DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne:"

Transkrypt

1 W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA PONIEDZIA EK LIPCA 2007 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne: Italia provinciale (1) Provinciale, poniewa ju przed rozpocz ciem planowania podró y zdecydowaliêmy si ominàç Rzym koncentrujàc si raczej na wybrze ach, jakby przeczuwajàc, e akurat w tym czasie nawiedzi Europ fala upa ów. Rzym, jak doradzajà znawcy, zwiedzaç trzeba bez samochodu. Jak si póêniej okaza o, inne wi ksze (i mniejsze) w oskie miasta te. Podró zaj a dwa tygodnie, ogólne wra enia natomiast mo na podsumowaç trzema s owami: pi knie, kontrastowo, nietanio. Wenecja rozdeptywana przez turystów Wje d ajàc do W och od wschodu nie sposób ominàç Wenecji, której po o enie geograficzne od razu predysponuje do odgrywania kluczowej roli w regionie: z jednej strony Êciana Alp odgradza od pó nocy, z innej nadmorskie po o enie daje szerokie okno w Êwiat. Wenecja od X wieku by a mocarstwem handlowym, szczególnie rozkwit a czerpiàc zyski z wypraw krzy owych. Z tego te okresu pochodzà podstawowe architektoniczne zabytki miasta, m.in. Bazylika Âwi tego Marka, w której pochowane sà relikwie Êwi tego, wykradzione przez kupców weneckich z Konstantynopola w 828 r. Kresem ÊwietnoÊci Wenecji by a zmiana szlaków handlowych po odkryciu przez Wenecja, na pierwszym planie ódê budowlaƒców Vasco da Gamm morskiej drogi do Indii, od tego czasu nast puje upadek miasta. Dzisiaj miasto pogrà one jest w stagnacji, liczba mieszkaƒców nadal ciàgle si zmniejsza. Nie mo na powiedzieç tego o turystach, których roczny nap yw przekracza 200-krotnie liczb tubylców. Wynikajà z tego nieweso e konsekwencje, od dro yzny w kawiarniach, przez mas Fot. Artur P okszto kiosków oferujàcych kiczowate upominki, po wszechobecne t umy na wàziutkich uliczkach. Z mostu Rialto wyjêcie w dowolnym kierunku wymaga o mozolnego przeciskania si przez t umy, jak po koncercie rockowym. P ynàc na vaporetto (tramwaj wodny) przez Canal Grande widaç opuszczone budynki, inne zresztà te wymaga yby remontu. Ca a komunikacja miejska w Wenecji uskuteczniana jest drogà morskà (z wywo eniem Êmieci w àcznie), co nie zawsze jest wygodne. WidzieliÊmy, jak czterech pracowników hotelu pomaga o wsiàêç do motorówki grubej Amerykance ch opcy porzàdnie musieli si naharowaç dos ownie wk adajàc dostojnà turystk do chybotliwej ajby. (Dokoƒczenie na str. 8-9) Po udniowa obwodnica pod znakiem zapytania Rada samorzàdu rejonu wileƒskiego zwàtpi a w poprawnoêç przebiegu trasy planowanej po udniowej obwodnicy àczàcej drog Wilno-K ajpeda z Szosà Miƒskà. W ubieg y czwartek tymczasowo wstrzyma a poprzednie swoje postanowienie z dnia 10 marca 2005 roku, w którym radni zaaprobowali ostateczny VI wariant przebiegu trasy. (Dokoƒczenie na str. 3) W NUMERZE Gdaƒsk miasto z tysiàcletnià historià czeka na odkrywców W ramach publikacji szeregu artyku ów turystycznych opracowanych przy wspó pracy z Wydzia em Promocji Handlu oraz Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej Kurier Wileƒski proponuje swym czytelnikom pobyt w Gdaƒsku. Historycznym, tysiàcletnim oêrodku, b dàcym stolicà Pomorza Wschodniego, po o onym nad Zatokà Gdaƒskà, na pó nocy Polski, w województwie pomorskim.... Niech mi si stanie wed ug s owa Twego Polscy pi karze nie dali rady Argentyƒczykom 4 Takie motto towarzyszy o Pielgrzymce Mi osierdzia 2007, która sz a z Ejszyszek do Ostrej Bramy. By a to ju siedemnasta z kolei m odzie owa pielgrzymka, która u stóp Wileƒskiej Pani z o y a wszystkie swoje radoêci i bóle, troski i k opoty. Na weselu w piwnicy Pod Kotem 5 6 Zabrzmia marsz weselny, na g owy paƒstwa m odych posypa y si p atki ró i pieniàdze, mnóstwo gratulacji i pozdrowieƒ od najbli szych. 11 Polska przegra a w Toronto z Argentynà 1:3 (1:1) w meczu 1/ 8 fina u pi karskich mistrzostw Êwiata dru yn do lat 20 i odpad a z turnieju. Sentencja ycie wyjawia nam swoje prawdy, nie baczàc na wiek. Carlos Ruz Zafón

2 2 WYDARZENIA Zdj cie dnia Partenon Êwiàtynia zbudowana w V w. p. n. e. w ateƒskim Akropolu stale przyciàga t umy turystów. S ynna miejscowoêç archeologiczna w Grecji, ateƒski Akropol zostanie zamkni ty na wszystkie wolne dni w lipcu z powodu strajku pracowników ochrony Fot. EPA-ELTA Cytat dnia Patrzàc na tabelk obrazujàcà wskaêniki zatrudnienia widzimy, e przedstawiciele Litwy nie majà niestety z czego si cieszyç. Pod wzgl dem zatrudnionych obywateli Litwa pozostaje w tyle nie tylko za otwà, ale i znacznie mniejszà pod wzgl dem liczby ludnoêci Estonià zaznacza konserwatysta Jurgis Razma w piêmie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych chcàc si dowiedzieç, dlaczego mniej Litwinów ni Estoƒczyków czy otyszy otrzymuje zatrudnienie w instytucjach UE. Trzy pytania do Valentiny Devialtovej, tymczasowo pe niàcej funkcj dyrektora Wileƒskiego Centrum Dezynfekcji Profilaktycznej 1. Media zasygnalizowa y o zaktywizowaniu si szczurów i myszy w Wilnie i okolicach. Jak to si sta o, e plaga ta dopada stolic europejskiego kraju w XXI wieku? Szczury i myszy sà biologicznym obiektem i w naturze istnia y obok cz owieka od zawsze. Ale wszystko zale y od tego, w jakiej sà iloêci. Najwi ksze zagro enie stanowià dlatego, e sà roznosicielami wielu bardzo groênych infekcji, wêród których najbardziej niebezpiecznà jest wêcieklizna. Jednà z przyczyn zaktywizowania si szczurów by y zesz otygodniowe ulewy, podczas których zala o wiele piwnic i systemów kanalizacyjny w niektórych miejscach. Poza tym od Nowego Roku nie przeprowadzano niezb dnych prac profilaktycznych, poniewa samorzàd nie wydzie i na to Êrodków. Dlaczego w tym roku samorzàd nie finansuje 2. nale nych procedur? Na Litwie zawsze walczono z gryzoniami zgodnie z decyzjà samorzàdu, który finansowa przeprowadzanie wszystkich niezb dnych procedur. W tym roku natomiast w adza stolicy nie op aca wykonywanych przez nas prac, poniewa finansowanie utkwi o ze wzgl dów organizacyjnych. Mi dzy innymi, Departament Ochrony Zdrowia zwleka z podpisaniem odpowiednich dokumentów. Co roku organizacje podpisywa y z nami odpowiednie umowy, a mieszkaƒcy podpisywali umowy z samorzàdem. Natomiast w tym roku takich umów nie podpisano. Co mo na poradziç mieszkaƒcom, którzy zetknà si na co dzieƒ z tym problemem? 3. W naszym Centrum mamy ca y zespó odpowiednich specjalistów. Kwestia uregulowania problemu aktualnie jest rozpatrywana w Departamencie Ochrony Zdrowia. W Centrum wykonanie prac profilaktycznych kosztuje litów. Je eli natomiast ktoê chce na w asnà r k dokonaç tych procedur, odpowiednie Êrodki mo na nabyç w przychodniach weterynaryjnych. Niektóre z nich tak e wykonujà niezb dne procedury. Rozmawia Witalis Masenas Sobota, 14 poniedzia ek, 16 lipca 2007 r. Przeglàd tygodnia: O adrenalinie Festiwal San Fermino w baskijskim mieêcie Pampeluna u podnó a Pirenejów ma dawne tradycje. Jedynie od 1911 r., kiedy zacz to rachowaç ofiary Êmiertelne, doliczono si 14 trupów. Prawdziwy rozkwit imprezy nastàpi po 1926 r.: m ody pisarz amerykaƒski Ernest Hemingway odwiedzi Pampelun, osobiêcie wzià udzia w kluczowym numerze festiwalu, a potem z talentem go opisa. Ten gwóêdê programu to gonitwa z bykami po wàskich uliczkach miasta. Byki przed Êmiercià biegaç muszà, bo nikt ich o zdanie nie pyta. Ludzi leêç pod rogi oszala ych ze strachu czy wêciek oêci zwierzàt nikt nie zmusza. Prócz w asnej g upoty czy, jak kto woli, pragnienia doznania ostrych wra eƒ. Adrenaliny, jednym s owem. Dotychczas zaj ciu temu, g upsze od którego znaleêç trudno, oddawali si prawie sami tylko m czyêni. Feministki uzna y jednak, e autentyczne równouprawnienie zak ada równie równoêç w g upocie i domagajà si od w adz miasta organizowania specjalnie dla kobiet gonitw z krowami. Wydaje si, e dla obu p ci najlepsza by aby opcja os a: w tym roku powa ne obra enia w gonitwach odnios o ju 13 osób, a babom jeszcze si chce. W sezonie ogórkowym w mediach litewskich szumi o szalikowcach z warszawskiej Legii. Zerwali mecz, troch zdemolowali stadion, rzucali petardami w policjantów. Dla Wilna mo e to wydarzenie, bo tutejsi kibice sà spokojni, jednak w porównaniu do tego, co si dzieje na stadionach Êwiata, to ma o znaczàcy epizod. Pi ka no na w wielu krajach i od doêç ju dawna sta a si pretekstem do wy adowania przez m okosów (czasem i po czterdziestce) nagromadzonej agresji, upojenia si poczuciem przynale noêci do stada. Krótko mówiàc, znów adrenalina. Trudno powiedzieç, czy warto mieç pretensje do litewskiej policji, e okaza a si do poskromienia zadymiarzy niegotowa. W innych krajach stró e porzàdku majà doêwiadczenie o wiele bogatsze i te bardzo cz sto nie dajà sobie rady. A recepta by aby prosta: chce rozrabiaka adrenaliny, to go pa à po plecach, gumowà kulà w brzuch, a na koniec gazem w Êlepia dla pe noêci wra eƒ. A potem niech pokryje straty, jakie wyrzàdzi i odsiedzi swoje. Drugi raz b dzie mo e z adrenalinà ostro niejszy. JeÊli ktoê si z mojà receptà nie zgodzi, proponuj, by poszed na stadion i t go wzià od chuliganów w koêç. Albo przynajmniej podstawi im swój samochód do zdemolowania. W grodzie nad Wis à adrenalina buszuje na ca ego: Lepper za pomocà policyjnej prowokacji usuni ty z fotela ministerskiego i wicepremierowego, koalicja trzeszczy, opozycja wrzeszczy, ojciec Rydzyk po raz trzeci ci ko obra a prezydenta i jego ma onk, a sztuka na trzech razach nie wydaje si skoƒczyç. Przy moich najwi kszych nadziejach wiàzanych z rzàdzàcà formacjà, odnosz wra enie, e winne temu wszystkiemu sà chyba nie tylko nie yczliwe jej media. Troch to smutne, troch enujàce, ale Macierz nie z takich opresji wychodzi a ju obronnà r kà, wi c i ten etap historii prze yje. By y w swoim czasie emocje w zwiàzku z projektem postawienia w Wilnie pomnika Jana Paw a II. Jego eminencja dwojga imion (jedno katolickie, drugie pogaƒskie) Baãkis twierdzi wtedy, e najlepszym pomnikiem b dzie szpital czy inny jaki przytu ek. Stan o na szpitalu w by ym koêciele misjonarzy. Stan o, posta o i posz o w diab y, bo za drogo i pomnika nie b dzie adnego. Na razie mamy w stolicy kraju parking imienia Ojca Âwi tego. Czy to, co mnie teraz zalewa, to te adrenalina, czy nazywa si jakoê inaczej? Obserwator AWPL stanowczo odrzuca oskar enia pos a Îukauskasa oraz ekswicemera Vakarinasa Zamierzonà akcjà k amstw, oszczerstw i pod eganiem do niesnasek na tle narodowoêciowym tak okreêli y w adze naczelne Akcji Wyborczej Polaków na Litwie konferencj prasowà pos a Henrikasa Îukauskasa oraz by ego wicemera stolicy Algimantasa Vakarinasa. Jak w piàtek informowa Kurier, cz onek parlamentarnej frakcji Zwiàzku Centrum i Libera ów Henrikas Îukauskasa oraz by y zast pca mera Wilna Artapplerasa Zuokasa Algimantas Vakarinas podczas konferencji prasowej zatytu owanej Czy nowà w adz Wilna obchodzà inwestycje? oskar yli nowe w adze stolicy o Êwiadome rozdzielanie ziemi obywatelom narodowoêci polskiej i hamowanie inwestycji. W oêwiadczeniu s u by prasowej AWPL Czego nie powiedzieli panowie Îukauskas i Vakarinas wydanym w zwiàzku z tymi publicznymi zarzutami stwierdza si, e AWPL nie mo e tolerowaç wypowiedzi pos a H. Îukauskasa, których celem jest sprowokowanie waêni narodowoêciowych. W swej dzia alnoêci AWPL kieruje si Konstytucjà RL, obowiàzujàcymi ustawami oraz za o eniami programowymi mówi si w oêwiadczeniu. PodkreÊla si tam te, e przedstawiciele polskiej partii podczas pe nienia obowiàzków s u bowych nie dali powodu do podejrzeƒ o bezprawnà dzia alnoêç bàdê korupcj, czego nie mo na powiedzieç o w adzy kierowanej przez by ego mera Artapplerasa Zuokasa. Wed ug autorów oêwiadczenia, nasuwa si wniosek, e ta s awetna konferencja by a zaplanowanà akcjà majàcà na celu odwrócenie uwagi wobec abonentowych i innych dzia aƒ podczas parcelowania dzia ek w Wilnie i przekazywanie ich swym kolesiom z naruszeniem Konstytucji RL oraz obowiàzujàcych aktów prawnych. W oêwiadczeniu przypomina si te osobisty udzia pana Îukauskasa w historii z apówkami, skandalicznej prywatyzacji Ality. Zwraca si uwag, e pose mimo krótkiej kariery politycznej zdà y ju zmieniç kilka partii i frakcji, a jego zdanie zmienia si równie cz sto, jak i przynale noêç do tej, czy innej partii. OÊwiadczenie koƒczy si apelem do organów praworzàdnoêci, aby te zainteresowa y si nieprzejrzystà i bezprawnà dzia alnoêcià Îukauskasa, Zuokasa oraz Vakarinasa. Inf. w. Koncerty, którym przyêpiewujà ptaki i szum fal... Trudno powiedzieç, czy istnieje gdziekolwiek na Litwie miejsce, gdzie lepiej s ucha si muzyki ni w Zatroczu. Bo s uchaç muzyki w najlepszym wykonaniu, w otoczeniu zabytkowych murów, na ogromnej obwiedzionej balustradà i obmurowanej kamieniem terasie, skàd rozpoêciera si rozleg y widok na jezioro i zamek w Trokach, a do koncertu przyêpiewujà ptaki, czy mo na wymarzyç sobie lepsze miejsce do s uchania muzyki? W najbli szà niedziel, w Zatroczu startuje impreza muzyczna UÏutraki vakarai. Rozpoczynajàc od 15 lipca, siedem niedziel z rz du w dawnym majàtku Tyszkiewiczów b dà goêciç Êwietni muzycy i dzie a wybitnych kompozytorów. Ju po raz trzeci, w letnie niedzielne wieczory liczna grupa melomanów zgromadzi si w Zatroczu, by s uchaç koncertów tzw. muzyki powa nej. UÏutraki vakarai to impreza, która ma ju ustalonà, wysokà renom nie tylko w trockim, ale te krajowym kalendarzu artystycznych wydarzeƒ, funkcjonuje jako ambitne przedsi wzi cie artystyczne o ponadregionalnym znaczeniu. W tegorocznym cyklu siedmiu koncertów kameralnych zaprezentuje si szereg muzyków z Litwy, Niemiec i Belgii. Wybitne interpretacje muzyki jazzowej b dà przeplataç si z per ami ze skarbca muzyki kameralnej. 15 lipca o godz wszyscy sà zapraszani na koncert Litewskiej Orkiestry Kameralnej, soliêci Waldemar Jankus (Niemcy) oraz Andrei Kavalinski (Belgia). Alina Sobolewska

3 Sobota, 14 poniedzia ek, 16 lipca 2007 r. WYDARZENIA Po udniowa obwodnica pod znakiem zapytania (Dokoƒczenie ze str. 1) Postanowienie zosta o wstrzymane do kolejnego posiedzenia Rady. W tym czasie specjalnie powo ana komisja na czele z wicemerem Janem Sinickim ma rozpatrzyç i zbadaç zasadnoêç za aleƒ mieszkaƒców oraz ewentualne skutki odwo ania poprzedniej decyzji powiedzia a Kurierowi Teresa Matukanskienò, doradca mera rejonu wileƒskiego. W uzasadnieniu projektu postanowienia przedstawionego radnym doradca mera poda a, e jednym z podstawowych motywów do odwo ania poprzednio przyj tej decyzji sà skargi mieszkaƒców rejonu, przez których ziemi ma przebiegaç trasa obwodnicy. Ludzie sà niezadowoleni z tego, e droga ograniczy mo liwoêç korzystania z ziemi. Cz sto jest tak, e droga b dzie przebiega a przez Êrodek parceli, jeêli do àczyç do tego tzw. stref ochronnà drogi, w której nie dopuszcza si jakiegokolwiek budownictwa, to cz owiekowi pozostaje jedynie sadziç ziemniaki wyjaênia Teresa Matukanskienò. Decyzja nie jest wià àca Niemniej doradca mera przyznaje, e Rada nie jest ostatnià instancjà, która mo e powstrzymaç zaaprobowany wczeêniej projekt przebiegu trasy. Nad nami jeszcze jest powiat mówi doradca. Przyznaje jednak, e wobec stopnia zaawansowania projektu oraz wczeêniejszej decyzji szybciej ni do powiatu sprawa odwo ania budowy drogi wed ug VI wariantu trafi do sàdu. Na pewno stanowczo potwierdza przypuszczenia doradcy mera Nijolò Bautrienienò, starsza specjalistka wydzia u planowania perspektywicznego Dyrekcji Litewskich Dróg Samochodowych przy Ministerstwie àcznoêci. Nijolò Bautrienienò zauwa a, e sam sposób, w jaki zosta o wstrzymane postanowienie, budzi wiele wàtpliwoêci. Sprawa niewàtpliwie trafi do sàdu Nie tylko nie byliêmy zaproszeni na posiedzenie Rady, ale nawet poinformowani o zamiarach samorzàdu. Co wi cej, to postanowienie nie by o uwzgl dnione w harmonogramie posiedzenia Rady. ZaÊ o samej decyzji Rady dowiedzieliêmy si z prasy powiedzia a nam Nijolò Bautrienienò. Zresztà do dziê nie przys ano nam postanowienia, dlatego te trudno komentowaç jego treêç. Postanowienie o tymczasowym wstrzymaniu poprzedniej decyzji Rada przyj a 5 lipca. Jeden z jego punktów zobowiàzuje samorzàd w aênie do zapoznania z treêcià decyzji Dyrekcj Litewskich Dróg Samochodowych przy Ministerstwie àcznoêci. Mieszkaƒcy wcià skar à tras Jak ju pisaliêmy w Kurierze Wileƒskim 4 kwietnia 2007 roku, spór mi dzy autorami projektu a cz Êcià mieszkaƒców, których ziemia pójdzie pod budow obwodnicy, wynik podczas zatwierdzania ostatecznego VI wariantu projektu, który te zaaprobowa a Rada samorzàdu rejonu wileƒskiego. Na poczàtku kwietnia odby o si w aênie burzliwe omawianie publiczne projektu. Niektórzy z niezadowolonych zagrozili nawet, e projekt zaskar à do sàdu. Mimo to, jak poinformowano nas w Dyrekcji Dróg, do Wi zienie ukisie ma byç przeniesione do podmiejskich Pogir Znajdujàcy si w samym centrum stolicy izolator Êledczy na ukiszkach ma byç przeniesiony do podwileƒskiego osiedla Pogiry. Chocia przebieg trasy po udniowej obwodnicy jest uzgadniany od 2000 roku, wobec ostatniej decyzji Rady samorzàdu rejonu wileƒskiego wcià nie wiadomo, któr dy nitka drogi przetnie terytorium rejonu Fot. Marian Paluszkiewicz Tak zosta o ustalone na czwartkowym spotkaniu kierownictwa miasta, powiatu wileƒskiego Ministerstwa SprawiedliwoÊci i Departamentu Wi ziennictwa. Jak powiedzia rzecznik prasowy departamentu Gintautas Stalnionis, szpital wi zienny zostanie przeniesiony do Prowieniszek, tam e znajdzie si samo wi zienie, a na izolator Êledczy poszukiwaç si b dzie miejsca bli ej miasta. Kilka parceli pod nowy izolator proponowano w Nowej Wilejce, jednak e wybrano Pogiry ze wzgl du na lepsze po o enie parceli i dogodniejszà komunikacj. Parcela spe nia wymogi sanitarne, z tego miejsca Pogir nawet nie widaç. Le y 15 km od centrum miasta. Poza tym planowana tam po udniowa obwodnica polepszy komunikacj. Obok jest kolej, bo aresztowani sà transportowani nie tylko samochodami, ale i pociàgami powiedzia Stalnionis. Wed ug niego, na razie osiàgni to tylko porozumienie w adz miasta Wilna i powiatu o parceli pod budow izolatora na ziemi paƒstwowej. Sama 19-hektarowa parcela nie zosta a jeszcze sformowana, nale y omówiç plan detaliczny i uzgodniç budow z mieszkaƒcami Pogir. BNS urz du wp yn o zaledwie 25 skarg, za aleƒ i uwag przewa nie z dwóch wsi Pakalnio i Katkai, dotyczàcych projektu. Niektóre z nich zawiera y po kilkadziesiàt nazwisk i podpisów, ale spisanych jednà r kà. Mimo to rozpatrzyliêmy wszystkie podania poinformowa a nas Nijolò Bautrienienò. Z kolei, wed ug Teresy Matukanskienò, samorzàd rejonu otrzyma a 148 podaƒ od mieszkaƒców 11 wsi, wobec te tego Rada postanowi a tymczasowo odwo aç swojà aprobat dla obwodnicy do czasu rozpatrzenia skarg mieszkaƒców i zbadania ich zasadnoêci. Od lat planowana Po udniowa obwodnica jest planowana od poczàtku 2000 roku. W 2005 roku wykonawcy projektu otrzymali z samorzàdów warunki planowania korytarza tranzytowego, a Rada rejonu wileƒskiego osobnym postanowieniem nr T3-51 z dnia 10 marca 2005 roku przytakn a przygotowaniu planu specjalnego trasy nr VI obwodnicy po udniowej. Pod budow obwodnicy zostanie zabranych 60 hektarów ziemi u 166 gospodarzy. Natomiast a 300 ha trafi do tzw. strefy ochrony sanitarnej biegnàcej 70-metrowym pasem po obu stronach trasy. Kogo skrzywdziç? trudna decyzja Wobec tego Rada w swoim postanowieniu sugeruje powrót do IV wariantu przebiegu trasy, który ma skrzywdziç mieszkaƒców zaledwie 4 wiosek w gminie Niemie. Teresa Matukanskienò przyznaje, e wywo a to z kolei niezadowolenie w aêcicieli ogrodów dzia kowych na obrze ach Wilna, przez które by planowany przebieg obwodnicy wed ug IV wariantu. Natomiast Nijolò Bautrienienò wyklucza mo liwoêç korygowania ju zaakceptowanego projektu. Nigdy nie dojdziemy do takiego wariantu, który zadowala by wszystkich. W przeciwnym razie w nieskoƒczonoêç b dziemy obnosili si z planami po ca ym rejonie powiedzia a pracowniczka Departamentu. Projekt budowy po udniowej obwodnicy tranzytowej b dzie finansowany z funduszy strukturalnych UE oraz bud etu paƒstwa. Opiewa na 390 mln litów. Na razie nikt nie mo e powiedzieç, ile poch onà rekompensaty za ziemi dla mieszkaƒców. Stanis aw Tarasiewicz 3 Kalejdoskop Zabiegi o rent dla biednego Landsbergisa Klub Sygnatariuszy Aktu Niepodleg oêci apelujà do kierowników wszystkich frakcji sejmowych, by nie zapominali, e nale ytych gwarancji socjalnych ciàgle jeszcze nie ma by y przewodniczàcy Rady Najwy szej Sejmu Restytucyjnego Vytautas Landsbergis. Sygnatariusze proponujà zapewniç ustawowo, by obecny europarlamentarzysta Landsbergis otrzyma takà samà rent paƒstwowà, jakà po ukoƒczeniu kadencji b dzie móg otrzymywaç obecny prezydent kraju Valdas Adamkus. Ustawa z poczàtku tego roku przewiduje, e prezydent mo e otrzymywaç miesi cznà rent wysokoêci 50 proc. pensji. Pensja g owy kraju wynosi prawie 15 tys. Lt bez potràcenia podatków. Ho d pami ci bohaterskim lotnikom Minister spraw zagranicznych Petras Vaitiekapplenas z o y w niedziel wizyt w MyÊliborzu w Polsce, gdzie weêmie udzia w obchodach 74 rocznicy Êmierci litewskich lotników Steponasa Dariusa i Stasysa Girònasa, którzy przelecieli Atlantyk i cz Êç Europy. W Mysliborzu minister z o y kwiaty przy pomniku Dariusa i Girònasa, weêmie udzia we mszy, odwiedzi muzeum lotników i nazwanà ich imieniem miejscowà szko. Minister wr czy te medale Dariusa i Girònasa zas u onym obywatelom Polski, spotka si z uczestnikami odbywajàcego tam obozu harcerskiego, miejscowymi Litwinami i przedstawicielami samorzàdów. Ceny wzros y najbardziej w Kownie i K ajpedzie W pierwszym pó roczu tego roku ceny mieszkaƒ wzros y najbardziej, o ponad 25 proc. w Kownie i K ajpedzie. Tymczasem w Wilnie wzrost cen mieszkaƒ nie by zbyt du y. W Kownie ceny mieszkaƒ ciàgle ros y w obu kwarta ach tego roku. W drugim kwartale najbardziej (do 33 proc.) zdro a y mieszkania w starych budynkach z renowacjà i bez, które obecnie cenowo niewiele pozostajà za mieszkaniami nowozbudowanymi. Ceny domów indywidualnych w Kownie w ciàgu pó rocza podskoczy y o 22 proc. W K ajpedzie od poczàtku 2007 r. mieszkania zdro a y Êrednio o 26 proc., a domy indywidualne o 6 proc. Coraz wi cej inwestycji Potok bezpoêrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na Litwie w styczniu-maju wyniós 2,5 mld Lt 2,6 razy wi cej ni w tym samym okresie roku ubieg ego, kiedy by o 979,4 mln Lt. Bioràc pod uwag bezpoêrednie inwestycje podmiotów gospodarczych kraju za granicà, czysty potok BIZ wyniós w styczniumaju 1,99 mld Lt. Tylko w maju potok BIZ na Litwie osiàgnà 358,4 mln Lt, zaê czysty potok BIZ 204,1 mln Lt. BNS

4 4 PODRÓ E Gdaƒsk miasto z tysiàcletnià historià czeka na odkrywców W ramach publikacji szeregu artyku ów turystycznych opracowanych przy wspó pracy z Wydzia em Promocji Handlu oraz Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej Kurier Wileƒski proponuje swym czytelnikom pobyt w Gdaƒsku. Historycznym, tysiàcletnim oêrodku, b dàcym stolicà Pomorza Wschodniego, po o onym nad Zatokà Gdaƒskà, na pó nocy Polski, w województwie pomorskim. GoÊcinny Gdaƒsk zaprasza na urokliwe uliczki i do historycznych wn trz, do morskich kàpielisk i na szlaki eglarskie, do wygodnych hoteli, eleganckich restauracji i nastrojowych kafejek. W mieêcie funkcjonuje kilka teatrów, filharmonia, scena operowa, letnia scena muzyczna, trzy multikina oraz kilka mniejszych sal kinowych, popularne kluby m odzie owe, puby i dyskoteki. Liczne muzea, koncerty, jarmarki, wystawy, uliczne spektakle teatralne dope niajà bogatà ofert kulturalnà, w której ka dy, zale nie od zainteresowaƒ i nastroju, znajdzie coê interesujàcego dla siebie Mekka europejskich turystów Dawniej przybywali tu przedstawiciele ró norodnych narodowoêci, a wielu z nich osiada o tu na sta e. WÊród nich byli wybitni architekci, których Êlady dzia alnoêci mo emy podziwiaç do dziê. Gdaƒsk licznie i ch tnie odwiedzany jest przez turystów z ca ej Europy, a u atwiajà to dogodne po àczenia powietrzne, làdowe i morskie nawet z najodleglejszymi zakàtkami globu W okresie z otego wieku miasto by o swoistà republikà mieszczaƒskà, wielokulturowym tyglem etnicznym. Atmosfera tolerancji i bogactwo p ynàce z handlu owocowa y rozwojem kultury, nauki i sztuki. DziÊ dzie a wybitnych gdaƒszczan podziwiaç mo na w muzeach, koêcio ach i galeriach. Ich zbiory oraz urzekajàce swoim pi knem gdaƒskie zabytki sà Êwiadectwem tysiàca lat historii miasta. Historyczne wydarzenia ostatniego burzliwego okresu walki gdaƒszczan o wolnoêç i sprawiedliwoêç, powstanie pierwszego Niezale nego Zwiàzku Zawodowego SolidarnoÊç, które sta o si pierwszym kamieniem lawiny obalajàcej komunizm w Europie, dokumentuje multimedialna wystawa Drogi do wolnoêci w historycznej sali BHP Stoczni Gdaƒskiej. Historyczne miejsca Gdaƒska Bohaterskie miejsce Gdaƒska, znajdujàce si na przylàdku Westerplatte. To tutaj, we wrzeêniu 1939 roku stoczy a si nierówna walka z okupantem. Obecnie zobaczyç tu mo na pomnik Obroƒców Wybrze a, cmentarz poleg ych polskich o nierzy, Wartowni nr 1 oraz ruiny innych zabudowaƒ. S ynny, t tniàcy yciem trakt (ul. D ugi Targ), którym dawniej podà ali polscy królowie nad Mot aw. Rozpoczyna go zabytkowa, renesansowa Brama Wy ynna w kszta cie uku triumfalnego, a tu za nià podziwiaç mo na gotyckà Wie Wi ziennà po àczonà murami z tzw. Katownià. Wewnàtrz tego zespo u urzàdzono Muzeum Bursztynu z niesamowità ekspozycjà tego s ynnego, lokalnego kruszcu. Dalej podà ajàc traktem musimy przejêç przez pi knà, renesansowà Z otà Bram z 1614 r., którà zdobià figury odzwierciedlajàce cnoty prowadzàce do zgody. Przy ulicy D ugiej stojà bajkowe kamienice, a jednà z najpi kniejszych jest Dom Uphagena (D uga 12) z oryginalnym wystrojem, gdzie siedzib ma Muzeum Historyczne Miasta Gdaƒska (MHMG). Przy D ugiej 47 stoi okaza y, robiàcy wra enie Ratusz G ównego Miasta, b dàcy jednym z najwspanialszych w ca ej Polsce. Jego poczàtki si gajà XIV wieku. Z wysokiej wie y latem mo na podziwiaç pi knà panoram miasta. W Ratuszu równie zorganizowano Muzeum Historyczne Miasta Gdaƒska (MHMG). Opuszczajàc Ratusz kierujemy si na D ugi Targ, który w Gdaƒsku pe ni rol Rynku. Jest to chyba najbardziej znane i najch tniej odwiedzane miejsce w mieêcie. To tutaj od XVII w stoi symbol Gdaƒska fontanna Neptuna, a tu za nià wspania y Dwór Artusa dawna siedziba bractw kupieckich, w której obecnie stacjonuje MHMG. W kamienicy obok, zwanej Domem awników, pojawia si popularna panienka z okienka Jarmark Âw. Dominika Coroczne, wielkie Êwi to miasta Gdaƒska, zwiàzane dawniej bardziej z zakonem Dominikanów, dziê bardziej z jarmarkiem. KoÊció Âw. Tanie noclegi na terenie Gdaƒska Kemping Stogi nr 218 ul. Wydmy 9 adres www: www. hostel. pl Camping Stogi nr 218 czynny od 25 kwietnia do 5 paêdziernika. Po o ony jest w lesie sosnowym 150 metrów od najczystszej pla y w TrójmieÊcie. Camping jest strze ony, ogrodzony i oêwietlony. W pobli u campingu znajduje si koƒcowy przystanek tramwajowy (20 minut jazdy tramwajem nr 8 lub nr 13 do centrum Gdaƒska). Szkolne Schronisko M odzie owe w Gdaƒsku Filia nr 2 ul. Kartuska 245 b adres www: www. ssm. gda. pl Przyjemna kamieniczka po o ona 15 minut od Starówki oferuje 72 miejsca noclegowe. Zapraszamy do zatrzymania si w naszej Filii nr 2 podczas podró y nad Morze. Oferujemy pokoje wyposa one w azienki, TV. W schronisku mo na skorzystaç z sali bilardowej oraz kafejki internetowej. Symbol hanzeatyckiej przesz oêci miasta Gdaƒski uraw Miko aja przy placu Dominikaƒskim, uchodzàcy za najstarszy murowany koêció Gdaƒska, niezmiennie przynale a do zakonu Dominikanów, których sprowadzi tu z Krakowa polski Âwi ty Jacek Odrowà, a osadzi ksià Âwi tope k. Co roku 4 sierpnia w dzieƒ Âw. Dominika o godzinie rozbrzmiewa y w mieêcie dzwony sygnalizujàc rozpocz cie jarmarku. Poczàtkowo ludowy festyn s u y nabo nym mod om i zabawie, szybko jednak przekszta ci si w imprez gospodarczà i kulturalnà o du ym znaczeniu dla ca ego miasta. Najwi ksze domy towarowe w ciàgu ca ego roku przygotowywa y si na ten dzieƒ. Z czasem zwi ksza si zarówno obszar, jak i czas trwania jarmarku. Oprócz placu Dominikaƒskiego objà ul. D ugà i Wa y Jagielloƒskie, a obecnie tak e ul. Mariackà. Zabytkowe koêcio y i katedry Oliwa to pó nocna dzielnica Gdaƒska, b dàca niegdyê w asnoêcià zakonu cystersów. Gotycki koêció (Pa ac Opatów w Parku Oliwskim ul. Cystersów 10), poczàtkowo nale àcy do tego opactwa, dzisiaj jest katedrà archidiecezji gdaƒskiej, znanà w ca ej Polsce za sprawà wspania ych organów. Wn trze koêcio a przedstawia ró ne style, o tarz g ówny jest renesansowy, organy rokokowe, a ponadto znajdziemy tu wiele innych, cennych dzie sztuki, m. in portrety królów polskich i pomorskich ksià àt. Wokó katedry roztacza si pi kny park z zabytkowymi zabudowaniami. KoÊció Mariacki to jedna z najwi kszych Êwiàtyƒ gotyckich w Europie wybudowana na ul. Mariackiej, w pobli u ulicy D ugiej mo e ona pomieêciç 25 tys. ludzi. Budow rozpocz to w XIV wieku i trwa a ona ponad 150 lat, ale rezultat tych wielo- Fot. archiwum letnich prac musi i robi niesamowite wra enie ogromna nawa, pot ne filary, ponad 80-metrowa wie a, na szczycie której znajduje si punkt widokowy. D bowy O tarz w Êwiàtyni zosta wykonany na poczàtku XVI wieku, nied ugo po ukoƒczeniu majestatycznej budowli. Symbol hanzeatyckiej przesz oêci Gdaƒska Do urawia (ul. Szeroka 67/68) symbolu Gdaƒska prowadzi z jednej strony D ugie Pobrze e, zaê z drugiej strony Rybackie Pobrze e. Jest to jeden z najoryginalniejszych obiektów Gdaƒska. Stanowi zabytek kultury materialnej i symbol stosunków spo ecznych. Poczàtkowo by a to warowna brama o dwóch pot nych basztach chroniàca miasto od strony portu. Ponadto od po owy XV wieku by a ona zaopatrzona w drewnianà maszyneri urawiego dêwigu, który prawie przez 5 wieków w porcie prze adowywa towary. Mechanizm tego dêwigu sk ada si z konopnej liny, systemu bloków i dwóch ko owrotów wprawianych w ruch przez urawników portowych robotników. Co do grosza liczone by y obroty urawia, zapisywane w gdaƒskich ksi gach, na dworach i gie dach. Po II wojnie Êwiatowej uraw zosta odbudowany przez gdaƒskie Pracownie Konserwacji Zabytków i Zak ad Historii Architektury Politechniki Gdaƒskiej. Odrestaurowany uraw sta si najwy szej klasy muzealnym unikatem portowej techniki, a od 20 lipca 1962 r uraw zosta siedzibà Muzeum Morskiego w Gdaƒsku, które z czasem w àczono w poczet cz onków International Association of Transport Museums. Opr. W. J. Sobota, 14 poniedzia ek, 16 lipca 2007 r. Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax ISSN Redaktor naczelny Robert Mickiewicz (tel , Zast pcy red. nacz.: Krystyna Adamowicz Aleksander Borowik Zygmunt danowicz (tel ), Dziennikarze: Helena G adkowska, Witold Janczys, Witalis Masenas Stanis aw Tarasiewicz Marian Paluszkiewicz fotoreporter Wspó pracownicy: Danuta Kamilewicz, Jadwiga Podmostko, Jan Sienkiewicz, Alina Sobolewska, Julitta Tryk Sekretariat: Daniel Mackiewicz tel ) sekretarz odpowiedzialny, Alina Baniukiewicz amanie komputerowe, Lucja Stankevičiūtė projektant graficzny, Halina Taukin sk ad komputerowy, Barbara Mintautienė t umaczka, Bronis awa Michaj owska, Iwona Aleksandrowicz styl-korekta Zbigniew Markowicz promocja (tel ), Dariusz Guszcza, Weronika Wojsznis reklama (tel , Andrzej Podworski kolporta -prenumerata (tel , Nak ad egz. Materia ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Za treêç og oszeƒ redakcja nie odpowiada. Opinie Czytelników zawarte w ich listach nie zawsze sà zbie ne z opinià redakcji. Reklama - og oszenia do 10 s ów bez ramki - 10 Lt, w ramce (10 cm/kw) - 20 Lt - pozdrowienia, kondolencje (do 50 cm/kw) - 30 Lt Reklama modu owa od 2 Lt za 1 cm/kw - zni ki stosuje si od wielkoêci lub iloêci reklam. Prenumerata Prenumeraty na Litwie mo na dokonaç w ka dym urz dzie pocztowym. Indeks pocztowy wydania codziennego Lt (1 mies.). Indeks wydania codziennego dla emerytów i inwalidów I, II grupy Lt (1 mies.). Indeks wydania magazynowego Lt (1 mies.). Prenumeraty te mo na dokonaç: w ksi garniach Elephas, Oland 11, Ksi garnia na Rudnickiej, Rudnink 20, w Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76 oraz w szko ach w cenie - 14 Lt (1 mies.). Prenumerata w Polsce Wydanie codzienne - 60 PLN (1 mies.), wydanie magazynowe - 20 PLN (1 mies.). Przelewu w Polsce za reklam i prenumerat mo na dokonaç w z otówkach na konto: V.Ø. Vilnijos Ïodis, nr Bank Polska Kasa Opieki S.A. I oddzia w Suwa kach, z dopiskiem,,reklama lub prenumerata. O prenumeracie w Polsce prosimy redakcj poinformowaç tel./faks , p.el. DZIENNIK NALE Y DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOÂCI NARODOWYCH Wydawca Vš Į,,Kurier Wilenski (tel ). Druk UAB KLION Dział promocji, reklamy, kolporta u i prenumeraty Vš Į Vilnijos žodis Wsparcie finansowe Senat RP i Fundacja,,Pomoc Polakom na Wschodzie

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå RYNEK HURTOW Y Nr 37 grudzieƒ 2010 r. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku yczy Zarzàd Praskiej Gie dy Spo ywczej W numerze: Relacja z VI Dni Produktów

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie N a r o d o w y B a n k P o l s k i Monety kolekcjonerskie 10 z 925/1000Ag oraz farby: czerwona, zielona i czarna 32,00 mm 14,14 g 40.000 szt. 2 z stop CuAl5Zn5Sn1 zwyk y 8,15 g 680.000 szt. Awers: Z lewej

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo