REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Serwis internetowy znaneekspertki.pl jest serwisem udostępniającym dane kobiet - specjalistek z różnych dziedzin nauki, gospodarki i administracji. 2. Jednym z głównych celów Serwisu jest stworzenie interaktywnego indeksu ekspertek, dzięki któremu wydawcy programów publicystycznych, dziennikarze i organizatorzy konferencji i inne zainteresowane osoby otrzymają dostęp on-line do rozbudowywanej sukcesywnie bazy przygotowanych do wypowiedzi publicznych kobiet ekspertek w różnych dziedzinach. Celem utworzenia bazy ekspertek jest zwiększenie reprezentacji kobiet w programach informacyjnych i publicystycznych, zwłaszcza o tematyce ekonomicznej oraz na strategicznych konferencjach gospodarczych, relacjonowanych przez polskie i zagraniczne media. Beneficjentkami tych działań są nie tylko ekspertki z różnych instytucji naukowych, firm doradczych, administracji publicznej, ale także kobiety zasiadające w zarządach i radach nadzorczych spółek, zwłaszcza w kluczowych dla Polski obszarach, takich jak energia, finanse i nowe technologie. Zwiększenie obecności kobiet w publicznej debacie ma na celu podniesienie jej jakości merytorycznej, kultury oraz być zachętą dla młodych osób w dążeniu do rozwoju i awansu zawodowego Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: a. Administratorze należy przez to rozumieć podmiot wyznaczony przez Usługodawcę, posiadający rozszerzony dostęp do zasobów Serwisu w celu zarządzania jego zawartością, b. Ekspertce specjalistka z dziedziny nauki, gospodarki lub administracji, która wyraziła na piśmie zgodę na udostępnienie jej danych w Serwisie, c. Koncie należy przez to rozumieć udostępniony dla Użytkownika obszar na serwerze Serwisu, w ramach którego Użytkownik może, po podaniu loginu i hasła, korzystać z Usług Serwisu, w tym edytować i zmieniać dane zamieszczone w ramach własnego Profilu, d. Serwisie należy przez to rozumieć stworzony przez Usługodawcę serwis społecznościowy znaneekspertki.pl dostępny pod adresem (oraz wszystkie jego podstrony, subdomeny lub powiązane domeny, Strona 1 z 12

2 w szczególności z rozszerzeniami.com,.edu.pl,.org, a także innymi rozszerzeniami lub rozszerzeniami, które mogą powstać w przyszłości), e. Profilu należy przez to rozumieć dane (w tym dane osobowe) Użytkownika zamieszczone w ramach jego Konta w Serwisie, pozwalające na identyfikację Użytkownika, f. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, g. Rejestracji należy przez to rozumieć proces wprowadzania i autoryzacji przez Usługodawcę danych Użytkownika w celu utworzenia jego Konta i Profilu w Serwisie, h. Umowie należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie, i. Usłudze należy przez to rozumieć wszelkie dostępne dla Użytkownika na podstawie Umowy świadczenia oferowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, j. Usługodawcy należy przez to rozumieć Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowa 40 B/17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: , k. Użytkowniku należy przez to rozumieć podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zawarł Umowę, przy czym Użytkownikiem mogą być dziennikarze, wydawcy, organizatorzy konferencji. 2. O ile z kontekstu Regulaminu nie wynika nic innego: a. przytoczenie pojęcia w liczbie pojedynczej obejmuje także liczbę mnogą i odwrotnie, b. odniesienie do paragrafów, ustępów lub innych jednostek redakcyjnych jest odniesieniem do paragrafu, ustępu lub innej jednostki redakcyjnej Regulaminu Przedmiotem Regulaminu są zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników. 2. Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres Usług świadczonych w ramach Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, tryb postępowania reklamacyjnego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Strona 2 z 12

3 3. Warunkiem uczestnictwa i korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dokładne zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacja. 4. Regulamin jest ogólnie dostępny pod adresem Pod ww. adresem każdy ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania Regulaminu. 5. Usługodawca może zmienić Regulamin lub wprowadzić nowy w szczególności w wypadku, gdy będzie to konieczne w związku ze zmianą przepisów prawa wpływających na zakres lub sposób świadczenia Usług lub zmianą warunków technicznych świadczenia Usług. 6. W wypadku dokonania zmian w Regulaminie Usługodawca poinformuje o tym wszystkich Użytkowników poprzez udostępnienie linku do tekstu jednolitego Regulaminu na stronie głównej Serwisu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od zawiadomienia użytkowników w sposób określony wyżej i od momentu wejścia w życie obowiązuje wszystkich Użytkowników, chyba że przed upływem tego terminu Użytkownik rozwiąże Umowę poprzez usunięcie Konta z Serwisu lub zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia jego Konta. WYMAGANIA TECHNICZNE 4 Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia teleinformatycznego zapewniającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny obsługujący protokół SSL i narzędzia programowe umożliwiające przeglądanie zasobów sieci Internet, tj. jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8 lub wyższa, Mozilla Firefox 3.6.x lub wyższa, Safari 4 lub wyższa, Chrome akceptujących pliki typu cookies, a także niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej ( ). 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. KORZYSTANIE Z SERWISU Pełny dostęp do danych zamieszczanych w Serwisie wymaga Rejestracji. 2. Użytkownikiem Serwisu mogą być jedynie pełnoletnie osoby fizyczne będące dziennikarzami, wydawcami, organizatorami konferencji. Strona 3 z 12

4 3. Uzyskanie statusu Użytkownika wymaga wypełnienia formularza Rejestracji dostępnego na stronie oraz pomyślnej weryfikacji prawdziwości podanych w nim informacji przez Usługodawcę. Formularz Rejestracji zawiera m.in. następujące pola: a. adres poczty elektronicznej ( ), który po pomyślnym zakończeniu Rejestracji stanowić będzie login konieczny do zalogowania się i korzystania z Serwisu pole obowiązkowe; b. imię i nazwisko pole obowiązkowe; c. nazwa redakcji Użytkownika pole obowiązkowe; d. numer telefonu pole nieobowiązkowe; e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej ( ) do redakcji Użytkownika pole obowiązkowe; f. akceptacja regulaminu pole obowiązkowe; g. zgoda na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych danych osobowych na potrzeby Rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika oraz w celach związanych z korzystaniem z Usług, tj. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy pole obowiązkowe; h. zgoda na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych danych osobowych w celach marketingowych pole opcjonalne; i. potwierdzenie autentyczności podanych danych osobowych pole obowiązkowe. 4. Pola oznaczone w formularzu jako obowiązkowe muszą być wypełnione w celu pomyślnego zakończenia Rejestracji. Oprócz pól obowiązkowych w formularzu Rejestracji podane będą także pola opcjonalne (dla wszystkich lub niektórych rodzajów Profili). Pola opcjonalne Użytkownik może wypełnić, ale ich wypełnienie nie jest konieczne dla pomyślnego zakończenia Rejestracji. Wprowadzenie danych osobowych w polach opcjonalnych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w zakresie wskazanym w ust. 3 lit. i. 5. Nie ma możliwości korzystania z Usług Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, gdyż udostępnienie danych wymaganych w czasie Rejestracji jest niezbędne ze względu na sposób i cel funkcjonowania Serwisu oraz właściwość Usług świadczonych w ramach Serwisu. 6. Wypełniony formularz Rejestracji podlega weryfikacji przez Usługodawcę pod kątem prawdziwości podanych danych. Strona 4 z 12

5 7. W wypadku wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających te dane. 8. Po dokonaniu przez Usługodawcę pomyślnej weryfikacji danych podanych w formularzu Rejestracji Użytkownik otrzymuje hasło, które będzie konieczne do zalogowania się i korzystania z Serwisu. Informacja o pomyślnej weryfikacji oraz hasło zostanie przesłane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej ( ) podany w formularzu Rejestracji. 9. W ramach Serwisu Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może korzystać z Kont innych Użytkowników. 10. Bez dokonania Rejestracji w Serwisie możliwe jest przeglądanie następujących informacji o Ekspertkach: a. imię i nazwisko, b. krótka biografia, c. fotografia, d. przykłady wcześniejszej współpracy z mediami, e. formularz kontaktowy, za pomocą którego osoba korzystająca z Serwisu będzie mogła wysłać wiadomość, która zostanie automatycznie przekazana na adres poczty elektronicznej ( ) Ekspertki 11. Użytkownicy zarejestrowani oraz zalogowani w Systemie mają bezpośredni dostęp do adresów poczty elektronicznej ( ) oraz numerów telefonów Ekspertek Umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu Regulaminu i pomyślnym zakończeniu Rejestracji. 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 3. Świadczenie Usług w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz.1204 ze zm.). 4. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu, w szczególności dostęp do zasobów informacyjnych Serwisu. Strona 5 z 12

6 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 8 1. Akceptacja Regulaminu oznacza, iż Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w czasie Rejestracji w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celach marketingowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 41, poz. 233 ze zm.) i niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów innych niż określone powyżej, jest możliwe jedynie po uzyskaniu osobnej zgody Użytkownika. Zmiana przez Użytkownika danych osobowych zawartych w Profilu po zalogowaniu się na Konto lub zamieszczenie przez Użytkownika dodatkowych danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie zmienionych lub dodanych danych w opisanych wyżej celach. 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane na zasadach i w celu określonych w Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności stanowiącej złącznik do Regulaminu oraz zgodnie z przepisami prawa. 4. Akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Użytkownika zgody na: a. przesyłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przy Rejestracji informacji dotyczących Serwisu i świadczonych Usług, b. zablokowanie lub ograniczenie Użytkownikowi dostępu do Konta oraz usunięcie Konta Użytkownika i jego zawartości w przypadkach określonych w Regulaminie. 5. Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, Usługodawca może przetwarzać te dane osobowe Użytkownika, które są: a. niezbędne dla badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych w ramach Serwisu; b. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług; c. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Spółka Headlines spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 40B/17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: Strona 6 z 12

7 2. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu i wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także żądania ich usunięcia. 3. Usługodawca zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest zobowiązany udzielać informacji o danych osobowych Użytkowników organom państwa na potrzeby prowadzonych postępowań. KORZYSTANIE Z SERWISU, PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA Każdorazowy dostęp do Serwisu wymaga zalogowania się przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza na stronie startowej Serwisu zawierającego pola: adres poczty elektronicznej ( ) login (podawany przy Rejestracji) oraz hasło (podawane Użytkownikowi przez Usługodawcę po pomyślnej weryfikacji podanych w formularzu Rejestracji danych). Użytkownik ma możliwość ustawienia na stronie startowej Serwisu funkcji domyślnego zapamiętania Użytkownika, co zwalnia Użytkownika z każdorazowego logowania się do Serwisu. 2. Po zalogowaniu się przez Użytkownika na jego Konto w Serwisie transmisja danych pomiędzy serwerem a Użytkownikiem będzie szyfrowana za pomocą protokołu SSL. 3. Zalogowany Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta, co umożliwia mu korzystanie z Usług, w tym w szczególności: a. dostęp do Profilu i możliwość jego edycji poprzez uzupełnienie lub zmianę swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, redakcja, a także wprowadzenie lub zmianę danych kontaktowych: adres poczty elektronicznej ( ), numer telefonu komórkowego oraz innych danych, w tym danych osobowych, których możliwość zamieszczenia w Portalu może powstać w przyszłości w granicach dopuszczonych przepisami prawa (wprowadzenie lub zmiana danych osobowych oznacza zgodę na korzystania z wprowadzonych lub zmieniony danych na zasadach określonych w 8), b. dostęp do części zasobowej Serwisu, w tym artykułów, filmów; c. korzystanie z innych funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu mogą zostać określone w odrębnych regulaminach i w takim wypadku, korzystanie z tych funkcjonalności oznaczać będzie wyrażenie zgody także na postanowienia tych odrębnych regulaminów; jeśli korzystanie z określonych funkcjonalności będzie Strona 7 z 12

8 uregulowanie w odrębnym regulaminie, Użytkownik zostanie o tym fakcie w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości poinformowany Każdy Użytkownik jest obowiązany korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami mając na uwadze przeznaczeniem i cele Serwisu. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do: a. przekazywania prawdziwych, własnych danych osobowych, niedopuszczalne jest podawanie fikcyjnych danych osobowych bądź danych osobowych innych osób jako własnych; b. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób; c. przestrzegania praw osobistych innych Użytkowników i osób trzecich, w szczególności praw wynikających z ochrony dóbr osobistych, ochrony wizerunku i ochrony danych osobowych; d. powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących zakłócać lub uniemożliwić działanie Serwisu albo zakłócać lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w szczególności zaś do powstrzymania się od wykorzystywania narzędzi programowych, kodów komputerowych i plików przeznaczonych do niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych; 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z danych kontaktowych Ekspertek udostępnianych Użytkownikowi w Serwisie wyłącznie w celu kontaktu z Ekspertką i w szczególności zobowiązuje się do nieudostępniania danych kontaktowych Ekspertek osobom trzecim, z wyjątkiem osób współpracujących z Użytkownikiem w ramach jednej redakcji wyznaczonych do kontaktu z Ekspertką. 3. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy dostrzeżone naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez innych Użytkowników. Użytkownik powinien dokonać takiego zgłoszenia w szczególności w sytuacji, gdy uzna, iż zamieszczony przez innego Użytkownika wpis, materiał, dokument lub inne dane zostały zamieszczone Strona 8 z 12

9 z naruszeniem Regulaminu lub przepisów prawa albo korzystanie przez innego Użytkownika z Serwisu w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Zgłoszenia opisanych wyżej naruszeń można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4. Z chwilą otrzymania wiarygodnej informacji o naruszeniu przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika na czas niezbędny do wyjaśnienia zgłoszenia Niedopuszczalne jest w ramach Serwisu: a. podejmowanie przez Użytkowników działań szkodliwych i krzywdzących dla innych osób, w szczególności zamieszczanie treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, treści upokarzających, uwłaczających godności, poniżających lub zniesławiających inne osoby, b. ujawnianie przez Użytkowników informacji poufnych, w tym tajemnicy państwowej, służbowej lub innej prawnie chronionej, c. podejmowanie przez Użytkowników działań, które mogłyby naruszać prywatność innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności zamieszczanie ich wizerunków i danych osobowych bez ich wyraźnej zgody, d. podejmowanie przez Użytkowników działań, które mogłyby zakłócać lub uniemożliwiać funkcjonowanie Serwisu bądź uniemożliwiać lub zakłócać korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, e. korzystanie z Kont innych Użytkowników lub podejmowanie prób uzyskania i uzyskiwanie haseł do Kont innych Użytkowników, f. wykorzystywanie narzędzi programowych, kodów komputerowych i plików przeznaczonych do niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych; stosowanie i wykorzystywanie wirusów komputerowych, trojanów, backdorów, rootkitów, botów, robaków, Strona 9 z 12

10 g. zamieszczanie materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe lub prawa wynikające z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób. 2. Podejmowanie działań określonych w ust. 1 powyżej stanowi podstawę do zablokowania przez Usługodawcę Konta Użytkownika lub ograniczenia dostępu do Konta, co nie wyłącza ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika wynikającej z przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Użytkownika na skutek zablokowania lub ograniczenia dostępu do Konta na skutek podejmowania działań określonych w ust. 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w trybie natychmiastowym w każdej chwili bez konieczności wskazania jakiejkolwiek przyczyny poprzez usunięcie przez Użytkownika jego Konta z Serwisu bądź zgłoszenia do Usługodawcy żądania usunięcia Konta. W wypadku zgłoszenia do Usługodawcy żądania usunięcia Konta, Konto zostanie usunięte w terminie 14 dni od dnia doręczenia Usługodawcy na adres poczty elektronicznej ( ): stosownego żądania. 2. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę jest dopuszczalne w następujących wypadkach: a. naruszania Regulaminu przez Użytkownika, pomimo wezwania przez Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków; b. naruszenia cudzych praw autorskich przez Użytkownika poprzez zamieszczenie w Serwisie materiałów, dokumentów lub innych danych, do których nie przysługuje mu tytuł prawny lub upoważnienie do korzystania z nich; c. naruszenia dóbr osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku innych Użytkowników lub osób trzecich, d. zamieszczanie w Serwisie danych osobowych lub wizerunków osób trzecich bez ich wyraźnej zgody, e. podjęcie decyzji o zakończeniu funkcjonowania Serwisu. 3. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę skutkuje usunięciem Konta Użytkownika wraz z wszelkimi danymi, które zostały przez niego zamieszczone. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 15 Strona 10 z 12

11 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych i informacji udostępnionych przez Użytkowników w zasobach Serwisu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności, w wypadku gdy materiały zamieszczone przez Użytkownika naruszają cudze prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste. 2. W wypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość od innego Użytkownika lub osoby trzeciej o bezprawnym charakterze danych, Usługodawca uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstałą wskutek uniemożliwienia dostępu do tych danych. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i nieprawidłowości w sposobie działania Serwisu powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, awarii serwera lub ingerencji w sposób funkcjonowania Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie, w tym w szczególności w sytuacji, gdy taka ingerencja następuje za pomocą programów, plików lub kodów, o których mowa w 12 ust. 1 lit. f. W takich wypadkach Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności nawet wówczas, gdy konsekwencją zakłóceń lub nieprawidłowości w sposobie działania Serwisu była utrata danych, materiałów i informacji zamieszczonych przez Użytkownika. 4. Usługodawca nie udziela żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji na prawidłowe i niezakłócone działanie Serwisu oraz na jakość, prawidłowość lub użyteczność świadczonych Usług. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie materiałów, dokumentów lub innych danych zamieszczonych przez Użytkownika wynikające z usunięcia przez Usługodawcę zasobów Serwisu z sieci Internet w związku z zakończeniem funkcjonowania Serwisu. REKLAMACJE Reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać w ramach procedury reklamacyjnej określonej niniejszym Regulaminem. 2. Reklamację należy wnosić do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) na adres lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod adresem Przed zgłoszeniem reklamacji Użytkownik powinien zapoznać się z treścią zakładki Pomoc na stronie głównej Serwisu. Strona 11 z 12

12 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. 4. Jeżeli reklamacja jest oczywiście niezasadna, została zgłoszona ponownie mimo jej wcześniejszego rozpatrzenia przez Usługodawcę lub z jej treści wynika, że została ona zgłoszona bez zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce Pomoc na stronie głównej Serwisu reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, znaki towarowe i oprogramowanie, w tym oprogramowanie umożliwiające zarządzanie zasobami Serwisu podlegają ochronie prawnej. 2. Korzystanie z materiałów i innych danych zamieszczanych w Serwisu przez Usługodawcę w celach innych niż korzystanie z Serwisu przez Użytkownika wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 3. Regulamin został sporządzony w dniu r., wchodzi w życie z dniem sporządzenia. Strona 12 z 12

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje 1. Wstęp Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika 1. Definicje... 1 2. Umowa o Stronę internetową... 2 3. Umowa o Konto Użytkownika... 2 4. Obowiązki Usługodawcy... 3 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo