Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy CoffeeBox (zwany dalej Sklepem), znajdujący się pod adresem 2. Sprzedającym jest ESTEEM Kamil Musik Niedźwiada - Kolonia 73, Niedźwiada NIP REGON , adres poczty elektronicznej Dodatkowe miejsce wykonywania działalności i jednocześnie adres korespondencyjny: Narutowicza 14/5, Szczecin. 3. Podmiotem składającym zamówienie (zwany dalej Kupującym lub Klientem) może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 4. Każdy Klient dokonujący zakupów oferowanych przez Sklep zobowiązany jest zaakceptować niniejszy regulamin. 2 Wszelkie prawa do Sklepu w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej oraz prawa do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Sprzedającego. Korzystanie z powyższych praw możliwe jest wyłącznie w sposób określony w Regulaminie i tylko za zgodą Sprzedającego. 3 Wszelkie produkty prezentowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, a Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. 4 Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki. 5

2 Klient do zawarcia umowy nie potrzebuję dokonywania procesu rejestracji. II. Zamówienie 6 1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, należy je uznać za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. 2. Zaproszenie do zawarcia umowy określa: a) rodzaj towaru i jego ilość, b) stopień zmielenia, c) cenę towaru 7 Sklep dopuszcza dwa sposoby składania zamówienia: a) zamówienie na miesięczny abonament (zwany dalej abonamentem) składane poprzez formularz na stronie sklepu, b) zamówienie jednorazowe składane poprzez numer telefonu: lub drogą elektroniczną na adres Aby złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy na abonament, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sklepu. 2. Aby prawidłowo wypełnić formularz należy: wybrać jedną z konfiguracji wagowych Coffee Boxa (250g/miesiąc, 500g/miesiąc, 1000g/miesiąc lub 2000g/miesiąc) określić sposób zmielenia kawy podać dane osobowe niezbędne do dokonania transakcji tj. imię nazwisko, adres do wysyłki, adres , wybrać sposób płatności oświadczyć, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych 3. Po wykonaniu powyższych czynności Klient zatwierdza dokonanie zamówienia klikając na zielony przycisk Zamawiam Coffee Boxa. 9

3 Aby złożyć Sprzedającemu ofertę zamówienia pojedynczego Klient musi skontaktować się ze Sprzedającym poprzez numer telefonu: lub 10 Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości, zawierającej szczegóły złożonego zamówienia, wysłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego Klient może w każdej chwili dokonać zmiany abonamentu poprzez wybranie CoffeeBoxa o innej wadze lub innym sposobie zmielenia kawy. 2. Zmiany można dokonywać drogą elektroniczną na adres lub telefonicznie pod numerem: Aby zmiana nastąpiła już przy najbliższej przesyłce oświadczenie o zmianie abonamentu musi dotrzeć do Sprzedającego do końca miesiąca dostarczenia poprzedniej przesyłki. III. Płatności 12 Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: , KRS: Sprzedający dopuszcza wybór następujących form płatności za zamówione towary: a) płatność poprzez zlecenie stałe w formie obciążenia konta lub karty płatniczej, b) płatność przelewem bankowym. Klient dostaje na adres elektroniczną fakturę VAT. 14 W przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności w postaci zlecenia stałego po zatwierdzeniu dokonania zamówienia określonego w 8 ust. 9. Kupujący zostanie automatycznie przekierowany do bezpiecznego formularza PayLane, w którym po wybraniu właściwego banku, wskazaniu konta lub karty płatniczej zostanie automatycznie ustawione zlecenie stałe polegające na cyklicznym obciążaniu przez cały

4 okres trwania umowy konta lub karty płatniczej Klienta, kwotą odpowiadającą wartości zamówienia. System będzie pobierał określoną kwotę ostatniego dnia każdego miesiąca trwania umowy W przypadku wybrania formy płatności przelewem Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. 2. Faktura zostanie wystawiona i przesłana na adres Klienta w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Faktura płatna będzie do końca miesiąca, w którym została wystawiona. 16 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy składaniu zamówienia, na podstawie których wystawiona zostanie faktura. 17 Każda faktura zostanie przesłana Kupującemu na wskazany przez niego podczas składania zamówienia adres . Każda zmiana adresu Klienta wymaga niezwłocznego poinformowania Sprzedającego w formie elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedającego o zmianie adresu korespondencja kierowaną na dotychczasowy adres uważa się za doręczoną prawidłowo. 18 Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z 3 ust. 4 rozporządzenia wskazanego w 10 ust. 1. Regulaminu w drodze oświadczenia woli na adres elektroniczny: W sytuacji cofnięcia akceptacji, od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji, Sprzedający traci prawo do wystawiania i wysyłania Klientowi faktury w formie elektronicznej.

5 IV. Dostawa Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS 3. Koszty dostawy wliczone są w cenę CoffeeBoxa, z wyłączeniem CoffeeBoxa w konfiguracji 250g/miesiąc 4. Koszt dostawy CoffeeBoxa 250g/miesiąc wynosi 10 zł brutto. 20 Termin realizacji zamówienia w przypadku zamówienia abonamentowego to pierwszy tydzień każdego miesiąca, a w przypadku zamówienia jednorazowego wynosi 3-5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. V. Reklamacje Każdemu Klientowi, który zawarł umowę ze Sprzedającym przysługuje prawo do reklamacji. 2. Reklamację można wnieść: pisemnie na adres do korespondencji określony w niniejszym Regulaminie, elektronicznie na adres Sklepu. 22 Reklamacja powinna zawierać określenie danych osobowych, na które zostało zrealizowane zamówienie, krótki opis nieprawidłowości będących jej przedmiotem oraz czego domaga się reklamujący. 23 W przypadku gdy powodem reklamacji są uszkodzenia mechaniczne CoffeeBoxa, które mogłyby powstać podczas transportu przesyłki Klient zobowiązany jest do załączenia wraz

6 z reklamacją protokołu uszkodzenia sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje o sposobie jej rozstrzygnięcia w terminie 7 dni od jej otrzymania. 2. Uznając reklamację za uzasadnioną Sprzedający wyśle Klientowi towar pozbawiony wad lub w przypadku złożenia przez Klienta takiego żądania Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. W takim przypadku Sprzedający zwraca Klientowi koszty wysyłki i odesłania towaru. 25 Klient po otrzymaniu informacji o niekorzystnym sposobie rozpatrzenia reklamacji może ponownie wnieść reklamację do Sprzedającego VI. Odstąpienie Klient będący jednocześnie konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. 2. Klient by odstąpić od zawartej umowy składa Sprzedającemu oświadczenie w poniższy sposób: w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, droga elektroniczną na adres przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, droga telefoniczną poprzez numer telefonu Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwrócić rzecz

7 Sprzedającemu. Dla zachowania tego terminu wystarczającym jest wysłanie towaru przed jego upływem. 3. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 4. Sprzedający ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 6. Sprzedający powinien dokonać zwrotu płatności w sposób odpowiadający sposobowi dokonania zapłaty, chyba, że Klient dobrowolnie zgodził się na inny sposób zwrotu. 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub dowodu wysłania towaru przez Klienta, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 28 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy. VII. Rezygnacja Niezależnie od, określonego w części VI Regulaminu, prawa odstąpienia Klient może zrezygnować z abonamentu bez podania przyczyn na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 2. Klient w każdej chwili może złożyć oświadczenie o rezygnacji z umowy drogą elektroniczną, wysyłając oświadczenie o rezygnacji na adres lub telefonicznie pod numerem Oświadczenie takie skutkować będzie wygaśnięciem abonamentu z końcem miesiąca, w którym zostanie złożone. VIII. Odpowiedzialność Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, które wynikły z:

8 przyczyn niezależnych od Sprzedającego np. siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich, przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, potrzeby dokonania modyfikacji, modernizacji, rozbudowy lub konserwacji systemu teleinformatycznego 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w skutek działania lub zaniechania Klientów, a w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależnego wykonania umowy. IX. Ochrona Danych Osobowych 31 Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez ESTEEM Kamil Musik Niedźwiada - Kolonia 73, Niedźwiada NIP REGON jego danych osobowych, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu adresu 32 Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym. 33 Sprzedający może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego tylko dla potrzeb realizacji zawartej umowy oraz, za wyraźną zgodą Kupującego, do informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Sprzedający oświadcza, iż: 34 dane osobowe Klientów nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom,

9 dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, dane osobowe przetwarzane będą na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 35 Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, dokonywania zmian swoich danych, żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz żądania ich usunięcia. X. Postanowienia końcowe 36 Sprzedający oświadcza, że nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne według właściwości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 2. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o polubowne rozwiązanie sporu powstałego w wyniku zawarcia umowy. 38 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się: przepisy Kodeksu Cywilnego w części dotyczącej sprzedaży, ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. 2. O zmianie Regulaminy Sprzedający informuje, Klienta poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 7 dniach od daty udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Klient nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu

10 może zrezygnować z umowy na zasadach określonych w części VII powyższego Regulaminu. Załącznik nr 1 Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ESTEEM Kamil Musik, Niedźwiada - Kolonia 73, Niedźwiada, adres korespondencyjny Narutowicza 14/5, Szczecin, tel , adres o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w

11 każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. a) Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres ESTEEM Kamil Musik, Narutowicza 14/5, Szczecin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12 Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat ESTEEM Kamil Musik, Niedźwiada Kolonia 73, Niedźwiada, adres korespondencyjny Narutowicza 14/5, Szczecin, tel , adres Ja/My(*). niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) -. Imię i nazwisko konsumenta(-ów) -.. Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej). Data.

13 (*) Niepotrzebne skreślić. Polityka Prywatności Administratorem danych osobowych jest: ESTEEM Kamil Musik Niedźwiada - Kolonia 73, Niedźwiada NIP REGON , adres poczty elektronicznej Dodatkowe miejsce wykonywania działalności i jednocześnie adres korespondencyjny: Narutowicza 14/5, Szczecin. Dane służą wyłącznie do realizacji umowy i za zgodą Klienta w celach marketingowych Administratora. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: , KRS: , w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Dane wymagane do realizacjo zamówienia to: imię i nazwisko, nazwa firmy, ulica, kod pocztowy i miejscowość, adres e- mail ewentualnie numer telefonu. Dodatkowymi danymi są adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane teleadresowe przekazywane są wyłącznie kurierowi firmy GLS. Klient wybierając płatność w formie polecenia zapłaty przekierowany jest automatycznie do systemu PayLane. Serwis ten obsługuje szyfrowanie z bezpiecznym certyfikatem SSL. Dane tam podane takie jak numer karty kredytowej, numer konta, kod CVV itp. są zaszyfrowane i nie są dostępne dla Administratora. Strona internetowa sklepu CoffeeBox pod adresem może wykorzystywać pliki tak zwane ciasteczka służące do identyfikacji przeglądarki w celu właściwego wyświetlania strony. Każdy klient ma prawo wglądu do danych osobowych, możliwość ich zmiany lub uzupełnienia oraz żądania ich wykasowania. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, o fakcie tym poinformuje Klientów zamieszczając zmienioną wersję Polityki prywatności na stronie internetowej Sklepu.

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.slimcea.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimcea.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.slimcea.pl prowadzony jest przez firmę unnopharma Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.zakamarki.pl, zwany dalej: Serwisem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN sklepu internetowego 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.tymbark.com lub www.sklep.kubus.pl. 2.

Bardziej szczegółowo