KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT"

Transkrypt

1 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: 50% Czynne: wt sb 10 16, nd (V IX); wt sb 10 15, nd (X IV). Siedziba: zajazd z pocz. XIX w. Wystawa: kolekcja J. Dunin-Borkowskiego ( ) malarstwo polskie i europejskie z XVI i XX w., sztuka zdobnicza militaria, porcelana, szk³o, wyroby konwisarskie, zegary, meble, numizmaty, starodruki i archiwalia, gabinet gen. W. Sikorskiego. Kroœniewice, pl. Wolnoœci 1 tel Muzeum Kinematografii: bilet ulgowy ódÿ, pl. Zwyciêstwa 1 tel Centralne Muzeum W³ókiennictwa: 50% Czynne: wt pt 9 16, sb nd 11 16, pt wstêp bezp³atny. Siedziba: Bia³a Fabryka, okaza³y kompleks klasycystycznych budynków architektury przemys³owej. Zbudowany w l przez L. Gayera mieœci³ pierwsz¹ w odzi mechaniczn¹ przêdzalniê i tkalniê. Dzia³alnoœæ muzeum obejmuje ca³oœæ zagadnieñ zwi¹zanych z w³ókienniczym procesem produkcyjnym. Dzia³ Tkaniny Przemys³owej kolekcja eksponatów. Dzia³ Tkaniny Ludowej unikatowe tkaniny kilimy, dywany, dzianiny, koronki, kolekcje z obszarów Rzeczpospolitej (Litwa, Bia³oruœ). Dzia³ Odzie y stroje kobiece i mêskie oraz akcesoria mody od pocz. XIX w. po wspó³czesnoœæ, a najciekawsze z nich to eksponaty z lat 20. XX w. Najwiêksza kolekcja polskiej tkaniny wspó³czesnej. ódÿ, Piotrkowska 282 tel Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu ódzkiego: 50% Czynne: wt pt 10 17, sb nd , czw wstêp bezp³atny. Wystawa: Sieæ ycia zró nicowanie form w Królestwie zwierz¹t. Zbiory: kolekcje ssaków, ptaków, motyli, szkielety zwierz¹t. ódÿ, Kiliñskiego 101 tel , Muzeum Radogoszcz Oddz. Muzeum Tradycji Niepodleg³oœci: 100% Czynne: wt pt 9 16, sb, nd 10 15, pn nieczynne. Siedziba: by³e wiêzienie hitlerowskie. Oddzia³ organizuje wystawy i prowadzi badania nad martyrologi¹ spo³eczeñstwa polskiego ze szczególnym uwzglêdnieniem mieszkañców odzi. ódÿ, Zgierska 147 tel , Muzeum Regionalne w Radomsku: 50% Czynne: pn pt 10 16, nd (wstêp wolny), sb nieczynne. Siedziba: ratusz miejski z 1857 r. Zbiory: dokumenty pergaminowe z XV XVII w., fotografie, archiwalia, archeologia, numizmatyka, kolekcja malarstwa Poczet Królów Polskich. Radomsko, Narutowicza 1 tel Muzeum Ziemi Rawskiej: 50% Siedziba: willa w stylu dworkowym z 1930 r. Wystawy sta³e: Tradycyjna izba ch³opska regionu rawskiego tzw. izba bia³a z prze- ³omu XIX i XX w., Salonik dworski XIX/ XX w.. Rawa Mazowiecka, owicka 26 tel Baszta Zamku Ksi¹ ¹t Mazowieckich Oddz. Muzeum Ziemi Rawskiej: 50% Czynne: VI IX sb i nd Zamek stanowi³ jedn¹ z twierdz z czasów Kazimierza Wielkiego. Czêœciowo zrekonstruowany w l. 50. XX w. Ekspozycje archeologiczne. Rawa Mazowiecka, Basztowa Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim: 50% Siedziba: letni pa³ac w stylu klasycystycznym z 1812 r. Zbiory: etnograficzne tkactwo, stroje, sztuka ludowa i rzemios³o artystyczne z regionu rawsko-opoczyñskiego; przyrodnicze ponad okazów fauny i flory dorzecza Pilicy; historyczne eksponaty zwi¹zane z 200-letni¹ histori¹ miasta i okolic; archeologiczne zabytki cmentarzysk cia³opalnych od II w. p.n.e. do III w. n.e. z okolic Tomaszowa; sztuki wspó³czesnej. Biblioteka ze zbiorem ponad 7000 woluminów naukowych. Tomaszów Mazowiecki, P.O.W 11/15 tel Muzeum Miasta i Rzeki Warty: 50% Wystawa sta³a: historia miasta Warty i okolic dokumenty, pami¹tki cechowe, fotografie, przedmioty u ytkowe, sylwetki s³ynnych ludzi z Warty, meble mieszczañskie z XIX i pocz. XX w., wykopaliska z terenów obecnego Zbiornika Jeziorsko oraz obrazy Z. Andrychiewicza. Wystawy czasowe. Warta, 20 Stycznia 26 tel Muzeum Ziemi Wieluñskiej: 50% Czynne: wt pt 10 16, œr czw 10 15, sb 10 13, nd Siedziba: klasztor bernardynek z XVII w. Wystawy w dzia³ach: archeologicznym zabytki od 12 tysi¹clecia p.n.e. do œredniowiecza; etnograficznym zabytki kultury materialnej wsi wieluñskiej z prze³omu XIX/ XX w., stroje, rzeÿba, malarstwo, narzêdzia, sprzêty gospodarstwa domowego; historycznym militaria, zabytki cechowe, numizmaty, dokumenty, fotografie zwi¹zane z przesz³oœci¹ ziemi wieluñskiej. Wieluñ, Narutowicza 13 tel filharmonie, opery, teatry i kina Filharmonia ódzka im. A. Rubinsteina: Dwa bilety ulgowe na wszystkie koncerty organizowane przez Filharmoniê oraz dwa bilety w super cenie na cykl koncertów M³odzi w odzi. ódÿ, Narutowicza 20/22 tel. kasa biletowa: Teatr Powszechny: bilet ulgowy ódÿ, Legionów 21, tel Kino-Galeria CHARLIE: bilet ulgowy ódÿ, Piotrkowska 203/205 tel , Miejski Dom Kultury KINO: 10% Na bilety do kina. Radomsko, BrzeŸnicka 5, tel ENEMEF Nocny Maraton Filmowy Impreza cykliczna. Wiêcej informacji i g³osowanie na repertuar: Zni ka dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów. Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni k¹ do 5 z³ ka dy. Wysokoœæ zni ki zale y od repertuaru. ódÿ, Kino BA TYK, Narutowicza 20 SILVER SCREEN: bilet studencki ódÿ, Pi³sudskiego 5 Automatyczna informacja i rezerwacje: tel Obs³uga Klienta: tel kultura i rozrywka inne Miejski Dom Kultury: 10% Na imprezy organizowane przez MDK. Radomsko, BrzeŸnicka 5, tel EDUKACJA EDUCATION nauka jazdy AUTO SZKO A: 5% Na kursy prawa jazdy kat. B. ódÿ, Kasprzaka 20, tel

2 ódÿ, 11 Listopada 23 m. 16 tel ódÿ, pl. Wolnoœci 9 tel , Autoszko³a OBUSZKO: 10% Na kursy prawa jazdy kat. A, B. ódÿ, Wigury 15, tel OSK DELTA: 10% ódÿ, Struga 4, tel , Szko³a Nauki Jazdy: 7% Na kursy prawa jazdy kat. B. ódÿ, Narutowicza 1 tel , Oœrodki Szkolenia Motorowego PZM: 5% W przypadku kumulacji ulg z ró nych tytu- ³ów bêdzie honorowana wy sza ulga. owicz, Nadbzurzañska 1 tel ódÿ, Traugutta 5, tel Tomaszów Mazowiecki, Pi³sudskiego 45/47 tel kursy jêzykowe BELL INTERNATIONAL: 3% ¹czy siê ze zni k¹ studenck¹. ódÿ, Sienkiewicza 85/87, tel Centrum Jêzyków Obcych NO PROBLEM: 20% Na kursy jêzyków obcych. ódÿ, Wólczañska 265, tel Centrum Jêzyków Romañskich: 5% Na kursy jêz. francuskiego, w³oskiego, hiszpañskiego, portugalskiego, rumuñskiego, ³aciny. ódÿ, Piotrkowska 42, tel Studium Jêzyków Obcych SZUSTER: 5% Na kursy jêz. angielskiego, niemieckiego, hiszpañskiego, francuskiego, rosyjskiego. ódÿ, Piotrkowska 43 tel , CAFE DEL MUNDO: 5 15% 5% na kursy jêzykowe, 15% na kursy komputerowe ódÿ, Piotrkowska 53, tel Akademia Jêzyków Obcych i Kultur Narodów: 5% Na kursy jêz. angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpañskiego i w³oskiego. ódÿ, Pomorska 83/85 tel Sieradz, Mickiewicza 6 tel Studium Jêzykowo-Maturalne ENGLISH KNOWLEDGE: 10% Na kursy jêzykowe, przygotowawcze do matury, egzaminów gimnazjalnych i komputerowych. ódÿ, Piotrkowska 76 tel LIVE SCHOOL OF ENGLISH: 7% Na kursy jêz. angielskiego. ódÿ, Aleksandrowska 102/22 tel Szko³a Aktywnego Nauczania Jêzyków Obcych: 7% Na naukê jêz. obcych. Mo e ³¹czyæ siê z innymi rabatami do 22%. ódÿ, Gdañska 79 tel , Szko³a Jêzyków Obcych PROGRES: 5% ódÿ, Piotrkowska 114 tel , BRITISH CENTRE: 5 20% 5% na kursy, 20% od op³aty za egzamin BUTLAS (The Business Language Testing Service). ódÿ, Koœciuszki 93 tel , ódÿ, Pojezierska 93 tel , ódÿ, Pomorska 140A tel , Zgierz, 3 Maja 41/47 tel , AP EDUKACJA: 7% Na 2-semestralne kursy filologii angielskiej. Zni ka na I semestr. ódÿ, Piotrkowska 66, II p., lok. 10 tel edukacja inne Centrum Nauki i Biznesu AK: 5% Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB AK: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce. Be³chatów, Koœciuszki 7/11 tel , ódÿ, Piotrkowska 278, wejœcie od Milionowej, tel Radomsko, Koœciuszki 6/ tel Sieradz, Pu³askiego 3 tel Skierniewice, Ga³eckiego 2C tel Tomaszów Mazowiecki, Moœcickiego 14/18 tel Zduñska Wola, Piwna 8 tel TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia organizowane we wszystkich filiach TEB. Nie dotyczy op³aty wpisowej i egzaminacyjnej. Piotrków Trybunalski, Armii Krajowej 24A tel , WESCO TICKETPLUS 5% na kursy jêzykowe za granic¹. Nie dotyczy zakwaterowania i wy ywienia. 100 z³ od op³aty serwisowej na program Work & Travel i Praktyki Zawodowe w USA. ódÿ, Narutowicza 35 tel , ZAKWATEROWANIE PLACES TO STAY hotele Hotel REYMONT: 20% Nie dotyczy gastronomii. ódÿ, Legionów 81 tel

3 130 Przedsiêbiorstwo Turystyczne ÓDZ W poni szych hotelach udziela 10% zni ki na noclegi od cen netto. CENTRUM ódÿ, Kiliñskiego 59/63 MAZOWIECKI ódÿ, 28 Pu³ku Strzelców Kaniowskich 53/57 POLONIA ódÿ, Narutowicza 38 SAVOY ódÿ, Traugutta 6 ŒWIATOWIT ódÿ, al. Koœciuszki 68, tel pensjonaty Pokoje Goœcinne przy Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: 20% Na noclegi. Kroœniewice, pl. Wolnoœci 1 tel BED & BREAKFAST 3 po 3 : 15% Na wynajem pokoi. Nie ³¹czy siê z innymi zni kami. ódÿ, Fredry 13, tel Zajazd ZATOKA: 15% Na noclegi. Sierpów 33, gm. Ozorków, tel BED & BREAKFAST FAJNE MIEJSCE: 10% Na noclegi. Sokolniki, Œl¹ska 36, tel Oœrodek Wypoczynkowy ZACISZE: 10 25% 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie. Spa³a, Pi³sudskiego 20 tel , hostele Agencja EUROPOL: 10% Na skierowania do Domu Wypoczynkowego Z³oty K³os w Œwinoujœciu, S³owackiego 13/15 i Domu Wypoczynkowego Blachownia w Dusznikach-Zdroju, Wojska Polskiego 57. ódÿ, Piotrkowska 3, tel ódÿ, Próchnika 1, tel GASTRONOMIA PLACES TO EAT restauracje Restauracja-Pub DEGUSTACJA: 20% Na gastronomiê. ódÿ, pl. Wolnoœci 12, IN CENTRO PIZZERIA: 10% Na pizzê. ódÿ, Piotrkowska 153, tel , dowóz na telefon MILANO PIZZA: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. PORTO FINO STEAKHOUSE: 10% ódÿ, Bratys³awska 2A, tel Restauracja FRESH & CHILI: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy napojów i alkoholu. ódÿ, Piotrkowska 123, tel Restauracja SANDIS: 10% Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu. Karczma U CHOCHO A: 10% Nie dotyczy alkoholu. Kartê nale y okazaæ przy zamówieniu. ódÿ, Piotrkowska 200, tel ódÿ, Traugutta 3 tel , Restauracja WSCHODNIA: 10% ódÿ, Wschodnia 65, tel Zajazd ZATOKA: 15% Sierpów 33, gm. Ozorków tel DOMINIUM PIZZA: 25% Nie ³¹czy siê z innymi promocjami i jest udzielana tylko na pizzê. ódÿ, Pi³sudskiego 15/23 bary, puby i kluby CENTRAL PUB: 10% Na gastronomiê. ódÿ, Piotrkowska 171/173 tel Drink Bar MIŒ: 10% Nie dotyczy wysokoprocentowego alkoholu. ódÿ, Armii Krajowej 32, tel Pub ANTIDOTUM: 10% ódÿ, Zielona, róg Wólczañskiej tel Pub BIBLIOTEKA: 10% ódÿ, Struga 7, tel Pub CAMELOT: 10% ódÿ, Piotrkowska 143, tel Pub FOOTBALL: 10% ódÿ, Piotrkowska 138/140 tel Pub KRESOWA: 10% Na gastronomiê. ódÿ, Narutowicza 4 tel Pub KROKODYL: 10% ódÿ, Armii Krajowej 42 tel Pub POD ATLASAMI: 10% ódÿ, Narutowicza 45, tel Pub ROZBIÓRKA: 10% ódÿ, Sk³adowa 13 Pub ZA DRZWIAMI: 10% ódÿ, Narutowicza 56, tel ROLLING STONE ENGLISH PUB: 10% ódÿ, Moniuszki 6, tel WARSZTAT PUB: 10% ódÿ, Piotrkowska 143 tel kawiarnie FRESCO CAFE: 10% Na kawê. ódÿ, Piotrkowska 107 Herbaciarnia: 10% ódÿ, Narutowicza 1, tel Kawiarenka WILENKA: 10% Nie dotyczy alkoholu. ódÿ, 6 Sierpnia 7, wejœcie od Koœciuszki 13 tel Kawiarnia ONE 21 CLUB: 10% Na gastronomiê. ódÿ, Piotrkowska 121 tel Kawiarnia ZIELONE WZGÓRZE: 10% Nie dotyczy alkoholu. ódÿ, Legionów 2 tel Cafe LAWENDOWE POLA: 5 10% Specjalnoœæ lokalu ciasta domowe. ódÿ, Piotrkowska 107 COFFEEHEAVEN: 20% Na napoje kawowe. tel tel fast-foody Bar FRASZKA: 15% Nie dotyczy zestawu dnia. ódÿ, Piotrkowska 31 tel KEBAB HOUSE: 10% Nie dotyczy napojów. ódÿ, Piotrkowska 91, tel

4 SKLEPY SHOPPING kwiaty i upominki Sklep ŒWIAT PREZENTÓW: 5% ódÿ, Zielona 43 tel Sklep z Upominkami GOSIA: 5% Na upominki. ódÿ, 6 Sierpnia 27, tel Kwiaciarnia: 10% ódÿ, Narutowicza 1 tel Salon Kwiatowy INTERFLORA: 5% Na bukiety z kwiatów ciêtych, artyku³y dekoracyjne do wnêtrz, wiklinê, szk³a, suche kompozycje. ódÿ, Sterlinga 12 tel , ksiêgarnie i art. papiernicze BOOKLAND: 10% ódÿ, Piotrkowska 9 tel GOLDGRAF: 10% Na artyku³y biurowe. Nie dotyczy druków. ódÿ, 6 Sierpnia 7 tel Ksiêgarnia E. STOMPEL: 10% ódÿ, Piotrkowska 11 tel Ksiêgarnia i Antykwariat KOMIKS: 5 10% Zni ka uzale niona od ceny. ódÿ, Piotrkowska 50 tel , EMPIK: 5% Nie dotyczy: zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. Be³chatów, Koœciuszki 27 owicz, Stanis³awskiego 10, Galeria owicka tel ódÿ, Narutowicza 8/10 tel , ódÿ, al. Pi³sudskiego 15/23, Galeria ódzka, tel do 38 ódÿ, Piotrkowska 81 tel , SZAWAL: 15% Dla posiadaczy do 26 lat. Na ksi¹ ki. Be³chatów, 1 Maja 1, tel ódÿ, Piotrkowska 63, tel sklepy kosmetyczne Perfumeria REFAN: 5% ódÿ, Kiliñskiego 46, tel odzie i obuwie Salon Sukien Œlubnych i Komunijnych JAGODA: 5 10% 5% na zakup, 10% na us³ugi. ódÿ, Wojska Polskiego 7, tel MÊ CZYZNA i STYL: 5% ódÿ, Tuwima 6, tel MILA: 5% ódÿ, Legionów 49, tel SANT POL: 5% Na buty. ódÿ, Tatrzañska 116, paw. 11 tel Sklep MAJA: 5% ódÿ, Legionów 36, tel Sklep Obuwniczy TWOGAL: 5% ódÿ, Zachodnia 16C, tel Sklep z Bielizn¹: 5% ódÿ, pl. Wolnoœci 10/11, tel VICE VERSA & MASTERS: 5% ódÿ, Struga 35, wejœcie od eromskiego tel ESPRIT: 5 10% 5% na ca³¹ kolekcjê, 10% na zakupy powy- ej 350 z³. Nie dotyczy promocji i przecen. tel Gino Rossi GEOX: 5% Na obuwie GEOX. Nie dotyczy promocji i przecen. ódÿ, Pi³sudskiego 94, CH King Cross, skl. 38, tel ódÿ, Piotrkowska 99, tel HD HEAVY DUTY: 6% Nie dotyczy promocji i przecen. tel SMITH S: 5 10% 10% na towary z regularnej kolekcji, 5% na towary z kolekcji przecenionej. Piotrków Trybunalski, Sikorskiego 13/17, CH Echo WOJAS: 5% Nie dotyczy promocji i przecen. Dwa razy w roku akcje specjalne: kupony rabatowe na ³amach Przewodnika. ódÿ, al. Jana Paw³a II 30, Pasa ódzki tel ódÿ, al. Pi³sudskiego 94, CH Tulipan tel Pabianice, Zamkowa 31, CH Echo tel sklepy spo ywcze Sklep MA A WIELKA CZEKOLADA: 5% ódÿ, Piotrkowska 31 sklepy muzyczne Salon Muzyczny RIFF: 5% Na towary. Promocje nie ³¹cz¹ siê. ódÿ, Piotrkowska 53, tel komputery i audio-video Sklep ELEKTROLAND: 10% ódÿ, Zielona 57, tel SET KOMPUTERY: 3% Na czêœci i zestawy komputerowe. ódÿ, Pojezierska 2/6, tel MP3 Store: 5% 5% na multimedia przenoœne audio MP3/ MP4/PMP, nawigacjê satelitarn¹ GPS PND/ PNA, Smartphone, akcesoria. ódÿ, Rewolucji 1905r. 2, tel , , AKROS ELEKTRONIK: 5 10% 5% na sprzêt, 10% na naprawê. ódÿ, Legionów 53 ódÿ, Zgierska 18 SIRIUS SYSTEMS: 3 10% 3% na sprzêt komputerowy, 10% na serwis. ódÿ, Piotrkowska 204/210 tel Sklep z Art. RTV i Elektrycznymi: 5% ódÿ, Wschodnia 33, tel Sklep NOWAKOWSKI: 5 10% 5% na sprzêt RTV, 10% na naprawê. Rawa Mazowiecka, Koœciuszki 12 tel

5 132 odzie i sprzêt sportowy BEK SPORT: 5% ódÿ, Piotrkowska 35, tel BURAK SKATE SHOP: 5% Na odzie i sprzêt sportowy. Nie dotyczy promocji. ódÿ, Piotrkowska 44, tel SYSTEM SUPERSTORE: 5 10% Na sprzêt sportowy, snowboard, skateboard, ubrania i akcesoria. Zni ka uzale niona od kwoty zakupu. ódÿ, Zachodnia 87 tel TRIP SNOWBOARD: 5% Na odzie i sprzêt sportowy. Nie dotyczy promocji. ódÿ, Piotrkowska 44, tel DANSPORT: 5% Sieradz, Jagielloñska 13, tel HIMOUNTAIN: 10% Nie dotyczy promocji i przecen. Zni ka równie na stronie internetowej ódÿ, Jana Paw³a II 30, Pasa ódzki tel tel ódÿ, Pi³sudskiego 94, CH Tulipan tel HORYZONT: 5% Nie dotyczy wyprzeda y i promocji. ódÿ, Piotrkowska 9, tel sklepy inne Pracownia Z³otnicza: 10% Na zakup i naprawê bi uterii z³otej i srebrnej oraz obr¹czek. ódÿ, Zgierska 18 JAHEPI: 5% Na art. oœwietleniowe, sprzêt elektryczny, wyposa enie wnêtrz. ódÿ, Kiliñskiego 48 Sklep NAWROT: 5% Na sprzêt wêdkarski. ódÿ, Nawrot 43, tel Sklep wêdkarski OKONEK: 5% Na sprzêt wêdkarski oraz art. wykoñczenia wnêtrz. ódÿ, Struga 34 JAŒMINA: 5% Na czêœci zamienne i akcesoria samochodowe. ódÿ, Pomorska 62/64, tel Sklep Motoryzacyjno-Przemys³owy: 10% Na czêœci samochodowe do wszystkich typów i marek samochodów. ódÿ, Snycerska 3, tel DANKO: 5% Na art. przemys³owe. ódÿ, Polskiej Organizacji Wojskowej 42 tel EWAL-POL Sklep Zielarsko-Medyczny: 5% ódÿ, Tatrzañska 21, tel ódÿ, Tatrzañska 116, paw. 4 tel MIKSS: 5% Na art. papiernicze, kosmetyki, rêkodzie³o, barometry, zegary. ódÿ, Polskiej Organizacji Wojskowej 42 POSTER CLUB: 5% Na art. dla plastyków, ramy, oprawê obrazów. ódÿ, Zachodnia 91, tel Sklep AGD MAJSTER: 5% ódÿ, Legionów 19, tel ódÿ, Tuwima 15, tel Sklep IZA: 5% ódÿ, Przybyszewskiego 47/49 tel WILTOM: 5 8% 5% na p³yty i kasety, 8% na czêœci samochodowe. ódÿ, Kiliñskiego 93, tel BI UTERIA i UPOMINKI: 10% ódÿ, Struga 11, tel TIME TREND: 5% Rabaty nie ³acz¹ siê. ódÿ, Jana Paw³a II, CH Pasa ódzki ódÿ, al. Pi³sudskiego 15/23, Galeria ódzka, tel ódÿ, al. Pi³sudskiego 94, CH Tulipan tel US UGI SERVICES kafejki internetowe Kawiarenka Internetowa MegaNETcaffe: 10% Be³chatów, Koœciuszki 23 ódÿ, al. Pi³sudskiego 5, Silver Screen, I p. Zduñska Wola, Koœcielna 7 CAFE DEL MUNDO Kawiarenka Internetowa: 15% ódÿ, Piotrkowska 53 tel Kawiarenka Internetowa SET: 20% ódÿ, Pojezierska 2/6 tel us³ugi fotograficzne FOKAL Fotografia Analogowa i Cyfrowa: 10% Na us³ugi fotograficzne. ódÿ, Narutowicza 2 tel FOTO ART: 10% Na us³ugi fotograficzne. ódÿ, Piotrkowska 114 tel Salon Fotograficzny JUMBO COLOR FUJI FILM POLSKA: 10% Na us³ugi fotograficzne. ódÿ, Widzewska 22, Tesco tel FOTO EKSPRES: 5% Na wywo³ywanie zdjêæ i zakup art. fotograficznych. Sieradz, al. Pokoju 5, tel W poni szych punktach ADVERT-TV udziela 10% zni ki na us³ugi fotograficzne. Nie dotyczy innych promocji. Be³chatów, pl. Narutowicza 10 tel ódÿ, Piotrkowska 26, tel Opoczno, pl. Kiliñskiego 9 tel W poni szych punktach KODAK EXPRESS udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Be³chatów, pl. Narutowicza 10 ódÿ, pl. Gorkiego 24 ódÿ, Jana Paw³a II 30 ódÿ, Kolumny 36, Carrefour ódÿ, Pi³sudskiego 94 ódÿ, Piotrkowska 26 ódÿ, Przybyszewskiego 176/178 ódÿ, Traktorowa 63 ódÿ, Zachodnia 53 Piotrków Trybunalski, S³owackiego 109 Rawa Mazowiecka, owicka 3A Tomaszów Mazowiecki, Joselewicza 4 drukowanie i kopiowanie DELTAFAX: 10 20% 10% na serwis kserokopiarek, 20% na ksero i bindowanie. ódÿ, Sienkiewicza 61 tel Us³ugi poligraficzne: 10% ódÿ, Wschodnia 33 tel ART-RAF: 10% Na ma³¹ poligrafiê, us³ugi reklamowe (wizytówki, ulotki), piecz¹tki, szyldy. ódÿ, Zgierska 16, tel

6 us³ugi inne Salon Komputerowy SIDEn: 2 15% 15% na us³ugi serwisowe, 5% na materia³y eksploatacyjne do urz¹dzeñ drukuj¹cych, 4% na zestawy komputerowe, 2% na pozosta³e artyku³y. Kutno, Troczewskiego 13, tel Servis Audio-Video: 10% Na naprawê sprzêtu audio-video. ódÿ, Armii Krajowej 32, tel Serwis RTV: 10% ódÿ, Hubala 1B.176, tel ART-RAMA: 10% Na oprawianie obrazów na zamówienie. ódÿ, Gdañska 101, tel Pracownia Zegarmistrzowska: 10% ódÿ, Legionów 13 STAN Us³ugi Zegarmistrzowskie: 10% ódÿ, pl. Wolnoœci 5, tel Us³ugi Krawieckie: 5% ódÿ, Gdañska 14, tel ódÿ, Nawrot 1A, tel Zegarmistrz: 10% ódÿ, Wschodnia 27, tel CODZIENNOŒÆ LIVING wypo yczalnie DVD/video VICE VERSA & MASTERS Wypo yczalnia Kaset Video i DVD: 10% ódÿ, Struga 35, wejœcie od eromskiego tel pralnie chemiczne Ekologiczne Pralnie Chemiczne PANDA: 10% Na czyszczenie odzie y. ódÿ, Pojezierska 95, Tesco tel ódÿ, Przybyszewskiego 176/178, Carrefour, tel ódÿ, Widzewska 22, Tesco tel Piotrków Trybunalski, Sikorskiego 13/7, CH Echo, tel telefony komórkowe GONDEX Komis Telefonów GSM: 5% ódÿ, Piotrkowska 240, tel ZDROWIE I URODA HEALTH & BEAUTY salony kosmetyczne Salon Fryzjersko-Kosmetyczny ANNA: 15% Na us³ugi. ódÿ, Liœciasta 4/8, tel Gabinet Kosmetyczny BOROÑ: 10% Na us³ugi kosmetyczne i fryzjerskie. ódÿ, Nawrot 18/20 tel , Salon Fryzjersko-Kosmetyczny GOSIA: 10% ódÿ, Batalionów Ch³opskich 8 tel salony fryzjerskie Zak³ad Fryzjerski: 10% ódÿ, Legionów 50, tel Studio Urody BELLO: 15% Na us³ugi fryzjerskie. ódÿ, Narutowicza 37, tel Zak³ad Fryzjerski: 10% ódÿ, Narutowicza 1, tel Fryzjerstwo i Solarium MEGA SOLAR: 10% ódÿ, al. Pi³sudskiego 15/23, Galeria ódzka, poziom 1, tel , ódÿ, Tatrzañska 124B tel , Salon Fryzjersko-Kosmetyczny JULIA: 10% ódÿ, Przybyszewskiego 57/59 tel FORM STUDIO: 10% ódÿ, Pomorska 35, tel Salon Fryzjerski DOM SZTUKI: 10% Na us³ugi fryzjerskie. ódÿ, Piotrkowska 51, tel Zak³ad Fryzjerski NINA: 10% ódÿ, Pomorska 87, tel Zak³ad Fryzjersko-Kosmetyczny: 10% ódÿ, Wojska Polskiego 114/116 tel Zak³ad Fryzjerski: 10% Sieradz, Warszawska 3 Salon Urody GABRIEL: 10% Na us³ugi fryzjerskie. Sieradz, Pi³sudskiego 11/50 tel gabinety stomatologiczne Gabinet Stomatologiczny HANNA KOCHANOWSKA: 10% Nie dotyczy protetyki. ódÿ, Chryzantem 6/64, tel Prywatna Specjalistyczna Poradnia Ortodoncji ORTO: 10% Na leczenie ortodontyczne aparaty ortodontyczne i wizyty kontrolne. ódÿ, Kopernika 67/69, tel Pracownia RTG POD PI TK : 10% Na wykonywanie stomatologicznych zdjêæ RTG. Pabianice, aska 5D, tel optycy ZAJFERT OPTYK: 15% Na produkty. ódÿ, Jaracza 6, tel Zak³ad Optyczny: 5% ódÿ, Limanowskiego 134 tel Zak³ad Optyki Okularowej: 10% Na us³ugi optyczne. ódÿ, Pó³nocna 1/3,tel VISION EXPRESS Zni ka na podstawie kuponów dostêpnych na ³amach Przewodnika. ódÿ, Jana Paw³a II 30, Pasa ódzki tel tel ódÿ, Kolumny 36, Carrefour tel ódÿ, Pi³sudskiego 15/23, CH Galeria ódzka, tel ódÿ, Piotrkowska 24, tel zdrowie i uroda inne JAMA SOLNA Centrum Odnowy Biologicznej: 10% Na wstêp do Groty Solnej. Zni ka od biletu ulgowego. ódÿ, pl. Wolnoœci 2, tel Solarium MEGA SOLAR: 10% ódÿ, Czernika 1/3 tel , ódÿ, D¹browskiego 93 tel , ódÿ, Gorkiego 16 tel , Solarium IZA: 10% ódÿ, Przybyszewskiego 47/49 tel Solarium JAMAJKA: 10% ódÿ, Dubois 24, tel SPORT I REKREACJA SPORT & LEISURE sport, fitness Szko³a Tañca CUBANA: 15% ódÿ, Moniuszki 4A, tel Szko³a Tañca PETER: 10% ódÿ, al. Politechniki 3B, tel Centrum Ruchu OLIMPIJKA: 5% Na szkolenia i warsztaty tañca, aerobicu i fitnessu. ódÿ, anowa 8/26, tel agnieszka.domanska.neostrada.pl 133

7 134 Centrum Zdrowia i Urody: 5 10% 5% na zajêcia fitness, 10% na solarium. ódÿ, Traktorowa 23A, tel Piotrkowskie Towarzystwo Taneczne: 33% Na kursy tañca oraz inne zajêcia taneczne. Piotrków Trybunalski, Pasa Rudowskiego 6B sport inne PRO NAVIGARE: 5% Na wszystkie rejsy organizowane przez firmê oraz szkolenia. ódÿ, Koœcielna 4/1, tel Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji: bilet lub karnet ulgowy Na p³ywalniê i si³owniê. Radomsko, Leszka Czarnego 22 tel PODRÓ E I TRANSPORT TRAVEL & TRANSPORT biura podró y BP HENTUR: 5% Na kolonie, obozy m³odzie owe i wczasy krajowe organizowane przez biuro. ódÿ, Piotrkowska 101, tel AT MALINOWSKA TRAVEL: 5% Na imprezy w³asne. ódÿ, Stefana 7A, tel AT WILEJKA: 5% Na imprezy w³asne. ódÿ, Piotrkowska 20, tel WESCO TICKETPLUS: 30 z³ Na wszystkie bilety lotnicze. ódÿ, Narutowicza 35 tel , transport PKS ÓDZ: 25% Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ódÿ, Smutna 28, tel NOVA TAXI: 10% Na zamówienie taksówki z postoju. ódÿ, Sienkiewicza 101/109 tel , Kroœniewicka Kolej Dojazdowa: 20 37% 20% na okazjonalnie uruchamiane trasy specjalne i 37% na poci¹gi osobowe na trasach: Kroœniewice Ostrowy W¹sk., Kroœniewice Krzewie W¹sk. êczyca W¹sk. Ozorków W¹sk., Kroœniewice Wielka Wieœ Kujawska Kroœniewice, Kolejowa 8, tel Agencja EUROPOL: ulgi specjalne Na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe liniami Europa Express (do W³och, Wielkiej Brytanii, Francji), Eurotrans (do Aachen Niemcy), Interbus (do Lyonu Francja), PPKS Warszawa (do Madrytu, Alicante i Barcelony Hiszpania), Almabus (do Szwajcarii) oraz Orbis Transport (Benelux, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania). ódÿ, Piotrkowska 3, tel ódÿ, Próchnika 1, tel EUROBUS: 10% Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Be³chatów, Pabianicka 16, tel Be³chatów, Wojska Polskiego 25D tel ódÿ, al. Koœciuszki 22, tel ódÿ, Piotrkowska 3, tel ódÿ, Piotrkowska 5, tel ódÿ, pl. Sa³aciñskiego, Dw. ódÿ Fabryczna, tel Pabianice, Koœciuszki 5, tel Pabianice, aska 38B, tel Piotrków Trybunalski, Dw. PKS tel Piotrków Trybunalski, S³owackiego 23 tel Piotrków Trybunalski, S³owackiego 103 tel Radomsko, 3 Maja 10, tel Sieradz, Rynek 20, tel Sieradz, Sarañska 6H, tel Wieluñ, Ewangelicka 2A, tel Wieluñ, pl. Legionów 1, tel Wieruszów, Warszawska 48 tel Zduñska Wola, Królewska 4 tel Zduñska Wola, aska 15, tel ORBIS TRANSPORT: 10% Dla posiadaczy do 26 lat. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Bilety dostêpne w ponad 1400 biurach w ca³ej Polsce i za granic¹. Najbli szy punkt sprzeda y mo na znaleÿæ na: INTER BUS ódÿ, pl. Sa³aciñskiego 1, Dw. PKP tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe P B POLFERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ORBIS TRAVEL owicz, Stary Rynek 12, tel ódÿ, Piotrkowska 68, tel BONUS Sieradz, al. Pokoju 13A, tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe UNITY LINE. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. MORSKIE BIURO PODRÓ Y ódÿ, Sienkiewicza 20, tel PBP ORBIS ódÿ, Piotrkowska 68, tel MISTRAL Sieradz, Sarañska 6H tel , Tomaszów Mazowiecki, œw. Antoniego 10 tel POLONIA Wieruszów, Warszawska 48 tel , BP EWA ZYCH Zduñska Wola, Królewska 4 tel Poni sze biura udzielaj¹ 3% zni ki na biley promowe IRISH FERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. MBP P B POLFERRIES ódÿ, Sienkiewicza 20, tel HOLIDAY TOURS ódÿ, Gdañska 126/128 tel ORBIS TRAVEL ódÿ, Piotrkowska 68, tel PZM Travel ódÿ, Traugutta 5, tel JUVENTUR Piotrków Trybunalski, S³owackiego 103 tel BP OMITOUR Tomaszów Mazowiecki, POW. 17 tel Biuro Sprzeda y i Rezerwacji PLL LOT: 10% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ódÿ, Piotrkowska 122, tel wypo yczalnie AVIS Rent-a-car: 25 30% Szczegó³owe informacje w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ódÿ, gen. Maczka 35, tel

8 EUROPCAR: 10% Szczegó³y w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ódÿ, Lotnisko, gen. Maczka 35 tel ódÿ, Wojska Polskiego 190 tel

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC INFORMATOR 2006/2007 WWW.ISIC.PL Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:38 PM Page 2 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:39 PM Page

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 15.10.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 15.10.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Kultura i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18. roku życia i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW. Data aktualizacji: 25.11.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW. Data aktualizacji: 25.11.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 25.11.2014 r. Kultura i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

T i R INFORMATOR BUDOWNICTWO. i WYPOSA ENIE WNÊTRZ. Katalog firm wspó³pracuj¹cych z redakcj¹ pism. oraz ART-PRO MAGAZYN BUDOWLANY.

T i R INFORMATOR BUDOWNICTWO. i WYPOSA ENIE WNÊTRZ. Katalog firm wspó³pracuj¹cych z redakcj¹ pism. oraz ART-PRO MAGAZYN BUDOWLANY. 1 INFORMATOR BUDOWNICTWO i WYPOSA ENIE WNÊTRZ Katalog firm wspó³pracuj¹cych z redakcj¹ pism T i R TARGI i REKLAMA ISSN 1233-7765 oraz MAGAZYN BUDOWLANY ART-PRO ódÿ 2003 2 Wydanie specjalne pisma TiR Targi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Do trzech razy sztuka?

Do trzech razy sztuka? Ukazuje się od 1997 roku 5 maja 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.800 egz. nr 415 R E K L A M A.... 1950 2009 GLIWICE. Po trwaj¹cym rok remoncie, Ratusz otwiera swoje podwoje i czeka na nowych u ytkowników.

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Maturzystom i studentom - konto Student

Maturzystom i studentom - konto Student Rok XII, Nr 7 (162) 1-15.04.2010 r. cena 1,00 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. UWAGA Czytelnicy! Z dniem 1 kwietnia 2010 roku redakcja Wieœci Podlaskich zmieni³a siedzibê. Mieœcimy siê obecnie przy u. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski www.limanowski.glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa podmiotu Oferta

Lp. Nazwa podmiotu Oferta 1 Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. 20% na bilety indywidualne (rabat nie łączy się z ofertami promocyjnymi, biletami rodzinnymi i grupowymi): -trasę turystyczną (z ekspozycją multimedialną), - pobyt rekreacyjny

Bardziej szczegółowo

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym.

Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym. fot.m. Zdrzy³owski Grodziski jubileusz Burmistrz Grodziska mia³ w¹tpliwoœci, czy Œwiêto Miasta wypada obchodziæ w dniu 22 lipca - wszak data ta kojarzy siê nienajlepiej. Zaryzykowa³ jednak i w tym dniu

Bardziej szczegółowo