Inne wydatki bieżące. :. związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.5.12. Inne wydatki bieżące. :. związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami"

Transkrypt

1 Fundusz sołecki W dniu 29 lutego 2012 roku Rada Gminy Somonino podjęła uchwałę nr XIII/106/12 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2013, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późno zm.). Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia Inne wydatki bieżące. :. związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami W okresie objętym kontrolą, na terenie gminy Somonino, obowiązywały zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt wprowadzone uchwałą nr XXII/174/13 Radę Gminy Somonino z dnia 22 marca 2013r. Zgodnie z ww. uchwałą na realizację określonych w niej zadań przewidziano środki finansowe w wysokości ,00 zł. Ustalono, że badanym okresie obowiązywały niżej wymienione umowy: umowa nr ZP z dnia r. zawarta z Ośrodkiem Tresury Psów "BAJER" w Lęborku na prowadzenie działań interwencyjno-profilaktycznych polegających na odławianiu bezdomnych psów i kotów i umieszczaniu ich w schronisku "BAJER", gdzie po 15 dniach kwarantanny zostaną zaszczepione i będą oczekiwać na adopcję. Odławianie będzie następować po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pracownika Urzędu Gminy w Somoninie. W umowie określono wynagrodzenie za każdą odłowioną sztukę w kwocie 1.230,00zł. Umowę zawarto na okres od dnia r. do dnia r. umowa nr ZP /2011 na odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego Kat. I i II z dnia r. zawarta z firmą Zbiórka Surowca Utylizacyjnego w Nowym Klinczu na odbiór surowca utylizacyjnego (padłe zwierzęta - psy, koty, zwierzęta dzikie itp.) i zagospodarowanie w wytypowanym przez Głównego Inspektora Weterynarii zakładzie utylizacyjnym. W umowie określono wysokość wynagrodzenia w kwocie 1,00zł + 8% VAT za 1 kg odebranych odpadów, przy czym nie mniej niż 200,00zł + 8%VAT za jednorazowy odbiór. Powyższą umowę zawarto na okres 4 lat. Powyższe umowy podpisał Wójt Gminy Somonino p. Marian Kryszewski przy kontrasygnacie Skarbnika p. Cecylii Kitowskiej. Na realizację ww. umów Gmina Somonino przekazała kwotę w łącznej wysokości

2 432,00 zł - Fa VAT nr 146/12 z dnia r. (dow. księgo nr 3029, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł - Fa VAT nr lii/013 z dnia r. (dow. księgo nr 57, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł-fa VAT nr llii/013 z dnia r. (dow. księgo nr 300, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł - Fa VAT nr 9/II/013 z dnia r. (dow. księgo nr 447, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł - Fa VAT nr ln/013 z dnia r. (dow. księgo nr 1074, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 432,00 zł - Fa VAT nr 206/04 z dn r. (dow. księgo nr 1075, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł - Fa VAT nr 2N/013 z dnia r. (dow. księgo nr 1133, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., 1.230,00 zł - Fa VAT nr 3N/013 z dnia r. (dow. księgo nr 1213, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., ,00 zł - Fa VAT nr 2NIII/013 z dn r. (dow. księgo nr 1800, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r ,00 zł - Fa VAT nr 2/IX/013 z dn r. (dow. księgo nr 2235, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r ,00 zł - Fa VAT nr lix/013 z dnia r. (dow. księgo nr 2518, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., - 216,00 zł - Fa VAT nr 196/10 z dnia 31.1O.2013r. (dow. księgo nr 2649, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r., ,00 zł - Fa VAT nr l/xv013 z dn r. (dow. księgo nr 2748, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r ,00 zł - Fa VAT nr l/xii/013 z dn r. (dow. księgo nr 3049, data wpływu do Urzędu r.) - kwotę przekazano w dniu r. Ustalono, że objęte kontrolą wydatki: - powyższe wydatki zrealizowano w ramach rozdziału "Pozostała działalność" 4300 "Zakup usług pozostałych", - posiadał dekretację księgową, j I r ~,,1 l~ N~k~ Regio unkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino.

3 zostały objęte kontrolą pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, płatności za faktury dokonywane były terminowo, stosowano przepisy o zamówieniach publicznych Wydatki na inwestycje i remonty (z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych), rozliczenie oraz przyjęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na stan środków trwałych. Planowane w budżecie wydatki inwestycyjne przez Gminę Somonino oraz ich realizację w okresie od Ol r. do 3 l r. przedstawiono w tabelach poniżej. Rozdział Paragraf 2013r. 2012r. Plan Wykonanie Plan Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 ~~ Nfk.flJ- ~ ~~~~ Rego alnlt Izba ot ~achunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino. \

4 Rozdział Paragraf 2011r. Plan Wykonanie ,00 200, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 724, ,00 724, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 SUMA , ,00 Wykaz zamówień publicznych przeprowadzonych przez Gminę Somonino w badanym okresie ( ) dotyczących inwestycji został ujęty w aktach roboczych pod pozycją III/26 stanowiących Załącznik nr 1do niniejszego protokołu kontroli. ~ 2011 rok KONTROLAZP Zamawia' c : Gmina Somonino Nazwa postępowania: Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w mie scowościach Sławki, R ZP Roboty budowlane ~\ brachunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino.

5 I Szacowana wartość zamówienia: Postępowanie I ,57 zł netto tj ,16 euro Lp. czynności w postępowaniu o opis data/ udzielenie zamówienia nie dotyczy publicznel!o Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej 24.0S.2011r. 1. Wszczęcie postępowania (data) Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 24.0S.2011r. Zamieszczenie ogłoszenia w BZP 24.0S.2011r. 2. Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia) Jak wyżej 3. Tryb postępowania Przetarg nieograniczony art. 39 w związku z art. 10 ust.1 PZP Termin składania ofert r. do 4. Termin składania/otwarcia ofert Urząd Gminy Somonino godz. 09:00 Otwarcie ofert r. o godz Liczba oferentów 3 6. Liczba wykluczonych wykonawców O 7. Liczba ofert odrzuconych O S. Nazwa wybranego wykonawcy Usługi Transportowe Adam Chlechowicz, Kiełpino 9. Cena wybranej oferty ,41 zł brutto 10. Data zawartej umowy Nr ZP.272.S r. 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wbzp r 12. Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma Zamówienia dodatkowe/uzupełniaj ące - - Wójt Gminy Somonino Zarządzeniem Nr z dnia r. powołał komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie ww. zamówienia. W skład powołanej komisji weszli: Jerzy Kowalewski (przewodniczący komisji), Marek Brusznicki (członek komisji) oraz Roman Stenka (sekretarz komisji). Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zamieszczenie w dniu r. ogłoszenia w BZP na portalu UZP pod nr , oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Ogłoszenie o zamówieniu, było kompletne i zawierało elementy określone wart. 41 ustawy Pzp. Spec)'; lkac'a Istotnych Warunków Zamówienia określała, m.in.: r h. miot zamówienia: \\ \. IW ~\ ' ~ Re. ba Obr hunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino.

6 "Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki, Rąty" wraz z opisem zakresu robót. W Specyfikacji określono termin wykonania zamówienia r., informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (w tym warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy Pzp), informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, wymagania dotyczące wadium - wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł w terminie - do dnia l1r. do godz , w jednej z form wymienionych w SIWZ, termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, opis sposobu przygotowania ofert, kryterium oceny ofert - cena 100%, termin składania ofert oraz ich otwarcia - składanie do godz dnia r., otwarcie tego samego dnia o godz Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Ponadto, zamawiający nie przewidywał składania ofert częściowych, składania ofert wariantowych oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Do SIWZ załączono przedmiar robót (załącznik nr 1), wzór wykazu wykonanych obiektów budowlanych (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (załącznik nr 4), wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej (załącznik nr 5), oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6), wzór formularza oferty (załącznik nr 7), wzór umowy (załącznik nr 8). Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził Wójt Gminy Somonino p. Marian Kryszewski w sierpniu 2011r. (nie wskazano dnia). Specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej UG. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego zatwierdzonego w dniu r. przez Z-cę Wójta p. Jerzego Kowalewskiego działającego z upoważnienia Wójta, na łączną kwotę ,57 zł netto ( ,05 zł + wartość zamówień uzupełniających określonych na 50% ,52 zł) w dniu r. W trakcie kontroli ustalono, że w wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty: f\ ~ U{~R hunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino.

7 Oferta Cena brutto Data wu wykaz wykonanych robót budowlanych (wartość min ,00 zł brutto) Zał. nr 2 plus potwierdzenie nale e o w konania robót oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w ost owaniu Zał. nr 3 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy Pzp Zał. nr 4 wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu odpowiedzialnych za zamówienia kierowanie robotami Zał. nr 5 oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia Zał. nr 6 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z 0.0. Nr ,46 zł r Gwarancja ube ieczeniowa Usługi Transportowe Adam Chlechowicz Somonino Nr ,41 zł r Na wykazie brak podpisu osoby uprawnionej, stronę arafowano Na oświadczeniu brak podpisu osoby upoważnionej, stronę arafowano + POL-DRÓG Gdańsk Sp. z 0.0. Nr ,00 zł r Członkowie komisji przetargowej biorący udział w pracach oraz p. Marian Kryszewski Wójt Gminy Somonino, złożyli w dniu r., oświadczenia Pzp. zgodnie z art. 17 ustawy W trakcie kontroli stwierdzono, że w ofercie nr 2 złożonej przez firmę U sługi Transportowe Adam Chlechowicz załącznik nr 5 tj. wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami oraz załącznik nr 6 tj. oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia nie zostały podpisane przez osobę upoważnioną. Natomiast obie ww. strony zostały zaparafowane w prawy dolnym rogu strony. Na podstawie przedstawionych kontrolującym dokumentów stwierdzono, że Komisja przetargowa nie wezwała ww. oferenta do uzupełnienia powyższych dokumentów. Kopie ww. dokumentów ujęto w aktach roboczych pod pozycjq III/27 stanowiących Załqcznik nr 1do protokołu kontroli. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, komisja prze argow wybrała ofertę złożoną przez Usługi Transportowe Adam Chlecho,wicz Somonino. /Lik+, e<l Regi ba Obrachunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino.

8 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przesłano faksem wykonawcom, którzy złożyli ofertę nr 2 i nr 3 w dniu r., w dniu r. przesłano pocztą elektroniczną oferentowi nr 1, ponadto doręczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu r. (dotyczy oferenta nr 1 i nr 3) oraz zamieszczono w dniu r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej UG. Z przeprowadzonego przetargu sporządzono protokół postępowania na druku ZP-PN, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), który został zatwierdzony przez Wójta Gminy Somonino p. Mariana Kryszewskiego w dniu r. W dniu r. zamawiający umieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na portalu UZP pod numerem ogłoszenia Z wybranym wykonawcą zawarto w dniu r. umowę Nr ZP na realizację zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki, Rąty. W umowie określono m.in. zakres robót budowlanych objętych zamówieniem, termin realizacji umowy - rozpoczęcie w dniu Ir., zakończenie w dniu lir., wynagrodzenie ryczałtowe - zgodnie z ofertą, w wysokości ,41 zł brutto, płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury i protokolarnym odbiorze robót. Zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 10% wartości brutto robót tj. w kwocie ,74 zł wniesiono w dniu podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W umowie ustalono również okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty - 24 miesiące oraz kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia. Umowę podpisał Wójt Gminy Somonino przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Cecylii Kitowskiej. Ponadto, w dniu lir. dokonano przekazania terenu pod budowę odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki i Rąty, na ww. okoliczność sporządzono protokół. Protokół końcowego odbioru robót sporządzono w dniu Ir. W protokole l~ L ~r~

9 stwierdzono, że roboty zostały wykonane dobrze, bez usterek, zgodnie z zakresem umowy oraz wszelkimi zasadami wiedzy technicznej. Płatności dokonano na podstawie faktury VAT nr 132/11/2011 z dnia r., na kwotę 20S.237,41 zł, data wpływu do Urzędu r., termin płatności wynikający z umowy r., zapłacono w dniu r. Powyższy wydatek ujęto w rozdz "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" 60S0 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych". Ponadto, z tytułu nadzoru inwestorskiego zapłacono kwotę 2.873,32zł, na podstawie faktury VAT nr 9/10/2011 z dnia 31.1O.2011r., data wpływu do Urzędu r., termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania faktury, zapłacono w dniu r. Powyższą fakturę wystawiono zgodnie z Umową nr ZP z dnia r. zawartą na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Powyższą inwestycję przyjęto na stan środków trwałych dowodem OT nr 180/0T/2011 z dnia r. na kwotę ,68 zł - droga Somonino - Sławki - Rąty - Ostrzyce nr G, SOOmb i pow ,Sm 2 (ode. 18S mb szer. Sm, ode. 31S mb szer. 4,Sm). Na dzień podpisania umowy Nr ZP tj. na dzień r. w rozdz w planie finansowym nie przewidziano środków. Plan finansowy w rozdz zwiększono do kwoty 216.7S0,00zł w dniu r. na podstawie Uchwały nr XI/80/11 Rady Gminy Somonino z dnia r. zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok Z wyjaśnienia wynika cyt.,,zgodnie z załącznikiem Skarbnika Gminy p. Cecylii Kitowskiej złożonego w dniu 06.0S.2014r. nr 2 i 3 do Uchwały Nr 1/119/10Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na rok 2011, wydatki na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki zostały zaplanowane na kwotę zł w dziale 600 rozdział Następnie zarządzeniem nr 43/2011 Wójta Gminy Somonino z dnia r. w tym samym rozdziale zwiększono plan wydatków na ten celo kwotę zł. Kolejna zmiana w rozdziale polegająca na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł nastąpiła w drodze Uchwały Nr IX/60/11 Rady Gminy Somo nino z dnia r. Od dnia r plan po zmianach w dziale 600 rozdział zamknął się kwotq 21~(50 Z/..' "L ~ IVU/ ~

10 Zaangażowanie środków finansowych związanych z realizacją przebudowy w/w drogi przedstawia wydruk z konta (załącznik nr 1), natomiast wykonane wydatki przedstawia wydruk z konta (załącznik nr 2). W dniu 10 października 2011 wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DROŚ-R informujące, iż udzielone dotacje na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostały ujęte w dziale 010 rozdziale (pismo jako załącznik nr 3). W związku z czym na najbliższej sesji uchwałą nr XI/80/11 Rady Gminy Somonino z dnia 16 listopada 2011 roku dokonano przeniesienia planu wydatków majątkowych z działu 600 rozdział do działu 010 rozdział w kwocie zł. W związku ze zmianą planu wydatków w ewidencji księgowej dokonano stosownych zmian: 1. przeniesiono plan finansowy wydatków - konta 980 (załączniki nr 4 i 5), 2. przeniesiono zaangażowanie wydatków - konto 998 (załącznik nr 6), 3. przeniesiono wykonane wydatki - konto 130 (załącznik nr 7). Mając powyższe na uwadze plan finansowy na przebudowę odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki, Rąty był zabezpieczony w całości od dnia roku. " Powyższe wyjaśnienie ujęto w aktach roboczych pod pozycją III/28 stanowiących Załącznik nr 1do protokołu kontroli. Ponadto, ustalono że w uchwale nr XIII87/11 Rady Gminy Somonino z dnia r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata w wykazie przedsięwzięć zawartych w załączniku nr 2 i nr 3 do ww. uchwały przewidziano nakłady finansowe i wydatki na zadanie polegającego na przebudowie odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Sławki w kwocie ,00z1. > rok KONTROLAZP Zamawiajqcy: Gmina Somonino Nazwa postępowania: Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowościach Ostrzyce - Ramleje Nr postępowania: Rodzaj zamówienia: Szacowana wartość zamówienia: ZP Roboty budowlane ,29 zł netto tj ,68 euro Hn(~ I

11 Lp. czynności w postępowaniu o opis data/ udzielenie zamówienia nie dotyczy publi~zne2o Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej r. 1. Wszczęcie postępowania (data) Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy r. Zamieszczenie ogłoszenia w BZP r. 2. Ogłoszenie o zamówieniu (miejsca zamieszczenia) Jak wyżej 3. Tryb postępowania Przetarg nieograniczony art. 39 Termin składania ofert r. do 4. Termin składania/otwarcia ofert Urząd Gminy Somo nino godz. 09:00 Otwarcie ofert r. o godz Liczba oferentów 7 6. Liczba wykluczonych wykonawców O 7. Liczba ofert odrzuconych O 8. Nazwa wybranego wykonawcy Kruszywo SP. z 0.0. Linia 9. Cena wybranej oferty ,54 zł brutto 10. Data zawartej umowy Nr ZP r. 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wbzp r. 12. Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma Zamówienia dodatkowe/uzupełniaj ące - - Wójt Gminy Somonino Zarządzeniem Nr 93/2012 z dnia 1O r. powołał komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie ww. zamówienia. W skład powołanej komisji weszli: Jerzy Kowalewski (przewodniczący komisji), Jerzy Kwidziński (członek komisji) oraz Roman Stenka (sekretarz komisji). Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zamieszczenie w dniu r. ogłoszenia w BZP na portalu UZP pod nr , oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Ogłoszenie o zamówieniu, było kompletne i zawierało elementy określone w art. 41 ustawy Pzp. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określała, m.in.: przedmiot zamówienia: "Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Ostrzyce - Ramieje" wraz z opisem zakresu robót. W Specyfikacji określono termin wykonania zamówienia r., informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny a "~~mchunkowa w Gdańsku - Protokół z kontrohkompleksowej G)nl:~'

12 spełniania tych warunków (w tym warunki określone wart. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy Pzp), informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, wymagania dotyczące wadium - wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 zł w terminie - do dnia r. do godz , w jednej z form wymienionych w SIWZ, termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, opis sposobu przygotowania ofert, kryterium oceny ofert - cena 100%, termin składania ofert oraz ich otwarcia - składanie do godz dnia r., otwarcie tego samego dnia o godz Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Ponadto, zamawiający nie przewidywał składania ofert częściowych, składania ofert wariantowych oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Do SIWZ załączono przedmiar robót (załącznik nr 1), wzór wykazu wykonanych obiektów budowlanych (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (załącznik nr 4), wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej (załącznik nr 5), oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6), wzór formularza oferty (załącznik nr 7), wzór umowy (załącznik nr 8). Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził Wójt Gminy Somonino p. Marian Kryszewski w sierpniu 2012r. (nie wskazano dnia). Specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej UG. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego zatwierdzonego w dniu r. przez Z-cę Wójta p. Jerzego Kowalewskiego, na łączną kwotę ,29 zł netto (wartość zamówień uzupełniających ustalono na kwotę Ozł). W dniu r. firma Skanska S.A. zwróciła się do zamawiającego na podstawie art. 38 ustawy Pzp z pytaniami dotyczącymi ww. postępowania: pytanie nr 1 - czy mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane na powyższy kontrakt muszą być zaprojektowane wg aktualnie obowiązujących norm PN-EN i wymagań technicznych WT oraz pytanie nr 2 - czy wytwórnia na której będą produkowane mieszanki mineralno-asfaltowe musi posiadać System Zakładowej Kontroli Produkcji 2+. Zamawiający udzielił pozytywnej odpo iedzi na oba powyższe pytania pismem z dnia r. Ob~~~kowa w Gdańsku - Pmtokól z kontroli kompleksowej GN l Cm:;po.

13 Członkowie komisji przetargowej biorący udział w pracach oraz p. Marian Kryszewski Wójt Gminy Somonino, złożyli w dniu r., oświadczenia Pzp. zgodnie z art. 17 ustawy Przedsiębior Usługi Firma stwo Usług SKANSKA POL- Transportowe Budowłano Kruszywo Dromos D rogowo- S.A. DRÓG Sp. Adam -Drogowa Sp. z 0.0. Sp. z 0.0. Mostowych Warszawa z 0.0. Chlechowicz MTMS.A. SA Somonino Kościerzyna Oferta Nrl Nr2 Nr3 Nr4 Nr5 Nr6 Nr7 Cena brutto (zł) , , , , , , ,50 Data wpływu g.8.1o g.8.30 g.8.35 g.8.40 g.8.42 g.8.50 g wykaz wykonanych robót budowlanych (wartość min ,00zł brutto) Zał. nr 2 plus potwierdzenie należytego wykonania robót oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 3 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PzP Zał. nr 4 wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami Zał. nr 5 oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia Zał. nr 6 + Brak Ubezpieczenie OC potwierdzenia opłacone na kwotę co opłacenia składki, najmniej ,00zł dokumenty uzupełniono Odpis z właściwego rejestru Wadium GminyNfi~o4 ~tbrachunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej

14 Gwarancja ub::~~ze _ Zgodnie z pkt 1 ppk 3 a) rozdz. 11 SIWZ zamawiający żądał, w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, przedstawienia dokumentu opłaconej polisy. Komisja Przetargowa, w związku z brakiem dokumentu poświadczającego opłacenie polisy w ofercie nr 7 złożonej przez firmę Usługi Transportowe Adam Chlechowicz, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwała ww. oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie do 17 września 2012r. do godz Wykonawca uzupełnił brakujące dokumenty. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez Kruszywo Sp. z 0.0. Linia. I I Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu r., przesłano oferentom faksem, pocztą elektroniczną oraz doręczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 18 i r., a także zamieszczono na stronie internetowej UG. Z przeprowadzonego przetargu sporządzono protokół postępowania na druku ZP-PN, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), który został zatwierdzony przez Wójta Gminy Somonino p. Mariana Kryszewskiego w dniu r. W dniu r. zamawiający umieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na portalu UZP pod numerem ogłoszenia Z wybranym wykonawcą zawarto, w dniu r., umowę Nr ZP na realizację zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Ostrzyce - Ramieje. W umowie określono m.in. zakres robót budowlanych objętych zamówieniem, termin realizacji umowy - rozpoczęcie w dniu podpisania umowy tj. w dniu r., zakończenie w dniu r., wynagrodzenie ryczałtowe - zgodnie z ofertą, w wysokości ,54 zł brutto, płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury i protokolarnym odbiorze robót. W umowie ustalono również okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty - 24 miesiące oraz kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości

15 zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia. Umowę podpisał Wójt Gminy Somonino przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Cecylii Kitowskiej. Zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 10% wartości brutto robót tj. w kwocie ,05 zł wniesiono w dniu podpisania umowy w formie pieniężnej. Protokół końcowego odbioru robót sporządzono w dniu 31.lO.2012r. W protokole stwierdzono, że cały zakres robót został wykonany prawidłowo. Komisja dokonała odwiertów celem potwierdzenia grubości warstw, nieprawidłowości nie stwierdzono. Do protokołu końcowego odbioru robót sporządzono korektę (brak daty sporządzenia) w związku z zaistniałą pomyłką w datach przekazania placu budowy, rozpoczęcia i zakończenia prac (wpisano 2011r. zamiast 2012r.). Płatności dokonano na podstawie faktury VAT nr 57/1 0/20 12 z dnia 31.lO.20l2r., na kwotę ,54 zł, data wpływu do Urzędu 31.lO.2012r., termin płatności wynikający z umowy - 30.l1.2012r., zapłacono w dniu 30.l1.20l2r. Powyższy wydatek ujęto w rozdz "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych". Ponadto, w ramach inwestycji wydatkowano m.in.: kwotę 3.936,00 zł z tytułu nadzoru inwestorskiego zapłacono, na podstawie faktury VAT nr 43/10/2012 z dnia 31.lO.2012r., data wpływu do Urzędu 31.lO.2012r., termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania faktury, zapłacono w dniu r. Powyższą fakturę wystawiono zgodnie z Umową nr ZP z dnia r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, kwotę ,00 zł z tytułu modernizacji drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Ramleje, na podstawie Faktury VAT nr FS 514/2012 z dnia 12.l2.2012r., data wpływu do Urzędu r., termin płatności l r., zapłacono w dniu 17.l2.2012r. Powyższą fakturę wystawiono na podstawie Protokołu zlecenia robót spisanego w dniu 05.l1.2012r. pomiędzy Gminą Somonino a Gminnym Przedsiębiorstwem Remontowo Usługowym Sp. z 0.0. na wykonanie zadania pn. modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ramleje o powierzchni z kosztorysem ofertowym o wartości ,00 zł, m 2 zgodnie brnc:~kowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej GminYfin~i~

16 Fa VAT nr 12/01/2012 z dnia r. na kwotę 738,00 zł za opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zapłacono w terminie tj. w dniu r. kwotę 77,05 zł z tytułu poniesionych opłat związanych z inwestycją tj. wypis, wyrys, opłata sądowa. Powyższą inwestycję przyjęto na stan środków trwałych dowodem OT nr 473/0T/2012 z dnia r. na kwotę ,59 zł - droga transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje nr G, 740mb i pow m 2 Na dzień podpisania umowy Nr ZP tj. na dzień r. w planie finansowym w rozdz przewidziano środki finansowe w kwocie ,00 zł, natomiast wykonanie w rozdz stanowiła kwota 815,05 zł (wolne środki ,95 zł). KONTROLAZP Zamawiający: Gmina Somonino Nazwa postępowania: Budowa szybu dźwigowego przy ŚDS w Rybakach wraz z robotami towarzyszącymi Nr ljosteljowania: ZP Rodzai zamówienia: Roboty budowlane Szacowana wartość zamówienia: ,83zł netto tj ,41 euro data! nie dotyczy Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowe' Zamieszczenie ogłoszenia na tablicy o łoszeń Urzędu Gmin Zamieszczenie ogłoszenia w BZP 14.1O.2013r. 14.1O.2013r. Liczba oferentów Liczba wykluczonych konawców Liczba'ofert odrzucon ch Jak wyżej art. 39 Termin składania ofert 29.l0.2013r. do odz Otwarcie ofert r. o odz.lo.oo a J~~ ~chunkowa w Gdańsku - Pcotokół z kontroli kompleksowej Gminy ig1i?~'

17 8. Nazwa wybranego wykonawcy RS Technika Ireneusz Rafalik Ostrów Mazowiecki 9. Cena wybrane i oferty ,34 zł brutto 10. Data zawartej umowy Nr ZP r. 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wbzp r. 12. Daty ewentualnych zmian umowy oraz ich forma Zamówienia dodatkowe/uzupełniające - - Wójt Gminy Somonino Zarządzeniem Nr z dnia 25.1O.2013r. powołał komisję przetargową do przeprowadzania postępowania o udzielenie ww. zamówienia. W skład powołanej komisji weszli: Jerzy Kowalewski (przewodniczący komisji), Jerzy Kwidziński (członek komisji) oraz Roman Stenka (sekretarz komisji). Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poprzez zamieszczenie w dniu r. ogłoszenia w BZP na portalu UZP pod nr , oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Ogłoszenie o zamówieniu, było kompletne i zawierało elementy określone w art. 41 ustawy Pzp. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określała, m.in.: przedmiot zamówienia: "Budowa szybu dźwigowego przy budynku Środowiskowego Domu Pomocy w Rybakach wraz z robotami towarzyszącymi" obejmujący: l) dobudowę szybu windowego z dostawą i montażem platformy pionowej o napędzie hydraulicznym (cz. I), dostawa i montaż platformy pionowej zewnętrznej z obudową przeszkloną, uruchomienie platformy windowej, rejestracja i odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego, 2) wykonanie pozostałych robót towarzyszących - remontowych (część II); szczegółowy zakres robót zawarto w dokumentacji technicznej: projekcie architektoniczno - budowlanym, projekcie budowlanym instalacji elektrycznej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W ww. dokumentach określono m.in. parametry dźwigu: typ napędu: hydrauliczny, zasilanie: moc 1,5 kw, 230V, sterowanie ruchem: elektroniczne, udźwig: 315kg/4osoby, prędkość jazdy: 0,15 m/s, ilość przystanków: 2, ilość dojść: 2, wysokość podnoszenia: do 4m, min. wymiar podszybia: 120mm, min. wymiar nadszybia: 2500mm, min. wymiar szybu: 1470x1540mm, wymiar powierzchni użytkowej platformy: 1100x1400mm, wysokość kabiny 2100mm, wymiar drzwi 900x2000mm, zasilanie 230V/24V, system hydraulic~ w wersji do montażu na zewnątrz z układem POdgrzeWani~~ J l\,jl a Izba Obrachunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino. ~ ~~l

18 W Specyfikacji określono termin wykonania zamówienia r., warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (w tym warunki określone wart. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy Pzp), informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami, wymagania dotyczące wadium - wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert - do dnia r. do godz , w jednej z form wymienionych w SIWZ, termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, opis sposobu przygotowania ofert, kryterium oceny ofert - cena 100%, termin składania ofert oraz ich otwarcia - składanie do godz dnia 29.1O.2013r., otwarcie tego samego dnia o godz Zamawiający nie przewidział zamówień uzupełniających, możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamawiający żądał wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający WYmagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Do SIWZ załączono wzór wykazu robót budowlanych (załącznik nr 1), wzór wykazu osób (załącznik nr 2), oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących (załącznik nr 3), wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (załącznik nr 4), wzór formularza oferty (załącznik nr 5), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6), dokumentacja techniczna: projekt architektoniczno - budowlany, projekt budowlany branży elektrycznej, STWiOR przedmiar robót, projekt umowy (załącznik nr 8), wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 9). Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził Wójt Gminy Somonino p. Marian Kryszewski w październiku 2013r. (nie wskazano dnia). Specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej UG. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego zatwierdzonego w dniu r. przez Z-cę Wójta p. Jerzego Kowalewskiego, na łączną kwotę ,83 zł netto (wartość zamówień uzupełniających ustalono na kwotę Ozł). Członkowie komisji przetargowej biorący udział w pracach oraz p. Marian Kryszewski Wójt Gminy Somonino, złożyli w dniu r., oświadczenia zgodnie z art. 17 ustawy Pzp. Regi a Obrachunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino. \ti~~ H{k4--

19 P.H.U. WIWRA RS Technika Gdańsk Kalinowo Oferta Nrl Nr2 Cena brutto (zł) ,04 zł ,34 Data wpływu g.7.55 g.7.55 wykaz wykonanych robót budowlanych (wartość min. 100.Ooo,00zł brutto) Zał. nr 1 plus + + potwierdzenie należytego wykonania robót wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia Zał. nr oświadczenie o posiadanych uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia + + Zał. nr 3 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ustawy Pzp Zał. nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. nr Ubezpieczenie OC opłacone na kwotę co najmniej O,oOzł + + Odpis z właściwego rejestru + + Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zał. nr wadium + + Wykonawca (oferta nr 2) RS Technika Kalinowo w ofercie oświadczył, że powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom W wyniku przeprowadzonego w częściach roboty budowlane. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez RS Technika Kalinowo. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu r., przesłano oferentom faksem (potwierdzono odbiór w dniu 30 i 31.1O.2013r.) pocztą elektroniczną oraz doręczono za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 04 i 05.l1.2013r., a także zamieszczono na stronie internetowej UG. Z przeprowadzonego przetargu sporządzono protokół postępowania na druku ZP-PN, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), który został zatwierdzony przez Wójta Gminy Somonino p. Mariana Kryszewskiego w dniu 06.l1.2013r. W dniu r. zamawiający umieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na portalu UZP pod numerem ogłoszenia Z wybranym wykonawcą zawarto, w dniu 06.l1.2013r., umowę Nr ZP na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szybu dźwigowego przy budynku środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach wraz z robotami towarzyszącymi". W umowie określono m.in. zakres robót budowlanych objętych zamówieniem, termin realizacji umowy - rozpoczęcie w dniu podpisania umowy tj. w dniu GmInylJfr~ 13r., zakończenie w dniu a Zba~Cbomkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej

20 r., wynagrodzenie ryczałtowe - zgodnie z ofertą, w wysokości ,34 zł brutto w tym O,59zł z tytułu wykonania części I zadania - dobudowa szybu windowego z dostawą i montażem, oraz kwota ,75zł za realizację II części zadania - wykonanie pozostałych robót towarzyszących - remontowych. Wyżej wymienione kwoty płatne oddzielenie na podstawie faktur w terminie 3O dni od daty otrzymania dokumentu i protokolarnym odbiorze robót. W umowie wskazano, iż wykonawca wykona własnymi siłami część I zadania co stanowić będzie 82% zamówienia, natomiast roboty budowlane (18% całości zadania) zostaną powierzone podwykonawcy. W umowie ustalono również okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji na wykonane roboty - 3 lata oraz kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki; za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia. Umowę podpisał Wójt Gminy Somonino p. Marian Kryszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Cecylii Kitowskiej oraz p. Paweł Rafalik jako pełnomocnik firmy RS Technika Ireneusz Rafalik, Kalinowo. Kontrolującym przedstawiono dokument z dnia r. - pełnomocnictwo udzielone p. Pawłowi Rafalik przez właściciela firmy RS Technika Ireneusz Rafalik do zawarcia umowy z Gminą Somonino dotyczącej zadania pn.: "Budowa hali sportowej wraz z rozbudową szkoły o część dydaktyczną i łącznik przy szkole podstawowej w Egiertowie". Kopia ww. dokumentu oraz umowy ujęto w aktach roboczych pod pozycjq III/29 stanowiących Załqcznik nr 1do protokołu kontroli. Zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 5% wartości brutto robót tj. w kwocie 8.356,42 zł wniesiono w dniu podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Do umowy nr ZP zawarto Aneks nr 1 (brak daty zawarcia) o zmianie kierownika budowy oraz zmianie kierownika robót elektrycznych. Protokół końcowego odbioru robót sporządzono w dniu r. W protokole stwierdzono, że roboty budowlane zostały wykonane w pełnym zakresie. Płatności dokonano na podstawie faktur: 1. Fa VAT nr 050/2013 z dnia r., na kwotę ,59 zł, data wpływu do Urzędu 20.l(.~ 3r.,~rmin płatności wynikający z umowy - 30 dni od dn~~acono Regi lna Izba Ob chunkowa w Gdańsku - Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Somonino.

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 137.293.2014 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu pn."przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czubajowizna gmina Poświętne"

Ogłoszenie o zamówieniu pn.przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czubajowizna gmina Poświętne i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.07.2009 Ogłoszenie o zamówieniu pn."przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czubajowizna gmina Poświętne" Poświętne: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa parkingu w Nowej Suchej Numer ogłoszenia: 116448-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku. PER-I.431.12.2016.MBon Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PRZEBUDOWA DROGI NA CIĄG PIESZO ROWEROWY NA UL. WIATRACZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRENNO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PRZEBUDOWA DROGI NA CIĄG PIESZO ROWEROWY NA UL. WIATRACZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRENNO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PRZEBUDOWA DROGI NA CIĄG PIESZO ROWEROWY NA UL. WIATRACZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRENNO Gmina Wijewo z siedziba w Wijewie przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 330226W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezinki etap I Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, Turawa, woj. opolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, Turawa, woj. opolskie, tel , faks Turawa: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap) Numer ogłoszenia: 197714-2010; data zamieszczenia: 06.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r.

Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia r. Zarządzenia 28/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 20.04. 2010r. W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2009 z dnia 14.08.2009r. dotyczącego organizacji rachunkowości do realizacji projektu Internet szansą wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracował: dnia 05 lipca 2006 ( JERZY DYSZAK) ZATWIERDZIŁ:..

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.4.2013.TKus Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.somonino.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.somonino.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.somonino.pl Somonino: Dostawa wyposażenia do szkoły podstawowej w Egiertowie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-05-13 13:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leczyce.pl Łęczyce: Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO Gmina Wijewo z siedziba w Wijewie przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 4085, fax 65 54947 55,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: 112683-2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.06.2008 Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu WYKONANIE REMONTU DACHU W

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ZAŁĄCZNIK NR I... dn...2010r. FORMULARZ OFERTY projektowej na wzmocnienie konstrukcji kładek nr 1 i 2 nad ul. Wróblewskiego przy ZOO we Wrocławiu. 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wzp.pl Szczecin: Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 2/PA/2017

Znak sprawy: 2/PA/2017 Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Druk ofertowy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom. 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: Radomsko: Budowa windy zewnętrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomsku ul. Stara Droga 85 Numer ogłoszenia: 180554-2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-03-07 18:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pzdp.pl Przemków: Remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Powiatu

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/zamowienia/2016/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/zamowienia/2016/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/zamowienia/2016/ Linia: Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1, Pawłowiczki, woj. opolskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1, Pawłowiczki, woj. opolskie, tel Pawłowiczki: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 313 w Trawnikach Numer ogłoszenia: 38171-2016; data zamieszczenia: 12.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

ZNAK: ZP/12/2016. Budowa parkingu przy ulicy Koziej w miejscowości Grabowiec

ZNAK: ZP/12/2016. Budowa parkingu przy ulicy Koziej w miejscowości Grabowiec ZNAK: ZP/12/2016 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa parkingu przy ulicy Koziej w miejscowości Grabowiec Grabowiec, dnia 3 października 2016 r. I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Grabowiec ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec telefon

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wierzbica.pl Wierzbica: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polany

Bardziej szczegółowo

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów gmina Jakubów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów gmina Jakubów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwinów gmina Jakubów Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Polkowice: Zmiana sposobu ogrzewania, przebudowa instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 26a w Polkowicach Numer ogłoszenia: 327918-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-lebork.com.pl Lębork: Prace remontowe ogólnobudowlane różne w obiektach SPS ZOZ w Lęborku.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski

Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 10 sierpnia 2016 roku. PER-I.431.23.2016.MBon Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl 1 z 6 2015-10-02 11:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl Klembów: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska 1 z 6 2015-01-15 12:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Ostróda: Utrzymanie i remonty bieżące

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsplszczecinek.pl Szczecinek: Przebudowa wraz z wymianą głównej tablicy zasilania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Dozór oraz ochrona osób i mienia w Kraków Arenie. NR REFERENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl Krotoszyn: Rozbudowa budynku przychodni - dobudowa windy w SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Druk ofertowy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom. 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slomniki.pl/www

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slomniki.pl/www Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slomniki.pl/www Słomniki: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

Pan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego Gorzów Wlkp., dnia 16 maja 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.13.2016.KSko Pan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo