w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na czas zagroŝenia bezpieczeństwa państwa kryzysem oraz wojną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na czas zagroŝenia bezpieczeństwa państwa kryzysem oraz wojną"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 1/OC/11 SZEFA OBRONY CYWILNEJ - PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na czas zagroŝenia bezpieczeństwa państwa kryzysem oraz wojną Na podstawie 3 pkt 8, 9 i 10 oraz 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) w związku z Zarządzenia Nr 65/10 Starosty Puławskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na czas zagroŝenia bezpieczeństwa państwa kryzysem oraz wojną oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia w związku z zagroŝeniami związanymi z zagroŝeniem bezpieczeństwa państwa, kryzysem oraz wojną (ewakuacja III stopnia) zarządza się, co następuje: 1 Powołuję Miejski Zespół d/s Ewakuacji w składzie: 1. Kierownik zespołu: Sekretarz Miasta - Marta Maślankiewicz: 2. Kierownik sekcji organizacyjno - planistycznej: Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich - Iwona Próchniak członkowie sekcji: a) Inspektor d/s dowodów osobistych - Agnieszka Zamojska b) Podinspektor d/s ewidencji ludności - Teresa Pyszczak; - Maria Cieślak c) Podinspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności: - Kopański Roman - Krystyna Pilarska 3. Kierownik sekcji zabezpieczenia: Kierownik Wydziału Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych po. Justyna Orzeł-Sczepańska; członkowie sekcji: a) Podinspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych - Kinga Bielawska b) Kierownik Oddziału Spraw Lokalowych - Giza Adam; c) Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji - Dariusz Kruk; d) Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Waldemar Gardias Zarządzenie Nr 1/OC/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. Strona 1 z 5

2 e) Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. - Henryk Mizak; f) Komendant StraŜy Miejskiej - Sławomir Leszczyński; g) Przedstawiciel Dyrektora Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z. o. o. - Mieczysław Suszek; h) Podinspektor Wydziału Organizacyjnego Radosław Skwara Kierownicy Obrony Cywilnej zakładów pracy, administracji mieszkaniowych i instytucji powołają zakładowe zespoły ds. ewakuacji. 2. Skład i obowiązki zespołu oraz zadania poszczególnych jego elementów organizacyjnych oraz zasady planowania ewakuacji określają Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia w związku z zagroŝeniami związanymi z zagroŝeniem bezpieczeństwa państwa, kryzysem oraz wojną (ewakuacja III stopnia). 3. W planowaniu ewakuacji uwzględnić zagroŝenia własne, sąsiadów oraz specyfikę wykonywanych zadań. 3 Na kierowników zakładowych zespołów ds. ewakuacji, kierownicy zakładów pracy i instytucji powołają swoich zastępców. 4 W skład zespołów powołać niezbędną ilość pracowników do zrealizowania zadań zespołu ds. ewakuacji. 5 Zabezpieczenie procesu ewakuacji w środki transportowe oprzeć o pojazdy prywatne pracowników, a w przypadku ich braku o zasoby zakładu i przydzielone w ramach świadczeń. Wnioski o nałoŝenie świadczeń na pojazdy własne zakładu oraz z innych źródeł, niezbędne do zabezpieczenia procesu ewakuacji kierować do Urzędu Miasta Puławy Ewakuacje ludności do miasta Opole Lubelskie po drodze: Puławy Bochotnica Karczmiska Opole Lubelskie planują n/w zakłady pracy: Zakład Usług Komunalnych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Energetyczny Puławy, Telekomunikacja Lublin Rejon Puławy., Miejski Zakład Komunikacji, Urząd Miasta Puławy, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, BIOWET, Zakład Zarządzenie Nr 1/OC/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. Strona 2 z 5

3 Ubezpieczeń Społecznych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, PKO S.A, PKO B.P, Bank Gospodarki śywnościowej, Bank Nadwiślański, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 10, Publiczne Gimnazjum Nr 1, Zespół Szkół Nr 1, Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa Zdrowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Powiśle, Nadleśnictwo Puławy, Poczta Polska, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Sanepid, Starostwo Powiatowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Lublinie Oddział terenowy w Puławach, Nieruchomości Puławskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Krajowych i Autostrad Oddział Lublin Rejon Puławy, Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych ENERGEZAP, Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury MASZ-ZAP, Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych MEZAP, Przedsiębiorstwo Remontów i Automatyki PIA-ZAP, Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TERMOCHEM, Przedsiębiorstwo śywienia Zbiorowego i Usług STO-ZAP, Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji i Rozwoju PROZAP, Dom Dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszkańcy domów jednorodzinnych. 2. Ewakuację do miasta Poniatowa po drodze: Puławy Bochotnica Karczmiska Poniatowa planują n/w zakłady pracy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Prokuratura Rejonowa, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 11, Publiczne Gimnazjum Nr 3, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Nr 2, POK Dom Chemika, Biblioteka Miejska, Instytut Upraw NawoŜenia i Gleboznawstwa, IUNG Zakład Doświadczalny Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa Kępa, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Spółdzielnia Inwalidów SPIN, H+H Polska Sp. z. o. o. Zakład Puławy, Przedsiębiorstwo Budowlane Puławy, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, MOSTOSTAL, Rejonowa Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna Samopomoc Chłopska, SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców Pomoc, Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe, Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiślaka, Puławska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa, Zakład Doświadczalny Echo-Son, Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Budopiec, Przedsiębiorstwo Robót Chemoodpornych i Antykorozyjnych Karizola, Przedsiębiorstwo Budowlano- Produkcyjne i Robót Chemoodpornych CHEMOBUD, Przedsiębiorstwo Remontowo MontaŜowe REMO, Eurohansa, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, PPHU GIMAR, Zakłady Azotowe Puławy S.A. Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Instytut Nawozów Sztucznych, Sąd Rejonowy, Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zarządzenie Nr 1/OC/2010 z dnia 3 stycznia 2011 r. Strona 3 z 5

4 7 W ramach technicznego zabezpieczenia procesu ewakuacji kierownicy n/w zakładów pracy zorganizują po jednym Punkcie Pomocy Technicznej (w składzie: jeden ruchomy warsztat remontowy z obsługą, oraz jeden samochód holowniczy) w n/w miejscowościach: Dyrektor MZK w m. Karczmiska; Dyrektor PKS w m. Bochotnica. 8 W ramach medycznego zabezpieczenia procesu ewakuacji Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach zorganizuje dwa Punkty Pomocy Medycznej w m. Puławy, na bazie Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w m. Karczmiska. 9 W celu sprawnego przebiegu procesu ewakuacji Komendant Komendy Powiatowej Policji w Puławach wraz z Komendantem StraŜy Miejskiej wydzieli odpowiednie siły i środki w celu utrzymania ładu i porządku na terenie miasta, oraz zabezpieczenie kierowania ruchem na skrzyŝowaniach: ul. Piaskowa ul. Piłsudskiego; ul. Partyzantów ul. Lubelska; ul. Głęboka ul. Zielona; ul. Wojska Polskiego ul. Lubelska Wykonanie przedsięwzięć w zakresie realizacji niniejszego zarządzenia powierzam: a. Sekretarz Miasta Puławy b. Dyrektorom, Prezesom, Kierownikom zakładów pracy, instytucji i administracji mieszkaniowych c. Kierownikom Wydziałów Urzędu Miasta. 2. Wymienione w 6 jednostki organizacyjne opracują plany i dokumenty zabezpieczające ewakuację w zakresie ich dotyczącym. Zarządzenie Nr 1/OC/2010 z dnia 3 stycznia 2011 r. Strona 4 z 5

5 11 1. Nakazane przedsięwzięcia oraz plany ewakuacji wykonać i przedstawić do uzgodnienia w terminie do r. kierownikowi WZKiOL Urzędu Miasta Puławy. 2. Opracowane plany ewakuacji (III stopnia) stanowią integralną część Planu Obrony Cywilnej. Jest to nowelizacja rozdziału drugiego Planu Obrony Cywilnej. 3. Przeszkolić obsady elementów organizacyjnych i zabezpieczających proces ewakuacji w terminie do r. 12 Przewidywany czas ewakuacji nie powinien przekraczać 72 godziny. 13 Do koordynacji, uzgadniania, planowania oraz przygotowania procesu ewakuacji upowaŝniam Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Puławy tel Traci moc Zarządzenie Nr 2/OC/00 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Puławy z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie planowania, prowadzenia i koordynacji przedsięwzięć związanych z ewakuacją ludności na czas zagroŝenia zewnętrznego i wojny. 15 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. Zarządzenie Nr 1/OC/2010 z dnia 3 stycznia 2011 r. Strona 5 z 5

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r. ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku.

S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku. ZKR- 5326/191/09 Rzeszów, 9 listopada 2009r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku. Zadania w dziedzinie Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 201 r. Poz. 1050 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 201 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 1786 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE Zatwierdzam Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA BURMISTRZ BYCZYNY Ryszard Grüner Opracował: Lucjan Kędzia Główny specjalista Byczyna

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo