DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne:"

Transkrypt

1 W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA PONIEDZIA EK LIPCA 2007 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 132 (15682) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Samochodowe w drówki wakacyjne: Italia provinciale (1) Provinciale, poniewa ju przed rozpocz ciem planowania podró y zdecydowaliêmy si ominàç Rzym koncentrujàc si raczej na wybrze ach, jakby przeczuwajàc, e akurat w tym czasie nawiedzi Europ fala upa ów. Rzym, jak doradzajà znawcy, zwiedzaç trzeba bez samochodu. Jak si póêniej okaza o, inne wi ksze (i mniejsze) w oskie miasta te. Podró zaj a dwa tygodnie, ogólne wra enia natomiast mo na podsumowaç trzema s owami: pi knie, kontrastowo, nietanio. Wenecja rozdeptywana przez turystów Wje d ajàc do W och od wschodu nie sposób ominàç Wenecji, której po o enie geograficzne od razu predysponuje do odgrywania kluczowej roli w regionie: z jednej strony Êciana Alp odgradza od pó nocy, z innej nadmorskie po o enie daje szerokie okno w Êwiat. Wenecja od X wieku by a mocarstwem handlowym, szczególnie rozkwit a czerpiàc zyski z wypraw krzy owych. Z tego te okresu pochodzà podstawowe architektoniczne zabytki miasta, m.in. Bazylika Âwi tego Marka, w której pochowane sà relikwie Êwi tego, wykradzione przez kupców weneckich z Konstantynopola w 828 r. Kresem ÊwietnoÊci Wenecji by a zmiana szlaków handlowych po odkryciu przez Wenecja, na pierwszym planie ódê budowlaƒców Vasco da Gamm morskiej drogi do Indii, od tego czasu nast puje upadek miasta. Dzisiaj miasto pogrà one jest w stagnacji, liczba mieszkaƒców nadal ciàgle si zmniejsza. Nie mo na powiedzieç tego o turystach, których roczny nap yw przekracza 200-krotnie liczb tubylców. Wynikajà z tego nieweso e konsekwencje, od dro yzny w kawiarniach, przez mas Fot. Artur P okszto kiosków oferujàcych kiczowate upominki, po wszechobecne t umy na wàziutkich uliczkach. Z mostu Rialto wyjêcie w dowolnym kierunku wymaga o mozolnego przeciskania si przez t umy, jak po koncercie rockowym. P ynàc na vaporetto (tramwaj wodny) przez Canal Grande widaç opuszczone budynki, inne zresztà te wymaga yby remontu. Ca a komunikacja miejska w Wenecji uskuteczniana jest drogà morskà (z wywo eniem Êmieci w àcznie), co nie zawsze jest wygodne. WidzieliÊmy, jak czterech pracowników hotelu pomaga o wsiàêç do motorówki grubej Amerykance ch opcy porzàdnie musieli si naharowaç dos ownie wk adajàc dostojnà turystk do chybotliwej ajby. (Dokoƒczenie na str. 8-9) Po udniowa obwodnica pod znakiem zapytania Rada samorzàdu rejonu wileƒskiego zwàtpi a w poprawnoêç przebiegu trasy planowanej po udniowej obwodnicy àczàcej drog Wilno-K ajpeda z Szosà Miƒskà. W ubieg y czwartek tymczasowo wstrzyma a poprzednie swoje postanowienie z dnia 10 marca 2005 roku, w którym radni zaaprobowali ostateczny VI wariant przebiegu trasy. (Dokoƒczenie na str. 3) W NUMERZE Gdaƒsk miasto z tysiàcletnià historià czeka na odkrywców W ramach publikacji szeregu artyku ów turystycznych opracowanych przy wspó pracy z Wydzia em Promocji Handlu oraz Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej Kurier Wileƒski proponuje swym czytelnikom pobyt w Gdaƒsku. Historycznym, tysiàcletnim oêrodku, b dàcym stolicà Pomorza Wschodniego, po o onym nad Zatokà Gdaƒskà, na pó nocy Polski, w województwie pomorskim.... Niech mi si stanie wed ug s owa Twego Polscy pi karze nie dali rady Argentyƒczykom 4 Takie motto towarzyszy o Pielgrzymce Mi osierdzia 2007, która sz a z Ejszyszek do Ostrej Bramy. By a to ju siedemnasta z kolei m odzie owa pielgrzymka, która u stóp Wileƒskiej Pani z o y a wszystkie swoje radoêci i bóle, troski i k opoty. Na weselu w piwnicy Pod Kotem 5 6 Zabrzmia marsz weselny, na g owy paƒstwa m odych posypa y si p atki ró i pieniàdze, mnóstwo gratulacji i pozdrowieƒ od najbli szych. 11 Polska przegra a w Toronto z Argentynà 1:3 (1:1) w meczu 1/ 8 fina u pi karskich mistrzostw Êwiata dru yn do lat 20 i odpad a z turnieju. Sentencja ycie wyjawia nam swoje prawdy, nie baczàc na wiek. Carlos Ruz Zafón

2 2 WYDARZENIA Zdj cie dnia Partenon Êwiàtynia zbudowana w V w. p. n. e. w ateƒskim Akropolu stale przyciàga t umy turystów. S ynna miejscowoêç archeologiczna w Grecji, ateƒski Akropol zostanie zamkni ty na wszystkie wolne dni w lipcu z powodu strajku pracowników ochrony Fot. EPA-ELTA Cytat dnia Patrzàc na tabelk obrazujàcà wskaêniki zatrudnienia widzimy, e przedstawiciele Litwy nie majà niestety z czego si cieszyç. Pod wzgl dem zatrudnionych obywateli Litwa pozostaje w tyle nie tylko za otwà, ale i znacznie mniejszà pod wzgl dem liczby ludnoêci Estonià zaznacza konserwatysta Jurgis Razma w piêmie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych chcàc si dowiedzieç, dlaczego mniej Litwinów ni Estoƒczyków czy otyszy otrzymuje zatrudnienie w instytucjach UE. Trzy pytania do Valentiny Devialtovej, tymczasowo pe niàcej funkcj dyrektora Wileƒskiego Centrum Dezynfekcji Profilaktycznej 1. Media zasygnalizowa y o zaktywizowaniu si szczurów i myszy w Wilnie i okolicach. Jak to si sta o, e plaga ta dopada stolic europejskiego kraju w XXI wieku? Szczury i myszy sà biologicznym obiektem i w naturze istnia y obok cz owieka od zawsze. Ale wszystko zale y od tego, w jakiej sà iloêci. Najwi ksze zagro enie stanowià dlatego, e sà roznosicielami wielu bardzo groênych infekcji, wêród których najbardziej niebezpiecznà jest wêcieklizna. Jednà z przyczyn zaktywizowania si szczurów by y zesz otygodniowe ulewy, podczas których zala o wiele piwnic i systemów kanalizacyjny w niektórych miejscach. Poza tym od Nowego Roku nie przeprowadzano niezb dnych prac profilaktycznych, poniewa samorzàd nie wydzie i na to Êrodków. Dlaczego w tym roku samorzàd nie finansuje 2. nale nych procedur? Na Litwie zawsze walczono z gryzoniami zgodnie z decyzjà samorzàdu, który finansowa przeprowadzanie wszystkich niezb dnych procedur. W tym roku natomiast w adza stolicy nie op aca wykonywanych przez nas prac, poniewa finansowanie utkwi o ze wzgl dów organizacyjnych. Mi dzy innymi, Departament Ochrony Zdrowia zwleka z podpisaniem odpowiednich dokumentów. Co roku organizacje podpisywa y z nami odpowiednie umowy, a mieszkaƒcy podpisywali umowy z samorzàdem. Natomiast w tym roku takich umów nie podpisano. Co mo na poradziç mieszkaƒcom, którzy zetknà si na co dzieƒ z tym problemem? 3. W naszym Centrum mamy ca y zespó odpowiednich specjalistów. Kwestia uregulowania problemu aktualnie jest rozpatrywana w Departamencie Ochrony Zdrowia. W Centrum wykonanie prac profilaktycznych kosztuje litów. Je eli natomiast ktoê chce na w asnà r k dokonaç tych procedur, odpowiednie Êrodki mo na nabyç w przychodniach weterynaryjnych. Niektóre z nich tak e wykonujà niezb dne procedury. Rozmawia Witalis Masenas Sobota, 14 poniedzia ek, 16 lipca 2007 r. Przeglàd tygodnia: O adrenalinie Festiwal San Fermino w baskijskim mieêcie Pampeluna u podnó a Pirenejów ma dawne tradycje. Jedynie od 1911 r., kiedy zacz to rachowaç ofiary Êmiertelne, doliczono si 14 trupów. Prawdziwy rozkwit imprezy nastàpi po 1926 r.: m ody pisarz amerykaƒski Ernest Hemingway odwiedzi Pampelun, osobiêcie wzià udzia w kluczowym numerze festiwalu, a potem z talentem go opisa. Ten gwóêdê programu to gonitwa z bykami po wàskich uliczkach miasta. Byki przed Êmiercià biegaç muszà, bo nikt ich o zdanie nie pyta. Ludzi leêç pod rogi oszala ych ze strachu czy wêciek oêci zwierzàt nikt nie zmusza. Prócz w asnej g upoty czy, jak kto woli, pragnienia doznania ostrych wra eƒ. Adrenaliny, jednym s owem. Dotychczas zaj ciu temu, g upsze od którego znaleêç trudno, oddawali si prawie sami tylko m czyêni. Feministki uzna y jednak, e autentyczne równouprawnienie zak ada równie równoêç w g upocie i domagajà si od w adz miasta organizowania specjalnie dla kobiet gonitw z krowami. Wydaje si, e dla obu p ci najlepsza by aby opcja os a: w tym roku powa ne obra enia w gonitwach odnios o ju 13 osób, a babom jeszcze si chce. W sezonie ogórkowym w mediach litewskich szumi o szalikowcach z warszawskiej Legii. Zerwali mecz, troch zdemolowali stadion, rzucali petardami w policjantów. Dla Wilna mo e to wydarzenie, bo tutejsi kibice sà spokojni, jednak w porównaniu do tego, co si dzieje na stadionach Êwiata, to ma o znaczàcy epizod. Pi ka no na w wielu krajach i od doêç ju dawna sta a si pretekstem do wy adowania przez m okosów (czasem i po czterdziestce) nagromadzonej agresji, upojenia si poczuciem przynale noêci do stada. Krótko mówiàc, znów adrenalina. Trudno powiedzieç, czy warto mieç pretensje do litewskiej policji, e okaza a si do poskromienia zadymiarzy niegotowa. W innych krajach stró e porzàdku majà doêwiadczenie o wiele bogatsze i te bardzo cz sto nie dajà sobie rady. A recepta by aby prosta: chce rozrabiaka adrenaliny, to go pa à po plecach, gumowà kulà w brzuch, a na koniec gazem w Êlepia dla pe noêci wra eƒ. A potem niech pokryje straty, jakie wyrzàdzi i odsiedzi swoje. Drugi raz b dzie mo e z adrenalinà ostro niejszy. JeÊli ktoê si z mojà receptà nie zgodzi, proponuj, by poszed na stadion i t go wzià od chuliganów w koêç. Albo przynajmniej podstawi im swój samochód do zdemolowania. W grodzie nad Wis à adrenalina buszuje na ca ego: Lepper za pomocà policyjnej prowokacji usuni ty z fotela ministerskiego i wicepremierowego, koalicja trzeszczy, opozycja wrzeszczy, ojciec Rydzyk po raz trzeci ci ko obra a prezydenta i jego ma onk, a sztuka na trzech razach nie wydaje si skoƒczyç. Przy moich najwi kszych nadziejach wiàzanych z rzàdzàcà formacjà, odnosz wra enie, e winne temu wszystkiemu sà chyba nie tylko nie yczliwe jej media. Troch to smutne, troch enujàce, ale Macierz nie z takich opresji wychodzi a ju obronnà r kà, wi c i ten etap historii prze yje. By y w swoim czasie emocje w zwiàzku z projektem postawienia w Wilnie pomnika Jana Paw a II. Jego eminencja dwojga imion (jedno katolickie, drugie pogaƒskie) Baãkis twierdzi wtedy, e najlepszym pomnikiem b dzie szpital czy inny jaki przytu ek. Stan o na szpitalu w by ym koêciele misjonarzy. Stan o, posta o i posz o w diab y, bo za drogo i pomnika nie b dzie adnego. Na razie mamy w stolicy kraju parking imienia Ojca Âwi tego. Czy to, co mnie teraz zalewa, to te adrenalina, czy nazywa si jakoê inaczej? Obserwator AWPL stanowczo odrzuca oskar enia pos a Îukauskasa oraz ekswicemera Vakarinasa Zamierzonà akcjà k amstw, oszczerstw i pod eganiem do niesnasek na tle narodowoêciowym tak okreêli y w adze naczelne Akcji Wyborczej Polaków na Litwie konferencj prasowà pos a Henrikasa Îukauskasa oraz by ego wicemera stolicy Algimantasa Vakarinasa. Jak w piàtek informowa Kurier, cz onek parlamentarnej frakcji Zwiàzku Centrum i Libera ów Henrikas Îukauskasa oraz by y zast pca mera Wilna Artapplerasa Zuokasa Algimantas Vakarinas podczas konferencji prasowej zatytu owanej Czy nowà w adz Wilna obchodzà inwestycje? oskar yli nowe w adze stolicy o Êwiadome rozdzielanie ziemi obywatelom narodowoêci polskiej i hamowanie inwestycji. W oêwiadczeniu s u by prasowej AWPL Czego nie powiedzieli panowie Îukauskas i Vakarinas wydanym w zwiàzku z tymi publicznymi zarzutami stwierdza si, e AWPL nie mo e tolerowaç wypowiedzi pos a H. Îukauskasa, których celem jest sprowokowanie waêni narodowoêciowych. W swej dzia alnoêci AWPL kieruje si Konstytucjà RL, obowiàzujàcymi ustawami oraz za o eniami programowymi mówi si w oêwiadczeniu. PodkreÊla si tam te, e przedstawiciele polskiej partii podczas pe nienia obowiàzków s u bowych nie dali powodu do podejrzeƒ o bezprawnà dzia alnoêç bàdê korupcj, czego nie mo na powiedzieç o w adzy kierowanej przez by ego mera Artapplerasa Zuokasa. Wed ug autorów oêwiadczenia, nasuwa si wniosek, e ta s awetna konferencja by a zaplanowanà akcjà majàcà na celu odwrócenie uwagi wobec abonentowych i innych dzia aƒ podczas parcelowania dzia ek w Wilnie i przekazywanie ich swym kolesiom z naruszeniem Konstytucji RL oraz obowiàzujàcych aktów prawnych. W oêwiadczeniu przypomina si te osobisty udzia pana Îukauskasa w historii z apówkami, skandalicznej prywatyzacji Ality. Zwraca si uwag, e pose mimo krótkiej kariery politycznej zdà y ju zmieniç kilka partii i frakcji, a jego zdanie zmienia si równie cz sto, jak i przynale noêç do tej, czy innej partii. OÊwiadczenie koƒczy si apelem do organów praworzàdnoêci, aby te zainteresowa y si nieprzejrzystà i bezprawnà dzia alnoêcià Îukauskasa, Zuokasa oraz Vakarinasa. Inf. w. Koncerty, którym przyêpiewujà ptaki i szum fal... Trudno powiedzieç, czy istnieje gdziekolwiek na Litwie miejsce, gdzie lepiej s ucha si muzyki ni w Zatroczu. Bo s uchaç muzyki w najlepszym wykonaniu, w otoczeniu zabytkowych murów, na ogromnej obwiedzionej balustradà i obmurowanej kamieniem terasie, skàd rozpoêciera si rozleg y widok na jezioro i zamek w Trokach, a do koncertu przyêpiewujà ptaki, czy mo na wymarzyç sobie lepsze miejsce do s uchania muzyki? W najbli szà niedziel, w Zatroczu startuje impreza muzyczna UÏutraki vakarai. Rozpoczynajàc od 15 lipca, siedem niedziel z rz du w dawnym majàtku Tyszkiewiczów b dà goêciç Êwietni muzycy i dzie a wybitnych kompozytorów. Ju po raz trzeci, w letnie niedzielne wieczory liczna grupa melomanów zgromadzi si w Zatroczu, by s uchaç koncertów tzw. muzyki powa nej. UÏutraki vakarai to impreza, która ma ju ustalonà, wysokà renom nie tylko w trockim, ale te krajowym kalendarzu artystycznych wydarzeƒ, funkcjonuje jako ambitne przedsi wzi cie artystyczne o ponadregionalnym znaczeniu. W tegorocznym cyklu siedmiu koncertów kameralnych zaprezentuje si szereg muzyków z Litwy, Niemiec i Belgii. Wybitne interpretacje muzyki jazzowej b dà przeplataç si z per ami ze skarbca muzyki kameralnej. 15 lipca o godz wszyscy sà zapraszani na koncert Litewskiej Orkiestry Kameralnej, soliêci Waldemar Jankus (Niemcy) oraz Andrei Kavalinski (Belgia). Alina Sobolewska

3 Sobota, 14 poniedzia ek, 16 lipca 2007 r. WYDARZENIA Po udniowa obwodnica pod znakiem zapytania (Dokoƒczenie ze str. 1) Postanowienie zosta o wstrzymane do kolejnego posiedzenia Rady. W tym czasie specjalnie powo ana komisja na czele z wicemerem Janem Sinickim ma rozpatrzyç i zbadaç zasadnoêç za aleƒ mieszkaƒców oraz ewentualne skutki odwo ania poprzedniej decyzji powiedzia a Kurierowi Teresa Matukanskienò, doradca mera rejonu wileƒskiego. W uzasadnieniu projektu postanowienia przedstawionego radnym doradca mera poda a, e jednym z podstawowych motywów do odwo ania poprzednio przyj tej decyzji sà skargi mieszkaƒców rejonu, przez których ziemi ma przebiegaç trasa obwodnicy. Ludzie sà niezadowoleni z tego, e droga ograniczy mo liwoêç korzystania z ziemi. Cz sto jest tak, e droga b dzie przebiega a przez Êrodek parceli, jeêli do àczyç do tego tzw. stref ochronnà drogi, w której nie dopuszcza si jakiegokolwiek budownictwa, to cz owiekowi pozostaje jedynie sadziç ziemniaki wyjaênia Teresa Matukanskienò. Decyzja nie jest wià àca Niemniej doradca mera przyznaje, e Rada nie jest ostatnià instancjà, która mo e powstrzymaç zaaprobowany wczeêniej projekt przebiegu trasy. Nad nami jeszcze jest powiat mówi doradca. Przyznaje jednak, e wobec stopnia zaawansowania projektu oraz wczeêniejszej decyzji szybciej ni do powiatu sprawa odwo ania budowy drogi wed ug VI wariantu trafi do sàdu. Na pewno stanowczo potwierdza przypuszczenia doradcy mera Nijolò Bautrienienò, starsza specjalistka wydzia u planowania perspektywicznego Dyrekcji Litewskich Dróg Samochodowych przy Ministerstwie àcznoêci. Nijolò Bautrienienò zauwa a, e sam sposób, w jaki zosta o wstrzymane postanowienie, budzi wiele wàtpliwoêci. Sprawa niewàtpliwie trafi do sàdu Nie tylko nie byliêmy zaproszeni na posiedzenie Rady, ale nawet poinformowani o zamiarach samorzàdu. Co wi cej, to postanowienie nie by o uwzgl dnione w harmonogramie posiedzenia Rady. ZaÊ o samej decyzji Rady dowiedzieliêmy si z prasy powiedzia a nam Nijolò Bautrienienò. Zresztà do dziê nie przys ano nam postanowienia, dlatego te trudno komentowaç jego treêç. Postanowienie o tymczasowym wstrzymaniu poprzedniej decyzji Rada przyj a 5 lipca. Jeden z jego punktów zobowiàzuje samorzàd w aênie do zapoznania z treêcià decyzji Dyrekcj Litewskich Dróg Samochodowych przy Ministerstwie àcznoêci. Mieszkaƒcy wcià skar à tras Jak ju pisaliêmy w Kurierze Wileƒskim 4 kwietnia 2007 roku, spór mi dzy autorami projektu a cz Êcià mieszkaƒców, których ziemia pójdzie pod budow obwodnicy, wynik podczas zatwierdzania ostatecznego VI wariantu projektu, który te zaaprobowa a Rada samorzàdu rejonu wileƒskiego. Na poczàtku kwietnia odby o si w aênie burzliwe omawianie publiczne projektu. Niektórzy z niezadowolonych zagrozili nawet, e projekt zaskar à do sàdu. Mimo to, jak poinformowano nas w Dyrekcji Dróg, do Wi zienie ukisie ma byç przeniesione do podmiejskich Pogir Znajdujàcy si w samym centrum stolicy izolator Êledczy na ukiszkach ma byç przeniesiony do podwileƒskiego osiedla Pogiry. Chocia przebieg trasy po udniowej obwodnicy jest uzgadniany od 2000 roku, wobec ostatniej decyzji Rady samorzàdu rejonu wileƒskiego wcià nie wiadomo, któr dy nitka drogi przetnie terytorium rejonu Fot. Marian Paluszkiewicz Tak zosta o ustalone na czwartkowym spotkaniu kierownictwa miasta, powiatu wileƒskiego Ministerstwa SprawiedliwoÊci i Departamentu Wi ziennictwa. Jak powiedzia rzecznik prasowy departamentu Gintautas Stalnionis, szpital wi zienny zostanie przeniesiony do Prowieniszek, tam e znajdzie si samo wi zienie, a na izolator Êledczy poszukiwaç si b dzie miejsca bli ej miasta. Kilka parceli pod nowy izolator proponowano w Nowej Wilejce, jednak e wybrano Pogiry ze wzgl du na lepsze po o enie parceli i dogodniejszà komunikacj. Parcela spe nia wymogi sanitarne, z tego miejsca Pogir nawet nie widaç. Le y 15 km od centrum miasta. Poza tym planowana tam po udniowa obwodnica polepszy komunikacj. Obok jest kolej, bo aresztowani sà transportowani nie tylko samochodami, ale i pociàgami powiedzia Stalnionis. Wed ug niego, na razie osiàgni to tylko porozumienie w adz miasta Wilna i powiatu o parceli pod budow izolatora na ziemi paƒstwowej. Sama 19-hektarowa parcela nie zosta a jeszcze sformowana, nale y omówiç plan detaliczny i uzgodniç budow z mieszkaƒcami Pogir. BNS urz du wp yn o zaledwie 25 skarg, za aleƒ i uwag przewa nie z dwóch wsi Pakalnio i Katkai, dotyczàcych projektu. Niektóre z nich zawiera y po kilkadziesiàt nazwisk i podpisów, ale spisanych jednà r kà. Mimo to rozpatrzyliêmy wszystkie podania poinformowa a nas Nijolò Bautrienienò. Z kolei, wed ug Teresy Matukanskienò, samorzàd rejonu otrzyma a 148 podaƒ od mieszkaƒców 11 wsi, wobec te tego Rada postanowi a tymczasowo odwo aç swojà aprobat dla obwodnicy do czasu rozpatrzenia skarg mieszkaƒców i zbadania ich zasadnoêci. Od lat planowana Po udniowa obwodnica jest planowana od poczàtku 2000 roku. W 2005 roku wykonawcy projektu otrzymali z samorzàdów warunki planowania korytarza tranzytowego, a Rada rejonu wileƒskiego osobnym postanowieniem nr T3-51 z dnia 10 marca 2005 roku przytakn a przygotowaniu planu specjalnego trasy nr VI obwodnicy po udniowej. Pod budow obwodnicy zostanie zabranych 60 hektarów ziemi u 166 gospodarzy. Natomiast a 300 ha trafi do tzw. strefy ochrony sanitarnej biegnàcej 70-metrowym pasem po obu stronach trasy. Kogo skrzywdziç? trudna decyzja Wobec tego Rada w swoim postanowieniu sugeruje powrót do IV wariantu przebiegu trasy, który ma skrzywdziç mieszkaƒców zaledwie 4 wiosek w gminie Niemie. Teresa Matukanskienò przyznaje, e wywo a to z kolei niezadowolenie w aêcicieli ogrodów dzia kowych na obrze ach Wilna, przez które by planowany przebieg obwodnicy wed ug IV wariantu. Natomiast Nijolò Bautrienienò wyklucza mo liwoêç korygowania ju zaakceptowanego projektu. Nigdy nie dojdziemy do takiego wariantu, który zadowala by wszystkich. W przeciwnym razie w nieskoƒczonoêç b dziemy obnosili si z planami po ca ym rejonie powiedzia a pracowniczka Departamentu. Projekt budowy po udniowej obwodnicy tranzytowej b dzie finansowany z funduszy strukturalnych UE oraz bud etu paƒstwa. Opiewa na 390 mln litów. Na razie nikt nie mo e powiedzieç, ile poch onà rekompensaty za ziemi dla mieszkaƒców. Stanis aw Tarasiewicz 3 Kalejdoskop Zabiegi o rent dla biednego Landsbergisa Klub Sygnatariuszy Aktu Niepodleg oêci apelujà do kierowników wszystkich frakcji sejmowych, by nie zapominali, e nale ytych gwarancji socjalnych ciàgle jeszcze nie ma by y przewodniczàcy Rady Najwy szej Sejmu Restytucyjnego Vytautas Landsbergis. Sygnatariusze proponujà zapewniç ustawowo, by obecny europarlamentarzysta Landsbergis otrzyma takà samà rent paƒstwowà, jakà po ukoƒczeniu kadencji b dzie móg otrzymywaç obecny prezydent kraju Valdas Adamkus. Ustawa z poczàtku tego roku przewiduje, e prezydent mo e otrzymywaç miesi cznà rent wysokoêci 50 proc. pensji. Pensja g owy kraju wynosi prawie 15 tys. Lt bez potràcenia podatków. Ho d pami ci bohaterskim lotnikom Minister spraw zagranicznych Petras Vaitiekapplenas z o y w niedziel wizyt w MyÊliborzu w Polsce, gdzie weêmie udzia w obchodach 74 rocznicy Êmierci litewskich lotników Steponasa Dariusa i Stasysa Girònasa, którzy przelecieli Atlantyk i cz Êç Europy. W Mysliborzu minister z o y kwiaty przy pomniku Dariusa i Girònasa, weêmie udzia we mszy, odwiedzi muzeum lotników i nazwanà ich imieniem miejscowà szko. Minister wr czy te medale Dariusa i Girònasa zas u onym obywatelom Polski, spotka si z uczestnikami odbywajàcego tam obozu harcerskiego, miejscowymi Litwinami i przedstawicielami samorzàdów. Ceny wzros y najbardziej w Kownie i K ajpedzie W pierwszym pó roczu tego roku ceny mieszkaƒ wzros y najbardziej, o ponad 25 proc. w Kownie i K ajpedzie. Tymczasem w Wilnie wzrost cen mieszkaƒ nie by zbyt du y. W Kownie ceny mieszkaƒ ciàgle ros y w obu kwarta ach tego roku. W drugim kwartale najbardziej (do 33 proc.) zdro a y mieszkania w starych budynkach z renowacjà i bez, które obecnie cenowo niewiele pozostajà za mieszkaniami nowozbudowanymi. Ceny domów indywidualnych w Kownie w ciàgu pó rocza podskoczy y o 22 proc. W K ajpedzie od poczàtku 2007 r. mieszkania zdro a y Êrednio o 26 proc., a domy indywidualne o 6 proc. Coraz wi cej inwestycji Potok bezpoêrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na Litwie w styczniu-maju wyniós 2,5 mld Lt 2,6 razy wi cej ni w tym samym okresie roku ubieg ego, kiedy by o 979,4 mln Lt. Bioràc pod uwag bezpoêrednie inwestycje podmiotów gospodarczych kraju za granicà, czysty potok BIZ wyniós w styczniumaju 1,99 mld Lt. Tylko w maju potok BIZ na Litwie osiàgnà 358,4 mln Lt, zaê czysty potok BIZ 204,1 mln Lt. BNS

4 4 PODRÓ E Gdaƒsk miasto z tysiàcletnià historià czeka na odkrywców W ramach publikacji szeregu artyku ów turystycznych opracowanych przy wspó pracy z Wydzia em Promocji Handlu oraz Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej Kurier Wileƒski proponuje swym czytelnikom pobyt w Gdaƒsku. Historycznym, tysiàcletnim oêrodku, b dàcym stolicà Pomorza Wschodniego, po o onym nad Zatokà Gdaƒskà, na pó nocy Polski, w województwie pomorskim. GoÊcinny Gdaƒsk zaprasza na urokliwe uliczki i do historycznych wn trz, do morskich kàpielisk i na szlaki eglarskie, do wygodnych hoteli, eleganckich restauracji i nastrojowych kafejek. W mieêcie funkcjonuje kilka teatrów, filharmonia, scena operowa, letnia scena muzyczna, trzy multikina oraz kilka mniejszych sal kinowych, popularne kluby m odzie owe, puby i dyskoteki. Liczne muzea, koncerty, jarmarki, wystawy, uliczne spektakle teatralne dope niajà bogatà ofert kulturalnà, w której ka dy, zale nie od zainteresowaƒ i nastroju, znajdzie coê interesujàcego dla siebie Mekka europejskich turystów Dawniej przybywali tu przedstawiciele ró norodnych narodowoêci, a wielu z nich osiada o tu na sta e. WÊród nich byli wybitni architekci, których Êlady dzia alnoêci mo emy podziwiaç do dziê. Gdaƒsk licznie i ch tnie odwiedzany jest przez turystów z ca ej Europy, a u atwiajà to dogodne po àczenia powietrzne, làdowe i morskie nawet z najodleglejszymi zakàtkami globu W okresie z otego wieku miasto by o swoistà republikà mieszczaƒskà, wielokulturowym tyglem etnicznym. Atmosfera tolerancji i bogactwo p ynàce z handlu owocowa y rozwojem kultury, nauki i sztuki. DziÊ dzie a wybitnych gdaƒszczan podziwiaç mo na w muzeach, koêcio ach i galeriach. Ich zbiory oraz urzekajàce swoim pi knem gdaƒskie zabytki sà Êwiadectwem tysiàca lat historii miasta. Historyczne wydarzenia ostatniego burzliwego okresu walki gdaƒszczan o wolnoêç i sprawiedliwoêç, powstanie pierwszego Niezale nego Zwiàzku Zawodowego SolidarnoÊç, które sta o si pierwszym kamieniem lawiny obalajàcej komunizm w Europie, dokumentuje multimedialna wystawa Drogi do wolnoêci w historycznej sali BHP Stoczni Gdaƒskiej. Historyczne miejsca Gdaƒska Bohaterskie miejsce Gdaƒska, znajdujàce si na przylàdku Westerplatte. To tutaj, we wrzeêniu 1939 roku stoczy a si nierówna walka z okupantem. Obecnie zobaczyç tu mo na pomnik Obroƒców Wybrze a, cmentarz poleg ych polskich o nierzy, Wartowni nr 1 oraz ruiny innych zabudowaƒ. S ynny, t tniàcy yciem trakt (ul. D ugi Targ), którym dawniej podà ali polscy królowie nad Mot aw. Rozpoczyna go zabytkowa, renesansowa Brama Wy ynna w kszta cie uku triumfalnego, a tu za nià podziwiaç mo na gotyckà Wie Wi ziennà po àczonà murami z tzw. Katownià. Wewnàtrz tego zespo u urzàdzono Muzeum Bursztynu z niesamowità ekspozycjà tego s ynnego, lokalnego kruszcu. Dalej podà ajàc traktem musimy przejêç przez pi knà, renesansowà Z otà Bram z 1614 r., którà zdobià figury odzwierciedlajàce cnoty prowadzàce do zgody. Przy ulicy D ugiej stojà bajkowe kamienice, a jednà z najpi kniejszych jest Dom Uphagena (D uga 12) z oryginalnym wystrojem, gdzie siedzib ma Muzeum Historyczne Miasta Gdaƒska (MHMG). Przy D ugiej 47 stoi okaza y, robiàcy wra enie Ratusz G ównego Miasta, b dàcy jednym z najwspanialszych w ca ej Polsce. Jego poczàtki si gajà XIV wieku. Z wysokiej wie y latem mo na podziwiaç pi knà panoram miasta. W Ratuszu równie zorganizowano Muzeum Historyczne Miasta Gdaƒska (MHMG). Opuszczajàc Ratusz kierujemy si na D ugi Targ, który w Gdaƒsku pe ni rol Rynku. Jest to chyba najbardziej znane i najch tniej odwiedzane miejsce w mieêcie. To tutaj od XVII w stoi symbol Gdaƒska fontanna Neptuna, a tu za nià wspania y Dwór Artusa dawna siedziba bractw kupieckich, w której obecnie stacjonuje MHMG. W kamienicy obok, zwanej Domem awników, pojawia si popularna panienka z okienka Jarmark Âw. Dominika Coroczne, wielkie Êwi to miasta Gdaƒska, zwiàzane dawniej bardziej z zakonem Dominikanów, dziê bardziej z jarmarkiem. KoÊció Âw. Tanie noclegi na terenie Gdaƒska Kemping Stogi nr 218 ul. Wydmy 9 adres www: www. hostel. pl Camping Stogi nr 218 czynny od 25 kwietnia do 5 paêdziernika. Po o ony jest w lesie sosnowym 150 metrów od najczystszej pla y w TrójmieÊcie. Camping jest strze ony, ogrodzony i oêwietlony. W pobli u campingu znajduje si koƒcowy przystanek tramwajowy (20 minut jazdy tramwajem nr 8 lub nr 13 do centrum Gdaƒska). Szkolne Schronisko M odzie owe w Gdaƒsku Filia nr 2 ul. Kartuska 245 b adres www: www. ssm. gda. pl Przyjemna kamieniczka po o ona 15 minut od Starówki oferuje 72 miejsca noclegowe. Zapraszamy do zatrzymania si w naszej Filii nr 2 podczas podró y nad Morze. Oferujemy pokoje wyposa one w azienki, TV. W schronisku mo na skorzystaç z sali bilardowej oraz kafejki internetowej. Symbol hanzeatyckiej przesz oêci miasta Gdaƒski uraw Miko aja przy placu Dominikaƒskim, uchodzàcy za najstarszy murowany koêció Gdaƒska, niezmiennie przynale a do zakonu Dominikanów, których sprowadzi tu z Krakowa polski Âwi ty Jacek Odrowà, a osadzi ksià Âwi tope k. Co roku 4 sierpnia w dzieƒ Âw. Dominika o godzinie rozbrzmiewa y w mieêcie dzwony sygnalizujàc rozpocz cie jarmarku. Poczàtkowo ludowy festyn s u y nabo nym mod om i zabawie, szybko jednak przekszta ci si w imprez gospodarczà i kulturalnà o du ym znaczeniu dla ca ego miasta. Najwi ksze domy towarowe w ciàgu ca ego roku przygotowywa y si na ten dzieƒ. Z czasem zwi ksza si zarówno obszar, jak i czas trwania jarmarku. Oprócz placu Dominikaƒskiego objà ul. D ugà i Wa y Jagielloƒskie, a obecnie tak e ul. Mariackà. Zabytkowe koêcio y i katedry Oliwa to pó nocna dzielnica Gdaƒska, b dàca niegdyê w asnoêcià zakonu cystersów. Gotycki koêció (Pa ac Opatów w Parku Oliwskim ul. Cystersów 10), poczàtkowo nale àcy do tego opactwa, dzisiaj jest katedrà archidiecezji gdaƒskiej, znanà w ca ej Polsce za sprawà wspania ych organów. Wn trze koêcio a przedstawia ró ne style, o tarz g ówny jest renesansowy, organy rokokowe, a ponadto znajdziemy tu wiele innych, cennych dzie sztuki, m. in portrety królów polskich i pomorskich ksià àt. Wokó katedry roztacza si pi kny park z zabytkowymi zabudowaniami. KoÊció Mariacki to jedna z najwi kszych Êwiàtyƒ gotyckich w Europie wybudowana na ul. Mariackiej, w pobli u ulicy D ugiej mo e ona pomieêciç 25 tys. ludzi. Budow rozpocz to w XIV wieku i trwa a ona ponad 150 lat, ale rezultat tych wielo- Fot. archiwum letnich prac musi i robi niesamowite wra enie ogromna nawa, pot ne filary, ponad 80-metrowa wie a, na szczycie której znajduje si punkt widokowy. D bowy O tarz w Êwiàtyni zosta wykonany na poczàtku XVI wieku, nied ugo po ukoƒczeniu majestatycznej budowli. Symbol hanzeatyckiej przesz oêci Gdaƒska Do urawia (ul. Szeroka 67/68) symbolu Gdaƒska prowadzi z jednej strony D ugie Pobrze e, zaê z drugiej strony Rybackie Pobrze e. Jest to jeden z najoryginalniejszych obiektów Gdaƒska. Stanowi zabytek kultury materialnej i symbol stosunków spo ecznych. Poczàtkowo by a to warowna brama o dwóch pot nych basztach chroniàca miasto od strony portu. Ponadto od po owy XV wieku by a ona zaopatrzona w drewnianà maszyneri urawiego dêwigu, który prawie przez 5 wieków w porcie prze adowywa towary. Mechanizm tego dêwigu sk ada si z konopnej liny, systemu bloków i dwóch ko owrotów wprawianych w ruch przez urawników portowych robotników. Co do grosza liczone by y obroty urawia, zapisywane w gdaƒskich ksi gach, na dworach i gie dach. Po II wojnie Êwiatowej uraw zosta odbudowany przez gdaƒskie Pracownie Konserwacji Zabytków i Zak ad Historii Architektury Politechniki Gdaƒskiej. Odrestaurowany uraw sta si najwy szej klasy muzealnym unikatem portowej techniki, a od 20 lipca 1962 r uraw zosta siedzibà Muzeum Morskiego w Gdaƒsku, które z czasem w àczono w poczet cz onków International Association of Transport Museums. Opr. W. J. Sobota, 14 poniedzia ek, 16 lipca 2007 r. Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax ISSN Redaktor naczelny Robert Mickiewicz (tel , Zast pcy red. nacz.: Krystyna Adamowicz Aleksander Borowik Zygmunt danowicz (tel ), Dziennikarze: Helena G adkowska, Witold Janczys, Witalis Masenas Stanis aw Tarasiewicz Marian Paluszkiewicz fotoreporter Wspó pracownicy: Danuta Kamilewicz, Jadwiga Podmostko, Jan Sienkiewicz, Alina Sobolewska, Julitta Tryk Sekretariat: Daniel Mackiewicz tel ) sekretarz odpowiedzialny, Alina Baniukiewicz amanie komputerowe, Lucja Stankevičiūtė projektant graficzny, Halina Taukin sk ad komputerowy, Barbara Mintautienė t umaczka, Bronis awa Michaj owska, Iwona Aleksandrowicz styl-korekta Zbigniew Markowicz promocja (tel ), Dariusz Guszcza, Weronika Wojsznis reklama (tel , Andrzej Podworski kolporta -prenumerata (tel , Nak ad egz. Materia ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Za treêç og oszeƒ redakcja nie odpowiada. Opinie Czytelników zawarte w ich listach nie zawsze sà zbie ne z opinià redakcji. Reklama - og oszenia do 10 s ów bez ramki - 10 Lt, w ramce (10 cm/kw) - 20 Lt - pozdrowienia, kondolencje (do 50 cm/kw) - 30 Lt Reklama modu owa od 2 Lt za 1 cm/kw - zni ki stosuje si od wielkoêci lub iloêci reklam. Prenumerata Prenumeraty na Litwie mo na dokonaç w ka dym urz dzie pocztowym. Indeks pocztowy wydania codziennego Lt (1 mies.). Indeks wydania codziennego dla emerytów i inwalidów I, II grupy Lt (1 mies.). Indeks wydania magazynowego Lt (1 mies.). Prenumeraty te mo na dokonaç: w ksi garniach Elephas, Oland 11, Ksi garnia na Rudnickiej, Rudnink 20, w Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76 oraz w szko ach w cenie - 14 Lt (1 mies.). Prenumerata w Polsce Wydanie codzienne - 60 PLN (1 mies.), wydanie magazynowe - 20 PLN (1 mies.). Przelewu w Polsce za reklam i prenumerat mo na dokonaç w z otówkach na konto: V.Ø. Vilnijos Ïodis, nr Bank Polska Kasa Opieki S.A. I oddzia w Suwa kach, z dopiskiem,,reklama lub prenumerata. O prenumeracie w Polsce prosimy redakcj poinformowaç tel./faks , p.el. DZIENNIK NALE Y DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOÂCI NARODOWYCH Wydawca Vš Į,,Kurier Wilenski (tel ). Druk UAB KLION Dział promocji, reklamy, kolporta u i prenumeraty Vš Į Vilnijos žodis Wsparcie finansowe Senat RP i Fundacja,,Pomoc Polakom na Wschodzie

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych.

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Temat lekcji: Malujemy salę lekcyjną. Cel : nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Zadanie dla ucznia 1. Jakie informacje potrzebne są nam do pomalowania sali lekcyjnej?

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków.

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Przeglądając rodzinne pamiątki znalazła zakurzoną książkę kucharską swojej Babci, która przetrwała 2 Wojny

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Śniadanie s. 3-4 Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek, bo dostarcza nam energii na cały dzień. Co zatem należy jeść na

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Poznań, dnia 25 września 2013 r. OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. 1. Opis zagadnienia Opinia dotyczy stanu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Akcja badawcza na targu miejskim pt. Czarodziejska Góra Kalwaria

Akcja badawcza na targu miejskim pt. Czarodziejska Góra Kalwaria Akcja badawcza na targu miejskim pt. Czarodziejska Góra Kalwaria w ramach projektu Zoom na domy kultury. Strategie rozwoju Marta Olejnik IX seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej nt. diagnozy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe.

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. Matematyka 4/ 4.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. I. Przypomnij sobie:. Wiadomości z poprzedniej lekcji... Że przy rozwiązywaniu zadań tekstowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo