PODSTAWY HOTELARSTWA I SYSTEMY HOTELOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY HOTELARSTWA I SYSTEMY HOTELOWE"

Transkrypt

1 ALMAMER WyŜsza Szkoła Ekonomiczna PODSTAWY HOTELARSTWA I SYSTEMY HOTELOWE Wykład VIII Mgr inŝ. Witold Drogoń Tematy Bezpieczeństwo gościa i jego mienia. Przystosowanie obiektu dla potrzeb gości niepełnosprawnych. Proces inwestycyjny w hotelarstwie. 1

2 BEZPIECZEŃSTWO GOŚCIA I JEGO MIENIA Przepisy prawne Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) księga 3, tytuł XXIX Konwencja europejska z dnia 17 grudnia 1962 r. O odpowiedzialności utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych (Dz.U. Nr 22, poz. 197 i 198 z 1999r.) 2

3 Bezpieczeństwo gościa Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) przepisy o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z 1991r, Dz. U. Nr 111, poz725 z1997r. Inne przepisy ( sanitarne, rekreacja, itp.) Szczególna odpowiedzialność hotelu Gość powierza hotelowi bezpieczeństwo swoje i swego mienia, a hotel jest zobowiązany zapewnić mu to bezpieczeństwo w czasie pobytu Obowiązek ten wynika z umowy hotelowej zawartej pomiędzy gościem a hotelem. 3

4 Szczególna odpowiedzialność hotelu Hotel lub podobny zakład ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo gościa we wszystkich ogólnie dostępnych pomieszczeniach ( pokojach, holach, restauracjach itp.), a takŝe na terenie poza budynkiem hotelowym, naleŝącym do hotelu ( tereny rekreacyjne, basen, park itp.) Obowiązki hotelarza: właściwe projektowanie i budowa obiektu, zastosowanie właściwych materiałów i odpowiedniego wyposaŝenia, zaprojektowanie i zainstalowanie odpowiednich zabezpieczeń i systemów alarmowych oraz utrzymywanie ich w naleŝytym stanie, 4

5 Obowiązki hotelarza: Przyjęcie odpowiednich uregulowań wewnętrznych (regulaminów, instrukcji..) i właściwej organizacji pracy, właściwego doboru pracowników, ich szkolenia oraz nadzoru nad ich pracą, Odpowiedzialność hotelarza: Etyczno - moralna - z tytułu obowiązku starannego wykonywania zawodu. Cywilno - materialna - za szkody wyrządzone gościom przez hotel. Karna - za udowodnioną winę. 5

6 Bezpieczeństwo hotelu i gości zaleŝy od: stopnia zagroŝenia zewnętrznego i wewnętrznego, stanu, nasycenia i stopnia niezawodności zabezpieczeń ZagroŜenia wynikają z: ogólnych zjawisk patologicznych występujących w Ŝyciu społecznym, lokalizacji obiektu, np. w pobliŝu dworców; rozwiązań architektoniczno-budowlanych, niewłaściwych konstrukcji i materiałów; złej organizacji pracy, braku dyscypliny pracy, niedostatecznego przygotowania zawodowego pracowników; 6

7 ZagroŜenia wynikają z: zaniedbań na odcinku czystości, ładu, porządku; stanu technicznego budynku, wyposaŝenia i sprzętu; braku dróg ewakuacyjnych lub złego ich stanu. Na terenie hoteli występują przestępstwa i wykroczenia przeciwko m. in.: porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób, zdrowiu i Ŝyciu, mieniu, interesom konsumentów (naduŝycia na wadze i miarach), obyczajowości, ewidencji, 7

8 Kto popełnia przestępstwa: osoby nie będące gośćmi, osoby zameldowane w hotelu, pracownicy, pracodawcy. Bezpieczeństwo mienia Odpowiedzialność hotelu dotyczy rzeczy wniesionych przez gościa hotelowego Odpowiedzialność zaczyna się z chwilą wniesienia rzeczy do hotelu, a kończy się z chwilą wyniesienia rzeczy z hotelu Rzeczami wniesionymi są teŝ rzeczy znajdujące się poza hotelem, ale powierzone hotelowi ( przewóz bagaŝu gościa z dworca do hotelu) 8

9 Bezpieczeństwo mienia Hotel ma prawo odmówić przyjęcia niektórych rzeczy ze względów sanitarnych lub ze względu na brak odpowiednich pomieszczeń (np.: zwierząt, mebli itp..) Pojazdy mechaniczne i rzeczy w nich pozostawione nie uwaŝa się za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego, podobnie Ŝywe zwierzęta. Bezpieczeństwo mienia Hotel nie moŝe wyłączyć, ani ograniczyć swojej odpowiedzialności Ograniczenie odpowiedzialności hotelu - Hotel odpowiada względem jednego gościa do wysokości 100 krotnej naleŝności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za 1 dobę, przy czym za 1 rzecz nie moŝe przekroczyć 50 krotności tej naleŝności 9

10 Bezpieczeństwo mienia Pełna odpowiedzialność - gdy strata nastąpiła w rzeczach przyjętych na przechowanie lub gdy odmówił ich przyjęcia na przechowanie, mimo Ŝe obowiązany był to uczynić oraz gdy szkoda nastąpiła z winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa hotelu Warunkiem dochodzenia odszkodowania przez gościa jest niezwłoczne zawiadomienie hotelu o szkodzie Bezpieczeństwo mienia Hotel nie będzie odpowiadał za utratę lub uszkodzenie rzeczy, gdy szkoda powstała wskutek: właściwości rzeczy wniesionej (zepsucie się artykułów spoŝywczych) siły wyŝszej ( huragan, powódź, ) wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła 10

11 Przystosowanie obiektu dla gości niepełnosprawnych Europejski Kongres w Madrycie marzec Deklaracja madrycka. Nic o niepełnosprawnych bez niepełnosprawnych Osoby z niepełnosprawnością chcą równych szans, a nie litości Tworzenie społeczeństw dla wszystkich Pełna równość i uczestnictwo we wszystkich sferach Ŝycia NiezaleŜne Ŝycie 11

12 Europejski Kongres w Madrycie marzec Deklaracja madrycka. Szacunek dla róŝnorodności Osoby z niepełnosprawnością jako aktywni obywatele. PROCES INWESTYCYJNY W HOTELARSTWIE 12

13 Przygotowując proces inwestycyjny (budowę, adaptację, modernizację) naleŝy: zapewnić właściwe rozwiązania funkcjonalno-uŝytkowe w projekcie architektonicznym, wyliczyć efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia, zapewnić sprawny przebieg realizacji zamierzenia. PROCES INWESTYCYJNY - etapy realizacji Zapotrzebowania na usługi - ilość i przekrój gości; wielkość i standard (kategoria) obiektu. Analiza wybranej miejscowości (a nawet konkretnej lokalizacji) i określenie na jaką ilość miejsc i w jakiej kategorii występuje i będzie występowało zapotrzebowanie. 13

14 PROCES INWESTYCYJNY - etapy realizacji Program uŝytkowy (handlowo-usługowy). Powinien określać podstawowe parametry obiektu w tym ilość, powierzchnię i strukturę pokoi, ilość miejsc noclegowych, wielkość i strukturę gastronomii, zakres usług, program poszczególnych zespołów funkcjonalnych, planowane zatrudnienie itd. PROCES INWESTYCYJNY - etapy realizacji Wytyczne projektowe i koncepcja architektoniczna, działka - lokalizacja hotelu decyduje o takich elementach, jak kształt, sylwetka, forma architektoniczno-przestrzenna; od lokalizacji zaleŝy moŝliwość i sposób zagospodarowania otoczenia; często lokalizacja przesądza o przekroju gości hotelu. 14

15 PROCES INWESTYCYJNY - etapy realizacji Wytyczne projektowe i koncepcja architektoniczna, analiza planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym chcemy budować (...zapis, Ŝe teren ten jest przeznaczony pod działalność hotelową...), PROCES INWESTYCYJNY - etapy realizacji Analiza ekonomiczno-finansowa (studium opłacalności, biznesplan). Na tym etapie szczególnie waŝne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie w jakim czasie naleŝy spodziewać się zwrotu poniesionych nakładów. 15

16 PROCES INWESTYCYJNY - etapy realizacji Źródła finansowania inwestycji. Jeśli nie budujemy ze środków własnych, naleŝy postarać się o kredyt inwestycyjny. Projekt techniczny, warunki zabudowy działki (wydział architektury właściwego urzędu miasta lub gminy). Warunki te określają ramy, w których inwestor moŝe się następnie poruszać", PROCES INWESTYCYJNY - etapy realizacji uzgodnienia branŝowe - zgoda, m.in. zakładu energetycznego, sieci wodociągów, gazowni, straŝy poŝarnej, sanepidu, inspekcji pracy... Hotel musi zostać dopuszczony do uŝytku przez słuŝby sanitarno-epidemiologiczne, nadzór budowlany, straŝ poŝarna Minimalne wymogi sanitarne oraz pozostałe wymagania reguluje rozporządzenie ministra gospodarki. dokumentacja techniczna 16

17 PROCES INWESTYCYJNY - etapy realizacji Ocena projektu z punktu widzenia przyszłego uŝytkownika. Uwzględnić w projekcie wymagania kategoryzacyjne, bezpieczeństwo gości, warunki pracy załogi itp.. Pozwolenie na budowę (wydział architektury właściwego urzędu). PROCES INWESTYCYJNY - etapy realizacji Hotel, aby mógł dobrze funkcjonować, musi ułoŝyć sobie poprawne stosunki z najbliŝszym otoczeniem. Nieuwaga, zła wola, lekcewaŝenie moŝe utrudnić codzienną pracę, skomplikować nieraz najprostsze sprawy, np. dojazd, ustawienie tablic itp.po otrzymaniu pozwolenia na budowę naleŝy wybrać wykonawcę - po uprzednim rozeznaniu na rynku firm budowlanych. 17

18 PROCES INWESTYCYJNY - etapy realizacji Po otrzymaniu pozwolenia na budowę naleŝy wybrać wykonawcę - po uprzednim rozeznaniu na rynku firm budowlanych. Wybrać inspektora nadzoru. Zrealizowanie zaplanowanego zadania. Przygotowanie obiektu do uruchomienia i wejścia na rynek. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO EKSPLOATACJI Zatrudnienie dyrektora hotelu i co najmniej kierownika technicznego - co najmniej na rok przed zakończeniem robót budowlanych. Dyrektor hotelu winien się zająć sprawami organizacyjnymi, natomiast kierownik techniczny winien śledzić przebieg budowy i uczestniczyć w odbiorach waŝniejszych etapów prac budowlanych i urządzeń. 18

19 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO EKSPLOATACJI Opracowanie w przedsiębiorstwie następujących dokumentów: BudŜet pierwszego wyposaŝenia - zestawienie ruchomego wyposaŝenia hotelu (meble, oświetlenie, tkaniny, maszyny i urządzenia itd. itd.), wraz z wyceną plus wskazanie dostawców i terminów dostaw. BudŜet otwarcia - koszt tzw. pierwszego wsadu" surowców, materiałów, koszt szkolenia pracowników, akcji reklamowej, druków itp. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO EKSPLOATACJI Opracowanie w przedsiębiorstwie następujących dokumentów: Harmonogram prac związanych z przygotowaniem hotelu do uruchomienia ( m.in.. plan naboru i szkolenia pracowników oraz plan marketingowy). 19

20 Hotel a ochrona środowiska. Ochrona środowiska stwarza ograniczenia i moŝliwości: ograniczenia - to konieczność poszanowania środowiska przy wyborze lokalizacji, projektowaniu i budowie oraz ochrona w trakcie eksploatacji obiektów; moŝliwości - to atrakcyjność regionów (obszarów, miejscowości) ekologicznych, nie zdegradowanego środowiska naturalnego dla turystów. Hotel a ochrona środowiska. Hotel, szczególnie duŝy kompleks hotelarski, jest z natury rzeczy uciąŝliwy dla środowiska: koncentracja ruchu ludności i środków transportu, znaczne zuŝycie energii, szczególnie cieplnej, często wytwarzanej przez własne źródło (kotłownie), znaczne ilości ścieków, odpady i opakowania. 20

21 Hotel a ochrona środowiska. Przy projektowaniu, budowie i eksploatacji hoteli zaczyna się przywiązywać coraz więcej uwagi do następujących problemów: gospodarka wodna (uzdatnianie - co chroni instalacje i poprawia smak potraw; zamknięte obiegi, nowoczesna armatura i urządzenia sanitarne - oszczędności w zuŝyciu); gospodarka opakowaniami, odpadami i ściekami; Hotel a ochrona środowiska. gospodarka energią (stosuje się systemy i technologie energooszczędne, od materiałów budowlanych i izolacyjnych zaczynając, przez energooszczędne maszyny i urządzenia oraz instalacje, do zwykłych działań organizacyjnych). 21

22 22

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym.

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym. 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego 2. Temat zajęcia: Organizacja nowego przedsiębiorstwa 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić i scharakteryzować etapy organizacji nowego

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251; zm. Dz.U.2007.88.587; zm. Dz.U.2005.175.1462; zm. Dz.U.2008.199.1227; zm. Dz.U.2008.223.1464; zm. Dz.U.2009.18.97; zm. Dz.U.2009.79.666; zm.dz.u.2010.28.145 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo