WYROK. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK. z dnia 27 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO 1412/13 WYROK z dnia 27 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2013 r. przez wykonawcę R Ś., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PARTNER 2 R. Ś.., ul. Szczakowa 2f, Jaworzno w postępowaniu prowadzonym przez Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, Jaworzno, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) Impel Catering Company Sp. z o.o. Sp. k. (pełnomocnik wykonawców), (2) Bonus Systems Polska S.A., adres dla pełnomocnika: ul. ŚlęŜna 118, Wrocław zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąŝa R Ś, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PARTNER 2 R Ś.., ul. Szczakowa 2f, Jaworzno i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez R.. Ś, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PARTNER 2 R.. Ś.., ul. Szczakowa 2f, Jaworzno tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od R.. Ś.., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PARTNER 2 R 1

2 Ś., ul. Szczakowa 2f, Jaworzno na rzecz przez Południowego Koncernu Węglowego S.A., ul. Grunwaldzka 37, Jaworzno kwotę zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący: 2

3 U z a s a d n i e n i e Zamawiający Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37; Jaworzno, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę bonów Ŝywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach (placówkach) gastronomicznych i handlowych dla pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie 18 miesięcy. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2013 roku pod numerem 2013/S Zamawiający dnia 7 czerwca 2013 roku poinformował wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dnia 13 czerwca 2013 roku wykonawca R. Ś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Partner 2 R Ś.., ul. Szczakowska 2 f; Jaworzno (zwany dalej odwołujący ) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. art. 7, art. 8, art. 22 ust. 1 pkt. 4), art. 24 ust. 2 pkt. 4), art. 24 ust. 2 pkt. 3), art. 24 ust. 4, art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 2 pkt. 1), art. 89 ust. 1 pkt. 5), art. 91 ust. 1, art. 93 ust. 1 pkt. 4), art. 92, art. 96 ust. 2-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołujący wniósł o: 1. powtórne dokonanie czynności badania i oceny (punktacji ofert) tj. przeprowadzenie tej czynności w odniesieniu do oferty Konsorcjum i jej odrzucenie z postępowania lub fakultatywnie właściwe przeliczenie pkt. za kryteria oceny ofert, 2. wskazanie oferty najkorzystniejszej w danym postępowaniu ofertę odwołującego, 3. cofnięcie uniewaŝnienia postępowania, 4. wskazania terminu zawarcia umowy, 5. równe traktowanie wszystkich wykonawców ubiegających się o to zamówienie publiczne w sposób zachowujący zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający dnia 13 czerwca 2013 roku przekazał kopię odwołania. 3

4 Dnia 17 czerwca 2013 roku do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił przystąpienie wykonawca wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: (1) Impel Catering Company Sp. z o.o. Sp. k. (pełnomocnik wykonawców), (2) Bonus Systems Polska S.A., adres dla pełnomocnika: ul. ŚlęŜna 118, Wrocław. Zamawiający nie wniósł pisemnej odpowiedzi na odwołania. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak równieŝ biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska stron, złoŝone podczas rozprawy Izba stwierdziła, iŝ odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Izba stwierdziła, Ŝe nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi przepis art. 189 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza dopuściła dowód z dokumentów składających się na dokumentację przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Izba ustaliła i zwaŝyła, co następuje. 1. Odwołujący wskazał, iŝ w ofercie konsorcjum Impel jest zawarta kopia polisy na Lidera - Grupy IMPEL - strony oferty JednakŜe polisa grupy IMPEL nie obejmuje firmy IMPEL CATERING COMPANY Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. Tym samym ten dokument nie spełnia warunku udziału w postępowaniu. Polisa uczestnika konsorcjum Bonus Systems Polska S.A.- strony oferty nie obejmuje swoim zakresem przedmiotu zamówienia w kodzie PKD sprzedaŝ detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych oraz w kodzie PKD 56 - działalność usługowa związana z wyŝywieniem, tym samym równieŝ nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4

5 Tym samym w zaistniałym stanie rzeczy, na gruncie analizowanej polisy to, jakie rodzaje działalności wykonawca wpisał do swojego KRS nie ma Ŝadnego znaczenia. Skoro bowiem działając jako profesjonalista, dodatkowo korzystając z pomocy zawodowego brokera ubezpieczeniowego, wykonawca świadomie ograniczył przedmiot ubezpieczenia w stosunku do rodzajów aktywności zgłoszonych w KRS, to oczywistym jest niewymienione w polisie sposoby aktywności wykonawcy pozostają poza ochroną ubezpieczeniową. Natomiast analiza katalogu działalności wykonawcy objętych ochroną w ramach przedstawionej polisy OC dowodzi, iŝ przedmiotem tej ochrony nie jest prowadzenie sprzedaŝy artykułów spoŝywczych, a zwłaszcza o takim rozmiarze, jakie są przedmiotem postępowania. MoŜna jedynie domniemywać, iŝ dane zawęŝenie przedmiotu ubezpieczenia miało na celu wymierne obniŝenie kosztu polisy zwłaszcza, Ŝe przecieŝ okazuje się, Ŝe ochrona w jej ramach nie obejmuje szkód w związku z wykonywaniem sprzedaŝy artykułów spoŝywczych i prowadzenia cateringu, a wykonawca przecieŝ niejednokrotnie ubiega się o udzielenie takich zamówień publicznych. Takiej filozofii działalności przedsiębiorstwa nie sposób pogodzić z odpowiedzialnością profesjonalisty dbającego o bezpieczeństwo własne i swoich kontrahentów w tym równieŝ za sprzedany wadliwy produkt. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są niezasadne. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu, tj. legitymowanie się przez wykonawców ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niŝ ,00 PLN. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu wykonawcy mieli obowiązek załączyć do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, oraz oświadczenie wykonawcy, Ŝe przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niŝ ,00 zł (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do s.i.w.z. ). Konsorcjum Impel, do oferty załączyło Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia o numerze wraz z dowodami potwierdzającymi jej opłacenie (strony oferty) zawartą dla podmiotów 5

6 wchodzących w skład grupy kapitałowej Impel oraz polisę o numerze wraz z dowodem jej opłacenia (strony oferty) wystawioną dla Bonus System Polska S.A. Na wstępie Izba zwraca uwagę, iŝ istotą zawarcia konsorcjum współdziałania podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest połączenie własnego doświadczenia, potencjału, środków finansowych w ten sposób, aby sprostać wymaganiom zamawiającego, który w kaŝdym postępowania tak ustala warunki udziału w postępowaniu, aby mieć pewność, Ŝe zamówienie udzielone danym podmiotom będzie realizowane prawidłowo, przez podmiot profesjonalny i odpowiednio do danego zamówienia przygotowany pod kaŝdym względem. Dlatego teŝ w niektórych przypadkach zachodzi konieczność połączenia sił wykonawców, którzy kaŝdy w swoim zakresie wnosi do konsorcjum swoją część majątku uzyskując dzięki temu łącznie potencjał odpowiadający wymaganiom zamawiającego. Odniesienie powyŝszego stanowiska do sytuacji w przedmiotowym postępowaniu ma o tyle znaczenie, iŝ w ocenie Izby w zakresie potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej w przypadku konsorcjum Impel wystarczającym było załączenie Policy OC wraz z dowodem jej opłacenia tylko dla jednego uczestnika konsorcjum do wyboru przez wykonawcę - którego. Odnoszą się do zarzutów odwołującego, Izba wskazuje, iŝ spółka Impel Catering Company" Sp. z o.o. Sp. k. powstała w wyniku przekształcenia spółki Impel Catering Sp. z o.o. W konsekwencji zgodnie z art. 553 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przyjąć moŝna, Ŝe skutki te naleŝy rozpatrywać w kontekście sfery: cywilnoprawnej, administracyjnoprawnej (w tym podatkowej), organizacyjnej, w sferze członkostwa i prawa pracy. W przypadku art. 553 k.s.h. mowa jest o tym, Ŝe prawa i obowiązki "przysługują", co oznacza, Ŝe przysługują one spółce przekształcanej równieŝ po przekształceniu, czyli spółka jest cały czas ex lege podmiotem tych praw i obowiązków (por. takŝe A. Szumański, Prawo spółek, 2001, s. 881; A. Witosz, Kodeks, s. 1231; S. Krześ, Kodeks, s ). W przypadku przekształcenia mowa jest o tym, Ŝe spółce przekształconej przysługują z mocy prawa wszystkie prawa i obowiązki, co naleŝy rozumieć w ten sposób, Ŝe spółka ta nie wstępuje, ale jest cały czas podmiotem tych praw i obowiązków. Przekształcenie ma nieść ze sobą ładunek neutralności z punktu widzenia praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego. Przyjęcie zasady kontynuacji jest jedynym logicznym uzasadnieniem procesów przekształceniowych. JednakŜe brak wyraźnej normy, z której wynika, Ŝe przekształcenie nie powoduje Ŝadnych zmian spółki przekształconej w stosunku do osób trzecich. W przypadku kontynuacji nie ma poprzednika i następcy 6

7 prawnego, ale istnieje ta sama spółka w zmienionej formie (tak teŝ wyrok WSA w Rzeszowie z 15 kwietnia 2008 r., I SA/Rz 200/08, LEX nr ). Skutkiem takiego rozwiązania jest to, Ŝe wszelkie poprzednio zawarte umowy wiąŝą spółki kontynuatorki bez potrzeby sporządzania jakichkolwiek aneksów. MoŜna jednak przyjąć, Ŝe naleŝy poinformować kontrahentów o przekształceniach, choćby z tego powodu, Ŝe naleŝy zmienić zasadę wystawiania dokumentów (np. faktur). Innym skutkiem zasady kontynuacji jest to, Ŝe wszelkie prawa i obowiązki wynikające z praw rzeczowych i obligacyjnych pozostają przy spółce przekształconej (tak teŝ D. Nowak, Odpowiedzialność za szkodę i za zobowiązania po przekształceniu spółki partnerskiej w inną spółkę, PPH 2007, nr 1, s. 36 i n.). Wśród praw rzeczowych najistotniejsze znaczenie ma własność nieruchomości (art. 140 i n. k.c), która z dniem przekształcenia przysługuje spółce w nowej formie prawnej. Istotne znaczenie odgrywają takŝe kontynuowane przez spółkę przekształconą ograniczone prawa rzeczowe spółki przekształcanej (na przykład słuŝebności gruntowe - art. 285 i n. k.c.; uŝytkowanie (art. 284 i n. k.c.) nieruchomości, hipoteka - art. 65 i n. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece; tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz z późn. zm.; zastaw zwykły - art k.c. i rejestrowy - art. 2 i n. ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowymi rejestrze zastawów; tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 z późn. zm.). W sferze obligacyjnej kontynuacji podlegają na przykład prawa i obowiązki wynikające z umów najmu (art. 659 i n. k.c.) i dzierŝawy (art. 693 i n. k.c.) nieruchomości spółki przekształcanej lub jej kontrahentów, oraz z umowy ubezpieczenia (art. 805 i n. k.c.) (por. A. Kidyba Komentarz aktualizowany do art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U ) opublikowano: LEX/el., 2013 numer: ). W związku z powyŝszym, nie ma Ŝadnych podstaw prawnych, aby kwestionować waŝność polisy złoŝonej przez przystępującego (w zakresie tzw. grupy Impel). W ocenie Izby, równieŝ polisa uczestnika konsorcjum przystępującego tj. BONUS SYSTEMS POLSKA S.A. spełnia warunek udziału w postępowaniu. Polisa OC którą składają wykonawcy w ramach wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie słuŝy do zabezpieczenia realizacji zamówienia, w przedmiocie którego prowadzone jest postępowanie. Tak więc, nie jest to ubezpieczenie danej inwestycji czy przedsięwzięcia gospodarczego, które jest przedmiotem zamówienia, bowiem takie ubezpieczenie moŝe być Ŝądane przy zawarciu umowy, jako dodatkowy sposób zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo przewidzianym zabezpieczeniem wykonania umowy. Oczekiwanie odwołującego, Ŝe polisa OC składana, jako dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym 7

8 wszystkie wskazywane przez odwołującego numery PKD) wynika z braku rozróŝnienia przez odwołującego pomiędzy okolicznościami mającymi potwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a obowiązkami wynikającymi z umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Izba wskazuje, iŝ powyŝsze stanowisko zostało juŝ ugruntowane w dotychczasowej linii orzeczniczej (vide: wyrok KIO z dnia 30 lipca 2010 r., sygn. akt KIO 1511/10, z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2512/10, z dnia 18 marca 2011 r., sygn. akt KIO 467/11, z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 605/11, z dnia 23 maja 2011 r., sygn. akt KIO 966/11, KIO 973/11). ZauwaŜyć naleŝy, iŝ ubezpieczenie, zgodnie z treścią postawionego warunku ma obejmować odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Działalność gospodarcza prowadzona przez wykonawców ma być związana, nie zaś, jak chce tego odwołujący, toŝsama, identyczna z przedmiotem zamówienia. W powyŝszym zakresie naleŝy zatem dopuścić pewne róŝnice pomiędzy zakresem działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, a zakresem przedmiotu zamówienia. Istotne jest to, aby istniał związek między nimi. Z powyŝszych względów uznać naleŝy, iŝ przedłoŝone przez przystępującego polisy OC potwierdzają spełnianie warunku określonego przez zamawiającego i z tego względu zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia przystępującego i odrzucenia jego oferty. 2. Odwołujący podniósł, iŝ konsorcjum Impel winno być wykluczone z postępowania za przedstawianie w ofercie dokumentów potwierdzających nieprawdę, a mających wpływ na wynik danego postępowania. Na str. 86 oferty zostało załączone oświadczenie konsorcjum Impel, Ŝe dysponuje punktem sprzedaŝy bonów naleŝącym do odwołującego. Odwołujący oświadczył, iŝ w Ŝadnym wypadku nie dał zobowiązania do udziela zasobu potencjału technicznego konkurencji. W tym względzie został zawiadomiony zamawiający jak i organ PG Policji w Jaworznie i wszczęto postępowanie wyjaśniające, w którym przesłuchiwano juŝ właściciela zakładu odwołującego oraz kierownika punktu sprzedaŝy. Tym samym, w ocenie odwołującego, konsorcjum Impel w swojej ofercie przedstawiło nieprawdziwe informacje, które bezwzględnie mają wpływ na wynik danego postępowania, co stanowi wypełnienie dwóch łącznych przesłanek nakazujących zamawiającemu wykluczenie danego wykonawcy. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzut odwołującego jest niezasadny. 8

9 Izba wskazuje, iŝ na stronie 86 oferty konsorcjum Impel znajduje się oświadczenie z dnia 11 kwietnia 2013 roku, złoŝone przez ZPUH Partner 2 R. Ś z siedzibą w Jaworznie (tak wynika z pieczęci), podpisane nieczytelnie, dla Konsorcjum firm: Impel Catering Company sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu oraz Bonus System Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Odwołujący w Ŝaden sposób nie udowodnił, iŝ złoŝone oświadczenie nie zostało złoŝone przystępującemu, tym samym, Ŝe oferta przystępującego zawiera nieprawdziwe informacje. Dowód powołany przez odwołującego w postaci oświadczenia B. K kierownika sklepu mięsno-wędliniarskiego przy ul. Sienkiewicza 15 naleŝącego do firmy ZPUH Partner 2, iŝ nie podpisywała jakiegokolwiek oświadczenia w prowadzonym przetargu pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem odwołującego prezentowanym na rozprawie, gdzie właściciel firmy oświadczył, iŝ B.. K. podpisywała to oświadczenie, jednakŝe in blanco. Tym samym naleŝało, ten dowód, uznać za niewiarygodny. Izba dała wiarę wyjaśnieniom przystępującego, który wskazał, iŝ przedmiotowe oświadczenie, w obecności B.. K zostało wypełnione, a następnie przez tę osobę podpisane. Izba podziela równieŝ stanowisko przystępującego, Ŝe wewnętrzne unormowania w zakresie reprezentacji odwołującego na zewnątrz nie mogą obciąŝać przystępującego, który działając w dobrej wierze przygotowywał dokumenty do przedmiotowego postępowania. Ponadto wskazać naleŝy, Ŝe organ PG Policji w Jaworznie, który został zawiadomiony przez odwołującego, odmówił wszczęcia właściwego postępowania w sprawie, w związku z brakiem podstaw, czemu odwołujący nie zaprzeczył. 3. Odwołujący wskazał, iŝ zamawiający wadliwie dokonał oceny punktowej w kryterium łącznej ilości placówek realizacji bonów konsorcjum Impel, z uwagi na wadę zobowiązań do przekazania zasobu potencjału technicznego. I. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym podmiotu zasobu konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotów: 1) Sklep OgólnospoŜywczy E.. G - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 38 oferty, pozycja 10 w wykazie placówek handlowych). 2) F.H.U MIX H. D. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 40 oferty, pozycja 122 w wykazie placówek handlowych). 3) Apricor - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 41 oferty, pozycja 14, 126 w wykazie placówek handlowych). 9

10 4) F.H.U. Elmet M.. Z - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 47 oferty, pozycja 20 w wykazie placówek handlowych). 5) P.HU. JOLAN M.. D. Delikatesy Centrum w Chrzanowie - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 56 oferty, pozycja 35 w wykazie placówek handlowych). 6) Nomir M.. N - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 61 oferty, pozycja 39 w wykazie placówek handlowych). 7) Sklep SpoŜywczy B.. T.. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 72 oferty, pozycja 57 w wykazie placówek handlowych). 8) Sklep SpoŜywczy ABC P. A. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 73 oferty, pozycja 58 w wykazie placówek handlowych). 9) Sklep SpoŜywczy ABC P.. P - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 74 oferty, pozycja 59 w wykazie placówek handlowych). 10) D F Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MINI-MAX 2 - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie strona 80 oferty, pozycja 68, 69, 70, 71 w wykazie placówek handlowych). 11) DRINK BAR MONIKA ART. SPOśYWCZE, przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 82 oferty, pozycja 73 w wykazie placówek handlowych). 12) Sklep SpoŜywczo-Przemysłowy MINI-MAX przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 83 oferty, pozycja 75 w wykazie placówek handlowych). 13) GIN A.. S.. przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 84 oferty, pozycja 76 w wykazie placówek handlowych). 14) Sklep SpoŜywczo-WielobranŜowy A.. S. przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 87 oferty, pozycja 82 w wykazie placówek handlowych). 15) PHU M.. P. Sklep spoŝywczy przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 89 oferty, pozycja 84 w wykazie placówek handlowych). 16) Sklep Mięsno-Wędliniarski przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 92 oferty, pozycja 49 w wykazie placówek handlowych). 17) F.U.H. RYŚ R.. M.. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 95 oferty, pozycja 92 w wykazie placówek handlowych). 18) Firma Handlowa AWA - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 96 oferty, pozycja 93 w wykazie placówek handlowych). 19) Firma Handlowo-Usługowa Boguś B D - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 110 oferty, pozycja 123 w wykazie placówek handlowych). 10

11 20) P.P.U.H A. M - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 124 oferty, pozycja 145, 147, 148 w wykazie placówek handlowych). 21) Baluczia Sklep SpoŜywczy - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 127 oferty, pozycja 151 w wykazie placówek handlowych). 22) Firma Handlowo-Usługowa P. P - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 135 oferty, pozycja 161 w wykazie placówek handlowych). 23) Sklep spoŝywczo-przemysłowy Z.. T - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 136 oferty, pozycja 162 w wykazie placówek handlowych). We wszystkich wyŝej wymienionych przypadkach, w ocenie odwołującego nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawców tych oświadczeń, a tym samym ustalić osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów. Ww. oświadczenia, zdaniem odwołującego widocznie zostały bezprawnie przekształcone, przez co została im nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu. 26 ust. 3 lub 4 ustawy Pzp i wezwania wykonawcy do wyjaśnienia/uzupełnienia powyŝszych dokumentów, potwierdzających dowód dysponowania przez wykonawcę zasobami tych podmiotów. II. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym podmiotu zasobu konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotów: 1) Sklep OgólnospoŜywczy DELIKATESY K. Z, J. P Sp. j. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 44 oferty, pozycja 17 w wykazie placówek handlowych). 2) Sklep WielobranŜowy S.C. D. G, K. M. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 46 oferty, pozycja 19 w wykazie placówek handlowych). 3) CH Market Sp. z o.o. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 49 oferty, pozycja 24 w wykazie placówek handlowych). 11

12 4) Sklep na rogu C M. i A M S.C. - - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 51 oferty, pozycja 26 w wykazie placówek handlowych). 5) P.H.U. JANOSIK S.C. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 88 oferty, pozycja 83 w wykazie placówek handlowych). 6) Z.P.H.U. BA-JA S.C. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 91 oferty, pozycja 86, 87, 88 w wykazie placówek handlowych). 7) Sklepy Plusik Sp. j. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 107 oferty, pozycja 107, 108, 109, 110, 111 w wykazie placówek handlowych). 8) Sklep Apollo R. J.. i J J.. Sp. j. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 109 oferty, pozycja 121 w wykazie placówek handlowych). 9) DEFI Sp. z o.o - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 115 oferty, pozycja 135 w wykazie placówek handlowych). 10) M.P. B., J.B. S.. Sp. j. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 118 oferty, pozycja 139 w wykazie placówek handlowych). 11) Centrum Market S.C. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 119 oferty, pozycja 140 w wykazie placówek handlowych). 12) Sklep Skarpa S.J. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 123 oferty, pozycja 144 i 149 w wykazie placówek handlowych). 13) Firma Handlowo-Usługowa MiM S.J. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 131 oferty, pozycja 157 w wykazie placówek handlowych). 14) KAPRIKORN Sp. z o.o. Intermarche - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 134 oferty, pozycja 160 w wykazie placówek handlowych). We wszystkich wyŝej wymienionych przypadkach, zdaniem odwołującego nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz przystępującego. Nie moŝna teŝ ustalić wystawców tych oświadczeń, a tym samym ustalić osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów. Nie moŝna równieŝ określić sposobu reprezentacji ustalonego dla tych spółek. W ocenie odwołującego, nie wiadomo bowiem, czy w umowach wspólnicy nie zawarli wymogu reprezentacji łącznej. Na skutek tego, istnieje moŝliwość, Ŝe oświadczenia takie z mocy prawa nie będą wiąŝące. Zdaniem 12

13 odwołującego oświadczenia, zostały bezprawnie przekształcone, przez co została im nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu. powyŝszych dokumentów, potwierdzających dowód dysponowania przez przystępującego zasobami tych podmiotów. III. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym podmiotu zasobu konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu Firma Handlowa Gracja - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 32 oferty, pozycja nr 3 w wykazie placówek). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Oświadczenie, widocznie zostało bezprawnie przekształcone, przez co została mu nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu. Na podstawie tego oświadczenia moŝna jedynie domniemywać, Ŝe osobą uprawnioną do reprezentowania firmy o nazwie Firma Handlowa Gracja jest W.. S.., a oświadczenie zostało podpisane przez H. S... IV. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu Euro Sklep F.H Dora - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 33 oferty, pozycja nr 4 w wykazie placówek). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Oświadczenie widocznie zostało bezprawnie przekształcone, przez co została mu nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji - jak chociaŝby innego adresu placówki, niŝ jest to wykazane w wykazie placówek gastronomicznych i handlowych 13

14 (strona 25 oferty). W wykazie placówek widnieje informacja, Ŝe placówka ta umiejscowiona jest przy ul. Wojska Polskiego 8 w Chełmku, a według oświadczenia podmiotu placówka ta działa przy ul. Wojska Polskiego 5/38. Błąd taki nie moŝe być uznany, jako oczywista omyłka pisarska, bowiem punkt wskazany w oświadczeniu sugeruje inną lokalizację placówki handlowej, niŝ podano to w wykazie. V. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu Sklep Groszek P.W Iwona, który oddaje swe zasoby na rzecz wykonawcy - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 37 oferty, pozycja 9 w wykazie placówek handlowych). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz Wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Dokument widocznie został bezprawnie przekształcony, przez co została mu nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu. Wątpliwości budzi równieŝ fakt, Ŝe w nazwie podmiotu, który winien być wystawcą dokumentu wpisano Sklep Groszek PW. Iwona, a na pieczęci w miejscu podpisu osoby upowaŝnionej widnieje informacja Przedsiębiorstwo WielobranŜowe IWONA. VI. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu PHU Bartek II Ł G - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 45 oferty, pozycja 18 w wykazie placówek handlowych). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz Wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Dokument widocznie został bezprawnie przekształcony, przez co została mu nadana inna treść 14

15 i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu. Wątpliwości budzi równieŝ fakt, Ŝe w nazwie podmiotu, który winien być wystawcą dokumentu wpisano PHU BARTEK II Ł G, a na pieczęci w miejscu podpisu osoby upowaŝnionej widnieje informacja Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BARTEK 2 VII. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu Społem PSS Chrzanów - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 48, 114 oferty, pozycje 21, 22 23, 128, 129, 130 w wykazie placówek handlowych). Wedle informacji KRS, do reprezentowania i składania zobowiązań wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu oraz pełnomocnika zarządu. VIII. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu Tesco Polska Sp. z o.o. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strony 50, 101, 102, 129, 130 oferty, pozycje 25, 113, 114, 115, 155, 156 w wykazie placówek handlowych). Wedle tych oświadczeń, nie moŝna jednoznacznie określić nazwy podmiotu, jak i jednoznacznie ustalić nazwy wykonawcy (oświadczenie str. 50), któremu oddawane są zasoby tego podmiotu - moŝna nawet domniemywać, Ŝe Tesco Polska Sp z.o.o. oddaje swe zasoby Tesco Polska Sp. z o.o. konsorcjum firm. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Zgodnie z wyciągiem KRS dla tej spółki oświadczenia i zobowiązania składają prezes zarządu samodzielnie, wiceprezes zarządu C. G samodzielnie lub dwóch członków zarządu wspólnie. Dodatkowo oświadczenie ze strony 50, przygotowane uprzednio jak moŝna domniemywać przez Tesco Polska Sp. z o.o. zostało uzupełniane i modyfikowane. Co 15

16 więcej, nasze wątpliwości budzi fakt, Ŝe w przypadku placówek tego samego podmiotu gospodarczego, a wykazanych w pozycjach 114, 115,155, 156 dołączono po dwa oświadczenia dla kaŝdego z nich, parafowane przez róŝne osoby. IX. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu Hurtownia Drobiu KO-KO J.. K. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strony 52, 53, 54, 55, oferty, pozycje 27, 28, 29, 30, 31, 32, 96, 131, 132, 133, 134). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz Wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Dokumenty te widocznie zostały bezprawnie przekształcone, przez co została mu nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu. Dodatkowo, wątpliwości budzi fakt, Ŝe w wykazie punktów handlowych tego podmiotu wpisano dwie placówki na terenie Placu Targowego w Trzebini. Jedna z nich umiejscowiona jest przy ul. Plac Targowy 3, podobnie jak wykazany w pozycji 127. Sklep A3. UwaŜamy, Ŝe Zamawiający nie zweryfikował stanu faktycznego. X. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu STACJA PALIW ANGIELSCY Sp. j. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 59 oferty, pozycja 37 w wykazie placówek handlowych). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz Wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. MoŜna domniemywać, sięgając do informacji KRS, Ŝe dokument został wypełniony niezgodnie z określonym sposobem reprezentacji. Bowiem do składania oświadczeń woli w imieniu 16

17 tej spółki wymagane jest współdziałanie dwóch wspólników. Wątpliwości budzi równieŝ fakt, Ŝe w nazwie placówki na wykazie łącznym wpisano Stacja Paliw BP Chrzanów, gdy według oświadczenia winno pisać Stacja Paliw Angielscy Sp. J. Partnerska Stacja BP Chrzanów. Co więcej, w wykazie placówek widnieje informacja, Ŝe placówka ta umiejscowiona jest przy ul. Kroczymiech 27 w Chrzanowie. Identyczny adres widnieje na oświadczeniu. W rzeczywistości stacja paliw w tej miejscowości działa przy ul. Kroczymiech ale pod numerem 23. Błąd taki nie moŝna wliczyć w poczet oczywistych omyłek pisarskich, bowiem punkt wskazany w oświadczeniu sugeruje inną lokalizację placówki handlowej, niŝ podano to w wykazie. Dodatkowo wykazana placówka jest stacją paliw, a więc placówką uŝyteczności społecznej, której główną działalnością jest sprzedaŝ paliw, mycie pojazdów, a nie działalność handlowa. Jest to odzwierciedlone w KRS tej spółki, bowiem nie ma wzmianki w nim o prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaŝy detalicznej artykułów spoŝywczych. Dokument widocznie został bezprawnie przekształcony, przez co została mu nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu XI. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu CEZAN 2 C. Z - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 60 oferty, pozycje 37, 38 w wykazie placówek handlowych). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Na podstawie tego oświadczenia moŝna jedynie domniemywać, Ŝe osobą uprawnioną do reprezentowania tej firmy jest C Z.., a oświadczenie zostało podpisane przez A.. Z.. Dodatkowo pod wskazanym numerem NIP, działalność jest prowadzona jedynie w punkcie przy ul. Piłsudskiego 72. W drugiej wskazanej placówce przy ul. Granitowej 5 firma Cezan 2 C. Z.. nie prowadzi działalności, czego dowodzi Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Dokument widocznie został bezprawnie przekształcony, przez co została mu nadana inna treść i znaczenie. 17

18 Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu. XII. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu Carrefour Polska Sp. z o.o. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 62, 117 oferty, pozycje 40, 41, 138 w wykazie placówek handlowych). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. MoŜna domniemywać, sięgając do informacji KRS, Ŝe dokument został wypełniony niezgodnie z określonym sposobem reprezentacji. Bowiem do składania oświadczeń woli w imieniu tej spółki umocowani są prezes i wiceprezesi zarządu, kaŝdy z nich jednoosobowo, pozostali członkowie zarządu łącznie z prezesem lub wiceprezesem zarządu. Budzi równieŝ wątpliwość fakt umieszczenia na stronie 62 oferty w wykazie placówek poza Carrefour Market ul. Grunwaldzka 237, dodatkowo Carrefour Hipermarket ul. Wojska Polskiego i podbicia dokumentu - bardzo nieczytelnie - pieczątką Carrefour Market. Dokument widocznie został bezprawnie przekształcony, przez co została mu nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu XIII. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu P.P.H.U. KONRAD SKLEP MIĘSNY - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 65 oferty, pozycja 45 w wykazie placówek handlowych). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Dokument 18

19 widocznie został bezprawnie przekształcony, przez co została mu nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu. Wątpliwości budzi równieŝ fakt, Ŝe w nazwie podmiotu, który winien być wystawcą dokumentu wpisano P.P.H.U. KONRAD II Sklep Mięsny (takiego podmiotu gospodarczego działającego na terenie Jaworzna nie ma), a na pieczęci w miejscu podpisu osoby upowaŝnionej widnieje informacja P.P.H.U. KONRAD II K.. S..- K.. XIV. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu C. P - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 67 oferty, pozycja 47 w wykazie placówek handlowych). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Dokument widocznie został bezprawnie przekształcony, przez co została mu nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu. Wątpliwości budzi fakt umiejscowienia punktu handlowego przy ul. Grunwaldzkiej i dopisaniu Plac Handlowy. Nie pozwala to na faktyczną weryfikację tej placówki, dlatego Ŝe, w ciągu tej ulicy - jednej z najdłuŝszych w mieście - znajduje się kilka placów handlowych. XV. W zakresie dysponowania wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym w zakresie wykonawstwa konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu E. S - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 68 oferty, pozycja 48 w wykazie placówek handlowych). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz wykonawcy. Nie moŝna teŝ 19

20 ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Dokument widocznie został bezprawnie przekształcony, przez co została mu nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu. Wątpliwości budzi fakt wykazania dwóch placówek w ramach jednego budynku - Jaworzno ul. Grunwaldzka 231. Jest to niezgodne ze stanem faktycznym. Jest to bowiem jeden punkt handlowy rozdzielony na dwa boksy w ramach tego obiektu XVI. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu H W., B W., J W Sp. j. - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 69 oferty, pozycja 53 w wykazie placówek handlowych). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Nie moŝna równieŝ określić sposobu reprezentacji ustalonego dla tej spółki. Nie wiadomo bowiem, czy w umowie wspólnicy nie zawarli reprezentacji łącznej XVII. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym konsorcjum Impel zamierza polegać na zasobie podmiotu B W - przedstawił zobowiązanie tego podmiotu w niewłaściwej formie (strona 70 oferty, pozycja 54 w wykazie placówek handlowych). Nie moŝna jednoznacznie ustalić nazwy podmiotu, który oddaje swe zasoby na rzecz wykonawcy. Nie moŝna teŝ ustalić wystawcy tego oświadczenia, a tym samym osoby umocowanej do składania oświadczeń w imieniu tego podmiotu. Dokument widocznie został bezprawnie przekształcony, przez co została mu nadana inna treść i znaczenie. Przerobienie to polega na dopisaniu nowych informacji, a to zmienia znaczenie dokumentu. MoŜna równieŝ domniemywać po charakterze podpisu, Ŝe oświadczenie to, 20

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 71/08 WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Ewa Marcjoniak Lubomira Matczuk-Mazuś Natalia Mierzicka

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 19/11 WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1765/10 WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 9 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1582/11 WYROK z dnia 9 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 594/13 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 października 2012 r.

WYROK. z dnia 19 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2151/12 WYROK z dnia 19 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Katarzyna Brzeska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 505/10 WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2299/12 WYROK z dnia 6 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 1820/14 WYROK z dnia 15 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul.

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul. Sygn. akt KIO/36/11 WYROK z dnia 21 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 295/10 WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1598/13 WYROK z dnia 17 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2215/13 WYROK z dnia 1 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska Romek Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Sygn. akt KIO 1582/13 WYROK z dnia 10 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1661/14 WYROK z dnia 27 sierpnia2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 461/13 POSTANOWIENIE z dnia 14 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2664/12 WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 stycznia 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 19 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 56/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Dagmara Gałczewska - Romek Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2507/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lipca 2010 r.

WYROK z dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt KIO 1263/10 WYROK z dnia 8 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r.

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2513/12 WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt KIO/UZP 129/09 POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Agata Mikołajczyk Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO/UZP 1143/08 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Barbara Bettman Agnieszka Trojanowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1003/10 WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 991/15 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/11 WYROK z dnia 10 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący:

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1273/09 Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt: KIO/2682/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 837/08 WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Stanisław Sadowy Członkowie: Protokolant: Małgorzata Rakowska Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2562/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Małgorzata Rakowska Protokolant: Cwyl Magdalena po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2172/10 WYROK z dnia 19 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1427/12 WYROK z dnia 27 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/409/11 WYROK z dnia 14 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Jolanta Markowska Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2011

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 176/13 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Izabela Kuciak Sylwester Kuchnio Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1337/10 WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 57/13 POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 46/14 WYROK z dnia 27 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 149/12 U z a s a d n i e n i e

Sygn. akt: KIO 149/12 U z a s a d n i e n i e Sygn. akt: KIO 149/12 WYROK z dnia 6 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1633/10 WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Bogdan Artymowicz Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 502 /11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 28 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka-Narożański. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 28 sierpnia 2006 r. Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka-Narożański. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-2372/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 28 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Konstanty Rudnicki Arbitrzy: Henryk Tadeusz Słomka-Narożański

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2238/11

Sygn. akt KIO 2238/11 WYROK z dnia 25 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 maja 2014 r.

WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Sygn. akt: KIO 929/14 WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek-Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 146/12 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1278/12 WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1638/11 WYROK z dnia 10 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

POSTANOWIENIE z dnia 7 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt KIO 449/10 POSTANOWIENIE z dnia 7 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1379/14 WYROK z dnia 17 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Arbitrzy: Jan Obrzut. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Arbitrzy: Jan Obrzut. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-3538/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski Arbitrzy: Jan Obrzut Anna Magdalena Piechota

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r.

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Sygn. akt: KIO 1759/10 WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Anna Chudzik Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 765/10 WYROK z dnia 11 maja 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo

Wyrok. z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodniczący:

Wyrok. z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2592/13 Wyrok z dnia 19 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie dnia 19 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r. Sygn. akt KIO/2665/10 WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Robert Skrzeszewski

z dnia 18 marca 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Robert Skrzeszewski Sygn. akt KIO/UZP 293/10 WYROK z dnia 18 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Katarzyna Prowadzisz Robert Skrzeszewski Protokolant: Agata Dziuban po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/60/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 6 maja 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 6 maja 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 869/11 WYROK z dnia 6 maja 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Wioleta Paczkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2011 r. odwołania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 22 grudnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Chudzik

POSTANOWIENIE z dnia 22 grudnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Chudzik Sygn. akt: KIO 2696/10 POSTANOWIENIE z dnia 22 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Katarzyna Brzeska Anna Chudzik po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-218/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak arbitrzy: Piotr Jan Budziński Klaudia Monika

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

z dnia 20 kwietnia 2010 r. Sygn. akt KIO/UZP 543/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu w dniu 23 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 699/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2747/10 WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1945/13 WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r.

WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 880/13 WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Jan Gaj. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Jan Gaj. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-554/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogdan Muzyczuk Arbitrzy: Jan Gaj Beata Sylwia Kaczmarek Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 996/10 WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO/UZP 1356/09 WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Małgorzata Rakowska Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 144/11 WYROK z dnia 7 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYROK. z dnia 27 czerwca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1361/13 WYROK z dnia 27 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt KIO/UZP 1559/09 WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Emil Kuriata Izabela NIedziałek-Bujak Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 czerwca 2011 r.

z dnia 24 czerwca 2011 r. Sygn. akt: KIO 1221/11 WYROK z dnia 24 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 kwietnia 2013 r.

WYROK. z dnia 5 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 668/13 WYROK z dnia 5 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2756/12 WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 193/15 POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-1252/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 25 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Władysław Norbert Zalewski arbitrzy: Zbigniew Marek Leszczyński

Bardziej szczegółowo

orzeka: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Euro-Dach R.. W.. w Śremie

orzeka: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Euro-Dach R.. W.. w Śremie Sygn. akt KIO 1406/13 WYROK z dnia 5 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 czerwca 2012 r.

WYROK z dnia 6 czerwca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1041/12 WYROK z dnia 6 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2012 r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 16 października 2012 r.

WYROK. z dnia 16 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2094/12 WYROK z dnia 16 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 2 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 2 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 996/14 WYROK z dnia 2 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 196/13 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Paweł Trojan Natalia Dominiak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Izabela Kuciak

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Izabela Kuciak Sygn. akt: KIO/UZP 335/13 POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Sylwester Kuchnio Izabela Kuciak Agata Dziuban

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 marca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 marca 2010 r. Sygn. akt: KIO/UZP 276/10 POSTANOWIENIE z dnia 17 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 17 marca

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 20 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 20 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 745/11 WYROK z dnia 20 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Sygn. akt KIO/UZP 395/10 WYROK z dnia 1 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Patrycja

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e Sygn. akt: KIO/UZP 1223/08 POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Magdalena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 21 marca 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 21 marca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 472/12 POSTANOWIENIE z dnia 21 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 10 marca 2014 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 10 marca 2014 r. Sygn. akt: KIO 365/14 POSTANOWIENIE z dnia 10 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1092/10 WYROK z dnia 17 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1122/11 WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Anna Chudzik Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r.

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Sygn. akt KIO/2759/10 WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Anna Chudzik Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 28 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 28 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1968/11 WYROK z dnia 28 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/2118/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Robert Skrzeszewski Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt KIO 790/12 WYROK z dnia 2 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2006 r.

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2618/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 18 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa arbitrzy: Anna Monika Jędrzejewska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1600/11 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 10 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 10 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-3060/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 10 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Obłoza arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik Dariusz Garncarek

Bardziej szczegółowo