GAZETA GMINY CHEŁMŻA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAZETA GMINY CHEŁMŻA"

Transkrypt

1 GAZETA GMINY CHEŁMŻA (98) Nr 10 Październik 2005 ISSN Laureaci konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Dożynki Gminne 2005 Laureatami tegorocznego konkursu Dożynkowego Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2005 zostali: I miejsce - Sołectwo Zelgno, II - miejsce Sołectwa Kończewice i Kuczwały. Wyróżnienie przyznano sołectwom Browina i Grzegorz. Oprócz wymienionych sołectw udział w uroczystości dożynkowej wzięły także sołeckie delegacje dożynkowe z: Bielczyn(chleb, wieniec), Bogusławek(chleb), Drzonówko(chleb), Dziemiony(chleb), Głuchowo(chleb, wieniec), Januszewo-Dźwierzno(chleb, wieniec), Liznowo(chleb, wieniec), Mirakowo(chleb, wieniec), Nawra(chleb, wieniec), Nowa Chełmża(chleb), Parowa Falęcka(chleb, wieniec), Pluskowęsy(chleb), Sławkowo(chleb, wieniec), Szerokopas(chleb), Świętosław(chleb), Zajączkowo(chleb, wieniec). Dożynki gminne to okazja i najlepszy moment do odznaczeń, wyróżnień i podziękowań dla tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem sprawiają, że w naszej gminie dzieje się coraz lepiej, słychać o nas więcej dobrego, a i mieszkańcom żyje się lepiej. Honorową odznaką Zasłużony dla rolnictwa nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostali odznaczeni: Pan Krzemień Bogumił ze Sławkowa, Pan Lorek Stefan z Mirakowa, Pan Pawlak Lech z Morczyn, Pan Rybitwa Stefan ze Sławkowa, Pan Masny Jan z Mirakowa, Pan Piątkowski Czesław z Morczyn, Pan Brzeski Paweł z Nowej Chełmży. cd na str. 3

2 Informacja z pracy Wójta i Urzędu Gminy w okresie od 26 czerwca do 7 września br. Serwis informacyjny z Urzędu Gminy I Przetargi 1) Wykonanie kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej w Pluskowęsach. Ilość złożonych ofert-3. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowo-Handlowy z Lipna na kwotę ,09 zł. 2) Wykonanie kanalizacji deszczowej przy sali gimnastycznej w Głuchowie. Ilość złożonych ofert-3 Podobnie jak w poprzednim przypadku najkorzystniejsza ofertę złożył Zakład Usługowo-Handlowy z Lipna na kwotę ,10 zł. 3) Budowa kanalizacji sanitarnej ze studzienkami przyłączeniowymi w Grzywnie. Ilość złożonych ofert -2.Wybrano również ofertę Zakładu z Lipna na kwotę ,89 zł. 4) Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy. Ilość złożonych ofert-2. Wybrano ofertę Kujawsko - Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego o/toruń które przedstawiło następującą propozycję: dla budynków i obiektów wraz z infrastrukturą techniczną zł, dla drobnych obiektów budowlanych -300zł. 5) Udzielenie kredytu długoterminowego.wpłynęła 1 oferta złożona przez BS w Toruniu o wartości brutto ,32 zł (wartość obsługi kredytu wraz z odsetkami). 6) Przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej. Złożona została 1 oferta firmy Usługi Gastronomiczne z Przysieka. Cena 1 posiłku brutto 1,75 zł. 7) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji projektu pn." Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej nr 1 oraz Jeziora Chełmżyńskiego -etap I". Ilość złożonych ofert -3. Wybrano ofertę Pracowni Projektowo- Usługowej AQUA z Torunia za łączną wartość brutto zł. 8) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru W trakcie realizacji projektu pn. Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody - etap I.W postępowaniu wpłynęły -4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Inwestprojekt z Bydgoszczy na kwotę brutto zł. 9) Budowa sieci kanalizacyjnych objętych projektem Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej nr 1 oraz Jeziora Chełmżyńskiego - etap I". Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części tzn. I - część obejmowała kanalizację sanitarną Browina - Kończewice,II - część - kanalizację sanitarną Głuchowo-Windak -Kończewice. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę dla cz.i złożył Zakład Usług Wodnych A.Musiał z Tucholi na kwotę ,54 zł, a dla cz. II firma Pekum Sp.zo.o z Torunia na kwotę ,46 zł. Ostateczne rozstrzygniecie przetargu będzie możliwe po zakończeniu postępowania protestacyjnego. 10) Budowa sieci wodociągowych objętych projektem Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody - etap I". Przetarg podzielono na 3 części: część I obejmowała sieci w m-ciach: Kończewice, Browina, Kończewice - Ogrodniki, Skąpe, cześć II - Zajączkowo, Grzegorz, Zelgno-Bezdół, cześć III Nawra- centrum, Zelgno.Z uwagi na brak ofert unieważniono postępowanie dla cz.ii. Najkorzystniejsze oferty złożyli: Zakład Usług Wodociągowych A.Musiała z Tucholi na kwotę ,44 zł( części I) oraz Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych - Piotr Rojek z Golubia - Dobrzynia na kwotę ,65 zł. 11) Remont dachu sali gimnastycznej w SP Kończewice. Ilość złożonych ofert - l. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM Sp.z.o.o z Grudziądza na kwotę ,96 zł.12) Rozbudowa gimnazjum w Pluskowęsach - wykończenie II budynku dydaktycznego, Złożone oferty -2.Wybrano Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp.zoo z Grudziądza na kwotę ,83 zł. II Inwestycje i remonty 1) Sala gimnastyczna w Głuchowie ( zakres wykonywanych prac) - roboty budowlane przy budowie zaplecza sali gimnastycznej (łącznika). Dokonano odbioru I etapu robót obejmującego stan surowy obiektu, wykonanie stropodachu - zakończenie prac związanych z ociepleniem i elewacją sali ( odbiór), - odebrano prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej budynku sali. 2) Sala gimnastyczna w Pluskowęsach (zakres prac) - roboty budowlane przy budowie zaplecza sali gimnastycznej (łącznika), - wykonanie pokrycia dachowego wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, - odbiór robót związanych z ociepleniem i elewacją sali, - odbiór robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej budynku sali gimnastycznej. 3) Drogi gminne - zakończono przebudowę drogi gminnej Skąpe- Dziemiony (1.280 mb) 4) Chodniki i parkingi - zakończono prace związane z przebudową chodnika z Morczynach, - trwają prace związane z budową chodnika w Głuchowie ( w kosztach budowy uczestniczy Starostwo Powiatowe materiał) wykonano parking przy SP w Sławkowie. 5) Mieszkania komunalne oraz obiekty użyteczności publicznej - Pałac w Mirakowie(prace remontowe związane z podziałem piwnic, modernizacją wewnętrznej instalacji wod.-kan.), remont świetlicy wiejskiej w Parowie Falęckiej, - remont świetlicy wiejskiej w Brąchnówku - remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym w Skąpem, - remont pomieszczeń związanych z planowanym otwarciem Centrum Komunikacji Społecznej w Zelgnie, - przebudowa płotu przy świetlicy w Nawrze oraz naprawa tynku. 6) Sieci wodociągowe i kanalizacyjne - w m-ci Grzywna wybudowano sieć kanalizacyjna o dł. 320 mb oraz 10 przyłączy, - wybudowano sieć wodociągową w Nowej Chełmży o dł.285 mb. 7) Pozostałe zadania inwestycyjno - remontowe - wykonano 4 wiaty przystankowe w m.-ciach: Głuchowo-Wilamowo, Pluskowęsy, Zajączkowo i Bielczyny - wykonano odwodnienie budynku SP Sławkowo, - udrożniono sieć melioracyjną o dł. 22 mb w m-ci Grzywna, - przeprowadzono prace związane z renowacją rowów melioracyjnych w m-ciach: Nawra, Głuchowo, Pluskowęsy, Zalesie, Świętosław. Łączna długość odtworzonych odcinków rowów wyniosła mb. - dokonano naprawy nadwozi dwóch autobusów, a w pozostałych trzech wykonano naprawy bieżące. III Rolnictwo i ochrona środowiska 1) Zakończono prace Komisji ds. szacowania strat w rolnictwie. Łącznie do Komisji wpłynęło 546 wniosków o stwierdzenie start. Liczba wniosków kredytowych ) Zakupiono 33 szt. pojemników do zbiórki szkła. Koszt zakupu zł ( w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoje Wsi Polskiej zł). 3) Przeprowadzono akcję Sprzątanie świata w której wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazja oraz 20 sołectw z terenu gminy. Zebrano 8,42 t nieczystości. 4) Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy współudziale sołtysów przeprowadzono ankietę dotyczącą stanu jakości azbestowych pokryć dachowych z terenu gminy. 5) Zakończono kontrolę której przedmiotem było opłacanie przez rolników obowiązkowego ubezpieczenia OC za grunty oraz budynki.w wyniku kontroli ustalono w 195 przypadkach brak opłat należnego ubezpieczenia. Z okazji Dnia Seniora dużo zdrowia, szczęścia i radości w życiu osobistym życzy Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki Informacja ze spotkań Wójta za okres od 1 września do 30 września roku r. - Otwarcie regat w Klubie Sportowym Włókniarz Chełmża XV Jubileuszowe Regaty Żeglarskie o memoriał St. Lewandowskiego r. - Spotkanie w Ministerstwie Transpotru w Warszawie z Wice- Ministrem Transportu Panem Kurylczykiem. Podpisanie w Ministerstwie Rolnictwa umowy z programu LEADER + pn. Ziemia Gotyku opracowanie alternatywnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich gmin Chełmża, Łubianka,Łysomic i Papowa Biskupiego r. - Udział w Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie pn. Edukacja kluczem do rozwoju obszarów wiejskich r. - Spotkanie z Panią M.Bonii-Gruszką w sprawie Centrum Komunikacji Społecznej w Zelgnie r. - Posiedzenie Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. Rozmowy w sprawie przejęcia gruntów przez Gminę Chełmża z Agencji Nieruchomości Rolnych w Łysomicach. Rozmowy z prezesem Spółki Strzelce dotyczące gruntów w Kończewicach i Nawrze r. - Udział w zjeździe sprawozdawczo wyborczym Rejonowego Czerwonego Krzyża. Spotkanie z projektantami z Gdyni w sprawie budowy domów mieszkalnych w Browinie. Sporządziła M.Banach Z okazji Święta Edukacji Narodowej życzenia satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy Nauczycielom i Pracownikom Szkół Gminnych składa Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki str. 2 Sekretarz Gminy Ewa Pudo

3 Dożynki cd... W tym roku oprócz Homo homini, wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża otrzymało także Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych HODROL w Skąpem. Stowarzyszenie przez blisko 7 lat wspiera inicjatywy gospodarcze rolników zmierzające do tworzenia źródeł dochodu w rolnictwie i to nie tylko na terenie naszej gminy, ale i także na obszarze gmin ościennych. Podziękowanie Wójta Gminy Chełmża za dotychczasową współpracę i wspieranie Gminy Chełmża na rzecz przedsięwzięć kulturalnych, gospodarczych i promocyjnych otrzymali: Pani Barbara Siwek Prezes Spółki Majątek Rolny Zalesie i Pan Andrzej Wiśniewski Właściciel Gospodarstwa Rolnego w Sławkowie. Natomiast Pani Lidia Kozłowska - Sołtys Sołectwa Świętosław otrzymała podziękowanie Wójta Gminy Chełmża za dotychczasowe inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój sołectwa Świętosław. Na wniosek Dyrektora Hodowla Roslin Strzelce Sp. z o.o. Oddz. w Kończewicach Wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża za zaangażowanie i wkład w pracę zawodową na rzecz rozwoju rolnictwa w Gminie Chełmża otrzymali Pani Teresa Młodzianowska i Pan Ryszard Nartowski. Prezentacje z produktem lokalnym, z drobnym rzemiosłem lub z własną działalnością na tegoroczne dożynki przygotowali PKO BP Oddz. w Chełmży, Sołtys Sołectwa Bielczyny Pan Zdzisław Stepnowski, pan Kazimierz Dembowski rzeźbiarz z Chełmży, panie z KGW w Grzegorzu i w Zelgnie, GS Samopomoc Chłopska w Chełmży, DPS w Browinie, pan Andrzej Jaworski pszczelarz z Chełmży. Podczas dożynek została podsumowana kolejna już edycja konkursu gminnego Piękna Zagroda. Laureatami konkursu zostali: W kategorii - najbardziej zadbana zagroda wiejska: I miejsce - Gospodarstwo rolne p. Andrzeja i Małgorzaty Zając - Kuczwały, II miejsce - Gospodarstwo rolne p. Teresy i Wiesławy Rutkowskich Kuczwały, III miejsce - Gospodarstwo rolne p. Wiesławy i Wiesława Skoczek - Kuczwały W kategorii - najbardziej zadbana działka siedliskowa I miejsce Działka siedliskowa p. Jadwigi i Jana Kosińskich - Skąpe II miejsce - Działka siedliskowa p. Aurelii i Tadeusza Misiołek Zelgno II miejsce - Działka siedliskowa Anny i Jerzego Baczewskich - Zelgno oraz działka siedliskowa wspólnoty mieszkaniowej z Dźwierzna. Uczestnicy dwóch pierwszych kategorii w nagrodę otrzymali ufundowane przez Urząd Gminy w Chełmży talony o wartości :w kategorii zagroda wiejska - I miejsce 400 zł, II miejsce 200 zł i III miejsce 150 zł i w kategorii działka siedliskowa - I miejsce 350 zł, dwa II miejsca po 200 zł na zakup asortymentu i sprzętu ogrodniczego w Centrum Ogrodniczym ROL-Pest w Ostaszewie. Z kolei mieszkańcy nagrodzonej wspólnoty mieszkaniowej z Dźwierzna otrzymali w nagrodę kosiarkę elektryczną. Sponsorami tegorocznego Święta Plonów w naszej gminie byli: Stanisław Bytniewski, Andrzej Wiśniewski, Barbara Siwek, Henryk Olejniczak, Kazimierz Lewandowski, Lech Kalinowski, Spółdzielcze Zrzeszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych HODROL w Skąpem, Kółko Rolnicze w Bielczynach, Kółko Rolnicze w Kuczwałach, Wojciech Trawiński, Henryk i Robert Fałkowscy, Zakład Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddz. w Kończewicach, Piekarnia JÓKA z Turzna, Franciszek Krutelewicz, GS Samopomoc Chłopska w Chełmży, Stella Blacharska, Barbara i Józef Majewicz, Jerzy Namowicz Masarnia SERDELEK, Bank PKO BP Oddz. w Chełmży. Wszystkim Sponsorom organizatorzy dożynek Sławkowo-Mirakowo 2005 składają serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji tego święta. Podobnie jak poprzednie dożynki tak i tegoroczne miały swoje logo dożynkowe. Logo dożynkowe zostało przygotowane w oparciu o projekt pani Iwony Szymańskiej nauczycielki ze SP w Sławkowie. Referat SO i Promocji pragnie podziękować wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom, które włączyły się w przygotowanie tegorocznego Święta Plonów. K.Orłowska Zdrowie Wyprzedzić chorobę... Okres jesienny to ta pora roku, w której dopadają nas choroby szczególnie słabsze bądź silniejsze przeziębienia. Jedną z najczęściej występujących w tym okresie chorób jest GRYPA. Jest to ostra choroba wirusowa, zakaźna, szerząca się drogą kropelkową i powodująca cykliczne epidemie. Główne jej objawy to: wysoka gorączka powyżej 39 stopni, bóle mięśniowe, osłabienie ( złe samopoczucie, uczucie zmęczenia ) kaszel, ból głowy, ból gardła, katar itp. U małych dzieci mogą pojawiać się zaburzenia żołądkowo- jelitowe. Grypie mogą towarzyszyć także powikłania: -ze strony układu oddechowego -zapalenie płuc, czy zapalenie oskrzeli, -ze strony innych układów np. zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięsni a nawet zapalanie mózgu. Najbardziej narażonymi na powikłania są : osoby powyżej 50 lat, małe dzieci, przewlekle chorzy na astmę, cukrzycę, niewydolność układu krążenia, oddechowego, nerek. Skuteczną metodą zapobiegania grypie są szczepienia. Dlatego Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie w myśl zasadzy lepiej zapobiegać niż leczyć co roku bierze udział w akcjach profilaktyki uodpornień przeciwko grypie. Dbając o zdrowie swoich podopiecznych już w miesiącu kwietniu złożył zamówienie na zakup szczepionek. Dzięki dobrej i długoletniej współpracujemy z przedstawicielem farmaceutycznym udało się Kierownikowi Ośrodka wynegocjować atrakcyjne ceny. I tak: 1 dawka dla dorosłej osoby kosztuje 27 zł, 1 dawka dla dziecka w wieku od 6 do 35 miesięcy życia 18 zł. Cykl uodpornienia to dwie dawki( druga dawka po upływie miesiąca). Od 15 września w punkcie szczepień codziennie w godz można się uodpornić u pielęgniarki Pani Elżbiety Wieczorkowskiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Do końca września ze szczepień skorzystało 130 osób. Pamiętajmy! Koszty szczepienia są niższe od kosztów leczenia grypy i jej powikłań. Kolejną groźną chorobą, której można zapobiec, także dokonując szczepienia, jest wirusowe zapalenie wątroby typu B nazywane często ŻÓŁTACZKĄ WSZCZEPIENNĄ Jest to zakaźna choroba wątroby wywołana przez wirus HBV. W świecie liczba ludzi zakażonych tym wirusem wynosi ok. 400 milionów. Są oni nosicielami wirusa. Do zakażenia może dojść: -podczas zabiegów operacyjnych, wykonywania tatuażu, przekłuwania uszu, wizyt u kosmetyczki, czy u dentysty, a także w wyniku bliskich kontaktów ( zwłaszcza seksualnych ) z nosicielem. Objawy kliniczne tej choroby na początku mogą przypominać grypę lub niestrawność, mogą wystąpić bóle stawów, zażółcenia powłok skórnych. Często występuję osłabienie, brak apetytu i pobolewanie w nadbrzuszu. U5%-10%chorych dochodzi do przewlekłego zapalenia wątroby o wieloletnim przebiegu. Przewlekłe zakażenia zwiększają występowanie pierwotnego raka wątroby. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typ B skutecznie chronią przed zachorowaniem. Dlatego dwa razy do roku wiosną i jesienią Ośrodek Zdrowia w Zelgnie bierze udział w tak zwanych żółtych miesiącach. Schemat szczepienia : - pierwsza dawka - druga dawka za miesiąc od podania pierwszej dawki - trzecia dawka za 6 miesięcy od podania pierwszej dawki Koszt 1 dawki wynosi 25 zł. Warto skorzystać z tej oferty! Przy współpracy z SPOZ Zelgno Anna Feeser Badania mammograficzne 01 grudnia 2005r. Stowarzyszenie Homo homini organizuje wyjazd do Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy na badania mammograficzne. Z badań mogą skorzystać kobiety w wieku 40 do 69 lat, u których w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były one wykonywane. Koszt wyjazdu wynosi 7,00 zł. W celu sprawnego przeprowadzenia akcji prosimy o wpisanie się na listę chętnych i wypełnienie ankiety, za pośrednictwem lokalnych liderów. Ponadto można zapisywać się SPOZ w Zelgnie oraz w Urzędzie Gminy w Chełmży pokój nr2i16. Zapisu należy dokonać do dnia 15 listopada 2005r. wraz z wypełnieniem stosownej ankiety i dokonaniem wpłaty. W dniu wyjazdu należy zabrać ze sobą dowód osobisty, książeczkę zdrowia lub odcinek z KRUS-u z numerem ubezpieczenia oraz informację o przebytym leczeniu ginekologicznym lub onkologicznym. Anna Feeser str. 3

4 Rolnictwo i ochrona środowiska Sprzątanie Świata W dniach września 2005r. miała miejsce ogólnopolska Akacja Sprzątania Świata. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem Wszystkie kolory recyklingu. Do sprzątania swojego kawałka ziemi przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz 20 sołectw z terenu naszej gminy. Wywóz śmieci na wysypisko poprzedziły rozmowy z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Gostkowie zarządzającym wysypiskiem w Kamionkach Dużych, w wyniku których ustalono, iż śmieci z akcji sprzątania można było wywieść na wysypisko w dniach 16,17,19 września br. bezpłatnie w zamian za okazanie upoważnienia wystawionego przez Urząd Gminy. Warunkiem przyjęcia śmieci było ich zworkowanie, dlatego też Urząd Gminy zakupił i rozdysponował worki oraz rękawice. Wywozem zebranych nieczystości zajęło się Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy. W ramach akcji wywieziono 8,42 t śmieci. Dla porównania w wiosennej akcji sprzątania wywieziono 45,36t śmieci. Na podstawie tych danych można wnioskować, iż mieszkańcy gminy zaczęli dbać o poprawę estetyki otoczenia. Duży wkład w poprawę czystości poszczególnych wsi wniosły osoby zatrudnione w ramach przygotowania zawodowego, oddelegowane do pracy w 11 sołectwach. Anna Krupska Ptasia grypa Chcąc uniknąć zakażenia swego stada musisz: trzymać drób w zamkniętych kurnikach sprzątać z obejścia resztki paszy, aby nie nęciła innego ptactwa zamykać szczelnie pojemniki z karmą i wodą, aby nie zostały zanieczyszczone odchodami dzikich ptaków ograniczyć dostęp do drobiu osób postronnych zachować szczególne warunki higieny, by samemu nie uczestniczyć w łańcuchu przenoszenia zarazka przed wejściem do kurnika umyj ręce i załóż odzież ochronną, której nie używasz do innych prac rozłóż przed wejściem do gospodarstwa i do kurników maty nasycone roztworem odkażającym ogranicz ruch obcych pojazdów na terenie gospodarstwa osoby mające kontakt z drobiem nie powinny mieć kontaktu z innym ptactwem np.. gołębiami. Jeżeli zauważyłeś niepokojące objawy w stanie zdrowia twego drobiu WEZWIJ POMOC LEKARZA WETERYNARII Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii KOMUNIKAT W związku z zbliżającym się okresem zimowym przypomina się odbiorcom korzystających z gminnej sieci wodociągowej o zabezpieczeniu urządzeń oraz wodomierzy przed zamarznięciem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek awarii należy niezwłocznie zgłosić pod niżej wymienione numery telefonów: , , , Wiesław Kazaniecki Chrońmy kasztanowce Przypominamy, iż kasztanowce przeżywają inwazją żarłocznego szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka, którego motyle mają wylęg 3-4 razy w roku. W skutek żerowania larw motyla liście kasztanowców brązowieją i przedwcześnie opadają. Skraca się okres spoczynku drzew, zakłóca się rytm rozwoju i obniża się ich odporność. Jedną z metod walki z tym szkodnikiem jest ograniczenie liczebności stadium zimującego szkodnika poprzez grabienie i palenie liści. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców o włączenie się do akcji grabienia i palenia liści kasztanowców. A. Krupska Ewidencja azbestu Na podstawie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu przeprowadzono na terenie gminy ( przy współudziale sołtysów ) ankietę dotyczą określenia stanu jakości płyt azbestowo-cementowych oraz ustalenia ich ilości. Efektem przeprowadzonej inwentaryzacji było ustalenie, iż na 2 terenie naszej gminy znajduje się ,80 m płyt azbestowocementowych. Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876) informujemy, że osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami zostały zobowiązane do corocznego przedkładania Wójtowi w terminie do 31 stycznia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania ( druk dostępny w Urzędzie Gminy). Do sporządzania informacji został zobowiązany właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby go zawierające. Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszcza się wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. Kredyty suszowe Anna Krupska Do dnia 23 września br. do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano do zaopiniowania 340 wniosków kredytowych z terenu Gminy Chełmża: Kredyty będą przyznawane na następujących warunkach: - na okres 24 miesięcy, - oprocentowanie 1,2% w stosunku rocznym, -konieczne jest udokumentowanie 70% wartości kredytu rachunkami na zakup materiałów związanych z wznowieniem produkcji Banki udzielające w/w kredytu: BGŻ Toruń, BS Brodnica O/Chełmża. Anna Krupska Ubezpieczenia OC rolników W minionych miesiącach na terenie gminy przeprowadzono kontrole opłacania przez rolników obowiązkowego ubezpieczenia ziemi i budynków. Obowiązek kontroli wynika z ustawy z dnia 23 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W wyniku kontroli ustalono, iż 195 rolników z terenu gminy nie opłaca obowiązkowego ubezpieczenia gruntów i budynków. Jednocześnie ustawa zobowiązuje Wójta Gminy do zawiadamiania o tym na piśmie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia lub zakończenia kontroli. W związku z powyższym proszę o pilne uregulowanie spraw związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem i okazanie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy. Anna Krupska str. 4

5 Informacje z Gospodarstwa Pomocniczego Gmina Chełmża rozpoczęła inwestycje wodociągowe. W Kończewicach i Skąpem nastąpi wymiana rur azbestowo- cementowych na PCV, natomiast we wsi Kończewice-Ogrodniki i Browina zostanie położony nowy wodociąg w celu dozbrojenia terenów znajdujących się przy trasie E-1. Trwa kontynuacja rozpoczętej w 2003 r. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W roku bieżącym zakupiono i rozstawiono na terenie gminy 33 sztuki pojemników na zbiórkę odpadów szklanych SZKŁO. W związku z powyższym apeluje się do mieszkańców gminy Chełmża o zachowanie prawidłowej selekcji odpadków. Trwają prace ziemne pod przyszłe boisko sportowe w Skąpem polegające między innymi na przykryciu rowu melioracyjnego rurami betonowymi, tj. Φ500 x Φ1000 oraz niwelacji terenu. Wiesław Kazaniecki Dofinansowanie w ramach ZPORR Będą nowe drogi Przedmiotem projektu jest budowa odcinków dróg gminnych o łącznej długości 3207 mb. Wybrane do realizacji drogi gminne to: droga w Liznowie, droga w Mirakowie i droga Browina - Brąchnówko. Drogi ujęte w projekcie były przewidziane do przebudowy w Strategii Rozwoju Gminy Chełmża. Ponadto zadania objęte projektem są zgodne z Planem Rozwoju Lokalnego dla Gminy Chełmża, gdzie zostały przewidziane do realizacji w latach Wybrane do realizacji drogi gminne łączą skupiska ludności położone w peryferyjnych rejonach Gminy z drogami powiatowymi, wojewódzkimi lub sąsiednimi większymi miejscowościami. Ich wybudowanie ułatwi mieszkańcom dojazd do miejsc zaopatrzenia, zbytu produktów rolnych oraz ważnych instytucji o charakterze administracyjnym lub społecznym. Są to jednocześnie ważne drogi z punktu widzenia dowozu dzieci do szkół. K.Orłowska str. 5

6 Dożynki Gminne, Sławkowo - Mirakowo 2005 Udział w uroczystości dożynkowej wzięły sołeckie delegacje dożynkowe z 21 sołectw gminy. Na zdjęciu delegacja Sołectwa Zajączkowo : państwo Błądek i Pani Genowefa Nowak - sołtys wsi. Mieszkańcy przybyłych sołectw przygotowali wieńce dożynkowe będące symbolem plonów i ukoronowaniem całorocznej pracy rolnika oraz wspaniale wypieczone chleby - symbole dostatku. Gospodarzem gminnego Święta Plonów był Wójt Gminy Chełmża pan Jacek Czarnecki oraz Sołectwa Sławkowo i Mirakowo. Honory Starostów i Wicestarostów dożynek pełnili: Pani Maria Włodarczyk Starościna Dożynek i Pan Andrzej Lorek Starosta Dożynek Pani Ewelina Matysek Wicestarościna Dożynek i Pan Czesław Tyszkiewicz Wicestarosta Dożynek. Chleb dożynkowy jako owoc tegorocznych plonów zebranych w naszej gminie otrzymał Proboszcz Parafii w Grzywnie Wicedziekan Ks. Kanonik Wiesław Roczniak, który wspólnie z Księżmi Dekanatu Chełmżyńskiego poprowadził uroczystą Mszę Dziękczynną. Tradycyjnie do wspólnego podziału chleba w Gminie Chełmża Wójt zaprosił przybyłych gości i wybranych mieszkańców gminy. str. 6

7 Dożynki Gminne, Sławkowo - Mirakowo 2005 Stowarzyszenie Homo homini za zrealizowane działania mające na celu wszechstronny rozwój Gminy Chełmża otrzymało na tegorocznych dożynkach gminnych Wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża. Jacek Czarnecki przekazał je Prezes Stowarzyszenia pani Stanisławie Stasieczek. Na dożynkach poznaliśmy laureatów gminnego konkursu Piękna Zagroda Wiceprzewodniczący RG Chełmża pan Mirosław Bytniewski wręczył nagrody i pamiątkowe dyplomy. Na scenie dożynkowej tym razem zaprezentowali się uczniowie ze SP w Sławkowie, którzy przygotowali na okazję dożynek specjalny program artystyczny pod kierunkiem pań Barbary Groździej, Hanny Lis i Anny Czapla. Wszyscy uczestnicy Święta Plonów zostali zaproszeni na swojską ucztę przy suto zastawionym stole dożynkowym. Niemałą atrakcją dożynkową było kibicowanie zawodnikom II Turlania Balotów. W jednej drużynie wystąpili goście dożynek, a w drugiej gospodarze i mieszkańcy Gminy Chełmża. Już po raz piąty dożynkom gminnym towarzyszyła loteria przygotowana przez redakcję gazety KURENDA. Tradycyjnie nagrodą główną był rower. Uzyskany dochód ze sprzedaży losów 496 zł został przekazany na Gminny Fundusz Stypendialny. Właścicielką roweru została pani Anna Baczewska z Zelgna, a sprzęt gospodarstwa domowego wylosowali Krzysiu Wojas z Parowy Falęckiej oraz pan Eugenuisz Paziewski z Grzywny. str. 7

8 Sprawy obywatelskie Wiejskie dekoracje Głuchowo Bielczyny Nawra Na wykonanie dekoracji swoich wsi zdecydowało się w tym roku 5 sołectw. Ku ogólnemu zadowoleniu żadna z ustawionych bab nie uległa zniszczeniu. Zdobią one Bielczyny, Głuchowo, Kończewice, Nawrę i Zelgno. Do wykonania tych okazałych postaci włączyły się w jednych wsiach Koła Gospodyń, w innych pracownicy szkół i uczniowie. Komisja konkrusowa dokonująca lustracji w terenie za najciekawsze uznała baby z Kończewic i Nawry. W uzasadnieniu czytamy, że kończewicka baba podobała się ze względu na aksamitne usta, a nawrzańska ujęła komisję wydatnym biustem. Skład komisji konkursowej: - Pani Hanna Zygmunt, Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego - Panie Danuta Wilińska i Elwira Zakrzewska reprezentujące Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku. Twórcy wyróżnionych przez komisję bab otrzymują nagrody w wysokości 250zł ufundowane przez Wydział Promocji Urzędu Gminy Chełmża. Komisja w tym samym składzie oceniała wsie na terenie gminy Chełmża, które zgłosiły się do konkursu Moja wieś, moje sołectwo. W konkursie wzięły udział: Bielczyny, Głuchowo, Grzegorz,Januszewo- Dźwierzno, Kończewice i Zelgno. Do momentu zamknięcia tego numeru Kurendy nie były znane wyniki konkursu. Przedstawimy je w listopadzie. E.Cz. Kończewice Zelgno str. 8

9 Podsumowanie lata w Sławkowie Festyny Moja wieś Jedenastego września 2005 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Sławkowie odbył się festyn środowiskowy Podsumowanie lata. Impreza została sfinansowana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Urząd Gminy w Chełmży w ramach programu Moja wieś. O godz nastąpiło otwarcie i powitanie gości, wśród których byli m.in. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów Wiejskich p. Bartosz Szymański oraz Wójt Gminy Chełmża p. Jacek Czarnecki. Na początku, w części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Płomienie z Bydgoszczy. Grupa została przyjęta bardzo ciepło i nagrodzona wielkimi brawami. gulaszowym ( KGW Zelgno), nalewka "Grzegorzanka" ( KGW Grzegorz), kaszak ( Pani Kowalik z Zajączkowa), pasztet staropolski ( KGW Pluskowęsy), sernik głuchowski ( KGW Głuchowo), zagraj ( KGW Zelgno). Jednocześnie w trakcie trwania festynu rozgrywano turniej piłki siatkowej. Z grona czterech drużyn (Pędzewa, Sławkowa, miasta i gminy Chełmża) najlepszą formę zaprezentowali zawodnicy z miasta Chełmża, którzy zajęli pierwsze miejsce. Uczestnicy festynu mieli także okazję wysłuchać opowieści p. Adama Kozłowskiego na temat przebiegu dożynek za czasów panowania dziedzica ze Sławkowa. Podsumowanie lata było także doskonałą okazją do rozstrzygnięcia wcześniej ogłoszonego konkursu. Laureatami zostały następujące osoby: Zagospodarowanie ogrodów- p. Zielińska, Dorodne płody z działek - p. Dunajscy, Miejscowy wypiek - p. Ewelina Matysek, Miejscowa potrawa - p. Jarocka, Napoje - p. Wiśniewski. Ponadto na terenie szkoły można było obejrzeć prace mieszkańca Sławkowa p. Władysława Rojka; hafty, serwety i obrusy wykonane przez KGW z Kamionek; kompozycje, malowidła i prace w drewnie wykonane przez pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Browinie. Powodzeniem cieszył się także smalec swojski oraz stanowisko z tradycyjnie kiszonymi ogórkami. Cały czas trwała też loteria fantowa będąca wspaniałą okazją do wylosowania cennych prezentów. Po części sportowo - artystycznej rozpoczęło się rodzinne grillowanie, a przy muzyce zespołu Pers z Torunia trwała wspólna zabawa. Jan Kalinowski Festiwal "Zagraj" w Zelgnie W dniu 1 października 2005 r w Szkole Podstawowej w Zelgnie odbył się Festiwal Produktów Tradycyjnych "Zagraj". Celem głównym była promocja produktów tradycyjnych jako bogactwa kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a głównym spodziewanym rezultatem zgłoszenie nagrodzonych potraw na Listę Produktów Tradycyjnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki przystąpieniu i zdobyciu dofinansowania przez Sołectwo Zelgno w ramach konkursu "Moja Wieś " zorganizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Festiwal został także dofinansowany przez samorząd Gminy Chełmża, bez którego dofinansowania Sołectwo nie mogłoby przystąpić do konkursu. W ramach festiwalu p.n. "Zagraj" przystąpiło 8 zespołów, oraz Piekarnia GS "SCh" z Chełmży wystawiła asortyment pieczywa wypiekanego metodą tradycyjna ( na zakwasie). Przygotowano wiele bardzo smacznych potraw i ciast. Kapituła Konkursu na czele z Panem Bartoszem Szymańskim- Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zapoznała się z przepisami wykonywania potraw, dokonała degustacji i po ocenie potraw zaproponowała zgłoszenie przez organizatora następujących potraw na Listę Produktów Województwa Kujawsko-Pomorskiego: zwijańce pomorskie ( KGW Nawra), kapuśniaczki ( KGW Bielczyny), prażak ( Stowarzyszenie "Sowa" z Tylic), kluski w sosie Wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu otrzymały nagrody rzeczowe. Były także nagrody: publiczności ( KGW Zelgno), dla autorki potrawy "Zagraj" Pani Bogumiły Góreckiej i dla Piekarni GS"SCh" w Chełmży. Publiczność mogła również obejrzeć prace wykonane przez uczniów SP w Zelgnie pt. "Kuchnia mojej babci". Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe. W trakcie festiwalu wystąpił zespół taneczny i teatrzyk SP w Zelgnie. Na zakończenie na boisku szkolnym strażacy z OSP w Zelgnie zapalili ognisko, przy którym wszyscy mogli piec kiełbaski. Festiwal dowiódł, że takie konkursy są potrzebne, są chętni do udziału w nich i dlatego myślę, że w przyszłości uda się pozyskać fundusze na realizację podobnych przedsięwzięć. Stanisława Stasieczek Sąsiedzka biesiada na pożegnanie lata W Kończewicach w centrum wsi wybudowany został piec chlebowy. Można w nim piec chleb, suszyć owoce i grzyby. Inauguracyjne rozpalenie ognia odbyło się przy okazji wiejskiego festynu Sąsiedzka biesiada na pożegnanie lata. Sołectwo Kończewice jest jednym z trzech na terenie gminy Chełmża, które przystąpiło do konkursu Moja wieś ogłoszonego przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Do udziału we wspólnej zabawie zaproszono sąsiednie miejscowości. Wypieku chleba podjęły się drużyny z Bielczyn, Głuchowa i Nawry. W konkurencji tej najwyżej oceniono pracę pań z Głuchowa, które swój chleb ozdobiły kwiatem słonecznika. Gospodarze imprezy przygotowali około 30 pachnących chlebów i drożdżówek. Biesiadę współfinansował samorząd gminy Chełmża. Uczestnicy festynu mieli możliwość wykonania kompozycji z suszonych kwiatów, warzyw i wypieku chlebowych figurek. Wszyscy częstowani byli kończewickim bigosem, chlebem, kiełbaskami i pieczonymi na grilu ziemniakami. Zabawy dla najmłodszych prowadziła młodzież ze Stowarzyszenia Młodzi z Płużnicy. Lato w Kończewicach żegnano do białego rana. E.Czarnecka str. 9

10 Regionalna Liga Piłki Siatkowej Oldbojów LZS We wrześniu w Sławkowie odbyło się spotkanie przedstawicieli drużyn, które przystąpiły do Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej Oldbojów - Edycja 2005/2006. Do rozgrywek zgłosiły się drużyny: Chełmża UM, Nowa Chełmża, Głuchowo, Grzywna, Kończewice, Łysomice, Pędzewo, Przysiek, Policja KM Toruń, Papowo Toruńskie, Ryńsk, Wąbrzeźno, Zelgno i Zławieś Wielka. Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne, a w szczególności regulamin, ubezpieczenia zawodników oraz terminarz. I Kolejka II Kolejka Ryńsk - Pędzewo 1:3 Nowa Chełmża - Ryńsk 3:1 Nowa Chełmża - Zelgno 0:3 Zelgno - Łysomice 0:3 Kończewice - PapowoToruńskie 3:0 UM Chełmża - Wąbrzeźno 1:3 Zławieś Wielka - Głuchowo 2:3 Policja - Przysiek Grzywna - Policja 0:3 Głuchowo - Grzywna 3:2 Przysiek - UM Chełmża PapowoTor - Zławieś Wlk. 3:2 Wąbrzeźno - Łysomice 2:3 Pędzew - Kończewice 3:1 Tabela rozgrywek po II kolejce Lp. Drużyna Rozegrane Zwycięstwa Porażki Punkty Wygrane Przegrane mecze sety sety 1. Policja Pędzewo Łysomice Głuchowo Nowa Chełmża Kończewice Wąbrzeźno Zelgno Papowo Tor Zławieś Wlk Ryńsk Grzywna UM Chełmża Przysiek Aktualne wyniki dostępne na stronie Kazimierz Bober Sportowa klasyfikacja sołectw Sport Gminny Poszczególne sołectwa gromadzą przez cały sportowy sezon w gminie Chełmża, punkty do ogólnej klasyfikacji wyłaniającej najbardziej sportową miejscowość. Za zwycięstwo w danej imprezie przyznawane jest 5 pkt, za II miejsce 4 pkt, za III miejsce 3 pkt, IV miejsce 2 pkt, a za udział 1 pkt. Na tę chwilę sklasyfikowanych jest 18 sołectw. Czołówka tego rankingu przedstawia się następująco: Głuchowo 26 pkt, Dźwierzno 18 pkt, Nawra 13 pkt, Kuczwały 12 pkt, Zelgno 11 pkt, Pluskowęsy 10 pkt, Kończewice 9 pkt, Skąpe 7 pkt, Sławkowo 6 pkt, Mirakowo 5 pkt. Marcin Sadowski Gminny Organizator Sportu Zapraszam 20 listopada br. na Mistrzostwa Gminy Chełmża w Koszykówce. Turniej rozegrany zostanie w sali sportowej Gimnazjum w Pluskowęsach o godz. 9:30. Zgłoszenia drużyn i szczegółowe informacje uzyskać można u Gminnego Organizatora Sportu Marcina Sadowskiego pod numerem telefonu lub Marcin Sadowski Gminny Organizator Sportu Podsumowanie z rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Nożnej 2005 Pierwsza edycja Gminnej Ligi Piłki Nożnej przeszła do historii. Rozgrywki zaczęły się na początku maja, a zakończyły, w połowie września. Do rywalizacji w ligowych zmaganiach stanęło 10 zespołów, około 120 zawodników z terenu gminy Chełmża. Ustalony został terminarz spotkań, powołano kierowników drużyn, poszczególne sołectwa wystawiły swoje reprezentacje, które przez blisko 5 miesięcy walczyły w piłkarskich bojach o ligowe punkty. Gminna Liga w dużym stopniu oparta była o kreatywność i zaangażowanie uczestników rozgrywek. To poszczególne zespoły, ich kierownicy, zawodnicy byli odpowiedzialni za zorganizowanie meczu w oparciu o regulamin rozgrywek. Efekty tej działalności to rozwój i tworzenie nowych boisk w gminie, kupno piłkarskich strojów, sportowa rywalizacja w różnych zakątkach gminy, a tym samym gratka dla lokalnej społeczności, możliwość sprawdzenia się w roli zawodnika, kibica, trenera, kierownika, sędziego. Nowe sale, wyzwania sprawiły, że o lidze mówiło się i przeżywało na sesjach RG, na ulicy, w sklepie, domu, na podwórku. Rozgrywki wywołały emocje w całej gminie Chełmża. Piłka nożna ma swoją niepowtarzalną magię, otoczkę, przeżycia. Jednak rozstrzygnięcia zapadły na boisku podczas twardej, męskiej gry. Drużyny strzelały bramki, gromadziły punkty, tworzyła się tabela, która wyłoniła najlepszą drużynę. Mistrzami Gminnej Ligi Piłki Nożnej został zespół Nawry. Zwycięską drużynę reprezentowali: Patryk Lis, Piotr Kwiatkowski, Tomasz Kosicki, Remigiusz Rasmus, Grzegorz Jeziorski, Paweł Kwiatkowski, Marcin Sikorski, Paweł Szugajew, Krzysztof Szugajew, Tomasz Gimiński, Sylwester Rasmus, Adam Chojnacki, Rafał Szugajew, kierownik Benedykt Glaszka. Najskuteczniejszą drużyną został zespół z Głuchowa, który zdobył w rozgrywkach 73 bramki. Najlepszą defensywą może pochwalić się drużyna z Pluskowęs, którą pokonano tylko 22 razy. Szczegółową punktację poszczególnych zespołów przedstawia poniżej podana tabela wyników. TABELA KOŃCOWA GMINNEJ LIGI PIŁKI Miejsce Zespół Mecze Punkty Bramki 1 Nawra :15 2 Głuchowo :30 3 Pluskowęsy :22 4 Dźwierzno :49 5 Kończewice :32 6 Zajączkowo :42 7 Skąpe :45 8 Browina :46 9 Mirakowo :63 10 Kończewice :56 Choć czasami dochodziło do nieporozumień i problemów organizacyjnych, to pierwszy sezon ligowy w gminie należy uznać za udany. Planowane jest oficjalne zakończenie rozgrywek z podsumowaniem i wręczeniem nagród dla najlepszych, wszak jest czas sportowej walki, ciężkiej pracy i czas świętowania. Taki jest sport, taka jest piłka nożna, którą tak kochamy. Marcin Sadowski Gminny Organizator Sportu str. 10

11 Wybory Parlamentarne 2005 w Gminie Chełmża OKW nr 1 Kończewice OKW nr 2 Głuchowo Wybory do Sejmu OKW nr 3 Grzywna OKW nr 4 Sławkowo Wybory do Senatu OKW nr 5 Pluskowęsy OKW nr 6 Zelgno OKW nr 7 Grzegorz OKW nr 8 Skąpe OKW nr 9 Browina Razem Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania % wyborców,którzy wzięli udział w głosowaniu 24,76 27,27 32,21 25,47 26,03 25,48 32,68 31,22 42,16 28,24 Liczba głosów nieważnych Liczba głosów ważnych Lista nr Ruch Patriotyczny Lista nr KW PPP Lista nr KW LPR Lista nr KW Partii Demokratycznej Lista nr KW SDPL Lista nr KW PiS Lista nr KW SLD Lista nr KW PO Lista nr KW PPN Lista nr KW PSL Lista nr KW Centrum Lista nr KW Platformy J.Korwin-Mikke Lista nr KWW Ogólnop. Koalicja Obyw Lista nr KW Samoobrona Lista nr K W Partii Inicjatyw a R P Lista nr KW Dom Ojczysty Lista nr KW Narod. Odrodzenia Polski OKW nr 1 Kończewice OKW nr 2 Głuchowo OKW nr 3 Grzywna OKW nr 4 Sławkowo OKW nr 5 Pluskowęsy OKW nr 6 Zelgno OKW nr 7 Grzegorz OKW nr 8 Skąpe OKW nr 9 Browina Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania % wyborców,którzy wzięli udział w głosowaniu 24,76 27,27 32,21 25,47 26,03 25,48 32,68 31,22 42,16 28,24 Liczba głosów nieważnych Liczba głosów ważnych Cieślak Barbara KW PPN Dzięcioł Janusz KW W Porozum ienie Obyw. Gabański Antoni KW Sam oobrona Jarzembowski Ryszard KW SLD Kołodziej Bartłomiej KW Centrum Kowarowski Jan KW SLD Kurowski Piotr KW Dom Ojczysty Łyczak Józef KW PiS M atuszewski Kamil KW LPR Nowicki Jan KW PD Ochociński M arian KW SDPL Orkiszewski M arek KW LPR Person Andrzej KW PO Piotrowicz Artur KW Sam oobrona Przybysz Władysław KW Sam oobrona Sienkiewicz Krystyna KW SLD Szczepański Ryszard KW SDPL W ojtczak M ichał KW PO Razem str. 11

12 Festyn dożynkowy w Nawrze W dniu r. w Nawrze odbył się festyn dożynkowy. Przy muzyce bawiono się doskonale. Były lody dla dzieci i kiełbaski z grila. Uroczysty charakter festynu podkreślał wieniec upleciony przez Panie z KGW. Serdeczne podziękowanie z tej okazji dla: p. Wójta Jacka Czarneckiego, p.jerzego Mlickiego, p. Aleksandry Musiałowskiej za okazaną pomoc. Organizatorami festynu byli: p. Benedykt Glaszka - radny, p.janusz Cmiel - sołtys oraz Panie z KGW. Serwis Informacyjny Zarząd KGW Nawra Aby było bezpiecznie Stodoła polna przy trasie E-1 w m. Kończewice nareszcie doczekała się właściciela, który chce ją zagospodarować. Nowy nabywca Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe RESPOL po przeprowadzeniu remontu zamierza w 2006 r. uruchomić sprzedaż oraz naprawę podwozi samochodów ciężarowych. Uczniowie klas 0-III z SP Kończewice oraz maluchy z Wędrującego przedszkola ze Skąpego i Pluskowęs przystąpiły do konkursu Co wiedzą najmłodsi o bezpieczeństwie na drogach? Wszędzie dzieciom aktywnie towarzyszli rodzice. Program wsparli Policjanci i gminny samorząd. Ewa Czarnecka Stypendia 2005 OKNA PCV, używane, ponad 30 wymiarów. Do mieszkań i pomieszczeń gospodarskich Grzywna Domena Tel Wiesław Kazaniecki W dniu 22 października br. w Gimnazjum w Głuchowie odbędzie się uroczystość gminna Stypendia Relacja z uroczystości w następnym numerze Kurendy. Wyniki wyborów Prezydenta RP w Gminie Chełmża (I tura) OKW nr 1 Kończewice OKW nr 2 Głuchowo OKW nr 3 Grzywna OKW nr 4 Sławkowo OKW nr 5 OKW nr 6 OKW nr 7 Pluskowęsy Zelgno Grzegorz OKW nr 8 Skąpe OKW nr 9 Browina Razem %głosów ważnych Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania % wyborców,którzy wzięli udział w głosowaniu 39,45 41,24 41,67 40,76 33,91 38,97 38,74 43,72 41,67 40,01 Liczba głosów nieważnych Liczba głosów ważnych Bochniarz Henryka Teodora ,15 Borowski Marek Stefan ,11 Bubel Leszek Henryk ,10 Ilasz Liwiusz Marian ,31 Kaczyński Lech Aleksander ,01 Kalinowski Jarosław ,07 Korwinn-Mikke Janusz Ryszard ,66 Lepper Andrzej Zbigniew ,53 Pyszko Jan ,03 Słomka Adam Andrzej ,07 Tusk Donald Franciszek ,61 Tymiński Stanisław ,35 Adres redakcji: Gazeta Gminy Chełmża " KURENDA", ul. Wodna 2, Chełmża. Tel , fax Wydawca: Społeczny Komitet Rozwoju Kultury Gminy Chełmża. Zespół redakcyjny: Ewa Czarnecka, Ewa Katlewska, Katarzyna Orłowska, Paweł Rutkowski (skład) Druk: Drukarnia s.c. ul. Rycerska 19, Chełmno, tel Nakład 1200 egz. Nr konta Bank Spółdzielczy w Brodnicy oddział w Chełmży, Rynek 2, tel (58,59)

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

ISS N: 1730-752X W A I DOM O OŚ O CI L SIEWS W KIE r 4 / 2 0 3 R X I Li s t pad

ISS N: 1730-752X W A I DOM O OŚ O CI L SIEWS W KIE  r 4 / 2 0 3 R   X I Li s t pad ISSN: 1730-752X WIADOMOŚCI LISEWSKIE Nr 4/2013 ROK XI Listopad Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite,

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Nadeszła w końcu pora na gaz ziemny w naszej gminie

Nadeszła w końcu pora na gaz ziemny w naszej gminie Informator Gminy Zławieś Wielka nr 11, październik listopad 2013 www.zlawies.pl Zapraszamy do lektury Inwestycje Fundusz Sołecki W sierpniu i wrześniu b.r. we wszystkich sołectwach w naszej gminie odbyły

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000

Dąbrowa. Życie Gminy. W numerze: Zaproszenie. Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Życie Gminy Nr 4/2010 Kwiecień 2010 ISSN 1426-2207 Nakład: 2000 Dąbrowa reklama W numerze: OSP Wrzoski Złote Pióro 2010 Sprzedaż nieruchomości LZS Karczów reklama reklama reklama reklama XI Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

WODKOM POSPRZĄTA MINISTER W SPRAWIE SŁUPÓW CZY BĘDĄ PODWYŻKI? Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem. Decyzja po myśli PSE

WODKOM POSPRZĄTA MINISTER W SPRAWIE SŁUPÓW CZY BĘDĄ PODWYŻKI? Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem. Decyzja po myśli PSE DWUTYGODNIK * ROK XX * 23 MARCA 2007 * NR 6 (266) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ WODKOM POSPRZĄTA Wywiad z prezesem spółki Włodzimierzem Matuszakiem Fot. ŁG - Pierwszy dzień wiosny w SP nr 1 MINISTER

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 nr 07 (140) sierpień 2014 ISSN 1233-0574 Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 Mieszkaniec Golęczewa został szefem poznańskiej Kliniki W Złotkowie powstała pierwsza w Wielkopolsce stanica rowerowa

Bardziej szczegółowo

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne Budżet 2015 r. plany inwestycyjne wydarzenia Powitanie Nowego Roku Od kilku lat koziański park to miejsce gdzie mieszkańcy wspólnie wyrażają swoją radość, spotykając się na imprezach plenerowych i nie

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

ZNALEZIONE W WIEŻY. Dokumenty sprzed 85 lat. Kolejny sukces w rankingu. Trzy piece stanęły na Prowencie

ZNALEZIONE W WIEŻY. Dokumenty sprzed 85 lat. Kolejny sukces w rankingu. Trzy piece stanęły na Prowencie DWUTYGODNIK * ROK XXII * 24 LIPCA 2009 * NR 14 (322) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG. Demontaż wieży bnińskiego ratusza ZNALEZIONE W WIEŻY Dokumenty sprzed 85 lat kórnik w 10-ce Kolejny sukces

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont

ruszyła budowa sto lat spółdzielni zamek bez mostu Pierwsze prace przy hali i basenie Historia kórnickiej spółdzielczości Nie ma pieniędzy na remont DWUTYGODNIK * ROK XXII * 20 MARCA 2009 * NR 6 (314) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Prace przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ruszyła budowa Pierwsze prace przy hali i basenie sto lat

Bardziej szczegółowo