Partner: Patroni: Projekt dofinansowany przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partner: Patroni: Projekt dofinansowany przez:"

Transkrypt

1 Partner: Patroni: Projekt dofinansowany przez:

2 DEBATY TEZEUSZA wrzesień grudzień 2010 Materiały z debaty internetowej debaty/tezeusz/pl

3 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie do Debat Polska tolerancja (Andrzej Miszk)...5 II. Pytania do debat (Andrzej Miszk)...10 III. Debata I: Źródła i kondycja polskiej tolerancji Tolerancja oczywista jak powietrze (Magdalena Środa) Nie ma solidarności bez poszanowania godności (Jan Andrzej Kłoczowski OP) Tolerancja jako lekko zakamuflowany totalitaryzm (Tomasz P. Terlikowski) Od ustroju wolności nie ma odwrotu (Jan Hartman) Biblioteka tolerancji: Deklaracja zasad tolerancji Teksty czytelników: Polska tolerancja jest smutna (Katarzyna Pająk) IV. Debata II: Tolerancja w świecie polityki Pęknięty świat tolerancji (wywiad z Jadwigą Staniszkis) Polityka nietolerancji (Jan Maria Rokita) Przez zaciśnięte zęby (Adam Szostkiewicz) Biblioteka tolerancji: Religijność i polityczna tolerancja w Polsce (Vyacheslav Karpov) V. Debata III: Tolerancja społeczna Dialog społeczny warunkiem rozwoju Polski (Henryka Bochniarz) Bieda i nietolerancja (Elżbieta Tarkowska) Walczyć z ubóstwem, tolerować ubogich (Marek Rymsza) Biblioteka tolerancji: Sprawiedliwe płace jako wyraz wolności i solidarności (Gerald R. Beyer) VI. Debata IV: Tolerancja religijna i światopoglądowa Katolicka mniejszość walczy o przywileje (Kinga Dunin) Los tolerancji w rękach chrześcijaństwa (Paweł Milcarek) Kochać błądzących (ks. Andrzej Draguła) Tolerancja pragmatyczna (Mariusz Agnosiewicz) Biblioteka tolerancji: Dialog chrześcijaństwa z zachodnim światem (Donald Dorr) Teksty czytelników: Czy Pan Jezus był tolerancyjny? (Kazimierz Juszczak) Teksty czytelników: Tolerancja to błąd (Wojciech Sopel) VII. Debata V: Tolerancja wobec osób uzależnionych Narkoman wygląda jak każdy z nas (Tomasz Harasimowicz) Pozytywna postawa troski o narkomana (ks. Arkadiusz Nowak) Tolerancja czy nieroztropna pobłażliwość? (Jerzy Mellibruda) Biblioteka tolerancji: Czy Kościół jest instytucją sprzyjającą uzależnieniom? (Anne Wilson Schaef)

4 5. Teksty czytelników: Za bardzo byłem tolerowany (Kazimierz Juszczak) VIII. Debata VI: Tolerancja między kobietami i mężczyznami Kobieta i mężczyzna w zaklętym kręgu inności (Anna Karoń Ostrowska) Jaśniejsza strona Polski (Elżbieta Radziszewska) Feminizujące katoliczki (Sebastian Duda) Matki, żony, kapłanki (Paweł Dybel) Biblioteka tolerancji: Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie roli kobiet mężczyzn w zapobieganiu konfliktom, ich rozwiązywaniu oraz budowaniu pokoju, 30 czerwca Teksty czytelników: Kobieta i mężczyzna jako temat mitologiczny (Katarzyna Pająk) IX. Debata VII: Tolerancja między mieszkańcami prowincji i metropolii Polska wieś poza zasadą tolerancji (Izabella Bukraba Rylska) O bezradności tolerancji (Barbara Fedyszak Radziejowska) Metropolia w miasteczku, miasteczko w metropolii (Wojciech Łukowski) Biblioteka tolerancji: Wielkomiejska wioska (Alberto Magnaghi) X. Debata VIII: Tolerancja wobec mniejszości narodowych i etnicznych Nawiązać do tradycji jagiellońskiej (ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski) Plamy na zielonej wyspie tolerancji (Lech M. Nijakowski) Coraz lepsze spotkanie z Innym (Bożena Szaynok) Biblioteka tolerancji: Co robi Europa dla swoich mniejszości? (Virginie Lamotte) Biblioteka tolerancji: Mniejszości i rozszerzenie Unii Europejskiej polityka różnorodności (Claire Guillardeau) XI. Debata IX: Tolerancja wobec osób homoseksualnych Niezdany test Turinga (Artur Sporniak) Nie leczenie, lecz tolerancja (Zbigniew Izdebski) Po pierwsze nie demonizować (Robert Biedroń) Biblioteka tolerancji: W sercu Boga jest miejsce dla homoseksualistów (Gérard Laverdure) Biblioteka tolerancji: List do Jezusa (Laurent McCutcheon) Teksty czytelników: Od edukacji do akceptacji (Barbara Kapturkiewicz) XII. Debata X: Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych Niepełnosprawni intelektualnie też chcą żyć (Anna Firkowska Mankiewicz) Historia naszej afirmacji (Piotr Pawłowski) Jak myślisz, tak działasz (Anna Brzezińska) Biblioteka tolerancji: Kultura, religia i niepełnosprawność XIII. Debata XI: Tolerancja wewnątrz Kościoła Katolickiego Symfonia czy kakofonia? (Zbigniew Nosowski)

5 2. Przegrana i dług (Paweł Kozacki OP) Nietolerancyjna tolerancja (Grzegorz Górny) Biblioteka tolerancji: Jak radzić sobie z konfliktem w Kościele? Teksty czytelników: We wspólnym Kościele (Barbara Kapturkiewicz) XIV. Debata XII: Tolerancja między zwolennikami i przeciwnikami aborcji Dzisiaj jest inaczej (s. Barbara Chyrowicz) Aborcja o co toczy się spór? (Jarosław Gowin) Aborcja i tolerancja (Wanda Nowicka) Biblioteka tolerancji: Katolicki paradoks aborcyjny (Alissa J. Rubin) XV. Autorzy

6 Andrzej Miszk Wprowadzenie do Debat "Polska tolerancja" Drodzy Państwo! Poniższy tekst proszę potraktować jako wprowadzenie do całości Debat Tezeusza. Znajdziecie tu informacje o sensie debat, ich adresatach, formule, nagrodach, partnerze i patronach medialnych, źródłach finansowania, kontakcie z moderatorem. Cele Debat Po pierwsze: uważamy, że dotychczasowy dominujący paradygmat radzenia sobie w Polsce z problemami pluralizmu i wielokulturowości, poprzez umacnianie własnych tożsamości i obronę interesów w antagonizmie, a nierzadko nieubłaganej wrogości wobec innych, jest głęboko destruktywny i degradujący, zarówno dla jednostek, jak i dla grup oraz całego społeczeństwa polskiego w integrującej się Europie i globalizującym się świecie. Chcemy spróbować wprowadzić do polskiej debaty publicznej inspirację i nadzieję zmiany dotychczasowego destruktywnego paradygmatu tworzenia wspólnoty, jej relacji wewnętrznych i zewnętrznych. Mówiąc prosto: mamy dość życia w Polsce, w której naszą codziennością, zwłaszcza w życiu publicznym, jest nierzadko wzajemna postawa pogardy, niechęci, wykluczenia, piętnowania, dyskryminacji, podejrzliwości, manipulacji, antagonizowania, a nawet symbolicznego likwidowania oponentów. Wierzymy, że Polska jako społeczeństwo dojrzewa do zmiany swojego wspólnototwórczego paradygmatu na bardziej dialogiczny i konsensualny, w którym nieunikniony konflikt i napięcie między różnymi grupami, stanowi życiodajne źródło nowej wiedzy i intensyfikacji wzajemnych relacji oraz znajdowania głębszych płaszczyzn porozumienia i sensowniejszych granic niewyniszczającej konfrontacji. Wierzymy w Polskę solidarną i bardziej tolerancyjną, której 5

7 fundamentem jest wzajemny szacunek państwa i grup dla wolności drugiego człowieka i przyjazna, choć niepozbawiona krytycyzmu, tolerancja dla jego szeroko pojętej odmienności. Wielokulturowość i pluralizm polskiego społeczeństwa, otwartego na przyjazne relacje z innymi narodami i kulturami, a jednocześnie rozwijającego swą niepowtarzalną tożsamość i tradycję, są źródłami naszej nadziei i wyzwaniem do budowania bardziej przyjaznej wspólnoty. Po drugie: pragniemy pokazać, że nikt nie ma monopolu na tolerancję, a postawa podejrzliwości i niechęci wobec autentycznej tolerancji jest nieuzasadniona w środowiskach chrześcijańskich i katolickich. Tolerancja w Polsce wydaje się być wciąż słabo rozumiana i niejednokrotnie manipulacyjnie praktykowana ze szkodą dla jej rzeczników, oponentów oraz pośrednio nas wszystkich. Co przez to rozumiemy? Z jednej strony wydaje się, że część środowisk lewicy, zwłaszcza homoseksualnych, pragnie uczynić z tolerancji wehikuł uniwersalizujący własną partykularną ideową agendę i chce, aby bezwarunkowa akceptacja pewnych postaw i praw stała się głównym, a nawet jedynym kryterium bycia człowiekiem i środowiskiem tolerancyjnym. Z drugiej strony część polskiej prawicy i nurtów tradycyjnego katolicyzmu jest sceptyczna wobec tolerancji, ponieważ uważa, że jest ona jedynie rodzajem zakamuflowanego totalitaryzmu środowisk laickich i lewicowych. A jednocześni uważa się, że akceptacja tolerancji jako ważnej normy etycznej byłaby zdradą wierności Prawdzie objawionej i sprzeczna z pewną autorytarną koncepcją relacji społecznych i światopoglądowych, która domaga się, aby poganie (inni) wpierw się nawrócili, aby ich zacząć tolerować, albo toleruje się ich jako "zło konieczne" i przejściowe. Obie te postawy, choć zawierają cenne intuicje tolerancji i możliwych manipulacji jej znaczeniem wydają nam się zbyt jednostronne i wymagają pełniejszego, bardziej zniuansowanego ujęcia, które chcemy podczas Debat wspólnie odnaleźć. Po trzecie: chcemy pogłębić i rozwinąć pozytywne rozumienie i praktykowanie tolerancji. Wydaje się, że współcześnie nastąpił wyraźny awans znaczeniowy samego pojęcia tolerancja i praktyk z nią związanych. To znaczy historyczny negatywny sens tolerancji jako wytrwałego znoszenia się różnych grup wyznaniowych w imię pokoju społecznego ulega, zwłaszcza od drugiej połowy XX wieku wyraźnemu upozytywnieniu i rozszerza swój zakres. Według nas współczesna tolerancja staje się spadkobierczynią Tomaszowej caritas i przybiera w postchrześcijańskim świecie Zachodu formę zsekularyzowanej miłości społecznej bliźniego obejmującej stopniowo nieomal wszystkie dziedziny społecznych i kulturowych napięć na tle różnic miedzy jednostkami i grupami. Tolerancja staje się jednym z imion trudnej miłości o charakterze nieseksualnym: akceptacji, szacunku wobec tych, którzy jako radykalnie inni są dla nas wyzwaniem moralnym, psychologicznym, tożsamościowym itp., i których nie potrafimy lub nie chcemy spontanicznie kochać, akceptować i szanować. Akceptujemy ten znaczeniowy awans tolerancji jako ważny fakt społeczny i kulturowy współczesności, i szukamy szans dialogu między chrześcijanami a środowiskami laickimi i inaczej wierzącymi, aby znaleźć pozytywny konsensus budowania pluralistycznej wspólnoty ocalającej odmienne tożsamości i wzbogacającej się poprzez wzajemny dialog, a niekiedy konfrontację. 6

8 Po czwarte: Pragniemy odnaleźć granice tolerancji, jako istotny wymiar jej autentycznego sensu i tamę wobec praktyk manipulacyjnego jej używania. Tolerancja nie jest bezwarunkową akceptacją każdej postawy i zachowania, ani też nie jest obojętnością i biernością wobec kogokolwiek. Źródłem tolerancji jest bezwarunkowa akceptacja każdego człowieka w jego i jej istnieniu, właśnie i tylko dlatego, bo jest ludzką istotą godną naszej miłości, szacunku i wsparcia. Jeśli akceptujemy czyjąś odmienność wierzeń, poglądów, pochodzenia etnicznego i rasowego, sytuacji zdrowotnej, kondycji materialnej, statusu wykształcenia, preferencji seksualnych, odmienności płci, itd. to, choć nieraz to trudne, czynimy to w imię tej źródłowej tolerancji człowieka, jako istoty ludzkiej. Granice tolerancji stanowią postawy i zachowania sprzeczne z normami moralnymi odnajdowanymi we wnętrzu naszych sumień i etycznych konsensach wspólnot, do których należymy. Odnalezienie pozytywnego sensu granic tolerancji i zgody na nieuniknione napięcia pomiędzy trudną akceptacją drugiego człowieka (również siebie), a bolesną niezgodą na zło, które czyni (również moje) stanowi istotny wymiar naszych poszukiwań. Nie wiemy jaki kształt i treść "polskiej (nie?)tolerancji" wyłoni się z całości 13 Debat. Ostatecznie zadecydują o tym teksty Autorów i Autorek oraz nasze dyskusje. Nie jesteśmy naiwni. Być może okaże się, że tolerancja w Polsce jest jedynie mrzonką, pijarem i walką partykularnych ideowych agend różnych środowisk, czymś zbyt delikatnym i kruchym, by stać się ważną normą i wymiarem społecznego i kulturowego życia w Polsce. Jesteśmy przygotowani też na porażkę, jeśli paradygmat destruktywnych konfliktów okaże się jednak dominujący w Polsce i dostrzeżemy to w trakcie Debat. A może tym, czego szukamy nie będzie tolerancja, ale zupełnie nowe ujęcie społecznych relacji, coś dotąd słabo rozpoznawalnego, ale od niej ważniejszego? Debaty o tolerancji są podróżą w nieznane rejony polskiej nieświadomości i szansą na wzbogacenie samoświadomości Polaków. Zapraszamy Was do podjęcia ryzyka tej ekscytującej przygody rodzącej możliwą przemianę społeczno kulturową na większą skalę. Dla kogo robimy Debaty? Dla Was. Dla Polski. Dla Europy. Dla świata. Dla każdego człowieka dobrej woli, który chce z nami przeżyć piękną i trudną przygodę tolerancji. Nie lęka się myśleć, rozmawiać, mieć własne zdanie, jest otwarty na zmianę punktu widzenia i dostrzeganie innych. Wierzymy, że udział w Debatach, zwłaszcza aktywny i regularny, może wspomóc w każdym człowieku potencjał stawania się kimś lepszym i zdobyć unikalną wiedzę o obecnym szczególnym momencie historyczno kulturowym Polski i świata. Z kim robimy Debaty? Tezeusz jako Fundacja i portal zatrudnia w różnej formie do Debat ok. 50 osób: pisarzy, publicystów, informatyków, grafików, redaktorów, korektorów, lektorów, tłumaczy. Naszym głównym partnerem jest Laboratorium Więzi, kierowane przez Zbigniewa Nosowskiego: pomagają nam merytorycznie, personalnie, organizacyjnie i promocyjnie. Zamierzają też stworzyć specjalny numer Więzi o 7

9 tolerancji. Nasi patroni medialni to: Rzeczpospolita (co tydzień publikują wybrane teksty z Debat wersji papierowej, i całość materiałów w sekcji on line: ), Polskie Radio Program I (Jedynka), która chce raz w tygodniu przez trzy miesiące tworzyć audycję korzystające z tematów i autorów tekstów do Debat, Tygodnik Powszechny będzie publikował wybrane teksty u siebie, Telewizja Polska Kraków zrobi różnoraki materiał informacyjny i publicystyczny w oparciu o Debaty, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie rozpropaguje Debaty w swoim środowisku akademickim. Jednak najważniejszym naszym partnerem są Czytelnicy, a zwłaszcza aktywni Uczestnicy i Uczestniczki Debat: w dużym stopniu to od Was zależy, czy ten włożony niemały trud okaże się w dostatecznym stopniu inspirujący i prowokujący, byście chcieli wraz z nami zmierzyć się z kwestią tolerancji w całym bogactwie jej odniesień. Kto nam pomaga finansowo? Debaty Tezeusza Polska Tolerancja są dofinanswywane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) w ok. 90%. Całość projektu ma wartość ok. 105 tys. zł. Uznano nasz projekt za bardzo obiecujący dla budowy społeczeństwa obywatelskiego, nowatorsko wykorzystujący Sieć i promujący równość szans różnych środowisk. W szerszym kontekście stoi za tym Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, które w ramach umów akcesyjnych z Unią Europejską przeznacza określone środki na budowę społeczeństwa obywatelskiego. Jest to projekt non profit, czyli nie zarabiamy na nim jako Fundacja. Programowo, instytucjonalnie i personalnie nie jesteśmy zależni od żadnej partii politycznej, instytucji rządowej, organizacji religijnej, grupy biznesu, czy wpływowego medium. Nikt nie podpowiada nam pytań, tematów, listy zapraszanych Autorów, itp. To jest nasz w pełni nasz autorski program jako Fundacji Tezeusz, który realizujemy zupełnie swobodnie, zobowiązani jedynie wobec grantodawcy do solidnego jego przeprowadzenia i uczciwego finansowego rozliczenia. Formuła Debat Polska Tolerancja to cykl 12 tematycznych debat internetowych w portalu Tezeusz.pl i innych miejscach w Sieci, oraz ich mutacji w prasie, radiu i telewizji. Debaty rozpoczynają się w każdy poniedziałek i trwają tak długo, jak długo Dyskutanci będą rozmawiać. Moderator podsumowuje tekstem i audiowizualnie każdą debatę po ok. 5 dniach od jej rozpoczęcia. Zapraszamy najlepszych. Teksty inicjujące każdą debatę (3 4) piszą zapraszani przez nas Autorzy i Autorki, eksperci w danej dziedzinie, reprezentujący szerokie spektrum światopoglądowe i osoby publicznie rozpoznawalne. Przed napisaniem tekstu Autorzy i Autorki otrzymuję od nas zestaw pytań i prosimy ich o uwzględnienie ich (przynajmniej niektórych) podczas pisania tekstu. Zestaw pytań do wszystkich debat jest jawny dla wszystkich i zamieszczony na stronie Tezeusz.pl i innych miejscach w Sieci, m.in. Obok wypowiedzi znanych 8

10 ekspertów publikujemy też teksty a nadesłane od Czytelników, które uznaliśmy za godne uwagi. Każdej debacie towarzyszy tłumaczenie cennego tekstu obcojęzycznego odnoszącego się do konkretnego tematu i wprowadzającego szerszą zagraniczną perspektywę. Tekstów ekspertów i tłumaczeń można też słuchać w formie audio. Nie cenzurujemy w żadnym stopniu wypowiedzi Autorów i Autorek tekstów wprowadzający do Debat odnoszących się krytycznie wobec Kościoła, katolicyzmu czy chrześcijaństwa: gwarantujemy im pełną swobodę wypowiedzi. W pełni akceptujemy też teksty krytyczne wobec tolerancji, czy reprezentujące zupełnie inne jej ujęcie niż nasze, jako gospodarzy. Ten bogaty materiał jest inspiracją dla komentarzy i dyskusji poniżej tekstów: Wasze komentarze pisane pod jednym tekstem będą się ukazywać jednocześnie pod wszystkimi tekstami, aby dyskutujący i czytelnicy mieli natychmiastowy wgląd w całość debaty, jak podczas debat w realu. Jako moderator będę czuwał, żeby podczas dyskusji nie przekraczano zwyczajowych granic kulturalnej dyskusji. Może być ostro, ale bez chamstwa i poniżania oponentów. Na Autorów i Autorek najaktywniejszych i piszących najciekawsze komentarze lub teksty wokół każdej debaty czekają cenne nagrody książkowe: nagrodzeni będą mogli sami wybrać książki w kwocie ok. 70 zł. Nagrody przyznaje moderator: można je zdobywać wielokrotnie podczas cyklu debat, na ogólną kwotę ok. 900 zł. Co tydzień będę ogłaszał nazwisko osoby nagrodzonej. Ponadto, najaktywniejszym dyskutantom zfinansujemy przyjazd i jednodniowy pobyt w Warszawie na podsumowującej debacie stacjonarnej 13 grudnia br. Dotychczasowi blogerzy i komentarzy Blogów Tezeusza mają na stronie Debat te same loginy, a dyskutanci nowi mogą szybko i łatwo zarejestrować się na Debatach, aby komentować. Jeśli jakieś medium, chciałoby skorzystać z naszych tekstów: można publikować ich skróty (ok. 20 % objętości) z podaniem linku do tekstu oryginalnego w Tezeusz.pl. W przypadku chęci publikacji całości któregoś z tekstów, prosimy o kontakt z Redakcją Tezeusza. W jakichkolwiek sprawach związanych z Debatami możecie się kontaktować albo wprost ze mną, jako moderatorem: albo pisać na adres Redakcji: Życzę Wam owocnego udziału w Debatach Tezeusza Polska Tolerancja. Andrzej Miszk koordynator projektu i moderator Debat Polska Tolerancja 9

11 Andrzej Miszk Pytania do debat Przedstawiam Wam listę i terminarz Debat Tezeusza z pytaniami, które przesyłamy jako kierunkowe sugestie dla zapraszanych przez nas autorów i autorek. Ambitnych i zdolnych, choć jeszcze mniej znanych, zapraszamy do zmierzenia się z tymi pytaniami i nadsyłania nam również swoich tekstów. Może Wasze teksty okażą się ciekawsze niż teksty ekspertów? Tematy, terminy i pytania do tekstów wprowadzających do debat I. Źródła i kondycja polskiej tolerancji Debata wprowadzająca 6 września II. Tolerancja w świecie polityki 13 września III. Tolerancja społeczna: ubodzy i bogaci, słabiej wykształceni i wysoko wykształceni 20 września IV. Tolerancja religijna i światopoglądowa 27 września V. Tolerancja wobec osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, itp. 4 października VI. Tolerancja między osobami odmiennej płci: kobiety i mężczyźni 11 października VII. Tolerancja między wsią (prowincją) a miastem (metropolią) 18 października VIII. Tolerancja wobec mniejszości narodowych i etnicznych 25 października IX. Tolerancja wobec osób o innej orientacji seksualnej 8 listopada X. Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych 15 listopada XI. Tolerancja wewnątrz Kościoła katolickiego 22 listopada XII. Tolerancja między zwolennikami i przeciwnikami aborcji 29 listopada. XIII. Polska tolerancja stacjonarna debata podsumowująca Kraków 13 grudnia 10

12 Pytania do autorów i autorek piszących teksty wprowadzające do Debat I. Źródła i kondycja polskiej tolerancji Debata wprowadzająca 6 września Pytania, na które szukamy odpowiedzi: 1. Jakie są źródła kulturowe i religijne tolerancji w Polsce? 2. Jakie koncepcje i praktyki tolerancji dominują współcześnie? 3. Czy koncepcje i praktyki tolerancji na w zachodniej Europie powinny być standardem dla polskiej tolerancji? Jakie są ich mocne i słabe strony? 4. Polska chlubi się tradycją tolerancji. Dzisiaj jednak to słowo stało się przedmiotem sporów ideologicznych. Czy istnieje możliwość uzyskania w dyskursie publicznym zgody co do rozumienia tolerancji i jej znaczenia w życiu społecznym? 5. Czy Polska jest społeczeństwem zasadniczo tolerancyjnym czy nietolerancyjnym? W jakim sensie 6. Jakie są największe trudności i wyzwania dla polskiej tolerancji? 7. Jakie są granice tolerancji? Pod jakimi warunkami pewne postawy i grupy społeczne mogą być ze słusznych moralnych czy/i prawnych racji nietolerowane? 8. Czy polski katolicyzm, jako dominująca formacja religijno kulturowa Polaków sprzyja lub nie sprzyja polskiej tolerancji i w jakim stopniu? 9. Jakie działania warto i trzeba podjąć, by Polska stawała się społeczeństwem bardziej tolerancyjnym? II. Tolerancja w świecie polityki 13 września Pytania, na które szukamy odpowiedzi: 1. Czy polityka w ogóle, a polska polityka w szczególności może być bardziej tolerancyjna? 2. Czy kategoria tolerancji tak jaką ją rozumie autor(ka) jest ważną częścią uprawianej w Polsce polityki i normatywnym rysem jej standardów, czy przeciwnie wartością i praktyką marginalną w polityce, której używa się głównie w celach wizerunkowych? 3. Jakie są kulturowe źródła dominującego w Polsce uprawiania polityki poprzez antagonizowanie tzw. tożsamości plemiennych zwolenników przeciwstawnych ugrupowań? 4. Czy polityka, w której ważną częścią standardu byłaby tolerancja wobec ideowego i politycznego przeciwnika, jest w Polsce w ogóle możliwa? Czy miałaby zdolność mobilizowania elektoratów? 11

13 5. Czy wysoki stopień konfliktu politycznego w Polsce ostatnich 5 lat, podtrzymywany i niejako zwielokrotniany przez media poszukujące newsowej dramaturgii ma wpływ na kondycję polskiej tolerancji? A jeśli tak, to jaki? 6. Czy jest możliwa zmiana paradygmatu uprawiania polityki, zwłaszcza w Polsce, z brutalnej walki dążącej nieomal do eliminacji politycznej i symbolicznej przeciwnika, na paradygmat bardziej dialogiczny i tolerancyjny, w których odmienne ugrupowania szukają dobrych kompromisów dla dobra wspólnego Polski i Europy? III. Tolerancja społeczna: ubodzy i bogaci, słabiej wykształceni i wysoko wykształceni 20 września Pytania, na które szukamy odpowiedzi: 1. Czy wysokość zarobków i majątek oraz poziom wykształcenia generują w Polsce duże napięcia społeczne? Jeśli tak, jak one się przejawiają? Czy pojawiające się w tej dziedzinie problemy można analizować pod kątem tolerancji? 2. Dla jakich grup społecznych branych pod kątem pozycji materialnej i poziomu wykształcenia tolerancja jest ważną wartością i dlaczego? 3. Kto ma większy problem z tolerancją i dlaczego: biedni wobec zamożnych, czy zamożni wobec biednych? Wysoko wykształceni wobec nisko wykształconych, czy odwrotnie? 4. Czy Polacy zamożni i wysoko wykształceni pogardzają mniej zasobnymi i słabiej wykształconymi rodakami, czy przeciwnie patrzą na nich z życzliwym współczuciem i chęcią pomocy, czy obojętnością, a może radością, że nie są w ich sytuacji? 5. Jak Polacy odnoszą się do osób w skrajnym ubóstwie: bezdomnych, trwale bezrobotnych, osób żyjących z zapomóg, niskich rent, itp.? 6. Dlaczego ludzie zamożni w Polsce wydają się być nielubiani i podejrzewani o nieuczciwość, po prostu nietolerowani, przez szerokie kręgi społeczne? 7. Przed jakimi wyzwaniami, trudnościami i szansami staje polska tolerancja w kontekście konfliktów i napięć między grupami o istotnych różnicach w statucie materialnym i poziomie wykształcenia? IV. Tolerancja religijna i światopoglądowa 27 września Pytania, na które szukamy odpowiedzi: 1. Czy Polska jest krajem tolerancyjnym religijnie i światopoglądowo? 2. Czy, a jeśli tak, to jakie są istotne różnice między katolicką, czy chrześcijańską koncepcją tolerancji a jej rozumieniem przez laicki humanizm? 12

14 3. Jakie największe wyzwania i trudności stoją przed polską tolerancją w zakresie wolności religijnej i światopoglądowej? 4. Czy Kościół katolicki, jako dominująca religijnie i kulturowo formacja światopoglądowa Polaków, jest promotorem tolerancji czy przeszkodą dla niej? 5. Dlaczego tak często sami katolicy, którzy stanowią większość w Polsce czują się często nietolerowani, a nawet dyskryminowani? 6. Czy mniejszości religijne i światopoglądowe w Polsce: protestanci, Żydzi, muzułmanie, agnostycy, niewierzący, niepraktykujący katolicy, są rzeczywiście tolerowane? 7. Czy tolerancja w Polsce jest istotną wartością i częścią składową wyznawanych religii i światopoglądów? 8. Jakie są granice tolerancji religijnej i światopoglądowej? Jak tolerować tych, którzy według nas wyznają wartości i praktykują to, co uważamy za błędne, a nawet moralnie złe? 9. Czy mają rację ci, którzy twierdzą, że każda religia, zwłaszcza monoteistyczna, która uważa, że dysponuje uprzywilejowanym dostępem do prawdy, jest istotowo nietolerancyjna? 10. Czy polskie prawo, zwłaszcza Konstytucja RP, dobrze chroni wolności religijnej i światopoglądowej w Polsce? 11. Jakie perspektywy rysują się przed polską tolerancją w zakresie różnic religijnych i światopoglądowych w perspektywie globalizacji, jednoczącej się Europy, bogacenia się społeczeństwa polskiego i wzrostu jego wykształcenia? V. Tolerancja wobec osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, itp. 4 października Pytania, na które szukamy odpowiedzi: 1. Jak Polacy tolerują osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, hazardu, itp.? 2. Czy istnieje wyraźna różnica między tolerancją lub jej brakiem wobec osób uzależnionych, które nie przekraczają prawa, a tymi, które z powodu uzależnienia przekroczyły prawo? 3. O jakich rodzajach tolerancji można mówić w kontekście postaw wobec osób uzależnionych? Czy jest to tolerancja pobłażliwa, czy z konieczności, czy z pogardy dla słabości, czy współczująca, bo większość społeczeństwa też ma kłopot z różnorakimi uzależnieniami, np. od tytoniu, leków, telewizji, Internetu, zakupów, itp.? 4. Przed kilkunastu laty głośne były w Polsce spory wywołane lokalizacją ośrodków dla narkomanach i osób zarażonych wirusem HIV. Obecnie wydaje się spokojniej. Czy nastąpiła zmiana postaw społecznych? A może wtedy media wyolbrzymiały ten problem? 5. Jak postrzegają siebie i jak się czują osoby uzależnione? Czy mają one kłopot z tolerowaniem przedstawicieli tzw. normalnej większości, która nie ma poważnych kłopotów z uzależnieniami? 13

15 6. Czy coraz większe dyscyplinowanie palaczy, również w Polsce, jest wyrazem rosnącej dbałości Polaków o swoje zdrowie i samopoczucie, czy też jest to przejaw nietolerancji wobec osób, które w jakikolwiek sposób, mogą być uznane za szkodliwe dla innych? 7. Dlaczego Polacy zdecydowanie łatwiej akceptują spożywanie alkoholu, niż tzw. miękkich narkotyków, jak marihuana, które według opinii części ekspertów są podobno są mniej szkodliwe niż alkohol? 8. Co warto robić, aby przeciwdziałając uzależnieniom, jednocześnie tworzyć w Polsce klimat współczucia, pomocy i zrozumienia dla osób uzależnionych? VI. Tolerancja między osobami o odmiennej płci kobiety i mężczyźni 11 października Pytania, na które szukamy odpowiedzi: 1. Czy Polska jest krajem równych szans dla kobiet i mężczyzn? 2. Z jakimi największymi wyzwaniami i trudnościami spotyka się wzajemna relacja kobiet i mężczyzn? 3. Czy Polacy, zarówno mężczyźni i kobiety, tolerują kobiety biorące udział w życiu publicznym, zwłaszcza zajmując eksponowane stanowiska w polityce, biznesie, kulturze, życiu akademickim, itp.? 4. Jakie obecnie paradygmaty kobiet w Polsce są dominujące: matka Polka, zapracowana gospodyni domowamatka kobieta pracująca, samorealizująca się singielka, czy jeszcze inne? 5. Co kobiety najmniej akceptują w polskich mężczyznach i dlaczego? I odwrotnie: co mężczyźni najmniej akceptują w polskich kobietach i dlaczego? 6. Jakie rozwiązania prawne, polityczne i zwyczajowe, jeszcze nie funkcjonujące w Polsce, sprzyjałyby lepiej równości kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, zawodowym, rodzinnym i prywatnym? 7. Jakie szczególne wartości, poza zwiększeniem równości płci, mogłyby wnieść kobiety, gdyby szerzej niż dotąd uczestniczyły w życiu publicznych, akademickim i biznesowym w Polsce? 8. Czy rola i pozycja kobiet w polskich wspólnotach religijnych, zwłaszcza w Kościele katolickim, w pełni odpowiada ich aspiracjom i potrzebom? Jakie zmiany są tu możliwe i potrzebne? VII. Tolerancja między mieszkańcami prowincji a metropolii 18 października Pytania, na które szukamy odpowiedzi: 1. Czy wieś i miasto stanowią we współczesnej Polsce ważne socjologicznie i kulturowo kategorie różnicujące? Czy może istotniejsze są podziały na tzw. Polskę A, B i C? Czy można mówić o Polsce prowincjonalnej i Polsce centralnej (wielkich miejskich skupiskach takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, itp.) 14

16 2. Jakie są najważniejsze napięcia między Polską prowincjonalną a Polską centralną? Jaki jest poziom wzajemnej tolerancji między Polakami mieszkającymi na wsi i w małych miasteczkach a Polakami mieszkającymi w dużych aglomeracjach? 3. Czy mieszkańcy metropolii przeprowadzający się na prowincję, by żyć bardziej spokojnie i ekologicznie, a zarabiający wciąż w metropoliach, integrują się z mieszkańcami wsi? Czy są tam akceptowani, tolerowani i czy wnoszą jakiś wkład w społeczności lokalne? 4. Czy mieszkańcy wsi i szerzej prowincji, migrujący na stałe i lub tymczasowo do metropolii w celach zarobkowych lub/i edukacyjno kulturalnych mają trudności z integracją z mieszkańcami metropolii, czy są przez nich akceptowani? 5. Czy dzięki procesom modernizacji i integracji europejskiej przepaść między polską wsią (prowincją) a miastem (metropolią) maleje? 6. Jakie wartości i postawy mieszkańców z prowincji warte są ocalenia i rozwijania, a jednocześnie czynią ich mieszkańców bardziej otwartymi na pozytywne wartości modernizacyjny wynikające z globalizacji, w tym tolerancji wobec narastającego pluralizmu nowoczesnych społeczeństw? 7. Jakie są najbardziej efektywne wspólne płaszczyzny wymiany i dialogu między kulturami prowincji i metropolii, dzięki której mieszkańcy wsi i miast mogą lepiej siebie poznawać, akceptować i wzajemnie wzbogacać? 8. Jaki konflikty i napięcia między wsią (prowincją) i miastem (metropolią) mają charakter strukturalny, najbardziej trwały czy są po prostu dyskryminujące i niesprawiedliwe dla mieszkańców wsi (prowincji)? VIII. Tolerancja wobec mniejszości narodowych i etnicznych 25 października Pytania, na które szukamy odpowiedzi: 1. Czy Polacy są społeczeństwem tolerancyjnym wobec mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających na stałe lub tymczasowo w Polsce? 2. Czy antysemityzm w jakiejkolwiek formie jest istotnym problemem w Polsce? Jakie grupy społeczne mają największe antysemickie pokusy i z czego to wynika? 3. Czy Polska daje prawne i faktyczne możliwości integracji osobom innej narodowości przybywającym do naszego kraju w celach zarobkowych, edukacyjnych czy po prostu jako uchodźcy polityczni czy ekonomiczni? 4. Z jakimi największymi trudnościami i barierami spotykają się w Polsce przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych? 5. Czy Polacy chętnie wchodzą w związki małżeńskie i rodzinne z osobami o innej narodowości, rasie, kolorze skóry, przynależności państwowej? 6. Czy w porównaniu ze społeczeństwami w innych krajach Europy Polacy są mniej lub bardziej tolerancyjni wobec swoich mniejszości narodowych i etnicznych? 15

Etyka dla nauczycieli

Etyka dla nauczycieli Magdalena Środa Etyka dla nauczycieli Publikacja została sfinansowana ze środków Fundacji im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce Magdalena Środa etyczka, filozofka, publicystka, feministka;

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Zdjęcie na okładce: Afganistan, Kabul, 2008 r. Mieszkaniec Kabulu z córką kupują klatkę z ptakiem na Kuczi Morohan (Ulicy Ptaków),

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Równość płci. temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek. Fundacja Partners Polska

Równość płci. temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek. Fundacja Partners Polska Równość płci temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek Fundacja Partners Polska Warszawa 2004 Redakcja: Maja Branka, Maciej Tański Przekład: Tadeusz Baszniak Projekt graficzny: Stefan Brzostkowski

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej BerlYiongy O PUBLIKACJI Publikacja Zasady Yogyakarty jest polskim przekładem deklaracji uchwalonej przez grupę ekspertów z 25 krajów podczas konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim

Abp Michalik 10 lat na czele KEP str. 2. 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II. 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 3 Akcja Caritas: Rodziny polskie rodzinom ukraińskim 15 Benedykt XVI wspomina Jana Pawła II 23 Papież jest człowiekiem jak wszyscy wywiad Franciszka dla Corriere della Sera www.kai.pl www.ekai.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Jerzy Nowocień AWF Warszawa Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Wprowadzenie Pojęcie tolerancji jest rozumiane np. w naukach społecznych, jako liberalny stosunek człowieka do zachowań

Bardziej szczegółowo

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice www.kana.gliwice.pl www.intereol.net info@intereol.net Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.v. CJD Maximiliansau

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE STOWARZYSZENIE LAMBDA SZCZECIN R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH

Bardziej szczegółowo

Mało nas, coraz mniej

Mało nas, coraz mniej Polsce wciąż brakuje pomysłu na politykę prorodzinną Mało nas, coraz mniej Tomaz Gołąb Fot. Tomasz Gołąb Fot. Artur Stelmasiak Co ósma rodzina w Polsce żyje na granicy minimum egzystencji. Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Kościoły mówią NIE przemocy wobec kobiet

Kościoły mówią NIE przemocy wobec kobiet Światowa Federacja Luterańska Departament Misji i Rozwoju Komisji ds. Kobiet w Kościele i Społeczeństwie Kościoły mówią NIE przemocy wobec kobiet Plan działania dla Kościołów Tłumaczenie: Agnieszka Godfrejow-Tarnogórska

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014

Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Przegląd Socjalistyczny 1-2/2014 Z teki Jana Stępnia -1- - 2 - nr 1-2 (44-45) / 2014 styczeń-czerwiec 2014 roku www.przeglad-socjalistyczny.pl - 3 - Seria wydawnicza Przeglądu Socjalistycznego Demokracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 spis treści WSTĘP... 3 PATRIOTA, CZYLI KTO? Lech Wałęsa Nie ma patriotów lepszych czy gorszych... 4 Krystyna Skarżyńska Gorące emocje i

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Raport otwarcia jako raport otwarty. Piotr Frączak, Kuba Wygnański

Raport otwarcia jako raport otwarty. Piotr Frączak, Kuba Wygnański Raport otwarcia jako raport otwarty Piotr Frączak, Kuba Wygnański Pierwotnie publikacja, którą Państwo otrzymujecie, miała jedynie zebrać garść dostępnych obecnie faktów na temat kondycji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Polska Akcja Humanitarna 2009 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo