Segment o rosnàcym potencjale

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Segment o rosnàcym potencjale"

Transkrypt

1 Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, Warszawa tel. (022) Wydanie specjalne wrzesień 2009 Turystyka Weekendowa 2009 WT SONDA Posiadanie zaplecza historycznego i kulturalnego, jakie ma Kraków, jest dla turysty dodatkowym atutem mówi Katarzyna Gàdek z UM Krakowa. Strona 6 OFERTA Rynek Polacy wolà wykupiç w biurze podró y weekend na Mazurach ni wyjazd do Londynu Segment o rosnàcym potencjale To, co jest wyjàtkowo popularne na Zachodzie, w Polsce okazuje si trudnym do oszlifowania diamentem. Krajowa turystyka weekendowa nie jest jednak przegranym segmentem rynku. Anna Bełcik Pomimo ogólnego spadku uczestnictwa Polaków w wyjazdach turystycznych spowodowanego Êwiatowym kryzysem gospodarczym, obserwujemy wyraêny wzrost zainteresowania krótkookresowymi podró ami w celach turystyczno-wypoczynkowych. Instytut Turystyki na podstawie najnowszych raportów szacuje, e w 2009 roku zwi kszyło si ono z 16 proc. do 23 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Dla rynku turystyki weekendowej brzmi to bardzo optymistycznie. Problemem natomiast pozostaje nadal fakt, e krajowi podró ni ch tniej takie wyjazdy inicjujà na własnà r k. Niestety równie ze wzgl du na zasobnoêç portfela sà oni zmuszeni do ograniczania ich iloêci. Weekend dla zamo nych Rynek turystki weekendowej wià e si z zamo noêcià społeczeƒstwa. Krótkoterminowe wyjazdy sà zazwyczaj znacznie bardziej spontaniczne, nie wymagajà tak skrupulatnego planowania jak dwutygodniowe wakacje. Dlatego klient, by pozwoliç sobie na komfort wykupienia weekendowej wycieczki, musi mieç du à stabilnoêç finansowà. W przypadku długiego urlopu wakacyjnego, przygotowania rozpoczynajà si cz sto na wiele miesi cy wczeêniej. Łatwiej jest wówczas zadbaç równie o ich stron finansowà. Dlatego te na polskim rynku usług turystycznych nie POLACY UCZESTNICZĄCY W TURYSTYCE WEEKENDOWEJ 2008 r r. 16% 23% ROŚNIE ZAMOŻNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA I ROSNĄ WYJAZDY WEEKENDOWE ZJAWISKO Krótkoterminowe wyjazdy są bardziej spontaniczne, nie wymagają skrupulatnego planowania jak dwutygodniowe wakacje. najlepiej sprzedajà si oferty Short breaks, zwłaszcza jeêli ich destynacjà sà du e miasta. Nie ma tu wi kszego znaczenia czy jest to Kraków, Pary, czy San Remo. Na wprowadzeniu do katalogu tego typu ofert zawiodło si wiele biur, próbujàcych wykorzystaç sukces bez trudu odnoszony w tym obszarze przez firmy na rynkach zagranicznych. Przeniesienie zachodnich trendów na rynek krajowy okazało si pomysłem chybionym, tak samo zało enia, e oferty dwu-, trzydniowego wyjazdu przykujà uwag naszych rodzimych yuppies, czyli młodych, wykształconych, ustabilizowanych zawodowo, dobrze zarabiajàcych i lubiàcych luksus ludzi. Weekend w kraju W Polsce klienci weekendowe wyjazdy wolà organizowaç bez poêrednictwa biura podró y, samodzielnie rezerwujàc transport i hotel. To właênie hotele, bardziej ni biura podró y, majà szans tworzyç weekendowe pakiety zawierajàce nocleg, wy ywienie i dodatkowe atrakcje turystyczne, dajàc przy okazji upusty cenowe przyciàgajàce podró nych. Zwi kszenie zainteresowania pobytem w hotelu lub pensjonacie podczas krótkich wyjazdów potwierdzajà równie ekspertyzy Instytutu Turystyki, które wskazujà na jego wzrost o trzy punkty procentowe w odniesieniu do roku Inaczej sprawa wyglàda, gdy Short breaks b dzie posiadał wartoêç dodanà. Znacznie wi kszym zainteresowaniem w kraju cieszà si bowiem weekendy w siodle, day spa, spa&wallness itp. Du o ch tniej przez klientów rozpatrywane sà tak e oferty wypoczynku aktywnego, które zawierajà w sobie cały pakiet rekreacyjny. Miasto zamienione na wieê Całkiem dobrze sprawa wyglàda w przypadku wyjazdów na krajowe wybrze e, Mazury, w góry. Polacy na weekend WNIOSEK Klient, by pozwolić sobie na komfort wykupienia weekendowej wycieczki, musi mieć dużą stabilność finansową. ch tniej ni wielkie miasto, wybierajà zacisznà wieê i natur. I z takimi oczekiwaniami dosyç cz sto zachodzà do biura podró y i pytajà o oferty lub przez internet poszukujà gospodarstw agroturystycznych. Najwi kszym zainteresowaniem turystów, jeêli chodzi o krótkie wyjazdy, cieszy si województwo mazowieckie i wielkopolskie. Tu za nimi, w wykazie Instytutu Turystyki, znalazły si województwa małopolskie, dolnoêlàskie oraz zachodniopomorskie. Bez wàtpienia jednak, poza wypoczynkowà, ma to równie zwiàzek z turystykà biznesowà. Najbardziej korzystny dla usług turystycznych jest weekend majowy. Trzy-, a czasem nawet pi ciodniowa przerwa od pracy skłania Polaków do organizacji wyjazdów. I jest to moment kiedy biuro podró- y staje si nieodzowne, zwłaszcza, e wyjàtkowo du- ym zainteresowaniem cieszà si wówczas oferty podró y zagranicznych. Majówka niech trwa bez końca. Długi weekend Polacy najchętniej spędzają poza domem. Sprawdź kiedy będziesz mógł zarobić pieniądze w przyszłym roku. czytaj na stronie 5 PROMOCJA POLSKI Kraj ciekawy też na weekend. Chcemy pokazać Polskę jako kraj ciekawy, nowoczesny, warty odwiedzenia pisze Katarzyna Sobierajska. czytaj na stronie 4 SONDA Pytamy przedstawicieli branży czy aby korzystać z weekendowej klienteli trzeba koniecznie mieć historię i zabytki Krakowa? czytaj na stronie 6 WYJAZDÓWKA Udany weekend u sąsiadów. Przy krótkich wyjazdach duże znaczenie ma czas podróży. Rozumieją to sąsiedzi Polski i z dużą intensywnością oferują polskim klientom swoje produkty. czytaj na stronie 7 OFERTA Luksus na wyciągnięcie ręki? Granica luksusu w turystyce bardzo szybko się przesuwa. Polaków coraz częściej stać na ekskluzywne wyjazdy. czytaj na stronie 11 WT DOSSIER KALENDARZ IMPREZ PLENEROWYCH 2010 Kalendarz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miasta i regiony co roku jest bogatszy. Strony 16-17

2 2 PROMOCJA Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2009 WYDANIE SPECJALNE 3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE TURYSTYKA WEEKENDOWA 2009 wrzesień 2009 ISSN Wydawca: Eurosystem, Jaros aw Âleszyƒski, Warszawa, ul. Wawelska 78, ap. 30, tel. (022) , faks (022) , Redakcja: Agnieszka Mularczyk redaktor prowadząca Marta Jurek redaktor wydania Zespół: Anna Bełcik Karolina Felner Monika Gajewska-Okonek Jaga Kolawa Joanna Morawska Jakub Ślifierz Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor) Joanna Markowska, Tomasz Menel Skład: Studio4you, Iwona Bóta, Aneta Klimczak WiadomoÊci Turystyczne to specjalistyczny dwutygodnik bran y turystycznej. Opisujàc WIADOMOŚCI najwa niejsze wydarzenia TURYSTYCZNE turystyczne w Polsce i na Êwiecie, gazeta dostarcza aktualnych i rzetelnych informacji z zakresu organizacji pracy, prawa i marketingu. Redakcja przygotowuje równie specjalne wydania targowe, dodatki regionalne i tematyczne. Prenumerata: Zamówienia na prenumerat przyjmujemy pod tel./faks (022) , Zamówienia realizujà tak e: Ruch, Kolporter, Garmond. Prenumerata standard: automatycznie odnawiana prenumerata, 24 numery w cenie 131 PLN, standard edukacja: oferta skierowana do uczniów, studentów i pracowników naukowych, 24 numery w cenie 93 PLN (50% upustu) i terminowa: roczna prenumerata w cenie 154 PLN od redakcji Wydawałoby si nic prostszego przyciàgnàç turystów na kilka dni. W koƒcu nie trzeba do tego mieç połaci egzotycznych pla, zabytków wpisanych na list UNESCO czy statusu modnej metropolii. A jednak okazuje si, e weekendowych turystów albo nie ma u nas wcale, albo sà tacy, których niekoniecznie byêmy sobie yczyli. Polskie wioski i miasteczka Êwiecà zatem pustkami, a wizytówka naszej turystyki weekendowej Kraków walczy z plagà pijanych Brytyjczyków, bardziej ni unikatowà architekturà zainteresowanych niskà cenà lokalnego piwa. Dlaczego wi c dzieje si tak, e Polska jako kraj, dla którego weekendowe wypady powinny byç turystycznà yłà złota zupełnie nie korzysta ze swojego potencjału? Po pierwsze i najbardziej oczywiste słaba, niesprofilowana i praktycznie nieistniejàca promocja. ZapomnieliÊmy, e nie wystarczà dwa billboardy i trzy długopisy z nazwà regionu, eby tłumy turystów ruszyły do nas na weekend. Po drugie wcià nie mamy pomysłu, co w Polsce mo na w tym czasie zrobiç. Oryginalnych projektów wcià mamy za mało. I po trzecie, najwa niejsze: uwierzmy, e Polska mo e byç weekendowym bestsellerem. Mo liwoêci sà, a to nie mało. Wszystko inne da si przecie wypracowaç. Marta Jurek, redaktor prowadzàca WiadomoÊci Turystycznych WYRÓŻNIJ SIĘ Event doskonale promuje miejscowoêç Na całym Êwiecie panuje moda na uczestnictwo w wielkich wydarzeniach sportowych, czy wyjazdy na koncerty takich wykonawców, jak U2 lub goszczàcej u nas niedawno Madonny. Eventy zawsze zach cajà ludzi do przyjazdu do konkretnej miejscowoêci. Tylko e my takich imprez mamy ciàgle jeszcze za mało, a przecie one Êwietnie nap dzajà rynek usług turystycznych, zwłaszcza w przypadku turystyki weekendowej. I w dodatku przyciàgajà zwykle po kilka tysi cy uczestników z całego Êwiata, którzy w zwiàzku z przyjazdem muszà skorzystaç z oferty linii lotniczych, usług hotelarskich, gastronomicznych, uiêciç opłaty parkingowe, kupiç bilety wst pu itp. To sà elementy, które przynoszà zysk. U nas jednak trudno organizuje si takie przedsi wzi cia, po pierwsze dlatego, e nie mamy odpowiednio wyspecjalizowanych agencji, które przej łyby ich organizacj, a po drugie brakuje nam wielkich hal koncertowych, amfiteatrów, czy stadionów na Êwiatowym poziomie. Mo emy jednak wykorzystywaç to, co mamy pi kne zamki, urok małych miasteczek i pomysłowoêç ludzkà. W tym wzgl dzie mo emy liczyç na Jurka Owsiaka, bractwa rycerskie, czy lokalne inicjatywy. Na du e projekty niestety nie jesteêmy jeszcze wystarczajàco dobrze przygotowani. dr Krzysztof Łopaciński, prezes zarządu Instytutu Turystyki TRADYCJA I RÓŻORODNOŚĆ GEOGRAFICZNA Atrakcyjna oferta weekendowa Z danych serwisu rezerwacyjnego StayPoland.com wynika, i udział rezerwacji weekendowych na tle ogółu rezerwacji internetowych realizowanych przez klientów z Polski oscyluje wokół 35 proc. Polska jako jedno z niewielu paƒstw na Êwiecie mo e poszczyciç si zarówno dost pem do morza, pojezierzem, licznymi rzekami, jak i górami. Obok du ego zró nicowania geograficznego oraz pi knej przyrody na uwag zasługujà tak e osadzone gł boko w polskiej tradycji i historii miasta. Praktycznie z ka dego zakàtka Polski łatwo znaleêç w promieniu 200 km interesujàce miejsca na sobotnio-niedzielny wypad. Podró ujàc po Polsce mo emy liczyç na ni sze koszty dojazdu oraz mniejsze wydatki na miejscu w porównaniu z wyjazdami zagranicznymi. Wiele krajowych obiektów noclegowych decyduje si obecnie na obni enie cen pokojów w weekendy. Wierzymy, e Polska ma du o do zaoferowania na polu turystyki weekendowej. Zach camy wi c hotelarzy do aktywnego pozyskiwania polskich klientów poprzez ciàgłe udoskonalanie oferty i tworzenie atrakcyjnych pakietów weekendowych. Anna Lato, kierownik produktu StayPoland Travel Indeks osób, firm i organizacji INDEKS OSÓB Katarzyna Gądek Łukasz Kaniecki Beata Krawczykowicz...13 Anna Lato Krzysztof Łopaciński..1, 3, 5 Magdalena Michulec Marian Pajdek Katarzyna Sobierajska....4 Andrzej Studnicki Mariusz Wróbel Adrian Zdrada INDEKS FIRM I ORGANIZACJI Agencja Eventowa Szafagra! Events Aquapark Tatralandia Biały Dworek Hotel Białowieski Hotel Litwor Instytut Turystyki....1, 5, 6 Kielce Kopalnia Aurelia Lubelskie Łódź Megellan Muzeum Afrykanistyczne.15 Muzeum Gazownictwa w Paczkowie Muzeum Złota Niemiecka Centrala Turystyczna Nowak Adventure Olsztyn Orbis Travel Park Narodowy Ujście Warty Portal Witamy w Niemczech Poznanńskie Biuro Podróży Regent Relaxpark Solanki Medical Spa Stowarzyszenie Polska Sahara Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Słońska Unitis Vieribus.13 Twierdza Modlin Urząd Miasta Kraków Urząd Miasta Sieradza....6 Warmia i Mazury Zachodniopomorskie....14

4 4 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE krótko Polskie Tatry goszczą 30 tysięcy turystów dziennie. Obliczeń dokonali pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z ich obserwacji wynika, że zainteresowanie górami wzrosło w ciągu pięciu lat wtedy po raz ostatni prowadzono takie obliczenia o około 3 tysiące. Turyści najchętniej wybierają trasę prowadzącą do Morskiego Oka. W czasie sezonu letniego trasę może pokonywać nawet do 11 tysięcy ludzi dziennie. Promocja Polski na świecie. 12 sierpnia 2009 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie w ramach działania 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a POT. Celem jest stworzenie programu na rzecz rozwoju usług turystycznych i poprawy wizerunku kraju. Wszystko po to, by poprawić rozpoznawalność Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie i zwiększyć liczbę przyjazdów zagranicznych. Promocja Polski Chcemy pokazaç Polsk jako kraj ciekawy, nowoczesny, warty odwiedzenia Kraj ciekawy te na weekend W najbli szych latach promocji turystycznej Polski sprzyjaç b dà wydarzenia okreêlane przez nas jako kotwice medialne 200. Rocznica Urodzin Fryderyka Chopina, prezydencja Polski w Radzie Unii i UEFA Euro Katarzyna Sobierajska Tkwiàcy w tych wydarzeniach potencjał promocyjny ułatwia dotarcie do Êwiatowych mediów z informacjà o Polsce. Dlatego działania marketingowe prowadzone w ich kontekêcie b dà miały du- y wpływ na to, jak ten przekaz b dzie odebrany na Êwiecie. My chcemy pokazaç Polsk jako kraj ciekawy, nowoczesny, warty odwiedzenia, Polaków zaê jako ludzi kreatywnych i goêcinnych. UEFA Euro 2012 tak, jak ka da du a impreza sportowa, jest magnesem, który przyciàgnie kibiców oraz turystów. B dzie pretekstem do przyjazdu do Polski. I powinniêmy to wykorzystaç do rozwoju krajowej turystyki. Naszym zadaniem b dzie nakłonienie goêci tych wydarzeƒ, aby do Polski wrócili jeszcze raz, ale ju z rodzinà, ze znajomymi, np. na weekend. I tu otwarte pozostanie pole dla turystyki miejsko- -kulturowej, która ma t specyfik, e dominujà w niej wra enia estetyczne. Poznawanie polskiej kultury, tradycji, historii czy folkloru jest odbierane przez turyst jako swoisty pakiet odczuç. Dlatego te obok popularyzowania poszczególnych obiektów i miejscowoêci bardzo skutecznà formà promocji jest propagowanie tras i szlaków turystycznych, łàczàcych atrakcyjne miejscowo- Êci i miejsca, eksponujàce najbardziej wartoêciowe elementy kulturowe regionu. Niezb dne jest zatem ciàgłe wzbogacanie i podnoszenie walorów kulturowych kraju. Powinno ono przede wszystkim traktowaç substancj zabytkowà jako wyjàtkowo pozytywne tło dla organizacji imprez kulturalnych, gastronomicznych, rozrywkowych, kreowania własnej to samoêci, która jest Êci- Êle powiàzana z miejscowymi zwyczajami, kuchnià regionalnà, wybitnymi postaciami pochodzàcymi z tych terenów. Aby wzmocniç zainteresowanie turystów naszymi obiektami zabytkowymi, konieczne jest rozszerzenie zakresu wydawnictw o charakterze informacyjnym, reklamowym, pamiàtkowym, poêwieconych poszczególnym obiektom zabytkowym. Niezb dne jest tak e wi ksze zró nicowanie czasu otwarcia placówek i usprawnienie systemu informacji wizualnej na drogach, szlakach turystycznych, przy hotelach, motelach, campingach, muzeach i zabytkach. Pami taç trzeba te, e istotnà wartoêç polskiego dziedzictwa kulturowego i kultury europejskiej stanowi tradycyjne rzemiosło, które jednoczeênie mo- e byç wa nà atrakcjà turystycznà. Dlatego tak ogromne znaczenie majà działania na rzecz zachowania najcenniejszych oêrodków r kodzielniczych. Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Turystyka Weekendowa 2009 WYDANIE SPECJALNE 5 Oferta Długi weekend Polacy najch tniej sp dzajà poza domem Majówka niech trwa bez koƒca Przedłu ony weekend to ju niemal nasza rodzima tradycja Polacy masowo pakujà walizki i ruszajà w drog. A za tà narodowà euforià idà du e pieniàdze, ch tnie wydawane na uciechy weekendowej turystyki. Anna Bełcik To właênie przedłu ona majówka, czy cztery dni wolnego uzyskane za sprawà odrabianego piàtku po Bo ym Ciele, stanowià motor nap dowy turystyki weekendowej. W tym wzgl dzie rok 2009 nie rozpieszcza Polaków, ale 2010 b dzie ju znacznie lepszy i od razu na poczàtku roku zaserwuje długà sylwestrowà zabaw, która b dzie mogła potrwaç nawet do czterech dni. To daje mo liwoêç połàczenia jej na przykład z wyjazdem na narty. Jak si okazuje, du a cz Êç Polaków długich weekendów nie chce ju sp dzaç w domu przed telewizorem. Rezygnuje te z odwiedzin u krewnych i przyjaciół, właênie na rzecz zorganizowanego wyjazdu turystycznego. W przypadku takich okazji do weekendowania, jakie stwarzajà Âwi ta Wielkanocne, Bo- e Ciało i inne Êwi ta religijne ch tniej ni indywidualnie, wyje d amy wspólnie z rodzinà, lub bliskimi znajomymi. Ale ju poczàtek maja stanowi idealny termin do zaplanowania indywidualnej wycieczki zagranicznej. Generalnie turystyka weekendowa skupia si wokół wielkich miast, z centrami kulturalnymi, rozrywkowymi, czy zapleczem shopingowym. Natomiast na długie weekendy ch tniej wybierane sà pakiety turystyki aktywnej. Wolne Polacy wolà te przeznaczyç na wyjazd za miasto nad wod, bàdê w góry, ale ch tnie jadà w miejsca, które oferujà dodatkowe atrakcje, jak festiwale, festyny, pikniki, kiermasze, zawody sportowe. A jak twierdzi Krzysztof Łopaciƒski, prezes Instytutu Turystyki w Warszawie, turyêci organizujàc sobie wyjazd, dokładnie wyliczajà te kwot, jakà chcà wydaç na jego uprzyjemnienie i jest to zazwyczaj kwota wcale nie taka mała. Tylko z pewnoêcià pozostanie ona w ich kieszeniach, o ile nie dostanà wystarczajàco interesujàcej oferty jej wydania. Najwa niejszy jest tu zatem pomysł na atrakcyjny produkt. KIEDY POLACY W PRZYSZŁYM ROKU BĘDĄ POSZUKIWAĆ OFERTY WEEKENDOWEJ? Sylwester wypada w czwartek (31 grudnia 2009 roku), z Nowym Rokiem i weekendem (1-3 stycznia 2010 roku) sylwestrowe szaleństwo może trwać cztery dni Wielkanoc święta łącznie z Wielką Sobotą dają Polakom trzydniowy odpoczynek od pracy (3-5 kwietnia) Majówka wprzyszłym roku rozpoczyna się w sobotę, łącznie ze Świętem Konstytucji Trzeciego Maja potrwa trzy dni, ale można ją dodatkowo przedłużyć biorąc za 1 maja, który jest ustawowo wolny od pracy, jeden dzień do odebrania Boże Ciało weekend bardzo chętnie przedłużamy, biorąc urlop w piątek po święcie (3-6 czerwca), dzięki czemu uzyskamy cztery dni wolnego Wszystkich Świętych wypada w poniedziałek, dzięki czemu uzyskamy trzy wolne dni (30 października 1 listopada) Dzień Niepodległości 11 listopada to czwartek, zatem dzień urlopu wzięty w piątek przedłuża weekend do czterech dni Boże Narodzenie święta w 2010 roku przypadają na sobotę i niedzielę (25-26 grudnia), nie możemy zatem liczyć na wydłużoną przerwę bożonarodzeniową Marketing Jak przekonaç klientów, aby weekend sp dzili z biurem podró y? Wszystko zale y od atrakcyjnego pakietu WÊród Polaków nadal panuje przekonanie, e weekend pro- Êciej jest zorganizowaç samemu, ni za poêrednictwem biura podró y. A o tym, e jest inaczej klientów wystarczy tylko skutecznie przekonaç. Jak? Dokładnie tak samo, jak przekonywało si turystów, e Turcja jest atrakcyjnym miejscem wakacyjnego urlopu, gdy jako destynacja wchodziła dopiero do ofert polskich turoperatorów twierdzi Łukasz Kaniecki, dyrektor poznaƒskiego biura podró y Regent. Turystyka weekendowa to w Polsce rynek niszowy, ale patrzàc z drugiej strony jest to te ta luka, którà dobrze mo na wykorzystaç marketingowo. W Polsce panuje przeêwiadczenie, e samodzielnie zaplanowany wyjazd jest po pierwsze taƒszy, a po drugie nie ogranicza swobody w wyborze sposobu sp dzania wolnego czasu. Jednak bardzo du a grupa klientów nawet nie szuka takich ofert, nie wiedzàc, e w ogóle istniejà. Zwłaszcza, e wi kszoêç du ych biur koncentruje si tylko na długoterminowych imprezach. Na poczàtek turystom trzeba wyraênie powiedzieç, tak mo na jeêdziç i jest to wygodne, bezpieczniejsze, ale i modne mówi dyrektor Regenta. Zaczàç mo na najproêciej, od wywieszenia oferty w oknie wystawowym dodaje Kaniecki. Biuro Regent specjalizuje si w sprzeda y weekendowych i krótkookresowych wyjazdów do takich miejsc, jak Pary, Rzym, Londyn, Barcelona, czy Sztokholm. Kaniecki przyznaje, e sà to w wi kszoêci europejskie miasta, które posiadajà tanie połàczenia lotnicze. Ale jak podkreêla nie jest to jedyny wyznacznik. Bez wàtpienia sà to te turystycznie atrakcyjne miejsca, odwiedzane ch tnie przez turystów starego kontynentu. W przypadku klientów krajowych najwi kszym wyzwaniem jest pokazanie, e nawet jeêli pakiet wykupiony w biurze na pierwszy rzut oka jest dro szy, to zazwyczaj dlatego, e niesie ze sobà te wi cej korzy- Êci. Przykładowo, turysta, który do Pary a decyduje si dojechaç na własnà r k autokarem i wykupiç na miejscu dwa noclegi w hotelu zapłaci około 1000 zł, zaê korzystajàc z poêrednictwa biura i wydajàc zł, w pakiecie ma przelot samolotem, 4 noclegi ze Êniadaniem, opiek pilota, ubezpieczenie i dodatkowe atrakcje turystyczne, np. zwiedzanie miasta z przewodnikiem wylicza Łukasz Kaniecki. To, co idealny weekendowy pakiet turystyczny powinien w sobie zawieraç, to po pierwsze przyjemnoêç zwiàzanà z podró owaniem, a po drugie poczucie bezpieczeƒstwa wi ksze ni w przypadku indywidualnego wyjazdu. O tym wszystkim klienta trzeba wprost poinformowaç dodaje Kaniecki. AMB Produkt Powrót do odległej historii mo e byç dobrym fundamentem dla produktu turystycznego Złota rzeka płynie w Złotoryi Jak sama nazwa wskazuje, Złotoryja to miasto, które wyrosło na cennym, ółtym kruszcu. Złoto wydobywano tutaj zarówno w kopalniach, jak i płuczàc piaski z dna rzeki Kaczawy. Taka działalnoêç dalej przynosi miastu dochody, ale w nieco inny sposób. KiedyÊ przybywali tutaj poszukiwacze pragnàcy odmieniç swój los, dzisiaj sprzedaje si tu głównie namiastk emocji, które tamtym desperados towarzyszyły. W piaskach koryta Kaczawy dalej mo na znaleêç złote łuski wystarczy uzbroiç si w odpowiednie wyposa enie i nieco cierpliwoêci. I nic to, e waga najwi kszych ze znajdowanych dziê złotych samorodków nie oszałamia. Niewa ne, e tutejsze zło a dawno ju uległy wyczerpaniu przynajmniej w tym sensie, e nie opłaca si ich przemysłowa eksploatacja. Wystarczy, e złoto nadal jest, a zwiàzane z nim pokłady emocji mo na eksploatowaç bez koƒca. Pokazy płukania złota sà organizowane przez pracowników kopalni Aurelia i to od nich mo na si uczyç tego fachu. Sama zabytkowa (powstała około 1660 roku) kopalnia jest cz - Êciowo udost pniana zwiedzajàcym. TuryÊci mogà przespacerowaç si niemal 100-metrowym korytarzem, czy obejrzeç 27-metrowy szyb Karola. W samej Złotoryi, w domku, który dawniej słu ył za mieszkanie miejskiego kata, znajduje si Muzeum Złota. Mo na tam obejrzeç grudki znalezione w dolinie Kaczawy czy nawet okazy pochodzàce z dalekiego Klondike. Pod koniec maja do Złotoryi Êciàgajà poszukiwacze złota z Polski i zza granicy w ostatni weekend tego miesiàca odbywajà si tu Mi dzynarodowe Otwarte Mistrzostwa w Płukaniu Złota. Udział w nich mo- e wziàç ka dy zawodnicy podzieleni sà na cztery kategorie profesjonalistów, amatorów, weteranów i juniorów. Ale tak- e inne weekendy w Złotoryi mo na sp dziç w sposób interesujàcy i niestereotypowy. A pamiàtki, które si stàd przywiezie b dà cenne nie tylko przez ładunek wspomnieƒ. JÂ

6 6 WYDANIE SPECJALNE Turystyka Weekendowa 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Rynek Zagraniczni turyêci rzadziej przyje d ajà do Polski Kryzys, ale czy tylko? KRÓTSZE POBYTY, DUŻE ZYSKI USD WYDALI W POLSCE W 2008 ROKU ZAGRANICZNI TURYŚCI Pakiet usług najchętniej wykupywali turyści przyjeżdżający do Małopolski i województw nadmorskich Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk są najczęściej odwiedzanymi polskimi miastami Brytyjscy i niemieccy turyêci w zwiàzku z kryzysem musieli zacisnàç pasa i ograniczyç podró e. Efekt tego mo emy obserwowaç i my. Do Polski w ubiegłym roku przyjechało tylko 13 milionów obcokrajowców, czyli najmniej od 2000 roku. Kiedy odbijemy si od dna? Szacunki Instytutu Turystyki na rok 2009 nie sà pocieszajàce. Nasz kraj odwiedziç ma zaledwie 11 milionów obcokrajowców. A właênie zagraniczni turyêci sà motorem nap dowym weekendowej turystyki takich miejsc, jak Kraków, Warszawa, Trójmiasto. Rocznie pozostawiajà w Polsce kilkanaêcie milionów dolarów. Tylko w spadkowym 2008 roku było to 11,4 mld dolarów, czyli wi cej ni w latach poprzednich. Jak si okazuje, mimo du o mniejszej iloêci odwiedzajàcych nas goêci zagranicznych, finansowo wychodzimy całkiem nieêle, a jest to konsekwencjà zmian kursu Êwiatowych walut. Ponadto zauwa- yç watro, e ponad połowa poniesionych przez obcokrajowców w Polsce wydatków zwiàzana jest z ich jednodniowymi przyjazdami. Ogółem cudzoziemcy najch tniej w 2008 roku płacili za usługi rekreacyjne (10 proc.) i zakupy na własne potrzeby (20 proc.). Najdłu ej zostawali u nas przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Hiszpanie, Kanadyjczycy. Weekend w Polsce ch tniej natomiast organizowali sobie nasi sàsiedzi Ukraiƒcy, ale i Rosjanie i Białorusini. Przy krótkich przyjazdach 40 proc. wszystkich odwiedzajàcych zorganizowało podró przy pomocy biura, wykupujàc całoêciowy pakiet. Jednak korzystanie z usług biur bardziej sprzyja dłu szym pobytom w Polsce, ni tym weekendowym. Nadal najwi cej cudzoziemców przyje d a do Polski w celach biznesowych i zawodowych. Ogółem w 2008 roku było to 28 proc. odwiedzajàcych nasz kraj. Przy czym ju co czwarty Niemiec wybrał Polsk na miejsce wypoczynku i zwiedzania. Najcz Êciej według Instytutu Turystyki wpadajà do nas ludzie około lat i nieco cz Êciej m czyêni ni kobiety. W 2008 roku zagraniczni goêcie wyjàtkowo ch tnie odwiedzali takie miasta, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznaƒ i Gdaƒsk. Co ciekawe, mimo ogólnego osłabienia, lekki wzrost przyjazdów w stosunku do 2007 roku odczuły Szczecin i Katowice. ANB WT SONDA Polscy i zagraniczni podró ujàcy wybierajàc si na krótki odpoczynek udajà si do miejsc tradycyjnie uznawanych za turystyczne. Pytamy przedstawicieli bran y czy aby korzystaç z weekendowej klienteli trzeba koniecznie mieç histori i zabytki Krakowa? Ludzie wyje d ajà na weekend nie tylko po to, by zwiedzaç zabytki, czy uczestniczyç w wydarzeniach kulturalnych, ale by na przykład pobyç na łonie przyrody, czy zrelaksowaç si korzystajàc z usług spa i wellness. To kwestia upodobaƒ i potrzeb. Posiadanie zaplecza historycznego i kulturalnego, jakie ma Kraków, jest jednak dodatkowym atutem. Przykładem na to było przeniesienie si kilka lat temu do Krakowa jednego z biur podró y z Białowie y. Organizatorzy uzasadniali to tym, e w Krakowie poza oglàdaniem ptaków o Êwicie mogà klientom zaproponowaç udział w koncercie, wystaw w muzeum czy kolacj w kultowej restauracji. Historyczne i kulturowe zaplecze nie jest wi c koniecznoêcià, ale mo e byç elementem decydujàcym o powodzeniu przedsi wzi cia. Warunkiem niezb dnym dla turystyki weekendowej jest natomiast skomunikowanie miejscowoêci ze Êwiatem. Dlatego tak wa ny dla regionów jest rozwój lotnisk i budowa dróg. JeÊli turyêci nie majà jak dotrzeç do miejscowoêci w ciàgu kilku godzin, to nie wybiorà si tam na weekend. WPolsce w ramach turystyki weekendowej dominujàca jest ciàgle forma krótkich wyjazdów z du- ych aglomeracji miejskich do miejscowoêci stricte wypoczynkowych, nad morze, jeziora czy w góry. W takich te wyjazdach pomocne jest biuro podró y, w którym kupiç mo na oferty wzbogacone cz sto o dodatkowe usługi, takie jak pakiety odnowy biologicznej, wycieczki krajoznawcze, programy dla aktywnych (rowery, jazdy konne). Z kolei weekendy w miastach cieszà si popularnoêcià wêród cudzoziemców odwiedzajàcych nasz kraj. A w wyborze miasta du e znaczenie, poza dost pnoêcià komunikacyjnà, ma oczywiêcie historyczne i kulturowe zaplecze, promowane na rynkach zagranicznych. Coraz wi kszym zainteresowaniem cieszà si programy zwiàzane ze zdrowiem i urodà. Dla turystów polskich atrakcjà skłaniajàcà do odwiedzenia innego miasta sà du e imprezy plenerowe, koncerty, imprezy sportowe, czy inne akcje promocyjne, np. 50 proc. zni ki na usługi hotelowo- -gastronomiczne. Turystom wyje d ajàcym na weekend nie wystarczà zabytki, czy ładne widoki miejsce, które chce przyciàgnàç do siebie ludzi musi zaoferowaç im coê, czego nie majà inni. My przygotowaliêmy propozycj zwiàzanà z postacià genialnego stylisty fryzur z Sieradza Antoniego Antoine`a Cierplikowskiego, człowieka, który stworzył i wylansował m.in. krótkie fryzury u kobiet. W 2008 r. rozpocz liêmy budow marki miasta, która streszcza si w haêle Sieradz. GoÊcinny dla rozwoju. Kluczowym elementem ma byç tworzona od podstaw marka turystyczna Open Hair. Jednym z jej elementów jest Sieradz Open Hair Festival pierwsza impreza w Polsce realizujàca kategori zabawy miejskiej na wolnym powietrzu, polegajàcej na samodzielnym, kreatywnym tworzeniu i prezentowaniu fryzur. Dzi ki nowej marce b dziemy mogli zaproponowaç ciekawy pobyt tematyczny. Ten projekt wraz z rewitalizacjà starówki oraz rozwojem bazy turystycznej majà stworzyç z Sieradza ciekawe miejsce weekendowych wypadów dla mieszkaƒców Łodzi i województwa łódzkiego. Nie sàdz, e tylko oêrodki o randze Krakowa mogà liczyç na weekendowych turystów. Âwietnym przykładem jest Âlàsk i jego promocja, w której nasza agencja ma du y udział. Uwa amy, e kluczem do sukcesu jest właêciwe zdefiniowanie, a nast pnie wykorzystanie potencjału destynacji. Przez potencjał rozumiemy nie tylko typowe atrakcje turystyczne. W przypadku Âlàska udało si wykorzystaç stereotypy, tak e te negatywne. Region powszechnie uznawany za zbyt zindustrializowany i zanieczyszczony przedstawiliêmy jako zielony i obfitujàcy w bogactwa przyrody. PrzypomnieliÊmy, e Âlàsk to tak e Beskidy, oraz ze nasze województwo obfituje w pi kne lasy. W ten sposób budujemy zaskoczenie, które zaciekawia i przyciàga. Za bardzo wa ny element promocyjny uwa am tak e organizacj ró nego rodzaju eventów. Tu trzeba podkreêliç ogromnà rol samorzàdów, lokalnych organizacji turystycznych i przedstawicieli promowanych obiektów. To oni najlepiej znajà bogactwa swoich regionów. Katarzyny Gàdek, dyrektor Biura Marketingu Turystycznego Miasta w Urz dzie Miasta Krakowa Andrzej Studnicki, prezes Orbis Travel Mariusz Wróbel, kierownik Referatu Promocji Urz du Miasta Sieradza Magdalena Michulec z agencji eventowej Szafagra! Events

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z )

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z ) Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoły Wyzsze. Ranking 2012. 74 pkt. 95 pkt. 81 pkt. prywatnych uczelni wyniszczajàca

Szkoły Wyzsze. Ranking 2012. 74 pkt. 95 pkt. 81 pkt. prywatnych uczelni wyniszczajàca Pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl Wydanie specjalne kwiecień

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 23 (321) 13 czerwca 2011 roku Aktualności od 6 do 12 czerwca 2011 roku Szkot otwiera w

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 24 (322) 20 czerwca 2011 roku Aktualności od 13 do 19 czerwca 2011 roku Wysyp ofert last

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Places, People, Stories : An Interdisciplinary and International

Bardziej szczegółowo

eventy imprezy dla firm

eventy imprezy dla firm eventy imprezy RAPORT IPO Szanowni Państwo Branża eventów i konferencji wkroczyła w okres dynamicznego rozwoju. Działania nastawione na zewnątrz firmy lub do jej wewnątrz, czynią z niej ważne narzędzie

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Turystyka biznesowa w Polsce Opracowała: Karolina Kłębek 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Polsce... 4 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Kraków 2006 Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce praca zaliczeniowa Marta Papros V rok, TiR/ort SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 2 1. Definicja turystyki

Bardziej szczegółowo

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem, ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

WAKACJE PRZEZ INTERNET

WAKACJE PRZEZ INTERNET STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 WAKACJE PRZEZ INTERNET www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna ANALIZY RYNKÓW ZAGRANICZNYCH 2011 na bazie sprawozdań Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej Maj 2012 Spis treści 1. AUSTRIA 6 1.1. Analizy 6 1.1.1. Trendy i nowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013

www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIĄTEK-NIEDZIELA, 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013 REKLAMA Napadł na strażników Strażnicy miejscy ujęli agresywnego mężczyznę, który przy ul. Mirowskiej kopał w drzwi sklepów, a podczas interwencji naruszył nietykalności cielesną strażników miejskich.

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu: LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu: WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4

Bardziej szczegółowo

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko.

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko. Egzemplarz bezpłatny Hotel Krasicki Zamek Ryn Hotel Szelment Mazurska Kraina SOT Hotel Szyszko SIRT Albatros Hotel Anders Hotel Gołębiewski Hotel Augustów Pałac na wodzie PTTK Fundacja Biebrzańska Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (53) 6 czerwca 2011. Agencja Promocji Turystyki. Aerosvit.Poland@aciareps.com. www.airberlin.com

Nr 11 (53) 6 czerwca 2011. Agencja Promocji Turystyki. Aerosvit.Poland@aciareps.com. www.airberlin.com Agencja Promocji Turystyki Nr 11 (53) 6 czerwca 2011 e-internetowy Dwutygodnik Aerosvit.Poland@aciareps.com www.airberlin.com zniżki do 40% DUŻY MOŻE WIĘCEJ. RAZEM JESTEŚMY JESZCZE WIĘKSI. Wszystkich agentów

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

DUNE. Restaurant Cafe Lounge SILVER LIGHT LERI GERSAMIA MEDIA I SZTUKA FESTIWAL W DARŁOWIE. m-teatr BEZ PAZURA CZŁOWIEK Z ZAGADKĄ

DUNE. Restaurant Cafe Lounge SILVER LIGHT LERI GERSAMIA MEDIA I SZTUKA FESTIWAL W DARŁOWIE. m-teatr BEZ PAZURA CZŁOWIEK Z ZAGADKĄ miesięcznik bezpłatny nr 06 56 czerwiec/lipiec 2014 r. www.magazynprestiz.com.pl DUNE Restaurant Cafe Lounge MIELNO W WERSJI DE LUX MEDIA I SZTUKA FESTIWAL W DARŁOWIE m-teatr BEZ PAZURA SILVER LIGHT BŁAŻEJA

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r.

Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r. Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r. Zespół ekspertów: RENATA GŁOMB, MICHAŁ GOLEMO, ANDRZEJ KLIMCZUK, BEATA MAKARSKA, JANUSZ MERCHUT, ŁUKASZ NIKITIN, PAWEŁ TADEJKO Opracowanie i redakcja: KRZYSZTOF GŁOMB Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingu turystycznego miasta Sopotu

Strategia marketingu turystycznego miasta Sopotu Strategia marketingu turystycznego miasta Sopotu Sopot 2005 Materia opracowali: Agnieszka Butkiewicz, Leszek Nowak/Grupa A5 Totem Wspó twórcami dokumentu sà tak e cz onkowie Komisji powo anej przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Miasto Marzeń, ogrom wrażeń, moc wydarzeń. Street Art Festival. » Temat numeru Hotel z klasą

Biznesowa Turystyka. Miasto Marzeń, ogrom wrażeń, moc wydarzeń. Street Art Festival. » Temat numeru Hotel z klasą Biznesowa Turystyka KWARTALNIK nr1/2012 ISSN: 2084-7416 magazyn zmieniającego się Śląska» Temat numeru Hotel z klasą» Nowa dzielnica Katowic Strefa Kultury» IV Europejski Kongres Gospodarczy Miasto Marzeń,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej

Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej Artykuły Oleksiy Artyshuk Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej Streszczenie: Opracowanie odnosi się do specyficznego typu produktów oferowanych w turystyce, popularnych między innymi

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie!

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie! MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977 Płatności mobilne Żyj wygodnie! Wewnątrz numeru ekonomiczny poradnik dla dzieci OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE MINI RATKI Z UBEZPIECZENIEM!

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

6 Ekspert radzi. Pytamy 8 Winobranie w atmosferze skandalu? Perspektywy 9 Jaka będzie Zielona Góra po liftingu?

6 Ekspert radzi. Pytamy 8 Winobranie w atmosferze skandalu? Perspektywy 9 Jaka będzie Zielona Góra po liftingu? Spis treści Spis treści Portal TwójRynek.pl No i mamy znów wrzesień Prawdopodobnie większość z nas zdążyła odpocząć podczas urlopów, skorzystać z wakacyjnej pogody, naładować akumulatory. Jednak, jak twierdzą

Bardziej szczegółowo