marta Dżygało // Bibliotekarz Zamojski". - 2012, nr 1(35), s. 46-47. Grabczak

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodników powiatu włodawskiego otrzymujących stypendia sportowe w roku 2014.

Wykaz zawodników powiatu włodawskiego otrzymujących stypendia sportowe w roku 2014. WE.423.16.2014.LP Włodawa, 04.02.2014 r. Wykaz zawodników powiatu włodawskiego otrzymujących stypendia sportowe w roku 2014. 1. Małgorzata Choma uczennica ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie, zawodniczka sekcji

Bardziej szczegółowo

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r.

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lp. Nazwisko Imię Reprezentowana instytucja / organizacja Sektor 1. Abram Józef społeczny 2. Abram Jerzy KORONKA BOBOWA Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail 1. Bialski w Kozuli 21-500 Biała Podlaska tel./fax (0-83) 343-34-70 dom.pomocy.spolecznej.w.kozuli

Bardziej szczegółowo

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia POMOC DORAŹNA

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia POMOC DORAŹNA VI POMOC DORAŹNA VI POMOC DORAŹNA Na terenie województwa lubelskiego w 2008 r. funkcjonowały: 1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie z trzema podstacjami

Bardziej szczegółowo

Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe. Strona 1

Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe. Strona 1 Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe Załącznik Nr 1 a L.p. Tytuł Częstotliwość Zamawiana ilość Cena 1 egz. Wartość brutto ukazywania się egz. (rocznika) (rocznika) brutto 1 2 3 4 5 6 1. ADMINISTRATOR

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bialski Technikum Międzyrzec Podlaski Warszawska 31 58% Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej bialski Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej Technikum Międzyrzec Podlaski 3 Maja 92 65% Starostwo

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe na terenie gminy STOWARZYSZENIA

Organizacje pozarządowe na terenie gminy STOWARZYSZENIA Organizacje pozarządowe na terenie gminy STOWARZYSZENIA I. Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób starszych i niepełnosprawnych oraz rozwoju kultury lokalnej Pomocna dłoń Popkowice 1 Tel. 81 821 31 13

Bardziej szczegółowo

XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY

XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY 806. 10 lat samorządu województwa lubelskiego, Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin 2008, ss. 48, cena 5,00 zł.

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.)

Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 28.01.2015 r.) Załącznik do Uchwały XXVI/441/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2015 r. Wykaz organizacji do dofinansowania na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku (konkurs ogłoszony 202015

Bardziej szczegółowo

Zasady opisu czasopism i kalendarzy z XVII-XVIII wieku w katalogu NUKAT

Zasady opisu czasopism i kalendarzy z XVII-XVIII wieku w katalogu NUKAT Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zasady opisu czasopism i kalendarzy z XVII-XVIII wieku w katalogu NUKAT I. Informacje ogólne: 1. Zasady dotyczą opisu wydawnictw periodycznych, ukazujących się częściami

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 11 maja 2016 r. autor: Wydział Oświaty i Wychowania DRUK NR 603-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe na terenie gminy STOWARZYSZENIA

Organizacje pozarządowe na terenie gminy STOWARZYSZENIA Organizacje pozarządowe na terenie gminy STOWARZYSZENIA I. Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób starszych i niepełnosprawnych oraz rozwoju kultury lokalnej Pomocna dłoń Popkowice 1 Tel. 81 821 31 13

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 2002 1. Zdjęcie 1 Rok 2002, 25 stycznia. Zdjęcie 2 Rok 2002, 31 stycznia. Bal gimnazjalny.

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 2002 1. Zdjęcie 1 Rok 2002, 25 stycznia. Zdjęcie 2 Rok 2002, 31 stycznia. Bal gimnazjalny. Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 2002 1 Zdjęcie 1 Rok 2002, 25 stycznia. Zdjęcie 2 Rok 2002, 31 stycznia. Bal gimnazjalny. 2 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 2002 Zdjęcie 3 Rok 2002, 31 stycznia. Bal

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego

Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939 na terenie województwa krakowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka W Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Dzieje i organizacja szkolnictwa na terenie Galicji w latach 1900-1918 oraz w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891. Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891

Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891. Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891 Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazjum w Przemyślu za rok szkolny 1891, Przemyśl 1891 Gimnazjum w Przemyślu rok szkolny 1891 Grono Nauczycielskie przy końcu roku szkolnego 1891 Piątkiewicz Stanisław, uczył

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia z roku: 1968, 18-20 października 1968: 700-lecie Grabowca 1

Zdjęcia z roku: 1968, 18-20 października 1968: 700-lecie Grabowca 1 Zdjęcia z roku: 1968, 18-20 października 1968: 700-lecie Grabowca 1 Zdjęcie 1 Rok 1968. Po mszy świętej (Jaroszyński Wacław, Wspólnym wysiłkiem, zbiór materiałów, Gminna Biblioteka w Grabowcu). Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO BIBLIOGRAFIA / WYDAWNICTWA ZWARTE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień Podstawy prawne Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY W MIEJSCACH WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY W MIEJSCACH WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.09.2015 r.. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72 do 75, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY

Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa. w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Rok urodzenia Rok wstąpienia do Instytutu Absolwenci Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej-Aleksandrii (Puławach) Czerwiec 1881 WYDZIAŁ ROLNICZY Nr. Imię i nazwisko Wyzn. Pochodzenie Ukończona

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca:

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721 03 51 Prezes: Tadeusz Grzelak,

Bardziej szczegółowo

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30

18 października niedziela 7.30. Ks. Heliodor. : + Józef Wojsz greg. 7.30 18 października niedziela 7.30 Ks. Heliodor : + Józef Wojsz greg. 7.30 Dziękcz. z pr. o Boże bł. dla Daniela Zaczka w 18 ur., oraz op. MB dla Iwony i Jana w 20 r. ślubu i p 7.30 + Kazimierz Szabłowski

Bardziej szczegółowo

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów

Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czasopisma muzyczne polskie w okresie zaborów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2012 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

VI RATOWNICTWO MEDYCZNE

VI RATOWNICTWO MEDYCZNE VI RATOWNICTWO MEDYCZNE Ryc. 18 Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i pacjenci urazowi w 2011 r. zamo jski włod awski t omasz owski świdn icki r yck i pa cjenci urazowi wyj azdy do st anu nagłego

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1957 1

Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1957 1 Historia Grabowca, zdjęcia z roku: 1957 1 Zdjęcie 1 Rok 1957, 6 lipca. Pamiątka I Komunii Świętej (zdjęcie ze zbiorów Mirosława Bednarczyka oraz z kroniki parafialnej, autor Leon Sokołowski). W środku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 13.07.2004 Uchwała nr 463 Druk Nr 460 Uchwała Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r.. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów

SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH opr. mgr Jolanta Szymańska - Dział Udostępniania Zbiorów A co wam śpiewać laleczki? ; Pojedziemy w cudny kraj : inscenizacja wierszy Marii Konopnickiej dla dzieci / [wybór

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 Religia Spotkam Twoje Słowo, ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium Lublin do podręcznika Spotkam Twoje Słowo podręczniki bezpłatne Język polski Świat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE

INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE 1. Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju 1937-1982; zesp. nr 1074 2. 203 j.a. 4,17 mb 3. Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkoły Średniej: protokóły

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy sporządzony dnia 19 listopada 2014r. przez Dzielnicową Komisję Wyborczą w Dzielnicy Śródmieście.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. (12) 6832101,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. (12) 6832101, policzono dla zdających, którzy: wszystkie Zaoczne Uzupełniające dla Biłgoraj Kościuszki 10 20% 78,0 29,1 25,2 6 43,9 39,8 - - - 3 30,0 21,0 - - - - - - 1 100,0 68,0 - - - Biłgoraj Kościuszki 2 50% 67,5

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie Lp. Stowarzyszenie/ Organizacja Adres Telefon/ fax Adres email bialski grodzki 1. Katolickie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (17-23.06.2011) 1 010 a p 2004504719 150 a Architektura rosyjska x zabytki 2 010 a p 2004512376 150 a Bóżnice x zabytki z Czechy

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu Państwa.. Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat

Bardziej szczegółowo