STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007

2 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cpyright by Plska Agencja Rzwju Turystyki S.A., Warszawa 2007 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych jest dziełem Zespłu prjektweg PART S.A. Wszelkie zmiany dknywane w niniejszym dkumencie wymagają zgdy PART S.A., c wynika z ustawy chrnie praw autrskich. Wykrzystywanie całści, bądź części materiału zawarteg w dkumencie w innych pracwaniach wymaga wskazania źródła, w tym pdania autra. Prace realizwał zespół knsultantów PART S.A. pd kierwnictwem Tmasza Majki, w składzie: 1. Jacek Debis, 2. Hubert Gnera 3. Renata Knewecka, 4. Katarzyna Wyszgrdzka, 5. Paulina Brzeska. Plska Agencja Rzwju Turystyki S.A. istnieje na plskim rynku inwestycji turystycznych d 1993 r. Celem Spółki jest pmc w twrzeniu i realizacji prjektów wspierających rzwój infrastruktury turystycznej w Plsce. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY POLSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI S.A. ul. Stawki Warszawa tel. 22/

3 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Spis Treści 1 WPROWADZENIE ZAŁOśENIA I METODYKA AUDYT TURYSTYCZNY ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIASTA PłŜenie, bszar badawczy Strategii WALORY TURYSTYCZNE Dstępnść kmunikacyjna Wniski ANALIZA STANU ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO MIASTA Infrastruktura turystyczna baza pdstawwa Infrastruktura specjalistyczna i uzupełniająca Baza kulturaln światwa WNIOSKI Z ANALIZY POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GDYNI ANALIZA BAZY NOCLEGOWEJ GDYNI ANALIZA OFERTY GASTRONOMICZNEJ BAZA UZUPEŁNIAJĄCA INFRASTRUKTURA SPECJALISTYCZNA BIEśĄCA OFERTA KULTURALNA MIASTA ANALIZA WIODĄCYCH FORM TURYSTYKI IDENTYFIKACJA WIODĄCYCH FORM TURYSTYKI PERSPEKTYWY ORAZ MOśLIWOŚCI ROZWOJU FORM TURYSTYKI W MIEŚCIE KRAJOWY I ZAGRANICZNY RYNEK TURYSTYCZNY ORAZ POZYCJA GDYNI NA TYM TLE RUCH TURYSTYCZNY DO MIAST POLSKICH ANALIZA BADAŃ Kim jest dbirca ferty kulturwej plskich miast? C przyciąga turystów d plskich miast? Ptencjał turystyczny miasta. Jak g zmierzyć? GDYNIA JAKO CEL PODRÓśY TURYSTYCZNYCH Kt zamierza dwiedzić Gdynię w celach turystycznych Kt jest dbircą ferty turystycznej Gdyni Charakterystyka demgraficzna trzech grup turystów nie wykluczających przyjazdu turystyczneg d Gdyni OCENA KONKURENCYJNOŚCI OFERTY TURYSTYCZNEJ GDYNI NA TLE WYBRANYCH MIAST POLSKICH Ocena knkurencyjnści ferty turystycznej Gdyni na tle miast plskich Prównanie Gdyni d innych miast plskich Ocena knkurencyjnści ferty turystycznej Gdyni na tle wybranych miast Eurpy Półncnej ANALIZA SWOT KRAJOWY I ZAGRANICZNY RYNEK TURYSTYCZNY ORAZ POZYCJA GDYNI NA TYM TLE Wizerunek Gdyni

4 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I 1 Wprwadzenie 1.1. ZałŜenia i metdyka Turystyka jest jedną z najszybciej rzwijających się dziedzin gspdarki. DąŜąc d rzwju gspdarczeg, wiele krajów, reginów i miejsc rzwinęł markwe prgramy rzwju turystyki. Pzwalają ne, nie tylk przygtwać ciekawą fertę, ale równieŝ dzięki dpwiedniej prmcji i rganizacji prjektu skutecznie ją sprzedać. Pdstawą d generwania takich działań jest wyznaczenie bszaru raz zbadanie jeg ptencjału turystyczneg. Obecnie rzwój turystyki następuje głównie w bszarach turystycznych charakteryzujących się duŝymi walrami śrdwiska gegraficzneg i kulturweg. Aby jednak z bszaru atrakcyjneg turystycznie stwrzyć tzw. strefę rekreacyjną (miejsce pbytu turysty) z jej walrami gegraficznymi i kulturwymi, ale takŝe świadcznymi usługami, muszą nastąpić dpwiednie inwestycje infrastrukturalne. Przytaczana juŝ na wstępie dkumentu, pdstawwa idea prjektu zakłada m.in. stwrzenie i wdrŝenie takiej strategii rzwju turystyki dla Gdyni raz prgramu rzwju prduktów turystycznych, które pzwliłyby na trwałe wyróŝnienie Miasta na mapie atrakcji turystycznych i kulturalnych Plski, jak i Eurpy. Miałby t być przedsięwzięcie mdelwe, charakterze innwacyjnym, długim rynkwym cyklu Ŝycia prduktu, parte na silnej tŝsamści lkalnej i histrii miejsca, z wykrzystaniem zarówn tradycyjnych, jak i nwatrskich technlgii, narzędzi i metd (w zakresie frm i spsbu świadczenia usług jak i dtarcia d klienta, sprzedaŝy, marketingu). Niniejsze załŝenia implikują w znacznym stpniu kierunki raz zakres prcesów badawczych i analitycznych, w tym dtyczących zarówn tczenia bliskieg, jak i dalszeg Gdyni (uwzględniając m.in. analizę knkurencyjnści miasta na tle wybranych miast plskich i zgranicznych, czy analizę trendów i tendencji na rynku pmrskim, krajwym i eurpejskim). Analiza materiałów zebranych w Audycie Turystycznym pzwala na wyprwadzenie pzytywnych wnisków i wskazań dnśnie kreacji prjektu. Wniski przedstawine w niniejszym pracwaniu parte są na: analizie walrów naturalnych bszaru; analizie walrów kulturwych; stanie dstępnści kmunikacyjnej; stanie zagspdarwania turystyczneg bszaru bjęteg prjektem, ze szczególnym uwzględnieniem preferwanych frm turystyki raz twarzyszącej im infrastruktury; analizie knkurencji; analizie mcnych i słabych strn przedsięwzięcia. Ww. analizy uwzględniają gólneurpejskie raz reginalne i miejscwe trendy zachdzące w turystyce, c ddatkw wzmacnia cenę szans rynkwych dla wskazywanych rzwiązań prduktwych. Dane d przygtwania Audytu Turystyczneg Miasta Gdyni pchdzą ze źródeł pierwtnych i wtórnych. Przede wszystkim są t infrmacje wynikające ze współpracy z pracwnikami Urzędu Miasta Gdyni, Lkalną Organizacją Turystyczną Gdynia raz pchdzące m.in. z: dkumentów strategicznych i źródłwych, takich jak: Zaktualizwana Strategia Rzwju Gdyni Strategia Rzwju Turystyki w Plsce na lata Nardwa Strategia Rzwju Kultury na lata Strategia Rzwju Turystyki w wj. pmrskim na lata Reginalny Prgram Operacyjny dla wj. pmrskieg na lata (wstępny prjekt) drukwanych materiałów infrmacyjnych dt. miejscwści i reginu, wywiadów telefnicznych i sptkań sbistych z przedstawicielami Lkalnej Organizacji Turystycznej Gdynia, samrządu lkalneg, instytucji kultury, rganizacji turystycznych. dstępnych witryn internetwych (m.in.: W pracwaniu dkumentu wykrzystan takŝe infrmacje pzyskane przez knsultantów PART S.A. na pdstawie wizji lkalnej, badań pierwtnych Omnibus gólnplski przeprwadzny na reprezentacyjnej grupie mieszkańców raz badań wizerunkwych, dnszących się d percepcji Gdyni przez mieszkańców, urzędników, pracwników branŝy turystycznej, rganizacji pzarządwych. 4

5 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I 2 Audyt turystyczny 2.1. Analiza atrakcyjnści turystycznej Miasta PłŜenie, bszar badawczy Strategii Gdynia miast z mrza i marzeń jest prtwym miastem nadmrskim płŝnym nad Zatką Gdańską, w wjewództwie pmrskim. Wraz z Gdańskiem i Sptem wchdzi w skład Trójmiasta. Szerzej, (równieŝ z Pruszczem Gdańskim, Redą, Rumią i Wejherwem) jest elementem aglmeracji gdańskiej. Gdynia jest jednym z najmłdszych plskich miast. Prawa miejskie trzymała w 1926 rku. W tym czasie na terenie miasta mieszkał k. 6 tysięcy sób. Impulsem d rzwju miasta była budwa prtu, w celu zapewnienia Plsce mrskieg kna na świat wbec niepewnej sytuacji w Wlnym Mieście Gdańsk. Odzyskanie przez Plskę niepdległści w 1918 rku nie był bwiem równznaczne z zapewnieniem jej dstępu d mrza. Dpier w 1920 rku Traktatem Wersalskim przyznan Plsce skrawek wybrzeŝa, bez prtu. Jednak juŝ w 3 miesiące p akcie zaślubin Plski z mrzem ( r. w Pucku), rzpczęły się przygtwania d budwy prtu wjenneg, z mŝliwścią rzbudwy prt handlwy i rybacki. P niezbędnych przygtwaniach (m.in.: wybór najdgdniejszej lkalizacji, sprządzenie prjektu prtu i planu prac) budwa tymczasweg prtu wjenneg w Gdyni ruszyła juŝ w 1921 rku. 23 września 1922 rku Sejm uchwalił ustawę " budwie prtu przy Gdyni na Pmrzu jak prtu uŝytecznści publicznej. W 1938 rku liczba mieszkańców przekrczyła juŝ 120 tys. sób. Zdjęcia histryczne Gdyni Od lewej: ul.10 luteg- rk 1939, ul. Świętjańska- rk 1939, tereny przyszłeg Skweru Kściuszki -rk 1926, Skwer Kściuszki -rk 1934 Źródł: Wcześniej jednak Gdynia, leŝąca u pdnóŝa Kamiennej Góry i klifu w Orłwie, była letniskiem, d któreg na wczasy przybywały znane pstaci teg kresu, wśród nich jeden z największych współczesnych pisarzy plskich Stefan śermski. Trwające prace przy budwie tymczasweg prtu wjenneg i schrniska dla rybaków stały się dla nieg inspiracją d napisania w 1922 rku pwieści "Wiatr d mrza". śermski przedstawił w niej jeszcze nieistniejący, ale jak się niebawem kazał zaskakując wierny rzeczywistemu braz prtu i miasta Gdyni. Literacka wizja, wiernie ddała nastrje tamtych czasów, w których rdziła się Gdynia. Nardwa inwestycja, jaką była statecznie budwa prtu w Gdyni, spłaciła się juŝ przed II wjną światwą, spełniając zarazem rlę katalizatra spłecznej energii i patrityzmu. Dzięki Gdyni Placy uwierzyli, Ŝe stać ich na realizację najambitniejszych marzeń i wyzwań XX wieku. Człwiekiem, który inŝynierskiej myśli Tadeusza Wendy i literackiej wizji Stefana śermskieg nadał plityczny wymiar i rangę nardwej inwestycji był Eugeniusz Kwiatkwski (inŝynier chemik, plityk). Obk Tadeusza Wendy i wiceadmirała Prębskieg, jest uwaŝany za jca Gdyni, jej twórcę i budwniczeg. 5

6 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Budwa Gdyni jest jednym z największych dknań nie tylk kresu II Rzeczypsplitej, ale całej najnwszej histrii Plski. Pwstanie miasta na miejscu niewielkiej wsi w ciągu zaledwie kilkunastu lat, był przedsięwzięciem unikalnym w skali eurpejskiej. Obecnie Gdynia zajmuje pwierzchnię 136 km 2 i jest zamieszkiwana przez k. 253,3 tys. sób 1. W wyniku refrmy z 1990 rku, administracyjnie pdzielna jest na 22 dzielnice. Obecny kształt dzielnic jest jednak dzwierciedleniem tradycyjnych pdziałów. Z teg pwdu pjawiają się duŝe dysprprcje pmiędzy ich wielkścią, zarówn pd względem pwierzchni jak i liczby mieszkańców. Największą, pd względem liczebnści mieszkańców, dzielnicę Chylnię zamieszkuje prawie Zdjęcie: Prt tymczaswy, 1923r. Źródł: sób, gdy najmniejsza Babie Dły liczy zaledwie mieszkańców. Z klei największy bszar zajmuje dzielnica Chwarzn- Wiczlin 27,92 km 2, która jest aŝ 44 razy większa d najmniejszej pwierzchniw Kamiennej Góry (0,63 km 2 ). Tym, c wyróŝnia Gdynię spśród nadmrskich miejscwści jest fakt, iŝ znajduje się tu trzeci pd względem przeładunków prt mrski w Plsce. Jeg specjalizacją są przeładunki kntenerów, jednak uchdzi n za najbardziej wszechstrnny z prtów na plskim wybrzeŝu. Zdjęcie: NabrzeŜe Francuskie Źródł: Gdynia jest równieŝ siedzibą wielu firm z branŝy gspdarki mrskiej stczni (Stcznia Gdynia SA, Stcznia Marynarki Wjennej), armatrów (Plskie Linie Oceaniczne), agencji Ŝeglugwych, firm brkerskich i spedycyjnych raz wielu innych. Niepwtarzalna jest takŝe architektura Gdyni. Jak miast, które zstał zbudwane d pdstaw wraz z prtem na czach jedneg pklenia, charakteryzuje się spójną w stylu i układzie urbanizacją. Większść budwli reprezentuje mdernizm, nawiązujący w detalach Zdjęcie: Gdynia z ltu ptaka Źródł: Urząd Miasta Gdynia architektnicznych d mrskiej funkcji miasta (mrskieg etsu miasta). Gdynia jest jedynym miastem w Plsce, gdzie epka mdernizmu rzwijała się w spsób pełny. I jedynym miastem w Eurpie, które w całści jest prduktem jednej zamkniętej epki dwudziestlecia międzywjenneg. Gdynia wypracwała równieŝ niepwtarzalną frmułę artystycznej wypwiedzi, na miarę swej drębnści i nwczesnści, ferując m.in. crczny cykl róŝnrdnych imprez, przyciągających d kilku d kilkudziesięciu tysięcy sób z kraju i zagranicy. Jedn z najmłdszych miast świata, które w bardz krótkim czasie stał się eurpejską metrplią wyróŝniną Flagą Eurpy raz Nagrdą Eurpy, współpracuje z 15 miastami partnerskimi Eurpy i świata. Nagrda Eurpy przyznana Gdyni w 2002r. Hnrwa Tablica Rady Eurpy przekazana Gdyni w 1998r. 1 Dane GUS z r. 6

7 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I 2.2. Walry turystyczne Walry naturalne Gdynia jest miastem urzmaicnej rzeźbie terenu. Od zachdu tczna zalesinymi wzgórzami mrenwymi, d płudnia, na dcinku 14 km, graniczy z mrzem niekwestinwanym liderem walrów naturalnych miasta. Takie płŝenie wpływa na zróŝnicwaną strukturę śrdwiska naturalneg (przyrda, klimat) i związaneg z nim planwania przestrzenneg pszczególnych dziedzin gspdarki/ atrakcji turystycznych. W brębie miasta wydrębnin pięć typów krajbrazu: równina wierzchwiny wysczyzny mrenwej (Kępa Oksywska), pagórkwate, pfałdwane wierzchwiny wysczyzny mrenwej (Kępa Redłwska, Klibki, Wielki Kack, Dąbrwa, Karwiny, Chwarzn, Wiczlin), strefy krawędziwe wysczyzny mrenwej, strefy zbczwe i frmy dlinne (dlina rzeki Kaczej, Strugi Ciswskiej, Ptku Demptwskieg raz klify Redłwski i Oksywski), płaskdenne dliny (Pradlina Redy-Łeby taczająca Kępę Oksywską zwaną Meandrem Kaszubskim raz ObniŜenie Redłwskie), dna dlin w brębie wierzchwiny wysczyzny mrenwej (wąskie dliny rzeki Kaczej, bniŝenie rynnwe w Wielkim Kacku). Wymienine typy krajbrazu róŝnią się między sbą budwą gelgiczną, warunkami klimatycznymi, hydrgelgicznymi i glebwymi, występującą w pszczególnych bszarach fauną i flrą, a takŝe spsbem uŝytkwania gruntów. Umiarkwany, przejściwy (kntynentaln-ceaniczny) klimat łagdzi zimwe spadki temperatur, pwdując przyjemne chłdzenie w miesiącach letnich. Bliskść Mrza Bałtyckieg pzwala krzystać z dbrczynnych właściwści jdu nawet w śródmieściu, czemu sprzyja równieŝ fakt, iŝ Gdynia naleŝy d najbardziej nasłneczninych miejsc w Plsce. Gdynia jest jednym z nielicznych miast, które lkuje swje siedla w leśnych enklawach, dając tym samym ich mieszkańcm mŝliwść kntaktu z naturą, cdzienneg wypczynku bez kniecznści wyjeŝdŝania za miast, pdnsząc kmfrt Ŝycia (wytłumienie hałasu, czyste pwietrze). Lasy zajmują k. 40% pwierzchni miasta, skupiając się głównie w Trójmiejskim Parku Krajbrazwym. Są t głównie lasy mieszane, z dminacją buka pspliteg i ssny psplitej. JeŜe i dziki, które nie czują lęku przed ludźmi, są cdziennymi gśćmi na siedlach. TakŜe łabędzie, krmrany, dzikie kaczki plubiły Gdynię i właśnie tu, całymi wieltysięcznymi klniami spędzają zimę. Na głównym falchrnie mają swje klnie lęgwe stada mewy śmieszki, mewy srebrzystej, rybitwy czubatej i hary. Na terenie Gdyni wydrębnić mŝna kilka frm przestrzennej chrny przyrdy, zróŝnicwanym statusie prawnym i róŝnych funkcjach. Są t m.in.: park krajbrazwy z tuliną, rezerwaty przyrdy, pmniki przyrdy, uŝytki i krytarze eklgiczne raz stanwiska dkumentacyjne. System bszarów i biektów chrninych Miasta Gdyni twrzą: Trójmiejski Park Krajbrazwy największy w rejnie Trójmiasta kmpleks leśny ( pwierzchni ha, a wraz z tuliną ha), utwrzny w 1979 rku. Pnad 85% pwierzchni gdyńskich lasów naleŝy d TPK. Obszar TPK bejmuje część wysczyzny mrenwej wraz z jej strefą krawędziwą, w brębie której występują liczne rzcięcia erzyjne z bardz atrakcyjnymi gemrflgicznie i krajbrazw dlinami głębkści dchdzącej nawet d 100 m. Dminującymi zbirwiskami rślinnści są fitcenzy lasów bukwych, bukw-dębwych i grądwych, natmiast w dnach dlin i rzcięć sptyka się lasy łęgwe lszw-jesinwe. Na terenie Parku, w granicach administracyjnych Gdyni znajdują się trzy rezerwaty przyrdy i kilkanaście pmników przyrdy. 3 rezerwaty przyrdy: Kępa Redłwska utwrzny w 1938 r. rezerwat krajbrazwy pwierzchni 120,08 ha, płŝny pmiędzy Orłwem, a Kamienną Górą. Jest jednym z najstarszych rezerwatów w Plsce i zarazem jednym z najpiękniejszych zakątków wybrzeŝa Zatki Gdańskiej. Rezerwat jest równieŝ jednym z nielicznych miejsc w Plsce, gdzie mŝna bserwwać naturalne prcesy gefizyczne zachdzące na styku lądu i mrza. Najbardziej charakterystycznym elementem jeg krajbrazu jest aktywny klif w Orłwie wyskści dchdzącej d 60 m, który w wyniku działalnści mrza nieustannie cfa się w głąb lądu. Ścisła chrna w rezerwacie ma na celu zachwanie klifu raz bgateg w róŝne gatunki drzew lasu (buk, dąb, ssna, mdrzew, kln, lipa, świerk i grab), a takŝe stanwisk rkitnika zwyczajneg i jarząba szwedzkieg. Ten 7

8 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I statni występuje tutaj w naturalnym śrdwisku i jak relikt epki ldwcwej jest sbliwścią flrystyczną rezerwatu. W lasach rezerwatu jeszcze d dziś mŝna sptkać dziki i sarny. Ciekawstkę przyrdniczą stanwią takŝe wdy Zatki Gdańskiej przylegające d rezerwatu. Akwen ten charakteryzuje się urzmaicną budwą gelgiczną, bgatą w ryginalne frmy przyrdy nieŝywinej. Pd tym względem naleŝy d unikalnych bszarów na Płudniwym Bałtyku. Kamieniste dn prśnięte jest rślinnścią, w tym zagrŝnym wyginięciem widlikiem. Lkalnie na pdłŝu piaszczystym występują pdwdne łąki złŝne głównie z trawy mrskiej. Ryby występujące w tym rejnie t grźnie wyglądający kur diabeł, jedyna ryba Ŝywrdna w Zatce Gdańskiej węgrzyca, kryjąca się w piasku płastuga, kilka rdzajów małych babek raz liczne ławice cierników. Tutaj mŝna teŝ zabserwwać pływający cud natury, jakim jest chełbia mdra jej rganizm w 98% składa się z wdy. Kacze Łęgi utwrzny w 1983 rku, w dlinie rzeki Kaczej, rezerwat leśn-flrystyczny pwierzchni 8,97 ha. Zajmuje n tereny leśne między Witminem a Karwinami, w przedłuŝeniu dliny Kaczeg Ptku. Rezerwat bejmuje meandrujący fragment rzeki z dpływem ptku Źródła Marii raz dbrze zachwany fragment lasu łęgweg z kazałym drzewstanem i wielma drzewami pmnikwymi. Rezerwat chrni pzstałści dawnej szaty rślinnej dlin rzecznych (łęg wiązwy w frmie typwej dla rślinnści dna dlin niewielkich rzek). Wartść rezerwatu, prócz występujących tutaj wielu gatunków rślin górsk-pdgórskich, pdkreśla becnść czterech gatunków rślin znajdujących się na liście ginących i zagrŝnych rślin Pmrza Zachdnieg. NaleŜą d nich: kzłek bzwy, przetacznik górski, szczaw gajwy i wiechlina dległkłsa. Teren rezerwatu twrzy specyficzny mikrklimat, szczególnie updbany przez płazy, które wisną masw migrują z wyŝszych partii lasu d wilgtnych łęgów. Sptkać tu mŝna wówczas róŝne gatunki Ŝab raz rpuchy z najliczniejszą rpuchą szarą (Buf buf). Ciswa utwrzny w 1983 rku rezerwat leśny pwierzchni 24,76 ha. Obejmuje dlinę ptku Cisówka. Pwstał w celu chrny naturalnej rzeźby terenu raz zachwania zbirwisk rślinnych, takich jak: buczyna pmrska, łęg jesinw-lszwy raz rślinnść źródliskwa. Spśród prawie dwustu gatunków rślin chrninych występujących w rezerwacie, d najcenniejszych naleŝą: knwalia majwa, kruszyna psplita, marzanka wnna i paprtka zwyczajna. UŜytki eklgiczne, jak chrna pzstałści unikatwych eksystemów, bejmują w Gdyni głównie tereny trfwiskwe, szuwarwe, naturalne, małe zbirniki wdne raz łąki i pastwiska. Największe i najbardziej wartściwe z nich występują na niezalesinych bszarach w zachdniej części miasta. Siedem uŝytków eklgicznych ustanwinych zstał w dzielnicy Dąbrwa w rejnie ulic: Miętwej, Turkuswej i Warzywnej. Krytarze eklgiczne, będące przyrdniczymi płączeniami pmiędzy zalesiną wysczyzną mrenwą i jej strefą krawędziwą a strefą nadmrską, występują w płudniwej części miasta, wzdłuŝ rzek: Sweliny, Klibianki i Kaczej. Jest t jedyny w Gdyni bszar twarty łączący Trójmiejski Park Krajbrazwy ze strefą przybrzeŝną Zatki Gdańskiej, w tym z lasami Kępy Redłwskiej i terenami zieleni dlneg Sptu. Psiada n unikalne walry krajbrazwe. Na bszarze Gdyni Zachód waŝne funkcje krytarzy eklgicznych pełnią następujące bszary: górny dcinek dliny rzeki Kaczej wraz z bszarem źródliskwym, prpnwany d bjęcia chrną prawną w frmie zespłu przyrdnicz-krajbrazweg, dlina Ptku Wiczlińskieg, tereny pdmkłe i leśne z Górą Dnas (zlewnia Raduni). Zdjęcie Klif Orłwski (pwyŝej); Kępa Redłwska (pniŝej) Źródł: PART S.A. ft. B. Gabriel Stanwisk dkumentacyjne przyrdy nieŝywinej, znajdujące się na klifwym dcinku Kępy Oksywskiej długści 1800 m, rzciągające się d siedla Babie Dły d Oksywia (Klif Oksywski). Łatw mŝna tu znaleźć 8

9 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I skamieniałści m.in. belemnity (strzałki, pirunki wymarłe mrskie głwngi Ŝyjące na Ziemi d 210 d 45 milinów lat temu) czy amnity (wymarłe głwngi, z wyglądu przypminające skrupę ślimaka). 55 pmników przyrdy, w tym: 42 drzewa i 3 grupy drzew, 6 głazów narzutwych i 2 grupy głazów narzutwych, 2 pnącza. 5 zabytkwych zespłów grdwych i parkwych, chrniących rdzime i bce, zabytkwe drzewstany: Zespół dwrsk-parkwy przy ul. Flwarcznej 2, Orłw (drzewa rdzime: buki, dęby, lsza, wierzby, cisy i tple; gatunki bce: kasztanwce, daglezje i grchdrzewy). Na jeg terenie znajduje się pmnik przyrdy (dwa kasztanwce) raz wiele drzew rzmiarach drzew pmnikwych (np. buk średnicy pnia 135 cm). Zespół dwrsk-parkwy tzw. "Park Marysieńki", przy Al. Zwycięstwa 291, Klibki (dminują tu gatunki rdzimeg pchdzenia: kln psplity, buk psplity, dąb szypułkwy, lipa drbnlistna, jesin wynisły, kln jawr; z drzew bcych głównie kasztanwiec biały). Znajdują się tutaj dwa pmniki przyrdy: Dąb "Marysieńki" i kasztanwiec, a takŝe bardz stary jesin wynisły, rzmiarach drzewa pmnikweg (średnica pnia 173 cm). Miast-gród, Kamienna Góra zespół bejmuje bszar dzielnicy Kamienna Góra, na który składają się park "Kamienna Góra", skarpy klifów d strny Zatki Gdańskiej raz dmy jednrdzinne głównie rezydencje pchdzące z kresu międzywjenneg. Na terenach zielnych występują fragmenty naturalnych drzewstanów prastających klify i niektóre fragmenty zbczy. Wśród drzew dminują buki i klny, częst sptyka się dęby, czereśnie, jarzębiny i graby. Licznie występują drzewa i krzewy gatunków i dmian zdbnych, np. kln jesinlistny, cypryśniki, Ŝywtniki, cisy i jałwce. DuŜe bszary zajmują skwery i zieleńce. Jest t jeden z najlepiej zagspdarwanych i najładniejszych fragmentów Gdyni, jedncześnie punkt widkwy miasta. Na uwagę zasługują tu szczególnie: Pensjnat Belweder przy ul. Krzeniwskieg 9 pusty teren z pjedynczymi starymi drzewami (brzza brdawkwata, kln zwyczajny, dąb) raz z kilkma młdszymi (rzech włski, kasztanwiec); Stary Dwór przy ul. Krzeniwskieg 12 becnie nie zabudwana parcela z kilkma starymi drzewami z gatunku lipy drbnlistnej i młdszymi (kln zwyczajny, jesin wynisły); Willa z grdem taraswym przy ul. Sienkiewicza 37 psesja z niezamieszkanym budynkiem tcznym starym lipw-jesinwym drzewstanem raz bukami, czereśniami i krzewami zdbnymi. Krajbrazwy gród z zabytkwym grdzeniem, na rgu ul. 3 Maja i 10 Luteg, Śródmieście. Ogrdzny teren zielny na zapleczu budynków. Rsnące tu liczne stare jabłnie, wiśnie i grusze świadczą tym, iŝ był t gród wcwy. Pnadt rsną tu równieŝ wierzby płaczące, tple włskie, głgi szkarłatne raz krzewy zdbne. Zieleniec, na rgu ul. Świętjańskiej i Armii Krajwej, Śródmieście. Teren przy kściele pd wezwaniem Najświętszej Marii Panny bszar zagspdarwany z duŝą ilścią drzew (lipy, klny, daglezje, cypryśniki) raz krzewów zdbnych (jałwce, Ŝywtniki, tawuły). Walry kulturwe Gdynia będąc młdym, 81-letnim miastem wypracwała swój styl artystyczneg wyrazu. Pprzez mdernistyczną architekturę, crczny cykl imprez kulturalnych, wystaw, galerii, klubów miast pkazuje, Ŝe jest stale młde i pielęgnuje świeŝe pdejście d kierunków swjeg rzwju. Jak juŝ wspmnian, Gdynia pwstała jak miast zaplecze nweg prtu, twierająceg Plskę na mrze i świat. Krótki kres budwy prtu i miasta raz sąsiedztw mrza wpłynęły na jeg charakter architektniczny, ukazujący w swych biektach dzieje Gdyni d pczątku istnienia (dm rybacki z kńca XIX w., dm Antnieg Abrahama z pczątku XX w., dm wójta Radkeg z 1918 r., kściół NMP Królwej Plski, htel Plska Riwiera czy budynek Banku Plskieg z pczątku lat 20. XX w.), pprzez jeg rzkwit w kresie mdernizmu, czasy screalizmu (które reprezentuje m.in. dwrzec klejwy) d współczesnści. Zdjęcie Parada na ul. Świętjańskiej Źródł: Urząd Miasta Gdynia W Gdyni dminuje mdernizm. MŜna nawet zaryzykwać dkreślenie mdernizm gdyński. Styl budynków, budwli szczędny, jak na mdernizm przystał nawiązujący w detalach d mrskści miasta. Ogólne załŝenia dtyczące 9

10 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I dyspzycji przestrzennej budynku (lekka bryła, unikanie symetrii), parte są na pięciu punktach nwczesnej architektury Le Crbusiera: knstrukcji słupwej (piltis), pzimych, szerkich knach wpuszczających duŝ światła, płaskich dachach i tarasach na dachach, wlnym planie (dzielnym lekkimi ścianami działwymi), wlnej elewacji. Fasady budynków wzbgacn więc elementy wyróŝniające się typwymi dla architektury krętu szczegółami knami przypminającymi bulaje, nadbudówkami czy zakrągleniami fasad niczym mstek kapitański. Mdernistyczne frmy z surwych (betnwych bądź stalwych) materiałów, bszerne przeszklenia klatek schdwych, a czasem całych elewacji mają zarówn gmachy uŝytecznści publicznej jak i prywatne wille. Zdjęcia Architektura mdernizmu w Gdyni Źródł: PART S.A. Człwymi przedstawicielami teg stylu w architekturze gdyńskiej są: Kamienica Pręczkwskich, Skwer Kściuszki Jedna z pierwszych w Gdyni kamienic nwczesnej, mdernistycznej frmie, wznszna etapami w latach Architekt Tadeusz Jędrzejewski, zastswał zakrąglenia ścian nawiązujące d architektury krętwej i wieŝyczkę kjarzącą się z mstkiem kapitańskim. Przed wjną i przez długie lata p jej zakńczeniu na parterze mieścił się kin. Budynek biurwy Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych, ul. 10 Luteg 24 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków Gdyni, pwstał w latach wg prjektu Rmana Pitrwskieg. WyróŜnia się pprzez zestawienie brył róŝnych wyskściach i wyekspnwanie zakrąglnej części. Przed wjną na parterze mieściła się m.in. słynna kawiarnia "Cafe Bałtyk". Obecnie siedziba Plskich Linii Oceanicznych. Budynek mieszkalny Banku Gspdarstwa Krajweg, ul. 3 Maja 27/31i Batreg 26 Kamienica mieszkalna Funduszu Emerytalneg BGK. Była największym budynkiem mieszkalnym przedwjennej Gdyni. Wzniesina zstała w trzech etapach w latach wg prjektu Stanisława Ziłwskieg. Od strny ul. 3 Maja zwraca uwagę półkrągła wieŝyczka-nadbudówka. Budynek był nwcześnie wypsaŝny, łącznie z pdziemnym garaŝem zbudwanym pd pdwórzem. Elewacje wykńczne są płytami wapiennymi i szlachetnymi tynkami. Kamienica Orłwskich, ul. Świętjańska 68 NarŜna kamienica zbudwana w 1936 r. Frmę budynku twrzą dwie przenikające się części: 6-kndygnacyjna z zakrąglnym narŝnikiem i biegnącymi p łuku knami raz prstpadłścienna, 7-kndygnacyjna. Przed wjną na 10

11 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I dlnych kndygnacjach mieścił się znany, luksuswy dm twarwy "Bn Marche". Obecnie, na parterze, znajduje się saln prasy i ksiąŝki Empik. Kamienica narŝna Ogńczyka-Blcha i Mazalna, ul. Świętjańska 122 Obiekt zstał zbudwany w 1936 r. dla mecenasa Antnieg Ogńczyka-Blcha i architekta Lena Mazalna, będąceg współautrem prjektu. Szczególne wyekspnwanie kamienicy wpłynęł na niebanalne rzwiązanie narŝnika zaakcentwaneg przeszklnym pinem grdów zimwych pływwej linii. Kamienica ta jest wybitnym przykładem architektury lat 30. XX wieku. Kamienica Krenskich, ul. Świętjańska 55 / świrki i Wigury 4 Kamienica zbudwana w 1939 r. dla rdziny Krenskich wg prjektu Zbigniewa Kupca i Tadeusza Kssaka. Prace wykńczeniwe przy budynku przerwała II wjna światwa i ukńczn je dpier p 1945 r. W prstej bryle wyróŝniają się wąskie, pinwe lizeny pdtrzymujące gzyms raz "falujące" balkny d strny ul. świrki i Wigury. Kamienica Jurkwskieg, Skwer Kściuszki 16 Nwczesna kamienica Ŝelbetwej knstrukcji szkieletwej, zbudwana w latach dla prfesra Uniwersytetu Pznańskieg Adama Jurkwskieg. Prjektantem był Zbigniew Kupiec. Budynek wyróŝnia się kładziną elewacji wyknaną z Ŝółtych płytek ceramicznych. Dm śeglarza Plskieg, Al. Jana Pawła II 3 (Ml Płudniwe) Reprezentacyjny biekt Ŝeglarstwa plskieg, wzniesiny rk przed wybuchem II wjny światwej wg prjektu Bhdana Damięckieg i Tadeusza Sieczkwskieg, z zakrąglną częścią zwrócną w strnę Basenu śeglarskieg, naleŝy d najbardziej charakterystycznych zabytków Gdyni. Zaprjektwan tu sale reprezentacyjne, część htelwą raz pływalnię. Obecnie mieści Wydział Nawigacyjny Akademii Mrskiej raz planetarium. Akwarium Gdyńskie, Al. Jana Pawła II 1 (Ml Płudniwe) Budwę biektu ekspzycyjn-badawczeg związaneg z mrzem rzpczęt dwa lata przed wybuchem wjny. Przerwane prace wykńczeniwe kntynuwan p wjnie, pwiększając ddatkw budynek przeszklną rtundę i taczający ją taras na filarach. W budynku mieści się Akwarium Gdyńskie, które w swjej ekspzycji psiada unikalne kazy fauny z mórz całeg świata. Mdernistyczne wille w dzielnicy Kamienna Góra (m.in.: Dm Oplanka przy ul. Pitra Skargi 9, willa Mariana Pitrwskieg przy ul. Sierszewskieg 1a, willa hrabiny Łsiwej przy ul. Krzeniwskieg 7, czy willa bliźniacza przy Krzeniwskieg 25/25a). D mdernizmu w gdyńskich jeg dmianach nawiązują p latach takŝe współcześni prjektanci zabudwy miasta, których dziełem są wyróŝniające się architektnicznie: C.H. Batry, Centrum Rzrywki Gemini, nwy budynek Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wjennej, C.H. Kwiatkwski, C.H. Klif w Orłwie, Htel Kuracyjny. WaŜnym elementem kształtwania atrakcyjnści turystycznej Gdyni są wydarzenia kulturalne raz biekty muzealne. Stanwią ne ptencjał umŝliwiający turystm urzmaicne zagspdarwanie czasu. Cykl imprez daje pdstawy d budwania silneg wizerunku kulturweg miasta, które mając d zaferwania bgaty wachlarz wydarzeń, mŝe przyciągać crcznie tysiące turystów. Gdynia ma juŝ kilka duŝych, międzynardwych imprez; pzstałe reginalne i lkalne mgą stanwić dbrą bazę d kreacji klejnych wydarzeń dających pzytywny rzgłs miastu. 11

12 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Tabela 1 NajwaŜniejsze cykliczne wydarzenia kulturalne i sprtwe w Gdyni w 2007 rku Miesiąc Termin Wydarzenie Opis marzec Ogólnplskie Sptkania Pdróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY Centrum Gemini T największe frum plskich i plnijnych śrdwisk pdróżnicz-eksplracyjnych. Pdczas imprezy prezentwane są wartściwe plskie dknania, pprzednieg rku, w kategriach: pdróże, żeglarstw, alpinizm, eksplracja jaskiń i wyczyn rku. Na Sptkania są także zapraszani, jak gście hnrwi, autrzy największych plskich eksplracji XX w. Idea Sptkań służy ppularyzacji niekmercyjnej działalnści dkrywczej i eksplracyjnej raz wzajemnej integracji śrdwisk pdróżniczych. Organizatr: Miast Gdynia, Mart marzec/ kwiecień Ogólnplski Knkurs Satyryczny O grudę bursztynu V. edycja knkursu prmująceg dtychczas niepublikwane i nie nagradzane w innych knkursach utwry satyryczne. Nagrdzeni i wyróżnieni autrzy zapraszani są na Galę rzdania nagród w Teatrze Miejskim. Ddatkw nagrdzne prace zstaną publikwane w klicznściwym tmiku pt. "O grudę bursztynu - Gdynia 2007". W 2006 rku na knkurs napłynęł 200 prac. Organizatr: Centrum Kultury w Gdyni maj maj czerwiec czerwiec Gdyńska Majówka Festiwal Plskich Sztuk Współczesnych III Weekend Nurkwy Gdyńska Mila Nurkwa Bruk Festival Eurpejskie Dni Kultury i Sztuki Ulicznej Drczna impreza, rganizwana z myślą mieszkańcach i turystach, charakterze rdzinnym. W prgramie przewidziane są knkursy dla najmłdszych raz kncerty gwiazd. W tym rku imprezę uświetniły występy Haliny Frąckwiak, zespłu em raz Strmski. Teatr Miejski i Teatr Muzyczny w Gdyni Festiwal jest próbą uchwycenia bserwwanych w statniej dekadzie przemian w teatrze eurpejskim, a więc także plskim. Obejmują ne nie tylk język teatru, ale przede wszystkim frmułują na nw jeg funkcję i miejsce w spłeczeństwie. II edycja festiwalu t kazja, by zbaczyć w Gdyni najlepsze przedstawienia teatrów z całej Plski raz szansa na sptkanie z ppularnymi aktrami. T również wiele imprez twarzyszących: spektakle na pdstawie sztuk Różewicza, prezentacje teatrów TV, sptkania autrskie i dyskusje z udziałem najwybitniejszych artystów i krytyków teatralnych. Impreza sprtwa, prpagująca nurkwanie. W prgramie tegrcznej imprezy znalazła się bezpłatna nauka nurkwania dla dzieci, pkaz nurkwania dla sób niepełnsprawnych, III Gdyńskie Sptkania z Filmem I Ftgrafią Pdwdna Gdynia, Międzynardwa Knferencja Medyczna, a także spływ płetwnurków. Nie zabrakł knkursów i wieczru z szantami. Organizatr: GOSiR Teatr Muzyczny im. D. Baduszkwej, Plaża Miejska, Skwer Kściuszki, ul. Świętjańska. Jedyna impreza w Plsce reprezentująca kulturę uliczną na tak wielu płaszczyznach jej działalnści. T niepwtarzalna kazja by zbaczyć na żyw gwiazdy ulicznej muzyki, teatru, tańca, graffiti. Całść pdzielna jest na 2 części: 1. Międzynardwy Festiwal Teatralny i imprezy twarzyszące mające miejsce w Teatrze Muzycznym. 2. Bruk Street Festiwal działania uliczne - rzpcznie się wraz z pczątkiem wakacji, czyli i przez dwa tygdnie w Gdyni zagszczą - beatbxerzy, tancerze, dj'e, prducenci muzyczni i wiele sób zaintereswanych i 12

13 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Miesiąc Termin Wydarzenie Opis współuczestniczących w kulturze Urban Music i Hip -Hp. Organizatr: Teatr Muzyczny im. D. Baduszkwej raz Dbra Sztuka czerwiec Regaty Puchar Prezydenta Miasta Gdyni w klasach limpijskich Akwen Zatki Gdańskiej Hnrwym patrnem Regat jest Prezydent Gdyni Wjciech Szczurek. Regaty stanwią m. in. eliminacje d Młdzieżwych Mistrzstw Świata ISAF, które w płwie lipca 2007 dbędą się w Kanadzie. Puchar jest również kwalifikacją d tegrcznych imprez głównych dla zawdników wielu klas limpijskich. Organizatr: Yacht Klub Plski Gdynia czerwiec II Ncny Maratn Świętjański III Ncny Bieg Świętjański - Grand Prix w Biegach Ulicznych 2007 ETAP III czerwiec Świętjańska Carnival Lat Zaczyna się w Gdyni Al. Marsz. Piłsudskieg, Bulwar Nadmrski Ncny bieg maratński, rzgrywany na limpijskim dystansie - 42km i 195m t spektakularne i bardz widwiskwe przedsięwzięcie. W ramach II Ncneg Maratnu Świętjańskieg rganizwane jest święt ul. Świętjańskiej, w skład któreg wchdzi parada mieszkańców miasta raz kncert znanych plskich i światwych artystów na Skwerze Kściuszki. Impreza przyciąga tysiące mieszkańców miasta. Ncny Bieg Świętjański jest III etapem Biegów Ulicznych w ramach Grand Prix Gdyni. Bieg dbywa się na dystansie 9,3 km. Bieg Świętjański pprzedzają Bieg Urdzinwy Gdyni (luty) i Bieg Eurpejski (maj), klejnym jest Jesienny Bieg Niepdległści (listpad). Organizatr: Gdyński Ośrdek Sprtu i Rekreacji Święt Ulicy Świętjańskiej - Parada i widwisk ul. Świętjańska, Plaża Gdynia Śródmieście, Skwer Kściuszki, Plac Kaszubski Przez centrum miasta jak c rku przejdą wielbarwne egztyczne parady, będzie mżna pdziwiać kunszt tancerzy, ulicznych aktrów, ryginalnych muzyków. Tym razem wystąpią gwiazdy: brazylijska grupa tancerzy Leci Leal, Andrzej Piaseczny, Maria Peszek i Orkiestra Adama Sztaby. Zabawa ptrwa d późnej ncy. czerwiec /lipiec lipiec lipiec Heineken Open'er Festiwal Letnie Kncerty Muzyki Prmenadwej Turnieje plażwej Piłki Siatkwej, Piłki Nżnej i Rugby Organizatr: Miast Gdynia Teren ltniska Gdynia Babie Dły Największy plenerwy festiwal muzyki w Plsce, mgący pszczycić się udziałem znakmitych międzynardwych gwiazd muzyki rzrywkwej, głównie nweg brzmienia i muzyki klubwej. Impreza biletwana. Infrastruktura i rganizacja festiwalu zapewnia m.in.: kilka scen muzycznych miasteczk festiwalwe i ple namitwe stiska rganizacji pzarządwych przestrzenie aktywnści sprtwych raz multimedia platfrma dla sób niepełnsprawnych system kupnów teatry Organizatr: Agencja Alter Art Kamienna Góra (taras pniżej krzyża) Kncerty dbywają się w każdą niedzielę lipca gdz Wystąpi m.in. Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wjennej raz Plska Filharmnia Kameralna pd dyr. Wjciecha Rajskieg. Kncerty pprwadzi Krzysztf Dąbrwski. Wstęp na imprezę jest wlny. Organizatr: Miast Gdynia, Centrum Kultury Plaża Gdynia Śródmieście Turnieje dbywają się przez cały lipiec d pniedziałku d piątku. 13

14 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Miesiąc Termin Wydarzenie Opis Organizatr: Gdyński Ośrdek Sprtu i Rekreacji lipiec/ sierpień IV Gdynia Blues Festival Blues Club, Urząd Miasta Gdyni, Bulwar Nadmrski, Teatr Muzyczny Hnrwy Patrnat bjął Prezydent Wjciech Szczurek. Impreza charakterze kulturalnym. 4 dniwa uczta muzyczna, 8 kncertów bezpłatnych, 2 płatne. Imprezę uświetnił Sherman Rbertsn z USA raz Rman Puchwski & Mark Jvanwic. Organizatr: Blues Club Gdynia, Miast Gdynia lipiec Inauguracja Sceny Letniej Teatru Miejskieg im. W. Gmbrwicza lipiec Piknik Rdzinny w Orłwie raz eliminacje d IX Mistrzstw Świata w Pławianiu Bursztynu Plaża w Orłwie, Dmek Żermskieg, Liceum Plastyczne Galeria Debiut, łazienki Teatr letni na plaży t ewenement w skali całej Eurpy. Spektakle prezentwane na rłwskiej plaży cdziennie przez lipiec i sierpień cieszą się grmną ppularnścią zarówn wśród mieszkańców Trójmiasta, jak i turystów. Organizatr: Teatr Miejski im. W. Gmbrwicza Gdynia Orłw ml, plaża Impreza charakterze rekreacyjnym, twarzyszą jej liczne knkursy, kncerty i inne atrakcje. Organizatr: Miast Gdynia lipiec lipiec lipiec lipiec Ladies Jazz Festiwal Wystawa BZ WBK Press Ft XXII Puchar Miasta Gdyni w kl. Laser OP- A Lat pd żaglami w kl. OP - Błękitne Żagle i UKS 140 Teatr Muzyczny im. D. Baduszkwej III edycja jedyneg festiwalu jazzweg kbiet w Eurpie. Tegrczną gwiazdą jest Candy Dulfer & Friends, najsławniejsza saksfnistka świata, która zagra w Gdyni jedyny w Plsce kncert. W sumie pdczas festiwalu dbędzie się 5 kncertów. Cztery w Teatrze Muzycznym, i jeden, najważniejszy, w Klubie Uch. Organizatr: Miast Gdynia, Mdern Lk Skwer Kściuszki Press Ft t knkurs ftgraficzny stwrzny przez Bank Zachdni WBK z myślą ftgrafach praswych. Jeg celem jest pkazanie różnych aspektów cdzienneg życia w Plsce i na świecie - prblemów spłecznych, ważnych wydarzeń, nardwych sukcesów, ciekawych i inspirujących ludzi raz inicjatyw. Knkurs ma także prmwać plską ftgrafię praswą, wspierać i mtywwać rdzimych ftgrafów d dalszych pszukiwań i rzwju zawdweg. Wystawa pknkurswa dwiedzi między lipcem a wrześniem największe miasta Plski. Organizatr: BZ WBK Akwen Zatki Gdańskiej Organizatr: Gdyński Ośrdek Sprtu i Rekreacji Akwen Zatki Gdańskiej Organizatr: Gdyński Ośrdek Sprtu i Rekreacji lipiec Gitarwy Tp Klub Muzyczny UCHO Kncert laureatów plebiscytu Gitarwy Tp pisma Gitara i Bas + Bębny, na który tradycyjnie zaprszeni są uczestnicy VIII OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW GITAROWYCH W GDYNI. Kncerty płączne z wręczeniem nagród najlepszym plskim gitarzystm. Organizatr: Centrum Kultury w Gdyni, Klub Muzyczny Uch lipiec Ogólnplski Przegląd Młdych Zespłów Jazzw-Blueswych Klub Muzyczny UCHO Jubileuszwy X Ogólnplski Przegląd Młdych Zespłów Blueswych i Jazzwych. W przeszłści jeg laureatami byli m.in. Dminik Bukwski, Sławek Jaskułke, Paweł Kaczmarczyk, Jacek Namysłwski, Jerzy Małek, Pitr Mania, 14

15 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Miesiąc Termin Wydarzenie Opis Janna Knitter, zespły: Big Band Zielna Góra, Sund Check i Bgie Bys. Wstęp wlny. Organizatr: Centrum Kultury w Gdyni, Klub Muzyczny Uch lipiec Glbaltica Wrld Culture Festival Gdynia Klibki Sptkania Kultur świata impreza, prmująca sztukę ambitną, niejednkrtnie niszwą, pszerzna ppularne zjawiska kulturwe wywdzące się z reginalnych tradycji lub też tymi tradycjami inspirwane, ale jedncześnie silnie zaktwiczne w pwszechnej zbirwej świadmści. Organizatr: Miast Gdynia, Fundacja Kultury Liberty lipiec Beach Party Plaża Gdynia Śródmieście Uczta dla miłśników muzyki techn. Impreza biletwana, skupiająca k tysięcy sób. Organizatr: Viva Club Spt Lipiec/ sierpień Gdynia Sailing Days Basen Jachtwy, Al. Jana Pawła II, Akwen Zatki Gdańskiej Impreza charakterze kulturaln-sprtwym, na skalę międzynardwą. Tegrczna, VIII edycja regat Gdynia Sailing Days współfinanswana była ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG B BSR. Organizatr: Stwarzyszenie Żeglarstwa Regatweg sierpień sierpień Turnieje plażwej Piłki Siatkwej, Piłki Nżnej i Rugby Letnie Kncerty Muzyki Prmenadwej Plaża Gdynia Śródmieście Turnieje dbywają się przez cały sierpień d pniedziałku d piątku Organizatr: Gdyński Ośrdek Sprtu i Rekreacji Kamienna Góra (taras pniżej krzyża) Kncerty dbywają się w każdą niedzielę sierpnia gdz Organizatr: Miast Gdynia, Centrum Kultury sierpień Maratn Slidarnści Ulice Gdyni Organizatr: Gdyński Ośrdek Sprtu i Rekreacji Sierpień/ wrzesień Międzynardwy Festiwal Ftgrafii Transftgrafia Skwer Kściuszki, PPNT, ul. Plska 30 Organizatr: Fundacja Transftgrafia sierpień sierpień sierpień sierpień wrzesień Dary Mrza piknik mrski Bałtycki Festiwal Pisenki Mrskiej Regaty Puchar Plskieg Kmitetu Olimpijskieg I Festiwal Sztucznych Ogni Międzynardwe Grand Prix Plski Gdynia 2007 Regaty Przechdni Puchar Prezesa LOK i Skwer Kściuszki Organizatr: Miast Gdynia, MiR, Agencja Haczet, Plskie Stwarzyszenie Kucharzy i Cukierników Plaża Gdynia Śródmieście Uczta dla miłśników muzyki szantwej. Organizatr: Agencja Nautilius Akwen Zatki Gdańskiej Start człwych zawdników krajwych i zagranicznych w klasach limpijskich, imprezy twarzyszące na lądzie (m.in. kncerty). Organizatr: Yacht Klub Plski Gdynia Skwer Kściuszki Organizatr: Miast Gdynia, Agencja BgArt, Surex Akwen Zatki Gdańskiej 15

16 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Miesiąc Termin Wydarzenie Opis Przewdnicząceg Rady Miasta Gdyni Organizatr: Jacht Klub Mrski GRYF LOK Gdynia wrzesień II Zawdy Puchar Prezydenta Miasta Gdyni w Aquathlnie Organizatr: Gdyński Ośrdek Sprtu i Rekreacji wrzesień XXXII Festiwal Plskich Filmów Fabularnych Teatr Muzyczny im. D. Baduszkwej, Silver Screen Centrum Gemini Od płwy lat 80 - tych. na kilka dni w rku Gdynia staje się plskim Cannes. Tutaj dbywa się prawdziwe święt plskiej kinematgrafii. Centrum festiwalwe mieści się w Teatrze Muzycznym, gdzie dbywają się pkazy knkurswe dla prfesjnalistów. Od kilku lat pkazy pzaknkurswe, pkazy kina niezależneg, knferencje praswe, pkazy dla prasy, liczne wystawy i happeningi dstępne są także szerkiej publicznści w kmpleksie kinwym - Centrum Gemini. Organizatr: Pmrska Fundacja Filmwa wrzesień / paździer nik X Międzynardwy Festiwal Muzyki Sakralnej Kściół. Franciszkanów Kncerty dbywają się w każdą sbtę. Organizatr: Miast Gdynia, Centrum Kultury wrzesień Grand Prix MTB Gdynia 2007 ETAP III Wyścigi w klarstwie górskim Organizatr: Gdyński Ośrdek Sprtu i Rekreacji paździer nik Otwarte Mistrzstwa Okręgu Wjewództwa Pmrskieg w Klasach Laser 4,7 Laser Radial, Laser Standard Akwen Zatki Gdańskiej Organizatr: Gdyński Ośrdek Sprtu i Rekreacji paździer nik Grand Prix MTB Gdynia 2007 ETAP IV FINAŁ Wyścigi w klarstwie górskim. Otwarte dla wszystkich zaintereswanych. Rzgrywają się w dziewięciu kategriach wiekwych. Organizatr: Gdyński Ośrdek Sprtu i Rekreacji paździer nik Transvizualia: Festiwal Frm Audi-Vizualnych ul. Plska 30 Organizatr: Stwarzyszenie A Ku ku Sztuka listpad Gdyńska Parada Niepdległści listpad Grand Prix w Biegach Ulicznych 2007 ETAP IV grudzień Rcznica wprwadzenia stanu wjenneg ul. 10 luteg Organizatr: Miast Gdynia Bieg Niepdległści Organizatr: Gdyński Ośrdek Sprtu i Rekreacji Główne urczystści pd Pmnikiem Ofiar Grudnia 70 przy Al. Piłsudskieg grudzień Grudzień `70 Główne urczystści pd Pmnikiem Ofiar Grudnia 70 przy Al. Piłsudskieg grudzień Sylwester z Miastem Gdynia Skwer Kściuszki Kncerty, pkaz sztucznych gni Organizatr: Miast Gdynia Źródł: pracwanie PART S.A. na pdstawie: kalendarza imprez Wydziału Kultury UM Gdyni,

17 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Zarówn ferta imprez kulturalnych, jak i muzeów mŝe stanwić rzwju turystycznym miasta. W wielu przypadkach stanwi główny pwód przyjazdu turystów d danej miejscwści. Gdynia psiada kilka wyróŝnikwych, nawiązujących d mrskiej histrii pwstania miasta, biektów muzealnych. Są ne dbrze rzpznawalne i chętnie dwiedzane przez turystów. Okręty-muzea przy NabrzeŜu Pmrskim, czy Akwarium Gdyńskie crcznie, w seznie letnim, przeŝywają prawdziwe blęŝenie. Tabela 2 Obiekt muzealny / miejsce płżenia Obiekty muzealne, izby wystawiennicze, centra edukacyjn- dydaktyczne w Gdyni Opis Muzeum Miasta Gdyni - Dmek Abrahama ul. Starwiejska 30, Gdynia tel Muzeum Miasta Gdyni - Centrum Gemini ul. Waszyngtna 21 (parter Centrum Rzrywki "Gemini") Obecnie rlę całeg muzeum pełni niewielki dmek sprzed pnad stu lat raz wystawy zewnętrzne zlkalizwane w różnych gólndstępnych miejscach np. w Urzędzie Miasta Gdyni. Muzeum pkazuje ciekawe wystawy dtyczące życia na Kaszubach lub nawiązujące d największych wydarzeń kulturalnych. Niebawem (najprawdpdbniej we wrześniu 2007 r.) Muzeum przeniesie się d nwej siedziby wybudwanej w duchu mdernizmu wspólnie z Muzeum Marynarki Wjennej. Obiekt przystswany dla sób niepełnsprawnych. Oddział Muzeum Miasta Gdyni w Centrum Rzrywki "GEMINI" prezentuje wystawy czaswe. Obiekt przystswany dla sób niepełnsprawnych. źródł: Ft. W.Węgrzyn Akwarium Gdyńskie Al. Jana Pawła II 1, Gdynia Tel , fax Jedyne w Plsce muzeum prezentujące faunę raz flrę mórz i ceanów świata. Niezwykle ciekawa jest także plastyczna ekspzycja niecki Bałtyku. Pnadt w sali kinwej dbywają się pkazy filmwe tematyce mrskiej. Obiekt przystswany dla sób niepełnsprawnych. źródł: PART.A. ft. B. Gabriel Muzeum - Żaglwiec "Dar Pmrza" Przycumwany przy Al. Jana Pawła II tel , fax: www: Najpiękniejszy plski żaglwiec, liczący sbie prawie 100 lat. Zakupiny ze składek spłeczeństwa w 1930 rku, przez pięćdziesiąt dwa lata znajdwał się w służbie Szkły Mrskiej. Odbył 105 pdróży, zawinął d 383 prtów i stał się szkłą życia dla prawie 14 tysięcy młdych ficerów plskiej marynarki handlwej, a w 1972 rku zdbył wszystkie mżliwe laury pdczas The Cutty Sark Tall Ships Races. Dziś, chć jest muzeum i p jeg pmieszczeniach prwadzają przewdnicy, nadal żyw uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. W 2006 rku Dar Pmrza zwiedził 96 tys. turystów. źródł: PART S.A. ft. B. Gabriel źródł: ft. J.Czarnkwski 17

18 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Obiekt muzealny / miejsce płżenia Okręt Muzeum - ORP "Błyskawica" Przycumwany przy Al. Jana Pawła II, Gdynia tel , fax: Opis Najsłynniejszy plski niszczyciel z czasów II wjny światwej i uczestnik wielu bitew. Wystawy ukazują dzieje i tradycje Marynarki Wjennej a marynarze-przewdnicy chętnie prwadzają p kręcie. Trasa zwiedzania wiedzie na śródkręcie, niepdal dzwnu z 1937 r., bk ptrójnej wyrzutni trpedwej, przekrju trpedy i mitaczy min. Pd pkładem natmiast są mdele krętów z różnych epk, brń, mundury, dkumenty dznaczenia - a wśród nich także rder Virtuti Militari, którym kręt zstał dznaczny. Rcznie Błyskawicę zwiedza 115 tys. turystów. źródł: PART S.A. ft. B. Gabriel Muzeum Marynarki Wjennej ul. Sędzickieg 3 - Bulwar Nadmrski tel Przy Bulwarze Nadmrskim jest skansen uzbrjenia i mrskieg sprzętu bjweg d XVII wieku p drugą wjnę światwą, a wśród nich militaria dawne i współczesne, myśliwce szturmwe, helikptery, armaty, trpedy. Niepdal, przy plaży śródmiejskiej Muzeum Marynarki Wjennej wspólnie z Muzeum Miasta Gdyni wybudwał nwą siedzibę, nawiązującą swą architekturą d gdyńskieg mdernizmu. Planetarium Al. Jana Pawła II 3, Gdynia (wejście d strny Basenu Żeglarskieg) tel m.pl Centrum Nauki Experyment Sala Tradycji Akademii Mrskiej ul. Mrska 83, I piętr tel , fax: Prpzycję Planetarium stanwią interesujące seanse dla miłśników astrnmii, ppularnnaukwe, pszerzające wiedzę na temat taczającej nas przestrzeni ksmicznej dla uczestników w każdym wieku raz seanse dla młdzieży szklnej, ułatwiające naukę fizyki i astrnmii w zakresie bjętym prgramami nauczania tych przedmitów w szkłach. Dzięki zamntwanym urządzenim mżliwa jest prjekcja m.in.: gwiazd d 1 d 5 wielkści gwiazdwej, 6 kół wielkich: płudnik lkalny (miejscwy), równik niebieski, ekliptyka, hryznt, kł gdzinwe, kł wierzchłkwe, Drgi Mlecznej, ruchu satelity p dwlnej rbicie, 38 knturów gwiazdzbirów, Słńca, przeciwsłńca, Księżyca raz 5 planet naszeg Układu Słneczneg. Centrum Nauki dla dzieci, młdzieży i drsłych przy PPNT. Ekspnaty na interaktywnych, prstych w bsłudze stanwiskach, bjaśnią wiele interesujących zjawisk, m.in., jak pwstaje dźwięk, czy światł. Centrum przygtwuje także wykłady ppularn- naukwe, knferencje międzynardwe, szklenia i gry interaktywne. Centrum czynne jest cdziennie w gdz , bilet ulgwy ksztuje 1pln, nrmalny 2 pln. Obiekt dfinanswany zstał z funduszy Unii Eurpejskiej i Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska. Muzeum prezentuje bgate zbiry dtyczące histrii i tradycji Akademii Mrskiej w Gdyni. źródł: źródł: PART S.A. źródł: 18

19 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Obiekt muzealny / miejsce płżenia Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytet Gdański Al. Piłsudskieg 46, Gdynia tel , fax: Opis Muzeum psiada zbiór inkluzji zwierzęcych, rślinnych raz nierganicznych w bursztynie bałtyckim raz klekcje naturalnych dmian i frm bursztynu. źródł: Dmek Żermskieg ul. Orłwska 6 tel Skansen Rybłówstwa Mrskieg Muzeum Współczesneg Pmrskieg Rękdzieła Marynistyczneg Centrum Rzrywki "Gemini" ul. Waszyngtna 21, I piętr tel uzeum Baśni Kaszubskiej Al. Zwycięstwa 36/108 tel , Izba Dydaktyczna Nadleśnictwa Gdańsk ul. Mrska 200, Gdynia Zabytkwy budynek w Gdyni Orłwie, gdzie rganizwane są wernisaże, wystawy raz dbywają się sptkania autrskie. Skansen zrganizwany zstał przy współpracy Twarzystwa Przyjaciół Orłwa z rłwskimi rybakami i Muzeum Miasta Gdyni. Łódź d ekspzycji przekazali państw Halina i Wjciech Mmt. Źródł: ; ft. T. Degórski Muzeum Współczesneg Pmrskieg Rękdzieła Marynistyczneg t cztery stałe, ciągle pwiększane, ekspzycje: - Pmrska Szpka - szpki zawierające elementy marynistyczne, - Rybackie scenki rdzajwe - rzeźba ludwa, - Pmrskie łdzie i kutry - mdele rybackich łdzi i kutrów, które łwiły na Zatce w ciągu statnich 100 lat. Rękdzieł marynistyczne - rękdzieł wyknywane głwnie przez marynarzy raz krzystające z dziedzictwa rękdzieła marynistyczneg ze złtej ery epki żaglwców. Zbiry pwstają w wyniku zakupu nagrdznych prac z trzech, cyklicznych knkursów tych samym tytułach, które dbywają się d kilku lat pd patrnatem Marszałka Wjewództwa Pmrskieg. Nagrdy fundują i patrnat bejmują również Prezydenci Gdańska, Gdyni i Sptu. W Muzeum mżna nie tylk zbaczyć stare sprzęty zebrane na wsi kaszubskiej, ale i psłuchać niezwykłych histrii zwykłych przedmitów. W Krainie Kaszubskiej Baśni czardziejki i kraśniaczki pwiedzą dawnych brzędach i byczajach. Tą prawdziwą pdróż w czasie i wybraźni mżna dbyć na jednej z wielu zgrmadznych tu Czardziejskich Miteł, c zstanie ptwierdzne stswnym Magicznym Certyfikatem. Wystawa prezentuje w spsób ciekawy walry przyrdnicze, w szczególnści leśne, klic Trójmiasta. Pnadt prwadzne są zajęcia przyrdnicze, w parciu ekspzycje raz filmy dtyczące: gspdarki leśnej, plskiej fauny i flry, eklgii. Statek wyknany z rybich ści. źródł: Źródł: na pdstawie

20 Strategia Rzwju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Prgramem Rzwju Prduktów Turystycznych Cz. I Dstępnść kmunikacyjna Isttna rlę w cenie atrakcyjnści, tak gspdarczej, jak i turystycznej miasta dgrywa jeg dstępnść kmunikacyjna. Czynnik ten ma duŝy wpływ na rdzaj i liczbę inwestycji, mŝliwści djazdu d pszczególnych atrakcji, dwiedzenia najciekawszych miejsc miasta, a takŝe jeg przepustwść drgwą. Dstępnść kmunikacyjną Gdyni naleŝy rzpatrywać w kntekście płŝenia w niedalekiej dległści d Gdańska i Sptu. Lkalizacja Gdyni w nadmrskiej aglmeracji trójmiejskiej stwarza bwiem dgdne warunki kmunikacyjne d realizacji funkcji turystycznych miasta. Transprt drgwy Gdynia płŝna jest przy drdze krajwej nr 6 stanwiącej niezbędne dla ruchu sbw-twarweg płączenie między dwma najwaŝniejszymi śrdkami miejskimi w półncnej Plsce: Szczecinem i Trójmiastem. Rzpczyna się na przejściu granicznym d Niemiec Kłbaskw, a kńczy w Łęgwie kł Pruszcza Gdańskieg na węźle Ruscin, z któreg pczątek bierze budwana becnie autstrada A1. Na dcinku zachdniej Obwdnicy Trójmiasta drga psiada status drgi ekspreswej (S6), krzyŝującej się z DK nr 1. D miasta mŝna się równieŝ dstać drgami: nr 20 (DK20) drga krajwa w półncnej Plsce łącząca Stargard Szczeciński i Gdynię. Biegnie przez Pmrze Zachdnie d Pmrza Gdańskieg i dalej pśredni na Warmię i Mazury, przez c stanwi ciekawy szlak turystyczny. nr 1 (DK1) drga krajwa łącząca płudnie Plski (Cieszyn) z półncą (Gdańsk). Jest jedną z głównych tras półnc-płudnie w Plsce. Stanwi plską część międzynardweg szlaku kmunikacyjneg E75 Helsinki Gdańsk Łódź Katwice Budapeszt Ateny nr 7 (DK7) drga krajwa prwadząca z śukwa k/gdańska przez Warszawę d przejścia graniczneg na Słwację w ChyŜnem. Stanwi część międzynardwej drgi eurpejskiej E77 prwadzącej dalej przez Słwację d stlicy Węgier, Budapesztu. Drga na kilku dcinkach ma status drgi ekspreswej S7. DK7 rzpczyna się na rndzie z drgą DK20 w śukwie i prwadzi w kierunku Gdańska. Rysunek 1 PrzybliŜne dległści między Gdynią a największymi miastami w Plsce Źródł: pracwanie PART S.A. na pdstawie Gdynia Białystk 368 km Gdynia Bydgszcz 168 km Gdynia Gdańsk 20 km Gdynia Katwice 514 km Gdynia Kielce 471 km Gdynia Kszalin 171 km Gdynia Kraków 544 km Gdynia Lublin 491 km Gdynia Łódź 340 km Gdynia Olsztyn 162 km Gdynia Ople 466 km Gdynia Pznań 277 km Gdynia Rzeszów 596 km Gdynia Spt 6 km Gdynia Szczecin 312 km Gdynia Warszawa 325 km Gdynia Zielna Góra 382 km Usytuwanie Gdyni w dniesieniu d kmunikacji drgwej mŝna uznać za dgdne. Miast leŝy na głównych szlakach drgwych biegnących z półncy na płudnie, zarówn w krajwym, jak i eurpejskim zakresie terytrialnym. Jest t niewątpliwy atut. Takie płŝenie zapewnia miastu dbrą kmunikację z większymi miastami kraju (jak Ŝe Trójmiast stanwi jeden z waŝniejszych węzłów kmunikacyjnych Plski półncnej) raz Eurpy. Transprt klejwy Gdynia Główna, dawniej Gdynia Główna Osbwa jest jedną z większych stacji klejwych w Plsce, według kategryzacji PKP znaczna kategrią A. Tu rzpczyna i kńczy bieg większść pciągów z głębi kraju w kierunku Trójmiasta, a takŝe d miejscwści wypczynkwych na płudniu Plski (m.in. d Zakpaneg, Kudwy-Zdrju czy Szklarskiej Pręby). 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Szczecin: Czarter żaglwca dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2014 Numer głszenia: 53517-2014; data zamieszczenia: 13.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

5. Dokumenty źródłowe wykorzystane podczas realizacji Lokalnego Programu. - Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Sulęcińskiego na lata 2007-2013

5. Dokumenty źródłowe wykorzystane podczas realizacji Lokalnego Programu. - Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Sulęcińskiego na lata 2007-2013 5. Dkumenty źródłwe wykrzystane pdczas realizacji Lkalneg Prgramu Rewitalizacji Gminy Sulęcin - Prgram Rzwju Lkalneg Pwiatu Sulęcińskieg na lata 2007-2013 - Sprawzdanie z działalnści Kmisji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st.

Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st. Załącznik nr 1 Główne załżenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtwania struktury przestrzennej i krajbrazu m.st. Warszawy A Skarpa Warszawska wraz z Wisłą i terenami zieleni nadwiślańskiej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DWORCAMI KOLEJOWYMI KONFERENCJA PRASOWA W PKP S.A. Warszawa, 18.02.2013 r.

ZARZĄDZANIE DWORCAMI KOLEJOWYMI KONFERENCJA PRASOWA W PKP S.A. Warszawa, 18.02.2013 r. ZARZĄDZANIE DWORCAMI KOLEJOWYMI W PKP S.A. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 18.02.2013 r. AGENDA KONFERENCJI Współpraca z Samrządami Dwrzec na własnść Planwane inwestycje Kmercjalizacja nieruchmści Menadżer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wyknanie zabudwy stiska wystawienniczeg na targach Berlin Air Shw 2014.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Komunikat Techniczny

Komunikat Techniczny Niniejszy Kmunikat Techniczny jest uzupełnieniem d Regulaminiu Pucharu Plski w Szswych Maratnach Rwerwych na rk 2015. Każda sba, która planuje udział w imprezie pwinna zapznać się z treścią teg Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie trasy rowerowej

Oznakowanie trasy rowerowej Oznakwanie trasy rwerwej Zmdernizwana trasa rwerwa będzie znakwana zgdnie z zasadami przyjętymi przez PTTK i zatwierdznymi przez Ministerstw Transprtu i Gspdarki Mrskiej z 1996 rku, jak równieŝ innymi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2011 R.

RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2011 R. RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2011 R. Zarząd Spółki Stpklatka S.A. (dalej Spółka, Emitent) z siedzibą w Szczecinie działając w parciu pstanwienia Załącznika Nr 1 d Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

- Wprowadzenie do tematu -

- Wprowadzenie do tematu - - Wprwadzenie d tematu - 1. Sztuka grdwa na pczątku XX wieku 1.1. Spłeczn-plityczne warunki ramwe Przyspieszające się d płwa XIX wieku uprzemysłwenie pwduje bardz mcny wzrst miast Na przełmie XIX i XX

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka realizowane od klasy drugiej

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka realizowane od klasy drugiej Opis placówki: Liceum mieści się w wygdnym, stylwym i przestrnnym budynku zbudwanym w 1913 rku. Zajęcia edukacyjne prwadzne są w salach wypsaŝnych w nwczesny sprzęt audiwizualny raz w pracwniach kmputerwych.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Usługa wyknania dkumentacji prjektwej dtyczącej inwestycji: Budwa Blku Operacyjneg i Oddziału Chirurgiczneg wraz z łącznikiem biegnącym d budynku Szpitala MSW w Rzeszwie Numer głszenia: 65409-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Dstawa nweg sprzętu kmputerweg d

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk brszur i klrwanki Numer głszenia: 132366-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Sponsorów

Oferta dla Sponsorów H Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truski Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą pasjnaci nieba, a także zawdwi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rds.gv.pl/zamwienia Szczecin: dstawa tablic infrmacyjnych regulaminwych i urzędwych dla

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ROZTOCZA JASTRZĘBIA ZDEBRZ ZA ROK 2010 I. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Stwarzyszenia: Stwarzyszenie Przyjaciół Rztcza Jastrzębia Zdebrz Adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: rt.swietkrzyskie.travel/ Kielce: Budwa biektów małej architektury, jakimi są przestrzenne elementy rzpznawcze

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych odnośnie zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego Pogoria III

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych odnośnie zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego Pogoria III Raprt z przeprwadznych knsultacji spłecznych dnśnie zagspdarwania terenu wkół zbirnika wdneg Pgria III Dąbrwa Górnicza 2015 WPROWADZENIE Zespół 4 jezir, ptcznie nazywanych Pjezierzem Dąbrwskim stanwi jedn

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rds.gv.pl/zamwienia Szczecin: wyknanie zabiegów chrnnych wynikających z planów chrny lub

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Usługi dtyczące Systemu Infrmatyczneg Elektrniczny Krajwy System Mnitringu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne OFERTA EDUKACYJNA Muzeum Slca im. księcia Przemysła 2012 Oferta edukacyjna na rk 2012: * Życie dawneg człwieka- warsztaty archelgiczne * Wypsażenie żłnierza plskieg z września 1939 rku * Histria pieniądza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis.

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis. Warszawa, 28 października 2009 Prf. Jan Szmidt Dziekan Wydziału Elektrniki i Technik Infrmacyjnych PW Ntatka służbwa dtycząca Terenu Centralneg Bis. 1. Kilka infrmacji prządkwych Z inicjatywy trzech dziekanów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo