Ocena zmian gęstości optycznej nakładkowych przeszczepów kości własnopochodnej z bródki zastosowanych dla zmiany cech podłoża protetycznego*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zmian gęstości optycznej nakładkowych przeszczepów kości własnopochodnej z bródki zastosowanych dla zmiany cech podłoża protetycznego*"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 6, Ocena zmian gęstości optycznej nakładkowych przeszczepów kości własnopochodnej z bródki zastosowanych dla zmiany cech podłoża protetycznego* Densitometric evaluation of mandibular onlay bone grafting applied for preprosthetic improvement of the osseus base Marcin Kozakiewicz 1, Ewelina Gaszyńska 1, Marcin Denkowski 2, Piotr Arkuszewski 1 Z Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Katedry Chirurgii UM w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. med. P. Arkuszewski Z Zakładu Technologii Informatycznych Instytutu Informatyki UMCS w Lublinie Kierownik: prof. dr. hab. n. tech. P. Mikołajczak HASŁA INDEKSOWE: przeszczepy nakładkowe kości własnopochodnej, odbudowa wyrostka zębodołowego, cyfrowa analiza obrazu KEY WORDS: onlay grafts, autogenous bone, alveolar ridge augmentation, digital image analysis Streszczenie Wprowadzenie: zanik wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy będący następstwem usunięcia zęba, zmian zapalnych, urazów lub wad stwarza niekorzystne warunki do leczenia protetycznego. W większości takich przypadków korzystna jest natomiast uprzednia rekonstrukcja zanikłego wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy przeszczepami własnopochodnej kości. Cel pracy: ocena wyników rekonstrukcji zanikłych wyrostków zębodołowych szczęki i części zębodołowej żuchwy. Materiał i metody: przeprowadzono badania prospektywne 20 pacjentów, u których wykonano odbudowę zanikłych wyrostków zębodołowych szczęki i części zębodołowej żuchwy przeszczepami nakładkowymi własnopochodnej kości z bródki. U 8 pacjentów zabieg dotyczył szczęki, a u 12 żuchwy. Badania radiograficzne przeprowadzano w interwałach czasowych w okresie Summary Objectives: The loss of alveolar bone in maxilla or mandible due to tooth extraction, trauma, infection or bone defect diminishes the final effect of prosthetic reconstruction. Bone augmentation allows for overcoming these difficulties and creates beneficial conditions for prosthetic treatment. The aim of this study was to evaluate the outcome of autogenous mandibular onlay bone grafting in maxilla and mandible. Material and methods: The prospective study included 20 patients who received autogenous bone grafts from the mandibular symphysis: 8 of them to the maxilla and 12 to the mandible. Each patient was postoperatively after the surgery and then 3, 6, 9, 12, 18 and 24 months later. Changes in density of bone grafts in time intervals were analysed. Statistically significant difference was recorded 3, 6 and 9 months after the reconstructive surgery. *Praca finansowana z grantu UM w Łodzi nr

2 Przeszczepy kostne 24 miesięcy po zabiegu. Analizowano zmiany gęstości optycznej obrazu przeszczepu na cyfrowych zdjęciach wewnatrzustnych po 3, 6, 9, 12, 18 i 24 miesiącach. Istotne statystycznie zmiany gęstości optycznej odnotowano po 3, 6 i 9 miesiącach od zabiegu. Wyniki i wnioski: na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że analiza cyfrowych standaryzowanych zdjęć rentgenowskich obrazujących przeszczepy nakładkowe własnopochodnej kości z bródki, zastosowanych w rekonstrukcji znacznych zaników kości wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy umożliwia ocenę przebudowy przeszczepionej kości. Zastosowanie kości własnopochodnej w augmentacji wyrostka zębodołowego szczęki jest metodą skuteczną, która zwiększa możliwości leczenia protetycznego. Results and conclusions: The conducted study evidenced that a digital analysis of x-ray imaging of onlay bone grafts from the mentum used in the reconstruction of substantial losses of alveolar bone in maxilla or mandible is an effective measure to evaluate bone rebuilding. The autologic bone in alveolar crest augmentation is an efficient method for the improvement of prosthodontic procedures. Zanik wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy będący następstwem usunięcia zęba, zmian zapalnych, urazów lub wad rozwojowych utrudnia w znacznym stopniu wprowadzenie wszczepu zębowego w optymalnym miejscu i pod odpowiednim kątem. Ponadto zanik kości nie pozostaje bez wpływu na ograniczenie efektów estetycznych wykonywanych uzupełnień protetycznych (1, 3, 10, 14). W większości takich przypadków korzystna jest uprzednia rekonstrukcja zanikłego podłoża przeszczepami własnopochodnej kości. Ocena wyników rekonstrukcji zanikłej kości możliwa jest na podstawie badania klinicznego, rentgenowskiego, scyntygraficznego, tomografii komputerowej (4, 5, 12). Celem badania była ocena przebudowy przeszczepów nakładkowych własnopochodnej kości z bródki w rekonstrukcji zanikłych wyrostków zębodołowych szczęki i części zębodołowej żuchwy. Materiał i metoda Przeprowadzono badania prospektywne 20 pacjentów (6 mężczyzn, 14 kobiet), u których wykonano odbudowę zanikowych wyrostków zębodołowych szczęki i części zębodołowej żuchwy przeszczepami nakładkowymi własnopochodnej kości z bródki. Pod względem składu kości były to przeszczepy korowo-gąbczaste. Wskazania do zabiegu stanowiły zaniki kości wyrostka zębodołowego szczęki oraz części zębodołowej żuchwy stwarzające niekorzystne warunki do rehabilitacji protetycznej. Zanik kości u pacjentów objętych badaniami zaliczono do III klasy wg Cawooda (ryc. 1). U 8 pacjentów zabieg dotyczył szczęki, a u 12 żuchwy. Zabieg przeprowadzano w znieczuleniu miejscowym. Pobraną z bródki kość korowo-gąbczastą stabilizowano w miejscu biorczym w 3 przypadkach za pomocą śródkostnych tytanowych wszczepów zębowych, a w pozostałych za pomocą tytanowych śrub średnicy 1 mm, długości 11 lub 13 mm (ryc. 2-7). Okres badania obejmował 24 miesiące po rekonstrukcji. Bezpośrednio, 3, 6, 9, 12, 18, 24 miesiące po zabiegu wykonywano cyfrowe standaryzowane zdjęcia kontrolne okolicy operowanej (standaryzacja geometrii i jasności) (ryc.8) (6). Resztkową deformację geometryczną usunięto za pomocą programu ToothVis. Cyfrową analizę uzyskanych obrazów wykonywano z zastosowaniem programu DentalStudio ver. 2.0 (ryc. 9) (7). Analizowano zmiany gęstości optycznej w obrębie pola powierzchni zajmowanej przez obraz przeszczepu w wyżej wymienionych interwałach czasowych. Badano zakres pola powierzchni zajmowany przez obraz przeszczepu kości bezpośrednio po zabiegu, czyli z włączeniem obszaru późniejszego zaniku przeszczepu kości (pierwotne A) oraz zakres pola PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 6 437

3 M. Kozakiewicz i inni Ryc. 1. Pacjent W. Ż.: a miejsce biorcze w części zębodołowej żuchwy klasa III zaniku wg Cawooda; b zaznaczona wiertłem różyczkowym wielkość kości planowanej do pobrania; c loża po pobraniu kości z bródki z wykorzystaniem wierteł różyczkowych. Objętość ubytku kości jest znacznie większa niż pobrany przeszczep. Ubytek w kości po pobraniu przeszczepu wypełniony skrzepem; d nakładkowy przeszczep kości unieruchomiony poprzez zaklinowanie pomiędzy wszczepami zębowymi. Ryc. 2. Pacjentka L. K.: a szerokość wyrostka zębodołowego szczęki pokrytego błoną śluzową i okostną. Zanik od strony powierzchni przedsionkowej; b III klasa zaniku wyrostka zębodołowego szczęki wg Cawooda; c metoda pobrania przeszczepu własnopochodnego z bródki z zastosowaniem wiertła różyczkowego. Możliwe prowadzenie cięcia wzdłuż linii łamanych i łuków; d szerokie linie cięcia kości. 438 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 6

4 Przeszczepy kostne Ryc. 3. Pacjentka L. K.: a gałąź zębodołowa dolna przednia uwidoczniona po pobraniu bloczka kości. Po zabiegu pacjentka odczuwała parastezje w okolicy zębów 32 i 31 przez okres 6 miesięcy; b przeszczep w miejscu biorczym; c nawiercanie otworu dla śruby unieruchamiającej; d przeszczep kości unieruchomiony dwiema śrubami tytanowymi. Ryc. 4. Pacjentka L. K.: a kolagenowa błona barierowa umocowana szwami materacowymi do błony śluzowej i okostnej od strony podniebienia; b przeszczep kości pokryty membraną kolagenową, która została unieruchomiona 4 szwami materacowymi. Widoczne prześwitujące głowy śrub mocujących przeszczep; c brak międzyzębowy zabezpieczony mostem AET. Jest to uzupełnienie protetyczne chroniące przeszczep kości przed zanikiem z ucisku; d odsłonięte podłoże kostne po 3-ch miesiącach bezpośrednio przed wprowadzeniem wszczepu zębowego. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 6 439

5 M. Kozakiewicz i inni Ryc. 5. Dokumentacja radiologiczna wewnątrzustne, standaryzowane, cyfrowe zdjęcia rentgenowskie pacjentki L. K. Po wgojeniu przeszczepu kości (po 3 miesiącach) w zrekonstruowaną kość wprowadzono wszczep zębowy. Ryc. 6. Pacjentka L. K.: korona protetyczna. Stan trzy miesiące po zakończeniu leczenia. Ryc. 7. Pacjentka L. K.: stan 36 miesięcy po zakończeniu leczenia. Ryc. 8. Cyfrowe standaryzowane zdjęcia kontrolne okolicy operowanej wykonane w okresie 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 miesięcy po wprowadzeniu przeszczepu. powierzchni zajmowany przez obraz przeszczepu kości z wyłączeniem obszaru zaniku przeszczepu w badanym okresie (zmienione A). Wyniki Wgajanie przeszczepów kości z bródki w większości przypadków było niepowikłane, jednak w 3 przypadkach odnotowano wystąpienie po zabiegu przemijających parastezji w obszarze unerwianym przez nerw bródkowy. Śruby mocujące usuwano w okresie od 3 do 12 miesięcy od zabiegu. W tym okresie w zrekonstruowaną kość u 8 pacjentów wprowadzono wszczepy zębowe. W 2 przypadkach wszczepy zębowe wprowadzono jednoczasowo z przeszczepem kości, a w 1 przypadku przed przeszczepem kości. Razem u 11 pacjentów zastosowano 19 wszczepów zębowych. 440 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 6

6 Przeszczepy kostne Ryc. 9. Obraz przeszczepu własnopochodnej kości analizowany w programie DentalStudio ver Pierwotne pole zajmowane przez przeszczep kości obwiedzione zostało linią czerwoną na rentgenogramie po stronie lewej, a zmienione pole po 9 miesiącach od zabiegu zaznaczono linią zieloną po stronie prawej. Z tych obrysowanych pól pobierano dane do badań densytometrycznych. U pozostałych 4 pacjentów braki zębowe uzupełniono mostami, a u 5 wykonano całkowite protezy osiadające dolne. Średnia gęstość optyczna mierzona w obszarze zajmowanym przez obraz przeszczepu z włączeniem obszaru zaniku przeszczepu znacznie zmalała w ciągu pierwszych 6 miesięcy po rekonstrukcji w stosunku do gęstości zmierzonej bezpośrednio po wprowadzeniu przeszczepu. Natomiast średnia gęstość optyczna mierzona w obszarze zajmowanym przez obraz przeszczepu z wyłączeniem obszaru całkowitego zaniku przeszczepu w ciągu 3 miesięcy po zabiegu zmalała w stosunku do gęstości zmierzonej bezpośrednio po wprowadzeniu przeszczepu. W ciągu następnych 3 miesięcy wzrosła nie osiągając jednak wartości gęstości optycznej bezpośrednio po zabiegu. Wyniki przedstawiono w tabeli I i na wykresie. Omówienie wyników Zmiany średniej gęstości optycznej mierzone w obszarze zajmowanym przez obraz przeszczepu z wyłączeniem obszaru całkowitego zaniku przeszczepu (zmienione A) odzwierciedlają proces przebudowy przeszczepionej kości. W okresie pierwszych 3 miesięcy po wprowadzeniu przeszczepu daje się stwierdzić przewagę demineralizacji. W okresie kolejnych 3 miesięcy przewagę remineralizacji, a następnie okres względnej równowagi pomiędzy obu procesami. Zaobserwowano, że w okresie drugiego roku po zabiegu następuje dalszy wzrost gęstości przeszczepu kości. Jest to okres remodelingu i wydaje się, że w tym czasie pierwotny materiał, jakim była kość gąbczasta i korowa przebudowuje się i upodabnia się do łoża przeszczepu stając się ostatecznie kością zbitą. Ocena wgajania przeszczepów kostnych jest tym trudniejsza, że niektóre elementy tego procesu oraz osteointegracji wszczepów zębowych nadal nie zostały do końca poznane. Na przebieg procesu wgajania przeszczepionej kości wpływa wiele czynników wewnątrzpochodnych: miejscowych i ogólnoustrojowych oraz zewnątrzpochodnych. Na podstawie badań retrospektywnych stwierdzono, że zrekonstruowana kość reaguje na wprowadzenie wszczepu zębowego podobnie, jak kość bez przeszczepu (13). Nie zaobserwowano szkodliwego oddziaływania tytanu stosowanego we wszczepach zębowych na komórki szpiku. Rekonstrukcja przeszczepami wła- PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 6 441

7 M. Kozakiewicz i inni T a b e l a I. Wyniki oceny densytometrycznej miejsca przeszczepienia kości Czas po zabiegu w miesiącach Średnia gęstość optyczna poziom szarości w stopniach skali 8-bitowej pierwotne A zmienione A 00M 116,84±30,59 116,84±30,59 03M 96,15±35,22* 102,07±31,64* 06M 95,38±26,78* 106,16±19,30* 09M 99,19±31,32* 110,71±23,95 12M 111,98±25,06 122,32±20,78 18M 115,11±24,24 123,59±28,07 24M 125,01±20,76 135,48±30,66 Legenda: * różnica statystycznie znamienna w stosunku do wartości wyjściowych, tj. 00M dla p<0,05; 00M, 03M, 06M, 09M, 12M, 18M, 24M liczba miesięcy od zabiegu wprowadzenia przeszczepu; Pierwotne A zakres pola powierzchni zajmowany przez obraz przeszczepu kości bezpośrednio po zabiegu, czyli z włączeniem obszaru późniejszego zaniku przeszczepu kości; Zmienione A zakres pola powierzchni zajmowany przez obraz przeszczepu kości z wyłączeniem obszaru zaniku przeszczepu w badanym okresie. Wykres 1. Wyniki oceny densytometrycznej miejsca przeszczepienia kości. Różnice statystycznie znamienne (dla p<0,05) w stosunku do wartości bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym (00M) zaznaczono gwiazdką. Pierwotne A zakres pola powierzchni zajmowany przez obraz przeszczepu kości bezpośrednio po zabiegu, czyli z włączeniem obszaru późniejszego zaniku przeszczepu kości; Zmienione A zakres pola powierzchni zajmowany przez obraz przeszczepu kości z wyłączeniem obszaru zaniku przeszczepu w badanym okresie. snopochodnej kości znacznych zaników wyrostka zębodołowego szczęki oraz części zębodołowej żuchwy, chociaż skuteczna, nie pozbawiona jest ryzyka. Po zabiegu pobrania przeszczepu z bródki opisywane jest opadanie tkanek miękkich bródki, utrata podparcia mięśni mających przyczepy na bródce, utrata żywotności lub uszkodzenie korzeni przednich zębów w żuchwie, uszkodzenie nerwu bródkowego gałęzi zębodołowej dolnej przedniej (2, 9, 11), krwiaki tkanek miękkich. Łatwiejszymi metodami augmentacji jest zastosowanie materiałów kościozastąpczych, ale skutek biologiczny jest najczęściej daleki od ideału (8). Jak na razie tym ideałem jest kość, zaś złotym standardem w rekonstrukcjach wyrostka zębodołowego jest kość własnopochodna. Wnioski Analiza cyfrowych standaryzowanych zdjęć rentgenowskich przeszczepów nakładkowych własnopochodnej kości z bródki zastosowanych w rekonstruk- 442 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 6

8 Przeszczepy kostne cji znacznych zaników kości wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy umożliwia ocenę przebudowy przeszczepionej kości. Na podstawie standaryzowanych zdjęć rentgenowskich można dokładnie określić etapy przebudowy przeszczepu. Zastosowanie kości własnopochodnej w augmentacji wyrostka zębodołowego szczęki jest metodą skuteczną, która zwiększa możliwości leczenia protetycznego. Piśmiennictwo 1. Abrahams J. J.: Augmentation procedures of the jaw in patients with inadequate bone for dental implants: radiographic appearance, J. Comput. Assist. Tomogr., 2000, 1, 24, Brostlap W. A., Heidbuchel K. L., Freihofer H. P., Kuijpers Jagtman A. M.: Early secondary bone grafting of alveolar cleft defects: A comparison between chin and rib grafts, J. Craniomaxillofac. Surg., 1990, 18, Buser D., Dula K., Hess D., Hirt H. P., Belser U. C.: Localized ridge augmentation with autografts and barrier membranes, Periodont., 2000, 1999, 19, Johansson B., Grepe A., Wannfors K., Hirsch J. M.: A clinical study of changes in the volume of bone grafts in the atrophic maxilla, Dentomaxillofac. Radiol., 2001, 30, 3, Johansson B., Grepe A., Wannfors K., Aberg P., Hirsch J. M.: Volumetry of simulated bone grafts in the edentulous maxilla by computed tomography, Dentomaxillofac. Radiol., 2001, 30, 3, Kozakiewicz M., Wilamski M.: Technika standaryzacji wewnątrzustnych zdjęć rentgenowskich, Czas. Stomatol., 1999, 52, Kozakiewicz M.: Cyfrowy analizator obrazu własnego projektu do ilościowego porównywania obrazów na drodze subtrakcji. Mag. Stomatol., 2002, 131, 9, Kozakiewicz M.: Ocena wyników leczenia ubytków kości z zastosowaniem materiałów kościozastępczych w chirurgii stomatologicznej, praca habilitacyjna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Nkenke E., Schultze Mosgau S., Radespiel Troger M., Kloss F., Neukam F. W.: Morbidity of harvesting of chin grafts: A prospective study, Clin. Oral Implants Res., 2001, 12, Nordland W. P., Tarnow D. P.: A classification system for loss of papillary height, J Peridontol., 1998, Rubens B. C., West R. A.: Ptosis of the chin and lip incompetence: Consequences of lost mentalis muscle support, J. Oral Maxillofac. Surg., 1989, 4, Schliephake H., Berding G., Neukam F. W., Bothe K. J., Gratz K. F., Hundeshagen H.: Use of sequential bone scintigraphy for monitoring onlay grafts to grossly atrophic jaws, Dentomaxillofac. Radiol., 1997, 26, 2, Simion M., Jovanovic S. A., Tinti C., Benefenati S. P.: Long-term evaluation of osseointegrated implants inserted at the time or after vertical ridge augmentation. A retrospective study on 123 implants with 1-5 year follow-up. Clin. Oral. Implants Res., 2001, 12, Tarnow D. P., Cho S. C., Wallace S. S.: The effect of inter implant bone crest. J. Periodontol., 2000, 71, Zaakceptowano do druku: 23.II.2006 r. Adres autorów: Łódź, ul. Kopcińskiego 22. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2006, LVI, 6 443

Zmiany wielkości przeszczepów nakładkowych własnopochodnej kości z bródki zastosowanych dla poprawy cech podłoża protetycznego*

Zmiany wielkości przeszczepów nakładkowych własnopochodnej kości z bródki zastosowanych dla poprawy cech podłoża protetycznego* PROT. STOM., 2006, LVI, 1 Zmiany wielkości przeszczepów nakładkowych własnopochodnej kości z bródki zastosowanych dla poprawy cech podłoża protetycznego* Transformation of surface area in mandibular onlay

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia _CAD/CAM Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia Multifunctional application of CAD/CAM system in comprehensive rehabilitation of an occlusion Autor_Paweł Bernatek

Bardziej szczegółowo

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku _CBCT Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku Vertical alveolar bone atrophy in implant treatment possible 3D solutions case report Autor_

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym

Powszechnym problemem w leczeniu implantologicznym t w ó j p r z e g l ą d s t o m a t o l o g i c z n y 7-8/2017 t e m at numeru dr n. med. Artur Wituła, Daniel Gola Podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczasowym rozszczepieniem w zaniku kości szczęki

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Wieloetapowe implantoprotetyczne leczenie pacjenta z atroficzną bezzębną szczęką. Część I. Leczenie chirurgiczne

Wieloetapowe implantoprotetyczne leczenie pacjenta z atroficzną bezzębną szczęką. Część I. Leczenie chirurgiczne PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 440-447 www.prot.stomat.net Wieloetapowe implantoprotetyczne leczenie pacjenta z atroficzną bezzębną szczęką. Część I. Leczenie chirurgiczne A multi-stage implant treatment

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna

Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna Implantoprotetyka 2008, tom IX, nr 2 (31) Krzysztof Tomasz śliwowski Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna Streszczenie Celem pracy jest pokazanie

Bardziej szczegółowo

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 312-316 Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku Mini implants a simple way out of a difficult situation: A case report Marek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna pacjentów z wadami wrodzonymi

Rehabilitacja protetyczna pacjentów z wadami wrodzonymi PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 1, 22-28 Rehabilitacja protetyczna pacjentów z wadami wrodzonymi Prosthetic rehabilitation of patients with congenital disorders Katarzyna Piórkowska, Jerzy Gładkowski Z

Bardziej szczegółowo

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych Ochrona zębodołów Badania naukowe dowodzą, iż: do znacznych ubytków tkanki kostnej najczęściej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro

Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro X-ray digital analysis of lesions in the cortical bone of the mandibular body

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku The application of implants in treating edentulousness in patients with advanced bone atrophy Autor _ Krzysztof Caruk Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S

Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu BEGO Semados S Allogenic bone block augmentation in the region of secon incisor (22) and late implantation of

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - PROTET. STOMATOL., 2015, LXV, 6, 559-563 DOI: 10.5604/.1185926 Interdyscyplinarne leczenie pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia wybrane zagadnienia Streszczenie Rozszczepy podniebienia

Bardziej szczegółowo

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego Mariusz Duda 1 Norbert Bomba 2 Paweł Kłosiński 3 Jednoczasowa implantacja 15 wszczepów w szczęce i w żuchwie metodą implantacji minimalnie inwazyjnej (MIMI) z natychmiastowym funkcjonalnym obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Skanowanie z poziomu implantu część 1

Skanowanie z poziomu implantu część 1 Skanowanie z poziomu implantu część 1 Scanning from implant level Autor_ Bogdan Dmochowski Streszczenie: W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne z użyciem skanera 3Shape Trios w rejestracji pola

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny perforacji błony Schneidera podczas podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą

Przyczyny perforacji błony Schneidera podczas podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą _sinus lift Przyczyny perforacji błony Schneidera podczas podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą Causes of Schneiderian membrane perforation during the internal sinus lift surgery Autor_ Wojciech

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Maciej Stupka Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Examples of dental implants in various clinical cases. Part one surgical

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku The athypical complication in the impantological treatment of the edentulous mandible case report Autorzy _ Damian Dudek,

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie allogennych bloczków kostnych oraz PRF w rekonstrukcji dużych ubytków kostnych

Zastosowanie allogennych bloczków kostnych oraz PRF w rekonstrukcji dużych ubytków kostnych PROTET. STOMATOL., 2016, LXVI, 6, 468-476 DOI: 10.5604/.1226743 www.prostoma.pl Zastosowanie allogennych bloczków kostnych oraz PRF w rekonstrukcji dużych ubytków kostnych Evaluation of allogeneic bone

Bardziej szczegółowo

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations

Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej systemem BEGO Semados obserwacje kilkuletnie Implantprosthetic reconstructions with BEGO Semados implant system several years observations Autor _ Paweł Frączak

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja leczenia All-on-4 Science First

Koncepcja leczenia All-on-4 Science First Koncepcja leczenia All-on-4 Science First Oryginalne Oryginalne rozwiązanie do odbudowy pełnego łuku na czterech implantach, bez przeszczepów. Sprawdzone Sprawdzone długoterminowe rozwiązanie. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 434-439 Streszczenie Nowoczesne technologie obrazowania radiologicznego przyniosły ogromny postęp w diagnostyce klinicznej oraz w planowaniu leczenia. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie materiału na bazie szkła aktywnego Glassbone do odbudowy ubytków kostnych

Zastosowanie materiału na bazie szkła aktywnego Glassbone do odbudowy ubytków kostnych Zastosowanie materiału na bazie szkła aktywnego Glassbone do odbudowy ubytków kostnych Autorzy _ lek. med. chir. stom. Roman Borczyk, lek. dent. Krzysztof Maçkowiak Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 1_Skan CBCT

Bardziej szczegółowo

Udział ortodonty w uzupełnianiu braków górnych bocznych zębów siecznych u pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia

Udział ortodonty w uzupełnianiu braków górnych bocznych zębów siecznych u pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 2, 102-109 www.prot.stomat.net Udział ortodonty w uzupełnianiu braków górnych bocznych zębów siecznych u pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia The role

Bardziej szczegółowo

Unieruchomienie szczękowo-żuchwowe z zastosowaniem przezwyrostkowych śrub bikortykalnych

Unieruchomienie szczękowo-żuchwowe z zastosowaniem przezwyrostkowych śrub bikortykalnych Czas. Stomat., 2005, LVIII, 12 Unieruchomienie szczękowo-żuchwowe z zastosowaniem przezwyrostkowych śrub bikortykalnych Maxillomandibular transalveolar fixation using bicortical screws Tomasz Piętka, Wojciech

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku PROT. STOM., 2005, LV, 5 Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku Implantoprosthetic treatment of patient after composed odontoma a case report Wojciech Kiewlicz,

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 1, 2227 www.prot.stomat.net Streszczenie Odbudowa łuków zębowych u pacjentów z bezzębną szczęką za pomocą stałych uzupełnień protetycznych opartych na śródkostnych implantach

Bardziej szczegółowo

Przedprotetyczne postępowanie chirurgiczne z wykorzystaniem autologicznych preosteoblastów hodowanych in vitro

Przedprotetyczne postępowanie chirurgiczne z wykorzystaniem autologicznych preosteoblastów hodowanych in vitro Przedprotetyczne postępowanie chirurgiczne z wykorzystaniem autologicznych preosteoblastów hodowanych in vitro Preprosthetic surgical procedure using autologous preosteoblasts cultured in vitro Autorzy

Bardziej szczegółowo

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego.

miejsce w planowaniu leczenia implantoprotetycznego. PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 2, 77-82 Diagnostyka i planowanie leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do trójwymiarowej wizualizacji tkanek zalety oraz ograniczenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy leczenia braków całkowitych uzębienia szczęki implantoprotezami stałymi

Wybrane problemy leczenia braków całkowitych uzębienia szczęki implantoprotezami stałymi Paweł Białożyk, Piotr Niwiński, Aldona Flader Wybrane problemy leczenia braków całkowitych uzębienia szczęki implantoprotezami stałymi Selected problems with edentulous maxilla treatment by means of implant

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy V.E. Karapetian, M. Roels, J. Neugebauer, J. E. Zoeller 1. Wstęp 2 2.Cel

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 21-26 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) Condition of the mandibular bone in postmenopausal edentulous women.

Bardziej szczegółowo

Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku

Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 1, 47-51, 38-42 Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku An attempt at the mandible bone core augmentation with osseous

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 106-113 Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ Prosthodontic rehabilitation of partially edentulous patients under the

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLINICZNE. A 12-year Retrospective Analytic Study of the Implant Survival Rate in 177 Consecutive Maxillary Sinus Augmentation

BADANIA KLINICZNE. A 12-year Retrospective Analytic Study of the Implant Survival Rate in 177 Consecutive Maxillary Sinus Augmentation Luis Naval-Gías, MD, DMD, PhD 3 12-letnie retrospektywne badanie analityczne odsetka przetrwania implantów w 177 kolejnych zabiegach augmentacji dna zatoki szczękowej A 12-year Retrospective Analytic Study

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rozwiązanie do pełnej diagnostyki, planowania leczenia implantologicznego i komunikacji z pacjentem

Cyfrowe rozwiązanie do pełnej diagnostyki, planowania leczenia implantologicznego i komunikacji z pacjentem Cyfrowe rozwiązanie do pełnej diagnostyki, planowania leczenia implantologicznego i komunikacji z pacjentem Simplant klucz do cyfrowych rozwiązań terapii implanto-protetycznej Jako część oferty rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza podłoża protetycznego pacjentów bezzębnych na podstawie badania klinicznego i zdjęć pantomograficznych

Analiza porównawcza podłoża protetycznego pacjentów bezzębnych na podstawie badania klinicznego i zdjęć pantomograficznych 2007, tom VIII, nr 3 (28) Implantoprotetyka MAGDALENA RUMIŃSKA, JOLANTA LOSTER Analiza porównawcza podłoża protetycznego pacjentów bezzębnych na podstawie badania klinicznego i zdjęć pantomograficznych

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Onlay, endokorona Cena 150- Od 900 zł Profilaktyka stomatologiczna: Wizyta diagnostyczna w tym RTG pantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, badanie

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach

Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach Clinical analysis of the Bicon s implants advantages in selected cases Autorka _ Katarzyna Maciejewska Streszczenie: Zastosowanie implantów

Bardziej szczegółowo

Augmentacja kości szczękowych z zastosowaniem kości ludzkiej świeżo mrożonej kliniczne doświadczenia własne

Augmentacja kości szczękowych z zastosowaniem kości ludzkiej świeżo mrożonej kliniczne doświadczenia własne Augmentacja kości szczękowych z zastosowaniem kości ludzkiej świeżo mrożonej kliniczne doświadczenia własne Maxillary bone augmentation using freshly frozen human bone clinical experience of your own Autorzy_Damian

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

PRACE KAZUISTYCZNE. Posttraumatic Alveolar Ridge Augmentation by Autogenous Bone Graft and Distraction Osteogenesis Preliminary Report

PRACE KAZUISTYCZNE. Posttraumatic Alveolar Ridge Augmentation by Autogenous Bone Graft and Distraction Osteogenesis Preliminary Report PRACE KAZUISTYCZNE Dent. Med. Probl. 2005, 42, 1, 159 164 ISSN 1644 387X HANNA GERBER LESZCZYSZYN 1, WOJCIECH PAWLAK 1, MONIKA RUTKOWSKA 1, MARZENA DOMINIAK 2 Możliwości rekonstrukcyjne pourazowych ubytków

Bardziej szczegółowo

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 263-268 Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach Clinical observations of bridges fixed on natural teeth and

Bardziej szczegółowo

The assessment of the influence of patient s head movement on image distortion while taking panoramic radiographs

The assessment of the influence of patient s head movement on image distortion while taking panoramic radiographs Czas. Stomatol., 2006, LIX, 5, 329-336 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Ocena wpływu ruchu głowy pacjenta podczas ekspozycji rentgenowskiej na zniekształcenia obrazu

Bardziej szczegółowo

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie*

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 479-483 Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* Immediate overdenture retained on implants in the mandible Piotr Stendera, Piotr Grochowski Ze Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Jednoetapowe hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej z użyciem kwasu hialuronowego oraz materiału kościozastępczego

Jednoetapowe hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej z użyciem kwasu hialuronowego oraz materiału kościozastępczego _materiały augmentacyjne Jednoetapowe hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej z użyciem kwasu hialuronowego oraz materiału kościozastępczego Single-stage hydrodynamic sinus lift using hyaluronic

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLINICZNE. Implants Placed Simultaneously With Particulated Bone Graft in Patients Diagnosed With Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa

BADANIA KLINICZNE. Implants Placed Simultaneously With Particulated Bone Graft in Patients Diagnosed With Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa Miguel -Diago 5 Wprowadzenie implantów z jednoczesną aplikacją rozdrobnionego przeszczepu kostnego u pacjentów z dystroficzną, recesywną postacią pęcherzowego oddzielania się naskórka Implants Placed Simultaneously

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne leczenie przedprotetyczne pacjentów z zespołem Kelly ego

Chirurgiczne leczenie przedprotetyczne pacjentów z zespołem Kelly ego PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 1, 51-57 www.prot.stomat.net Chirurgiczne leczenie przedprotetyczne pacjentów z zespołem Kelly ego Pre-prosthetic surgical treatment of patients with Kelly s syndrome Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarne leczenie pacjenta po resekcji dna jamy ustnej z zastosowaniem przeszczepu z przedramienia*

Interdyscyplinarne leczenie pacjenta po resekcji dna jamy ustnej z zastosowaniem przeszczepu z przedramienia* PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 2, 119-123 Interdyscyplinarne leczenie pacjenta po resekcji dna jamy ustnej z zastosowaniem przeszczepu z przedramienia* A multidisciplinary treatment of a patient after

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena zastosowania materiału Dexon Mesh w leczeniu ubytków kości na drodze sterowanej regeneracji tkanek u szczurów*

Radiologiczna ocena zastosowania materiału Dexon Mesh w leczeniu ubytków kości na drodze sterowanej regeneracji tkanek u szczurów* Czas. Stomatol., 2006, LIX, 12, 849-858 2006 Polish Stomatological Association http://www.czas.stomat.net Radiologiczna ocena zastosowania materiału Dexon Mesh w leczeniu ubytków kości na drodze sterowanej

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego

Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 445-453 Ocena przydatności przestrzennego planowania leczenia implantoprotetycznego w oparciu o analizę badania tomograficznego Evaluation of three dimensional implant treatment

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosować wszczepy podokostnowe w 2016 roku

Dlaczego stosować wszczepy podokostnowe w 2016 roku Stomatologia praktyczna Dlaczego stosować wszczepy podokostnowe w 2016 roku Giancarlo Cortese, MD, DDS: Perchè fare impianti sottoperiostei nel 2016 (Why use subperiosteal implants in 2016) Copyright by

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 4, 276-280 Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku Combined Orthodontic and Prosthetic Treatment in Severe Oligodontia:

Bardziej szczegółowo

Gęstość optyczna kości wyrostka zębodołowego w miejscu brakującego zęba oraz odbudowanego protetycznie zależna od płci i wieku

Gęstość optyczna kości wyrostka zębodołowego w miejscu brakującego zęba oraz odbudowanego protetycznie zależna od płci i wieku Czas. Stomatol., 2010, 63, 9, 562-571 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Gęstość optyczna kości wyrostka zębodołowego w miejscu brakującego zęba oraz odbudowanego protetycznie zależna

Bardziej szczegółowo

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 155 159 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją opis przypadku Minimally invasive maxillary sinuslift with immediate implantation case report Autorzy_ Łukasz Zadrożny, Maciej

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM _terapie kompleksowe Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM Complex proceeding in implantological treatment for the maxilla by means of a CBCT and

Bardziej szczegółowo

Duże wyrośle kostne szczęki opis przypadku

Duże wyrośle kostne szczęki opis przypadku _chirurgia stomatologiczna Duże wyrośle kostne szczęki opis przypadku The large bone overgrowth of the maxilla case report Autorzy_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Marlena Brzozowa, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 4, październik-grudzień 2011, s. 226-233

Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 4, październik-grudzień 2011, s. 226-233 Stomatologia estetyczna Tom 7, nr 4, październik-grudzień 2011, s. 226-233 Czynniki wpływające na długotrwały efekt estetyczny leczenia implantologicznego w przednim odcinku szczęki The factors affecting

Bardziej szczegółowo