SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA Hotel Castello** (Bar Šušanj) 4-5 GRECJA Kalimera Grecjo! 6-7 Delfy, Mykeny, Epidauros, Korynt, Ateny, Riwiera Olimpijska WŁOCHY Wakacyjna oaza (Lido di Jesolo) 8 Zwiedzaj i wypoczywaj! Pod niebem Italii 9 Bibione/Caorle, Padwa, Wenecja, Werona, Jezioro Garda, Portogruaro, Wakacyjny raj (Bibione) Wakacyjna sielanka (Caorle) BUŁGARIA Hotel Pliska*** (Złote Piaski) Hotel Silver*** (Złote Piaski) Hotel Diana** (Złote Piaski) Hotel Temida** (Złote Piaski) Domki kempingowe Biała (Biała) Baw si i wypoczywaj! Szlakiem dyskotek 18 HISZPANIA Hotel Costa Brava** (Blanes) Hiszpaƒskie rytmy 19 DŁUGIE WEEKENDY oferta specjalna Chorwacja, Grecja, Bułgaria, Włochy, Czechy SAMOLOTEM BUŁGARIA Hotel Diana** (Złote Piaski) Hotel Temida** (Złote Piaski) Hotel Pliska*** (Złote Piaski) Hotel Silver*** (Złote Piaski) Baw si i wypoczywaj! Szlakiem dyskotek 18 IZRAEL Odkrywamy Izrael 22 TO NALE Y WIEDZIEå, WARUNKI UCZESTNICTWA ROZKŁADY JAZDY AUTOKARÓW 26 OBJAÂNIENIA SPOTKAJMY SI ON LINE Zapraszamy na To prosty sposób na znalezienie oferty wyjazdowej bez wychodzenia z domu szcze gó o - we opisy, dodatkowe zdj cia aktualne ceny prosta wyszukiwarka informacje o dost pnoêci miejsc sta y dost p do nowoêci i ofert specjalnych bezpieczne p atnoêci kartà kredytowà lub przelewem du o informacji praktycznych dodatkowe atrakcyjne propozycje spoza katalogu. Aby sprawdziç cen interesujàcej Paƒstwa oferty nale y wpisaç w wyszukiwarce kod znajdujàcy si w opisie ka dego obiektu lub jego nazw. JeÊli jednak potrzebujecie Paƒstwo pomocy zadzwoƒcie na nr , lub skontaktujcie si z konsultantem wczasowym poprzez komunikator dost pny na naszej stronie Zapraszamy tak e do naszych biur agencyjnych na terenie ca ej Polski. autokarem samolotem basen kàpielowy klimatyzacja (płata lub bezpłatna) serwis pla owy parasol + 2 le aki telewizor BB HB FB ALL Êniadanie Êniadanie, kolacja Êniadanie, obiad, kolacja wy ywienie all inclusive tj. pełne wy ywienie, dodatkowo np. napoje, przekàski, desery gratis (wg opisu w ofercie) członek Polskiej Izby Turystyki członek Amerykaƒskiego Stowarzyszenia Biur Podró y ASTA w przypadku braku oficjalnej kategorii, podajemy odpowiednik standardu obiektu i infrastruktury wg nieoficjalnej oceny naszego lokalnego partnera w skali od 1 do 5 słoneczek: skromny, praktycznie urzàdzony, o standardzie turystycznym dobry, Êredniej klasy bardzo dobry, Êredniej klasy obiekt najwy ej oceniony pod wzgl dem infrastruktury lub wyposa enia PRZYDATNE LINKI EPT: Wczasy autokarowe: Wczasy lotnicze: Wycieczki objazdowe: Oferty dla grup: Kolonie, obozy, wycieczki młodzie owe: Warunki Uczestnictwa: Warunki ubezpieczenia: Wycieczki fakultatywne: Katalogi on line: Zaplanuj podró, sprawdê aktualnà pogod : (na dole strony) Rozkłady jazdy autokarów i samolotów: Informacje dla posiadaczy karty EURO<26: 1

4 CHORWACJA AUTOKAREM ZADAR ZAGRZEB Orebiç to malownicza miejscowoêç przepi knie poło ona w Dalmacji, w południowo zachodniej cz Êci pół wyspu Pelješac, u stóp góry Âv. Ilija. Lokalizacja miasteczka poêród figowych i cytrusowych drzew, gajów oliwnych, malowniczych zatoczek, a tak e wyjàtkowo ładnych wirowych pla powoduje, e urzeka ono turystów swoim niezwykłym pi knem. Góry i morze tworzà harmonijnà i przepi knà całoêç. To idealne miejsce dla eglarzy oraz amatorów windsurfingu (znakomita "ró a wiatrów"). Orebiç oferuje swoim goêciom wypo yczalnie łódek, kajaków, rowerów, nauk eglowania i nurkowania. Latem odbywajà si tutaj imprezy folklorystyczne i wieczory dalmatyƒskie. Dodatkowà atrakcjà jest dogodne połàczenie promowe z wyspà Korçula, gdzie urodził si Marco Polo, a tak e bliskoêç Dubrownika czy Medjugorje. Perna le y w granicach administracyjnych Orebiça, ok 4 km od Starego Miasta Orebiç. Znajduje si tu kompleks wakacyjny Komodor poło ony w spokojnym miejscu, przy pla y, wêród zieleni, z malowniczym widokiem na wysp Korçula, na którà osoby spragnione rozrywki i ycia nocnego mogà za niewielkà opłatà przepłynàç spod Komodora wodnà taksówkà. OREBIĆ DUBROWNIK OREBIå PERNA DALMACJA Kompleks wakacyjny Komodor CHO9000 Zakwaterowanie: kompleks wakacyjny o standar - dzie turystycznym, otoczony zielenià, usytuowany w spokojnej okolicy, nad samym morzem, w miejscowoêci Orebiç Perna, na malowniczym półwy spie Pelješac. W kompleksie: restauracja, bar, tawe rna, sala TV, sklepiki, parking, grill bar na pla y z mu zykà na ywo w sezonie letnim, boisko do siatkówki pla owej, koszykówki. W odległoêci ok. 900 m od kompleksu znajduje si tradycyjna chorwacka Konoba Zamosce restauracja specjalizujàca si w potrawach z grilla, rybach i owocach morza. Malo wnicza lokalizacja kompleksu, ładne pla e, blis - koêç krystalicznie czystego morza zach cajà do przyjazdu tutaj turystów szukajàcych udanego wy - poczynku na łonie natury. Pla a: własna, ok m od kompleksu, wi ro - wa, z fragmentami betonowych podestów, cz Êcio - wo trawiasta, o długoêci ok. 700 m. W odległoêci ok. 1,5 km od kompleksu znajduje si równie rzadko spotykana na chorwackim wybrze u pla a pia sz - czysta. Pokoje: dwu- i trzyosobowe z odnowionà łazienkà. Skromnie, lecz praktycznie, funkcjonalnie urzàdzone. Na yczenie (na zapytanie, za dopłatà) pokoje o podwy szonym standardzie (nowsze meble i wykładzina). Wy ywienie: HB Êniadanie w formie bufetu, obia - dokolacja serwowana dwa zestawy do wy bo ru (ka dy zestaw składa si z zupy lub przystawki, dania głównego, bufetu sałatkowego, deseru). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w pokoju 2 lub 3 osobowym 9 Êniadaƒ i 9 obiadokolacji przejazd autokarem (toaleta, barek, klima tyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) opieka polskiego rezyde nta na miejscu ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg Warunków Uczestnictwa). Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do DUBROWNIK 12 DNI KOMODOR (CHO9000) osoba w pok. 2 osobowym (HB) osoba w pok. 3 osobowym (HB) A B C D E F G H * I J K L *długie weekendy Oferta rodzinna (2 os. dorosłe + dzieci 2-12 lat): 2+1 (typ DBL+1) opłata stała za 650 zł 2+2 dzieci (typ TPL+1): pierwsze pełnopłatne, drugie na wspólnym spaniu opłata stała 650 zł. Obowiàzkowa opłata przy rezerwacji: opłata klimatyczna 30 zł/os./turnus ( do 12 lat gratis). Na yczenie (na zapytanie): pokój o podwy szonym standardzie dopłata 300 zł/os., pokój 1 os. dopłata 300 zł. Program imprezy, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta tywnych na pod kodem imprezy. Rozkład jazdy str. 26. FIRST MINUTE Zni ka 100 zł/za os. pełnopłatnà oraz gwa ran - cja niezmiennoêci ceny przy wpłacie 100% przy rezerwacji (dotyczy terminów od C do I) Zni ka 50 zł/za os. pełnopłatnà przy wpłacie zaliczki min. 30% przy rezerwacji (dot. terminów od B do J) Opłata klima - ty czna w ramach oferty first minute gratis. W/w oferta first minute obowiàzuje do lub do wyczerpania promocyjnej puli miejsc. Zni ki kwotowe nie sumujà si.

