GOSPODARKA MORSKA W 40-LECIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOSPODARKA MORSKA W 40-LECIU"

Transkrypt

1 NR 15 (677) ROK XXXI 1-15 SIERPNIA 1984 Cana 20 zi. GOSPODARKA MORSKA W 40-LECIU p R Z EP ROWADZONA 3 STYCZNIA 1946 ROKU nacjonalizacja podstawowych galezi przemyslu w Polsce stanowila podwaliny nowoczesnej gospodarki morskiej. Ten doniosly fakt dla naszej gospodarki poslutyl w 1966 roku za temat serii 8 znaczkow przywieszkami pn. 20 rocznica nacjonalizacji przemyslu", w kt6rej znaczek wartorci 60 gr (nr 1526) ) przedstawia statek drobnicowy zbudowany preen polskich stoczniowc6w dla polskich marynarzy. GDANSK powainie znismzony port gdanski zostal uruchorntony jut po kiiku miestimach. 11 Boca 1995 roku wptyngt do Gdiniska pierwszy Po wojnie statek zagranlczny Imo Reimer", bandery finskiej. Przebudowa tow. Zakrtto Pizeiu Gwtzdkow oraz Pogiebienie I posserzente kanalow portowych umozuwla obeente przyjmowante Statk6w 0 no0notet do 30 tys. ton. W porcle gdan- PORTY MORSKIE W wyniku wyzwolenia kraju spod hitlerowskiej akupacji i odzyskania peastarych ziem piastowskich, Polska ma 524-kilometrowy dostep do Baltyku. Zatem jut nje jeden, a kilka port6w morskich zapewnia Polsce lacz.noit morskg ze Swiatem. Wiekszok naszych port6w i miejscowoici nadmorskich legla powatnym zniszczeniom, ktfirych odbudowa i przystosowanie do potrzeb naszej gospodarki, stanowito jedno z podstawowych =dart calego kraju. Dotyczylo to w szczegolnoki trzech gtownych portow morskich Gdanska, Gdyni i Szczecin. Porty te, po oczyszczeniu z wrakow i usunieciu zniszczen, otwieraly swoje podwoje dla statkow polskich i obcych. *) Numeracja znaczkow wg Katalogu Popularnego", stempll wg Katalogo Polskicti Stempil kolieznotelowych" skim rozwiniato, obok przemyslir okrbtowego, przemysi proyportowy: GZNF zosrory", PPH Siarkopol", Rattner's Gdansk" ltd. Przekmang 12 curve. Ins roku do eksplostacp bate promowa w caansku pray nabrzetu kpt. ziaikowskiego ilustruje rnaczek o nominate 1 05 (nr 2325), przedstawiajzey prom pasalersko-sarnochodowy mzt.,gryf" no Finndana" na tie dworca bazy promowej, kt6ry zainsugurowal polacmnie promowe Gdansk Helsinki (stempel nr 73164). GDYNIA po wojnm zasteltamy port gdynski zniszezony t zdewastowany prod okupanta w 90%. Oto 01e656re zniszczenia: stowne weirdo Makco wai pancernik Gnelsenauu, nokrzeze numunkkie paneernik szkoiny Schleswig-Holstein", w swan- porcie zatoptono okret-cal Zahringen", w weites

2 do Weeny Zeglarsklego leiala drags, a falochrony poctete byly wybuchami taki Mara, przedstawial caly port. our 30 Upea 1945 roku zawinel do portu gdyaskiego pierwszy stated pc wegiel Suomen Naito" bandery IhIskiej. Natondast 11 wrzenda 1995 roku powrocll z Anent pierwszy po wojnie mask) stated s/s Krakow", pod dow6datwern kpt. kw. Sol.Iowa Mikszty, Story wprowadztl samodzielnie jednostke do portu, mimo wysteli1deyeb wcia2 umorliwilo wprowadranie do portu nezechisklego clutycli statklm oceardcznych. Urzedzertia portowe uplywem Eat ulegly daleko klacej modernizeen rozbudowie, szczegolnie widoczne to jest wzakresie.przetarlunku wegle. Zaladunek wegla w porcie szczechiskim przeszedi szybka ewolucle poczyrojac orl topaty, a krniczec na tatmowcu weglowym zdolnok1 przeladunkowej 800 ton/godk, oddenym do eksploatacji 7 listopade 1951r. Tagmowiec weglowy zlokalizowany prey JeSaCre przes93069 n99,9g.cyjnych pirate E 1 rudoweglowiec, 00000K- widniem Rozbudowe 1 modernizaej2 port. gdynskiego nustruje znaczek wartoki 1,59 21 (nr 2330), przedstawiaj9cy zaladunek kontenerowca w Tyrticzaso-, wej sarle Kontenerowej przy nabrzeru Polskim. Baze to stanowila najpowaaniejsza inwestycjg kontenerowa w polskich portach morsklch do momento wybudowania Terminalu Kontenerowego pray na znaezku wartoaci 1,55 05 (nr 755). Oprecz twech glownych porting odbudowano wzglednle rwbudowano gradate t male party. Znaczenie gospodarcze, nlekthrych z nick sonic ate coraz powagniejsze. Dotyczy to w pierwszym werlzie Sw1noujecia, Kolobrzegu, Darlowa, Ustin 1 Wtadyslawowa. nabraetu Helekim, Story jest tematem ozdobnej SWINOUJSCIE w latach zbudowano " w2.037el z Wystaoey I-natal/stye.. dui), port rybacki, steernigremontowa, wielka nej GDYNIA 930". Odbudowany, powlekszony zmodernizowany bate Doty rybackiej i komblnat przetwerczy OM port gdytiski zmienn swoje dotychwasowe Kruk. rum przeladunkowa na korzy26 drobincy. W parole gdynsklm koneentruje ale rownler obstuga ruchu pasaiersklego, turystyeznego w relacji krajowej 1 zagrenicznej. SZCZECIN port szczecifiskl najmolej zniszczogy w porownaniu z portarni Gay. I Gdanske. szybko uporal sie z owyszczeniem swoieh lamalow 1 basenew portowych z Itcznych 'matron( 1 przeszked natvigacyjnyeh. Pterwszym polsktm Statkiem, Jain po wojnle =- Maul (I ports arcawinskiego, byl niewielkt pawwiec towarowo-pasaaerskt Mast", ktory z (ardent 17 grudnia 1945 roku zatnaugurowal state poluezenie Szczecin SwinoulAcle, Natomlast 9 kwletnla roku clobil do PrOwizerYernie PraYgot 0w0nego nalarreta Oko pierwszy obey stated. Byl to mfir Poseidon", Story pod bander( aliancka,.c" Propw polskich repatziantew z Lubeki. Od 1946 roku rozpow212 ale odbudowa potter nalaita. Miedzy innymi w latach odbudowallo aetY o 1eczne1 Inue m oral zbudowano 8 nowyeh o dlugoeci 2920 m, w tym nabrzete Czechoslowackle, zbudowane arrez wechoslowackie przedsigbiorstwo Matrons., Eksploa- Iowans bylo przez CzechoslowaCK w latach , nastepnie przekazane Polsce 1 styerada 1956 mkt.. Tg slowlanstm wspeepracq dokumentuje okolicznowiowy datownik: Polski Szczecin portem calej Slowlanszeryzny" SZCZECIN a V (nr ) oraz anacrek wartoki 2,50 21 or 1100), przedstawlajacy fragment nabrzeda Cze. choslowacklego 1 elewator Monowy Na calej trasie Szczecin SwirroujScie poglebtony zostal for wodny o dlugoaci Misko 70 kin, co ra", dla obsiugl polowew dalekomorskich. Hostel:Pine zbudowano bare odlichtunku, taw. Swinoport I, ktera UmOaliwa szczecinowl przyjmowante Matkow po ich ezekkrwym odlichtunku. Baza przeladunkowo-skladowa wegla Swi-11,na nabrzetu r6w, bedaca tematem anaczka o nominate 9,24 al (nr 2303) 000)405 zbudowana w dw6ch etapact, pray erym I etap zakonczono w 1959 roku,. a II etap w 1974 roku. Dam Przystosowana Jest do obslugl statkow rzedu tys, DWT. Zbudowano r6w0101 Mae przetadunkowo-skladowa Swi-III dla surowc6wnawozowych. Realizowana jest baza weglowo-rudowa Sw1-1V. Dla Wywienia ruchu turystycznego z krajami skandynawskiml 2 kw1etnla 1964 roku uruchruniono sezonowe poleczenie proinowe pomledzy Swlnoujgclem aszwerlakim portern Ystad. okazji uruehonnenia tego poloczenia stosowano oleolicznotelowy detownik w Upt. Switroujrcie 1 Prom (nr 64020). Rozbudowa i modernizacja wry promowej w Swinoujtciu, pozwolity na wprowedzenie do eksploatacji dalszych prornow samochodowo- -pasaaerskich (Skandynewia, Wawen I promow kolejowo-samochodowych (Mikolaj Koperntk, Jan lieweliusz). Na niekterych promach drialajg Pr, grednietwa pocztowe, skwapkwle posauldwana przez zbieraczy tematyki morsklej. KOLOBRZEG w wyniku racletych walk uleel zniezezentu w 90%. 18 mama 1945 roku. trenterze Amin WP dokonali uroczystego aktu melubin Polak' z morzem, oznaczato to powrot slowianskiego Kolobrze gu do Maclerzy. Odsioniety 2 listogarb 1963 roku, w miejscu historycznego Mint dlubtn, Pornnik Zaglubbc Morzem jest tematern okollcanoaciowych datownikew nr nr 03212, 338

3 ID 450, 85612, Dopiero Srodkl flnansowe mgdu 1,5 Told Motych przyznane preen Konaltet Ekonomiczny Rady Ministrdw w latach , tp. odbudow, i rozbudowe 1Kolobrmgu jako uzdrowlska, portu ryback1ego 1 handlowego, o- 6rodka turystycznego t sportow morsitich, cen- Mum administracyjnego 1 kulturalnego trodkowego wybrze2a.' Uzdrowisko Kokolarreg propaguje karts pocztowa Cp 950 z 1970 roku, natorniast olachodzone w 1971 roku Centralne On! Morza poslutyly za temat olcollcznotclowego datownika nr Fragmenty mlosta 1 portu przedstawlaja no ar 1057, 1771, MC karts pocztowa CP 193 war ;min. (latownikl or nr 65613, 70060, 70488, Kolobrzeg w przyszlowl bodzle meal charakter portu pasadersko-turystycznego, drobnicowego rybacmego. DARLOWO port przej6ty w 1745 roku przez polsko admlnistracje, z uwagina znisactenia me nadawal Ae do natychmtastowej eksploatacji. Lata , to okras prawke martwy w rakreale obstug) statkow handlowych, z wyjatkiem obslugl kutrow rybackleh. Otwarcle portu w Darlowle zapoczatkowalo wejscee 9 Stycznta 1748 coke plerwszego statku po waglel s/s Helene. bandery dmiskiej. W 1048 roku weszlo do portu 606 slat- Mw o nosnoke ton, natomlast przeladunkl wyolosly tore wegla, tale stanowelo to nawet 1/r dzislejszych przeladunk6w polskich portow. Przeladuoki dokonywam byly zwyklym1 transporterame pod konlee 1948 roku pracowalo 14 transporterhor wejacie, 8 sierpnia 1049 roku, mas Dunja" bandery dunskiej, rapoczatkowalo przetadunek zaladowano 300 ton tyta, Praeladunek zloo2a w 1949 roku wyn ton, a wggla ton. W black paleta przeladowywanych towarow rozszerza see o 561 potasows i kuchenna. Tednakte w miare odbudowy zniszczonych porno,/ Gdyni, Gdanska i Szeizecina, part w Darlowie tract dotychczasowe znaczenie i po 1952 rake el.- ploatowany jest wylacznie prom rybolowstwo battyckie. POwolana 31 styernia 1976 roku POlska Zegluga Baltycka w Kolobrzegu przystspila do mammarile dzialalnotei handlowej malych portow Sendkowego Wybrzeaa, ale kryrys mat oslemdziematych untemomiwia dalsza leh rozbudowe. Darbawa dotyczy okolicznoaclowy datownik (nr ) stosowany z okazji 865 rocantey uzyskonla pram Darlowo praw rniejskicla I anacrek (nr MI5) a Serif Forty Polskle., na ktorym znajduje ale nazwa Darlowo". USTKA. w pierwszych latach powojennych pehnl podobno funkcje jak port w Darlowle, ale legltynalije sic Wlekszymt pmeladunkamt. Obecnie kapielisko mangle, oarodek WrgagOwy, port rybackl. So tez zaktady przemyslu rybnego, ale na czolo wybija Cie Stoeznia Ustka" produkujacs male jednostm momkte, w tym rowniet z tworzyw sztucznych. W 1975 roku wladze miasta byly gospodarzem centralnych Dot Dorm, z okazji ktorych Upt. Ustka I stosowal okollcznogclowy datownlk (nr 136.) PORT POLNOCNY w Gclansku pierwsze prace prey budowie portra rozpoczola 17 linca 1971 hake pogiglalarka RozgwIazda., podejmu1dc mbotr crerpolo, przy poglabienos tort, podejtclowego do projektowanego portu. W ramach I przedsldwaiuera powstala: barb weglowa, Uruchomlona 18 lipea 1974 roku, kt6ra jest tematem okollcznaclowego datow- Mira (nr 086) I ilustrowanej karty pocztowel Cp 868. baza przeladunku ropy naftowej 1 produktaw naltowych, przekmana do eltsplootacji ca 1975 roku, widnieje lv okollcznotclowym datowniku na znarzku wartoki 1 zt ( z 1974 roku, W Polsce jedynla Puri Folnoony w Gdansku przystosowany jest do obslugi najwiekszych statkola zawijajscych na Baltyk tzw. Bait's:lax 1 backie roabudowywany. Na czolo osiagniet 40-lecia PRL wysuwa ale budowa Portu P61nocnego, w Gdansku, Terminalu Kontenerowego w Gdyni, a tak2a bar przeladunkowo-skladowych w: Gdafisku surowcow nawozowych, drewna, soli i sody, siarki stale) i cieklej; Szczetinie wegla, drewna; Swinoujtciu wggla, surowc6w nawozowych. Budowe nowych portow i obiektow portswych, ich modernizacj6 i rozbudowe oraz wdratanie nowych technologii w telegra. ficznym skrecie ilustruje seria znaczkow (nr ) pt. Polskie party", wydana w 1976 roku z okazji 10-lecia Zjednoczenia Partaw Morskich w Gdyni (zllkwidowane ). c.d.n. Elemens KeJmowski 336

4 W tym calm przypada 25-lecie utworzenia CEPT. Ten oficjalnie przyjety Mirk powstal francuskiej nazwy Conference Europeenne des administrations des Pastes et des Telecommunications" --Konferencja Europejska administracji Poczt i Telekomunikacji. Zagadnieniami poczty i telekomunikacji zajmujg sit w skali Swiatowej dwie organisac* wyspecjalizowane ONZ: UPI! (Union Postale UniverseIle Powszechny Zwiczek Pocztowy) i UIT (Union Internationale des TOInconnmunications Mitdzynarodowy Zwiazek Talekomunikacyjny). Istnieje jednak w tych dziedzinach =rag problemow specyficznych lub lokalnych, ktare latwiej i szybciej moina rozwitzywad w mniejszym gronie bezpogrednio zainteresowanych lecie CEPT Emisja ukazala sit z okazji Konferehcji Ministrow Lacznoki w Warszawie. W 1965 r. kraje czlonkowskie OWL wydaly r.naczek o wspolnym rysunku portrety Maritsa i Lenina, z okazji VI. Konferencji Ministrow LccznoSci w Pekinie. Wszystkie emisje z okazji OWL i ianych rind pocztowych to temat do oddzielnego opracowania. Natorniast absolutny" rekord wydan o tej tematyce (poczta-telekomunikacja) ma 'AMnie CEPT. CEPT zostala ratoiona 26 czerwca 1959 r. w Montreux w Szwajcarii prier przedstawicieli 23 administracji poczty i telekomunikacji z 19 krajew. 13.6inica miedzy liczbami panstw i administracji P. i T. pochodzi stad, ie w 4 panstwach Beigii, Grecji, Norwegii Stcd powstanie kilku unii pocztowych rotnych gr up panstw, jak np. pafistw arabskich, panstw Amerylci i Hiszpanii, panstw Pacyfiku... W Europie powstaia taka ograniczona U- nta Pocztowa Krajlw Polnocnych (Dania, Finlandia, - Islandia, Norwegia i Szwecja), nastepnie tegoroczny jubilat CEPT oraz Organizada Wspllpracy LacznoSci Panstw Socja- 1istycznych (tow. OWL). OWL zrzesza nie tylko socjalistyczne kraje europejskie, ale rbwnied Korea Pn., Kubt, Laos, Mongolie i Wietnam. Co 2 lab odbywait sit spotkania czionkowslcie na szczeblu ministrdw, na ktorych rozdzielane st poszczegolne zadania, niezbtdne do wiatciwej pracy'resort6w lacznosci. Poniewai istnieja zazebiajtce sin problemy lacznoci wszystkich Itrajaw europejskich, pomitdzy OWL i CEPT istnieja robome kontakty. Spotkania przedstawicieli obu organizacji odbywaty sie w Moskwie, Pary2u, a ostatnio w Genewie. Z okazji spotkan i konferencji roinych unii pocztowych niektore poczty wydawaiy speejalne emisje znaczkow. I talc np. w 1961 r. Poczta Polska wydala 3 znaczki i blok o tematyce, jak glosi napis na znaczkach i bloku Organizacja Wsp61- pracy Lscznoaci Kraj6w Socjalistycznych". i Szwecji sa oddzielne administracje dla poczty i telekomunikacji. CzIonkowie zaloryclele to: I. Austrla, 2. Belgia, 3. Dania, 4. Finlaudia, 5. Francla, S. Drecja, 7. tuszpania, s. hoiaosia, 9. 3rlandia, i9. Islandia, 11. Lukseraburg, 13. Nome- Ma, 13. BF Niensiec, ti. Portagalia, 15. Szwajearia, 16. Szwecja, 17. TorCja, 18. W. Brytania, 19. Winch, Porniej przyjtto na ezionkow: Liechtenstein, Manske. i Cypr (1963 r)., Watykan (1965 r.), San Marino (1967 r.), Jugoslawit (1969 r.), Matt (1970 r.). Prekursorry emisji Europa CEPT" Jeszcze pried powstaniem CEPT Mika krajaw zacrelo wydawae raz w roku znaczki a wspolnym rysunku z napisem Europa". Byly to w latach : Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Mosby. Opr6cz nich znaczki Europa" wydaly jeszcze Szwajcaria (1957 i 59 r.), Turcja (1958 r.), i Austria (1959 r.), a w latach rownier Saara, chociai jui od r. byla formakie erzylqczona do BFN. OczywiSme to wszystkie wydania nie nale. it do zbioru Europa CEPT", bo CEPT jeer- \me nie istnial. 340

5 Znaczki Europa CEPT" Oci 1960 r. kraje czlonkowskie CEPT wydajg dla podkreslenia swojej wspalpracy roczng emisje z napisem Europa" i amblematem albo skrdtem CEPT". Zasadniczo ukazujg sie po 2 znaczki w kaidym kraju, bardzo rzadko 1 lub 3. Rdwniei sg rzadko. W sumie w olcresie ewierewiecza wyszlo ich dwadziescia kilka. Od 1075 roku stalym,,dostawcg" jednego bloku rocznie jest Monako. Znaczki wydajg administracje pocztowe panstw czlonkowskich rowniei dla innych poczt centralnie przez siebie administrowanych. Prowadzi to czasami do dose zabawnych efektdw jak np. emisje,,europa CEPT", wydawane przez Portugalig dla Azorow i Madery. Do 1973 r. wlacznie wydawano znaczki o jednakowym rysunku we wszystkich krajack. Przez nastepne 10 lat CEPT ustalal tylko going tematyke dla poczt czlonkowskich. W poszczegolnych latach byly to tematy: t3e3173, 75 - obraiy, 76 - r6kodzielnletwo, 77 - krajobrazy, 78 - Tabytki, 79 - historia poc9ty, 80 - Wawa: 1udzle al - fonaor, 82 - wydarzerkla historyczac, 93 - wielkie &Ma slego Eeniusau W jubileuszowym roku 1984 znowu powrocono do wspolnego rysunku (przynajmniej na ten rok) dla wszystkich poczt CEPT. Ale to jut oglgdamy obecnie w nowoiciach sogranicznych w kaidym numerze Nie wszystkie poczty czlonkowskie wydawaiy co rok znaczki Europa CEPT". Ponitej podajemy wykaz wszystkich krajow, ktore w okresie do 1984 r, wydawaly znaczki Europa CEPT", zaznaczeniem w jakich robily to latach. ANDORA FRANCTJSKA: ANDORA RISZP.: AUSTRIA: 1960, 64, 69, AZORY: BELGIA: , CYPR: CYPR. POCZTA TURECKA: DANIA: 1960, TM, FINLANDIA: MD, 63, 65. TM, FRANCJA: GIBRALTAR: RE- CTA: GUERNSEY WYSPA: RISE- PAN1A: HOLANDIA: , LA NDIA: 1960, SLANDIA: , JERSEY WYSPA: JUGOSLAWIA: LIECH- TENSTEIN: , LUKSEMBURG: MA- DERA: , MALTA: MAN WYSPA: MONAKO: RF NIEMIEC: NORWEGIA: 1960, 62-67, 69, 73, 76-76, OW- CZE WYSPY: PORTUGALIA: SAN MARINO: SZWAJCARIA: SZWECJA: 1980, 69, TURCJA: WA- TYRAN: W. BRYTANIA: , 69, WLOCHT: Pierwsza polska poczta balonowa P odczas pierwszej wojny Swiatowej balony na UW1BZ1 utywane byly jako stanowiska obserwacyjne Przez wazystkle walczgce armie. Po wojnie - sport balonowy root W popularnok. W 1919 r. plk. A. Wankowicz zorganizowal jednestki balonowe 31., AMID palskiej. 1 to legto u stow rozwoju sportu balonowego w Polsce. W 1923 r, oficerowie jednostek balonowych ufundowali puchar im. A. Wafikowicza. Puchar ten, podobnie jak slynny puchar Gordona Bennetta, stawal sic wlasno5- rig Lego pilota, ktory odnios1 tray kolejne zwyciest- Wa. Odmiennie jednak nil zawody o puchar Gordona Bennetta, nasz puchar im. A. Wankowicza przeznaczony byt wylacznie dla polskich zawodnikow. Zagranicznych uczestnikow nie dopuszezano do tych zawodow. lot

6 Komitet Organiza.cyjny okreslal kaidego roku czy zwyciestwo badzie oceniane za orileglode lotu, coos jego trwania, coy tei utrzymanie wyznaczonego kierunku. Byl tea dodatkowy warunek: baton nie mote przekroczyc granic kraju. Wyladowanie balonu za granica karane bylo dyskwalifikacjg. Zawody byly dostapne dla pilotow wojskowych i cywilnych. Do roku 1925 nie zorganizowano zawodow. Brak bylo funduszy. Pierwsze, o znaczeniu lokalnym zawody, zorganizowano 25 X 1925 r. Imprezy nie upamigtniono iadnymi pamigtkami filatelistycznymi. Pierwsza Polska Poczte Balonowg urzgdzono w rok poiniej. 17 paidziernika, podczas trzeciego tygodnia propagandy obrony powietrznej, zaplanowano w Warszawie zawody balonowe. Bur.liwa pagoda opdinila jednak start o dwa dni. Dopiero wiec 19 pat-. dziernika cztery balony wzniosly sig w powietrze. Liga Obrony Powietrznej Patistwa (LOPP) pray wspolpracy z komitetem organizacyjnym zawodaw Graz Ministerstwem Poczt i Telegrafow wydata poloficjalny znaczek wartosci 1 zl, a kaida przesylka oddana do lotu balonowego musiala miee oprocz normalnej oplaty pocztowej naklejong winietkg balonowg. Docked ze sprzedaiy znaczkow balonowych" przeznaczony by! na propaganlotnictwa w Polsce (zasilenie funduszy na budowg lotnisk, samolotow. hangarow). Znaczki sprzedawane byly wylacznie w glownym,lokalu LOPP w Warszawie. Znaczek by! czarny i rbiowy, drukowany na gumowanym, biaiym papierze. Przedstasvial baton lecacy nad Warszawa. Drukowano go w arkuszach skladajacych siez 66 (11X6: znaczkow, bez znakow na marginesach. Na 46 arkuszy 41 (2706 znaczkow) bylo zabkowanych liniowo 10 1/2. Pozostale (5) arkusze czyli 320 znaczkow pozostawiono niezabkowane (fot. 1). Znaczki te kasowano okolicznoaciowym stemplem z napisem: Zawody Balonow Wolnych, X.26". Listy oddane do przewozu balonem musialy miee dodatkowe, pocztowe znaczki. Kasowano je w urzedzie pocztowym najbliiszym miejsca ladowania. Urzedy te dostarczaly linty odbiorcom normalng drags pocztowa (fot. 2). Katcly list otrzymywal dwuliniowy stempelek z nazwg balonu, ktory go przewozil: Warszawa, LwOw, Krakow lub Poznan. lot. 5 Pried oddaniem przesylki do balonu, odciskano jeszcze na Bide stempel &jenny w Upt. Warszawa 19. Zawody rozpoczely sig o nano. Zwycigze4 zostala zaloga balonu, ktora przeleciama najwieksza odlegloge. Balony ukonczyly zawody w nastepujacej kale jnosci: 1. "Finnan" przelecial 204 km i ladowal brsegu Pussmy nialowieskid. Pllotaml byli etto. raty Mesas 1 ehoregy Kowalski. Listy I Sego ba- 342

7 Ions sa ostemplowanek kwisloc. 21 X. 28 A", przewieziono 420 przesylek (lot. a). 2. rw6w.. Pokonana odlegioie wynosita 17L km listy zostaly ostemplowane w Opt.: Kleszczele 20 X. 26 B.. Tym balonem przewieziono 420 Przmylek. I. Krakow.. Przelecial 128 km I listy zostat; mtemplowane w Opt.: SiemiatYcze 20.X. 26 B", przewieziono 419 przesylek. 4. Warszawa". Natyohmiast po wzniesienio sit pilot otworzyl wentyl bezpieszenstwa. Gas wyplyna! 1 balon upadl a powrotem ea zietnit. BalOn ten zdyskwalitikowano, a paczka z 450 PraasYlka- Mi PrZejeta zostaia przez some poottowy na lotnisko, Warszawa 18. Listy pierwszej Polskiej Poczty balonowej dzisiaj sq trudne do zdobycia. Wielu abbeysczy zadowala sit pamiqtkami przewiezionymi tylko jednym balonem. Jai bowiem w dniu przelotu koszty byly na owe czas -Y bardzo wysokie i niewiele osob star bylo na skompletowanie przesytek ic wszystkich 4 balonow (fot. 4 i 5). Spotyka sit ted pamiatki, kt6rych nie przewieziono balonem. Posiadajq znaczki poczty balonowej i okolicznotciowe ostemplowania, ale brak na tych kopertach enactkdw pocztowych i ostemplowania z miejsca lqdowania. Widzialem takie koperty zaadresowane np. do Grodno LOPP". James Makepa USA Gdzie kupie Filatelistg"? Co zrobie ze zwrotami? Nadchodzq listy od czytelnik6w. Pisza +co], kleleckle 4,6 nam, de brakuje dwutygodnika w okolicznych " ratiomskie 8.9 kioskach. Tymczasem wykaz sprzedaiy za I kwartal tego roku ujawnia procent ZO Bossalin woj. koszalifiskie 11,0 zwrotow z wojewddztw. " skupskie 5.0 Lektura to pouczajqca. Jak wiedzq niektorzy filateliaci byte stanowisko ZG PZF, de ZO Krak6w wog krakowskie 7,8 kadde kola winno nabywat przynajmniej pc nowosecleckle 0,0 jednym egzemplarzu pisma, a wiqksze nawet po 2-3- Talc sit chyba jeszcze nie stato... ZO Lublin lubelskle 5,5 " bialskopodlaskie 19,7 Aby udostepnie pismo Czytelnikom nasz " chelmskie 17,0 Wydawca Mlodzietowa Agencja Wydawnicza " zamoiskie 20,9 zwiekszyl naklad a 16 do 20 tys. egzemplarzy, co wobec ponad 300 tys. czlonkow ZO ). leciakie 3.8 PZF i tak jest malo... Zaleiy wige nam " plotrkowskie " 7.6 bardzo na wlatciwej polityce nadzialow". " sieradzkle " 24,4 Przytaczamy dane procentowe ze wszystkich okregow PZF, wojew6dztwami, mote ZO Olsztyn woj. olsstainskie 12,1 sktoni to do refleksji zainteresowanych filatelistow, ZO Opole jak rowniei kierownictwa kolporta- woj. opolskie 2,7 du. ZO roan.) woj. poznanskie 4,7 Zarzai Okrsgu Bialystok " koninakie 123 leszczyliskie 6,9 um]. bialostockie pest. MerOtow 6.7 lomaynskie pilskle 7,8 " suwalskie 20 Bielsko-Biala woj. bielskie 0.5 zo zzesk6w woj. rzeszowskie krosnleaskie 0.0 ZO T45, " przemyskke 4, wo). byngoskie 8,3 " tarnobrzesitte 12,7 wkretawskie ZO Czestochowa 20 Szczecin woj. stozecillskle 145 wof. czestoehowskie 0,5 ZO Tarnow ZO Gdansk woj. tarnowskle 20,5 woj. gdanakie 10,1 ZO Thrall elblaskie 15,5 Woj. torunskie 4,7 ZO Gorzew ZO Walbrzych woj. gormwskie 2,6 woj. walbrzyskie 0.7 zo Kalisz woj. ksliskie 9,2 zo warszawa woj. warszawakie oa ZO Katowice " etechanowsk;e 10,2 woj. kawwwkie 4,4 ostrokeekie 21,1 ZO Kielce plockie

8 344 stedleckie 0,5 czasami rzedu kilkuset egzemplarzy. CzgiU 20 Wroclaw woj. svrorlawskie nakiadu rozchodzi sic w prenumeracie. 5,4 0,9 jelenlogarskle legnickie 5,5 Pr 130mdemY okreaom i oddzialom PZF: 20 Ztelona Ggra porozumierne sic z Anthem" celem wspolnego wytypowania kioskow sprzedajacych woj. sielonogorskie gg Filatelista"; Nasuwajg sic oczywiste wnioski. Material do przemyalen majc zwlaszcza zarzady nastcpujecych okrcgow PZF: GDANSK (zaniedbano Elblag); wynik TARNOWA.. jest a- ustalia z Ruchem" i sklepami filatelistycznymi PF zasadc: nie sprzedane egzemplarze Filatelisty" z kiosk6w w komis do sklepow PF; larmujacyl LUBLIN (01creg to nie tylko m. Lublin?!); LODZ (uwaga na SIERADZ!); od wrzeinia wszczaa kampanic propsgandowg w kolach PZF; RZESZOW (zapomniano 0 odleglym Tarnobrzegul); WARSZAWA (co z Ostrolgke!). A przypomniee warto, Ze nadzia)y na poszczegelne wojewodztwa sc doie skromne, w wickszym stopniu wykorzystywae latelistc" do szkoleoia. Dzigkujemy! Przepraszamy za kiopot! nowogei r(tj POLSKIE 45 ROCZNICA WOJNY OBRONNEJ 1939 F. Mintsterstwo zacznokirospoczyna nowy, Meeioletni eykl wydawnlczy znankbow pocztowych o tematyce wojny obronnej 1939 r. saris rna przypominae zacieta obrong kriaju pried agresil halerowska. Z tej okazji 1 serzeinia be. sostana wprowadzone do oblegu Owe znaczkl: (od warszawy do Sandomierza). Na pelnocy polekroczyn 6-i Narew, 9 sforsowali dolny Bug, a 10 prmkroezyll San. PrOby organizowanla obrony tin Unit Narwi, Wisly 1 Sanu nil daly resultatu. W wyniku po- 5 zt obrona 16npy OksywskIej 1 pik Stanislaw Daltek, 6 al bitwa nad Szura i gen.. dy. Tadettss kolszeba. W drily 1 IX znajdo siq w sprzeda3y dwa rodzaje FDC, opaizzonych kasownikiern stosowanym w Upt. KUTNO 1. Znaczkl, koperty I.kasownlk projektowal artysta plastyk Alolzy Haleerzak, ZnaczkI drukowano wielobarwna rotograwiura, na papierze kredowanym, w rormacie 51)01,25 rnm, w nakiadaeh Po 8 min mud, Arhusz ma 50 znaczkow. Agresja hincrowska na Polskn byla przest9pstwem mindzynarodowym, pogwalcenlem prawa, a tak2e zwyczajow wojennych klikadziesigt tysigey os6b cywilnyon zginnlo od bomb. OStrzellwano otwarte mlasta i drogi petne ucteklnier6w. Wehrmachl dokonal ponad oslemset egzekuell cywilnej, w kt6rych zginclo co najmniej tys. Polakow. Rozstrzeliwano takte jeircow wojennych. OddzIaly Selbstschuizu (tan. samoobrony") dokonaly Ileznych, masowych mord6w, zwlaszcza ludnosei GOrnego Slaska, Gdyni, Sydgoszczy i Warszawy. Na Polskn timely z trzeen strop ogromne lily wojennes ponad 1.5 min tolninrzy, 2E0 ezolgow. Mt samolotow 1 Inne wyposatenie. Polska mosta temu przeciwstawie niespelna milion wojska, 150 ezolgew samolotow. Sawa granictna trwala do 6 wrzeenia, bez rozstrzygnine. Mow nam Ronak cintkie straty. load Warty odrzuclli Niamey Armin.,1662", pod Piotrkow.. i Tomaszowern Mazowlecklm rozbili Armin Odwodowo.,Prosy", 8-12 IX wyssli na grodkowa WON wtornego oskrzydlenia udaremnill Niamey wornfywanie sin polskich armii ku aumunit. NaSze wojska samkninto w okrageniu pod Zamogriem Tomaszowem Imbelsktm 17 wrzesnia, walki trwaly do 27. Wczeiniej natormast na Kujawach, polge00- ne city Annit Poznan" i Pomona", stoczyly bitnad Bzurg od 9 do 171X. Po poczatkowych sokeesach: zdobyclu /...eczycy I Pigtku 9-10, zowiezo IX, oddziaty zostaly ratlike,resztkl przebily sin do Warszawy, ktera.,trwala uporczywej obronie, obletona I szturrnowana, Wojska nasm rownie uporezywle bronity slq na Weaterplatte do I wrzesnla, Gdynia i Oksywle do 19, Warszawa do 27, Modlin do 29, Hal do 2X. Grupa Operacyjna Polesle" gen. bryg. Fran cl..k. Kleeberga stoczyla bitwe pod Xoeklem oci 3 do 5 pazdziornika 1932 roku. Tak dlusiego oporu w walce nie stawlaly poinlej lane oodbijane przez bitlerowcow kraje Europy. Uporczywa obrona Polskt opoinlla o Merit mlestery uderzenie niemieelde na zachodzie. Atak na Franck wyszedl dopiero wioarm 1940 roku, a obrona rotarnala sin szybciel, niteli w bosom wrzetniu. Wypovriedzenie wolny natomiast przez Anglin i F6ancje 3 IX 1939 r. nie prserodzilo sic w otensywn, jolts mogla dopomee nam W wake. Tak swans dziwna wojna" ograniczala sie do propa-

9 gandowych raja's,/ lotniczych nad Niamey. Zaz.: sle Intwa o Atlantyk, w ktorej niernieckie lodole podwodne odnosity sukcesy. Wrzeslen w Potree k.ztowat hltlerowsnot 44 tys. laniorry, w tym 18 tys. zabltych, aniszczono 1000 czolg6w 1 sarnochodow pancernych oraz ponad 200 dart, 1300 samochodow. Strat polskich doted 0)0 obliczono, wedlug nlektaych, wynlosly one Ok. 200 tys. tolnieray, w tym 86 tys. zabitych, 350 tys. poszlo do 'newel). Wlelu wydostalo sle, a Pea- (U. by walezyo dale). Spotrod post.' iwistanych z wrzeantem, tym razem wybrano do prezentaejt filatellstypnej, dvele postacie: plk StanIslawa Betake ( ) i gen. dyw. Tadeusza Kutraebe ( ). Piero, szy z nick byl clow00e4 lodowej obrony Wybrae- 22, wobec beznadziejnosel pololenla paileglyeh mu jednostek, po wielu dnlach walk), wspleranej przez iodate, w jednosticach tzw. Gdynsktch Kosynlerow", plk no.bok popelnil samob6jstwo. Natomlast Tadeusz Kutmeba, w wojnie obronnej dow6dca Apish Poznan", byl nastqpnie doweach grapy arm)) Poznan.' t Pomorze" (armia dowodrona przez gen. bryg. W. Bortnowskiego) w slynnej bitwie nad Bona I pod Kutnem. Paniej dostal sit do niewoll Me:Mackie), of 1945 r. byl na emigracji Gdynia otrzymala w 1947 r. za bohatersk6 postaludnosel w Obronte wrretniowej Krzyi GrUnwaldu III klasy. In) Stemple okolicanoticiowe MM. 1.4(czno0ci wyrarito zgode na Stosowanie: 3 IX w Upt. Bialystok 1 datownika: 40 lit Le4nlctwa 23 IX w Opt. Korean. k. Krotoszyna datownlka: 100-lock Ochotnicrej Stray Pi:Darnel 16 lx w Opt. straw Wielkopolski 1 datowni- Wystawa Kstelok pan xochanowski. 27 IX w opt. Aaroslaw 1 datownika: stowarzyszonle Milotakow Jaroslanda 50 Lat IX w Upt. Warszawa I datownika: 95 rocz nica powstanla SzaryCh Stereg6w. 29 IX w Opt. Opole 1 datownika: Wystawa FIlataistyczna Historia POCzty 1 Calostki". I X w Upt. Ko`obrzeg 1 datownika: 25-lode Szkoly Podstawowel nr 3 1w. Marynarry Polsktch. 1-30k w tip). Lai 2 ammnite: xst lat Zbleracay Frankatur mechanleznych Pol. omega zwiazku FliatelistOw. 5 X w LW. Gdynia 1 datownika: X lat Klu- Honorowych Dawc6w Krwi Starnla Im. Kormmy Parysklei UdY X w Opt di 1 datownika: Wystawa FIlatellstyczna S5A1FIL X w Opt. Biala Podlaska 1 datownikal MO X w Upt. Sabin I datownika: 40 lat 5 Thrw10)1 Pleohoty. 7 X w 11a. Plock 1 datownika: Wystawa FIlatellstyczne Flock 84" 30 lat ruchu fllatellstyczneso no a rim! plocklej. 7 X w Opt, Starachowice 1 datownika: 90-lecte MO i SB. 9 X w Opt datownika: Miedzynarodowe Sympozjum Krajav Tocjalistycanych nt. Och rona Doled I Mtodziety pried paleniem tytoniu. 11X w opt. Inowroclaw 1 datownika: 40 lat Ludowego Lotnictwa Pastries. DX w Opt. Zakopane 1 datownika: Ludale Tatr Wystawa Kola PZF nr 280 w Zakopanem. 13X w Opt. Krak6w 1 datownika: Zesp61 Szka MechanIcanych nr lat. 23 X w Opt. Elblag 1 datownika: X Contralny Konkurs Telegrafistek. 12 XI w trot. Czestochowa 1 datownika: 35 lat NOT. DI-rreer'eva O.Et. IDGIVIngr7wer 1tWigrUw`g,,* XI. 4X11 w Opt. Katowice 1 datownika: Katowlc Przedsleblorstwo Geologiczne LIczba nook kasownika wskazuje no,,eq,.w u w. kthrym zamle621114my zapowiedi o )ego 345

10 nowo6ci ZAGRANICZNE A N DORA. (Poczta h Impanska I. 17.1V. 1 znaczek MWF ESPA- NA IN": 26 pt (emblemat). ANTYLE 1202ENDERSKIE. 24.IV. anaczki doplate na isle socjalne kulturalnet c; 53+T5 c; c (mikrofony, radio l gramofon). ARGEATYNA r. 6 znacz. ;tow z doplato..wystawa FilatelistyCzna Argentina 85 5 okazji rocznicy przybycla Kolumba na wyspe San Salvador w archipelago Bahama": (5 p p) X (drukowane w bloczku bolo aten(et gamy szereg kompas okretowy z XV w.; herb HImpa- AraentYnY; herb Kolumbli; dolny S5.ereg stalk; Holurnba). ASCENSION. Iv. 4 znaczki 250-lecie Lloyds List" (wykazow morskich)t 12; in; 20; 70 p. AUSTRALIA. 0.V1-0 znaczkl Narclarstwo w Austraiii " 30 c X 4 (,,balet" narclarski; slalom; kombinacja norweska; zja541). PLVI. e ZnaczkOw czycle w mores": 2; 25; 30; 50; 2 5 ; 00 (fauna morska). AUSTRIA. 11.V. 1 znaczek 125-lecie Smierci arcyksiecia Ja Mr": (portret). Il.V. I marzek Kralow WyStawa 1934"; 3.5(1 sz ( invia telaza"). 18.V. 1znaczek Kraiow Wystawa 1964 Era Cesar. Franclszka Jozefa": 3.50 sz (opra wa ks14.1). st.sintouci,.m.w V. 1 znaczek z cyklu Fundac e I klasztory" sz (Sunda- 0)0 BELO.. 12.VI. 1 znaczek m Krolewsklel Sakoty Wojskower: 23 (czako pram sluchaczy szkoly). 12.V1. 3 maczki do serii able. Rowe]: 20; 90; 100 f (podobizna Strata). BOLIWIA blok KIN. Kongres Hamburgtet blob 1000 p (repr maczka 10 p). 5 znaczkdw dawnych wydati nadrukiem nowej war- Mich 40 15/2.80 b; 40 9/5.50 b; 50 p/2.51 5; 100 pia b; 200 p/3.50 b. BRAZYLIA. 9.V. 4 znacaki Wystawa FIlatelistyczna L1.1- unws OICVORI BRAPEX AV: 65; 505; 610; 620 cr (reprodukcja malarstwa a kaplicy Mariam MG). 21.V. 1 Mok 80-1.We FIFA": blok 2115 Cr (emblemat.) CHILE. 16.IV. 1 znaezek SO e Chilijskiej Kornisli energil atornowert 5 P. COOS. I.VI. 2 znaczki Matoryczne motywy Bratyslawy": 3 kcs; CYPR. Poczta turecka. 30.V. 2 zmczki Europa CEPT 1084": 50; ( Most" wspolny rysunek na znamkach pahstw mlonkowskich CEPT). CZAD. LIIL 4 znaczkl 1 blob,igrzyska Olimpliskie, Los Angel. Me: 100; 200; 300 f (kajaki); 400 (mworkl Sea sterrlika); blok (1002). DANIA. 6.V1. 1 znaczek urodzin ks. Henrika kr (portret). 0.V2. 1 znaczek cstary, typ 9iwy, zajaztrt 3 kr (.10Udowanta zajazdu). - DOMINIKA. V. 4 znamk1 blok..ptaki na Wysple, 5; 45; 60; 00 c; blok 5 dol (koliber, palmist, Clamingi). DZIBUTI /. 4 znaczkow Pcizate", 3;. 8; 10; 15; 40; 45; 55; 125 f. GAMBIA. 4.V. 4 znaczki I blok Gatunki kagrotone wynimmentern": 4; 8; 90 b; 1.50 d (krokodyl nilowy); blok (wszystkie 4 znaczki). GIBRALTAR. 25.V. 4 znaczki..sport-; 20 p (00003); 21 p szykowka); 16 p (wiotlarstwo); 29 p (pukka notna). GRENLANDIA. 6.VI. I znaczek 50-lecie urodzin ItsleCia liendica": 2.70 kr (portret). HISZPANIA znaczek cl rocznica hadania WYGOOM KS - naryjskim statutu autonornicznego Mien Wysp Kanaryjskich": 18 pt (herb). BOLAND.. 13.W. 3 znaczki z MIN0tacMi0MYnatodowa wrstawa Filatclistyczna FILACEN- TO 5 okazii stumcia rorganizowsnej filatelislyki w Holandli": c; c; c. 5.1X. 1 blob 2 okazji MWF FILACENTO" z wmystkimi GMma opisanymi wylej matzkam(. IRLANDIA I znamek 100-lecie urodzin irlandzke-amerykanskiego SpIewaisa Sohna McCormack": 22 p (portret w charakteryzaci/ scenicznej na tie portrettt zwyklego). W tym samym dniu USA soydaly znaczek 20 c o takim Satnym rysunku. ISLANDIA blob (Inlt 1ostatni) Nordycka Wystawa Filatelistyczna NORD1A 54": blob Si kr (vs bloke jeclen znaczek 40 kr repr. mapy krajaw nord) -ckick Abrahama Orteliusa z 1570 r.). KAJMANY WYSPY. 18.V. S g,tacktrw 25m1/4=0,,Iloid'14, Lgt. : Ye; I del. iitatici, E OM. 50 KAMERUN. znaczki Ratusze". 00.(ratusz w Ba- Mende); 70 1 (ratuor w m511- mayo). 4 znaczki blok 15- mmita olimpijskie w Los Ange. les 1984"; (skok wzwy2): 150 f (siatkowka).; 250 (km5yk6wka koblet); 500 f (kolarstwo), blok (wszymkie znaczki). KANADA. 15.V1. 1 znaczek 200-lecle prowincii Nowy Brunszwik (New Brunswick Nouveau Brunswick)": 32 c (galery). 1 znaczek Toru Morskiego (wadnega) 4w. Wawrzytica": 32 c (SCheMat dreg)). KOSTARYKA. 10.isr. 4 znaczkl Boltaterowie kampan11 '56": 0, ; 3; 5.50 col. (portrety). KVWEJT. 15.V. 3 znaczki..kuwejeka wioska dzlecieea w S udanie". 15; 30; 10 1 (dzieeko hadynki wioski). LESOTHO thw w malym arkuslku t blob..wleikanoc 1984"t 20 s X 10 (dalesiecioro OrzYkazsA); 010) m (Mojtesz z tablicam( z 10. przykaza0). 346

11 MARSHALLA WYSPY. LV. 9 znaczki wcworobloku w nyrn arktismx" Niezaletno66 pocz- Iowa": 20 4 (plerwsza emiala archipelago). Nowa, jesmze jedna poczta rnisyjna. Za zezwolenlem adminlstraell pocztowej U N SA Wyspy 01401, uzyskaly iezletmat pocztowg". MONTSERRAT. 11.V. 15 znaczkbw serif obiegowej: 5; 13; 15; 20; 25; 90; 55; 10; 90 e; 1; 1.15; 3; 5; 1.50; (Maki). NAMIBIA. (SWA). 25.V. 4 znaczki Fryzury (II)": 11;.20; 25; 30 c (., gzotyczne" oczesania). NAURU. 23.V. 4 znaczki lecie,lloyd's List" (wykazow morski h): 90; 25; 90; 90 c (static)). NIGER. 14.V. 1 znaczek Nowa 1.0 ostacja"; NIUE. 10.V. 3 znaczki Kwiaty poludniowego Pacyflku": 1.75; 2.30; 9.9 dol. NORWEGIA, 9.VI. 2 znaczki Eu opa CEPT GM": 2.50; 3.60 kr ( M st" wspolny zysonek na zna zkach pabstw czkonkowskich CEPT). 4.V1. 2 znaczki 100-lecie Norweskieg Towarzytwa Ogrodnlclogs": 2 kr (Ow a. warzawa przyprawy): 2.50 (roflloy kwiaty) 2 znaczki 100-lecie Norwellies Zowarzystwa Pszczelarzy i Norweskiego TOwarzystwe Hodowe w Drobill". 2.5D kr (pszczoly robotnice); 2.50 kr (kogut rasy wloskiel). SAN MARINO. 14.VI. 2 znaczki w malyrn arkusiko 144 rzyska XXIII. Olimpiady LOS Angeles 54": 500; (zapalenie znicza) znczek M1strzostwa Swiata w motoc a rossie": (matocyklista). ST. HELENA. I4.V. 4 mac.- ki 250-leek Lloyd's List" (wykazow moral/eh); 10; 18; 25; 50 P. SZWAJCARIA. 24.V. 4 enactz doplata tradycyjnej serif Po Pana: c: 5D+211 a; c; c (piece kaflowe, plerwszaseria cateroletniego cyklo skarby muzeow szweicarskirt"). SZWECJA. 6.VI. 6 znaezkbw w zes yciku Made in Sweden stulecte Erzedu patent0weg0": 2.70 kr (szwedzkie patentowane wyroby). czenia obree041; blok 500 (grupa giviczaeyeh daiewead1). TOKELAU WYSPY. I.V. 5 znactit6w drukowertych w peak: obok siebie Przeznysl koprowy, se s (uprawa palm kokosowych; rortallaine orzechow; sue kopry; pakowanie; ekspedycja na statek). TUNEZJA I znactk6w 1 3 bloki 50-lecle rzadzacej partil konstytucyjno-socjalistyczner: 40; 7D; 80; 150; EON 230 rn; blok 750na; blok 950 tel blok 2 d 250 m (POrtrety prezydenta IlabIbrr BUrglby). XS*. 6.V1. I znaczek 100-1elie urodzin irlandzko-amerykansluego apiewaka Johna McCormack": 20 c (portret w kostionzie scenicznym na tie portreto zwyk- )ego). NOWA KALEDONIA. 25. V.. 2 znaczki Iota. Mielscowe atoll. ty": 51; 67 Y. IV. 2 macs. orzedowe 0- chrona lasbw": 35; PAKISTAN I Etaczek Kobieta w sporcie": 3 r (zawodniczka). PANAMA. III. 4 znaczki Igrzyska Olimpijskie, Los Angeles GU": 0,19 b X 4 (koszyls6wka; boks; baseball; plywarde). POLIAZJA FRANCUSKA. 27.V. 1 eneczek Obraz Gauguina": ( Vahine to VI" k0- bieta z mango). PORTUGAL1A. LW. 4zemezki 1 blok Igrzyska XXIII. 011n, plady Los Angeles 1504" 75-lecie Portugalskiego Komiteto OlimpGsklego": 35; 40; 51; 80 ea.; blok 100 sae,(zawodnicy nych dywyplin sportowych). SALOMONA WYSPY znaczkl 25040cle Lloyd's List" Iwykazilw morskich): 12; 15; le C; 1 dol SAMOA. 24.V. 4 znaczki lecie Lloyd's List (wyltazow morskich): 32; 40; 60 s; 1 t. 4 znaczki w zeszyclku Mbedzynarodowa wystawa Filate iallmana STOCKHOLMIA 86 (I )": I; 2; 3; 4 kr (Italy). SRODKOWOAFRYKANSKA RE- PUBLIKA. 25.U. 6 znaczkow blok,slawni ludale": 50 f (Goathe); 100 f (11. Ihtnant); 200 f (A. Nobel); 306 f (Baden Powell); 400 f (Kennedy); 500 f (rocznica Bobo pary krolewskiell; blok (pare kralewska) S znaczkow 1 blok rgrayske Olimpilskie, Los Angeles 1984'0 65 f (dwiczenia na dratku); 100 f (6wiezenla na PoreczaCh); 130 f (ewiezena l ze wstaia; k) 205 f (eadczenia laska); 350 f (Cad- W tymsamym drift: Irlandia wydata znaczek IS p o taktm samym rysunku. WALLIS I FUTUNA, znaczk6w Skrzydlate muszle": 22; 25; 35; 49; 76 f (muszle o 5.5- gir7v.th rggegnotri. Wielk a noc 1504": 190 f. 21.IV. 1 znaczek Swiatcwa Wystawa Fllatellstyczna ESPA- NA IN-: 70 f (Ow. Teresa z Avila). WATYKAN. 13.VI. 4 znaczkl Instytticle kulturalne i nallkowe Stalky ApOStolskier (zewnstrzny aridok Papiefikiej Akade- Mii No (INecand ue Jed- 397

12 nym z dokumentow w tajnym at- 1; 2; 3; 5; a d; blob 10 d (thine WEOCIlf. 4.V. anaefkl ehiwum watykanskiro); MO 1 (wej- gatunkl kwiatow). Europa CEPT IOW": 450; foie do Blialloteki WatykanskleJE ( Moat wspolny trawek na 1500 I (Gbserwatorlurn Watykan-. 4naeakach panstw ezionkokskich sale w Castel Gandolfo), CEPT). W. TIENTAN/A. 28.VI. 7.V. 1 znamek Miedcynarodowe sympobjum telekomunika- znaczkl 100-lecie tiznania polodnika przechodzacego poses Grenwich za aerowy": 10; 20 1/2; 15 ; 12.V. 2 Glawkl,,100-leMe der- e eji": 350 I (emblemat). 31 p. bow wtoskich^: 255; (frag- W. ERETANIA. (Wyspa Alderney), 15.VI. 5 anamkow Plakl na Wysple": 9; 13; 28; 28; 31 p. WIETNAM, znaeithw 1 blok Kwiaty no X 2; ment wyfolgu). 19.V. 4 znaczki writ obiegowej TaryStyka-; (pejza2 wlask1); (ClkanCiano termy); (Padula); (EYI 9 4 kuzy Teatr 'peck*. Filatelistyczne refleksje na tle serialu TV Polskie drogi ' Telewizja Polska jut po raz trzed, jedi +tittle pamige nie myli, prezentuje riara $rwietny serial retysera Jerzego Janickiego Polskie drogi". Kunszt reiysera i talent odtworcow &lunch, nit stanowt dla wielu totclzow formalim uczte duchount, nie tylko dla tych, ktdrzy przetywali gehenne hitlerowskiej okupacji, teat takte dla tych, ktorzy znaj4 jet tylko z opowiadan onisow Polskie drogi" cechuje duty realizm to odtwarzaniu faktdw t prawie petna zgodnose przedstawianych obrazow z tyrn, Sale?zestywiteie wyglcidata Kampania Wyzeiniowa 1939 roku oraz okupacja hieerowska 714 polskich ziemiach. Na tym tie, dla katclego filatelisty ratqce jest, nawet nie niedbaie, ale formalnie niechlujne potraktowante pierwsrych dzialad poczty to okupowanym kraju. Wtotenie usta, lubianego przez wielu aktora, Aleksandra Bardiniego, tekstu arnytionego t nieprawdziwego jest dowodem lekcewatenia przez autora serialu widzdw fi/ate/istow i poeztowc6w. Bardlni, grajqcy role naczelnika urzedu pocztowego w Warszawie, na odprawie dla pracownikow.otwiadcza, it: waive sit radal znaezki z Marszalktem JOzefem Pitsudskim oraz znaezki z widokarni miast", a dzieje sic to jesienia 1939 roku. Jest to kompletna bzdura, gdyt hitlerowsld okupant z miejsca uniewatnit wszystkie znaczkt polskie. W obiegu, poczatkowo po uruchomientu potqczen pocztowych, znajdowaly sig znaezki Rzeszy z Hindenburgion. Co ciekawe, obowitizywala wtedy dla obszardw okupowanych, poiniejszego G.G., niemtecka taryfa zagrantcana. Natomiast poiniej w obiegu byly znaezki Rzeszy z nadrukiem D.P. Osten. Z czasem oat ukazaly sit znaezki polskie przedrulcowane w Wiedniu na znaezki General-Gouvernement. Byly to znaezki ostatnich wydaii przedwojennych, ktorych wieksze zapasy znajdowaly sic w urzedach i skladnicach pocztowych. Znaezki taw. Serif Historycznej (fat. nr i 334), z Marszatkiem Edwardem Siniglyrn-Rydzem (fat. nr ) i z P0029- dentera RP, prof. Ignacy m)moscickim (kat. nr ). Natmillast gnaczkt tzw, tatobne", z Marszatkient Jozefem Piisudskim, wycofane z o- biegu 1 listopada 1937 r., jesieniq 1939 r. nte znajdowaty ste jut w zapasach =Wow i sktadnic pocztowych. Podobnie byte z emitowanyrat w latach 1935 i 1936 znaczkanii z widokami Nte pierwszy to wypadek nlesumiennego podejacia realizatora filmowego do reatiow historyczno-pocztowych. Podobny fakt mid miejsce w filmic red. Lesiewicza pt. Kwiecieft", wide tolnierz I Arndt ktorego pro genialny Franc)szek Pieczka, otrzymuje tut przed forsowaniem Odry list od iony, w kopercie ze znaczkiem za 20 gr. Na rnaczku tym jest lekarz Wojdeck Oczko ( ), jedert z tworcow medycyny Polsktej. Znaczek Pochodzt z wedone) w 1957 r. sprit Wielcy Lekarze Polscy. Zndw niesumiennotc rekwizytorni i brak retyserskiej dbalosci o realist. Wiemy dobrze, it todwczas koperta tea fronds nielatwo byla dostona. Listy too- Scone w obiegu pocztowym to kartki, czesto zeszyteno szkolnych, skladane w formic trojkata. Jestem przekonany, it Medokladnie pokazany w drugiej czelci serialu Janicktego list donosent do Gestapo, tei mid jakii historycznie fantazyjny znaczek pocztowy. Pamietaj! St. J. 261kiewskl Prenumerqta szansq otrzymania Filatelisfy" 348

13 XXII KONGRES MIEDZYNARODOWEGO ZWIAZKU DZIENNIKARZY FILATELISTYCZNYCH Mr6d imprez towarzyszqcych Swiatowej Wystawie Filatelistycznej ESPANA 84, odbyl sic w dniu 4 maja 1984, w Madrycie, doroczny, XXII Kongres AIJP. Obrady, kt6re odbywaly sig przy Ilcznyrn udziale ezionkow, otworzyl prezydent AIJP, van der Flier, a przesztawiclel Komitetu OrganIzacyjnego ESPANA 89, A. Be Quesada powltal zebranycn. Wyrazil zadowolenle. te zsrio AIJP przyk1 1 raproszenie do odbycla kongresu w Madrycle, w Ceasle trwania wystawy. Z kolei PrZemawla wlce prezydent FIP James T. Devoss. Podkre5111 [Vic, lake spelnla, dla propagowanta filatellstyki on 4wieele AIJP, przez swq dzialalnote publicysty.- no. blown tee o rozszerzajscej sic wspolpracy miedzy dwoma organisacjarnl, czego dowodem Jest rn.in. regularise publikowanie iniormacn FIP na ismsch biuletynew AIJP oraz zapraszanie poredstawicieli Zarzsdo ALIT na doroczne kongregy FIP. Priemowienia powitalne wygloall tea. w Doleflu sticazynarodowego Zwiazku Wydawc6w KatalogOw ASCAT, jego Sekretarz generality Alexander Kroo ze Szwajcani, inneniu dzienrdkarzy Wlelkiej Brytanli Aleksander Newal z Lonclynu. Po przyjqciu protokolu z XXI kongresu w Bazylei, zebrani zapoznali sic z obszernym sprawozdaniem zarzqdu, ktore przedstawil prezydent A. van der Flier. Od ostatniego kongresu w Bazylei odbyly sic dwa zebranm zarzqdu. W olcresie tym ukazaly sic trzy dalsze biuletyny, a do jednego z nich dolaczone bylo zapowiedziane uzupelnienie do rocznika AIJP, wydanego w roku Niezaleinie od tego trwajq przygotowania do wydania nowego, aktualnego rocznika. Nadal dobrze uklada siq wspolpraca z innyrni organizacjami filatelistycznymi, szczegolnie z FIP i ASCAT. Prowadzone sq rozmowy, by do udzialu w spotkaniach prey okrqglym stole", zapraszano rawniet przedstawiciela AIJP. Zakomunikowano, ie Zarzqd przekazal Komitetowi SWF ESPANA 84 trzy medale AIJP do dyspozycji jury wystawy, jako nagrody honorowe dla wystawcdw w klasie literatury. Po sprawozdaniu finansowym I rewident6w, przystqpiono do wyboru dwoch czlonkow Zarzqdu, kt6rych lcadencja trzyletnia u- plyncla w tym roku. Prezydentem wybrano ponownie Anton'a van der Flier'a, a skarbni- Iciem dla krajow socjalistycznych zostal A. Polesensky z Czechoslowacji.??, j AHPFN 9;5'0' VICC s ,41)PICY 4 mayo14,34 Po dlueszej clyskusji kongres padjal nastepujace uchwaly: zobowlsza6 zarzad do rozwa2enia moellwoscl wprowadzenia w przysz1050 do biuletynu tekstu w jezyku hinpanskim, nastoany oat xongres AIJP odbedsle sie w Hamburgu, no zaproszenie organizator6w MiedzynarodOwej Wystawy ne-owsinci KLOPHILA 85. Informacje, dotyczace ter.. I miejsca, opubilltowane bsdi w jednym przys2tych biuletynow, Skladka eztonkowska utrzyrnana zostanle w dotychczasowej wysokotcl. Zaniykaiqc obrady, A. van der Flier podzigkowal Komitetowi Organizaeyjnemu SWF ESPANA 84 za umotliwienie odbycia kongresu w Madrycie i za dobre jego praygotowanie, Hiszpanskiej Poczcie za u0wiet4 nienie kongresu przez stosowanie w urzcdzie pocztowym na terenie wystawy, w dniu 4 maja 1984, kasownika okolicznosciowego AIJP (fot.), a ezionkom Zwiqzku za udzial w obradach. Jan witkowskl NALEPKI POCZTY SPECJALNEJ SZLAKIEM POCZTY POLOWEJ LWP" mo2na nabyt we wszystkich Zarzadach Okre- PZF. Ikeda rewnlee. niezwlecznle wyslane po wplaceniu na konto 00 Par on V 0/Wroclaw NEW z enlem na odwrocle Potato specjalna". Cena egz. 20 O. ^ pragnac umeiawi6 wszystkim ogniwom Par nabyele przewlezionych kornpletow pnesytek sorely specjalnej. dla swych crlonk6w, przewldrlano molliwok skiadania zanlowien z podaniem notc; zamowionych kompletow I adresu zamawirda.go wale* przeslae no adres: DYccacla oaccsu [sweaty I TelekomunIkagn, Dxiat gineby Focztowej, ul. eowstanalw Maskich 134, Wroclaw. Zamdwlone komplety przekazane somang zamawiajanym on przesylkach za zaliczeniem poczto- 349

14 0 N a Na jednym z ostatnich plenarnych Ponedzen ZG PZF przekwalifikowano kilka wy. slaw 2 III na II Copied, z wystaw okrygowych krajowe. Decyzje to ZG porlisl DO dituglej zatartej dyskusji. Redakcja,postanowlla odwledzir wszymkie to wystawy w poszuktwaniu odpowledel na pytanie,,czy warto bylo watczyd o ich prteszeregowanie'.. Jednq z nick byla wystawa BUDOWNICTWO TECHNIKA Rejon przecudnych krajobrazow Jury, bogaty w zaktady przernyalowe 1 bidet InIcietywa. I to ostatnie bogartwo rotstrzyea, te mlasto zachwyca zesny- ml IIPerakaalowymt, Organimeja ty- cla spolecznego, statym posanklwaniem trainer rozwlazad, aby tylo she vi ram lepiej i Wygodnlej. Dotyczy to roinych dziedzin. Filatelistyki r6wniet, o czym pisaliamy jut w F" (15/83). Ten niespokojny duch W narodzie zostal bye mote zaprogramowany w genach przed wiekami, kiedy ojcowie obecnych hutnik6w i budowlanctav zamieszkiwali Orle Gniazda", cult zameczki pobudowane na urwistych skalach wapiennych i wzgorzach, skad panowali nad cala okolica broniac kraju przed wrogiem lupige kupieckie karawany. W 1984 r. zachcialo sig im Krajowej Wystawy Filatelistycznej, na Protektora jej wybrali Stanislawa Kukuryke ministra Budownictwa i Przemyslu Materialdw Budowlanych, a na przewodniczacego Komitetu Honorowego Ryszarda Majewekiego prezesa Spoldzielni Mieszkaniowej w Zawierciu, cal na czlonither Komitetu Honorowego at trzech calonkow Honorowych PZF: Mariana Nowak,. prezesa ZO PZF NV Katowicach, Jana Witkowskiego i Jerzego Zadurowieza. Kolo PZF organizatorem Krajowej Wystawy...! 'Pogo jeszcze nie bylo w calej historii polskiej filatelistyki. A w tym mine at dwa kolo/w israju rzucily ale z motyka na stance: to w Zawierciu, Kolo nr 61 May Sp6Idzielni Mieszkaniowej oral w Bielsku-Bialej przy Zakladach Graficznych (p. F" nr 13). Czyiby nowy trend...? Okazuje sit, ye czasem i motyka starczy jetli towarzysza temu: rzetelna wiedza filatelistyczna, zapal i ambicja czlorilraw kola o- raz wielka wola wyj9cia Fora szara codziennett. KWF yorganizowano z okazji 40 -lecia Polski Ludowej, a takte 25-lecia Spoldzielni 350 Mieszkaniowej w Zawierciu, a otwarto dnia 19 maja 1984 w salach Miejskiego Otrodka Kultury. I nie ma ladnej przesady w twat- Ionic sale", bo moglo by byf i,,salonyc, jako Ye sam Otrodek i jego wngtrze rzeczywiicie jest piekny i zbudowany z rozmachem. Jak wiele pornieszczen w Zawierciu. Otwarcla Wystawy dokonali wspolnie Meng ZO PZF at Katowicach Marian Nowak 1 poesydent mlasta HenryH Germ', a wink: whole, wielu dostojnych Hotel 2 Kalowie, Zawlerela I olcolic odnotowalerp nastrpujsee osoby: Zymnunt klerownik Wydz. Ekonomicznego KW PZPR. Marla Gajecka prates Tow. ralloinikow zleml Zawierclanskiej. Locja Marna petnomoconr tarn:du ds. spolectno-wychowawczych WZSM, Jerzy Koszakowski przew. Rady Woj. rederaejl ZZ Budowlanych. R. Majewski w przemowieniu przy otwarciu Wystawy przypomniai, ie to jut druga w Zawierciu (poprzednia przed trzema Iaty), to stammer jedna z watnych imprez trwajacych wlainie Dni Zawiercia, a jej temat pozwala wystawcom ukazat tak watny dla nas problem Budownietwo i Technika. Szczegolna uwagg zwrocilem na ten frag-, meet wystapienia prezesa, kiedy mowil o roli znaczeniu filatelistyki ora z Kola or bi 4tiki.Aq$ PZF w integrowaniu spoleczenstwa, w rozwoju dziatalnotci spoleczno-wychowawczej spoldzielni mieszkaniowej. Na zakonezenie R. Majewski podziekowal wladzom politycznym miasta za pomoc, Zarzadowi Olcrtgu PZF w Katowicach za tyczliwe poparcie, a wystawcom zloty} iyczenia sukcesu. Dopiero kiedy sluchalem Ilenryka G6rnego prezydenta Miasta uiwiadomiiem sot* jaka:role to Wystawa odgrywa w tyciu trodowiska i czym jest dzialalnoid filatelistow NV tyciu spolecznym calego rejonu. Ich tywnot6 stanoun wainy czynnik w organizowaniu tycia kulturalnego i czasu wolnego.

15 Sadie tat, to zachodzi pewne sprzetenie zwrotne: filateliaci pobudzajg innych do dziaaania o bogate formy tycia spolecznego, czego przejawem jest np. odbudowa dzialalooaci Tow. Miloanikow Ziemi Zawiercianskiej, stwarzaja dogodny klimat do podejmowarea inicjatyw przez miejscowe Kolo PZF. Prezydent Miasta podkrealal przy tym kulturotwercza funkcja Spoldzielni Mieszkaniowej, ktorej 25-lecie wlaanie. Zawiercie obchodzi. - Nie wiem, czy H. Gamy jest filatelista. Ze znawstwem jednak mown o filatelistyce, a z przejociem o wzruszeniach i poznawczych wartoaciach, ktorych Wystawa dostarczy. A byla to udana Wystawa, na ktorej eksponowano 51 zbiorbw, a ocenie poddano 32 eksponaty. Sad konkursowy pod przewodnictwem Mieczyslawa Syty z Rzeszowa dyplomy w randze medalu zlotego przyznal: Wiestawowi Studzinskiemu z Warszawy za Architekture Ora. Alojzenia Burozykowi z Bytomia za Targi Lipskie", a w randze medalu pozlacanego = Anatolowi Woroniakowi z Lablina as Wyprawy na ksietyc". Ponsdto; 3 w randze medalu duiego srebrnego; 6 srebrnego, 8 posreerzanego, 3 brazowego oraz 3 dyplorns uznania. W grupie mkodzielowej dyplom w render medals, dukego srebrnego otrzymal Arkadiusz Rogowski z Poznania as Drop ku gwlazdorn.. Ponadto przyznano 2 svrandze medalu srebrnego, 1 posrebrzanego 5 brazowego. Kaidy uczestnik otrzymal tet pioknu nagroclq, wsr6c1 kforych dominowaly Icaysztaly jako ze jest na miejscu Huta Szkla WarOd Iicznych ofiarodawcow na czolowych rniejscach znaleili sie Brzad Miasta i Spoldzielnia Miesekaniowa w Zawierciu oraz Zarzad 0- loregu PZF w Katowicach. Zapobiegliwi gospodarze nie ograniczyli sie do samej Wystawy. Wernd imprez towarzyszacych na pierwsze rniejsce wysuwa sie Pierwsza Krajowa Poczta ICretkofilarska (p. F." 8/84) a ponadto odbyly ate: pelfinaly (wojewedzkie1 OgOlnopoLskiego Bonkursu Filatelistycznago dla miodziety 41-lecle PRY, nrauka t Yechnika"; wyjazdowe posiedzenle Korotejl Wystaw kregu PZF w Katowicach; apotkanle aktywu ke1 PZF i SKF-Ow Oddzialu PZF Sosnowiec; spotkanie czlonkow Klubu User"; spotkanla ozionk6w Klubu KripaSYnY". Czy warts bylo...? W odpowiedzi zacytujg no na ten temat powiedzial Sad Konkursowy, Wry:...Z przyjemnoicia stwierdza, to na uznanie zasluguje lokalizacja Wystawy w pomieszczeniu dajacym wspaniala oprawe architektoniczna (...) na szczegolne podkreslenie zasluguje zacieaniona wspelpraca, poparcie i pomoc w zorganizowaniu tej wystawy wladz politycznych i administracyjnych miasta oraz Zarzadu Spoldzielni Mieszkaniowej (...) doskonala organizacja otwarcia, licznych imprez towarzyszacych wystawie zorganizowana po raz pierwszy krajowa pocz- ta lantkofalarska byla nowatorska inicjetywe, godna naaladowania w przyszloaci. (...) dute zainteresowanie wystawa zwiedzana jest przez cale grupy z zakladow pracy NRD i olcregow PZF". A Ryta Jurasz w odpowiedzi na to samo pytanie, m.1n. tak sie wypowiedziala: Tegoroczne lcrajowe wystawy, Grafilex" w Bielsku-Bialej, Technika i Budownictwo" w Zawierciu oraz wystawy w Opolu i Lodzi II stopnia przerosly organizacyjnie wystawy III st., a w II stopniu, w myal starej instrukcji wystaw mote nie wszystkie sie mieszcza. Na przyklad wystawa zawiercianska nie jest wystawa okregowg. Ogroinna wiekszoaa eksponatow w klasie konkursowej jest spoza Katowic, a nadeslalo je at 15 okregow. Po presto iycie postawilo nas pried faktem, a przepisy nie nadetyly za potrzebami. Jest jeszcze jedna dziedzina,tycia spolecznego, o ktorej milcza komunikity sadu Iconkursowego, a Bard. Wysokie Osobistoici nie wspominaja podczas otwarcia Wytawy. Te dziedzine tnoina nazwan Wystawa od kuchni". Opowiadal mi o tym Jerry Maciej Nowak prezes Kola m 61, inicjator i motor wiekszoki przedsiewziet kola, a niektorzy dodaja) wszystkich filatelistow w Zawierciu rowniet. tot pah Jerzy Maciej Nowak znalazt czas w dniu otwarcia wystawy na dlutsza roams- Podkrealam bo twiadczy to dobrze o ram, talcs organizatorze. I w tej rozmowie rozszyfrowal licznytni przykladami to o czym mdwili Prezydent i Przewodniczacy Mieszkaniowej podczas otwarcia: 351

16 no czym polega role integracyjna filatelistyki. Wine opowiadal o ealych rodzinach, Irtdre pomagaly prey organizacji Wystawy. 0 harcerzach mymcych szyby i Zonach sprzatajacych sale. 0 ogtlnym podnieceniu, czy Wystawa sie uda, czy przyjdg gotcie, czy dopisze frekwencja. Pan Jerzy Maciej ma date poczucie moru whaiciwe ludziom inteligentnym. Wig dlugi wywod zakoficzyl zdaniem, ktore skwapliwie zapisalem: Zawiercie Jest na Zet" wipe zawsze na 'mace. A ja mu teraz odpowiadam: Drogi Jurkul Zawiercie zaczyria sie wprawdzie na ostatnig Uteri alfabetu, ale za sprawg swego dzielnego aktywu zawsee znajdzie miejsce w C201Owen". Polska zglosaa ogelem 16 ekspanatew, w tym 13 indywldualnych. 2 zespolowe 1 1 w detain tileratury ( Mlodego F Kornisarzem wystawy, a m lurorem z ramlenta FIP jest nitej podpisany..4fro.swe VIII SMWF Jerzy B. Klima,,MLADOST 84" Swlatowe MlodzieSowe Wystawy Ftlatellstyczne organizowane pod patronatem Fir maja jut Mugs I bogatn tradycjn. 2apoczatkowano je w 1969 r. w LUkSemburgu. W6wczas to przyjeto dla 'Bch cznstothwote asadale, co dwa late. PaprZedzajsce Wystawy Bulgarska, Wystawy o zasingu Swiatowym, organizowano w naatnpujacych latach krajacht 1969 JUVENTUS 69 LUXEMBURG", 1972 IN- TERTUEX 72" w Norwegil, 1974 MLADOST 74" w Bulgarll, 1976 JUVAROUEN 76" we Franck, 1978 JUPHILUX 79" w Luksemburgu, 1984 JUPO- STEX-HOLLAND" w Holandu, 1982,.CANADA 82 TORONTO". Dla dopelnienta nalety amble, to w adbyla 514 takie MWF o zaslegu 6wlatowym,JU- PHILEX 77 BERN" w Szwajcarii, lecz bee patronatu FIP. Nie nadano jel koleinegonumeru. Polska prezentowala eloponaty mlodzle2ovre na wszystkich wymiemonych wystawach, uzyskujac wiele cennych wyrointen. VIII SMWF MLADOST 04" odbedzie sin ye Pleven w Butgarli (od 5 do 11 paidziernika 1904 r.). OrganIzatorem Wystawy jest MInistentwo Leerno ci oral Bulgarski 2wiazek Filatelistaw. Na crate icomltem Organizacyjnego stanal I 2astnpea Mimistral Lacznocci, ink. dypi. P. Rurdalanov. Przewlduje sig, ie Wystawy skupi 400 eksponataw z 44 krajew czlonkow FIP. Organizatorzy uzyskalt 'Anima i przestrzenne sale wystawowe, o powlerzchnl m Iv umornwtslice rozstawienle ram wystawowych. Regulamin Wystawy, opublikowany w nr 1 Biuletynu, przewid1z1e eatery grapy wieku wystawc6w I odpowlednis :loin nun wystawowych. Wystawcy grapy A (12-13 lat) 1 B (14-15) otrzymaje Po dwio ramy, wystawcy grapy C (16-18) tray ramy, a wystawcy grope D (19-21) eatery ramy. W regulaminie uwzglgdniono motliwose eksponowanla opracowan zespotowych, ZallczaJSC le do soupy D.. 2 okazji Wystawy OdbedzIe sin wiele imprez towarzysracych, w tym XIX Konferencla RomIsji IVIlodzt620Wej FIP (4 1 5 paidziernikm. Kolejne drat wystawy potwincone X miedzynarodowemu wystawiennictwu Matelistycznemu, I X miedzynarodo ej wspelpracy I przyjatni, 7 X ONZ i UNESCO, 8 X 'UNICEF, ' 9 X poczcie l la0zno X pok0j0w1 pod haslern Choragiew Pokopt. Organizatorzy nastawlen1 ss na przyjncle itcsnych goaci zagranicznych, w tym specjalnie organizowanych wycieczek mlodzielowych. Wyttawa MLADOST 84" landrie wydarzenical w Iwlatowym mlodzietowym ruchu fllatelistycznym. Zramunt WlatrosyskI Wiosna nad Nysq Obehody 40-lecia Polskt LudowCi I 3s-lecic Niemieckiej Republik' Demokratycznej ruck fnatelistyczny wojewedztwa zielonogorskiego zalnaugurowat Wystawy filatellstycznn w Gublnie pn. woos. sad Nysn", ktora zorganizowali dzialacze najmlodszego kola PZF nr 4, powstalego pried Owlma laty posy Gubinskim Doran riultury. Wy67.awn RePrzrtinVe7114"7.r.`zr Ict zd=s;c1 TtZePrVIZemwz" z 352

17 zlokalizowano w reprezentacyjnej sali posiedzeti miejskiej Raw. Narodowej. Zgromadzono ogdem 21 zbior6w W klasie doroslych i 7 zbiorow w klasie mlodzienowej. Aksponowall swoje opracowania wystawcy z GUbina i Wilhelm Fleck-S[8dt Gilbert. Na IWO kartach wystawowych (100 ekranow) zaprezentowano blisko znakow pocztowych. Zbioraml otwlerai8oymi w de b3111, OP1' 11.1'- wania 171richa KrUgera (HAD). 1721D IMwstanle i rozwor oral Krzysztofa Bartosla 40-lecie Polskt Ludowej". Przewately zbiory tematyczne I motywowe. Zwledzajacy milli motliwage zapoznartia sic z ciekawym opracowaniem - Reiaera Laulw (ORD) Historia poczty Guben do DM". Autor zaprezentowal lists Poelancze r., plerwsze stemple pocztowe z 1817 r., a talkie inne oryginalne dokumenty pocztowe obrazujece rozwej Poczty w tym mietcie, Szkoda, to warbd polskich eksponatew nie znalad sig zhior mowlacy o wspolczesnej historli polskiej poczty w tym miescle. Cobb legitymujacy sig Jul prawie dwudziestoletnia historig ruchu lilatelistycznego (pierwsze kola powstalo w 1969 r. pray Klubie GarnIzonowym) urasta w wojewodstwie delonogorsklm do znaccdcago ogrodka gycia filatelistycznego. Dziala 5 bat zrzeszajgcych pond 300 dorostych i 900 ridodziety. Tylko w clegu ostatnich 5 lat zorgarnzowano to 12 wystaw filatelistycznych, dwie kwalifikowane. I jeszcze trwaly przygotowania do wystawy kiedy ddalacze PZF z ouhina pomyoleli o r. (Wiasto obchorizi6 bgdzie swoje 750-lecle) zablegajac o uzyskarde zgody Zarzedu Okregu PZP na zorganizowarne Okregowej Wystawy Filatellstyczne1. 0 wielkim Staszicu to zbiory... Zrs, PILAO EL1577L INA W OS IA WA LASZICOWSKA M. Jassy W rannach obchodow 90 rocznicy PAL oraz Bola ohodziely, fllatellficl Lego rdasta przy -enaeznej pomocy ZO PZF on POznaniu, Spaldzielni Mieszkanlowej w Chodziegy i Museum Okrogowego 1m. Stanislawa Staszica w File zorganizowall V Pllatelistyezna Wystawg Staszicowska (12-29 mail 1004 r.). Wystawa byla kontynuacja poprzednich,,tore edbyly slg w Pile L Chodzieiy. Ostatnia mia- ta mlejsce w domu, w korym urmizil sig Ste instatestaszic. V Wystawa Staszicowska przedstawiala dycie i dzialalook wielkiego Polaka Upamletnion8 w filatelistyce. Prezentowano 79 zbiory. Oak on latach poprzednich, tak i w tym roku z pomoce przyszll cztonkowie Klubu PZF Kopasyny" eksponumc 15 zbior6w. Z zadowoleinem odnotowae naleay dzial mlodyeh Natalia -tow, ktbrzy Beanie Ore..- towali se zbiory. Z okazji wystawy stosowano dwa okolicznoeciowe Stemple. Olden i nick przedstawia Stanislawa Staszica, naorugim natomlast patiowane znanego geologa 1gnacego DOrneyki. wydano takie calostkg ze znaczkiem Jana KochanowskIego i nadrukiem V Filatelistyczna Wystawa Staszicowska Spotkanie FilatelistOw Tematykow Chodziel, V WM r.". W interesujecym spotkaniu uczestniczyli filatelleci Klubew PZF pray ZO Poznan PolOniCa",.,P0- larnicy", Sw. Gabriel", GieWOrad t Staszie". Wystawa eleszyla sig dutym zainteresowaniem mieszkancow mlasta, mtodziety I filatelistinv z ut loich o4rodk6w. Hotel Forum Pranciszek Zarzycki Na swoje 10-lecie zorganilowal wystawg (Hatelistyczna, przygotowana pray pomocy lachowej Zarzadu ()loggia Warszawskiego PZF, dajac naive szansg wlaaciwej propagandy znaczka polskiego wtrod hotelowych gotci ze iwiata. Sale bargcletowe parteru Varsovia 1 Masovia dddetkle die de 0006w. ekspezverjnych. Wystawa otworzyd prezes ZO Warszawskiego Jerzy PartinIewicz wraz z dyrektorem Hotelu Forum P.P Oriels", Wieslawem Wilkiem. Zbiory objaardal beanie zebranym goeciom Stanislaw Gio. przewodniczacy KOMiSfi Wystaw WSW(' wystawc6w by11, Obok pracownikow hoteln, Wide 0001 filatell4e1 warszawsey, prezentujecy Owe anima zbiory. Aksponowano reknorodne tematyke, jak Pocittie Papie2a, Warszawa, sport polski oraz limp:ado Moskwa'60-, a takfe hotelarstwo, turystyka oraz florg 1 Milne naszego kram. Tallszana" ekspiwyeja, naszym zdaniem, nil pow1nna iodnak budzie mieswnych uczne.korzystne wydaje sle prezentowanle, pod patronatem Okregu, zbloraw sprawdzonych, obok debit, tantow Magda w grodowiska mtodego Kola dlatellstycznych zapalenchw. A tak jest wiasnie w tym PrZYPadkU. Od CztereCh let dziala tam Kolo PZF, pod prezesura kol. Marks SliwhIskiego, pracownika hotelu, zrzeszajace OS czionkaw. 04 wgrod nick pracownley wszystkich shin hotelowych oraz colonkowie Ink rodzin. Hobo ma stela ekspozyde nowoki MatelIstycznych oraz fragment:tor zbiorew swych czlonkow. Ta Merwsza ehyba w kraju WyStawa (RatanstyCzna w salonaell hotelo stall sig sprawdzianem organizacyjnej sprawnoaci Kola. Zachgte chyba do Srtnelszych jego wystapien on przyszlogcl. 353

18 Fllatelisci sa zreszts dobrze widziant w dyreite I Hotelu Forum, saws. moss liczyn na sofa lote, podczas pobytu w stollcy z roanych okazji Of - Cjalnyeh i innych. Kto vole. ray to wlaanie dobra postawa Kola Filatebsting pm, Hotels FOrUm, n10 ma pozytywnego wplywu na Infe dyrekcji o trodowleku filatelistycznyrn. Wystawa urnocal wig nesze oboollne w1021, stajac Oh sachets dla ionych plac6wek (ego rodzaju. Z okazji wystawy przygotowano tray kartki posztows, 2 Omuta ro2nymi dodrukami oraz stosowa no datownik Ifkohcznotsiowy 25 V br. w Opt. Warszawa 1. PrOjekty przygotowai artysta grafik Z. Stasik. Ekspcnujee na nice.eharakterystyczne sylwetkg Hotgle Forum, popularnego w stoney. 730 kit lokacji Bytomia W roku jubileuszu 40-lecia Polski Ludowej dzialacze najwielcszego Olcregu w kraju zorganizowali Wystawo Filatelistyczna III et. Bytomiu. Stanowi ona godny wklad miejscowych filatelistdw do programu inoprez zwiazanych z obchodami 730-lecia lokacji praw miejskich Bytomia oraz obchodzonych co roku Dili Bytomia. W naszym miedcie od 1970 r. istnieje Oddzlal PZF. W 72 kolach skupia pond 5000 czlonkow i uczestnikow: Zdajemy sobie sprawc, Se tylko systemstyczna praca nad rozbudowa zbiorow i budowanie nowych pozwoli stale podnosie poziom i jakoie pracy filatelistycznej w kolach i oddzialach. Jan Szpruch Pr oj ekty p ocz towych datownikow okoliczno6ciowych tv solach Mercer.. P I T we Wroclawiu, to maja br. otwarta zostala wystawa projektow datownikow okolicznoeclowych autorstwa Jana Olejnicrake. Jest on autorem ok. 400 datownikew, pierwszy mprojektowal 20 tat ternu (1904). Od kolica tat szeiedziesietych stale wspoloraenje z DOPT Poznan. Jan Glejnicsek ukonczy, Wydalal Grahlti PWSSP w 'PoznanIk Uprauga graflkg I wystawiennictwo. Warod wienu nagrod w konkursach plastycznych znajduje ale I nagroda za projekt znaczka pocztowego XXV MTP 1951 (Ole zreolizo- Wary). (1) Dlatego te2 kaidego roku kola zakladowe organizuje od 2 do 3 wystaw oraz kilka pckazow propagandowych. Do wyroiniameych sic 101 zaliczam: ZD KWK Bobrek -. przy Kombinacie Oriel Bialy" oraz przy Hucie ZygIntInt". W otwaruta tegor 0ezasi Okragow0 WFte".5 F - Donau kultury latellatycznej w MIejskim Prezydent Miasta Bytomia mgr Pawet Spyra a kierownictwent urzetiu Miasta eras wiceprmwodniczacy Km PEON mgr noleslaw Saczepanskl. Detym wyrddnienlem byt unzip' w twat's, prezesa ZG PZF nags Henryka (Make wrazr caonkarrn Presydium ZG PZF, prezesa 00 PZF Hatowlesch 1nz. Mariana Nowaka wraz z pre- 0002m w Okrgge Katowlekiego ors. prczestrwszystkich ologgiwe w Police. Pre ent Miasta 1 Prezes ZG PZF otwieraf, Wysta mowili o znaerenhz filatelistycznej datalalnagel w arodowiskach robotnicryeb. Obaj w;:- soko wklad pracy aktywu OddzIalu Bytomskfego w loyakiwane efekty w rozw0h. Mate,- etykl warnd mlodziety. Poaczas otwarcia passes ZG PZF H. Blalsk, sekretarz ZG A. Konczynskl o z Rae Saydla wjeepreres ZG 1 ZO P0F, I skarbnik ZG E. Szymabskt otrzymalt Za ZastUgI dla Miasta Bytomia", ma prezydent Miasta P. Spyra, wieeprerydent W. 34zezyllskl i, kle- 354

19 rownik Wyslz. KUltury i Sztukt L. Kedzior medal parnietkowy Zarsadu Okregu Cur,,00-lecie ruchu filatelistycznego na Slasku". Na wystawe Mokalizowang w SEDK ztotyto sic 40 eksponat6w. Gl6wnie przedstawlaly historie Bytomia, dorobek ostatniego czterdziestolecia. spore tet byte eksponat6w tematycznie nych z haslem Wystawy. -sqd konkursowy zuznaniem podkrealtl, On m- ganizatorom udato sie zgromadzie cluio nowych i dobrych eksponat6w, w tym Male Mimeo, gerteralnych, co wzbogacl nasz udzial w wystawach krajowych. czyteln icy Kazin-Jima PM]. piszq W tel noes poglady s olnene Czytelnik6w, ktoryzni nie ea zgadza aid Redakeja. Nie fen wymiar ttempla W najnowszym numerze FilateLsty' (4/84) znalazion ten sam biad i to juz po raz trzect! Choda mianowicie o wyntiory stem.- pia OCENZUROWANO (typ 1) podawane pram p. Ksigskiego jako 55X30 mm, gdv CO rzeczywistoki wynoszq one 55X16,5 mm. 0- czywistoge blgdu moina latwo sprowdzie na fotograftach Zontieszczonyeh to poprzednich ortykulooh ( i 17/83) tego samego autora (stosunek ettugoect bolcato stempla wyklucza podane tyle cozy to tekacie wyrniary). Laczq wyrazy szacunku Pawel Tomaszesyshi nadania korespondencji. Nie zawsze sib to jednak udawato np. na listach poleconych, zawieraly taunts miejscowotci, to na odwrocie listu kasownik odbiorczy z miejscowotcich cro ktorej przybyt. W 1918 roku wyeofano kasownikt nieme. Wlesiaw Lewicki RECENZJE f KATALOG KWF GRAFILEX '84" BIELSKO BlAtIt Nie parnietam poprzednlej recensh jakiego4 katalogu wystawowego. A mole tel nigdy nit bylo...? Teal nawet... to tym razem amble wylom. Warto. weagnie dla tel ksiateczkt o sprawaen faatelistyki nle tylko) roabaskithta. Jan Malik zwykl mawlao: Wystawa Fllateltstyeza jest ulotnym dokumentem. Trwa kilka, lob conajwyiej kilkanatcle dni i p6entej jut tylko pozostaje w zatieraiecel zie parnimi zwiedsajacych. Katalog z wystawy przypomina jo stale. KASOWNIK NISZCZACY W nr 6 (668) jest notatka pt. Kasownik niszczgell". W tej sprawie chciathym zabrae glos: Jak wiadorno zno,czki pocztowe wydene , a potent it na terenie Moskwy byty kasowane kasownikami miej- &Sarni, oddzialdw byto 9. Kasownik byl owalny z numerern oddzialu pocztowego w trodku, otoczony kropkorni. W 1883 T. wprowad.zono dla pierwszych trzech oddziatew pocztawych owalne kasowniki. irodku z numerem 1,2,3 to kwadracie tub to trojkqcie, a to roku 1889 dent kosowniki, o kteirych wspo- Taint( artykut. Co sig tyezy podobnego do wyrnienionego kasownika to prawdopodobnte ehotizt o ritemy kasownik to let 'Bylo ich na terenie Imperium Rosyjskiego bard. du2o, nie slyszatem by irk cetera byto niszczenie znaczka, a ehodzito o zatajente miejscomosci Katalog KWF Grafilez '84" jest nie tylko trwalym dolsumentern. Jest na de wszystko pieknym produktom sztuki poligraficznei. Drukowany na doskonatym papierm, wspanlale zaplanowany I Jessme wspanialej wykonapy. wkladke ukazujece poszczeg6ine favy powstawania wielobarwnego druku technika typograriczna.. Na tread Ratalogu stradaja alg rutynowe Info, macje, a wine: sklady komitetow Wystawy (Kos.- rowy I Organizacyjny) area Sqclu Konkursowego, 355

20 /.1,M spit wystawcow t eksponatow, ale takte reprodukcje parntatek wystawowych. W drugiej czeki (trekimvo, bo eke formalnie wydzieloned warte odnotowania sa nastbpulace opracowanim Watep piora Wladyslawa HorMka, prezesa Okregu PZF w Bielsku-Blatej; Info, mach% o wojewedztwie, zarys dziejowy 137-lecia PoIrking Micky Filatelistycznego ne Podbeskidam Mariana Mbi0nk1; Rys historyczny Kota PZF to BielSkich Zakladach Graficznych Adolfa Halamy; Poeta BeskMow Ul Zegadlowlez w filatelistyce Mariana Libionki, Lesciate gal speranza Miebbla Pudelko; ChochlIkowe taboonostkl to filatelistyce oraz Turystyczne sztaki reglom bielsklego (obydwa tekmy Jana Malike). Treed dzial stanowiq informame: o wystawie, ogolne, o mietbie. - A wszystkie to ertykuly rozmieszczono na przeszlo 80 stronach pleknie zadrukowanych kart albumu. ChM na wet w tak starannle wydrukowanym dziele nie do unlknlecia usterki. A teby bylo jeszcze truiesmtej... powsmla w artykule ornewialecym... usterki w znakach _pocztowych. Clot w doskonalym artykule Jana M511ka ChocItUkowe amiesznostki" 1 jak Irately w tym albumie bogato llustrowany meterialem filatelistycznym" (Men as znaczkow motel pm. pomylke reprodukowany do g6ry nogami". Na drugiej stronle karty tyttdowej umleszczono informacje o nastempimj tremii.,katalog (opracowanle techniczne, sktad, druk oprawm wykonam w myrtle spolecznym Creel mlonkaw tromitetm,organizacyjnego Wystewy Kola PZF Nr 5 prey Me'skink Zahladach Gmficznych na zaoszczedzanych w 1984 r. suroweech". Ze M informacja kryjb ele zapewne godziny mozolnego trudu I niezlego glawkowania", z ktorych zrodzit sle produkt m mum", a wartosci okolo... Mho= M. No bo wed mote)) prywatnych Mizzen gdybym nawet znalazt wykomweb tak wytwornego produktu sztukt drukarskim (a watpie czy znalaztbym drukarnic, ktoza podjblaby tie wykomnle taltej ksla2k1 w termini krotszym nit Owe ~eta), to wow.. koszt jednego egzemplarza siegalby, a awet przekroczyl alotych 500. Nalrlad wynosi rag 1000 egz. Latwo PoliCzY6 Co to snazzy MO patine kola PZF w Zak1adarn Graficznych.../ Brawn dla filatelistow z data PZF nr 5 w Blelsku-BlaleD Brawn dla bract Mukarskich z Bielskich ZakledOw GrafIcznych tch dyrektora Micfiala Pudelko! Brawn dla wykonew, cow Katalogu KWF Grafllex '84". Jerzy Yoanniak KONKURS PLEBISCYT KONKURS Zamykamy nasz kortkurs na Najladniejszy attaczek 1983 rake. Karty motna jeszcze nadsylac, gdyz bierzemy pod u- wage opoinienia w druku numerow Filatelisty. Dzinkujemy za b. wielki naplyw kart pocztowych! Nagrody oczekum! Wyniki ogiosimy w nr 21/84. z zycia PZF Jednorocznlochotnicy Starsi 1 mlodzi ksztalelli wspolnie w Mlodzle- ±onst. Boma Kultury w WarszewM na Mulranowie. Bylo to Szkolente filatelistyczne oplekun6w i mlodziety. organizowane pram Kornisje Mlodzle- Zow4 ZG PZF. Spotykano sit co tydzied, dojetdzajbe z potwieceniem nawet z odleglych mlejscowokl okollcznych wojewociztw. Picodztesietka umestnikow stuchala wypowledzi maw06w faetoustyki, dyskutumc o tajemnicech znamktim 1 znaltow pocztowych. Odbywajm zajecia praktyczne, szykoweli fragmenty swych zbiorocr, Jake ekaponat wystawowy. Tematyczne Podejtcle ulatwno Muchaczom kontakt z filatellstyka. Probe swych motlfwotei dab podczas zamknibcia kursu, na wystawie. Metre by10 obejrzeo Mike najlepszych kart; interesuacych, chot opracowanych z materialu popularnego, na temat zwimany z Onion Dziecka, Clekawym mupelnienlem byly galmoty I dorobklern dzleci-projektantow z MDK rauranow. Malt wydanc oficjalnle maczki 1 eatostkl, zarowno w kraju, jab t ne twiecie MATELISTViaNr. V, At ARS7 ATM Zestawlenle tego doroblzu stanowl plekny eksponat, grittily skaporycn na wystawie. Motna bylo zobaczy6 wykonane w ostatnieh latach znaczkj pmztowe polskie. A jest lox jut Formalnie Jednolltych, jest to DMA narrated Muranowskinj, dzieclecej szkoly projektowanla. "yak wfadomo (rococo I calostki, trey byly wystawlane, czwaria w przygotowaniu na twieto Mpcowe. Jeden maczek wydala tattoo poczta Jugostawil, ale bylo Lego marries na tel wystawie. Peace dzleci wykonane zostaly pod kierianklem instruktorki MDK. meonory rogrednikosvej. Kiezownictwo jednorocznego kursu PZE przygotowel na spotkanie finalowe kartke poeztows I dodrukiem t kasownik okolicznosclowy, jekl stoowany byl 1-2 VI br. w Upt. Warszawa 1. Kartka i kasownik o motywach dziectecych. Wykorzystano prolekt Eweliny, lat 11, z MDK Muranow, preygotowany na tv-tecieorderu 1.7Miechu. W zakonmeniu logo kursta wzibli udzial pondstawiciele resortow tacznoki, otwiaty i vrychowaeta oraz MT. Umestnikom wreczono dylideimy 358

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VIII / 05 2016 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wszystko ok. Polecam

strona 1 Wszystko ok. Polecam strona 1 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Organizatorzy i Patronat...4 Komitet Organizacyjny...5 Komitet Honorowy...5 Program Krajowej Wystawy Filatelistycznej i Konferencji Naukowej...6 Dodatkowe imprezy

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz.

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz. Komitet Redakcyjny Zam. 230/2010 nakład 600 egz. PRZEDMOWA - - - - - - - - - PRZEDMOWA johoka shakai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy Opole 12.05.2011 Serdecznie witamy Sonda rozpoczęła się 02.11.2010 a zakończyła się 30.04.2011 Wyniki badania mają pozwolić na zobrazowanie przyszłych zmian na rynku pracy związanych z otwarciem kolejnych

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Oferta Firma Truphone Zone

Oferta Firma Truphone Zone Oferta Oferta Firma Zone Proste plany taryfowe Dzięki planom taryfowym Zone połączenie lokalne to dla Ciebie również połączenie z jednym z krajów w Zone: Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi,

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe: Połączenia krajowe SMS-y krajowe Połączenia w Heyah 0,60 PLN Wysłanie w Heyah 0,03

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. obowiązuje od 30.04.2016 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS,

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Test A: Usługi w Europie i Polsce

Test A: Usługi w Europie i Polsce Test A: Usługi w Europie i Polsce Imię i nazwisko:... Data:..., klasa:... Poniższy test składa się z 9 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za

Bardziej szczegółowo

BZP.2421.39.2013.PM Wrocław, dnia 21 października 2013r. INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

BZP.2421.39.2013.PM Wrocław, dnia 21 października 2013r. INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW BZP.2421.39.2013.PM Wrocław, dnia 21 października 2013r. INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dotyczy: Postępowania prowadzonego nr BZP.2421.39.2013.PM w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 22.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria System nawigacji plus (RNS-D) System nawigacji (BNS

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VIKINGCO POLAND SP. Z O.O. OBOWIĄZUJE OD 12.11.2014 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 23% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty głosowej, w tym odsłuchanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 26/2007 5 lipca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

Liczba znaczków. 1 grudzień

Liczba znaczków. 1 grudzień Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2008 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. MT 2007 nr 3 poz. 11 Dz. Urz. MI 2007 nr 1 poz. 3 Dz. Urz. MI 2008 nr 6 poz. 35 Dz. Urz. MI 2008

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VIKINGCO POLAND SP. Z O.O. OBOWIĄZUJE OD 20.04.2015 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Mobile Vikings Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych VikingCo Poland Sp. z o.o. obowiązuje od 04.12.2013 r.

Cennik Oferty Mobile Vikings Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych VikingCo Poland Sp. z o.o. obowiązuje od 04.12.2013 r. Cennik Oferty Mobile Vikings Polska Cennik Usług Telekomunikacyjnych VikingCo Poland Sp z oo obowiązuje od 04122013 r Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Pocztówki Okolicznościowe, z Mapkami, Moulin Rouge i Reprodukcjami Malarstwa oraz Listowniki i Koperty z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VI

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Wolne miasto Gdańsk /Danzig

Wolne miasto Gdańsk /Danzig Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920 14VI-21XII wydanie przedrukowane Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu: 1920,10 VIII-20XI wydanie prowizoryczne Datowanie przedmiotu: 1920 Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Jerzy Kubasik Wybrane telekomy Europy Środkowej Český Telecom Matáv Telekomunikacja Polska S.A. Historia PPT Monopol Wydzielenie telekomu

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/2007

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu

Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu Perspektywy dla przemysłu okrętowego wynikające z rozwoju Ŝeglugi morskiej bliskiego zasięgu mgr inŝ. Anna Jędrzejewska Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk, 28.11.2006 Sytuacja w sektorze transportowym

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo