W poszukiwaniu nowego programu przestrzennego Białegostoku - nowe centrum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W poszukiwaniu nowego programu przestrzennego Białegostoku - nowe centrum"

Transkrypt

1 W poszukiwaniu nowego programu przestrzennego Białegostoku - nowe centrum Michał Chodorowski Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, ul. O. Sosnowskiego 11, Białystok IN SEARCH OF A NEW SPATIAL PLANNING PROGRAM OF BIALYSTOK - THE NEW CENTER Abstract Development of Bialystok downtown in the postwar period, especially its medieval part, is the subject of the author s research. So far, in the available publications on the subject spoke people directly involved in the planning activities, they were Helena Sawczuk-Nowara and Henryk Majcher. It seems reasonable to examine the concept of planning and urban planning that influenced the final shape and the image of today s downtown of Bialystok. The article were analyzed the first long-term plans of the 50 s and 60 s, which defined the functional and spatial program of the area after the war. And then the realization of the late 50 s, 60 s and conceptual designs of the 70 s. Completed portions of these visions are incomplete without understanding the broader context of urban design and functional requirements where they were seated. This applies particularly to the issues center-creative in the current structure of the modern center of Bialystok. Moving the central site and programmed within it the most important public institutions and centro-creative was a courageous decision. In contrast, the lack of implementation of this facility at a later date and try to present transformations underlying the present problems of the city and it was impossible to create the central area of the city to enhance its prestige. Streszczenie Kształtowanie się śródmieścia Białegostoku w okresie powojennym, a szczególnie jego centralnej części, jest tematem badań autora. Dotychczas w dostępnych publikacjach na ten temat wypowiadały się osoby bezpośrednio zaangażowane w proces prac planistycznych - Helena Sawczuk-Nowara oraz Henryk Majcher. Uzasadnione wydaje się przeanalizowanie koncepcji planistycznych i urbanistycznych, które wpłynęły na ostateczny kształt i wizerunek dzisiejszego śródmieścia Białegostoku. W artykule przeanalizowane zostały pierwsze plany perspektywiczne z lat 50-tych i 60-tych, które określały program funkcjonalno-przestrzenny tego terenu po zniszczeniach wojennych. A następnie realizacje z końca lat 50-tych, 60-tych i projekty koncepcyjne z lat 70-tych. Zrealizowane fragmenty tych wizji są niepełne bez zrozumienia szerszego kontekstu projektów urbanistycznych i założeń funkcjonalnych, w których były osadzone. Dotyczy to szczególnie elementów centro-twórczych w obecnej strukturze współczesnego ścisłego centrum Białegostoku. Przesunięcie ośrodka centralnego i zaprogramowanie w jego obrębie najważniejszych instytucji publicznych, w tym centrotwórczych było decyzją odważną. Natomiast brak realizacji tego ośrodka w okresie późniejszym i próby obecnych przekształceń leżą u podstaw dzisiejszych problemów miasta i braku możliwości utworzenia nowych czytelnych centralnych przestrzeni miasta podnoszących jego prestiż. Keywords: urban projects; spatial planning; downtown; city centre; Bialystok Słowa kluczowe: projekty urbanistyczne; planowanie przestrzenne; śródmieście; centrum miasta; Białystok 5

2 M. CHODOROWSKI Ryc. 1. Teren śródmieścia Białegostoku z zaznaczonymi zespołami i poszczególnymi obszarami omawianymi w artykule: I) oś historyczna Pałacu Branickich; II) oś poprzeczna i zespół M. Skłodowskiej-Curie; c) osiedle Centrum I; d) obszar ośrodka usługowohandlowego; e) osiedle Centrum II; III) oś dworca; oprac. M. Chodorowski Wstęp Ścisłe centrum Białegostoku sprzed II wojny światowej i obecne to dwa różne miasta. XIX-wieczne miasto industrialne, jakim był Białystok do II wojny światowej, z bogatą tradycją wielokulturowej i wieloetnicznej społeczności ustąpiło miejsca zmodernizowanej strukturze miasta funkcjonalnego z modernistyczną zabudową, gdzie tylko nieliczne budynki przypominają o przeszłości miasta. W artykule zostaną zaprezentowane przykładowe urbanistyczne rozwiązania projektowe z lat dla terenu planowanego nowego centrum miasta. Stan użytkowania 1938 Obraz przedwojennego Białegostoku jest dobrze udokumentowany poprzez Plan Wojewódzkiego Miasta Białegostoku z 1937 r. aut. Stefana Chojnickiego, a także analizy urbanistyczne zespołów pod kierunkiem Jerzego Pieńczykowskiego 1 i Ignacego Felicjana Tłoczka 2 naniesione w 1938 i 1939 roku. Centrum przedwojennego Białegostoku stanowił obszar historycznie ukształtowany wokół Rynku Kościuszki i ulicy Warszawskiej z elementami nowymi, jakimi było założenie ośrodka administracyjnego przy ulicy Mickiewicza z osiedlem urzędniczym przy Świętojańskiej, reprezentacyjnym modernistycznym Parkiem Planty oraz modernistycznym gmachem Domu Ludowego im. Marszałka J. Piłsudskiego. Nad rzeką Białą zlokalizowane były fabryki, głównie przemysłu włókienniczego. Na całą strukturę ówczesnego miasta składały się lokalne ośrodki, wokół których skupiał się handel. W samym centrum był to Rynek Kościuszki. W dzielnicy Bojary (Śródmieście Północ) był to Stary Rynek, natomiast w dzielnicy Chanajki (Śródmieście Południe) Rynek Rybny i Rynek Sienny. Chanajki i nowa dzielnica Obszar planowanego później nowego centrum (ryc.2) znajdował się na terenie dzielnicy żydowskiej Chanajki. I. F. Tłoczek wrażliwy na sytuację socjalną wskazuje ją jako jeden z najbardziej problemowych obszarów miasta. Nie widząc możliwości sanacji, postulował jej wyburzenie i budowę nowej dzielnicy mieszkaniowej. 1 Biuro Planowania Regionalnego Województwa Białostockiego, którym od r. kierował J. Pieńczykowski. 2 Biuro Planu Zabudowania Zarządu Miejskiego w Białymstoku, kierował nim I.F. Tłoczek. 6

3 w poszukiwaniu nowego programu przestrzennego białegostoku - NOWE centrum Ryc. 2. Fragment Stanu użytkowania. Oprac.: Zarząd Miejski w Białymstoku, Biuro Planu Zabudowania; podz. 1:10 000, Białystok dn. 30 XI 1938, I. Tłoczek, w zasobie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, oprac. M. Chodorowski Przedwojenny plan Ignacego Felicjana Tłoczka Ze źródeł, jakie są obecnie znane, trudno jest określić kształt proponowanych zmian w roku 1939, poza nielicznymi postulatami, które się zachowały, czyli m.in.: a) centrum administracji, oświaty, kultury i usług pozostaje w śródmieściu niezależnie od ośrodków peryferyjnych; b) usunięcie ruder w osiedlu Chanajki i na jego miej- scu stworzenie nowej dzielnicy mieszkaniowej. 3 Nieliczne relacje z prasy zapowiadały: Wspomniana jest budowa wielkiej ulicy od posesji Gordona przy ul. Marszałka Piłsudskiego Nr 10 przez ulicę: Książęcą, ogród p. Pragi, ul. Białostoczańską i Jurowiecką do dworca fabrycznego (Poleskiego). Druga ulica, która będzie jakby przedłużeniem pierwszej, zapoczątkowana zostanie na posesji cerkwi prawosławnej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 15 i przetnie ulicę: Szkolną, Miodową, Piwną do lasu Zwierzynieckiego. Obie te ulice stanowiły arterię (równoległa z ulicą Sienkiewicza) i aleją Kościałkowskiego. Zadaniem ich było połączenie dworca Białystok-Fabryczny z Zwierzyńcem. Wspomniana też jest budowa nowej ulicy od wiaduktu kolejowego przy ul. Dąbrowskiego do ul. Legionowej przez dzielnicę Chanajki i Piaski. 4 Obraz miasta po II wojnie światowej W lipcu 1941 roku po wkroczeniu armii niemieckiej został zniszczony obszar między Rynkiem Rybnym a Rynkiem Kościuszki (ryc. 3). Ludność żydowska zamieszkująca ten teren została przesiedlona do getta. A w następnych latach wywieziona do obozów zagłady. Śródmieście Białegostoku po II wojnie światowej było najbardziej zniszczoną częścią miasta w wyniku 3 A. Oleksicki, Pierwszy powojenny plan Białegostoku autorstwa Ignacego Felicjana Tłoczka a późniejszy rozwój miasta, Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego z. 8-9, Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białowieży, Białystok 2003, s

4 M. CHODOROWSKI Ryc. 3. Fragment zdjęcia lotniczego Luftwaffe, wykonanego we wrześniu 1944 r., w zbiorach National Archives College Park, Waszyngton wyburzenia dzielnicy żydowskiej Schulhof i rejonu przy Rynku Rybnym, do tego doszły zniszczenia w getcie, a następnie zniszczenia dokonane przez Brandkommando oraz ostrzał artylerii radzieckiej w 1944 roku. Niemal cała dzielnica Chanajki uległa zniszczeniu, w stopniu, który na zdjęciach lotniczych z 1944 uniemożliwiał odczytanie przedwojennego układu ulic. W 1945 roku wykonano pierwszy projekt przebudowy sieci ulicznej śródmieścia Białegostoku autorstwa Leszka Teodozego Dąbrowskiego i Stanisława Bukowskiego (ryc. 4). 5 Istotna była lokalizacja budynków administracyjnych (Urząd Wojewódzki) na południowy zachód od Rynku Kościuszki z podkreśleniem walorów krajobrazowych wzniesienia obecnego Parku Centralnego, a także usytuowanie na wysokości skrzyżowania obecnej ul. Legionowej z Akademicką rozległego placu. W pierwszych latach powojennych nie prowadzono inwestycji: z jednej strony prowadzono prace nad odgruzowaniem miasta, z drugiej strony priorytetem było zapewnienie podstawowych potrzeb mieszkańców. Nowe władze skupiały się na uruchomieniu zakładów produkcyjnych. Kluczowe inwestycje czekały na przygotowanie planów, zarówno gospodarczych, które określiłyby rolę miasta, jak też planu ogólnego samego miasta. Z udokumentowanych źródeł znane są opracowania inwentaryzacyjne z 1947 roku. 1. Idea stworzenia nowego centrum 1.1. Propozycje zawarte w Programie Ogólnym Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ignacego Felicjana Tłoczka i Stefana Zielińskiego W roku 1948 został zlecony przez Regionalną Dyrekcję Planowania Przestrzennego nowy plan perspektywiczny autorstwa I.F. Tłoczka i S. Zielińskiego. Prace poprzedzono konferencją zorganizowaną przez Ministerstwo Odbudowy i wojewodę białostockiego 4 Projekt rozbudowy miasta (1939), Kurjer Białostocki 1, (211), s. 4, dostępne na stronie internetowej: pl/dlibra/doccontent?id=

5 w poszukiwaniu nowego programu przestrzennego białegostoku - NOWE centrum Rys. 4. Fragment Szkicu projektu sieci ulicznej śródmieścia Białegostoku, aut. L.T. Dąbrowski, S. Bukowski, skala 1:5000, Białystok, AP w Białymstoku, nr zesp. 71, sygn Ryc. 5. Fragment planszy pt.: Główne założenia planu generalnego miasta, Miasto Wojewódzkie Białystok, Program Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; skala 1:10 000; inż. arch. Stefan Zieliński, Ignacy Tłoczek, Warszawa 1948; w zasobie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku 9

6 M. CHODOROWSKI Stanisława Krupkę. 6 Wskazano na konieczność adaptacji założeń przedwojennego planu do nowych potrzeb, wynikających z odbudowy zniszczeń wojennych i realizacji programu zmian ustrojowych w kraju. Prace trwały między majem a grudniem 1948 roku. Plan perspektywiczny przewidywał, że miasto w roku 1979 osiągnie 150 tysięcy mieszkańców. Z innych źródeł wynika, że przewidziano zabudowę 3-kondygnacyjną, stąd w pierwszym okresie odbudowy i realizacji osiedli ZOR przyjęto taką wysokość zabudowy w centrum miasta. Plan przewidywał istotne rozwiązania dla terenu objętego badaniami (ryc. 5 i 7): 1. Stworzenie zespołu administracyjnego szczebla wojewódzkiego obudowującego przedłużoną oś pałacu o równej odległości od przecinającej ul. Piwnej i zakończonej kontrdominantą założenie kompozycyjne (ryc. 7 - obszar 2). 2. Utworzenie prostopadłej do tego założenia obecnej ulicy M. Skłodowskiej Curie (przedłużenie ówczesnej ul. Piwnej), połączenie poprzez węzeł komunikacyjny przed cerkwią św. Mikołaja (ryc. 7 - punkt 33), a następnie obecną ulicą Malmeda z ulicą Fabryczną (Śródmieściem Północ) oraz poprzez obecną ul. Podleśną połączenie z główną osią komunikacyjną miasta (obecnie ul. Branickiego) założenie funkcjonalne (ryc. 7 - osie B i C). 3. Połączenie nowego dworca kolejowego z nowym centrum administracyjnym i tym samym z przedłużeniem historycznej kompozycji pałacowej (ryc. 7 - obszary 4 i 2). 4. Wprowadzenie zieleni poprzez wykorzystanie zamkniętych cmentarzy (dwóch żydowskich i prawosławnego) i stworzenie obszaru zielonego na tych terenach oraz poprzez ciągi zieleni połączenie odseparowanych terenów zielonych. 5. Utworzenie wokół Rynku Siennego dzielnicy mieszkaniowej, której ośrodkiem byłby prostokątny plac zlokalizowany na połowie historycznego rynku, a w połowie na cmentarzu ewangelickim. 6. Ulica Lipowa oraz sąsiedztwo Rynku Kościuszki przeznaczone pod strefę handlowo-usługową (ryc. 7, obszar 3). Plan I.F. Tłoczka i S. Zielińskiego nie został nigdy zatwierdzony, mimo to na tym etapie badań można już stwierdzić, że posiadał kluczowe znaczenie dla ukształtowania układu funkcjonalnego obszaru śródmieścia Białegostoku w latach powojennych. Ryc. 7. Układ kompozycyjny śródmieścia na podst. Planu syntetycznego, Miasto Wojewódzkie Białystok, Program Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; skala 1:10 000; inż. arch. Stefan Zieliński, Ignacy Tłoczek, w zasobie DU UM w Białymstoku; oprac. M. Chodorowski 10

7 w poszukiwaniu nowego programu przestrzennego białegostoku - NOWE centrum przedłużenia ulicy Piwnej powstał ponad 10 lat wcześniej (1939), natomiast w prasie o charakterze propagandowym z początku lat 50-tych był przedstawiany jako idea socjalistyczna. Natomiast już w 1954 roku zaczęto negować rolę ulicy, wskazując nowy środek ciężkości miasta na terenach nowego centrum z placem centralnym i nową główną ulicą. 2. Miasto socjalistyczne W wyniku przyjęcia w czerwcu 1949 roku socrealizmu jako obowiązującej doktryny w polskiej architekturze scentralizowano pracownie projektowe, m.in. zlikwidowano Regionalną Dyrekcję Planowania Przestrzennego. W 1950 roku rozpoczęto prace nad nowym planem ogólnym autorstwa K. Jeziorańskiego i K. Widawskiego. Prace nad planem prowadzono w Warszawie w Zakładzie Osiedli Robotniczych Centralnego Biura Projektów i Studiów Budownictwa Osiedlowego. Ryc. 6. Widok na ulicę M. Skłodowskiej-Curie, aut. T. Olszewski, Przedłużenie ulicy Piwnej - funkcjonalizm czy socrealizm Przedłużenie ulicy Piwnej jest w kompozycji przestrzennej śródmieścia jednym z najbardziej czytelnych zabiegów projektowych wprowadzonych przez urbanistów po II wojnie światowej. Niesłusznie przypisywany przez niektórych badaczy okresowi socrealizmu, zespół ulicy M. Skłodowskiej-Curie (ryc. 7, oś B) był próbą funkcjonalnego zespolenia w całość Śródmieścia Południe i poprzez połączenie z ulicą Fabryczną (Śródmieście Północ - ryc. 7, oś C) powiązanie tych dwóch części miasta. Faktem jest, że nowe władze PRL wykorzystały potencjał i rangę nowego założenia jako tzw. Alei Pochodów między innymi do lokalizacji ważnych obiektów administracyjnych i centrotwórczych, co było zgodne z wizją I.F. Tłoczka i S. Zielińskiego. Projekty urbanistyczne z końca lat 30-tych, jak i omawiany projekt wyżej wspomnianych autorów charakteryzowały się monumentalnością rozwiązań urbanistycznych. Choć projekt nie został przyjęty, jego główne założenia były kontynuowane w planach K. Widawskiego (brak imienia) i Karola Jeziorańskiego opracowanych w Warszawie. Należy zaznaczyć, że pomysł 2.1. Lokalizacja budynków nowej władzy Jednocześnie podejmuje się prace nad budową gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Autorem projektu został S. Bukowski. Znany jest rysunek orientacji nowego gmachu względem obecnej ul. M. Skłodowskiej-Curie z utrzymanym zespołem administracyjnym z Planu z 1948 roku. 7 Odstępstwem jest zlokalizowanie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej na osi pałacowej przy projektowanej alei. Lokalizacja obiektu w tym miejscu mogła mieć związek z dyskusją nad kształtem osi, a także jej charakterem. W 1952 roku tak wyjaśniano zarzuty prof. Stanisława Filipkowskiego między innymi odnoszące się do przełamania osi kompozycyjnej pałacu: Odnośnie kwestionowanej zbytniej długości przedłużenia osi historycznej w kierunku zachodnim wyjaśnia (inż. Kamil Lisowski - współprojektant planu ogólnego), że oś ta jest pomyślana jako przerywana ze względu na nierówność terenu, jak też i na ograniczenie wglądu perspektywicznego /oka/. 8 Były to najwcześniejsze argumenty przeciwko realizacji rozwijania barokowej kompozycji miasta Idea centralnej przestrzeni miasta z placem centralnym W 1953 roku nad planem ogólnym rozpoczęli prace H. Majcher i Edward Rybiński, a od 1954 roku 5 Szkic projektu sieci ulicznej śródmieścia Białegostoku, aut. L.T. Dąbrowski, S. Bukowski, skala 1:5000, Białystok 1946, AP w Białymstoku, nr zesp. 71, sygn Elementem opracowania była makieta, której wygląd jest znany z fotografii (wg: H. Nowara, Białystok rozwój przestrzenny miasta, Białystok 1969, s ). 6 Oleksicki A., Pierwszy powojenny plan Białegostoku autorstwa Ignacego Felicjana Tłoczka a późniejszy rozwój miasta..., op.cit., s S. Wicher, Żyć architekturą. Życie i twórczość Stanisława Bukowskiego ( ), Studio Wydawnicze Unikat, Białystok, s. 117, Oryginał w Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku. 8 Protokół ze wstępnego posiedzenia komisji rzeczoznawców nad planem ogólnym m. Białegostoku w dniu r., z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 11

8 M. CHODOROWSKI H. Majcher z Mieczysławem Krzywcem. Jednocześnie prace są prowadzone w Miastoprojekcie Północ-Wschód w Przedsiębiorstwie Projektowania Budownictwa Miejskiego, Oddział w Białymstoku. Nowy zespół wprowadził zasadniczą zmianę, przesuwając ośrodek administracyjny w kierunku przecięcia z osią ulicy nowego dworca kolejowego, jednak ta propozycja była ówcześnie krytykowana jako zbyt peryferyjna. Jednocześnie tworzy się główną ulicę na osi Rynek Kościuszki - Plac przed Komitetem Wojewódzkim PZPR a przecięciem z ulicą prowadząca do dworca (ryc. 8.). W projekcie planu z 1954 roku, przedstawionym na ryc. 9, plac centralny przesuwa się w kierunku obecnego Rynku Siennego w powiązaniu z terenami zielonymi (dzisiejszym Parkiem Centralnym). Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna na konferencji we wrześniu 1954 roku postuluje uwzględnienie: dominanty urbanistycznej głównej ulicy (dworzec-plac główny-plac Kościuszki), wydobyć nie tylko sytuacyjnie, ale również kompozycyjnie i skalowo, operując krótszymi odcinkami; przy projektowaniu placu głównego wystudiować jego wielkość w stosunku do obudowy; monumentalną skalę wnętrz miejskich wydobyć przez ich wzajemne ustosunkowanie; dominanty architektoniczne wydobywać przez ich kontrastowanie ze spokojnym tłem; dotychczasowe założenie tzw. Alei Defilad sprowadzić do roli jednej z większych ulic miejskich, przewidując defilady po przyszłej głównej ulicy miasta; teren pocmentarny ująć generalnie jako teren parkowy, wprowadzając ewentualnie nieliczne (...) akcenty architektoniczne; plac przed gmachem KW PZPR - pomimo symetrycznego rzutu tego gmachu rozwiązać alternatywnie z jedną ścianą zieloną jako czołem parku urządzonego na terenach pocmentarnych schodzącego tarasami do placu, z elementem pomnikowym na tle zieleni; objazd za w/wym. wzgórzem pocmentarnym potraktować skromniej, jako aleję parkową; znaleźć inną niż w pracy łódzkiej [szerzej opisana w kolejnym punkcie artykułu] - lokalizację dla Młodzieżowego Domu Kultury, nie przecinając jego bryłą osi pałacu Branickich Socrealistyczne projekty urbanistyczne Poniżej zaprezentowano dotychczas nie publikowane materiały dotyczące projektów z lat 50-tych na podstawie koreferatu L.T. Dąbrowskiego sporządzonego 12 września 1954 roku. 10 Brak projektów ogranicza wiedzę na temat tych opracowań do treści relacji koreferenta. W 1954 roku trzy pracownie projektowe wykonały projekty śródmieścia Białegostoku w oparciu o istniejący plan ogólny, ale dopuszczalne były rozwiązania alternatywne. Inwestorem było Prezydium MRN w Białymstoku. Były to: 1) Miastoprojekt Północ-Wschód, Oddział w Białymstoku; 2) Miejskie Biuro Urbanistyczne w Łodzi; 3) Miastoprojekt ZOR Warszawa. Pierwszy zespół z Białegostoku składał się z następujących projektantów: Henryk Majcher, Mieczysław Krzywiec, Zdzisław Bubieniec i Zdzisław Łapiński. Pomoc techniczną zapewnili: Danuta Kamieńska i Czesław Radulski. Projekt charakteryzował się wprowadzeniem do śródmieścia licznych założeń osiowych prostopadłych do siebie, jak m.in.: 1) przedłużona na południowy zachód oś historyczna pałacu Branickich (odcinek od pałacu do projektowanego gmachu biblioteki wynosił 1020m); 2) oś defilad KW PZPR projektowany dom kultury (1100m); 3) ulica centralna od ratusza historycznego do projektowanego PMRN (1150m); 4) Ulica od dworca do kina (1450m); 5) Plac zebrań Akademia Medyczna; 6) Oś od Akademii Medycznej na północny wschód. Tak zaprojektowany układ, wzmocniony jeszcze prostopadłymi ulicami poprzecznymi oraz obrzeżną zabudową (z małymi przerwami), został uznany przez referenta za zbyt sztywny. Za wadę uznano lokalizację domu kultury (lokalizacja na miejscu obecnej filharmonii) i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej jako zbyt peryferyjne. Natomiast pozytywnie odbierano lokalizację placu centralnego przy parku centralnym z otwarciem na wzgórze parkowe (prawdopodobnie wzgórze Marii Magdaleny). Z ciekawych elementów proponowano sprowadzenie do ciągu pieszego powstałego przebicia ul. Sienkiewicza do obecnej ulicy Legionowej. 9 Wnioski z posiedzenia Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białymstoku w dniach 10 i 11 września 1954 r. oraz konferencji w Komitecie w dniu 14 września 1954 r., sporządzone przez H. Kuncewicz i podpisane przez Z. Skibniewski, dot. projektów alternatywnych śródmieścia m. Białegostoku wykonanych w okresie r. 10 L.T. Dąbrowski, Koreferat do projektów alternatywnych śródmieścia m. Białegostoku, Białystok, r., w zasobie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 12

9 w poszukiwaniu nowego programu przestrzennego białegostoku - NOWE centrum Ryc. 8. Fragment Stanu projektowanego w roku 1960, alternatywa. Plan etapowy m. Białegostoku; skala 1:10 000; Majcher, Krzywiec, 2 XII 1953 r., w zasobie DU UM w Białymstoku Ryc. 9. Fragment Planszy Podstawowej, Miasto Wojewódzkie Białystok, Program Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; skala 1:10 000; Majcher, Krzywiec, 1954 r., w zasobie DU UM w Białymstoku 13

10 M. CHODOROWSKI Ryc. 10. Ogólny widok śródmieścia z góry. Na pierwszym planie plac Centralny, gmach Prezydium, Aleja Parad i ul. Wesołowskiego, na podst. Białystok bliskiej przyszłości, [w:] Gazeta Białostocka nr 1, Białystok 1955 Ryc. 11. Projekt placu Centralnego wykonany przez inną pracownię. Zasadniczym punktem projektu jest wieżowiec przy placu, [w:] Gazeta Białostocka nr 1, Białystok 1955 Drugim zespołem było Miejskie Biuro Urbanistyczne w Łodzi, w którym nad projektem śródmieścia pracowali: Wacław Bald, Eugeniusz Budlewski, Zbigniew Wysznacki, wspomagani przez techników Wacława Kamińskiego i Zenobiusza Poduszko. Koreferent wskazuje na alternatywne rozwiązanie komunikacyjne w śródmieściu poprzez rezygnację z trasy W-Z i skierowanie ruchu tranzytowego na Szosę Południową (obecna ul. Zwierzyniecka i Kopernika). Zespół wskazywał na prawdopodobny przyszły brak lokalizacji budynków użyteczności publicznej przy projektowanej trasie i skierowanie ich na tereny nowego centrum. Miało to zapobiec rozproszeniu ich na terenie śródmieścia, ale zarazem powodowało, że trasa W-Z, według projektantów, dezintegrowałaby śródmieście, szczególnie jego północną część. W części rozwiązań kompozycyjnych zespół pozostawił lokalizację placu centralnego przy wzgórzu pocmentarnym. Rozwiązaniem krytykowanym przez koreferenta była propozycja utworzenia nowej ulicy równoległej do ulicy centralnej, wychodzącej z załamania ulicy Kilińskiego (prawdopodobnie obecny przebieg ulicy Legionowej). Lokalizacja planowanej ulicy byłaby zbyt bliska ul. Młynowej. W trakcie omawiania prac pojawiała się kwestia zamknięcia zachodniej osi pałacowej. Opracowanie zespołu łódzkiego proponowało lokalizację Młodzieżowego Domu Kultury na osi na granicy z historycznym parkiem, oś następnie była przeciągnięta dalej w kierunku zachodnim i zakończona teatrem. Pomysł ten został uznany za błędny przez L.T. Dąbrowskiego, który wskazywał, że pierwotnie oś ta była otwarta na pejzaż, a zamknięcie jej monumentalną budowlą niedaleko pałacu jest niewłaściwe. Natomiast pozytywnie było odbierane zlokalizowanie Domu Kultury w Pałacu Branickich. Zespół w projekcie zaproponował liczne gmachy wokół placu centralnego, które miały stanowić jego obudowę. To skupienie instytucji zostało wskazane przez referenta jako wadliwe (wytworzenie martwej przestrzeni w godzinach wieczornych). Trzeci zespół to pracownia urbanistyczna Miastoprojektu ZOR Warszawa w składzie: Aleksander Kirow, Jerzy Kosiński, Maciej Nowakowski, Krystyn Olszewski, Marta Dobrzańska oraz technicy: Mirosław Jagiełło i Kamieńska (brak imienia). Projekt wyróżniał się miękkością układu kompozycyjnego. Przewidywał pozostawienie dwóch osi kompozycyjnych: pałacowej i osi alei defilad. Inne ulice śródmieścia miały przebiegać nieprostopadle do osi: były załamane lub z zastosowaniem lekkich krzywych. Odbywało się to przy wykorzystaniu odcinków istniejących ulic. Koreferent wskazywał, że otrzymano w efekcie układ krańcowo różny od projektu zespołu białostockiego, posiadający liczne małe, w skali, założenia kameralne, dostosowany do konfiguracji terenu. Opracowanie również inaczej odnosiło się do zagadnienia placu centralnego zlokalizowanego w sąsiedztwie parku pałacowego. Plac wraz z przyległym domem kultury znalazł się pomiędzy aleją defilad a założeniem historycznym pałacu i parku. Z interesujących rozwiązań należy przytoczyć lokalizację Młodzieżowego Domu Kultury przy wzgórzu pocmentarnym, na wylocie obecnej ulicy Grochowej. W odróżnieniu od opracowań poprzednich za zabudową zniknął teren zielony obecnego Parku Centralnego. W podsumowaniu koreferatu stwierdzono, że prace kontynuować będzie pracownia Miastoprojekt Północ-Wschód, Oddział w Białymstoku w oparciu o koncepcje przedstawione przez poszczególne zespoły. Choć były to prace koncepcyjne powstawały 14

11 w poszukiwaniu nowego programu przestrzennego białegostoku - NOWE centrum Ryc. 12. Widok na obecną ulicę M. Skłodowskiej-Curie, z zasobu Muzeum Historycznego w Białymstoku, sygn. MBHI 7853 w szczególnym okresie kształtowania się przyszłej wizji śródmieścia, a osoby pracujące w Miastoprojekcie Białystok, takie jak H. Majcher oraz M. Krzywiec, były odpowiedzialne w następnych latach za prace projektowe nad właściwymi dokumentami planistycznymi. 3. W kierunku nowoczesności Pierwszy plan ogólny Białegostoku został zatwierdzony w 1958 roku po okresie 6-letnich przygotowań i zmian projektu. Zespół projektowy to Henryk Majcher, Władysław Gudelis, Wacław Kurdybelski, Wilhelm Peter i Helena Ficałowicz. Projekt w rozwiązaniach układu kompozycyjnego i komunikacyjnego odnośnie do obszaru nowego centrum różnił się od rozwiązań proponowanych jeszcze w 1954 roku. Centrum w nowym projekcie zostało zlokalizowane między obecną ulicą Legionową (ówcześnie Dzierżyńskiego) a Parkiem Centralnym, swoje zakończenie miało na przecięciu z poprzeczną osią (pokrywającą się z ulicą Żelazną), pełniąc funkcję łącznika terenów zielonych Zwierzyńca i obszarów zielonych w centrum. Zrezygnowano z podkreślania osi kompozycyjnych wraz z odrzuceniem socrealizmu w 1956 roku. Oś pałacu jest poprowadzona poprzez tereny zielone, wzdłuż których biegnie ulica. Miękkość Ryc. 13. Fragment ulic nowo projektowanych i otoczenia placu KW PZPR w Białymstoku, proj. M. Najmowicz, Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych, , w zasobie DU UM w Białymstoku 15

12 M. CHODOROWSKI rozwiązań i zastosowanie krzywych w układzie kompozycyjnym jest bliższa rozwiązaniom funkcjonalnym niż wcześniejsze projekty. Wyraźnie jest zarysowany obszar centrum poprzez ograniczenie go układem komunikacyjnym. Układ ten został zrealizowany dopiero w ostatnich latach i utworzył obwodnicę wewnątrzśródmiejską. Funkcjonalnie plan z 1958 roku wyznaczył obszar kształtowania się nowego centrum miasta w postaci wydłużonej klamry łączącej historyczne centrum (Rynek Kościuszki, plac przed KW PZPR, teren między ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Legionową, a dalej - nowym dworcem kolejowym). Podstawową zasadę tego planu potwierdzały dwa kolejne plany ogólne z 1964 i 1974 roku Projekt osiedla Centrum I Zmiana, jaka dokonała się pod koniec lat 50- tych, zasadniczo zmieniła funkcję propagandowej alei pochodów/defilad. Nowy kierunek rozwoju centrum, tak jak przewidziano sprowadził, obecną ulicę M. Skłodowskiej-Curie do roli jednej z głównych ulic miasta. Zrealizowane jeszcze w latach 50-tych zespoły administracyjne na jej północnym końcu oraz zespół klinik i szpitali na południowym kontrastowały z pozostałą zabudową ulicy Piwnej i Rynku Rybnego w jej środkowej części. W latach został opracowany przez arch. Leona Jaruszewicza i Jerzego Zgliczyńskiego z Wojewódzkiego Biura Projektów w Białymstoku projekt Osiedla Centrum I. 11 W projekcie pozostawiono oś historyczną, przysuwając do niej mieszkalne budynki wysokie. W 1965 roku po drugiej stronie niż Osiedle Centrum I powstaje budynek mieszczący biura Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa (obecnie rektorat Uniwersytetu w Białymstoku) zaprojektowany przez Janusza Kretowicza i Natalię Nikołajew. 12 Modernistyczna architektura i odmienna funkcja kontrastowały z założeniami z lat pięćdziesiątych. Ryc. 14. Fragment Planu Ogólnego - Rys. 5 Perspektywa, H. Majcher, W. Gudelis, W. Kurdybelski, W. Peter, H. Ficałowicz, Miejski zarząd architektoniczno-budowlany, pracownia urbanistyczna, Białystok, r. W zasobie DU UM w Białymstoku 16

13 w poszukiwaniu nowego programu przestrzennego białegostoku - NOWE centrum 3.2. Projekty osiedla Centrum II oraz ośrodka usługowo-handlowego (OUH) - lata sześćdziesiąte Autorowi udało się dotrzeć do opracowań urbanistycznych prowadzonych na początku lat 60-tych równolegle do prac nad planem perspektywicznym zatwierdzonym w 1964 roku. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się między 23 a 25 marca 1962 roku. 13 Makieta z tego konkursu była dostępna w ramach publikacji Białystok, rozwój przestrzenny miasta, natomiast nieznane były dotąd materiały dotyczące samego ośrodka usługowo-handlowego. Centralny ośrodek usługowy podzielony został na 3 zespoły: 1. Zespół zlokalizowany pomiędzy obecną ulicą Legionową a Parkiem Centralnym, miał być z nim ściśle powiązany. W jego programie znajdowały się usługi handlowe, gastronomiczne i rzemieślnicze umieszczone w dwukondygnacyjnych pawilonach, zarazem cały zespół od strony historycznego centrum miał otwierać dom handlowy (obecny Central) oraz budynek administracyjny będący akcentem wysokościowym zespołu. Postanowiono wykorzystać zróżnicowane ukształtowanie terenu i umożliwienie zaopatrzenia usług z obecnej ulicy Legionowej z kondygnacji podziemnej (tłumaczy to rozwiązanie zaplecza budynku Centralu). Park Centralny miał być zapleczem dla powyższych funkcji, ewentualnie przeznaczonym na czasowe ekspozycje i kiermasze. Ze zrealizowanych elementów tego założenia należy wymienić budynek Centralu oraz Domu Technika, a z elementów zagospodarowania terenu nieistniejące już wejścia do Parku Centralnego od strony obecnego placu Uniwersyteckiego. 2. Drugi zespół znajdował się na przecięciu z osią ulicy Żelaznej (projektowanym ciągiem pieszym łączącym te tereny z Lasem Zwierzynieckim) i eksponował wzgórze Marii Magdaleny. Skrzyżowanie ciągów prowadzących z Lasu Zwierzynieckiego i Rynku Kościuszki podkreślone było placem zebrań i manifestacji ludowych z otwarciem na wspomniane wzgórze pocmentarne, na którego zboczu umieszczono amfiteatr (istniejący do czasu budowy opery). W ramach tego zespołu zakładano program usług kultury i sztuki (kina, teatry, hala widowiskowa) oraz ad- Ryc. 15. Ulica Alejowa ( Trasa pałacowa, w głębi wylot ul. Rybny Rynek na ul. M. Skłodowskiej-Curie), aut. T. Olszewski, r. W zasobie DU UM w Białymstoku Ryc. 16. Budynki wysokie w osiedlu Centrum I, w zasobie DU UM w Białymstoku 11 Opis techniczny do planu szczegółowego osiedla Centrum I w dzielnicy Śródmieście Białegostoku - I etap realizacji, J. Zgliczyński, L. Jaruszewicz, Białystok, r., w zasobie DU UM w Białymstoku. 12 Białostocka architektura modernizmu, red. K. Niziołek, wyd. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, wyd. I, Białystok Na podst. orzeczenia Nr 67, sygn. BUA.III-4/88/67/62, w zasobie DU UM w Białymstoku. 17

14 M. CHODOROWSKI 3. ministracji publicznej (Prezydium Wojewódzkiej, Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej) mających stanowić obudowę placu. Trzeci zespół skupiał program usług gastronomicznych, handlowych i rzemieślniczych typu bazarowego oraz administrację gospodarczą i zlokalizowany miał być w rejonie ul. Młynowej, Przydworcowej i Garbarskiej. 14 Ostatecznie osiedle Centrum II zbudowano w latach 70-tych. 15 Centrum II wzniesiono w systemie OW-T, tj. Oszczędnościowym, Wielkopłytowym - Typowym. W skład osiedla wszedł także dobrze znany białostoczanom pawilon usługowo-handlowy Opałek Konkurs na opracowanie nowego Centrum Białegostoku W roku prawdopodobnie w związku z przygotowaniami do opracowania nowego planu ogólnego (zatwierdzonego w 1974 r.), rozpisano nowy konkurs Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP na opracowanie centrum Białegostoku, w tym przypadku również rozwiązującego zakładane od końca lat 40-tych połączenie tego obszaru z nowym dworcem kolejowym. Poniżej zaprezentowane zostaną dostępne prace nagrodzone (I, II i III nagroda). W pracach tych już nie rozpatrywano osi historycznej pałacu, a głównym zagadnieniem było stworzenie spójnej kompozycyjnie klamry łączącej historyczne centrum z dworcem PKP i PKS. Skala rozwiązań znacznie przewyższała poprzednie opracowania, należy jednak podkreślić okres, w którym powstawały prace czas modernizacji związanej z okresem gierkowskim. Projekty te, po analizie, jedynie uzupełniają wcześniej wypracowane rozwiązania przestrzenne, zachowując przestrzeń publiczną na wysokości wzgórza Marii Magdaleny i kontynuując ciąg pieszy z centrum. Zagadnieniem zwracającym uwagę w zaprezentowanych rozwiązaniach projektowych były próby połączenia zespołu osiedla Centrum II z ośrodkiem usługowohandlowym poprzez obecną ulicę Legionową. Diametralnie różne w pracach projektowych jest rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie opracowania. W opracowaniu, które otrzymało I nagrodę, zlikwidowano istniejący w planie ogólnym z 1964 roku odcinek obwodnicy śródmiejskiej (obecnie ul. Ryc. 17. Zdjęcie makiety osiedla Centrum (opracowanie konkursowe z r. 1962) W zasobie DU UM w Białymstoku Ryc. 18. Plansza przedstawiająca założenie ośrodka usługowohandlowego i administracyjnego między Parkiem Centralnym a obecną ul. Legionową. W zasobie DU UM w Białymstoku Wyszyńskiego). Uzyskano w ten sposób ciąg pieszy, wokół którego mamy rozbudowaną funkcję usługową i spójną klamrę łączącą stare centrum z dworcem kolejowym (ryc. 23). Natomiast w pracy z II nagrodą zlikwidowano ulicę Legionową, co umożliwiło utworze- 14 J. Citko, Centrum miasta Białegostoku - zarys koncepcji przestrzennej, Miasto, nr 12 (228), Warszawa 1969, s Według projektu Janusza Dmowskiego, Wiktora Łazarczyka, Jana Citki, Danuty Łukaszewicz, na podst. Architektura nr 11, Ładniej? PRL w przestrzeni miast, red. K. Niziołek i R. Poczykowski, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, Białystok 2009, s Na podstawie Historia białostockiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP, na dzień

15 w poszukiwaniu nowego programu przestrzennego białegostoku - NOWE centrum Ryc. 19. Makieta ośrodka usługowo-handlowego, w dolnej części plac zebrań i manifestacji ludowych oraz Prezydium Wojewódzkiej, Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej. W zasobie DU UM w Białymstoku Ryc. 20. Park Centralny, Skwer przy Próchniaka, aut. T. Olszewski, z zasobu DU UM w Białymstoku 19

16 M. CHODOROWSKI nie spójnej strefy centrum parku centralnego, strefy usługowo-handlowej i osiedla mieszkaniowego. Odseparowany jest w tym układzie kompozycyjnym ośrodek na zachodzie (w późniejszych opracowaniach nazywany Centrum III). W opracowaniu konkursowym z III nagrodą wyraźnie zaakcentowane są ciągi komunikacyjne, które jednocześnie dzielą wyraźnie cały obszar na trzy odrębne zespoły. Ryc. 21. Dom handlowy Central, z zasobu Muzeum Historycznego w Białymstoku, sygn. MBHI 6311 Ryc. 22. Zdjęcie makiety ośrodka usługowo-handlowego, rozwiązanie alternatywne - prawdopodobnie z końca lat 60-tych, widok w kierunku zachodnim. W zasobie DU UM w Białymstoku 20

17 w poszukiwaniu nowego programu przestrzennego białegostoku - NOWE centrum Ryc. 23. I nagroda, autorzy: arch. Jan Krug (SARP Kraków); arch. art. rzeźbarz Andrzej Getter (SARP Katowice), dokumentacja prac konkursowych; w zasobie DU UM w Białymstoku Ryc. 24. II nagroda autorzy: arch. Jan Woch, arch. Jan Czarny, arch. Jerzy Podstolski, pom. tech. Celina Król (SARP Katowice), dokumentacja prac konkursowych; w zasobie DU UM w Białymstoku 21

18 M. CHODOROWSKI Ryc. 25. III nagroda, autorzy: arch. Narcyz Sienkiewicz, arch. Andrzej Prusiewicz, arch. Joanna Kossakowska-Walczyk, arch. Adam Walczyk (SARP Wybrzeże), dokumentacja prac konkursowych, w zasobie DU UM w Białymstoku Podsumowanie Zaprezentowane materiały planistyczne ukazują starania urbanistów w kształtowaniu obszaru nowego centrum Białegostoku. Myśl przewodnia, jaka zrodziła jeszcze w okresie międzywojennym, przechodziła ewolucję wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami, jak i upływem czasu. 18 Plan I. F. Tłoczka, kontynuowany w późniejszych planach z okresu socrealizmu, zmieniał się do końca lat 50-tych. Wówczas to ostatecznie ustalono lokalizację nowego centrum. W latach 60-tych i 70-tych natomiast rozpoczęto prace nad programem przestrzennym i rozwojem zespołu centrum. Jednocześnie fragmentarycznie powstawały kolejne części zespołu: osiedle Centrum I, Centrum II, pojedyncze budynki ośrodka usługowo-handlowego (budynek Domu Technika, Dom Handlowy Central). W tym czasie ostatecznie zniknął układ ulic stanowiących dawne Chanajki, pozostały nieliczne ich fragmenty, jak pierzeja ul. Młynowej (mylona z Rynkiem Siennym), pojedyncze budynki przy poprzecinanej nowym układem ulicznym ul. Mazowieckiej. Przez ostatnie 50 lat jednak nie powstał nowy ośrodek centralny w przewidywanym miejscu. Obecnie na terenie centrum zakończono prace nad układem komunikacyjnym, tworząc między innymi obwodnicę wewnątrzśródmiejską, należy jednak pamiętać o idei, jaka przyświecała całemu układowi kompozycyjnemu miasta i roli nowego centrum w tym układzie. I na koniec myśl autora opisanej idei przekształceń przestrzennych profesora Ignacego Felicjana Tłoczka: W kompozycji przestrzennej miasta, jak w każdym dziele techniki, nie ma rozwiązań doskonałych, są tylko mniej lub więcej poprawne i wolne od wad. 18 I. F. Tłoczek, Rozwój układu przestrzennego Białegostoku i jego przyszłe oblicze, [w:] red. H. Majecki, Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. 4, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego nr 29, Białystok 1985, s I.F. Tłoczek, op. cit., s

19 w poszukiwaniu nowego programu przestrzennego białegostoku - NOWE centrum Ponieważ jednak miasto jest organizmem żywym, nowe jego człony powinny wyrastać zeń harmonijnie, a stare i obumierające zmieniać swe użytkowe przeznaczenie. 19 LITERATURA 1. Citko J. (1969), Centrum miasta Białegostoku - zarys koncepcji przestrzennej, Miasto nr 12 (228), Warszawa. 2. Oleksicki A. (2003), Pierwszy powojenny plan Białegostoku autorstwa Ignacego Felicjana Tłoczka a późniejszy rozwój miasta, Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego z. 8-9, Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białowieży, Białystok. 3. Tłoczek I. F. (1985), Rozwój układu przestrzennego Białegostoku i jego przyszłe oblicze, [w:] H. Majecki (red.), Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. 4, Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego nr 29, Białystok. INNE ŹRÓDŁA 1. Białystok, rozwój przestrzenny miasta, H. Nowara, R. Sikorski (red.), Prezydium MRN w Białymstoku, Wydział budownictwa, urbanistyki i architektury, Towarzystwo urbanistów polskich - koło w Białymstoku, Białystok Białostocka architektura modernizmu, K. Niziołek (red.), wyd. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, Białystok Ładniej? PRL w przestrzeni miasta. Białostocka architektura lat , K. Niziołek i R. Poczykowski (red.), Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, Białystok Protokół ze wstępnego posiedzenia komisji rzeczoznawców nad planem ogólnym m. Białegostoku w dniu r., z zasobu Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 5. Wnioski z posiedzenia Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białymstoku w dniach 10 i 11 września 1954 r. oraz konferencji w Komitecie w dniu 14 września 1954 r., sporządzone przez H. Kuncewicz i podpisane przez Z. Skibniewski, dot. projektów alternatywnych śródmieścia m. Białegostoku wykonanych w okresie r. 6. Dąbrowski L.T., Koreferat do projektów alternatywnych śródmieścia m. Białegostoku, Białystok, r., w zasobie Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 7. Opis techniczny do planu szczegółowego osiedla Centrum I w dzielnicy Śródmieście Białegostoku - I etap realizacji, J. Zgliczyński, L. Jaruszewicz, Białystok, r., w zasobie DU UM w Białymstoku. 8. Orzeczenie Nr 67, sygn. BUA.III-4/88/67/62, w zasobie DU UM w Białymstoku. 9. Projekt rozbudowy miasta (1939), Kurjer Białostocki, (211), s. 4, dostępne na stronie internetowej: doccontent?id= Historia białostockiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP, na dzień

20 Pokaż mi swój dom, a powiem ci, skąd jesteś. Architektura domu w aspekcie kultury Katarzyna Kosk Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Koszykowa 55, Warszawa SHOW ME YOUR HOUSE AND I LL TELL YOU WHERE YOU ARE FROM. ARCHITECTURE OF HOUSES IN THE AS- PECT OF CULTURE Abstract The title paraphrase of the well-known proverb: Show me your house and I ll tell you where you are from the best illustrates the theme of this article. The author presents hypotheses, that cultures, which man associates in his life, are the creative forces, which are shaping the architecture of single-family houses and giving it a clearly defined characteristics. Proving the thesis takes place through the presentation of three examples of houses from different regions and cultures. The first of them is the house in the norwegian climates which was built in Poland, in Józefosław. The second description shows architect W. Rybczynski s house. The last one example is the Canarian house - La Casa Ruiz. Examples quoted, in spite of the seeming differences, confirmed the dependence between the form of the house and cultural patterns. This paper is a subjective interpretation of the evidence concerning the manner in which people organize and use living space. Considerations on the relationship of culture and architecture are also enriched by insights of many observers of different specialties: architectural theorists, sociologists, philosophers, and even reflections of some poets. Interdisciplinary approach aims to determine the order in this very complex field and thus a better understanding of the forms. Streszczenie Tytułowa parafraza znanego przysłowia: Pokaż mi swój dom, a powiem ci, skąd jesteś najpełniej obrazuje tematykę niniejszego artykułu. Autorka stawia hipotezę, że kultury, z jakimi człowiek obcuje w swoim życiu, są twórczymi siłami kształtującymi architekturę domów jednorodzinnych, nadając jej jasno sprecyzowane cechy charakterystyczne. Dowiedzenie tej tezy następuje poprzez autorską ocenę trzech przykładów domów pochodzących z różnych regionów i kultur. Pierwszym z nich jest dom w norweskich klimatach powstały na terenie Polski w podwarszawskim Józefosławiu, kolejnym dom architekta W. Rybczyńskiego, ostatnim zaś kanaryjski dom - La Casa Ruiz. Przytoczone przykłady, mimo pozornych różnic, potwierdzają zależność pomiędzy formą domu a wzorcami kulturowymi. Praca ta jest subiektywną interpretacją dowodów dotyczących sposobu, w jaki ludzie organizują i używają przestrzeni mieszkalnej. Rozważania nad relacją kultury i architektury zostały wzbogacone o spostrzeżenia teoretyków architektury, socjologów, filozofów, a nawet przemyślenia poetów. Interdyscyplinarne podejście do tematu wielu obserwatorów różnej specjalności ma na celu określenie porządku w tej bardzo złożonej dziedzinie, a tym samym stworzenie lepszego zrozumienia form. Keywords: house; habitation; form; culture; cultural patterns Słowa kluczowe: dom; zamieszkiwanie; forma; kultura; wzorce kulturowe Zewnętrzny wygląd domu oraz sposób urządzenia jego wnętrza zawierają często informacje o jego mieszkańcach, ich przekonaniach, gustach, zainteresowaniach, mogą być też odbiciem ich życiowych postaw i preferencji, przynależności kulturowej, narodowej, płciowej czy rasowej. Dom to najbardziej autentyczna, najbardziej wolna strefa człowieczego tworzenia, odpierająca skutecznie wiele zewnętrznych ingerencji. 1 24

Pokaż mi swój dom, a powiem ci, skąd jesteś. Architektura domu w aspekcie kultury

Pokaż mi swój dom, a powiem ci, skąd jesteś. Architektura domu w aspekcie kultury Pokaż mi swój dom, a powiem ci, skąd jesteś. Architektura domu w aspekcie kultury Katarzyna Kosk Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Koszykowa 55, 00-659 Warszawa E-mail: katarzynakosk@gmail.com

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 ISSN 0239-3549 Spis treści Najlepszy Dyplom na Politechnice Śląskiej...6 Parę kwestii dotyczących Warszawy...7

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Miasto-ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego Ewelina Maria Szczęśniak Praca napisana w Katedrze Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Rozdziały: - Polska Polska architektura modernistyczna na tle innych krajów Europy środkowo-wschodniej Polscy architekci

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH Polski Komitet Narodowy ICOMOS Muzeum Pałac w Wilanowie Politechnika Lubelska Warszawa 2014 Wartość funkcji w obiektach zabytkowych praca zbiorowa pod redakcją Bogusława

Bardziej szczegółowo

Tom 8. Rewitalizacja miast polskich diagnoza

Tom 8. Rewitalizacja miast polskich diagnoza Tom 8 Rewitalizacja miast polskich diagnoza INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 8 Rewitalizacja miast polskich - diagnoza Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Ziobrowskiego i Wojciecha Jarczewskiego Kraków 2010

Bardziej szczegółowo

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego

Wspólna przestrzeń wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Wspólna przestrzeń wspólne dobro Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego Warszawa, 2014 r. Wydawca: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Szerokie bulwary i jednolita zabudowa pojawiły się także w pracach Eliela Saarinena działającego w miastach północnych krajów nadbałtyckich.

Szerokie bulwary i jednolita zabudowa pojawiły się także w pracach Eliela Saarinena działającego w miastach północnych krajów nadbałtyckich. 284 Urbanistyka Urbanistyka Hausmann Dziedzina planowania przestrzennego i urbanistyki nabrała szczególnej wagi w świecie zmienionym przew rewolucję przemysłową i gwałtowne przemiany społeczne. 452 Najważniejszy

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-924697-6-6

ISBN 978-83-924697-6-6 Redaktor naukowy serii Head Editor of Urbanistyka prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 74 OLSZTYN (Wilimowo)

Bardziej szczegółowo

Pracę tę dedykuję mojej mamie.

Pracę tę dedykuję mojej mamie. Pracę tę dedykuję mojej mamie. Architektura lat 60-tych w Krakowie Tekst publikacji jest reedycją elektroniczną wydania książkowego wydanego przez Wydawnictwo WAM z 2006 roku. ISBN 83-7318-767-7. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-931237-0-4

ISBN 978-83-931237-0-4 Korekta: Skład: Projekt okładki: Recenzja naukowa: prof. dr hab. Paweł Starosta ISBN 978-83-931237-0-4 Wydawca: EC1 Łódź Miasto Kultury ul. Targowa 1/3 90-022 Łódź tel.: 42 638 59 53 fax.: 42 638 59 58

Bardziej szczegółowo

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Nr 11 (935)

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Nr 11 (935) ISSN 1898-6447 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management Nr 11 (935) Kraków 2014 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Polska), Slavko Arsovski (Serbia),

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Szanowni Państwo Wystawa Plany na przyszłość już od 15. lat pozwala na szersze i perspektywiczne spojrzenie na Warszawę oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Edukacja

Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie przestrzenią Zarządzanie instytucją Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja prozdrowotna Edukacja społeczna NUMER 94 MAJ/CZERWIEC 2014 ISSN 1428-474X DWUMIESIĘCZNIK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is

2 Dwumiesięcznik stowarzyszenia architektów Polskich / www.archsarp.pl wrzesień / PaźDziernik 2011 081-809 sn 2 #8 is wrzesień / październik 2011 #8 issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich / www.archsarp.pl 3 2 W numerze: wydawca stowarzyszenie architektów polskich sarp 00-950 warszawa ul. foksal

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ SIERPIEŃ 2013 BIULETYN NR 4 Egzemplarz bezpłatny Szanowni Państwo Przedkładamy kolejny numer biuletynu, poprzez który staramy się Czytelnikom przybliżyć spojrzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010. issn 2081-8092

Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010. issn 2081-8092 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich/www.archsarp.pl maj/czerwiec 2010 #1 issn 2081-8092 2 4 5 w numerze: 6 / Edytorial 7 / Kalendarium 9 / Wiadomości 16 / Dyplomy Roku 2010 16 50 wydawca

Bardziej szczegółowo

Od socrealizmu do postmodernizmu

Od socrealizmu do postmodernizmu Od socrealizmu do postmodernizmu Unikatowe NOWE Tychy Przewodnik po szlaku miejskim Tekst i wybór zdjęć Maria Lipok-Bierwiaczonek Tychy 2011 Publikacja powstała w ramach projektu pn. System oznakowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Krzysztof Herbst Społeczny sens rewitalizacji 3/2008 Spis treści 1. Wprowadzenie 4 2. Skąd się wzięła rewitalizacja 6 2.1. Proces odpływu i wymiany

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA 1 Patronat honorowy nad sesją objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Sponsor główny i partner merytoryczy

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA 5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413 PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA SPRAWDZONA JAKOŚĆ Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL Idealne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Paweł Adamowicz. Prezydent Miasta Gdańska Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich. Gdańsk, dnia 31 marca 2014 roku

Szanowni Państwo, Paweł Adamowicz. Prezydent Miasta Gdańska Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich. Gdańsk, dnia 31 marca 2014 roku Szanowni Państwo, oddaję w Państwa ręce tom, w którym przedstawiono przegląd tematów poruszanych podczas Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia, który odbył się w Gdańsku w 2013 roku. Metropolie tworzą

Bardziej szczegółowo

Rozwój Warszawy wizja miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku

Rozwój Warszawy wizja miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku Jolanta Pawlak Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Rozwój Warszawy wizja miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku Mówiąc o rozwoju Warszawy należy przede

Bardziej szczegółowo

Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego

Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego STRESZCZENIE Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi

Bardziej szczegółowo