5 ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J OREBIČ OREBIČ KORČULA OFERTA SPECJALNA! W SŁO CU DALMACJI ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ CHO9000A Zapraszamy na wypoczynek w kompleksie wakacyjnym Komodor ze zwie dzaniem najatrakcyjniejszych miejsc w regionie. W programie zwie - dzania: DUBROWNIK MEDJUGORJE, MOSTAR, WODO SPA DY KRAVICE PÓŁWYSEP PELJEŠAC Lovište i Nakovana. Ceny, terminy i szczegóły oferty na (kod CHO9000A) TROGIR 3

6 CZARNOGÓRA CHORWACJA AUTOKAREM BOŚNIA I HERCEGOWINA CZARNOGÓRA PODGORICA BAR BAR to znany kurort wakacyjny, usytuowany w południowo-zachodniej cz Êci Czarnogóry, nad Morzem Adriatyckim. Malownicze poło enie, fantazyjnie postrz piona linia brzegowa, góry, które prawie wchodzà do morza, ciekawa Êródziemnomorska roêlinnoêç, a tak e piaszczyste i wirowo- kamieniste pla e przyciàgajà w ten rejon rzesze turystów z całego Êwiata. ŠUŠANJ to niewielka miejscowoêç graniczàca z Barem. Idealne poło enie hotelu wzgl dem centrum Baru ułatwia zwiedzanie w trakcie pobytu najwa niejszych zabytków miasta, m.in. pozostałoêci twierdzy z VIII wieku, pałaców i Êwiàtyƒ oraz skorzystanie z wszelkich mo liwoêci rozrywki i aktywnego wypoczynku jakie oferuje to miasto. Zaledwie ok. 6 km od hotelu znajduje si Stary Bar, jedna z najstarszych osad obronnych na południowo-wschodnim wybrze u Morza Adriatyckiego. Stare drzewo oliwne w Mirovica, w dolnej cz Êci tego staro ytnego miasta, istnieje od ponad 2000 lat. Bar jest idealnà bazà wypadowà na wycieczki fakultatywne do Dubrownika, nad Jezioro Szkoderskie, do miasta Szkoder, na wycieczk objazdowà Montenegro Tour oraz na rafting po rzece Tara. BAR ŠUŠANJ Hotel Castello** Opis: usytu o wany w spokojnej okolicy, w nie - wiel kiej odległoêci od pla y, ok. 400 m od centrum Baru. Jest idealnym miej scem zarówno dla osób lubiàcych cisz, jak i dla osób ceniàcych mo liwoêç rozrywki. W ho telu: recepcja, re sta uracja, kawiarnia, bar, sala konferencyjna, sauna, salka gimnastyczna, gabinet ma sa - u, bezpłatny internet Wi-Fi w hote lo wym ba - rze. Hotel został wyremontowany w 2011 roku i ze wzgl du na swój standard ubiega si o nadanie trzygwiazdkowej kategoryzacji. Pla a: najbli sza ok. 300 m, wirowa, serwis pla owy na yczenie (odpłatnie). Ok. 400 m od hotelu pla e City Beach i Šušanj Beach CGA9000 z cz Êcià piaszczystà (z serwisem pla owym) oraz wirowo-kamienistà, łagodnie schodzàcà do morza. Na pla y mieêci si kilka barów, re - sta uracji, kàcik dla dzieci, boiska sportowe. Koszt serwisu pla owego (2 krzesła pla owe + parasol) ok. 3-4 euro/1 ser wis/1 dzieƒ (pła tne na miejscu). Pokoje: dwu- i trzyosobowe z łazienkà, TV SAT, telefonem. Wy ywienie HB: Êniadanie: w formie bufetu, obia do kolacja serwowana: pierwsze danie zupa, drugie danie do wyboru np. mi sne, rybne lub makarony, sałatka, deser. Âwiadczenia zawarte w cenie: 9 noclegów w pokoju 2 lub 3 os., 9 Êniadaƒ i 9 obiadokolacji, przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda), opieka polskiego rezydenta na miejscu, ube zpie czenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Wa runków Uczestnictwa). Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/9.00. Na yczenie (płatne przy rezerwacji): pokój z balkonem dopłata 60 zł/os., pokój 1 os. dopłata 500 zł. Oferta rodzinna (os. dorosłe + dzieci 2-12 lat w pokoju dwu lub trzyosobowym): na wspólnym spaniu opłata stała 1140 zł (terminy A, B, J 1100 zł), na łó ku podstawowym opłata stała 1290 zł (terminy A, B, J 1250 zł). IloÊç pokoi ograniczona. Pro gram imprezy, szczegółowe opisy, ceny wycieczek fa kul tatywnych m.in. do Dubrownika, Jeziora Szko der skiego, Szkoderu, Montenegro Tour, rafting na rzece Tara na pol. com.pl pod kodem imprezy. Rozkład jazdy str DNI Termin imprezy CASTELLO (CGA9000) osoba w pok. 2 osobowym (HB) osoba w pok. 3 osobowym (HB) A B C D E F G * H I J *oznacza długie weekendy

7 TARA BAR BAR ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J CRNOJEVICA ULCINJ OFERTA SPECJALNA CZAS DO BARU ZWIEDZAJ I WYPOCZYWAJ CGA9000A Zapraszamy na wypoczynek w hotelu Castello** wraz ze zwiedzaniem najatrakcyjniejszych miejsc w okolicy. W programie zwiedzania: Kotor, Budva, Sveti Stefan, Stary Bar, Jezioro Szkoderskie, Ulcinj. Ceny i szczegóły oferty na kod CGA9000A 5

8 GRECJA AUTOKAREM Zapraszamy Paƒstwa do podró y po Grecji, kraju uznawanego za kolebk cywilizacji Êródziemnomorskiej, miejsce narodzin demokracji, filozofii, sportu, polityki i dramatu. O Grecji mo na Êmiało powiedzieç, e jest krajem kontrastów. I nie chodzi nam tutaj tylko o walory przyrodnicze stykajàce si ze sobà morze oraz góry. Grecja to przede wszystkim kraj wspaniałej kultury oraz obyczajów, z którymi spotkacie si Paƒstwo na ka dym kroku. Zapraszamy zatem do pachnàcego bazylià kraju gajów oliwnych, gdzie do dnia dzisiejszego ycie Greków płynie w tempie siga siga, co znaczy ( spokojnie - spokojnie ). Tutaj ka dy znajdzie coê dla siebie - interesujàce zabytki, tawerny, restauracje, dyskoteki, liczne oêrodki sportowe, wypo yczalnie sprz tu wodnego i pi kne pla e. Grecja to zachwycajàcy kraj! Zakwaterowanie: hotele **/*** zgodnie z programem. Pokoje: 2 osobowe z łazienkà. Wy ywienie: HB Êniadania, obiadokolacje (napoje na yczenie płatne na miejscu). GRE DNI PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga zbiórka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przyjazd do Grecji w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu w okolicach Riwiery Olimpijskiej, wypoczynek po podró y, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIE : Êniadanie, przejazd do Delf. Delfy: w czasach staro ytnej Grecji uwa ane za Êrodek ziemi. To tutaj znajdowała si słynna wyrocznia Pytia, do której przybywano z najbardziej odległych zakàtków Grecji. Ciekawymi miejscami w Delfach sà m.in. cz Êciowo zachowany teatr, stadion i miejscowe muzeum. Po zwiedzaniu przejazd do Myken. Mykeny: staro ytne miasto greckie w północno-wschodniej cz Êci Półwyspu Peloponeskiego. Tutaj podziwiaç mo na m.in.: twierdz mykeƒskà ze słynnà Lwià Bramà, skarbiec Arteusa, Pałac Agamemnona, malownicze mury obronne. Po zwiedzaniu Myken przejazd na zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 4 DZIE : Êniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Epidauros. Epidauros: słynie głównie ze swego wspaniałego amfiteatru, który jest najlepiej zachowanym rzymskim amfiteatrem w całej Grecji. W staro ytnoêci tutejsze sanktuarium było wa nym oêrodkiem terapeutycznym i religijnym, poêwi conym Asklepiosowi, bogu sztuki lekarskiej. Nast pnie przejazd przez Korynt do Aten. Korynt: Miasto poło one na Peloponezie i jedno z najwa niejszych oêrodków kultury i sztuki greckiej. Do najwi kszych atrakcji nale à: dorycka Âwiàtynia Appolina, rzymska fontanna Pejrene oraz Bema mównica, z której nauczał Êw. Paweł. Po zwiedzaniu przejazd do Aten. Zwiedzanie miasta z miejscowym przewodnikiem. Ateny: stolica i najwi ksze miasto Grecji zało one około 1130 r. p.n.e i b dàce oêrodkiem kultu bogini Ateny. Miejsce pełne najsłynniejszych staro ytnych zabytków takich jak: Akropol, Agora, Wie a Wiatrów. Przejazd na obiadokolacj i nocleg w hotelu. 5 DZIE : Êniadanie, wyjazd w kierunku Riwiery Olimpijskiej. Przyjazd na Riwier Olimpijskà w godzinach wieczornych. Póêna obiadokolacja. Nocleg. Riwiera Olimpijska to popularny region wakacyjny nad Morzem Egejskim, z czystym, ciepłym morzem, u stóp boskiego Olimpu. Riwiera Olimpijska zasłyn ła nie tylko dzi ki pi knym pla om i morzu, ale tak e dzi ki miejscowoêciom turystycznym takim jak Makrygialos, Katerini-Paralia, Olimpic Beach, Nei Pori czy Leptokaria. Swojà nazw zawdzi cza usytuowaniu w obr bie najwy szego pasma górskiego Grecji Olimpu. Bogowie wprawdzie si ju stàd wyprowadzili, ale piaszczyste pla e i czyste morze pozostało. Zostały tak e fascynujàce krajobrazy góry stykajàce si z morzem, tysiàce wysepek i wspaniałe zabytki staro ytnej Grecji. 6-9 DZIE : Êniadanie, wypoczynek, pla owanie, mo liwoêç skorzystania z wycieczek fakultatywnych do: Salonik, Wiszàcych Klasztorów, Olimpu itp. 10 DZIE : Êniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drog powrotnà do Polski. 11 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 1 nocleg w hotelu **/*** w okolicach Riwiery Olimpijskiej, 1 nocleg w hotelu **/*** na trasie do Aten, 1 nocleg w hotelu **/*** w okolicach Aten, 5 noclegów hotelu **/*** na Riwierze Olimpijskiej w pokojach 2 osobowych z mo liwoêcià dostawki, 8 Êniadaƒ i 8 obiadokolacji, przejazd nowoczesnym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda), opieka polskiego rezydenta na miejscu, ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Uczestnictwa). Na yczenie: serwis pla owy wynajem na miejscu wg lokalnego cennika. Rozkład jazdy str

9 F) RIWIERA OLIMPIJSKA A) DELFY B) MYKENY D) KORYNT E) ATENY C) EPIDAUROS KALIMERA GRECJO! (GRE0200) osoba w pok. 2 osobowym (HB) A B C D E F G * 1575 H * 1575 I J K L * długie weekendy. Zni ki: trzecia osoba lat 200 zł/tur nus, lat 150 zł/turnus, powy ej 14 lat 50 zł/turnus. Pokoje 1 os. na zapytanie. ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J 7

10 W OCHY AUTOKAREM 70 4 E55 SS13 SR14 SR11 A27 Werona, Jezioro Garda A57 A27 A4 E70 SS14 WENECJA E55 SS14 E70 SS14 Cavallino Punta Sabbioni E70 SS14 Bibione Caorle Lido di Altanea Porto Santa Margherita Duna Verde Eraclea Mare Lido di Jesolo E55 SS14 Portogruaro Lignano Aquileia Grado A4 LIDO DI JESOLO znany wakacyjny kurort usytuowany w odległoêci zaledwie ok. 30 km od Wenecji. Oferuje bardzo dobre warunki do aktywnego wypoczynku. W Lido di Jesolo mo ecie Paƒstwo zarówno zabawiç si w licznych dyskotekach, barach czy nocnych klubach, jak i wypoczàç na piaszczystych, dobrze zagospodarowanych pla ach oznaczonych Bł kitnà Flagà. Wielu turystów ch tnie odwiedza słynny park wodny Aqua landia (czynny zwykle od koƒca maja do połowy wrzeênia), zapewniajàcy wiele godzin dobrej zabawy. Znajdujàce si w pobli u pole golfowe czy tor kartingowy z pewnoêcià spełnià oczekiwania miłoêników sportu, a długi na 13 km reprezentacyjny deptak kusi wszystkich niezliczonà iloêcià sklepów, butików, kawiarni czy restauracji. Opis miejscowoêci Bibione i Caorle Lido Altanea - str LIDO DI JESOLO Hotel Firenze** ITA3000 Skromnie urzàdzony hotel, usytuowany w pobli u pasa u handlowego i pla y. Posiada bar, restauracj, wind. W pobli u sklepy, kawiarnie, restauracje. Pla a: ok. 50 m, piaszczysta, serwis pla owy w cenie (parasol + 2 le aki). Pokoje: łazienka, telefon. Mo liwoêç 1 lub 2 dostawek. Wy ywienie: Êniadania kontynentalne, wzmocnione, obiadokolacje kilka zesta wów do wyboru. Hotel Edera** 9 DNI Hotel o standardzie turystycznym, funkcjonalnie urzàdzony, usytuowany blisko pla y. W hotelu: recepcja, sala TV, restauracja, bar. Pla a: ok. 150 m, piaszczysta, serwis pla owy w cenie (parasol + 2 le aki). Pokoje: łazienka, telefon. Mo liwoêç 1 lub 2 dostawek. Wy ywienie: Êniadania kontynentalne, wzmocnione, obiadokolacje kilka zesta wów do wy boru. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w pokoju 2 osobowym w hotelu Firenze lub Edera 7 Ênia daƒ i 7 obiadokolacji przejazd auto ka rem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda) według rozkładu jazdy opie ka rezydenta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Wa run ków Ucze stni ctwa) serwis pla owy (parasol + 2 le aki). Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do Obligatoryjna opłata na miejscu: opłata klimatyczna o ile zostanie wprowadzona przez lokalne władze. O wyborze hotelu decyduje organizator. Program imprezy, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta tywnych m.in. do Wenecji, Werony, Padwy, Portogruaro, San Marino, winiarni Paladin itp. na pod kodem imprezy. 8 WAKACYJNA OAZA (ITA3000) A * B C D E F * G H osoba dorosła (HB) trzecia/czwarta osoba w pokoju 2-9 lat * oznacza długie weekendy; uwaga: rozkład jazdy str. 26. powy ej 9 lat I J K L Ł M N O P Q R

11 ITA5000 PROGRAM Pod niebem Italii zwiedzaj i wypoczywaj: BIBIONE/CAORLE WENECJA PADWA WERONA JEZIORO GARDA PORTOGRUARO 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy, przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apar ta mentów, nocleg. Ka dy apartament posiada łazienk i aneks kuchenny. Przy rezerwacji imprezy nale y wybraç typ apartamentu. Do wyboru: samodzielny apartament jednopokojowy (typ A), dwupokojowy (typ B), trzypokojowy (typ C) lub oferta ekonomiczna, na dokwaterowanie (typ E do dyspozycji sypialnia w trzypokojowym apartamencie, w drugiej sypialni mieszkajà inni turyêci, a pokój dzienny z aneksem kuchennym i łazienka do wspólnego u ytkowania). 3-8 DZIE : wypoczynek, pla owanie, relizacja programu: Wycieczka autokarowa do Padwy i Wenecji: Padwa wêród duchów wybitnych przodków, zwiedzanie m. in. bazyliki Êw. Antoniego, uniwersytetu, Starego Miasta; Wenecja przyjazd do portu, rejs statkiem/ tram wajem wodnym do Wenecji (płatny na miejscu), zwiedzanie najbardziej interesujàcych punktów zabytkowego miasta. Wycieczka autokarowa do Werony i nad Jezioro Garda: Werona zwiedzanie Areny (rzymskie go amfi te atru z I w n.e), balkonu Julii Capuletti znanego z dramatu Szekspira Romeo i Julia, gotyckiego zamku i gro bów Scaligierich rodu władajà cego Weronà w XIV w oraz Starego Miasta z pomnikiem Dantego; Jezioro Garda jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Euro - pie, poło one w pobli u Werony. Wycieczka autokarowa do zabytkowego miasta Portogruaro zwiedzanie Sta rówki z cie ka - wà architekturà, mo liwoêç zakupów. Transfer autokarem na Stare Miasto w Caorle z licznymi sklepikami, restauracjami, dyskotekami miejsce z prawdziwie włoskim klimatem (uwaga: transfer dotyczy tylko turystów za kwa terowanych w Caorle Lido Altanea, odbywa si raz w tygodniu). 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji włoskiej do godz , czas wolny, w godzi nach popołudniowo wieczornych (ok. godz ) wyjazd w drog po wro - tnà do kraju. 10 DZIE : przyjazd do Polski w godz. porannych (Katowice ok ). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w apartamencie z aneksem kuchennym i łazienkà wg wybranego wariantu przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed - stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy opieka polskiego rezydenta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłaty za energi elektrycznà, ciepłà i zimnà wod, gaz w apartamencie opieka li ce n cjo nowanego przewodnika w Wenecji (ok. 2 godz.) realizacja programu wg opisu. Poczàtek/koniec pobytu: od 17.00/do Cena nie zawiera: wy ywienia sprzàtania koƒcowego ka dy uczestnik zobowià zany jest do posprzàtania apartamentu we własnym zakresie lub zapłacenia w agencji włoskiej /apartament (aneks kuchenny nale y zawsze posprzàtaç samodzielnie) opłaty klimatycznej ewentualnych biletów wst pu do zwiedzanych obiektów. Obli gatoryjne opłaty na miejscu: kaucja 100 /apartament opłata za tram waj wo dny/ statek przy wycieczce do Wenecji ok. 15 /1 os. Nale y zabraç ze sobà bielizn poêcielowà, r czniki, Êrodki czystoêci. Na yczenie: (zgłoszenie przy rezerwacji): serwis pla owy (parasol + 2 le aki, płatne na miejscu): Bibione ok /1 tydz., Caorle Altanea ok. 50 /1 tydz. dodatkowe wycieczki fakultatywne szczegó ło we opisy i ceny wycieczek dost pne sà na ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J termin imprezy (ITA5000) BIBIONE/CAORLE LIDO ALTANEA POD NIEBEM ITALII (ITA5000) (nale y wybraç typ w zale noêci od iloêci zgłoszonych osób) C/6 C/5 C/4 E/3 B/3 E/2 A/2 dla 6 os. dla 5 os. dla 4 os. pół apart. pół apart. dla 3 os. dla 3 os. dla 2 os. dla 2 os * * oznacza długie weekendy; uwaga: rozkład jazdy str

12 WŁOCHY AUTOKAREM MiejscowoÊç: BIBIONE miasteczko wakacyjne ze wspaniałà, naturalnà, długà na ok. 8 km pla à. Poło one zaledwie 90 km od Wenecji, nad północnym Adriatykiem. Âwietne miejsce dla ludzi w ka dym wieku. Rodziny z dzieçmi doceniajà bardzo dobrà infrastru ktur miasta, łagodnie opadajàcy brzeg mo rza, pia sz - czystà pla o szerokoêci nawet do 300 m, bli skoêç sklepów, restauracji, pizzerii, lunaparku. Inni ch tnie korzystajà z li cz nych imprez kulturalnych, wypo yczalni sprz tów sporto wych, terenów rekreacyjnych, Êcie ek spa cerowych i rowe rowych i mnóstwa sezonowych atra kcji. Du ym plusem jest dogodne usytuowanie miasta, w re gionie Veneto, w którym ka dy znaj - dzie coê ciekawego do zobaczenia, odwiedzenia, poznania. Pla a: piaszczysta, wst p bezpłatny. ZAKWATEROWANIE: mieszkania wakacyjne (tzw. apartamenty) z aneksem kuchennym i łazienkà, usytuo wa - ne w Bibione od 50 do 1100 m od pla y (apartamenty usytu - owane powy ej 700 m od pla y posiadajà basen kàpielowy). ITA1000 WARIANTY ZAKWATEROWANIA: TYP A: jednopokojowy, samodzielny apartament dla 2 osób: pokój z 2 miejscami do spania i aneksem kuchennym, łazienka. TYP B: dwupokojowy, samodzielny apartament dla 3 osób: sypialnia 2 os., pokój dzienny z miejscem do spania i aneksem kuchennym, łazienka. TYP C: trzypokojowy, samodzielny apartament dla 4, 5, 6 lub 7 osób (w zale noêci od iloêci osób zgłoszonych przy rezerwacji): dwie sypialnie, wspólny, przejêciowy pokój dzienny z rozkładanym tapczanem i aneksem kuchennym, łazienka. TYP E: sypialnia 2 lub 3 osobowa w trzypokojowym apartamencie na dokwatero - wanie (tj. w drugiej sypialni mieszkajà inni turyêci, a pokój dzienny z aneksem kuchennym zawsze po zostaje wolny do wspólnego u ytkowania), wspólna łazienka. Aneks kuchenny znajdujàcy si w ka dym apartamencie posiada lodówk, ku - chen k gazowà lub elektrycznà, naczynia, sztuçce, garnki. Wi kszoêç apartamentów dysponuje bal konem lub tarasem. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w apartamencie z aneksem kuchennym i łazienkà przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy opieka polskiego rezydenta na miejscu ubezpieczenie KL, NNW, OC, baga u (wg Warunków Ucze stni ctwa) opłaty za energi elektrycznà, ciepłà i zimnà wod, gaz w apartamencie. 9 DNI CENA NIE ZAWIERA: wy ywienia, sprzàtania koƒcowego ka - dy uczestnik zobowiàzany jest do posprzàtania apartamentu we własnym zakresie lub zapłacenia w agencji 50 /apartament (aneks kuchenny nale y zawsze posprzàtaç samodzielnie), opłaty klimatycznej. Do zapłaty na miejscu obowiàzkowa kaucja 100 /apartament. Nale y zabraç ze sobà bielizn poêcielowà, r czniki, Êrodki czystoêci. Poczàtek/koniec pobytu: od 17.00/do szerszy wybór oferty autokarowej:

13 ITA2000 MiejscowoÊç: CAORLE LIDO ALTANEA ładna, nowo cze sna miejsco woêç powstała kilka lat temu na zielonym terenie przylegajà cym bezpoêrednio do Adriatyku, ok. 50 km od Wenecji, ok. 1,5 km od Porto S. Margherita i ok. 5 km od Starego Miasta w Caorle. Idealne miejsce za rów no na spo koj ne wakacje w ele gan ckich kompleksach wa kacyjnych jak i na wypady w po bliskà ciekawà okolic. Przy wjeêdzie do Lido Altanea znajduje si supermarket. W centralnej cz Êci galeria handlowa La Quercia, w któ rej mo na zrobiç zakupy, skorzystaç z kawiarni, restauracji lub punktu internetowego. W głównym sezonie letnim dodatkowà atrakcjà sà anima cje oraz bezpłatny, kolorowy mini-pociàg kursujàcy pomi dzy kompleksami apartamentów a pla à. Pla a: piaszczysta, wst p bezpłatny. ZAKWATEROWANIE: mieszkania wakacyj ne (tzw. apartamenty) z aneksem kuchennym i łazienkà, usy tuowane ok m od pla y. Wszy - stkie posiadajà klimatyzacj oraz basen kàpielowy (czynny od czerwca do połowy wrzeênia). NA YCZENIE: (zgłoszenie przy rezerwacji): serwis pla owy (parasol + 2 le aki): Bibione ok /1 tydz., Caorle Altanea ok. 50 /1 tydz. Program imprezy, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta - tywnych m.in. do Wenecji, Werony, Padwy, Portogruaro, San Marino, winiari Paladin itp. na pod kodem imprezy. termin imprezy BIBIONE Wakacyjny raj (kod ITA1000) CAORLE LIDO ALTANEA Wakacyjna sielanka (ITA2000) (nale y wybraç typ w zale noêci od iloêci zgłoszonych osób) C/6 C/5 C/4 E/3 B/3 E/2 A/2 dla 6 os. dla 5 os. dla 4 os. pół apart. dla 3 os. dla 3 os. pół apart. dla 2 os. dla 2 os * * *oznacza długie weekendy; uwaga: rozkład jazdy str

14 BUŁGARIA AUTOKAREM SOFIA ZŁOTE PIASKI WARNA BIAŁA OBZOR Złote Piaski to najpopularniejszy i najbardziej znany kurort wypoczynkowy w Bułgarii, t tniàcy yciem przez całà dob. Przyciàga zarówno amatorów zabaw jak i wodnego szaleƒstwa. Czajka dzielnica Złotych Piasków. Spokojniejsza, słynàca z pi knego morza o płytkim i równym dnie idealna dla rodzin z dzieçmi i nie tylko. Ni sze ceny w restauracjach i sklepikach przy jednoczesnej bliskoêci centrum Złotych Piasków sà głównym atutem tego miejsca. Biała niewielkie miasteczko, poło one mi dzy Warnà i Burgas, z ładnà pia - szczystà pla à. Idealne miejsce, aby wypoczywaç w spokoju, wêród przyrody. ZŁOTE PIASKI Hotel Pliska*** BUL006C 12 DNI Opis: dogodnie usytuowany w centralnej cz Êci kurortu, w pobli u licznych restauracji, dyskotek, sklepów. Szczególnie polecany dla osób ceniàcych aktywny wypoczynek. Do dyspozycji goêci: dwa baseny kàpielowe z ciepłà mineralnà wodà (35 C) odkryty z wydzielonà cz Êcià dla dzieci, le akami (iloêç ograniczona) i barem przy basenie oraz basen kryty, restauracja, kawiarnia, sala konferencyjna, recepcja z mo liwoêcià wynaj cia sejfu (odpłatnie), dyskoteka, sauna, jacuzzi, centrum masa u, pralnia chemiczna i prasowanie, plac zabaw dla dzieci, parking. Pla a: ok. 300 m, piaszczysta, serwis pla owy (na yczenie) odpłatnie. Pokoje: łazienka, klimatyzacja, TV kablowa, lodówka, balkon. Wy ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie ( ), obiad ( ), kolacja ( ) w formie bufetu, przekàska owoce, ciasteczka, kawa, herbata, soki ( ), popołudniowa przekàska m. in. lody, ciasteczka, pizza, kawa, herbata ( ). Napoje bezalkoholowe (soki, woda sodowa, woda mineralna) oraz lokalne napoje alkoholowe, piwo i wino w lobby barze ( ) i barze przy basenie. Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie, wy ywienie ALL INCLUSIVE, przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy, ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg warunków uczestnictwa), opieka polskiego rezydenta, opłata klimatyczna. Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do PLISKA (BUL006C) osoba dorosła (ALL INCL.) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat osoba powy ej 12 lat ** turnus i noclegów, pozostałe turnusy 9 noclegów; uwaga: rozkład jazdy str. 26. szerszy wybór oferty autokarowej: druga/czwarta osoba w pokoju 2-12 lat A ** B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T **

15 Hotel Silver*** Opis: poło ony w pi knym, du ym (ok. 4,5 tys. m2) parku z bogatà roêlinnoêcià, w pobli u przystanku autobusowego Journalist. W hotelu: basen kàpielowy z wydzielonà cz Êcià dla dzieci i le akami (iloêç ograniczona), bar przy basenie, restauracja z letnim tarasem, bar, sklepik, recepcja z mo liwoêcià wynaj cia sejfu (odpłatnie), gabinet fryzjerski i kosmetyczny, parking. Usytuowany w turystycznej dzielnicy Czajka. Pla a: ok. 500 m, piaszczysta, serwis pla owy (na yczenie) odpłatnie. Dwa razy dziennie organizowany jest bezpłatny transfer na pla. Pokoje: łazienka, telefon, TV-SAT, lodówka, BUL003C balkon. Klimatyzacja na yczenie (odpłatnie). Wy ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie ( ), obiad ( ), kolacja ( ) bufet, popołudniowa przekàska ciasteczka, lody ( ), lokalne napoje alkoholowe (brandy, wódka, gin, likiery, wino, piwo) i bezalkoholowe (soki, woda mineralna) w restauracji ( ) i barze przy basenie. Bułgarski wieczór (raz w tygodniu). Na yczenie mo liwoêç rezerwacji miejsc z wy ywieniem 2 x dziennie (HB). ZŁOTE PIASKI Âwiadczenia zawarte w cenie: zakwaterowanie, wy ywienie ALL INCLUSIVE, przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy,ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg warunków uczestnictwa), opieka polskiego rezydenta, opłata klimatyczna. Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do SILVER (BUL003C) osoba dorosła (ALL INCL.) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-14 lat osoba powy ej 14 lat druga/czwarta osoba w pokoju 2-14 lat A ** B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T ** ** turnus i noclegów, pozostałe 9 noclegów; uwaga: rozkład jazdy str. 26. Na yczenie (płatne przy rezerwacji): klimatyzacja 50 zł/pokój/turnus. FIRST MINUTE Zni ka 100 zł/za os. pełnopłatnà przy rezerwacji i wpłacie zaliczki min 50% lub zni ka 150 zł i gwarancja niezmiennoêci ceny przy jednorazowej wpłacie 100%. Zni ki obowiàzujà do lub do wyczerpania promocyjnej puli miejsc. Program wyjazdu do Hotelu Pliska i Silver, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta tywnych m.in. Bałczyk i Kaliakra, Warna z Del finarium, rejs aglowcem Kolumba, Stare Miasto Neseber, Jeep Safari, Ista m buł, Rumunia i Delta Dunaju, LeÊne Âwi to itp. na pod kodem imprez. 12 DNI AQUAPOLIS ZŁOTE PIASKI ZŁOTE PIASKI 13

16 BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI AUTOKAREM Hotel Diana** Opis: dogodnie usytuowany w samym centrum kurortu, skromnie urzàdzony. Dyspo nu je basenem kàpielowym, barem przy basenie, restauracjà, barem, recepcjà z mo liwo Êcià wynaj cia sejfu (odpłatnie) oraz parkin giem. BUL001C Pla a: ok. 450 m, piaszczysta, serwis pla o wy (na yczenie) odpłatnie. Pokoje: łazienka, balkon. Wy ywienie: HB Êniadanie i obiadokolacja bufet. DIANA (BUL001C) osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat osoba powy ej 12 lat druga osoba w pokoju 2-12 lat A ** B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T ** ** turnus i noclegów na miejscu, pozostałe turnusy 9 noclegów, ZŁOTE PIASKI Hotel Temida** Opis: usytuowany w du ym ogrodzie, w pobli u przystanku autobusowego Jour na list. W hotelu: basen kàpielowy z wydzielonà cz Êcià dla dzieci, restauracja z letnim tarasem, bar, salka konferencyjna, recepcja z mo liwoêcià wyna j cia sejfu (odpłatnie), łàcze internetowe (Wi-Fi), salka z automatami do gier, ma e boisko do koszykówki i piłki no nej, parking. Poło ony w BUL002C turystycznej dzielnicy Czajka. Pla a: ok. 300 m, piaszczysta, serwis pla owy (na yczenie) odpłatnie. Pokoje: łazienka, balkon, łàcze internetowe (Wi- Fi), TV-SAT, lodówka. Wy ywienie: HB Êniadanie i obiado ko lacja bufet. TEMIDA (BUL002C) osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat 14 szerszy wybór oferty autokarowej: osoba powy ej 12 lat druga osoba w pokoju 2-12 lat A ** B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T ** ** turnus i noclegów na miejscu, pozostałe turnusy 9 noclegów,

17 Kemping Biała BUL038C BIAŁA Opis: domki kempingowe i pawilony dogodnie usytuowane na terenie kompleksu hotelowego Jasmine. Posiadajà skromny, turystyczny standard, pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkà i własnym lub wspólnym tarasem. Do dyspozycji ogólnodost pna kuchnia, wspólna dla wszystkich dom - ków/pawilonów. Wszyscy goêcie mogà korzystaç z całej infrastruktury hotelu Jasmine, w tym bez - pła tnie z basenu kàpielowego, placu zabaw dla dzieci oraz boiska. Tu obok znajduje si niewielki, ogrodzony kemping, z całodobowà ochro nà (ok. BIAŁA (BUL038C) osoba dorosła w pokoju 2, 3 lub 4 os m od hotelu Jasmine) oferta kod BUL039B. Pla a: ok. 150 m, piaszczysta, serwis pla owy (na yczenie) odpłatnie. Wy ywienie: we własnym zakresie. Na yczenie (wymagane zgłoszenie przy rezerwacji, opłata na miejscu) mo liwoêç zakupienia Êniadaƒ i obiadokolacji w restauracji hotelu Jasmine w bardzo korzystnych cenach: Êniadanie 1,5 EUR/1 os./1 dzieƒ, obiadokolacja 2,5 EUR/1 os./1 dzieƒ (dzieci 2-12 lat zni ka 50 % na wy ywienie). trzecia/czwarta osoba w pokoju 6-12 lat druga osoba w pokoju 2-12 lat A ** B C D E F G H I J K L ** turnus noclegów na miejscu, pozostałe turnusy 9 noclegów, 2-6 lat bez własnego łó ka opłata stała 699 zł/turnus. DIANA, TEMIDA, BIAŁA Âwiadczenia zawarte w cenie: 9 noclegów w wybranym obiekcie, przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda), ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg warunków uczestnictwa), opieka polskiego rezydenta, opłata klimatyczna, poêciel. Ceny hoteli Diana i Temida zawierajà wy ywienie HB 9 Êniadaƒ i 9 obiadokolacji. W miejscowoêci Biała rezydent pełni dy ury w lipcu/sierpniu. Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do Program imprezy, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta tywnych m.in. Bałczyk i Kaliakra, Warna z Del finarium, rejs aglowcem Kolumba, Stare Miasto Neseber, Jeep Safari, Ista m buł, Rumunia i Delta Dunaju, LeÊne Âwi to itp. na pod kodem imprezy. Uwaga: rozkład jazdy str. 26. FIRST MINUTE DIANA, TEMIDA Zni ka 100 zł/za os. pełnopłatnà przy rezerwacji i wpłacie zaliczki min 50% lub zni ka 150 zł i gwarancja niezmiennoêci ceny przy jednorazowej wpłacie 100%. BIAŁA Zni ka 50 zł/za os. pełnopłatnà przy rezerwacji i wpłacie zaliczki min 50% lub zni ka 100 zł i gwarancja niezmiennoêci ceny przy jednorazowej wpłacie 100%. Zni ki obowiàzujà do lub do wyczerpania promocyjnej puli miejsc. fot. miejscowoêci 12 DNI 15

18 BUŁGARIA SAMOLOTEM ZŁOTE PIASKI Hotel Diana** Opis: dogodnie usytuowany w samym centrum kurortu, skromnie urzàdzony. Dyspo nu je basenem kàpielowym, barem przy basenie, restauracjà, barem, recepcjà z mo liwo Êcià wynaj cia sejfu (odpłatnie) oraz parkin - giem. BUL001D Pla a: ok. 450 m, piaszczysta. Pokoje: łazienka, balkon. Wy ywienie: HB Êniadanie i obiadokolacja bufet. DIANA (BUL001D) osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat osoba powy ej 12 lat druga osoba w pokoju 2-12 lat wylot z A Warszawa 11 B Katowice 11 C Warszawa 10 D Katowice 10 E Warszawa 11 F Katowice 11 G Warszawa 10 I Katowice 10 J Warszawa 11 K Katowice 11 L Warszawa 10 Ł Katowice 10 iloêç dni Hotel Temida** Opis: usytuowany w du ym ogrodzie. W hotelu: basen kàpielowy z wydzielonà cz Êcià dla dzieci, restauracja, bar, recepcja (sejf odpłatnie), łàcze internetowe (Wi-Fi). Poło ony w dzielnicy Czajka. BUL002D Pla a: ok. 300 m, piaszczysta. Pokoje: łazienka, balkon, łàcze internetowe (Wi-Fi), TV-SAT, lodówka. Wy ywienie: HB Êniadanie i obiado ko lacja bufet. TEMIDA (BUL002D) osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat osoba powy ej 12 lat Na yczenie (na zapytanie): pokój 1 osobowy - dopłata 260 zł/turnus. druga osoba w pokoju 2-12 lat wylot z A Warszawa 11 B Katowice 11 C Warszawa 10 D Katowice 10 E Warszawa 11 F Katowice 11 G Warszawa 10 I Katowice 10 J Warszawa 11 K Katowice 11 L Warszawa 10 Ł Katowice 10 iloêç dni Âwiadczenia zawarte w cenie: 10 lub 11 noclegów w pokoju 2 os. (w zale noêci od wybranego terminu), wy ywienie wg opisu hotelu, przelot samolotem wg rozkładu, opłaty lotniskowe, transfer z/do hotelu, ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg warunków uczestnictwa), opieka polskiego rezydenta, opłata klimatyczna. Poczàtek/koniec pobytu: od 14.00/do Program imprezy, szczególowe opisy, ceny wycieczek fakulta tywnych m.in. Bałczyk i Kaliakra, Warna z Del finarium, rejs aglowcem Kolumba, Stare Miasto Neseber, Jeep Safari, Ista m buł, Rumunia i Delta Dunaju, LeÊne Âwi to itp. na pod kodem imprezy. 16 szerszy wybór oferty autokarowej:

19 Hotel Pliska*** BUL006D ZŁOTE PIASKI 10/11 DNI Opis: w centralnej cz Êci kurortu, w pobli u licznych restauracji, dyskotek, sklepów. Dwa baseny kàpielowe z ciepłà mineralnà wodà odkryty z barem i kryty, restauracja, recepcja (sejf odpłatnie), dyskoteka, sauna, jacuzzi, plac zabaw. Pla a: ok. 300 m, piaszczysta. PLISKA (BUL006D) osoba dorosła (ALL INCL.) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-12 lat Pokoje: łazienka, klimatyzacja, TV kablowa, lodówka, balkon. Wy ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie, obiad, kolacja bufet, popołudniowa prze kàska, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w lobby barze ( ) i barze przy basenie. osoba powy ej 12 lat druga/czwarta os. w pokoju 2-12 lat wylot z A Warszawa 11 B Katowice 11 C Warszawa 10 D Katowice 10 E Warszawa 11 F Katowice 11 G Warszawa 10 I Katowice 10 J Warszawa 11 K Katowice 11 L Warszawa 10 Ł Katowice 10 Hotel Silver*** Opis: poło ony w pi knym, du ym parku. W hotelu: basen kàpielowy, bar przy basenie, restauracja, bar, recepcja (sejf odpłatnie). W turystycznej dzielnicy Czajka. Pla a: ok. 500 m, piaszczysta (2 x dziennie bezpłatny transfer na pla ). SILVER (BUL003D) osoba dorosła (ALL INCL.) trzecia osoba w pokoju (przy 2 os. pełnopłatnych) 2-14 lat BUL003D iloêç dni Pokoje: łazienka, telefon, TV-SAT, lodówka, balkon. Wy ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie, obiad, kolacja bufet, popołudniowa przekàska, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w restauracji i barze przy basenie. Bułgarski wieczór (raz w tygodniu). osoba powy ej 14 lat druga/czwarta os. w pokoju 2-14 lat wylot z A Warszawa 11 B Katowice 11 C Warszawa 10 D Katowice 10 E Warszawa 11 F Katowice 11 G Warszawa 10 I Katowice 10 J Warszawa 11 K Katowice 11 L Warszawa 10 Ł Katowice 10 Na yczenie (płatne przy rezerwacji): klimatyzacja w pokoju 65 zł/pokój/turnus. iloêç dni ROZKŁAD (kod BUL001D, BUL002D, BUL003D, BUL006D) Wylot z Polski: z Katowic o godz , z Warszawy o godz Przelot bułgarskimi liniami lotniczymi do Warny. Wylot z Warny w ostatnim dniu: do Katowic o godz , do Warszawy o godz UWAGA: godziny wylotu podawane sà zawsze według czasu lokalnego, mogà ulec zmianie odprawa na lotnisku odbywa si na 2 godziny przed podanà w rozkładzie godzinà wylotu do 2 lat (bez Êwiadczeƒ) opłata stała 100 zł/ pobyt. 17

20 BUŁGARIA AUTOKAREM/SAMOLOTEM SZLAKIEM DYSKOTEK Zakwaterowanie: Hotel Złoty Róg*** w miejscowoêci Złote Piaski, ok. 600 m od cen - trum ku ror tu, na wzniesieniu, wêród zieleni, ok. 500 m od pla y. W hotelu basen kàpie - lowy, restauracja, bar, recepcja (sejf odpłatnie), winda. Pokoje: łazienka, klimatyzacja, TV-SAT (polski program), telefon, lodówka, balkon. Wy ywienie: do wyboru: HB Êniadania i obiadokolacje (w terminie do datkowo lampka lokalnego wina lub piwa do obiadokolacji) lub ALL INCLUSIVE LIGHT Êniadanie, obiad, kolacja, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do obiadu i ko la cji (bez ograniczeƒ). Dojazd: do wyboru: komfortowym autokarem (kod BUL005E) lub bułgarskimi liniami lotniczymi (kod BUL005F). Uwaga: z oferty mogà skorzystaç jedynie osoby pełnoletnie w przypadku gdyby je dna z dyskotek była niedost pna z przyczyn niezale nych od organizatora, zostanie zaproponowana dyskoteka zast pcza w tej samej miejscowoêci. 12 DNI BUL005E PROGRAM 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga zbiórka odbywa si za wsze 30 minut wczeêniej. Przejazd przez Czechy/Słowacj, W gry, Rumuni, Bułgari. 2 DZIE : przyjazd do Bułgarii w godzinach rannych, zajmowanie pokoi hotelowych od godz , czas wolny, wyjêcie na dyskotek, nocleg DZIE : czas wolny na pla owanie i wypoczynek. Wieczorami codzien ne wyjêcie do jednej z najmodniejszych dyskotek kurortu m.in. Papaya, Astoria, Roxy Disco, Pr Club Admi ral, Malibu, Rus ska ya, Masai, Bonkers. Na yczenie, za dopłatà mo liwoêç skorzystania z wycieczek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miejscu), szcze góły i ceny wycieczek na 11 DZIE : opuszczenie pokoi (do godz ), czas wolny, wyjazd w drog powrotnà do kraju w godzinach południowych. 12 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Katowice ok ). SZLAKIEM DYSKOTEK AUTOKAREM (BUL005E) osoba dorosła (HB) osoba dorosła (ALL INCL. LIGHT) A B C D E Na yczenie: trzecia osoba w pokoju 2 osobowym zni ka 100 zł, pokoje 1 os na zapytanie, za dopłatà. 10/11 DNI BUL005F PROGRAM 1 DZIE : wylot z Polski zgodnie z rozkładem lotów: z Katowic o godz , z Warszawy o godz Przelot bułgarskimi liniami lotniczymi, transfer z lotniska w Warnie do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 2-9/10 DZIE : czas wolny na pla owanie i wypoczynek. Wieczorami co dzien ne wyjêcie do jednej z naj modniejszych dyskotek kurortu m. in. Papaya, Astoria, Roxy Disco, Pr Club Admiral, Malibu, Rus skaya, Masai, Bonkers. Na yczenie, za dopłatà mo liwoêç skorzystania z wycie czek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miejscu), szczegóły i ceny wycieczek na 10/11 DZIE : opuszczenie pokoi do godz , transfer na lotnisko, wylot z Warny: do Katowic o godz , do Warszawy o godz , przelot do Polski. UWAGA: godziny wylotu podawane sà zawsze według czasu lokalnego, mogà ulec zmianie odprawa na lotnisku odbywa si na 2 godziny przed podanà w rozkładzie godzinà wylotu SZLAKIEM DYSKOTEK SAMOLOTEM (BUL005F) osoba dorosła (HB) osoba dorosła (ALL INCL. LIGHT) miejsce wylotu J (11) Warszawa K (11) Katowice L (10) Warszawa Ł (10) Katowice Na yczenie: trzecia osoba w pokoju 2 osobowym zni ka 100 zł, pokoje 1 os na zapytanie, za dopłatà. Âwiadczenia zawarte w cenie: 9 noclegów w pokoju 2 osobowym, wy ywienie wg wybranego wariantu, 9 wejêciówek do dyskotek w Złotych Piaskach, przejazd komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda), opieka polskiego rezydenta na miejscu, ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Uczestnictwa), opłata klimatyczna. Doba hote - lo wa: godz / Rozkład jazdy str. 26 Âwiadczenia zawarte w cenie: 10 lub 11 noclegów w pokoju 2 os. (w zale noêci od wybranego terminu), wy ywienie wg wybranego wariantu, 9 wejêciówek do dyskotek w Złotych Piaskach, przelot samolotem wg rozkładu, opłaty lotniskowe, transfer z/do hotelu, ubezpieczenie KL, NNW, baga i OC (wg warunków uczestnictwa), opieka polskiego rezydenta, opłata klimatyczna. Doba hotelowa: godz /

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA 9 dni Miejscowość: Orebič Perna / DALMACJA Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny KOMODOR

CHORWACJA 9 dni Miejscowość: Orebič Perna / DALMACJA Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny KOMODOR CHORWACJA 9 dni Miejscowość: Orebič Perna / DALMACJA Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny KOMODOR Kod: CHO8000 Kompleks wakacyjny położony przy samej plaży, z przepięknym widokiem na Korćulę, w spokojnej

Bardziej szczegółowo

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 7 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI Kurort Złote Piaski ulokowany jest w północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zaledwie 18 km od Warny. Znajduje się on na terytorium Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Bułgaria Oferta: Obozy młodzieżowe Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 860 zł + 230 Euro/os. PLN Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Perla *** Typ dojazdu: Autokar

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy HISZPANIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Hiszpania Oferta: Obóz młodzieżowy Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 1130 zł + 280 Euro /os.pln Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Samba *** Typ dojazdu:

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA KURIER WAKACYJNY. wczasy wycieczki objazdowe obozy młodzieżowe EURO POL TOUR. Promocje obowiązują do wyczerpania specjalnej puli miejsc.

PROMOCJA KURIER WAKACYJNY. wczasy wycieczki objazdowe obozy młodzieżowe EURO POL TOUR. Promocje obowiązują do wyczerpania specjalnej puli miejsc. KURIER WAKACYJNY DOJAZD WŁASNY DOJAZD AUTOKAREM CZERWIEC 2013 EURO POL TOUR. wczasy wycieczki objazdowe obozy młodzieżowe Promocje obowiązują do wyczerpania specjalnej puli miejsc. WĘGRY 8 dni Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój:

Bardziej szczegółowo

ZŁOTE PIASKI. obóz młodzieżowy 11-18 lat. Hotel Złoty Róg*** dni. Kod: BUL7000. www.europol.com.pl

ZŁOTE PIASKI. obóz młodzieżowy 11-18 lat. Hotel Złoty Róg*** dni. Kod: BUL7000. www.europol.com.pl 12 dni ZŁOTE PIASKI obóz młodzieżowy 11-18 lat Hotel Złoty Róg*** Kod: BUL7000 Opis: dogodnie usytuowany w północnej cz Êci kurortu, zaledwie ok. 700 m od centrum i aquaparku, na wzniesieniu, wêród zieleni.

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet /

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / Kategoria **** Region Zillertal/Tyrol/Austria Atuty All Inclusive, centrum wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Grecja 2016 dla Seniorów! - teren Riviery Olimpijskiej. Specjalizujemy się w wyjazdach do Grecji - stąd też nasza strona to www.tylkogrecja.com; Zapraszamy także na facebooka: www.facebook.com/szavel-travel-wojciech-szawel

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) /

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / Kategoria *** Region Dubrovnik/Dalmacja/Chorwacja Atuty basen, animacje dla dzieci,

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1056/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

Oferta na długi weekend 2014 Włochy Bibione 26 kwiecień 3 maj 2014

Oferta na długi weekend 2014 Włochy Bibione 26 kwiecień 3 maj 2014 Oferta na długi weekend 2014 Włochy Bibione 26 kwiecień 3 maj 2014 Proponujemy Państwu wspólnie z nami spędzić weekend majowy nad Adriatykiem we włoskim kurorcie Bibione. Cena wycieczki od 499,- zł /os.*

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie Symbol oferty: 1037/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

PENSJONAT LENA - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! ( NOCLEGÓW, AUTOKAR)

PENSJONAT LENA - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! ( NOCLEGÓW, AUTOKAR) PENSJONAT LENA - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (9-10-11 NOCLEGÓW, AUTOKAR) Symbol oferty: 754/1819 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, w okolicach Belgradu obiadokolacja, nocleg.

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, w okolicach Belgradu obiadokolacja, nocleg. RIWIERA OLIMPIJSKA, OLIMPIC BEACH, DELFI, KORYNT, KANAŁ KORYNCKI, EPIDAVROS, NAFPLIO, ARGOS, MYKENY, PIREUS, ATENY, THERMOPILE. PROGRAM: Dzień 1 Wyjazd z Polski wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy,

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna.

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna. Wczasy na Malcie, Hotel Mellieha Bay****, All Inclusive Symbol oferty: 672/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Mellieha Samolot

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras /

Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras / Kategoria *** Region Maso Corto-Val di Sole/Południowy Tyrol/Włochy Atuty basen, all

Bardziej szczegółowo

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł GRECJA RIWIERA + TURCJA 12 dni Pragniemy Państwu zaproponować naszą nową ofertę: wczasy z pobytem na plażach Morza Egejskiego wraz z wycieczką do Turcji/Istambuł Grecja, Riwiera Olimpijska,, Turcja Europejska

Bardziej szczegółowo

DOJAZD AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY EURO POL TOUR

DOJAZD AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY EURO POL TOUR Wydanie: luty 2014 EURO POL TOUR. DOJAZD AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY HITY SEZONU 2014 Nowości, najczęściej wybierane oferty, okazje, super promocje! Oferta promocyjna ważna do wyczerpania specjalnej puli miejsc!

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!!

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! OFERTA DLA SENIORA (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! WYPOCZYNEK Hiszpania str. 2 4 Grecja str. 5 7 Czarnogóra str. 8 Bułgaria str. 9-10 WYPOCZYNEK

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras /

Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras / Kategoria *** Region Maso Corto-Val di Sole/Południowy Tyrol/Włochy Atuty basen, all

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost Symbol oferty: 1060/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Katalonia

Bardziej szczegółowo

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r.

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r. GRECJA ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA ladami w. Pawła PIELGRZYMKA 13 DNIOWA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! BELGRAD RIVIERA OLIMPIJSKA SALONIKI - METEORY ATENY KORYNT MYKENY NAFPLIO WYSPA SKIATOS - TIRANA BUDVA

Bardziej szczegółowo

Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014

Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 EURO POL TOUR DOJAZD AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY HITY PROMOCJE 2014 Nowości, najczęściej wybierane oferty, okazje, last minute! Oferta promocyjna ważna do

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Pinzolo / Canada (Pinzolo) /

Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Pinzolo / Canada (Pinzolo) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Madonna di Campiglio - Pinzolo / Pinzolo / Canada (Pinzolo) / Kategoria **** Region Madonna di Campiglio/Trydent/Włochy Atuty w centrum Pinzolo, dzieci

Bardziej szczegółowo

PENSJONAT COROVIC - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (11 lub 9 NOCLEGÓW, AUTOKAR)

PENSJONAT COROVIC - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (11 lub 9 NOCLEGÓW, AUTOKAR) PENSJONAT COROVIC - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (11 lub 9 NOCLEGÓW, AUTOKAR) Symbol oferty: 731/1819 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Czarnogóra

Bardziej szczegółowo

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183 Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki Symbol oferty: 762/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Mauritius

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013 PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013 1. 17.08 sobota, godz. 20.30 zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie i odprawa paszportowo-celna; godz. 22.55 odlot samolotu PLL Lot do Tel Awiwu. 2.

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT

COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT W programie: zwiedzanie Paryża, pobyt w Lloret de Mar, zwiedzanie Barcelony, La Siesta, Water World, dyskoteki, Marineland, rejs statkiem

Bardziej szczegółowo

Włochy / Riwiera Adriatycka / Bibione / Carina (Bibione) /

Włochy / Riwiera Adriatycka / Bibione / Carina (Bibione) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Riwiera Adriatycka / Bibione / Carina (Bibione) / Kategoria Region Bibione/Riwiera Adriatycka/Włochy Atuty blisko plaży, w centrum Bibione, funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 12 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Detelina*** Położenie: Kameralny hotel po niedawnej kompleksowej renowacji, położony jest ok. 300 m od plaży w spokojnej dzielnicy Złotych Piasków określanej jako Czajka,

Bardziej szczegółowo

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Sylwester Praga Karlowe Wary 29.12-01.01.2017 Kraj: Czechy-Austria-Węgry Miejscowość: Praga Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-29 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 29.12-01.01.2017 639 zł 1

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni 24.01-31.01 2890 ZŁ 21.02-28.02 2890 ZŁ 21.03-28.03 2890 ZŁ 25.04-02.05 2990 ZŁ 07.02-14.02 2890 ZŁ 07.03-14.03 2890 ZŁ 11.04-18.04 2890 ZŁ 09.05-16.05 2890 ZŁ 05.09-12.09

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY - obóz młodzieżowy

WŁOCHY - obóz młodzieżowy WŁOCHY - obóz młodzieżowy Miejsce: Włochy Oferta: Lato 2015 Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 880 zł + 240 Euro/os. PLN Długość: 11 Nazwa hotelu: HOTEL ARON *** Typ dojazdu: Autokar Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

Trening w tunelu aerodynamicznym Skydive Arena

Trening w tunelu aerodynamicznym Skydive Arena Warszawa Praga Wyjazd z Warszawy w godzinach rannych Przyjazd do Pragi w godzinach popołudniowych Zakwaterowanie w hotelu Kolacja powitalna podczas rejsu po Wełtawie przy dźwiękach muzyki Trasa rejsu wiedzie

Bardziej szczegółowo

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga

Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta First Minute cena

Bardziej szczegółowo

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri /

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei Cavalleggeri / Kategoria *** Region Costa Etrusca/Toskania/Włochy Atuty piaszczysta plaża, w centrum miasteczka,

Bardziej szczegółowo

Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016

Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016 Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016 Godzina Katowice ul. Piotra Skargi 05:00 Tychy Stacja paliw przy drodze szybkiego ruchu 05:30 Pszczyna Dworzec PKS 05:45 Czechowice-Dziedzice Mc Donald s 06:00

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE!

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! Elite Club Travel Polska Sp. z o.o. 00-710 Warszawa, al. W. Witosa 31, lok. 201B; tel.: 022 640 14 65, 022 640 14 66, fax: 022 858 33 00 bilety lotnicze email: biletyeliteclub@ectp.pl;

Bardziej szczegółowo

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja.

Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji Gości w hotelu. Sport i rekreacja. Malta wczasy na słonecznej wyspie, Hotel Preluna****, śniadania Symbol oferty: 863/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Sliema

Bardziej szczegółowo

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / L'Altineige /

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / L'Altineige / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / L'Altineige / Kategoria brak Region 3 Doliny/Sabaudia/Francja Atuty bezpośrednio przy stoku, największy

Bardziej szczegółowo

GRECJA AUTOKAREM OD 333 PLN

GRECJA AUTOKAREM OD 333 PLN PROPOZYCJA SPOD OLIMPU NA SŁONECZNE WAKACJE 2013 GRECJA AUTOKAREM OD 333 PLN Ceny promocyjne obowiązują posiadaczy VOUCHERA!!! OBOWIĄZUJĄ ATRAKCYJNE ZNIŻKI DLA DZIECI DO 15 LAT (W ZALEŻNOŚCI OD KOMPLEKSU)

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel ZENIT Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu HOTEL ZENIT*** stylowo i funkcjonalnie urządzony, ulokowany na

Bardziej szczegółowo

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 9 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Termin: 29 marzec kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Monarch. Pullmantur Cruises.

Termin: 29 marzec kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Monarch. Pullmantur Cruises. Karaiby z pobytem w Chogogo Resort () Termin: 29 marzec 2016-13 kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Monarch Statek: Linia: Cena od: Pullmantur Cruises na zapytanie/os. 1 z 5 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie

Bardziej szczegółowo

W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program:

W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program: W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program: Pielgrzymka lotnicza do Grecji 21-28 września 2015 DZIEŃ 1: PRZELOT DO ATEN - Transfer na lotnisko.

Bardziej szczegółowo

Program Motywacyjny. IZRAEL Ten, który walczy z Bogiem

Program Motywacyjny. IZRAEL Ten, który walczy z Bogiem Program Motywacyjny IZRAEL Ten, który walczy z Bogiem Izrael Wyjazd firmowy do Izraela Caesarea Nazaret Kana Galilejska Jerozolima lat Morze Czarne Morze Czerwone Quran Kościół Narodzenia Pańskiego Ściana

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

Francja / Les 2 Alpes / Les Deux Alpes / La Cime de Lans /

Francja / Les 2 Alpes / Les Deux Alpes / La Cime de Lans / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Francja / Les 2 Alpes / Les Deux Alpes / La Cime de Lans / Kategoria brak Region Les 2 Alpes/Isere/Francja Atuty Free Ski cały sezon, blisko wyciągów, strefa

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1047/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA DNI ŚWIADCZENIA: 64 P.T. Martin Sp. Jawna,

CHORWACJA DNI ŚWIADCZENIA: 64 P.T. Martin Sp. Jawna, Makarska 12 DNI TERMINY 19.05-31.05 28.05-09.06 06.06-18.06 15.06-27.06 24.06-06.07 03.07-15.07 12.07-24.07 21.07-02.08 30.07-11.08 08.08-20.08 17.08-29.08 26.08-07.09 04.09-16.09 13.09-25.09 22.09-04.10

Bardziej szczegółowo

Wakacje z ks. Bosko 2015

Wakacje z ks. Bosko 2015 Wakacje z ks. Bosko 2015 RELAKSIK ŚRÓDZIEMNOMORSKI W HISZPANII Termin: 01.07 13.07.2015 r. Kolonie Letnie - uczestnicy: 7-13 lat SZALONA ZABAWA W ZNANYM KURORCIE Termin: 01.07 13.07.2015 r. Obóz młodzieżowy

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem Hotel Edelweiss **** All Inclusive - oferta specjalna (autokar lub dojazd własny) Symbol oferty: 734/1373 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Marilleva / Sole Alto /

Włochy / Val Di Sole / Marilleva / Sole Alto / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Sole / Marilleva / Sole Alto / Kategoria *** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy trasie narciarskiej, basen, fakultatywne

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl BESKID ŻYWIECKI / ŚLĄSKI wyjazd z Koszalina wieczorem do Rajczy; przyjazd w godzinach rannych do Żywca; zwiedzanie miejscowości zwiedzanie Browaru Żywieckiego lub / óra Żar, zapora wodna; przyjazd do Rajczy

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA Miejscowość położona w Kampanii ok. 30 km od Neapolu. Ze względu na swoje położenie to świetne miejsce do odkrywania piękna wybrzeża regionu Kampanii, poznania

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 3 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT)

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT) Zestawienie ofert Katarzyna Szulc Buksa Travel Sp. z o.o. tel. 33 811 77 26 Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena 28.09.2016-08.10.2016 (11 dni) Katowice Włochy Riwiera Adriatycka

Bardziej szczegółowo

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Les Temples Du Soleil /

Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Les Temples Du Soleil / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Francja / Trzy Doliny (Les 3 Vallees) / Val Thorens / Les Temples Du Soleil / Kategoria ** Region 3 Doliny/Sabaudia/Francja Atuty Wi-Fi - gratis, bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,.

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,. PROGRAM: Dzień 1 Wyjazd z Polski wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,. Dzień 2 1 / 7 kontynuowanie jazdy przez Serbię do Grecji, przyjazd do w godzinach

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat Wyjazd 12 dni - pobyt w hotelu 10 dni - 9 nocy Bułgaria to kraj niezwykle atrakcyjny turystycznie, a Złote Piaski to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek możemy zaproponować w atrakcyjnych miejscowościach: Sveti Vlas, Elenite, Słonecznym Brzegu i Sozopolu.

Wypoczynek możemy zaproponować w atrakcyjnych miejscowościach: Sveti Vlas, Elenite, Słonecznym Brzegu i Sozopolu. Wczasy w Bułgarii 2014-02-02 22:40:13 Polski Klub Biznesu informuje, że w okresie wakacyjnym 2014 roku w porozumieniu ze stroną bułgarską może organizować pobyty wczasowe nad Morzem Czarnym w miesiącach

Bardziej szczegółowo

Pobyt : 02 10.10.2010

Pobyt : 02 10.10.2010 EGIPT Pobyt : 02 10.10.2010 wylot 02.10.2010 ( nr lotu LO 6861 ) z Warszawy o godz.20:30 lądowanie w Tabie godz.00:30 (03.10.2010 ) powrót 10.10.2010 ( nr lotu LO 6862) z taby wylot o godz. 01:30 lądowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161713-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Bardziej szczegółowo