3/2006 SPORT*SPORT*SPORT ROCZNICA BITWY W OR EJ NOW DROG PRZEZ JANÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3/2006 SPORT*SPORT*SPORT ROCZNICA BITWY W OR EJ NOW DROG PRZEZ JANÓW"

Transkrypt

1 F i p SPORT*SPORT*SPORT naszych klegów maratñczyków: Maciej kszulkê i medal pami¹tkwy dla ka deg Krzy anwski i Mirs³aw Dmuchwski. Kierujê z nas, a by³y jeszcze nagrdy, upminki, psi³ek na w imieniu maratñczyków dla ich dwódcy mecie, wystrój imprezy, sprawy rganizacyjne. T pdziêkwania i mim grmu zadañ wszystk ksztuje. szkleniwych um liwi³ im zrganizwanie Pwinienem wspmnieæ, e sympatyczny zespó³ trzecieg ju wspania³eg pó³maratnu. rganizatrów nie ustrzeg³ siê ma³ej wpadki z zapisem naszych czasów na mecie. Da³ jednak znaæ sbie brak dœwiadczenia czêœci wlntariuszy i ten plski ptymizm - damy radê, jakœ t bêdzie. Ka dy z nas ma jednak w³asny stper, a du y widczny ze sprej dleg³œci zegar na mecie te nie pzstawia³ w¹tpliwœci c d uzyskanych czasów. Od pnad 30-tu lat rganizujê imprezy na rientacjê i na pdstawie w³asneg dœwiadczenia stwierdzam, e w mmencie awarii dzia³anie kierwnictwa imprezy by³ w³aœciwe. Prpnuje tym drbnym incydencie zapmnieæ. S¹dzê, tak sam zapewne uwa aj¹ kledzy, e impreza by³a wspania³a. Wspó³zawdniczyliœmy, bawiliœmy siê, biliœmy rekrdy, mamy piêkne pami¹tki, niektórzy, np. ja, uzupe³nili wykszta³cenie Pcz¹tek by³ skrmny: w pierwszym z gegrafii Plski (p³ enie Zgierza, Parzêczewa, pó³maratnie uczestniczy³y 62 sby, rk póÿniej LeŸnicy Wielkiej). pnad 100% wiêcej, b 126 sób, Chcemy przyjechaæ tu za rk, a dzisiaj g³sujmy a w tym rku znwu ilœciw prawie dwukrtny za przyznaniem dla rganizatrów pnwnie skk b 212 sób. cenneg wyró nienia Z³teg Filippidesa. Pamiêtajmy kledzy, e pó³maratn Hbbysta-amatr zrganizwa³a grupa entuzjastów, wlntariuszy Micha³ W³darczyk z Uczniwskieg Klubu Sprtweg Puchatek. Autr artyku³u jest Brawa dla Pani Prezes Klubu. Nie maj¹ ni takich Ojciec Klubu Artemis. m liwœci jak prfesjnaliœci. A trudnœci rganizacyjne ptrafi¹ piêtrzyæ siê na ptêgê. Czêœciwy udzia³ my sami pwdujemy nie przestrzegaj¹c zasady dpwiedni wczesneg zg³szenia udzia³u. Prblemem niemal nie d pknania jest znalezienie spnsrów, w tym przypadku pmg³y sbiste kntakty z NTT System raz TELL- Orange. Pmg³y znacznie w³adze gminy parzêczewskiej. My zap³aciliœmy niewysk¹ p³atê startw¹, która nie pkry³a ksztów pniesinych na NOW DROG PRZEZ JANÓW 3/2006 ROCZNICA BITWY W OR EJ : Sk³ad, wydawca - Agrinkubatr Przedsiêbirczœci w Parzêczewie, ul. P³udniwa 1, Parzêczew, tel./fax Druk - Studi Reklamy ARSA, ódÿ, ul. Pitrkwska 4, tel Redaguj¹: Jacek Pietrzak - red. naczelny Wspó³pracuj¹: Ryszard Nwakwski, Adam Œwiniuch, Jadwiga Dêbska, Jlanta Jurczyk, Jlanta ³biñska, Katarzyna Maræ, Janna Krawczuk, Renata Nlbrzak, Antni Chjecki. Dfinanswan ze œrdków O z s u d n u k z d ó w je c h W r n w y Œrd d zi w ej is k n a i G s W d d a r k i DO YNKI GMINNE 2006

2 NA SKRÓTY PRZEZ JANÓW ŒWIAT JEST MA Y A LE NICA WIELKA S³tys S³ectwa Wielka Wieœ - Wies³aw Kucina W dniu 18 sierpnia dby³ siê urczyste przekazanie d u ytkwania drgi nawierzchni asfaltwej przez wieœ Janów i Wielka Wieœ d³ugœci 2 km. Wartœæ wyknanych prac wynsi³a z³. Gmina Parzêczew dfinanswa³a budwê drgi w wyskœci z³. M liwe t by³ dziêki zawarciu przumienia pmiêdzy Starstwem Pwiatwym w Zgierzu a Gmin¹ Parzêczew wspólnym finanswaniu tej inwestycji. W urczystœci uczestniczyli Starsta Zgierski Grzegrz Leœniewicz raz Cz³nek Zarz¹du Marcin Karpiñski, Wójt Ryszard Nwakwski, radni, przedstawiciele s³ectw Janów i Wielka Wieœ raz pracwnicy Urzêdu Gminy. Urczysteg pœwiêcenia drgi dkna³ ks. prbszcz Jerzy Serwik, który pdkreœli³ znaczenie drgi w kmunikwaniu siê ludzi. Drgê wykna³ znane nam z slidnœci Przedsiêbirstw Rbót Drgwych w Pddêbicach, które reprezentwa³ sam Prezes Grzegrz Sp³awski. Drga ta by³a d³ug czekiwana przez mieszkañców i stanwi p³¹czenie istniej¹cych pwiatwych dróg asfaltwych, jak i skraca djazd d drgi krajwej relacji ódÿ - Gdañsk. Jacek Pietrzak Przeciêcia wstêgi dknuje Prezes Przedsiêbirstwa Rbót Drgwych w Pddêbicach Otwarcie drgi w becnœci Starsty Zgierskieg Grzegrza Leœniewicza T przekrne mtt wpad³ nam w czy p parzêczewskim. przyjeÿdzie d biura pó³maratnu Puchatka Zbli a siê gdzina 0, grmadzimy siê wiêc pd w Parzêczewie. Œwietnie widczne na kszulkach bram¹ startw¹. Kilkanaœcie zdañ pwitalnrganizacyjnych s³yszymy d dyrektra pó³maratnu Macieja Krzy anwskieg raz wójta gminy Parzêczew Ryszarda Nwakwskieg. Odliczamy i ruszamy, pcz¹tkw przez rynek w Parzêczewie przez miejscwœci gminy d siedziby Puchatka w LeŸnicy Wielkiej i z pwrtem. Œwietnie zrganizwane c 3 km punkty ywieniwe i dœwie aj¹ce, prysznic stra aków, dping kibiców pwduj¹ e czujemy siê rzpieszczani przez rganizatrów. Trasa p³aska z ma³¹ ilœci¹ zakrêtów, rewelacyjna dla chêtnych d bicia rekrdów yciwych. Mnie sbiœcie udaje siê uzyskaæ najlepszy w tym rku wynik w pó³maratnie 2 g 16 sek (ju widze te uœmieszki klegów maratñczyków, ale weÿcie pd sympatyczneg zesp³u wlntariuszy uwagê mój wiek, gabaryty, rdzaj pracy i wrdzne bs³uguj¹cych imprezê. Chwilê póÿniej jest ju sbiste lenistw). Mój sukces t betka nasz¹ w³asnœci¹, b czytamy je na kszulkach w prównaniu z uzyskanym rekrdem yciwym trzymanych w pakiecie przedbiegwym, a na Agnieszki Mizery. Od tamtej pry du siê zmieni³. mecie pó³maratnu widzimy je p raz trzeci na Agnieszka przebieg³a ju w tym seznie 13 zawieszanych nam na piersiach ³adnych maratnów i pprawi³a znwu tym razem w Pucku pami¹tkwych medalach. rekrd yciwy. Wierzê, e jeszcze w tym rku zrbi Z Wrc³awia d Parzêczewa w pwiecie zgierskim, rzut beretem d dzi, jest 240 km, 3 gdz. jazdy samchdem. T trasa dwa razy d³u sza ni na imprezê biegwa dbywaj¹c¹ siê w Jeleniej Górze. Ale cz³wiek ca³e ycie siê kszta³ci, a ja mim szeœædziesi¹tki na karku mam pwa n¹ lukê w sbistym wykszta³ceniu zwiedzi³em prawie ca³¹ Plskê, a nigdy nie by³em w Parzêczewie. Skrzyknê³a siê wiêc stara sympatyczna paczka klegów : Agnieszka Mizera, Czes³aw Rzbicki, tym razem bez Witka Janiaka, ale za t ze œwie ym nabytkiem w naszej rdzinie biegaczy Markiem Krzemiñskim (jak siê kaza³ uzyska³ rewelacyjny jak dla pcz¹tkuj¹ceg biegacza w tym wieku czas pó³maratnu 1 g 39 m 59 s) i ruszamy. Trasa jazdy pknana bez prblemów (czytaj bez suszarek czyszcz¹cych prtfel kierwcy) i dje d amy d Parzêczewa. Nagle radsne t p raz trzeci. Pdpwiadam, kledzy, m e t jest ywienie w naszej grupce dstrzegamy przy szsie temat pracy dktrskiej? tabliczki znaczaj¹ce ka dy km trasy pó³maratnu, Ale dœæ ju Znudzi³em naszymi sukcesami czas dalej napisy i strza³ki kieruj¹ce d biura imprezy. wróciæ d Puchatka, który pmieszkuje w LeŸnicy Mamy czas na frmalnœci, ³atwe b zadbaliœmy Wielkiej. W jednstce Wjska Plskieg w tej wczeœniejsze zg³szenie internetwe, pwitanie miejscwœci s³u bê zawdw¹ pe³ni dwóch z klegami z Plski i wizytê na ryneczku 2 15

3 KRZY ÓWKA - SYNTEZA Z RATOWNIKIEM OBCHODY 67 ROCZNICY BITWY W OR EJ A B C D E F G H I J K T O Wyszczególnine wyrazy wpisaæ tak, aby utwrzy³y krzy ówkê R I W K A N OG OSZENIE HAS A 2 literwe: AS, IP 3 literwe: AIS, AU, AWA, CAR, ETA, EOL, GÊŒ, KRA, NOS, PAS, RAB, TSA, YD 4 literwe: ABAS, ALES, AMON, AZER, CENT, ETAT, FRAM, ORKA, RAAB, RÊKA, RISI, SARA, SPAT, TACA, TARO, ZOLA 5 literwe: AKANT, ANAWA, ARAN CESIA, ETIOP, KARAŒ, MULAK, KOALA, NATAN, NARIE, POPAS, PATYK, SEKTA, SK AD, TRAPA, TRIAS 6 literwe: ACETON, AMATOR, ANANAS, ANKONA, APARAT, ARKANA, CALAIS, KLAPSA, LISTON MUCYNA, OKTAWA, PLACEK, RAKITA, TAMARA 7 literwe: AMALAKA, KOCANKA, LEWAREK, MASAKRA, PRAWICA, RATUNEK, SZPALTA, ZAPRAWA 8 literwe: FRASUNEK Antni Chjecki BIOENERGIA Sieradz, Ka dy prducent pdpisuj¹cy umwê kntraktacji, ul. Zak³adników 18 ma gwarancjê: Firma rzpczê³a budwê zak³adu przerbu - d³ugletniej wspó³pracy, rzepaku mcy przetwórczej 108 tyœ tn. Dcelw - krzystnych warunków cenwych, zamiarem zak³adu w seznie jest - krzystnych warunków kntraktacji, pzyskanie 40 tyœ tn, c daje nam 120 tn dziennie, - pewneg zbytu wyprdukwaneg rzepaku. a w seznie tyœ tn 330 tn dziennie. W zw i¹ zk u z p wy s zy mi za mi er ze ni am i Szczegó³we infrmacje m na uzyskaæ w siedzibie infrmujemy, e: firmy lub pd nr telefnu: - rzpczynamy kntraktacjê rzepaku ze lub zbirów 2007, - umwy zawierane s¹ d sierpnia ZAPRASZAMY POŒREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE PZU, WARTA, SAMOPOMOC, PTU (OC, AC, NW, maj¹tkwe i rlne) Pzsta³e firmy - na yczenieklienta. Ubezpieczenia na ycie II i III filar: COMMERCIAL UNION, POCZTYLION, NATIONALE NEDERLANDEN Agnieszka Chjecka - Wawrzyniak Tel. (042) ( ) W dniu 9 wrzeœnia br. w miejscwœci Or³a, przy ³nierze Pmrskiej Brygady Kawalerii, pmniku pœwiêcnym pamiêci bhaterskich z wielkim pœwiêceniem i hnrem, skutecznie ³nierzy Pmrskiej Brygady Kawalerii, dby³y siê wype³nili swój ³nierski bwi¹zek Obrny urczystœci patrityczn religijne zwi¹zane z 67 Ojczyzny. H³d bhaterskim kawalerzystm rcznic¹ bitwy stcznej 11 wrzeœnia 1939 rku na pdczas urczystœci ddali przedstawiciele w³adz terenie wsi. Gminy Parzêczew, przedstawiciele s¹siednich pwiatów i gmin, sekcja klarska Szwadrn przy ddziale PTTK w Ozrkwie, Zwi¹zek Harcerstwa Plskieg hufiec zrkwski, przedstawiciele plicji z Parzêczewa i Ozrkwa, dzieci i m³dzie ze szkó³ zrkwskich i parzêczewskich, stra e p arne raz ³nierze z 37 Dywizjny Ltniczeg w LeŸnicy Wielkiej. Obchdy urczystœci uœwietnili swj¹ becnœci¹ tak e weterani walk wrzeœnia 1939 rku Pan Czes³aw Olak i Pan Kazimierz Bryszewski. Mszê œw. w intencji ³nierzy pleg³ych w walkach dprawi³ Ojciec Tmasz Ewertwski. Oklicznœciwe przemówienie wyg³si³ Pan Adam Œwiniuch Zastêpca Wójta Gminy Parzêczew. Apel Kwiaty pd pmnikiem sk³ada Sekcja Klarska Szwadrn przy PTTK Ozrków W brnie Ziemi Parzêczewskiej pdczas najazdu hitlerwskich Niemiec na Plskê brali udzia³ ³nierze 2 Pu³ku Szwle erów Rkitniañskich (szwadrn Klarzy i szwadrn Knny), 8 Pu³ku Strzelców Knnych, 11 Dywizjnu Artylerii Knnej raz szwadrny 18 Pu³ku U³anów Pmrskich. Szczególnie zaciêta brna przed atakami niemieckiej kampanii cz³gów mia³a miejsce na skrzy waniu dróg w Or³ej. Zmusi³a Niemców, zaskcznych nieugiêt¹ pstaw¹ kawalerzystów, d przucenia trzech wraków cz³gów i wycfania siê ze wsi na pzycje wyjœciwe Salwê hnrw¹ ddali ³nierze z Kmpanii Reprezentacyjnej 37 Dyw. Ltniczeg z LeŸnicy Wielkiej pd dwództwem pr. Mirs³awa Dmchwskieg pleg³ych dczyta³ pr. Mariusz Suchta, a ³nierze ddali salwê hnrw¹. P zakñczeniu urczystœci delegacje z³ y³y przed pmnikiem wieñce i wi¹zanki kwiatów. Mi³ym akcentem urczystœci by³ wystêp miejscweg zesp³u ludweg Orlaneczki. Sptkanie przy pmniku w Or³ej przypmnia³ nam bhaterskim czynie pmrskich Kawalerzystów i pzwli³ ddaæ h³d w pdziêce za mêstw, dwagê i pœwiêcenie zarówn pleg³ym jak i Kmbatantm wrzeœniwych walk. El bieta Bichta

4 Kandydaci d Rady Gminy w Parzêczewie z listy Kmitetu Wybrczeg Wybrców GMINA PARZÊCZEW 2010 Ma³grzata Graczyk Lat 50 Prze³ na pielêgniarek - p³ na Radna III kadencji Zdzis³aw Rgwski Lat 56 Technik elektrnik Radny I, II, IV kadencji Okrêg nr 1 Parzêczew, Flrianki, Julianki, Piaskwice, Wytrzyszczki Kazimierz Kurtasiñski Lat 51 Rlnik Radny I, II, III kadencji Prezes LKS,,Orze³ Cz³nek Rady Gminnej Zarz¹du LZS Cz³nek Prezydium WZRKiOR W³adys³aw Krawczyk Lat 50 Rlnik Radny I,II,III i IV kadencji Dariusz Frañczak Lat 45 Rlnik Radny IV kadencji Okrêg nr 2 Œliwniki, elgszcz, Janów, Wielka Wieœ Okrêg nr 3 G³aszyny, Ignacew Flwarczny, Ignacew Parzêczewski, Skórka, Œniatwa, Stary Chrz¹stów Pawlak Pawe³ Okrêg nr 4 Lat 65 Anastazew, Rlnik, Flrentynów, Radny II, III, IV kadencji Mariampl, Nwm³yny, Skla Góra, Ignacew Pdleœny, Ignacew Rzlaz³y Marek Tarnacki Lat 42 Bezpartyjny Rlnik, mechanik Radny IV kadencji Okrêg nr 5 Bibianów, Knstantki, Mamieñ, Kwalewice Andrzej Wódecki Lat 47 Przedsiêbirca Chyliñski Jan Lat 56 Rlnik Radny II, III i IV kadencji Marek Gawêda Lat 44 Radny I i IV kadencji Okrêg nr 6 Chciszew, Radzibórz, Mik³ajew, Nwa Jerzlima Okrêg nr 7 Pustkwa Góra, Duraj, Or³a Okrêg nr 8 Mr ewice, Sulimy, Trjany, LeŸnica Wielka, Ople Ma³grzata Mazur Okrêg nr 10 Lat 43 LeŸnica Wielka Instruktr fitness, - Osiedle Instruktr kulturaln - œwiatwy Prezes UKS,,PUCHATEK Jan Trcha Lat 67 By³y ³nierz zawdwy Z-ca Prezesa K³a Wêdkarskieg Dzia³acz Rdzinnych Ogrdów Dzia³kwych Dariusz Wiliñski Lat 36 ³nierz zawdwy Radny IV kadencji Kierwnik LKS Kbra Wjciech Dañczak Lat 59 By³y ³nierz zawdwy Agent ubezpieczeniwy Radny III i IV kadencji OG OSZENIE P ATNE BADANIA ANKIETOWE W GMINIE Dnia 15 marca br. w Urzêdzie Gminy Centrum Infrmacji w Urzêdzie Gminy w Parzêczewie dby³ siê sptkanie w³adz gminy w Parzêczewie. Ka dy ankieter mia³ bwi¹zek z grup¹ studentów IV rku kierunku scjlgia kazaæ siê stswnym upwa nieniem Wójta Wy dzia³u Eknmiczn-Scjlgiczneg Gminy Parzêczew d przeprwadzenia badania. Uniwersytetu ódzkieg. Opiekunem naukwym G³ównym celem badañ jest ustalenie zakresu grupy by³ Pan dr Andrzej Pilichwski. G³ównym partycypacji mieszkañców w yciu gminy, tematem sptkania by³ przeprwadzenie badania kreœlenie stpnia pinfrmwania mieszkañców sp³eczneg pt. Funkcjnwanie gminy Parzêczew d z i a ³ a l n œci w³adz gminnych raz cena tej w czach mieszkañców - edycja II. Badanie zsta³ dzia³alnœci. Dziêki uzyskanym infrmacjm przeprwadzne we wrzeœniu br. na 5% gó³u bêdziemy mieli m liwœæ zapznania siê ludnœci gminy Parzêczew pwy ej 18 rku ycia - z dk³adnymi piniami mieszkañców na tematy czyli 201 sóbach, pd merytrycznym nadzrem dtycz¹ce realizacji zadañ publicznych w naszej Pana Sebastiana Pietrzk - studenta Wydzia³u gminie raz pracwania wariantów usprawnieñ Eknmiczn-Scjlgiczneg U. Badanie t by³ œwiadcznych us³ug. ca³kwicie annimwe, a wszystkie uzyskane Dziêkujemy serdecznie za przychylne przyjêcie infrmacje zstan¹ pracwane wy³¹cznie w pstaci dwiedzaj¹cych Pañstwa ankieterów. zbirwych zestawieñ statystycznych. Badanie zsta³ przeprwadzne przez pracwników Ma³grzata Psi³a Referatu Funduszy Eurpejskich i Gminneg KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRA AK RATOWNIK 4 13 Infrmujemy, i z dniem 19 wrzeœnia br. utwrzny zsta³ Kmitet Wybrczy Wybrców Stra ak RATOWNIK, który zg³si swych kandydatów na radnych d Rady Pwiatu Zgierskieg. Wystêpujemy pd has³em: Damy Wam pczucie bezpieczeñstwa. Nie chcemy daæ bietnic bez pkrycia, gwarantujemy zaœ, e w swych dzia³aniach kncentrwaæ siê bêdziemy na pprawie gólnie pjêteg bezpieczeñstwa w dmu, w szkle, w zak³adzie pracy, na drdze. W swej pracy widzimy ból i nieszczêœcie, zrbimy wszystk by temu zapbiec. STRA ACY WAS NIE ZAWIOD 1. Bgus³aw Seku³a - lat 47; Kmendant Pwiatwej 6. Marian Król - lat 58; Kierwnik Referatu Pañstwwej Stra y P arnej w Zgierzu, Cz³nek Rlnictwa i Gspdarki Kmunalnej Urzêdu Zarz¹du Pwiatweg ZOSP w Zgierzu Gminy w Parzêczewie 2. Mirs³aw Gajewski - lat 63; Przewdnicz¹cy 7. Sylwester Pawlak - lat 40; d-ca zmiany w JRG PSP Rady Gminy w Parzêczewie w Ozrkwie, Naczelnik OSP w Ozrkwie 3. Wies³aw Kempista - lat 58; dyrektr techniczny 8. Krzysztf Targalski - lat 27; pracwnik zak³adów Cukrwni Leœmierz, Prezes OSP w Leœmierzu Atlas, sekretarz w OSP w Ozrkwie 4. Marian Kwaœniewski - lat 45; dwódca JRG PSP 9. Grzegrz Stegliñski - lat 23; ratwnik w JRG PSP w Ozrkwie, Kmendant Gminny ZOSP w Ozrkwie, skarbnik w OSP w Parzêczewie w Ozrkwie 10. Rbert Wa³wski - lat 30; pracwnik w OPK 5. Krzysztf Kaczmarek - lat 46; emeryt PSP, w Ozrkwie, Z-ca Naczelnika w OSP skarbnik OSP w Ozrkwie w Ozrkwie OG OSZENIE P ATNE

5 Wielkœæ. - z pinwa si¹ brtu - VAWT (ang. Vertical Axis Ilœæ energii elektrycznej prdukwanej Wind Turbines) (). w elektrwni wiatrwej zale y g³ównie d prêdkœci Ze wzglêdu na klejne kryteria: wiatru. Ta z klei zale y d wielu czynników - - spsób wykrzystania prdukwanej energii - zarówn klimatycznych, jak i zwi¹zanych na wyró nia siê na przyk³ad si³wnie energetyczne przyk³ad z wyskœci¹ usytuwania wiatraka (im i si³wnie pmpwe; jest n wy ej, tym wiêksza prdukcja energii). - liczbê p³atów wirnika - elektrwnie jedn-,dwu-, Wspó³czesne "du e" elektrwnie wiatrwe sadza trzy-, czter- i wiel-p³atwe; siê na wie ach 70-, 80-, a nawet 100- czy usytuwanie wirnika wzglêdem kierunku wiatru metrwych. Ma³e najczêœciej maja za pdstawê i masztu (w elektrwniach typu HAWT): dwietrzne maszty d 1,5 m (na dachach) d m nad (ang. up-wind) raz dwietrzne (ang. dwn-wind); pzimem gruntu. - szybkbie nœæ - elektrwnie wlnbie ne, Pdzia³ ze wzglêdu na inne kryteria œrednibie ne i szybkbie ne. Pdstawwym kryterium pdzia³u elektrwni Wœród najppularniejszych maszyn - typu wiatrwych jest p³ enie si brtu wirnika, HAWT - pnad 90% becnie stswanych t zgdnie z którym rzró niamy dwa rdzaje trójp³atwe urz¹dzenia typu up-wind s³u ¹ce elektrwni: g³ównie d wytwarzania energii elektrycznej. - z pzima si¹ brtu -HAWT (ang.hrizntal Axis Wind Turbines); najppularniejsze - pnad Grzegrz Barzyk 95% stswanych rzwi¹zañ; cd. w nastêpnym numerze ROLNICY ZAROBI NA WIERZBIE I RZEPAKU? Znów dbre wiadmœci dla plskich rlników uprawiane rœliny energetyczne faktycznie zstan¹ z Brukseli. Kmisja Eurpejska zgdzi³a siê, eby wykrzystane np. przez elektrwniê. Takim dstawali specjalne dp³aty za uprawê rœlin dwdem m e byæ np. pdpisany kntrakt energetycznych. Prpnuje te przed³u enie z elektrwni¹ alb ciep³wni¹ (lub instytucj¹, która bwi¹zywania uprszczneg systemu dp³at. je reprezentuje) na dstawy rœlin energetycznych. D tej pry plscy rlnicy nie mgli ubiegaæ siê Drugi haczyk plega na tym, e ilœæ dtwanych specjalne dp³aty (45 eur d hektara) d upraw upraw rœlin energetycznych bêdzie graniczna. energetycznych: by³y ne zarezerwwane dla KE prpnuje, by w ca³ej UE dtwanych by³ 2 mln rlników ze "starej" UE. T jednak siê zmieni. hektarów. - Nie ma pdzia³u pmiêdzy kraje. Kmisja Eurpejska zaprpnwa³a, eby tak e Obwi¹zuje zasada: "kt pierwszy, ten lepszy" - w Plsce, Czechach i w innych krajach "nwej" Unii pwiedzia³ Michael Mann, rzecznik unijnej dp³aty d rœlin energetycznych zaczê³y kmisarz ds. rlnictwa Mariann Fischer-Bel. bwi¹zywaæ. Druga przedstawina prpzycja Kmisji te Mechanizm tych dp³at specjalnych jest wydaje siê krzystna dla plskich rlników. stsunkw prsty. Ka dy rlnik, który przeznaczy Bruksela prpnuje bwiem, by wa nœæ plskieg np. jeden hektar swich upraw pd rœliny systemu wyp³acania dp³at bezpœrednich (d "energetyczne" (specjalne rdzaje traw, wierzby itp. hektara, a nie d wielkœci prdukcji) zsta³a - przeznaczne d spalania w kt³ach elektrwni przed³u na d 2010 r. - Uprszczny system i ciep³wni czy prdukcjê zbó na bipaliwa), p p³atnœci bwi¹zuj¹cy w Plsce wydaje siê dbrym prstu wpisze t d swjeg wnisku unijne pmys³em i m e siê przyczyniæ d usprawnienia dp³aty sk³adaneg c rk. Jak "ddatek" d unijnej Wspólnej Plityki Rlnej - pwiedzia³ Mann. standardwej dp³aty dstanie 45 eur. Obie prpzycje, zanim wejd¹ w ycie, musz¹ byæ C wiêcej, KE zezwli w³adzm na pkrycie 50 jeszcze zaakceptwane przez 25 pañstw UE. M e prc. ksztów inwestycji, je eli rlnik zdecyduje siê t nast¹piæ jeszcze w listpadzie. - T nie s¹ bardz uprawiaæ na swich plach tzw. wielseznwe kntrwersyjne prpzycje, ale dyskusja ministrów rœliny energetyczne. m e byæ d³uga - mówi Mann. S¹ jednak dwa haczyki. eby kwalifikwaæ siê d Jacek Pietrzak dp³at energetycznych, rlnik musi udwdniæ, e 12 Ryszard Nwakwski Bezpartyjny Kandydat na Wójta,,Gmina Parzêczew 2010 Lat 40 Wykszta³cenie wy sze magisterskie Kierunek - administracja publiczna Uniwersytet ódzki Zastêpca Wójta raz Radny Pwiatwy w latach Wójt Gminy Parzêczew w latach Szanwni mieszkañcy gminy Parzêczew! Cztery lata temu zaufaliœcie mi i wybraliœcie w pierwszych bezpœrednich wybrach na wójta gminy Parzêczew. By³ t dla mnie grmne wyzwanie i przyjêcie dpwiedzialnœci za rzwój gminy. Stan¹³em przed prblemem zrealizwania wielu ksztwnych i jednczeœnie kniecznych dla prawid³weg funkcjnwania Naszej gminy inwestycji. Pniewa nie by³ nas staæ na wyknanie tych zadañ z w³asnych œrdków, pstanwi³em wykrzystaæ przyst¹pienie Plski d Unii Eurpejskiej i skncentrwaæ siê na pzyskiwaniu œrdków finanswych z funduszy eurpejskich. Nie by³a t drga ³atwa, ale jak siê kaza³ - drga w³aœciwa, która zaprwadzi³a nas d wielu sukcesów. P bjêciu przeze mnie funkcji wójta w 2002r. stan¹³em przed kniecznœci¹ rzwi¹zania wielu prblemów dtycz¹cych miêdzy innymi: - wybudwania hali sprtwej, aby zajêcia wychwania fizyczneg nie dbywa³y siê na krytarzach, - wybudwania Stacji Uzdatniania Wdy w Chrz¹stwie Wielkim zapatruj¹cej p³wê naszej gminy w wdê, - zrekultywwania sk³adwiska dpadów w Parzêczewie - budwy dróg tak d³ug przez Was czekiwanych: w Œliwnikach, Chciszewie, Mariamplu, LeŸnicy Wielkiej, a tak e dróg pwiatwych: w Ró ycach, Bibianwie, Wielkiej Wsi, Janwie i Ignacewie, raz mdernizacji dróg w Kzikówce, Oplu i Skórce - zinfrmatyzwania Urzêdu Gminy, - zapewnienia publiczneg dstêpu d Internetu w LeŸnicy Wielkiej, Chciszewie i Parzêczewie. - wybudwania Centrum Odnwy Wsi, które bêdzie miejscem sptkañ, pwstawania nwych inicjatyw, w którym Nasza m³dzie i dzieci bêd¹ mg³y rzwijaæ swje zaintereswania - wybudwania nwej kt³wni na bimasê i dcieplenia biektów szklnych w Parzêczewie 5 - pprawy bezpieczeñstwa pprzez zakupienie: dwóch nwych samchdów ratwnicz- gaœniczych dla OSP raz dfinanswanie zakupu samchdu dla Plicji - zakupienia nweg autbusu w celu dwzu dzieci d szkó³ - rzbudwania œwietlenia uliczneg w: Anastazewie, Tkaczewskiej Górze, LeŸnicy Wielkiej, Skórce, G³aszynach, Wytrzyszczkach, Kwalewicach, Sulimach, Nwm³ynach - naprawienia mstów w Radzibrzu i Nwm³ynach -dprwadzenia d wybudwania ddatkweg wiaduktu nad autstrad¹ A-2 w Parzêczewie -uchwalenia Miejscweg Planu Zagspdarwania Przestrzenneg Gminy, który stwarza nwe m liwœci rzwju -wyremntwania i dpsa enia st³ówki szklnej ³¹cznie z zakupem samchdu dstawczeg - zwiêkszenia pmcy dla ptrzebuj¹cych pprzez wiêksz¹ ilœæ wyp³acanych przez gminê œwiadczeñ Rzwi¹zanie tych prblemów t niew¹tpliwie grmne ale nie wszystkie sukcesy naszeg samrz¹du. Wiemy wszyscy, e nawet ma³e sukcesy nie przychdz¹ ³atw. Wymaga t ciê kiej pracy i upru w dzia³aniu. T rezultat bardz dbrej wspó³pracy pmiêdzy Wójtem, Rad¹ Gminy, s³tysami, wszystkimi jednstkami rganizacyjnymi raz pracwnikami. Jest t wynik wielu kmprmisów, wzajemneg zaufania i zrzumienia, bezknfliktweg rzwi¹zywania prblemów. Œwiadczy du ej determinacji, fachwœci i kulturze ludzi zaanga wanych w pracê na rzecz gminy. W swej pracy zawsze du y nacisk k³ad³em na fachw¹ bs³ugê administracyjn¹ w Urzêdzie Gminy raz inwestwanie w ludzi. Przez statnie cztery lata prawie wszyscy pracwnicy urzêdu pdwy szyli swje kwalifikacje i psiadaj¹ wy sze wykszta³cenie. Ma t fundamentalne znaczenie dla wykrzystania funduszy eurpejskich na zadania gminy. W mijaj¹cej kadencji wyknaliœmy zadania inwestycyjne na kwtê z³, a ³¹czna suma pzyskanych œrdków z pza bud etu gminy wynis³a z³. Zadba³em równie aby Nasza gmina przygtwana by³a d dalszeg zdbywania œrdków finanswych na klejne inwestycje w nwym kresie bud etwym Unii Eurpejskiej, czyli w latach Dlateg by³em inicjatrem za³ enia Partnerstwa z gminami Zgierz, Wartkwice, Dalików i êczyca raz utwrzenia Fundacji Rzwju Gmin,,PRYM, c pzwli wspólnie przygtwaæ prjekty i ubiegaæ siê dfinanswanie w klejnych latach. Przez minine cztery lata w³ y³em wiele pracy, by t wszystk si¹gn¹æ. Jednczeœnie dsknale znam ptrzeby i wiem jak du jeszcze trzeba zrbiæ, aby gmina Parzêczew dalej mg³a siê w takim tempie rzwijaæ. Dlateg pstanwi³em p raz drugi kandydwaæ na wójta Naszej gminy. Prszê Pañstwa zaufanie i g³sy w nadchdz¹cych wybrach. Wspólnie z kandydatami na radnych z Kmitetu Wybrczeg Wybrców,,GMINA PARZÊCZEW 2010 chcemy kntynuwaæ sprawdzn¹ ju drgê rzwju gminy, tak aby dzia³ania pdejmwane przez nasz samrz¹d jeszcze bardziej dpwiada³y ptrzebm wszystkich mieszkañców. Ryszard Nwakwski Kandydat na wójta gminy Parzêczew OG OSZENIE P ATNE

6 OG OSZENIE Gminna Bibliteka Publiczna w Parzêczewie zaprasza wszystkich zaintereswanych d dwiedzania placówki w celu : GBP w Parzêczewie, ul. P³udniwa 1b, - wyp yczenia ulubinej ksi¹ ki, tel./fax: jest czynna : - przeczytania cdziennej prasy i czaspism, - skrzystania z dstêpnych kmputerów w czytelni pniedzia³ek, czwartek 8,30-16,00 internetwej œrda, pi¹tek 8,30-18,00 - przeprwadzenia sptkañ, knferencji, pkazów i wtrek - praca wewnêtrzna - bibliteka nieczynna zebrañ w pmieszczeniu czytelni biblitecznej. Filia w Chciszewie, tel.: Bibliteka feruje : pniedzia³ek, czwartek 7,30-15,00 - zajêcia grupwe dla dzieci i m³dzie y, œrda: 11,00-18,30 - pmc przy drabianiu prac dmwych, pi¹tek 11,30-19,00 - pmc przy dbrze literatury, - infrmacje atrakcjach turystycznych, Czytelnia internetwa czynna jest w gdzinach - rzmwy i prady indywidualne, twarcia Bibliteki. - mi³¹ i fachw¹ bs³ugê. Serdecznie zapraszamy. PSL + samrz¹dy = nrmalnie Przedstawiamy listê kandydatów d Rady Pwiatu Zgierskieg: 1. Grzegrz Kwiatkwski - Prezes Zarz¹du 6. Jars³aw Eljasik - wykszta³cenie wy sze Miejsk - Gminneg PSL, przedsiêbirca, rlnicze, pracwnik GS Ozrków, rlnik dzia³acz klubu sprtweg MKS Bzura Ignacew 2. Antni Próchniewicz - wykszta³cenie wy sze, 7. Aleksander Barylski - przedsiêbirca, rlnik Radny Pwiatu Zgierskieg, cz³nek Zarz¹du z Tymienic, Gmina Ozrków Pwiatu Zgierskieg, dzia³acz PSL 8. W³dzimierz Pietruszewski - s³tys wsi 3. B ena aczek - wykszta³cenie wy sze Œliwniki, rlnik, Prezes LKS Zryw Œliwniki rlnicze, G³ówna Ksiêgwa Zak³adu Kmunalneg w Parzêczewie 9. Pawe³ Furmaniak - s³tys wsi Parzyce, rlnik 6 OG OSZENIE P ATNE 4. Tmasz Graczyk - wykszta³cenie wy sze, 10. Stanis³aw Szafarz - rlnik, wieœ Slca Ma³a, Prezes Pwiatwej Izby Rlniczej, rlnik Gmina Ozrków Brszyn, Gmina Ozrków, pracwnik ARiMR 11. Jan Andrzejczak - pracwnik OSM Ozrków 5. Tmasz Kmrwski - pracwnik OPK Ozrków 12. Dariusz Szpakwski - wykszta³cenie wy sze, Prezes Gminnej Spó³dzielni S.Ch. w Ozrkwie WYBIERZ NAJLEPSZEGO KANDYDATA PRZYDOMOWE ELEKTROWNIE WIATROWE Przydmwe elektrwnie wiatrwe mg¹ s³u yæ elektryczna tylk wtedy, gdy wieje wiatr - i t jak ddatkwe Ÿród³ energii, które w pewnym w ddatku z prêdkœci¹ wiêksza d prêdkœci tzw. stpniu uniezale nia d sieci lkalneg dystrybutra startwej, pni ej której turbina p prstu sti. energii elektrycznej. Najlepiej sprawdzaj¹ siê jak Przydmwe elektrwnie wiatrwe s¹ ca³kwicie zasilanie dmów "niskenergetycznych" - bardz niezale nymi Ÿród³ami energii, w których instaluje dbrze cieplnych, które ptrzebuj¹ ma³ej ilœci siê jeden z dwóch rdzajów pr¹dnic: pr¹du. 1) pr¹du sta³eg, Elektrwnie wiatrwe staja siê craz bardziej 2) ma³e, trójfazwe - asynchrniczne. p pu la rn e, a za in te re s wa ni e ni mi m e Elektrwnie z pr¹dnica pr¹du sta³eg (najczêœciej w przysz³œci jeszcze wzrsn¹æ, b d prawa stswane) mg¹ zasilaæ biekty, je eli s¹ plskieg wprwadzana jest becnie Dyrektywa wypsa ne w regulatr napiêcia raz akumulatry Unii Eurpejskiej nr 2002/91/WE, wed³ug której d grmadzenia energii, a jeœli maja dstarczaæ pr¹d w budynkach nwych raz starych - gruntwnie przemienny (taki jak w sieci) -musza mieæ falwnik. remntwanych - prjektant bêdzie musia³ Jeœli elektrwnie te maja zasilaæ dm mieszkalny, t uwzglêdniæ w dkumentacji budynku zastswanie wspmniane urz¹dzenia sk³adwe umieszcza siê energii pchdz¹cej z dnawialnych Ÿróde³ energii zwykle w pmieszczeniach gspdarczych, (OZE). Pniewa elektrwnie wiatrwe mg¹ gara ach itp. dzia³aæ praktycznie wszêdzie, œwietnie nadaj¹ siê d Rdzaje elektrwni spe³nienia teg warunku. Mc. Przydmwa elektrwnia wiatrwa m e Ze wzglêdu na mc elektrwnie wiatrwe dzieli dstarczaæ pr¹d na ptrzeby dbirnika siê na mdele "mikr", "ma³e" i "du e". D zasilania autnmiczneg (wydzielneg), czyli dzia³aj¹ceg dmów stsuje siê g³ównie dwa pierwsze rdzaje. niezale nie d sieci elektrenergetycznej. M e nim - Mikrelektrwnie wiatrwe t mdele pni ej 100 byæ alb: Watów mcy. U ywa siê ich najczêœciej d - wydzielny bwód w dmu, zwykle ³adwania baterii akumulatrów stanwi¹cych nisknapiêciwy (np. bwód œwietleniwy czy zasilanie bwdów wydzielnych - tam, gdzie nie bwód grzewania pd³gweg wspmagaj¹ceg ma sieci elektrenergetycznej, lub z jakiegœ grzewanie dmu), dzia³aj¹cy niezale nie d pwdu nie chce siê z niej krzystaæ. Takie pzsta³ej instalacji elektrycznej w dmu - zasilanej elektrwnie m na wykrzystaæ d zasilania przez z knwencjnalnej sieci elektrenergetycznej, alb akumulatry czêœci œwietlenia dmu: - ca³a instalacja dmwa, d³¹czana d sieci pjedynczych lamp, a nawet pszczególnych energetycznej na czas krzystania z energii pmieszczeñ czy urz¹dzeñ. wytwrznej przez przydmwa elektrwnie, alb - Ma³e elektrwnie wiatrwe t niec wiêksze w g ó l e n i e p d ³ ¹ c z n a d s i e c i mdele mcy d 100 W d 50 kw. Mdele z tej elektrenergetycznej. grupy mg¹ zapewniaæ energie elektryczna Wiêksze elektrwnie wiatrwe przeznaczne s¹ w pjedynczych gspdarstwach dmwych, przede wszystkim d wytwarzania energii, która a nawet w ma³ych firmach. W warunkach n a s t ê p n i e p r z e k a z y w a n a j e s t d s i e c i przydmwych najppularniejsze s¹ elektrwnie 3- elektrenergetycznej. Wybór wielkœci i typu 5 kw. Mc takich elektrwni, wspmagana energia elektrwni wiatrwej raz kreœlneg rzwi¹zania zmagazynwana w akumulatrach, wystarczy zale y d teg, czemu elektrwnia ma s³u yæ; nierzadk d zasilania œwietlenia, uk³adów pwinien te byæ pprzedzny badaniami zasbów pmpwych, sprzêtu i urz¹dzeñ dmwych. wietrznœci i p³acalnœci inwestycji. Najlepiej - Du e elektrwnie wiatrwe (w praktyce pwy ej w tym celu skrzystaæ z pmcy i pinii fachwców 100 kw), prócz teg, ze mg¹ zasilaæ dm, - na przyk³ad z Plskieg Stwarzyszenia stswane s¹ przede wszystkim d wytwarzania Energetyki Wiatrwej (www.visventi.rg.pl) lub tez p r ¹ d u, k t ó r y s p r z e d a j e s i ê s i e c i Eurpejskieg Centrum Energii Odnawialnej EC elektrenergetycznej. Taka elektrwnia musi IBMER (www.ecbrec.pl). spe³niaæ szczegó³we wymagania lkalneg Jak dzia³a elektrwnia? peratra sieci, ptrzebna jest tez czywiœcie jeg Elektrwnie wiatrwe mg¹ wytwarzaæ energie zgda na takie przy³¹czenie.(www.ecbrec.pl)

7 wyskenergetycznych, ale zapewne zdecydwana wsi. Inn¹ wi¹ ¹c¹ siê z tym kwesti¹, jest jakœæ ich wiêkszœæ. i sprawnœæ wiejskich kt³ów lub pieców. Stan W walce z bezrbciem becny - szczególnie w starszych dmstwach jest Najwiêcej ugrów raz d³gwych p prstu niedstateczny. Tym bardziej jest t nieu ytków rlnych jest na terenach by³ych prblem szczêdneg gspdarwania energi¹. pañstwwych gspdarstwach rlnych i tam te, jest Wystêpuje pwszechna kniecznœæ zakupu najwiêksze strukturalne bezrbcie. Te dwa nwych, wysksprawnych urz¹dzeñ grzewczych. czynniki m na p³¹czyæ, twrz¹c miejsca pracy Rlnicy rzumiej¹ t i zainwestuj¹ w nwe kt³y, ale w prdukcji bimasy. Wg wielletnich bserwacji, tylk wówczas, gdy przedstawi siê im ca³¹ krzystn¹ d uprawy 20 hektarów wierzby energetycznej dla nich analizê eknmiczn¹. Kszty wytwrzenia nale y zatrudniæ 1 pracwnika w pe³nym wymiarze 1GJ energii cieplnej z wierzby s¹ ni sze w stsunku gdzin. Ddatkwe etaty m na twrzyæ d wêgla, gazu i leju pa³weg. w sprzeda y i transprcie bimasy, a tak e w wielu Prace seznwe sektrach jej przetwórstwa, takich jak: prdukcja Najwiêksze zaptrzebwanie na si³ê rbcz¹ p³yt wiórwych i mat drgwych, plecinkarstw przy uprawie wierzby wystêpuje w miesi¹cach czy architektura grdwa. Ocenia siê, e ca³y zi m wy ch. n iw a wi er zb w e t cz as p prces technlgiczny d psadzenia wierzby d zakñczeniu kresu wegetacji, a wiêc w miesi¹cach sprzeda y gtweg wyrbu wytwrzneg listpad, grudzieñ, styczeñ, luty. Zawsze w tych z bimasy prwadzny na pwierzchni 8 hektarów, miesi¹cach nastêpuje zbiór, przerób i przygtwanie przyczynia siê d pwstania 1 miejsca pracy. bimasy wierzbwej d sprzeda y. W pzsta³ych Z klei rsn¹ce zaintereswanie, w sensie miesi¹cach prace przy plantacjach wierzbwych l k a l n y m, z a k ³ a d a n i e m u p r a w r œ l i n plegaj¹ na zabiegach pielêgnacyjnych. Nie s¹ t energetycznych wynika z m liwœci uzyskiwania jednak czynnœci pracch³nne. Okres zimy, wiêkszeg dchdu, ni w tradycyjnie pjmwanej w plskich warunkach prdukcji rœlinnej jest prdukcji rlniczej. Prfesjnalnie prwadzna kresem bezczynnœci. Prdukcja bimasy uprawa wierzby z rdzaju Salix viminalis var. wi er zb w ej m e ³a g dz iæ sk ut ki du e g gigantea m e c najmniej pdwiæ dchód bezrbcia w tym czasie. rlniczy. Wynika t z du ej prdukcyjnœci Trzeba inwestwaæ genetycznej rœlin i ze stsunkw niewielkich Przedstawine pwy ej infrmacje raz nak³adów w kresie eksplatacji uprawy. Szacuje argumenty, uzasadniaj¹ rsn¹ce zaintereswanie siê, e z dbrze prwadznej plantacji m na rlników upraw¹ rœlin energetycznych. Pza tym uzyskaæ dchód brutt na pzimie 4-4,5 tys. z³ pzstaje wiele prblemów, które w najbli szym z 1 ha, a dliczaj¹c kszty jeg uzyskania czasie pwinny byæ rzwi¹zane. Niektóre z nich t: w wyskœci 30-35%, dchód nett znacznie - kszta³cenie instruktrów wiedzy rlniczej przekracza becnie uzyskiwany z uprawy rœlin dla w kierunku technlgii uprawy rœlin przemys³u sp ywczeg. energetycznych, Na pa³ - dpwiednie zaplecze techniczne zwi¹zane Ci¹gle bagatelizwanym prblemem na wsi, z upraw¹ i przerbem bimasy, jest zaptrzebwanie rlników w pa³. Sytuacja - lgistyka transprtu pmiêdzy prducentem, w du ej czêœci plskiej wsi przedstawia siê a knsumentem, ró nrdnie. Mianwicie, w rdzinach - t e c h n i c z n e p r b l e m y z w i ¹ z a n e najwiêkszym dchdzie zakupywany jest wêgiel, z przechwywaniem bimasy, a w tych gdzie dchód jest niewielki, kupwane jest - technika i technlgia wspó³spalania drewn pa³we, które rlnik najczêœciej sam i jednrdneg spalania. pzyskuje. Pzstaj¹ jeszcze rdziny, gdzie brak jest Raczej wart je rzwi¹zaæ, gdy dzia³ania na dchdu pieniê neg i tam pzyskiwane jest drewn rzecz chrny œrdwiska, p³acalnœæ uprawy z lasu niezgdnie z prawem, czyli p prstu na wierzby energetycznej na nieu ytkach i ugrach skutek kradzie y. We wszystkich tych przypadkach r a z t w r z e n i e n w y c h m i e j s c p r a c y m na unikn¹æ kupwania pa³u lub kradzie y, w "wierzbwym biznesie" - t istta ca³eg przeznaczaj¹c pd uprawê tylk 0,5-0,6 hektara przedsiêwziêcia. ziemi. Tak niewielka pwierzchnia uprawy gwarantuje dstateczn¹ ilœæ pa³u dla mieszkañców Jan Wies³aw Dubas, W³dzimierz Ktwski DO YNKI GMINNE PARZÊCZEW 2006 Krwód d ynkwy prwadz¹ starstwie d ynek: Gra yna Nawrcka i Krzysztf Antsik Ani³y, dzwny, serca i inne symbliczne, misterne budwle z k³sów, ziaren, wców i warzyw wrêczali rlnicy z parzêczewskiej gminy swjemu wójtwi Ryszardwi Nwakwskiemu w niedzielê 17 wrzeœnia. By³ tak e tradycyjny Wrêczenie symbliczneg bchna chleba w³adzm gminy krwód d ynkwy, bryczki wraz z knnymi zaprzêgami, przyœpiewki miejscwych zesp³ów œpiewaczych, wystêpy kapeli ludwej, prgram kabaretwy raz kncerty muzyczne. Obchdy D ynek Gminnych w Parzêczewie rzpczê³y siê Msz¹ Œw. gdz P mszy dprawinej przez ks. Jerzeg Serwika, ustawi³ siê krwód d ynkwy. Na jeg czele szli starstwie d ynek, nis¹cy kaza³y, tradycyjny bchen chleba. W tym rku rlników z gminy reprezentwali Gra yna Nawrcka z Chrz¹stwa raz Krzysztf Antsik z Wielkiej Wsi. Dalsz¹ czêœæ krwdu stanwi³y delegacje Kó³ Gspdyñ Wiejskich, które nis³y uplecine przez siebie piêkne i ryginalne d ynkwe wieñce. W krwdzie nie zabrak³ czywiœcie w³adz gminy Parzêczew z wójtem Ryszardem Nwakwskim na czele. Kiedy krwód dtar³ nad zalew, rzpczê³a siê czêœæ brzêdwa urczystœci. Jej kulminacyjnym punktem by³ wrêczenie przez starstów d ynek tradycyjneg bchna chleba w³adzm gminy. Nastêpnie pszczególne delegacje z³ y³y przed scen¹ swje wieñce. Nie zabrak³, jak c rku przyœpiewek d ynkwych, które wyœpiewa³y przy Wieniec d ynkwy z Wielkiej Wsi akmpaniamencie kapeli ludwej Parzêczewiacy, zesp³y œpiewacze z gminy. Najwiêcej entuzjazmu wzbudzi³y czywiœcie te przyœpiewki, które bezpœredni dtyczy³y znanych sób w gminie. O wójcie œpiewan raczej pchlebnie: Nasz Wójt Nwakwski nigdy nie pró nuje, œci¹ga z unii kasê, w gminê inwestuje, ale nie by³ siê te bez lekkich z³œliwœci: O urz¹d siê bi, cierpi na bezsennœæ, lecz z ncy krzysta przecie t przyjemnœæ. Wieniec d ynkwy z Mr ewic 10 7

8 Czêœæ artystyczn¹ rzpcz¹³ znany pardysta Ludzie bawili siê znakmicie i jak zwykle Stan Tutaj, który zaprezentwa³ œwietny prgram niechêtnie dchdzili d dmów p zakñcznej kabaretwy, znakmicie wpaswuj¹cy siê imprezie. Miejmy nadziejê, e zabawy nie w charakter urczystœci. W dalszej klejnœci przyp³acili bólem g³wy, c brali pd uwagê wyst¹pi³ jeden ze s³awnych Trubadurów - Pitr w jednej z przyœpiewek: Bêdziemy siê bawiæ, KuŸniak. Wieczrem natmiast na parzêczewskiej bêdziemy œwiêtwaæ, t nic e nas jutr bêdzie bleæ scenie pjawi³y siê dwa znakmite zesp³y: Magic g³wa. Garden miejscwy zespó³, który prezentwa³ Renata Nlgrzak g³ównie autrskie pisenki, ale tak e znane plskie przebje w ciekawych i ryginalnych aran acjach raz Strefa Zer. Œwietni muzycy, charyzmatyczna wkalistka i ciekawy repertuar sprawi³y, e zespó³ pdbi³ miejscw¹ publicznœæ. Zespó³ œpiewaczy z Parzêczewa Pitr KuŸniak - cz³nek zesp³u Trubadurzy Pardysta Stan Tutaj Wieñce d ynkwe z Mik³ajewa i Œniatwej Gwiazda wieczru zespó³ STREFA ZERO UPRAWA ROŒLIN ENERGETYCZNYCH EKONOMICZNIE I EKOLOGICZNIE W Plsce m na uprawiaæ kilka gatunków rœlin - zmniejszanie bezrbcia na wsi - aktywizacja energetycznych: wierzby z rdzaju Salix viminalis zawdwa sp³ecznœci var. gigantea, œlazwca pensylwañskieg, ró ê Lkalnie: wielkwiatw¹, tpinambura (s³necznik - zwiêkszanie dchdu rlniczeg bulwiasty), tplê, rbiniê akacjw¹ i tzw. trawy - rzwi¹zanie prblemu zaptrzebwania wsi energetyczne g³ównie z rdzaju Miscanthus. w ciep³ i energiê elektryczn¹ wiejskiej w kresie zimy, kresie w którym jest szczególnie du e bezrbcie W krajwej energetyce, w statnich miesi¹cach przeprwadzn kilka prób wykrzystania bimasy wierzbwej zmieszanej z wêglem. Próby te mg¹ byæ pdstaw¹ d kreœlenia prblemów technicznprceswych, które pwinny zstaæ rzwi¹zane w najbli szej przysz³œci. Zak³adaj¹c czywiœcie, e chcemy, aby kierunki i tendencje rzwju prdukcji z OZE by³y zgdne z becnymi trendami, wœród których znajdujemy: rzwój i ukszta³twanie rynku bimasy w Plsce, lgistykê dstaw, zachwanie biró nrdnœci rlniczej w zgdzie z jednrdnœci¹ wsadu paliwweg d kt³a raz Dstawa zrêbków d kt³wni w Parzêczewie zharmnizwanie rentwnœci prdukcji rlniczej w becnœci Ludwika Kempy - Wice Prezesa WFOŒiGW z rentwnœci¹ prducentów energii. Z wymieninych gatunków zapewne tylk Glbalnym argumentem przemawiaj¹cym za wierzba, œlazwiec pensylwañski i byæ m e rzwjem technlgii uprawy wierzby jest tpinambur, bêd¹ szerzej uprawiane na gruntach m liwœæ zagspdarwania ziemi d³gwych, rlnych. Obecnie rœlin¹ najpwszechniej a tak e pwierzchni zdewastwanej lub uprawian¹ na ptrzeby energetyki jest wierzba zdegradwanej. Wg danych G³ówneg Urzêdu krzewiasta w ró nych dmianach. Szacuje siê, e Statystyczneg (Ochrna Œrdwiska 2001) rœlina ta bêdzie stanwiæ k³ 70% bimasy w Plsce w 2000 r. by³ k³ 1,7 mln hektarów przeznacznej d prdukcji ciep³a i energii elektrycznej. Trzeba nadmieniæ, e wierzba jest rœlin¹, któr¹ uprawiaæ m na na wielu rdzajach gleb i w ró nych warunkach wegetacji. Lkalnie i glbalnie Krzyœci wynikaj¹ce z wykrzystania wierzby - zarówn dzik rsn¹cych frm, jak i specjalnie uprawianych klnów - s¹ znane d bardz dawna. Wielkrtnie pisywan spsby wykrzystania wierzby, ukazuj¹c tym samym krzyœci, jakie wnsi jej uprawa w ycie cz³wieka. Jej mniej znane aspekty u ytecznœci m na uj¹æ w znaczeniu glbalnym, jak i w sensie lkalnym (tabela). Glbalne i lkalne aspekty u ytecznœci upraw wierzby Glbalnie: d³gów i ugrów. Gdyby ddaæ d teg u ytki rlne - paliw zastêpcze w energetyce lkalnej raz (UR) zdewastwane i zdegradwane, t ptencja³ zawdwej d prdukcji energii elektrycznej i ciep³a prdukcyjny UR stanwi³by pwierzchniê k³ z OZE 1,8-1,85 mln hektarów. Oczywiœcie nie wszystkie te - zagspdarwanie pwierzchni ziemi uprawnej, grunty pwinny byæ przeznaczne pd uprawê rœlin dtychczas d³gwej lub zdewastwanej 8 9

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kppspkluszki.pl/bip Kluszki: Przetarg niegraniczny na dstawę ciągnika sidłweg dla JRG Kmendy Pwiatwej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kielce: Dstawa wypsażenia - urządzeń d utrzymania czystści - d Filharmnii Świętkrzyskiej im. O. Klberga w Kielcach Numer głszenia: 389600-2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck, Puck: Wyknanie instalacji elektrycznych w budynku Pwiatweg Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkwej 7 Numer głszenia: 376158-2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych na ptrzeby Departamentu Kultury i Edukacji Numer głszenia: 316510-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 44/2011 Wrcław, 14 kwietnia 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa ktłów filharmnicznych dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 118301-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzh.gv.pl raz na BIP NIZP-PZH bip.pzh.gv.pl/public/ Warszawa: Organizacja szkleń: wynajem sal knferencyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrwski Park Przemysłwy Sp. z.., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkplski, wj.

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.:

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.: Burmistrz Miasta Łwicza infrmuje, iż na terenie Gminy Miast Łwicz realizwany jest prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Usługa zaprjektwania, wyknania, mntaŝu raz demntaŝu zabudwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Warszawa: wyknanie rbót budwlanych Remntu dwóch sal kmputerwych Numer głszenia: 156427-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.smszeligwski.edu.pl Lublin: Dstawa frtepianów i pianin dla Szkły Muzycznej im. Tadeusza Szeligwskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Łódź: Dstawa mieszanki mineraln-asfaltwej na zimn łącznie z transprtem i rzładunkiem na Obwdy Drgwe w Radmsku i Mzurkach. Numer głszenia: 83248-2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pr.radm.pl Radm: Zakwaterwanie i wyżywienie w śrdku płżnym nad linią brzegwą jezira umżliwiającym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/spswiebdzin/zamwienia_publiczne/12/status/0/rdzaj/0/wzp/ Świebdzin: Dstawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pt.gv.pl Warszawa: Druk z plików PDF Press quality na ptrzeby CTP wraz z prawą i dstawą książki pt.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.sr.gv.pl Radm: Świadczenie usług telekmunikacyjnych w ruchu wychdzącym i przychdzącym, plegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Lublin: Przetarg niegraniczny na dstawy materiałów hemstatycznych i klejów tkankwych

Bardziej szczegółowo

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391.

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391. Darłw: Sukcesywna dstawa paliw płynnych d samchdów słuŝbwych Miejskieg Przedsiębirstwa Gspdarki Kmunalnej Sp. z.. w Darłwie w 2012 r Numer głszenia: 381580-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Mentring działań merytrycznych - pełnienie funkcji metdyka ds. e-learningu. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda Radm: Dstawa sprzętu kmputerweg i sieciweg, stanwiących wypsażenie nwej siedziby Pwiatwej Stacji Sanitarn-Epidemilgicznej w Radmiu Numer głszenia: 68901-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej pn. Z Funduszami Eurpejskimi

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pecgdy.cm.pl/index.php/aktualneprzetargi/aktualne-przetargi Gdynia: Zakup sprzętu elektrtechniczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Świadczenie usługi wysyłki elementarza w tym: transprtu, pakwania, klejania i wysyłki,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gv.pl Warszawa: Grupwe ubezpieczenie na życie pracwników Centrum Usług Wspólnych raz człnków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Rzbiórka budynku gspdarczeg i utwardzenie placu w Jędrzejwie przy ul.11 Listpada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Bytm: Działania infrmujące i prmujące Prjekt pn. Zmiana systemu napwietrzania reaktrów bilgicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02- Warszawa: Dstawa paliwa w systemie bezgtówkwym d samchdów i inneg sprzętu eksplatwaneg przez WZMiUW w Warszawie: Zarząd i Oddziały w tym sekcje knserwacji urządzeń meliracji pdstawwej Numer głszenia: 321830-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Żyrzyn: Termmdernizacja budynków kmunalnych w Gminie Żyrzyn. Numer głszenia: 190314-2014; data zamieszczenia: 05.06.2014 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism Czaspisma z zakresu edukacji przyrdniczej i eklgicznej dstępne w czytelni czaspism BIOLOGIA W SZKOLE Dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrdy i bilgii na wszystkich pzimach nauczania i w różnych typach szkół.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomiechowek.pl, www.kzb.pomiechowek.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomiechowek.pl, www.kzb.pomiechowek. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl, www.kzb.pmiechwek.pl Pmiechówek: Sukcesywna dstawa leju napędweg w 2015 rku - I etap

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 328162-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 328162-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 328162-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH Prwadzisz aktywny tryb życia? Częst trenujesz i bierzesz udział w zawdach? Jesteś wyczynwym sprtwcem? Pamiętaj: uprawianie sprtu łączy się ze zwiększnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Kszalin: Ubezpieczenia majątkwe w tym kmunikacyjne mienia będąceg w zarządzie Zachdnipmrskieg Zarządu Dróg Wjewódzkich Numer głszenia: 386458-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przeprwadzenie kntrli jakści usług przewzwych wyknywanych na zlecenie Wjewództwa Łódzkieg przez Przewzy Reginalne Sp. z.. na bszarze wjewództwa łódzkieg na pdstawie Umwy świadczenie usług publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji administratra strny internetwej www.plska-szkla.pl Numer głszenia: 297890-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Opracwanie dkumentacji prjektw - ksztryswej przebudwy dróg gminnych: ul. Miła,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Flder i ultka d wystawy WWB IV na rzecz Muzeum Sztuki

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 5 / kmunikacja /2015 Numer głszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji krdynatra zadania prmcja prjektu, knferencje, publikacje w prjekcie Otwarta szkła - system wsparcia uczniów migrujących. Numer głszenia: 141498-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH Data przyjęcia karty zgłszenia:.. Nr zgłszenia / WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko ds. portali internetowych portal poland.gov.pl w Biurze Rzecznika Prasowego MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Nabór na stanowisko ds. portali internetowych portal poland.gov.pl w Biurze Rzecznika Prasowego MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Nabór na stanwisk ds. prtali internetwych prtal pland.gv.pl w Biurze Rzecznika Prasweg MSZ. Numer głszenia: BRP 20/2013 Data ukazania się głszenia: 18 lipca 2013 Ministerstw Spraw Zagranicznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gv.pl Warszawa: Leasing peracyjny urządzenia umżliwiająceg przeprwadzanie ilściwej reakcji PCR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkolenr1.leczna.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkolenr1.leczna. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.przedszklenr1.leczna.pl Łęczna: WYKONANIE I PRZEPROWADZENIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO I DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna i efektywność energetyczna Maria Stankiewicz, dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites

Energia odnawialna i efektywność energetyczna Maria Stankiewicz, dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites Energia dnawialna i efektywnść energetyczna Maria Stankiewicz, dyrektr Stwarzyszenie Gmin Plska Sieć Energie Cites Knferencja Inaugurująca prjekt POWER w Małplsce Energia dnawialna Działanie 2.1: identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer;

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer; Wymagania edukacyjne z przedmitu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA Dział Instalacja systemu peracyjneg na serwerze Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: scharakteryzwać

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Kraków: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ Krakwskieg Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: AI.271-10/2011 Numer głszenia: 69918-2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer głszenia: 93128-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamówienia-publiczne Warszawa: Zrganizwanie i bsługa imprezy knferencyjnwystawwej pt. IV

Bardziej szczegółowo

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg na lata 2014-2020 Wypełnia Wniskdawca Wnisek skierwanie na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugmichow.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugmichow.bip.lubelskie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ugmichw.bip.lubelskie.pl Michów: Zakup i dstawa materiałów hydraulicznych, wyknanie przewiertów, bsługa

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych pozwoleń (w tym

zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych pozwoleń (w tym Warszawa: Prjekt i wyknanie rbót budwlanych Remnt ciągów ewakuacyjn kmunikacyjnych (naprawa izlacji ścian piwnic, dgrzybianie, naprawa tynków, wymiana psadzki). Numer głszenia: 228854-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarcin: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrwtnych w Zespłach Ratwnictwa Medyczneg data zamieszczenia: 05.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr GOPS.0122.3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr GOPS.0122.3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy z dnia 15 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr GOPS.0122.3.2015 Kierwnika Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Dbrzycy w sprawie głszenia nabru, pwłania Kmisji ds nabru raz ustalenia regulaminu nabru na wlne stanwisk ds. księgwści. Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp Załącznik d Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Rzdział I Wstęp Gminny Prgram Prfilaktyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie na ptrzeby 50 Międzynardweg Festiwalu Wratislavia Cantans

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC)

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC) PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC) KOMPONENTY DO AUTOMATYZACJI PRZEMYS OWEJ Firma Rectus Plska Sp. z.., wy³¹czny przedstawiciel firmy Pneumax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22blt@sp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22blt@sp.mil.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.22blt@sp.mil.pl Malbrk: DOSTAWA NOWYCH PŁYT DROGOWYCH DLA JW 1128 MALBORK Numer głszenia: 365352-2014;

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ Centrum Naukw-Badawcze Ochrny Przeciwpżarwej im. Józefa Tuliszkwskieg Państwwy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Plska Data wydania: 2.12.2015 Edycja: pierwsza Egzemplarz nr 1 Strna

Bardziej szczegółowo

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010 II.Infrmacja ddatkwa (załącznik d bilansu raz rachunku zysku i strat) PSOUU Kł w GiŜycku za rk brtwy2010 I.Charakterystyka stswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz przyczyna ich zmian w stsumku d pprzednieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Rzbiórka budynków przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszwie Numer głszenia: 41248-2015;

Bardziej szczegółowo

Regulamin artystycznej półkolonii letniej

Regulamin artystycznej półkolonii letniej Regulamin artystycznej półklnii letniej Półklnia zapewnia letni wypczynek dla dzieci w budynku Uniwersytetu Papieskieg im. Jana Pawła II w Krakwie przy ulicy Bernardyńskiej 3. Półklnia plega na rganizacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych.

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz lekcji matematyka kl. IV (praca w grupach) Iwna Kucharska Temat: Świętmarciński rgal rzwiązywanie zadań tekstwych. Cel główny uczeń ptrafi wykrzystać zdbytą wiedzę (mnżenie liczb naturalnych)

Bardziej szczegółowo

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej Emisja Obligacji Serii C Dradca ds. ferty publicznej Oferujący Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne Tradycja, Zaufanie, Prfesjnalizm Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie prmcyjny. Wbec braku bwiązku sprządzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkmgdynia.pl/?mod=zamowienia&id=1,1

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zkmgdynia.pl/?mod=zamowienia&id=1,1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zkmgdynia.pl/?md=zamwienia&id=1,1 Gdynia: Dstawa fabrycznie nweg (rk prdukcji: 2012): sprzętu infrmatyczneg-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sport.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sport.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sprt.pl Tychy: Świadczenie usług transprtu drgweg - przewóz sób na rzecz Klubu Tyski Sprt S.A.

Bardziej szczegółowo

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA Witam!!! Pracuję jak pedagg szklny. Mim zadaniem jest pznanie indywidualnych ptrzeb uczniów, analizwanie przyczyn niepwdzeń szklnych raz rganizwanie i prwadzenie różnych

Bardziej szczegółowo

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy Tablica budwy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budwy Tablica budwy Tablica infrmacyjna pwinna zawierać: 1) kreślenie rdzaju budwy, rzbiórki lub rbót budwlanych raz ich adres i numer telefnu, 2) numer pzwlenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa: Dstawa prgramwania graficzneg d aparatu ftgraficzneg, prgramwania d bróbki grafiki, drukarki laserwej, zewnętrznych dysków twardych raz nagrywarki DVD w pdziale na pakiety: Pakiet I: Dstawa prgramwania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r.

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. OGŁOSZENIE przetargu niegranicznym na: Odławianie bezdmnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. wartść szacunkwa zamówienia mniejsza d kwt kreślnych w przepisach wydanych na pdstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.auschwitz.org

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.auschwitz.org Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.auschwitz.rg Oświęcim: Usługa hstingu dla Państwweg Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 9 udnia 2014 r. w sprawie kreślenia wzrów frmularzy infrmacji i deklaracji na pdatek d nieruchmści Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne znajduj¹ zastswanie w przemys³wych i labratryjnych pmiarach temperatury, szczególnie tam gdzie wymagana jest

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa, powołania i definicje 2.1. Podstawa Księga Jakości. 2.2. Powołania Norma PN-EN ISO 9001:2009 pkt.6. Ustawa ochronie danych osobowych

2. Podstawa, powołania i definicje 2.1. Podstawa Księga Jakości. 2.2. Powołania Norma PN-EN ISO 9001:2009 pkt.6. Ustawa ochronie danych osobowych Pzim 1 INFRASTRUKTURA Data: 09.02.2010 Temat: ZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Strna 1 z 8 Przygtwane przez: Tmasz Tmaszewski Zatwierdzne przez: Rbert Ławski Starsta Wałbrzyski 1. Cel i zakres 1.1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gv.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Naprawy bieŝące, przeglądy kreswe raz przeglądy rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.36.2013 Zamówienie na dstawę materiałów eksplatacyjnych d

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 JAAR YEAR JAHRE ANS LAT GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 Verti MM Pian Verti MM grzejniki pinwe - typ VERTI MM 34/35 Pinwy grzejnik płytwy, zbudwany z dwóch płyt raz - w zależnści d typu - z jedneg rzędu knwektrów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.cm.pl Warszawa: Zakup usług plegających na wydaniu książki raz przygtwaniu i dystrybucji materiałów

Bardziej szczegółowo

Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi

Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi Analiza numeryczna dpalania i schładzania gazów technlgicznych z pieca elektryczneg w hutnictwie miedzi Adam Milejski, Henryk Rusinwski, Plitechnika Śląska adam.milejski@plsl.pl, henryk.rusinwski@plsl.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla drużynowych:

Materiały edukacyjne dla drużynowych: Materiały edukacyjne dla drużynwych: Istnieją dwa pdstawwe mdele segregacji dpadów: SEGREGACJA ODPADÓW 1. selektywna zbiórka dpadów (dpady zbierane d ddzielnych, specjalnie d teg celu przeznacznych pjemników,

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

6. PLAN RESTRUKTURYZACJI

6. PLAN RESTRUKTURYZACJI 6. PLAN RESTRUKTURYZACJI w systemie chrny zdrwia, sama finanswa gram i eknmicznym. 6.1. PRZEDSTAW IENIE IST OTN YCH INIC JAT YW REST RU KT URY- ZACYJNCYCH re (1) Otrzymanie kredytu / p Planwana Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Warszawa: Dstawa fabrycznie nwej frezark grawerki CNC wraz z prgramwaniem, zestawem narzędzi i sprzętem numer sprawy 1094 Numer głszenia: 473798-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie za prace kosztorysowe

Wynagrodzenie za prace kosztorysowe Wynagrdzenie za prace ksztryswe Przy ustalaniu wynagrdzenia za prace ksztryswe mają zastswanie przepisy ustawy cenach z dnia 5 lipca 2001r. ( Dz.U. nr 97, pz. 1050), które stanwią, że "ceny twarów i usług

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych

w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych Urząd Transprtu Klejweg w Warszawie Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: specjalista d spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Stanwisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy raz Przeciwpżarwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/35/15 Szczecin: Dstawa zestawów serwet d peracji kardichirurgicznych Numer głszenia: 45851-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I : I. Przepisy prawne _2. III. Poszukiwanie lokalu _6. V. Projektowanie _8. VI. Konsultacje _8

S P I S T R E Ś C I : I. Przepisy prawne _2. III. Poszukiwanie lokalu _6. V. Projektowanie _8. VI. Konsultacje _8 S P I S T R E Ś C I : I. Przepisy prawne _2 II. Frmalnści z udziałem Państwwej Inspekcji Sanitarnej _4 III. Pszukiwanie lkalu _6 IV. Wypsażenie lkalu _8 V. Prjektwanie _8 VI. Knsultacje _8 1 I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.suwalki.pl/przetargi_sekcja/zam_publ_w_2013_lista.htm Suwałki: Zakup kmputera stacjnarneg w ramach

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo