Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

2 1 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Program Webmail jest unikalnym system do zarządzania oraz korzystania z usług poczty elektronicznej. Program przeznaczony jest wyłącznie dla uŝytkowników serwerów z naszym oprogramowaniem. Ogromne moŝliwości, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo korzystania z programu to cechy, które czynią go unikalnym wśród produktów tego typu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z moŝliwościami programu. ***Uruchomienie programu logowanie Program instalowany jest na kaŝdym serwerze pod adresem https://poczta.domenaklienta.pl. Logowanie do niego odbywa się w sposób szyfrowany za pomocą usługi SSL (kodowanie 128 bit). W związku z zabezpieczeniami jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej naleŝy zwrócić uwagę czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z tym portem. W tym przypadku naleŝy równieŝ koniecznie zwrócić uwagę czy połączenie z którego korzystamy nie odbywa się przez serwer Proxy. Korzystanie z serwera Proxy moŝe uniemoŝliwić korzystanie z programu. PowyŜsza konfiguracja jest konieczna w celu zapewnienia jak najwyŝszego standardu bezpieczeństwa oraz stabilnej pracy oprogramowania. Jeśli posiadamy prawidłowo skonfigurowaną sieć po wpisaniu w przeglądarce adresu programu ukaŝe się nam strona logowania. Aby wejść do programu naleŝy podać: "Nazwa uŝytkownika" - pełny adres na który chcemy się zalogować np. "Hasło" - hasło do danego konta . "Otwórz w nowym oknie" - zaznaczenie opcji otwiera program w dodatkowym oknie przeglądarki. Logowanie moŝe odbywać się na dwa sposoby: a) logowanie administratora - logowanie do poczty dla konta postmaster oraz do systemu zarządzania pocztą w domenie firma.pl (dodawanie kont pocztowych, aliasów, list pocztowych itp). b) logowanie uŝytkownika np. logowanie do poczty dla konta jan z moŝliwością administracji własnym kontem pocztowym (zmiana hasła, dodawanie aliasów, zmiana wybranych parametrów). Po podaniu prawidłowych danych (konta oraz hasła dla niego) moŝemy rozpocząć pracę z programem wciskając przycisk "Zaloguj". ***Zakończenie programu wylogowanie Aby wylogować się z programu naleŝy kliknąć ikonkę 'wyloguj' znajdującą się na końcu paska narzędziowego (prawy górny róg ekranu).

3 2 Informacje podstawowe okno główne programu Po prawidłowym zalogowaniu się do programu ukaŝe się nam strona główna. Strona ta podzielona jest na 8 sekcji. Program posiada równieŝ określoną kolorystykę i specyficzne ustawienia. Część z tych elementów moŝna spersonalizować zgodnie z własnymi upodobaniami. Wskazówka: linie pomiędzy poszczególnymi sekcjami moŝna przesuwać w pionie lub poziomie tak aby zwiększyć widoczne pole danej sekcji. 1.Opis elementów okna głównego. a) górny banner - grafika z nazwą programu, reklamą w zaleŝności od dostawcy b) menu rozwijalne - lista wszystkich funkcji do wykorzystania w programie c) menu ikon - lista najczęściej uŝywanych funkcji w programie w postaci ikon

4 d) pasek zajętości - pasek z informacją o aktualnej zajętości danego konta e) lista katalogów - lista z katalogami załoŝonymi dla danego konta f) lista kontaktów - lista z zapisanymi w programie adresami g) lista wiadomości - lista wszystkich wiadomości w danym katalogu wraz z przydatnymi funkcjami (przenoszenie wiadomości, sortowanie, wyświetlanie wybranych, usuwanie) h) okno wiadomości - okno z treścią wiadomości wraz z przydatnymi funkcjami (informacje o nadawcy, odbiorcy, temacie, moŝliwość dodania nadawcy do ksiąŝki adresowej, wyświetlanie pełnych nagłówków, wyświetlanie załączników). ***Podstawowe ustawienia programu KaŜde konto posiada moŝliwość personalizacji własnych ustawień wyglądu programu. W zaleŝności od potrzeb moŝemy skonfigurować między innymi: a) wyświetlanie lub nie bannera reklamowego (ikona opcje/podstawowe/pokazuj banner) b) wyświetlanie po zalogowaniu okna startowego lub od razu listy wiadomości z folderu "Skrzynka odbiorcza" (ikona opcje/podstawowe/strona startowa) c) szerokość i wysokość okien z listą folderów (ikona opcje/podstawowe/lista wiadomości) d) umiejscowienie menu ikon (ikona opcje/podstawowe/menu ikon: u góry - menu u góry, z lewej - menu z lewej, z prawej - menu z prawej). 3 Menu szczegółowy opis funkcji Program posiada wiele zaawansowanych funkcji, które wymagają konfiguracji lub teŝ właściwego uŝycia. Wszystkie dostępne w programie funkcje zawarte są Menu. Aby w pełni wykorzystać moŝliwości programu prosimy zapoznać się z listą dostępnych funkcji. ***Wiadomości

5 a) Odbierz - funkcja umoŝliwiająca wyświetlenie otrzymanych nowych wiadomości b) Nowa wiadomość - funkcja otwierająca nowe okno wiadomości, którą chcemy redagować c) Odpowiedz nadawcy - funkcja umoŝliwiająca odpowiedź nadawcy zaznaczonego a d) Odpowiedz grupie - funkcja umoŝliwiająca odpowiedź nadawcy oraz wszystkim odbiorcom zaznaczonego a e) Prześlij dalej - funkcja umoŝliwiająca przesłanie w treści zaznaczonego a f) Prześlij dalej jako załącznik - funkcja umoŝliwiająca przesłanie jako załącznika zaznaczonego a g) Zapisz jako - funkcja umoŝliwiająca zapisanie wiadomości na dysku lokalnym h) Zapisz załącznik - funkcja umoŝliwiająca zapisanie załącznika zaznaczonej wiadomości na dysku lokalnym i) Przenieś do folderu - funkcja umoŝliwiająca przeniesienie wiadomości do wybranego folderu j) Kopiuj do folderu - funkcja umoŝliwiająca skopiowanie wiadomości do wybranego folderu k) Właściwości bieŝącej - funkcja umoŝliwiająca wyświetlanie nagłówków zaznaczonej wiadomości l) Drukuj bieŝącą - funkcja umoŝliwiająca wydrukowanie zaznaczonej wiadomości ł) Oflaguj bieŝącą - funkcja umoŝliwiająca oflagowanie zaznaczonej wiadomości m) Usuń bieŝącą - funkcja umoŝliwiająca usunięcie zaznaczonej wiadomości n) Wyloguj - funkcja umoŝliwiająca zakończenie pracy programu

6 ***Foldery Dodaj - dodawanie nowego podkatalogu na wiadomości w bieŝącym katalogu Zmień nazwę - zmiana nazwy bieŝącego katalogu z wiadomościami Przenieś - przeniesienie bieŝącego podkatalogu pomiędzy katalogami wyŝszego rzędu Usuń - usunięcie bieŝącego katalogu OpróŜnij folder - usunięcie wszystkich wiadomości z bieŝącego katalogu Zarządzanie folderami - przejście do listy katalogów z moŝliwością rozszerzonego zarządzania ***Edycja Oznacz jako przeczytane - funkcja umoŝliwiająca zmianę statusu zaznaczonej wiadomości na przeczytaną Oznacz jako nieprzeczytane - funkcja umoŝliwiająca zmianę statusu zaznaczonej wiadomości na nieprzeczytaną

7 ***Widok Wszystkie wiadomości - wyświetlenie listy wszystkich wiadomości z wybranego katalogu Nieodpowiedziane wiadomości - wyświetlenie listy tylko niedopowiedzianych wiadomości z wybranego katalogu Nieprzeczytane wiadomości - wyświetlenie listy tylko nieprzeczytanych wiadomości z wybranego katalogu Oflagowane wiadomości - wyświetlenie listy tylko z przypisaną flagą Z ostatnich 5 dni- wyświetlenie listy wiadomości z ostatnich 5 dni Większe niŝ 500KB - wyświetlenie listy wiadomości, których rozmiar przekracza 500KB ***Sortuj wg. Data - funkcja umoŝliwiająca sortowanie wiadomości w wybranym katalogu po dacie otrzymania Nadawca - funkcja umoŝliwiająca sortowanie wiadomości w wybranym katalogu po nadawcy Temat - funkcja umoŝliwiająca sortowanie wiadomości w wybranym katalogu po temacie Malejąco - funkcja umoŝliwiająca posortowanie wiadomości malejąco dla wybranego parametru (np. data, wielkość) Rosnąco - funkcja umoŝliwiająca posortowanie wiadomości rosnąco dla wybranego parametru (np. data, wielkość) ***Narzędzia

8 Szukaj - wyszukanie wiadomości o wskazanych parametrach Reguły wiadomości - Zarządzanie zdefiniowanymi przez uŝytkownika reguła dotyczącymi nowych wiadomości (przenoszenie do katalogów, usuwanie itp w zaleŝności od wskazanych parametrów) Nowa reguła - utworzenie nowej reguły dotyczącej nowych wiadomości Klucze PGP - zarządzenie przechowanymi kluczami PGP, gwarantującymi bezpieczeństwo i nienaruszalność poczty KsiąŜka adresowa - przejście do zarządzania zapisanymi kontaktami ***Opcje

9 Ogólne - funkcje umoŝliwiające ustawienie podstawowych parametrów dotyczących wyświetlania okna głównego Wygląd - funkcje umoŝliwiająca dostosowanie wyglądu panelu do swoich potrzeb Wyświetlanie - funkcje umoŝliwiająca ustawienie parametrów dotyczących wyświetlania okna z listą wiadomości Czytanie - funkcje umoŝliwiające ustawienie parametrów domyślnych czytanych wiadomości Redagowanie - funkcje umoŝliwiające ustawienie parametrów domyślnych redagowanych wiadomości Wysyłanie - funkcje umoŝliwiające ustawienie sposobu i formatu wysyłanych wiadomości Potwierdzenia - funkcje umoŝliwiające konfigurację sposobu wysyłania i odbierania potwierdzeń otrzymania wiadomości Klucze PGP - funkcje umoŝliwiające skonfigurowanie sposobu wykorzystania kluczy PGP ToŜsamości - funkcje umoŝliwiające zarządzanie danymi osobowymi uŝytkownika, jego podpisami (sygnaturki) oraz utworzenie reguł dla poczty wychodzącej Konta - funkcje umoŝliwiające odbieranie wiadomości z dodatkowych kont pocztowych 4 Ikony szczegółowy opis funkcji Nowa - tworzenie nowej wiadomości do wysłania Odpowiedz - odpowiedź na zaznaczoną wiadomość do nadawcy Odp. grupie - odpowiedź na zaznaczoną wiadomość do nadawcy oraz wszystkich jej odbiorców Prześlij dalej - przesyłanie zaznaczonej wiadomości w treści

10 Drukuj - drukowanie zaznaczonej wiadomości Usuń - usuwanie wybranych wiadomości Odbierz - wyświetlenie nowych wiadomości na ekranie Szukaj - funkcja szukania wiadomości w zaleŝności od wskazanych parametrów Adresy - przejście do ksiąŝki adresowej

11 Dodaj alias - dodawanie do konta dodatkowego aliasu jeśli administrator udostępnił taką moŝliwość Opcje - modyfikacja opcji ustawień domyślnych programu Administracja - modyfikacja ustawień konta 5 Opcje ustawienia programu Wiele dodatkowych opcji programu jak np. odbieranie poczty z innych kont, korzystanie z kluczy PGP itp. wymaga wprowadzenia dodatkowych danych. RównieŜ korzystanie z zaawansowanych funkcji wymaga ich konfiguracji. Szeroka gama opcji umoŝliwia skonfigurowanie programu dokładnie tak, jak tego oczekujemy i zgodnie z naszymi potrzebami. 1. Podstawowe a) banner - zaznaczając lub odznaczają opcję wyświetlania bannera moŝna zmienić wygląd strony głównej, jeśli górna część ekranu z logiem zawęŝa sekcje z wiadomościami i tekstem moŝne je wydłuŝyć usuwając górna grafikę b) strona startowa - automatycznie ustawiona strona startowa to strona z podstawowymi informacjami oraz linkiem do skrzynki odbiorczej, wybierając jednak opcję "Pokazuj wiadomości z folderu Skrzynka odbiorcza" zmienimy to ustawienie tak, aby po zalogowaniu od razu była widoczna zawartość skrzynki odbiorczej. c) lista wiadomości - dzięki tym funkcjom moŝemy spersonalizować widok sekcji z listą wiadomości zgodnie z naszymi potrzebami. MoŜemy skonfigurować następujące elementy: - formatowanie drzewa folderów (moŝna zdefiniować jakie informacje maja się pojawiać w kaŝdej gałęzi): --- nazwa folderu : tag [n] --- liczba wszystkich wiadomości : tag [a] --- liczba nieprzeczytanych wiadomości : tag [un] PowyŜsze informacje moŝna ze sobą łączyć. Przykład: [n] ([un]/[a]) Oznacza : 'Skrzynka odbiorcza (2/134)' - czas odświeŝania: czas w jakim program automatycznie sprawdzi czy są nowe wiadomości na koncie, czas naleŝy podać w minutach, 0 oznacza brak automatycznego odświeŝania d) pozycja menu - funkcja to pomoŝe nam wybrać odpowiadające nam miejsce dla menu (ikon), moŝemy je ustawić w orientacji poziomej u góry ekranu (ustawienie domyślne) bądź w orientacji pionowej z prawej strony ekranu

12 ***Wyświetlanie Ta sekcja pozwala uŝytkownikowi wybrać, jakie informacje (kolumny) maja być widoczne na liście wiadomości. UŜytkownik moŝe wybrać, które pozycje mają się wyświetlać i w jakiej kolejności. ***Czytanie a/ ilość znaków - przy czytaniu wiadomości linie tekstu będą automatycznie zwijane po określonej ilości znaków dzięki czemu moŝemy określić jak szeroko ma być rozmieszczony tekst b) wiadomości tekstowe - moŝemy tu skonfigurować opcje ułatwiające czytanie wiadomości do którego jesteśmy przyzwyczajenie z innych form kontaktów elektronicznych jak ustalenie stałej lub zmiennej szerokości czcionki. c) Kodowanie znaków - funkcja ta umoŝliwia ustawienie nam odpowiedniego kodowania czcionki zarówno wiadomości przychodzących jak i wysyłanych przez nas. W zaleŝności o sposobu kodowania wiadomości mogą wyświetlać się róŝne czcionki przede wszystkim narodowych znaków diakrytycznych (np. ą, ś, ź). Ogólnie przyjętym kodowaniem w polskim internecie jest ISO , jednak ten standard nie pozwala na prawidłowe na wyświetlanie treści w wielu językach. Z tego powodu podstawowym kodowaniem wykorzystywanym przez niniejsze narzędzie jest UTF-8 (UNICODE), które nie jest ograniczone w ten sposób. Dzięki temu webmail będzie poprawnie wyświetlał zarówno wiadomości pisane w polskim języku, jak i pisane przy wykorzystaniu innych języków (np przy uŝyciu cyrylicy). Po wybraniu sposobu kodowania dla poczty przychodzącej i wychodzącej mamy moŝliwość ustawienia dodatkowo dwóch opcji: - Zastosuj wybrany tryb dla wszystkich wiadomości (ignoruj kodowanie znaków określone w nagłówku MIME) - jeśli otrzymujemy wiadomość od osoby która koduje wiadomości w innym trybie, treść zostanie automatycznie przekształcona na wybrany przez nas - UŜywaj domyślnego kodowania znaków w odpowiedziach - jeśli odpowiadamy na wiadomość kodowaną w innym trybie, treść wiadomości zostaje automatycznie przekształcona na ten wybrany przez nas. d) Lista wiadomości - zestaw opcji konfigurujący format listy wiadomości e) Kosz - funkcja pozwalająca włączyć/wyłączyć kosz na usuwane wiadomości ***Redagowanie a/ przesyłanie wiadomości - w zaleŝności od naszych ustawień po kliknięciu ikony "prześlij dalej" wiadomość zostanie wklejona do treści przesyłanego maila lub teŝ dołączona do niego jako załącznik. Ustawienie dotyczy tylko samej ikony. W menu nadal będzie moŝe będzie skorzystać z obu opcji i jeśli to będzie konieczne przesłać w inny sposób niŝ jest ustawiony jako domyślny. b) szablony - to cytaty które są automatycznie dołączona do wiadomości, moŝemy tu skonfigurować: - znak cytowania: znak, który umieszczany jest na początku kaŝdej lini wiadomości, którą przesyłamy lub na którą odpowiadamy, domyślnie ustawiony znak to ">" - Odpowiedz: test który pojawi się u góry wiadomości na którą odpowiadamy za pomocą "odpowiedz" czyli tylko do nadawcy - Odpowiedz grupie: tekst który pojawi się u góry wiadomości na którą odpowiadamy za pomocą "odpowiedz grupie" czyli zarówno do nadawcy jak i wszystkich adresatów jego wiadomości - Prześlij dalej: tekst który pojawi się u góry wiadomości którą przesyłamy W szablonach moŝna wykorzystywać meta-tagi, które pozwalają na podstawianie do nich dodatkowych informacji: - [s] - temat wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej) - [n] - opis nadawcy wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej) - [e] - adres nadawcy wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej) - [d] - data odebrania wiadomości, na którą odpowiadamy (przesyłamy dalej) ***Wysyłanie a/ zatrzymanie wysłanych - opcja dająca moŝliwość zachowania wiadomości w folderze "Wiadomości wysłane" lub teŝ automatycznego ich usunięcia (domyślnie wszystkie wiadomości wysłane umieszczane są w folderze "Wiadomości wysłane") b) kopiowanie wysłanych - opcja która pozwala na dodatkowe skopiowanie wiadomości wysłanej do dowolnego innego katalogu

13 ***Potwierdzenia a/ potwierdzenia - moŝemy ustawić, aby automatycznie dla kaŝdej wiadomości wysyłanej przez nas dołączane było Ŝądanie potwierdzenia otrzymania b) przechowywanie - otrzymane potwierdzenia otrzymania wiadomości moŝemy pozostawić w skrzynce odbiorczej lub teŝ przenieść ją automatycznie do elementów wysłanych gdzie utworzy wątek z wiadomością wysłaną c) reakcje - to opcja ułatwiająca nam odbieranie wiadomości z Ŝądaniem potwierdzenia otrzymania, jeśli chcemy aby nadawca otrzymał je automatycznie moŝemy wybrać odpowiednią opcje, moŝemy równieŝ ustawić aby potwierdzenie nie było nigdy wysyłane lub teŝ wysyłane za kaŝdym razem ręcznie. ***ToŜsamości a/ toŝsamość - dla kaŝdego konta moŝemy ustawić kilka toŝsamości czyli opisów naszego adresu , toŝsamość moŝe posiadać własny opis w nagłówku "Od", adres na który odbiorca ma odpowiedzieć (tzw. return path) itp., dla kaŝdej toŝsamości moŝemy wybrać równieŝ oryginalną sygnaturę (dołączaną stopkę poczty) b) szczegóły - w tym miejscu dodajemy do naszego konta nowe toŝsamości, przypisujemy im opis, adres zwrotny, polecenie wysłania ukrytej kopi wiadomości wysyłanej równieŝ na inny adres, treść sygnatury - po wpisaniu wszystkich ustawień toŝsamości naleŝy kliknąć przycisk "Zapisz nowy" w bieŝącej sekcji, przycisk dodaj słuŝy do dodania kolejnej toŝsamości do danej konta c) podpisy - do kaŝdej wiadomości wysłanej przez nas moŝe być dołączany automatycznie podpis, aby go utworzyć naleŝy w górnym polu wpisać jego nazwę, następnie w duŝym polu wpisać tekst jaki będzie dołączany do wiadomości w sygnaturce. ***Klucze PGP Ta sekcja, pozwala uŝytkownikowi skonfigurować wykorzystywanie kluczy PGP w korespondencji . Podstawowe funkcje kluczy PGP to: 1) zapewnienie poufności korespondencji. Dzięki mechanizmowi szyfrowania poczty mamy pewność, iŝ nikt 'po drodze' nie odczyta treści napisanej przez nas wiadomości. Będzie to mógł zrobić jedynie adresat wiadomości, posiadający odpowiedni klucz, dzięki któremu będzie mógł odszyfrować wiadomość. 2) identyfikacja nadawcy. Wykorzystując podpisy elektroniczne kluczami PGP, będziemy mogli zweryfikować, czy nadawca jest osobą, za którą się podaje, czy moŝe ktoś próbuje się pod nią podszyć. 2) zapewnienie nienaruszalności korespondencji. Mechanizm podpisów PGP, daje uŝytkownikowi gwarancję, iŝ poczta którą otrzymał, jest w postaci takiej, w jakiej została wysłana (nie została zmodyfikowana 'po drodze'). Opcje PGP: a) ustawienia podstawowe: - zapamiętywanie hasła: system będzie pamiętał hasło do klucza, do momentu wylogowania uŝytkownika. Wyłączenie tej opcji powoduje, iŝ system będzie pytał o hasło za kaŝdym razem, gdy będzie chciał uŝyć zabezpieczonego klucza b) wysyłanie wiadomości: Sekcja dotycząca sposobu szyfrowania/podpisywania wiadomości z załącznikami - cała wiadomość - wiadomość zostanie potraktowana jako 'całość' i tak zaszyfrowana/podpisana - kaŝda cześć osobno - kaŝdy załącznik zostanie podpisany/szyfrowany z osobna - tylko treść - jedynie treść wiadomości zostanie podpisana/zaszyfrowana (załączniki nie będą podpisane/zaszyfrowane) W momencie wystąpienia błędu podczas szyfrownia/podpisu wiadomość nie zostaje wysłana. śeby zmienić to działanie naleŝy zaznaczyć opcję: -Wysyłaj mimo nieudanej próby szyfrowania c) PGP/MIME Istnieją 2 standardy wysyłania podpisanej/szyfrowanej treści: -PGP/MIME

14 -PGP/INLINE Niniejszy panel potrafi korzystać z obu tych metod - wybór zaleŝy od uŝytkownika i wyboru opcji 'PGP/MIME'. Uwaga: standard PGP/MIME jest obsługiwany przez mniejszą liczbę oprogramowania dlatego zalecane jest zaznaczenie opcji: -Nigdy nie uŝywaj PGP/MIME d) pozostałe opcje -Zawsze szyfruj odpowiedź na wiadomość szyfrowaną - kaŝda odpowiedź na zaszyfrowana wiadomość będzie w postaci szyfrowanej -Podpisuj kaŝdą wysyłaną wiadomość - kaŝda wiadomość wysyłana z webmail będzie podpisywana kluczem PGP ***Konta a/ zdefiniowane konta - program umoŝliwia odbiór poczty równieŝ z innych kont niŝ to, do którego się logujemy, funkcja ta jest bardzo przydatna kiedy posiadamy kilka kont pocztowych - nie musimy juŝ logować sie do kaŝdego osobno, wystarczy tylko odpowiednio skonfigurować dodatkowe konta w jednym programie. Jeśli będziemy mieć skonfigurowane juŝ dodatkowe konta będzie mogli je modyfikować wybierają w tym miejscu jedno z listy - jego wcześniej wpisane dane wyświetlą się w polach poniŝej. Uwaga: Warunkiem wykorzystywania dodatkowego konta jest moŝliwość połączenia z serwerem poczty przy wykorzystaniu protokołu IMAP (w przypadku naszych serwerów jest on dostępny). b) serwer poczty przychodzącej - aby odbierać pocztę z dodatkowego konta naleŝy odpowiednio skonfigurować serwer poczty przychodzącej wpisując: - uŝytkownik - pełny adres np. - hasło - hasło do dodatkowego konta - serwer - serwer poczty przychodzącej, najczęściej nazwa domeny naszego serwera np. firma.pl lub teŝ adres ustalany przez dostawcę np. pop3.portal.pl (informacja taka podana jest zawsze przy zakładaniu konta pocztowego) - port - port na jakim działa serwer poczty (w przypadku naszych serwerów jest to 143) W celu bezpiecznego pobierania danych z dodatkowego konta moŝemy włączyć komunikację szyfrowaną SSL. c) serwer poczty wychodzącej - aby wysyłać pocztę z dodatkowego konta naleŝy odpowiednio skonfigurować serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisując: - uŝytkownik - pełny adres np. - hasło - hasło do dodatkowego konta - serwer - serwer poczty wychodzącej, najczęściej nazwa domeny naszego serwera np. firma.pl lub teŝ adres ustalany przez dostawcę np. pop3.portal.pl (informacja taka podana jest zawsze przy zakładaniu konta pocztowego) - port - port na jakim działa serwer poczty wychodzącej (w przypadku naszych serwerów jest to 25) W celu bezpiecznego pobierania danych z dodatkowego konta moŝemy włączyć komunikację szyfrowaną SSL. Po podaniu wszystkich informacji i kliknięciu przycisku "Zapisz" dodatkowe konto będzie skonfigurowane, jednak aby było widoczne naleŝy ponownie zalogować się do programu. W ten sam sposób moŝemy dodać do obsługi w programie kolejne konta klikając przycisk "Dodaj" w sekcji "Zdefiniowane konta". 6 Administracja Ustawienia konta Program umoŝliwia administrację samym kontem . Samodzielnie moŝesz dokonać zmiany hasła, ustawień filtra antyspamowego czy teŝ powiadomień na komórkę. Zapoznaj się z moŝliwościami jakie oferuje program i dopasuj działanie konta do własnych potrzeb. Wskazówka: program umoŝliwia skonfigurowanie wszystkich dostępnych opcji, przechodząc pomiędzy zakładkami - przycisk "zapisz" moŝna kliknąć dopiero po wprowadzeniu wszystkich zmian. ***Identyfikacja a/ login i hasło - funkcja umoŝliwia zmianę hasła dla wskazanego adresu (login). Aby dokonać zmiany naleŝy wprowadzić dwukrotnie nowe hasło oraz kliknąć przycisk "zapisz" ***Parametry

15 a/ opis - funkcja umoŝliwia zmianę opisu konta (informacja słuŝy łatwiejszej identyfikacji kont przez administratora). Aby dokonać zmiany naleŝy wpisać wybrany opis i kliknąć przycisk "zapisz". b) pojemność - funkcja informuje nas o przyznanej nam zajętości konta oraz umoŝliwia ustawienia automatycznego powiadomienia em na skrzynkę jeśli pojemność osiągnie określoną procentowo wartość. Administrator domeny pocztowej (uŝytkownik postmaster) ma moŝliwość zmiany limitu na inny. c) daty - informacja na temat daty utworzenia oraz waŝności konta, zmiana moŝliwa wyłącznie przez administratora ***Forward a/ reguły przesyłania poczty - funkcja umoŝliwia ustawienie czy wiadomość ma pozostawać na koncie (ustawienie standardowe) czy teŝ ma być z niego usuwana np. po przesłaniu jej na inne konto. MoŜliwe są 3 przypadki ustawień: - poczta ma pozostawać na koncie - ustawienie standardowe jeśli korzystamy tylko z jednego konta i z niego chcemy odbierać wiadomości - poczta ma pozostawać na koncie, ale równieŝ ma być przesyłana na jedno lub kilka innych kont (do 3) - wykorzystanie np. jeśli chcemy odbierać w pracy pocztę z konta za pomocą pragramu instalowanego lokalnie, ale później chcemy mieć do niej dostęp równieŝ w domu lub gdy chcemy aby poczta do nas była automatycznie przysyłana do innej osoby np. w czasie naszej nieobecności - poczta ma być usuwana z konta, ale przesyłana na jedno lub kilka innych kont - wykorzystanie np. jeśli posiadamy łatwy do zapamiętania adres, ale niewielką pojemność skrzynki ***Aliasy a/ ilość - ilość przyznanych do konta aliasów, zmiana zastrzeŝona dla administratora b) ustawienia - funkcja umoŝliwia dodanie nowego aliasu do konta lub teŝ usunięcie aliasów załoŝonych wcześniej, ilość aliasów jest zdefiniowana przez administratora i tylko tyle moŝemy załoŝyć. Administrator przyznaje równieŝ prawa na jakich zakładane są dodatkowe aliasy: - alias dodaje się automatycznie po kliknięciu przycisku "zapisz" - nie mamy prawa zakładać samodzielnie aliasów Dodawanie lub usunięcie aliasu odbywa się zgodnie z jednym powyŝszych warunków. Aby zgłosić lub dodać alias naleŝy wpisać jego nazwę w przeznaczone do tego pole, a następnie kliknąć przycisk "+". W ten sposób moŝna dodać więcej aliasów, po zdefiniowaniu wszystkich naleŝy kliknąć przycisk "zapisz". Aby usunąć aliasy naleŝy w pierwszej kolejności kliknąć przycisk "-" obok właściwych aliasów, a następnie wybrać przycisk "zapisz". ***Spam a/ włączenie filtru - zaznaczenie lub odznaczenie opcji powoduje włączenie lub wyłącznie filtru antyspamowego, po dokonaniu wyboru naleŝy wybrać przycisk "Zapisz" b) parametry filtru - funkcja umoŝliwia skonfigurowanie: - reguł spamu: oznakowanie a przedrostkiem [SPAM] lub automatyczne przeniesienie do katalogu SPAM na serwerze - czułości skanera: określenie ilości punktów po ilu wiadomość traktowana jest jako spam (czułość: bardzo mała - 10 pkt., mała - 7,5 pkt., normalna 5 pkt., bardzo duŝa 2,5 pkt.) - działanie skanera polega na przyznawaniu pkt. za określone cechy charakterystyczne dla spamu np. wiadomość w html, adres nadawcy znajduje się na czarnych listach itp. c) adresy specjalne - wprowadzenie adresów specjalnych: - biała lista : lista adresów kont (np. oraz całych serwerów (np. firma.pl), z których bez względu na przyznaną ilość punktów zawsze chcemy otrzymywać wiadomości - czarna lista: lista adresów kont (np. oraz całych serwerów (np. firma.pl), z których bez względy na przyznaną ilość punktów nigdy nie chcemy otrzymywać wiadomości Po skonfigurowaniu wszystkich opcji w celu uruchomienia filtrów naleŝy kliknąć przycisk "zapisz". ***SMS a/ powiadomienie poprzez SMS - funkcja umoŝliwia przesłanie na telefon komórkowy informacji o otrzymanej poczcie w formie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS). Aby skonfigurować powiadomienie naleŝy podać: - numer telefonu - login (prywatny login do skonfigurowanego u operatora dostępu, jeśli operator tego wymaga) - hasła (hasła przypisanego do podane powyŝej loginu). Aby dowiedzieć się więcej na temat otrzymywania informacji tekstowych z internetu na telefon komórkowy odwiedź stronę www swojego operatora:

16 b) drugi telefon - moŝliwość skonfigurowania drugiego numeru telefonu na zasadach jak wyŝej c) parametry - funkcja umoŝliwia skonfigurowanie czy: - powiadomienie ma zostać dostarczone na bramkę operatora (ustawienie standardowe wykorzystujące do wysłania informacji ogólnie dostępną bramkę operatora z konkretnym loginem i hasłem) - u operatora - przesłana na adres w domenie operatora, a następnie za jego pośrednictwem dostarczona na telefon komórkowy. ***Autoodpowiedź a/ ustawienia - umoŝliwia ustawienie automatycznej odpowiedzi oraz tekstu dla niej, wykorzystawane między innymi gdy jesteśmy na urlopie a chcemy aby uŝytkownik otrzymał od nas od razu po wysłaniu informację, Ŝe odpowiemy tak szybko jak to moŝliwe itp. Aby uruchomić autoodpowiedź naleŝy zaznaczyć opcję oraz wpisać treść wiadomości jaką ma otrzymać uŝytkownik, który wysłał do nas wiadomość. Jeśli autoodpowiedź ma mieć charakter okresowy (np. wysyłana jedynie w okresie wakacyjnym) naleŝy wpisać daty kiedy taka odpowiedź ma być generowana. MoŜna podać datę rozpoczynającą okres, kończącą lub obie. Po skonfigurowaniu, w celu uruchomienie autoodpowiedzi naleŝy kliknąć przycisk "zapisz".

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika Outlook Expressa

Poradnik użytkownika Outlook Expressa Poradnik użytkownika Outlook Expressa Podobnie jak wiele nowinek komputerowych, pocztę elektroniczną uważano kiedyś za przejściową modę bez rzeczywistej wartości, zwłaszcza w epoce wczesnego Internetu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo.

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. 1. Logowanie do usługi 2 2. Informacje w panelu 3 2.1. Autowylogowanie 3 2.2. Informacje o kliencie i usłudze 3 2.3. Wykorzystanie limitu ruchu 4 3. Menu panelu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. Wersja.4 Warszawa 04 Spis treści. Opis modułu.... 3. Jak uruchomić moduł UM?... 3 3. Korzystanie z usługi e-fax... 4 3.. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag Dokumentacja dla wersji 2014.1.1 copyright helper 29. listopada 2014, wersja 2014.1.1 (opis akt. dla wersji 8.00.0 WF-Mag)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ W KS-AOW PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA 1 Spis treści 1. Wprowadzenie apteka w OSOZ... 3 2. Konfiguracja systemu KS-AOW z OSOZ... 3 2.1. Program

Bardziej szczegółowo