Inne wydatki bieżące. :. związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.5.12. Inne wydatki bieżące. :. związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami"

Transkrypt

1 Fundusz sołecki W dniu 29 lutego 2012 roku Rada Gminy Somonino podjęła uchwałę nr XIII/106/12 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2013, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późno zm.). Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia Inne wydatki bieżące. :. związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami W okresie objętym kontrolą, na terenie gminy Somonino, obowiązywały zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt wprowadzone uchwałą nr XXII/174/13 Radę Gminy Somonino z dnia 22 marca 2013r. Zgodnie z ww. uchwałą na realizację określonych w niej zadań przewidziano środki finansowe w wysokości ,00 zł. Ustalono, że badanym okresie obowiązywały niżej wymienione umowy: umowa nr ZP z dnia r. zawarta z Ośrodkiem Tresury Psów "BAJER" w Lęborku na prowadzenie działań interwencyjno-profilaktycznych polegających na odławianiu bezdomnych psów i kotów i umieszczaniu ich w schronisku "BAJER", gdzie po 15 dniach kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oczekiwać na adopcję. Odławianie będzie następować po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pracownika Urzędu Gminy w Somoninie. W umowie określono wynagrodzenie za każdą odłowioną sztukę w kwocie 1.230,00zł. Umowę zawarto na okres od dnia r. do dnia r. umowa nr ZP /2011 na odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego Kat. I i II z dnia r. zawarta z firmą Zbiórka Surowca Utylizacyjnego w Nowym Klinczu na odbiór surowca utylizacyjnego (padłe zwierzęta - psy, koty, zwierzęta dzikie itp.) i zagospodarowanie w wytypowanym przez Głównego Inspektora Weterynarii zakładzie utylizacyjnym. W umowie określono wysokość wynagrodzenia w kwocie 1,00zł + 8% VAT za 1 kg odebranych odpadów, przy czym nie mniej niż 200,00zł + 8%VAT za jednorazowy odbiór. Powyższą umowę zawarto na okres 4 lat. Powyższe umowy podpisał Wójt Gminy Somonino p. Marian Kryszewski przy kontrasygnacie Skarbnika p. Cecylii Kitowskiej. Na realizację ww. umów Gmina Somonino przekazała kwotę w łącznej wysokości

2 432,00 zł - Fa VAT nr 146/12 z dnia r. (dow. księgo nr 3029, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł - Fa VAT nr lii/013 z dnia r. (dow. księgo nr 57, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł-fa VAT nr llii/013 z dnia r. (dow. księgo nr 300, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł - Fa VAT nr 9/II/013 z dnia r. (dow. księgo nr 447, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł - Fa VAT nr ln/013 z dnia r. (dow. księgo nr 1074, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 432,00 zł - Fa VAT nr 206/04 z dn r. (dow. księgo nr 1075, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł - Fa VAT nr 2N/013 z dnia r. (dow. księgo nr 1133, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł - Fa VAT nr 3N/013 z dnia r. (dow. księgo nr 1213, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., ,00 zł - Fa VAT nr 2NIII/013 z dn r. (dow. księgo nr 1800, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r ,00 zł - Fa VAT nr 2/IX/013 z dn r. (dow. księgo nr 2235, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r ,00 zł - Fa VAT nr lix/013 z dnia r. (dow. księgo nr 2518, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., - 216,00 zł - Fa VAT nr 196/10 z dnia 31.1O.2013r. (dow. księgo nr 2649, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., ,00 zł - Fa VAT nr l/xv013 z dn r. (dow. księgo nr 2748, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r ,00 zł - Fa VAT nr l/xii/013 z dn r. (dow. księgo nr 3049, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r. Ustalono, że objęte kontrolą wydatki: - powyższe wydatki zrealizowano w ramach rozdziału "Pozostała działalność" 4300 "Zakup usług pozostałych", - posiadał dekretację księgową, j I r ~,,1 l~ N~k~ Regio unkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino.

3 zostały objęte kontrolą pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, płatności za faktury dokonywane były terminowo, stosowano przepisy o zamówieniach publicznych Wydatki na inwestycje i remonty (z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych), rozliczenie oraz przyjęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na stan środków trwałych. Planowane w budżecie wydatki inwestycyjne przez Gminę Somonino oraz ich realizację w okresie od Ol r. do 3 l r. przedstawiono w tabelach poniżej. Rozdział Paragraf 2013r. 2012r. Plan Wykonanie Plan Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 ~~ Nfk.flJ- ~ ~~~~ Rego alnlt Izba ot ~achunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino. \

4 Rozdział Paragraf 2011r. Plan Wykonanie ,00 200, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 724, ,00 724, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 SUMA , ,00 Wykaz zamówień publicznych przeprowadzonych przez Gminę Somonino w badanym okresie ( ) dotyczących inwestycji został ujęty w aktach roboczych pod pozycją III/26 stanowiących Załącznik nr 1do niniejszego protokołu kontroli. ~ 2011 rok KONTROLAZP Zamawia' c : Gmina Somonino Nazwa postępowania: Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w mie scowościach Sławki, R ZP Roboty budowlane ~\ brachunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino.

5 I Szacowana wartość zamówienia: Postępowanie I ,57 zł netto tj ,16 euro Lp. czynności w postępowaniu o opis data/ udzielenie zamówienia nie dotyczy publicznel!o Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej 24.0S.2011r. 1. Wszczęcie postępowania (data) Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 24.0S.2011r. Zamieszczenie ogłoszenia w BZP 24.0S.2011r. 2. Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia) Jak wyżej 3. Tryb postępowania Przetarg nieograniczony art. 39 w związku z art. 10 ust.1 PZP Termin składania ofert r. do 4. Termin składania/otwarcia ofert Urząd Gminy Somonino godz. 09:00 Otwarcie ofert r. o godz Liczba oferentów 3 6. Liczba wykluczonych wykonawców O 7. Liczba ofert odrzuconych O S. Nazwa wybranego wykonawcy Usługi Transportowe Adam Chlechowicz, Kiełpino 9. Cena wybranej oferty ,41 zł brutto 10. Data zawartej umowy Nr ZP.272.S r. 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wbzp r 12. Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma Zamówienia dodatkowe/uzupełniaj ące - - Wójt Gminy Somonino Zarządzeniem Nr z dnia r. powołał komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie ww. zamówienia. W skład powołanej komisji weszli: Jerzy Kowalewski (przewodniczący komisji), Marek Brusznicki (członek komisji) oraz Roman Stenka (sekretarz komisji). Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zamieszczenie w dniu r. ogłoszenia w BZP na portalu UZP pod nr , oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Ogłoszenie o zamówieniu, było kompletne i zawierało elementy określone wart. 41 ustawy Pzp. Spec)'; lkac'a Istotnych Warunków Zamówienia określała, m.in.: r h. miot zamówienia: \\ \. IW ~\ ' ~ Re. ba Obr hunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino.

6 "Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki, Rąty" wraz z opisem zakresu robót. W Specyfikacji określono termin wykonania zamówienia r., informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (w tym warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy Pzp), informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, wymagania dotyczące wadium - wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł w terminie - do dnia l1r. do godz , w jednej z form wymienionych w SIWZ, termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, opis sposobu przygotowania ofert, kryterium oceny ofert - cena 100%, termin składania ofert oraz ich otwarcia - składanie do godz dnia r., otwarcie tego samego dnia o godz Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Ponadto, zamawiający nie przewidywał składania ofert częściowych, składania ofert wariantowych oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Do SIWZ załączono przedmiar robót (załącznik nr 1), wzór wykazu wykonanych obiektów budowlanych (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (załącznik nr 4), wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej (załącznik nr 5), oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6), wzór formularza oferty (załącznik nr 7), wzór umowy (załącznik nr 8). Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził Wójt Gminy Somonino p. Marian Kryszewski w sierpniu 2011r. (nie wskazano dnia). Specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej UG. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego zatwierdzonego w dniu r. przez Z-cę Wójta p. Jerzego Kowalewskiego działającego z upoważnienia Wójta, na łączną kwotę ,57 zł netto ( ,05 zł + wartość zamówień uzupełniających określonych na 50% ,52 zł) w dniu r. W trakcie kontroli ustalono, że w wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty: f\ ~ U{~R hunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino.

7 Oferta Cena brutto Data wu wykaz wykonanych robót budowlanych (wartość min ,00 zł brutto) Zał. nr 2 plus potwierdzenie nale e o w konania robót oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w ost owaniu Zał. nr 3 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy Pzp Zał. nr 4 wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu odpowiedzialnych za zamówienia kierowanie robotami Zał. nr 5 oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia Zał. nr 6 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z 0.0. Nr ,46 zł r Gwarancja ube ieczeniowa Usługi Transportowe Adam Chlechowicz Somonino Nr ,41 zł r Na wykazie brak podpisu osoby uprawnionej, stronę arafowano Na oświadczeniu brak podpisu osoby upoważnionej, stronę arafowano + POL-DRÓG Gdańsk Sp. z 0.0. Nr ,00 zł r Członkowie komisji przetargowej biorący udział w pracach oraz p. Marian Kryszewski Wójt Gminy Somonino, złożyli w dniu r., oświadczenia Pzp. zgodnie z art. 17 ustawy W trakcie kontroli stwierdzono, że w ofercie nr 2 złożonej przez firmę U sługi Transportowe Adam Chlechowicz załącznik nr 5 tj. wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami oraz załącznik nr 6 tj. oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia nie zostały podpisane przez osobę upoważnioną. Natomiast obie ww. strony zostały zaparafowane w prawy dolnym rogu strony. Na podstawie przedstawionych kontrolującym dokumentów stwierdzono, że Komisja przetargowa nie wezwała ww. oferenta do uzupełnienia powyższych dokumentów. Kopie ww. dokumentów ujęto w aktach roboczych pod pozycjq III/27 stanowiących Załqcznik nr 1do protokołu kontroli. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, komisja prze argow wybrała ofertę złożoną przez Usługi Transportowe Adam Chlecho,wicz Somonino. /Lik+, e<l Regi ba Obrachunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino.

8 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przesłano faksem wykonawcom, którzy złożyli ofertę nr 2 i nr 3 w dniu r., w dniu r. przesłano pocztą elektroniczną oferentowi nr 1, ponadto doręczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu r. (dotyczy oferenta nr 1 i nr 3) oraz zamieszczono w dniu r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej UG. Z przeprowadzonego przetargu sporządzono protokół postępowania na druku ZP-PN, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), który został zatwierdzony przez Wójta Gminy Somonino p. Mariana Kryszewskiego w dniu r. W dniu r. zamawiający umieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na portalu UZP pod numerem ogłoszenia Z wybranym wykonawcą zawarto w dniu r. umowę Nr ZP na realizację zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki, Rąty. W umowie określono m.in. zakres robót budowlanych objętych zamówieniem, termin realizacji umowy - rozpoczęcie w dniu Ir., zakończenie w dniu lir., wynagrodzenie ryczałtowe - zgodnie z ofertą, w wysokości ,41 zł brutto, płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury i protokolarnym odbiorze robót. Zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 10% wartości brutto robót tj. w kwocie ,74 zł wniesiono w dniu podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W umowie ustalono również okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty - 24 miesiące oraz kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia. Umowę podpisał Wójt Gminy Somonino przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Cecylii Kitowskiej. Ponadto, w dniu lir. dokonano przekazania terenu pod budowę odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki i Rąty, na ww. okoliczność sporządzono protokół. Protokół końcowego odbioru robót sporządzono w dniu Ir. W protokole l~ L ~r~

9 stwierdzono, że roboty zostały wykonane dobrze, bez usterek, zgodnie z zakresem umowy oraz wszelkimi zasadami wiedzy technicznej. Płatności dokonano na podstawie faktury VAT nr 132/11/2011 z dnia r., na kwotę 20S.237,41 zł, data wpływu do Urzędu r., termin płatności wynikający z umowy r., zapłacono w dniu r. Powyższy wydatek ujęto w rozdz "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" 60S0 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych". Ponadto, z tytułu nadzoru inwestorskiego zapłacono kwotę 2.873,32zł, na podstawie faktury VAT nr 9/10/2011 z dnia 31.1O.2011r., data wpływu do Urzędu r., termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania faktury, zapłacono w dniu r. Powyższą fakturę wystawiono zgodnie z Umową nr ZP z dnia r. zawartą na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Powyższą inwestycję przyjęto na stan środków trwałych dowodem OT nr 180/0T/2011 z dnia r. na kwotę ,68 zł - droga Somonino - Sławki - Rąty - Ostrzyce nr G, SOOmb i pow ,Sm 2 (ode. 18S mb szer. Sm, ode. 31S mb szer. 4,Sm). Na dzień podpisania umowy Nr ZP tj. na dzień r. w rozdz w planie finansowym nie przewidziano środków. Plan finansowy w rozdz zwiększono do kwoty 216.7S0,00zł w dniu r. na podstawie Uchwały nr XI/80/11 Rady Gminy Somonino z dnia r. zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok Z wyjaśnienia wynika cyt.,,zgodnie z załącznikiem Skarbnika Gminy p. Cecylii Kitowskiej złożonego w dniu 06.0S.2014r. nr 2 i 3 do Uchwały Nr 1/119/10Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2011, wydatki na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki zostały zaplanowane na kwotę zł w dziale 600 rozdział Następnie zarządzeniem nr 43/2011 Wójta Gminy Somonino z dnia r. w tym samym rozdziale zwiększono plan wydatków na ten celo kwotę zł. Kolejna zmiana w rozdziale polegająca na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł nastąpiła w drodze Uchwały Nr IX/60/11 Rady Gminy Somo nino z dnia r. Od dnia r plan po zmianach w dziale 600 rozdział zamknął się kwotq 21~(50 Z/..' "L ~ IVU/ ~

10 Zaangażowanie środków finansowych związanych z realizacją przebudowy w/w drogi przedstawia wydruk z konta (załącznik nr 1), natomiast wykonane wydatki przedstawia wydruk z konta (załącznik nr 2). W dniu 10 października 2011 wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DROŚ-R informujące, iż udzielone dotacje na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostały ujęte w dziale 010 rozdziale (pismo jako załącznik nr 3). W związku z czym na najbliższej sesji uchwałą nr XI/80/11 Rady Gminy Somonino z dnia 16 listopada 2011 roku dokonano przeniesienia planu wydatków majątkowych z działu 600 rozdział do działu 010 rozdział w kwocie zł. W związku ze zmianą planu wydatków w ewidencji księgowej dokonano stosownych zmian: 1. przeniesiono plan finansowy wydatków - konta 980 (załączniki nr 4 i 5), 2. przeniesiono zaangażowanie wydatków - konto 998 (załącznik nr 6), 3. przeniesiono wykonane wydatki - konto 130 (załącznik nr 7). Mając powyższe na uwadze plan finansowy na przebudowę odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki, Rąty był zabezpieczony w całości od dnia roku. " Powyższe wyjaśnienie ujęto w aktach roboczych pod pozycją III/28 stanowiących Załącznik nr 1do protokołu kontroli. Ponadto, ustalono że w uchwale nr XIII87/11 Rady Gminy Somonino z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata w wykazie przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 2 i nr 3 do ww. uchwały przewidziano nakłady finansowe i wydatki na zadanie polegającego na przebudowie odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki w kwocie ,00z1. > rok KONTROLAZP Zamawiajqcy: Gmina Somonino Nazwa postępowania: Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowościach Ostrzyce - Ramleje Nr postępowania: Rodzaj zamówienia: Szacowana wartość zamówienia: ZP Roboty budowlane ,29 zł netto tj ,68 euro Hn(~ I

11 Lp. czynności w postępowaniu o opis data/ udzielenie zamówienia nie dotyczy publi~zne2o Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej r. 1. Wszczęcie postępowania (data) Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy r. Zamieszczenie ogłoszenia w BZP r. 2. Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia) Jak wyżej 3. Tryb postępowania Przetarg nieograniczony art. 39 Termin składania ofert r. do 4. Termin składania/otwarcia ofert Urząd Gminy Somo nino godz. 09:00 Otwarcie ofert r. o godz Liczba oferentów 7 6. Liczba wykluczonych wykonawców O 7. Liczba ofert odrzuconych O 8. Nazwa wybranego wykonawcy Kruszywo SP. z 0.0. Linia 9. Cena wybranej oferty ,54 zł brutto 10. Data zawartej umowy Nr ZP r. 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wbzp r. 12. Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma Zamówienia dodatkowe/uzupełniaj ące - - Wójt Gminy Somonino Zarządzeniem Nr 93/2012 z dnia 1O r. powołał komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie ww. zamówienia. W skład powołanej komisji weszli: Jerzy Kowalewski (przewodniczący komisji), Jerzy Kwidziński (członek komisji) oraz Roman Stenka (sekretarz komisji). Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zamieszczenie w dniu r. ogłoszenia w BZP na portalu UZP pod nr , oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Ogłoszenie o zamówieniu, było kompletne i zawierało elementy określone w art. 41 ustawy Pzp. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określała, m.in.: przedmiot zamówienia: "Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Ostrzyce - Ramieje" wraz z opisem zakresu robót. W Specyfikacji określono termin wykonania zamówienia r., informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny a "~~mchunkowa w Gdańsku - Protokół z kontrohkompleksowej G)nl:~'

12 spełniania tych warunków (w tym warunki określone wart. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy Pzp), informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, wymagania dotyczące wadium - wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 zł w terminie - do dnia r. do godz , w jednej z form wymienionych w SIWZ, termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, opis sposobu przygotowania ofert, kryterium oceny ofert - cena 100%, termin składania ofert oraz ich otwarcia - składanie do godz dnia r., otwarcie tego samego dnia o godz Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Ponadto, zamawiający nie przewidywał składania ofert częściowych, składania ofert wariantowych oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Do SIWZ załączono przedmiar robót (załącznik nr 1), wzór wykazu wykonanych obiektów budowlanych (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (załącznik nr 4), wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej (załącznik nr 5), oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6), wzór formularza oferty (załącznik nr 7), wzór umowy (załącznik nr 8). Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził Wójt Gminy Somonino p. Marian Kryszewski w sierpniu 2012r. (nie wskazano dnia). Specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej UG. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego zatwierdzonego w dniu r. przez Z-cę Wójta p. Jerzego Kowalewskiego, na łączną kwotę ,29 zł netto (wartość zamówień uzupełniających ustalono na kwotę Ozł). W dniu r. firma Skanska S.A. zwróciła się do zamawiającego na podstawie art. 38 ustawy Pzp z pytaniami dotyczącymi ww. postępowania: pytanie nr 1 - czy mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane na powyższy kontrakt muszą być zaprojektowane wg aktualnie obowiązujących norm PN-EN i wymagań technicznych WT oraz pytanie nr 2 - czy wytwórnia na której będą produkowane mieszanki mineralno-asfaltowe musi posiadać System Zakładowej Kontroli Produkcji 2+. Zamawiający udzielił pozytywnej odpo iedzi na oba powyższe pytania pismem z dnia r. Ob~~~kowa w Gdańsku - Pmtokól z kontroli kompleksowej GN l Cm:;po.

13 Członkowie komisji przetargowej biorący udział w pracach oraz p. Marian Kryszewski Wójt Gminy Somonino, złożyli w dniu r., oświadczenia Pzp. zgodnie z art. 17 ustawy Przedsiębior Usługi Firma stwo Usług SKANSKA POL- Transportowe Budowłano Kruszywo Dromos D rogowo- S.A. DRÓG Sp. Adam -Drogowa Sp. z 0.0. Sp. z 0.0. Mostowych Warszawa z 0.0. Chlechowicz MTMS.A. SA Somonino Kościerzyna Oferta Nrl Nr2 Nr3 Nr4 Nr5 Nr6 Nr7 Cena brutto (zł) , , , , , , ,50 Data wpływu g.8.1o g.8.30 g.8.35 g.8.40 g.8.42 g.8.50 g wykaz wykonanych robót budowlanych (wartość min ,00zł brutto) Zał. nr 2 plus potwierdzenie należytego wykonania robót oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 3 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PzP Zał. nr 4 wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami Zał. nr 5 oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia Zał. nr 6 + Brak Ubezpieczenie OC potwierdzenia opłacone na kwotę co opłacenia składki, najmniej ,00zł dokumenty uzupełniono Odpis z właściwego rejestru Wadium GminyNfi~o4 ~tbrachunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej

14 Gwarancja ub::~~ze _ Zgodnie z pkt 1 ppk 3 a) rozdz. 11 SIWZ zamawiający żądał, w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, przedstawienia dokumentu opłaconej polisy. Komisja Przetargowa, w związku z brakiem dokumentu poświadczającego opłacenie polisy w ofercie nr 7 złożonej przez firmę Usługi Transportowe Adam Chlechowicz, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwała ww. oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie do 17 września 2012r. do godz Wykonawca uzupełnił brakujące dokumenty. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez Kruszywo Sp. z 0.0. Linia. I I Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu r., przesłano oferentom faksem, pocztą elektroniczną oraz doręczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 18 i r., a także zamieszczono na stronie internetowej UG. Z przeprowadzonego przetargu sporządzono protokół postępowania na druku ZP-PN, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), który został zatwierdzony przez Wójta Gminy Somonino p. Mariana Kryszewskiego w dniu r. W dniu r. zamawiający umieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na portalu UZP pod numerem ogłoszenia Z wybranym wykonawcą zawarto, w dniu r., umowę Nr ZP na realizację zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Ostrzyce - Ramieje. W umowie określono m.in. zakres robót budowlanych objętych zamówieniem, termin realizacji umowy - rozpoczęcie w dniu podpisania umowy tj. w dniu r., zakończenie w dniu r., wynagrodzenie ryczałtowe - zgodnie z ofertą, w wysokości ,54 zł brutto, płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury i protokolarnym odbiorze robót. W umowie ustalono również okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty - 24 miesiące oraz kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości

15 zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia. Umowę podpisał Wójt Gminy Somonino przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Cecylii Kitowskiej. Zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 10% wartości brutto robót tj. w kwocie ,05 zł wniesiono w dniu podpisania umowy w formie pieniężnej. Protokół końcowego odbioru robót sporządzono w dniu 31.lO.2012r. W protokole stwierdzono, że cały zakres robót został wykonany prawidłowo. Komisja dokonała odwiertów celem potwierdzenia grubości warstw, nieprawidłowości nie stwierdzono. Do protokołu końcowego odbioru robót sporządzono korektę (brak daty sporządzenia) w związku z zaistniałą pomyłką w datach przekazania placu budowy, rozpoczęcia i zakończenia prac (wpisano 2011r. zamiast 2012r.). Płatności dokonano na podstawie faktury VAT nr 57/1 0/20 12 z dnia 31.lO.20l2r., na kwotę ,54 zł, data wpływu do Urzędu 31.lO.2012r., termin płatności wynikający z umowy - 30.l1.2012r., zapłacono w dniu 30.l1.20l2r. Powyższy wydatek ujęto w rozdz "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych". Ponadto, w ramach inwestycji wydatkowano m.in.: kwotę 3.936,00 zł z tytułu nadzoru inwestorskiego zapłacono, na podstawie faktury VAT nr 43/10/2012 z dnia 31.lO.2012r., data wpływu do Urzędu 31.lO.2012r., termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania faktury, zapłacono w dniu r. Powyższą fakturę wystawiono zgodnie z Umową nr ZP z dnia r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, kwotę ,00 zł z tytułu modernizacji drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Ramleje, na podstawie Faktury VAT nr FS 514/2012 z dnia 12.l2.2012r., data wpływu do Urzędu r., termin płatności l r., zapłacono w dniu 17.l2.2012r. Powyższą fakturę wystawiono na podstawie Protokołu zlecenia robót spisanego w dniu 05.l1.2012r. pomiędzy Gminą Somonino a Gminnym Przedsiębiorstwem Remontowo Usługowym Sp. z 0.0. na wykonanie zadania pn. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ramleje o powierzchni z kosztorysem ofertowym o wartości ,00 zł, m 2 zgodnie brnc:~kowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej GminYfin~i~

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo