Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego Informacje ogólne: Klasa- 1 i 2 Program nauczania- DKO /02 Cele edukacyjne (wg podstawy programowej): 1. Nauczanie przysposobienia obronnego winno służyć przygotowaniu uczniów do indywidualnego ratownictwa przedmedycznego w nagłych stanach zagrożenia życia i wypadkach, samopomocy, udzielania poszkodowanym niezbędnej i możliwej w danych warunkach pomocy, ukształtowaniu postaw ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, gotowości udzielania pomocy współobywatelom. 2. Treści nauczania przedmiotu :Przysposobienie obronne muszą być wolne od wszelkich form propagandy wojennej. Zadania szkoły w zakresie przysposobienia obronnego: 1. Przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych i militarnych, uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych realizowanych przez organy administracji państwowej, samorządu terytorialnego i organizacje społeczne (terenowych szefów OC, wydziały zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych, PCK, Kuratorium Oświaty). 2. Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć w małych grupach umożliwiających praktyczne ćwiczenia pożądanych umiejętności. W nauczaniu przedmiotu należy uwzględnić specyfikę miejsca, rejonu zamieszkania (Żuławy, zagrożenie powodziowe, ważne szlaki i węzły kolejowe, ruchliwe drogi, obecność w pobliżu szkoły i przewóz toksycznych środków przemysłowych, bliskość granicy państwa, duże skupiska ludzi, zagrożenia przestępczością). Wymagania edukacyjne: Po zrealizowaniu tematów poszczególnych działów uczeń powinien umieć: 1. Zagrożenia ludności czasu pokoju i okresu wojny: - wymienić rodzaje zagrożeń naturalnych i związanych z działalnością człowieka oraz podać ich skutki; - omówić zasady postępowania ludności w sytuacji zagrożeń; - uzasadnić właściwe zachowanie się ludności w rejonach użycia różnych rodzajów broni masowego rażenia; - wymienić źródła zagrożeń ekologicznych w najbliższej okolicy; - omówić zasady postępowania w przypadku zetknięcia się z substancją szkodliwą. 2. Podstawowe zadania Obrony Cywilnej w systemie obronnym Rzeczpospolitej: - określić obowiązki obywateli na rzecz obrony cywilnej; - omówić rodzaje świadczeń osób fizycznych i prawnych na rzecz obrony cywilnej; - scharakteryzować podstawowe cele i zadania stawiane obecnie przed przysposobieniem obronnym młodzieży;

2 - uzasadnić potrzebę ostrzegania ludności o zagrożeniach; - wskazać drogi ewakuacyjne w szkole; - omówić sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w szkole (na podstawie obowiązujących zarządzeń i instrukcji) - omówić podstawowe cele i zadania obrony cywilnej w okresie pokoju; - wymienić terenowe organy obrony cywilnej; - wymienić jednostki organizacyjne obrony cywilnej; - wyjaśnić sposoby ogłaszania zarządzeń w sytuacjach kryzysowych; - rozpoznać międzynarodowy znak obrony cywilnej. 3. Wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa humanitarnego: - uzasadnić konieczność poszanowania, ochrony oraz leczenia rannych i chorych żołnierzy i rozbitków; - rozpoznać międzynarodowe wzory dokumentów i znaków rozpoznawczych; - omówić zasady traktowania osób cywilnych w trakcie wojny; - wymienić wskazania dotyczące kobiet i dzieci; - zdefiniować pojęcie dobra kulturalne ; - wyjaśnić zasady ochrony dóbr kultury w Polsce; - rozpoznać międzynarodowe znaki rozpoznawcze Konwencji Haskiej; - podać przykłady, że gwarancje humanitarnego traktowania ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych były wielokrotnie łamane. 4. Ochrona ludności w ramach powszechnej samoobrony: wymieniać etatowe i zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry; - posługiwać się maską przeciwgazową; - wyjaśnić zasady zachowania się w budowlach obronnych; - scharakteryzować metody wykrywania skażeń promieniotwórczych i chemicznych; - określić przeznaczenie i sposób wykorzystania omawianych na lekcji przyrządów rozpoznawania skażeń promieniotwórczych i chemicznych; - scharakteryzować sposoby zabezpieczania środków żywnościowych, paszy i wody przed skażeniem i zakażeniem; - omówić zasady zabezpieczania zwierząt przed skażeniem i zakażeniami; - zdefiniować pojęcia: odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja; - wyjaśnić niebezpieczeństwa wynikające ze spożycia produktów skażonych; - wymienić podstawowe środki i omówić zasady wykonywania zabiegów sanitarnych i specjalnych; - uzasadnić konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie wykonywania zabiegów; - rozróżnić sygnały alarmowe; - omówić zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w zależności od jego rodzaju i miejsca przebywania; - wskazać na terenie szkoły i w domu, miejsca rozmieszczenia wyłączników prądu i zaworów gazu; - uzasadnić sposoby ratowania zwierząt z płonących zagród; - wezwać, zaalarmować straż pożarną; - ustalić postępowanie na wypadek zagrożenia powodziowego. 5. Ratownictwo i pomoc medyczna: - sprawdzić czynności życiowe człowieka; - rozpoznać podstawowe urazy u poszkodowanego;

3 - stosować schemat postępowania ratunkowego; - ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej; - zastosować pozycję przeciwwstrząsową; - udrożnić drogi oddechowe; - określić sposób wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jedną i dwie osoby; - zapobiegać omdleniom (udzielić pomocy); - udzielić pomocy w przypadku ataku epilepsji; - stosować sposoby tamowania krwotoków zewnętrznych; - wykonać opatrunek uciskowy; - określić ogólne zasady udzielenia pomocy przy złamaniach i zwichnięciach; - scharakteryzować zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów termicznych, zatruć, ukąszeń, użądlenia; - właściwie stosować podstawowe środki opatrunkowe; - stosować środki podręczne w opatrywaniu ran i unieruchamianiu złamań i zwichnięć; - scharakteryzować zasady ewakuacji poszkodowanych z zagrożonego miejsca; - podać treść meldunku (wezwania o pomoc) do pogotowia ratunkowego; - zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego; - ewakuować (wydobyć) poszkodowanego z pojazdu; - doraźnie zabezpieczyć pojazd przed zapaleniem; - uzasadnić znaczenie wsparcia psychicznego; - opisać na czym polega obserwacja chorego. 6. Terenoznawstwo: - wyznaczyć kierunek północy za pomocą busoli (kompasu); - wyznaczyć kierunek północy za pomocą Słońca i zegarka, niektórych cech przedmiotów terenowych i zjawisk przyrodniczych; - zorientować mapę (plan) geometrycznie (np. wg ulicy, na której się znajdujemy); - zorientować mapę magnetycznie za pomocą busoli; - odszukać na mapie (planie) przedmioty terenowe (obiekty) oraz wskazać w terenie przedmioty zaznaczone na mapie; - określić swoje miejsce stania, miejsce zdarzenia. Kryteria oceniania na poszczególne oceny: Punktem odniesienia dla poszczególnych stopni są wymagania programowe- zamierzone osiągnięcia ucznia, a zwłaszcza sformułowane w części wstępnej podstawowe wymagania edukacyjne. Wymagania programowe poprzez kryteria wymagań łączne są ze skalą ocen. *ocena dopuszczająca (2)- wymagania konieczne, obejmują wiadomości i umiejętności łatwe dla ucznia, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu; wskazują na pewne braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej *ocena dostateczna (3)- wymagania podstawowe, stosuje się do umiejętności łatwych, możliwych do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, a zarazem przydatnych na wyższych etapach kształcenia oraz znajdujących zastosowanie w pozaszkolnym życiu ucznia; sprawności te wraz z tymi z poziomu 2 stanowią tzw. rdzeń umiejętności do opanowania na danym poziomie edukacji- szczegółowe kryteria wymagań podstawowych

4 w odniesieniu do poszczególnych działów tematycznych (treści podstawy programowej przysposobienia obronnego) ujęto w punkcie- wymagania edukacyjne. *ocena dobra (4)- wymagania rozszerzające, obejmują wiadomości i umiejętności nieco trudniejsze, złożone i mniej typowe, przydatne ale niezbędne w dalszej edukacji. *ocena bardzo dobra (5)- wymagania dopełniające, obejmują pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i realizowanym programie nauczania, są trudne i złożone, umożliwiają rozwiązywanie problemów pośrednio użytecznych w życiu, wymagają korzystania z różnych źródeł wiedzy. *ocena celująca (6)- wymagania wykraczające, obejmują wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, a wynikające z indywidualnych zainteresowań ucznia, w szczególności tę ocenę mogą uzyskać uczniowie za udział i osiągnięcia w Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej, zawodach pożarniczych oraz ratowniczych PCK, a także uczniowie przeszkoleni na obozie PO, którzy jako instruktorzy- pomocnicy nauczyciela aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i prowadzeniu fragmentów lekcji PO/OC. Zasady oceniania bieżącego: Na ocenę semestralną i roczną mają wpływ następujące oceny: 1. odpowiedź ustna oraz przygotowanie i omówienie fragmentu lekcji O 2. odpowiedzi pisemne w formie: a) kartkówki -K b) sprawdzianu całogodzinnego -Sp c) testu -T 3. praca domowa -Pd 4. prowadzenie zeszytów przedmiotowych -Z 5. wykonywanie ćwiczeń (zajęcia praktyczne) -Ćw. 6. aktywność na lekcjach, praca twórcza /przygotowanie i prowadzenie zajęć/ -A 7. przygotowanie referatu -R 8. wykonanie pomocy szkolnej -P 9. reprezentowanie szkoły uczestnicząc w zawodach z widocznym zaangażowaniem ze strony ucznia -zawody 10. oceny pozytywne za inne prace lub negatywne za niedociągnięcia uczniów wynikające z procesu nauczania Sposoby nauczania uczniów: 1. Zapowiedziane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdziany, prace klasowe i testy są obowiązkowe. 2. Uczeń, który z uzasadnionych przyczyn nie napisał zapowiedzianej pracy pisemnej /sprawdzianu/, ma obowiązek jej napisania w ciągu 2tygodni od terminu powrotu do szkoły. 3. Uczeń, który w ustalonym terminie nie napisze pracy pisemnej /sprawdzianu/ otrzyma ocenę niedostateczną. 4. Uczeń nie ma możliwości poprawiania prac na tydzień przed klasyfikacją. 5. Każdy sprawdzian poprzedzony jest udokumentowanym wpisem w dzienniku.

5 6. Nauczyciel odda kartkówki i prace klasowe w terminie 2tygodni. Jeżeli termin będzie przekroczony, uczeń ma prawo odmówić ocenę niedostateczną. 7. Praca domowa przyniesiona z opóźnieniem /na następnej lekcji/ będzie oceniona o jedną ocenę niżej. Chyba, że opóźnienie jest życiowo uzasadnione i nieobecność usprawiedliwi wychowawca. 8. Każda ocena musi być jawna i wystawiona zgodnie z ustalonymi kryteriami. 9. Kartkówka obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana, oceniana jest w ciągu tygodnia, sprawdza stopień opanowania materiału oraz systematyczność pracy ucznia. 10. Sama frekwencja nie decyduje o wysokości oceny. 11. Nieobecność na lekcjach nie zwalnia uczniów z uzupełniania tematów. Zasady punktacji odpowiedzi ustnych i pisemnych. Odpowiedzi uczniów Ocena 50% odpowiedzi za jedno pytanie Dopuszczający Pełna odpowiedź na jedno pytanie Dostateczny Pełna odpowiedź na dwa pytania Dobry Pełna odpowiedź na trzy pytania bardzo dobry Odpowiedź wyróżniająca się w klasie Celujący Na ocenę celującą uczniowie otrzymywać będą dodatkowe zadania. Ocenianie prac domowych. 1. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 2. Prace domowe odrobione niewłaściwie należy zmienić lub poprawić. 3. Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, którego praca domowa zawiera niezbędne treści, dodatki, podał przykłady oraz zamieścił np. ilustracje, rysunki, mapki, dane statystyczne itp. 4. Za pracę domową stosuje się punktację wg tabeli jak niżej. % punktów za pracę domową Ocena Do 30% Dopuszczający 30-50% Dostateczny 50-70% Dobry % Bardzo dobry Praca wyróżniająca się w klasie Celujący Ocenianie zeszytów. Zeszyty będą sprawdzane i oceniane biorąc pod uwagę: 1. wszystkie prace domowe 2. wszystkie tematy 3. estetyka prowadzenia 4. poprawność prowadzonych notatek

6 Ocenianie za wykonanie ćwiczenia. Zajęcia praktyczne będą oceniane w zależności od stopnia zaangażowania uczniów, ich inicjatywy, dokładności wykonania, wiedzy i terminu wykonania. Ocenianie za aktywność na lekcjach. W ocenianiu aktywności bierze się pod uwagę wyłącznie poprawne odpowiedzi. Ocenianie semestralne i końcowe. 1. Aby wystawić ocenę semestralną (roczną) uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny cząstkowe. 2. Ocena końcowa nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ponieważ różny jest ciężar gatunkowy każdej z ocen. 3. Każdy semestr powinien być zaliczony minimum na ocenę dopuszczającą, wówczas ocena roczna może być średnia ocen semestralnych. 4. Oceny za prowadzenie zeszytów i prace domowe nie są równoznaczne z ocenami z odpowiedzi ustnych i pisemnych. Mogą one mieć wpływ na podwyższenie oceny semestralnej, gdy ta będzie oceną co najmniej dopuszczającą. 5. Na trzy dni przed radą klasyfikacyjną nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o wystawionej ocenie. 6. Nauczyciel informuje wychowawcę o zagrożeniu poszczególnych uczniów ocenami niedostatecznymi, a wychowawca w terminie 4 tygodni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogiczną ma obowiązek poinformować o tym zagrożeniu rodziców ucznia. 7. Uczeń, który opuścił w ciągu semestru 50% zajęć, może zdawać egzamin klasyfikacyjny, pod warunkiem, że jego nieobecność jest uzasadniona. 8. Uczeń, który uchyla się od oceniania może być niesklasyfikowany. 9. Ustalona przez nauczyciela końcoworoczna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 10. Uczeń, który bierze udział w zawodach z przysposobienia obronnego reprezentując szkołę na zewnątrz otrzyma ocenę semestralną lub roczną o jedną wyżej. 11. Na wysokość oceny semestralnej lub rocznej ma wpływ nieobecność uczniów na zajęciach. Wówczas o ocenie decyduje nauczyciel. Sposób poprawiania ocen niedostatecznych. 1. Uczeń może ubiegać się o poprawienie oceny niedostatecznej. 2. Nauczyciel na prośbę ucznia może określić mu dodatkowe zadania do wykonania. 3. Niedostateczne oceny za semestr I uczeń powinien poprawić do końca marca. 4. Podstawą poprawy niedostatecznej oceny semestralnej będzie zestaw pytań, obejmujący zakres materiału na ocenę dopuszczającą. Opracowała: mgr M.Serguć Braniewo:

7

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej 1. Cel Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa zgodny jest z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo