REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Serwis internetowy znaneekspertki.pl jest serwisem udostępniającym dane kobiet - specjalistek z różnych dziedzin nauki, gospodarki i administracji. 2. Jednym z głównych celów Serwisu jest stworzenie interaktywnego indeksu ekspertek, dzięki któremu wydawcy programów publicystycznych, dziennikarze i organizatorzy konferencji i inne zainteresowane osoby otrzymają dostęp on-line do rozbudowywanej sukcesywnie bazy przygotowanych do wypowiedzi publicznych kobiet ekspertek w różnych dziedzinach. Celem utworzenia bazy ekspertek jest zwiększenie reprezentacji kobiet w programach informacyjnych i publicystycznych, zwłaszcza o tematyce ekonomicznej oraz na strategicznych konferencjach gospodarczych, relacjonowanych przez polskie i zagraniczne media. Beneficjentkami tych działań są nie tylko ekspertki z różnych instytucji naukowych, firm doradczych, administracji publicznej, ale także kobiety zasiadające w zarządach i radach nadzorczych spółek, zwłaszcza w kluczowych dla Polski obszarach, takich jak energia, finanse i nowe technologie. Zwiększenie obecności kobiet w publicznej debacie ma na celu podniesienie jej jakości merytorycznej, kultury oraz być zachętą dla młodych osób w dążeniu do rozwoju i awansu zawodowego Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: a. Administratorze należy przez to rozumieć podmiot wyznaczony przez Usługodawcę, posiadający rozszerzony dostęp do zasobów Serwisu w celu zarządzania jego zawartością, b. Ekspertce specjalistka z dziedziny nauki, gospodarki lub administracji, która wyraziła na piśmie zgodę na udostępnienie jej danych w Serwisie, c. Koncie należy przez to rozumieć udostępniony dla Użytkownika obszar na serwerze Serwisu, w ramach którego Użytkownik może, po podaniu loginu i hasła, korzystać z Usług Serwisu, w tym edytować i zmieniać dane zamieszczone w ramach własnego Profilu, d. Serwisie należy przez to rozumieć stworzony przez Usługodawcę serwis społecznościowy znaneekspertki.pl dostępny pod adresem (oraz wszystkie jego podstrony, subdomeny lub powiązane domeny, Strona 1 z 12

2 w szczególności z rozszerzeniami.com,.edu.pl,.org, a także innymi rozszerzeniami lub rozszerzeniami, które mogą powstać w przyszłości), e. Profilu należy przez to rozumieć dane (w tym dane osobowe) Użytkownika zamieszczone w ramach jego Konta w Serwisie, pozwalające na identyfikację Użytkownika, f. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, g. Rejestracji należy przez to rozumieć proces wprowadzania i autoryzacji przez Usługodawcę danych Użytkownika w celu utworzenia jego Konta i Profilu w Serwisie, h. Umowie należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie, i. Usłudze należy przez to rozumieć wszelkie dostępne dla Użytkownika na podstawie Umowy świadczenia oferowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, j. Usługodawcy należy przez to rozumieć Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowa 40 B/17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: , k. Użytkowniku należy przez to rozumieć podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zawarł Umowę, przy czym Użytkownikiem mogą być dziennikarze, wydawcy, organizatorzy konferencji. 2. O ile z kontekstu Regulaminu nie wynika nic innego: a. przytoczenie pojęcia w liczbie pojedynczej obejmuje także liczbę mnogą i odwrotnie, b. odniesienie do paragrafów, ustępów lub innych jednostek redakcyjnych jest odniesieniem do paragrafu, ustępu lub innej jednostki redakcyjnej Regulaminu Przedmiotem Regulaminu są zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników. 2. Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres Usług świadczonych w ramach Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, tryb postępowania reklamacyjnego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Strona 2 z 12

3 3. Warunkiem uczestnictwa i korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dokładne zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacja. 4. Regulamin jest ogólnie dostępny pod adresem Pod ww. adresem każdy ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania Regulaminu. 5. Usługodawca może zmienić Regulamin lub wprowadzić nowy w szczególności w wypadku, gdy będzie to konieczne w związku ze zmianą przepisów prawa wpływających na zakres lub sposób świadczenia Usług lub zmianą warunków technicznych świadczenia Usług. 6. W wypadku dokonania zmian w Regulaminie Usługodawca poinformuje o tym wszystkich Użytkowników poprzez udostępnienie linku do tekstu jednolitego Regulaminu na stronie głównej Serwisu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od zawiadomienia użytkowników w sposób określony wyżej i od momentu wejścia w życie obowiązuje wszystkich Użytkowników, chyba że przed upływem tego terminu Użytkownik rozwiąże Umowę poprzez usunięcie Konta z Serwisu lub zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia jego Konta. WYMAGANIA TECHNICZNE 4 Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia teleinformatycznego zapewniającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny obsługujący protokół SSL i narzędzia programowe umożliwiające przeglądanie zasobów sieci Internet, tj. jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8 lub wyższa, Mozilla Firefox 3.6.x lub wyższa, Safari 4 lub wyższa, Chrome akceptujących pliki typu cookies, a także niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej ( ). 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. KORZYSTANIE Z SERWISU Pełny dostęp do danych zamieszczanych w Serwisie wymaga Rejestracji. 2. Użytkownikiem Serwisu mogą być jedynie pełnoletnie osoby fizyczne będące dziennikarzami, wydawcami, organizatorami konferencji. Strona 3 z 12

4 3. Uzyskanie statusu Użytkownika wymaga wypełnienia formularza Rejestracji dostępnego na stronie oraz pomyślnej weryfikacji prawdziwości podanych w nim informacji przez Usługodawcę. Formularz Rejestracji zawiera m.in. następujące pola: a. adres poczty elektronicznej ( ), który po pomyślnym zakończeniu Rejestracji stanowić będzie login konieczny do zalogowania się i korzystania z Serwisu pole obowiązkowe; b. imię i nazwisko pole obowiązkowe; c. nazwa redakcji Użytkownika pole obowiązkowe; d. numer telefonu pole nieobowiązkowe; e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej ( ) do redakcji Użytkownika pole obowiązkowe; f. akceptacja regulaminu pole obowiązkowe; g. zgoda na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych danych osobowych na potrzeby Rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika oraz w celach związanych z korzystaniem z Usług, tj. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy pole obowiązkowe; h. zgoda na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych danych osobowych w celach marketingowych pole opcjonalne; i. potwierdzenie autentyczności podanych danych osobowych pole obowiązkowe. 4. Pola oznaczone w formularzu jako obowiązkowe muszą być wypełnione w celu pomyślnego zakończenia Rejestracji. Oprócz pól obowiązkowych w formularzu Rejestracji podane będą także pola opcjonalne (dla wszystkich lub niektórych rodzajów Profili). Pola opcjonalne Użytkownik może wypełnić, ale ich wypełnienie nie jest konieczne dla pomyślnego zakończenia Rejestracji. Wprowadzenie danych osobowych w polach opcjonalnych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w zakresie wskazanym w ust. 3 lit. i. 5. Nie ma możliwości korzystania z Usług Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, gdyż udostępnienie danych wymaganych w czasie Rejestracji jest niezbędne ze względu na sposób i cel funkcjonowania Serwisu oraz właściwość Usług świadczonych w ramach Serwisu. 6. Wypełniony formularz Rejestracji podlega weryfikacji przez Usługodawcę pod kątem prawdziwości podanych danych. Strona 4 z 12

5 7. W wypadku wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających te dane. 8. Po dokonaniu przez Usługodawcę pomyślnej weryfikacji danych podanych w formularzu Rejestracji Użytkownik otrzymuje hasło, które będzie konieczne do zalogowania się i korzystania z Serwisu. Informacja o pomyślnej weryfikacji oraz hasło zostanie przesłane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej ( ) podany w formularzu Rejestracji. 9. W ramach Serwisu Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może korzystać z Kont innych Użytkowników. 10. Bez dokonania Rejestracji w Serwisie możliwe jest przeglądanie następujących informacji o Ekspertkach: a. imię i nazwisko, b. krótka biografia, c. fotografia, d. przykłady wcześniejszej współpracy z mediami, e. formularz kontaktowy, za pomocą którego osoba korzystająca z Serwisu będzie mogła wysłać wiadomość, która zostanie automatycznie przekazana na adres poczty elektronicznej ( ) Ekspertki 11. Użytkownicy zarejestrowani oraz zalogowani w Systemie mają bezpośredni dostęp do adresów poczty elektronicznej ( ) oraz numerów telefonów Ekspertek Umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu Regulaminu i pomyślnym zakończeniu Rejestracji. 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 3. Świadczenie Usług w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz.1204 ze zm.). 4. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu, w szczególności dostęp do zasobów informacyjnych Serwisu. Strona 5 z 12

6 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 8 1. Akceptacja Regulaminu oznacza, iż Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w czasie Rejestracji w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celach marketingowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 41, poz. 233 ze zm.) i niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów innych niż określone powyżej, jest możliwe jedynie po uzyskaniu osobnej zgody Użytkownika. Zmiana przez Użytkownika danych osobowych zawartych w Profilu po zalogowaniu się na Konto lub zamieszczenie przez Użytkownika dodatkowych danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie zmienionych lub dodanych danych w opisanych wyżej celach. 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane na zasadach i w celu określonych w Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności stanowiącej złącznik do Regulaminu oraz zgodnie z przepisami prawa. 4. Akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Użytkownika zgody na: a. przesyłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przy Rejestracji informacji dotyczących Serwisu i świadczonych Usług, b. zablokowanie lub ograniczenie Użytkownikowi dostępu do Konta oraz usunięcie Konta Użytkownika i jego zawartości w przypadkach określonych w Regulaminie. 5. Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, Usługodawca może przetwarzać te dane osobowe Użytkownika, które są: a. niezbędne dla badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych w ramach Serwisu; b. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług; c. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Spółka Headlines spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 40B/17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: Strona 6 z 12

7 2. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu i wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także żądania ich usunięcia. 3. Usługodawca zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest zobowiązany udzielać informacji o danych osobowych Użytkowników organom państwa na potrzeby prowadzonych postępowań. KORZYSTANIE Z SERWISU, PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA Każdorazowy dostęp do Serwisu wymaga zalogowania się przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza na stronie startowej Serwisu zawierającego pola: adres poczty elektronicznej ( ) login (podawany przy Rejestracji) oraz hasło (podawane Użytkownikowi przez Usługodawcę po pomyślnej weryfikacji podanych w formularzu Rejestracji danych). Użytkownik ma możliwość ustawienia na stronie startowej Serwisu funkcji domyślnego zapamiętania Użytkownika, co zwalnia Użytkownika z każdorazowego logowania się do Serwisu. 2. Po zalogowaniu się przez Użytkownika na jego Konto w Serwisie transmisja danych pomiędzy serwerem a Użytkownikiem będzie szyfrowana za pomocą protokołu SSL. 3. Zalogowany Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta, co umożliwia mu korzystanie z Usług, w tym w szczególności: a. dostęp do Profilu i możliwość jego edycji poprzez uzupełnienie lub zmianę swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, redakcja, a także wprowadzenie lub zmianę danych kontaktowych: adres poczty elektronicznej ( ), numer telefonu komórkowego oraz innych danych, w tym danych osobowych, których możliwość zamieszczenia w Portalu może powstać w przyszłości w granicach dopuszczonych przepisami prawa (wprowadzenie lub zmiana danych osobowych oznacza zgodę na korzystania z wprowadzonych lub zmieniony danych na zasadach określonych w 8), b. dostęp do części zasobowej Serwisu, w tym artykułów, filmów; c. korzystanie z innych funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu mogą zostać określone w odrębnych regulaminach i w takim wypadku, korzystanie z tych funkcjonalności oznaczać będzie wyrażenie zgody także na postanowienia tych odrębnych regulaminów; jeśli korzystanie z określonych funkcjonalności będzie Strona 7 z 12

8 uregulowanie w odrębnym regulaminie, Użytkownik zostanie o tym fakcie w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości poinformowany Każdy Użytkownik jest obowiązany korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami mając na uwadze przeznaczeniem i cele Serwisu. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do: a. przekazywania prawdziwych, własnych danych osobowych, niedopuszczalne jest podawanie fikcyjnych danych osobowych bądź danych osobowych innych osób jako własnych; b. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób; c. przestrzegania praw osobistych innych Użytkowników i osób trzecich, w szczególności praw wynikających z ochrony dóbr osobistych, ochrony wizerunku i ochrony danych osobowych; d. powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących zakłócać lub uniemożliwić działanie Serwisu albo zakłócać lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w szczególności zaś do powstrzymania się od wykorzystywania narzędzi programowych, kodów komputerowych i plików przeznaczonych do niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych; 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z danych kontaktowych Ekspertek udostępnianych Użytkownikowi w Serwisie wyłącznie w celu kontaktu z Ekspertką i w szczególności zobowiązuje się do nieudostępniania danych kontaktowych Ekspertek osobom trzecim, z wyjątkiem osób współpracujących z Użytkownikiem w ramach jednej redakcji wyznaczonych do kontaktu z Ekspertką. 3. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy dostrzeżone naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez innych Użytkowników. Użytkownik powinien dokonać takiego zgłoszenia w szczególności w sytuacji, gdy uzna, iż zamieszczony przez innego Użytkownika wpis, materiał, dokument lub inne dane zostały zamieszczone Strona 8 z 12

9 z naruszeniem Regulaminu lub przepisów prawa albo korzystanie przez innego Użytkownika z Serwisu w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Zgłoszenia opisanych wyżej naruszeń można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4. Z chwilą otrzymania wiarygodnej informacji o naruszeniu przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika na czas niezbędny do wyjaśnienia zgłoszenia Niedopuszczalne jest w ramach Serwisu: a. podejmowanie przez Użytkowników działań szkodliwych i krzywdzących dla innych osób, w szczególności zamieszczanie treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, treści upokarzających, uwłaczających godności, poniżających lub zniesławiających inne osoby, b. ujawnianie przez Użytkowników informacji poufnych, w tym tajemnicy państwowej, służbowej lub innej prawnie chronionej, c. podejmowanie przez Użytkowników działań, które mogłyby naruszać prywatność innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności zamieszczanie ich wizerunków i danych osobowych bez ich wyraźnej zgody, d. podejmowanie przez Użytkowników działań, które mogłyby zakłócać lub uniemożliwiać funkcjonowanie Serwisu bądź uniemożliwiać lub zakłócać korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, e. korzystanie z Kont innych Użytkowników lub podejmowanie prób uzyskania i uzyskiwanie haseł do Kont innych Użytkowników, f. wykorzystywanie narzędzi programowych, kodów komputerowych i plików przeznaczonych do niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych; stosowanie i wykorzystywanie wirusów komputerowych, trojanów, backdorów, rootkitów, botów, robaków, Strona 9 z 12

10 g. zamieszczanie materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe lub prawa wynikające z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób. 2. Podejmowanie działań określonych w ust. 1 powyżej stanowi podstawę do zablokowania przez Usługodawcę Konta Użytkownika lub ograniczenia dostępu do Konta, co nie wyłącza ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika wynikającej z przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Użytkownika na skutek zablokowania lub ograniczenia dostępu do Konta na skutek podejmowania działań określonych w ust. 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w trybie natychmiastowym w każdej chwili bez konieczności wskazania jakiejkolwiek przyczyny poprzez usunięcie przez Użytkownika jego Konta z Serwisu bądź zgłoszenia do Usługodawcy żądania usunięcia Konta. W wypadku zgłoszenia do Usługodawcy żądania usunięcia Konta, Konto zostanie usunięte w terminie 14 dni od dnia doręczenia Usługodawcy na adres poczty elektronicznej ( ): stosownego żądania. 2. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę jest dopuszczalne w następujących wypadkach: a. naruszania Regulaminu przez Użytkownika, pomimo wezwania przez Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków; b. naruszenia cudzych praw autorskich przez Użytkownika poprzez zamieszczenie w Serwisie materiałów, dokumentów lub innych danych, do których nie przysługuje mu tytuł prawny lub upoważnienie do korzystania z nich; c. naruszenia dóbr osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku innych Użytkowników lub osób trzecich, d. zamieszczanie w Serwisie danych osobowych lub wizerunków osób trzecich bez ich wyraźnej zgody, e. podjęcie decyzji o zakończeniu funkcjonowania Serwisu. 3. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę skutkuje usunięciem Konta Użytkownika wraz z wszelkimi danymi, które zostały przez niego zamieszczone. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 15 Strona 10 z 12

11 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych i informacji udostępnionych przez Użytkowników w zasobach Serwisu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności, w wypadku gdy materiały zamieszczone przez Użytkownika naruszają cudze prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste. 2. W wypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość od innego Użytkownika lub osoby trzeciej o bezprawnym charakterze danych, Usługodawca uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkodę powstałą wskutek uniemożliwienia dostępu do tych danych. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i nieprawidłowości w sposobie działania Serwisu powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, awarii serwera lub ingerencji w sposób funkcjonowania Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie, w tym w szczególności w sytuacji, gdy taka ingerencja następuje za pomocą programów, plików lub kodów, o których mowa w 12 ust. 1 lit. f. W takich wypadkach Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności nawet wówczas, gdy konsekwencją zakłóceń lub nieprawidłowości w sposobie działania Serwisu była utrata danych, materiałów i informacji zamieszczonych przez Użytkownika. 4. Usługodawca nie udziela żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji na prawidłowe i niezakłócone działanie Serwisu oraz na jakość, prawidłowość lub użyteczność świadczonych Usług. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie materiałów, dokumentów lub innych danych zamieszczonych przez Użytkownika wynikające z usunięcia przez Usługodawcę zasobów Serwisu z sieci Internet w związku z zakończeniem funkcjonowania Serwisu. REKLAMACJE Reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać w ramach procedury reklamacyjnej określonej niniejszym Regulaminem. 2. Reklamację należy wnosić do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) na adres lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod adresem Przed zgłoszeniem reklamacji Użytkownik powinien zapoznać się z treścią zakładki Pomoc na stronie głównej Serwisu. Strona 11 z 12

12 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. 4. Jeżeli reklamacja jest oczywiście niezasadna, została zgłoszona ponownie mimo jej wcześniejszego rozpatrzenia przez Usługodawcę lub z jej treści wynika, że została ona zgłoszona bez zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce Pomoc na stronie głównej Serwisu reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, znaki towarowe i oprogramowanie, w tym oprogramowanie umożliwiające zarządzanie zasobami Serwisu podlegają ochronie prawnej. 2. Korzystanie z materiałów i innych danych zamieszczanych w Serwisu przez Usługodawcę w celach innych niż korzystanie z Serwisu przez Użytkownika wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 3. Regulamin został sporządzony w dniu r., wchodzi w życie z dniem sporządzenia. Strona 12 z 12

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator chroni prywatność Użytkownika w czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz przestrzega przepisów prawa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego www.itfinder.pl zwanego dalej Portal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.znajdzfoto.pl. Usługodawcą jest spółka Eksadata Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU FORA.PL

REGULAMIN SERWISU FORA.PL REGULAMIN SERWISU FORA.PL 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego w domenie www.fora.pl, do którego wyłączne prawa przysługują spółce pod firmą: GG Network

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU. 1. W zakresie świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących Usług:

REGULAMIN SERWISU. 1. W zakresie świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących Usług: REGULAMIN SERWISU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki świadczenia usług droga elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.especjalistabhp.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG REGULAMINWORTALUEKSPERTKI.ORG 1 1. Niniejszy Regulamin określazakres,rodzaj,sposóbizakresświadczeniausługi Użytkownika przez Usługodawcę na wortalu tematycznym znajdującym się pod adresemhttp://www.ekspertki.org.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU SZKOLEŃ Inwestuj z dr Alexandrem Elderem POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN CYKLU SZKOLEŃ Inwestuj z dr Alexandrem Elderem POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN CYKLU SZKOLEŃ Inwestuj z dr Alexandrem Elderem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Szkoleniu należy przez to rozumieć Szkolenie pt. Inwestuj z dr Alexandrem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW 1. Definicje pojęć 1. Platforma TDO platforma internetowa programu TYLKO DLA ORŁÓW, skupiająca integratorów KNX ABB. 2. Domena unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK, zwany dalej Regulaminem" normuje zasady wymiany informacji i dozwolone sposoby

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wydany został przez Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, jest jednocześnie adresem mailowym użytkownika, pod który przesyłana jest rezerwacja wstępna,

4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, jest jednocześnie adresem mailowym użytkownika, pod który przesyłana jest rezerwacja wstępna, Piaseczno dn.04.11.2014 r. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Panelu Rezerwacje On-line przez Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz na stronie www.chris.com.pl 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa www.kredytinkaso.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Warszawa, grudzień 2015r. Preambuła I. Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Portal funkcjonujący pod domeną www.go-local.pl, dostępny pod adresem www.go-local.pl, jest prowadzony przez Mediadem Elżbieta Dmowska-Mędrzycka z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej. eportal.ue.wroc.pl

Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej. eportal.ue.wroc.pl Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej eportal.ue.wroc.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.GOUDIEDIE.PL ADMINISTRATOR I UŻYTKOWNIK STRONY

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.GOUDIEDIE.PL ADMINISTRATOR I UŻYTKOWNIK STRONY REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.GOUDIEDIE.PL 1 ADMINISTRATOR I UŻYTKOWNIK STRONY 1. Administratorem strony jest GOUDIE DIE SP. Z O. O. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Staromiejskiej 30A, 35-231 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport. Postanowienia Wstępne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Wakacje z MultiSport 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.wakacjezmultisport.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl

REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl REGULAMIN SERWISU dostępnego pod adresem www.activia.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.activia.pl 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU Rankingplaz.pl (dalej Regulamin ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą

REGULAMIN SERWISU Rankingplaz.pl (dalej Regulamin ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą REGULAMIN SERWISU Rankingplaz.pl (dalej Regulamin ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu rankingplaz.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o. Załącznik nr 2 Dział I: Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo