3/2006 SPORT*SPORT*SPORT ROCZNICA BITWY W OR EJ NOW DROG PRZEZ JANÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3/2006 SPORT*SPORT*SPORT ROCZNICA BITWY W OR EJ NOW DROG PRZEZ JANÓW"

Transkrypt

1 F i p SPORT*SPORT*SPORT naszych klegów maratñczyków: Maciej kszulkê i medal pami¹tkwy dla ka deg Krzy anwski i Mirs³aw Dmuchwski. Kierujê z nas, a by³y jeszcze nagrdy, upminki, psi³ek na w imieniu maratñczyków dla ich dwódcy mecie, wystrój imprezy, sprawy rganizacyjne. T pdziêkwania i mim grmu zadañ wszystk ksztuje. szkleniwych um liwi³ im zrganizwanie Pwinienem wspmnieæ, e sympatyczny zespó³ trzecieg ju wspania³eg pó³maratnu. rganizatrów nie ustrzeg³ siê ma³ej wpadki z zapisem naszych czasów na mecie. Da³ jednak znaæ sbie brak dœwiadczenia czêœci wlntariuszy i ten plski ptymizm - damy radê, jakœ t bêdzie. Ka dy z nas ma jednak w³asny stper, a du y widczny ze sprej dleg³œci zegar na mecie te nie pzstawia³ w¹tpliwœci c d uzyskanych czasów. Od pnad 30-tu lat rganizujê imprezy na rientacjê i na pdstawie w³asneg dœwiadczenia stwierdzam, e w mmencie awarii dzia³anie kierwnictwa imprezy by³ w³aœciwe. Prpnuje tym drbnym incydencie zapmnieæ. S¹dzê, tak sam zapewne uwa aj¹ kledzy, e impreza by³a wspania³a. Wspó³zawdniczyliœmy, bawiliœmy siê, biliœmy rekrdy, mamy piêkne pami¹tki, niektórzy, np. ja, uzupe³nili wykszta³cenie Pcz¹tek by³ skrmny: w pierwszym z gegrafii Plski (p³ enie Zgierza, Parzêczewa, pó³maratnie uczestniczy³y 62 sby, rk póÿniej LeŸnicy Wielkiej). pnad 100% wiêcej, b 126 sób, Chcemy przyjechaæ tu za rk, a dzisiaj g³sujmy a w tym rku znwu ilœciw prawie dwukrtny za przyznaniem dla rganizatrów pnwnie skk b 212 sób. cenneg wyró nienia Z³teg Filippidesa. Pamiêtajmy kledzy, e pó³maratn Hbbysta-amatr zrganizwa³a grupa entuzjastów, wlntariuszy Micha³ W³darczyk z Uczniwskieg Klubu Sprtweg Puchatek. Autr artyku³u jest Brawa dla Pani Prezes Klubu. Nie maj¹ ni takich Ojciec Klubu Artemis. m liwœci jak prfesjnaliœci. A trudnœci rganizacyjne ptrafi¹ piêtrzyæ siê na ptêgê. Czêœciwy udzia³ my sami pwdujemy nie przestrzegaj¹c zasady dpwiedni wczesneg zg³szenia udzia³u. Prblemem niemal nie d pknania jest znalezienie spnsrów, w tym przypadku pmg³y sbiste kntakty z NTT System raz TELL- Orange. Pmg³y znacznie w³adze gminy parzêczewskiej. My zap³aciliœmy niewysk¹ p³atê startw¹, która nie pkry³a ksztów pniesinych na NOW DROG PRZEZ JANÓW 3/2006 ROCZNICA BITWY W OR EJ : Sk³ad, wydawca - Agrinkubatr Przedsiêbirczœci w Parzêczewie, ul. P³udniwa 1, Parzêczew, tel./fax Druk - Studi Reklamy ARSA, ódÿ, ul. Pitrkwska 4, tel Redaguj¹: Jacek Pietrzak - red. naczelny Wspó³pracuj¹: Ryszard Nwakwski, Adam Œwiniuch, Jadwiga Dêbska, Jlanta Jurczyk, Jlanta ³biñska, Katarzyna Maræ, Janna Krawczuk, Renata Nlbrzak, Antni Chjecki. Dfinanswan ze œrdków O z s u d n u k z d ó w je c h W r n w y Œrd d zi w ej is k n a i G s W d d a r k i DO YNKI GMINNE 2006

2 NA SKRÓTY PRZEZ JANÓW ŒWIAT JEST MA Y A LE NICA WIELKA S³tys S³ectwa Wielka Wieœ - Wies³aw Kucina W dniu 18 sierpnia dby³ siê urczyste przekazanie d u ytkwania drgi nawierzchni asfaltwej przez wieœ Janów i Wielka Wieœ d³ugœci 2 km. Wartœæ wyknanych prac wynsi³a z³. Gmina Parzêczew dfinanswa³a budwê drgi w wyskœci z³. M liwe t by³ dziêki zawarciu przumienia pmiêdzy Starstwem Pwiatwym w Zgierzu a Gmin¹ Parzêczew wspólnym finanswaniu tej inwestycji. W urczystœci uczestniczyli Starsta Zgierski Grzegrz Leœniewicz raz Cz³nek Zarz¹du Marcin Karpiñski, Wójt Ryszard Nwakwski, radni, przedstawiciele s³ectw Janów i Wielka Wieœ raz pracwnicy Urzêdu Gminy. Urczysteg pœwiêcenia drgi dkna³ ks. prbszcz Jerzy Serwik, który pdkreœli³ znaczenie drgi w kmunikwaniu siê ludzi. Drgê wykna³ znane nam z slidnœci Przedsiêbirstw Rbót Drgwych w Pddêbicach, które reprezentwa³ sam Prezes Grzegrz Sp³awski. Drga ta by³a d³ug czekiwana przez mieszkañców i stanwi p³¹czenie istniej¹cych pwiatwych dróg asfaltwych, jak i skraca djazd d drgi krajwej relacji ódÿ - Gdañsk. Jacek Pietrzak Przeciêcia wstêgi dknuje Prezes Przedsiêbirstwa Rbót Drgwych w Pddêbicach Otwarcie drgi w becnœci Starsty Zgierskieg Grzegrza Leœniewicza T przekrne mtt wpad³ nam w czy p parzêczewskim. przyjeÿdzie d biura pó³maratnu Puchatka Zbli a siê gdzina 0, grmadzimy siê wiêc pd w Parzêczewie. Œwietnie widczne na kszulkach bram¹ startw¹. Kilkanaœcie zdañ pwitalnrganizacyjnych s³yszymy d dyrektra pó³maratnu Macieja Krzy anwskieg raz wójta gminy Parzêczew Ryszarda Nwakwskieg. Odliczamy i ruszamy, pcz¹tkw przez rynek w Parzêczewie przez miejscwœci gminy d siedziby Puchatka w LeŸnicy Wielkiej i z pwrtem. Œwietnie zrganizwane c 3 km punkty ywieniwe i dœwie aj¹ce, prysznic stra aków, dping kibiców pwduj¹ e czujemy siê rzpieszczani przez rganizatrów. Trasa p³aska z ma³¹ ilœci¹ zakrêtów, rewelacyjna dla chêtnych d bicia rekrdów yciwych. Mnie sbiœcie udaje siê uzyskaæ najlepszy w tym rku wynik w pó³maratnie 2 g 16 sek (ju widze te uœmieszki klegów maratñczyków, ale weÿcie pd sympatyczneg zesp³u wlntariuszy uwagê mój wiek, gabaryty, rdzaj pracy i wrdzne bs³uguj¹cych imprezê. Chwilê póÿniej jest ju sbiste lenistw). Mój sukces t betka nasz¹ w³asnœci¹, b czytamy je na kszulkach w prównaniu z uzyskanym rekrdem yciwym trzymanych w pakiecie przedbiegwym, a na Agnieszki Mizery. Od tamtej pry du siê zmieni³. mecie pó³maratnu widzimy je p raz trzeci na Agnieszka przebieg³a ju w tym seznie 13 zawieszanych nam na piersiach ³adnych maratnów i pprawi³a znwu tym razem w Pucku pami¹tkwych medalach. rekrd yciwy. Wierzê, e jeszcze w tym rku zrbi Z Wrc³awia d Parzêczewa w pwiecie zgierskim, rzut beretem d dzi, jest 240 km, 3 gdz. jazdy samchdem. T trasa dwa razy d³u sza ni na imprezê biegwa dbywaj¹c¹ siê w Jeleniej Górze. Ale cz³wiek ca³e ycie siê kszta³ci, a ja mim szeœædziesi¹tki na karku mam pwa n¹ lukê w sbistym wykszta³ceniu zwiedzi³em prawie ca³¹ Plskê, a nigdy nie by³em w Parzêczewie. Skrzyknê³a siê wiêc stara sympatyczna paczka klegów : Agnieszka Mizera, Czes³aw Rzbicki, tym razem bez Witka Janiaka, ale za t ze œwie ym nabytkiem w naszej rdzinie biegaczy Markiem Krzemiñskim (jak siê kaza³ uzyska³ rewelacyjny jak dla pcz¹tkuj¹ceg biegacza w tym wieku czas pó³maratnu 1 g 39 m 59 s) i ruszamy. Trasa jazdy pknana bez prblemów (czytaj bez suszarek czyszcz¹cych prtfel kierwcy) i dje d amy d Parzêczewa. Nagle radsne t p raz trzeci. Pdpwiadam, kledzy, m e t jest ywienie w naszej grupce dstrzegamy przy szsie temat pracy dktrskiej? tabliczki znaczaj¹ce ka dy km trasy pó³maratnu, Ale dœæ ju Znudzi³em naszymi sukcesami czas dalej napisy i strza³ki kieruj¹ce d biura imprezy. wróciæ d Puchatka, który pmieszkuje w LeŸnicy Mamy czas na frmalnœci, ³atwe b zadbaliœmy Wielkiej. W jednstce Wjska Plskieg w tej wczeœniejsze zg³szenie internetwe, pwitanie miejscwœci s³u bê zawdw¹ pe³ni dwóch z klegami z Plski i wizytê na ryneczku 2 15

3 KRZY ÓWKA - SYNTEZA Z RATOWNIKIEM OBCHODY 67 ROCZNICY BITWY W OR EJ A B C D E F G H I J K T O Wyszczególnine wyrazy wpisaæ tak, aby utwrzy³y krzy ówkê R I W K A N OG OSZENIE HAS A 2 literwe: AS, IP 3 literwe: AIS, AU, AWA, CAR, ETA, EOL, GÊŒ, KRA, NOS, PAS, RAB, TSA, YD 4 literwe: ABAS, ALES, AMON, AZER, CENT, ETAT, FRAM, ORKA, RAAB, RÊKA, RISI, SARA, SPAT, TACA, TARO, ZOLA 5 literwe: AKANT, ANAWA, ARAN CESIA, ETIOP, KARAŒ, MULAK, KOALA, NATAN, NARIE, POPAS, PATYK, SEKTA, SK AD, TRAPA, TRIAS 6 literwe: ACETON, AMATOR, ANANAS, ANKONA, APARAT, ARKANA, CALAIS, KLAPSA, LISTON MUCYNA, OKTAWA, PLACEK, RAKITA, TAMARA 7 literwe: AMALAKA, KOCANKA, LEWAREK, MASAKRA, PRAWICA, RATUNEK, SZPALTA, ZAPRAWA 8 literwe: FRASUNEK Antni Chjecki BIOENERGIA Sieradz, Ka dy prducent pdpisuj¹cy umwê kntraktacji, ul. Zak³adników 18 ma gwarancjê: Firma rzpczê³a budwê zak³adu przerbu - d³ugletniej wspó³pracy, rzepaku mcy przetwórczej 108 tyœ tn. Dcelw - krzystnych warunków cenwych, zamiarem zak³adu w seznie jest - krzystnych warunków kntraktacji, pzyskanie 40 tyœ tn, c daje nam 120 tn dziennie, - pewneg zbytu wyprdukwaneg rzepaku. a w seznie tyœ tn 330 tn dziennie. W zw i¹ zk u z p wy s zy mi za mi er ze ni am i Szczegó³we infrmacje m na uzyskaæ w siedzibie infrmujemy, e: firmy lub pd nr telefnu: - rzpczynamy kntraktacjê rzepaku ze lub zbirów 2007, - umwy zawierane s¹ d sierpnia ZAPRASZAMY POŒREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE PZU, WARTA, SAMOPOMOC, PTU (OC, AC, NW, maj¹tkwe i rlne) Pzsta³e firmy - na yczenieklienta. Ubezpieczenia na ycie II i III filar: COMMERCIAL UNION, POCZTYLION, NATIONALE NEDERLANDEN Agnieszka Chjecka - Wawrzyniak Tel. (042) ( ) W dniu 9 wrzeœnia br. w miejscwœci Or³a, przy ³nierze Pmrskiej Brygady Kawalerii, pmniku pœwiêcnym pamiêci bhaterskich z wielkim pœwiêceniem i hnrem, skutecznie ³nierzy Pmrskiej Brygady Kawalerii, dby³y siê wype³nili swój ³nierski bwi¹zek Obrny urczystœci patrityczn religijne zwi¹zane z 67 Ojczyzny. H³d bhaterskim kawalerzystm rcznic¹ bitwy stcznej 11 wrzeœnia 1939 rku na pdczas urczystœci ddali przedstawiciele w³adz terenie wsi. Gminy Parzêczew, przedstawiciele s¹siednich pwiatów i gmin, sekcja klarska Szwadrn przy ddziale PTTK w Ozrkwie, Zwi¹zek Harcerstwa Plskieg hufiec zrkwski, przedstawiciele plicji z Parzêczewa i Ozrkwa, dzieci i m³dzie ze szkó³ zrkwskich i parzêczewskich, stra e p arne raz ³nierze z 37 Dywizjny Ltniczeg w LeŸnicy Wielkiej. Obchdy urczystœci uœwietnili swj¹ becnœci¹ tak e weterani walk wrzeœnia 1939 rku Pan Czes³aw Olak i Pan Kazimierz Bryszewski. Mszê œw. w intencji ³nierzy pleg³ych w walkach dprawi³ Ojciec Tmasz Ewertwski. Oklicznœciwe przemówienie wyg³si³ Pan Adam Œwiniuch Zastêpca Wójta Gminy Parzêczew. Apel Kwiaty pd pmnikiem sk³ada Sekcja Klarska Szwadrn przy PTTK Ozrków W brnie Ziemi Parzêczewskiej pdczas najazdu hitlerwskich Niemiec na Plskê brali udzia³ ³nierze 2 Pu³ku Szwle erów Rkitniañskich (szwadrn Klarzy i szwadrn Knny), 8 Pu³ku Strzelców Knnych, 11 Dywizjnu Artylerii Knnej raz szwadrny 18 Pu³ku U³anów Pmrskich. Szczególnie zaciêta brna przed atakami niemieckiej kampanii cz³gów mia³a miejsce na skrzy waniu dróg w Or³ej. Zmusi³a Niemców, zaskcznych nieugiêt¹ pstaw¹ kawalerzystów, d przucenia trzech wraków cz³gów i wycfania siê ze wsi na pzycje wyjœciwe Salwê hnrw¹ ddali ³nierze z Kmpanii Reprezentacyjnej 37 Dyw. Ltniczeg z LeŸnicy Wielkiej pd dwództwem pr. Mirs³awa Dmchwskieg pleg³ych dczyta³ pr. Mariusz Suchta, a ³nierze ddali salwê hnrw¹. P zakñczeniu urczystœci delegacje z³ y³y przed pmnikiem wieñce i wi¹zanki kwiatów. Mi³ym akcentem urczystœci by³ wystêp miejscweg zesp³u ludweg Orlaneczki. Sptkanie przy pmniku w Or³ej przypmnia³ nam bhaterskim czynie pmrskich Kawalerzystów i pzwli³ ddaæ h³d w pdziêce za mêstw, dwagê i pœwiêcenie zarówn pleg³ym jak i Kmbatantm wrzeœniwych walk. El bieta Bichta

4 Kandydaci d Rady Gminy w Parzêczewie z listy Kmitetu Wybrczeg Wybrców GMINA PARZÊCZEW 2010 Ma³grzata Graczyk Lat 50 Prze³ na pielêgniarek - p³ na Radna III kadencji Zdzis³aw Rgwski Lat 56 Technik elektrnik Radny I, II, IV kadencji Okrêg nr 1 Parzêczew, Flrianki, Julianki, Piaskwice, Wytrzyszczki Kazimierz Kurtasiñski Lat 51 Rlnik Radny I, II, III kadencji Prezes LKS,,Orze³ Cz³nek Rady Gminnej Zarz¹du LZS Cz³nek Prezydium WZRKiOR W³adys³aw Krawczyk Lat 50 Rlnik Radny I,II,III i IV kadencji Dariusz Frañczak Lat 45 Rlnik Radny IV kadencji Okrêg nr 2 Œliwniki, elgszcz, Janów, Wielka Wieœ Okrêg nr 3 G³aszyny, Ignacew Flwarczny, Ignacew Parzêczewski, Skórka, Œniatwa, Stary Chrz¹stów Pawlak Pawe³ Okrêg nr 4 Lat 65 Anastazew, Rlnik, Flrentynów, Radny II, III, IV kadencji Mariampl, Nwm³yny, Skla Góra, Ignacew Pdleœny, Ignacew Rzlaz³y Marek Tarnacki Lat 42 Bezpartyjny Rlnik, mechanik Radny IV kadencji Okrêg nr 5 Bibianów, Knstantki, Mamieñ, Kwalewice Andrzej Wódecki Lat 47 Przedsiêbirca Chyliñski Jan Lat 56 Rlnik Radny II, III i IV kadencji Marek Gawêda Lat 44 Radny I i IV kadencji Okrêg nr 6 Chciszew, Radzibórz, Mik³ajew, Nwa Jerzlima Okrêg nr 7 Pustkwa Góra, Duraj, Or³a Okrêg nr 8 Mr ewice, Sulimy, Trjany, LeŸnica Wielka, Ople Ma³grzata Mazur Okrêg nr 10 Lat 43 LeŸnica Wielka Instruktr fitness, - Osiedle Instruktr kulturaln - œwiatwy Prezes UKS,,PUCHATEK Jan Trcha Lat 67 By³y ³nierz zawdwy Z-ca Prezesa K³a Wêdkarskieg Dzia³acz Rdzinnych Ogrdów Dzia³kwych Dariusz Wiliñski Lat 36 ³nierz zawdwy Radny IV kadencji Kierwnik LKS Kbra Wjciech Dañczak Lat 59 By³y ³nierz zawdwy Agent ubezpieczeniwy Radny III i IV kadencji OG OSZENIE P ATNE BADANIA ANKIETOWE W GMINIE Dnia 15 marca br. w Urzêdzie Gminy Centrum Infrmacji w Urzêdzie Gminy w Parzêczewie dby³ siê sptkanie w³adz gminy w Parzêczewie. Ka dy ankieter mia³ bwi¹zek z grup¹ studentów IV rku kierunku scjlgia kazaæ siê stswnym upwa nieniem Wójta Wy dzia³u Eknmiczn-Scjlgiczneg Gminy Parzêczew d przeprwadzenia badania. Uniwersytetu ódzkieg. Opiekunem naukwym G³ównym celem badañ jest ustalenie zakresu grupy by³ Pan dr Andrzej Pilichwski. G³ównym partycypacji mieszkañców w yciu gminy, tematem sptkania by³ przeprwadzenie badania kreœlenie stpnia pinfrmwania mieszkañców sp³eczneg pt. Funkcjnwanie gminy Parzêczew d z i a ³ a l n œci w³adz gminnych raz cena tej w czach mieszkañców - edycja II. Badanie zsta³ dzia³alnœci. Dziêki uzyskanym infrmacjm przeprwadzne we wrzeœniu br. na 5% gó³u bêdziemy mieli m liwœæ zapznania siê ludnœci gminy Parzêczew pwy ej 18 rku ycia - z dk³adnymi piniami mieszkañców na tematy czyli 201 sóbach, pd merytrycznym nadzrem dtycz¹ce realizacji zadañ publicznych w naszej Pana Sebastiana Pietrzk - studenta Wydzia³u gminie raz pracwania wariantów usprawnieñ Eknmiczn-Scjlgiczneg U. Badanie t by³ œwiadcznych us³ug. ca³kwicie annimwe, a wszystkie uzyskane Dziêkujemy serdecznie za przychylne przyjêcie infrmacje zstan¹ pracwane wy³¹cznie w pstaci dwiedzaj¹cych Pañstwa ankieterów. zbirwych zestawieñ statystycznych. Badanie zsta³ przeprwadzne przez pracwników Ma³grzata Psi³a Referatu Funduszy Eurpejskich i Gminneg KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRA AK RATOWNIK 4 13 Infrmujemy, i z dniem 19 wrzeœnia br. utwrzny zsta³ Kmitet Wybrczy Wybrców Stra ak RATOWNIK, który zg³si swych kandydatów na radnych d Rady Pwiatu Zgierskieg. Wystêpujemy pd has³em: Damy Wam pczucie bezpieczeñstwa. Nie chcemy daæ bietnic bez pkrycia, gwarantujemy zaœ, e w swych dzia³aniach kncentrwaæ siê bêdziemy na pprawie gólnie pjêteg bezpieczeñstwa w dmu, w szkle, w zak³adzie pracy, na drdze. W swej pracy widzimy ból i nieszczêœcie, zrbimy wszystk by temu zapbiec. STRA ACY WAS NIE ZAWIOD 1. Bgus³aw Seku³a - lat 47; Kmendant Pwiatwej 6. Marian Król - lat 58; Kierwnik Referatu Pañstwwej Stra y P arnej w Zgierzu, Cz³nek Rlnictwa i Gspdarki Kmunalnej Urzêdu Zarz¹du Pwiatweg ZOSP w Zgierzu Gminy w Parzêczewie 2. Mirs³aw Gajewski - lat 63; Przewdnicz¹cy 7. Sylwester Pawlak - lat 40; d-ca zmiany w JRG PSP Rady Gminy w Parzêczewie w Ozrkwie, Naczelnik OSP w Ozrkwie 3. Wies³aw Kempista - lat 58; dyrektr techniczny 8. Krzysztf Targalski - lat 27; pracwnik zak³adów Cukrwni Leœmierz, Prezes OSP w Leœmierzu Atlas, sekretarz w OSP w Ozrkwie 4. Marian Kwaœniewski - lat 45; dwódca JRG PSP 9. Grzegrz Stegliñski - lat 23; ratwnik w JRG PSP w Ozrkwie, Kmendant Gminny ZOSP w Ozrkwie, skarbnik w OSP w Parzêczewie w Ozrkwie 10. Rbert Wa³wski - lat 30; pracwnik w OPK 5. Krzysztf Kaczmarek - lat 46; emeryt PSP, w Ozrkwie, Z-ca Naczelnika w OSP skarbnik OSP w Ozrkwie w Ozrkwie OG OSZENIE P ATNE

