Szkice Humanistyczne tom XIII, nr 4 (vol. 33)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkice Humanistyczne tom XIII, nr 4 (vol. 33)"

Transkrypt

1 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego ISSN Kwartalnik Szkice Humanistyczne tom XIII, nr 4 (vol. 33) Wydawnictwo OSW Olsztyn 2013

2 Recenzenci Tom XIII, nr 1, 2-3, 4/2013 Janusz Heller, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Jan Kłobukowski, Henryk Kostyra, Małgorzata Kuśmierczyk, Irena Maniecka-Bryła, Mariola Marczak, Jan Papież, Andrzej Papuziński, Roman Sapeńko, Marian Szarmach, Beata Tarnowska, Aleksandra Truszczyńska, Jan Waskan, Jacek Wojnicki, Zdzisław Wołk, Zbigniew Wójcik, Arkadiusz Zawadowski Kolegium Redakcyjne prof. Zbigniew HULL (red. naczelny), dr Małgorzata KUŚMIERCZYK (sekretarz redakcji), mgr Elżbieta BUDNIK Rada Programowa Helena CIA ŻELA (Warszawa), Józef GÓRNIEWICZ (Olsztyn), Svietlana KONYUSHENKO (Kaliningrad), Jan KUROWICKI (Jelenia Góra), Józef LIPIEC (Kraków), Walery L. OBUCHOW (Sankt Petersburg), Andrzej PAWŁUCKI (Gdańsk), Andrzej RADZIEWICZ-WINNICKI (Katowice), Jacek RA B (Gliwice), Renate SEEBAUER (Wiedeń), Helen SIMONS (Southampton), Maria SZYSZKOWSKA (Warszawa), Włodzimierz TYBURSKI (Toruń) Projekt okładki Monika Przeździecka Redaktor językowy mgr Ewa Hopfer Redaktor statystyczny dr Mariusz Wawrzyniak Redaktorzy tematyczni prof. Janusz Czerwiński, prof. Mieczysław Jagłowski, dr n. med. Leonard Januszko, dr hab. Danuta Wajsprych prof. OSW, prof. Waldemar Żebrowski Streszczenia w języku angielskim (tłumaczenie i weryfikacja) Małgorzata i Jeffrey Taylor Copyright by Olsztyńska Szkoła Wyższa 2013 Adres Redakcji: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego ul. Bydgoska Olsztyn tel. (fax) Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Kwartalnik w wersji on-line, regulamin publikowania prac i wzór arkusza recenzyjnego znajdują się na stronie: szkicehumanistyczne.osw.olsztyn.pl

3 SPIS TREŚCI OD REDAKTORA... 7 Wspomnienie pośmiertne Profesor Jerzy Król ( )... 9 FILOZOFICZNE I PEDAGOGICZNE PROBLEMY EDUKACJI I WYCHOWANIA Klaudyna Bociek Kształtowanie tożsamości indywidualnej człowieka w kulturze afirmacji różnicy. Etyka autentyczności Charlesa Taylora (Formation of individual identity in the affirmation of difference culture. Charles Taylor s ethics of authenticity) Danuta Wajsprych Separacja jako warunek możliwości zaistnienia dobra. Konteksty Tischnerowskie (Separation as a condition for the possibility of the existence of the good) Andrzej Bałandynowicz Filozofia probacji a edukacja do zawodu terapeuty probacyjnego szansą humanizowania systemu egzo- i makrospołecznego na poziomie lokalnej demokracji normatywnej (The philosophy of probation and educating probation therapists as a chance to humanise the exo and macro-social systems at the level of the local normative democracy) 47 Justyna Siemionow Instytucja resocjalizacyjna dla nieletnich jako część społeczności lokalnej możliwości współpracy oraz podejmowania działań edukacyjnych. Analiza na wybranym przykładzie (Rehabilitation institution for juveniles as part of local community possibility for cooperation and educational action. Analysis on chosen example) Anna Cisińska Organizacja wakacyjnej opieki nad dziećmi przez samorząd Łodzi w okresie międzywojennym (Organization of holiday childcare by government of Lodz in interwar period) Joanna Rutkowiak Horyzonty rozwoju regionów a edukacyjne inicjatywy lokalne (The horizons for regional development and local educational initiatives) HISTORIA, POLITOLOGIA, TEORIA KULTURY Andrzej Ga siorowski Z dziejów kontaktów polsko-pruskich (From the Polish Prussian relations history) Katarzyna Walczuk Fenomen ruchu pamiętnikarskiego w Polsce powstanie i upadek organizacji pamiętnikarskich (The phenomenon of the diary movement rise and fall of the diary associations) Jerzy Urniaż, Marzena Jurgielewicz-Urniaż Rozwój sportu na Warmii i Mazurach latach (w kontekście Uchwały BP PZPR z r.) (Development of sport in Warmia and Mazury, , in context of BP PZPR resolution from ) Waldemar Żebrowski Parlamentarno-komitetowy system polityczny Szwajcarii (Parliamentarycommittee political system of Switzerland)

4 4 Spis treści Joanna Jezierska Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku jako przykład instytucji pozarządowej działającej na rzecz budowania współpracy w środowisku lokalnym. Możliwości współpracy, rozwoju, podejmowania działań w kontekście szeroko rozumianej edukacji (The PCK Crisis Intervention Centre in Gdańsk as an example of a non-governmental organisation working to support the cooperation in the local environment. The possibility of cooperation, development and taking steps to develop education) Olga Śmiechowicz Wyzwolenie od antyku wpływy komedii staroattyckiej na dramat Aristophanes at Oxford (Liberation form Antiquity the influence of the Old Greek Comedy on the drama Aristophanes at Oxford) Jerzy Nikitorowicz Kultura z perspektywy akulturacji i integracji międzykulturowej (Culture from the perspective of acculturation and intercultural integration) Elżbieta Michałowska Subkultura emo w ponowoczesnym świecie (Emo subculture in the postmodern world) TURYSTYKA I SPORT Marta Kamel, Ewa Malchrowicz-Mośko, Szymon Czajkowski Uczestnictwo w kulturze poprzez turystykę na przykładzie Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (The TRAKT Centre for Cultural Tourism as an example of participation in culture through tourism) Marta Kamel, Marek Piasta Turystyka filmowa zmiany na rynku turystycznym w Polsce (Film tourism changes in tourism market in Poland) Karolina Buczkowska, Ewa Malchrowicz-Mośko Turystyka kulturowa sportu (Cultural tourism of sports) Rafał Warżała Fluktuacje rynku turystycznego Warmii i Mazur w latach (Fluctuation of tourist industry in Warmia and Mazury between ) Aneta Anna Omelan, Robert Podstawski Miejsce turystyki w teorii zdrowego stylu życia (Tourism and the theory of a healthy lifestyle) Bartosz Molik Kierunki rozwoju sportu paraolimpijskiego w Polsce i na świecie (New directions in the development of paraolympic sports) Bernadeta Bobińska, Joanna Ciborska, Jan Kłobukowski Dieta białkowa aktywnych fizycznie ludzi (Protein diet for physically active people) Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH Justyna Siemionow Pedagogika cyrku jako alternatywny nurt w resocjalizacji nieletnich w ocenie wychowawców wybranej instytucji opiekuńczo-wychowawczej (The pedagogy of the circus as the alternative current in the social rehabilitation of juveniles in the assessment of class tutors of the chosen institution) Kamila Zdanowicz-Kucharczyk Wsparcie rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju autyzm, zespół Aspergera w codziennych trudnościach. Wskazówki pracy dla studenta-wolontariusza na podstawie raportu z badań (Parents support for children with pervasive developmental disorder autism, Asperger s syndrome in everyday problems. Guidelines for student-volunteers based on research report)

5 Spis treści 5 Marzena Jurgielewicz-Urniaż, Iwona Godlewska Osiągnięcia szkolne uczniów sportowców a poziom wykształcenia rodziców na tle rówieśników wybranych szkół gimnazjalnych w województwie warmińsko-mazurskim (Academic achievements of students practising sports and their partents education in relation to their peers in selected junior high schools in Warmian-Masurian Voivodship) Tomasz Boraczyński, Barbara Juskiewicz-Swaczyna, Michał Boraczyński, Sandra Boraczyńska, Robert Podstawski Zależności między równowagą statyczną i dynamiczną u zdrowych, dorosłych mężczyzn (Relationships between static and dynamic balance of healthy adult men) Anna Malwina Kamelska, Wanda Stryła Aktywność oraz wydolność fizyczna osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją narządu wzroku (Physical activity and capacity in people with disabilities with special focus on the visually-impaired) 385 Grzegorz Prokopowicz, Bartosz Molik, Katarzyna Prokopowicz Charakterystyka gry w koszykówkę na wózkach zawodników z niepełnosprawnością (Characteristics of wheelchair basketball for disabled) Małgorzata Obara-Gołębiowska, Katarzyna Eufemia Przybyłowicz, Izabela Sebastyańska-Targowska, Joanna Ciborska, Małgorzata Elżbieta Kuśmierczyk Otyłość jako czynnik wpływający na indywidualną ocenę jakości życia człowieka (Obesity as a factor influencing self-evaluation of a person s quality of life) Katarzyna Prokopowicz, Grzegorz Prokopowicz, Ewa Kozdroń Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia kobiet po chorobie nowotworowej piersi (Health- related quality of life of women after breast cancer) Marzena Jurgielewicz-Urniaż, Barbara Juśkiewicz-Swaczyna, Małgorzata E. Kuśmierczyk, Maria Młot Kształtowanie zachowań prozdrowotnych studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Część I (Behavioral education of pro-health students of Joseph Rusiecki Olsztyn University College. Part I) Katarzyna Eufemia Przybyłowicz, Olga Milewska, Agnieszka Chrza szcz, Małgorzata Obara- -Gołębiowska, Małgorzata Kuśmierczyk, Joanna Ciborska Ocena urozmaicenia spożycia żywności wśród personelu medycznego (Evaluation of the diversity of food consumption among health-care workers) Joanna Newerli-Guz Standardy dla kosmetyków i surowców naturalnych oraz ekologicznych (Standards for natural and organic cosmetic products and raw materials)

6 vacat

7 OD REDAKTORA Ten czwarty i ostatni w 2013 roku numer SZKICÓW HUMANISTYCZNYCH otwiera wspomnienie poświęcone zmarłemu w tym roku profesorowi Jerzemu Królowi, długoletniemu pracownikowi OSW i współpracownikowi naszego pisma. Jest to więc numer szczególny, także z tego względu, iż zawiera wyłącznie artykuły oraz sprawozdania z badań, przy czym naciski i dążenia Autorów do szybkiego publikowania tekstów (konieczność wylegitymowania się punktowanym dorobkiem naukowym w macierzystych uczelniach) sprawia, że jest to zeszyt wyjątkowo obszerny i jak zwykle tematycznie zróżnicowany. Nadesłane i pozytywnie zrecenzowane teksty podzielone zostały na cztery zasadnicze grupy. Pierwsza, najbardziej jednolita tematycznie, zawiera artykuły poświęcone problematyce filozoficznej i pedagogicznej, przy czym dominują prace koncentrujące się na kwestiach edukacji i wychowania. W części drugiej, zatytułowanej Historia, politologia, teoria kultury nie ma jakiejś jednej, wyraźnie dominującej problematyki w ramach trzech grup zagadnień zasygnalizowanych w tytule. Podobnie jest w trzeciej części, w której zamieszczone zostały teksty poświęcone kwestiom turystyki i sportu. Z racji liczby (dziesięć zamieszczonych prac), jak i różnorodnej tematyki podejmowanych badań na szczególną uwagę zasługuje czwarta część (Z warsztatów badawczych) tego numeru SZKICÓW HUMANISTYCZNYCH. Są tu bowiem sprawozdania z badań dotyczących edukacji dzieci z zaburzeniami rozwoju, resocjalizacji nieletnich, osiągnięć szkolnych uczniów klas sportowych, jak i aktywności sportowej osób niepełnosprawnych oraz diagnozowania zdolności zachowania równowagi ciała w różnych warunkach. Kilka prac ukazuje wyniki badań dotyczących otyłości, sposobów żywienia i jakości życia oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych. Myślę,że ta różnorodność zagadnień podejmowanych w tym numerze naszego pisma sprawi, iż każdy znajdzie jakiś interesujący go tekst w obrębie szeroko rozumianej humanistyki, życzę więc przyjemnej i wzbogacającej wiedzę lektury. Zbigniew Hull

8 od

9 Wspomnienie pośmiertne Profesor Jerzy Król ( ) 2 listopada 2013 roku odszedł od nas emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz wykładowca Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Urodził się 21 lutego w 1926 roku w Baranowiczach (woj. nowogródzkie) w rodzinie zawodowego żołnierza Wojska Polskiego. Profesor Jerzy Król W okresie okupacji hitlerowskiej przebywał w Częstochowie. W latach walczył w Batalionach Chłopskich grupy Jana, batalionu AK Nurta na terenie powiatu Włoszczowa (woj. kieleckie). Wiemy, od jednego z jego dowódców, że odznaczał się niezwykłą odwagą. Za brawurową postawę w akcji pod Pradłami i Szczekocinami został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Pozostałe ważniejsze odznaczenia Profesora, to Polonia Restituta i Krzyż Armii Krajowej. Naukę w szkole średniej odbywał w tajnym nauczaniu. Świadectwo maturalne uzyskał w 1945 roku w Gimnazjum i Liceum Ziem Zachodnich im. Konarskiego w Częstochowie. W roku 1945 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom lekarza uzyskał w 1949 roku. W 1950 roku rozpoczął pracę w Klinice Ortopedycznej w Poznaniu kierowanej przez prof. Wiktora Degę. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1951 roku na podstawie pracy pt. Przydatność usztywnienia kręgosłupa w gruźlicy. W 1963 roku został docentem na podstawie rozprawy pt. Zaburzenia odżywcze stawu biodrowego po leczeniu operacyjnym wrodzonego zwichnięcia biodra ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nacisków i unieruchomienia na końce stawowe kości. Za tę monografię otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia. Tytuł Profesora otrzymał w 1974 roku.

10 10 Wspomnienie pośmiertne Był autorem ponad 100 publikacji w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie na wrodzonym zwichnięciu stawu biodrowego, endoprotezoplastyce stawu biodrowego, bocznym skrzywieniu kręgosłupa oraz problemach rehabilitacji i protezowania. W 1968 roku wykonał pierwszą w kraju korekcję skoliozy idiopatycznej (bocznego skrzywienia kręgosłupa) przy użyciu instrumentarium Harringtona i założył pierwszą w Polsce protezę biodra Mckee Ferara. Był współautorem podręczników Ortopedia i rehabilitacja, Rehabilitacja medyczna (kilku kolejnych wydań), oraz podręczników Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Community Health Worker i Guide for prevention of Deformities in Poliomyelitis. Na zlecenie WHO opracował podręcznik Rehabilitation Surgery, za którą uzyskał Nagrodę Ministra Zdrowia. Był promotorem 7 prac doktorskich oraz opiekunem 4 prac habilitacyjnych. Od 1972 roku przez 10 lat (z przerwami) do 1995 roku był ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia, członkiem Komitetu Ekspertów ds. Rehabilitacji. W latach był szefem WHO do spraw rehabilitacji w Algierii, a w latach 1972 i 1975 pełnił obowiązki konsultanta WHO w dziedzinie rehabilitacji w 8 krajach Afryki. W latach wdrażał program ochrony zdrowia wg projektu WHO w Iranie. Od 1980 do 1985 roku kierował w Genewie programem WHO z zakresu rehabilitacji. W latach , przebywając na Madagaskarze, kontynuował współpracę z WHO. Zorganizował tam leczenie operacyjne osób niepełnosprawnych głównie po poliomyelitis (chorobie Heinego-Medina), a także zapoczątkował rehabilitację środowiskową. Osobiście wykonał ponad 500 operacji korekcyjnych. Wykształcił 2 asystentów (lekarzy malgaskich), którzy do chwili obecnej kontynuują tam Jego pracę. Poza tym 10 chirurgów ogólnych pod jego okiem zdobyło praktyczne doświadczenie w operacjach korekcyjnych (głównie kończyn dolnych) w następstwie późnych zniekształceń po przebytej chorobie Heinego-Medina. Swój niezwykły pobyt na Madagaskarze wspominał zawsze z wielką satysfakcją. Spotkał się tam z bardzo biednymi chorymi ludźmi z dużymi zaniedbanymi zniekształceniami kończyn, którym w wielu przypadkach umożliwił powrót do normalnego życia. W latach (z przerwami) odbył cały szereg staży zagranicznych w klinikach ortopedycznych, rehabilitacyjnych oraz ośrodkach protetycznych i ortotycznych w Czechosłowacji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Francji i dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych. Profesor Król w latach był dyrektorem Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji. W związku z wyjazdem na Madagaskar zrezygnował z tej funkcji. Po powrocie do kraju w 1989 roku objął kierownictwo Kliniki Ortopedii Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM w Poznaniu. Kierował Kliniką do października 1996 roku, tj. do czasu przejścia na emeryturę.

11 Wspomnienie posmiertne 11 W latach profesor pracował na Wydziale Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, gdzie wykładał studentom m.in. następujące przedmioty: historię rehabilitacji, protetykę, ortotykę, problemy zdrowia w skali międzynarodowej, zaopatrzenie ortopedyczne, bioetyka, prowadził także seminaria dyplomowe. Był niezwykle cenionym i szanowanym nauczycielem akademickim, którego zarówno pracownicy, jak i studenci Uczelni wspominają z niezwykłą sympatią. Do najważniejszych Jego cech należały wszechstronność zainteresowań połączona z rzetelną znajomością faktów, odwaga w podejmowaniu trudnych problemów i umiejętność formułowania myśli, ścisłość, bezstronny krytycyzm i szacunek dla cudzych poglądów. Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezinteresowna życzliwość i skromność. Podczas swojej czynnej pracy zawodowej, jako kierownik Kliniki, profesor nigdy nie zabiegał o piastowanie wysokich godności. Umożliwiał swoim asystentom niezależność działania, co zaowocowało postępem i rozwojem chirurgii ortopedycznej w wielu dziedzinach (m.in. chirurgii kolana, kręgosłupa, biodra i onkologii ortopedycznej). Profesor skupiał się przede wszyst- Fotografia Budowniczych Manhattanu. Fotomontaż wykonany na pożegnanie odchodzącego na emeryturę w dniu 12 października 1996 roku Profesora Jerzego Króla, kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii AM w Poznaniu. Na belce od lewej siedzą: Ryszard Schwarz, Andrzej Łempicki, Andrzej Nowakowski, Jacek Kruczyński, Andrzej Pucher, Jerzy Król, Lesław Łabaziewicz, Małgorzata Wierusz- Kozłowska, Ryszard Włodarczyk, Piotr Rogala, Michał Tabiszewski Sentencja napisana przez asystenta i kolegę Profesora Andrzeja Nowakowskiego: Pracę mamy dość dobrą, na powietrzu i ruch. Prawda znana od lat się utwierdza, że ten robi co głupi. Każdy tyra jak wół, a Król tylko przyjeżdża i stwierdza

12 12 Wspomnienie pośmiertne kim na doskonałym wykonywaniu pracy lekarskiej, nie był człowiekiem małostkowym, stronił od pseudonaukowych osiągnięć. Chorzy, asystenci i inni stykający się z nim lekarze i cenili go za imponującą wszechstronną wiedzę i doświadczenie. Podczas XXXVII Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Teatrze Wielkim w dniu 10 września 2008 roku został uhonorowany medalem swego mistrza Wiktora Degi. Awers i rewers medali im. Wiktora Degi W czerwcu 2013 roku 100-lecie Ortopedii Polskiej Profesor Jerzy Król otrzymał medal imienia Ireneusza Wierzejewskiego jako wyraz szczególnego uznania za wybitne osiągnięcia dla polskiej i światowej ortopedii. Awers i rewers medalu im. Ireneusza Wierzejewskiego Profesor Król był niezwykłym nauczycielem prawie wszystkich powojennych pokoleń studentów i ortopedów, o wszechstronnym, syntetycznym umyśle. Jeden z największych luminarzy w naszej dziedzinie. Jeszcze tak niedawno (w maju) oglądaliśmy wspólnie zamek w Rynie na Mazurach. Był to ostatni kontakt Profesora z pracownikami Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im Józefa Rusieckiego, którą szczególnie sobie cenił. Opowiadał nam wówczas o twierdzach krzyżowców

13 Wspomnienie posmiertne 13 i wrażeniu, jakie wywarło na Nim zamczysko Joannitów Krak des Chevaliers w piaskach Pustyni Syryjskiej. Oglądaliśmy pola Grunwaldu. Było słonecznie, zielono i błogo. W Świętej Lipce wysłuchaliśmy koncertu organowego Jana Sebastiana Bacha Refleksje o przemijaniu. Przeznaczenie sprawiło, że odszedł od nas w 100-lecie Ortopedii Polskiej, której losy bez Niego trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Żegnaj Przyjacielu Królu Polskiej Ortopedii Profesor Andrzej Nowakowski (Poznań)

14 vacat

15 OSW Szkice Humanistyczne Tom XIII 2013 Nr 4 FILOZOFICZNE I PEDAGOGICZNE PROBLEMY EDUKACJI I WYCHOWANIA Klaudyna Bociek Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Kształtowanie tożsamości indywidualnej człowieka w kulturze afirmacji różnicy. Etyka autentyczności Charlesa Taylora Uwagi wstępne Problematyka artykułu koncentruje się wokół zagadnienia tożsamości indywidualnej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem jej aksjologicznego wymiaru. Podstawą analiz będzie koncepcja etyki autentyczności kanadyjskiego filozofa Charlesa Taylora. Kategoria tożsamości, która interesuje nas w niniejszym artykule, jest pojęciem powszechnie występującym we wszystkich dyscyplinach nauk humanistyczno- -społecznych, co czyni je interdyscyplinarnym, ale i niejednoznacznym. Tematyka niniejszego artykułu koncentruje się na procesie kształtowania tożsamości w jej wymiarze jednostkowym. Tożsamość indywidualną definiujemy za Teresą Hejnicką-Bezwińską jako autoidentyfikację własnego miejsca w przestrzeni moralnej, w której jednostka poczuwa się do respektowania zasady solidarności, lojalności, zaufania 1. Wybór tej właśnie interpretacji powodowany jest nie tylko faktem, że znana jest ona na gruncie nauk o wychowaniu, szczególne znaczenie zyskuje również ulokowanie przez Hejnicką-Bezwińską kategorii tożsamości w horyzoncie etycznym. Nowożytny proces odczarowania świata przyczynił się nie tylko do rezygnacji z przeświadczenia o istnieniu immanentnego porządku w świecie, ale sprawił, że człowiek zaczął postrzegać również siebie samego jako istotę tymczasową, przygodną, przypadkową. Ludzka tożsamość, podobnie jak struktura świata, z danej przekształciła się w zadaną. Charakterystyczne dla naszej epoki stało się podkreślanie wartości tego, co nowe, indywidualne, subiektywne i odmienne. W tym sensie możemy mówić 1 T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa 2008, s. 513.

16 16 Klaudyna Bociek o kulturze afirmacji różnicy. Etycznym wzorem życia w takiej rzeczywistości staje się autentyczność nowa postać moralnego ideału wierności samemu sobie. Koncepcja etyki autentyczności, analizowana przez Charlesa Taylora, ma swoje źródło w indywidualizmie ekspresywistycznym i wiąże się współcześnie z zauważanym w zachodnioeuropejskim kręgu kulturowym nakazem samorealizacji. Kultura samorealizacji może przybierać jednak formę egotyczną, wiele osób traci z oczu problemy przekraczające ich jednostkowy punkt widzenia, nie stara się również szukać uzasadnienia podejmowanych wyborów moralnych w szerszym horyzoncie sensotwórczym. Uznaje się,że rzeczy mają znaczenie nie same z siebie, ale dlatego, że jednostka uznaje je za znaczące. Możliwość wyboru (niemającego dopełnienia w przedmiocie) zostaje podniesiona do rangi samoistnego dobra. Taka postawa wyklucza możliwość zasadnej rozmowy o wartościach, bo zmusza do zawieszenia sądu moralnego (nie wolno mi kwestionować wartości innych osób). Celem artykułu nie jest jednoznaczna ocena słuszności etyki autentyczności lub jej braku, ale raczej zwrócenie uwagi na to, co w niej wartościowe artykulacja pierwotnego ideału, który leży u jej podstaw oraz sprzeciwienie się jego zniekształceniom. Wydaje się bowiem, że remedium na zagrożenie płynące ze strony kultury indywidualizmu jest ten sam ideał, ale właściwie realizowany uwzględniający swoje warunki sensowności, czyli dialogiczność natury ludzkiej i horyzont moralny. Charles Taylor, podejmując się diagnozy kondycji kultury współczesnej (i szukając następnie sposobów zaradzenia generowanym w jej ramach problemom), nie stawia się nigdy po żadnej ze stron omawianego konfliktu. Nie opowiada się jednoznacznie ani po stronie apologetów modernizacji kultury Zachodu, ani po stronie jej krytyków zwolenników tradycyjnego porządku. Nie decyduje się również na zwykły kompromis między dwoma stanowiskami, lecz szuka wartości każdego z nich i próbuje odkryć je na nowo. Z powodu przyjmowania takiej strategii bywa nazywany filozofem trzeciej drogi 2. Zwraca przy tym uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z charakterystycznej dla współczesności ambiwalencji 3. 2 M. Moskulak, Zagadnienie relatywizmu w myśli Charlesa Taylora, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki humanistyczne, nr specjalny 3 (2/2011), Kierunki badawcze w filozofii II, M. Lubecki, P. Tendera, D. Czakon (red.). 3 A. Bielik, Żargon autentyczności, Etyka 1996, nr 29, s Choć Taylor postrzega ambiwalencję współczesnej kultury jako niebezpieczną, Agata Bielik jego własną strategię filozofowania nazywa strategią ambiwalencji żadne zjawisko kulturowe nie jest dla Taylora całkowicie złe, lecz zawsze zawiera pozytywne elementy, umożliwiające zmianę przy czym modyfikacje te mają w postulatach Taylora charakter zmian ewolucyjnych (doskonalszej realizacji wiodących idei), nie zaś rewolucyjnych (porzucania idei), (ibidem, s. 210).

17 Kształtowanie tożsamości indywidualnej człowieka Trzy bolączki nowoczesności Charles Taylor rozpoczyna swoje rozważania na temat autentyczności od prezentacji trzech źródeł niepokoju współczesnych, które określił jako trzy bolączki zachodniej kultury: indywidualizm, prymat rozumu instrumentalnego i wynikający z nich problem na płaszczyźnie politycznej 4. Taylor, poddając analizie owe trzy bolączki nowoczesności (three malaises of modernity) zauważa, że zbiegają się one w idei, którą nazywa on etyką autentyczności. Jest ona wyrazem przeświadczenia Taylora, że ideą, wokół której można zbudować etykę rozumianą jako pewien wzorzec dobrego życia, życia godziwego, jest współcześnie właśnie autentyczność 5. Wspomniana triada jest w ocenie Taylora powodem, dla którego pojęcie autentyczności oddaliło się od swoich pierwotnych źródeł i ulegając licznym wypaczeniom stało się przedmiotem albo bezrefleksyjnej apoteozy (zwłaszcza za strony postmodernistów) albo ostrej krytyki. 1. Indywidualizm. Dla wielu jest on największym osiągnieciem kultury współczesnej. W odczarowanym świecie człowiek nie jest już częścią łańcucha bytów, żadnego szerszego ładu tradycyjne hierarchie zostały zdyskredytowane i przyczyniły się do narodzin nowoczesnej wolności. W takich warunkach jednostka, jak zauważył już wcześniej Max Weber, traci heroiczny wymiar życia sama będąc dla siebie najwyższym dobrem, nie ma poczucia wyższego celu czegoś, za co warto byłoby zginąć, ani aspiracji wyższych niż nietzscheańska żałosna wygoda. Współczesna, egotyczna kultura określana jest w związku z tym jako przestrzeń eksplozji narcyzmu, społeczeństwo permisywne czy pokolenie egoistów (me generation). Skoncentrowana na sobie jednostka, rozluźniwszy już dawno więź z hierarchią kosmiczną, traci teraz także więzi społeczne Prymat rozumu instrumentalnego. Jest to kolejny skutek odczarowania świata. Przyjmując ten rodzaj racjonalności, ludzie wyliczają najbardziej ekonomiczny sposób wykorzystania środków do określonego celu. Sposoby ludzkiego postępowania, jako że nie są już zakotwiczone w porządku rzeczy lub woli Bożej, stały się niczyje. Nie ma zatem bariery, która powstrzymałaby człowieka przed wykorzystywaniem do własnych celów nie tylko doskonałych narzędzi, które wytworzył, ale także innych ludzi. Kryterium sukcesu w każdej dziedzinie staje się efektywność. Pojawia się zatem obawa czy człowiek kierujący się taką racjonalnością, będzie jeszcze dostrzegał jakiekolwiek suwerenne cele, którymi ludzie powinni się wżyciu kierować? Taylor zauważa, że bardzo często planowanie społeczne odwołuje się właśnie do kryteriów ekonomicznych, do analiz kosztowo- 4 Więcej na ten temat zob. C. Taylor, The Malaises of Modernity [w:] idem, A Secular Age, Cambridge, Massachusetts, and London 2007, s A. Bielik, op. cit., s. 210 i C. Taylor, Etyka autentyczności, przekł. A. Pawelec, Kraków 2002, s ; zob. A. Bielik, op. cit., s. 211.

18 18 Klaudyna Bociek -celowych. W takich warunkach, kiedy najważniejsza staje się wydajność, a wszelkie problemy chce się rozwiązywać jedynie za pomocą technologii, kwestie etyczne, które stanowią o wadze ludzkiej egzystencji, nie mogą nawet paść Płaszczyzna polityczna. Problem ten wiąże się z dwoma poprzednimi, jako że ukazuje konsekwencje indywidualizmu i rozumu instrumentalnego zagrażające demokracji. Społeczeństwo narcystycznych jednostek, żyjące w technokratycznym świecie, traci potrzebę politycznego zaangażowania. Już Alexis de Tocqueville pisał o niebezpieczeństwie łagodnego despotyzmu, objawiającego się tym, iż ludzie zamiast być aktywnymi obywatelami, będą woleli spędzić czas w domu, korzystając z życia, o ile tylko rząd zapewni im niezbędne do tego środki. Demokratyczny despotyzm nie będzie się więc opierał na terrorze, lecz na paternalistycznych rządach opiekuńczej władzy 8. Konsekwencje tych trzech chorób trawiących zachodnią kulturę mają głęboko etyczne implikacje: indywidualizm łączący się z utratą poczucia sensu wynika bowiem, zdaniem Taylora, z utraty horyzontów moralnych, podobnie zresztą jak dominacja racji instrumentalnych w życiu społecznym. Te trzy schorzenia współczesnej kultury Zachodu nie skłaniają jednak Taylora do jednoznacznej krytyki naszej cywilizacji, lecz do zwrócenia uwagi na fakt, że powstała ona dzięki sile pewnego ideału moralnego, nawet jeśli przybrała obecnie formy świadczące o wypaczeniu tego ideału. Za krytykowaną często samorealizacją kryje się bowiem moralny ideał wierności samemu sobie w charakterystycznie nowoczesnym znaczeniu tego pojęcia. Taylor, na określenie tego współczesnego ideału, używa za Lionelem Trillingiem pojęcia autentyczności 9. Ideał moralny to dla Taylora wyobrażenie jakiegoś lepszego czy wyższego rodzaju życia, gdzie «lepszy» i «wyższy» nie są zdefiniowane w kategoriach naszych aktualnych pragnień czy potrzeb, lecz wskazują nam pewien wzór to, czego powinniśmy pragnąć 10. Ideał autentyczności i jego źródła Autentyczność możemy zdefiniować poprzez powszechnie kojarzone z nią cechy: wierność sobie, szczerość, spontaniczność, umiejętność adekwatnego do sytuacji zachowania się, postępowanie zgodne z sumieniem wynikające z wewnętrznego przekonania 11. Człowiek autentyczny to taki, który dokonał interioryzacji 7 C. Taylor, Etyka..., op. cit., s Ibidem, s. 16 oraz 106 i 114. Por. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. M. Król i B. Janicka, Kraków C. Taylor, Etyka..., op. cit., s. 22. Zob. A. Kaczmarek, Nowoczesna autentyczność. Charles Taylor wobec dylematów współczesności, Poznań 2011, s C. Taylor, Etyka..., op. cit., s. 22. Zob. A. Kaczmarek, op. cit., s M. Żardecka-Nowak, Autentyczność zawiedzionych nadziei, czyli o wygasaniu pewnego moralnego ideału w ponowoczesnym społeczeństwie masowym, Logos i Ethos 2012, nr 1 (32), s

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Ku wolności jako odpowiedzialności

Ku wolności jako odpowiedzialności Marcin Kilanowski Ku wolności jako odpowiedzialności Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2013 Spis treści Od Autora 11 Wstęp 13

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE ks. Artur Aleksiejuk Pojęcie praw człowieka Przez prawa człowieka rozumie się te prawa, które są bezpośrednio związane z naturą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej (osoby)

Bardziej szczegółowo

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów Antologia tekstów Jerzego Topolskiego Teoretyczne problemy wiedzy historycznej przygotowana została przede wszystkim z myślą o studentach i doktorantach. Zawiera ona prace napisane przystępnym językiem

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współczesne systemy polityczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Contemporary Political Systems

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej ...Dobra edukacja to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 445/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopień

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1

CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1 CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ? 1 Wprawdzie nie jesteśmy rodzicami doskonałymi, ale wystarczająco dobrymi, jeżeli kochamy nasze dzieci i staramy się, najlepiej jak potrafimy, dobrze je wychować. Bruno Bettelheima

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk

Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk 10 października 2009 Plan wykładu Czym jest filozofia 1 Czym jest filozofia 2 Filozoficzna geneza nauk szczegółowych - przykłady Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie Szkoła podstawowa

Wiedza o społeczeństwie Szkoła podstawowa Wiedza o społeczeństwie Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autorzy: Piotr Załęski, Barbara Freier-Pniok, Janusz Korzeniowski, Łukasz Zamęcki Założenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jadwiga Daszykowska Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Jadwiga Daszykowska Copyright by Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Małgorzata Joanna Adamczyk Kolegium MISH UW Collegium Invisibile m.adamczyk@ci.edu.pl Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Ewolucja czy rewolucja? Zdobywanie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie Szanowni Państwo Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Recenzja: prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: Fotolia anyaberkut Redaktor prowadzący: Łukasz Żebrowski Redakcja i korekta: Claudia Snochowska-Gonzalez

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Kształtowanie postaw etycznych u dziecka Beata Szynalska-Skarżyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 maja 2015 r. CZYM JEST ETYKA? Etyka, zgodnie z europejską tradycją,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie myśli politycznej

Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna obejmuje całość zagadnień odnoszących się bezpośrednio do działalności politycznej stanowi zbiór wyobrażeń dotyczących organizacji państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Społeczne funkcje edukacji. Copyright by Danuta Anna

Społeczne funkcje edukacji. Copyright by Danuta Anna Społeczne funkcje edukacji Michałowska 1 Społeczne funkcje edukacji Jedyną stałą cechą współczesnego świata jest jego zmienność. Jeśli chcemy w nim przeżyć, musimy szybko się adoptować, a to wymaga ciągłego

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

ZARYS TEORII REKREACJI RUCHOWEJ

ZARYS TEORII REKREACJI RUCHOWEJ ZARYS TEORII REKREACJI RUCHOWEJ Redakcja naukowa Andrzej Dąbrowski AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Warszawa, 2006 Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Siwiński prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW Initium Nr 41-42 (2010/2011) CZASOPISMO TEOLOGICZNYCH POSZUKIWAŃ PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH KATOWICE 2011 Spis treści Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury - tradycje sporu i jego współczesne implikacje. Pod redakcją Przemysława Kaczmarka i Łukasza Machaja

Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury - tradycje sporu i jego współczesne implikacje. Pod redakcją Przemysława Kaczmarka i Łukasza Machaja Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury - tradycje sporu i jego współczesne implikacje Pod redakcją Przemysława Kaczmarka i Łukasza Machaja Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury - tradycje sporu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE SEMINARIUM OPCJONALNE: ETYKA, BIOETYKA, ETYKA MEDYCZNA

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE SEMINARIUM OPCJONALNE: ETYKA, BIOETYKA, ETYKA MEDYCZNA PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Studia stacjonarne WF AIK NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM OPCJONALNE: ETYKA, BIOETYKA, ETYKA MEDYCZNA NAZWA PRZEDMIOTU PO ANGIELSKU: ELECTIVE SEMINAR: ETHICS, BIOETHICS, MEDICAL

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ROK Obowiązkowe Fakultatywne 1 RAZEM (obowiązkowe + fakultety) I praca pisemna A/ 6 2 seminarium promotorskie

Bardziej szczegółowo

Etyka pomiędzy teorią a praktyką. Dr Mariusz Szynkiewicz Instytut Filozofii UAM, ZFTiRC

Etyka pomiędzy teorią a praktyką. Dr Mariusz Szynkiewicz Instytut Filozofii UAM, ZFTiRC Etyka pomiędzy teorią a praktyką Dr Mariusz Szynkiewicz Instytut Filozofii UAM, ZFTiRC marszyn@amu.edu.pl Normy Moralne Obyczajowe Prawne Różnice: - Źródło - Sankcja - Zakres (za: M.Ś.) Etyka (ethos) Dział

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z filozofii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów A. Zenon z Kition

Bardziej szczegółowo

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu. Etyka kompromisu Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.pl 20.IX.2013 Struktura problemu Ład społeczny Konflikt Kompromis Ład

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Opracował zespół: Prof. UKSW

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017

Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017 Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017 Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów ma charakter zawodów indywidualnych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminarzem

Bardziej szczegółowo

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Anna I. Brzezińska (red.) Early Support for a Child with

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Socjologia. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Socjologia. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem zajęć jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania

Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznania Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiera, niewymagające z natury rzeczy

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska Koncepcja multicentryczności prawa a derywacyjne argumenty systemowe. Studenckie Zeszyty Naukowe 9/13, 84-87

Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska Koncepcja multicentryczności prawa a derywacyjne argumenty systemowe. Studenckie Zeszyty Naukowe 9/13, 84-87 Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska Koncepcja multicentryczności prawa a derywacyjne argumenty systemowe Studenckie Zeszyty Naukowe 9/13, 84-87 2006 Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska Koncepcja multicentryczności

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

POCZUCIE TOŻSAMOŚCI W KONTEKŚCIE SPOŁECZNOŚCI NARODOWO - PAŃSTWOWEJ

POCZUCIE TOŻSAMOŚCI W KONTEKŚCIE SPOŁECZNOŚCI NARODOWO - PAŃSTWOWEJ POCZUCIE TOŻSAMOŚCI W KONTEKŚCIE SPOŁECZNOŚCI NARODOWO - PAŃSTWOWEJ Wstęp Żyjemy w świecie wielkich procesów integracji i globalizacji. Z samej swojej istoty są to procesy pozytywne pozwalające wspólnie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności redakcja naukowa Lidia Pawelec CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNOŚĆ W EDUKACJI PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Część II. Kierunki współczesnego wychowania rola rodziny Kielce 2013

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda GWSP Filozofia z aksjologią dr Mieczysław Juda GIGI Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm Hume a Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań

dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań dr Anna Mazur Wyższa Szkoła Promocji Intuicja a systemy przekonań Systemy przekonań Dlaczego mądrzy ludzie podejmują głupie decyzje? Odpowiedzialne są nasze przekonania. Przekonania, które składają się

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Opis treści. Wstęp 13. Część pierwsza DEFICYT MIŁOŚCI JAKO PROBLEM BADAŃ W PEDAGOGICE 15. Wprowadzenie 17

Opis treści. Wstęp 13. Część pierwsza DEFICYT MIŁOŚCI JAKO PROBLEM BADAŃ W PEDAGOGICE 15. Wprowadzenie 17 Opis treści Wstęp 13 Część pierwsza DEFICYT MIŁOŚCI JAKO PROBLEM BADAŃ W PEDAGOGICE 15 Wprowadzenie 17 ROZDZIAŁ I Eksplikacja zjawisk deficytu miłości 19 1. Teoria potrzeb Abrahama H. Masłowa 19 2. Teorie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Bioetyka teologiczna cz. 10

Bioetyka teologiczna cz. 10 Bioetyka teologiczna cz. 10 Transplantacje Wykład dla studentów II roku Instytutu Nauk o Rodzinie KUL Transplantacja zastąpienie chorego (zniszczonego lub wadliwie działającego) organu przez Organ lub

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2012/2013

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2012/2013 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2012/2013 MISJA SZKOŁY "Zaspokajać naturalną u młodzieży potrzebę wiedzy i doskonalenia poprzez zorganizowane przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

SKANDYNAWSKI STYL ZARZĄDZANIA. (Kultura narodowa i organizacyjna- model Geert Hofstede)

SKANDYNAWSKI STYL ZARZĄDZANIA. (Kultura narodowa i organizacyjna- model Geert Hofstede) SKANDYNAWSKI STYL ZARZĄDZANIA (Kultura narodowa i organizacyjna- model Geert Hofstede) Porównanie różnić kulturowych pomiędzy krajami nordyckimi, USA,Polską i Włochami Dystans Władzy Indywidualizm Męskość

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI - bited. - bited. - bited. - This copy is for persona STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE RADA NAUKOWA ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI WARSZAWA 2010 1 - bited. - bited. - bited. - This copy

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

Pedagogika współczesna

Pedagogika współczesna Pedagogika współczesna Sebastian Bakuła Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura wykładu Wprowadzenie Pedagogika jako nauka: przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Szkoła środowisko lokalne samorządność uczniowska

Szkoła środowisko lokalne samorządność uczniowska Szkoła środowisko lokalne samorządność uczniowska Strona 311, to tekst autorstwa Romana Dorczaka pt. Modele współpracy szkoły z organizacjami w środowisku lokalnym. Współpraca jako konieczność (czynniki

Bardziej szczegółowo

Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II

Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II Wojciech Kosek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Bielsko-Biała, 10. kwietnia 2014 r. Konferencja Personalistyczna koncepcja wychowania

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Historia, Wykład IV - Platońska teoria idei

Filozofia, Historia, Wykład IV - Platońska teoria idei Filozofia, Historia, Wykład IV - Platońska teoria idei 2010-10-01 Tematyka wykładu 1 Metafora jaskini 2 Świat materialny - świat pozoru Świat idei - świat prawdziwy Relacja między światem idei i światem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wartości w wychowaniu prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 października 2009 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTETDZIECIECY.PL O czym

Bardziej szczegółowo

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga

Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Jak motywować dziecko by chciało się dobrze uczyć i zachowywać. Refleksje pedagoga Nie da się sformułować gotowej recepty, jak pomagać dziecku. Do każdego należy podchodzić indywidualnie. Rodzice i nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARACH KSZTAŁCENIA Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku w

Bardziej szczegółowo

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno dność filozofii w kształtowaniu towaniu społecze eczeństwa obywatelskiego Kuźnica na Helu, Gryf, 26-29.X.2012 PIĄTEK 17.oo. Otwarcie konferencji Prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA wykład 1 dr Marta Herzberg Instytut Nauk Społecznych WSG Plan wykładu 1. Definicja pedagogiki opiekuoczej 2. Geneza pedagogiki opiekuoczej 3. 4. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Edukacja w społeczeństwie demokratycznym

Edukacja w społeczeństwie demokratycznym Edukacja w społeczeństwie demokratycznym aspekty edukacji: "uczyć się, aby wiedzieć", "uczyć się, aby działać", "uczyć się, aby żyć wspólnie", "uczyć się, aby być Według raportu UNESCO Edukacja - jest

Bardziej szczegółowo

Filozofia przyrody, Wykład V - Filozofia Arystotelesa

Filozofia przyrody, Wykład V - Filozofia Arystotelesa Filozofia przyrody, Wykład V - Filozofia Arystotelesa 2011-10-01 Tematyka wykładu 1 Arystoteles - filozof systematyczny 2 3 4 Różnice w metodzie uprawiania nauki Krytyka platońskiej teorii idei Podział

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Teoria wychowania 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Theory of education 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo