KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT"

Transkrypt

1 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: 50% Czynne: wt sb 10 16, nd (V IX); wt sb 10 15, nd (X IV). Siedziba: zajazd z pocz. XIX w. Wystawa: kolekcja J. Dunin-Borkowskiego ( ) malarstwo polskie i europejskie z XVI i XX w., sztuka zdobnicza militaria, porcelana, szk³o, wyroby konwisarskie, zegary, meble, numizmaty, starodruki i archiwalia, gabinet gen. W. Sikorskiego. Kroœniewice, pl. Wolnoœci 1 tel Muzeum Kinematografii: bilet ulgowy ódÿ, pl. Zwyciêstwa 1 tel Centralne Muzeum W³ókiennictwa: 50% Czynne: wt pt 9 16, sb nd 11 16, pt wstêp bezp³atny. Siedziba: Bia³a Fabryka, okaza³y kompleks klasycystycznych budynków architektury przemys³owej. Zbudowany w l przez L. Gayera mieœci³ pierwsz¹ w odzi mechaniczn¹ przêdzalniê i tkalniê. Dzia³alnoœæ muzeum obejmuje ca³oœæ zagadnieñ zwi¹zanych z w³ókienniczym procesem produkcyjnym. Dzia³ Tkaniny Przemys³owej kolekcja eksponatów. Dzia³ Tkaniny Ludowej unikatowe tkaniny kilimy, dywany, dzianiny, koronki, kolekcje z obszarów Rzeczpospolitej (Litwa, Bia³oruœ). Dzia³ Odzie y stroje kobiece i mêskie oraz akcesoria mody od pocz. XIX w. po wspó³czesnoœæ, a najciekawsze z nich to eksponaty z lat 20. XX w. Najwiêksza kolekcja polskiej tkaniny wspó³czesnej. ódÿ, Piotrkowska 282 tel Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu ódzkiego: 50% Czynne: wt pt 10 17, sb nd , czw wstêp bezp³atny. Wystawa: Sieæ ycia zró nicowanie form w Królestwie zwierz¹t. Zbiory: kolekcje ssaków, ptaków, motyli, szkielety zwierz¹t. ódÿ, Kiliñskiego 101 tel , Muzeum Radogoszcz Oddz. Muzeum Tradycji Niepodleg³oœci: 100% Czynne: wt pt 9 16, sb, nd 10 15, pn nieczynne. Siedziba: by³e wiêzienie hitlerowskie. Oddzia³ organizuje wystawy i prowadzi badania nad martyrologi¹ spo³eczeñstwa polskiego ze szczególnym uwzglêdnieniem mieszkañców odzi. ódÿ, Zgierska 147 tel , Muzeum Regionalne w Radomsku: 50% Czynne: pn pt 10 16, nd (wstêp wolny), sb nieczynne. Siedziba: ratusz miejski z 1857 r. Zbiory: dokumenty pergaminowe z XV XVII w., fotografie, archiwalia, archeologia, numizmatyka, kolekcja malarstwa Poczet Królów Polskich. Radomsko, Narutowicza 1 tel Muzeum Ziemi Rawskiej: 50% Siedziba: willa w stylu dworkowym z 1930 r. Wystawy sta³e: Tradycyjna izba ch³opska regionu rawskiego tzw. izba bia³a z prze- ³omu XIX i XX w., Salonik dworski XIX/ XX w.. Rawa Mazowiecka, owicka 26 tel Baszta Zamku Ksi¹ ¹t Mazowieckich Oddz. Muzeum Ziemi Rawskiej: 50% Czynne: VI IX sb i nd Zamek stanowi³ jedn¹ z twierdz z czasów Kazimierza Wielkiego. Czêœciowo zrekonstruowany w l. 50. XX w. Ekspozycje archeologiczne. Rawa Mazowiecka, Basztowa Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim: 50% Siedziba: letni pa³ac w stylu klasycystycznym z 1812 r. Zbiory: etnograficzne tkactwo, stroje, sztuka ludowa i rzemios³o artystyczne z regionu rawsko-opoczyñskiego; przyrodnicze ponad okazów fauny i flory dorzecza Pilicy; historyczne eksponaty zwi¹zane z 200-letni¹ histori¹ miasta i okolic; archeologiczne zabytki cmentarzysk cia³opalnych od II w. p.n.e. do III w. n.e. z okolic Tomaszowa; sztuki wspó³czesnej. Biblioteka ze zbiorem ponad 7000 woluminów naukowych. Tomaszów Mazowiecki, P.O.W 11/15 tel Muzeum Miasta i Rzeki Warty: 50% Wystawa sta³a: historia miasta Warty i okolic dokumenty, pami¹tki cechowe, fotografie, przedmioty u ytkowe, sylwetki s³ynnych ludzi z Warty, meble mieszczañskie z XIX i pocz. XX w., wykopaliska z terenów obecnego Zbiornika Jeziorsko oraz obrazy Z. Andrychiewicza. Wystawy czasowe. Warta, 20 Stycznia 26 tel Muzeum Ziemi Wieluñskiej: 50% Czynne: wt pt 10 16, œr czw 10 15, sb 10 13, nd Siedziba: klasztor bernardynek z XVII w. Wystawy w dzia³ach: archeologicznym zabytki od 12 tysi¹clecia p.n.e. do œredniowiecza; etnograficznym zabytki kultury materialnej wsi wieluñskiej z prze³omu XIX/ XX w., stroje, rzeÿba, malarstwo, narzêdzia, sprzêty gospodarstwa domowego; historycznym militaria, zabytki cechowe, numizmaty, dokumenty, fotografie zwi¹zane z przesz³oœci¹ ziemi wieluñskiej. Wieluñ, Narutowicza 13 tel filharmonie, opery, teatry i kina Filharmonia ódzka im. A. Rubinsteina: Dwa bilety ulgowe na wszystkie koncerty organizowane przez Filharmoniê oraz dwa bilety w super cenie na cykl koncertów M³odzi w odzi. ódÿ, Narutowicza 20/22 tel. kasa biletowa: Teatr Powszechny: bilet ulgowy ódÿ, Legionów 21, tel Kino-Galeria CHARLIE: bilet ulgowy ódÿ, Piotrkowska 203/205 tel , Miejski Dom Kultury KINO: 10% Na bilety do kina. Radomsko, BrzeŸnicka 5, tel ENEMEF Nocny Maraton Filmowy Impreza cykliczna. Wiêcej informacji i g³osowanie na repertuar: Zni ka dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów. Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni k¹ do 5 z³ ka dy. Wysokoœæ zni ki zale y od repertuaru. ódÿ, Kino BA TYK, Narutowicza 20 SILVER SCREEN: bilet studencki ódÿ, Pi³sudskiego 5 Automatyczna informacja i rezerwacje: tel Obs³uga Klienta: tel kultura i rozrywka inne Miejski Dom Kultury: 10% Na imprezy organizowane przez MDK. Radomsko, BrzeŸnicka 5, tel EDUKACJA EDUCATION nauka jazdy AUTO SZKO A: 5% Na kursy prawa jazdy kat. B. ódÿ, Kasprzaka 20, tel

2 ódÿ, 11 Listopada 23 m. 16 tel ódÿ, pl. Wolnoœci 9 tel , Autoszko³a OBUSZKO: 10% Na kursy prawa jazdy kat. A, B. ódÿ, Wigury 15, tel OSK DELTA: 10% ódÿ, Struga 4, tel , Szko³a Nauki Jazdy: 7% Na kursy prawa jazdy kat. B. ódÿ, Narutowicza 1 tel , Oœrodki Szkolenia Motorowego PZM: 5% W przypadku kumulacji ulg z ró nych tytu- ³ów bêdzie honorowana wy sza ulga. owicz, Nadbzurzañska 1 tel ódÿ, Traugutta 5, tel Tomaszów Mazowiecki, Pi³sudskiego 45/47 tel kursy jêzykowe BELL INTERNATIONAL: 3% ¹czy siê ze zni k¹ studenck¹. ódÿ, Sienkiewicza 85/87, tel Centrum Jêzyków Obcych NO PROBLEM: 20% Na kursy jêzyków obcych. ódÿ, Wólczañska 265, tel Centrum Jêzyków Romañskich: 5% Na kursy jêz. francuskiego, w³oskiego, hiszpañskiego, portugalskiego, rumuñskiego, ³aciny. ódÿ, Piotrkowska 42, tel Studium Jêzyków Obcych SZUSTER: 5% Na kursy jêz. angielskiego, niemieckiego, hiszpañskiego, francuskiego, rosyjskiego. ódÿ, Piotrkowska 43 tel , CAFE DEL MUNDO: 5 15% 5% na kursy jêzykowe, 15% na kursy komputerowe ódÿ, Piotrkowska 53, tel Akademia Jêzyków Obcych i Kultur Narodów: 5% Na kursy jêz. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpañskiego i w³oskiego. ódÿ, Pomorska 83/85 tel Sieradz, Mickiewicza 6 tel Studium Jêzykowo-Maturalne ENGLISH KNOWLEDGE: 10% Na kursy jêzykowe, przygotowawcze do matury, egzaminów gimnazjalnych i komputerowych. ódÿ, Piotrkowska 76 tel LIVE SCHOOL OF ENGLISH: 7% Na kursy jêz. angielskiego. ódÿ, Aleksandrowska 102/22 tel Szko³a Aktywnego Nauczania Jêzyków Obcych: 7% Na naukê jêz. obcych. Mo e ³¹czyæ siê z innymi rabatami do 22%. ódÿ, Gdañska 79 tel , Szko³a Jêzyków Obcych PROGRES: 5% ódÿ, Piotrkowska 114 tel , BRITISH CENTRE: 5 20% 5% na kursy, 20% od op³aty za egzamin BUTLAS (The Business Language Testing Service). ódÿ, Koœciuszki 93 tel , ódÿ, Pojezierska 93 tel , ódÿ, Pomorska 140A tel , Zgierz, 3 Maja 41/47 tel , AP EDUKACJA: 7% Na 2-semestralne kursy filologii angielskiej. Zni ka na I semestr. ódÿ, Piotrkowska 66, II p., lok. 10 tel edukacja inne Centrum Nauki i Biznesu AK: 5% Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB AK: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce. Be³chatów, Koœciuszki 7/11 tel , ódÿ, Piotrkowska 278, wejœcie od Milionowej, tel Radomsko, Koœciuszki 6/ tel Sieradz, Pu³askiego 3 tel Skierniewice, Ga³eckiego 2C tel Tomaszów Mazowiecki, Moœcickiego 14/18 tel Zduñska Wola, Piwna 8 tel TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia organizowane we wszystkich filiach TEB. Nie dotyczy op³aty wpisowej i egzaminacyjnej. Piotrków Trybunalski, Armii Krajowej 24A tel , WESCO TICKETPLUS 5% na kursy jêzykowe za granic¹. Nie dotyczy zakwaterowania i wy ywienia. 100 z³ od op³aty serwisowej na program Work & Travel i Praktyki Zawodowe w USA. ódÿ, Narutowicza 35 tel , ZAKWATEROWANIE PLACES TO STAY hotele Hotel REYMONT: 20% Nie dotyczy gastronomii. ódÿ, Legionów 81 tel

3 130 Przedsiêbiorstwo Turystyczne ÓDZ W poni szych hotelach udziela 10% zni ki na noclegi od cen netto. CENTRUM ódÿ, Kiliñskiego 59/63 MAZOWIECKI ódÿ, 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich 53/57 POLONIA ódÿ, Narutowicza 38 SAVOY ódÿ, Traugutta 6 ŒWIATOWIT ódÿ, al. Koœciuszki 68, tel pensjonaty Pokoje Goœcinne przy Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: 20% Na noclegi. Kroœniewice, pl. Wolnoœci 1 tel BED & BREAKFAST 3 po 3 : 15% Na wynajem pokoi. Nie ³¹czy siê z innymi zni kami. ódÿ, Fredry 13, tel Zajazd ZATOKA: 15% Na noclegi. Sierpów 33, gm. Ozorków, tel BED & BREAKFAST FAJNE MIEJSCE: 10% Na noclegi. Sokolniki, Œl¹ska 36, tel Oœrodek Wypoczynkowy ZACISZE: 10 25% 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie. Spa³a, Pi³sudskiego 20 tel , hostele Agencja EUROPOL: 10% Na skierowania do Domu Wypoczynkowego Z³oty K³os w Œwinoujœciu, S³owackiego 13/15 i Domu Wypoczynkowego Blachownia w Dusznikach-Zdroju, Wojska Polskiego 57. ódÿ, Piotrkowska 3, tel ódÿ, Próchnika 1, tel GASTRONOMIA PLACES TO EAT restauracje Restauracja-Pub DEGUSTACJA: 20% Na gastronomiê. ódÿ, pl. Wolnoœci 12, IN CENTRO PIZZERIA: 10% Na pizzê. ódÿ, Piotrkowska 153, tel , dowóz na telefon MILANO PIZZA: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. PORTO FINO STEAKHOUSE: 10% ódÿ, Bratys³awska 2A, tel Restauracja FRESH & CHILI: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy napojów i alkoholu. ódÿ, Piotrkowska 123, tel Restauracja SANDIS: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Karczma U CHOCHO A: 10% Nie dotyczy alkoholu. Kartê nale y okazaæ przy zamówieniu. ódÿ, Piotrkowska 200, tel ódÿ, Traugutta 3 tel , Restauracja WSCHODNIA: 10% ódÿ, Wschodnia 65, tel Zajazd ZATOKA: 15% Sierpów 33, gm. Ozorków tel DOMINIUM PIZZA: 25% Nie ³¹czy siê z innymi promocjami i jest udzielana tylko na pizzê. ódÿ, Pi³sudskiego 15/23 bary, puby i kluby CENTRAL PUB: 10% Na gastronomiê. ódÿ, Piotrkowska 171/173 tel Drink Bar MIŒ: 10% Nie dotyczy wysokoprocentowego alkoholu. ódÿ, Armii Krajowej 32, tel Pub ANTIDOTUM: 10% ódÿ, Zielona, róg Wólczañskiej tel Pub BIBLIOTEKA: 10% ódÿ, Struga 7, tel Pub CAMELOT: 10% ódÿ, Piotrkowska 143, tel Pub FOOTBALL: 10% ódÿ, Piotrkowska 138/140 tel Pub KRESOWA: 10% Na gastronomiê. ódÿ, Narutowicza 4 tel Pub KROKODYL: 10% ódÿ, Armii Krajowej 42 tel Pub POD ATLASAMI: 10% ódÿ, Narutowicza 45, tel Pub ROZBIÓRKA: 10% ódÿ, Sk³adowa 13 Pub ZA DRZWIAMI: 10% ódÿ, Narutowicza 56, tel ROLLING STONE ENGLISH PUB: 10% ódÿ, Moniuszki 6, tel WARSZTAT PUB: 10% ódÿ, Piotrkowska 143 tel kawiarnie FRESCO CAFE: 10% Na kawê. ódÿ, Piotrkowska 107 Herbaciarnia: 10% ódÿ, Narutowicza 1, tel Kawiarenka WILENKA: 10% Nie dotyczy alkoholu. ódÿ, 6 Sierpnia 7, wejœcie od Koœciuszki 13 tel Kawiarnia ONE 21 CLUB: 10% Na gastronomiê. ódÿ, Piotrkowska 121 tel Kawiarnia ZIELONE WZGÓRZE: 10% Nie dotyczy alkoholu. ódÿ, Legionów 2 tel Cafe LAWENDOWE POLA: 5 10% Specjalnoœæ lokalu ciasta domowe. ódÿ, Piotrkowska 107 COFFEEHEAVEN: 20% Na napoje kawowe. tel tel fast-foody Bar FRASZKA: 15% Nie dotyczy zestawu dnia. ódÿ, Piotrkowska 31 tel KEBAB HOUSE: 10% Nie dotyczy napojów. ódÿ, Piotrkowska 91, tel

4 SKLEPY SHOPPING kwiaty i upominki Sklep ŒWIAT PREZENTÓW: 5% ódÿ, Zielona 43 tel Sklep z Upominkami GOSIA: 5% Na upominki. ódÿ, 6 Sierpnia 27, tel Kwiaciarnia: 10% ódÿ, Narutowicza 1 tel Salon Kwiatowy INTERFLORA: 5% Na bukiety z kwiatów ciêtych, artyku³y dekoracyjne do wnêtrz, wiklinê, szk³a, suche kompozycje. ódÿ, Sterlinga 12 tel , ksiêgarnie i art. papiernicze BOOKLAND: 10% ódÿ, Piotrkowska 9 tel GOLDGRAF: 10% Na artyku³y biurowe. Nie dotyczy druków. ódÿ, 6 Sierpnia 7 tel Ksiêgarnia E. STOMPEL: 10% ódÿ, Piotrkowska 11 tel Ksiêgarnia i Antykwariat KOMIKS: 5 10% Zni ka uzale niona od ceny. ódÿ, Piotrkowska 50 tel , EMPIK: 5% Nie dotyczy: zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. Be³chatów, Koœciuszki 27 owicz, Stanis³awskiego 10, Galeria owicka tel ódÿ, Narutowicza 8/10 tel , ódÿ, al. Pi³sudskiego 15/23, Galeria ódzka, tel do 38 ódÿ, Piotrkowska 81 tel , SZAWAL: 15% Dla posiadaczy do 26 lat. Na ksi¹ ki. Be³chatów, 1 Maja 1, tel ódÿ, Piotrkowska 63, tel sklepy kosmetyczne Perfumeria REFAN: 5% ódÿ, Kiliñskiego 46, tel odzie i obuwie Salon Sukien Œlubnych i Komunijnych JAGODA: 5 10% 5% na zakup, 10% na us³ugi. ódÿ, Wojska Polskiego 7, tel MÊ CZYZNA i STYL: 5% ódÿ, Tuwima 6, tel MILA: 5% ódÿ, Legionów 49, tel SANT POL: 5% Na buty. ódÿ, Tatrzañska 116, paw. 11 tel Sklep MAJA: 5% ódÿ, Legionów 36, tel Sklep Obuwniczy TWOGAL: 5% ódÿ, Zachodnia 16C, tel Sklep z Bielizn¹: 5% ódÿ, pl. Wolnoœci 10/11, tel VICE VERSA & MASTERS: 5% ódÿ, Struga 35, wejœcie od eromskiego tel ESPRIT: 5 10% 5% na ca³¹ kolekcjê, 10% na zakupy powy- ej 350 z³. Nie dotyczy promocji i przecen. tel Gino Rossi GEOX: 5% Na obuwie GEOX. Nie dotyczy promocji i przecen. ódÿ, Pi³sudskiego 94, CH King Cross, skl. 38, tel ódÿ, Piotrkowska 99, tel HD HEAVY DUTY: 6% Nie dotyczy promocji i przecen. tel SMITH S: 5 10% 10% na towary z regularnej kolekcji, 5% na towary z kolekcji przecenionej. Piotrków Trybunalski, Sikorskiego 13/17, CH Echo WOJAS: 5% Nie dotyczy promocji i przecen. Dwa razy w roku akcje specjalne: kupony rabatowe na ³amach Przewodnika. ódÿ, al. Jana Paw³a II 30, Pasa ódzki tel ódÿ, al. Pi³sudskiego 94, CH Tulipan tel Pabianice, Zamkowa 31, CH Echo tel sklepy spo ywcze Sklep MA A WIELKA CZEKOLADA: 5% ódÿ, Piotrkowska 31 sklepy muzyczne Salon Muzyczny RIFF: 5% Na towary. Promocje nie ³¹cz¹ siê. ódÿ, Piotrkowska 53, tel komputery i audio-video Sklep ELEKTROLAND: 10% ódÿ, Zielona 57, tel SET KOMPUTERY: 3% Na czêœci i zestawy komputerowe. ódÿ, Pojezierska 2/6, tel MP3 Store: 5% 5% na multimedia przenoœne audio MP3/ MP4/PMP, nawigacjê satelitarn¹ GPS PND/ PNA, Smartphone, akcesoria. ódÿ, Rewolucji 1905r. 2, tel , , AKROS ELEKTRONIK: 5 10% 5% na sprzêt, 10% na naprawê. ódÿ, Legionów 53 ódÿ, Zgierska 18 SIRIUS SYSTEMS: 3 10% 3% na sprzêt komputerowy, 10% na serwis. ódÿ, Piotrkowska 204/210 tel Sklep z Art. RTV i Elektrycznymi: 5% ódÿ, Wschodnia 33, tel Sklep NOWAKOWSKI: 5 10% 5% na sprzêt RTV, 10% na naprawê. Rawa Mazowiecka, Koœciuszki 12 tel

5 132 odzie i sprzêt sportowy BEK SPORT: 5% ódÿ, Piotrkowska 35, tel BURAK SKATE SHOP: 5% Na odzie i sprzêt sportowy. Nie dotyczy promocji. ódÿ, Piotrkowska 44, tel SYSTEM SUPERSTORE: 5 10% Na sprzêt sportowy, snowboard, skateboard, ubrania i akcesoria. Zni ka uzale niona od kwoty zakupu. ódÿ, Zachodnia 87 tel TRIP SNOWBOARD: 5% Na odzie i sprzêt sportowy. Nie dotyczy promocji. ódÿ, Piotrkowska 44, tel DANSPORT: 5% Sieradz, Jagielloñska 13, tel HIMOUNTAIN: 10% Nie dotyczy promocji i przecen. Zni ka równie na stronie internetowej ódÿ, Jana Paw³a II 30, Pasa ódzki tel tel ódÿ, Pi³sudskiego 94, CH Tulipan tel HORYZONT: 5% Nie dotyczy wyprzeda y i promocji. ódÿ, Piotrkowska 9, tel sklepy inne Pracownia Z³otnicza: 10% Na zakup i naprawê bi uterii z³otej i srebrnej oraz obr¹czek. ódÿ, Zgierska 18 JAHEPI: 5% Na art. oœwietleniowe, sprzêt elektryczny, wyposa enie wnêtrz. ódÿ, Kiliñskiego 48 Sklep NAWROT: 5% Na sprzêt wêdkarski. ódÿ, Nawrot 43, tel Sklep wêdkarski OKONEK: 5% Na sprzêt wêdkarski oraz art. wykoñczenia wnêtrz. ódÿ, Struga 34 JAŒMINA: 5% Na czêœci zamienne i akcesoria samochodowe. ódÿ, Pomorska 62/64, tel Sklep Motoryzacyjno-Przemys³owy: 10% Na czêœci samochodowe do wszystkich typów i marek samochodów. ódÿ, Snycerska 3, tel DANKO: 5% Na art. przemys³owe. ódÿ, Polskiej Organizacji Wojskowej 42 tel EWAL-POL Sklep Zielarsko-Medyczny: 5% ódÿ, Tatrzañska 21, tel ódÿ, Tatrzañska 116, paw. 4 tel MIKSS: 5% Na art. papiernicze, kosmetyki, rêkodzie³o, barometry, zegary. ódÿ, Polskiej Organizacji Wojskowej 42 POSTER CLUB: 5% Na art. dla plastyków, ramy, oprawê obrazów. ódÿ, Zachodnia 91, tel Sklep AGD MAJSTER: 5% ódÿ, Legionów 19, tel ódÿ, Tuwima 15, tel Sklep IZA: 5% ódÿ, Przybyszewskiego 47/49 tel WILTOM: 5 8% 5% na p³yty i kasety, 8% na czêœci samochodowe. ódÿ, Kiliñskiego 93, tel BI UTERIA i UPOMINKI: 10% ódÿ, Struga 11, tel TIME TREND: 5% Rabaty nie ³acz¹ siê. ódÿ, Jana Paw³a II, CH Pasa ódzki ódÿ, al. Pi³sudskiego 15/23, Galeria ódzka, tel ódÿ, al. Pi³sudskiego 94, CH Tulipan tel US UGI SERVICES kafejki internetowe Kawiarenka Internetowa MegaNETcaffe: 10% Be³chatów, Koœciuszki 23 ódÿ, al. Pi³sudskiego 5, Silver Screen, I p. Zduñska Wola, Koœcielna 7 CAFE DEL MUNDO Kawiarenka Internetowa: 15% ódÿ, Piotrkowska 53 tel Kawiarenka Internetowa SET: 20% ódÿ, Pojezierska 2/6 tel us³ugi fotograficzne FOKAL Fotografia Analogowa i Cyfrowa: 10% Na us³ugi fotograficzne. ódÿ, Narutowicza 2 tel FOTO ART: 10% Na us³ugi fotograficzne. ódÿ, Piotrkowska 114 tel Salon Fotograficzny JUMBO COLOR FUJI FILM POLSKA: 10% Na us³ugi fotograficzne. ódÿ, Widzewska 22, Tesco tel FOTO EKSPRES: 5% Na wywo³ywanie zdjêæ i zakup art. fotograficznych. Sieradz, al. Pokoju 5, tel W poni szych punktach ADVERT-TV udziela 10% zni ki na us³ugi fotograficzne. Nie dotyczy innych promocji. Be³chatów, pl. Narutowicza 10 tel ódÿ, Piotrkowska 26, tel Opoczno, pl. Kiliñskiego 9 tel W poni szych punktach KODAK EXPRESS udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Be³chatów, pl. Narutowicza 10 ódÿ, pl. Gorkiego 24 ódÿ, Jana Paw³a II 30 ódÿ, Kolumny 36, Carrefour ódÿ, Pi³sudskiego 94 ódÿ, Piotrkowska 26 ódÿ, Przybyszewskiego 176/178 ódÿ, Traktorowa 63 ódÿ, Zachodnia 53 Piotrków Trybunalski, S³owackiego 109 Rawa Mazowiecka, owicka 3A Tomaszów Mazowiecki, Joselewicza 4 drukowanie i kopiowanie DELTAFAX: 10 20% 10% na serwis kserokopiarek, 20% na ksero i bindowanie. ódÿ, Sienkiewicza 61 tel Us³ugi poligraficzne: 10% ódÿ, Wschodnia 33 tel ART-RAF: 10% Na ma³¹ poligrafiê, us³ugi reklamowe (wizytówki, ulotki), piecz¹tki, szyldy. ódÿ, Zgierska 16, tel

6 us³ugi inne Salon Komputerowy SIDEn: 2 15% 15% na us³ugi serwisowe, 5% na materia³y eksploatacyjne do urz¹dzeñ drukuj¹cych, 4% na zestawy komputerowe, 2% na pozosta³e artyku³y. Kutno, Troczewskiego 13, tel Servis Audio-Video: 10% Na naprawê sprzêtu audio-video. ódÿ, Armii Krajowej 32, tel Serwis RTV: 10% ódÿ, Hubala 1B.176, tel ART-RAMA: 10% Na oprawianie obrazów na zamówienie. ódÿ, Gdañska 101, tel Pracownia Zegarmistrzowska: 10% ódÿ, Legionów 13 STAN Us³ugi Zegarmistrzowskie: 10% ódÿ, pl. Wolnoœci 5, tel Us³ugi Krawieckie: 5% ódÿ, Gdañska 14, tel ódÿ, Nawrot 1A, tel Zegarmistrz: 10% ódÿ, Wschodnia 27, tel CODZIENNOŒÆ LIVING wypo yczalnie DVD/video VICE VERSA & MASTERS Wypo yczalnia Kaset Video i DVD: 10% ódÿ, Struga 35, wejœcie od eromskiego tel pralnie chemiczne Ekologiczne Pralnie Chemiczne PANDA: 10% Na czyszczenie odzie y. ódÿ, Pojezierska 95, Tesco tel ódÿ, Przybyszewskiego 176/178, Carrefour, tel ódÿ, Widzewska 22, Tesco tel Piotrków Trybunalski, Sikorskiego 13/7, CH Echo, tel telefony komórkowe GONDEX Komis Telefonów GSM: 5% ódÿ, Piotrkowska 240, tel ZDROWIE I URODA HEALTH & BEAUTY salony kosmetyczne Salon Fryzjersko-Kosmetyczny ANNA: 15% Na us³ugi. ódÿ, Liœciasta 4/8, tel Gabinet Kosmetyczny BOROÑ: 10% Na us³ugi kosmetyczne i fryzjerskie. ódÿ, Nawrot 18/20 tel , Salon Fryzjersko-Kosmetyczny GOSIA: 10% ódÿ, Batalionów Ch³opskich 8 tel salony fryzjerskie Zak³ad Fryzjerski: 10% ódÿ, Legionów 50, tel Studio Urody BELLO: 15% Na us³ugi fryzjerskie. ódÿ, Narutowicza 37, tel Zak³ad Fryzjerski: 10% ódÿ, Narutowicza 1, tel Fryzjerstwo i Solarium MEGA SOLAR: 10% ódÿ, al. Pi³sudskiego 15/23, Galeria ódzka, poziom 1, tel , ódÿ, Tatrzañska 124B tel , Salon Fryzjersko-Kosmetyczny JULIA: 10% ódÿ, Przybyszewskiego 57/59 tel FORM STUDIO: 10% ódÿ, Pomorska 35, tel Salon Fryzjerski DOM SZTUKI: 10% Na us³ugi fryzjerskie. ódÿ, Piotrkowska 51, tel Zak³ad Fryzjerski NINA: 10% ódÿ, Pomorska 87, tel Zak³ad Fryzjersko-Kosmetyczny: 10% ódÿ, Wojska Polskiego 114/116 tel Zak³ad Fryzjerski: 10% Sieradz, Warszawska 3 Salon Urody GABRIEL: 10% Na us³ugi fryzjerskie. Sieradz, Pi³sudskiego 11/50 tel gabinety stomatologiczne Gabinet Stomatologiczny HANNA KOCHANOWSKA: 10% Nie dotyczy protetyki. ódÿ, Chryzantem 6/64, tel Prywatna Specjalistyczna Poradnia Ortodoncji ORTO: 10% Na leczenie ortodontyczne aparaty ortodontyczne i wizyty kontrolne. ódÿ, Kopernika 67/69, tel Pracownia RTG POD PI TK : 10% Na wykonywanie stomatologicznych zdjêæ RTG. Pabianice, aska 5D, tel optycy ZAJFERT OPTYK: 15% Na produkty. ódÿ, Jaracza 6, tel Zak³ad Optyczny: 5% ódÿ, Limanowskiego 134 tel Zak³ad Optyki Okularowej: 10% Na us³ugi optyczne. ódÿ, Pó³nocna 1/3,tel VISION EXPRESS Zni ka na podstawie kuponów dostêpnych na ³amach Przewodnika. ódÿ, Jana Paw³a II 30, Pasa ódzki tel tel ódÿ, Kolumny 36, Carrefour tel ódÿ, Pi³sudskiego 15/23, CH Galeria ódzka, tel ódÿ, Piotrkowska 24, tel zdrowie i uroda inne JAMA SOLNA Centrum Odnowy Biologicznej: 10% Na wstêp do Groty Solnej. Zni ka od biletu ulgowego. ódÿ, pl. Wolnoœci 2, tel Solarium MEGA SOLAR: 10% ódÿ, Czernika 1/3 tel , ódÿ, D¹browskiego 93 tel , ódÿ, Gorkiego 16 tel , Solarium IZA: 10% ódÿ, Przybyszewskiego 47/49 tel Solarium JAMAJKA: 10% ódÿ, Dubois 24, tel SPORT I REKREACJA SPORT & LEISURE sport, fitness Szko³a Tañca CUBANA: 15% ódÿ, Moniuszki 4A, tel Szko³a Tañca PETER: 10% ódÿ, al. Politechniki 3B, tel Centrum Ruchu OLIMPIJKA: 5% Na szkolenia i warsztaty tañca, aerobicu i fitnessu. ódÿ, anowa 8/26, tel agnieszka.domanska.neostrada.pl 133

7 134 Centrum Zdrowia i Urody: 5 10% 5% na zajêcia fitness, 10% na solarium. ódÿ, Traktorowa 23A, tel Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne: 33% Na kursy tañca oraz inne zajêcia taneczne. Piotrków Trybunalski, Pasa Rudowskiego 6B sport inne PRO NAVIGARE: 5% Na wszystkie rejsy organizowane przez firmê oraz szkolenia. ódÿ, Koœcielna 4/1, tel Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji: bilet lub karnet ulgowy Na p³ywalniê i si³owniê. Radomsko, Leszka Czarnego 22 tel PODRÓ E I TRANSPORT TRAVEL & TRANSPORT biura podró y BP HENTUR: 5% Na kolonie, obozy m³odzie owe i wczasy krajowe organizowane przez biuro. ódÿ, Piotrkowska 101, tel AT MALINOWSKA TRAVEL: 5% Na imprezy w³asne. ódÿ, Stefana 7A, tel AT WILEJKA: 5% Na imprezy w³asne. ódÿ, Piotrkowska 20, tel WESCO TICKETPLUS: 30 z³ Na wszystkie bilety lotnicze. ódÿ, Narutowicza 35 tel , transport PKS ÓDZ: 25% Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ódÿ, Smutna 28, tel NOVA TAXI: 10% Na zamówienie taksówki z postoju. ódÿ, Sienkiewicza 101/109 tel , Kroœniewicka Kolej Dojazdowa: 20 37% 20% na okazjonalnie uruchamiane trasy specjalne i 37% na poci¹gi osobowe na trasach: Kroœniewice Ostrowy W¹sk., Kroœniewice Krzewie W¹sk. êczyca W¹sk. Ozorków W¹sk., Kroœniewice Wielka Wieœ Kujawska Kroœniewice, Kolejowa 8, tel Agencja EUROPOL: ulgi specjalne Na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe liniami Europa Express (do W³och, Wielkiej Brytanii, Francji), Eurotrans (do Aachen Niemcy), Interbus (do Lyonu Francja), PPKS Warszawa (do Madrytu, Alicante i Barcelony Hiszpania), Almabus (do Szwajcarii) oraz Orbis Transport (Benelux, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania). ódÿ, Piotrkowska 3, tel ódÿ, Próchnika 1, tel EUROBUS: 10% Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Be³chatów, Pabianicka 16, tel Be³chatów, Wojska Polskiego 25D tel ódÿ, al. Koœciuszki 22, tel ódÿ, Piotrkowska 3, tel ódÿ, Piotrkowska 5, tel ódÿ, pl. Sa³aciñskiego, Dw. ódÿ Fabryczna, tel Pabianice, Koœciuszki 5, tel Pabianice, aska 38B, tel Piotrków Trybunalski, Dw. PKS tel Piotrków Trybunalski, S³owackiego 23 tel Piotrków Trybunalski, S³owackiego 103 tel Radomsko, 3 Maja 10, tel Sieradz, Rynek 20, tel Sieradz, Sarañska 6H, tel Wieluñ, Ewangelicka 2A, tel Wieluñ, pl. Legionów 1, tel Wieruszów, Warszawska 48 tel Zduñska Wola, Królewska 4 tel Zduñska Wola, aska 15, tel ORBIS TRANSPORT: 10% Dla posiadaczy do 26 lat. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Bilety dostêpne w ponad 1400 biurach w ca³ej Polsce i za granic¹. Najbli szy punkt sprzeda y mo na znaleÿæ na: INTER BUS ódÿ, pl. Sa³aciñskiego 1, Dw. PKP tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe P B POLFERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ORBIS TRAVEL owicz, Stary Rynek 12, tel ódÿ, Piotrkowska 68, tel BONUS Sieradz, al. Pokoju 13A, tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe UNITY LINE. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. MORSKIE BIURO PODRÓ Y ódÿ, Sienkiewicza 20, tel PBP ORBIS ódÿ, Piotrkowska 68, tel MISTRAL Sieradz, Sarañska 6H tel , Tomaszów Mazowiecki, œw. Antoniego 10 tel POLONIA Wieruszów, Warszawska 48 tel , BP EWA ZYCH Zduñska Wola, Królewska 4 tel Poni sze biura udzielaj¹ 3% zni ki na biley promowe IRISH FERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. MBP P B POLFERRIES ódÿ, Sienkiewicza 20, tel HOLIDAY TOURS ódÿ, Gdañska 126/128 tel ORBIS TRAVEL ódÿ, Piotrkowska 68, tel PZM Travel ódÿ, Traugutta 5, tel JUVENTUR Piotrków Trybunalski, S³owackiego 103 tel BP OMITOUR Tomaszów Mazowiecki, POW. 17 tel Biuro Sprzeda y i Rezerwacji PLL LOT: 10% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ódÿ, Piotrkowska 122, tel wypo yczalnie AVIS Rent-a-car: 25 30% Szczegó³owe informacje w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ódÿ, gen. Maczka 35, tel

8 EUROPCAR: 10% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ódÿ, Lotnisko, gen. Maczka 35 tel ódÿ, Wojska Polskiego 190 tel

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: 50% Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V IX); wt sb 10 15, nd 10 13 (X IV). Siedziba: zajazd z pocz¹tku XIX w. Wystawa:

Bardziej szczegółowo

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie ł ó d z k i e Ł ó d ź 117 Piotrków Trybunalski Bełchatów Łódź 118 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V IX); wt sb 10

Bardziej szczegółowo

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie ł ó d z k i e Ł ó d ź 107 Piotrków Trybunalski Bełchatów Łódź 108 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: bilet ulgowy Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> www.catpress.pl - CatPress - Katalog stron nowej generacji CatPress - Katalog stron nowej generacji Katalog stron internetowych nowej generacji nie,8211;,bull;, 282 33 nie 18 8211; 16 bull; 2 stron Outbound

Bardziej szczegółowo

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51

Niemcewicza 24/58 ul. Odyńca 6 90-024 Łódź siedziba: Piotrkowska 132 lok. 5zajęcia: Jaracza 26, ul. Sienkiewicza 46 90-062 Łódź 633-47-51 LP Nazwa acówki Zawód Adres acówki Kod i Miasto Telefony Email Strona WWW 1 Academus Policealna Szkoła Grafiki i Zaawansowanych Technologii Informatycznych Wólczańska 210 90-531 Łódź 042 633 68 24 042

Bardziej szczegółowo

Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul.

Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Urzędniczej 45: 1. Przedsiębiorstwo Transportowe Gospodarki Miejskiej Łódź ul. Swojska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego. 1. Członek Zarządu Dariusz Klimczak Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1074/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2012 r. ze zm. Wojewódzkie samorządowe

Bardziej szczegółowo

25% 25% 20% 10% Piotrowice - Ochojec. Drukuj KUPONY z portalu www.twoja-dzielnica.pl! Więcej na str. 3 PIZZERIA DRIVER.

25% 25% 20% 10% Piotrowice - Ochojec. Drukuj KUPONY z portalu www.twoja-dzielnica.pl! Więcej na str. 3 PIZZERIA DRIVER. 10.02.2013 / kwartalnik / 3(12)/2013 Piotrowice - Ochojec Sprawdź najnowsze zniżki z kwartalnikiem Twoja-dzielnica.pl! Korzystając z kuponów rabatowych w firmach z Twojego otoczenia możesz zaoszczędzić

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ Sposób korzystania 1. Korzystanie z artystycznych wykonań z fonogramów i wideogramów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH. Aktualny Katalog Ulg

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH. Aktualny Katalog Ulg WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH Aktualny Katalog Ulg Podmioty, uczestniczące w Programie Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych (stan na dzień 29.08.2014 r.) INSTYTUCJE KULTURY - 50 % zniżki od

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Twoje soczewki kontaktowe

Regulamin oferty Twoje soczewki kontaktowe Regulamin oferty Twoje soczewki kontaktowe Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

BAZA INNOWACYJNYCH PRZEDSI

BAZA INNOWACYJNYCH PRZEDSI BAZA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW UTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU Mała przedsiębiorczość szansą pracowników przemysłów restrukturyzowanych Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR NAZWA FIRMY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Narodowe w Kielcach: 50% www.muzeumkielce.net Na wstêp do nastêpuj¹cych Oddzia³ów: Pa³ac Biskupów Krakowskich Czynny: wt 10 18, œr nd 9 16,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz.

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL/WWW NR TEL. OSOBA DO KONTAKTU 1. im. Heleny Kretz 90-113 ul. Traugutta 18, lok. 412 lutw@wp.pl http://www.3wiek.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3513 UCHWAŁA NR XLIX/1003/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

l e O p o opolskie p o l s

l e O p o opolskie p o l s O p o l e o p o l s k i e 140 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku: Czynne: wt pt 10 15.30, nd 10 13.30. Siedziba: budynek z XVI w. Wystawy: zbiory

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali opróż nionych w wyniku realizacji orzeczeń są du o eksmisję

Wykaz lokali opróż nionych w wyniku realizacji orzeczeń są du o eksmisję Wykaz lokali opróż nionych w wyniku realizacji orzeczeń są du o eksmisję Lp. Adres lokalu, stan prawny budynku Struktura Pow. ogól. / mieszk. Urządzenia techniczne Stan techniczny Zaległości czynszowe

Bardziej szczegółowo

z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi.

z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. DrukNr 330/20 1 W Projekt z dnia Ar;,',. ;~_" ) 'Y/'N~~~ UCHWAŁA NR.... RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia... r. w sprawie ustalenia planu sieci szkól ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRÓD - Edycja obywatelska 2009. 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS

LISTA NAGRÓD - Edycja obywatelska 2009. 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS NAGRODA 1 1. ZŁOTY GDAŃSKI KLUCZ OLIMPIJSKI 2. Nagroda główna: LAPTOP o wartości 3 tys. zł ufundowany przez Grupę LOTOS 3. Zestaw talarów gdańskich: srebrny i mosięŝny, wybitych z okazji 20. rocznicy odzyskania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania LISTA PARTNERÓW 1. 2. 3. 4. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej Ośrodek Kultury Kino Baszta w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergia Astma Immunologia Kliniczna, Łódź 17-19.06.2010 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania LISTA PARTNERÓW 1. 2. 3. 4. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej Ośrodek Kultury Kino Baszta w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

1. 16/S/366/16 2. 12/S/338/16. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 400/16 z dnia 11.04.2016 r.

1. 16/S/366/16 2. 12/S/338/16. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 400/16 z dnia 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 400/16 z dnia 11.04.2016 r. Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach drugiego

Bardziej szczegółowo

PRCH Research NEWS. Warszawa, październik 2013

PRCH Research NEWS. Warszawa, październik 2013 PRCH Research NEWS Warszawa, październik 2013 SPIS TREŚCI 1. Indeksy odwiedzalności w polskich centrach handlowych 2. Inne wskaźniki dotyczące sektora handlowego w Polsce 3. Indeks Obrotów PRCH (PRCH Turnover

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 1/2010 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZWADZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADZY PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK Uchwała Nr XLIV / 330 / 09 z dnia 29 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

r z y i ę i e ś w e l c K i świętokrzyskie

r z y i ę i e ś w e l c K i świętokrzyskie ś w i ę t o k r z y s k i e K i e l c e 171 Sandomierz Jędrzejów Kielce KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Narodowe w Kielcach: www.muzeumkielce.net Na wstęp do poniższych oddziałów:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr wniosku Nazwa organizacji, adres Nazwa zadania Wnioskowana kwota dotacji (zł) Można inaczej. 9.950,- 73,5

Lp. Nr wniosku Nazwa organizacji, adres Nazwa zadania Wnioskowana kwota dotacji (zł) Można inaczej. 9.950,- 73,5 Materiał uzupełniający Lista ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Bardziej szczegółowo

kina Rzeszów, Kino HELIOS, Powst. Warszawy 14 info@enemef.pl kluby i dyskoteki

kina Rzeszów, Kino HELIOS, Powst. Warszawy 14 info@enemef.pl kluby i dyskoteki KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Kamienica ORSETTICH: 50% Siedziba: renesansowa kamienica z zachowan¹ attyk¹ z 1646 r. i podcieniami. Zbiory: historia miasta i kultura mieszczañska

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

r z y i ę i e ś w e l c K i świętokrzyskie

r z y i ę i e ś w e l c K i świętokrzyskie ś w i ę t o k r z y s k i e K i e l c e 183 Sandomierz Jędrzejów Kielce KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Narodowe w Kielcach: www.muzeumkielce.net Na wstęp do poniższych oddziałów:

Bardziej szczegółowo

Branża Firma / Instytucja Miejsce uzyskania zniżki Wysokość zniżki / cennik biletów

Branża Firma / Instytucja Miejsce uzyskania zniżki Wysokość zniżki / cennik biletów Branża Firma / Instytucja Miejsce uzyskania zniżki Wysokość zniżki / cennik biletów Budownictwo PPHU EMCHROM sp. z o.o. sklep "EMCHROM" Siedlce, ul. Brzeska 76 Siedlce, ul. Brzeska 76 Budownictwo PERFEKT

Bardziej szczegółowo

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Chojny Park Domy to prestiżowa inwestycja, która powstanie w pobliżu ulic Kurczaki i Rolniczej Szeregowa zabudowa o nowoczesnej architekturze idealnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne może być przyznane w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2013 r.

Informacja z realizacji działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2013 r. Informacja z realizacji działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Polityka prorodzinna zajmuje szczególne miejsce wśród zadań własnych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Parking przy hotelu dla Gości hotelowych bezpłatny

Parking przy hotelu dla Gości hotelowych bezpłatny UCZESTNIKÓW IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DIETETYKI ŁÓDŹ 04-05 KWIETNIA 2014 zapraszamy do korzystania z noclegów w 4 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

Szkoły zapraszają MARZEC:

Szkoły zapraszają MARZEC: Szkoły zapraszają MARZEC: We wszystkich dzielnicach szkoły oferują dni otwarte dla rodziców i dzieci oraz zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli nauczania początkowego w szkołach dla wychowanków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta)

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta) Stan na dzień 20.10.2015r. WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta) Informacje w sprawie możliwości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów zawodowych w szkołach samorządowych (sesja letnia) technika i szkoły policealne

Wyniki egzaminów zawodowych w szkołach samorządowych (sesja letnia) technika i szkoły policealne Wyniki egzaminów zawodowych w szkołach samorządowych (sesja letnia) technika i szkoły policealne Lp. Wyniki etapu pisemnego Wyniki etapu praktycznego Wyniki zdających, którzy przystapili do etapu pis i

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 2552 OBWIESZCZENIE NR 13/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> www.sitesbook.net - Katalog Stron - Moderowany Katalog SEO Katalog Stron - Moderowany Katalog SEO Katalog Stron - SitesBook.net - moderowany zbiór najlepszych stron internetowych w jednym miejscu. Dodaj

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY lp Nazwa podmiotu Rodzaj ulgi/uprawnień Okres obowiązywania ulg bądź dodatkowych uprawnień (od do, ) 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH MOŻE BYĆ REALIZOWANY PODSTAWOWY STAŻ SPECJALIZACYJNY, SPEŁNIAJĄCYCH STANDARDY KSZTAŁCENIA OKREŚLONE W PROGRAMACH SPECJALIZACJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH stan na dzień 1 października

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

informacja nt. profilu działalności Partnera:

informacja nt. profilu działalności Partnera: nazwa Partnera: Studio Słuchu ECHO ul. Lotnicza 15, ul. Projektowa 1, Lublin strona internetowa: www.echo-studio.pl lublin@echo-studio.pl nr telefonu: 516 003 325, 519 620 804 Studio Słuchu ECHO zajmuje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. OSOBA DO KONTAKTU 1. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL/WWW NR TEL. OSOBA DO KONTAKTU 1. im. Heleny Kretz 90-113 ul. Traugutta 18, lok. 412 lutw@wp.pl http://www.3wiek.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU Powiat M. Olsztyn UWAGA: Wszystkie dane dotyczą uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po raz pierwszy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A.

Bardziej szczegółowo

Partnerzy niepubliczni programu

Partnerzy niepubliczni programu Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Piątek, 06 listopada 2015 Partnerzy niepubliczni programu PARTNERZY PROGRAMU LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE udzielający wsparcia legnickim

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

LICEA AKADEMICKIE WSAP

LICEA AKADEMICKIE WSAP LICEA AKADEMICKIE WSAP Liceum Ogólnokształcące Kreatywności i Biznesu Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych Licea WSAP gwarantują Ci: zdanie matury (program Akademia Maturalna ; w wypadku niezdania

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KO.ES.2714.2.2015.15 Kłodzko, dnia 27.07.2015r. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 40 osób bezrobotnych, uczestników

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Zamek Ksi¹ ¹t Pomorskich: 100% Czynne: pn nd 10 16, 15.VI 30.VIII pn pt 10 18, sb nd 10 16. W dni œwi¹teczne nieczynne. Siedziba: zamek z XIV

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. Plac Kościuszki 12 95-050 Konstantynów Łódzki Pl. Kościuszki 10

UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. Plac Kościuszki 12 95-050 Konstantynów Łódzki Pl. Kościuszki 10 UNIWERSYTETY III WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES ADRES E-MAIL 1. im. Heleny Kretz 2. Fundacja II ego u 3. Politechniki ej 4. Politechniki ej-filia Wykładowa w Aleksandrowie m 5.

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja od 14 stycznia do 26 lutego 2016 r. Zestawienie obejmuje tylko uczniów. Kod

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja od 14 stycznia do 26 lutego 2016 r. Zestawienie obejmuje tylko uczniów. Kod Nazwa Technikum Ponadgimnazjalne Będzin 11 Listopada 3 A.23 Projektowanie fryzur 6 74,8 100,0 6 91,7 100,0 6 100,0 Technikum Ponadgimnazjalne Będzin 11 Listopada 3 A.35 Planowanie i prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

filharmonie, opery, teatry i kina

filharmonie, opery, teatry i kina KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Kamienica Orsettich: 50% Siedziba: renesansowa kamienica Orsettich z zachowan¹ attyk¹ z 1646 r. i podcieniami. Zbiory: obrazuj¹ historiê miasta

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT NR 1 ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH, SPORZĄDZANIE KWEREND I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH

CENNIK OPŁAT NR 1 ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH, SPORZĄDZANIE KWEREND I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH CENNIK OPŁAT NR 1 ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH, SPORZĄDZANIE KWEREND I UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/08 I. Wypożyczenia międzybiblioteczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi www.pup-lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód www.puplodz.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi www.wup.lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi www.pup-lodz.pl. Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód www.puplodz. Wykaz instytucji i organizacji, które pomagają wspierać indywidualne działania związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej Poszukiwanie pracy: Strony internetowe www.dlaczego.com.pl

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

Muzeum Przyrodnicze: 25% Czynne: 10 16. Na wstęp na wystawy. Świebodzin, 1 Maja 22 tel. 068 3828236. Muzeum Regionalne w Świebodzinie:

Muzeum Przyrodnicze: 25% Czynne: 10 16. Na wstęp na wystawy. Świebodzin, 1 Maja 22 tel. 068 3828236. Muzeum Regionalne w Świebodzinie: 58 lubuskie KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Lubuskie Muzeum Wojskowe: Siedziba: XIX-w. pałac, park i 600-m 2 pawilon. Wystawy: Dawna broń XVI XIX w., Wojsko Polskie 1914 45 r., Wojsko

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka WTOREK 15 października Andrychów 10.00 Zajęcia "Odkryj swoją pasję" 9.00 do 14.00 8.00 do 13.30 "Kilka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl

Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl Kategoria usług: Wszystkie Miasto: Wszystkie Atelier Masażu Beaty Juengst 85-111 Bydgoszcz, ul. Podwale 11/9 (w podwórzu) tel: +48 798 569 180 email: beata@atelier-masazu.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów Fale Loki Koki oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego Lp. Nr ESOG Tytuł projektu 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 3 156 Żłobek dla Malucha 4 157 Żłobek dla Malucha 5 158 Żłobek dla Malucha 6 395 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo