OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania:"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 dla zadania: Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 w Płocku, mieszczącego się przy ul. Lasockiego OPIS OGÓLNY Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Płockiego Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 w Płocku, mieszczącego się przy ul. Lasockiego 14 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego. 2. LOKALIZACJA Przedmiot zamówienia znajduje się na terenie należącym do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płocku przy ul. Lasockiego 14, na którym nie występuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren objęty inwestycją znajduje się w rejonie osiedla Dworcowa, na działce o numerze ewidencyjnym 554 obręb nr WYTYCZNE FUNKCJONALNE - ZAŁOŻENIA OKREŚLONE PRZEZ INWESTORA PRZEWIDYWANY ZAKRES Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych budynku Płockiego Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i częściowym wyposażeniem. Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne. Ponadto materiały przewidziane do wbudowania powinny być wskazane jako pierwszej jakości, posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Projekt powinien przewidywać i uwzględniać możliwość dalszego projektowania i budowy. W ramach zamówienia konieczne będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej dla budynku Płockiego Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego terenu wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznym, zagospodarowaniem terenu oraz z usunięciem napotkanych kolizji. Do zakresu opracowania w/w przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację projektowokosztorysową, w której skład będą wchodzić między innymi. budynek Płockiego Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego. zagospodarowanie terenu w obrębie budynku (ciągi piesze, ławki, tereny zielone śmietniki, lampy itp.) Dokumentację należy opracować wg opisu przedmiotu zamówienia, wytyczne załączone do opisu przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1), umowę, SIWZ oraz warunki techniczne do projektowania uzyskane przez projektanta na etapie projektowania. W celu zrealizowania zadania należy uzyskać między innymi: mapy do celów projektowych oraz zgody wszystkich Właścicieli gruntów, na których przewiduje się roboty, na udostępnienie ich na cele budowlane. Ponadto wykonać badania geotechniczne niezbędne do oceny stanu gruntu. Wykonać pomiary geodezyjne oraz inwentaryzację obiektów, urządzeń podziemnych i nadziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym. Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania. Zakres opracowania dokumentacji należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wytycznymi do projektowania (załącznik nr 1) oraz uzyskać stosowne decyzje i/lub skuteczne zgłoszenia organu architektoniczno-budowlanego na przeprowadzenie robót budowlanych. Opracować tymczasową organizację ruchu w kosztorysach inwestorskich uwzględnić koszty jej wykonania i wprowadzenia ( w razie takiej konieczności). Wykonać projekt nasadzeń i wycinki drzew i krzewów, spowodowany wycięciem roślinności lub tworzeniem stref ochronnych oraz uzyskać stosowną decyzję/opinię Wydziału Kształtowania Środowiska (wszelkie niezbędne materiały i informacje uzyska Wykonawca we własnym zakresie). W 1

2 kosztorysach inwestorskich uwzględnić koszty wycinki i wykonania nasadzeń zastępczych. W ramach opracowania dokumentacji należy wykonać: Projekt budowlany i wykonawczy budynku branży konstrukcyjnej w ilości 4 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF); Projekty budowlane i wykonawcze budynku instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w ilości 4 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF); projekty budowlane i wykonawcze infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania terenu w ilości 4 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF); projekty budowlane i wykonawcze dotyczące usunięcia wszelkich kolizji sieci projektowanych i istniejących z urządzeniami i obiektami np.: energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych itd. w ilości 4 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF); specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży oddzielnie w ilości 4 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (w dokumencie tekstowym oraz skan dokumentacji w zapisie PDF); projekt organizacji ruchu na etapie prowadzenia prac (na czas trwania budowy) w ilości 4 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF oraz w rozszerzeniu dwg bądź dxf); - w razie takiej konieczności informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do wycinki w wymaganym zakresie wraz z projektem nasadzeń zastępczych uzgodnionych w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, natomiast koszt usunięcia (karczowania i plantowania) i nasadzeń należy uwzględnić w kosztach przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem Opinii/Decyzji; przedmiary robót branżami oraz przekazanie ich Zamawiającemu w 2 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF); kosztorysy inwestorskie branżami wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji metodą kalkulacji szczegółowej. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót; Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF); płytę CD zawierającą całą w/w dokumentację (2 szt.) w tym jedna bez kosztorysów - wersja przetargowa; Ponadto opracowując przedmiotową dokumentację należy zastosować się do wytycznych z : Zarządzenia Nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka, Zarządzenia Nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych itp. Wykonawca wraz z dokumentacją składa wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć; Wykonawca składa oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną; Wykonawca uzyska na przedmiot umowy stosowne decyzje i/lub skuteczne zgłoszenia organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych Zamówienie obejmuje również przygotowanie przez Wykonawcę materiałów do projektowania oraz wykonanie czynności towarzyszących: 2

3 1) Wykonanie map do celów projektowych 2) rozpoznanie terenowo-prawne gruntów do celów projektowych i w razie konieczności wykonanie podziałów geodezyjnych działek niezbędnych dla zrealizowania inwestycji: - wykonanie wstępnego projektu geodezyjnego na mapach zasadniczych wraz z badaniami hipotecznymi dzielonych nieruchomości, - wykonanie podziału geodezyjnego na podstawie prawomocnych postanowień opiniujących pozytywnie podział działek wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej w/w podział 3) Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów, a także urządzeń podziemnych i nadziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym. Wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz prawidłowej realizacji projektu. 4) Wykonanie badań geotechnicznych z ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków posadowienia, określeniem przydatności gruntu rodzimego do zasypania wykopów i sposobu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 5) Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji. 6) Z uwagi na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w imieniu Zamawiającego Wykonawca uzyska odpowiednie decyzje umożliwiające zaprojektowanie inwestycji. 7) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie taka konieczność). 8) Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, oraz dokonanie wszelkich uzgodnień z Zamawiającym, właściwymi do tego instytucjami i organizacjami w trakcie projektowania a także zatwierdzenie dokumentacji przed wystąpieniem o stosowne decyzje i/lub skuteczne zgłoszenia organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych 9) Ustalenie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania (przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich należy ustalić dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej). 10) Sprawdzenie poszczególnych projektów przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności. 11) Wykonawca przygotuje i wypełni druk Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które następnie przedkłada Zamawiającemu celem jego podpisania. 12) W przypadku wystąpienia kolizji np. energetycznych, kanalizacyjnych opracowanie odrębnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownej decyzji i/lub skutecznego zgłoszenia na przeprowadzenie robót budowlanych, wydanego na podmiot określony w uzyskanych warunkach. 13) Wykonanie wszelkich opracowań oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód, pozwoleń, decyzji i skutecznych zgłoszeń niezbędnych do prawidłowego zrealizowania objętych dokumentacją robót. 14) W ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wypełnioną Tabelę Elementów Scalonych załączoną do przedmiotu zamówienia. 4. OBOWIĄZKI PROJEKTANTA NA ETAPIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum 3 spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym i Przedstawicielem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony. Protokół uzgodnień sporządza Wykonawca. W ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję zagospodarowania 3

4 terenu i budynku. Na ostatnim spotkaniu Wykonawca przedstawi do zaakceptowania kompletną dokumentację wraz z uzgodnieniami, przed złożeniem wniosku o stosowne decyzje i/lub skuteczne zgłoszenia organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych. 2) Dokumentacja powinna być zaprojektowana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącej szaty roślinnej, a przede wszystkim wartościowego drzewostanu w taki sposób, aby służył on przy zapewnieniu mu właściwych warunków do wzrostu i rozwoju jako gotowy element zielonej oprawy ulicy. W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, odpowiednią decyzję/opinię. W ramach rekompensaty dla środowiska wykonać projekt nasadzeń drzew i krzewów na terenie Płocka. Miejsce nasadzeń będzie uzależnione od ilości wycinanych drzew. Natomiast koszt usunięcia (karczowania i plantowania) i nasadzeń należy uwzględnić w kosztach przedsięwzięcia. 3) Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt (wszelkie badania, ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia) ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy. 4) Wykonawca zapewni opracowanie wszelkiej dokumentacji z należytą starannością w sposób określony w przepisach, wymaganiami aktualnych ustaw a w szczególności: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130, poz. 1389), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r., nr 202, poz z późniejszymi zmianami), - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia r (Dz.U. z 2010r. Nr243, ppoz1623, z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r, Nr 156, poz tekst jednolity z późniejszymi zmianami), oraz obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 5) W rozwiązaniach projektowych będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 6) Zamawiający wymaga ponadto, żeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Wykonawca opracowuje i składa do Organu Administracji Architektoniczno Budowlanej 4 egzemplarze dokumentacji z czego dwa pozostawia do dyspozycji Organu Administracji Architektoniczno Budowlanej, a pozostałe dwa egzemplarze dokumentacji wraz z jej dwoma kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przekazuje Zamawiającemu. Trzy spośród czterech egzemplarzy należy oprawić trwale, natomiast jeden w sposób umożliwiający wyjmowanie arkuszy. Ponadto płyta CD winna być skanem egzemplarza ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami Organu Administracji Architektoniczno- Budowlanej. 7) Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na CD jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej. Ponadto płyta CD winna być złożona w 2 egzemplarzach różniących się zawartością i oznaczeniem tych egzemplarzy. Jeden egzemplarz Inwestorski - pełny, drugi egzemplarz Przetargowy pozbawiony kosztorysów inwestorskich. Kosztorysy i przedmiary opracowane na jednym z popularnych programów kosztorysowych. Każda branża dokumentacji w oddzielnym pliku PDF, z uwagi na część graficzną dokumentacji dopuszcza się zamieszczenie rysunków w odrębnych plikach PDF. 8) Dokumentacja zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Ponadto dokumentacja będzie zawierać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 9) Dokumentacja, wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe będą podpisane przez osoby ją 4

5 wykonujące, ponadto potwierdzone uprawnieniami budowlanymi do wykonywania zawodu. 10) Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie projektowania, do opracowania i wzięcia odpowiedzialności za Projekt Budowlany oraz każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Prawem rządzącym umową, a po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiającego uzyskania w jego imieniu stosowne decyzje i/lub skuteczne zgłoszenia organu architektoniczo -budowlanego na prowadzenie robót budowlanych. 11) Wykonawca uzyska komplet uzgodnień i wymaganych pozwoleń niezbędnych do uzyskania odpowiednich decyzji i/lub skutecznych zgłoszeń organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych w imieniu Zamawiającego. 12) Wykonawca określi, w miejscach skrzyżowania uzbrojenia istniejącego i projektowanego, rzędne tych sieci. 13) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zahamowaniu prac projektowych i o ich przyczynach w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. 14) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnień. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy. 15) Terminy wprowadzenia organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej (w razie takiej konieczności). 16) Wykonawca będzie uczestniczył wraz z Zamawiającym w prezentacji wyników prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zarówno władzom Miasta, jak i instytucjom zewnętrznym. 17) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego w trybie określonym w art. 20 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 18) Wykonanie postanowień umowy rozumie się jako kompleksowe w świetle prawa i przepisów. 19) Wykonawca na swój pisemny wniosek otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania (w tym uzyskania odpowiedniej zgody i/lub decyzję organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych). 20) Wykonawca dokona dodatkowego podziału kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z Uchwałą 2623/110/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2011 ws. zasad realizacji zadania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych wraz z wszystkimi załącznikami, które zostanie zaakceptowane przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2. 21) Wykonawca ujmie w składanej ofercie dodatkowo jednokrotne przeszacowanie kosztów całej inwestycji. 5. SPOSÓB WYLICZENIA OFERTY Wykonanie na podstawie: opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ, umowy oraz szczegółowej i wnikliwej analizy w celu dokonania prawidłowej oceny do określenia wynagrodzenia zadowalającego Wykonawcę za wykonanie kompletnej i pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uwzględniającego wszystkie potrzeby przedsięwzięcia, nawet te które z przyczyn niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane, a są istotne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia. Sporządził: Wojciech Turkowski Inspektor WIR.I 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania inwestycyjnego pn."zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ul. Gintera w Płocku, działka nr ewid. 65/73 obr. 10. Opis ogólny Przedmiotem zamówienia jest : opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojściami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ 2:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ 2: GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel. 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ 2: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną oraz Napoleońską

Bardziej szczegółowo

I. OPIS OGÓLNY Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie, na podstawie Programu funkcjonalno użytkowego, kompletnej dokumentacji wraz z realizacją:

I. OPIS OGÓLNY Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie, na podstawie Programu funkcjonalno użytkowego, kompletnej dokumentacji wraz z realizacją: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS OGÓLNY Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie, na podstawie Programu funkcjonalno użytkowego, kompletnej dokumentacji wraz z realizacją: - doposażenia w zabawki oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej na: Część I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów Sporządził: Jarosław Motyczka Sprawdziła: Edyta Gara Katowice, marzec 2016r. Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1549K Biczyce Dolne Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania: Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania: Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania: Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol 1. OPIS OGÓLNY Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 17.01.2017r. DSS-GK-II.7013.31.003.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia na usługę wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy obiektów małej architektury Park Julianowski.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 20-07-2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej pn.: Modernizacja układu komunikacyjnego wewnętrznego w obrębie budynków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zamawiający OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 35-051 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki.

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki. GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 2 Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Tarnów, dnia 26.06.2013 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr U M O W A Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2016/GZ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Realizacja projektu Remontu sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 11 I. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.24.40.00-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71.32.00.00-7

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Działkowej na odcinku od ul. Poprzecznej do przedłuŝenia ul. Zdroje oraz ul. Sosnowej w Czerwonaku wraz z parkingiem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ulicy Laskowej oraz Kościelnej w Jasienicy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ulicy Laskowej oraz Kościelnej w Jasienicy GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr...

Wzór umowy Umowa nr... Wzór umowy Umowa nr... Załącznik Nr 1 o wykonanie dokumentacji technicznej zawarta dnia... pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6 NIP 5922045396

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinkach: - od km 78+008

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik Nr 3 do Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie Nr sprawy... Wołomin, dnia 02.02.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania inwestycyjnego: Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadion im. Kazimierza Górskiego. 1. OPIS OGÓLNY Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

GMINA TŁUSZCZ PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

GMINA TŁUSZCZ PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GMINA TŁUSZCZ u l. W a r s z a w s k a 1 0 0 5-2 4 0 T ł u s z c z PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP.271.21.2012 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadań inwestycyjnych pn.: Budowa łącznika Czwartaków Graniczna Centrum prace przygotowawcze oraz Budowa łącznika Graniczna Centrum Górna prace przygotowawcze I. OPIS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno GMINA NOWE WARPNO Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno ogłasza że : przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na usługi od 14000 euro do kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S

Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S Z A K R E S I F O R M A D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D L A I N W E S T Y C J I P O D N A Z WĄ B U D O W A 5 Z A T O K A U T O B U S O W Y C H N A U L. J A N A N O W A K A J E Z I O R AŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN 800 na wodociąg PE Dz 450 na odcinku od SUW Maczki do Dąbrowy Narodowej

Bardziej szczegółowo

Nabór na wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy...

Nabór na wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy... Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Źródło: http://zgm.bip.legnica.eu/zgm/zamowienia/2016/zakonczone/16693,nabor-na-wykonanie-dokumentacji-projektowej-dla-zada nia-inwestycyjnego-pn-rewita.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , fax (061)

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) , fax (061) Swarzędz: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu. Numer ogłoszenia: 56506-2008; data zamieszczenia: 19.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Stojewsko (odcinek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic na terenie miasta Milanówka

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic na terenie miasta Milanówka Burmistrz Miasta Milanówka działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I /pieczęć Wykonawcy/ CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa zadania:

Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa zadania: Nazwa zadania: Odwodnienie terenu położonego pomiędzy ulicami: Toszecką, Gajową i Pod Borem wraz z budową nawierzchni dróg, chodników i zjazdów na ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 5 2014-02-03 09:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Ligonia 36 modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Ligonia 36 modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa: usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00-7 nazwa: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174428-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S 097-174428 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: 271.8.2015 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej 107004E Parczówek - Kuraszków. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy GMINA TŁUSZCZ u l. W a r s z a w s k a 1 0 0 5-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa ulic Wesołej i Sadowej w Jasienicy Przetarg

Bardziej szczegółowo

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Święciechowa-Gołanice Numer ogłoszenia: 214959-2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. II. Zakres szczegółowy zamówienia dokumentacji projektowej

ZAKRES RZECZOWY. II. Zakres szczegółowy zamówienia dokumentacji projektowej ZAKRES RZECZOWY I. Przedmiot zamówienia publicznego Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ciągu ulic Królewska,

Bardziej szczegółowo

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym:

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym: Zał. Nr 1 do wniosku PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa fragmentów wnętrza budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412870-2012 z dnia 2012-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 5 2014-01-30 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a Milejów NIP REGON Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a Milejów NIP REGON Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów NIP 505-00-42-606 REGON 431019550 Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane kontaktowe: Internet: www.milejow.pl e-mail: sekretariat@milejow.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179225-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S 100-179225 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do siwz OPIS ZADANIA

Załącznik Nr 4 do siwz OPIS ZADANIA Załącznik Nr 4 do siwz OPIS ZADANIA Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie ze spec ustawą wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na: Modernizację drogi gminnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) DOA-ZP-VIII.271.28.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71240000-2 usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. 1.Przedmiot zamówienia publicznego:

ZAKRES RZECZOWY. 1.Przedmiot zamówienia publicznego: 1.Przedmiot zamówienia publicznego: ZAKRES RZECZOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy VI Miasta Krakowa: 1. Budowa i przebudowa oświetlenia ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Janowiec, dnia 23.12.2014 r. RO.042.05.1.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 522 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina GMINA MIASTA RYPINA ul. Warszawska 40 87 500 Rypin Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy obwodnicy miasta Rypina SPECYFIKACJE TECHNICZNE P - 20.20 MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne: Wymagania szczegółowe:

Wymagania ogólne: Wymagania szczegółowe: Urząd Miasta Śmigla zleca wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 17.01.2017r. DSS-GK-II.7013.30.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia na usługę wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy obiektów małej architektury i oświetlenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ROZBUDOWA ULICY ŁUCZNIKÓW NA ODCINEK OD UL. KARPACKIEJ DO UL. JEŻYNOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP MATERIAŁY DO WNIOSKU O ZMIANĘ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP MATERIAŁY DO WNIOSKU O ZMIANĘ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE MATERIAŁY DO WNIOSKU O ZMIANĘ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika węzeł Sokołów Młp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W ZATOCE PRZY AL. ZJEDNOCZENIA W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W ZATOCE PRZY AL. ZJEDNOCZENIA W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W ZATOCE PRZY AL. ZJEDNOCZENIA W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1. Zadanie 1 - Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte

Bardziej szczegółowo

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OR.3431-28/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OR.3431-28/09 Chojnice: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta Numer ogłoszenia: 212519-2009; data zamieszczenia: 18.11.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

GK Konin, dnia 17 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe

GK Konin, dnia 17 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63 2401111, fax 63 2429920, sekretariat@konin.um.gov.pl, www.konin.pl GK.7021.1.179.2015 Konin, dnia 17 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel , faks Zduńska Wola: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego Wiejska - Kacza - Prosta Numer ogłoszenia: 346108-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Chełm: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika w

Bardziej szczegółowo