5 Wielkœæ. - z pinwa si¹ brtu - VAWT (ang. Vertical Axis Ilœæ energii elektrycznej prdukwanej Wind Turbines) (). w elektrwni wiatrwej zale y g³ównie d prêdkœci Ze wzglêdu na klejne kryteria: wiatru. Ta z klei zale y d wielu czynników - - spsób wykrzystania prdukwanej energii - zarówn klimatycznych, jak i zwi¹zanych na wyró nia siê na przyk³ad si³wnie energetyczne przyk³ad z wyskœci¹ usytuwania wiatraka (im i si³wnie pmpwe; jest n wy ej, tym wiêksza prdukcja energii). - liczbê p³atów wirnika - elektrwnie jedn-,dwu-, Wspó³czesne "du e" elektrwnie wiatrwe sadza trzy-, czter- i wiel-p³atwe; siê na wie ach 70-, 80-, a nawet 100- czy usytuwanie wirnika wzglêdem kierunku wiatru metrwych. Ma³e najczêœciej maja za pdstawê i masztu (w elektrwniach typu HAWT): dwietrzne maszty d 1,5 m (na dachach) d m nad (ang. up-wind) raz dwietrzne (ang. dwn-wind); pzimem gruntu. - szybkbie nœæ - elektrwnie wlnbie ne, Pdzia³ ze wzglêdu na inne kryteria œrednibie ne i szybkbie ne. Pdstawwym kryterium pdzia³u elektrwni Wœród najppularniejszych maszyn - typu wiatrwych jest p³ enie si brtu wirnika, HAWT - pnad 90% becnie stswanych t zgdnie z którym rzró niamy dwa rdzaje trójp³atwe urz¹dzenia typu up-wind s³u ¹ce elektrwni: g³ównie d wytwarzania energii elektrycznej. - z pzima si¹ brtu -HAWT (ang.hrizntal Axis Wind Turbines); najppularniejsze - pnad Grzegrz Barzyk 95% stswanych rzwi¹zañ; cd. w nastêpnym numerze ROLNICY ZAROBI NA WIERZBIE I RZEPAKU? Znów dbre wiadmœci dla plskich rlników uprawiane rœliny energetyczne faktycznie zstan¹ z Brukseli. Kmisja Eurpejska zgdzi³a siê, eby wykrzystane np. przez elektrwniê. Takim dstawali specjalne dp³aty za uprawê rœlin dwdem m e byæ np. pdpisany kntrakt energetycznych. Prpnuje te przed³u enie z elektrwni¹ alb ciep³wni¹ (lub instytucj¹, która bwi¹zywania uprszczneg systemu dp³at. je reprezentuje) na dstawy rœlin energetycznych. D tej pry plscy rlnicy nie mgli ubiegaæ siê Drugi haczyk plega na tym, e ilœæ dtwanych specjalne dp³aty (45 eur d hektara) d upraw upraw rœlin energetycznych bêdzie graniczna. energetycznych: by³y ne zarezerwwane dla KE prpnuje, by w ca³ej UE dtwanych by³ 2 mln rlników ze "starej" UE. T jednak siê zmieni. hektarów. - Nie ma pdzia³u pmiêdzy kraje. Kmisja Eurpejska zaprpnwa³a, eby tak e Obwi¹zuje zasada: "kt pierwszy, ten lepszy" - w Plsce, Czechach i w innych krajach "nwej" Unii pwiedzia³ Michael Mann, rzecznik unijnej dp³aty d rœlin energetycznych zaczê³y kmisarz ds. rlnictwa Mariann Fischer-Bel. bwi¹zywaæ. Druga przedstawina prpzycja Kmisji te Mechanizm tych dp³at specjalnych jest wydaje siê krzystna dla plskich rlników. stsunkw prsty. Ka dy rlnik, który przeznaczy Bruksela prpnuje bwiem, by wa nœæ plskieg np. jeden hektar swich upraw pd rœliny systemu wyp³acania dp³at bezpœrednich (d "energetyczne" (specjalne rdzaje traw, wierzby itp. hektara, a nie d wielkœci prdukcji) zsta³a - przeznaczne d spalania w kt³ach elektrwni przed³u na d 2010 r. - Uprszczny system i ciep³wni czy prdukcjê zbó na bipaliwa), p p³atnœci bwi¹zuj¹cy w Plsce wydaje siê dbrym prstu wpisze t d swjeg wnisku unijne pmys³em i m e siê przyczyniæ d usprawnienia dp³aty sk³adaneg c rk. Jak "ddatek" d unijnej Wspólnej Plityki Rlnej - pwiedzia³ Mann. standardwej dp³aty dstanie 45 eur. Obie prpzycje, zanim wejd¹ w ycie, musz¹ byæ C wiêcej, KE zezwli w³adzm na pkrycie 50 jeszcze zaakceptwane przez 25 pañstw UE. M e prc. ksztów inwestycji, je eli rlnik zdecyduje siê t nast¹piæ jeszcze w listpadzie. - T nie s¹ bardz uprawiaæ na swich plach tzw. wielseznwe kntrwersyjne prpzycje, ale dyskusja ministrów rœliny energetyczne. m e byæ d³uga - mówi Mann. S¹ jednak dwa haczyki. eby kwalifikwaæ siê d Jacek Pietrzak dp³at energetycznych, rlnik musi udwdniæ, e 12 Ryszard Nwakwski Bezpartyjny Kandydat na Wójta,,Gmina Parzêczew 2010 Lat 40 Wykszta³cenie wy sze magisterskie Kierunek - administracja publiczna Uniwersytet ódzki Zastêpca Wójta raz Radny Pwiatwy w latach Wójt Gminy Parzêczew w latach Szanwni mieszkañcy gminy Parzêczew! Cztery lata temu zaufaliœcie mi i wybraliœcie w pierwszych bezpœrednich wybrach na wójta gminy Parzêczew. By³ t dla mnie grmne wyzwanie i przyjêcie dpwiedzialnœci za rzwój gminy. Stan¹³em przed prblemem zrealizwania wielu ksztwnych i jednczeœnie kniecznych dla prawid³weg funkcjnwania Naszej gminy inwestycji. Pniewa nie by³ nas staæ na wyknanie tych zadañ z w³asnych œrdków, pstanwi³em wykrzystaæ przyst¹pienie Plski d Unii Eurpejskiej i skncentrwaæ siê na pzyskiwaniu œrdków finanswych z funduszy eurpejskich. Nie by³a t drga ³atwa, ale jak siê kaza³ - drga w³aœciwa, która zaprwadzi³a nas d wielu sukcesów. P bjêciu przeze mnie funkcji wójta w 2002r. stan¹³em przed kniecznœci¹ rzwi¹zania wielu prblemów dtycz¹cych miêdzy innymi: - wybudwania hali sprtwej, aby zajêcia wychwania fizyczneg nie dbywa³y siê na krytarzach, - wybudwania Stacji Uzdatniania Wdy w Chrz¹stwie Wielkim zapatruj¹cej p³wê naszej gminy w wdê, - zrekultywwania sk³adwiska dpadów w Parzêczewie - budwy dróg tak d³ug przez Was czekiwanych: w Œliwnikach, Chciszewie, Mariamplu, LeŸnicy Wielkiej, a tak e dróg pwiatwych: w Ró ycach, Bibianwie, Wielkiej Wsi, Janwie i Ignacewie, raz mdernizacji dróg w Kzikówce, Oplu i Skórce - zinfrmatyzwania Urzêdu Gminy, - zapewnienia publiczneg dstêpu d Internetu w LeŸnicy Wielkiej, Chciszewie i Parzêczewie. - wybudwania Centrum Odnwy Wsi, które bêdzie miejscem sptkañ, pwstawania nwych inicjatyw, w którym Nasza m³dzie i dzieci bêd¹ mg³y rzwijaæ swje zaintereswania - wybudwania nwej kt³wni na bimasê i dcieplenia biektów szklnych w Parzêczewie 5 - pprawy bezpieczeñstwa pprzez zakupienie: dwóch nwych samchdów ratwnicz- gaœniczych dla OSP raz dfinanswanie zakupu samchdu dla Plicji - zakupienia nweg autbusu w celu dwzu dzieci d szkó³ - rzbudwania œwietlenia uliczneg w: Anastazewie, Tkaczewskiej Górze, LeŸnicy Wielkiej, Skórce, G³aszynach, Wytrzyszczkach, Kwalewicach, Sulimach, Nwm³ynach - naprawienia mstów w Radzibrzu i Nwm³ynach -dprwadzenia d wybudwania ddatkweg wiaduktu nad autstrad¹ A-2 w Parzêczewie -uchwalenia Miejscweg Planu Zagspdarwania Przestrzenneg Gminy, który stwarza nwe m liwœci rzwju -wyremntwania i dpsa enia st³ówki szklnej ³¹cznie z zakupem samchdu dstawczeg - zwiêkszenia pmcy dla ptrzebuj¹cych pprzez wiêksz¹ ilœæ wyp³acanych przez gminê œwiadczeñ Rzwi¹zanie tych prblemów t niew¹tpliwie grmne ale nie wszystkie sukcesy naszeg samrz¹du. Wiemy wszyscy, e nawet ma³e sukcesy nie przychdz¹ ³atw. Wymaga t ciê kiej pracy i upru w dzia³aniu. T rezultat bardz dbrej wspó³pracy pmiêdzy Wójtem, Rad¹ Gminy, s³tysami, wszystkimi jednstkami rganizacyjnymi raz pracwnikami. Jest t wynik wielu kmprmisów, wzajemneg zaufania i zrzumienia, bezknfliktweg rzwi¹zywania prblemów. Œwiadczy du ej determinacji, fachwœci i kulturze ludzi zaanga wanych w pracê na rzecz gminy. W swej pracy zawsze du y nacisk k³ad³em na fachw¹ bs³ugê administracyjn¹ w Urzêdzie Gminy raz inwestwanie w ludzi. Przez statnie cztery lata prawie wszyscy pracwnicy urzêdu pdwy szyli swje kwalifikacje i psiadaj¹ wy sze wykszta³cenie. Ma t fundamentalne znaczenie dla wykrzystania funduszy eurpejskich na zadania gminy. W mijaj¹cej kadencji wyknaliœmy zadania inwestycyjne na kwtê z³, a ³¹czna suma pzyskanych œrdków z pza bud etu gminy wynis³a z³. Zadba³em równie aby Nasza gmina przygtwana by³a d dalszeg zdbywania œrdków finanswych na klejne inwestycje w nwym kresie bud etwym Unii Eurpejskiej, czyli w latach Dlateg by³em inicjatrem za³ enia Partnerstwa z gminami Zgierz, Wartkwice, Dalików i êczyca raz utwrzenia Fundacji Rzwju Gmin,,PRYM, c pzwli wspólnie przygtwaæ prjekty i ubiegaæ siê dfinanswanie w klejnych latach. Przez minine cztery lata w³ y³em wiele pracy, by t wszystk si¹gn¹æ. Jednczeœnie dsknale znam ptrzeby i wiem jak du jeszcze trzeba zrbiæ, aby gmina Parzêczew dalej mg³a siê w takim tempie rzwijaæ. Dlateg pstanwi³em p raz drugi kandydwaæ na wójta Naszej gminy. Prszê Pañstwa zaufanie i g³sy w nadchdz¹cych wybrach. Wspólnie z kandydatami na radnych z Kmitetu Wybrczeg Wybrców,,GMINA PARZÊCZEW 2010 chcemy kntynuwaæ sprawdzn¹ ju drgê rzwju gminy, tak aby dzia³ania pdejmwane przez nasz samrz¹d jeszcze bardziej dpwiada³y ptrzebm wszystkich mieszkañców. Ryszard Nwakwski Kandydat na wójta gminy Parzêczew OG OSZENIE P ATNE

6 OG OSZENIE Gminna Bibliteka Publiczna w Parzêczewie zaprasza wszystkich zaintereswanych d dwiedzania placówki w celu : GBP w Parzêczewie, ul. P³udniwa 1b, - wyp yczenia ulubinej ksi¹ ki, tel./fax: jest czynna : - przeczytania cdziennej prasy i czaspism, - skrzystania z dstêpnych kmputerów w czytelni pniedzia³ek, czwartek 8,30-16,00 internetwej œrda, pi¹tek 8,30-18,00 - przeprwadzenia sptkañ, knferencji, pkazów i wtrek - praca wewnêtrzna - bibliteka nieczynna zebrañ w pmieszczeniu czytelni biblitecznej. Filia w Chciszewie, tel.: Bibliteka feruje : pniedzia³ek, czwartek 7,30-15,00 - zajêcia grupwe dla dzieci i m³dzie y, œrda: 11,00-18,30 - pmc przy drabianiu prac dmwych, pi¹tek 11,30-19,00 - pmc przy dbrze literatury, - infrmacje atrakcjach turystycznych, Czytelnia internetwa czynna jest w gdzinach - rzmwy i prady indywidualne, twarcia Bibliteki. - mi³¹ i fachw¹ bs³ugê. Serdecznie zapraszamy. PSL + samrz¹dy = nrmalnie Przedstawiamy listê kandydatów d Rady Pwiatu Zgierskieg: 1. Grzegrz Kwiatkwski - Prezes Zarz¹du 6. Jars³aw Eljasik - wykszta³cenie wy sze Miejsk - Gminneg PSL, przedsiêbirca, rlnicze, pracwnik GS Ozrków, rlnik dzia³acz klubu sprtweg MKS Bzura Ignacew 2. Antni Próchniewicz - wykszta³cenie wy sze, 7. Aleksander Barylski - przedsiêbirca, rlnik Radny Pwiatu Zgierskieg, cz³nek Zarz¹du z Tymienic, Gmina Ozrków Pwiatu Zgierskieg, dzia³acz PSL 8. W³dzimierz Pietruszewski - s³tys wsi 3. B ena aczek - wykszta³cenie wy sze Œliwniki, rlnik, Prezes LKS Zryw Œliwniki rlnicze, G³ówna Ksiêgwa Zak³adu Kmunalneg w Parzêczewie 9. Pawe³ Furmaniak - s³tys wsi Parzyce, rlnik 6 OG OSZENIE P ATNE 4. Tmasz Graczyk - wykszta³cenie wy sze, 10. Stanis³aw Szafarz - rlnik, wieœ Slca Ma³a, Prezes Pwiatwej Izby Rlniczej, rlnik Gmina Ozrków Brszyn, Gmina Ozrków, pracwnik ARiMR 11. Jan Andrzejczak - pracwnik OSM Ozrków 5. Tmasz Kmrwski - pracwnik OPK Ozrków 12. Dariusz Szpakwski - wykszta³cenie wy sze, Prezes Gminnej Spó³dzielni S.Ch. w Ozrkwie WYBIERZ NAJLEPSZEGO KANDYDATA PRZYDOMOWE ELEKTROWNIE WIATROWE Przydmwe elektrwnie wiatrwe mg¹ s³u yæ elektryczna tylk wtedy, gdy wieje wiatr - i t jak ddatkwe Ÿród³ energii, które w pewnym w ddatku z prêdkœci¹ wiêksza d prêdkœci tzw. stpniu uniezale nia d sieci lkalneg dystrybutra startwej, pni ej której turbina p prstu sti. energii elektrycznej. Najlepiej sprawdzaj¹ siê jak Przydmwe elektrwnie wiatrwe s¹ ca³kwicie zasilanie dmów "niskenergetycznych" - bardz niezale nymi Ÿród³ami energii, w których instaluje dbrze cieplnych, które ptrzebuj¹ ma³ej ilœci siê jeden z dwóch rdzajów pr¹dnic: pr¹du. 1) pr¹du sta³eg, Elektrwnie wiatrwe staja siê craz bardziej 2) ma³e, trójfazwe - asynchrniczne. p pu la rn e, a za in te re s wa ni e ni mi m e Elektrwnie z pr¹dnica pr¹du sta³eg (najczêœciej w przysz³œci jeszcze wzrsn¹æ, b d prawa stswane) mg¹ zasilaæ biekty, je eli s¹ plskieg wprwadzana jest becnie Dyrektywa wypsa ne w regulatr napiêcia raz akumulatry Unii Eurpejskiej nr 2002/91/WE, wed³ug której d grmadzenia energii, a jeœli maja dstarczaæ pr¹d w budynkach nwych raz starych - gruntwnie przemienny (taki jak w sieci) -musza mieæ falwnik. remntwanych - prjektant bêdzie musia³ Jeœli elektrwnie te maja zasilaæ dm mieszkalny, t uwzglêdniæ w dkumentacji budynku zastswanie wspmniane urz¹dzenia sk³adwe umieszcza siê energii pchdz¹cej z dnawialnych Ÿróde³ energii zwykle w pmieszczeniach gspdarczych, (OZE). Pniewa elektrwnie wiatrwe mg¹ gara ach itp. dzia³aæ praktycznie wszêdzie, œwietnie nadaj¹ siê d Rdzaje elektrwni spe³nienia teg warunku. Mc. Przydmwa elektrwnia wiatrwa m e Ze wzglêdu na mc elektrwnie wiatrwe dzieli dstarczaæ pr¹d na ptrzeby dbirnika siê na mdele "mikr", "ma³e" i "du e". D zasilania autnmiczneg (wydzielneg), czyli dzia³aj¹ceg dmów stsuje siê g³ównie dwa pierwsze rdzaje. niezale nie d sieci elektrenergetycznej. M e nim - Mikrelektrwnie wiatrwe t mdele pni ej 100 byæ alb: Watów mcy. U ywa siê ich najczêœciej d - wydzielny bwód w dmu, zwykle ³adwania baterii akumulatrów stanwi¹cych nisknapiêciwy (np. bwód œwietleniwy czy zasilanie bwdów wydzielnych - tam, gdzie nie bwód grzewania pd³gweg wspmagaj¹ceg ma sieci elektrenergetycznej, lub z jakiegœ grzewanie dmu), dzia³aj¹cy niezale nie d pwdu nie chce siê z niej krzystaæ. Takie pzsta³ej instalacji elektrycznej w dmu - zasilanej elektrwnie m na wykrzystaæ d zasilania przez z knwencjnalnej sieci elektrenergetycznej, alb akumulatry czêœci œwietlenia dmu: - ca³a instalacja dmwa, d³¹czana d sieci pjedynczych lamp, a nawet pszczególnych energetycznej na czas krzystania z energii pmieszczeñ czy urz¹dzeñ. wytwrznej przez przydmwa elektrwnie, alb - Ma³e elektrwnie wiatrwe t niec wiêksze w g ó l e n i e p d ³ ¹ c z n a d s i e c i mdele mcy d 100 W d 50 kw. Mdele z tej elektrenergetycznej. grupy mg¹ zapewniaæ energie elektryczna Wiêksze elektrwnie wiatrwe przeznaczne s¹ w pjedynczych gspdarstwach dmwych, przede wszystkim d wytwarzania energii, która a nawet w ma³ych firmach. W warunkach n a s t ê p n i e p r z e k a z y w a n a j e s t d s i e c i przydmwych najppularniejsze s¹ elektrwnie 3- elektrenergetycznej. Wybór wielkœci i typu 5 kw. Mc takich elektrwni, wspmagana energia elektrwni wiatrwej raz kreœlneg rzwi¹zania zmagazynwana w akumulatrach, wystarczy zale y d teg, czemu elektrwnia ma s³u yæ; nierzadk d zasilania œwietlenia, uk³adów pwinien te byæ pprzedzny badaniami zasbów pmpwych, sprzêtu i urz¹dzeñ dmwych. wietrznœci i p³acalnœci inwestycji. Najlepiej - Du e elektrwnie wiatrwe (w praktyce pwy ej w tym celu skrzystaæ z pmcy i pinii fachwców 100 kw), prócz teg, ze mg¹ zasilaæ dm, - na przyk³ad z Plskieg Stwarzyszenia stswane s¹ przede wszystkim d wytwarzania Energetyki Wiatrwej (www.visventi.rg.pl) lub tez p r ¹ d u, k t ó r y s p r z e d a j e s i ê s i e c i Eurpejskieg Centrum Energii Odnawialnej EC elektrenergetycznej. Taka elektrwnia musi IBMER (www.ecbrec.pl). spe³niaæ szczegó³we wymagania lkalneg Jak dzia³a elektrwnia? peratra sieci, ptrzebna jest tez czywiœcie jeg Elektrwnie wiatrwe mg¹ wytwarzaæ energie zgda na takie przy³¹czenie.(www.ecbrec.pl)

7 wyskenergetycznych, ale zapewne zdecydwana wsi. Inn¹ wi¹ ¹c¹ siê z tym kwesti¹, jest jakœæ ich wiêkszœæ. i sprawnœæ wiejskich kt³ów lub pieców. Stan W walce z bezrbciem becny - szczególnie w starszych dmstwach jest Najwiêcej ugrów raz d³gwych p prstu niedstateczny. Tym bardziej jest t nieu ytków rlnych jest na terenach by³ych prblem szczêdneg gspdarwania energi¹. pañstwwych gspdarstwach rlnych i tam te, jest Wystêpuje pwszechna kniecznœæ zakupu najwiêksze strukturalne bezrbcie. Te dwa nwych, wysksprawnych urz¹dzeñ grzewczych. czynniki m na p³¹czyæ, twrz¹c miejsca pracy Rlnicy rzumiej¹ t i zainwestuj¹ w nwe kt³y, ale w prdukcji bimasy. Wg wielletnich bserwacji, tylk wówczas, gdy przedstawi siê im ca³¹ krzystn¹ d uprawy 20 hektarów wierzby energetycznej dla nich analizê eknmiczn¹. Kszty wytwrzenia nale y zatrudniæ 1 pracwnika w pe³nym wymiarze 1GJ energii cieplnej z wierzby s¹ ni sze w stsunku gdzin. Ddatkwe etaty m na twrzyæ d wêgla, gazu i leju pa³weg. w sprzeda y i transprcie bimasy, a tak e w wielu Prace seznwe sektrach jej przetwórstwa, takich jak: prdukcja Najwiêksze zaptrzebwanie na si³ê rbcz¹ p³yt wiórwych i mat drgwych, plecinkarstw przy uprawie wierzby wystêpuje w miesi¹cach czy architektura grdwa. Ocenia siê, e ca³y zi m wy ch. n iw a wi er zb w e t cz as p prces technlgiczny d psadzenia wierzby d zakñczeniu kresu wegetacji, a wiêc w miesi¹cach sprzeda y gtweg wyrbu wytwrzneg listpad, grudzieñ, styczeñ, luty. Zawsze w tych z bimasy prwadzny na pwierzchni 8 hektarów, miesi¹cach nastêpuje zbiór, przerób i przygtwanie przyczynia siê d pwstania 1 miejsca pracy. bimasy wierzbwej d sprzeda y. W pzsta³ych Z klei rsn¹ce zaintereswanie, w sensie miesi¹cach prace przy plantacjach wierzbwych l k a l n y m, z a k ³ a d a n i e m u p r a w r œ l i n plegaj¹ na zabiegach pielêgnacyjnych. Nie s¹ t energetycznych wynika z m liwœci uzyskiwania jednak czynnœci pracch³nne. Okres zimy, wiêkszeg dchdu, ni w tradycyjnie pjmwanej w plskich warunkach prdukcji rœlinnej jest prdukcji rlniczej. Prfesjnalnie prwadzna kresem bezczynnœci. Prdukcja bimasy uprawa wierzby z rdzaju Salix viminalis var. wi er zb w ej m e ³a g dz iæ sk ut ki du e g gigantea m e c najmniej pdwiæ dchód bezrbcia w tym czasie. rlniczy. Wynika t z du ej prdukcyjnœci Trzeba inwestwaæ genetycznej rœlin i ze stsunkw niewielkich Przedstawine pwy ej infrmacje raz nak³adów w kresie eksplatacji uprawy. Szacuje argumenty, uzasadniaj¹ rsn¹ce zaintereswanie siê, e z dbrze prwadznej plantacji m na rlników upraw¹ rœlin energetycznych. Pza tym uzyskaæ dchód brutt na pzimie 4-4,5 tys. z³ pzstaje wiele prblemów, które w najbli szym z 1 ha, a dliczaj¹c kszty jeg uzyskania czasie pwinny byæ rzwi¹zane. Niektóre z nich t: w wyskœci 30-35%, dchód nett znacznie - kszta³cenie instruktrów wiedzy rlniczej przekracza becnie uzyskiwany z uprawy rœlin dla w kierunku technlgii uprawy rœlin przemys³u sp ywczeg. energetycznych, Na pa³ - dpwiednie zaplecze techniczne zwi¹zane Ci¹gle bagatelizwanym prblemem na wsi, z upraw¹ i przerbem bimasy, jest zaptrzebwanie rlników w pa³. Sytuacja - lgistyka transprtu pmiêdzy prducentem, w du ej czêœci plskiej wsi przedstawia siê a knsumentem, ró nrdnie. Mianwicie, w rdzinach - t e c h n i c z n e p r b l e m y z w i ¹ z a n e najwiêkszym dchdzie zakupywany jest wêgiel, z przechwywaniem bimasy, a w tych gdzie dchód jest niewielki, kupwane jest - technika i technlgia wspó³spalania drewn pa³we, które rlnik najczêœciej sam i jednrdneg spalania. pzyskuje. Pzstaj¹ jeszcze rdziny, gdzie brak jest Raczej wart je rzwi¹zaæ, gdy dzia³ania na dchdu pieniê neg i tam pzyskiwane jest drewn rzecz chrny œrdwiska, p³acalnœæ uprawy z lasu niezgdnie z prawem, czyli p prstu na wierzby energetycznej na nieu ytkach i ugrach skutek kradzie y. We wszystkich tych przypadkach r a z t w r z e n i e n w y c h m i e j s c p r a c y m na unikn¹æ kupwania pa³u lub kradzie y, w "wierzbwym biznesie" - t istta ca³eg przeznaczaj¹c pd uprawê tylk 0,5-0,6 hektara przedsiêwziêcia. ziemi. Tak niewielka pwierzchnia uprawy gwarantuje dstateczn¹ ilœæ pa³u dla mieszkañców Jan Wies³aw Dubas, W³dzimierz Ktwski DO YNKI GMINNE PARZÊCZEW 2006 Krwód d ynkwy prwadz¹ starstwie d ynek: Gra yna Nawrcka i Krzysztf Antsik Ani³y, dzwny, serca i inne symbliczne, misterne budwle z k³sów, ziaren, wców i warzyw wrêczali rlnicy z parzêczewskiej gminy swjemu wójtwi Ryszardwi Nwakwskiemu w niedzielê 17 wrzeœnia. By³ tak e tradycyjny Wrêczenie symbliczneg bchna chleba w³adzm gminy krwód d ynkwy, bryczki wraz z knnymi zaprzêgami, przyœpiewki miejscwych zesp³ów œpiewaczych, wystêpy kapeli ludwej, prgram kabaretwy raz kncerty muzyczne. Obchdy D ynek Gminnych w Parzêczewie rzpczê³y siê Msz¹ Œw. gdz P mszy dprawinej przez ks. Jerzeg Serwika, ustawi³ siê krwód d ynkwy. Na jeg czele szli starstwie d ynek, nis¹cy kaza³y, tradycyjny bchen chleba. W tym rku rlników z gminy reprezentwali Gra yna Nawrcka z Chrz¹stwa raz Krzysztf Antsik z Wielkiej Wsi. Dalsz¹ czêœæ krwdu stanwi³y delegacje Kó³ Gspdyñ Wiejskich, które nis³y uplecine przez siebie piêkne i ryginalne d ynkwe wieñce. W krwdzie nie zabrak³ czywiœcie w³adz gminy Parzêczew z wójtem Ryszardem Nwakwskim na czele. Kiedy krwód dtar³ nad zalew, rzpczê³a siê czêœæ brzêdwa urczystœci. Jej kulminacyjnym punktem by³ wrêczenie przez starstów d ynek tradycyjneg bchna chleba w³adzm gminy. Nastêpnie pszczególne delegacje z³ y³y przed scen¹ swje wieñce. Nie zabrak³, jak c rku przyœpiewek d ynkwych, które wyœpiewa³y przy Wieniec d ynkwy z Wielkiej Wsi akmpaniamencie kapeli ludwej Parzêczewiacy, zesp³y œpiewacze z gminy. Najwiêcej entuzjazmu wzbudzi³y czywiœcie te przyœpiewki, które bezpœredni dtyczy³y znanych sób w gminie. O wójcie œpiewan raczej pchlebnie: Nasz Wójt Nwakwski nigdy nie pró nuje, œci¹ga z unii kasê, w gminê inwestuje, ale nie by³ siê te bez lekkich z³œliwœci: O urz¹d siê bi, cierpi na bezsennœæ, lecz z ncy krzysta przecie t przyjemnœæ. Wieniec d ynkwy z Mr ewic 10 7

8 Czêœæ artystyczn¹ rzpcz¹³ znany pardysta Ludzie bawili siê znakmicie i jak zwykle Stan Tutaj, który zaprezentwa³ œwietny prgram niechêtnie dchdzili d dmów p zakñcznej kabaretwy, znakmicie wpaswuj¹cy siê imprezie. Miejmy nadziejê, e zabawy nie w charakter urczystœci. W dalszej klejnœci przyp³acili bólem g³wy, c brali pd uwagê wyst¹pi³ jeden ze s³awnych Trubadurów - Pitr w jednej z przyœpiewek: Bêdziemy siê bawiæ, KuŸniak. Wieczrem natmiast na parzêczewskiej bêdziemy œwiêtwaæ, t nic e nas jutr bêdzie bleæ scenie pjawi³y siê dwa znakmite zesp³y: Magic g³wa. Garden miejscwy zespó³, który prezentwa³ Renata Nlgrzak g³ównie autrskie pisenki, ale tak e znane plskie przebje w ciekawych i ryginalnych aran acjach raz Strefa Zer. Œwietni muzycy, charyzmatyczna wkalistka i ciekawy repertuar sprawi³y, e zespó³ pdbi³ miejscw¹ publicznœæ. Zespó³ œpiewaczy z Parzêczewa Pitr KuŸniak - cz³nek zesp³u Trubadurzy Pardysta Stan Tutaj Wieñce d ynkwe z Mik³ajewa i Œniatwej Gwiazda wieczru zespó³ STREFA ZERO UPRAWA ROŒLIN ENERGETYCZNYCH EKONOMICZNIE I EKOLOGICZNIE W Plsce m na uprawiaæ kilka gatunków rœlin - zmniejszanie bezrbcia na wsi - aktywizacja energetycznych: wierzby z rdzaju Salix viminalis zawdwa sp³ecznœci var. gigantea, œlazwca pensylwañskieg, ró ê Lkalnie: wielkwiatw¹, tpinambura (s³necznik - zwiêkszanie dchdu rlniczeg bulwiasty), tplê, rbiniê akacjw¹ i tzw. trawy - rzwi¹zanie prblemu zaptrzebwania wsi energetyczne g³ównie z rdzaju Miscanthus. w ciep³ i energiê elektryczn¹ wiejskiej w kresie zimy, kresie w którym jest szczególnie du e bezrbcie W krajwej energetyce, w statnich miesi¹cach przeprwadzn kilka prób wykrzystania bimasy wierzbwej zmieszanej z wêglem. Próby te mg¹ byæ pdstaw¹ d kreœlenia prblemów technicznprceswych, które pwinny zstaæ rzwi¹zane w najbli szej przysz³œci. Zak³adaj¹c czywiœcie, e chcemy, aby kierunki i tendencje rzwju prdukcji z OZE by³y zgdne z becnymi trendami, wœród których znajdujemy: rzwój i ukszta³twanie rynku bimasy w Plsce, lgistykê dstaw, zachwanie biró nrdnœci rlniczej w zgdzie z jednrdnœci¹ wsadu paliwweg d kt³a raz Dstawa zrêbków d kt³wni w Parzêczewie zharmnizwanie rentwnœci prdukcji rlniczej w becnœci Ludwika Kempy - Wice Prezesa WFOŒiGW z rentwnœci¹ prducentów energii. Z wymieninych gatunków zapewne tylk Glbalnym argumentem przemawiaj¹cym za wierzba, œlazwiec pensylwañski i byæ m e rzwjem technlgii uprawy wierzby jest tpinambur, bêd¹ szerzej uprawiane na gruntach m liwœæ zagspdarwania ziemi d³gwych, rlnych. Obecnie rœlin¹ najpwszechniej a tak e pwierzchni zdewastwanej lub uprawian¹ na ptrzeby energetyki jest wierzba zdegradwanej. Wg danych G³ówneg Urzêdu krzewiasta w ró nych dmianach. Szacuje siê, e Statystyczneg (Ochrna Œrdwiska 2001) rœlina ta bêdzie stanwiæ k³ 70% bimasy w Plsce w 2000 r. by³ k³ 1,7 mln hektarów przeznacznej d prdukcji ciep³a i energii elektrycznej. Trzeba nadmieniæ, e wierzba jest rœlin¹, któr¹ uprawiaæ m na na wielu rdzajach gleb i w ró nych warunkach wegetacji. Lkalnie i glbalnie Krzyœci wynikaj¹ce z wykrzystania wierzby - zarówn dzik rsn¹cych frm, jak i specjalnie uprawianych klnów - s¹ znane d bardz dawna. Wielkrtnie pisywan spsby wykrzystania wierzby, ukazuj¹c tym samym krzyœci, jakie wnsi jej uprawa w ycie cz³wieka. Jej mniej znane aspekty u ytecznœci m na uj¹æ w znaczeniu glbalnym, jak i w sensie lkalnym (tabela). Glbalne i lkalne aspekty u ytecznœci upraw wierzby Glbalnie: d³gów i ugrów. Gdyby ddaæ d teg u ytki rlne - paliw zastêpcze w energetyce lkalnej raz (UR) zdewastwane i zdegradwane, t ptencja³ zawdwej d prdukcji energii elektrycznej i ciep³a prdukcyjny UR stanwi³by pwierzchniê k³ z OZE 1,8-1,85 mln hektarów. Oczywiœcie nie wszystkie te - zagspdarwanie pwierzchni ziemi uprawnej, grunty pwinny byæ przeznaczne pd uprawê rœlin dtychczas d³gwej lub zdewastwanej 8 9

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo