Segment o rosnàcym potencjale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Segment o rosnàcym potencjale"

Transkrypt

1 Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, Warszawa tel. (022) Wydanie specjalne wrzesień 2009 Turystyka Weekendowa 2009 WT SONDA Posiadanie zaplecza historycznego i kulturalnego, jakie ma Kraków, jest dla turysty dodatkowym atutem mówi Katarzyna Gàdek z UM Krakowa. Strona 6 OFERTA Rynek Polacy wolà wykupiç w biurze podró y weekend na Mazurach ni wyjazd do Londynu Segment o rosnàcym potencjale To, co jest wyjàtkowo popularne na Zachodzie, w Polsce okazuje si trudnym do oszlifowania diamentem. Krajowa turystyka weekendowa nie jest jednak przegranym segmentem rynku. Anna Bełcik Pomimo ogólnego spadku uczestnictwa Polaków w wyjazdach turystycznych spowodowanego Êwiatowym kryzysem gospodarczym, obserwujemy wyraêny wzrost zainteresowania krótkookresowymi podró ami w celach turystyczno-wypoczynkowych. Instytut Turystyki na podstawie najnowszych raportów szacuje, e w 2009 roku zwi kszyło si ono z 16 proc. do 23 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Dla rynku turystyki weekendowej brzmi to bardzo optymistycznie. Problemem natomiast pozostaje nadal fakt, e krajowi podró ni ch tniej takie wyjazdy inicjujà na własnà r k. Niestety równie ze wzgl du na zasobnoêç portfela sà oni zmuszeni do ograniczania ich iloêci. Weekend dla zamo nych Rynek turystki weekendowej wià e si z zamo noêcià społeczeƒstwa. Krótkoterminowe wyjazdy sà zazwyczaj znacznie bardziej spontaniczne, nie wymagajà tak skrupulatnego planowania jak dwutygodniowe wakacje. Dlatego klient, by pozwoliç sobie na komfort wykupienia weekendowej wycieczki, musi mieç du à stabilnoêç finansowà. W przypadku długiego urlopu wakacyjnego, przygotowania rozpoczynajà si cz sto na wiele miesi cy wczeêniej. Łatwiej jest wówczas zadbaç równie o ich stron finansowà. Dlatego te na polskim rynku usług turystycznych nie POLACY UCZESTNICZĄCY W TURYSTYCE WEEKENDOWEJ 2008 r r. 16% 23% ROŚNIE ZAMOŻNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA I ROSNĄ WYJAZDY WEEKENDOWE ZJAWISKO Krótkoterminowe wyjazdy są bardziej spontaniczne, nie wymagają skrupulatnego planowania jak dwutygodniowe wakacje. najlepiej sprzedajà si oferty Short breaks, zwłaszcza jeêli ich destynacjà sà du e miasta. Nie ma tu wi kszego znaczenia czy jest to Kraków, Pary, czy San Remo. Na wprowadzeniu do katalogu tego typu ofert zawiodło si wiele biur, próbujàcych wykorzystaç sukces bez trudu odnoszony w tym obszarze przez firmy na rynkach zagranicznych. Przeniesienie zachodnich trendów na rynek krajowy okazało si pomysłem chybionym, tak samo zało enia, e oferty dwu-, trzydniowego wyjazdu przykujà uwag naszych rodzimych yuppies, czyli młodych, wykształconych, ustabilizowanych zawodowo, dobrze zarabiajàcych i lubiàcych luksus ludzi. Weekend w kraju W Polsce klienci weekendowe wyjazdy wolà organizowaç bez poêrednictwa biura podró y, samodzielnie rezerwujàc transport i hotel. To właênie hotele, bardziej ni biura podró y, majà szans tworzyç weekendowe pakiety zawierajàce nocleg, wy ywienie i dodatkowe atrakcje turystyczne, dajàc przy okazji upusty cenowe przyciàgajàce podró nych. Zwi kszenie zainteresowania pobytem w hotelu lub pensjonacie podczas krótkich wyjazdów potwierdzajà równie ekspertyzy Instytutu Turystyki, które wskazujà na jego wzrost o trzy punkty procentowe w odniesieniu do roku Inaczej sprawa wyglàda, gdy Short breaks b dzie posiadał wartoêç dodanà. Znacznie wi kszym zainteresowaniem w kraju cieszà si bowiem weekendy w siodle, day spa, spa&wallness itp. Du o ch tniej przez klientów rozpatrywane sà tak e oferty wypoczynku aktywnego, które zawierajà w sobie cały pakiet rekreacyjny. Miasto zamienione na wieê Całkiem dobrze sprawa wyglàda w przypadku wyjazdów na krajowe wybrze e, Mazury, w góry. Polacy na weekend WNIOSEK Klient, by pozwolić sobie na komfort wykupienia weekendowej wycieczki, musi mieć dużą stabilność finansową. ch tniej ni wielkie miasto, wybierajà zacisznà wieê i natur. I z takimi oczekiwaniami dosyç cz sto zachodzà do biura podró y i pytajà o oferty lub przez internet poszukujà gospodarstw agroturystycznych. Najwi kszym zainteresowaniem turystów, jeêli chodzi o krótkie wyjazdy, cieszy si województwo mazowieckie i wielkopolskie. Tu za nimi, w wykazie Instytutu Turystyki, znalazły si województwa małopolskie, dolnoêlàskie oraz zachodniopomorskie. Bez wàtpienia jednak, poza wypoczynkowà, ma to równie zwiàzek z turystykà biznesowà. Najbardziej korzystny dla usług turystycznych jest weekend majowy. Trzy-, a czasem nawet pi ciodniowa przerwa od pracy skłania Polaków do organizacji wyjazdów. I jest to moment kiedy biuro podró- y staje si nieodzowne, zwłaszcza, e wyjàtkowo du- ym zainteresowaniem cieszà si wówczas oferty podró y zagranicznych. Majówka niech trwa bez końca. Długi weekend Polacy najchętniej spędzają poza domem. Sprawdź kiedy będziesz mógł zarobić pieniądze w przyszłym roku. czytaj na stronie 5 PROMOCJA POLSKI Kraj ciekawy też na weekend. Chcemy pokazać Polskę jako kraj ciekawy, nowoczesny, warty odwiedzenia pisze Katarzyna Sobierajska. czytaj na stronie 4 SONDA Pytamy przedstawicieli branży czy aby korzystać z weekendowej klienteli trzeba koniecznie mieć historię i zabytki Krakowa? czytaj na stronie 6 WYJAZDÓWKA Udany weekend u sąsiadów. Przy krótkich wyjazdach duże znaczenie ma czas podróży. Rozumieją to sąsiedzi Polski i z dużą intensywnością oferują polskim klientom swoje produkty. czytaj na stronie 7 OFERTA Luksus na wyciągnięcie ręki? Granica luksusu w turystyce bardzo szybko się przesuwa. Polaków coraz częściej stać na ekskluzywne wyjazdy. czytaj na stronie 11 WT DOSSIER KALENDARZ IMPREZ PLENEROWYCH 2010 Kalendarz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miasta i regiony co roku jest bogatszy. Strony 16-17

2 2 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2009 WYDANIE SPECJALNE 3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE TURYSTYKA WEEKENDOWA 2009 wrzesień 2009 ISSN Wydawca: Eurosystem, Jaros aw Âleszyƒski, Warszawa, ul. Wawelska 78, ap. 30, tel. (022) , faks (022) , Redakcja: Agnieszka Mularczyk redaktor prowadząca Marta Jurek redaktor wydania Zespół: Anna Bełcik Karolina Felner Monika Gajewska-Okonek Jaga Kolawa Joanna Morawska Jakub Ślifierz Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor) Joanna Markowska, Tomasz Menel Skład: Studio4you, Iwona Bóta, Aneta Klimczak WiadomoÊci Turystyczne to specjalistyczny dwutygodnik bran y turystycznej. Opisujàc WIADOMOŚCI najwa niejsze wydarzenia TURYSTYCZNE turystyczne w Polsce i na Êwiecie, gazeta dostarcza aktualnych i rzetelnych informacji z zakresu organizacji pracy, prawa i marketingu. Redakcja przygotowuje równie specjalne wydania targowe, dodatki regionalne i tematyczne. Prenumerata: Zamówienia na prenumerat przyjmujemy pod tel./faks (022) , Zamówienia realizujà tak e: Ruch, Kolporter, Garmond. Prenumerata standard: automatycznie odnawiana prenumerata, 24 numery w cenie 131 PLN, standard edukacja: oferta skierowana do uczniów, studentów i pracowników naukowych, 24 numery w cenie 93 PLN (50% upustu) i terminowa: roczna prenumerata w cenie 154 PLN od redakcji Wydawałoby si nic prostszego przyciàgnàç turystów na kilka dni. W koƒcu nie trzeba do tego mieç połaci egzotycznych pla, zabytków wpisanych na list UNESCO czy statusu modnej metropolii. A jednak okazuje si, e weekendowych turystów albo nie ma u nas wcale, albo sà tacy, których niekoniecznie byêmy sobie yczyli. Polskie wioski i miasteczka Êwiecà zatem pustkami, a wizytówka naszej turystyki weekendowej Kraków walczy z plagà pijanych Brytyjczyków, bardziej ni unikatowà architekturà zainteresowanych niskà cenà lokalnego piwa. Dlaczego wi c dzieje si tak, e Polska jako kraj, dla którego weekendowe wypady powinny byç turystycznà yłà złota zupełnie nie korzysta ze swojego potencjału? Po pierwsze i najbardziej oczywiste słaba, niesprofilowana i praktycznie nieistniejàca promocja. ZapomnieliÊmy, e nie wystarczà dwa billboardy i trzy długopisy z nazwà regionu, eby tłumy turystów ruszyły do nas na weekend. Po drugie wcià nie mamy pomysłu, co w Polsce mo na w tym czasie zrobiç. Oryginalnych projektów wcià mamy za mało. I po trzecie, najwa niejsze: uwierzmy, e Polska mo e byç weekendowym bestsellerem. Mo liwoêci sà, a to nie mało. Wszystko inne da si przecie wypracowaç. Marta Jurek, redaktor prowadzàca WiadomoÊci Turystycznych WYRÓŻNIJ SIĘ Event doskonale promuje miejscowoêç Na całym Êwiecie panuje moda na uczestnictwo w wielkich wydarzeniach sportowych, czy wyjazdy na koncerty takich wykonawców, jak U2 lub goszczàcej u nas niedawno Madonny. Eventy zawsze zach cajà ludzi do przyjazdu do konkretnej miejscowoêci. Tylko e my takich imprez mamy ciàgle jeszcze za mało, a przecie one Êwietnie nap dzajà rynek usług turystycznych, zwłaszcza w przypadku turystyki weekendowej. I w dodatku przyciàgajà zwykle po kilka tysi cy uczestników z całego Êwiata, którzy w zwiàzku z przyjazdem muszà skorzystaç z oferty linii lotniczych, usług hotelarskich, gastronomicznych, uiêciç opłaty parkingowe, kupiç bilety wst pu itp. To sà elementy, które przynoszà zysk. U nas jednak trudno organizuje si takie przedsi wzi cia, po pierwsze dlatego, e nie mamy odpowiednio wyspecjalizowanych agencji, które przej łyby ich organizacj, a po drugie brakuje nam wielkich hal koncertowych, amfiteatrów, czy stadionów na Êwiatowym poziomie. Mo emy jednak wykorzystywaç to, co mamy pi kne zamki, urok małych miasteczek i pomysłowoêç ludzkà. W tym wzgl dzie mo emy liczyç na Jurka Owsiaka, bractwa rycerskie, czy lokalne inicjatywy. Na du e projekty niestety nie jesteêmy jeszcze wystarczajàco dobrze przygotowani. dr Krzysztof Łopaciński, prezes zarządu Instytutu Turystyki TRADYCJA I RÓŻORODNOŚĆ GEOGRAFICZNA Atrakcyjna oferta weekendowa Z danych serwisu rezerwacyjnego StayPoland.com wynika, i udział rezerwacji weekendowych na tle ogółu rezerwacji internetowych realizowanych przez klientów z Polski oscyluje wokół 35 proc. Polska jako jedno z niewielu paƒstw na Êwiecie mo e poszczyciç si zarówno dost pem do morza, pojezierzem, licznymi rzekami, jak i górami. Obok du ego zró nicowania geograficznego oraz pi knej przyrody na uwag zasługujà tak e osadzone gł boko w polskiej tradycji i historii miasta. Praktycznie z ka dego zakàtka Polski łatwo znaleêç w promieniu 200 km interesujàce miejsca na sobotnio-niedzielny wypad. Podró ujàc po Polsce mo emy liczyç na ni sze koszty dojazdu oraz mniejsze wydatki na miejscu w porównaniu z wyjazdami zagranicznymi. Wiele krajowych obiektów noclegowych decyduje si obecnie na obni enie cen pokojów w weekendy. Wierzymy, e Polska ma du o do zaoferowania na polu turystyki weekendowej. Zach camy wi c hotelarzy do aktywnego pozyskiwania polskich klientów poprzez ciàgłe udoskonalanie oferty i tworzenie atrakcyjnych pakietów weekendowych. Anna Lato, kierownik produktu StayPoland Travel Indeks osób, firm i organizacji INDEKS OSÓB Katarzyna Gądek Łukasz Kaniecki Beata Krawczykowicz...13 Anna Lato Krzysztof Łopaciński..1, 3, 5 Magdalena Michulec Marian Pajdek Katarzyna Sobierajska....4 Andrzej Studnicki Mariusz Wróbel Adrian Zdrada INDEKS FIRM I ORGANIZACJI Agencja Eventowa Szafagra! Events Aquapark Tatralandia Biały Dworek Hotel Białowieski Hotel Litwor Instytut Turystyki....1, 5, 6 Kielce Kopalnia Aurelia Lubelskie Łódź Megellan Muzeum Afrykanistyczne.15 Muzeum Gazownictwa w Paczkowie Muzeum Złota Niemiecka Centrala Turystyczna Nowak Adventure Olsztyn Orbis Travel Park Narodowy Ujście Warty Portal Witamy w Niemczech Poznanńskie Biuro Podróży Regent Relaxpark Solanki Medical Spa Stowarzyszenie Polska Sahara Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Vieribus.13 Twierdza Modlin Urząd Miasta Kraków Urząd Miasta Sieradza....6 Warmia i Mazury Zachodniopomorskie....14

4 4 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE krótko Polskie Tatry goszczą 30 tysięcy turystów dziennie. Obliczeń dokonali pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z ich obserwacji wynika, że zainteresowanie górami wzrosło w ciągu pięciu lat wtedy po raz ostatni prowadzono takie obliczenia o około 3 tysiące. Turyści najchętniej wybierają trasę prowadzącą do Morskiego Oka. W czasie sezonu letniego trasę może pokonywać nawet do 11 tysięcy ludzi dziennie. Promocja Polski na świecie. 12 sierpnia 2009 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie w ramach działania 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a POT. Celem jest stworzenie programu na rzecz rozwoju usług turystycznych i poprawy wizerunku kraju. Wszystko po to, by poprawić rozpoznawalność Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie i zwiększyć liczbę przyjazdów zagranicznych. Promocja Polski Chcemy pokazaç Polsk jako kraj ciekawy, nowoczesny, warty odwiedzenia Kraj ciekawy te na weekend W najbli szych latach promocji turystycznej Polski sprzyjaç b dà wydarzenia okreêlane przez nas jako kotwice medialne 200. Rocznica Urodzin Fryderyka Chopina, prezydencja Polski w Radzie Unii i UEFA Euro Katarzyna Sobierajska Tkwiàcy w tych wydarzeniach potencjał promocyjny ułatwia dotarcie do Êwiatowych mediów z informacjà o Polsce. Dlatego działania marketingowe prowadzone w ich kontekêcie b dà miały du- y wpływ na to, jak ten przekaz b dzie odebrany na Êwiecie. My chcemy pokazaç Polsk jako kraj ciekawy, nowoczesny, warty odwiedzenia, Polaków zaê jako ludzi kreatywnych i goêcinnych. UEFA Euro 2012 tak, jak ka da du a impreza sportowa, jest magnesem, który przyciàgnie kibiców oraz turystów. B dzie pretekstem do przyjazdu do Polski. I powinniêmy to wykorzystaç do rozwoju krajowej turystyki. Naszym zadaniem b dzie nakłonienie goêci tych wydarzeƒ, aby do Polski wrócili jeszcze raz, ale ju z rodzinà, ze znajomymi, np. na weekend. I tu otwarte pozostanie pole dla turystyki miejsko- -kulturowej, która ma t specyfik, e dominujà w niej wra enia estetyczne. Poznawanie polskiej kultury, tradycji, historii czy folkloru jest odbierane przez turyst jako swoisty pakiet odczuç. Dlatego te obok popularyzowania poszczególnych obiektów i miejscowoêci bardzo skutecznà formà promocji jest propagowanie tras i szlaków turystycznych, łàczàcych atrakcyjne miejscowo- Êci i miejsca, eksponujàce najbardziej wartoêciowe elementy kulturowe regionu. Niezb dne jest zatem ciàgłe wzbogacanie i podnoszenie walorów kulturowych kraju. Powinno ono przede wszystkim traktowaç substancj zabytkowà jako wyjàtkowo pozytywne tło dla organizacji imprez kulturalnych, gastronomicznych, rozrywkowych, kreowania własnej to samoêci, która jest Êci- Êle powiàzana z miejscowymi zwyczajami, kuchnià regionalnà, wybitnymi postaciami pochodzàcymi z tych terenów. Aby wzmocniç zainteresowanie turystów naszymi obiektami zabytkowymi, konieczne jest rozszerzenie zakresu wydawnictw o charakterze informacyjnym, reklamowym, pamiàtkowym, poêwieconych poszczególnym obiektom zabytkowym. Niezb dne jest tak e wi ksze zró nicowanie czasu otwarcia placówek i usprawnienie systemu informacji wizualnej na drogach, szlakach turystycznych, przy hotelach, motelach, campingach, muzeach i zabytkach. Pami taç trzeba te, e istotnà wartoêç polskiego dziedzictwa kulturowego i kultury europejskiej stanowi tradycyjne rzemiosło, które jednoczeênie mo- e byç wa nà atrakcjà turystycznà. Dlatego tak ogromne znaczenie majà działania na rzecz zachowania najcenniejszych oêrodków r kodzielniczych. Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2009 WYDANIE SPECJALNE 5 Oferta Długi weekend Polacy najch tniej sp dzajà poza domem Majówka niech trwa bez koƒca Przedłu ony weekend to ju niemal nasza rodzima tradycja Polacy masowo pakujà walizki i ruszajà w drog. A za tà narodowà euforià idà du e pieniàdze, ch tnie wydawane na uciechy weekendowej turystyki. Anna Bełcik To właênie przedłu ona majówka, czy cztery dni wolnego uzyskane za sprawà odrabianego piàtku po Bo ym Ciele, stanowià motor nap dowy turystyki weekendowej. W tym wzgl dzie rok 2009 nie rozpieszcza Polaków, ale 2010 b dzie ju znacznie lepszy i od razu na poczàtku roku zaserwuje długà sylwestrowà zabaw, która b dzie mogła potrwaç nawet do czterech dni. To daje mo liwoêç połàczenia jej na przykład z wyjazdem na narty. Jak si okazuje, du a cz Êç Polaków długich weekendów nie chce ju sp dzaç w domu przed telewizorem. Rezygnuje te z odwiedzin u krewnych i przyjaciół, właênie na rzecz zorganizowanego wyjazdu turystycznego. W przypadku takich okazji do weekendowania, jakie stwarzajà Âwi ta Wielkanocne, Bo- e Ciało i inne Êwi ta religijne ch tniej ni indywidualnie, wyje d amy wspólnie z rodzinà, lub bliskimi znajomymi. Ale ju poczàtek maja stanowi idealny termin do zaplanowania indywidualnej wycieczki zagranicznej. Generalnie turystyka weekendowa skupia si wokół wielkich miast, z centrami kulturalnymi, rozrywkowymi, czy zapleczem shopingowym. Natomiast na długie weekendy ch tniej wybierane sà pakiety turystyki aktywnej. Wolne Polacy wolà te przeznaczyç na wyjazd za miasto nad wod, bàdê w góry, ale ch tnie jadà w miejsca, które oferujà dodatkowe atrakcje, jak festiwale, festyny, pikniki, kiermasze, zawody sportowe. A jak twierdzi Krzysztof Łopaciƒski, prezes Instytutu Turystyki w Warszawie, turyêci organizujàc sobie wyjazd, dokładnie wyliczajà te kwot, jakà chcà wydaç na jego uprzyjemnienie i jest to zazwyczaj kwota wcale nie taka mała. Tylko z pewnoêcià pozostanie ona w ich kieszeniach, o ile nie dostanà wystarczajàco interesujàcej oferty jej wydania. Najwa niejszy jest tu zatem pomysł na atrakcyjny produkt. KIEDY POLACY W PRZYSZŁYM ROKU BĘDĄ POSZUKIWAĆ OFERTY WEEKENDOWEJ? Sylwester wypada w czwartek (31 grudnia 2009 roku), z Nowym Rokiem i weekendem (1-3 stycznia 2010 roku) sylwestrowe szaleństwo może trwać cztery dni Wielkanoc święta łącznie z Wielką Sobotą dają Polakom trzydniowy odpoczynek od pracy (3-5 kwietnia) Majówka wprzyszłym roku rozpoczyna się w sobotę, łącznie ze Świętem Konstytucji Trzeciego Maja potrwa trzy dni, ale można ją dodatkowo przedłużyć biorąc za 1 maja, który jest ustawowo wolny od pracy, jeden dzień do odebrania Boże Ciało weekend bardzo chętnie przedłużamy, biorąc urlop w piątek po święcie (3-6 czerwca), dzięki czemu uzyskamy cztery dni wolnego Wszystkich Świętych wypada w poniedziałek, dzięki czemu uzyskamy trzy wolne dni (30 października 1 listopada) Dzień Niepodległości 11 listopada to czwartek, zatem dzień urlopu wzięty w piątek przedłuża weekend do czterech dni Boże Narodzenie święta w 2010 roku przypadają na sobotę i niedzielę (25-26 grudnia), nie możemy zatem liczyć na wydłużoną przerwę bożonarodzeniową Marketing Jak przekonaç klientów, aby weekend sp dzili z biurem podró y? Wszystko zale y od atrakcyjnego pakietu WÊród Polaków nadal panuje przekonanie, e weekend pro- Êciej jest zorganizowaç samemu, ni za poêrednictwem biura podró y. A o tym, e jest inaczej klientów wystarczy tylko skutecznie przekonaç. Jak? Dokładnie tak samo, jak przekonywało si turystów, e Turcja jest atrakcyjnym miejscem wakacyjnego urlopu, gdy jako destynacja wchodziła dopiero do ofert polskich turoperatorów twierdzi Łukasz Kaniecki, dyrektor poznaƒskiego biura podró y Regent. Turystyka weekendowa to w Polsce rynek niszowy, ale patrzàc z drugiej strony jest to te ta luka, którà dobrze mo na wykorzystaç marketingowo. W Polsce panuje przeêwiadczenie, e samodzielnie zaplanowany wyjazd jest po pierwsze taƒszy, a po drugie nie ogranicza swobody w wyborze sposobu sp dzania wolnego czasu. Jednak bardzo du a grupa klientów nawet nie szuka takich ofert, nie wiedzàc, e w ogóle istniejà. Zwłaszcza, e wi kszoêç du ych biur koncentruje si tylko na długoterminowych imprezach. Na poczàtek turystom trzeba wyraênie powiedzieç, tak mo na jeêdziç i jest to wygodne, bezpieczniejsze, ale i modne mówi dyrektor Regenta. Zaczàç mo na najproêciej, od wywieszenia oferty w oknie wystawowym dodaje Kaniecki. Biuro Regent specjalizuje si w sprzeda y weekendowych i krótkookresowych wyjazdów do takich miejsc, jak Pary, Rzym, Londyn, Barcelona, czy Sztokholm. Kaniecki przyznaje, e sà to w wi kszoêci europejskie miasta, które posiadajà tanie połàczenia lotnicze. Ale jak podkreêla nie jest to jedyny wyznacznik. Bez wàtpienia sà to te turystycznie atrakcyjne miejsca, odwiedzane ch tnie przez turystów starego kontynentu. W przypadku klientów krajowych najwi kszym wyzwaniem jest pokazanie, e nawet jeêli pakiet wykupiony w biurze na pierwszy rzut oka jest dro szy, to zazwyczaj dlatego, e niesie ze sobà te wi cej korzy- Êci. Przykładowo, turysta, który do Pary a decyduje si dojechaç na własnà r k autokarem i wykupiç na miejscu dwa noclegi w hotelu zapłaci około 1000 zł, zaê korzystajàc z poêrednictwa biura i wydajàc zł, w pakiecie ma przelot samolotem, 4 noclegi ze Êniadaniem, opiek pilota, ubezpieczenie i dodatkowe atrakcje turystyczne, np. zwiedzanie miasta z przewodnikiem wylicza Łukasz Kaniecki. To, co idealny weekendowy pakiet turystyczny powinien w sobie zawieraç, to po pierwsze przyjemnoêç zwiàzanà z podró owaniem, a po drugie poczucie bezpieczeƒstwa wi ksze ni w przypadku indywidualnego wyjazdu. O tym wszystkim klienta trzeba wprost poinformowaç dodaje Kaniecki. AMB Produkt Powrót do odległej historii mo e byç dobrym fundamentem dla produktu turystycznego Złota rzeka płynie w Złotoryi Jak sama nazwa wskazuje, Złotoryja to miasto, które wyrosło na cennym, ółtym kruszcu. Złoto wydobywano tutaj zarówno w kopalniach, jak i płuczàc piaski z dna rzeki Kaczawy. Taka działalnoêç dalej przynosi miastu dochody, ale w nieco inny sposób. KiedyÊ przybywali tutaj poszukiwacze pragnàcy odmieniç swój los, dzisiaj sprzedaje si tu głównie namiastk emocji, które tamtym desperados towarzyszyły. W piaskach koryta Kaczawy dalej mo na znaleêç złote łuski wystarczy uzbroiç si w odpowiednie wyposa enie i nieco cierpliwoêci. I nic to, e waga najwi kszych ze znajdowanych dziê złotych samorodków nie oszałamia. Niewa ne, e tutejsze zło a dawno ju uległy wyczerpaniu przynajmniej w tym sensie, e nie opłaca si ich przemysłowa eksploatacja. Wystarczy, e złoto nadal jest, a zwiàzane z nim pokłady emocji mo na eksploatowaç bez koƒca. Pokazy płukania złota sà organizowane przez pracowników kopalni Aurelia i to od nich mo na si uczyç tego fachu. Sama zabytkowa (powstała około 1660 roku) kopalnia jest cz - Êciowo udost pniana zwiedzajàcym. TuryÊci mogà przespacerowaç si niemal 100-metrowym korytarzem, czy obejrzeç 27-metrowy szyb Karola. W samej Złotoryi, w domku, który dawniej słu ył za mieszkanie miejskiego kata, znajduje si Muzeum Złota. Mo na tam obejrzeç grudki znalezione w dolinie Kaczawy czy nawet okazy pochodzàce z dalekiego Klondike. Pod koniec maja do Złotoryi Êciàgajà poszukiwacze złota z Polski i zza granicy w ostatni weekend tego miesiàca odbywajà si tu Mi dzynarodowe Otwarte Mistrzostwa w Płukaniu Złota. Udział w nich mo- e wziàç ka dy zawodnicy podzieleni sà na cztery kategorie profesjonalistów, amatorów, weteranów i juniorów. Ale tak- e inne weekendy w Złotoryi mo na sp dziç w sposób interesujàcy i niestereotypowy. A pamiàtki, które si stàd przywiezie b dà cenne nie tylko przez ładunek wspomnieƒ. JÂ

6 6 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Rynek Zagraniczni turyêci rzadziej przyje d ajà do Polski Kryzys, ale czy tylko? KRÓTSZE POBYTY, DUŻE ZYSKI USD WYDALI W POLSCE W 2008 ROKU ZAGRANICZNI TURYŚCI Pakiet usług najchętniej wykupywali turyści przyjeżdżający do Małopolski i województw nadmorskich Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk są najczęściej odwiedzanymi polskimi miastami Brytyjscy i niemieccy turyêci w zwiàzku z kryzysem musieli zacisnàç pasa i ograniczyç podró e. Efekt tego mo emy obserwowaç i my. Do Polski w ubiegłym roku przyjechało tylko 13 milionów obcokrajowców, czyli najmniej od 2000 roku. Kiedy odbijemy si od dna? Szacunki Instytutu Turystyki na rok 2009 nie sà pocieszajàce. Nasz kraj odwiedziç ma zaledwie 11 milionów obcokrajowców. A właênie zagraniczni turyêci sà motorem nap dowym weekendowej turystyki takich miejsc, jak Kraków, Warszawa, Trójmiasto. Rocznie pozostawiajà w Polsce kilkanaêcie milionów dolarów. Tylko w spadkowym 2008 roku było to 11,4 mld dolarów, czyli wi cej ni w latach poprzednich. Jak si okazuje, mimo du o mniejszej iloêci odwiedzajàcych nas goêci zagranicznych, finansowo wychodzimy całkiem nieêle, a jest to konsekwencjà zmian kursu Êwiatowych walut. Ponadto zauwa- yç watro, e ponad połowa poniesionych przez obcokrajowców w Polsce wydatków zwiàzana jest z ich jednodniowymi przyjazdami. Ogółem cudzoziemcy najch tniej w 2008 roku płacili za usługi rekreacyjne (10 proc.) i zakupy na własne potrzeby (20 proc.). Najdłu ej zostawali u nas przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Hiszpanie, Kanadyjczycy. Weekend w Polsce ch tniej natomiast organizowali sobie nasi sàsiedzi Ukraiƒcy, ale i Rosjanie i Białorusini. Przy krótkich przyjazdach 40 proc. wszystkich odwiedzajàcych zorganizowało podró przy pomocy biura, wykupujàc całoêciowy pakiet. Jednak korzystanie z usług biur bardziej sprzyja dłu szym pobytom w Polsce, ni tym weekendowym. Nadal najwi cej cudzoziemców przyje d a do Polski w celach biznesowych i zawodowych. Ogółem w 2008 roku było to 28 proc. odwiedzajàcych nasz kraj. Przy czym ju co czwarty Niemiec wybrał Polsk na miejsce wypoczynku i zwiedzania. Najcz Êciej według Instytutu Turystyki wpadajà do nas ludzie około lat i nieco cz Êciej m czyêni ni kobiety. W 2008 roku zagraniczni goêcie wyjàtkowo ch tnie odwiedzali takie miasta, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznaƒ i Gdaƒsk. Co ciekawe, mimo ogólnego osłabienia, lekki wzrost przyjazdów w stosunku do 2007 roku odczuły Szczecin i Katowice. ANB WT SONDA Polscy i zagraniczni podró ujàcy wybierajàc si na krótki odpoczynek udajà si do miejsc tradycyjnie uznawanych za turystyczne. Pytamy przedstawicieli bran y czy aby korzystaç z weekendowej klienteli trzeba koniecznie mieç histori i zabytki Krakowa? Ludzie wyje d ajà na weekend nie tylko po to, by zwiedzaç zabytki, czy uczestniczyç w wydarzeniach kulturalnych, ale by na przykład pobyç na łonie przyrody, czy zrelaksowaç si korzystajàc z usług spa i wellness. To kwestia upodobaƒ i potrzeb. Posiadanie zaplecza historycznego i kulturalnego, jakie ma Kraków, jest jednak dodatkowym atutem. Przykładem na to było przeniesienie si kilka lat temu do Krakowa jednego z biur podró y z Białowie y. Organizatorzy uzasadniali to tym, e w Krakowie poza oglàdaniem ptaków o Êwicie mogà klientom zaproponowaç udział w koncercie, wystaw w muzeum czy kolacj w kultowej restauracji. Historyczne i kulturowe zaplecze nie jest wi c koniecznoêcià, ale mo e byç elementem decydujàcym o powodzeniu przedsi wzi cia. Warunkiem niezb dnym dla turystyki weekendowej jest natomiast skomunikowanie miejscowoêci ze Êwiatem. Dlatego tak wa ny dla regionów jest rozwój lotnisk i budowa dróg. JeÊli turyêci nie majà jak dotrzeç do miejscowoêci w ciàgu kilku godzin, to nie wybiorà si tam na weekend. WPolsce w ramach turystyki weekendowej dominujàca jest ciàgle forma krótkich wyjazdów z du- ych aglomeracji miejskich do miejscowoêci stricte wypoczynkowych, nad morze, jeziora czy w góry. W takich te wyjazdach pomocne jest biuro podró y, w którym kupiç mo na oferty wzbogacone cz sto o dodatkowe usługi, takie jak pakiety odnowy biologicznej, wycieczki krajoznawcze, programy dla aktywnych (rowery, jazdy konne). Z kolei weekendy w miastach cieszà si popularnoêcià wêród cudzoziemców odwiedzajàcych nasz kraj. A w wyborze miasta du e znaczenie, poza dost pnoêcià komunikacyjnà, ma oczywiêcie historyczne i kulturowe zaplecze, promowane na rynkach zagranicznych. Coraz wi kszym zainteresowaniem cieszà si programy zwiàzane ze zdrowiem i urodà. Dla turystów polskich atrakcjà skłaniajàcà do odwiedzenia innego miasta sà du e imprezy plenerowe, koncerty, imprezy sportowe, czy inne akcje promocyjne, np. 50 proc. zni ki na usługi hotelowo- -gastronomiczne. Turystom wyje d ajàcym na weekend nie wystarczà zabytki, czy ładne widoki miejsce, które chce przyciàgnàç do siebie ludzi musi zaoferowaç im coê, czego nie majà inni. My przygotowaliêmy propozycj zwiàzanà z postacià genialnego stylisty fryzur z Sieradza Antoniego Antoine`a Cierplikowskiego, człowieka, który stworzył i wylansował m.in. krótkie fryzury u kobiet. W 2008 r. rozpocz liêmy budow marki miasta, która streszcza si w haêle Sieradz. GoÊcinny dla rozwoju. Kluczowym elementem ma byç tworzona od podstaw marka turystyczna Open Hair. Jednym z jej elementów jest Sieradz Open Hair Festival pierwsza impreza w Polsce realizujàca kategori zabawy miejskiej na wolnym powietrzu, polegajàcej na samodzielnym, kreatywnym tworzeniu i prezentowaniu fryzur. Dzi ki nowej marce b dziemy mogli zaproponowaç ciekawy pobyt tematyczny. Ten projekt wraz z rewitalizacjà starówki oraz rozwojem bazy turystycznej majà stworzyç z Sieradza ciekawe miejsce weekendowych wypadów dla mieszkaƒców Łodzi i województwa łódzkiego. Nie sàdz, e tylko oêrodki o randze Krakowa mogà liczyç na weekendowych turystów. Âwietnym przykładem jest Âlàsk i jego promocja, w której nasza agencja ma du y udział. Uwa amy, e kluczem do sukcesu jest właêciwe zdefiniowanie, a nast pnie wykorzystanie potencjału destynacji. Przez potencjał rozumiemy nie tylko typowe atrakcje turystyczne. W przypadku Âlàska udało si wykorzystaç stereotypy, tak e te negatywne. Region powszechnie uznawany za zbyt zindustrializowany i zanieczyszczony przedstawiliêmy jako zielony i obfitujàcy w bogactwa przyrody. PrzypomnieliÊmy, e Âlàsk to tak e Beskidy, oraz ze nasze województwo obfituje w pi kne lasy. W ten sposób budujemy zaskoczenie, które zaciekawia i przyciàga. Za bardzo wa ny element promocyjny uwa am tak e organizacj ró nego rodzaju eventów. Tu trzeba podkreêliç ogromnà rol samorzàdów, lokalnych organizacji turystycznych i przedstawicieli promowanych obiektów. To oni najlepiej znajà bogactwa swoich regionów. Katarzyny Gàdek, dyrektor Biura Marketingu Turystycznego Miasta w Urz dzie Miasta Krakowa Andrzej Studnicki, prezes Orbis Travel Mariusz Wróbel, kierownik Referatu Promocji Urz du Miasta Sieradza Magdalena Michulec z agencji eventowej Szafagra! Events

7 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2009 WYDANIE SPECJALNE 7 Wyjazdówka Sàsiedzi Polski z du à intensywnoêcià oferujà polskim klientom swoje produkty Udany weekend u sàsiadów Gdy ma si, jak Polacy, granice làdowe z trzech stron i a sze- Êciu sàsiadów, łatwo si wybraç na krótki wypoczynek poza własny kraj. Weekendu nie planuje si ju tak starannie, jak urlopu, decyzj cz Êciej podejmuje na goràco, ale od czego internet? Wpisujemy nazw kraju i od razu jest odpowiedê o atrakcjach, jakie czekajà w najbli szy weekend za miedzà. Liliana Olchowik Dokładnie tak samo, jak przekonywało si turystów, e funkcjonuje w Warszawie czeskie przedstawicielstwo turystyczne, a w internecie Êwietna turystyczna strona Czech. OczywiÊcie po polsku, z wydarzeniami, które mogà zaciekawiç naszych turystów. Tak wi c we wrzeêniu mo- e Polaka skusiç czar jesiennego Krumlova podczas Uroczysto- Êci Âwi towacławskich, koronujàcych letni sezon imprezowy. Âwi ty Wacław to nie tylko patron Czech, ale tak e winiarzy i browarników, tote na goêci czekajà taƒce, Êpiewy, czeskie piwo i specjalne menu. Arenà zabawy ( ) ma byç pl. Svornosti w Krumlov. Tam rozło y si jarmark tradycyjnych rzemiosł, kulinarnych specjałów i młodego wina. Wszystko zacznie si od Mi dzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego, a potem nad miastem przeleci flotylla balonów. W nocy wszystkie drzwi do krumlovskich muzeów i galerii b dà szeroko (i za darmo) otwarte. Nast pnego ranka, w ramach Dnia Otwartych Serc, dzieci pod opiekà dorosłych mogà bezpłatne zwiedziç zamkowy teatr barokowy, podziemia kopalni grafitu oraz koêciół Êw. Wita i kaplic Êw. Wacława. Czesi przypominajà te w internecie polskim katolikom, e do Pragi przybywa Benedykt XVI. W Brnie odprawi msz (27.09), kolejnego dnia (28) spotka si z młodzie à w Starej Boleslavi. Warto sobie zarezerwowaç miejscówki na obie te uroczystoêci. Bez okazji, z rodzinà lub bez, warto si wybraç do nowo otwartego Relaxparku w Pecu pod Ânie kà. Atrakcjà jest letni tor saneczkowy, stromy, z mnóstwem zakr tów, ale do bezpiecznego pokonania na bobslejach. Adrenalina skoczy na niesamowitych zje d alniach (ponad ziemià, w kanale, pod ziemià), na trampolinach, w małpim gaju (400 m, 27 przeszkód), a szczególnie na linowym pomoêcie, wysoko rozpi tym ponad głowami turystów zdà ajàcych na Ânie k i akwenem Pec. Wielki finał lata na Słowacji Słowacy, oprócz swego oêrodka w Warszawie, majà równie niezły serwis turystyczny po polsku. Pokazuje si w wyszukiwarce Google na pierwszej stronie, po wpisaniu po polsku nazwy kraju. Namawia si tam Polaków, by umilili sobie ostatnie dni lata korzystajàc ze słowackich ofert last minute. Aquapark Tatralandia, zaprasza np. o proc. taniej. Najlepiej z rodzinà, pakiet rodzinny zach ca zni kami i darmowymi atrakcjami dla dzieci. Niskie Tatry kuszà ekstazà na bungee trampolinie (w Jasnej). Gdy wybierzecie si paczkà mo na urzàdziç zawody w strzelaniu z łuku specjalne tereny znajdujà si za hotelem Liptov. W pobli u pole paintballowe w ciemnym lesie. Z kolei Hotel Grand zagospodarował na paintball podziemia. Póki na Ênieg nie ma co liczyç, warto spróbowaç sił na górskich rowerach i hulajnogach. W Dolinie Demianowskiej i okolicy czeka 140 tras rowerowych. Jedna z nich to ambitna cross country. Jasna kusi parkiem rowerowym cztery trasy o zró nicowanym stopniu trudnoêci (w tym jedna do granic wytrzymałoêci ). O sprz t nie trzeba si martwiç wypo yczalni jest tu dostatek. Przygoda z krzy akiem Niemiecka Centrala Turystyczna (Deutsche Tourismus- -Zentrale) nie jest w Polsce zbyt aktywna, za to ma pomysły. Wiosnà wystartowała kampania reklamowa (w internecie oraz w najwi kszych polskich miastach) ze Steffenem Möllerem w roli głównej. Dziennikarz w zabawnych filmikach promuje regiony sàsiadujàce z Polskà jako Krzy ak, który przyjechał z Malborka do Vaterlandu. Uczy si graç w golfa (kije golfowe Êwietnie udajà miecze w parodii Grunwaldu) i odnosi błyskotliwe zwyci stwo, gdy piłeczka z krzy em làduje tryumfalnie w dołku. Jeêdzi na słoniu i odpoczywa po trudach w jacuzzi. Reklamuje najwi kszy park rozrywki w Niemczech Europark Rust i interaktywny park samochodowy Autostadt Wolsburg. Popularny w Polsce Steffen (znany m.in. z serialu M jak miłoêç ) w internetowym wywiadzie zdradza, e woli niemieckie koleje od autostrad, a przy okazji informuje o ulgach, jakie daje Bahncard. Zach ca te do odwiedzania niemieckich miast i miasteczek w grudniu, kiedy dzi ki Êwiàtecznym jarmarkom i specyficznej atmosferze adwentowej mo na wczeêniej poczuç magi Êwiàt. Portal Witamy w Niemczech ma te dla turystów z Polski konkretne nowinki Muzeum Salvadora Dali na placu Poczdamskim w Berlinie, 974. Brehmer Freimarkt (dwutygodniowy festyn w Bremie, 16 paêdziernika) czy zbli ajàcy si (19 wrzeênia) 176. Oktoberfest w Monachium. Przede wszystkim jednak zach ca: po co jechaç setki kilometrów? Przyjedê do Brandenburgii, Meklemburgii, Saksonii! Tam czeka wspaniała przygoda. Na wschód trudniej Na czołowym miejscu oficjalnej strony Ambasady Białorusi od razu pokazuje si instrukcja jak staraç si o wiz i wszystko jasne. Bo choç to prawda, e Puszcza Białowieska niemniej pi kna jest po wschodniej stronie, sà tam ciekawe dla nas atrakcje (wioska dziadka Mroza, rezydencja w której rozwiàzano Zwiàzek Radziecki, oryginalna carska droga) puszczaƒskie przejêcie graniczne Êwieci pustkami. Podobnie jest z wycieczkà do Kaliningradu zrealizowaç mo na te wyjazdy z biurem podró y (voucher) lub na prywatne zaproszenie. Strona gubernatora obwodu kaliningradzkiego zawiera wiele po ytecznych informacji turystycznych (m.in. spis hoteli) w j z. angielskim. Przydadzà si po uruchomieniu eglugi z Elblàga do Kaliningradu. Ukrainy trudno si w internecie dogrzebaç przynajmniej jakiejê oficjalnej, wiarygodnej strony po polsku. KRÓTKI TEST POLSKA W GOOGLACH Postanowiłam sprawdzić jak Polska zachęca sąsiadów do krótkich wypadów i co proponuje na weekend. Wpisałam w Google słowa Polen, Poland, Pologne znalazłam tylko filmik PAIZ-u na YouTube, z którego cudzoziemiec może się dowiedzieć, że mieliśmy Kopernika, Curie-Skłodowską i Solidarność z Wałęsą, a mamy już w Warszawie, oprócz Pałacu Kultury kilka wieżowców, a nawet telefony komórkowe. Turystycznie, choć siłą rzeczy (parę minut) mało konkretnie zapromował się Kraków z Wawelem i Puszcza Białowieska z żubrem i żubrówką. Uparty internauta, który dotrze do dalszych stron znajdzie jeszcze serwis rezerwacyjny hoteli w głównych miastach Polski. Portal Internetowy System Informacji Turystycznej Polski niestety nadal się nie otwiera, nie mówiąc już o tym, że wykopać go można po bardzo długim wertowaniu kolejnych stron wyszukiwarki. Ktoś, kto zechce sobie zorganizować miły weekend w Polsce, musi mieć mnóstwo cierpliwości i znać nasz język, by jakiekolwiek oferty turystyczne w Polsce znaleźć. Bardziej prawdopodobne, że zaklnie i zmieni kierunek zainteresowań. Powiedzenie czego nie ma w internecie, nie istnieje jest szczególnie prawdziwe w odniesieniu do wyjazdów weekendowych.

8 8 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

9 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2009 PROMOCJA 9

10 10 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

11 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2009 WYDANIE SPECJALNE 11 Oferta Polaków coraz cz Êciej staç na ekskluzywne wyjazdy Luksus na wyciàgni cie r ki? Do niedawna spełnieniem marzeƒ przeci tnego Polaka o luksusowych wakacjach był wyjazd na Majork. Aktualnie takie imprezy wchodzà w skład podstawowej oferty biur podró y. DziÊ dla wi kszoêci klientów ekskluzywne, bardziej ni Majorka, wydajà si Zjednoczone Emiraty Arabskie, Baleary, Korsyka, Sardynia, czy Karaiby. Te destynacje kuszà posmakiem luksusu. Jednak domowy bud et rodaków wyjàtkowo cz sto ka e im zaczàç mocno stàpaç po ziemi i zamiast Seszeli wybraç Mazury. Czy koniecznie? Granica luksusu w turystyce bardzo szybko się przesuwa Destynacje coraz taƒsze Jak podajà portale turystyczne i rezerwacyjne Wakacje.pl i EasyGo.pl Êrednia cena wakacyjnego wyjazdu na przykład do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ostatnich latach znaczàco spadła. W 2007 roku wyjazd kosztował 5560 zł, w 2008 roku był taƒszy o połow, aktualnie taki wyjazd mo na zorganizowaç ju za kwot 2621 zł. Klienci zaoszcz dziç mogà równie wykupujàc wakacje na Dominikanie, w Brazylii, Indiach. Wzrosła za to Êrednia cena wyjazdów do Indonezji. Granica luksusu w turystyce bardzo szybko si przesuwa. NiegdyÊ ekskluzywna Majorka, czy Wyspy Kanaryjskie, przej te zostały przez turystyk masowà mówi Adrian Zdrada, kierownik działu turystyki indywidualnej w Nowak Adventure. Zjawisko takie zmusza organizatorów ekskluzywnych wyjazdów do poszukiwania nowych desynacji, albo uatrakcyjniania ju istniejàcych, tak by nadal mogły byç postrzegane jako luksusowe dodaje. To, czego inni mieç nie mogà Ju w samej definicji turystyki ekskluzywnej kryjà si dobra niedost pne dla ogółu społeczeƒstwa. Nawet jeêli wyjazd organizowany jest do popularnego w Polsce Egiptu, musi on byç oprawiony w blichtr, zatem w gr wchodzà prywatne jachty, butikowe hotele, niestandardowe godziny zwiedzania, urokliwe, ale odosobnione miejsca. Bardzo podobnie jest w przypadku weekendowej turystyki zakupowej. Do Pary a, Mediolanu i Nowego Yorku klienta wysłaç mo na gwarantujàc mu tylko przelot i hotel, albo ekskluzywnie wykupujàc opcj All inclusive, która jak w przypadku oferty firmy Nowak Adventure, poza dobrym hotelem i posiłkami w restauracjach, w pakiet wliczone ma dodatkowo wszelkiego rodzaju wejêciówki, indywidualne przewozy, a nawet napiwki dla personelu. Klient mo e w pełni skoncentrowaç si wówczas na zakupach i odpoczynku, całà resztà zajmuje si organizator wyjazdu, sprawujàc piecz nad pasa erem od momentu wylotu z kraju, a do samego powrotu. Wcale nie dla najbogatszych Jak si jednak okazuje, krajowy rynek usług turystyki luksusowej docelowo nie jest wcale skierowany do osób wpisywanych na list stu najbogatszych Polaków. Jest to raczej turystyka Êredniego szczebla. W tych, miejscach, do których wysyłamy naszych klientów, najbogatsi majà po prostu własne wille i wolà odpoczywaç we własnym towarzystwie wyja- Ênia Adrian Zdrada. Nieco inaczej rynek luksusowych usług turystycznych wyglàda za granicà, gdzie elita doskonale wie, gdzie i z jakim biurem wypada wyje d aç. Co jest modne i dobrze widziane w Êrodowisku. Działa to na zasadzie marketingu szeptanego dodaje. Polscy klienci nie sà jeszcze do tego przyzwyczajeni. Lubià za to indywidualne wyjazdy szyte na miar. W takich przypadkach cały wyjazd organizowany jest zgodnie z ich pomysłem i zamówieniem. I mo- e to równie dobrze byç perfekcyjne zaplanowany czas na pustyni, jak i na Antarktydzie, w Sudanie, czy Erytrei. Wa ne jest, by wyjazd wiàzał si z rzadko wybieranà przez przeci tnego turyst destynacjà lub atrakcjami dla takowego niedost pnymi. Oprawa takich wyjazdów wià e si oczywiêcie z podniesionym standardem sprzedawanych usług, a co za tym idzie wzrostem ich ceny. Ale ta w zestawieniu z wra eniem wyjàtkowoêci i poczuciem satysfakcji, dla ekskluzywnego klienta gra drugorz dnà rol. ANB krótko Rośnie popularność weekendowych wycieczek po Wielkiej Brytanii. Operatorzy promów z Wielkiej Brytanii i Irlandii deklarują, że w mijającym sezonie urlopowym zanotowali poważny wzrost popytu na swoje usługi. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje, zgodnie z którymi wrasta popularność tradycyjnych i nieco już zapomnianych atrakcji turystycznych Wielkiej Brytanii, do których należą także niewielkie brytyjskie wyspy, takie jak Isle of Wight, Jersey czy Guernsey. Tamtejsze hotele i pensjonaty cieszą się dobrym obłożeniem nawet poza sezonem. Wynika to z faktu, że mieszkańcy Albionu coraz częściej zamieniają dwutygodniowy urlop w tropikach na kilka krótkich, najczęściej weekendowych wyjazdów. RS Propozycja weekendu spędzonego w więzieniu. Jak wskazuje jeden z największych portali rezerwacyjnych Skyscanner bardzo dużym zainteresowaniem wśród turystów cieszą się hotele, które powstały w zaadoptowanych budynkach więzień. Podaje on listę dziesięciu nieczynnych już więzień, które mogą być atrakcyjne dla przyjezdnych, a są wśród nich Alcatraz w San Francisco w Stanach Zjednoczonych, Robben Island w Południowej Afryce, San Pedro w La Paz w Boliwii, Hostel Celica w słoweńskiej Lublanie.

12 12 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

13 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2009 WYDANIE SPECJALNE 13 Trendy Polacy coraz cz Êciej Êwi ta organizujà poza domem Opłatek na Malediwach Âwi ta nadal najch tniej sp dzamy z rodzinà. Ale obficie zastawiony stół ch tnie zamieniamy ju na wspólny wyjazd w góry, nad morze lub uciekamy w wiejski krajobraz. Jak bardzo zmienia si nasza rodzima tradycja? Zjawisko, które na Zachodzie znane jest od lat, do nas wła- Ênie od niedawna dociera. Wyjàtkowo popularne za granicà Êwiàteczne wyjazdy, połàczone z aktywnym wypoczynkiem, zaczynamy organizowaç i my. Stajà si one po prostu modne. Jednak to, e nie umiemy wyobraziç sobie całkowitej rezygnacji ze Êwiàtecznej atmosfery, nieco odró nia nas od zachodnich sàsiadów. Święta są dla klientów hoteli rodzajem odpoczynku od pracy W hotelu jest wygodniej W zwiàzku z faktem, e społeczeƒstwo polskie ulega wyraênym wpływom zachodnim, zaczyna równie przejmowaç tamtejsze trendy i styl ycia. Nie bez znaczenia pozostaje tak e zwi kszenie si w ostatnich latach aktywnoêci zawodowej oraz statusu materialnego Polaków, w tym kobiet, na których, w myêl polskiej mentalnoêci, spoczywa obowiàzek kontrolowania Êwiàtecznych przygotowaƒ. Sà to powody, dla których polskie rodziny coraz cz Êciej decydujà si na Êwi ta w hotelu lub pensjonacie. Przerwa Êwiàteczna stanowi dla nich rodzaj urlopu i zwykłego wypoczynku. A oferta hotelowa w pełni ju wyr cza domowników z organizacji wigilijnej kolacji lub wielkanocnego Êniadania, w przypadku którego zdarza si nawet, e personel przygotowuje swoim goêciom koszyczki ze Êwi conkà. Wszystko to stanowi pakiet hotelowych usług, z którego najch tniej korzystajà mieszkaƒcy du ych miast. Tendencja wykupywania takich pakietów z roku na rok jest coraz popularniejsza, zwi kszone zainteresowanie Êwi tami poza domem widaç coraz wyraêniej mówi Beata Krawczykowicz, kierownik marketingu w Hotelu Białowieskim. Jak wyjaênia, goêcie bardzo du y nacisk kładà na wy ywienie, zawsze wczeêniej chcà znaç menu. Co ciekawe coraz ch tniej odchodzà od potraw tradycyjnie przypisanych Êwi tom, na rzecz kuchni regionalnej i lubià próbowaç nowe smaki dodaje. Aby jednak Êwiàteczny pakiet był atrakcyjny dla klienta, nie wystarcza jedynie suto zastawiony stół. W Hotelu Białowieskim zawsze organizujemy goêciom wolny czas. Wigilia połàczona jest najcz Êciej z koncertem, bàdê wieczorem kol d, w naszym przypadku tak e białoruskich. Zabraknàç WÊród turystów, których ulubionà rozrywkà jest podglàdanie ptaków, Polska jest znana jako kraj z du ym potencjałem. Mało kto jednak wie, e istnieje region, którego obywatele zajmujà si tylko ptakami. Rzeczpospolita Ptasia, bo to o niej mowa to paƒstwo z własnà konstytucjà, kodeksem praw, paszportami i obywatelami. Stolicà tej ptasiej republiki jest Słoƒsk, niewielkie miasteczko w województwie lubuskim, niedaleko granic Parku Narodowego UjÊcie Warty. W celu otrzymania obywatelstwa Rzeczpospolitej Ptasiej nale y si zgłosiç do biur paszportowych znajdujàcych si w Słoƒsku, albo wypełniç kwestionariusz na stronie www. Inicjatywa jest pomysłem ludzi z Towarzystwa Przyjaciół Słoƒska Unitis viribus w ramach projektu nie mo e Êw. Mikołaja i prezentów rozdawanych najmłodszym. Inicjowane sà wycieczki i zwiedzanie okolic Białowie y z przewodnikiem mówi Beata Krawczykowicz. Zapewnia przy tym, e hotel w ka de Êwi ta sprzedaje minimum 90 proc. pakietów. Produkt Ptasie biuro wystawia odwiedzajàcym wizy Kraj ptaków popularny wêród ludzi fot. Verde Montana Bo e Narodzenie aktywnie Oferta bo onarodzeniowa łàczona bywa po pierwsze z sylwestrowym balem i Nowym Rokiem, po drugie z aktywnym wypoczynkiem i sportami zimowymi. Ch tnie w tym czasie odwiedzane sà górskie kurorty. WÊród krajowych miejscowoêci najwi kszym zainteresowaniem cieszà si Zakopane i Szczyrk. Jednak udekorowana choinka, opłatek, makowiec i barszcz z uszkami wchodzi w skład podstawowego pakietu. Atrakcj zaê mo e stanowiç na przykład kulig. Wielu klientów wolny czas lubi sp dzaç na stoku, je d àc na nartach czy snowboardzie. Dobrze sprzedajà si wi c propozycje zawierajàce karnety lub lekcje narciarstwa. W zwiàzku z tym, e dla klientów Êwi ta majà byç przede wszystkim czasem relaksu, poza samym sportem hotele dodatkowo wpinajà w ofert darmowe wejêcia do sauny, groty solno-jodowej, jacuzzi czy na basen. Na przykład Hotel Litwor w Zakopanem, by w pełni pozwoliç dorosłym na odpoczynek, w Êwiàteczny pakiet wpisuje równie aqua aerobik, nauk pływania oraz zaj cia plastyczne dla dzieci, przejmujàc tym samym opiek nad nimi. Âwi ta w tropikach Idealny krajowy pakiet Êwiàteczny powinien dawaç namiastk domu i tradycji, zapewniajàc przy tym wygod i komfort wypoczynku, uzyskanego w miejsce mudnych Êwiàtecznych przygotowaƒ. Ale oczywiêcie zdarzajà si równie i tacy klienci, którzy zamiast wielkanocnego koszyczka, czy bo onarodzeniowego kuligu w zimowej scenerii, wolà Egipt, Tunezj, które gwarantujà du- o wi cej słoƒca ni nasz kraj. Zwłaszcza, e ich ceny cz sto niewiele ró nià si od propozycji krajowych wyjazdów. Na takie wyjazdy najch tniej decydujà si ludzie młodzi, którzy nie przywiàzujà a tak wielkiego znaczenia do Êwiàtecznych akcentów. Z drugiej strony wyjazd w tropiki stanowiç dla nich mo e okazj do zobaczenia w jaki sposób Êwi tujà ludzie w innych rejonach Êwiata i poznania, jaka jest ich tradycja, tak e kulinarna. ANB Rzeczpospolita Ptasia, organizuje si zloty obywateli republiki, imprezy, konkursy. Wszystko kr ci si oczywiêcie wokół ptaków podziwiaç je mo na podczas wycieczki po okolicznych rozlewiskach, prowadzonej przez fachowego przewodnika. Obywatele Rzeczpospolitej Ptasiej mogà równie zapoznaç si ze sprz tem u ywanym do obserwowania ptaków, wypo yczyç takie urzàdzenia oraz wyczarterowaç kajaki czy rowery, którymi mo na si przemieszczaç nie płoszàc skrzydlatego produktu turystycznego. Noclegi i wy ywienie dost pne sà w kwaterach agroturystycznych. Weekendowa wyprawa do Słoƒska jest propozycjà zarówno dla osób, które pierwsze kroki w birdwatching u majà za sobà, jak i dla tych, którzy chcieliby dopiero spróbowaç takich prze yç. JÂ krótko Wenecja zamknięta dla jednodniowych turystów? Władze Wenecji rozważają możliwości ograniczenia ilości turystów odwiedzających miasto na wodzie. Codzienny tłum przyjezdnych powoduje dewastację zabytkowej architektury. Jedna z wysuniętych propozycji sugeruje wprowadzenie kart wjazdu do miasta tylko dla turystów, którzy mają wykupiony nocleg w miejscowym hotelu na co najmniej jedną dobę. Inna opcja mówi o konieczności wcześniejszej rezerwacji pobytu, zgłoszenia chęci jednodniowego zwiedzania Wenecji. Na weekend z nartami najlepiej pojechać do Norwegii. Brytyjski turoperator Directski.com opublikował ranking najlepszych kurortów zimowych w Europie. W kategorii najlepszy ośrodek na weekend zwyciężył Lillehammer, norweski ośrodek olimpijski wyposażony w dobre zaplecze hotelowe, trasy zjazdowe, tory saneczkowe itp. Natomiast najlepsze narty i SPA znaleźć można w Bad Gastein w Austrii, zaś najlepszy ośrodek narciarski rodzinny, oferujący szkółki narciarskie i dobrą opiekę nad dziećmi to St. Johann, również w Austrii. Luksusowa propozycja The Granery. Już od września pierwszych gości przyjmuje nowy wrocławski hotel butikowy powstały w zabytkowym szesnastowiecznym spichlerzu. Hotel zrzeszony jest w sieci Small Luxury Hotels of World. Oferuje on blisko 50 apartamentów o powierzchni do 85 m kw., siedem z nich to apartamenty dwupoziomowe. W wyposażeniu hotelu jest między innymi jacuzzi, sauna, siłownia, gabinety masażu, sejfy, usługi biurowe.

14 14 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

15 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2009 WYDANIE SPECJALNE 15 Produkt Pustynia Bł dowska idealnà propozycjà turystycznà Olkusz zamiast Afryki? Mamy morze, mamy góry i kompletnie zapomnianà Pustyni Bł dowskà, która ju niedługo mo e przypominaç prawdziwe piaski Sahary. Idealne miejsce na weekendowy wyjazd. Wciàgu najbli szych kilku lat Pustynia Bł dowska, le àca na pograniczu Âlàska i Małopolski, w pobli u Olkusza, ma szanse staç si jednà z najwi kszych atrakcji turystycznych kraju. Ju teraz zabiegajà o to władze lokalne wraz ze Stowarzyszeniem Polska Sahara, które zajmuje si promocjà terenu i lobbuje na rzecz pełniejszego wykorzystania pustyni dla celów turystycznych. Obecnie południowa cz Êç pustyni podlega władzom samorzàdowym i zarzàdowi Jurajskich Parków Krajobrazowych. Jednak najbardziej atrakcyjna przyrodniczo i turystycznie północna strona nadal pozostaje zamkni ta, stanowi bowiem obszar poligonu wojskowego. Dlatego te z Ministerstwem Obrony Narodowej prowadzone sà intensywne pertraktacje o umo liwienie adaptacji tego terenu dla potrzeb rekreacyjno- -turystycznych. Jak zapewnia prezes Stowarzyszenia Polska Sahara Marian Pajdek szanse Konieczne jest przywrócenie pustyni do jej naturalnego stanu, bo przez kilkadziesiąt lat była ona sztucznie zazieleniana na pomyêlny rozwój sytuacji sà coraz wi ksze. Kolejna debata w tej sprawie przewidziana jest na poczàtek jesieni. To mogłaby byç idealna propozycja dla turystyki aktywnej i weekendowej mówi Pajdek. Ju teraz m.in. dzi ki współpracy z olkuskim Muzeum Afrykanistycznym udaje nam si Êciàgaç tu spore grupy zwiedzajàcych. Przykładowo ka dego roku w ostatni weekend lipca organizujemy imprez Pustynne Mira e, na którà przyje d a do dwóch tysi cy osób. A chcemy, eby pustynia stanowiła całorocznà atrakcj turystycznà dodaje. Aby teren mógł byç w pełni wykorzystany konieczne jest przywrócenie pustyni do jej naturalnego stanu, bo przez kilkadziesiàt ostatnich lat była ona sztucznie zazieleniana. A jej najwi kszym potencjałem sà wydmy Êródlàdowe i unikalna w skali kraju roêlinnoêç sucholubna. Te walory w połàczeniu z ciekawà propozycjà kulturalnà i rekreacyjnà z pewnoêcià przyczynià si do rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej oraz zaplecza turystycznego regionu zapewnia Pajdek. Ju teraz regularnie organizuje si tu turnieje siatkówki pla owej, frizbi, nordic walking, a zimà wyêcigi psich zaprz gów. Ale dà y si te do tego, by Pustynia Bł dowska stała si te swoistym centrum krzewienia kultury afrykaƒskiej, co stanowiç mo e element turystycznie atrakcyjny. ANB krótko Wzrasta zadowolenie klientów z poziomu światowego hotelarstwa. Serwis rezerwacji hotel.info ogłosił wyniki ankiety dotyczącej adekwatności ceny do usług świadczonych w ponad 210 tys. hoteli na świecie. W opinii internautów najlepiej wypadły hotele w Lizbonie i Berlinie. Tuż za nimi uplasowało się Tokio. Klienci dobrze ocenili również usługi hoteli w Madrycie, Helsinkach i Dubaju. Z pierwszej dziesiątki wypadły natomiast Londyn, Moskwa i Nowy Jork. Warszawa w zestawieniu pojawia się na ósmym miejscu. W Niemczech powstał pierwszy Hotel Literacki. Literaturhotel Franzosenhohl otworzyła Andrea Reichard, która pracując wcześniej w księgarni i spotykając zabieganych ludzi, którzy lubią relaksować się czytając książki, dostrzegła w tym pomysł na własną działalność. Hotel posiada spore zbiory literatury światowej prawie trzy tysiące pozycji książkowych i czterdzieści tysięcy książek audio. W weekendy organizowane są również spotkania autorskie i warsztaty pisarskie. Hotel urządzony jest w nowoczesnym stylu. WT KSI GARNIA NOWOÂCI Turystyka. Testy i pytania. Praca zbiorowa pod red. Z. Kruczka Proksenia; Kraków 2007 Publikacja przeznaczona dla organizatorów kursów pilotów, wykładowców na tych kursach, kandydatów na pilotów i przewodników oraz dla nauczycieli akademickich i studentów turystyki. Zawiera ułożone tematycznie pytania testowe stosowane na egzaminach na pilota wycieczek oraz z kilku przedmiotów akademickich (m.in. Podstawy Turystyki, Geografia Turystyczna, Krajoznawstwo). Zamieszczono również pytania do egzaminu ustnego, sytuacje awaryjne, zadania praktyczne i fotozagadki. Ekonomika turystyki. Aleksander Panasiuk PWN; Warszawa 2008 Podręcznik akademicki do ekonomiki turystyki, kierowany do studentów uczelni wyższych na kierunku turystyka i rekreacja oraz na kierunkach ekonomicznych na specjalnościach turystycznych. Zawiera kompleksową wiedzę dotyczącą ekonomiki turystyki. Rynek biur podró y 2008 Instytut Turystyki, Wiadomości Turystyczne ; M. Byszewska-Dawidek, K. Łopaciński, T. Dziedzic; 14 zł; Warszawa 2008 A to Polska właênie... Przewodnik do çwiczeƒ z geografii turystycznej i krajoznawstwa WSTH; A. Stasiak; 59 zł; Łódź 2006 Książki niezbędne w Twojej pracy Rynek lotniczy 2008 Instytut Turystyki, Wiadomości Turystyczne ; Tomasz Dziedzic; 40 zł; Warszawa 2008 Prawo w Turystyce Wiadomości Turystyczne we współpracy z Departamentem Turystyki Ministerstwa Gospodarki; 20 zł; Warszawa 2006 Kompendium pilota wycieczek Proksenia; red. Z. Kruczek; 26,50 zł; Kraków 2005 Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii Proksenia; red. Z. Kruczek; 23 zł; Kraków 2005 Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki Proksenia; red. Z. Kruczek, M. Nowacki; 20 zł; Kraków 2003 Obsługa ruchu turystycznego Proksenia; red. Z. Kruczek, Krakowska Szkoła Hotelarska; 26,50 zł; Kraków 2004 Promocja i informacja Proksenia; red. Z. Kruczek, B. Walas; 25 zł; Kraków 2004 Kompendium wiedzy o turystyce PWN; G. Gołembski; 36 zł; Warszawa 2005 Internet w turystyce i hotelarstwie PZH; J. Turakiewicz; 32 zł; Turystyka biznesowa POT; R. Davidson, B. Cope; 42 zł; Warszawa 2003 Marketing atrakcji, jak zwi kszyç frekwencj i dochody POT; B. Richards; 32 zł; Warszawa 2003 Turystyka PWE; W. Gaworecki; 59 zł; Warszawa 2007 Marketing w turystyce PWE; S. Briggs; 35 zł; Warszawa 2003 Mi dzynarodowe organizacje turystyczne Zamów: tel. (022) , Albis; W. Alejziak, T. Marciniec; 45 zł; Kraków 2003 Organizacja i technika pracy biurowej Albis; W. Alejziak; 29 zł; Kraków 2002 Turystyka w obliczu wyzwaƒ XXI Albis; W. Alejziak; 35 zł; Kraków 2000 Planowanie marketingowe w przedsi biorstwach PWE; L. Mazurkiewicz; 42 zł; Warszawa 2002 Metody stymulowania rozwoju turystyki w uj ciu przestrzennym WAE; G. Gołembski; 43 zł; Poznań 2002 Przedsi biorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej WAE; G. Gołembski; 43 zł; Poznań 1998 Informacja turystyczna WAE; J. Merski; 35 zł; Warszawa 2002 Umowa o imprez turystycznà Lexis Nexis; P. Cybula; 34 zł; Warszawa 2005 Prawo turystyczne Zakamycze; M. Nesterowicz; 44 zł; Zakamycze 2003 Geografia hotelarstwa Wydawnictwo UŁ; Kowalczyk; 54 zł; Łódź 2001 Turystyka w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku Êwiatowego AWF Poznań; J. Jędrzejczyk, W. Młynarski; 42 zł; Katowice 2003 Testy i pytania z zakresu turystyki Proksenia; Z. Kruczek, E. Jarosz; 13 zł; Kraków 2005 Nowe zasady Êwiadczenia usług turystycznych WSE w Warszawie; H. Zawistowska; 28 zł; Warszawa 2005 Bezpieczny Hotel PZH; J. Turakiewicz; 28 zł Metody statystyczne w zarzàdzaniu turystykà Albis; M. Pociecha; 20 zł; Kraków 2002 Człowiek a turystyka zarys socjologii turystyki Albis; K. Przecławski; 20 zł; Kraków 2003 Etyczne podstawy turystyki Albis; K. Przecławski; 16 zł; Kraków 1997 Geografia turystyczna Druktur; W. Kaprowski; 38 zł; Warszawa 2004 Krajoznawstwo i jego zwiàzki z turystykà Almamer; G. Bieńczyk; 38 zł; Warszawa 2003 Gospodarka turystyczna wse; M. Łazarek, R. Łazarek; 46 zł; Warszawa 2004 Ekonomika turystyki Almamer; R. Łazarek; 43 zł; Warszawa 2001 Dzieje turystyki w Polsce Almamer; J. Gaj, 47 zł; Warszawa 2006 Zarys dziejów turystyki w Polsce Proksenia; M. Lewan; 13,50 zł; Kraków 2006 Pilota i przewodnictwo. Nowe wyzwania. Materiały z II forum Pilota u i Przewodnictwa Proksenia; Z. Kruczek; 14 zł; Kraków 2005 Zarys wiedzy o turystyce Proksenia; P. Różycki; 16 zł; Kraków 2006 Informatyka w turystyce i rekreacji Almamer; J. Berdychowski; 39 zł; Warszawa 2006 Hotelarstwo. Cz Êç I. Podstawy hotelarstwa Almamer; Cz. Witkowski; 38 zł; Warszawa 2002 Hotelarstwo. CzeÊç II. Mi dzynarodowe systemy hotelowe w Polsce Almamer; Cz. Witkowski; 38 zł; Warszawa 2003 Hotelarstwo. Cz Êç III. Hotelarstwo w gospodarce turystycznej Almamer; Cz. Witkowski, M. Kachniewska; 39 zł; Warszawa 2005 Turystyka a prawo aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne WSTiE; P. Cybula, J. Raciborski; 34 zł; Kraków 2008

16 16 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Kultura Kalendarz wydarzeƒ kulturalnych organizowanych przez miasta i regiony co roku jest bogatszy Weekend eventem stoi Regiony i miasta Polski Êcigajà si na festiwale, parady, rekonstrukcje wydarzeƒ historycznych. Ka dy chwytliwy pomysł to szansa na przyciàgni cie go- Êci przede wszystkim weekendowych. Tak planuje si imprezy, by szans uczestnictwa miała jak najwi ksza liczba ich potencjalnych amatorów. PowtarzalnoÊç wydarzenia to nast pna szansa na frekwencj zawsze najtrudniejsze sà debiuty. Jan Ślifierz Festiwal Dialogu Czterech Kultur Łódê od pewnego czasu stara si zasłu yç, jeêli nie na miano kulturalnej stolicy Europy, to przynajmniej Polski. Ma ku temu wszelkie predyspozycje dysponuje znakomitymi salami koncertowymi (Filharmonia im. Artura Rubinsteina), teatralnymi (choç tu sà pewne zawirowania personalne), oryginalnymi przestrzeniami (budownictwo postindustrialne), które mo na ciekawie zaaran- owaç. Sztandarowà imprezà miasta jest Festiwal Dialogu Czterech Kultur jeden z najlepiej rozpoznawalnych festiwali w Polsce. Pierwsza edycja miała miejsce w roku 2002, a idea przypominanie dorobku kultur czterech narodów, które budowały Łódê okazała si noêna. Festiwal jest interdyscyplinarny. Składa si z koncertów, wystaw, widowisk teatralnych, projekcji kinowych. W roku 2004 otrzymał od Polskiej Organizacji Turystycznej certyfikat Najlepszego Produktu Turystycznego. Odbywa si na poczàtku wrzeênia i trwa 7-10 dni. Orange Warsaw Festiwal Orange Warsaw Festiwal ma pomóc Warszawie uzyskaç tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku Z zało enia majà to byç koncerty wykonawców muzyki rozrywkowej pierwszej Êwiatowej ligi, szeroko i za darmo udost pniane fanom. Jest wydarzeniem młodym pierwsza edycja miała miejsce w roku Pod głównà scenà zgromadziło si wówczas 35 tys. fanów muzyki, co jak na wydarzenie tej rangi, w centrum wielkiego miasta, nie jest liczbà oszałamiajàcà. Druga edycja lepiej dla stolicy rokuje. Impreza trwa dwa weekendowe dni i w dłu szej perspektywie mo e byç Festiwal Dialogu Czterech Kultur przyciąga do Łodzi wielu zainteresowanych kulturą turystów dobrym sposobem na przyciàgni cie turystów do Warszawy. Wratislavia Cantans Wrocław cieszy si zasłu onà renomà wêród miłoêników powa nej muzyki wokalnej i chóralnej. Od 40 lat jest tu organizowany festiwal Wratislavia Cantans. Klasa zapraszanych wykonawców i bogate tradycje festiwalu sprawiajà, e przez dwa wrzeêniowe tygodnie miasto prze ywa najazd miło- Êników prezentowanej tam muzyki. W tym roku, organizatorzy zmienili formuł festiwalu zamiast dziesi ciodniowego maratonu koncertów, zaplanowali wi kszoêç wyst pów na trzy kolejne weekendy. Nie b dzie to wymagało od bywalców samozaparcia (organizowanie urlopu) i wytrzymałoêci (codzienne koncerty), przyciàgnie te zapewne nowych goêci. Air Show Radom Radomski Air Show jest jednà z najwi kszych imprez masowych w Polsce. Organizuje jà od 1999 roku Dowództwo Sił Powietrznych. Przez weekend miłoênicy latajàcych maszyn mogà podziwiaç samoloty i helikoptery, zarówno w locie, jak i na ziemi. Ka dego dnia w pokazach uczestniczy około 100 tys. widzów, z Polski i zza granicy co nale y uznaç za nie lada osiàgni cie. Niestety od dwóch lat imprez przeêladuje pech. W roku 2008 miała miejsce katastrofa dwóch samolotów akrobacyjnych, w tym roku spadł na ziemi białoruski myêliwiec. W obydwu przypadkach odwoływano pokazy w locie trudno przewidzieç w jakim stopniu wpłynie to na frekwencj w kolejnych edycjach Air Show. Selector Festiwal Kraków od lat kojarzy si nie tylko z tradycjà, historià i wysokà kulturà, ale i z dobrà zabawà. W tym roku wystartowano z pomysłem nowoczesnego festiwalu muzyki elektronicznej i tanecznej, łàczàcego wyst py uznanych wykonawców z błyskotliwymi debiutami, w oprawie ciekawych instalacji przestrzennych. I edycja Selector Festiwal miała miejsce na krakowskich Błoniach, w pierwszy weekend czerwca. Zgromadziła 10 tys. widzów, w tym wielu obcokrajowców. Media uznały I edycj za spektakularny debiut. Organizator Alter Art, ten sam, który odniósł sukces z Open er w Gdyni dobrze rokuje i tej, niesztampowej imprezie. Wielka Siódemka Barlinecka Wydarzenie znacznie bardziej kameralne Wielkà Siódemk Barlineckà zaproponował Barlinek przy zachodniej granicy. Jej głównym wàtkiem jest nordic walking sport u nas jeszcze mało rozpropagowany, ale na przykład w Skandynawii uprawiany masowo. Barlinek stara si wypromowaç jako Europejska Stolica Nordic Walking w roku 2008 otwarto tam centrum tego rodzaju rekreacji. W tym roku, w trakcie polskiej majówki (2-3 maja) odbyła si premierowa edycja imprezy, której nazwa pochodzi od 7 tras wytyczonych wokół miejscowoêci do uprawiania tego sportu. Na nich toczyły si zawody b dàce rdzeniem tego wydarzenia. Obl enie Malborka Obl enie Malborka zdobyło ju sobie trwałe miejsce w kalendarzu weekendowych imprez w Polsce. Rekonstrukcj obl enia twierdzy, które miało miejsce w 1410 roku, przeprowadza si z powodzeniem od 9 lat. Zabawa trwa 3 dni. Od innych tego typu rekonstrukcji odró nia jà nieprzewidywalnoêç. Widzowie nie wiedzà bowiem kto wygra przedstawiane zmagania prawda historyczna nie ma tu nic do rzeczy. Jest wi c napi cie, jest niesamowita sceneria malborskiego zamku, dopisujà widzowie. Jarmark Cysterski Jarmark Cysterski odbywa si w Pelplinie zawsze w trzeci weekend wrzeênia. Jego forma i treêç ma nawiàzywaç do jarmarków, które miały tu miejsce w Êredniowieczu. Autentyczno- Êci dodaje imprezie lokalizacja wi kszoêç wydarzeƒ (turnieje, przedstawienia, konkursy) rozgrywa si na terenie opactwa cystersów. Pierwszy taki jarmark odbył si w roku 2001, ale miał wówczas charakter naukowo-konferencyjny. W trakcie kolejnych edycji jarmarku zwyci yła rozrywka przekształcił si w Êwi to dla turystów. Piknik Jaçwieski Latem, w miejscowoêci Stare Juchy, niedaleko Ełku ma miejsce od 2007 roku Piknik Jaçwieski. Pierwsza edycja trwała tylko jeden dzieƒ obecnie zajmuje cały weekend. Na terenach dawniej zamieszkałych przez plemiona jaçwieskie (na Ziemi Ełckiej istniał gród ostatniego wodza Jaçwingów, Skomanda), usianych kurhanami i głazami, turyêci mogà oglàdaç walki rycerzy z pogaƒskimi wojownikami. Piknik mo e byç interesujàcà propozycjà dla miłoêników Êredniowiecza. Niezale nie od historii przyciàgajà okoliczne lasy i jeziora. Festiwal Sztukmistrzów Lubelski Festiwal Sztukmistrzów jest wydarzeniem stosunkowo nowym pierwszà edycj miał w 2008 roku. Nawiàzuje do tytułu głoênej powieêci Isaaka Singera Sztukmistrz z Lublina. Organizatorzy podkreêlajà ludyczny, plebejski charakter imprezy, wi c jest to rozrywka dla ka dego. Festiwal trwa 3 dni, organizowany jest na przełomie lipca i sierpnia, na błoniach pod lubelskim zamkiem. Składajà si naƒ zarówno pokazy kuglarskie, jak i warsztaty, na których ka dy mo e spróbowaç swoich sił w trudnej sztuce onglerki czy innego kuglowania. W wydarzeniach kulturalnych prym wiodà du e miasta wyjàwszy lokowany na prowincji Przystanek Woodstock Jurka Owsiaka, który (i Przystanek, i Owsiak) sam w sobie jest markà. Trudniej przebijajà si małe miejscowoêci (jak Barlinek), ale tu opłaca si pomysłowoêç i konsekwencja. Dobry pomysł na weekendowy produkt to pomysł oryginalny, cz sto niszowy. Nie przyciàgnie tłumów z całej Polski (zresztà gdzie by si mieli w takim Barlinku pomieêciç), ale b dzie atrakcyjny dla wiernej grupy zapaleƒców. Wydarzenia, nawet te najbardziej przebojowe, nie trwajà długo. Przez wiele weekendów (przynajmniej w sezonie) przyciàgajà turystów naturalne atrakcje regionu (jeziora, góry, morze). Czasem atrakcje wykreowane, nieraz du ym nakładem kosztów. KiedyÊ cała Polska budowała Aquaparki, teraz przyszła moda na Małpie Gaje. Gdy moda mija, zawsze zostanie coê trwałego dla miejscowych... Chyba, e bez turystów atrakcja stanie si całkiem nieopłacalna.

17 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2009 WYDANIE SPECJALNE 17 Dossier Najwi ksze wydarzenia sportowe, muzyczne, kulturalne w kraju Kalendarz imprez plenerowych STYCZNIA, ZAKOPANE Zaplanowano ju termin zawodów Pucharu Âwiata w skokach narciarskich. W zwiàzku z tym pod koniec stycznia zimowa stolica Polski zgromadzi rzesze kibiców. 5-7 LUTEGO, BIAŁKA TATRZA SKA Zawody w ramach Młodzie owego Pucharu Polski i eliminacje do zawodów FIS w narciarstwie alpejskim przyciàgnà kibiców do Białki Tatrzaƒskiej. Na 5 lutego zaplanowano prób szybkoêci, zaê 6-7 lutego rozegrany zostanie Puchar Kotelnicy Białczaƒskiej. Festiwal organizowany jest w pi tnastu krajach Êwiata LUTEGO, ŁÓDè Brytyjski zespół Depeche Mode zagra dwa koncerty w Hali Arena w ramach trasy promujàcej najnowszà płyt Sounds of the Univerce. 1 MARCA, KATOWICE Jean Michel Jarre ju planuje swój koncert w Polsce, a na jego miejsce wybrał katowicki Spodek. 5-7 MARCA, WIERCHOMLA W ramach Family Cup" odb dzie si finał XIV Amatorskich Mistrzostw Polski w Narciarstwie i Snowboardzie MARCA, ZAKOPANE Rozegrana zostanie konkurencja Memoriału Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny w narciarstwie alpejskim. 11 MARCA, ZAKOPANE Odb dà si Mi dzynarodowe Akademickie Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim, organizatorem których jest AZS Zakopane MARCA, ZAKOPANE Kolejna tura zawodów w ramach Młodzie owego Pucharu Polski i eliminacje Tęsknicie Państwo za wypoczynkiem w ciszy i spokoju, a do tego jeszcze w komfortowych warunkach? Świetnie trafiliście Biały dworek to nowoczesny, kameralny obiekt z komfortowo wyposażonymi pokojami i apartamentami. Dworek położony jest w malowniczej Jaszczurówce, zaledwie 700 m od Nosala i 200 m od wejścia do Doliny Olczyskiej, nieopodal słynnej Witkiewiczowskiej kaplicy. Nasze pokoje i apartamenty wyposażone są w łazienkę, telewizor, telefon, radio, czajnik, w większości jest też lodówka. Na terenie obiektu dostępny jest internet bezprzewodowy. Do wyboru łoża małżeńskie lub pojedyncze. W obiekcie mamy również saunę i salę kominkową, a dla zmotoryzowanych parking. Jesteśmy przyjaźni dzieciom, oseski do lat 2 przyjmujemy bez opłat. Serdecznie zapraszamy! do zawodów FIS. 19 marca Mistrzostwa TZN Mi dzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, marca Mistrzostwa Warszawy, Finał Młodzie owego Pucharu Polski MARCA, WISŁA, KUBALONKA Polski Zwiàzek Narciarski zapowiada Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach narciarskich MARCA, ZAKOPANE Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej przyciàgnà kibiców z całego kraju. 27 MARCA, BYDGOSZCZ Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych przyznało organizacj przyszłorocznych Mistrzostw Âwiata w Biegach Przełajowych miastu Bydgoszcz. 30 KWIETNIA 2 MAJA, WARSZAWA Trzecia edycja CUBANEMUCHO, festiwalu o randze mi dzynarodowej promujàcego kultur kubaƒskà. Przewidziane sà koncerty muzyki kubaƒskiej, pokazy profesjonalnych tancerzy salsy na ywo. 8-9 MAJA, SZCZECIN Ju teraz znany jest termin przyszłorocznego Pikniku nad Odrà, jednego z wi kszych plenerowych wydarzeƒ w Polsce. Stanowi ono połàczenie turystyki, kultury i kulinariów. W program festynu wpisywane sà mi dzy innymi imprezy wystawiennicze i atrakcje zwiàzane ze sportami wodnymi MAJA, LEGIONOWO II Festiwal Wiatru to pokazy lotów balonów oraz paralotni, organizowany w mieêcie, gdzie przed wojnà zało ono pierwszà w Polsce wytwórni balonów. Biały Dworek oś. Jaszczurówka 24a Zakopane obiekt całoroczny Tel.: , Fax: MAJ, GDYNIA Odbywajàcy si dotychczas jesienià Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w przyszłym roku przeło ony zostanie na wiosn. CZERWIEC-SIERPIE, WARSZAWA Mi dzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce to jeden z najdłu szych festiwali organizowanych w Europie, zawsze gromadzi du à, bo około 40-tysi cznà publicznoêç i stanowi wizytówk artystycznà stolicy. Koncerty odbywajà si zwykle w weekendy. 20 CZERWCA, L BORK XIX Mi dzynarodowy Maraton Ekologiczny pam. Tomasza Hopfera, w ramach którego odb dà si m.in. XXIV Mistrzostwa Polski Weteranów w Maratonie na Placu Pokoju w L borku oraz na terenie Gminy Nowej Wsi L borskiej. 25 CZERWCA 3 LIPCA, POZNA Po raz dwudziesty spotkajà si miłoênicy Mi dzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA CZERWCA, SZCZECIN Wst pnie zaplanowano ju Szczecin Rock Festival 2010, czyli dwudniowe Êwi to muzyki rockowej. WÊród zaproszonych goêci zawsze pojawiajà si gwiazdy Êwiatowego formatu, przez co impreza przyciàga mnóstwo widzów. 26 CZERWCA 4 LIPCA, KRAKÓW 20. Festiwal Kultury ydowskiej ju na stałe wpisał si w kulturalnà panoram miasta, a w szczególnoêci krakowskiego Kazimierza CZERWCA, CZERWI SK Gmina w województwie mazowieckim stanie si organizatorem Marszu Grunwaldzkiego 2010, imprezy wpisujàcej si obchody 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. 1-4 LIPCA, GDYNIA Do miasta zjadà fani muzyki z całego Êwiata, aby uczestniczyç w dziewiàtej edycji Heineken Open'er Festival LIPCA, OSTRÓW Odb dzie si półfinał eliminacji do Indywidualnych Mistrzostw Âwiata Grand Prix LIPCA, WARSZAWA Euro Pride 2010, czyli organizowana co rok w innym europejskim mieêcie parada Êrodowisk LGBT zawita do Polski. Warszawa b dzie pierwszym w historii gospodarzem parady w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Impreza w hiszpaƒskim Madrycie zgromadziła rekordowà liczb 2 milionów uczestników LIPCA, W GORZEWO Plac koncertowy po raz siedemnasty stanie si miejscem zjazdu młodych fanów polskiej i europejskiej muzyki rockowej w ramach Eko Union of Rock Festival LIPCA, PUCK Polska b dzie organizatorem Mistrzostw Âwiata w klasie Cadet 2010, dzi ki czemu przyciàgnie uwag miło- Êników eglarstwa i pasjonatów sportów wodnych z całego globu. 30 LIPCA-1 SIERPNIA, KOSTRZYN NAD ODRÑ Kostrzyn przyciàgnie młodych fanów rockowego brzmienia na Przystanek Woodstock. Jak co roku z pewnoêcià zgromadzi tysiàce uczestników. 5-8 SIERPNIA, MYSŁOWICE B dzie to ju piàta edycja OFF Festival, najwi kszego w Polsce Êwi ta muzyki i sztuki alternatywnej SIERPNIA, KRAKÓW Małopolska goêciç b dzie kilkadziesiàt tysi cy harcerzy i skautów z całego Êwiata na Jubileuszowym zlocie 100-lecia Harcerstwa Polskiego. Baza biwakowa zlotu stanie na krakowskich Błoniach. Imprez organizuje Choràgiew Krakowska ZHP SIERPNIA, POZNA Wielkopolska b dzie gospodarzem przyszłorocznych Mistrzostw Âwiata w Kajakarstwie. Organizatorzy ju teraz zapowiadajà szereg imprez towarzyszàcych SIERPNIA, CIESZYN, CZESKI CIESZYN Na te dni zaplanowany został europejski konwent miłoêników fantastyki Tricon Impreza organizowana jest od roku 1972 przez European Science Fiction Society, za ka dym razem w innym kraju Europy WRZEÂNIA, WARSZAWA Stolica b dzie gospodarzem Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, co stanowi du e wyró nienie dla polskich Êrodowisk zwiàzanych z ruchem promujàcym sportowà aktywizacj osób niepełnosprawnych.

18 18 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

19 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2009 PROMOCJA 19 Warmia i Mazury naturalnie, że na weekend Warmia i Mazury to jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo regionów północno-wschodniej Polski. Kojarzy się z pięknymi jeziorami, lasami oraz czystym powietrzem. O ogromnej atrakcyjności regionu świadczy fakt, iż Wielkie Jeziora Mazurskie zakwalifikowały się do finału światowego plebiscytu na Nowe Siedem Cudów Natury. To kraina, która stwarza tysiące możliwości spędzania wolnego czasu o każdej porze roku. WIOSNĄ zapraszamy do licznych obiektów SPA (Hotel Anders, Hotel SPA Dr Irena Eris, Termy Medical WARMIA PARK), gdzie wypoczynek połączony jest z odnową biologiczną. Delektując się bliskością natury, wśród rozkwitającej warmińsko-mazurskiej przyrody odzyskamy wewnętrzny spokój i harmonię, poprawimy sprawność fizyczną, wzmocnimy wiarę w siebie i własne możliwości. Ukojenie dla zmysłów przyniesie nam bliskie obcowanie ze światem roślin i zwierząt m.in. w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur Nadleśnictwa Kudypy lub Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. LATEM polecamy aktywny wypoczynek nad wodą, (żagle, kajaki, windsurfing, nurkowanie) oraz liczne szlaki piesze i rowerowe przebiegające wśród urokliwych miejsc, nieskazitelnej natury i sielankowych krajobrazów. Bogate kalendarium imprez zaspokoi miłośników muzyki (Piknik Country w Mrągowie, Olsztyńskie Noce Bluesowe, Ostróda Reggae Festiwal), sportu (Puchar Świata w Siatkówce Plażowej SWATCH FIVB World Tour w Starych Jabłonkach), historii (Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem, Kiermas Warmiński w Bałdach, Festiwal Kultury Średniowiecza w Rynie) oraz wielbicieli wyszukanych smaków (Festiwal Pogranicza Kartaczewo w Gołdapi, Warmińska Uczta Pierogowa w Biskupcu). Niezapomnianą przygodą jest rejs Kanałem Elbląskim, funkcjonującym w niezmienionej postaci od prawie 150 lat. Ten unikatowy zabytek architektury i hydrotechniki z charakterystycznym systemem pochylni, śluz, mostów i przystani jest jednym z dłuższych szlaków żaglowych w Polsce. JESIENIĄ, gdy pogoda nie sprzyja już plażowaniu, warto odwiedzić inne atrakcje otulone ciepłymi kolorami jesieni. Podążając Szlakiem Kopernikowskim poznamy miejsca związane z postacią Mikołaja Kopernika. Ten największy astronom świata na trwałe wpisał się w historię Warmii i Mazur. Przebywał w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie oraz Fromborku, gdzie znajduje się jego grób odnaleziony w 2005 roku. Przez cały region biegnie Szlak Zamków Gotyckich będących siedzibami muzeów, galerii czy bazy noclegowej. Na Warmii i Mazurach pozostało wiele bunkrów, twierdz i umocnień, które tworzą Szlak Fortyfikacji Mazurskich, ciekawy nie tylko ze względów historycznych, ale także słynących z niezwykłych rozwiązań technicznych ubiegłego wieku. ZIMĄ proponujemy bojery oraz iceboardy jako znakomity trening przed pełnią letniego sezonu żeglarskiego. Twardzieli zapraszamy na zimowe spływy kajakowe, a miłośników zwierząt do nauki jazdy psim zaprzęgiem. Dla mniej wymagających narciarzy, którzy nie chcą tracić czasu w korkach i kolejkach do wyciągów w obleganych miejscowościach górskich, polecamy nasze ośrodki narciarskie (Piękna Góra, Góra Czterech Wiatrów, Krzyżowa Góra, Kartasiówka). Na terenie Warmii i Mazur nie brakuje również tras narciarstwa biegowego i towarzyszących im imprez (Bieg Sasinów na Wzgórzach Dylewskich) oraz ofert dla osób zainteresowanych nurkowaniem podlodowym. Po wszystkich atrakcjach należy skosztować tradycyjnej kuchni warmińsko-mazurskiej, której unikalny smak z pewnością zadowoli najbardziej wymagające podniebienia. Polecamy restauracje należące do sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle oferujące potrawy sporządzane według starych receptur i oparte na produktach regionalnych. Głosuj na Jeziora Mazurskie na stronie

20 20 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie

Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie Wprowadzenie do konkursu Zbliża się upragniona przez wszystkich uczniów przerwa wakacyjna czas odpoczynku i zabawy. Jednak lipiec i sierpień to miesiące, kiedy niektóre

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Tworzenie produktu turystycznego dr Agnieszka Pobłocka Uniwersytet Gdański 17 listopada 2015 roku Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie campingowo i caravaningowo Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Czekają na Ciebie: rodzinne pola campingowe wyżywienie

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Warszawa, 30 maja 2011. Wakacje 2011

RAPORT Warszawa, 30 maja 2011. Wakacje 2011 RAPORT Warszawa, 30 maja 2011 Wakacje 2011 Hiszpania, Włochy i, co ciekawe, Stany Zjednoczone to w tym roku najczęściej wybierane przez Polaków kierunki wakacyjne - wynika z badania przeprowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Na narty Polacy latają do Włoch

Na narty Polacy latają do Włoch Na narty Polacy latają do Włoch Z 480 samolotowych ofert narciarskich przygotowanych przez polskich organizatorów na nadchodzący sezon, aż 413 dotyczy zimowego wypoczynku we włoskich kurortach. Taka miażdżąca

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie biznesowo Ilość dni: zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jest to

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL Załącznik nr 3 do umowy Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL A. Nazwa przejścia granicznego... B. Rodzaj transportu: 1. Samolot 2. Samochód osobowy 3. Samochód cięŝarowy,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Zestaw 1. 1. Straż Graniczna - cofa" autokar z grupą uczestników na granicy Ukraińskiej z powodu - niekulturalnego zachowywania

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i żeglarstwo Ilość dni: 5 lub 7 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli uwielbiasz żeglować, bądź chcesz się tego nauczyć to

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r.

Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska. 11 grudnia 2015 r. Ukraina rynek z potencjałem. Wieloletnie trendy i nowe zjawiska 11 grudnia 2015 r. Trendy społeczno-gospodarcze Czynniki wywierające wpływ na ruch turystyczny: Sytuacja polityczna na Ukrainie, Konflikt

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach. Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013

Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach. Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013 Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013 Spis Treści: I. Wprowadzenie II. Kierunki III. Kiedy planujemy wakacje? IV. Wakacyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO -01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji

Bardziej szczegółowo

*** Sylwester w czeskim Harrachovie ***

*** Sylwester w czeskim Harrachovie *** *** Sylwester w czeskim Harrachovie *** Firma DobraIntegracja.pl i www.narciarz.pl zapraszają na 5 dniowy wyjazd z balem sylwestrowym do słynnego HARRACHOWA Narty - Park Wodny Wycieczki - Bal Sylwestrowy

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Tradycyjna kultura ludowa jest to ca okszta t dziedzictwa kulturowego, które przekazywane jest przez pokolenie ust puj ce

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

LIFE+ Wisławarszawska.pl

LIFE+ Wisławarszawska.pl LIFE+ Wisławarszawska.pl RAPORT Z BADAŃ Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie z instrumentu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla:

Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego. Projekt badawczy przygotowany dla: Ruch turystyczny w Województwie Śląskim. Wizerunek i możliwości promocji Województwa Śląskiego Projekt badawczy przygotowany dla: Katowice, 4 stycznia 2008 O projekcie Pierwszy pogłębiony projekt na temat

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Turysta kulinarny Made in USA

Turysta kulinarny Made in USA Turysta kulinarny Made in USA 118,1 mld $ - wydatki na podróże zagraniczne Meksyk 9,7 mld $ Kanada 6,8 mld $ Wielka Brytania 5,1 mld $ Japonia 3,7 mld $ Niemcy 3,1 mld $. Średni wydatek na podróż zamorską

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SULECHOWIE INSTYTUT ADMINISTRACJI I TURYSTYKI Zaprasza do studiowania kierunku TURYSTYKA I REKREACJA www.pwsz.sulechow.pl e-mail: sek-ipia@pwsz.sulechow.pl Koncepcja

Bardziej szczegółowo

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta Targi 2007 Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON 2007 W dniach 24 27.10.2007 r. w Poznaniu, odbyły się prestiżowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon. Stowarzyszenie Turystyczne

Bardziej szczegółowo

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KULTURA I TURYSTYKA WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KULTURA I TURYSTYKA WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KULTURA I TURYSTYKA WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU 4-5 listopada 2015r. w Łódzkim Domu Kultury W imieniu Organizatorów: Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Instytutu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU Miejscowość ZAWIERCIE 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA

OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO 01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONFERENCYJNA

OFERTA KONFERENCYJNA OFERTA KONFERENCYJNA Oferta konferencyjna Hotel Morawa to nowoczesne, kameralne miejsce do organizacji szkoleń, konferencji oraz innych spotkań biznesowych. Nasz obiekt idealnie nadaje się do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Program Wyjazdu. do Wilna. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com

Program Wyjazdu. do Wilna. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com Program Wyjazdu do Wilna WILNO 2011 Termin wyjazdu: 20 22.09.2011 Czas trwania programu: Orientacyjna cena netto na 1 uczestnika Cena za grupę 15 osobową Ilość uczestników: 3 dni 3 420 zł 51 293,39 zł

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i grzybobranie Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet jest idealny dla wszystkich miłośników grzybobrania.

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji]

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 dogrywka 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 VI etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel

Pomorskie.travel FREE TIME FESTIWAL 2016 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego Free Time 2016! TU SIĘ DZIEJE! 2-3 kwietnia, Gdańsk, AMBEREXPO UDANA ZMIANA! W 2015 roku Targi Turystyczne w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1 do ekskluzywnej restauracji w hotelu 4* (56 pokoi, 600m2 SPA) w niewielkiej miejscowości w okolicach Kassel w rejonie Hochsauerland KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, dn. 13 października 2004 r. Nasz znak: OR VI.0036/2-88/04 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację, złożoną przez Pana podczas XXIV Sesji Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie dla dwojga Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Zabierz swoją ukochaną osobę na Mazury Zachodnie, gdzie

Bardziej szczegółowo

TaniePlanowanie.com Maciej Urbański tel. 606 371 673 Krzysztof Szymański tel. 793 003 810

TaniePlanowanie.com Maciej Urbański tel. 606 371 673 Krzysztof Szymański tel. 793 003 810 WYJAZDY ZAGRANICZNE DESTYNACJE Nasza bazowa oferta obejmuje wyjazdu do czterech atrakcyjnych stolic europejskich Pragi, Budapesztu, Bratysławy oraz Wiednia. Za tym wyborem przemawiają następujące czynniki:

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza,

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

RODZINNE FERIE Monte Bondone 2016

RODZINNE FERIE Monte Bondone 2016 WŁOCHY RODZINNE FERIE 2016 Do narciarskiego raju trzeba trafić choć raz RODZINNE FERIE Monte Bondone 2016 Długość wyjazdu: 7 nocy na miejscu Terminy: 16.01-23.01.2016 23.01-30.01.2016 30.01-06.02.2016

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

3 doliny w 3 dni w bajecznym klimacie i smaku.

3 doliny w 3 dni w bajecznym klimacie i smaku. 3 doliny w 3 dni w bajecznym klimacie i smaku. Firma DobraIntegracja.pl wraz z ARNO KOMPUTER zaprasza Paostwa na ciekawy wyjazd który łączy pobyt w słynnym hotelu znanym z własnej produkcji piwa i oryginalnej

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Instytut Turystyki

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Instytut Turystyki BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 2008 Instytut Turystyki Obszary badania Wielkość i struktura krajowego ruchu turystycznego na terenie Małopolski. Wielkość i struktura zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej.

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej. Hotel KARINO SPA***(Polańczyk) Symbol oferty: 812/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Podkarpacie Polańczyk Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. siedziba sp. s. znajduje się przy ul. Łąkowej 19 w Sztumskim Polu (pow. sztumski)

LOKALIZACJA. siedziba sp. s. znajduje się przy ul. Łąkowej 19 w Sztumskim Polu (pow. sztumski) Sztumskie Pole LOKALIZACJA siedziba sp. s. znajduje się przy ul. Łąkowej 19 w Sztumskim Polu (pow. sztumski) w obszarze działalności spółdzielni funkcjonuje dostatecznie sprawna sieć dróg krajowych, powiatowych,

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Wymień i scharakteryzuj atrakcje turystyczne Chorwacji. 2. Styl romański scharakteryzuj i podaj jego przykłady w Polsce. Zestaw 2 1. Wymień i scharakteryzuj atrakcje turystyczne Małopolski.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Zima. Wyjazdy dziennikarskie. #INLOVEWITHSWITZERLAND inspiracje na sezon zimowy 2015/2016. MojaSzwajcaria.pl/media

Zima. Wyjazdy dziennikarskie. #INLOVEWITHSWITZERLAND inspiracje na sezon zimowy 2015/2016. MojaSzwajcaria.pl/media Zima. Wyjazdy dziennikarskie. #INLOVEWITHSWITZERLAND inspiracje na sezon zimowy 2015/2016. MojaSzwajcaria.pl/media Zakochaj się w Szwajcarii... #INLOVEWITHSWITZERLAND Nadchodzącej zimy w powietrzu unoszą

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z naszą ofertą: Dinner in the Sky Events in the Sky Cocktail in the Sky Meeting in the Sky Business in the Sky

Zapoznaj się z naszą ofertą: Dinner in the Sky Events in the Sky Cocktail in the Sky Meeting in the Sky Business in the Sky Zapoznaj się z naszą ofertą: Dinner in the Sky Events in the Sky Cocktail in the Sky Meeting in the Sky Business in the Sky Dinner in the Sky Starannie dobierane lokalizacje, gwarantujące wspaniałe widoki,

Bardziej szczegółowo

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa:

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa: JEDZJEDZ.PL Kim jesteśmy? Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina tworzony z myślą o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy bieżące

Bardziej szczegółowo

BIZNES I KONFERENCJE

BIZNES I KONFERENCJE BIZNES I KONFERENCJE Jest takie miejsce... Hotel Senator to doskonale wyposażony obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony zaledwie 80 m od morza, z bogatym zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym. Szeroka

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba.

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba. Centrum Wypoczynku i Rekreacji RYSY (Bukowina Tatrzańska) Symbol oferty: 540/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Małopolska

Bardziej szczegółowo

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz.

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Oferta Niezale ne wyjazdy Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. 01 Korzyści 04 dla Ciebie Nasz zespół 02 Oferta 03 Referencje Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Chcesz podróżować niezależnie,

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Travel Trends Polska 2015

Travel Trends Polska 2015 11 grudnia 2015 Travel Trends Polska 2015 Coroczny raport firmy Skyscanner wskazuje najważniejsze zwyczaje podróżnicze Polaków. Z Travel Trends dowiemy się między innymi, dokąd najchętniej podróżujemy

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt)

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Sprawność zuchowa Watrzyk 1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu. 2. Zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

3.Targi Ksià ki dla Dzieci

3.Targi Ksià ki dla Dzieci 3.Targi Ksià ki dla Dzieci Kraków, 07-09 czerwca 2013 www.dzieci.targi.krakow.pl JesteÊ wydawcà? Chcesz przybli yç najmłodszym Êwiat literatury? Pokazaç rodzicom, jak barwny i bogaty w wartoêciowe treêci

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów 11

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów 11 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Rozdział pierwszy BIURA PODRÓŻY 13 1. Historia biur podróży 13 2. Międzynarodowe organizacje biur podróży 16 2.1. Światowa Federacja Stowarzyszeń Biur Podróży (FUAAV) 16 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zimowy wypoczynek w Ośrodku Turystycznym Kukle

Zimowy wypoczynek w Ośrodku Turystycznym Kukle Zimowy wypoczynek w Ośrodku Turystycznym Kukle Zapraszamy Państwa do skorzystania z zimowych propozycji aktywnego wypoczynku w Ośrodku Turystycznym Kukle położonym na skraju Puszczy Augustowskiej, nad

Bardziej szczegółowo

Sukces w turystyce. Marek W. Kozak. Seminarium EUROREG 23 października 2008

Sukces w turystyce. Marek W. Kozak. Seminarium EUROREG 23 października 2008 Sukces w turystyce Marek W. Kozak Seminarium EUROREG 23 października 2008 Rozwój turystyki: świat Źródło: Tourism Highlights 2008 edition,unwto 2008 Przychody z turystyki, Polska Źródło: Inst. Turystyki

Bardziej szczegółowo

Czy stag-parties odlecą z Krakowa?

Czy stag-parties odlecą z Krakowa? 1 Czy stag-parties odlecą z Krakowa? Tłok w Balicach może rozładować się sam Gwałtownie drożejący złoty w stosunku do brytyjskiego funta, exodus części z tanich linii lotniczych z Balic do Katowic oraz

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo