SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA Hotel Castello** (Bar Šušanj) 4-5 GRECJA Kalimera Grecjo! 6-7 Delfy, Mykeny, Epidauros, Korynt, Ateny, Riwiera Olimpijska WŁOCHY Wakacyjna oaza (Lido di Jesolo) 8 Zwiedzaj i wypoczywaj! Pod niebem Italii 9 Bibione/Caorle, Padwa, Wenecja, Werona, Jezioro Garda, Portogruaro, Wakacyjny raj (Bibione) Wakacyjna sielanka (Caorle) BUŁGARIA Hotel Pliska*** (Złote Piaski) Hotel Silver*** (Złote Piaski) Hotel Diana** (Złote Piaski) Hotel Temida** (Złote Piaski) Domki kempingowe Biała (Biała) Baw si i wypoczywaj! Szlakiem dyskotek 18 HISZPANIA Hotel Costa Brava** (Blanes) Hiszpaƒskie rytmy 19 DŁUGIE WEEKENDY oferta specjalna Chorwacja, Grecja, Bułgaria, Włochy, Czechy SAMOLOTEM BUŁGARIA Hotel Diana** (Złote Piaski) Hotel Temida** (Złote Piaski) Hotel Pliska*** (Złote Piaski) Hotel Silver*** (Złote Piaski) Baw si i wypoczywaj! Szlakiem dyskotek 18 IZRAEL Odkrywamy Izrael 22 TO NALE Y WIEDZIEå, WARUNKI UCZESTNICTWA ROZKŁADY JAZDY AUTOKARÓW 26 OBJAÂNIENIA SPOTKAJMY SI ON LINE Zapraszamy na To prosty sposób na znalezienie oferty wyjazdowej bez wychodzenia z domu szcze gó o - we opisy, dodatkowe zdj cia aktualne ceny prosta wyszukiwarka informacje o dost pnoêci miejsc sta y dost p do nowoêci i ofert specjalnych bezpieczne p atnoêci kartà kredytowà lub przelewem du o informacji praktycznych dodatkowe atrakcyjne propozycje spoza katalogu. Aby sprawdziç cen interesujàcej Paƒstwa oferty nale y wpisaç w wyszukiwarce kod znajdujàcy si w opisie ka dego obiektu lub jego nazw. JeÊli jednak potrzebujecie Paƒstwo pomocy zadzwoƒcie na nr , lub skontaktujcie si z konsultantem wczasowym poprzez komunikator dost pny na naszej stronie Zapraszamy tak e do naszych biur agencyjnych na terenie ca ej Polski. autokarem samolotem basen kàpielowy klimatyzacja (płata lub bezpłatna) serwis pla owy parasol + 2 le aki telewizor BB HB FB ALL Êniadanie Êniadanie, kolacja Êniadanie, obiad, kolacja wy ywienie all inclusive tj. pełne wy ywienie, dodatkowo np. napoje, przekàski, desery gratis (wg opisu w ofercie) członek Polskiej Izby Turystyki członek Amerykaƒskiego Stowarzyszenia Biur Podró y ASTA w przypadku braku oficjalnej kategorii, podajemy odpowiednik standardu obiektu i infrastruktury wg nieoficjalnej oceny naszego lokalnego partnera w skali od 1 do 5 słoneczek: skromny, praktycznie urzàdzony, o standardzie turystycznym dobry, Êredniej klasy bardzo dobry, Êredniej klasy obiekt najwy ej oceniony pod wzgl dem infrastruktury lub wyposa enia PRZYDATNE LINKI EPT: Wczasy autokarowe: Wczasy lotnicze: Wycieczki objazdowe: Oferty dla grup: Kolonie, obozy, wycieczki młodzie owe: Warunki Uczestnictwa: Warunki ubezpieczenia: Wycieczki fakultatywne: Katalogi on line: Zaplanuj podró, sprawdê aktualnà pogod : (na dole strony) Rozkłady jazdy autokarów i samolotów: Informacje dla posiadaczy karty EURO<26: 1

4 CHORWACJA AUTOKAREM ZADAR ZAGRZEB Orebiç to malownicza miejscowoêç przepi knie poło ona w Dalmacji, w południowo zachodniej cz Êci pół wyspu Pelješac, u stóp góry Âv. Ilija. Lokalizacja miasteczka poêród figowych i cytrusowych drzew, gajów oliwnych, malowniczych zatoczek, a tak e wyjàtkowo ładnych wirowych pla powoduje, e urzeka ono turystów swoim niezwykłym pi knem. Góry i morze tworzà harmonijnà i przepi knà całoêç. To idealne miejsce dla eglarzy oraz amatorów windsurfingu (znakomita "ró a wiatrów"). Orebiç oferuje swoim goêciom wypo yczalnie łódek, kajaków, rowerów, nauk eglowania i nurkowania. Latem odbywajà si tutaj imprezy folklorystyczne i wieczory dalmatyƒskie. Dodatkowà atrakcjà jest dogodne połàczenie promowe z wyspà Korçula, gdzie urodził si Marco Polo, a tak e bliskoêç Dubrownika czy Medjugorje. Perna le y w granicach administracyjnych Orebiça, ok 4 km od Starego Miasta Orebiç. Znajduje si tu kompleks wakacyjny Komodor poło ony w spokojnym miejscu, przy pla y, wêród zieleni, z malowniczym widokiem na wysp Korçula, na którà osoby spragnione rozrywki i ycia nocnego mogà za niewielkà opłatà przepłynàç spod Komodora wodnà taksówkà. OREBIĆ DUBROWNIK OREBIå PERNA DALMACJA Kompleks wakacyjny Komodor CHO9000 Zakwaterowanie: kompleks wakacyjny o standar - dzie turystycznym, otoczony zielenià, usytuowany w spokojnej okolicy, nad samym morzem, w miejscowoêci Orebiç Perna, na malowniczym półwy spie Pelješac. W kompleksie: restauracja, bar, tawe rna, sala TV, sklepiki, parking, grill bar na pla y z mu zykà na ywo w sezonie letnim, boisko do siatkówki pla owej, koszykówki. W odległoêci ok. 900 m od kompleksu znajduje si tradycyjna chorwacka Konoba Zamosce restauracja specjalizujàca si w potrawach z grilla, rybach i owocach morza. Malo wnicza lokalizacja kompleksu, ładne pla e, blis - koêç krystalicznie czystego morza zach cajà do przyjazdu tutaj turystów szukajàcych udanego wy - poczynku na łonie natury. Pla a: własna, ok m od kompleksu, wi ro - wa, z fragmentami betonowych podestów, cz Êcio - wo trawiasta, o długoêci ok. 700 m. W odległoêci ok. 1,5 km od kompleksu znajduje si równie rzadko spotykana na chorwackim wybrze u pla a pia sz - czysta. Pokoje: dwu- i trzyosobowe z odnowionà łazienkà. Skromnie, lecz praktycznie, funkcjonalnie urzàdzone. Na yczenie (na zapytanie, za dopłatà) pokoje o podwy szonym standardzie (nowsze meble i wykładzina). Wy ywienie: HB Êniadanie w formie bufetu, obia - dokolacja serwowana dwa zestawy do wy bo ru (ka dy zestaw składa si z zupy lub przystawki, dania głównego, bufetu sałatkowego, deseru). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w pokoju 2 lub 3 osobowym 9 Êniadaƒ i 9 obiadokolacji przejazd autokarem (toaleta, barek, klima tyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) opieka polskiego rezyde nta na miejscu ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg Warunków Uczestnictwa). Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do DUBROWNIK 12 DNI KOMODOR (CHO9000) osoba w pok. 2 osobowym (HB) osoba w pok. 3 osobowym (HB) A B C D E F G H * I J K L *długie weekendy Oferta rodzinna (2 os. dorosłe + dzieci 2-12 lat): 2+1 (typ DBL+1) opłata stała za 650 zł 2+2 dzieci (typ TPL+1): pierwsze pełnopłatne, drugie na wspólnym spaniu opłata stała 650 zł. Obowiàzkowa opłata przy rezerwacji: opłata klimatyczna 30 zł/os./turnus ( do 12 lat gratis). Na yczenie (na zapytanie): pokój o podwy szonym standardzie dopłata 300 zł/os., pokój 1 os. dopłata 300 zł. Program imprezy, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta tywnych na pod kodem imprezy. Rozkład jazdy str. 26. FIRST MINUTE Zni ka 100 zł/za os. pełnopłatnà oraz gwa ran - cja niezmiennoêci ceny przy wpłacie 100% przy rezerwacji (dotyczy terminów od C do I) Zni ka 50 zł/za os. pełnopłatnà przy wpłacie zaliczki min. 30% przy rezerwacji (dot. terminów od B do J) Opłata klima - ty czna w ramach oferty first minute gratis. W/w oferta first minute obowiàzuje do lub do wyczerpania promocyjnej puli miejsc. Zni ki kwotowe nie sumujà si.

5 ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J OREBIČ OREBIČ KORČULA OFERTA SPECJALNA! W SŁO CU DALMACJI ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ CHO9000A Zapraszamy na wypoczynek w kompleksie wakacyjnym Komodor ze zwie dzaniem najatrakcyjniejszych miejsc w regionie. W programie zwie - dzania: DUBROWNIK MEDJUGORJE, MOSTAR, WODO SPA DY KRAVICE PÓŁWYSEP PELJEŠAC Lovište i Nakovana. Ceny, terminy i szczegóły oferty na (kod CHO9000A) TROGIR 3

6 CZARNOGÓRA CHORWACJA AUTOKAREM BOŚNIA I HERCEGOWINA CZARNOGÓRA PODGORICA BAR BAR to znany kurort wakacyjny, usytuowany w południowo-zachodniej cz Êci Czarnogóry, nad Morzem Adriatyckim. Malownicze poło enie, fantazyjnie postrz piona linia brzegowa, góry, które prawie wchodzà do morza, ciekawa Êródziemnomorska roêlinnoêç, a tak e piaszczyste i wirowo- kamieniste pla e przyciàgajà w ten rejon rzesze turystów z całego Êwiata. ŠUŠANJ to niewielka miejscowoêç graniczàca z Barem. Idealne poło enie hotelu wzgl dem centrum Baru ułatwia zwiedzanie w trakcie pobytu najwa niejszych zabytków miasta, m.in. pozostałoêci twierdzy z VIII wieku, pałaców i Êwiàtyƒ oraz skorzystanie z wszelkich mo liwoêci rozrywki i aktywnego wypoczynku jakie oferuje to miasto. Zaledwie ok. 6 km od hotelu znajduje si Stary Bar, jedna z najstarszych osad obronnych na południowo-wschodnim wybrze u Morza Adriatyckiego. Stare drzewo oliwne w Mirovica, w dolnej cz Êci tego staro ytnego miasta, istnieje od ponad 2000 lat. Bar jest idealnà bazà wypadowà na wycieczki fakultatywne do Dubrownika, nad Jezioro Szkoderskie, do miasta Szkoder, na wycieczk objazdowà Montenegro Tour oraz na rafting po rzece Tara. BAR ŠUŠANJ Hotel Castello** Opis: usytu o wany w spokojnej okolicy, w nie - wiel kiej odległoêci od pla y, ok. 400 m od centrum Baru. Jest idealnym miej scem zarówno dla osób lubiàcych cisz, jak i dla osób ceniàcych mo liwoêç rozrywki. W ho telu: recepcja, re sta uracja, kawiarnia, bar, sala konferencyjna, sauna, salka gimnastyczna, gabinet ma sa - u, bezpłatny internet Wi-Fi w hote lo wym ba - rze. Hotel został wyremontowany w 2011 roku i ze wzgl du na swój standard ubiega si o nadanie trzygwiazdkowej kategoryzacji. Pla a: najbli sza ok. 300 m, wirowa, serwis pla owy na yczenie (odpłatnie). Ok. 400 m od hotelu pla e City Beach i Šušanj Beach CGA9000 z cz Êcià piaszczystà (z serwisem pla owym) oraz wirowo-kamienistà, łagodnie schodzàcà do morza. Na pla y mieêci si kilka barów, re - sta uracji, kàcik dla dzieci, boiska sportowe. Koszt serwisu pla owego (2 krzesła pla owe + parasol) ok. 3-4 euro/1 ser wis/1 dzieƒ (pła tne na miejscu). Pokoje: dwu- i trzyosobowe z łazienkà, TV SAT, telefonem. Wy ywienie HB: Êniadanie: w formie bufetu, obia do kolacja serwowana: pierwsze danie zupa, drugie danie do wyboru np. mi sne, rybne lub makarony, sałatka, deser. Âwiadczenia zawarte w cenie: 9 noclegów w pokoju 2 lub 3 os., 9 Êniadaƒ i 9 obiadokolacji, przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda), opieka polskiego rezydenta na miejscu, ube zpie czenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Wa runków Uczestnictwa). Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/9.00. Na yczenie (płatne przy rezerwacji): pokój z balkonem dopłata 60 zł/os., pokój 1 os. dopłata 500 zł. Oferta rodzinna (os. dorosłe + dzieci 2-12 lat w pokoju dwu lub trzyosobowym): na wspólnym spaniu opłata stała 1140 zł (terminy A, B, J 1100 zł), na łó ku podstawowym opłata stała 1290 zł (terminy A, B, J 1250 zł). IloÊç pokoi ograniczona. Pro gram imprezy, szczegółowe opisy, ceny wycieczek fa kul tatywnych m.in. do Dubrownika, Jeziora Szko der skiego, Szkoderu, Montenegro Tour, rafting na rzece Tara na pol. com.pl pod kodem imprezy. Rozkład jazdy str DNI Termin imprezy CASTELLO (CGA9000) osoba w pok. 2 osobowym (HB) osoba w pok. 3 osobowym (HB) A B C D E F G * H I J *oznacza długie weekendy

7 TARA BAR BAR ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J CRNOJEVICA ULCINJ OFERTA SPECJALNA CZAS DO BARU ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ CGA9000A Zapraszamy na wypoczynek w hotelu Castello** wraz ze zwiedzaniem najatrakcyjniejszych miejsc w okolicy. W programie zwiedzania: Kotor, Budva, Sveti Stefan, Stary Bar, Jezioro Szkoderskie, Ulcinj. Ceny i szczegóły oferty na kod CGA9000A 5

8 GRECJA AUTOKAREM Zapraszamy Paƒstwa do podró y po Grecji, kraju uznawanego za kolebk cywilizacji Êródziemnomorskiej, miejsce narodzin demokracji, filozofii, sportu, polityki i dramatu. O Grecji mo na Êmiało powiedzieç, e jest krajem kontrastów. I nie chodzi nam tutaj tylko o walory przyrodnicze stykajàce si ze sobà morze oraz góry. Grecja to przede wszystkim kraj wspaniałej kultury oraz obyczajów, z którymi spotkacie si Paƒstwo na ka dym kroku. Zapraszamy zatem do pachnàcego bazylià kraju gajów oliwnych, gdzie do dnia dzisiejszego ycie Greków płynie w tempie siga siga, co znaczy ( spokojnie - spokojnie ). Tutaj ka dy znajdzie coê dla siebie - interesujàce zabytki, tawerny, restauracje, dyskoteki, liczne oêrodki sportowe, wypo yczalnie sprz tu wodnego i pi kne pla e. Grecja to zachwycajàcy kraj! Zakwaterowanie: hotele **/*** zgodnie z programem. Pokoje: 2 osobowe z łazienkà. Wy ywienie: HB Êniadania, obiadokolacje (napoje na yczenie płatne na miejscu). GRE DNI PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga zbiórka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przyjazd do Grecji w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu w okolicach Riwiery Olimpijskiej, wypoczynek po podró y, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIE : Êniadanie, przejazd do Delf. Delfy: w czasach staro ytnej Grecji uwa ane za Êrodek ziemi. To tutaj znajdowała si słynna wyrocznia Pytia, do której przybywano z najbardziej odległych zakàtków Grecji. Ciekawymi miejscami w Delfach sà m.in. cz Êciowo zachowany teatr, stadion i miejscowe muzeum. Po zwiedzaniu przejazd do Myken. Mykeny: staro ytne miasto greckie w północno-wschodniej cz Êci Półwyspu Peloponeskiego. Tutaj podziwiaç mo na m.in.: twierdz mykeƒskà ze słynnà Lwià Bramà, skarbiec Arteusa, Pałac Agamemnona, malownicze mury obronne. Po zwiedzaniu Myken przejazd na zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 4 DZIE : Êniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Epidauros. Epidauros: słynie głównie ze swego wspaniałego amfiteatru, który jest najlepiej zachowanym rzymskim amfiteatrem w całej Grecji. W staro ytnoêci tutejsze sanktuarium było wa nym oêrodkiem terapeutycznym i religijnym, poêwi conym Asklepiosowi, bogu sztuki lekarskiej. Nast pnie przejazd przez Korynt do Aten. Korynt: Miasto poło one na Peloponezie i jedno z najwa niejszych oêrodków kultury i sztuki greckiej. Do najwi kszych atrakcji nale à: dorycka Âwiàtynia Appolina, rzymska fontanna Pejrene oraz Bema mównica, z której nauczał Êw. Paweł. Po zwiedzaniu przejazd do Aten. Zwiedzanie miasta z miejscowym przewodnikiem. Ateny: stolica i najwi ksze miasto Grecji zało one około 1130 r. p.n.e i b dàce oêrodkiem kultu bogini Ateny. Miejsce pełne najsłynniejszych staro ytnych zabytków takich jak: Akropol, Agora, Wie a Wiatrów. Przejazd na obiadokolacj i nocleg w hotelu. 5 DZIE : Êniadanie, wyjazd w kierunku Riwiery Olimpijskiej. Przyjazd na Riwier Olimpijskà w godzinach wieczornych. Póêna obiadokolacja. Nocleg. Riwiera Olimpijska to popularny region wakacyjny nad Morzem Egejskim, z czystym, ciepłym morzem, u stóp boskiego Olimpu. Riwiera Olimpijska zasłyn ła nie tylko dzi ki pi knym pla om i morzu, ale tak e dzi ki miejscowoêciom turystycznym takim jak Makrygialos, Katerini-Paralia, Olimpic Beach, Nei Pori czy Leptokaria. Swojà nazw zawdzi cza usytuowaniu w obr bie najwy szego pasma górskiego Grecji Olimpu. Bogowie wprawdzie si ju stàd wyprowadzili, ale piaszczyste pla e i czyste morze pozostało. Zostały tak e fascynujàce krajobrazy góry stykajàce si z morzem, tysiàce wysepek i wspaniałe zabytki staro ytnej Grecji. 6-9 DZIE : Êniadanie, wypoczynek, pla owanie, mo liwoêç skorzystania z wycieczek fakultatywnych do: Salonik, Wiszàcych Klasztorów, Olimpu itp. 10 DZIE : Êniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drog powrotnà do Polski. 11 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 1 nocleg w hotelu **/*** w okolicach Riwiery Olimpijskiej, 1 nocleg w hotelu **/*** na trasie do Aten, 1 nocleg w hotelu **/*** w okolicach Aten, 5 noclegów hotelu **/*** na Riwierze Olimpijskiej w pokojach 2 osobowych z mo liwoêcià dostawki, 8 Êniadaƒ i 8 obiadokolacji, przejazd nowoczesnym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda), opieka polskiego rezydenta na miejscu, ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Uczestnictwa). Na yczenie: serwis pla owy wynajem na miejscu wg lokalnego cennika. Rozkład jazdy str

9 F) RIWIERA OLIMPIJSKA A) DELFY B) MYKENY D) KORYNT E) ATENY C) EPIDAUROS KALIMERA GRECJO! (GRE0200) osoba w pok. 2 osobowym (HB) A B C D E F G * 1575 H * 1575 I J K L * długie weekendy. Zni ki: trzecia osoba lat 200 zł/tur nus, lat 150 zł/turnus, powy ej 14 lat 50 zł/turnus. Pokoje 1 os. na zapytanie. ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J 7

10 W OCHY AUTOKAREM 70 4 E55 SS13 SR14 SR11 A27 Werona, Jezioro Garda A57 A27 A4 E70 SS14 WENECJA E55 SS14 E70 SS14 Cavallino Punta Sabbioni E70 SS14 Bibione Caorle Lido di Altanea Porto Santa Margherita Duna Verde Eraclea Mare Lido di Jesolo E55 SS14 Portogruaro Lignano Aquileia Grado A4 LIDO DI JESOLO znany wakacyjny kurort usytuowany w odległoêci zaledwie ok. 30 km od Wenecji. Oferuje bardzo dobre warunki do aktywnego wypoczynku. W Lido di Jesolo mo ecie Paƒstwo zarówno zabawiç si w licznych dyskotekach, barach czy nocnych klubach, jak i wypoczàç na piaszczystych, dobrze zagospodarowanych pla ach oznaczonych Bł kitnà Flagà. Wielu turystów ch tnie odwiedza słynny park wodny Aqua landia (czynny zwykle od koƒca maja do połowy wrzeênia), zapewniajàcy wiele godzin dobrej zabawy. Znajdujàce si w pobli u pole golfowe czy tor kartingowy z pewnoêcià spełnià oczekiwania miłoêników sportu, a długi na 13 km reprezentacyjny deptak kusi wszystkich niezliczonà iloêcià sklepów, butików, kawiarni czy restauracji. Opis miejscowoêci Bibione i Caorle Lido Altanea - str LIDO DI JESOLO Hotel Firenze** ITA3000 Skromnie urzàdzony hotel, usytuowany w pobli u pasa u handlowego i pla y. Posiada bar, restauracj, wind. W pobli u sklepy, kawiarnie, restauracje. Pla a: ok. 50 m, piaszczysta, serwis pla owy w cenie (parasol + 2 le aki). Pokoje: łazienka, telefon. Mo liwoêç 1 lub 2 dostawek. Wy ywienie: Êniadania kontynentalne, wzmocnione, obiadokolacje kilka zesta wów do wyboru. Hotel Edera** 9 DNI Hotel o standardzie turystycznym, funkcjonalnie urzàdzony, usytuowany blisko pla y. W hotelu: recepcja, sala TV, restauracja, bar. Pla a: ok. 150 m, piaszczysta, serwis pla owy w cenie (parasol + 2 le aki). Pokoje: łazienka, telefon. Mo liwoêç 1 lub 2 dostawek. Wy ywienie: Êniadania kontynentalne, wzmocnione, obiadokolacje kilka zesta wów do wy boru. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w pokoju 2 osobowym w hotelu Firenze lub Edera 7 Ênia daƒ i 7 obiadokolacji przejazd auto ka rem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda) według rozkładu jazdy opie ka rezydenta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Wa run ków Ucze stni ctwa) serwis pla owy (parasol + 2 le aki). Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do Obligatoryjna opłata na miejscu: opłata klimatyczna o ile zostanie wprowadzona przez lokalne władze. O wyborze hotelu decyduje organizator. Program imprezy, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta tywnych m.in. do Wenecji, Werony, Padwy, Portogruaro, San Marino, winiarni Paladin itp. na pod kodem imprezy. 8 WAKACYJNA OAZA (ITA3000) A * B C D E F * G H osoba dorosła (HB) trzecia/czwarta osoba w pokoju 2-9 lat * oznacza długie weekendy; uwaga: rozkład jazdy str. 26. powy ej 9 lat I J K L Ł M N O P Q R

11 ITA5000 PROGRAM Pod niebem Italii zwiedzaj i wypoczywaj: BIBIONE/CAORLE WENECJA PADWA WERONA JEZIORO GARDA PORTOGRUARO 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy, przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apar ta mentów, nocleg. Ka dy apartament posiada łazienk i aneks kuchenny. Przy rezerwacji imprezy nale y wybraç typ apartamentu. Do wyboru: samodzielny apartament jednopokojowy (typ A), dwupokojowy (typ B), trzypokojowy (typ C) lub oferta ekonomiczna, na dokwaterowanie (typ E do dyspozycji sypialnia w trzypokojowym apartamencie, w drugiej sypialni mieszkajà inni turyêci, a pokój dzienny z aneksem kuchennym i łazienka do wspólnego u ytkowania). 3-8 DZIE : wypoczynek, pla owanie, relizacja programu: Wycieczka autokarowa do Padwy i Wenecji: Padwa wêród duchów wybitnych przodków, zwiedzanie m. in. bazyliki Êw. Antoniego, uniwersytetu, Starego Miasta; Wenecja przyjazd do portu, rejs statkiem/ tram wajem wodnym do Wenecji (płatny na miejscu), zwiedzanie najbardziej interesujàcych punktów zabytkowego miasta. Wycieczka autokarowa do Werony i nad Jezioro Garda: Werona zwiedzanie Areny (rzymskie go amfi te atru z I w n.e), balkonu Julii Capuletti znanego z dramatu Szekspira Romeo i Julia, gotyckiego zamku i gro bów Scaligierich rodu władajà cego Weronà w XIV w oraz Starego Miasta z pomnikiem Dantego; Jezioro Garda jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Euro - pie, poło one w pobli u Werony. Wycieczka autokarowa do zabytkowego miasta Portogruaro zwiedzanie Sta rówki z cie ka - wà architekturà, mo liwoêç zakupów. Transfer autokarem na Stare Miasto w Caorle z licznymi sklepikami, restauracjami, dyskotekami miejsce z prawdziwie włoskim klimatem (uwaga: transfer dotyczy tylko turystów za kwa terowanych w Caorle Lido Altanea, odbywa si raz w tygodniu). 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji włoskiej do godz , czas wolny, w godzi nach popołudniowo wieczornych (ok. godz ) wyjazd w drog po wro - tnà do kraju. 10 DZIE : przyjazd do Polski w godz. porannych (Katowice ok ). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w apartamencie z aneksem kuchennym i łazienkà wg wybranego wariantu przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed - stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy opieka polskiego rezydenta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłaty za energi elektrycznà, ciepłà i zimnà wod, gaz w apartamencie opieka li ce n cjo nowanego przewodnika w Wenecji (ok. 2 godz.) realizacja programu wg opisu. Poczàtek/koniec pobytu: od 17.00/do Cena nie zawiera: wy ywienia sprzàtania koƒcowego ka dy uczestnik zobowià zany jest do posprzàtania apartamentu we własnym zakresie lub zapłacenia w agencji włoskiej /apartament (aneks kuchenny nale y zawsze posprzàtaç samodzielnie) opłaty klimatycznej ewentualnych biletów wst pu do zwiedzanych obiektów. Obli gatoryjne opłaty na miejscu: kaucja 100 /apartament opłata za tram waj wo dny/ statek przy wycieczce do Wenecji ok. 15 /1 os. Nale y zabraç ze sobà bielizn poêcielowà, r czniki, Êrodki czystoêci. Na yczenie: (zgłoszenie przy rezerwacji): serwis pla owy (parasol + 2 le aki, płatne na miejscu): Bibione ok /1 tydz., Caorle Altanea ok. 50 /1 tydz. dodatkowe wycieczki fakultatywne szczegó ło we opisy i ceny wycieczek dost pne sà na ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J termin imprezy (ITA5000) BIBIONE/CAORLE LIDO ALTANEA POD NIEBEM ITALII (ITA5000) (nale y wybraç typ w zale noêci od iloêci zgłoszonych osób) C/6 C/5 C/4 E/3 B/3 E/2 A/2 dla 6 os. dla 5 os. dla 4 os. pół apart. pół apart. dla 3 os. dla 3 os. dla 2 os. dla 2 os * * oznacza długie weekendy; uwaga: rozkład jazdy str

12 WŁOCHY AUTOKAREM MiejscowoÊç: BIBIONE miasteczko wakacyjne ze wspaniałà, naturalnà, długà na ok. 8 km pla à. Poło one zaledwie 90 km od Wenecji, nad północnym Adriatykiem. Âwietne miejsce dla ludzi w ka dym wieku. Rodziny z dzieçmi doceniajà bardzo dobrà infrastru ktur miasta, łagodnie opadajàcy brzeg mo rza, pia sz - czystà pla o szerokoêci nawet do 300 m, bli skoêç sklepów, restauracji, pizzerii, lunaparku. Inni ch tnie korzystajà z li cz nych imprez kulturalnych, wypo yczalni sprz tów sporto wych, terenów rekreacyjnych, Êcie ek spa cerowych i rowe rowych i mnóstwa sezonowych atra kcji. Du ym plusem jest dogodne usytuowanie miasta, w re gionie Veneto, w którym ka dy znaj - dzie coê ciekawego do zobaczenia, odwiedzenia, poznania. Pla a: piaszczysta, wst p bezpłatny. ZAKWATEROWANIE: mieszkania wakacyjne (tzw. apartamenty) z aneksem kuchennym i łazienkà, usytuo wa - ne w Bibione od 50 do 1100 m od pla y (apartamenty usytu - owane powy ej 700 m od pla y posiadajà basen kàpielowy). ITA1000 WARIANTY ZAKWATEROWANIA: TYP A: jednopokojowy, samodzielny apartament dla 2 osób: pokój z 2 miejscami do spania i aneksem kuchennym, łazienka. TYP B: dwupokojowy, samodzielny apartament dla 3 osób: sypialnia 2 os., pokój dzienny z miejscem do spania i aneksem kuchennym, łazienka. TYP C: trzypokojowy, samodzielny apartament dla 4, 5, 6 lub 7 osób (w zale noêci od iloêci osób zgłoszonych przy rezerwacji): dwie sypialnie, wspólny, przejêciowy pokój dzienny z rozkładanym tapczanem i aneksem kuchennym, łazienka. TYP E: sypialnia 2 lub 3 osobowa w trzypokojowym apartamencie na dokwatero - wanie (tj. w drugiej sypialni mieszkajà inni turyêci, a pokój dzienny z aneksem kuchennym zawsze po zostaje wolny do wspólnego u ytkowania), wspólna łazienka. Aneks kuchenny znajdujàcy si w ka dym apartamencie posiada lodówk, ku - chen k gazowà lub elektrycznà, naczynia, sztuçce, garnki. Wi kszoêç apartamentów dysponuje bal konem lub tarasem. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w apartamencie z aneksem kuchennym i łazienkà przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy opieka polskiego rezydenta na miejscu ubezpieczenie KL, NNW, OC, baga u (wg Warunków Ucze stni ctwa) opłaty za energi elektrycznà, ciepłà i zimnà wod, gaz w apartamencie. 9 DNI CENA NIE ZAWIERA: wy ywienia, sprzàtania koƒcowego ka - dy uczestnik zobowiàzany jest do posprzàtania apartamentu we własnym zakresie lub zapłacenia w agencji 50 /apartament (aneks kuchenny nale y zawsze posprzàtaç samodzielnie), opłaty klimatycznej. Do zapłaty na miejscu obowiàzkowa kaucja 100 /apartament. Nale y zabraç ze sobà bielizn poêcielowà, r czniki, Êrodki czystoêci. Poczàtek/koniec pobytu: od 17.00/do szerszy wybór oferty autokarowej:

13 ITA2000 MiejscowoÊç: CAORLE LIDO ALTANEA ładna, nowo cze sna miejsco woêç powstała kilka lat temu na zielonym terenie przylegajà cym bezpoêrednio do Adriatyku, ok. 50 km od Wenecji, ok. 1,5 km od Porto S. Margherita i ok. 5 km od Starego Miasta w Caorle. Idealne miejsce za rów no na spo koj ne wakacje w ele gan ckich kompleksach wa kacyjnych jak i na wypady w po bliskà ciekawà okolic. Przy wjeêdzie do Lido Altanea znajduje si supermarket. W centralnej cz Êci galeria handlowa La Quercia, w któ rej mo na zrobiç zakupy, skorzystaç z kawiarni, restauracji lub punktu internetowego. W głównym sezonie letnim dodatkowà atrakcjà sà anima cje oraz bezpłatny, kolorowy mini-pociàg kursujàcy pomi dzy kompleksami apartamentów a pla à. Pla a: piaszczysta, wst p bezpłatny. ZAKWATEROWANIE: mieszkania wakacyj ne (tzw. apartamenty) z aneksem kuchennym i łazienkà, usy tuowane ok m od pla y. Wszy - stkie posiadajà klimatyzacj oraz basen kàpielowy (czynny od czerwca do połowy wrzeênia). NA YCZENIE: (zgłoszenie przy rezerwacji): serwis pla owy (parasol + 2 le aki): Bibione ok /1 tydz., Caorle Altanea ok. 50 /1 tydz. Program imprezy, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta - tywnych m.in. do Wenecji, Werony, Padwy, Portogruaro, San Marino, winiari Paladin itp. na pod kodem imprezy. termin imprezy BIBIONE Wakacyjny raj (kod ITA1000) CAORLE LIDO ALTANEA Wakacyjna sielanka (ITA2000) (nale y wybraç typ w zale noêci od iloêci zgłoszonych osób) C/6 C/5 C/4 E/3 B/3 E/2 A/2 dla 6 os. dla 5 os. dla 4 os. pół apart. dla 3 os. dla 3 os. pół apart. dla 2 os. dla 2 os * * *oznacza długie weekendy; uwaga: rozkład jazdy str

14 BUŁGARIA AUTOKAREM SOFIA ZŁOTE PIASKI WARNA BIAŁA OBZOR Złote Piaski to najpopularniejszy i najbardziej znany kurort wypoczynkowy w Bułgarii, t tniàcy yciem przez całà dob. Przyciàga zarówno amatorów zabaw jak i wodnego szaleƒstwa. Czajka dzielnica Złotych Piasków. Spokojniejsza, słynàca z pi knego morza o płytkim i równym dnie idealna dla rodzin z dzieçmi i nie tylko. Ni sze ceny w restauracjach i sklepikach przy jednoczesnej bliskoêci centrum Złotych Piasków sà głównym atutem tego miejsca. Biała niewielkie miasteczko, poło one mi dzy Warnà i Burgas, z ładnà pia - szczystà pla à. Idealne miejsce, aby wypoczywaç w spokoju, wêród przyrody. ZŁOTE PIASKI Hotel Pliska*** BUL006C 12 DNI Opis: dogodnie usytuowany w centralnej cz Êci kurortu, w pobli u licznych restauracji, dyskotek, sklepów. Szczególnie polecany dla osób ceniàcych aktywny wypoczynek. Do dyspozycji goêci: dwa baseny kàpielowe z ciepłà mineralnà wodà (35 C) odkryty z wydzielonà cz Êcià dla dzieci, le akami (iloêç ograniczona) i barem przy basenie oraz basen kryty, restauracja, kawiarnia, sala konferencyjna, recepcja z mo liwoêcià wynaj cia sejfu (odpłatnie), dyskoteka, sauna, jacuzzi, centrum masa u, pralnia chemiczna i prasowanie, plac zabaw dla dzieci, parking. Pla a: ok. 300 m, piaszczysta, serwis pla owy (na yczenie) odpłatnie. Pokoje: łazienka, klimatyzacja, TV kablowa, lodówka, balkon. Wy ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie ( ), obiad ( ), kolacja ( ) w formie bufetu, przekàska owoce, ciasteczka, kawa, herbata, soki ( ), popołudniowa przekàska m. in. lody, ciasteczka, pizza, kawa, herbata ( ). Napoje bezalkoholowe (soki, woda sodowa, woda mineralna) oraz lokalne napoje alkoholowe, piwo i wino w lobby barze ( ) i barze przy basenie. Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie, wy ywienie ALL INCLUSIVE, przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy, ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg warunków uczestnictwa), opieka polskiego rezydenta, opłata klimatyczna. Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do PLISKA (BUL006C) osoba dorosła (ALL INCL.) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat osoba powy ej 12 lat ** turnus i noclegów, pozostałe turnusy 9 noclegów; uwaga: rozkład jazdy str. 26. szerszy wybór oferty autokarowej: druga/czwarta osoba w pokoju 2-12 lat A ** B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T **

15 Hotel Silver*** Opis: poło ony w pi knym, du ym (ok. 4,5 tys. m2) parku z bogatà roêlinnoêcià, w pobli u przystanku autobusowego Journalist. W hotelu: basen kàpielowy z wydzielonà cz Êcià dla dzieci i le akami (iloêç ograniczona), bar przy basenie, restauracja z letnim tarasem, bar, sklepik, recepcja z mo liwoêcià wynaj cia sejfu (odpłatnie), gabinet fryzjerski i kosmetyczny, parking. Usytuowany w turystycznej dzielnicy Czajka. Pla a: ok. 500 m, piaszczysta, serwis pla owy (na yczenie) odpłatnie. Dwa razy dziennie organizowany jest bezpłatny transfer na pla. Pokoje: łazienka, telefon, TV-SAT, lodówka, BUL003C balkon. Klimatyzacja na yczenie (odpłatnie). Wy ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie ( ), obiad ( ), kolacja ( ) bufet, popołudniowa przekàska ciasteczka, lody ( ), lokalne napoje alkoholowe (brandy, wódka, gin, likiery, wino, piwo) i bezalkoholowe (soki, woda mineralna) w restauracji ( ) i barze przy basenie. Bułgarski wieczór (raz w tygodniu). Na yczenie mo liwoêç rezerwacji miejsc z wy ywieniem 2 x dziennie (HB). ZŁOTE PIASKI Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie, wy ywienie ALL INCLUSIVE, przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy,ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg warunków uczestnictwa), opieka polskiego rezydenta, opłata klimatyczna. Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do SILVER (BUL003C) osoba dorosła (ALL INCL.) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-14 lat osoba powy ej 14 lat druga/czwarta osoba w pokoju 2-14 lat A ** B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T ** ** turnus i noclegów, pozostałe 9 noclegów; uwaga: rozkład jazdy str. 26. Na yczenie (płatne przy rezerwacji): klimatyzacja 50 zł/pokój/turnus. FIRST MINUTE Zni ka 100 zł/za os. pełnopłatnà przy rezerwacji i wpłacie zaliczki min 50% lub zni ka 150 zł i gwarancja niezmiennoêci ceny przy jednorazowej wpłacie 100%. Zni ki obowiàzujà do lub do wyczerpania promocyjnej puli miejsc. Program wyjazdu do Hotelu Pliska i Silver, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta tywnych m.in. Bałczyk i Kaliakra, Warna z Del finarium, rejs aglowcem Kolumba, Stare Miasto Neseber, Jeep Safari, Ista m buł, Rumunia i Delta Dunaju, LeÊne Âwi to itp. na pod kodem imprez. 12 DNI AQUAPOLIS ZŁOTE PIASKI ZŁOTE PIASKI 13

16 BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI AUTOKAREM Hotel Diana** Opis: dogodnie usytuowany w samym centrum kurortu, skromnie urzàdzony. Dyspo nu je basenem kàpielowym, barem przy basenie, restauracjà, barem, recepcjà z mo liwo Êcià wynaj cia sejfu (odpłatnie) oraz parkin giem. BUL001C Pla a: ok. 450 m, piaszczysta, serwis pla o wy (na yczenie) odpłatnie. Pokoje: łazienka, balkon. Wy ywienie: HB Êniadanie i obiadokolacja bufet. DIANA (BUL001C) osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat osoba powy ej 12 lat druga osoba w pokoju 2-12 lat A ** B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T ** ** turnus i noclegów na miejscu, pozostałe turnusy 9 noclegów, ZŁOTE PIASKI Hotel Temida** Opis: usytuowany w du ym ogrodzie, w pobli u przystanku autobusowego Jour na list. W hotelu: basen kàpielowy z wydzielonà cz Êcià dla dzieci, restauracja z letnim tarasem, bar, salka konferencyjna, recepcja z mo liwoêcià wyna j cia sejfu (odpłatnie), łàcze internetowe (Wi-Fi), salka z automatami do gier, ma e boisko do koszykówki i piłki no nej, parking. Poło ony w BUL002C turystycznej dzielnicy Czajka. Pla a: ok. 300 m, piaszczysta, serwis pla owy (na yczenie) odpłatnie. Pokoje: łazienka, balkon, łàcze internetowe (Wi- Fi), TV-SAT, lodówka. Wy ywienie: HB Êniadanie i obiado ko lacja bufet. TEMIDA (BUL002C) osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat 14 szerszy wybór oferty autokarowej: osoba powy ej 12 lat druga osoba w pokoju 2-12 lat A ** B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T ** ** turnus i noclegów na miejscu, pozostałe turnusy 9 noclegów,

17 Kemping Biała BUL038C BIAŁA Opis: domki kempingowe i pawilony dogodnie usytuowane na terenie kompleksu hotelowego Jasmine. Posiadajà skromny, turystyczny standard, pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkà i własnym lub wspólnym tarasem. Do dyspozycji ogólnodost pna kuchnia, wspólna dla wszystkich dom - ków/pawilonów. Wszyscy goêcie mogà korzystaç z całej infrastruktury hotelu Jasmine, w tym bez - pła tnie z basenu kàpielowego, placu zabaw dla dzieci oraz boiska. Tu obok znajduje si niewielki, ogrodzony kemping, z całodobowà ochro nà (ok. BIAŁA (BUL038C) osoba dorosła w pokoju 2, 3 lub 4 os m od hotelu Jasmine) oferta kod BUL039B. Pla a: ok. 150 m, piaszczysta, serwis pla owy (na yczenie) odpłatnie. Wy ywienie: we własnym zakresie. Na yczenie (wymagane zgłoszenie przy rezerwacji, opłata na miejscu) mo liwoêç zakupienia Êniadaƒ i obiadokolacji w restauracji hotelu Jasmine w bardzo korzystnych cenach: Êniadanie 1,5 EUR/1 os./1 dzieƒ, obiadokolacja 2,5 EUR/1 os./1 dzieƒ (dzieci 2-12 lat zni ka 50 % na wy ywienie). trzecia/czwarta osoba w pokoju 6-12 lat druga osoba w pokoju 2-12 lat A ** B C D E F G H I J K L ** turnus noclegów na miejscu, pozostałe turnusy 9 noclegów, 2-6 lat bez własnego łó ka opłata stała 699 zł/turnus. DIANA, TEMIDA, BIAŁA Âwiadczenia zawarte w cenie: 9 noclegów w wybranym obiekcie, przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda), ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg warunków uczestnictwa), opieka polskiego rezydenta, opłata klimatyczna, poêciel. Ceny hoteli Diana i Temida zawierajà wy ywienie HB 9 Êniadaƒ i 9 obiadokolacji. W miejscowoêci Biała rezydent pełni dy ury w lipcu/sierpniu. Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do Program imprezy, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta tywnych m.in. Bałczyk i Kaliakra, Warna z Del finarium, rejs aglowcem Kolumba, Stare Miasto Neseber, Jeep Safari, Ista m buł, Rumunia i Delta Dunaju, LeÊne Âwi to itp. na pod kodem imprezy. Uwaga: rozkład jazdy str. 26. FIRST MINUTE DIANA, TEMIDA Zni ka 100 zł/za os. pełnopłatnà przy rezerwacji i wpłacie zaliczki min 50% lub zni ka 150 zł i gwarancja niezmiennoêci ceny przy jednorazowej wpłacie 100%. BIAŁA Zni ka 50 zł/za os. pełnopłatnà przy rezerwacji i wpłacie zaliczki min 50% lub zni ka 100 zł i gwarancja niezmiennoêci ceny przy jednorazowej wpłacie 100%. Zni ki obowiàzujà do lub do wyczerpania promocyjnej puli miejsc. fot. miejscowoêci 12 DNI 15

18 BUŁGARIA SAMOLOTEM ZŁOTE PIASKI Hotel Diana** Opis: dogodnie usytuowany w samym centrum kurortu, skromnie urzàdzony. Dyspo nu je basenem kàpielowym, barem przy basenie, restauracjà, barem, recepcjà z mo liwo Êcià wynaj cia sejfu (odpłatnie) oraz parkin - giem. BUL001D Pla a: ok. 450 m, piaszczysta. Pokoje: łazienka, balkon. Wy ywienie: HB Êniadanie i obiadokolacja bufet. DIANA (BUL001D) osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat osoba powy ej 12 lat druga osoba w pokoju 2-12 lat wylot z A Warszawa 11 B Katowice 11 C Warszawa 10 D Katowice 10 E Warszawa 11 F Katowice 11 G Warszawa 10 I Katowice 10 J Warszawa 11 K Katowice 11 L Warszawa 10 Ł Katowice 10 iloêç dni Hotel Temida** Opis: usytuowany w du ym ogrodzie. W hotelu: basen kàpielowy z wydzielonà cz Êcià dla dzieci, restauracja, bar, recepcja (sejf odpłatnie), łàcze internetowe (Wi-Fi). Poło ony w dzielnicy Czajka. BUL002D Pla a: ok. 300 m, piaszczysta. Pokoje: łazienka, balkon, łàcze internetowe (Wi-Fi), TV-SAT, lodówka. Wy ywienie: HB Êniadanie i obiado ko lacja bufet. TEMIDA (BUL002D) osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat osoba powy ej 12 lat Na yczenie (na zapytanie): pokój 1 osobowy - dopłata 260 zł/turnus. druga osoba w pokoju 2-12 lat wylot z A Warszawa 11 B Katowice 11 C Warszawa 10 D Katowice 10 E Warszawa 11 F Katowice 11 G Warszawa 10 I Katowice 10 J Warszawa 11 K Katowice 11 L Warszawa 10 Ł Katowice 10 iloêç dni Âwiadczenia zawarte w cenie: 10 lub 11 noclegów w pokoju 2 os. (w zale noêci od wybranego terminu), wy ywienie wg opisu hotelu, przelot samolotem wg rozkładu, opłaty lotniskowe, transfer z/do hotelu, ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg warunków uczestnictwa), opieka polskiego rezydenta, opłata klimatyczna. Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do Program imprezy, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta tywnych m.in. Bałczyk i Kaliakra, Warna z Del finarium, rejs aglowcem Kolumba, Stare Miasto Neseber, Jeep Safari, Ista m buł, Rumunia i Delta Dunaju, LeÊne Âwi to itp. na pod kodem imprezy. 16 szerszy wybór oferty autokarowej:

19 Hotel Pliska*** BUL006D ZŁOTE PIASKI 10/11 DNI Opis: w centralnej cz Êci kurortu, w pobli u licznych restauracji, dyskotek, sklepów. Dwa baseny kàpielowe z ciepłà mineralnà wodà odkryty z barem i kryty, restauracja, recepcja (sejf odpłatnie), dyskoteka, sauna, jacuzzi, plac zabaw. Pla a: ok. 300 m, piaszczysta. PLISKA (BUL006D) osoba dorosła (ALL INCL.) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat Pokoje: łazienka, klimatyzacja, TV kablowa, lodówka, balkon. Wy ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie, obiad, kolacja bufet, popołudniowa prze kàska, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w lobby barze ( ) i barze przy basenie. osoba powy ej 12 lat druga/czwarta os. w pokoju 2-12 lat wylot z A Warszawa 11 B Katowice 11 C Warszawa 10 D Katowice 10 E Warszawa 11 F Katowice 11 G Warszawa 10 I Katowice 10 J Warszawa 11 K Katowice 11 L Warszawa 10 Ł Katowice 10 Hotel Silver*** Opis: poło ony w pi knym, du ym parku. W hotelu: basen kàpielowy, bar przy basenie, restauracja, bar, recepcja (sejf odpłatnie). W turystycznej dzielnicy Czajka. Pla a: ok. 500 m, piaszczysta (2 x dziennie bezpłatny transfer na pla ). SILVER (BUL003D) osoba dorosła (ALL INCL.) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-14 lat BUL003D iloêç dni Pokoje: łazienka, telefon, TV-SAT, lodówka, balkon. Wy ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie, obiad, kolacja bufet, popołudniowa przekàska, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w restauracji i barze przy basenie. Bułgarski wieczór (raz w tygodniu). osoba powy ej 14 lat druga/czwarta os. w pokoju 2-14 lat wylot z A Warszawa 11 B Katowice 11 C Warszawa 10 D Katowice 10 E Warszawa 11 F Katowice 11 G Warszawa 10 I Katowice 10 J Warszawa 11 K Katowice 11 L Warszawa 10 Ł Katowice 10 Na yczenie (płatne przy rezerwacji): klimatyzacja w pokoju 65 zł/pokój/turnus. iloêç dni ROZKŁAD (kod BUL001D, BUL002D, BUL003D, BUL006D) Wylot z Polski: z Katowic o godz , z Warszawy o godz Przelot bułgarskimi liniami lotniczymi do Warny. Wylot z Warny w ostatnim dniu: do Katowic o godz , do Warszawy o godz UWAGA: godziny wylotu podawane sà zawsze według czasu lokalnego, mogà ulec zmianie odprawa na lotnisku odbywa si na 2 godziny przed podanà w rozkładzie godzinà wylotu do 2 lat (bez Êwiadczeƒ) opłata stała 100 zł/ pobyt. 17

20 BUŁGARIA AUTOKAREM/SAMOLOTEM SZLAKIEM DYSKOTEK Zakwaterowanie: Hotel Złoty Róg*** w miejscowoêci Złote Piaski, ok. 600 m od cen - trum ku ror tu, na wzniesieniu, wêród zieleni, ok. 500 m od pla y. W hotelu basen kàpie - lowy, restauracja, bar, recepcja (sejf odpłatnie), winda. Pokoje: łazienka, klimatyzacja, TV-SAT (polski program), telefon, lodówka, balkon. Wy ywienie: do wyboru: HB Êniadania i obiadokolacje (w terminie do datkowo lampka lokalnego wina lub piwa do obiadokolacji) lub ALL INCLUSIVE LIGHT Êniadanie, obiad, kolacja, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do obiadu i ko la cji (bez ograniczeƒ). Dojazd: do wyboru: komfortowym autokarem (kod BUL005E) lub bułgarskimi liniami lotniczymi (kod BUL005F). Uwaga: z oferty mogà skorzystaç jedynie osoby pełnoletnie w przypadku gdyby je dna z dyskotek była niedost pna z przyczyn niezale nych od organizatora, zostanie zaproponowana dyskoteka zast pcza w tej samej miejscowoêci. 12 DNI BUL005E PROGRAM 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga zbiórka odbywa si za wsze 30 minut wczeêniej. Przejazd przez Czechy/Słowacj, W gry, Rumuni, Bułgari. 2 DZIE : przyjazd do Bułgarii w godzinach rannych, zajmowanie pokoi hotelowych od godz , czas wolny, wyjêcie na dyskotek, nocleg DZIE : czas wolny na pla owanie i wypoczynek. Wieczorami codzien ne wyjêcie do jednej z najmodniejszych dyskotek kurortu m.in. Papaya, Astoria, Roxy Disco, Pr Club Admi ral, Malibu, Rus ska ya, Masai, Bonkers. Na yczenie, za dopłatà mo liwoêç skorzystania z wycieczek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miejscu), szcze góły i ceny wycieczek na 11 DZIE : opuszczenie pokoi (do godz ), czas wolny, wyjazd w drog powrotnà do kraju w godzinach południowych. 12 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Katowice ok ). SZLAKIEM DYSKOTEK AUTOKAREM (BUL005E) osoba dorosła (HB) osoba dorosła (ALL INCL. LIGHT) A B C D E Na yczenie: trzecia osoba w pokoju 2 osobowym zni ka 100 zł, pokoje 1 os na zapytanie, za dopłatà. 10/11 DNI BUL005F PROGRAM 1 DZIE : wylot z Polski zgodnie z rozkładem lotów: z Katowic o godz , z Warszawy o godz Przelot bułgarskimi liniami lotniczymi, transfer z lotniska w Warnie do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 2-9/10 DZIE : czas wolny na pla owanie i wypoczynek. Wieczorami co dzien ne wyjêcie do jednej z naj modniejszych dyskotek kurortu m. in. Papaya, Astoria, Roxy Disco, Pr Club Admiral, Malibu, Rus skaya, Masai, Bonkers. Na yczenie, za dopłatà mo liwoêç skorzystania z wycie czek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miejscu), szczegóły i ceny wycieczek na 10/11 DZIE : opuszczenie pokoi do godz , transfer na lotnisko, wylot z Warny: do Katowic o godz , do Warszawy o godz , przelot do Polski. UWAGA: godziny wylotu podawane sà zawsze według czasu lokalnego, mogà ulec zmianie odprawa na lotnisku odbywa si na 2 godziny przed podanà w rozkładzie godzinà wylotu SZLAKIEM DYSKOTEK SAMOLOTEM (BUL005F) osoba dorosła (HB) osoba dorosła (ALL INCL. LIGHT) miejsce wylotu J (11) Warszawa K (11) Katowice L (10) Warszawa Ł (10) Katowice Na yczenie: trzecia osoba w pokoju 2 osobowym zni ka 100 zł, pokoje 1 os na zapytanie, za dopłatà. Âwiadczenia zawarte w cenie: 9 noclegów w pokoju 2 osobowym, wy ywienie wg wybranego wariantu, 9 wejêciówek do dyskotek w Złotych Piaskach, przejazd komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda), opieka polskiego rezydenta na miejscu, ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Uczestnictwa), opłata klimatyczna. Doba hote - lo wa: godz / Rozkład jazdy str. 26 Âwiadczenia zawarte w cenie: 10 lub 11 noclegów w pokoju 2 os. (w zale noêci od wybranego terminu), wy ywienie wg wybranego wariantu, 9 wejêciówek do dyskotek w Złotych Piaskach, przelot samolotem wg rozkładu, opłaty lotniskowe, transfer z/do hotelu, ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg warunków uczestnictwa), opieka polskiego rezydenta, opłata klimatyczna. Doba hotelowa: godz /

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni KOMFORTOWYM AUTOKAREM od 1020 PLN cena po rabacie promocyjnym WENECJA - REJS GONDOLAMI PO CANALE GRANDE RZYM - POT GA IMPERIUM WATYKAN - AUDIENCJA PAPIESKA FLORENCJA - STOLICA TOSKANII,

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Spełniamy marzenia! LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Dziecko już od 690 PLN* Polska ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30 ... ŁĄCZNA CENA ZA OSOBY... Biuro Podróży TRAVELS tel. 81/ 532 39 53, fax. 81/ 532 39 51 Al. Tysiąclecia 3, 20-121 Lublin Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Usł. Cena Sultan Beach Back View DB1 1349.00 PLN

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 Oferta 1 Teneryfa Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 2799 PLN 5598 PLN* * Brak dokładnych informacji o cenie całkowitej Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Teneryfa dnia: 07.12.2012 godz. 11:00-15:50

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl

SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl LATO 2013 SPIS TREŚCI: MORZE Międzyzdroje - Stilo 3 Mrzeżyno - Piramida 4 Łeba - Słoneczko 5 Jastrzębia Góra - Vis 6 MAZURY Pisz Camp Pisz 7 Kulka 8-9 GÓRY KLUSZKOWCE - U Benedykta 10 TRESNA - Odys 11

Bardziej szczegółowo

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz ZWIEDZANIE Szanowni I Państwo, WYPOCZYNEK Agencja Podróży i Turystyki "Holidays" została założona w czerwcu 1991 roku. Od 1992 roku jesteśmy członkiem

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06. Oferta 1 Lesbos Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.2015 1240 PLN Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Lesbos dnia: 06.06.2015 Powrót: Wylot z: Lesbos do Warszawa dnia: 13.06.2015 Zakwaterowanie: Studio

Bardziej szczegółowo

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 178 CYPR CYPR MORZE ŚRÓDZIEMNE Skała Afrodyty Polis Latchi Klasztor Neophytos Coral Bay Paphos Limassol Petra tou Zamek Romion Kolossi G ó r y CYPR T r o o d o s Larnaca Alaminos Protaras Ayia Napa Stała

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 Spis treści Teneryfa Hotel Noelia Sur Hotel Gran Tinerfe Hotel Jardin Tropical Hotel Isla Bonita Hotel Grand Anthelia

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie 20 lat pracujemy dla Was! Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie 2014/15 SYLWESTER ZIMA sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie Praga Wiedeń Budapeszt Berlin Paryż Wilno Lwów Rzym

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013 Oferta 1 Aladdin Beach 28.12.2012 2498 PLN 4996 * Cena całkowita: Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Podróż tam: Wylot z: Warszawa do dnia: 28.12.2012 godz. 05:00-10:35

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 30.12.2013-2.01.2014

TERMIN: 30.12.2013-2.01.2014 CZECHY Praga Hotel *** CZECHY ZŁOTA PRAGA PRAGA stolica Czech. Nazwa została pochodzi od słowa czeskiego práh oznaczające próg domu (związane jest z legendą o Libuszy) ale także próg na rzece. Położona

Bardziej szczegółowo

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem, ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Informator Turystyczny

Informator Turystyczny Noclegi Informator Turystyczny T rzygwiazdkowy hotel Cesarskie Ogrody to zabytkowy 100 letni budynek, położony w dzielnicy uzdrowiskowej w Świnoujściu, otoczony własnym parkiem, w odległości około 600

Bardziej szczegółowo

USA ALASKA KANADA HAWAJE 2012/2013 ZWIEDZAJ Z NAMI AMERYKĘ SAMOLOTEM AUTOKAREM SAMOCHODEM ISSN 1429-3145. 42 639 80 47; fax 42 639 80 48

USA ALASKA KANADA HAWAJE 2012/2013 ZWIEDZAJ Z NAMI AMERYKĘ SAMOLOTEM AUTOKAREM SAMOCHODEM ISSN 1429-3145. 42 639 80 47; fax 42 639 80 48 KANADA USA ALASKA HAWAJE 2012/2013 ISSN 1429-3145 NAJWIĘKSZA OFERTA NA ORYNKU POLSKIM ZWIEDZAJ Z NAMI AMERYKĘ SAMOLOTEM AUTOKAREM SAMOCHODEM 42 639 80 47; fax 42 639 80 48 AMERYKA PÓŁNOCNA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH WYBIERAJ W PRZYWILEJACH SPIS TREŚCI WSTĘP............................................................................................ 3 WYPOCZYNEK I ROZRYWKA........................................................................

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY STYCZEŃ LUTY 6 0 7 4 5 7 8 0 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 0 7 4 MARZEC 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 5 6 7 8 KWIECIEŃ MAJ 7 8 4 5 8 6 0 4 5 6 0 7 8 0 4 5 6 7 5 6 6 0 7 7 4 8 8 5

Bardziej szczegółowo

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA ISSN 1429-3145 Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA Z A P R A S Z A Kim jesteśmy? Jesteśmy jednym z wiodących, Polskich touroperatorów, którzy spełniają najbardziej egzotyczne marzenia Klientów.

Bardziej szczegółowo

Rewita WDW Jurata / Hel. Rewita WDW Unieście. Rewita WDW Międzyzdroje. Rewita WDW Waplewo. Rewita WDW Pieczyska. Rewita WDW Łochowice

Rewita WDW Jurata / Hel. Rewita WDW Unieście. Rewita WDW Międzyzdroje. Rewita WDW Waplewo. Rewita WDW Pieczyska. Rewita WDW Łochowice Rewita WDW Sopot CENNIK HOTELOWY CENNIK WCZASOWY Rewita WDW Jurata CENNIK HOTELOWY / WCZASOWY JANTAR / DELFIN CENNIK WCZASOWY CZAJKA CENNIK HOTELOWY / WCZASOWY ALBATROS CENNIK WCZASOWY KORMORAN Rewita

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja. Informacje ogólne

Krótka informacja. Informacje ogólne CHORWACJA Istria Stolica: Zagrzeb Powierzchnia: 56 610 km² Ludność: 4 437,4 tys. Waluta: kuna chorwacka (HRK), 1 kuna = 100 lipa Napięcie: 230 V Język: chorwacki Wiza: wiza nie jest wymagana Krótka informacja

Bardziej szczegółowo

USA i Kanada WYCIECZKI I WYPOCZYNEK ZAPLANUJ Z NAMI ZWIEDZANIE AMERYKI PŁN.

USA i Kanada WYCIECZKI I WYPOCZYNEK ZAPLANUJ Z NAMI ZWIEDZANIE AMERYKI PŁN. WYCIECZKI I WYPOCZYNEK 15 16 USA i Kanada ISSN 1429-3145 ZAPLANUJ Z NAMI ZWIEDZANIE AMERYKI PŁN. Accredited Agent www.konsorcjum.com.pl www.rezerwujwakacje.com.pl 2015 Trade & Travel Company www.rezerwujwakacje.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z )

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z ) Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik obsugi turystycznej Symbol cyfrowy zawodu: 341[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[05]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu

HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu Miejscowa kategoria: 3 gwiazdki Położenie: we wschodniej części wyspy,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 ciuszki 5E Oferta 1 Aquis Marine Resort Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 1709 PLN 3418 PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Podróż tam: Wylot z: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo