Bibliografia prasy lubelskiej ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939)"

Transkrypt

1 Alina Krystyna Gromek Źródło: Studia i materiały lubelskie T. 6 (1972) Bibliografia prasy lubelskiej ( ) Praca niniejsza zawiera alfabetyczne zestawienie lubelskich periodyków w języku polskim i językach obcych mniejszości narodowych i wyznaniowych ukazujących się w latach Jeden lub kilka numerów czasopisma opisywano w następującej kolejności elementów 1 : 1. tytuł z dodatkami i ewentualne zmiany, 2. oznaczenie częstotliwości, gdy nie jest podana w tytule lub dodatku do niego, 3. nazwa instytucji sprawczej, gdy nie jest wymieniona w tytule lub dodatkach do niego, 4. nazwa redaktora, 5. miejsce wydania, 6. liczba koleina rocznika i roku, 7. opis zewnętrzny, 8. inne adnotacje. Hasła opatrzone gwiazdką (*) nie są znane z autopsji, a źródła informacji o nich podano po opisie. Źródła podawano także w przypadkach tych periodyków, które ukazywały się wyjątkowo krótko lub zachowały się w stanie znacznie zdekompletowanym. Opis więc bibliograficzny zawiera tylko te elementy, które udało się ustalić. Podano również wysokość nakładu. Dwie liczby używane niekiedy przy określeniu wysokości nakładu i ilości stron wskazują na granicę dolną i górną konkretnego przypadku. Wzrastające zainteresowanie prasą regionalną, a w tym i lubelską oraz związane z tym prace badawcze pozwolą w przyszłości odtworzyć możliwie pełną historię prasy lubelskiej. Prasowy ruch wydawniczy nie będzie jednak kompletny, jeżeli nie uwzględni się jednodniówek i innych druków ulotnych, stąd pilna konieczność podjęcia intensywnych zorganizowanych badań nad historią prasy naszego regionu. Jednym z dowodów zainteresowania historią prasy lubelskiej była wystawa prasy lubelskiej zorganizowana w 1972 roku w Muzeum Okręgowym w Lublinie - Oddział im. J. Czechowicza. 1 Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych. Warszawa 1963, s. 114.

2 Źródłem informacji o periodykach lubelskich ukazujących się w lalach są czasopisma zachowane w bibliotekach Lublina i terenowych, często zdekompletowane, Centralny Katalog Prasy, niektóre bibliografie specjalistyczne, Urzędowy Wykaz Czasopism i inne. Ponadto udostępniono mi również niektóre materiały gromadzone przez pracowników Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W przypadku posługiwania się w,,bibliografii źródłami, wykazano je za pomocą skrótów po konkretnych opisach. W pracy wykorzystano m. in. następujące źródła: - Stanisław Antoniewski, Zarys bibliografii polskiego czasopiśmiennictwa rolniczego i pokrewnego na ziemiach polskich za okres 200 lat ( ). W-wa Irena Turowska-Bar, Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r Materiały bibliograficzno-katalogowe. W-wa Bibliografia prasy polskiej Oprac. Bolesław Korczak. W-wa Biuletyn Bibliograficzny, (wyd.) Min. Spraw Wewnętrz., Wydz. Prasowy. W-wa, R. 1: : Centralny Katalog Czasopism Wojskowych. T. I/II. W-wa 1967, Maria Chmielińska, Polska bibliografia zielarska za okres od początku XVII wieku do roku W-wa Tejże. Polska bibliografia roślin przemysłowych W-wa Karol Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia. Kraków, 1962, wyd. II. t. III, s Marian Fuks, Z dziejów prasy żydowskiej w Polsce ( ). Biul. Żyd. Inst. Hist. W-wa 1970, nr Wiktor Hahn, Bibliografia prasy lubelskiej. Region Lubelski. Lublin. R. 1: 1926 nr 1. - Żanna Kormanowa, Materiały do bibliografii polskiego ruchu robotniczego ( ). Druki zwarte. T. I. W-wa Tejże, Materiały do bibliografii druków socjalistycznych na ziemiach polskich w latach Wyd. II. W-wa Marian Kowalski, Bibliografia powiatu radzyńskiego i jego regionu. (Wyd.) Tow. Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podl. Międzyrzec Podl Andrzej Paczkowski, Prasa polityczna ruchu ludowego (1918- i 939). W-wa Urzędowy Wykaz Czasopism..., W-wa. R. 1: : 1935.

3 ABC. Pismo codzienne. Informuje wszystkich o wszystkim. Wyd. Mazowiecka Spółka Wydawn. Przedstawicielstwo w Lublinie. Red. Władysław Wójcik. Sekr. red. i red. odp. Jan Stommer. Druk. Udziałowa. Lublin. R. 1: : x31 [od 1931:] 54x37 cm; s. 4. Lubelska mutacja dziennika ABC wydawanego w Warszawie. AKADEMIK. Dwutygodnik Młodzieży Akademickiej. Wyd. i red. Akad. Sekcja Liter.-Wydawn. Uniw. Lubel. Red. odp. Wacław Wiercieński. Druk Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: x31 cm: s. 8. Nr 1 z 12 stycznia - ostatni nr 2 z 26 stycznia. ALBUMOWY KALENDARZ STU DIABŁÓW NA ROK Red. Alfred Pomian- Kobierzycki. Druk. W. Cywińskiego. Warszawa-Lublin. R. 1: s. 24 ilustr. ALMANACH LUBELSKI NA ROK 1815 DLA AMATORÓW LITERATURY OJCZYSTEJ. [Rocz.]. [Red.] Klemens Urmowski. Wyd. i druk. Jana Karola Pruskiego. Lublin. [R. 1:] x10 cm; s BARYKADY. Miesięcznik literacko-społeczny. Wyd. i red. odp. Józef Łobodowski. Druk. Popularna. Lublin. R. 1: x17 cm; s. 48. Nr 1 z 1 października. Nr 2 - skonfiskowany. * BIALER WOCHENBLAT. Organ fun der cijonistiszer organizacje in Biała Podlaska. [TYGODNIK BIALSKI. Organ organizacji syjonistycznej w Białej Podlaskiej]. Wyd. i red. Ch. D. Miodek. Druk. Ekspresowa. Biała Podlaska. R. 1: : 1935; 40x27 cm. Nakład 1000 egz. Żyd. M. Fuks, Z dziejów prasy. s. 89. UWCz 1932 nr 3 s. 15. UWCz 1933 nr 5 s. 37. Głos Społeczny. R. 3: 1935 nr 21 z 30 sierpnia. BIULETYN AKADEMICKIEGO KOŁA MŁODEJ WSI W LUBLINIE. Wyd. Lublin-Uniwer. Lublin. R. 1: x23 cm s. 16. BIULETYN IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W LUBLINIE. [Mies.]. Wyd. Izba Rzem. Red. Zdzisław Telatycki. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: : x24 cm: s Nr * BIULETYN INFORMACYJNY NR... BBWzR [Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem]. [Częstot. nieust.]. Wyd. i red. Sekretariat Woj. BBWzR. Druk. Tow. Wydawn. Przełom. Lublin. R. 1: x23,5 cm. Nr 1-4. Nr 1 z 17 października. UWCz 1931 nr 2 s. 9, 12. * BIULETYN STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Wyd. Zarz. Stow. Techn. w Lublinie. Lublin. R. 1: BIULETYN TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO W LUBLINIE. [Częstot. nieokr.]. Wyd. Tow. Praw. Red. W. S. Druk. A[ndrzeja] Rozdoby. Lublin. [R. 1:] ,5x15 cm; s. 21. Nr. 1 - luty.

4 BIULETYN WYDZIAŁU NARODOWEGO LUBELSKIEGO zob. KOMUNIKAT WYDZIAŁU NARODOWEGO LUBELSKIEGO BIULETYN ZWIĄZKU SENIORÓW ODRODZENIA. [Niereg.]. Wyd. Zw. Seniorów Odrodzenia - Lublin-Uniwer. Druk. Państwowa. Lublin. R. 1: : x15,5 cm; s BUDŻET MIASTA LUBLINA. [Rocz.]. Wyd. Zarząd m. Lublina. Druk. Bolesława Druego. [Od 1922:] Magistratu m. Lublina. Lublin. R. 1: : 1940/ x23,5 cm: s CATALOGUS ECCLESIARUM... ET CLERI... DIOECESIS LUBLINENSIS. Pro Anno Domini Lublini Auctoritate et sumptibus Curiae Dioecesanae Lublinensis. Typis officinae M[aria] Kossakowska. [1927]. Lac. W. Hahn, Bibliogr., 1927 s. 93. * CERKOVNYJ KALENDAR ZA 1881 GOD. Tip. Gubern. Pravlenija. Lublin. 1881; s. XLVII, mapa. Ros. * CHELMER FILKSBLAT. Wochenblat far ekonomisze, literarisze un gezelszaftleche Fragn. [CHEŁMSKA GAZETA LUDOWA. Tygodnik dla spraw ekonomicznych, literackich i społecznych]. Druk. M. J. Bronfelda. Chełm. R. 1: : Żyd. Nr 1 z 14 września ostatni nr 24 z 4 sierpnia UWCz 1931 nr 6 s. 35. * CHELMER SZTYME. [GŁOS CHEŁMSKI]. [Tyg.]. Wyd., red. i druk. I. i Sz. Wajnszteinów. Chełm. R. 1: Nakład 1500 egz. Żyd. M. Fuks, Z dziejów prasy, s. 69. W. Hahn, Bibliogr., 1927 s. 87. * CHELMER WOCHENBLAT. [TYGODNIK CHEŁMSKI]. Red. Fiszer Łazar. Drak. Praca. Chełm. R. 1: : Żyd. Nr 1 z 15 sierpnia ostatni nr 12 z 8 kwietnia UWCz 1931 nr 12 s. 82. Kronika Nadbużańska R. 1: 1933 nr 25 z 25 października s. 4. CHEŁMSKI KURIER zob. CHEŁMSKI KURIER ILUSTROWANY CHEŁMSKI KURIER ILUSTROWANY. [Od nr 14 z 18 kwietnia 1926 zm. tyt.;] CHEŁMSKI KURIER. Bezpartyjne pismo tygodniowe. Wyd. Tadeusz Skoraczewski. [Od nr 1 z 10 stycznia 1926:] Chełmska S-ka Wydawn. [Od nr 9 z 7 marca 1926:] Maria Słowikowska. Red. odp. Karol Wolf. Druk. Ziemiańska, Lublin. [Od nr 12 z 4 kwietnia 1926:] I. i Sz. Wajnszteinów, Chełm. [Od nr 18 z 18 kwietnia 1926:] M. J. Bronfelda. Chełm. R. 1: : x23.5 cm; s Nr 1 z 8 marca - ostatni nr 42 z 24 grudnia Nr 1 z 10 stycznia - ostatni nr 17 z 19 maja. Nakład 500 egz.

5 CHŁOPSKA DOLA. Organ Okręgowy PPS [Frakcji Rewolucyjnej] dla bezrolnych i małorolnych. [Tyg.]. [Nlg.]. Red. M[arian] Malinowski. Lublin. R. 1: x20,5 cm; s. 4. W Lublinie n-ry 1-3. Pismo przeniesione do Warszawy. CHŁOPSKA DOLA (Nowiny Socjalistyczne). Organ PPS poświęcony sprawom ludu pracującego na wsi. Wyd. i red. odp. Marian Malinowski. Druk. L. Blińskiego i W. Maślankiewicza. (Od nr 13 z 30 marca 1919:] Robotnika. Warszawa. R. 1: x26 cm; s. 8. Nr 1 z 5 stycznia - ostatni nr 34 z 24 sierpnia. CHOLMSKAJA CERKOVNAJA ZIZN. [Dwutyg.] Wyd. i red. archimandryta Dionizy. [Od nr 7 z 1 kwietnia 1911:] P. Pietrov. [Od nr 12 z 15 czerwca 1911:] archimandryta Varlam. [Od nr 5 z 1 marca 1914:] archimandryta Serafim. Druk. I. i Sz. Wajnszteinów. [Od nr II z 1 czerwca 1912:] Cholmskogo Sv. Bogordickogo Bratstva. Chełm. [R.] 1: : x17 cm; s Ros. CHOLMSKAJA RUS'. Narodnaja eżenedelnaja illiustrirovannaja gazeta z eżemesjacnym odłożeniem. Red. E. O. Ćervjakovskij. [Od nr 15 z 8 kwietnia 1912:] V. P. Ostrovskij. [Od nr 1 z 1 stycznia 1907:] Protoirej Iosif Zacharczuk. Druk. I. i Sz. Wajnszteinów. [Od nr 32 z 5 sierpnia 1912:] Cholmskogo Sv. Bogorodickogo Bratjstva. Chełm. [R.] 1: : ,5x23,5 cm; s. 12. Ros. CHOLMSKIJ NARODNYJ KALENDARZ. [Rocz.]. Druk. Cholmskogo Sv. Bogorodickogo Bratstva. Chełm. [R.] 1: : ,5x24 cm; s. [różnie]. Ros. CHOLMSKIJ NARODNYJ LISTOK. Bezplatnoje pribavlenije k źurnalu CHOLMSKAJA CERKOVNAJA ZIZN': [Od 1907 wychodzi samodzielnie]. [Dwutyg.]. Red. archimandryta Dionizy. [Od 1907:] Iosif Zacharczuk. [Od 1909:] archim. Dionizy. [Od nr 11 z 1 lipca 1913:] archim. Serafim. Druk. I. i Sz. Wajnszteinów. [Od nr 7-8 z kwietnia 1909:] w Supraślu. [Od 1913:] Cholmskogo Sv. Bogorodickogo Bratstva. Chełm. [R.] 1: : x23,5 cm; s. 16. Ros. CHOLMSKIJA GUBERNSKIJA VEDOMOSTI. [Tyg.]. Red. I. Tilinskij. Druk. Gubernialna. [Od nr 12 z 30 listopada 1913:] D. Szwarca. Chełm. [R.] 1: x34 cm; s. 4. Ros. * CHRZEŚCIJAŃSKI ZWIĄZEK DROBNYCH ROLNIKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Organ ekonomiczno-społeczny drobnego rolnika. Wyd. Chrz. Zw. Drób. Roln. Red. odp. K[azimierz] Zaleski. Drak. Pośpieszna Stanisława Dżała. Lublin. R. 1: S. Antoniewski. Zarys bibliogr., s. 70. W. Hahn. Bibliogr., s. 93. CODZIENNY KURIER LUBELSKI. [Dzienniki. Wyd. i red. Mieczysław Biernacki. [Od nr 132 z 1914:] Tadeusz Dybowski. Druk. J. Pietrzykowskiego. Lublin. [R. 1:] : x29 cm; s CZUJNIA POLSKA. Tygodnik pod hasłem Bóg i Ojczyzna poświęcony sprawom podniesienia i unarodowienia przemysłu, handlu, rzemiosła, rolnictwa....[od nr 16 z 1927:] Organ Centralnego Stowarzyszenia Czujnia Polska. Wyd. i red. Bolesław Dukszta. Druk. M[arii] Kossakowskiej. [Od nr z 24 grudnia 1926:] Udziałowa. [Od nr 16 z 1927:] Głosu Lubelskiego. Lublin. R. 1: : x23.5 cm; s Nr 1 z 12 września - ostatni nr z 24 grudnia.

6 1927. Nr 18 - bez daty dziennej. CZUWAJ. Pismo trzeciej drużyny okręgu B. [Częstot. nieust.]. Red. J. Skowronkówna. Lublin. R. 1: x16 cm. * CZWARTAK. Pismo obozowe poświęcone 4 pułkowi piechoty Legionów Polskich. [Niereg.]. Wyd. J. Ch-ski i Fr[anciszek] B[iedroń]. Red. Bol. P. Lublin. R. 1: x29 cm. CKCW s. 55. * DIABEŁ. Tygodnik humorystyczny. Lublin [?]. Kalendarz Lubelski. R. 52: 1920 s. 7 - notatka o przeniesieniu Diabła - tygodnika humorystycznego o kierunku socjalistycznym z Lublina do Warszawy. DIRECTORIUM DIVINI OFFICII ET MISSARUM AD USUM DIOECESIS LUBLINENSIS EDITUM PRO ANNO DOMINI 1927 AUCTORITATE EXCELLENTISSIMI... DOMINI MARIANI LEONIS FULMAN S. TH. M., Dei miseratione et S. Sedis Apostolicae gratia Episcopi Lublinensis. Lublin. [R. 1:] [?:] 1939 [i dalej]. Łac. W. Hahn, Bibliogr., s. 93. * DO BRONI. Druk. Estetyczna Ireny Śliwickiej. Lublin. R. 1: ,5x21 cm. Zachowały się nry 1-4. Nr 1 z sierpnia - nr 4 z września. CKCW s. 58. DONIESIENIA. Okólnik organizacyjny Katolickiego Związku Polek w Lublinie. [Mies.]. Wyd. i red. Kat. Zw. Polek. Druk. Popularna. Lublin. R. 1: ,5x15,5 cm; s Nr 1 ze stycznia - ostatni nr 6-8 z czerwca-sierpnia. * DOS LUBLINER WORT. Wechentliche cajtung. [SŁOWO LUBELSKIE. Tyg.]. Red. M. Kerszenblat. Druk. I. i Sz. Wajnszteinów. Chełm. R. 1: x35 cm. Żyd. UWCz 1930 nr 7 s. 42. UWCz 1931 nr 2 s. 12. * DOS MEZRYCZER LEBN. Umophengiker religiezer organ. [ŻYCIE MIĘDZYRZECA. Niezawisły organ religijny]. Druk. Radio. Międzyrzec. R. 1: Żyd. Nr 1 z 17 maja - ostatni nr 7 z 13 czerwca. UWCz 1930 nr 1 s. 12. * DOS NEUES WORT. Siedlce Żyd. Gazeta Podlaska". R. 3: 1924 nr 14 z 6 kwietnia s. 1. DOSTRZEGACZ EKONOMICZNY I POLITYCZNY LUBELSKI. [2 x w tyg.]. Wyd. i druk. Jana Karola Pruskiego. Lublin. [R. 1:] x23 cm; s. 585 [łącznie]. Nr i z 1 kwietnia - ostatni nr 47 z 9 września. DZIAŁ SPOŁECZNY. Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej diecezji podlaskiej. [Mies.]. Wyd. Sekr. Jener. Stow. Młodz. Pol. Red. ks. Stanisław Ławicki. Druk. Siedl. Zakł. Graf. Siedlce. R. 1: : x17,5 cm; s

7 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU POLSKIEJ INTELIGENCJI KATOLICKIEJ. [Od 1936/37 zm. tyt.:] SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEJ INTELIGENCJI KATOLICKIEJ. [Rocz.]. Wyd. [Zw. Pol. Intel. Kat.]. Druk. Państwowa. [Od 1936/37:] Narodowa L. Milarskiego. Lublin. [R. 1:] 1934/35 - [2:] 1936/37. 23x15,5 cm; s DZIENNIK EKONOMICZNY ZAMOJSKI. [Mies.]. Wyd. i red. Bazyli Kukolnik i Wojciech Gutkowski. Zamość. R. 1: : x11.5 cm; [1803] i 590 [1804] Nr 1 ze stycznia - ostatni nr 12 z grudnia Nr 13 ze stycznia - ostatni nr 18 z czerwca. DZIENNIK IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W LUBLINIE. Organ urzędowy Izby Rzemieślniczej w Lublinie. [Niereg.]. Wyd. Izba Rzem. Red. Cecylian Ptasiński. Druk. Sztuka. [Od nr 2 z 15 lipca 1930:] Przełom. Lublin. R. 1: : x23 cm; s Nr 1 z 31 marca - ostatni nr 4 z 15 listopada Nr 1-2 z marca - ostatni nr 8 z 31 grudnia. DZIENNIK LUBELSKI. Pismo codzienne poświęcone sprawom społecznym i politycznym. Wyd. Lubel. S-ka Wydawn. Red. Paweł Jankowski. [Od nr 60 z 1917:] Edward Supronowicz. [Od nr 186 z 1917:] Zygmunt Dreszer. Druk. własna. Lublin. R. 1: : ,5x29 cm; s. 4. W X dziennie. * DZIENNIK LUBELSKI. Red. Józef Czechowicz. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: Nr 1 z 1 czerwca - ostatni nr 9 z 9 czerwca. UWCz 1933 nr 1 s. 5. DZIENNIK LUBELSKI. Wyd. i red. Zdzisław Piasecki. Lublin. R. 1: ,5x28 cm. Nr 1 z 19 stycznia - ostatni nr 4 z 22 stycznia. DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ C. i K. JENERALNEGO GUBERNATORSTWA WOJSKOWEGO DLA AUSTRIACKO-WĘGIERSKIEGO OBSZARU OKUPOWANEGO W POLSCE. [Niereg.]. Wyd. Jener. Guber. Wojsk. Lublin. [R. 1:] [2:] x23 cm; s Nr Nr DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ C. i K. ZARZĄDU WOJSKOWEGO W POLSCE. [Niereg.]. Lublin. R. 1: : x23,5 cm. CKCW s. 66. DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ I ROZKAZÓW DOWÓDZTWA WOJSK POLSKICH W LUBLINIE. (D.O.K. II). [Niereg.]. Lublin. R. 1: : x20.5 cm. CKCW s. 66. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W CHEŁMIE. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN CHEŁM]. [Niereg.]. Chełm. R. 1: : x24 cm. CKCW Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W HRUBIESZOWIE. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN HRUBIESZÓW]. [Niereg.]. Hrubieszów. R. 1: : x24 cm.

8 CKCW s. 69. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W JANOWIE. [AMTS-BLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN JANÓW]. [Niereg.]. Janów. R. 1: : x24 cm. CKCW s. 67. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W KRASNYMSTA-WIE. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN KRASNYSTAW], [Niereg.]. Krasnystaw. R. 1: : x24 cm. CKCW s. 69. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W LUBARTOWIE. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN LUBARTÓW]. [Niereg.]. Lubartów. R. 1: : X24 cm. CKCW s. 68. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C, i K. KOMENDY OBWODOWEJ W LUBLINIE. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN LUBLIN], [Niereg.]. Lublin. R. 1: : X24 cm. CKCW s. 68. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C. i K. KOMENDY OBWODOWEJ W NOWEJ ALEKSANDRII. [AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN NOWO ALEKSANDRIA]. [Niereg.]. Nowa Aleksandria [Puławy]. R. 1: : x24 cm. CKCW s. 68. Wersja polska i niemiecka. DZIENNIK URZĘDOWY C i K. KOMENDY OBWODOWEJ W TOMASZOWIE. (AMTSBLATT DES K.u.K. KREISKOMMANDOS IN TOMASZÓW]. [Niereg.]. Tomaszów Lub. R. 1: : x13,5 cm. CKCW s. 69. Wersja polska i niemiecka. * DZIENNIK URZĘDOWY DYREKCJI POCZT I TELEGRAFÓW. Lublin Biul. Bibliogr. R. 1: 1920 nr 1 s. 54. DZIENNIK URZĘDOWY GUBERNI LUBELSKIEJ zob. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. [Od 1818 zm. tyt.:] DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. [Od nr 13 z 13(25) marca 1837 zm. tyt.:] DZIENNIK URZĘDOWY GUBERNI LUBELSKIEJ. [Tyg.]. Druk. Rządowa. Lublin. R. 1: : x20,5 cm; s [rocznie]. [Od 1920 wznowienie:] DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. [Od nr 23 z 1928 zm. tyt.:] LUBELSKI DZIENNIK WOJEWÓDZKI. [Dwutyg. niereg.]. Wyd. Magistrat. Lublin. R. 1: : 1939 [i

9 dalej]. 31,5x24,5 cm; s DZIENNIK URZĘDOWY KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO LUBELSKIEGO. [Mies.].- Wyd. Kred. Lubel. Kurat. Szk. Druk. Państwowa. [Od nr 1(85) z 9 września 1936:] Lubel. Zakł. Graf. Lublin. R. 1: : X15 cm; s. [różnie]. DZIENNIK URZĘDOWY SEJMIKU PUŁAWSKIEGO... zob, DZIENNIK URZĘDOWY' WYDZIAŁU SEJMIKU PUŁAWSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO zob. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WYDZIAŁU SEJMIKU PUŁAWSKIEGO. [Od nr 4 z 15 października 1923 zm. tyt.:] DZIENNIK URZĘDOWY SEJMIKU PUŁAWSKIEGO. [Niereg.]. Wyd. Wydz. Pow. Druk. Przyszłość. [Od nr 4 z 15 października 1923:] Pośpieszna Stanisława Dżała. Lublin. Puławy. R. 1: 1922/1923-3: xl5,5 cm; s Nr 1 z 1 września ostatni nr 3 z 18 kwietnia 1925, DZIENNIK ZARZĄDU MIASTA LUBLINA. [Niereg.]. Wyd. Zarz. Miejski. [Od nr 2-3 z 10 lutego 1923:] Red. L. Radliński. [Od nr 9 z 20 kwietnia 1929:] T. Kochański. [Od nr 3 z 31 marca 1935:] A. Czapski. [Od nr 6 z 10 października 1938:] J. Solski. Druk. Miejska. [Od nr 23 z 25 sierpnia 1923:] Magistratu. [Od nr 15 z 31 grudnia 1935:] Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. [Od nr 1 z 28 lutego 1939:] Popularna A. Michalskiego i J. Rybińskiego. Lublin. R. 1: : x3 3 cm; s. [różnie]. Nr 1 z 16 kwietnia ostatni nr 2(383) z 10 lipca Nakład 200 egz. DZIENNIK ZARZĄDU MIASTA ŁUKOWA. [Niereg.]. Wyd. Wydz. Pow. Druk. Wydz. Pow. Sejmiku Pow. w Łukowie pod zarz. W. Piotrowskiego. Łuków. R. 1: : x15,5 cm; s * DZIENNIK ZARZĄDZEŃ DYREKCJI POCZT I TELEGRAFÓW W LUBLINIE. [Częstot. nieust.]. Wyd. Dyr. Poczt i Telegr. Oddz. Organizacyjny. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: ,5x21 cm. UWCz 1933 nr 4 s. 23. DZIEŃ POLSKI. Niezależny organ demokratyczny. Wychodzi codziennie oprócz poniedziałków. Wyd. i red. nacz. Zygmunt Majewski. Red. odp. Teodor Kaszyński. [Od 1921:] Jan Pignan. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: : x30,5 cm; s. 4. W 1920 zawieszone na 3 dni: 4, 5, 6 października. Wyszły wówczas jednodniówki: 4 października Nasz Dzień, 5 października Wasz Dzień, 6 października Nowy Dzień. Biul. Bibliogr. R. 1: 1920 nr 4 s. 47, 49. DZWON. Dwutygodnik społeczno-literacki. Wyd. Komitet Lewicy Ludowej, pow. Hrubieszów. Red. Jan Bączkowski. Druk. Sejmiku Hrub. Hrubieszów. R. 1: x14 cm; s. 16. Nr 1 z 1 lutego - ostatni nr 8 z 15 czerwca.

10 * DZWON ŚWIĄTECZNY ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. [Dwutyg.]. Wyd. Bolesław Jasiński. Red. Stanisław Gałązka. Druk. Wydz. Pow. Łuków. R. 1: Nr 1-6. Gazeta Łukowska R. 1: 1924 nr 1 s. 2. DŹWIGARY. Miesięcznik poświęcony sprawie polskiej kultury proletariackiej. Wyd. i red. odp. Kazimierz Wójcik. Druk. Popularna. [Od nr 2 z grudnia stycznia 1935:] Narodowa. Lublin. R. 1: : x16 cm; s [łącznie]. Nr 1 z listopada ostatni nr 2 z grudnia stycznia * ECHA PODLASKIE. Organ Zjednoczonego Stronnictwa Demokratycznego [Tyg.]. Siedlce Biul. Bibliogr. R. 1: 1920 nr 1 s. 55. ECHA SZKOLNE. Czasopismo Samopomocy Wychowanków Gimnazjum Humanistycznego w Chełmie. [Dwutyg.]. Wyd. Samopomoc Wychow. Gimn. Human. Red. J. Heller. [Od nr 3 z 22 grudnia 1922:] Krant. [Od nr 1 z czerwca 1925:] A. Goldsztain, Maksymilian Rubin. Druk. I. i Sz. Wajnszteinow. [Od nr 1 z czerwca 1925:] M. J. Bronfelda. Chełm. R. 1: 1921/1922-3: x23 cm; s * ECHO BIŁGORAJSKIE. [Od nr 1 (7) z 1928 zm. tyt.:] GŁOS ZAMOJSZCZYZNY. Miesięcznik oświatowo-społeczny. Druk. Sejmiku Pow. Zamość. R. 1: : UWCz 1932 nr 4 s. 27. Ognisko Zamojskie R. 1: 1931 nr 1 s. 1. ECHO CHEŁMSKIE. [Dziennik]. Wyd. i red. Kazimierz Czernicki. Druk. Zwierciadła. Chełm. R. 1: x37.5 cm; s. 6. Nr 1 z 29 kwietnia - ostatni nr 35 z 3 czerwca. Chełmska mutacja dziennika ECHO wydawanego w Łodzi. * ECHO HRUBIESZOWSKIE. Pismo niezależne. Red. Z. Czajkowski. Druk. Sejmiku Hrub. Hrubieszów. R. 1: : Nr 1 z 24 lutego ostatni nr 7 z 1 października UWCz 1931 nr 7-8 s. 43. Głos Lubelski R. 16: 1929 nr 61 z 3 marca s. 6. ECHO PARAFIALNE. Organ katolicko-społeczny parafii rzymsko-katolickiej św. Pawła w Lublinie. [Od nr 6 z 9 grudnia 1928:] Organ katolicko-społeczny. [Tyg.]. Wyd. Parafia św. Pawła. Red. odp. ks. Stanisław Mysakowski. Druk. Głosu Lubelskiego. Lublin. R. 1: : ,5x24,5 cm; s. 12. ECHO SZKOLNE. Dwutygodnik młodzieży szkolnej. [Od nr 16 z czerwca 1925:] Czasopismo młodzieży szkolnej na Podlasiu. [Od nr 1 z września 1925:] Czasopismo uczniów Gimnazjum i Szkoły Handlowej W. Szwedowskiego w Siedlcach. Wyd. Kółko hist.-liter. [Od nr 1 z września 1925:] Samopomoc uczniów. Red. odp. August Grychowski, Red. nacz. Czesław Tyszkiewicz. Druk. Siedl. Zakl. Graf. [Od nr 4 z 30 listopada 1924:] Sejmiku Pow. [Od nr 10 z 28 lutego 1925:] J. Lichtenpachta. [Od nr 11 z 15 marca 1925:] Artystyczna. Siedlce. R. 1: 1924/1925-2: ,5x15 cm; s

11 ECHO ŚWIETLICY. Miesięcznik poświęcony sprawom wychowania oraz życiu organizacyjnemu nauczycielstwa. Wyd. Zarz. Oddz. Zw. Pol. Naucz. Szkół Powsz. w Lubartowie. Red. nacz. Ferdynand Tracz. Red. odp. Hipolit Czaplicki. Druk. Ziemiańska, Lublin. Lubartów. R. 1: x23 [od nr 2 z 1 lutego 1925:] 24x16 cm; s Ukazały się 2 numery. ECHO WIROWSKIE. Czasopismo Sodalicji Mariańskiej w Wirowie. [Od 1929 zm. tyt.:] ŻYCIE WIROWSKIE. Czasopismo Sodalicji Mariańskiej Uczennic S.S. Niep. Pocz. N.M P. [Mies.]. Wyd. Sodalicja Mariańska w Wirowie. Red. odp. Helena Jakimiakówna. [Od nr 9 z października 1926:] Dyr. Semin. Naucz, w Wirowie. [Od nr 1 ze stycznia 1929:] wyd. i red. odp. Maria Górecka. [Od nr 7-3 z września- października 1929:] Eugenia Szczęśniakówna. [Od nr 5-6 z maja-czerwca 1930:] Janina Borkowska. [Od nr ze stycznia-lutego-marca 1932:] St. Wierzbicka. Druk. Wydz. Pow., Łuków. Wirów, pow. Sokołów Podl. R. 1: : x24 cm; s Nakład egz. ECHO ZIEMI LUBARTOWSKIEJ. Miesięcznik poświęcony sprawom nauczania, wychowania oraz życiu samorządowemu w powiecie. Wyd. Zarz. Oddz. Pow. Zw. Pol. Naucz. Szkół Powsz. Red. nacz. Ferdynand Tracz. Red. odp. Hipolit Czaplicki. Druk. Głosu Lubelskiego, Lublin. Lubartów. R. 1: : x24 cm; s Nakład 1000 egz. Prawdopodobnie jest to kontynuacja ECHA ŚWIETLICY. EXPRESS LUBELSKI. [Od nr 35 z 4 lutego 1931 zm. tyt.:] EXPRESS LUBELSKI I WOŁYŃSKI. Gazeta codzienna. Wyd. za Sp-nię z o.o. Prasa Polska w Lublinie - Ryszard Chmielewski. Dyr. wydawn. Franciszek Głowiński. Red. nacz. Konstanty Bolesta-Modliński. [Od nr 57 z 30 września 1923:] Wacław Gralewski. Druk. Sztuka. Lublin. R. 1: : x37 cm; s Lubelska mutacja dziennika EXPRESS PORANNY wydawanego w Warszawie. EXPRESS LUBELSKI I WOŁYŃSKI zob. EXPRESS LUBELSKI FIJOŁEK. Noworocznik lubelski literaturze i poezji poświęcony. [Rocz.] [Wyd.] Zofia Scisłowska. Druk. Juliana Kaczanowskiego, Warszawa. [R. 1:] [2:] x10 cm; s. 361 [1845]. Opis na podstawie [R. 1:] * FRONT. Żołnierskie pismo codzienne. Wyd. Dowództwo frontu południowo-wschodniego, oddz. II, sekcja polityczno-prasowa. Red. odp. Tadeusz Dębnicki. Druk. Lubel. S-ka Wydawn. Lublin. R. 1: Biul. Bibliogr, R. 1: 1920 nr 3 s. 30. * FRONT PRACY. Miesięcznik poświęcony sprawom robotniczym. Wyd. Tow. Wiedzy Chrześcijańskiej. Red. Edward Krawczyk. Druk. Marii Kossakowskiej. Lublin. R. 1: : x17 cm. UWCz 1933 nr 20 s. 58. GAZETA BIŁGORAJSKA. Organ urzędowy Wydziału Powiatowego Sejmiku Biłgorajskiego. [Mies.]. Wyd. Wydz. Pow. Red. K. Dąborowski. Druk. Zakł. Druk. Tow. Rozwój. Warszawa. Biłgoraj. R. 1: : 1922 [i dalej?]. 31x23,5 cm; s. 20 * GAZETA CHEŁMSKA, Ilustrowany tygodnik polityczny, oświatowy, społeczny i gospodarczy. Organ niezależny stojący na straży dobra ludu i państwa. Druk. Współczesna. Chełm. R. 1: 1929.

12 50x35 cm. Nr 1 z 3 grudnia - ostatni nr 2 z 15 grudnia. UWCz 1930 nr 3 s. 15. UWCz 1930 nr 8 s. 49. * GAZETA GOSPODARZA LUBELSKIEGO, ilustrowany dwutygodnik społeczno-rolniczy. Wyd. i red. Jan Chomicz. Druk. Nowoświecka. Lublin. R. 1: : x23 cm. Nr 1 z grudnia S. Antoniewski, Zarys bibliogr., s. 80. I. Bar, Polskie czasopisma, s. 74. UWCz 1933 nr 12 s. 73. * GAZETA INFORMACYJNA. [Dwutyg.]. Druk. Marii Kossakowskiej. Lublin. R. 1: x23.5 [od nr 2 z września:] 47x31.5 cm. Nr 1 z 16 września - ostatni nr 4 z 10 grudnia. UWCz 1932 nr 11 s. 74. UWCz 1933 nr 6 s. 41. GAZETA LUBELSKJA. Pismo codzienne rolniczo-przemysłowo-handlowe i literackie. [Od nr 264 z 18 grudnia 1905:] Dziennik polityczny, społeczny i ekonomiczny. Wychodzi 3 razy w tygodniu. Wyd. i red. Leon Zalewski. [Od 1886:] red. Wiktor Pstruszeński. [Od nr 22 z 1338:] wyd. Bolesław Drue. red. Zdzisław Piasecki. [Od 1905:] wyd. i red. Bolesław Drue. Druk. M[arii] Kossakowskiej. [Od 1890:] Bolesława Druego. Lublin, R. 1: 1875/76-32: x27 cm [i inny]; s Zawieszona 30 grudnia 1905 na czas trwania stanu wojennego. Wznowiona 1 lipca Wydawca, redakcja i miejsce druku - bez zmian. GAZETA LUDOWA. Wychodzi na każdą niedzielę. [Od nr 2 z 17 listopada 1915:] Tygodnik ilustrowany. Wyd. i red. Władysław Korwin-Drożeński. Druk. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. R. 1: : x21 cm; s Opis na podstawie R. 1: : GAZETA ŁUKOWSKA. [Mies. niereg.]. Wyd. Stow. Kultur.-Ośw. Ogniwo w Łukowie. Red. Stanisław Raczyński. [Od nr 8 z sierpnia 1925:] Jan Stanisław Majewski. [Od nr 4 z kwietnia 1926:] Józef Bagieński. [Od nr 6 z czerwca 1926:] Józef Kozieł. [Od nr 8 z sierpnia 1926:] Stanisław Raczyński. Druk. Sejmiku Pow. Łuków. R. 1:1924-5: ,5x23,5 cm; s Nr 1 wyszedł jako jednodniówka. GAZETA_PODLASKA. Tygodnik bezpartyjny, polityczno-społeczny i gospodarczy. Wyd. Ignacy Płażewski. [Od nr 8 z 12 listopada 1922:] Sp-nia Wiarus. [Od nr z 3 maja 1923:] Sp-nia b. Wojskowych. [Od nr 19 z 20 maja 1923:] Naucz. Konsorcjum Wydawn. Red. Ignacy Płażewski. [Od nr 11 z 3 grudnia 1922:] Stanisław Wąsowski, Druk. Artystyczna. [Od nr 8 z 12 listopada 1922:] Sp-nia Wiarus. [Od nr 4 z 27 stycznia 1924:] Artystyczna. Siedlce. R. 1: : x23,5 cm; s. 3. Nakład 400 egz. GAZETA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO. Miesięcznik społeczny, gospodarczy i oświatowy dla wszystkich. Wyd. Wydz. Pow. Sejmiku Garwolińskiego. [Od nr 3-4 z marca-kwietnia 1933:] Garwoliński Pow. Zw. Komunalny. Red. Józef Ziółkoś. Druk. Wydz. Pow. Garwolin. R. 1: : x23,5 cm; s GAZETA POWIATU ŁUKOWSKIEGO. [Od nr 1 (30) z 1 stycznia 1931:]. Miesięcznik oświatowo-społeczny. [Od nr 1(40) z 1 stycznia 1932:] Dwutygodnik oświatowo-społeczno-

13 gospodarczy. Wyd. Oddz. Pow. Zw. Pol. Naucz. Szkół Powsz. w Łukowie. Red. nacz. i odp. Franciszek Rusin. [Od nr 5(12) z 1 maja 1929:] Adam Kołodziej. [Od nr 1{19) z 1 stycznia 1930:] Włodzimierz Sory. [Od nr 8(26) z 1 września 1930:] Stanisław Kruczek. [Od nr 11(29) z 1 grudnia 1930:] Józef Pypeć. [Od nr 9(33) z listopada 1931:] Włodzimierz Sory. [Od nr 14(53) z 15 lipca 1932:] Józef Kozieł. Druk. Wydz. Pow. Luków. R. 1: : ,5x17.5 [od nr 1(40) z 1 stycznia 1932:] 47x32 cm; s Nr 1 z 1 czerwca - ostatni nr 7 z 1 grudnia Nr 1(8) z 1 stycznia - ostatni nr 11(13) z 1 grudnia Nr 1(19) z 1 stycznia - ostatni nr 11(29) z 1 grudnia Nr 1(30) z 1 stycznia - ostatni nr 10(39) z grudnia Nr 1(40) z 1 stycznia - ostatni nr 24!H3) z 15 grudnia Nr 1(64) z 1 stycznia - ostatni nr 11(74) z 1 czerwca. Nakład 800 egz. Po przerwie ukazywało się pismo PODLASIE. GAZETA SIEDLECKA. Bóg i Ojczyzna Naród i Postęp. Dwutygodnik spoleczno-politycznoliteracki. [Od 1923 zm. tyt.:] PRZYJACIEL NARODU. Przegląd miesięczny Oddziałów T-wa Rozwój na Podlasiu. [Od nr 20-21(44-45) z 24 maja 1924:] Tygodnik służący idei odzyskania Polski. [Od nr 9(153) z 23 lutego 1926:] Tygodnik podlaski narodowy, polityczny, ekonomicznospołeczny. [Od nr ( ) z 14 marca 1926 zm. tyt.:] GAZETA SIEDLECKA - DAWNIEJ PRZYJACIEL NARODU. [Podtyt. Bez zmian]. [Tyg.]. [Od nr 5-6 z 1-15 maja 1926 zm. tyt.:] NOWA GAZETA SIEDLECKA. Dwutygodnik polityczny. Wyd. W. Skup i E. Orzechowski. Red. Ziemowit Gliński, [Od 1923:] wyd. i red. Mieczysław Szałatkowski. [Od nr 6 z maja 1923:] wyd. Kom. Org. Okr. Dyr. Podl. Rozwój. [Od nr 20-21(44-45) z 24 maja 1924:] wyd. i red. Mieczysław Szałatkowski. [Od nr 10-11( ) z 14 marca 1926:] red. odp. Wawrzyniec Walczak. [Od nr 12(156) z 21 marca 1926:] Czesław Załęski. Druk. Cz. Dębińskiego. [Od 1923:] Wydz. Pow., Łuków. [Od nr 9(153) z 28 lutego 1926:] Siedleckie Zakł. Graf. [Od nr 17-18( ) z 27 czerwca 1926:] Cz. Dębińskiego. Siedlce. R. 1: : [Przerwa]. R. 1: 1923/24-4: x23,5 cm [i inny]; s Nr 1 PRZYJACIELA NARODU z 10 lutego skonfiskowano. Prawdopodobnie PRZYJACIEL NARODU przestał wychodzić na wniosek starosty siedleckiego Koślacza. Nakład egz. GAZETA SIEDLECKA - DAWNIEJ PRZYJACIEL NARODU zob. GAZETA SIEDLECKA * GAZETA URZĘDOWA POWIATU BIŁGORAJSKIEGO. Biłgoraj Biul. Bibliogr. R. 1: 1920 nr 1 s. 57. GAZETA URZĘDOWA POWIATU SIEDLECKIEGO. [Tyg.]. Wyd. Wydz. Pow. Druk. Cz. Dębińskiego. [Od nr 14 z 10 kwietnia 1919:] Państwowa. Warszawa. [Od nr 15 z 5 maja 1919:] Artystyczna '. Siedlce. R. 1: : ,5x21 [od nr 14 z 10 kwietnia 1919:] 26x17.5 cm; s GAZETA URZĘDOWA STAROSTWA ŁUKOWSKIEGO zob ZBIÓR OBOWIĄZUJĄCYCH ROZPORZĄDZEŃ KOMISARZA LUDOWEGO NA POWIAT ŁUKOWSKI * GAZETA URZĘDOWA WYDZIAŁU POWIATOWEGO W HRUBIESZOWIE. Pismo poświęcone sprawom samorządowym. [Dwutyg.] Druk. Sejmiku Hrub. Hrubieszów. R. 1: :

14 1931. Nr 1 z 4 listopada - ostatni nr 4 z 15 maja UWCz 1932 nr 3 s. 19. GAZETA WYDZIAŁU POWIATOWEGO PRZY SEJMIKU POWIATOWYM W ŁUKOWIE. [Od 1921 zm. tyt.:] GAZETA WYDZIAŁU POWIATOWEGO SEJMIKU POWIATOWEGO W ŁUKOWIE. [Niereg.]. Wyd. Wydz. Pow. Druk. Wydz. Pow. pod zarz. W. Piotrowskiego. Łuków. R. 1: : x25,5 [od 1921:] 23x15,5 cm; s GAZETA WYDZIAŁU POWIATOWEGO SEJMIKU POWIATOWEGO W ŁUKOWIE zob. GAZETA WYDZIAŁU POWIATOWEGO PRZY SEJMIKU POWIATOWYM W ŁUKOWIE * GAZETA ZAMOJSKA. Organ miejscowy Polskiego Stronnictwa Ludowego. [Tyg.]. Wyd. Piotr Zubowicz. Red. Maciej Rataj. Zamość. R. 1: : Nr 1 z października ostatni nr 2 z kwietnia A. Paczkowski, Prasa, s , , GAZETA ZARZĄDU M. BIAŁEJ PODLASKIEJ. [Niereg.]. Wyd. Magistrat. Druk. A. Lubelczyka. Biała Podlaska. R. 1: : x15 cm; s. 20. GAZETA ZARZĄDU M. SIEDLCE. [Tyg. niereg.]. [Od nr 13 z 1 października 1922:]. [Dwutyg.] Wyd. Magistrat. Druk. Artystyczna. [Od nr 13 z 1 października 1922:] Sp-nia Wiarus. [Od nr 12 z 15 sierpnia 1924:] Siedl. Zakł. Graf. [Od nr 20 z 1 grudnia 1924:] Artystyczna. Siedlce. R. 1: : x17,5 cm; s Nakład egz. * GAZETKA UCZNIOWSKA. [Mies.]. Lublin Echa Szkolne" R. 3: 1925 nr 1 z czerwca. * GŁOS BRATNI. Organ narodowy pod hasłem: Jedność, Wolność, Miłość. [Niereg.]. [Nlg.]. Red. Jan Frankowski. Lublin ,5x16 cm; s. 2. Nr 1 z 21 marca - ostatni nr 3 z 27 kwietnia. Bibliogr. prasy, oprać. B. Korczak, s. 34. * GŁOS CHŁOPA GALICJI I PODKARPACIA. Dodatek do SAMOPOMOCY CHŁOPSKIEJ. Lublin. R. 1: : I. Bar. Polskie czasopisma, s. 80. GŁOS HRUBIESZOWSKI. Dwutygodnik poświęcony rozwojowi kulturalnemu i ekonomicznemu powiatu hrubieszowskiego. Wyd. Michał Wańczyk. Red. Adam Szczerbowski. Druk. Sejmiku Pow. Hrubieszów. R. 1: x20.5 cm; s GŁOS KOLEGIALNY. Miesięcznik dla młodzieży. [Od nr 1-2 z sierpnia-września 1937:]. Organ organizacji uczniowskich Kolegium. Wyd. Zarz. Kolegium OC Bernardynów w Radecznicy. Red. odp. o. Jan Duklan Michnar. Druk. [własna]. Radecznica. pow. Zamość. R. 1: 1938/1937-3: 1938/ ,5x20,5 cm; s * GŁOS LOKATORA. Miesięcznik poświęcony sprawie ochrony lokatorów województwa lubelskiego. Wyd. Centr. Stow. Ochr. Lokat. Woj. Lubel. w Lublinie. Druk. Popularna. Lublin. R. 1: x31,5 cm. Nr I z 1 czerwca - więcej nie wyszło. UWCz 1932 nr 5 s. 38.

15 UWCz 1933 nr 6 s. 40. GŁOS LUBELSKI. Tygodnik. [Od nr 37 z grudnia 1913:] Pismo codzienne. Wyd. Fr. Moskalewski. Red. W. Kryński. [Od nr 209 z 1915:] wyd. i red. Fr. Moskalewski. [Od nr 13 z 1916:] wyd. Fr. Moskalewski, red. Ryszard Wojdaliński. [Od nr 36 z 1916:] red. Stanisław Majewski. [Od nr 191 z 1919:] red. Stanisław Sasorski. [Od nr 124 z 1921:] wyd. i red. Edward Rettinger. [Od nr 245 z 1921:] wyd. E. Rettinger, red. Wilhelm Kulikowski. [Od nr 7 z 1922:] red. Roman Śląski. [Od nr 269 z 1922:] wyd. Stanisław Skoraczewski. [Od nr 139 z 1923:] red. Marian Sławiński. [Od nr 143 z 1923:] wyd. Jan Dominko. [Od nr 262 z 1923:] red. R. Śląski. [Od nr 107 z 1924:] red. Kazimierz Siess. [Od nr 157 z 1928:] wyd. i red. J. Dominko. [Od nr 215 z 1928:] red. Stefan Borowski, wyd. S-pnia z o.o.,.głosu Lubelskiego. [Od nr 307 z 1930:] wyd. Józef Rytwiński. (Od nr 130 z 1931:] za wyd. J. Dominko. [Od nr 356 z 1931:] red. Zofia Gołębiowska. [Od nr 240 z 1932:] red. S. Borowski. [Od 1935:] red. Stefan Busiewicz. [Od nr 289 z 1936:] red. Marian Pasztelan. [Od nr 354 z 1938:] red. Bruno Morzycki. Druk. Głosu Lubelskiego. Lublin. R. 1: : x31,5 cm [i inne]; s W 1920 pismo zawieszone na 3 dni: 21, 22, 23 września. Wyszły wówczas jednodniówki: Życie Lubelskie, Echo Lubelskie, Słowo Lubelskie. * GŁOS LUBELSKI - PODLASIAK. [Tyg.]. Wyd. i red. odp. F. Moskalewski. Red. nacz. Stanisław Sasorski. Druk. Ziemiańska, Lublin. Biała Podlaska. R. 1: 1920 [i dalej?]. Biul. Bibliogr. R. 1: 1920 nr 4 s. 43. * GŁOS LUDU HRUBIESZOWSKIEGO. [Tyg.]. Red. odp. Franciszek Sznajdrowicz. Druk. Sejmiku Hrub. Hrubieszów. R. 1: Nr 1 z 21 września - ostatni nr 8 z 9 listopada. I. Bar, Polskie Czasopisma, s. 82. UWCz 1932 nr 9 s. 60. GŁOS MIĘDZYRZECKI. [Nr 1 z 12 września 1925 jako jednodniówka]. [Od nr 2 z października 1925:] Miesięcznik. [Od nr 1-2 ze stycznia 1927:] Dwutygodnik [Od nr 1 z 2 stycznia 1932:] Tygodnik. [Od nr 1 ze stycznia 1933:] Dwutygodnik [Od nr z 25 kwietnia 1933 zm. tyt.:] GŁOS POWIATU RADZYŃSKIEGO. Dwutygodnik gospodarczo-społeczno-oświatowy. [Od nr 1 z 25 stycznia 1934:] Dwutygodnik samorządowy i społeczno-oświatowy. [Od nr z 25 stycznia 1935:] Dwutygodnik gspodarczo-samorządowo-oświatowy. Wyd. Zarz. Oddz. Pow. Zw. Naucz. Szkół Pow. Red. Zygmunt Ochnio. [Od nr 17 z 15 października 1927:] Włodzimierz Furman. Red. odp. Czesław Górski. Druk. Wydz. Pow., Łuków. [Od nr 6 z czerwca 1926:] Polska pod zarz. W. Pstrowskiego, Biała Podl. Międzyrzec Podlaski. R. 1: : 1939 [format zróżnicowany]; s M. Kowalski, Bibliogr., s. 5. GŁOS MŁODZIEŻY. [Dwutyg.]. Wyd. Komenda Hufca Harcerskiego w Kraśniku. [Od nr 4 z 15 grudnia 1925:] Komenda Męskiego Hufca i Żeńskiej Drużyny Harcerskiej w Kraśniku. Red. Jan Żeiewski. Kraśnik. R. 1: 1925/1926-2: 1926/ x25 cm; s Nr 1 z 1 listopada pisany ręcznie. Pozostałe nry powielane. Ostatni nr 2(6) z 15 stycznia * GŁOS MŁODZIEŻY. Pismo Młodzieży Narodowej Szkół Średnich. [Częstot. nieust.]. Lublin. R. 1: x14 cm. * GŁOS PODLASIA. Red. Zygmunt Michałowski. Siedlce. R. 1: : 1915 [i dalej?]. W 1914 tuż po wybuchu wojny przerwa na 3 m-ce. Wznowienie 24 listopada. Gazeta Podlaska R. 3: 1924 nr 4 z 27 stycznia s. 2-4.

16 Książka, 1914 nr 3-12 s GŁOS PODLASIA. Pismo narodowe, bezpartyjne, poświęcone sprawom społeczno-politycznym, oświatowym, gospodarczym i towarzyskim. [Tyg.]. Wyd. Wiktor i Zygmunt Pokrzywińscy. Red. Henryk Jarocki. [Od nr 5 z 21 września 1924:] Wyd. i red. Henryk Jarocki. Druk. W[iktora] Pokrzywińskiego i Syna. [Od nr 5 z 21 września 1924:] Sejmiku Pow., Łuków. Siedlce. R. 1: : x35,5 cm; s Nr 1 z 24 sierpnia - ostatni nr 17 z 21 grudnia Nr 1 z 13 stycznia - ostatni nr 2 z 27 lutego. * GŁOS PODLASKI. Prawdą i pracą. [Tyg.]. Wyd. i red. ks. Albin Ejme. Siedlce. R. 1: : I. Bar, Polskie czasopisma, s. 83. GŁOS POWIATU RADZYŃSKIEGO zob. GŁOS MIĘDZYRZECKI * GŁOS PRAWOSŁAWIA. Tomaszów Lubelski. R. 1: : 1935 [i dalej?]. Kalendarz Prawosławny GŁOS PROWINCJI. Niezależny tygodnik demokratyczny. Wyd. i red. Bolesław Zawadzki. Druk. Przyszłość. Puławy. R. 1: x22 cm; s Nr 1 z 16 lipca - ostatni nr 8 z 23 listopada. Nakład egz. * GŁOS ROBOTNICZO-CHŁOPSKI. Gazeta poświęcona sprawom ludu pracującego miast i wsi. [Niereg.]. Wyd. i red. Józef Jurczenko. Red. odp. Jan Witos. Hrubieszów. R. 1: Nr 1 z 15 czerwca - ostatni nr 5 z 13 sierpnia. S. Antoniewski. Zarys bibliogr., s. 74. I. Bar. Polskie czasopisma, s. 84. GŁOS ROLNIKA-OBYWATELA. Społem rolnicy. Organizacja drobnego gospodarstwa wiejskiego. [Tyg.]. Wyd. Sp-nia Rolnicza dla Handlu i Przemysłu w Lublinie. [Od nr 1 z 4 marca 1926:] za Zw. Spółdzielczy Rolników Zawod. - Dionizy Stefaniak. Red. K. Zaleski. [Od nr 1 z 4 marca 1926:] Józef Niedziałek. Druk. Udziałowa. [Od nr 1 z 4 marca 1926:] St[anisława] Dżała. Lublin. R. 1: : ,5x 23 cm; s. 16. Nakład egz. GŁOS SPOŁECZNY. Prawem naczelnym dobro państwa. Dwutygodnik stowarzyszeń społecznych powiatu bialskiego. Wyd. i red. Stanisław Dębowski. [Od nr 3 z 1 lutego 1934:] Stanisław Mickiewicz. [Od nr 17 z 1 września 1936:] Tadeusz Karpiński. [Od nr 1 z 5 stycznia 1937:] wyd.: Zarz. Oddz. Pow. ZNP w Białej Podl., red. nacz. Jan Makaruk. [Od nr 22 z 15 listopada 1937:] Stanisław Duński. Druk. Podlaska. [Od nr 10 z 1 maja 1935:] Express. [Od nr 15 z 1 sierpnia 1937:] Pol. Zakł. Graf. [Od nr 2 z 15 stycznia 1938:] Sp-nia Ster. Biała Podlaska. R. 1: : x24.5 cm; s Nr 1 z 15 września ostatni nr 11(147) z 1 czerwca * GŁOS WIĘŹNIA ANTYFASZYSTY. [Rękopiśmienna gazetka komunistów więzionych na Zamku w Lublinie]. Lublin s. 83.

17 * GŁOS WYZWOLENIA POWIATÓW ZAMOJSKIEGO, TOMASZOWSKIEGO i BIŁGORAJSKIEGO. Organ Polskiego Stronnictwa Wyzwolenie '. [Niereg.]. Wyd. Piotr Zubowicz i Zarz. Okr. PSL w Zamościu. Red. Maksymilian Malinowski. Zamość. R. 1: Nr 1 z 25 września - ostatni nr 4 z 1 listopada. A. Paczkowski, Prasa, s Katalog Aukcji Antykw. Kraków 1973 nr 50 poz. 300 (dział czas.). GŁOS ZAMOJSZCZYZNY zob. ECHO BIŁGORAJSKIE GŁOS ZAMOŚCIA. Pismo demokratyczne poświęcone sprawom społecznym i gospodarczym. [Dwutyg.]. Wyd. Zygmunt Nahajski. Red. odp. Henryk Warchałowski. Druk. Szmajsera. Zamość. R. 1: x25 cm; s Nr 1 z 7 września - ostatni nr 7 z 7 grudnia. GŁOS ZIEM WSCHODNICH. Tygodnik polityczny, społeczny, kulturalny i ekonomiczny. Wyd. Tow. Ziem Wsch. R. P. Red. odp. Aleksander Szniako. Druk. J. Paszkowskiego i S-ki. Lublin. R. 1: ,5x24 cm; s. 8. Nakład egz. GŁOS ZIEMI CHEŁMSKIEJ. Czasopismo poświęcone sprawom narodowym. [Dwutyg.]. Red. Wiktor Ambroziewicz. [Od nr 2(17} z 25 stycznia 1919:] Bolesław Srocki. Red. odp. B. Piotrowski. Druk. Jana Pietrzykowskiego. Lublin. Chełm. R. 1: : x22 cm; s. 16. GŁOS ZIEMI CHEŁMSKIEJ. Tygodnik społeczno-polityczny. Wyd. i red. odp. Aleksander Kazimierz Modrowski. Druk. Głosu Lubelskiego. Lublin. [Od nr 7 z 26 czerwca 1927:] Pol. Zakł. Graf. [Od nr 42 z 22 stycznia 1928:] M. J. Bronfelda. Chełm. R. 1: : x31 cm; s. 8. * GŁOS ZIEMI ŁUKOWSKIEJ. Wyd. Wydz. Narod. Red. E. Kwiatkowski i Grzymała- Grabowiecki. Łuków. [R. 1:] Gazeta Łukowska R. 1: 1924 nr 1 s. 2. GONIEC LUBELSKI. Dziennik polityczny, społeczny i ekonomiczny. Wyd. i red. odp. Franciszek Głowacki. [Od nr 18 z 18 stycznia 1906:] Stefan Radzikowski. Lublin. R. 1: ,5x38 cm. Wychodził zamiast Gazety Lubelskiej od 30 grudnia 1905 do 18 stycznia GONIEC POLSKI. Dziennik bezpartyjny, polityczny, społeczny, ekonomiczny i literacki. Wyd. i red. Władysław Stodolnicki. Lublin. R. 1: x18,5 cm. Ukazywał się dwa razy dziennie. * GOSPODARZ LUBELSKI. Wyd. i red. J. Chomicz. Lublin. R. 1: S. Antoniewski. Zarys bibliogr., s. 80. I. Bar. Polskie czasopisma, s. 80. * GOSPODARZ PODLASKI. Bezpartyjny, ilustrowany tygodnik ludowy. Druk. Rogożyka. Międzyrzec Podlaski. R. 1: Nr 1 z 22 września - więcej nie wyszło. UWCz 1930 nr 1 s. 11. GOŚĆ. [Od nr 2 z maja 1925 zm. tyt.:] NASZ HUFIEC. Miesięcznik I Chełmskiej Drużyny Harcerskiej. [Od nr 3 z marca 1923:] Miesięcznik chełmskiej młodzieży harcerskiej. [Niereg.]. Red.

18 nacz. J. Grabowiec. [Od nr 2 z grudnia 1922:] K. Żemaitis. [Od nr 3-9 z września 1923:] Zbigniew Skalmierski. [Od nr 10 z października 1923:] Eugeniusz Legaj. [Od nr 4 z października 1924:] Bronisław Głowacki. [Od nr 5-6 sierpnia-września 1925:] Jan Szczawiej, Druk. Pol. Zakł. Graf. [Od nr 2 z maja 1925:] M. J. Bronfelda. [Od nr 9 z grudnia 1925:] Druk. Pol. Zakł. Graf. Chełm. R. 1: (2): x13 [od nr 1-2 ze stycznia-lutego 1924:] 29x21 [od nr 2 z maja 1925:] 23x16,5 cm; s Od nr 1 ze stycznia 1926 dodatek oddzielnie numerowany i paginowany Wilczek. Miesięcznik dla młodszego harcerstwa. * GWIAZDKA. Pisemko poświęcone dla parafii św. Ludwika we Włodawie. Druk. Podlaska Udziałowa. Włodawa. R. 1: : UWCz 1933 nr 3 s. 17. HASŁO Miesięcznik młodzieży Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Siedlcach. [Od nr 2(6) z listopada 1924:] Pismo uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Siedlcach. Wyd. Z. Zaremba. [Od nr 5 z października-listopada 1925:] Samopomoc przy Państw. Sem. Naucz. [Od nr 2(15) z września-października 1926:] Koło Liter.-Artyst. [Od nr 1(27) z listopada-grudnia 1930:] Samopomoc uczniowska. Red. F. Biedrowska. Druk. Artystyczna [Od nr 4 z 25 maja 1924:] W. Pokrzywińskiego. Siedlce. R. 1: : x23 [od nr 2(6) z listopada 1924:] 25,5x17,5 cm; s Nakład egz. HASŁO. Tygodnik poświęcony żołnierzowi polskiemu i jego przyjaciołom. [Od nr 4 z 26 grudnia 1920:] Tygodnik poświęcony sprawom wojskowym i literackim. [Od nr 3 z 2 stycznia 1921:] Tygodnik poświęcony żołnierzowi i jego przyjaciołom. Wyd. Referat Prasowy Wydziału II Sztabu DOG [Dowództwa Okręgu Generalnego] Lublin. Red. Kazimierz Wójcicki. [Od nr 3 z 19 grudnia 1920:] wyd. i red. Zygmunt Cholewa-Cholewiński. Lublin. R. 1: 1920/ x22 cm; s Nr 1 z 29 listopada ostatni nr 8-9 z 11 lutego * HOŁOS PRACI. [Tyg.]. Druk. I. i Sz. Wajnszteinów. Chełm. R. 1: Ukr. Nr 1 z 24 stycznia - ostatni nr 2 z 2 czerwca. UWCz 1930 nr 1 s. 11. ILUSTRACJA GŁOSU LUBELSKIEGO. Dod. tyg. do GŁOSU LUBELSKIEGO [wydawany oddzielnie]. Lublin. [R. 1:] : ,5x24 cm; s. 8. Numerowany od 1925 jako rok II odrębnego wydawnictwa. INFORMATOR HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY. Wyd. Biuro Reklama. Druk. Ziemi Lubelskiej. Lublin x15 cm; s Nakład 3000 egz. * INFORMATOR KUPNA-SPRZEDA2Y. [Dwutyg.]. Wyd. i red. Józef Sadzikowski. Lublin - Warszawa. R. 1: : 1927 [i dalej?]. W. Hahn, Bibliogr., s. 92. INFORMATOR MIAST SIEDLEC, CHEŁMA, LUBARTOWA I LUBLINA. Wyd. 1 druk. Narodowa L. Milarskego. Lublin. 1927/ ,5x13 cm; s 16, 10, 6, 102. INFORMATOR URZĘDNIKA. [Rocz.]. Wyd. i red. Antoni Żbikowski. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. [Od 1930:] Handlowa. Lublin. R. 1: 1926: [i dalej?]. 16,5x10,5 cm; s. [ponad 200 nlb każdy].

19 JEDNOŚĆ LUDOWA. Tygodnik polityczno-społeczny i gospodarczy poświęcony sprawie uzdrowienia i zjednoczenia ruchu ludowego w Polsce. [Od nr 1 z 23 września 1923:] Tygodnik polityczny, społeczny i gospodarczy. Wyd. i red. Stanisław Tazbir [Od nr 1 z 23 września 1923:] Antoni Zalewski. Druk. Ludowa J. Popiela. [Od nr 1 z 23 września 1923:] Sztuka. Lublin. [Od nr 1 z 23 września 1923:] Warszawa-Lublin-Łuck. R. 1: : ,5x24 cm; s Nr lipca - ostatni nr 11 z 29 października. Następnie prawie roczna przerwa i wznowienie Nr września - ostatni nr 15 z 30 grudnia Nr 1-2 z 13 stycznia - ostatni nr z 25 grudnia Nr 1-2 z 10 stycznia - ostatni nr 50 z 26 grudnia Nr 1-2 z 9 stycznia - ostatni nr 30 z 24 lipca. * JEDNOŚĆ WSZECHŚWIATOWA. Miesięcznik kulturalno-społeczno-oświatowy odpowiadający jedności i ocenie wszechświatowej. Red. Antoni Pierścionek. Druk Jana Pietrzykowskiego, Lublin. Harasiuki, p-ta Huta Krzeszowska, pow. Biłgoraj. R. 1: x24,5 cm. Nr 1 z grudnia UWCz 1935 nr 3 s 11. * JEŻ. [Pismo humorystyczne]. Lublin. R. 1: Kal. Lubel. R. 43: 1911 s. 10. * JUTRO POLSKI. Organ PPS. [Tyg.]. Druk. Banku Ludowego. Lublin. R. 1: : Nr 1 z 1 października ostatni nr 28 z 23 października UWCz 1931 nr 3 s. 17. KALENDAR DLA EVREJEV NA 5658 [1897] GOD. Tipogr. M. Snajdermessera. Lublin s. 36. Ros. * KALENDARZ BRACI MISJONARZY ŚW. FRANCISZKA W LUBARTOWIE [Wyd.]. Bracia Misjonarze św. Franciszka w Lubartowie. Lubartów x15 cm. KALENDARZ DRUKARNI I KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA W LUBLINIE. Lublin R. 1: x10,5 cm; s. [nlb.]. KALENDARZ DUSZPASTERSKI PARAFII ŚW. PAWŁA W LUBLINIE. [Red.] ks. Paweł Dziubiński. Lublin. R. 1: ,5x10 cm; s. 80. KALENDARZ EXPRESS. Wyd. Express Lubelski. [Od 1931:] Express Lubelski i Wołyński. Druk. Sztuka. Lublin. R. 1: : x17 cm; s. [różnie]. * KALENDARZ GOSPODARSKI LUBELSKI. Red. Franciszek Kuberski. Druk. Jan Karol Pruski. Lublin. R. 1: : KALENDARZ HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY. Wyd. Biuro Reklama. Druk. Ziemi Lubelskiej. Lublin. R. 1: x14,5 cm; s KALENDARZ-INFORMATOR M. LUBLINA. [Od 1925 zm. tyt.:] KALENDARZ- INFORMATOR M. LUBLINA ORAZ WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO, WOŁYŃSKIEGO I POLESKIEGO. Wyd. Biuro Reklama. [Od 1925:] Franciszek Głowiński. Druk. Ziemi Lubelskiej. [Od 1923:] Sztuka. Lublin. [R. 1:] [7:] 1927/ ,5x15 cm; s. [nlb.].

20 KALENDARZ-INFOEMATOR M. LUBLINA ORAZ WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO, WOŁYŃSKIEGO I POLESKIEGO zob. KALENDARZ-INFORMATOR M. LUBLINA KALENDARZ-INFORMATOR POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LUBLINIE. [Wyd.] Zarz. Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Druk. Lubel. Zakł. Graf. Lublin s KALENDARZ LUBELSKI. [Rocz.]. Wyd. i druk. Władysław Kossakowski. [Od 1883:] Maria Kossakowski. [Od 1919:] wyd. Biuro Reklama. Lublin. R. 1: : x12 cm; s. [różnie]. KALENDARZ LUBLINIANIN. Red. Augustyn Paszkowski. Druk. Ursus. Lublin. R. 1: x14 cm; s. 96. KALENDARZ POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LUBLINIE. Druk. Zakł. Graf. Jana Pietrzykowskiego. [Od 1928:] Polonia. Lublin. R. 1: : ,5x15 cm; s. 320 [1927], 224 [1928]. KALENDARZ POLSKI. RUSKI I ASTRONOMICZNO-GOSPODARSKI... Wyd. i red. Franciszek Kuberski. Druk. Jana Karola Pruskiego. Lublin. R. 1: : x17 cm; s. 34. KALENDARZ PRAWOSŁAWNY. Wyd. Głosu Prawosławia. [Od 1939:] Prawosławny Instytut Naukowo-Wydawniczy w Grodnie. Red. J. Pawłoszyn. Druk. Popularna. Lublin. Tomaszów Lubelski. [R. 1:] [6:] x16 cm; s. [różnie]. * KALENDARZ PRZEMYSŁU I HANDLU. Wyd. i druk. Drukarnia Ludowa J. Popiela. Lublin. R. 1: : 1927 [i dalej?]. W. Hann. Bibliogr., s. 94. KALENDARZ SERAFICKI. Wyd. i druk. OO. Bernardyni w Radecznicy. Radecznica, pow. Zamość. R. 1: : x15,5 cm; s. [różnie]. KALENDARZYK-INFORMATOR AKADEMICKI. Wyd. Stow. Bratnia Pomoc Stud. Uniw. Lubel. Druk. Przełom. Lublin. R. 1: x11 cm; s. 64. KALENDARZYK SODALICJI MARIAŃSKIEJ PANÓW. Druk. Głosu Lubelskiego. Lublin. R. 1: : x11 cm; KALENDARZYK SODALICJI MARIAŃSKIEJ PAŃ. Wyd. Głosu Lubelskiego. Lublin. R. 1: x11 cm; s. 12. KAMENA Miesięcznik literacki. Wyd. Zenon Waśniewski. Red. Kazimierz Andrzej Jaworski. Druk. Kultura. Chełm. R. 1: 1933/1934-6: 1938/1939 [i dalej], 23x16,5 cm. Nr 1 z września * KATOLICKI MIESIĘCZNIK PODLASKI. Organ Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Siedlcach. Druk. Sp-ni Zarobk. b. Wojsk, przy Federacji PZOO. Siedlce. R. 1: ,5x15 cm. UWCz 1935 nr 9 s. 36. KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI. SPIS WYKŁADÓW I WYKAZ INSTYTUCJI UNIWERSYTECKICH. [Rocz.]. Lublin. [R. 1:] 1913/ [20:] 1937/ x14,5 cm.

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002

Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002 Nr 5/2002 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 5/2002 Materiały z seminarium Anna Sitarska, Wprowadzenie do tekstów z seminariów czerwcowych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku 3 Edyta Bezzubik,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. -

Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Życie kulturalne i społeczne mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. - Leszek Turowski Okres międzywojnia to wyjątkowy moment w historii polskiej kultury i sztuki. Polska po

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1

DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 Z archiwalnych półek Konrad Świderek, Andrzej Pukos Katarzyna Sierawska DZIAŁALNOŚĆ WARSZAWSKIEGO KOŁA ZAMOŚCIAN PTTK IM. MICHAŁA PIESZKI W LATACH 1969-1983 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WŁASNYCH 1 1. Wstęp Z a

Bardziej szczegółowo

Początki i rozwój polskiej kultury fizycznej na Górnym Śląsku do 1945 roku

Początki i rozwój polskiej kultury fizycznej na Górnym Śląsku do 1945 roku PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna 2013, t. XII, nr 1 Mirosław PONCZEK * Początki i rozwój polskiej kultury fizycznej na Górnym Śląsku do 1945 roku Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY Doc. dr Andrzej Wawryniuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY O kreślony w tytule obszar południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski

Rok Czesława Miłosza. Redakcja: Grzegorz Figiel (red.) Anna Pachocka (sekr. red.) Małgorzata Pieczykolan Paweł D. Znamierowski 3 TEMAT NUMERU MIŁOSZ 1. Rok Czesława Miłosza Agnieszka Prymak-Lewtak... 3 2. Obchody Roku Czesława Miłosza w WBP Mariusz Olejarczyk... 5 3. Wystawa objazdowa Miłosz. Miejsca, ludzie, wiersze Magdalena

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Kurier. Wawrzyny Siedleckie. 40 lat Akademii Podlaskiej

Kurier. Wawrzyny Siedleckie. 40 lat Akademii Podlaskiej 40 lat Akademii Podlaskiej Jubileusz 40-lecia istnienia obchodzi Akademia Podlaska - uczelnia, która odmieniła oblicze Siedlec. czytaj str. 8 Wawrzyny Siedleckie Już po raz drugi wręczone zostały nagrody

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

. omagamy sobie w pracy

. omagamy sobie w pracy . omagamy sobie w pracy Kwartalnik instrukcpjno-metod^czn» NR 2/1975 i i ZESPÓŁ REDAKCYJNY WBP Katowice Halina Ralaszc7.uk, Elżbieta Fragstein, Andrzej Korzon, Ilona Tyńska W i MBP Opole Ireneusz Chudy,

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h

Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h Danuta Korzon Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie O d d z i a ł w K a t o w i c a c h B i b l i o g r a f i a p u b l i k a c j i d r n. m e d. K r z y s z t o f a B r o ż k a z a l a t a 1 9 6 5 2

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI

BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI 1 2 BIBLIOTEKARZ LUBELSKI ROK 2008 ROCZNIK LI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO w LUBLINIE 3 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Zdzisław Bieleń (red.),

Bardziej szczegółowo